close

Enter

Log in using OpenID

Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke

embedDownload
Ova analiza je izrađena u okviru projekta „Podrška razvoju poljoprivrede
u Hercegovini“, finansiranog sredstvima Američke agencije za međunarodni
razvoj (USAID).
Analizu pripremio Centar za razvoj i podršku (CRP):
Mr. sc. Edin Zahirović, dipl.oec.
Almir Zulić, dipl.oec.
Saradnici:
Amir Zahirović,
Mirza Mehmedinović,
Alma Anić,
Ivan Badža,
Nataša Stanković.
Izdavač: UG Nešto Više
Tiraž: 1000
Štampa: Raster d.o.o., Mostar
Stavovi izraženi u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Američke agencije za
međunarodni razvoj niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
SADRŽAJ
Sažetak
5
Uvod
7
1.
8
Projektni zadatak
2. Metodologija
2.1. Prikupljanje podataka
2.2. Obrada podataka i formiranje baze podataka
Pregled i analiza kapaciteta prehrambeno-prerađivačke industrije i
poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
3.1. Status aktivnosti i područje djelovanja poslovnih subjekata prema
Klasifikaciji djelatnosti (KDBiH 2010)
3.2. Status vlasništva poslovnih subjekata
3.3. Vrste poljoprivrednih proizvoda koji se prerađuju (skladište) ili kojima se trguje
3.4. Vrste finalnih proizvoda prehrambeno-prerađivačke industrije na
području Hercegovine
3.5. Kojem tržištu su namijenjeni finalni proizvodi
3.6. Uslovi i standardi koji trebaju biti ispunjeni u procesu proizvodnje
3.7. Kapacitet proizvodnje ili skladištenja poslovnih subjekata
3.8. Stepen iskorištenja proizvodnih kapaciteta
9
10
12
3.
13
14
17
18
21
23
26
28
29
4.
Prodaja proizvoda od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na pijacama/tržnicama
na području Hercegovine
4.1. Vrijednost prodaje na pijacama/tržnicama na području Hercegovine
4.2. Količina prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama
31
32
35
Zaključak
43
Prilozi
Prilog 1 - Baza podataka aktivnih anketiranih poslovnih subjekata
prehrambeno-prerađivačke industrije na području Hercegovine prema vrsti
poljoprivrednih proizvoda koje prerađuju i proizvode
Prilog 2 - Baza podataka anketiranih poslovnih subjekata prehrambeno-prerađivačke
industrije na području Hercegovine koji su u stanju mirovanja ili su zatvoreni
Prilog 3 - Forma upitnika za istraživanje prehrambeno-prerađivačke industrije i
poljoprivrednih infrastrukturnih sadržajana području Hercegovine
48
48
84
89
Sažetak
Istraživanje i procjena stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i infrastrukturnih sadržaja
na području Hercegovine ima za cilj da poljoprivrednim proizvođačima, razvojnim agencijama,
lokalnim i regionalnim vlastima, udruženjima i dr. približi stanje i kretanja poslovnih subjekata
u ovoj oblasti te da pomogne proizvođačima da okvirno planiraju vlastitu poljoprivrednu
proizvodnju.
Prehrambeno-prerađivačka industrija u Hercegovini u posljednjim godinama bilježi periode
razvoja i stagnacije. Prehrambeno-prerađivačka industrija može postati zamajac razvoju
primarne poljoprivredne proizvodnje, naročito mlijeka, pojedinih vrsta povrća i voća, ljekovitog
bilja i dr. Kod nekih proizvoda su se dešavale ciklične pojave povećanja i smanjenja proizvodnje
zbog velikog uvoza roba, ali naročito zbog krize koja je sve prisutnija među otkupljivačima i
prerađivačima poljoprivrednih proizvoda. Rezultati analize pokazuju da je zatvoreno ili u stanju
mirovanja, u posljednjih 5-10 godina, najviše poslovnih subjekata u oblastima: proizvodnja
duhanskih proizvoda, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja pekarskih proizvoda,
trgovina na veliko hranom (voće, povrće i dr.), prerada i konzerviranje mesa, trgovina na veliko
žitaricama, sjemenima i stočnom hranom, proizvodnja mliječnih proizvoda i proizvodnja pića.
Najznačajniji broj poslovnih subjekata na području Hercegovine je aktivan u slijedećim
oblastima (po broju i zastupljenosti): proizvodnja vina, trgovina na veliko poljoprivrednim
proizvodima i poluproizvodima (voće: mandarine, trešnje, jabuke, grožđe; povrće:krompir,meso
i mesni proizvodi, riba te duhan i duhanski proizvodi), proizvodnja ostalih prehrambenih
proizvoda (čaj, proizvodi od meda, herbalni proizvodi, začini, dodaci jelima i dodaci prehrani),
trgovina i posredovanje poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama, proizvodnja mlijeka i
mliječnih proizvoda, prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, prerada i
konzerviranje voća i povrća i dr.
Poslovni subjekti kao ulaznu sirovinu (input) u procesu prerade ili trgovine imaju slijedeće
najznačajnije vrste poljoprivrednih proizvoda: grožđe, žitarice, voće (jabuka, kruška, trešnja,
šljiva i dr.), povrće (krompir, paradajz, paprika, mrkva, bijeli luk), stočni fond (perad, bikovi,
svinje) za proizvodnju mesa, stočni fond za proizvodnju mlijeka, sjemena u biljnoj proizvodnji
i sadnice voća, ljekovito bilje, duhan, mlinske proizvode, voćne ekstrakte i druge. Najviše
poslovnih subjekata u ovom području je u privatnom vlasništvu. Najveći broj aktivnih poslovnih
subjekata za tržište svojih finalnih proizvoda bira kombinaciju tržišta veleprodaje i maloprodaje,
dok samo manji broj poslovnih subjekata većinu vlastitih finalnih proizvoda plasira isključivo
putem maloprodajne ili veleprodajne mreže. Poslovni subjekti ne zahtijevaju da poljoprivredni
proizvodi, koje otkupljuju od poljoprivrednih proizvođača, budu obuhvaćeni nekim posebnim
standardom. Samo manji broj poslovnih subjekata ima zahtjeve za određenim standardima,
kojima poljoprivredni proizvodi i sirovine trebaju odgovarati kako bi ušli u proces prerade i to:
ispunjenje pravilnika o kvalitetu poljoprivrednih proizvoda na entitetskom nivou, ispunjenje
GlobalGAP standarda i ispunjenje certifikata o organskoj proizvodnji.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
5
Kada govorimo o instalisanom kapacitetu proizvodnje, onda se informacije značajno
razlikuju od jednog do drugog područja djelovanja. Tako npr., postoje informacije o proizvodnji
i preradi mlijeka, koje se sa sigurnošću mogu smatrati vrlo relevantnim i obuhvatnim jer je
većina anketiranih poslovnih subjekata predstavila podatke o kapacitetu proizvodnje. Pored
proizvodnje mlijeka, relevantne informacije o proizvodnim kapacitetima postoje u sektoru
proizvodnje stočne hrane i pripremljene hrane za životinje. S druge strane, postoje područja
djelovanja gdje se podaci moraju uzeti sa rezervom jer značajan broj poslovnih subjekata,
posebno onih koji imaju veliki obim proizvodnje, nije dao informaciju o instalisanom kapacitetu
proizvodnje. Takva situacija je prisutna u sektorima: proizvodnja vina, prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, prerada i konzerviranje voća i povrća, trgovina na
veliko voćem i povrćem, proizvodnje pića i dr. Prosječna iskorištenost proizvodnih kapaciteta
prehrambeno-prerađivačke industrije na području Hercegovine, na godišnjem nivou iznosi
62%, dok se među područjima djelovanja kreće od 45% do 84%.
Određeni dio poljoprivrednih proizvoda se plasira i putem pijaca/tržnica i najznačajnije
pijace/tržnice na području Hercegovine su: Veletržnica Čapljina, Pijace-Tržnice Mostar,
Trebinjska zelena pijaca i Gradska pijaca u Nevesinju. Vrijednost prodaje na pijacama/tržnicama
na području Hercegovine, za protekle tri godine, iznosi u prosjeku oko 6 miliona konvertibilnih
maraka (KM) godišnje. Na pijacama/tržnicama Hercegovine najviše se prodaje povrće i učešće
povrća u ukupnoj vrijednosti prodaje je preko polovine ukupne prodaje, tačnije 53%. Nakon
povrća, značajno učešće ostvaruje i vrijednost prodaje voća sa više od četvrtine ukupne prodaje,
dok ostale grupe proizvoda kao što su grožđe, prerađevine voća, živina i jaja, mlijeko i mliječni
proizvodi, med i ostali proizvodi zauzimaju pojedinačno manje od 5% vrijednosti prodaje.
Najperspektivnije vrste povrća koje iz godine u godinu imaju trend rasta učešća u prodaji na
pijacama/tržnicama na području Hercegovine su: crni luk glavice, bijeli luk glavice, mrkva,
paprika, krastavci, lubenice i dinje. Najperspektivnije vrste voća koje u prosjeku imaju trend
rasta učešća u prodaji na pijacama/tržnicama na području Hercegovine su: šljive svježe, jabuke
konzumne, trešnje, jagode, mandarine/mandarinke i smokve. Pored toga, možemo zaključiti
da trend rasta učešća u prodaji na pijacama/tržnicama na području Hercegovine imaju med i
morska riba, dok ostali proizvodi nemaju jasan trend povećanja ili smanjenja učešća u ukupnoj
prodaji na pijacama/tržnicama.
6
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Uvod
Istraživanje i procjena stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i infrastrukturnih
sadržaja na području Hercegovine nije do sada zabilježeno, osim u dijelu koji se odnosi na
pojedine oblasti u poljoprivredi kao što je prerada voća i povrća1, ljekovitog bilja, šumskih
plodova i gljiva2 i dr., ali na području cijele Bosne i Hercegovine, ili jednog od njena dva entiteta.
Istraživanje nastalo u svrhu izrade ove analize treba da prikaže stanje i kretanja poslovnih
subjekata na području Hercegovine koja su aktivna u prehrambeno-prerađivačkoj industriji i
koja nude usluge namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji kao što su skladištenje proizvoda,
prevoz, trgovina ili posredništvo u prodaji, kao i usluge u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.
U ovoj analizi, nakon prikaza projektnog zadatka, predstavljena je metodologija za izradu
analize stanja predmetne industrije. Opis metodologije je obuhvatio prikaz nekoliko koraka u
procesu izrade analize stanja i to: procesa prikupljanja i obrade podataka te načina formiranja
baze podataka. Podaci o poslovnim subjektima su prikupljani na osnovu relevantnih baza
podataka poslovnih subjekata u BiH, te putem telefonske ankete. Podaci su uneseni i obrađeni
putem tabelarnog kalkulatora (Excel). Nakon obrade podataka formirana je baza podataka koja
je predstavljala osnovu za izradu analize stanja.
Treće poglavlje ovog dokumenta predstavlja pregled i analizu kapaciteta prehrambenoprerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine. O
okviru ovog poglavlja predstavljen je status aktivnosti i područje djelovanja privrednih subjekata
prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine iz 2010. godine (KDBiH 2010). Nakon toga,
istaknuta je vlasnička struktura poslovnih subjekata. Potom je predstavljena struktura i broj
glavnih poljoprivrednih proizvoda koji se prerađuju (skladište), ili kojima se trguje, odnosno,
koji predstavljaju ulaznu sirovinu (input) za prehrambeno-prerađivačku industriju. U tom dijelu,
predstavljene su minimalne količine otkupa, koje pred poljoprivredne proizvođače postavljaju
uprave poslovnih subjekata. Nadalje, prikazane su vrste finalnih proizvoda prehrambenoprerađivačke industrije na području Hercegovine, sa najznačajnijim predstavnicima u svim
relevantnim područjima djelovanja. U ovom poglavlju, takođe se razmatraju tržišta kojima su
namijenjeni proizvodi prehrambeno-prerađivačke industrije, i to sa aspekta trgovine na veliko
i trgovine na malo kao i orijentacije poslovnih subjekata na domaćei inostrano tržište. Pored
navedenog, u ovom poglavlju se analiziraju uslovi i standardi koji trebaju biti ispunjeni, kako
bi poljoprivredni proizvodi i sirovine, ušli u procesu proizvodnje. Na kraju ovog poglavlja, dat
je proračun kapaciteta proizvodnje ili skladištenja poslovnih subjekata po području djelovanja,
kao i procijenjeni stepen iskorištenja proizvodnih/skladišnih kapaciteta.
1
Sektor voća i povrća u Bosni i Hercegovini, Food and Agriculture Organiza on of the United Na ons, Regional Office
for Europe and Central Asia,2012.
2
Catalogue of Medicinal and Aroma c Plants, Forest Fruits and Mushrooms, Foreign Trade Chamber of Bosnia and
Herzegovina, USAID/Sida FARMA, Sarajevo, 2013.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
7
Četvrto poglavlje daje ocjenu i analizu prodaje proizvoda od poljoprivrede, šumarstva
i ribarstva na pijacama/tržnicama na području Hercegovine. U ovom poglavlju su prikazane
vrijednosti prodaje grupa poljoprivrednih proizvoda u protekle tri godine, dok je za pijace/
tržnice u FBiH prikazana i struktura prodaje po vrstama poljoprivrednih proizvoda.
Po isticanju zaključaka i preporuka, dati su prilozi koji predstavljaju baze podataka anketiranih
poslovnih subjekata prehrambeno-prerađivačke industrije na području Hercegovine
1. Projektni zadatak
Svrha projekta, u okviru kojeg se provodi analiza prehrambeno-prerađivačke industrije i
poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine, jeste jačanje konkurentnosti
poljoprivrednog sektora u Hercegovini. Ova analiza stanja treba da doprinese ispunjenju
ciljeva navedenog projekta koji su vezani za ispitivanje i analizu trenutnih potencijala i izazova
u sektoru agrobiznisa u Hercegovini, kao i da doprinese poboljšanju konkurentnost i izgradnji
kapaciteta mikro i malih poduzeća te individualnih poljoprivrednih proizvođača. Specifično,
cilj ove analize jeste prikaz potencijala poslovnih subjekata u otkupu, preradi i plasmanu
poljoprivrednih proizvoda na području Hercegovine. Te informacije bi bile od ključne važnosti,
naročito za individualne poljoprivredne proizvođače te mikro i mala poduzeća u sektoru
poljoprivrede. Poznavajući te informacije, navedene kategorije bi mogle okvirno planirati
obim i sadržaj poljoprivredne proizvodnje. U vremenu ekonomske krize i nestabilne političke
situacije, teško je predvidjeti buduće planove poslovnih subjekata po navedenim pitanjima,
posebno zato što je riječ o poljoprivredi kao vrlo dinamičnoj i, uslovno rečeno, nepredvidivoj
oblasti.
Cilj ovog dokumenta je analiza i priprema liste/popisa prerađivačke industrije i poljoprivrednih
infrastrukturnih kapaciteta na području Hercegovine.
Aktivnosti u okviru ovog projektnog zadatka obuhvataju slijedeće:
 Zadatak 1: Prikupljanje i pregled raspoloživih informacija o prerađivačkoj industriji i
poljoprivrednim infrastrukturnim kapacitetima na području Hercegovine.
 Zadatak 2: Prikupljanje informacija iz predmetne oblasti i provođenje dodatnog
istraživanja i analize.
 Zadatak 3: Formiranje liste/popisa prerađivačke industrije i poljoprivrednih
infrastrukturnih kapaciteta u Hercegovini.
Specifičnije, obezbijediće se informacije o prerađivačkoj industriji i poljoprivrednim
infrastrukturnim kapacitetima, uključujući, ali ne ograničavajući se na slijedeće:
a. Naziv, adresu i lokaciju poduzeća,
b. Područje djelovanja prema klasifikaciji djelatnosti,
c. Vrste usluga koje se pružaju u predmetnim poduzećima,
d. Vrsta proizvoda koji se proizvede ili skladište,
e. Kapacitet prerade ili skladištenja,
f. Intenzitet iskorištenosti proizvodnih ili skladišnih kapaciteta,
g. Tržište kojem je namijenjen konačni proizvod,
8
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
h. Uslovi i standardi koje sirovina ili poljoprivredniproizvod treba da zadovolji kako bi
ušao u proces prerade,
i. Vlasnička struktura poduzeća.
Koraci u realizaciji projektnog zadatka obuhvataju slijedeće:
Korak 1. Nakon prikupljanja i pregledanja relevantnih podataka, izvođač priprema i dostavlja
preliminarni sintetički izvještaj koji predstavlja početne informacije o prerađivačkoj industriji i
poljoprivrednim infrastrukturnim kapacitetima na području Hercegovine.
Korak 2. Nakon kontaktiranja poslovnih subjekata i prikupljanja dodatnih informacija te
analize stanja predmetne industrije, izvođač posla formulira i prezentira inicijalne rezultate.
Na temelju toga, naručilac posla daje komentare, sugestije i prijedloge za poboljšanje, koji se
inkorporiraju u finalnu analizu stanja prerađivačke industrije i poljoprivredne infrastrukture na
području Hercegovine.
Korak 3. Pored navedenog, izvođač dostavlja, u formi tabele, prijedlog liste/popisa
prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih kapaciteta u Hercegovini na pregled
i komentar. Po datim komentarima i sugestijama, formiraće se finalna lista/popis poslovnih
subjekata predmetne industrije.
Svi rezultati će biti prezentirani u elektronskoj kopiji na lokalnom jeziku i to kroz:
a) Nacrt izvještaja koji predstavlja početnu analizu popisa prerađivačke industrije i
poljoprivrednihinfrastrukturnih kapaciteta na području Hercegovine.
b) Sadržaj liste/popisa.
c) Izvještaj o stanju prerađivačke industrije i infrastrukturnih kapaciteta u Hercegovini.
d) Podatke prikupljene, dobivene i korištene tokom procesa istraživanja.
Izvršilac posla će koristiti metod participativnog istraživanja sa svim projektnim akterima.
Studija će obuhvatiti procjenu stanja u regiji Hercegovine, i to slijedeće općine: Grad Mostar,
Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Neum, Prozor – Rama, Ravno, Stolac, Grude, Ljubuški,
Posušje, Široki Brijeg, Kupres, Livno, Tomislavgrad, Berkovići, Bileća, Gacko, Istočni Mostar,
Nevesinje, Trebinje i Ljubinje.
2. Metodologija
Metodologija za izradu ove analize stanja sastoji se od nekoliko koraka koji su poduzeti kako
bi se dobili i kvalitetno analizirali svi potrebni podaci zahtijevani projektnim zadatkom. Ti koraci
su bili slijedeći:
 Prikupljanje podataka
 Obrada podatka
 Formiranje baze podataka
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
9
Predmet istraživanja ove analize stanja su poslovni subjekti koji po klasifikaciji djelatnosti
pripadaju prehrambeno-prerađivačkoj industriji, ili koji raspolažu sa poljoprivrednim
infrastrukturnim resursima i kapacitetima na području Hercegovine. Za određivanje
relevantnosti poslovnih subjekata za ovo istraživanje korištena je Klasifikacija djelatnosti u BiH
iz 2010. godine (KDBiH 2010). Poslovni subjekti relevantni za ovu analizu se nalaze u nekoj ili
više slijedećih oblasti/grana/razreda djelovanja:



























Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
Skupljanje nekultiviranih šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
Ribolov i akvakultura
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i mekušaca
Prerada i konzerviranje voća i povrća
Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
Proizvodnja mliječnih proizvoda
Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna i kolača3
Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
Proizvodnja pića
Proizvodnja vina
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Proizvodnja eteričnih ulja
Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
Cestovni prijevoz robe
Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu
Skladištenje robe
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
Veterinarske djelatnosti
2.1. Prikupljanje podataka
U svrhu istraživanja uzeti su u obzir podaci sa dostupnih baza poslovnih subjekata (poslovnih
imenika) i to prvenstveno iz baze podataka Regionalnog informativnog centra Udruženja za
ekonomski razvoj Hercegovine REDAH4, koji su provjereni i usklađeni sa bazom poslovnih
subjekata biznis portala Ekapija5, bazom poslovnih subjekata Federalnog ministarstva razvoja,
3
Ova oblast ne uključuje proizvodnju pekarskih proizvoda u obr ma ili samostalnim djelatnos ma nego proizvodnju
u privrednim društvima kao što su dionička/akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću.
4
Dostupno na linku h p://ric.redah.ba/index.php?str=21
5
Dostupno na linku h p://ekapija.ba/bs/Registar
10
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
poduzetništva i obrta6, bazom privrednih društava i preduzetnika Privredne komore Republike
Srpske7, kao i registrom poslovnih subjekata pravosudnog portala u BiH8.
Prikupljanje podataka o relevantnim poslovnim subjektima za ovu analizu je obavljeno
pregledom i filtriranjem svih poslovnih subjekata koja se nalaze u navedenim bazama poslovnih
subjekata. Pregled i filtriranje baza poslovnih subjekata su podrazumijevali provjeru svih
poslovnih subjekata po nazivu i šifri djelatnosti sa gore navedenim kriterijem relevantnosti,
odnosno pripadnosti nekoj od pobrojanih djelatnosti te geografskim kriterijem odnosno
pripadnosti nekoj od lokalnih zajednica regije Hercegovina.
U procesu pregledanja i filtriranja poslovnih subjekata, istraženo je 20.489 poslovnih subjekata
(privrednih društava i samostalnih obrtnika/preduzetnika). Od tog broja njih 436 ili 2,12% je
odgovaralo kriteriju pretrage odnosno pripadnosti nekoj od navedenih oblasti/grana/razreda
djelovanja prema KDBiH 2010. Ovdje se mora istaći da navedene baze podataka o poslovnim
subjektima ne daju mogućnost unošenja kriterija pretrage i dobivanja rezultata nego proces
obuhvata pregled svakog poslovnog subjekta, uočavanje šifre ili naziva djelatnosti i svrstavanje u
relevantne ili irelevantne za ovu analizu.
Na taj način je formirana prva lista poslovnih subjekata koji pripadaju prehrambenoprerađivačkoj industriji ili koji raspolažu sa poljoprivrednim infrastrukturnim resursima
i kapacitetima na području Hercegovine. U toj listi su se nalazile osnovne informacije o
poslovnom subjektu kao što su: naziv poslovnog subjekta, pravnoj formi društva (d.d./a.d.,
d.o.o.), mjesto i adresa kao i kontakt osoba, kontakt telefon, e-pošta, Web stranica te područje
djelovanja prema KDBiH 2010. Naručioc posla je komentarisao dostavljenu listu poslovnih
subjekata te dao prijedlog i sugestije za dopunu iste.
Proces prikupljanja ostalih podataka zahtijevanih projektnim zadatkom podrazumijevao je
telefonsku anketu. Prikupljanje podatka kod nekih ispitanika (poslovnih subjekata) je završeno
telefonskom anketom, dok su neki od ispitanika željeli odgovoriti na anketu e-poštom ili
faksom. Jedan od bitnih nedostataka baza poslovnih subjekata jesu neažurirani ili netačni
kontakt podaci za poslovne subjekte. Taj nedostatak je zahtijevao dodatno istraživanje anketara
(prvenstveno putem istraživanja na webu ili putem informacija telekom operatera), kako bi
se stupilo u kontakt sa poslovnim subjektima. Uzimajući u obzir da telefonska anketa prema
nekim autorima ima odziv od 10-ak %, možemo reći da u ovom slučaju odziv, od oko 54%,
ili 234 poslovnih subjekata, predstavlja prilično dobar rezultat. Osnovni razlog nemogućnosti
dobijanja podataka od poslovnih subjekata jeste činjenica da više od polovine poslovnih
subjekata nema aktivne kontakt podatke (broj telefona, faksa, e-pošte) u bazama poslovnih
subjekata ili kod telekom operatera. Navedeno je prikazano na narednoj slici.
6
7
8
Dostupno na linku h p://isrmsp.gov.ba/?page_id=47
Dostupno na linku h p://www.business-rs.ba/Pretraga.aspx
Dostupno na linku h p://bizreg.pravosudje.ba
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
11
Slika 1. Rezultati anketiranja poslovnih subjekata
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
2.2. Obrada podataka i formiranje baze podataka
Prikupljeni podaci su odmah po anketiranju unošeni u već pripremljenu bazu podataka
u tabelarnom kalkulatoru (Excel). Tokom unošenja, podaci su analiziranii provjeravanisa
stanovišta:
 kompletnosti podataka, pri čemu se razmatralo da li su dostavljeni podaci dovoljni
za analizu svakog pojedinog poslovnog subjekta,
 logičnosti dostavljenih podataka, gdje se na bazi iskustva provjeravalo da li su svi
dostavljeni podaci logični i da li se neki od njihznatno razlikuju od podataka za
poslovne subjekte sličnih karakteristika.
U slučajevima kada ova dva kriterija nisu bila ispunjena,tražene su dopune ili provjere
tačnosti podataka. Nakon svih potrebnih provjera podataka, urađeni su slijedeći koraci u
njihovoj daljoj obradi:
 Opis tipa proizvoda koji se prerađuje ili proizvodi ili skladišti i to sa aspekta ulaznih
sirovinai izlaznih proizvoda.
 Opis tržišta kojem je namijenjen konačni proizvod sa dva aspekta. Prvi aspekt uzima
u obzir tip tržišta i to maloprodaju, veleprodaju, njihovu kombinaciju ili tržište
dalje prerade te drugi aspekt koji uzima u obzir domaće tržište, inostrano tržište ili
njihovu kombinaciju.
 Proračun minimalnih količina otkupa, ukoliko postoji takva politika otkupa
poljoprivrednih proizvoda od individualnih poljoprivrednih proizvođača.
 Opis uslova i standarda koje sirovina ili polj. proizvod treba da zadovolji da bi ušao
u proces prerade, kao što je npr. GLOBALGAP i sl.
12
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
 Opis tipa usluga koje poslovni subjekti pružaju kao što su: skladištenje robe,
skladištenje robe u hladnjači, prevoz robe, usluge u biljnoj proizvodnji, veterinarske
usluge i dr.
 Odabir statusa aktivnosti poslovnog subjekta: aktivan, neaktivan ili mirujući.
 Proračun kapacitet proizvodnje ili skladištenja poljoprivrednih proizvoda i iskazivanje u
jednoj od predviđenih jedinica (litara/sat, tona/sat, litara/dan, tona/dan, litara/godišnje,
tona/godišnje).
 Proračun stepena iskorištenja proizvodnih/skladišnih kapaciteta sa informacijama
o prosječnom procentu iskorištenja proizvodnih/skladišnih kapaciteta unutar
određenog područja djelovanja.
 Opis oblika vlasništva koji podrazumijeva privatno, državno ili mješovito vlasništvo
nas poslovnim subjektom.
Nakon obrade podataka na način kako je prethodno navedeno, formirana je baza podataka koja
je sastavni dio ove analize stanja, koja je predstavljena u prilogu. Ova baza podataka je korištena
kao osnova za iznošenje zaključaka i nalaza o stanju prehrambeno-prerađivačke industrije i
poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine. Kontakt podaci za svaki od
navedenih poslovnih subjekata mogu biti pronađeni u prilogu ovog dokumenta, odnosno bazi
podataka anketiranih poslovnih subjekata prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih
infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine.
3. Pregled i analiza kapaciteta prehrambeno-prerađivačke industrije i
poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Prehrambeno-prerađivačka industrija u Hercegovini u posljednjim godinama bilježi periode
razvoja i stagnacije. Prehrambeno-prerađivačka industrija može postati zamajac razvoju
primarne poljoprivredne proizvodnje, čiji se proizvodi prerađuju u izgrađenim pogonima. To
se naročito odnosi na neke poljoprivredne proizvode, kao na primjer za mlijeko, pojedine vrste
povrća i voća, ljekovito bilje, peradarstvo i dr., a kod nekih proizvoda su se dešavale ciklične
pojave povećanja i smanjenja proizvodnje zbog velikog uvoza roba, ali naročito zbog krize koja je
sve prisutnija među otkupljivačima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda. Rezultati analize
pokazuju da su najveće varijacije u otkupu i preradi poljoprivrednih proizvoda, u posljednjih
5-10 godina, u oblastima: proizvodnja duhanskih proizvoda, proizvodnja mlinskih proizvoda,
proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna i kolača, trgovina na veliko voćem
i povrćem, prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama (žitarice, sjemena, stočna hrana), proizvodnja
mliječnih proizvoda i proizvodnja pića (sokovi od voća i povrća, destilovana alkoholna pića, pivo
i dr.). Osnova za prethodni zaključak, o oblastima u kojima se javlja cikličnost u otkupu i preradi
poljoprivrednih proizvoda, je broj zatvorenih i novootvorenih poslovnih subjekata. Ilustracije
radi, u navedenim oblastima više od polovine poslovnih subjekata je obustavilo aktivnosti.
Nastojanja su da izgrađeni kapaciteti što više prerađuju raspoloživi sirovinski potencijal
iz kompleksa voća, povrća, mlijeka i mesa proizvedenih na prostoru Hercegovine, čime bi se
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
13
stvorili uslovi za povećanje zaposlenosti seoskog stanovništva na seoskim imanjima, koristili
bi se više domaći resursi, povećala bi se proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, stvarali robni
proizvođači i, u isto vrijeme, smanjivao uvoz istih proizvoda, a samim tim i smanjio trgovinski
deficit naše zemlje. Na području Hercegovine postoji značajan broj raznovrsnih kapaciteta
za preradu poljoprivrednih proizvoda u gotovo svim granama prehrambeno-prerađivačke
industrije. Detaljan pregled ovih navoda je predstavljen u nastavku.
3.1. Status aktivnosti i područje djelovanja poslovnih subjekata
prema Klasifikaciji djelatnosti (KDBiH 2010)
Status aktivnosti poslovnih subjekata prema ovoj analizi može biti slijedeći:
 Aktivan, što znači da poslovni subjekt funkcioniše na tržištu,
 neaktivan što bi značilo da je poslovni subjekt zatvoren i
 mirujući što bi značilo da poslovni subjekt nema aktivnosti ali da formalno još uvijek
postoji.
Od ukupno 436 identifikovanih poslovnih subjekata u predmetnom sektoru, putem
telefonske ankete, elektronske pošte i faksa, njih 234 je dalo odgovore na anketna pitanja.9 Od
onih koji su dali odgovor, predstavnici 167 poslovnih subjekta su izjavili da su aktivni u oblasti
prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području
Hercegovine. Pored njih, 61 poslovni subjekt nije više aktivan i formalno je zatvoren dok je 6
poslovnih subjekata u stanju mirovanja.
Slika 2. Status aktivnosti anketiranih poslovnih subjekata
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Pored ovih informacija, važno je istaći da veliki broj poslovnih subjekata (preko 50%) nema
aktivne kontakt podatke (broj telefona, faksa, e-pošte) u bazama poslovnih subjekata ili kod
ključnih Telekom operatera (BH telecom, HT Eronet, M:tel i dr.), što navodi na zaključak da
9
14
Forma anketnog lis ća se nalazi u prilogu ove analize.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
većina tih poslovnih subjekata nije u funkciji ili je u stanju mirovanja. Ukoliko bismo se vodili
ovim zaključkom, moglo bi se reći da od svih poslovnih subjekata koji su bili aktivni u predmetnoj
oblasti u posljednjih 10-15 godina, njih 62% je ili neaktivno ili mirujuće, dok je 38% aktivnih.
Značajan broj poslovnih subjekta koji su prestali sa funkcionisanjem u posljednjih 5-10 godina
su imali slijedeća područja djelovanja:
 proizvodnja duhanskih proizvoda,
 proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda,
 proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna i kolača,
 trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima (voće, povrće i dr.),
 prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda,
 trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama (žitarice, sjemena,
stočna hrana),
 proizvodnja mliječnih proizvoda,
 proizvodnja pića (sokovi od voća i povrća, destilovana alkoholna pića, pivo i dr.).
Pored njih, 167 poslovnih subjekta djeluje u oblasti prehrambeno-prerađivačke industrije
i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine. Naredna slika prikazuje
strukturu aktivnih poslovnih subjekata prema području djelovanja odnosno prema Klasifikaciji
djelatnosti (KDBiH 2010).
Slika 3. Struktura aktivnih poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Oko 25% anketiranih poslovnih subjekata uključuje proizvođače vina. Najznačajniji poslovni
subjekti u ovom sektoru su: HEPOK-VINARIJA LJUBUŠKI d.o.o., VINOGRADI NUIĆ d.o.o., REVITA
PLAN BUNA d.o.o., NAKIĆ & ČULE Co d.o.o., Seosko gosp. DUBRAVKA, PROIZVOĐAČ VINA I
RAKIJE REBAC, VINERA-PRODUKT d.o.o., Stolački podrumi d.o.o., Vinarija EROVINO d.o.o.,
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
15
HEPOK d.d., Monaco d.o.o., PODRUMI ANDRIJA d.o.o., PODRUMI BROTNJO d.o.o., Vinarija
Čitluk d.d., VINARIJA STANKELA d.o.o., VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO ODAK d.o.o.,
HERCEGOVINA-PRODUKT d.o.o., Vitis d.o.o., Vukoje d.o.o., “Podrumi manastira Tvrdoš’’
d.o.o., AG Međugorje, Zadro d.o.o. te porodične vinarije: Anđelić, Begić, Berak, Brkić, Buntić,
Dračevo, Keža, Marić, Marijanović, Prskalo, Sekulović, Sivrić, Stojić-Matić, Sušac, Vilinka i
Petijević. Većina anketiranih poslovnih subjekata isključivo proizvodi vina, dok neka od njih,
pored vina, proizvode ostala alkoholna pića. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog
sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Čitluk, Trebinje, Ljubuški,
Grad Mostar, Stolac, Čapljina, Široki Brijeg i Ravno.
Drugi značajniji sektor, koji učestvuje sa 12% aktivnih anketiranih poslovnih subjekata, je
trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima i poluproizvodima. Najznačajniji poljoprivredni
proizvodi koji su predmet trgovine i posredništva su:voće (mandarine, trešnje, jabuke, grožđe
i dr.) i povrće (krompir i dr.),meso i mesni proizvodi, riba te duhan i duhanski proizvodi.
Najznačajniji poslovni subjekti u ovom sektoru su: TRGOCRVENICE d.o.o., TOBACO d.o.o.,
DALMI d.o.o., VERDIĆ-COMMERCE d.o.o., BERNINA d.o.o., BUNTIĆI d.o.o., CELTIC d.o.o.,
DRIVA COMPANY d.o.o., KETA d.o.o., ESO-PROMET d.o.o., AVDIĆ d.o.o., JAFFA-KOMERC d.o.o.,
EUROEHO d.o.o., LIMIT d.o.o., BENKO d.o.o., BERNINA d.o.o., “Prodakomerc’’ d.o.o., Norfish
Blagaj d.o.o., RIBA NERETVA d.d. i dr. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su
prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Čapljina, Grad Mostar, Široki Brijeg,
Tomislavgrad, Posušje, Grude, Ljubuški, Stolac, Konjic i Trebinje.
Treći značajniji sektor, u kome učestvuje 7% aktivnih anketiranih poslovnih subjekata, je
proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda od kojih su najznačajniji čaj, proizvodi od meda,
herbalni proizvodi, začini, dodaci jelima i dodaci prehrani. Najznačajniji poslovni subjekti u
ovom sektoru su: DR. SADIKOVIĆ d.o.o., ROING d.o.o., APOTEKE “MATIJA” d.o.o., VEXTRA
d.o.o., BIO BRAND d.o.o., LUČICA d.o.o., ZZ JABLANICA, VELAGOMED d.o.o., MOBIS PHARM
d.o.o., “Herzeg med’’ d.o.o., “Žalfija’’ pčelarska zadruga, Lj-bilje d.o.o. Najznačajniji poslovni
subjekti u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama:
Grad Mostar, Ljubinje, Jablanica i Ljubuški.
Naredni značajan sektor, u kome učestvuje takođe 7% aktivnih anketiranih poslovnih
subjekata, je trgovina i posredovanje poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama. Tu se
prije svega misli na slijedeće: žitarice (ječam, pšenica, kukuruz), stočni fond (bikovi, svinje,
ovce, koze), gnojiva, sjemena i stočna hrana. Najznačajniji poslovni subjekti u ovom sektoru
su: ŽITO d.o.o., COONAGRA-POLJOPRIVREDA d.o.o., BILI PROMET d.o.o., BOKŠIĆ d.o.o.,
SJEMENARNA AGRO d.o.o., ĆUK d.o.o., AGRONERETVA d.o.o., DAN & CO d.o.o., GRAMINEA
d.o.o., AGROODAK d.o.o., MONZA d.o.o. i AGROM - EM d.o.o. Najznačajniji poslovni subjekti
u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Ljubuški,
Čapljina, Prozor – Rama, Grad Mostar, Livno i Čitluk.
Potom slijede tri veoma bitna sektora, koja podjednako učestvuju u strukturi prehrambenoprerađivačke industrije na području Hercegovine, sa po 6%, a riječ je o proizvodnji mlijeka i
mliječnih proizvoda, preradi i konzerviranju mesa i proizvodnji mesnih proizvoda te preradi i
konzerviranju voća i povrća.
16
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
U sektoru proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda najznačajniji poslovni subjekti su:
“Danglo’’ d.o.o. - Mljekara Glogovac, Šipovac d.o.o., FARMA TOMISLAVGRAD d.o.o., VITAVI d.o.o., MLJEKARA LIVNO d.o.o., MLJEKARA SUŠA d.o.o., Kupreška mljekara zadruga
Kupres, Mljekara Pađeni d.o.o., Mljekara Rakitno d.o.o., MEGGLE d.o.o., MIVAS-MILK d.o.o.
i BJELIMIČKA MLJEKARA. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su prostorno
raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Posušje, Nevesinje, Tomislavgrad, Čapljina,
Livno, Kupres, Bileća, Berkovići i Konjic.
U sektoru prerade i konzerviranja mesa i proizvodnji mesnih proizvoda najznačajniji
poslovni subjekti su: MESNA INDUSTRIJA LIJANOVIĆI d.o.o., MESOPROMET BAJO d.o.o.,
FARMA TOMISLAVGRAD d.o.o., TEKIJA d.o.o., DAVOR d.o.o., GAJEVINE - DUŠIĆI d.o.o., MESNA
INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o., POSUŠKA PRERADA MESA d.o.o., IMEL d.o.o., ŠIŠOVIĆ d.o.o.
Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim
lokalnim zajednicama: Posušje, Široki Brijeg, Grude, Tomislavgrad, Grad Mostar, Livno, Kupres,
Ljubinje.
U sektoru prerade i konzerviranja voća i povrća najznačajniji poslovni subjekti su: LEDO
d.o.o., SVITLICA EXPORT IMPORT d.o.o., VOĆE GOLD d.o.o., EUROCOMPANY 99 d.o.o., ŠUMSKI
PLOD d.o.o., HEPOK d.d., POMO-STAR d.o.o., GREEN DEVELOPMENT d.o.o., EPA-NOVA
d.o.o., SUNCOKRET d.o.o. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su prostorno
raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Grad Mostar, Čapljina, Široki Brijeg, Ljubuški,
Prozor – Rama i Čitluk.
Nakon ovih sektora, sa manjim učešćem od 5%, se pojavljuju poslovni subjekti koji djeluju
u oblasti proizvodnje pića (bezalkoholna pića, pivo, žestoka alkoholna pića) sa najznačajnijim
poslovnim subjektima:HEPOK d.d., Punionica sokova MIA, Hercegovačka pivovara d.o.o., Bobita
Co d.o.o., Poljoprivredna zadruga Agroplod, MPT d.o.o., REMIKO d.o.o., Hercegovinavino
d.o.o. Pored proizvodnje pića slijedi proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna i
kolača (keksi, trajna peciva, kolači, pekarski proizvodi, konditorski proizvodi, tjestenine i dr.) sa
najznačajnijim poslovnim subjektima:ZVEČEVO-LASTA d.d., Swisslion d.o.o., TIHOMIR MIŠIĆ
d.o.o., LI- PEK d.o.o., GRADSKA PEKARA JABLANICA d.o.o., Hercegovka d.o.o. i VAMARIG d.o.o.
U proizvodnji pripremljene hrane za životinje ističu se slijedeći poslovni subjekti:AGROJATA
d.o.o., FARMA-LAND d.o.o., BKV Group d.o.o., Farmavit d.o.o. i MIX d.o.o. Značajan segment
je i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja u eterična ulja i značajni predstavnici u ovoj oblasti
su: MEDIX d.o.o., Arome d.o.o., Elmar Aroma Care d.o.o. i Invent plus d.o.o.
3.2. Status vlasništva poslovnih subjekata
Ova analiza stanja uzima u obzir status vlasništva nad poslovnim subjektima. Najveći broj
anketiranih poslovnih subjekata je u privatnom vlasništvu i iznosi preko 70%. Samo mali dio
poslovnih subjekata je još uvijek u državnom vlasništvu i uglavnom se odnosi na institucije koje
nude usluge u poljoprivrednoj proizvodnji, kao što su zavodi za poljoprivredu i veterinarske
stanice te dio neprivatizovanih poslovnih subjekata u proizvodnji i preradi poljoprivrednih
proizvoda (voće i duhan). Dio anketiranih poslovnih subjekata nije dao odgovor na pitanje o
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
17
vlasništvu nad poslovnim subjektom, ali se prema strukturi, djelatnosti i drugim poslovnim
karakteristikama može sa sigurnošću zaključiti da su ista u privatnom vlasništvu. Naredna slika
prikazuje strukturu aktivnih poslovnih subjekata prema statusu vlasništva.
Slika 4. Struktura aktivnih poslovnih subjekata prema statusu vlasništva
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
3.3. Vrste poljoprivrednih proizvoda koji se prerađuju (skladište) ili
kojima se trguje
Kada je riječ o vrsti poljoprivrednih proizvoda koji se prerađuju ili kojima se najviše trguje,
onda se može istaći da prevladava prerada pojedinih vrsta voća i povrća, mlijeka, ljekovitog
bilja, mesa i dr. Poslovni subjekti kao ulaznu sirovinu (input) u procesu prerade ili trgovine
imaju slijedeće vrste poljoprivrednih proizvoda: grožđe, žitarice (ječam, pšenica, kukuruz i dr.),
voće (jabuka, kruška, trešnja, šljiva i dr.), povrće (krompir, paradajz, paprika, mrkva, bijeli luk),
stočni fond (perad, bikovi, svinje) za proizvodnju mesa, stočni fond za proizvodnju mlijeka,
sjemena u biljnoj proizvodnji i sadnice voća, ljekovito bilje, pčele, duhan, mlinske proizvode,
voćne ekstrakte i mnoge druge. Naredna slika prikazuje broj poslovnih subjekata koji prerađuju
(skladište) ili koji trguju poljoprivrednim proizvodima.
18
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Slika 5. Struktura poslovnih subjekata koji prerađuju (skladište) ili koji trguju
poljoprivrednim proizvodima
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Gotovo 40 poslovnih subjekata prerađuje voće, odnosno specifično grožđe za potrebe
proizvodnje vina. Proizvođači vina identifikovani u poglavlju 3.1. Status aktivnosti i područje
djelovanja poslovnih subjekata prema KDBiH, ujedno su i oni koji prerađuju grožđe iz vlastitih
vinograda i vinograda drugih proizvođača grožđa.
Nakon prerade grožđa, prerada (skladištenje) i trgovina žitaricama i mlinskim proizvodima
i to posebno pšenicom, ječmom, kukuruzom i dr., zauzima značajno mjesto i nešto više od 35
poslovnih subjekata se bavi ovom djelatnošću. Najznačajniji poslovni subjekti, koji u procesu
proizvodnje koriste žitarice i mlinske proizvode ili koji prerađuju (skladište) ili trguju žitaricama,
su: ŽITO d.o.o., Swisslion d.o.o. Trebinje, COONAGRA-POLJOPRIVREDA d.o.o., ZVEČEVO-LASTA
d.d., DR. SADIKOVIĆ d.o.o., AGROJATA d.o.o., FARMA-LAND d.o.o., BOKŠIĆ d.o.o., SJEMENARNA
AGRO d.o.o., , ĆUK d.o.o., Hercegovačka pivovara d.o.o., LI- PEK d.o.o., DAN & CO d.o.o.,
GRAMINEA d.o.o., MONZA d.o.o., GRADSKA PEKARA JABLANICA d.o.o., AGROM - EM d.o.o., ,
Hercegovka d.o.o., Farmavit d.o.o., MIX d.o.o. i dr. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog
sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Livno, Trebinje, Ljubinje,
Grude, Tomislavgrad, Ljubuški, Nevesinje, Grad Mostar, Konjic, Posušje, Čapljina, Prozor –
Rama, Kupres, Jablanica, Široki Brijeg i dr.
Prerada (skladištenje) i trgovina voćem, naročito jabukom, trešnjom, kruškom i dr., zauzima
značajno mjesto i nešto više od 30 poslovnih subjekata se bavi ovom djelatnošću. Najznačajniji
poslovni subjekti, koji u procesu proizvodnje koriste voće ili koji prerađuju (skladište) ili trguju
voćem su: DALMI d.o.o., SVITLICA EXPORT IMPORT d.o.o., VOĆE GOLD d.o.o., BERNINA
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
19
d.o.o., CELTIC d.o.o., DRIVA COMPANY d.o.o., EUROCOMPANY 99 d.o.o., KETA d.o.o., ŠUMSKI
PLOD d.o.o., HEPOK d.d., HEPOK d.d., MZ VOĆE COMPANY d.o.o., POMO-STAR d.o.o., GREEN
DEVELOPMENT d.o.o., Bobita Co d.o.o., LEDO d.o.o., PEHAR&CO d.o.o., Poljoprivredna
zadruga Agroplod, BIO BRAND d.o.o., ZZ JABLANICA, JAFFA-KOMERC d.o.o., EUROEHO d.o.o.,
MPT d.o.o., REMIKO d.o.o., A.D. Popovo polje, HLADNJAČA d.o.o., Plantaže voća d.o.o.,
SUNCOKRET d.o.o., VUKOJA d.o.o., Prodakomerc d.o.o., Hercegovinavino d.o.o., ECO-LINE
d.o.o. i dr. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u
slijedećim lokalnim zajednicama: Ljubuški, Čapljina, Grad Mostar, Čitluk, Jablanica, Posušje,
Trebinje, Berkovići, Široki Brijeg i dr.
Prerada (skladištenje) i trgovina povrćem, naročito krompirom, paradajzom, paprikom,
mrkvom, lukom i dr., zauzima značajno mjesto i nešto više od 20 poslovnih subjekata se
bavi ovom djelatnošću. Najznačajniji poslovni subjekti, koji u procesu proizvodnje koriste
povrće ili koji prerađuju (skladište) ili trguju povrćem su: DALMI d.o.o., DR. SADIKOVIĆ d.o.o.,
SVITLICA EXPORT IMPORT d.o.o., VOĆE GOLD d.o.o., BERNINA d.o.o., CELTIC d.o.o., DRIVA
COMPANY d.o.o., EUROCOMPANY 99 d.o.o., KETA d.o.o., MZ VOĆE COMPANY d.o.o., GREEN
DEVELOPMENT d.o.o., LEDO d.o.o., PEHAR&CO d.o.o., BIO BRAND d.o.o., ZZ JABLANICA,
JAFFA-KOMERC d.o.o., EUROEHO d.o.o., REMIKO d.o.o., HLADNJAČA d.o.o., BERNINA d.o.o.,
EPA-NOVA d.o.o., SUNCOKRET d.o.o., Prodakomerc d.o.o. i dr. Najznačajniji poslovni subjekti
u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Ljubuški,
Čapljina, Grad Mostar, Čitluk, Jablanica, Posušje, Berkovići, Široki Brijeg, Trebinje i dr.
Nadalje, značajno mjesto zauzima držanje stočnog fonda (bikovi, svinje) za proizvodnju
mesa. Ovom djelatnošću se bavi nešto manje od 20 poslovnih subjekata. Najznačajniji
poslovni subjekti, koji u procesu proizvodnje koriste stočni fond ili koji trguju istim za potrebe
proizvodnje mesa su: MESNA INDUSTRIJA LIJANOVIĆI d.o.o., ŠIŠOVIĆ d.o.o., MESOPROMET
BAJO d.o.o., FARMA TOMISLAVGRAD d.o.o., TEKIJA d.o.o., BUNTIĆI d.o.o., VITA-VI d.o.o., ESOPROMET d.o.o., DAVOR d.o.o., DAN & CO d.o.o., GAJEVINE - DUŠIĆI d.o.o., MONZA d.o.o.,
AGROM - EM d.o.o., POSUŠKA PRERADA MESA d.o.o., IMEL d.o.o., TRGOCRVENICE d.o.o. i dr.
Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim
lokalnim zajednicama: Grude, Tomislavgrad, Grad Mostar, Čapljina, Stolac, Livno, Kupres,
Čitluk, Posušje, Ljubinje, Široki Brijeg i dr.
Pored navedenog, značajno mjesto zauzima držanje stočnog fonda za proizvodnju
mlijeka, kao i otkup sirovog mlijeka. Ovom djelatnošću se bavi nešto više od 10 poslovnih
subjekata. Najznačajniji poslovni subjekti, koji u procesu proizvodnje koriste stočni fond za
potrebe proizvodnje mlijeka ili otkupljuju sirovo mlijeko su: MEGGLE d.o.o., MLJEKARA LIVNO
d.o.o., “Danglo’’ d.o.o. - Mljekara Glogovac, Šipovac d.o.o., DAN & CO d.o.o., VITA-VI d.o.o.,
MLJEKARA SUŠA d.o.o., GAJEVINE - DUŠIĆI d.o.o., Kupreška mljekara zadruga Kupres, MONZA
d.o.o., Mljekara Pađeni d.o.o., AGROM - EM d.o.o., Mljekara Rakitno d.o.o., MIVAS-MILK
d.o.o., BJELIMIČKA MLJEKARA i dr. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su
prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Nevesinje, Čapljina, Livno, Kupres,
Bileća, Posušje, Berkovići, Konjic i dr.
20
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Nadalje, postoji određeni broj poslovnih subjekata za proizvodnju i/ili trgovinu sjemenima
u biljnoj proizvodnji, kao i sadnicama voća. U ovoj oblasti djeluje nešto manje od 10 poslovnih
subjekata. Najznačajniji poslovni subjekti, u ovom segmentu, su: SJEMENARNA d.o.o., POLJO
VET MEHANIZACIJA d.o.o., ŽITO d.o.o., COONAGRA-POLJOPRIVREDA d.o.o., AGROJATA d.o.o.,
BOKŠIĆ d.o.o., SJEMENARNA AGRO d.o.o., ĆUK d.o.o., K+G+H d.o.o., MONZA d.o.o., AGROM
- EM d.o.o., Hepok d.o.o. Berkovići i dr. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora
su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Široki Brijeg, Ljubuški, Konjic,
Čapljina, Prozor – Rama, Grad Mostar, Čitluk, Berkovići i dr.
Takođe, na području Hercegovine egzistira određeni broj poslovnih subjekata koji za osnovnu
sirovinu u proizvodnom procesu koriste ljekovito i aromatično bilje. U ovoj oblasti djeluje
nešto manje od 10 poslovnih subjekata. Najznačajniji poslovni subjekti, u ovom segmentu, su:
MEDIX d.o.o., ROING d.o.o., APOTEKE “MATIJA” d.o.o., Arome d.o.o., VEXTRA d.o.o., Elmar
Aroma Care d.o.o., MOBIS PHARM d.o.o., Invent plus d.o.o., Lj-bilje i dr. Najznačajniji poslovni
subjekti u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama:
Grad Mostar, Trebinje, Ljubuški, Bileća i dr.
Veoma mali broj poslovnih subjekata ima takvu politiku otkupa poljoprivrednih proizvoda
da od individualnih poljoprivrednih proizvođača zahtijeva određene minimalne količine
otkupa. Tako postoji 4,2% aktivnih anketiranih poslovnih subjekata, koji imaju zahtjev da
minimalna količina otkupa bude iznad 100 kg poljoprivrednih proizvoda. Pored njih, 1,8%
aktivnih anketiranih poslovnih subjekata ima zahtjev da minimalna količina otkupa bude iznad
1000 kg poljoprivrednih proizvoda. Svi ostali poslovni subjekti imaju ili vlastitu proizvodnju
ili kooperantsku mrežu sačinjenu od poljoprivrednih proizvođača pred koje ne postavljaju
zahtjeve o minimalnim količinama otkupa, već su više usmjereni na zadovoljenje kvaliteta
proizvoda (kao npr. otkup mlijeka, voća, povrća i sl.). Pored njih, postoje poslovni subjekti koji
ne otkupljuju poljoprivredne proizvode na domaćem tržištu, nego većinu sirovina uvoze iz
inostranstva. Ovdje je uglavnom riječ o proizvođačima stočne hrane iproizvođačima mesa i
mesnih proizvoda.
3.4. Vrste finalnih proizvoda prehrambeno-prerađivačke industrije na
području Hercegovine
Kada je riječ o vrsti poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode kao gotov proizvod ili
poluproizvod namijenjen daljoj preradi, onda se može istaći da prevladava trgovina i/ili
proizvodnja vina, proizvoda od voća i povrća (suho voće, marmelade, džemovi, voćni žele,
smrznuto voće i povrće i dr.), mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda (jogurt,
pasterizovano mlijeko, pavlaka, sir, svježi meki sir, svježi tvrdi sir, namaz i dr.), sjemena,
destilovanih alkoholnih pića, stočne hrane, mlinskih proizvoda i žitarica, pekarskih i konditorskih
proizvoda (tjestenine, dvopek, keks, trajna peciva, kolači i dr.), čajeva, eteričnih ulja, sokova od
voća i povrća, začina i dodataka jelima i dr. Naredna slika prikazuje strukturu i broj poslovnih
subjekata po tipu proizvoda kojeg proizvode i/ili kojim trguju.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
21
Slika 6. Struktura i broj poslovnih subjekata po tipu proizvoda kojeg proizvode
i/ili kojim trguju
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Nakon proizvodnje vina, gdje postoji gotovo 40 poslovnih subjekata, proizvodnja i/ili
trgovina proizvodima od voća i povrća je veoma značajna, i to suho voće i povrće, marmelade,
džemovi, voćni žele, smrznuto voće i povrće i dr. Nešto više od 25 poslovnih subjekata se bavi
ovom djelatnošću. Najznačajniji poslovni subjekti u ovom segmentu su: DALMI d.o.o., SVITLICA
EXPORT IMPORT d.o.o., VOĆE GOLD d.o.o., BERNINA d.o.o., CELTIC d.o.o., DRIVA COMPANY
d.o.o., EUROCOMPANY 99 d.o.o., KETA d.o.o., ŠUMSKI PLOD d.o.o., HEPOK d.d., MZ VOĆE
COMPANY d.o.o., POMO-STAR d.o.o., GREEN DEVELOPMENT d.o.o., LEDO d.o.o., PEHAR&CO
d.o.o., JAFFA-KOMERC d.o.o., EUROEHO d.o.o., A.D. Popovo polje, Hepok d.o.o. Berkovići,
HLADNJAČA d.o.o., Plantaže voća d.o.o., EPA-NOVA d.o.o., SUNCOKRET d.o.o., Prodakomerc
d.o.o. i dr. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u
slijedećim lokalnim zajednicama: Ljubuški, Čapljina, Grad Mostar, Čitluk, Trebinje, Berkovići,
Široki Brijeg, Prozor/Rama i dr.
Nadalje, značajna proizvodnja je proizvodnja i/ili trgovina mesnim proizvodima i to: kobasice,
pašteta, pršut, salame, sušeno meso, gotova jela i brojni drugi. Nešto manje od 20 poslovnih
subjekata se bavi ovom djelatnošću. Najznačajniji poslovni subjekti u ovom segmentu su:
MESNA INDUSTRIJA LIJANOVIĆI d.o.o., MESOPROMET BAJO d.o.o., FARMA TOMISLAVGRAD
d.o.o., TRGOCRVENICE d.o.o., TEKIJA d.o.o., VERDIĆ-COMMERCE d.o.o., BUNTIĆI d.o.o., VITAVI d.o.o., ESO-PROMET d.o.o., DAVOR d.o.o., MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o., POSUŠKA
PRERADA MESA d.o.o., IMEL d.o.o., ŠIŠOVIĆ d.o.o., BENKO d.o.o. i dr. Najznačajniji poslovni
subjekti u okviru ovog sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama:
Široki Brijeg, Grude, Tomislavgrad, Grad Mostar, Posušje, Čapljina, Stolac, Livno, Ljubinje i dr.
Slijedeća značajna proizvodnja je proizvodnja i/ili trgovina mlijekom i mliječnim proizvodima
22
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
i to: jogurt, pasterizovano mlijeko, pavlaka, sir, svježi meki sir, svježi tvrdi sir, namaz i brojni
drugi. Nešto manje od 15 poslovnih subjekata se bavi ovom djelatnošću. Najznačajniji poslovni
subjekti u ovom segmentu su: MEGGLE d.o.o., FARMA TOMISLAVGRAD d.o.o., Danglo d.o.o.,
Mljekara Glogovac, Šipovac d.o.o., VITA-VI d.o.o., MLJEKARA LIVNO d.o.o., MLJEKARA SUŠA
d.o.o., Kupreška mljekara zadruga Kupres, Mljekara Pađeni d.o.o., Mljekara Rakitno d.o.o.,
MIVAS-MILK d.o.o., BJELIMIČKA MLJEKARA i dr. Najznačajniji poslovni subjekti u okviru ovog
sektora su prostorno raspoređeni u slijedećim lokalnim zajednicama: Tomislavgrad, Nevesinje,
Čapljina, Livno, Kupres, Bileća, Posušje, Berkovići, Konjic i dr.
Pored toga, značajno mjesto zauzima i proizvodnja i/ili trgovina sjemenima i sadnicama voća,
gdje su relevantni poslovni subjekti: ŽITO d.o.o., SJEMENARNA d.o.o., COONAGRA-POLJOPRIVREDA
d.o.o., POLJO VET MEHANIZACIJA d.o.o., AGROJATA d.o.o., BOKŠIĆ d.o.o., SJEMENARNA AGRO
d.o.o., ĆUK d.o.o., GRAMINEA d.o.o., MONZA d.o.o., AGROM - EM d.o.o. i dr.
Nadalje, proizvodnja i/ili trgovinama mlinskim proizvodima i žitaricama je prisutna kod
slijedećih poslovnih subjekata: ŽITO d.o.o., COONAGRA-POLJOPRIVREDA d.o.o., AGROJATA
d.o.o., BOKŠIĆ d.o.o., Mlinikresic d.o.o., SJEMENARNA AGRO d.o.o., ĆUK d.o.o., GRAMINEA
d.o.o., MONZA d.o.o., AGROM - EM d.o.o. i dr. Proizvodnjom i/ili trgovinom stočnom hranom
bave se slijedeći poslovni subjekti:ŽITO d.o.o., COONAGRA-POLJOPRIVREDA d.o.o., AGROJATA
d.o.o., FARMA-LAND d.o.o., BOKŠIĆ d.o.o., SJEMENARNA AGRO d.o.o., ĆUK d.o.o., Farmavit
d.o.o., MIX d.o.o., BKV Group d.o.o. i dr.
Proizvodnjom i/ili trgovinom destilovanim alkoholnim pićima se bave slijedeći poslovni
subjekti: ENIGMA d.o.o., PROIZVOĐAČ VINA I RAKIJE REBAC, HEPOK d.d., Bobita Co d.o.o.,
HERCEGOVINA-PRODUKT d.o.o., Poljoprivredna zadruga Agroplod, VINARIJA STANKELA d.o.o.,
VUKOJA d.o.o., Podrumi manastira Tvrdoš d.o.o., Vinarija Sekulović i dr.
Proizvodnjom i/ili trgovinom ostalim proizvodima kao što su: začini i dodaci jelima, čajevi,
eterična ulja, sokovi od voća i povrća, konditorski proizvodi i dr., bavi se manji broj poslovnih
subjekata.
3.5. Kojem tržištu su namijenjeni finalni proizvodi
U okviru ovog poglavlja razmatraće se tipovi i vrste tržišta kojem su namjeni finalni proizvodi
koje proizvode ili kojima trguju poslovni subjekti, koji su anketirani i koji su pristali da daju
odgovore, dok stvarno stanje može biti drugačije od onog što je predstavljeno u nastavku.
Najprije će biti predstavljena struktura i broj poslovnih subjekata prema podatku kojem tržištu
je namijenjena većina finalnih proizvoda, odnosno da li je namijenjena tržištu maloprodaje10,
tržištu veleprodaje11, njihovoj kombinaciji ili tržištu dalje prerade. Drugi aspekt uzima u obzir
10
Tržište maloprodaje ili trgovina na malo predstavlja prodaju, bez prerade, novim i rabljenim predme ma uglavnom
stanovništvu za ličnu potrošnju ili upotrebu u domaćinstvu koja se obavlja u prodavnicama, robnim kućama, na štandovima,
putem pošte i Interneta, uličnih prodavača, prodajom od vrata do vrata, putem potrošačkih zadruga itd.
11
Tržište veleprodaje ili trgovina na veliko je preprodaja (prodaja bez prerade) nove i rabljene robe trgovcima na malo,
industrijskim, trgovačkim ili profesionalnim korisnicima i ustanovama ili drugim trgovcima na veliko, uključujući djelatnos
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
23
podjelu tržišta na domaće tržište, tj. tržište Bosne i Hercegovine, inostrano tržište ili njihovu
kombinaciju. Na narednoj slici je prikazana struktura poslovnih subjekata prema tržištu kojem
je namijenjena većina finalnih proizvoda, odnosno tržištu maloprodaje, tržište veleprodaje,
njihovoj kombinaciji ili tržištu dalje prerade.
Slika 7. Tip tržišta finalnih proizvoda poslovnih subjekata
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata za tržište svojih finalnih proizvoda bira kombinaciju
tržišta veleprodaje i maloprodaje. 43% poslovnih subjekata plasira svoje proizvode putem
veleprodajnih distributivnih lanaca i/ili putem mreže trgovina na malo. Najčešći proizvodi koji
se plasiraju na ovaj način su: mlijeko i mliječni proizvodi, meso i mesni proizvodi, začini i dodaci
jelima, čajevi, eterična ulja, sokovi od voća i povrća, pekarski i konditorski proizvodi, destilovana
alkoholna pića, stočna hrana, sjemena, proizvodi od voća i povrća (suho voće, marmelade,
džemovi, voćni žele, smrznuto voće i povrće i sl.), vino i dr.
Potom, 28% poslovnih subjekata većinu vlastitih finalnih proizvoda plasira putem
maloprodajne mreže. Najčešći proizvodi koji se plasiraju na ovaj način su: duhanski proizvodi,
med, mlijeko i mliječni proizvodi, meso i mesni proizvodi, sokovi od voća i povrća, pekarski
i konditorski proizvodi, stočna hrana, proizvodi od voća i povrća (suho voće, marmelade,
džemovi, voćni žele, smrznuto voće i povrće i dr.), vino, začini i dr.
Nadalje, 26% poslovnih subjekata većinu vlastite proizvodnje plasira putem veleprodajne
mreže. Najčešći finalni proizvodi koji se plasiraju na ovaj način su: alkoholna pića, duhanski
proizvodi, konditorski proizvodi, eterična ulja, poljoprivredna mehanizacija, mlijeko i mliječni
proizvodi, meso i mesni proizvodi, sokovi od voća i povrća, stočna hrana, proizvodi od voća i
povrća, voće, povrće, vino, žitarice, sjemena i dr.
posredovanja u kupovini, odnosno prodaji robe za treće osobe. Trgovci na veliko često sami sakupljaju, sor raju i raspoređuju
robu u velike količine, dijele robu u manje količine, obavljaju djelatnos skladištenja, hlađenja, isporuke i instaliranja robe te
djelatnos u vezi s unapređenjem prodaje za svoje kupce.
24
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Na narednoj slici je prikazana struktura poslovnih subjekata prema tržištima kojima
su orijentisani poslovni subjekti, odnosno prema domaćem tržištu, inostranom tržištu ili
njihovoj kombinaciji. Ovaj dio analize može biti interesantan individualnim poljoprivrednim
proizvođačima na način da uvide koje od djelatnosti su usmjerene na domaće tržište, a koje na
izvoz, kao i da uvide gdje postoji potencijal za njihovu specifičnu poljoprivrednu proizvodnju.
Slika 8. Orijentacija poslovnih subjekata na domaće i inostrano tržište
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Preko polovine, odnosno 55% anketiranih poslovnih subjekata većinu svoje proizvodnje
plasira na tržište Bosne i Hercegovine. Najčešći proizvodi koji se plasiraju na domaće tržište,
prema zastupljenosti, su: meso i mesni proizvodi, proizvodi od voća i povrća (suho voće,
marmelade, džemovi, voćni žele, smrznuto voće i povrće i dr.), vino, mlijeko i mliječni proizvodi,
stočna hrana, pekarski i konditorski proizvodi, sokovi od voća i povrća, duhanski proizvodi,
med, dodaci prehrani i začini, destilovana alkoholna pića i dr.
Manje od polovine poslovnih subjekata, tačnije 39%, finalne proizvode plasira i na domaće
i na inostrano tržište, pod čime se uglavnom misli na prekogranično područje Hrvatske i Crne
Gore. Najčešći proizvodi koji se plasiraju kombinovano i na domaće i na inostrano tržište,
premazastupljenosti, su: vino, voće i povrće, proizvodi od voća i povrća (suho voće, marmelade,
džemovi, voćni žele, smrznuto voće i povrće i dr.), mesni proizvodi, destilovana alkoholna pića,
eterična ulja, čajevi i herbalni proizvodi, konditorski proizvodi i dr.
Jedan manji broj poslovnih subjekata, njih 6%, većinu svoje proizvodnje usmjerava na
inostrano tržište. Najčešći proizvodi koji se plasiraju na inostrano tržište, prema zastupljenosti,
su: vino, voće i povrće, sokovi od voća i povrća, marmelade i džemovi, med, destilovana
alkoholna pića, eterična ulja, čajevi i herbalni proizvodi i sl.
Informacije o poslovnim subjektima i njihovoj orijentaciji na domaće ili inostrano tržište, se
nalaze u bazi podataka u prilogu ove analize.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
25
3.6. Uslovi i standardi koji trebaju biti ispunjeni u procesu proizvodnje
Cilj ovog dijela analize jeste prikaz zahtijeva koje imaju poslovni subjekti u prehrambenoprerađivačkoj industriji na području Hercegovine, u smislu zadovoljenja standarda u
poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi sirovine ili poljoprivredne proizvode uvrstili u proces
proizvodnje i prerade. Naredna slika prikazuje strukturu dobivenih odgovora anketiranih
poslovnih subjekata.
Slika 9. Uslovi i standardikoje poljoprivredni proizvodi treba da zadovolje,
kako bi ušli u proces proizvodnje
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Najveći broj poslovnih subjekata, njih 69%, nije dao odgovor da li je za proces prerade potrebna
sirovina/poljoprivredni proizvod koji zadovoljava neki poseban standard. Ovakva struktura
odgovora navodi na zaključak da ovi poslovni subjekti ne zahtijevaju da poljoprivredni proizvodi
koje otkupljuju od poljoprivrednih proizvođača budu obuhvaćeni nekim posebnim standardom.
Nadalje, za 11% poslovnih subjekata nije potrebno ispunjenje nekog standarda i ovdje je uglavnom
riječ o trgovcima na veliko poljoprivrednim proizvodima. Potom, 13% poslovnih subjekata ističe
da ne zahtijevaju nikakav standard za proizvod koji prerađuju ili kojim se trguje.
S druge strane, samo manji broj poslovnih subjekata ima zahtjeve za određenim standardima,
kojima poljoprivredni proizvodi i sirovine trebaju odgovarati kako bi ušli u proces prerade ili
trgovine. U tom smislu, 4% poslovnih subjekata zahtijeva od poljoprivrednih proizvođača od
26
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
kojih otkupljuje poljoprivredne proizvode ispunjenje pravilnika o kvalitetu poljoprivrednih
proizvoda na entitetskom nivou. Ovdje je riječ uglavnom o slijedećim djelatnostima: prerada i
konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti,
proizvodnja mliječnih proizvoda, trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
te proizvodnja jaja.
Zatim, 1% poslovnih subjekata zahtijeva od poljoprivrednih proizvođača, od kojih otkupljuje
poljoprivredne proizvode, ispunjenje GlobalGAP12 standarda. Ovdje je riječ uglavnom o
slijedećim djelatnostima: prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, biljna
i stočarska proizvodnja i proizvodnja pića.
Potom, 2% poslovnih subjekata zahtijeva organski certifikat od poljoprivrednih proizvođača.
Ovdje je riječ uglavnom o slijedećim djelatnostima: proizvodnja eteričnih ulja, proizvodi od
voća, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda (čaj i herbalni proizvodi).
Pored toga, na narednoj slici je prikazana struktura poslovnih subjekata spram standarda
koje posjeduju u sistemu proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda i sirovina.
Slika 10. Standardi u procesu proizvodnje/trgovine poslovnih subjekata
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Od ukupnog broja aktivnih poslovnih subjekata, njih 12% posjeduje standard ISO 9001-Sistem
upravljanja kvalitetom. Poslovni subjekti koji posjeduju ovaj standard u okviru svog poslovanja
uglavnom su vezani za slijedeće djelatnosti: proizvodnja vina, prerada i konzerviranje mesa i
proizvodnja mesnih proizvoda, prerada i konzerviranje voća i povrća, proizvodnja mliječnih
proizvoda, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda (čaj, herbalni proizvodi), proizvodnja
12
Global GAP je sistem menadžmenta u poljoprivredi, u primarnoj komercijalnoj proizvodnji hrane namijenjene
tržištu, kojim se uvodi u praksu i obezbjeđuje potvrda dosljedne primjene dobre poljoprivredne prakse čime se ostvaruje
bezbjednost poljoprivrednih proizvoda za ljudsko konzumiranje. Global GAP je serija norma vnih dokumenata/ standarda koji
su opšte prihvaćeni i omogućavaju međunarodno priznatu cer fikaciju dobrih poljoprivrednih praksi (GAP – Good Agricultural
Prac ces). GlobalGAP dokument izradila je Evropska asocijacija distributera i maloprodavaca (Euro-Retailer Produce Working
Group – EUREP).
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
27
pića (sokovi, pivo, alkoholna pića) i trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim
životinjama.
Nadalje, 3% poslovnih subjekata posjeduje standard ISO 14001-Sistem upravljanja zaštitom
okoliša. Poslovni subjekti koji posjeduju ovaj standard u okviru svog poslovanja, uglavnom su
vezani za slijedeće djelatnosti: proizvodnja vina, prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja
mesnih proizvoda, proizvodnja mliječnih proizvoda i proizvodnja ostalih prehrambenih
proizvoda (čaj, herbalni proizvodi).
Pored toga, 14% poslovnih subjekata posjeduje HACCP standard (Međunarodni standard
za proizvodnju sigurne hrane). Poslovni subjekti koji posjeduju ovaj standard u okviru svog
poslovanja, uglavnom su vezani za slijedeće djelatnosti: proizvodnja vina, prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, prerada i konzerviranje voća i povrća, proizvodnja
mliječnih proizvoda, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda (čaj, herbalni proizvodi),
proizvodnja pića (sokovi, pivo, alkoholna pića), proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od
brašna i kolača te trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama.
Ostatak od 71% anketiranih poslovnih subjekata, ili ne posjeduje standard ili nije dalo
odgovor da u procesu proizvodnje/trgovine zahtijeva standarda. Sve to upućuje na zaključak
da svi oni ne posjeduju neki od priznatih i relevantnih standarda za proizvodnju sigurne hrane.
3.7. Kapacitet proizvodnje ili skladištenja poslovnih subjekata
Kapacitet proizvodnje/skladištenja anketiranih poslovnih subjekata biće prikazan po
području djelovanja, odnosno prema klasifikaciji djelatnosti te će pratiti način prikaza
djelatnosti kao što je predstavljeno u poglavlju koje govori o strukturi i broju poslovnih subjekata
spram KDBiH 2010. Kapacitet proizvodnje podrazumijeva instalisani kapacitet proizvodnje ili
skladištenja u anketiranim aktivnim poslovnim subjektima. Pored toga, bitno je naglasiti da
anketirani predstavnici značajnog broja poslovnih subjekata nisu htjeli dati odgovor na pitanje
o kapacitetu proizvodnje ili skladištenja, smatrajući ga poslovnom tajnom. Dakle, informacije
predstavljene u ovom poglavlju podrazumijevaju minimalni instalisani kapacitet anketiranih
aktivnih poslovnih subjekta prehrambeno-prerađivačke industrije na području Hercegovine, i
to onih koji su htjeli dati odgovor na pitanje o kapacitetu proizvodnje. Isti je sigurno puno veći,
jer u njega nisu uvršteni podaci o kapacitetu proizvodnje svih poslovnih subjekata.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u oblasti proizvodnje vina imaju instalisani kapacitet
proizvodnje od minimalno 7.095.000 litara godišnje. Ovaj podatak se mora uzeti sa rezervom
jer značajan broj proizvođača vina, posebno onih koji imaju veliki obim proizvodnje, nije dao
informaciju o instalisanom kapacitetu proizvodnje.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u oblasti proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda,
imaju instalisani kapacitet prerade mlijeka od minimalno 104.695.000 litara na godišnjem
nivou. Ovaj podatak je baziran na osnovu informacija većine poslovnih subjekata, odnosno
mali broj anketiranih nije dao odgovor.
28
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Anketirani aktivni poslovni subjekti u sektoru prerade i konzerviranja mesa i proizvodnji
mesnih proizvoda imaju instalisani kapacitet prerade mesa od minimalno 26.605 tona na
godišnjem nivou. Ovaj podatak se mora uzeti sa rezervom jer značajan broj proizvođača mesa
i mesnih prerađevina, posebno onih koji imaju veliki obim proizvodnje, nije dao informaciju
o instalisanom kapacitetu proizvodnje i tu se prije svega misli na poslovne subjekte: MESNA
INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o., POSUŠKA PRERADA MESA d.o.o., IMEL d.o.o., ŠIŠOVIĆ d.o.o. i
MESNA INDUSTRIJA LIJANOVIĆI d.o.o.
U sektoru prerade i konzerviranja voća i povrća te trgovine na veliko voćem i povrćem,
gotovo svi poslovni subjekti nisu dali odgovor na pitanje o instalisanom kapacitetu proizvodnje,
prerade ili skladištenja, tako da ne postoji mogućnost iznošenja zaključaka.
Anketirani aktivni poslovni subjekti koji se nalaze u oblasti proizvodnje pića (bezalkoholnih i
alkoholnih), imaju instalisani kapacitet proizvodnje od minimalno 6.717.000 litara na godišnjem
nivou. Ovaj podatak se mora uzeti sa rezervom jer značajan broj proizvođača pića, posebno onih
koji imaju veliki obim proizvodnje, nije dao informaciju o instalisanom kapacitetu proizvodnje
i tu se prije svega misli na poslovne subjekte: HEPOK d.d., Bobita Co d.o.o., Hercegovinavino
d.o.o., ECO-LINE d.o.o. i dr.
Anketirani aktivni poslovni subjekti koji se nalaze u sektoru proizvodnje mlinskih i pekarskih
proizvoda, imaju instalisani kapacitet proizvodnje od minimalno 25.438 tona na godišnjem
nivou. Ovaj podatak se mora uzeti sa rezervom jer određeni broj proizvođača mlinskih i
pekarskih proizvoda nije dao informaciju o instalisanom kapacitetu proizvodnje.
Anketirani aktivni poslovni subjekti koji se nalaze u sektoru proizvodnje stočne hrane i
pripremljene hrane za životinje, imaju instalisani kapacitet proizvodnje od minimalno 24.145
tona na godišnjem nivou. Ovaj podatak je baziran na osnovu informacija većine poslovnih
subjekata, odnosno mali broj anketiranih nije dao odgovor.
Anketirani aktivni poslovni subjekti koji se nalaze u sektoru prerade ljekovitog i aromatičnog
bilja u čajeve i eterična ulja,imaju instalisani kapacitet proizvodnje od minimalno 50 tona na
godišnjem nivou. Ovaj podatak se mora uzeti sa rezervom jer značajan broj proizvođača nije
dao informaciju o instalisanom kapacitetu proizvodnje.
3.8. Stepen iskorištenja proizvodnih kapaciteta
Stepen iskorištenja kapaciteta proizvodnje/skladištenja anketiranih poslovnih subjekata
biće prikazan po području djelovanja, odnosno prema klasifikaciji djelatnosti te će pratiti način
prikaza djelatnosti kao što je predstavljeno u poglavlju koje govori o strukturi i broju poslovnih
subjekata spram KDBiH 2010. Stepen iskorištenja proizvodnih kapaciteta podrazumijeva
prosječni godišnji nivo korištenjainstalisanih kapaciteta proizvodnje/skladištenja u anketiranim
aktivnim poslovnim subjektima. Bitno je naglasiti da anketirani predstavnici određenog broja
poslovnih subjekata nisu htjeli dati odgovor na pitanje o stepenu iskorištenja kapaciteta
proizvodnje ili skladištenja, smatrajući ga poslovnom tajnom. Dakle, informacije predstavljene
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
29
u ovom poglavlju podrazumijevaju prosječni godišnji stepen iskorištenja instalisanih kapaciteta
anketiranih aktivnih poslovnih subjekata prehrambeno-prerađivačke industrije na području
Hercegovine, odnosno onih poslovnih subjekata koji su dali odgovor na relevantno pitanje.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u oblasti proizvodnje vina, imaju u prosjeku stepen
iskorištenja kapaciteta od 57%, s tim da njih 10% radi punim kapacitetom, dok ostali imaju
stepen iskorištenja kapaciteta od 28% do 60%. Ovaj podatak se mora uzeti sa rezervom jer
značajan broj proizvođača vina, posebno onih koji imaju veliki obim proizvodnje, nije dao
informaciju o stepenu iskorištenja instalisanih kapaciteta proizvodnje. U svakom slučaju,
postoji neiskorišteni potencijal za preradu grožđa i drugog voća u vino i slične proizvode, u
kapacitetu od oko 3 miliona litara na godišnjem nivou.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u oblasti proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, imaju
u prosjeku stepen iskorištenja kapaciteta od 76%, s tim da njih 20% radi punim kapacitetom,
dok ostali imaju stepen iskorištenja kapaciteta od 40% do 75%. Značajan broj proizvođača
mlijeka i mliječnih proizvoda je dao informaciju o stepenu iskorištenja instalisanih kapaciteta
proizvodnje. U tom smislu, postoji neiskorišteni potencijal za preradu mlijeka, u kapacitetu od
oko 25 miliona litara na godišnjem nivou.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u sektoru prerade i konzerviranja mesa i proizvodnji
mesnih proizvoda, imaju u prosjeku stepen iskorištenja kapaciteta od 48%, s tim da njih 10%
radi punim kapacitetom dok ostali imaju stepen iskorištenja kapaciteta od 10% do 90%. Ovaj
podatak se mora uzeti sa rezervom jer značajan broj proizvođača mesa i mesnih proizvoda,
posebno onih koji imaju veliki obim proizvodnje, nije dao informaciju o stepenu iskorištenja
instalisanih kapaciteta proizvodnje. U svakom slučaju, postoji neiskorišteni potencijal za
preradu mesa, u kapacitetu od oko 13.800 tona na godišnjem nivou.
U sektoru prerade i konzerviranja voća i povrća te trgovine na veliko voćem i povrćem, gotovo
svi poslovni subjekti nisu dali odgovor na pitanje o stepenu iskorištenja instalisanih kapaciteta
proizvodnje, prerade ili skladištenja, tako da ne postoji mogućnost iznošenja zaključaka.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u oblasti proizvodnje pića (bezalkoholnih i alkoholnih),
imaju u prosjeku stepen iskorištenja kapaciteta od 45%, s tim da njih 15% radi punim kapacitetom
dok ostali imaju stepen iskorištenja kapaciteta od 20% do 30%. Ovaj podatak se mora uzeti
sa rezervom jer značajan broj proizvođača pića nije dao informaciju o stepenu iskorištenja
instalisanih kapaciteta proizvodnje. U svakom slučaju, postoji neiskorišteni potencijal za
proizvodnju pića, u kapacitetu od oko 3,7 miliona litara na godišnjem nivou.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u oblasti proizvodnje mlinskih i pekarskih proizvoda, imaju
u prosjeku stepen iskorištenja kapaciteta od 84%, s tim da njih 45% radi punim kapacitetom,
dok ostali imaju stepen iskorištenja kapaciteta od 50% do 70%. Značajan broj proizvođača
mlinskih i pekarskih proizvoda je dao informaciju o stepenu iskorištenja instalisanih kapaciteta
proizvodnje. U tom smislu, postoji neiskorišteni potencijal za proizvodnju mlinskih i pekarskih
proizvoda, u kapacitetu od oko 4000 tona na godišnjem nivou.
30
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Anketirani aktivni poslovni subjekti u sektoru proizvodnje stočne hrane i pripremljene hrane
za životinje, imaju u prosjeku stepen iskorištenja kapaciteta od 60%, s tim da niti jedan poslovni
subjekt ne radi punim kapacitetom, već se stepen iskorištenja kapaciteta kreće od 40% do 70%.
Značajan broj proizvođača stočne hrane i pripremljene hrane za životinje je dao informaciju
o stepenu iskorištenja instalisanih kapaciteta proizvodnje. U tom smislu, postoji neiskorišteni
potencijal za proizvodnju stočne hrane i pripremljene hrane za životinje u kapacitetu od oko
9600 tona na godišnjem nivou.
Anketirani aktivni poslovni subjekti u sektoru prerade ljekovitog i aromatičnog bilja u čajeve
i eterična ulja imaju u prosjeku stepen iskorištenja kapaciteta od 70%, s tim da njih 20% radi
punim kapacitetom. Ovaj podatak se mora uzeti sa rezervom jer značajan broj proizvođača nije
dao informaciju o stepenu iskorištenja instalisanih kapaciteta proizvodnje. U svakom slučaju,
postoji neiskorišteni potencijal za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja, u kapacitetu od oko
15 tona na godišnjem nivou.
4. Prodaja proizvoda od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na
pijacama/tržnicama na području Hercegovine
Za sektor poljoprivrede plasman proizvoda, imajući u vidu specifičnost tih proizvoda,
predstavlja veoma bitan segment ukupnog proizvodnog i prometnog ciklusa. Proizvodi
koje tržištu daje sektor poljoprivrede mogu se prodavati na direktni i indirektni način. Kod
direktne prodaje neposredni je kontakt između prodavca i kupca i može se odvijati na
različitim mjestima, kod prodavca, kod kupca ili na nekom drugom mjestu koji se javlјa kao
posrednik između prodavca i kupca. Zelene i stočne pijace/tržnice su jedno od tih mjesta, koja
predstavlјaju specifičan oblik tržišnih institucija i koje omogućavaju direktan kontakt kupaca
i prodavaca. Putem pijaca se uglavnom prodaju poljoprivredni proizvodi, proizvodi kućne
radinosti i drugi proizvodi polјoprivrednih gazdinstava i seoskih domaćinstava koji su posljedica
diversifikacije njihovih aktivnosti. Karakteristike poljoprivredne proizvodnje su male količine
tržnih viškova, heterogen asortiman, neujednačen kvalitet, sezonske varijacije u ponudi i
sl. Sve ovo otežava ili onemogućava prodaju ovih proizvoda industrijskim prerađivačima ili
trgovinskim posrednicima, među kojima sve značajnije mjesto zauzimaju trgovački lanci koji,
u pravilu, trebaju velike količine proizvoda standardizovanog kvaliteta tokom cijele godine.
Polazeći od takvog stanja, zelene i stočne pijace/tržnice se javljaju kao efikasan vid distribucije
polјoprivrednih i drugih komplementarnih proizvoda putem kojeg se uspješno mogu spojiti
kupci i prodavci. Zbog smanjenja broja posrednika prodajna cijena proizvoda koji se prodaju
na pijacama/tržnicama je obično niža nego kod prodaje putem drugih kanala prodaje. Analiza
prikazana u ovom poglavlju je bazirana na informacijama dobivenim od strane entitetskih
zavoda za statistiku, odnosno Federalnog zavoda za statistiku, za pijace/tržnice u dijelu FBiH
na području Hercegovine, i Republičkog zavoda za statistiku, za pijace/tržnice u dijelu RS na
području Hercegovine. Najznačajnije pijace/tržnice na području Hercegovine su: Veletržnica
Čapljina, Pijace-Tržnice Mostar, Trebinjska zelena pijaca i Gradska pijaca u Nevesinju.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
31
4.1. Vrijednost prodaje na pijacama/tržnicama na području Hercegovine
Vrijednost prodaje na pijacama/tržnicama na području Hercegovine za protekle tri godine
iznosi u prosjeku oko 6 miliona konvertibilnih maraka godišnje, s tim da je vrijednost prodaje
po godinama prikazana na slijedećoj slici.
Slika 11. Vrijednost prodaje na pijacama/tržnicama Hercegovine
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Može se primijetiti da je u 2012. godini došlo do pada vrijednosti prodaje u odnosu na 2011. godinu
za 25%, odnosno da je u 2013. godini došlo do povećanja vrijednosti prodaje za 3%. Ovo povećanje
može biti rezultat i povećanja količina prodaje ali i povećanja cijene proizvoda. Ipak, na bazi podataka
o prodanim količinama, može se reći da je riječ o blagom oporavku tržišta jer je navedeno povećanje
rezultat povećanja količina prodanih poljoprivrednih proizvoda. Naredna tabela prikazuje vrijednost
prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama na području Hercegovine prema grupama
poljoprivrednih proizvoda.
32
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
33
1.817.350
244.850
138.600
214.166
8.550
287.250
315.700
6.563.266
Voće
Grožđe
Prerađevine
voća
Živina i jaja
Mlijeko i
mliječni
proizvodi
Med
Ostali
proizvodi
Ukupno
541.044
1.470
24.355
148.683
12.184
2.465
4.350
92.989
254.548
Pijace/
tržnice na
području RS
Izvor: Federalni zavod za statistiku
3.536.800
Pijace/
tržnice na
području
FBiH
Povrće
Grupa
proizvoda
7.104.310
317.170
311.605
157.233
226.350
141.065
249.200
1.910.339
3.791.348
Ukupna vrijednost
prodaje na
pijacama/
tržnicama
Hercegovine
Vrijednost prodaje u 2011. godini
(KM)
Tabela 1. Vrijednost prodaje na pijacama/tržnicama
4.847.218
57.500
309.300
6.675
301.503
82.800
175.900
1.195.740
2.717.800
Pijace/
tržnice na
području
FBiH
472.166
-
23.685
129.916
12.285
1.873
5.205
82.268
216.934
Pijace/
tržnice na
području RS
5.319.384
57.500
332.985
136.591
313.788
84.673
181.105
1.278.008
2.934.734
Ukupna vrijednost
prodaje na
pijacama/
tržnicama
Hercegovine
Vrijednost prodaje u 2012. godini
(KM)
5.040.762
66.200
602.000
8.400
258.012
155.600
179.680
1.049.680
2.721.190
Pijace/
tržnice na
području
FBiH
455.892
-
20.115
150.934
16.800
1.333
2.789
88.835
175.086
Pijace/
tržnice na
području RS
5.496.654
66.200
622.115
159.334
274.812
156.933
182.469
1.138.515
2.896.276
Ukupna
vrijednost
prodaje na
pijacama/
tržnicama
Hercegovine
Vrijednost prodaje u 2013. godini
(KM)
Najčešći proizvodi koji se prodaju na pijacama/tržnicama na području Hercegovine su
povrće (krompir, paradajz, grah suho zrno, grašak suho zrno, grašak zelena mahuna, boranija,
crni luk glavice, bijeli luk glavice, kupus svježi, kelj, karfiol/cvjetača, ostale kupusnjače –prok.,
mrkva, paprika, plavi patlidžan, krastavci, špinat, zelena salata, tikvice, cvekla/cikla, lubenice i
dinje, ostalo svježe povrće (keleraba, zeleni luk, feferon), voće (šljive svježe, suhe šljive, jabuke
konzumne, kruške, dunje, trešnje, višnje, kajsije/marelice, breskve, orasi u ljusci, orasi bez
ljuske, lješnici i bademi u ljusci, lješnici i bademi bez ljuske, kesteni, jagode, maline, kupine,
borovnice, mandarine/mandarinke, limun, smokve svježe, smokve suhe, ostalo svježe voćemušmule ribizle i dr.), grožđe, prerađevine voća, živina i jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, med i
ostali proizvodi (morska riba, riječna riba, cvijeće, itd.). Učešće pojedinih grupa poljoprivrednih
proizvoda u ukupnoj prodaji na pijacama/tržnicama na području Hercegovine je prikazano na
narednoj slici.
Slika 12. Vrijednost prodaje na pijacama/tržnicama Hercegovine
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Na pijacama/tržnicama Hercegovine najviše se prodaje povrće i učešće povrća u vrijednosti
prodaje je preko polovine ukupne prodaje, tačnije 53%. Nakon povrća, značajno učešće
ostvaruje i vrijednost prodaje voća sa više od četvrtine ukupne prodaje, dok ostale grupe
proizvoda kao što su grožđe, prerađevine voća, živina i jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, med i
ostali proizvodi zauzimaju pojedinačno manje od 5% vrijednosti prodaje.
34
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
4.2. Količina prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama
Autorima ove analize su bili dostupni podaci o vrijednostima prodaje na pijacama/tržnicama
prema grupama proizvoda i u FBiH i RS. Međutim, podaci o vrsti poljoprivrednih proizvoda
koji se prodaju na pijacama/tržnicama, kao i podaci o njihovim količine su dostupni samo za
pijace/tržnice na području FBiH. U nastavku je prikazana analiza vrsta i količina poljoprivrednih
proizvoda kojima se trguje na pijacama Hercegovine u općinama s područja FBiH.
Najznačajnije učešće u prodaji na pijacama/tržnicama imaju razne vrste povrća. U 2011. godini
vrijednost prodaje povrća iznosila je 3.536.800 KM, u 2012. godini 2.717.800 KM, dok je u 2013.
godini ukupna vrijednost povrća kojim se trgovalo na pijacama iznosila 2.721.190 KM. Naredna
tabela prikazuje ukupne količine i vrijednosti prema vrsti povrća kojim se trgovalo na pijacama.
Tabela 2. Količina i vrijednost prodaje povrća na pijacama/tržnicama
Proizvodi
Jed
mjere
2011. godina
Vrijednost
Količine
u KM
2012. godina
Vrijednost
Količine
u KM
2013. godina
Vrijednost
Količine
u KM
Krompir
kg
423.900
327.480
10.900
8.790
21.800
23.710
Paradajz
kg
115.600
202.600
128.950
225.130
99.600
186.890
Grah, suho zrno
kg
59.410
268.090
110.790
438.180
55.410
218.610
Grašak, suho zrno
Grašak, zelena
mahuna
Boranija
kg
2.130
12.920
1.900
4.100
kg
10.400
33.000
24.300
66.100
kg
69.550
135.200
-
-
Crni luk, glavice
kg
299.450
381.700
222.840
309.640
263.090
433.250
Bijeli luk, glavice
kg
26.440
255.010
28.005
230.185
40.040
245.680
Kupus, svježi
kg
292.650
183.390
199.100
165.080
87.200
74.210
Kelj
kg
54.190
130.990
62.500
148.960
37.810
89.630
Karfiol/Cvjetača
kg
80.680
213.580
58.110
154.250
47.420
127.190
Ostale kupusnjače
kg
66.480
159.460
-
-
Mrkva
kg
78.600
155.550
77.240
158.860
94.800
174.620
Paprika
kg
115.100
178.550
108.500
195.500
177.600
284.810
Plavi patlidžan
kg
50.910
94.970
-
-
Krastavci
kg
40.300
49.250
15.550
23.225
77.150
115.900
Špinat
kg
122.800
293.250
82.300
229.300
80.900
214.900
Zelena salata
kg
68.650
127.300
36.700
74.300
48.350
104.700
Tikvice
kg
41.410
72.720
28.750
51.400
49.400
93.450
Cvekla/Cikla
kg
20.880
44.340
24.500
59.250
26.050
59.400
Lubenice idinje
kg
133.200
104.150
95.800
100.050
105.850
116.740
Ostalo svježe
povrće (keleraba,
zeleni luk, feferon)
kg
35.650
113.300
39.800
100.800
36.800
87.300
2.208.380
3.536.800
1.348.535
2.717.800
1.375.470
2.721.190
UKUPNO
18.200
44.900
Izvor: Federalni zavod za statistiku
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
35
Prema podacima iz prethodne tabele možemo zaključiti da su, prema udjelu u ukupnoj
prodaji, najznačajnije vrste povrća: krompir, paradajz, grah suho zrno, crni luk glavice, bijeli luk
glavice, kupus svježi, karfiol/cvjetača, paprika, špinat, mrkva, krastavci, zelena salata, lubenice
i dinje. Najperspektivnije vrste povrća, koje iz godine u godinu imaju trend rasta učešća u
prodaji na pijacama/tržnicama na području Hercegovine, su: crni luk glavice, bijeli luk glavice,
mrkva, paprika, krastavci, lubenice i dinje. S druge strane, postoje vrste povrća koje zauzimaju
sve manje učešće u ukupnoj prodaji na pijacama/tržnicama na području Hercegovine i tu su
prije svega krompir, grašak suho zrno, boranija, karfiol/cvjetača, ostale kupusnjače (prok. i dr.)
i plavi patlidžan. Naredna slika prikazuje trend učešća najznačajnijih vrsta povrća u prodaji na
pijacama/tržnicama tokom 2011., 2012. i 2013. godine.
Slika 13. Učešće najznačajnijih vrsta povrća u prodaji na pijacama/tržnicama
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Pored povrća, značajno učešće u prodaji na pijacama/tržnicama imaju razne vrste voća. U
2011. godini vrijednost prodaje voća iznosila je 1.910.339 KM, u 2012. godini 1.278.008 KM,
dok je u 2013. godini ukupna vrijednost voća kojim se trgovalo na pijacama iznosila 1.138.515
KM. Naredna tabela prikazuje ukupne količine i vrijednosti prema vrsti voća kojim se trgovalo
na pijacama.
36
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Tabela 3. Količina i vrijednost prodaje voća na pijacama/tržnicama
Proizvodi
Jed.
mjere
2011. godina
Vrijednost
Količine
u KM
2012. godina
Vrijednost
Količine
u KM
2013. godina
Vrijednost
Količine
u KM
Šljive, svježe
kg
150.800
206.300
54.900
105.500
108.900
133.950
Suhe šljive
kg
10.030
79.420
-
-
-
-
Jabuke, konzumne
ostale (ne klasirane)
kg
130.500
219.310
129.300
215.020
106.900
179.900
Kruške
kg
65.000
149.950
40.100
102.700
22.400
46.600
Dunje
kg
2.200
2.640
3.000
4.500
-
-
Trešnje
kg
58.500
142.000
39.000
85.400
31.600
87.100
Višnje
kg
11.150
28.000
18.100
41.700
2.500
7.000
Kajsije/Marelice
kg
5.500
20.750
29.800
85.400
7.800
20.400
Breskve
kg
70.800
122.650
60.600
122.100
31.700
74.200
Orasi u ljusci
kg
14.200
75.400
10.230
68.320
360
1.500
Orasi bez ljuske
kg
15.920
278.010
-
-
-
-
kg
2.000
5.000
-
-
-
-
kg
3.000
31.000
-
-
-
-
Kesteni
kg
18.600
35.200
-
-
-
-
Jagode
kg
27.600
78.400
15.200
43.250
39.500
97.800
Maline
kg
4.500
16.700
5.000
18.500
11.800
28.900
Kupine
kg
-
-
900
3.200
3.700
10.900
Borovnice
kg
13.890
104.240
3.000
24.500
16.900
135.000
Mandarine/
Mandarinke
kg
57.100
101.800
93.400
169.200
77.300
166.400
Limun
kg
450
1.300
1.150
2.350
1.050
2.100
Smokve, svježe
kg
30.500
49.400
15.250
47.550
7.550
19.150
Smokve, suhe
kg
8.820
69.670
5.730
56.550
4.370
38.780
Ostalo svježe voće
(mušmule ribizle i dr.)
kg
70
210
-
-
-
-
701.130
1.817.350
524.660
1.195.740
474.330
1.049.680
Lješnici I bademi u
ljusci
Lješnici I bademi bez
ljuske
UKUPNO
Izvor: Federalni zavod za statistiku
Prema podacima iz prethodne tabele možemo zaključiti da su, prema udjelu u ukupnoj
prodaji, najznačajnije vrste voća: šljive svježe, jabuke konzumne, kruške, trešnje, kajsije/
marelice, breskve, orasi u ljusci, jagode, borovnice, mandarine/mandarinke te smokve svježe
i suhe. Najperspektivnije vrste voća, koje u prosjeku imaju trend rasta učešća u prodaji na
pijacama/tržnicama na području Hercegovine, su: šljive svježe, jabuke konzumne, trešnje,
jagode, mandarine/mandarinke i smokve. Za druge vrste voća nije uočen jasan trend povećanja
ili smanjenja učešća u ukupnoj prodaji na pijacama/tržnicama. Naredna slika prikazuje trend
učešća najznačajnijih vrsta voća u prodaji na pijacama/tržnicama tokom 2011., 2012. i 2013.
godine.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
37
Slika 14. Učešće najznačajnijih vrsta voća u prodaji na pijacama/tržnicama
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Pored povrća i voća, na pijacama/tržnicama se prodaju i ostali poljoprivredni proizvodi, kao
što su: grožđe, prerađevine voća, živina i jaja, mlijeko i mliječni proizvodi, med i ostali proizvodi
(morska riba, riječna riba, cvijeće, itd.). Ukupna vrijednost prodaje navedenih poljoprivrednih
proizvoda u 2011. godini iznosi 1.209.116 KM, u 2012. godini 933.678 KM, dok u 2013.
godini iznosi 1.269.892 KM. Naredna tabela prikazuje ukupne količine i vrijednosti ostalih
poljoprivrednih proizvoda kojima se trgovalo na pijacama.
Tabela 4. Količina i vrijednost prodaje ostalih poljoprivrednih proizvoda na pijacama/
tržnicama
Proizvodi
Jed.
mjere
Grožđe, konzumno
kg
ostalo (ne klasirano)
2011. godina
Vrijednost
Količine
u KM
2012. godina
Vrijednost
Količine
u KM
2013. godina
Vrijednost
Količine
u KM
115.200
244.850
108.000
175.900
87.300
179.680
7.700
138.600
4.600
82.800
9.200
155.600
978.000
214.166
1.191.703
301.503
1.077.200
258.012
Maslinovo ulje
lit
Jaja (konzumna)
kom
Mlijeko, svježe
kravlje
lit
5.850
8.550
4.750
6.675
6.000
8.400
Med
kg
17.950
287.250
20.000
309.300
40.200
602.000
Riba, morska
kg
6.400
52.100
6.900
54.000
7.900
66.200
Riba, riječna i
jezerska
kg
100
600
500
3.500
-
-
Cvijeće
KM
-
263.000
-
-
-
-
1.209.116
n/p
933.678
n/p
1.269.892
UKUPNO
Izvor: Federalni zavod za statistiku
38
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Prema podacima iz prethodne tabele možemo zaključiti da trend rasta učešća u prodaji na
pijacama/tržnicama na području Hercegovine imaju med i morska riba, dok ostali proizvodi
nemaju jasan trend povećanja ili smanjenja učešća u ukupnoj prodaji na pijacama/tržnicama.
Naredna slika prikazuje trend učešća u prodaji ostalih poljoprivrednih proizvoda na pijacama/
tržnicama tokom 2011., 2012. i 2013. godine.
Slika 15. Učešće u prodaji ostalih poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama
Izvor: Kreacija autora na bazi istraživanja
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
39
Zaključak
Zaključak
Istraživanje i procjena stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i infrastrukturnih sadržaja
na području Hercegovine ima za cilj da poljoprivrednim proizvođačima, razvojnim agencijama,
lokalnim i regionalnim vlastima, udruženjima i dr., približi stanje i kretanja poslovnih subjekata
u ovoj oblasti te da pomogne proizvođačima da okvirno planiraju vlastitu poljoprivrednu
proizvodnju.
Putem telefonske ankete prikupljeni su podaci od oko 54% relevantnih poslovnih subjekata,
što predstavlja prilično dobar rezultat, dok je glavni izazov u procesu prikupljanja podataka
bio taj što više od polovine poslovnih subjekata nema aktivne kontakt podatke (broj telefona,
faksa, e-pošte) u bazama poslovnih subjekata ili kod telekom operatera.
Prehrambeno-prerađivačka industrija u Hercegovini u posljednjim godinama bilježi
periode razvoja i stagnacije. Prehrambeno-prerađivačka industrija može postati zamajac
razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, naročito nekih poljoprivrednih proizvoda, kao
na primjer mlijeka, pojedinih vrsta povrća i voća, ljekovitog bilja i dr. Kod nekih proizvoda su
se dešavale ciklične pojave povećanja i smanjenja proizvodnje zbog velikog uvoza roba, ali
naročito zbog krize koja je sve prisutnija među otkupljivačima i prerađivačima poljoprivrednih
proizvoda. Rezultati analize pokazuju da je zatvoreno ili u stanju mirovanja u posljednjih 5-10
godina najviše poslovnih subjekata u oblastima: proizvodnja duhanskih proizvoda, proizvodnja
mlinskih proizvoda, proizvodnja pekarskih proizvoda, trgovina na veliko hranom (voće, povrće i
dr.), prerada i konzerviranje mesa, trgovina na veliko žitaricama, sjemenima i stočnom hranom,
proizvodnja mliječnih proizvoda i proizvodnja pića. U navedenim oblastima, više od polovine
poslovnih subjekata je obustavilo aktivnosti u navedenom periodu.
Pored toga, najznačajniji broj poslovnih subjekata je aktivan u slijedećim oblastima (po
broju i zastupljenosti): proizvodnja vina, trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima
i poluproizvodima (voće-mandarine, trešnje, jabuke, grožđe; povrće-krompir, meso i mesni
proizvodi, riba te duhan i duhanski proizvodi), proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
(čaj, proizvodi od meda, herbalni proizvodi, začini, dodaci jelima i dodaci prehrani), trgovina i
posredovanje poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama, proizvodnja mlijeka i mliječnih
proizvoda, prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, prerada i konzerviranje
voća i povrća i dr.
Najveći broj anketiranih poslovnih subjekata u ovoj oblasti je u privatnom vlasništvu.
Poslovni subjekti kao ulaznu sirovinu (input) u procesu prerade ili trgovine imaju slijedeće
najznačajnije vrste poljoprivrednih proizvoda: grožđe, žitarice (ječam, pšenica, kukuruz i dr.),
voće (jabuka, kruška, trešnja, šljiva i dr.), povrće (krompir, paradajz, paprika, mrkva, bijeli luk),
stočni fond (perad, bikovi, svinje) za proizvodnju mesa, stočni fond za proizvodnju mlijeka,
sjemena u biljnoj proizvodnji i sadnice voća, ljekovito bilje, pčele, duhan, mlinske proizvode,
voćne ekstrakte i mnoge druge. Veoma mali broj poslovnih subjekata ima takvu politiku otkupa
poljoprivrednih proizvoda da od individualnih poljoprivrednih proizvođača zahtijeva određene
minimalne količine otkupa. Kada je riječ o vrsti poljoprivrednih proizvoda koji se proizvode kao
gotov proizvod, onda se može istaći da prevladava trgovina i/ili proizvodnja vina, proizvoda
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
43
od voća i povrća (suho voće, marmelade, džemovi, voćni žele, smrznuto voće i povrće i dr.),
mesa i mesnih proizvoda, mlijeka i mliječnih proizvoda (jogurt, pasterizovano mlijeko, pavlaka,
sir, svježi meki sir, svježi tvrdi sir, namaz i dr.), sjemena, destilovanih alkoholnih pića, stočne
hrane, mlinskih proizvoda i žitarica, pekarskih i konditorskih proizvoda (tjestenine, dvopek,
keks, trajna peciva, kolači i dr.), čajeva, eteričnih ulja, sokova od voća i povrća, začina i dodataka
jelima i dr.
Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata za tržište svojih finalnih proizvoda bira kombinaciju
tržišta veleprodaje i maloprodaje, dok samo manji broj poslovnih subjekata većinu vlastitih
finalnih proizvoda plasira isključivo putem maloprodajne ili veleprodajne mreže. Preko polovine
anketiranih poslovnih subjekata većinu svoje proizvodnje plasira na tržište Bosne i Hercegovine,
dok određeni broj finalne proizvode plasira kombinovano i na domaće i na inostrano tržište,
pod čime se uglavnom misli na prekogranično područje Hrvatske i Crne Gore.
Najveći broj poslovnih subjekata nije dao odgovor da li je za proces prerade potrebna
sirovina/poljoprivredni proizvod koji zadovoljava neki poseban standard. Ovakva struktura
odgovora navodi na zaključak da ovi poslovni subjekti ne zahtijevaju da poljoprivredni
proizvodi koje otkupljuju od poljoprivrednih proizvođača budu obuhvaćeni nekim posebnim
standardom. Samo manji broj poslovnih subjekata ima zahtjeve za određenim standardima,
kojima poljoprivredni proizvodi i sirovine trebaju odgovarati kako bi ušli u proces prerade i to:
ispunjenje pravilnika o kvalitetu poljoprivrednih proizvoda na entitetskom nivou, ispunjenje
GlobalGAP standarda i ispunjenje certifikata o organskoj proizvodnji. Od ukupnog broja
aktivnih poslovnih subjekata, manje od polovine posjeduje neki od slijedećih standarda: ISO
9001-Sistem upravljanja kvalitetom, ISO 14001-Sistem upravljanja zaštitom okoliša ili HACCP
standard (Međunarodni standard za proizvodnju sigurne hrane). Ostatak poslovnih subjekata
ili ne posjeduje standard ili nije dalo odgovor da u procesu proizvodnje/trgovine zahtijeva
standarda, što upućuje na zaključak da ne posjeduju neki od priznatih i relevantnih standarda
za proizvodnju sigurne hrane.
Kada govorimo o instalisanom kapacitetu proizvodnje, onda se informacije značajno
razlikuju od jednog do drugog područja djelovanja. Tako npr., postoje informacije o proizvodnji
i preradi mlijeka, koje se sa sigurnošću mogu smatrati vrlo relevantnim i obuhvatnim jer je
većina anketiranih poslovnih subjekata predstavila podatke o kapacitetu proizvodnje. Pored
proizvodnje mlijeka, relevantne informacije o proizvodnim kapacitetima postoje u sektoru
proizvodnje stočne hrane i pripremljene hrane za životinje. S druge strane, postoje područja
djelovanja gdje se podaci moraju uzeti sa rezervom jer značajan broj poslovnih subjekata,
posebno onih koji imaju veliki obim proizvodnje, nije dao informaciju o instalisanom
kapacitetu proizvodnje: Takva situacija je prisutna u sektorima: proizvodnja vina, prerada i
konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda, prerada i konzerviranje voća i povrća,
trgovina na veliko voćem i povrćem, proizvodnje pića, proizvodnja mlinskih i pekarskih
proizvoda, prerada ljekovitog i aromatičnog bilja i dr. Vrlo slična situacija je i u dijelu koji govori
o stepenu iskorištenja proizvodnih kapaciteta. Prosječna iskorištenost proizvodnih kapaciteta
prehrambeno-prerađivačke industrije na području Hercegovine, na godišnjem nivou, iznosi
62%, dok se među područjima djelovanja kreće od 45% do 84%.
44
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Određeni dio poljoprivrednih proizvoda se plasira i putem pijaca/tržnica i najznačajnije
pijace/tržnice na području Hercegovine su: Veletržnica Čapljina, Pijace-Tržnice Mostar,
Trebinjska zelena pijaca i Gradska pijaca u Nevesinju. Vrijednost prodaje na pijacama/
tržnicama na području Hercegovine, za protekle tri godine, iznosi u prosjeku oko 6 miliona
konvertibilnih maraka godišnje. Na pijacama/tržnicama Hercegovine najviše se prodaje povrće
i učešće povrća u ukupnoj vrijednosti prodaje je preko polovine ukupne prodaje, tačnije 53%.
Nakon povrća, značajno učešće ostvaruje i vrijednost prodaje voća sa više od četvrtine ukupne
prodaje, dok ostale grupe proizvoda kao što su grožđe, prerađevine voća, živina i jaja, mlijeko
i mliječni proizvodi, med i ostali proizvodi zauzimaju pojedinačno manje od 5% vrijednosti
prodaje. Prema udjelu u ukupnoj prodaji na pijacama/tržnicama, najznačajnije vrste povrća su:
krompir, paradajz, grah suho zrno, crni luk glavice, bijeli luk glavice, kupus svježi, karfiol/cvjetača,
paprika, špinat, mrkva, krastavci, zelena salata, lubenice i dinje. Najperspektivnije vrste povrća,
koje iz godine u godinu imaju trend rasta učešća u prodaji na pijacama/tržnicama na području
Hercegovine, su: crni luk glavice, bijeli luk glavice, mrkva, paprika, krastavci, lubenice i dinje.
S druge strane, postoje vrste povrća koje zauzimaju sve manje učešće u ukupnoj prodaji na
pijacama/tržnicama na području Hercegovine i tu se prije svega misli na krompir, grašak suho
zrno, boranija, karfiol/cvjetača, ostale kupusnjače (prok. i dr.) i plavi patlidžan. Najznačajnije
vrste voća kojima se trguje na pijacama/tržnicama su: šljive svježe, jabuke konzumne, kruške,
trešnje, kajsije/marelice, breskve, orasi u ljusci, jagode, borovnice, mandarine/mandarinke te
smokve svježe i suhe. Najperspektivnije vrste voća, koje u prosjeku imaju trend rasta učešća u
prodaji na pijacama/tržnicama na području Hercegovine, su: šljive svježe, jabuke konzumne,
trešnje, jagode, mandarine/mandarinke i smokve. Pored toga, možemo zaključiti da trend
rasta učešća u prodaji na pijacama/tržnicama na području Hercegovine imaju med i morska
riba, dok ostali proizvodi nemaju jasan trend povećanja ili smanjenja učešća u ukupnoj prodaji
na pijacama/tržnicama.
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
45
Prilozi
48
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Ljubuški
SVITLICA
EXPORT
IMPORT
d.o.o.
4
Vitina
395
Barbarić Nada
039 841-491;
Barbarić
063 455 514
Marin
039-831-652;
S. Radića
387 39 831
Gašpar Anton
b.b.
644; +387 39
830 791
info@
hepok.
com
Ljubuški
HEPOKVINARIJA
LJUBUŠKI
d.o.o.
3
039 845 119;
063 323 577
Grbavac
Antonio
Klobuk
b.b.
Ljubuški
DALMI d.o.o.
E-pošta
2
Adresa
Mjesto
PUNIONICA
Cebara
Madunić Ante 034 310 222
SOKOVA MIA Tomislavgrad
b.b.
MIA
Naziv
Kontakt
telefon
1
R.br.
Kontakt
osoba
10.3 Prerada i
konzerviranje
voća i povrća
Voće
Povrće
Voće
Inostranom
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
KombinoKombinovano
vano
Veleprodaji
Kombinovano
Proizvodi
od voća i Maloprodaji
povrća
Vino
Voće
Povrće
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
Voće
Povrće
Sokovi
od voća i
povrća
11 Proizvodnja Voćni ekstrakti
pića
poluproizvod
www. 11.02 Proizvodhepok.com
nja vina
Web
stranica
Trgovina,
umjetnim
đubrivom,
sjemenskim Aktivan
krompirom i
sredstvima za
biljnu zaštitu
900
12000
Aktivan
Aktivan
tona/godišnje
litara/
godišnje
100%
50%
20%
7. Kapacitet proizvodnje/ 8. Stepen
iskorištenja
skladištenja
(kojim kapacitetom
Količina
Jed mjere
radi)
Aktivan
Trgovina
krompirom
Skladište i
transport
1. Vrste proizvoda koji
Područje
4. Koje
2. Kojem tržištu je nami6.
djelovanja/ se prerađuju/proizvode/ jenjen konačni proizvod 3. Minimal- uslove/stanStatus
skladište
Klasifikacija
ne količine darde treba 5. Tip usluga
aktivdjelatnosti
otkupa da zadovolji
Ulazne
Finalni
Domaće/
nosti
Tip tržišta
(KDBiH 2010)
sirovina
sirovine
proizvod
Inostrano
Prerada/skladištenje/trgovina voćem
(grožđe, jabuka, šljiva, mandarina i dr.) i proizvodnja džemova, marmelada, sokova i
sirupa od voća, sušenog voća, smrznutog voća, svježeg voća, alkoholnih pića, vina i dr.
Privatno
Privatno
Privatno
9. Tip vlasništva
Prilog 1-Baza podataka ak vnih anke ranih poslovnih subjekata prehrambeno-prerađivačke industrije na području Hercegovine
prema vrs poljoprivrednih proizvoda koje prerađuju i proizvode
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
49
Tasovčići
Đevenica Jozo 036/804-916
b.b.
Čapljina
VOĆE GOLD
d.o.o.
8
Grad Mostar
7
Nakić Željko
hercegovina036/350-001
vino@tel.
net.ba
NAKIĆ &
ČULE Co
d.o.o.
Bišće
Polje
b.b.
Nuić Josip
revita.
REVITA
Kneza
036/333-127;
PLAN BUNA Grad Mostar Višeslava Kvesić Marijan
plant@tel.
036/480-836
net.ba
d.o.o.
77d
Crnopod
b.b.
6
Ljubuški
VINOGRADI
NUIĆ d.o.o..
Voće
Voće
Povrće
10.3 Prerada i
konzerviranje
voća i povrća
Voće
Voće
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
info@
vinograwww.
dinuic.ba,
11.02 Proizvodvinogradiprodaja@
nja vina
nuic.com
vinogradinuic.ba
5
063-321-204;
063 655 572;
063 372 376;
039 849 515,
849 518
KombinoKombinovano
vano
KombinoKombinovano
vano
KombinoKombinovano
vano
Proizvodi
od voća i Veleprodaji Kombinovano
povrća
Vino
Vino
Vino
ISO 9001
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Uzgoj vinove
loze, proizvodnja i prodaja Aktivan
vina (i web
prodaja)
135000
litara/
godišnje
70%
30%
Privatno
Privatno
50
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Čapljina
Čapljina
Čapljina
CELTIC d.o.o.
SEOSKO
GOSP.
DUBRAVKA
DRIVA
COMPANY
d.o.o.
10
11
12
Čapljina
BERNINA
D.O.O.
9
Dr Ante
Starčevića 101
Bukovac
Dragan
Ćiber Zlaten
036/807-556
063/400-255
Tasovčići-VeleJovanović Pero 063/414-090
tržnica
b.b.
Bivolje
Brdo
b.b.
036-807-888
Tasovčići
Hrkać Blago
b.b.
Voće
Povrće
Voće
Povrće
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
Voće
Povrće
Vino
Voće
Povrće
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
Domaćem
tržištu
Domaće
Veleprodaji Kombinovano
Maloprodaji
maloprodaja*
Voće, Povrće, suho Veleprodaji Kombinovano
pakirano
11.02 Proizvod- Grožđe bijelo
nja vina
i crno
Voće
Povrće
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
200 kg
100 Kg
Entitetski
pravilnik
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
50
tona/godišnje
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
51
Ljubuški
Čapljina
Ravno
KETA d.o.o.
PROIZVOĐAČ VINA
I RAKIJE
REBAC
VINERAPRODUKT
d.o.o.
14
15
16
Čapljina
EUROCOMPANY 99
d.o.o.
13
063/325-445
Ravno
b.b.
063/312-631
063/353Trebižat
Rebac Gordan 550;036/405b.b.
404
Klobuk
b.b.,
Tasovčići
b.b.
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
eurocomp@
eurocom- http://
10.3 Prerada i
pany99. www.euro036/805-534
konzerviranje
com; company99.
voća i povrća
eurocomcom/
pany99@
tel.net.ba
Grožđe
Voće
Mandarine,
krompir
Voće
Povrće
Vino
Vino
Rakija
Veleprodaji Kombinovano
KombinoKombinovano
vano
Mandarine,
Veleprodaji Kombinovano
krompir
Orašasti
proizvodi
Suho voće KombinoKombinovano
Suho
vano
povrće
Sjemenke
ISO 9001
- HACCP
- IFS
- BRC
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
150
1,5
tona/godišnje
tona/godišnje
50%
Privatno
52
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
HEPOK d.d. Grad Mostar
HEPOK d.d. Grad Mostar
HEPOK d.d. Grad Mostar
20
21
22
Stolac
Stolac
VINARIJA
EROVINO
d.o.o.
STOLAČKI
PODRUMI
d.o.o.
063-315-701
Voće
Voće
Voće
info@
http://
hepokwww. 11.02 ProizvodSinan Merzić 036/281-125
mostar. hepok-monja vina
ba
star.ba
http://
info@
10.3 Prerada i
hepokwww.
konzerviranje
Sinan Merzić 036/281-125
mostar. hepok-movoća i povrća
ba
star.ba
Bišće
Polje
b.b.
Bišće
Polje
b.b.
http://
info@
hepokwww.
11.0 ProizvodSinan Merzić 036/281-125
nja pića
mostar. hepok-moba
star.ba
Grožđe
Bišće
Polje
b.b.
036/861-033
11.02 Proizvodnja vina
Inostranom
tržištu
Kombinovano
Marmelade
Veleprodaji
Džemovi
Vina
DestilovaVeleprodaji
na alkoholna pića
inostrano*
inostrano*
inostrano*
Domaćem
tržištu
KombinoKombinovano
vano
Sokovi
od voća i Veleprodaji
povrća
Vino
Vino
10.3 Prerada i Šumski plodovi
konzerviranje Drugi poljopri- Borovnice Veleprodaji
voća i povrća vredni proizvodi
Grožđe
Puljić Ruža
11.02 Proizvodnja vina
Rotimlja
b.b.
stolacki.
Hrvatskih
podruRaguž Andrija 036/853-143
mi@tel.
Branitelja b.b.
net.ba
ŠUMSKI
Nujkovići
Prozor/Rama
Đogić Mirza
PLOD d.o.o.
13
19
18
17
Halal,
ISO9001,
HACCP
Halal,
ISO9001,
HACCP
Halal,
ISO9001,
HACCP
ISO 9001
i organski
certifikat
Prevoz robe
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
20000
20
litara/
godišnje
tona/godišnje
100%
100%
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
53
036/572-547,
novi broj 282
801
Vahapoglu
Jasmina
Vlatko
Barbarić
Blagaj
b.b.
Kralja
Tomislava 42a
Industrijska Zona
Tromeđa
b.b.
GREEN DEVELOPMENT Grad Mostar
d.o.o.
Čitluk
Čitluk
BOBITA Co
d.o.o.
HERCEGOVINA-PRODUKT d.o.o.
24
25
26
27
036/650-980
bobita@
bobita.ba
Slobodna Zona
Mostar Jean-Francois
POMO-STAR
036/577-081
Grad Mostar
d.o.o.
Bišće De Lagausie
Polje
b.b.
23
036/659-000
MZ VOĆE
Kraljice
COMPANY Grad Mostar
Šimović Miran 063/312-214
Jelene 4
d.o.o.
10.3 Prerada i
konzerviranje
voća i povrća
10.3 Prerada i
konzerviranje
voća i povrća
11.02 Proizvodnja vina
http://
11.0 Proizvodwww.
nja pića
bobita.ba/
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
Voće
Voće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Veleprodaji
Kombinovano
Vino
Rakija
Inostranom
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaće*
KombinoKombinovano
vano
Alkoholna
Veleprodaji
pića
Proizvodi
od voća i
povrća
Džem
KombinoMarmelade
vano
Voćni žele
Voće
Povrće
ISO 9001
HACCP
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
20%
54
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
LEDO d.o.o.
MONACO
d.o.o.
PEHAR&CO
d.o.o.
PODRUMI
ANDRIJA
d.o.o.
PODRUMI
BROTNJO
d.o.o.
POLJOPRIVREDNA
ZADRUGA
AGROPLOD
VINARIJA
ČITLUK d.d.
28
29
30
31
32
33
34
Kralja
Tomislava 28
Dragutin
Marjanović
Voće
http://
vinarija.
www.
11.02 Proizvod036/642-232 citluk@ hercegonja vina
tel.net.ba vinavino.
com/
Voće
Voće
11.02 Proizvodnja vina
11.0 Proizvodnja pića
agroDuhanBlago Markota 036/642-122 plod@tel.
ska b.b.
net.ba
Voće
http://
podrumi036/644-102
www. 11.02 ProizvodMiroslav Ćorić
andrija@
nja vina
063 322 162
podrumiantel.net.ba
drija.com/
Potpolje
036/642-658
Mario Ostojić
62
pogresan broj
Paoča
b.b.
Voće
Povrće
Pavo Pehar
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
036/656- pehar&co@
486;656-487 tel.net.ba
Voće
Voće
Povrće
11.02 Proizvodnja vina
Blizne
Gomile
b.b.
http://
10.3 Prerada i
www.ledo. konzerviranje
ba/
voća i povrća
ostojic@
Potpolje
Vlado Ostojić 036/642-161 hotmail.
b.b.
com
Industrijska Zona
Miro Težulat 036/653-120
Tromeđa
b.b.
Vino
Domaćem
tržištu
Veleprodaji
Inostranom
tržištu
Domaćem
tržištu
KombinoKombinovano
vano
Veleprodaji Kombinovano
KombinoKombinovano
vano
Kombinovano
Destilovana alkohol- Veleprodaji
na pića
Vino
Vino
Voće
Povrće
Vino
Smrznuto
Kombinovoće i
Kombinovano
vano
povrće
1tona
HACCP
HACCP
ISO 9001
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Skladištenje
Aktivan
robe u hladnjaci
6000000
400 000
30 000
litara/
godišnje
litara/
godišnje
litara/
godišnje
85%
60%
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
55
Blagaj
036/572-333
Badžak Hamo
b.b.
061 271 521
Bišće
Polje
b.b.
Jablanica
ZZ JABLANICA
JAFFA-KOGrad Mostar
MERC d.o.o.
EUROEHO
d.o.o.
39
40
41
Grad Mostar
Doljanka
Šukman Emir 036/752-405
b.b.
Jablanica
38
Željko Šunjić
063 428-265
036/753-151
Zahirović
Munever
Pere
Bilića
102
BIO BRAND
d.o.o.
036/642-358
Mile Sušac
Put Za
Mostar
b.b.
Čitluk
VITIS d.o.o.
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
10.8 Proizvodnja ostalih
prehrambenih
proizvoda
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
Voće
Povrće
10.8 Proizvodnja ostalih
prehrambenih
proizvoda
Voće
Voće
http://
info@
www. 11.02 Proizvodvitis-civitis-citluk.
nja vina
tluk.com
com/
11.02 Proizvodnja vina
Voće
11.02 Proizvodnja vina
37
063/324-398
G.V
Ograđe- Odak Marija
nik b.b.
Čitluk
063/328- internati042;036/651- onal@tel.
042
net.ba
36
Stako Vasilj
VINOGRADARSTVO
I PODRUMARSTVO
ODAK d.o.o.
Vasilji
b.b.
Čitluk
VINARIJA
STANKELA
d.o.o.
35
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Kombinovano
KombinoKombinovano
vano
KombinoKombinovano
vano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
KombinoKombinovano
vano
Veleprodaji
Dodaci
Veleprodaji
prehrani
Dodaci
prehrani
Vino
Vino
Vino loza Maloprodaji
100 Kg
ISO 9001,ISO
14001, HACCP,
Halal
HACCP
Prevoz robe
Skladištenje
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
400
30 000
30 000
tona/godišnje
litara/
godišnje
litara/
godišnje
60%
30%
28%
60%
30%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
56
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Trebinje
Trebinje
Berkovići
Berkovići
A.D. POPOVO POLJE
d.o.o.
VUKOJE
HLADNJAČA
d.o.o.
„PLANTAŽE
VOĆA“
d.o.o.
45
46
47
Posušje
REMIKO
d.o.o.
43
44
Posušje
MPT D.O.O.
42
Voće
Voće
Povrće
http://
podrumwww. 11.02 Proizvod059 270 370 vukoje@
podrum-vunja vina
teol.net
koje.com/
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
Novo
Naselјe
- Viduša
b.b.
Snežana
Vukoje
Viduša
b.b.
Hrupjela
28
ppolje@
teol.net
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i Voće (jabuka,
uslužne djelatšljiva)
nosti povezane s
njima
Voće
Veselin Savić 059/ 273 590
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s
njima
Republike
Srpske
37
Voće
Povrće
remiko@
tel.net.ba
http://
11.0 Proizvodwww.
nja pića
remiko.ba/
063-403-280
Put Za
Grude
b.b.
Bašić Elvis
Voće
Herceg
http://
11.0 ProizvodStjepana
mpt@tel.
Pavković Miro 039/ 682 787
www.mpt.
Kosače
net.ba
nja pića
ba/
47
Domaćem
tržištu
Voće
(jabuka,
šljiva)
Voće
Povrće
Vino
Voće
Domaćem
tržištu
KombinoKombinovano
vano
Kombinovano
Veleprodaji Kombinovano
Veleprodaji Kombinovano
Sokovi
od voća i Maloprodaji Kombinovano
povrća
Voćni sirupi
Veleprodaji
i sokovi
ISO 9001,
HACCP
GlobalGAP
Skladištenje
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
200
2000
130 000
800
10 000
2555
tona/godišnje
tona/godišnje
litara/
godišnje
tona/godišnje
tona/dan
tona/godišnje
100%
100%
*
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
57
Široki Brijeg
Trebinje
Trebinje
VUKOJA
d.o.o.
"“PRODAJA
KOMERC“
d.o.o.
"PODRUŽNI
MANASTIR
TVRDOŠ''
d.o.o.
HERCEGOVINAVINO Grad Mostar
doo
51
52
53
Bišće
Polje
b.b.
Tvrdoš
b.b.
Bilećki
Put 22
herce036 352 840 govina036 350 001 vino@tel.
net.ba
http://
www.
tvrdos.
com/
tpodru059/ 246-810 mi@teol.
net
065-994-997
Trnska
Cesta Vukoja Marko 039-705-113
161
suncoSUNCOKRET
Trnska
Široki Brijeg
Ćavar Zdravko 039/703 904 kret@teol.
d.o.o.
Cesta 82
net.ba
49
50
BERNINA
d.o.o.
48
Hrkać Blago
bernina.
ba@
039-705-033
gmail.
com
Visoka
Široki Brijeg Glavica
b.b.
11.0 Proizvodnja pića
Voće
Voće
Voće
Povrće
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
11.02 Proizvodnja vina
Voće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
11.02 Proizvodnja vina
10.3 Prerada i
konzerviranje
voća i povrća
46.3 Trgovina
na veliko
hranom, pićima
i duhanskim
proizvodima
Kombinovano
Kombinovano
*
*
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Veleprodaji Kombinovano
Veleprodaji
Sokovi od Kombinovoća
vano
Vino i
rakija
Voće
Povrće
DestilovaKombinona alkoholKombinovano
vano
na pića
Voće
Povrće
Voće
Povrće
ISO 9001, ISO
14001, HACCP
Entitetski
pravilnik
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
127000
litara/
godišnje
30%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
58
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Čitluk
Trebinje
Ljubuški
Trebinje
Čitluk
Čitluk
Trebinje
Ljubuški
Trebinje
AG MEĐUGORJE
VINARIJA
ANĐELIĆ
VINARIJA
BEGIĆ
VINARIJA
BERAK
VINARIJA
BRKIĆ
VINARIJA
BUNTIĆ
VINARIJA
DRAČEVO
VINARIJA
KEŽA
VINSKI
PODRUM
"MARIĆ"
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Kralja
Tvrtka 9
Otok b.b.
Studenci
Dračevo
b.b.
Vojvode
Sinđelića
55
Miletina
Prolog
38
Gorica
b.b.
Krčine
b.b.
065 563 325
063 372 773
065 597 925
036 651 138
036 644-466
065 982 534
063 322 151
059 259 222
036 651 392
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
Voće
Voće
Voće
Voće
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
Voće
Voće
Voće
Voće
Voće
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Domaćem
tržištu
domaćem
tržištu
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji
Maloprodaji
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
50%
40%
60%
50%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
59
Čitluk
Čitluk
Trebinje
Čitluk
Čitluk
Ljubuški
Grad Mostar
Čapljina
Trebinje
Grad Mostar
VINARIJA
MARIJANOVIĆ
VINARIJA
PRSKALO
VINARIJA
SEKULOVIĆ
VINARIJA
SIVRIĆ
VINARIJA
STOJIĆ-MATIĆ ŽARKO
VINARIJA
SUŠAC
VINARIJA
VILINKA
VINARIJA
ZADRO
d.o.o.
VINARIJA
PETIJEVIĆ
ECO-LINE
d.o.o.
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Perovića
Most
b.b.
Vrapčići
b.b.
Domanovići
b.b.
Sretnice
b.b.
Cerno
b.b.
Donji
Hamzići,
Čerin
Lastvanski Put
b.b.
Međugorje
Paoča
b.b.
Služanj
036 558 820
065 536 389
036 822 301
036 822 303
039 842 032
063 329 215
063 427 411
036 652 023
063 327 730
036 651 545
065 146 722
036 329 264
063 177 198
Voće
http://
11.0 Proizvodwww.
nja pića
ecoline.ba/
Voće
Voće
Voće
Voće
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
Voće
Voće
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
Voće
Voće
Voće
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
11.02 Proizvodnja vina
Domaćem
tržištu
Maloprodaji Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji
Maloprodaji
Maloprodaji
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Maloprodaji Kombinovano
Sokovi od Kombinovoća
vano
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Rakija
Vino
Vino
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
60%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
60
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
AVDIĆ d.o.o.
2
3
TOBACO d.o.o
1
LIMIT d.o.o.
Naziv
R.br.
Opine b.b.
Grad
Mostar
Meljakuša b.b.
Mokronoge
b.b.
Tomislavgrad
Posušje
Adresa
Mjesto
Begić
Ljubo
Nijaz Avdić
Baković
Ilka
063-385713
061/277988
063/331181
Duhan
Duhanski
proizvodi
Duhan
46.3 Trgovina na veliko
hranom, pićima i duhanskim proizvodima
46.3 Trgovina na veliko
hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Duhan
Duhan
Duhanski
proizvodi
Duhanski
proizvodi
Duhanski
proizvodi
Kombinovano
Maloprodaji Domaćem tržištu
Maloprodaji Domaćem tržištu
Veleprodaji
1 kutija
ne
ne
Aktivan
Aktivan
Aktivan
2. Kojem tržištu je namijenjen
7. Kapacitet proizvod3. Mini- 4. Koje uslove/
konačni proizvod
nje/skladištenja
malne standarde treba 5. Tip 6. Status
količine
da zadovolji usluga aktivnosti
Finalni
Domaće/Inootkupa
sirovina
Ulazne sirovine
Tip tržišta
Količina Jed mjere
proizvod
strano
1. Vrste proizvoda koji
se prerađuju/proizvode/
skladište
46.3 Trgovina na veliko
hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Područje djelovanja/
Kontakt Kontakt E-po- Web
Klasifikacija djelatosoba telefon šta stranica
nosti (KDBiH 2010)
Prerada/skladištenje/trgovina duhanom i proizvodnja duhanskih proizvoda
1500%
Privatno
Privatno
8. Stepen
iskorištenja
9. Tip
(kojim kavlasništva
pacitetom
radi)
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
61
Sadiković
Nihad
Milivoje
Glogovac
DR. SADIKOVIĆ
Ljubuški Vitinska b.b.
d.o.o.
"DANGLO'' D.O.O.
Nevesi- Put Srba S
- MLJEKARA
nje
Neretve 1
GLOGOVAC
5
6
glogov059/ 602-656 ci@teol.
net
063-372-264
Ćutuk Mate 039-831-026
4
ŽITO d.o.o.
COONAGRAŠipovača
POLJOPRIVREDA Ljubuški
b.b.
d.o.o.
3
Bana JelačiLjubuški
Živkušić Mate 039 832 591
ća b.b.
2
Arambašić
Jasna, Pero 039-677-059
Arambašić
damir"FARMA TOTomi- Domagoje- Pavković Ivan 034/ 352-068 mihalj@
MISLAVGRAD"
slavgrad va b.b. Damir Mihalj 063 354 340 gmail.
d.o.o
com
Drinovci
b.b.
Grude
E-pošta
MESOPROMET
BAJO D.O.O
Kontakt osoba
1
Adresa
Mjesto
Naziv
R.br.
Kontakt
telefon
http://
www.
sisovic.
com/
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
Povrće
Maloprodaji
Maloprodaji
Začini
Dodaci
jelima
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Žitarice
Žitarice
KombinoSjemena
Sjemena
vano
Stočna hrana Stočna hrana
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
10.8 Proizvodnja
ostalih prehrambenih
proizvoda
Žitarice
Žitarice
VeleproSjemena
Sjemena
daji
Stočna hrana Stočna hrana
Kombinovano
Veleprodaji
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
Mlijeko
(Meso)
Meso
Mesni
proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
Stočni fond
Perad, Svinje
10.1 Prerada i
konzerviranje mesa i
proizvodnja mesnih
proizvoda
10.1 Prerada i
konzerviranje mesa i
proizvodnja mesnih
proizvoda
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
1. Vrste proizvoda koji se pre- 2. Kojem tržištu je namijePodručje djelovanja/ rađuju/proizvode/skladište
njen konačni proizvod
Web
Klasifikacija djelatnostranica
Finalni
Domaće/Inosti (KDBiH 2010) Ulazne sirovine
Tip tržišta
proizvod
strano
HACCP
ISO 9001,
HACCP, ISO
14001
Uvoz junica iz Njemačke i vlastita
proizvodnja junica
150-160 junica
godišnje
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Prerada
mlijeka i
proizvodnja
ml. Pr.
Aktivan
Trgovina
hrane i pića
Proizvodnja i
prodaja stočne Aktivan
hrane
Proizvodnja
mlijeka
Prerada mesa
(sušenje
mesa)
480
4500000
960
tona/
godišnje
litara/
godišnje
tona/
godišnje
n/a
100%
90%
30%
4. Koje uslove/
7. Kapacitet proizvodnje/
8. Stepen
standarde
skladištenja
6. Status
5. Tip usluga
iskorištetreba da
aktivnosti
nja
Količina Jed mjere
zadovolji
sirovina
Uvoz mesa iz Austrija, Holandija,
300 t mjesečno
3. Minimalne
količine otkupa
Prerada/skladištenje/trgovina žitaricama i mlinskim proizvodima
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
9. Tip vlasništva
62
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
FARMA-LAND
d.o.o.
BOKŠIĆ d.o.o.
11
12
Tasovčići
Čapljina
b.b.
voksic.
063/350-250;
sirokibriBokšić Nada 036/806-333;
jeg@tel.
806-222
net.ba
036/722-110,
Balić Zijad
061/817-302
061 726-198
063/313-340
036/322-419
Mišić Iva
Marica
Andačić
Rastovača
Posušje
Landeka Ivan 039/694-287
b.b.
AGROJATA d.o.o. Konjic
10
Kneza
Višeslava
Br. 16.
Podorašac
b.b.
Grad
Mostar
TIHOMIR MIŠIĆ Grad Vukovarska
d.o.o.
Mostar
b.b.
TEKIJA d.o.o.
8
059/ 485-375
NevesiOdžak b.b. Anto Šipovac fax; 065/792nje
920
9
"ŠIPOVAC" d.o.o.
7
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
Žitarice
Žitarice
VeleproSjemena
Sjemena
Kombinovano
daji
Stočna hrana Stočna hrana
Žitarice
Domaćem
tržištu
10.9 Proizvodnja
pripremljene hrane za
životinje
KombinoStočna hrana
vano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
10.9 Proizvodnja
Žitarice
Žitarice
Kombinopripremljene hrane za Sjemena
Sjemena
vano
životinje
Stočna hrana Stočna hrana
Maloprodaji
Kombinovano
Domaćem
tržištu
Meso
Mesni
proizvodi
Mlijeko
Pekarski Kombinoproizvodi
vano
Mlinski
proizvodi
Stočni fond
Žitarice
10.1 Prerada i
konzerviranje mesa i
proizvodnja mesnih
proizvoda
10.7 Proizvodnja
pekarskih proizvoda,
proizvoda od brašna
i kolača
Žitarice
Stočni fond
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
Uvoz iz okruženja
Uvoz sirovine
Vlastita farma
(50 junad i 200
svinja)
Vlastita farma 100
muznih grla
Entitetski
pravilnik
Aktivan
Aktivan
1800
Aktivan
Silosi, transport, farma
koka nosilica
5000 nosilica
1200
Aktivan
20
420000
Proizvodnja,
pakovanje i
Aktivan
prodaja stočne
hrane
Proizvodnja
i prodaja
pekarskih
proizvoda
Hladnjačekomore klaonice Aktivan
sušare
Tov junadi
tona/
godišnje
tona/
godišnje
tona/
godišnje
litara/
godišnje
40%
70%
100%
10%
70%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
63
16
18
Ćuk Mijo
BIŠĆE POLJE
HERCEGOVAČKA Grad
(Zgrada
036/557-925
Željko Šego
PIVOVARA d.o.o Mostar Destilerije)
063/489-160
b.b.
Rumboci
138
Prozor/
Rama
036/780-761
ĆUK d.o.o.
Centrala:
+387 36 806
Raguž Ivan
036
Fax: +387 36
805 943
Kneza
ZVEČEVO-LASTA
Čapljina Domagoja
d.d.
b.b.
17
Dodig Dragan 036/806-020
063/321-724;
036/808-850
Tasovčići
SJEMENARNA
Čapljina
AGRO d.o.o.
b.b.
Krešić Ante
15
Čapljina Struge b.b.
MLINIKRESIC
d.o.o.
14
Tasovčići
036/804-662;
Buntić Zvonko
b.b.
063/362-500
BUNTIĆI d.o.o. Čapljina
13
46.3 Trgovina na
veliko hranom,
pićima i duhanskim
proizvodima
11.0 Proizvodnja pića
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
10.7 Proizvodnja
pekarskih proizvoda,
proizvoda od brašna
i kolača
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
10.6 Proizvodnja
http://
www. mlinskih proizvoda,
mlinikre- škroba i škrobnih
sic.com/
proizvoda
Mlinski Kombinoproizvodi
vano
Domaćem
tržištu
Meso
VeleproKombinovano
Mesne
daji
prerađevine
Žitarice
Pivo
Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
VeleproKombinovano
daji
Žitarice
Žitarice
MaloproSjemena
Sjemena
daji
Stočna hrana Stočna hrana
Žitarice
Dvopek
Keks
Trajna
peciva
Kolači
Žitarice
Žitarice
KombinoSjemena
Sjemena
Kombinovano
vano
Stočna hrana Stočna hrana
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
1 tona
HACCP, ISO
9001
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
500000
8
600
litara/
godišnje
tona/dan
tona/
godišnje
30%
50%
100%
100%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
64
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
24
23
034/203-305;
063 330 814
MLJEKARA
LIVNO d.o.o
Megdan
b.b.
branko034 265-050; susa@
Suša Branko
063 344 511 com.net.
ba
MLJEKARA SUŠA
Livno
d.o.o.
Periša Božo 063 331-242
Kasalo Nine
Livno
Brina b.b.
Rapovine
b.b.
mihaljevic.
034/201-295;
Splitska 3 Marijan Željko
darinko@
034 200 293
tel.net.
ba
GRAMINEA d.o.o. Livno
22
Livno
http://
www.
mljekaralivno.
com/
Riba
Žitarice
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
Stočni fond
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
MaloproKombinovano
daji
Mlijeko
KombinoMliječni
vano
proizvodi
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
ječam pšeŽitarice
Malopronica kukuruz
Sjeme
daji
gnojiva
Stočna hrana
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
Maloprodaji
Žitarice
Stočni fond
Stočni fond
Pekarski Kombinoproizvodi
vano
Smrznuta KombinoKombinovano
riba
vano
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
10.7 Proizvodnja
Žitarice, odpekarskih proizvoda,
nosno brašno,
proizvoda od brašna
kvasac, sol
i kolača
http://
info@
036/281-100
www. 10.2 Prerada i konzernorfishŠarić Sanel + 387 (61)
norfish- viranje riba, ljuskara i
blagaj.
198 274
blagaj.
mekušaca
com
com/
Livno Splitska b.b. Jukić Damir 034/203-457
DAN & CO d.o.o.
LI- PEK d.o.o.
21
20
19
NORFISH BLAGAJ Grad Salakovac
d.o.o.
Mostar
b.b.
1500 litara
dnevno
HACCP (u
toku)
ISO9001:2008
HACCP
Entitetski
pravilnik
Skladištenje i
prevoz
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
30 tona sira
godišnje
12000000
15
0,5
1000
litara/
godišnje
tona/dan
tona/sat
tona/
godišnje
40%
100%
10%
50%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
65
036/643-527
Proleterskih
GRADSKA
Jabla036/752-204
PEKARA JABLABrigada Velić Mumin
061/285-559
nica
b.b.
NICA d.oo
061/194-578
Kralja
Tomislava
b.b.
AGROM - EM
d.o.o.
MLJEKARA
Posušje Vrpolje b.b. Pavković Ante 063-362-139
RAKITNO d.o.o.
28
29
30
Grad Bišće Polje
Mostar
b.b.
Čitluk
Šejtanić
Dževad
ivocurko034 274 710 vic@tel.
net.ba
MONZA d.o.o.
Ružica
Ćurković
27
pekarna.
brina@
gmail.
com
KUPREŠKA MLJEPut LjekoKARA ZADRUGA Kupres vitog Bilja
KUPRES
b.b.
Brina b.b. Kelić Marinko 034/202-956
26
Livno
PEKARSKA
RADNJA BRINA
25
Žitarice
Žitarice
Sjemena
Stočni fond
10.7 Proizvodnja
pekarskih proizvoda,
proizvoda od brašna
i kolača
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
Sjemena
Stočni fond
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim
sirovinama i živim
životinjama
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
10.7 Proizvodnja
pekarskih proizvoda,
proizvoda od brašna
i kolača
Veleprodaji
Domaćem
tržištu
Veleprodaji
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Maloprodaji
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Žitarice
VeleproSjemena
daji
Stočni fond
Pekarski
proizvodi
Žitarice
KombinoSjemena
vano
Stočni fond
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Pekarski Kombinoproizvodi
vano
10 litara
Skladištenje
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
7 000
1000
1
litara/dan
m2
tona/dan
100%
70%
70%
Privatno
Privatno
Privatno
66
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Crnogorski
Ljubinje
Put b.b.
35
36
IMEL d.o.o.
"HERCEGOVKA''
GaribaldijeTrebinje
d.o.o.
va b.b.
Milorad
Popara
34
farma059/621-434,
vit@teol.
621-671
net
059/ 220-033
059 286 852
Jukić Vlado 039/682-253
SWISSLION d.o.o.
Nikšički Put
Trebinje
b.b.
TREBINJE
POSUŠKA
Posušje Batin b.b.
PRERADA MESA
d.o.o.
MESNA INDURakitno-Vr063-329-379,
STRIJA RAKITNO Posušje
Mihalj Damir
polje b.b.
039-692-184
d.o.o.
32
33
Hedwig
Ursula
039-682-212
Zaobilaznica b.b.
MEGGLE d.o.o. Posušje
31
Žitarice
Stočna hrana
Stočni fond
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
Žitarice
Žitarice
Perad
10.1 Prerada i
konzerviranje mesa i
proizvodnja mesnih
proizvoda
10.7 Proizvodnja
pekarskih proizvoda,
proizvoda od brašna
i kolača
10.7 Proizvodnja
pekarskih proizvoda,
proizvoda od brašna
i kolača
10.1 Prerada i
konzerviranje mesa i
proizvodnja mesnih
proizvoda
10.1 Prerada i
konzerviranje mesa i
Žitarice
proizvodnja mesnih Stočna hrana
proizvoda
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
Veleprodaji
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Kombinovano
Prerađevine
Kombinood pilećeg
vano
mesa
Tjestenina
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Konditorski VeleproKombinovano
proizvodi
daji
Meso
KombinoMesni
Kombinovano
vano
proizvodi
Meso
KombinoMesni
vano
proizvodi
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
HACCP
ISO 9001,
HACCP
ISO 9001,
HACCP, ISO
14001
Prevoz robe
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
10
12 000 - 15
000
180
tona/dan
tona/
godišnje
tona/dan
96%
75%
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
67
Civilnih
Žrtava b.b.
RIBA NERETVA
d.d.
ŠIŠOVIĆ d.o.o.
38
39
Konjic
BJELIMIČKA
MLJEKARA
43
Odžaci 15
Sarafima
Perovića 33
036 737 200
065/776-147
ddmix@
teol.net
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
10.9 Proizvodnja
pripremljene hrane za
životinje
Trebinje
"MIX" d.o.o.
42
10.5 Proizvodnja
mliječnih proizvoda
Mlinski
proizvodi
Ljuti Dolac
Kožul Marica 039/713128
b.b.
VAMARIG d.o.o.
41
Široki
Brijeg
www.
039-692Posušje Vrpolje b.b. Pavković Ante 184, Damir sisovic.
063/329-379 com
10.7 Proizvodnja
pekarskih proizvoda,
proizvoda od brašna
i kolača
Žitarice
Žitarice
Stočni fond
10.2 Prerada i konzerviranje riba, ljuskara i
mekušaca
Žitarice
40
10.9 Proizvodnja
pripremljene hrane za
životinje
10.1 Prerada i
http://
info@
MESNA INDUwww. konzerviranje mesa i
Široki
Visoka
STRIJA LIJANOVIAlpeza Jakov 039/ 384 000 lijanovici.
lijanovici. proizvodnja mesnih
Brijeg Glavica b.b.
ĆI d.o.o.
com
com/
proizvoda
riba.ko@
036/726-756 bih.net.
ba
Dragan
Stojanović
Direktor
Žitarice
Stočni fond
farma059/621-434 vit@teol.
net
10.1 Prerada i
sisovic@
konzerviranje mesa i
sisovic.
proizvodnja mesnih
com
proizvoda
Konjic
Crnogorski
Put 5
FARMAVIT d.o.o. Ljubinje
37
Kombinovano
Kombinovano
*
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Mlijeko
KombinoMliječni
vano
proizvodi
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Maloprodaji
Maloprodaji
Stočna hrana
Pekarski
proizvodi
Meso
KombinoKombinovano
Mesni
vano
proizvodi
Meso
KombinoKombinovano
Mesni
vano
proizvodi
Riba
Stočna hrana
Uvoz
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
1800
6,5
3
tona/
godišnje
tona/
godišnje
*
*
*
tona/sat
70%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
*
*
68
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Klobuk
b.b.
10.8 Proizvodnja
ostalih prehrambenih
proizvoda
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Veleprodaji
Inostranom
tržištu
ROING
d.o.o.
SVITLICA
EXPORT
Ljubuški Vitina 395
IMPORT
d.o.o.
3
4
Barbarić
Nada
Barbarić
Marin
039 841-491;
063 455 514
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
Voće
Povrće
Proizvodi od
Maloprodaji
voća i povrća
Domaćem
tržištu
Inostranom
tržištu
Ljekovito
info@
Ljekovito
bilje
Sv.
10.8
Proizvodnja
roing.net
bilje
Eterična ulja
http://www.
Leopolda
ostalih prehrambenih
Veleprodaji
Ljubuški
Rozić Nikola 039-833-098 <info@
roing.net/
Mandića
Voće
Čajevi
roing.
proizvoda
b.b.
Povrće
Začini
net>
Dodaci jelima
E-pošta
Web stranica
Domaćem
tržištu
063-372-264
039 845 119;
063 323 577
Kontakt
telefon
Žitarice
Začini
Maloprodaji
Povrće Dodaci jelima
Sadiković
Nihad
Grbavac
Antonio
Adresa
DR.
Vitinska
SADIKOVIĆ Ljubuški
b.b.
d.o.o.
Ljubuški
DALMI
d.o.o.
1
2
Mjesto
Naziv
R.br.
Kontakt
osoba
Vlastita plantaža i samoniklo
bilje
NE
Trgovina
krompirom
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
900
tona/godišnje
4. Koje
1. Vrste proizvoda koji
2. Kojem tržištu je namije7. Kapacitet proizvodnje/
Područje djelova- se prerađuju/proizvouslove/
3. Minimalne
6. Status
njen konačni proizvod
skladištenja
nja/Klasifikacija
standarde
de/skladište
količine
5. Tip usluga aktivdjelatnosti (KDBiH
treba da
otkupa
nosti
Ulazne
Finalni
Domaće/Ino2010)
zadovolji
Tip tržišta
Količina Jed mjere
sirovine proizvod
strano
sirovina
Prerada/skladištenje/trgovina raznim poljoprivrednim proizvodima
100%
50%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
8. Stepen
iskorištenja
9. Tip
(kojim kavlasništva
pacitetom
radi)
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
69
Bukovac
Dragan
DRIVA
Dr Ante
COMPANY Čapljina Starčevića
d.o.o.
101
EUROCOMTasovčići
PANY 99 Čapljina
b.b.
d.o.o.
8
9
7
Jovanović
Pero
TasovčićiČapljina Veletržnica b.b.
CELTIC
d.o.o.
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
eurocomp@
eurocom- http://www.
pany99. eurocom- 10.3 Prerada i konzer036/805-534
com;
pany99.
viranje voća i povrća
eurocomcom/
pany99@
tel.net.ba
036/807-556
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
063/414-090
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
BERNINA
Tasovčići
Čapljina
Hrkać Blago 036-807-888
b.b.
d.o.o.
6
Voće
Povrće
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
036/804-916
Đevenica
Jozo
VOĆE GOLD
Tasovčići
Čapljina
d.o.o.
b.b.
5
Orašasti
proizvodi
Suho voće
Suho povrće
Sjemenke
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Kombinovano
Veleprodaji
maloprodaja*
Voće, Povrće,
suho paki- Veleprodaji
rano
Proizvodi od
Veleprodaji
voća i povrća
Kombinovano
Kombinovano
domaće
Kombinovano
Kombinovano
200 kg
100 Kg
ISO 9001,
HACCP, IFS,
BRC
ne
Tržišna
sanitarna
inspekcija
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
70%
Privatno
Privatno
Privatno
70
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
036/572Grad
Vahapoglu
Blagaj b.b.
547, novi broj
Mostar
Jasmina
282 801
Industrijska Zona
Miro Težulat 036/653-120
Tromeđa
Bb
GREEN
DEVELOPMENT
d.o.o.
LEDO d.o.o. Čitluk
14
13
063/312-214
Šimović
Miran
063/325-445
12
Kraljice
Jelene 4
MZ VOĆE
Grad
COMPANY
Mostar
d.o.o.
11
Slobodna
Zona
POMOGrad
Jean-Francois
Mostar
036/577-081
STAR d.o.o. Mostar
De Lagausie
Bišće Polje
b.b.
Klobuk
b.b.,
Klobuk
KETA d.o.o. Ljubuški
10
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na
Manveliko hranom, pićima
darine,
i duhanskim proikrompir
zvodima
http://www. 10.3 Prerada i konzerledo.ba/
viranje voća i povrća
Smrznuto
voće i povrće
Proizvodi od
voća i povrća
Džem
Marmelade
Voćni žele
Voće
Povrće
mandarine,
krompir
Kombinovano
Kombinovano
Kombinovano
Veleprodaji
Veleprodaji
Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaće*
Kombinovano
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
1,5
tona/godišnje
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
71
21
Put Za
Grude
b.b.
Viduša
b.b.
Posušje
HLADNJABerkovići
ČA d.o.o.
Bašić Elvis
063-403-280
19
REMIKO
d.o.o.
Grad Bišće Polje
Željko Šunjić 063 428-265
Mostar
b.b.
EUROEHO
d.o.o.
18
20
Grad
036/572-333
Blagaj b.b. Badžak Hamo
Mostar
061 271 521
JAFFAKOMERC
d.o.o.
Voće
Povrće
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
Voće
Povrće
Voće
Povrće
10.8 Proizvodnja
ostalih prehrambenih
proizvoda
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
Voće
Povrće
10.8 Proizvodnja
ostalih prehrambenih
proizvoda
Voće
Povrće
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
remiko@ http://www.
11.0 Proizvodnja pića
tel.net.ba remiko.ba/
ZZ JABLADoljanka
Jablanica
Šukman Emir 036/752-405
NICA
b.b.
17
036/753-151
Zahirović
Munever
BIO BRAND
Pere Bilića
Jablanica
d.o.o.
102
16
036/656- pehar&co@
486;656-487 tel.net.ba
Pavo Pehar
Blizne
Gomile
b.b.
PEHAR&CO
Čitluk
d.o.o.
15
Kombinovano
Kombinovano
Veleprodaji
Kombinovano
Kombinovano
Voće
Povrće
Kombinovano
Sokovi od
Maloprodaji
voća i povrća
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Dodaci
prehrani
Dodaci
prehrani
Voće
Povrće
Domaćem
tržištu
Kombinovano
Kombinovano
Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Kombinovano
100 kg
šumsko bilje
kvalitet samo
IS9001
ISO 14001
HACCPHalal
Skladištenje
Prevoz robe
Skladištenje
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
2000
10 000
400
tona/godišnje
tona/dan
tona/godišnje
60%
30%
Privatno
Privatno
Privatno
72
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Bilećki
Put 22
"PRODAKOMERC'' Trebinje
d.o.o.
25
Ćavar
Zdravko
065-994-997
sunco039/703 904 kret@teol.
net.ba
Trnska
Cesta 82
23
bozo.
Fra Mirka
epanova@
Ćosića Miloš Velimir 039/706-545
gmail.
b.b.
com
SUNCOŠiroki
KRET d.o.o. Brijeg
Široki
Brijeg
EPA-NOVA
d.o.o.
bernina.
Hrkać Blago 039-705-033 ba@gmail.
com
Visoka
Glavica
b.b.
24
Široki
Brijeg
BERNINA
d.o.o.
22
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
10.3 Prerada i konzer- Krompir
viranje voća i povrća Povrće
46.3 Trgovina na
veliko hranom, pićima
i duhanskim proizvodima
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Povrće
Voće
Povrće
Veleprodaji
Kombinovano
Kombinovano
Kombinovano
Domaćem
tržištu
*
*
*
Entitetski
pravilnik
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
*
30%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
73
Put Za Al
Kombinat
b.b.
AROME
d.o.o.
4
Grad
Mostar
Grad Cim - SmrčeMostar njaci b.b.
APOTEKE
"MATIJA"
d.o.o.
3
Mira
Ahmić
Rozić
Nikola
2
Sv. Leopolda
Mandića
b.b.
Ljubuški
ROING
d.o.o.
1
E-pošta
http://
www.
medix.ba/
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
Web
Područje djelovanja/Klasifikastranica cija djelatnosti (KDBiH 2010)
Ljekobilje
Ulazne
sirovine
Tip tržišta
036 352
621
036/341
376
info@
arome.ba
info@
apotekamatija.ba
http://
www.
arome.ba
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
Lavanda,
ružmarin
Eterična ulja Veleprodaji
Inostranom
tržištu
www. 10.8 Proizvodnja ostalih prehramČaj
apotekaLjekovito bilje
Kombinovano Kombinovano
benih
proizvoda
Eterična
ulja
matija.ba
Inostranom
tržištu
Vlastite
plantaže
Vlastita
plantaža i
samoniklo
bilje
Proizvodnja
Mali nivo
herbalnih Maloprodaji Domaćem tržištu
proizvodnje
proizvoda
Finalni
proizvod
Organski
certifikat IMO
Switzerland
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
3
kg/godišnje
7. Kapacitet proizvodnje/skladištenja
4. Koje uslove/
3. Minimal6. Status
standarde tre- 5. Tip
ne količine
aktivba da zadovolji usluga
otkupa
nosti
sirovina
Domaće/InoKoličina Jed mjere
strano
2. Kojem tržištu je namijenjen konačni proizvod
Ljekovito
bilje
Ljekovito bilje
info@roing. http://
Eterična ulja
10.8 Proizvodnja ostalih prehram039 833
net <info@ www.
Veleprodaji
Voće
098
benih proizvoda
Čajevi
roing.net> roing.net/
Povrće
Začini
Dodaci jelima
039 832
Kraljević
296; 039
Krešo
838 152;
Ljubuški Vašarovići 21
Tomislav
063 363
Kraljević
192
MEDIX
d.o.o.
Adresa
Mjesto
Naziv
R.br.
Kontakt Kontakt
osoba telefon
1. Vrste proizvoda koji
se prerađuju/proizvode/
skladište
Prerada/skladištenje/trgovina ljekovitim i aromatičnim biljem
100%
Privatno
Privatno
Privatno
8. Stepen
iskorište9. Tip
nja (kojim
vlasništva
kapacitetom radi)
74
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
LJ-BILJE Ljubinje
9
Dobrovoljač"INVENT
Trebinje
+'' d.o.o.
ka b.b.
Bišće Polje
b.b.
8
Grad
Mostar
MOBIS
PHARM
d.o.o.
7
059/ 370- invent+@
331
teol.net
036/577012
061/142841
059/ 380460
njegomir@
059/ 380- teol.net
461
036/347634
059 621
598
Bozo Ilic
065/681953
Mušić
Senad
Jefta
Dedijera 4
"ELMAR
AROMA
CARE"
d.o.o.
6
Bileća
Grad Dr.Ante Star- Rajić
Mostar čevića 38 Ljubica
VEXTRA
d.o.o.
5
Čaj
Kombinovano Kombinovano
Kombinovano
kvalitet
Veleprodaji
http://
www.rico.
co.rs/index. 10.8 Proizvodnja ostalih prehramČaj
Ljekovito bilje
Kombinovano Kombinovano
php/mpbenih proizvoda
Eterična ulja
ljekobilje-.
html
Čaj
100 kg
10.8 Proizvodnja ostalih prehramLjekovito bilje
benih proizvoda
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja Ljekovito bilje Eterična ulja Kombinovano Kombinovano
10.8 Proizvodnja ostalih prehramLjekovito bilje
benih proizvoda
20.53 Proizvodnja eteričnih ulja Ljekovito bilje Eterična ulja Kombinovano Kombinovano
ISO 9001
ISO 9001, organski standard
HACCP
Prevoz
robe
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
50000
kg/godišnje
60%
100%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
75
Kontakt
osoba
Kontakt
telefon
"DANGLO''
d.o.o. Put Srba S
Nevesinje
MLJEKARA
Neretve 1
GLOGOVAC
3
4
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
petar.
cuictg@
gmail.
com
Žitarice
Stočni fond
Meso
Mesni
proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Meso
Mesni
proizvodi
Mlijeko
(Meso)
10.1 Prerada i konzerviranje
Žitarice
Meso
Mesni
mesa i proizvodnja mesnih Stočni fond
Perad, Svinje proizvodi
proizvoda
Područje djelovanja/Klasifikacija djelatnosti (KDBiH 2010)
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
Web stranica
damirmihalj@ http://www.
gmail. sisovic.com/
com
E-pošta
Milivoje
glogovci@
059/ 602-656
Glogovac
teol.net
034/ 352-068
063 354 340
TRGOCRVENI- TomislavCrvenice b.b. Čuić Petar 034/368-750
CE d.o.o.
grad
Pavković
Ivan
Damir
Mihalj
2
Arambašić
Drinovci Bb Jasna, Pero 039-677-059
Arambašić
Adresa
"FARMA
Tomislav- Domagojeva
TOMISLAVgrad
b.b.
GRAD" d.o.o
Mjesto
MESOPROMET
Grude
BAJO D.O.O
Naziv
1
R.br.
Maloprodaji
Maloprodaji
Kombinovano
Veleprodaji
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
U procesu
usvajanja
HACCP
ISO 9001,
HACCP, ISO
14001
ISO 9001
960
Aktivan
10
Aktivan 4500000
Proizvodnja
suhomesnatih
proizvoda i Aktivan
veći dio usluge
sušenja
Proizvodnja
mlijeka
Prerada mesa
Aktivan
(sušenje mesa)
tona/godišnje
litara/godišnje
tona/godišnje
50%
90%
30%
Privatno
Privatno
Privatno
1. Vrste proizvoda koji
2. Kojem tržištu je namijenjen 3. Mini- 4. Koje uslove/
7. Kapacitet proizvod- 8. Stepen
se prerađuju/proizvode/
standarde
iskorištenja
konačni proizvod
nje/skladištenja
malne
6.
Status
9. Tip
skladište
treba da
5. Tip usluga
(kojim
količine
aktivnosti
vlasništva
zadovolji
kapaciteUlazne
Finalni
Domaće/Inootkupa
Tip tržišta
Količina Jed mjere
sirovina
tom radi)
sirovine
proizvod
strano
Prerada/skladištenje/trgovina stočnim fondom i svježim mlijekom za potrebe proizvodnje mesa, mlijeka i proizvoda od mesa i mlijeka
76
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Marica
Andačić
Kneza
Višeslava
Br. 16.
036/814-490,
814-491
Jurković
Jurica
VITA-VI d.o.o. Čapljina
Gabela Polje
b.b.
9
036/804662;063/362500
Buntić
Zvonko
BUNTIĆI d.o.o. Čapljina Tasovčići b.b.
8
verdic.
039 692 338
commerc@
036 351-338;
tel.net.ba
Posušje Rakitno b.b.
061 726-198
059/ 485-375
fax; 065/792920
Ivan
Pavković
VERDIĆCOMMERCE
d.o.o.
7
Grad
Mostar
6
TEKIJA d.o.o.
Anto
Šipovac
"ŠIPOVAC"
Nevesinje Odžak b.b.
d.o.o.
5
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
46.3 Trgovina na veliko
hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Mlijeko, telad
Stočni fond
Žitarice
Meso
Mesni
proizvodi
Stočni fond
Žitarice
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
46.3 Trgovina na veliko
hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Žitarice
Stočni fond
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
Veleprodaji
Maloprodaji
Kombinovano
Mlijeko
Mliječni
proizvodi,
meso
Kombinovano
Meso
Mesne
Veleprodaji
prerađevine
Meso
Mesni
proizvodi
Meso
Mesni
proizvodi
Mlijeko
Domaćem
tržištu
Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
HACCP,
ISO9001
Entitetski
pravilnik
Aktivan
2
420000
Aktivan 2000000
Aktivan
Aktivan
Hladnjačekomore klaonice Aktivan
sušare
Tov junadi
litara/godišnje
tona/godišnje
litara/godišnje
100%
10%
70%
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
77
Kupres Gajevine b.b.
Put Ljekovitog Bilja
b.b.
Livno
MLJEKARA
SUŠA d.o.o.
GAJEVINE DUŠIĆI d.o.o.
KUPREŠKA
MLJEKARA
ZADRUGA
KUPRES
13
14
15
Kupres
Livno
MLJEKARA
LIVNO d.o.o
12
Kaselj
Vesna
063/330-616
Megdan b.b.
Splitska 3
Ružica
Ćurković
Petar
Buntić
Suša
Branko
Marijan
Željko
034 274 710
ivocurkovic@tel.
net.ba
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
Žitarice
Stočni fond
stoka
info@
dusici.
com
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
063 326-339
Žitarice
Stočni fond
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
Žitarice
Stočni fond
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Stočni fond
Veleprodaji
Kombinovano
Kombinovano
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Maloprodaji Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Žitarice
Stočni fond Maloprodaji
Stočni fond
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
brankosu034 265-050;
sa@com.
063 344 511
net.ba
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
mihaljevic. http://www.
034/201-295;
darinko@ mljekaralivno.
034 200 293
tel.net.ba
com/
Rapovine
034/203-305;
Kasalo Nine
063 330 814
b.b.
Livno
DAN & CO
d.o.o.
11
Splitska b.b.
Livno
DAVOR doo
10
svježe meso
i nešto
roštiljskog
stočni fond
Maloprodaji
programa
(kobasice,
ćevapi...
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
skladištenje i
prevoz
Skladištenje,
hladnjače,
komore
15
30
Aktivan
Aktivan
60
30 tona
sira
godišnje
Aktivan 12000000
Aktivan
Aktivan
HACCP
uslužno klanje,
GLOBALGAP
transport,
Aktivan
hladnjače
HALAL
HACCP (u
toku)
1500
litara
dnevno
ISO9001
HACCP
tona/dan
litara/godišnje
tona/dan
tona/godišnje
100%
40%
10%
10%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
78
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Posušje
Posušje
Posušje
MLJEKARA
RAKITNO
d.o.o.
MEGGLE
d.o.o.
POSUŠKA
PRERADA
MESA d.o.o.
ŠIŠOVIĆ d.o.o. Posušje
19
20
21
Grad
Mostar
AGROM - EM
d.o.o.
17
18
Čitluk
MONZA d.o.o.
16
Hedwig
Ursula
Pavković
Ante
Šejtanić
Dževad
039-682-212
063-362-139
061/194-578
036/643-527
Vrpolje b.b.
Pavković
Ante
039-692184, Damir
063/329-379
Batin b.b. Jukić Vlado 039/682-253
Zaobilaznica
b.b.
Vrpolje b.b.
Bišće Polje
b.b.
Kralja Tomislava b.b.
www.
sisovic.
com
sisovic@
sisovic.com
Žitarice
Stočni fond
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
Meso
Mesni
proizvodi
Meso
Mesni
proizvodi
Kombinovano
Kombinovano
Veleprodaji
Žitarice
Mlijeko
Stočna hrana Mliječni
Stočni fond proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Veleprodaji
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Žitarice
Stočni fond
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
Žitarice
Žitarice
Sjemena
Sjemena Veleprodaji
Stočni fond Stočni fond
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
Kombinovano
Žitarice
Žitarice
Sjemena
Sjemena
Stočni fond Stočni fond
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
Kombinovano
Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
10 litara
ISO 9001,
HACCP, ISO
14001
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
180
7 000
1000
*
tona/dan
litara/dan
m2
75%
100%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
79
Plana b.b.
Berkovići
b.b.
Bileća
MLJEKARA
PAĐENI DOO
(MIVAS-MILK
DOO) PAĐENI Berkovići
MLJEKARA
26
27
Miloš
Vukoje
Jurković
Jurica
25
Alpeza
Jakov
Gabela Polje
b.b.
24
Visoka
Glavica b.b.
VITA-VI d.o.o. Čapljina
Konjic
BJELIMIČKA
MLJEKARA
23
Glavina
Renato
Široki
Brijeg
MESNA
INDUSTRIJA
LIJANOVIĆI
d.o.o.
Knešpolje
b.b.
Odžaci 15
Široki
Brijeg
BENKO d.o.o.
22
059/860-181
065/967716
059-482-150
059/ 480-366
036/814-490,
814-491
036 737 200
mljekara@ http://padjepadjeni.
ni.com
com
mljekara@ http://www.
padjeni.
padjeni.com/
com
info@ http://www.
039/ 384 000 lijanovici. lijanovici.
com
com/
063-482-254
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
10.5 Proizvodnja mliječnih
proizvoda
10.1 Prerada i konzerviranje
mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
46.3 Trgovina na veliko
hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Kombinovano
Veleprodaji
Mlijeko
Mliječni
proizvodi,
meso
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Mlijeko i
mliječni
proizvodi
Sirovo
mlijeko
sirovo mlijeko, kulture,
ambalaža
Mlijeko, telad
Kombinovano
Kombinovano
Žitarice
Stočni fond
Mlijeko
Mliječni
proizvodi
Kombinovano
Kombinovano
Meso
Mesni
proizvodi
Meso
Mesni
proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Meso
Mesni
proizvodi
Kombinovano
Kombinovano
Domaćem
tržištu
Domaćem
tržištu
Kombinovano
*
Entitetski
pravilnik
ISO 14001 ISO
9001
HACCP,
ISO9001
skladištenje
robe prevoz
robe
Aktivan
Aktivan
25.000
20 000
Aktivan 2000000
Aktivan
Aktivan
Aktivan
litara/dan
litara/dan
litara/godišnje
*
*
70%
75%
100%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
80
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Trebinje
Trebinje
"ŽALFIJA''
PČELARSKA
ZADRUGA
Grad
Mostar
VELAGOMED
d.o.o.
1
"HERZEG
MED'' d.o.o.
Mjesto
Naziv
R.br.
Stepe Stepanovica b.b.
Mokri dolovi
31
Velagićevinas b.b.
Adresa
Milavić
Semir
Kontakt
osoba
059/ 245-350
059/ 220-606
036/572-712
Kontakt
telefon
10.8 Proizvodnja
ostalih prehrambenih proizvoda
10.8 Proizvodnja
ostalih prehrambenih proizvoda
info@ http://www. 10.8 Proizvodnja
herze- herzegmed. ostalih prehramgmed.ba
ba/
benih proizvoda
Pčele
Pčele
Pčele
Vosak
Med
Med
Med
Vosak
1. Vrste proizvoda koji
Područje djelo- se prerađuju/proizvode/
skladište
vanja/KlasifikaE-pošta Web stranica
cija djelatnosti
(KDBiH 2010)
Ulazne siroFinalni
vine
proizvod
Domaće/Inostrano
Kombinovano
Kombinovano
Maloprodaji Inostranom tržištu
Kombinovano Domaćem tržištu
Tip tržišta
2. Kojem tržištu je namijenjen konačni proizvod
Proizvodnja meda i proizvoda od meda
500 kg
HACP
Aktivan
Aktivan
Aktivan
300 T pogača
i do 10 T
saće
*
7. Kapacitet proizvod4. Koje
3. Mininje/skladištenja
uslove/stan6. Status
malne
5. Tip
darde treba
aktivkoličine
usluga
da zadovolji
nosti
otkupa
sirovina
Količina Jed mjere
25%
Privatno
Privatno
Privatno
8. Stepen
iskorištenja
9. Tip
(kojim kavlasništva
pacitetom
radi)
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
81
Posušje
Čapljina Tasovčići b.b.
FARMALAND
d.o.o..
BOKŠIĆ
d.o.o.
3
4
5
Rastovača
b.b.
Bokšić
Nada
Landeka
Ivan
Podorašac
Balić Zijad
b.b.
Konjic
AGROJATA
d.o.o.
2
Ćutuk
Mate
voksic.
sirokibrijeg@tel.
net.ba
063/350-250;
036/806333;806-222
036/722-110,
061/817-302
039/694-287
E-pošta
039-831-026
039 832 591
Bana Jelačića Živkušić
b.b.
Mate
Adresa
COONAGRAPOLJO- Ljubuški Šipovača b.b.
PRIVREDA
d.o.o.
Mjesto
ŽITO d.o.o. Ljubuški
Naziv
1
R.br.
Kontakt
telefon
Kontakt
osoba
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Žitarice
Veleprodaji
Žitarice
Sjemena
Stočna
hrana
Kombinovano
Uvoz iz
Kombinovano Domaćem tržištu
okruženja
Stočna
hrana
Kombinovano Domaćem tržištu
Žitarice
Sjemena
Stočna
hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Domaćem tržištu
Kombinovano Domaćem tržištu
Veleprodaji
Žitarice
Sjemena
Stočna
hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna
hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
1. Vrste proizvoda koji
2. Kojem tržištu je namijenjen
se prerađuju/proizvode/
3. Minikonačni proizvod
Web
Područje djelovanja/
skladište
malne
stra- Klasifikacija djelatnosti
količine
nica
(KDBiH 2010)
Ulazne siroFinalni
Domaće/Inootkupa
Tip tržišta
vine
proizvod
strano
Proizvodnja/skladištenje/trgovina stočnom hranom
4. Koje
uslove/
standarde
treba da
zadovolji
sirovina
6. Status
aktivnosti
Aktivan
100 do 150
tona mjesečno
Silosi,
transport,
farma koka Aktivan
nosilica 5000
nosilica
50 do 100
tona/mjesec
Aktivan
40
*
tona/
mjesečno
40%
70%
n/a
100%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
7. Kapacitet proizvodnje/ 8. Stepen
skladištenja
iskorištenja 9. Tip
(kojim ka- vlasnišpacitetom
tva
Količina
Jed mjere
radi)
Proizvodnja,
pakovanje
Aktivan
i prodaja
stočne hrane
Trgovina
hrane i pića
Proizvodnja
i prodaja
Aktivan
stočne hrane
5. Tip
usluga
82
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Sarafima
Perovića 33
10
Trebinje
FARMAVIT
Ljubinje
d.o.o.
9
"MIX"
d.o.o.
Crnogorski
Put 5
Bileća
"BKV
GROUP"
d.o.o.
11
Kralja Petra
Oslobodioca
b.b.
Livno
Brina b.b.
Periša
Božo
065/776-147
059/621-434
059/ 371-913
063 331-242
036/780-761
Prozor/
Rumboci 138 Ćuk Mijo
Rama
GRAMINEA d.o.o.
ĆUK d.o.o.
7
036/806-020
Dodig
Dragan
Čapljina Tasovčići b.b.
8
SJEMENARNA
AGRO
d.o.o.
6
ddmix@
teol.net
kozjak@
teol.net
bkvgroup@teol.
net
farmavit@
teol.net
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
Žitarice
Stočna
hrana
Stočna
hrana
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
Hrana za
pčele
Žitarice
Sjeme
Stočna
hrana
Kombinovano
Maloprodaji Domaćem tržištu
Kombinovano Domaćem tržištu
Kombinovano
Maloprodaji Domaćem tržištu
Maloprodaji Domaćem tržištu
Žitarice
Sjemena
Stočna
hrana
Kombinovano
Kombinovano
Žitarice
Sjemena
Stočna
hrana
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
Žitarice
46.2 Trgovina na veliko
ječam pšenica
poljoprivrednim sirovinakukuruz gnojiva
ma i živim životinjama
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
46.2 Trgovina na veliko
poljoprivrednim sirovinama i živim životinjama
uvoz
1 tona
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
150
3
5
50
tona /mjesečno
tona/sat
tona/dan
tona/godišnje
70%
60%
100%
50%
Privatno
*
Privatno
Privatno
Privatno
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
83
Mjesto
Grude
Ljubuški
Gacko
Nevesinje
Nevesinje
Grad Mostar
Livno
Posušje
Posušje
Naziv
VETERINARSKA
STANICA d.o.o.
VETERINARSKA
STANICA d.o.o.
AD VETERINARSKA
STANICA
AD VETERINARSKA
STANICA
"DAMJANAC COMPANY'' d.o.o.
DR.GILIĆ d.o.o.
VETERINARSKA
STANICA “LI VET” -
VETERINARSKA
STANICA d.o.o.
VETERINARSKA
STANICA RAKITNOVRPOLJE d.o.o.
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mavrak Žarko;
Miroslav Mavrak
Sreten Pušaro
Milas Velimir
Boban Tomislav
Ivica Vlašić
Vrpolje b.b.
Fra Grge Martića b.b.
Guber b.b.
Husnije Repca 9
Jelić Miroslav
Spajić Stjepan
Zdenko Garić
Gilić Zehra
039-692-184
039-681-054
034/204469,063/332-397
059/ 601-711
059-601-190
v.gacko@
teol.net
039-831-700;
063/324-730,
063/324-252;
fax: 039/831-372
059/472-667
E-pošta
063-327-055
063 328 862
Kontakt osoba Kontakt telefon
Obrena Ivkovića b.b. Zoran Damjanac
Nemanjića b.b.
Stojana Kovačevića
b.b.
Zrinskofrankopanska
b.b.
Andrijice Šimića 4
Adresa
75 Veterinarske djelatnosti
75 Veterinarske djelatnosti
Maloprodaji
75 Veterinarske djelatnosti
75 Veterinarske djelatnosti
Maloprodaji
75 Veterinarske djelatnosti
Maloprodaji
*
75 Veterinarske djelatnosti
75 Veterinarske djelatnosti
*
*
Tip tržišta
75 Veterinarske djelatnosti
75 Veterinarske djelatnosti
Područje djelovanja/
Web
Klasifikacija djelatnostranica
sti (KDBiH 2010)
Domaćem tržištu
*
Domaćem tržištu
Domaćem tržištu
Domaćem tržištu
Domaćem tržištu
Domaćem tržištu
Domaće/Inostrano
2. Kojem tržištu je namijenjen
konačni proizvod/usluga
Veterinarske djelatnosti
preventiva, liječenje, dijagnostika
životinja
5. Tip usluga
Aktivan
Aktivan
Osjemenjavanje,
zaštita životinja,
usluge u biljnoj
proizvodnji sl.
Aktivan
Osjemenjivanje
goveda, cijepljenje
(antrax, bruceloza),
te klasične veterinsarske usluge
Osjemenjavanje,
zaštita životinja
Aktivan
Aktivan
Kompletna veterinarska usluga i
prodaja lijekova
i stočne hrane (u
pripremi)
Aktivan
Aktivan
Aktivan
Aktivan
50%
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Privatno
Državno
8. Stepen
6. Status iskorištenja
9. Tip
aktivnosti (kojim kapaci- vlasništva
tetom radi)
Sve veterinarske
usluge
Fed. pravilnik o
Zdravstvena njega
radu veterinarskih
životinja
službi
3. Mini- 4. Koje uslove/
malne standarde treba
količine
da zadovolji
otkupa
sirovina
84
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
VD 2000 d.o.o.
VRANA d.o.o.
d.o.o. AGRO- EKO P.J.
6
7
8
10
SMEM d.o.o.-klaonica
d.o.o.MEGA COMMERCE
PRIMAR d.o.o.
5
9
KOŽA-ŽIGA d.o.o.
4
BORČANI d.o.o.
2
GENERAL TOBACCO d.o.o.
D.V. VALPOVKA d.o.o.
1
3
Naziv
R.br.
Grad Mostar
Nevesinje
Gacko
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Tomislavgrad
Grude
Mjesto
Salakovac b.b.
Bišina b.b.
Kilavci b.b.
Hardomilje, Žabar b.b.
Veljaci b.b.
Veljaci b.b.
Dole 25
Put Za Metković b.b.
Borčani b.b.
Sovići-B. Draga 518
Adresa
Kafadar Smajo
Zoran Parović
Orhideja Sučević
Bubalo Mirko
Mišetić Vlado
Primorac Zdenko
Rašić Željko
Tomić Vladimir
Martinović Pera
Čuljak Verner
Kontakt osoba
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
063-823-284
065/521-993; 059/280642
059/601-858; 059/480920
061/132-455
039 841 807
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Stočni fond
Žitarice
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
Meso
Mesni proizvodi
Hrana za životinje
Žitarice
Voće
Povrće
Sirove i štavljene kože
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
063-363-246
039 836-111
Sirove i štavljene kože
Duhanski proizvodi
Pekarski proizvodi
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
Žitarice
10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od
brašna i kolača
Stočna hrana
Finalni proizvod
Duhan
Žitarice
Ulazne sirovine
1. Tip proizvoda koji se prerađuju/proizvode/skladište
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
Područje djelovanja/Klasifikacija djelatnosti (KDBiH
2010)
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
039 832-311
034 368-434
063-327-417
Kontakt telefon
Prilog 2-Baza podataka anke ranih poslovnih subjekata prehrambeno-prerađivačke industrije na području Hercegovine koji su u
stanju mirovanja ili su zatvoreni
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
85
BIP-COMMERCE d.o.o.
DANITA d.o.o.
ADA S.Š. EXPORT-IMPORT d.o.o.
DUBRAVA VINO d.o.o.
EURO 99 d.o.o.
FRUTA VERONA d.o.o.
GOLDEN VOĆE d.o.o.
HLADNJAČE STRUGE d.o.o.
LUBINA d.o.o.
TRGOPRODUKT-JURKOVIĆI d.o.o.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
HIGET d.o.o.
Š&M-CO D.O.O. EXPORT-IMPORT
BAŠINAC d.o.o.
12
23
ZLATNO ZRNO d.o.o.
11
Grad Mostar
Prozor/Rama
Čapljina
Čapljina
Čapljina
Čapljina
Čapljina
Čapljina
Čapljina
Čapljina
Čapljina
Posušje
Posušje
Grad Mostar
Trg Kralja Tomislava 11e
Kralja Tomislava
Gabela Polje b.b.
Čeljevo b.b.
Struge b.b.
Tasovčići b.b.
Tasovčići-Veletržnica b.b.
Tasovčići b.b.
Čeljevo b.b.
Struge-Ada b.b.
Tasovčići b.b.
Poklečani b.b.
Vrpolje b.b.
Ortiješ-Novo Naselje b.b.
Ćuže Mladen
Dizdarević Fuad
Jurković Ilija
Lubina Emil
Ćorić Zvonimir
Borovac Anđelka
Šego Miroslav
Lubina Mario
Lubina Emil
Šaldo-Hadžiomerović Sehada
Đevenica Anita
Buntić Petar
Pavković Damir
Mira (Slavko) Kordić
091/685-7640
036/770-310
036/821-350
036/814-258
063/320-306
036/806-915
063/323-245
020-681-523
036/807-676
036/806-915
063-326-339
039-692-184
063/313-878; 063
519 099
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Koža
Mlijeko
Jaja
Masnoće
Sirova koža
Mlijeko
Jaja
Masnoće
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Meso
Mesne prerađevine
Stočni fond
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
Vino
Grožđe
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Voće
Povrće
Destilovana alkoholna pića
Mlijeko
Jaja
11.02 Proizvodnja vina
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
52.1 Skladištenje robe
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Mlijeko
Jaja
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Voće
Voće
Povrće
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
11.0 Proizvodnja pića
Meso
Mesni proizvodi
Žitarice
Stočni fond
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
Meso
Mesni proizvodi
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
Pekarski proizvodi
Mlinski proizvodi
10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od
brašna i kolača
86
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
ZELINA d.o.o.
ĆIZ TRADE d.o.o.
A-C KLAS d.o.o.
ADŽE d.o.o.
MAT d.o.o.
VODOPIJA PEKARNA
PERADARSKA FARMA JAGODIĆ
32
33
34
35
36
37
38
LIVANJSKO BILJE d.d.
29
ZDRAVLJAK d.o.o.
KRZNO d.o.o.
28
31
BIVIS d.o.o.
27
MESNA INDUSTRIJA BISTRICA
LIVNO d.o.o.
MIK COMPANY d.o.o.
26
30
KORDIĆ - UDOVICE d.o.o.
25
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Livno
Grad Mostar
Grad Mostar
Brina b.b.
Vržerale b.b.
Ljubunčić b.b.
Potkraj b.b.
Splitska 5
Kraljice Katarine 14
Priluka b.b.
Splitska b.b.
Splitska b.b.
Stjepana Ii Kotromanića b.b.
Priluka b.b.
Veliki Kablići b.b.
Bišće Polje b.b.
Sretnice-Kruševo b.b.
Jagodić Borislav
Miloloža Draško
Dalić Željko
Džebo Amel
Pervan Dražen
Ćubela Ivica
Romić Željko
Matić Anto
Kaselj Vesna
Brdar Slobodan
Marijan Zvonimir
Bilić Josip
Mirko Bošković
Filim Kordić
Stočni fond
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
Biljna proizvodnja
Stočni fond
Mlijeko
Mliječni proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
Žitarice
Perad
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
10.5 Proizvodnja mliječnih proizvoda
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od
brašna i kolača
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
034 204-250
034 245-346;
063 402-205
034 265-294
063/331-270
063/344-050
034 240-052
Perad
Jaja
Pekarski proizvodi
Voće
Povrće
Stočni fond
Meso i mesne prarđevine
Stočni fond
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
034 225-930; 063
332 599
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
Stočni fond
Ostali prehrambeni proizvodi
Meso i mesne prerađevine
Pića
Voće
Povrće
Vino
063/330-616
063/422-566
Ljekovito bilje
Voće, povrće
11.0 Proizvodnja pića
063/330- 467
034 240-444
10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
Voće
Povrće
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
036/350-024
034 240-147
Voće
11.02 Proizvodnja vina
063/322-389
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
87
PP KUPREŠKO POLJE d.o.o.
BUNTIĆ-ECO d.o.o.
ŠARAC HIS d.o.o.
FRANKAR d.o.o.
JOZIPOVAC d.o.o.
PODRUM STARAC
SUŠČEVIĆ d.o.o.
TUŠUP d.o.o.
V E R O N A d.o.o.
A.D. ŽITOPRODUKT
D.O.O.Prodex
Z.Z AGROPROM
ZDRAVA HRANA d.o.o.
ŽUJO PRENJ d.o.o.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Grad Mostar
Grad Mostar
Bileća
Bileća
Bileća
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Čitluk
Kupres
Kupres
Bišće Polje b.b.
Podgorani b.b.
S.V.Ostroškog b.b.
SOLUNSKIH Dobrovoljaca b.b.
Crnogorska 69
Akademika I Zovke 11/8
Čalići b.b.
Blatnica b.b.
Dmo 25/A
Kralja Tomislava b.b.
DV Ograđenik b.b.
Gajevina b.b.
Zagrebačka 1
Šejtanić Ćamila
Muštović Širaz
Lazar Jokanović
Popoadić Gligor
Mićunović Jovan
Šego Damir
Tomo Planinić
Krunoslav Sušac
Božidar Sušac
Zvonko Dugandžić
Paola Franjić
Stanko Šarac
Ivanković Dragan
Pašalić Miro
036/576-516
061/204-699
059/370-313
059/370-338
059/370-066
063-323-245
036/330-983
036/652-199
036/656-111
063/320-571
063/363-210
063/360-917
063/422-994
034/274-050
Meso
Mesni proizvodi
Žitarice
Sjemena
Stočni fond
Voće
Povrće
Žitarice
Žitarice
Stočni fond
Stočni fond
Žitarice
Voće
Povrće
Žitarice
Sjemena
Stočni fond
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
10.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih
proizovoda
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
10.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
Stočni fond
Duhan
Duhanski proizvodi
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Mlinski proizvodi
Voće
Povrće
Duhan
Duhanski proizvodi
Stočni fond
Žitarice
2 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
Vino
Voće
Vino
11.02 Proizvodnja vina
Voće
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
11.02 Proizvodnja vina
Duhan
Duhanski proizvodi
Duhan
Duhanski proizvodi
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim
proizvodima
Biljna proizvodnja
Stočni fond
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
Stočni fond
Žitarice
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
88
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Široki Brijeg
SAPPIT MLJEKARA D.O.O.
SCHNEIDER d.o.o.
TIPPAS MLJEKARA d.o.o.
ŠLJUKA d.o.o.
AT MESOPROMET d.o.o.
CENTAR ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA NA KRŠU d.o.o.
MLJEKOPRERADA d.o.o.
PODUZEĆE ZA OTKUP I OBRADU
DUHANA d.o.
POLJOMARKET KRALJEVIĆ d.o.o.
REDŽIĆ d.o.o.
V&R JELAVIĆ d.o.o.
"AGROKOP'' a.d.
B.B.B.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Ljubinje
Trebinje
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Široki Brijeg
Posušje
Posušje
Posušje
Posušje
Posušje
MESNA INDUSTRIJA SAPOLI d.o.o.
54
Posušje
MADEX d.o.o.
53
Crnogorski Put b.b.
Kralja Petra I Oslobodioca 55
Mokro 57
Trnska Cesta 133
Stjepana Radića 71
Mokro b.b.
Visoka Glavica b.b.
Mokro 64
Osoje Bb
Gornji Jukići b.b.
Rastovačko Polje b.b.
Gornji Jukići b.b.
Batin-Kamenica 1
Broćanac b.b.
Jelavić Mate
Hrkać Gojko
Kraljević Jozo
Skoko Branko
Hrkać Danka
Pehar Inga
Hrkać Ante
Bošnjak Jerko
Jukić Krešimir
Gavran Mate
Jukić Vinko
Jukić Anto
Vranjković Vlado
01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti povezane s njima
10.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
059/ 220-701
059/ 225-684
059/ 224-685
059 621 390
065 922 757
Ljekovito bilje
Čaj
Eterična ulja
Voće
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
1188 - ne postoji firma
Meso
Mesni proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Stočna hrana
Duhanski proizvodi
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
039/708-271
Duhan
Mlijeko
Mliječni proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Žitarice
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
10.5 Proizvodnja mliječnih proizvoda
Meso
Mesni proizvodi
10.9 Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
063-329-630
039/708 271
039-384-000,
75 Veterinarske djelatnosti
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
063-322-348, 039
708 274
Žitarice
Stočni fond
Stočni fond
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
063-328-888
Stočni fond
Mlijeko
Mliječni proizvodi
Žitarice
Stočni fond
039-681-246
10.5 Proizvodnja mliječnih proizvoda
Mlijeko
Mliječni proizvodi
Žitarice
Stočni fond
Tjestenina
10.7 Proizvodnja pekarskih proizvoda, proizvoda od
brašna i kolača
039-681-757 039680-644
Meso
Mesni proizvodi
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Žitarice
Stočna hrana
Žitarice
Sjemena
Stočna hrana
Žitarice
10.5 Proizvodnja mliječnih proizvoda
10.1 Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih
proizvoda
039/685-073 063326-430
039-681-245
46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
039/694-122
Prilog 3- Forma upitnika za istraživanje prehrambeno-prerađivačke industrije i
poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
UPITNIK
za istraživanje prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih
infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
1. Tip proizvoda koji se prerađuje/proizvodi/skladišti
Unijeti ulazne komponente proizvodnje:
Upisati finalni proizvodi:
2. Kojem tržištu je namijenjen konačni proizvod:
2.1. Tip tržišta (zaokružiti odgovor/izbrisati netačne)
- Maloprodaji
- Veleprodaji
- Daljoj preradi kao poluproizvod
2.2. Vrsta tržišta (zaokružiti odgovor/izbrisati netačne)
- Domaće tržište
- Inostrano tržište
3. Ukoliko poslovni subjekt otkupljuje proizvode, koje su minimalne količine otkupa?
Unijeti količine:
4. Koje uslove/standarde treba da zadovolji sirovina/poljoprivredni proizvod da bi ušao u proces
prerade?
(zaokružiti odgovor/izbrisati netačne)
- HACCP,
- GLOBALGAL,
- HALAL
,
- entitetski pravilnik
- drugo (navesti)______________
5. Usluge koje pruža poslovni subjekt
(zaokružiti odgovor/izbrisati netačne)
- skladištenje robe
- skladištenje robe u hladnjači
- prevoz robe
- usluge u biljnoj proizvodnji
- veterinarske usluge
- drugo (navesti)_______________
6. Kakav je trenutni status aktivnosti poduzeća/preduzeća?
(zaokružiti odgovor/izbrisati netačne)
- Aktivno
- Neaktivno
- Mirujuće
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
89
7. Koliki je kapacitet proizvodnje/skladištenja u vašem poduzeću/preduzeću?
8. Kojim kapacitetom radi vaše poduzeće/preduzeće?
procentima.
Molim vas da odgovor iskažete u
9. Vlasnička struktura poduzeća/preduzeća
(zaokružiti odgovor/izbrisati netačne)
- Privatno
- Državno
- Mješovito
90
Analiza stanja prehrambeno-prerađivačke industrije i poljoprivrednih infrastrukturnih sadržaja na području Hercegovine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
1 611 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content