close

Enter

Log in using OpenID

6. ελυτη οδυσσεα – τα ετεροθαλη

embedDownload
ΠΡΧΣΗ ΢ΕΘΡΑ
ΦΑΛΜΟ΢ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ
ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΢ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ
Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί
Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο
Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε
΢η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία
Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη
Με ηζηγγάλεο πνπ άξπαδε
΢αλ
Υαξηαεηνύο
Φειά
Καη πνπιηά πνπ δνθίκαδαλ ην λέν ηηκόλη ηνπο
Άλνημε πίθξηζκα ηνπ ζθίλνπ
Άλνημε άδσην ηεο ακαζράιεο
Άλνημε ζνπζάκη αόξαην
Από ζύξκα πνπ άμαθλα έζπξλε θσηηά
΢ηε γσληά ηνπ δξόκνπ κε ηηο Καξπάηηδεο
΢ηξίβνληαο
Έλα ηξακ
Δζηξίγθιηδε
΢η' άδεηα νηθόπεδα ε καζηά ηνπ ήιηνπ εζθάιηδε
Σελ ηζνπθλίδα θαη ην ζαιηγθαξόρνξην
Άλνημε κπξκεθηά ηεο κέξαο
Άλνημε αίκα ηνπ βνιβνύ
Άλνημε νπινπνιπβόιν απύισην
΢ησλ σξαίσλ γπλαηθώλ ηα ρέξηα
΋πνπ ηύρεη
Ρηπέο
Θάλαηνη
Δθαηνκκύξηα ζπεξκαηνδσάξηα
΢ησλ σξαίσλ γπλαηθώλ ηα ρέξηα
Σα δπλαηά ινπινύδηα κε ηνλ ήιην κέζα ηνπο
Άλνημε ηζίηη ηζηησκέλν
Άλνημε ζθήθα ηνπ ρεξηνύ
Άλνημε «κε» «ζα καο δνύλε» «ηέξαο»
Καη ην ηέξαο πνπ γύξηδε ζαλ ηε ιαληέξλα
Μηα παξάμελε
Άιιε
Γεηηνληά
Καη ε ρνύθηα ε βάλαπζε πνπ αθαξηεξνύζε:
Υάηληε ε ξημηά λα βξεη ην δάξη ηεο
Κη ε ηδακαξία ην ζαξξαιέν ιηζάξη ηεο!
Άλνημε θξύζηαιιν θαη λίθει
Άλνημε παξαπάηεκα ησλ θήπσλ
Άλνημε «Μήληλ άεηδε...»
Θεά! Καη ηη ζγνπξά ηα ζθνηεηλά ηα κέξε!
Καη ηα ρείιε ηη δάραξε βηνιέηαο!
Καη ηη θεπάθη
Σα ιπηά
Νσπά
Μαιιηά
΢ηελ απαιή θνηιηά ε αλάζα ηη ηαμίδη!
Άλνημε κηζνδαιηζκέλν εξείπην
Άλνημε θεθαιή Γηόο θαη πέιαγνο
Άλνημε Mercury Air Sedan
Οη θακπάλεο αλνίγαλε καθξηά
΢ην θελό ηνπ γιαπθνύ θάησ απ' ηα βιέθαξα
Μηα ξνπθήρηξα
Πνπ θαηάπηλε
Άζπξα
Πνύπνπια
Οη νξκόλεο ηεο κνπξηάο θπξίεπαλ ηα ύςε
Άλνημε κνύξν αδάγθσην
Άλνημε βηδσηό θηιί
Άλνημε ράζκα ηεο ιηπνζπκίαο
Σν ληνπβάξη νξέγνληαλ θη αιιά θαξθηά
΢ηελ ώρξα κέζα ε κλήκε ηνπ Ννζνθνκείνπ μππλνύζε
Σν ηξαγνύδη πνπ άζηξαθηε από ηηο ρξπζόκπγεο
Κη έθεξλε
Γύξνπο
Υακειά
΢ηελ απιή κε ην θόθθηλν θη άζπξν πιαθάθη
Άλνημε βνύηζκα ζηνπο θξνηάθνπο
Άλνημε ακόλη θαη ζθπξί
Άλνημε πξόζζηα θαηαβύζηζε
Κάπνηνο απ' η' αλνηρηό παξάζπξν έξηρλε
Λόγηα πνπ ζπνύζαλ ζαλ ακύγδαια
Κάθηνο
Κάζησξ
Κόλδσξ
Ηέξαμ
Δλώ ζη' αληηθξηλό ην Παξζελαγσγείν
Άλνημε 37 θαη 2
Άλνημε Lone Amour θαη Liebe
Άλνημε no nein θαη no
Σα θνξίηζηα δάγθσλαλ ζηε γνκνιάζηηρα
Καη ηηλάδαλε πίζσ ην θεθάιη
΢αλ
Να ηξαβνύζαλ
Έμσ
Σνπ ζθαγκέλνπ πεηεηλνύ ηα ζπιάρλα
Σα θνκκάηηα ηα ζπιάρλα κεο ζηα δόληηα ηνπο
Άλνημε δόληη ιπζζαιέν
Άλνημε θνύμηα ηνπ παξνμπζκνύ
Άλνημε αξηεζηαλόλ εθαίζηεην
Κη άιια θξπκκέλα πίζσ απ' ην θεγγίηε
Πνπ πάιεπαλ ηηο ξόδηλεο θνξδέιεο
Μηα ζηηγκνύΛα κόλν
Σα γπκλά ζηήζε
Σα ηξεκάκελα ζπάξηα κεο ζηνπο θάκπνπο
΋πνπ επθξαίλνληαη νη αθξίδεο
Άλνημε ζάιην ηεο αθξίδαο
Άλνημε κήηξα ζθνηεηλή
Άλνημε πξάμε αθαηνλόκαζηε
΢η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία
Μηα θειίδα
Μσβ
Πήγαηλ'
Δξρόηαλε
Σα ρπκέλα λεξά ηα γπκλσκέλα κέιε
Λάκπαλε πίζσ απ' ην παληδνύξη
Άλνημε άλνημε ζαιπάξνληαο
Άλνημε άλνημε ζεκαηνζηόιηζηε
Άλνημε «αληίν αληίν παηδηά!»
1939
ΓΧΓΔΚΑ ΝΖ΢ΧΝ ΑΓΓΔΛΟ΢
Έξκεο θαη ρειηδνλνδξόκνο πνηνο
Σν πξσί κε θνηληθηάο Ρνδίηηζζαο
Κισλάξη ηνλ αηζέξα θαίνληαο ρύλεηαη
Πάλσ από ηεο Αλαηνιήο ηελ νξαζηά
΢ηέγεο θαηάξηηα δώκαηα θακπαλαξηά
Μ' ηξηδόζηηρην πέδηιν κόιηο
Αγγίδνληαο
Πνηνο - όηαλ κέζ' από ηνπ πόληνπ ηηο
Ακπεινβξαγηέο πεδώληαο ηα δειθηλνθόξηηζα
Βγάδνπλ θξπγηέο θσλέο αγξηνπεξίζηεξσλ
Πίζσ απ' ην ςάξη η' αέξνο ην αθακάθηζην
Καη κε ηελ πειαγίδα ή η' αξζηλάθη ζηνΛίδνπλε ηα γαιάδηα γέληα ηνπ ατ-Νηθόια
Σνπ ζαιαζζάρξαληνπ
Ραδηλά ηόηε - πνηνο ηεο Υάιθεο γηνο
Σν θνιαζκέλν ηνπ «θακέλνπ ζπήιηνπ» ιύλνληαο
Κξάηνο ςειά πεγαίλεη ηα ηηκηόηαηα
Γώξα Θενύ πνπ νη ρξόλνη δελ θαηάιπζαλ
Πάεη πεηάεη - θη ν λνπο ηνπ αγάιιεη ζαλ
Ήιηνπ αρηηδσζηά ζηεο κλήκεο ησλ αξραίσλ
Σν ράιθσκα
Πάεη πεηάεη - κα ζηηο ςπρέο ρηππά
Κακπάλα ζεθσκνύ θαη αξλάδαο ιύηξσζε
Βξάρηα πνπ ηνπ λεξνύ ηα μαλαιέεη ν αληίιαινο
Κνπάδηα ζπίηηα πνπ ηα πάεη Γάθληο γπκλόο
Ματζηξαιίδνπλ νη καληαξηληέο ηεο Κάιπκλνο
Κη αθνύλ κηζάλνηρηα ηεο Κάζνο
Σα όζηξαθα
Θύξζνπ ΢ηαπξνύ ή ΢παζηνύ
Σεο Καινζύλεο ιάκπνο και ύκληζκα!
Γηα λα 'λαη ην γιπθό ρείιη ηνπ κέιινληνο
Πάληα ζηεο λέαο γεξήο θνπέιαο ην βπδί
Γάια λπκθαίν κπζηθό ζηάρπ καδί
Πάηκνο ηεο πξάμεο θαη ηνπ νλείξνπ
Νίζπξνο
Κσο Λέξνο ΢ύκε Αζηξνπαιηά
Κάξπαζνο Σήινο Καζηειόξηδν...
Πνηνο ηώξα βνπηερηήο αξγνζηκώλνληαο
Σνλ νπξαλό βπζνύ πνπ αλάβεη ηα ζθνπγγάξηα ηνπ
Άμαθλα ληώζεηαη άγγεινο θαη Παλνξκίηεο ηνπ
Μπζηηθνύ πνπ μερύλεηαη «ρξπζέαηο
Νηθάδεζζη»
Πάεη ςειά κ' έλα θεξύθεην θσο
Πάλσ από ξεκνθιήζηα θαη αλεκόκπινπο
Μαληάην ειεπζεξηάο λ' αληηρηππήζεη
Καηά ησλ Αζελαίσλ ην θάζηξν πνπ ξηγά -
Πνηνο κε ζπηιηάδαο ηάρνο πάεη γνξγά
Καη μεδηπιώλεη ηε ζεκαία ηεο αθξηζκέλεο
Θάιαζζαο.
1946
ΧΓΖ ΢ΣΟΝ ΠΗΚΑ΢΢Ο
Η
΋πσο όηαλ
βάδνπλ θσηηά ζ' έλα θηηίιη ηξίρηλν
Σξέρνληαο πζηέξα καθξηά νη άλζξσπνη ησλ ιαηνκείσλ
Καη θάλνπλε ζηληάια ζαλ ηξεινί
Καη κηα ξηπή ηνπ αλέκνπ άμαθλε ζέξλεη ζηηο ξεκαηηέο ηα ςάζηλα
θαπέια ηνπο
΋πσο όηαλ
έλα βηνιί νινκόλαρν παξακηιάεη ζηα ζθνηεηλά
Μειαγρνιηθά ε θαξδηά ηνπ εξσηεπκέλνπ αλνίγεη ηελ Αζία ηεο
Οη παπαξνύλεο κεο ζηε ιάκςε ηεο ρεηξνβνκβίδαο
Καη ηα πέηξηλα ρέξηα κεο ζηηο εξεκηέο πνπ αζάιεπηα θαη ηξνκεξά
δείρλνπλ θαηά ηελ ίδηα ζέζε πάληα
Φσλάδνπλ
΢εκαίλνπλ
Ζ δσή δελ είλαη εξεκεηήξην
Ζ δσή δελ αληέρεη ζηε ζησπή
Με ζεξκνπίδαθεο θαη κε ρηνλνζηηβάδεο πάεη ςειά ή θπιηέηαη ρακειά
θαη ςηζπξίδεη ιόγηα αγάπεο
Λόγηα πνπ ό,ηη θη αλ πνπλ δε ιελ πνηέ ηνπο ςέκαηα
Λόγηα πνπ μεθηλνύλ πνπιηά θαη θηάλνπλ «ππξ αηζόκελνλ»
Γηαηί δελ έρεη δπν ζηνηρεία ν θόζκνο - δε κνηξάδεηαη
Παύιε Πηθαζζό - θη ε ραξά κε ηε ιύπε ζην κέησπν ηνπ αλζξώπνπ
κνηάδνπλ
Juego de luna y arena - ζκίγνπλ εθεί πνπ ν ύπλνο
Αθήλεη λα κηινύλ ηα ζώκαηα - εθεί πνπ δσγξαθίδεηο
Σν Θάλαην ή ηνλ Δξσηα
Ίδηα γπκλνύο θαη αλππεξάζπηζηνπο θάησ απ' ηα ηξνκεξά ξνπζνύληα
ηνπ Βνξηά
Γηαηί έτσι μόνο ππάξρεηο.
Αιήζεηα Πηθαζζό Παύιε ππάξρεηο
Καη καδί κε ζέλα εκείο ππάξρνπκε
Οινέλα ρηίδνπλ καύξεο πέηξεο γύξσ καο - αιιά ζπ γειάο
Μαύξα ηείρε γύξσ καο - αιιά ζπ κεκηάο
Αλνίγεηο πάλσ ηνπο κπξηάδεο πόξηεο θαη παξάζπξα
Να μερπζεί ζηνλ ήιην θείλε αρ ε ππξξόμαλζε θξαπγή
Πνπ κ' έξσηα παξάθνξν κεγαιύλεη θαη δηαιαιεί η' αέξηα ηα πγξά
θαη ηα ζηεξεά ηνπ θόζκνπ εηνύηνπ
Έηζη πνπ λα κε κάρεηαη πηα θαλέλα ην άιιν
Έηζη πνπ λα κε κάρεηαη πηα θαλείο ηνλ άιινλ
Να κελ ππάξρεη ερηξόο
Πιάη πιάη λα βαδίδνπλε ην αξλί κε ην ιενληάξη
Κη ε δσή αδεξθέ κνπ σζάλ ηνλ Γνπαδαιθηβίξ ησλ άζηξσλ
Να θαηξαθπιάεη κε θαζαξό λεξό θαη κε ρξπζάθη
Υηιηάδεο ιεύγεο κεο ζηα όλεηξα ηεο
Υηιηάδεο ιεύγεο κεο ζηα όλεηξα καο...
II
Έηζη κπαίλεη ην καραίξη ζηε ζάξθα — θη ε άρλα ηνπ δεζηνύ
ςσκηνύ έηζη αλεβαίλεη. Αιιά
Σν ηξίμηκν ηεο αςειήο νμηάο
΢ηα βνπλά πνπ ν θεξαπλόο ζεβάζηεθε - αιιά θαη
Σα πιήζε ζηηο πιαηείεο πνπ ηξηθπκίδνπλ κε καληίιηα θόθθηλα
Πξσηνκαγηά Σα κεγάια καύξα κάηηα ζνπ δεζηνβνινύλ ηνλ θόζκν
Μέζα ηνπο ιηάδεηαη ε Μεζόγεηνο θαη ηεληώλνπλ ηνλ ηξαρύ
ιαηκό ηνπο νη αίγαγξνη ησλ βξάρσλ
Αγεξνκπαζηά Σα πιαηηά καιιηαξά ζηήζε ζνπ ζαλ ζεηαθηζκέλν ακπέιη
Καη ην δεμί ην ρέξη ζνπ έληνκν κπζηθό
Πάεη θη έξρεηαη ζη' άζπξα ραξηηά ζην θσο θαη ζην ζθνηάδη
Πάεη θη έξρεηαη βνπίδνληαο
Καη μεζεθώλεη ρξώκαηα θαη ζρήκαηα
΋ρη κόλν απ' απηά πνπ βάδνπλ νη λνηθνθπξέο ην Μέγα ΢άββαην
ζηα ξάθηα ηνπο
Θύκεζεο θεγγαξηνύ ησλ αξξεβσληαζκέλσλ
΋ιν πνύιηεο ρξπζέο θαη ξόκβνπο ξόδηλνπο
Αιιά θη απ' η' άιια πνπ κπνξεί λα δεη θαλείο όηαλ ηνλ πηάλεη
έλα βαζύ κεξάθη
Μέζα ζηα θαξνηζάθηα ησλ παηδηώλ
Μέζα ζηηο ζνύζηεο ηηο δηπιέο ησλ ληεικπεληέξεδσλ
Μέζα ζη' απγά ηεο ρειώλαο
Μέζα ζηηο όρεληξεο πνπ δέξλνληαη κε ηε θσηηά
Ή αθόκα κεο ζηα δάζε ησλ Ζπείξσλ η' απέξαληα
- Πέθηνληαο ε λύρηα ΋ηαλ νη καύξνη ζηαπξνπόδη γύξσ απ' ηε θσηηά ςάιινπλ όινη καδί
ην «αιιεινύηα» κε ηηο θπζαξκόληθεο...
Ση 'λαη απηό ινηπόλ πνπ δελ θαίγεηαη - ηη 'λαη απηό πνπ αληέρεη
΢ηα κεγάια πςίπεδα ηνπ Έξσηα ζηα ρακέλα κλεκεία ησλ Αδηέθσλ
΢ην ιεηςό θεγγάξη ζηνλ γεκάην αθαλζνθόξν ήιην - ηη 'λαη απηό
πνπ δε ιέγεηαη
΋κσο θάπνηε ζε ζηηγκέο πεξίζζεηαο ζετθήο θαλεξώλεηαη
Πηθαζζό: κε ην ζάκπνο πνπ μερύλεη ν Γαιαμίαο ζην άπεηξν
Πηθαζζό: κε ην πείζκα πνπ γπξλάεη θαηά ηνλ Βνξξά ε καγλεηηθή
βειόλα
Πηθαζζό: θαζώο θαίεη ν ράιπβαο κεο ζηα ρπηήξηα
Πηθαζζό: θαζώο ράλεηαη ζηα βάζε έλα ζσξεθηό αλνηθηήο ζαιάζζεο
Πηθαζζό: κεο ζην αζύκκεηξν ηεο ππεξξεαιηζηηθήο ρισξίδαο
Πηθαζζό: κεο ζην επζύλνπην ηεο ρηιηνκεηξηθήο παλίδαο
Πηθαζζό: Παιόκα
Πηθαζζό: Ηππνθέληαπξε
Πηθαζζό: Guernica
III
Νηθά ε πεξήθαλε θαξδηά ηα καύξα ζθόηε - θαη ηνλ γόξδην θόβεη
δεζκό ησλ πξαγκάησλ θαζώο μίθνο ε πεξήθαλε θαξδηά
Δίλαη ζπνπδαίν πξάγκα ν άλζξσπνο κόλν λα ην ζθέθηεζαη
Σα ζηάρπα όηαλ ιπγίδνπλε ηνλ νπξαλό
Δίλαη ε θνπέια πνπ θνηηάεη κέζα ζηα κάηηα ηνλ αγαπεκέλν ηεο
Δίλαη ε γιπθηά θνπέια πνπ ιέεη «ζ' αγαπώ»
Σελ ώξα πνπ νη κεγάιεο πνιηηείεο
Γπξίδνληαο αξγά πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπο
Γείρλνπλ ηεηξάγσλα παξάζπξα θαθνθσηηζκέλα
Λείςαλα παιηώλ αλζξώπσλ κε ηξηγσληθά θεθάιηα πνπ ζηξηθνγπξίδνπλ
ην 'λα κάηη ηνπο
Κιίκαθεο κεο ζηηο θιίκαθεο δηαδξόκνπο κεο ζηνπο δηαδξόκνπο
ΚΗΝΓΤΝΟ΢
ΑΓΗΔΞΟΓΟΝ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ
Ο κηζόο αινγάλζξσπνο ν απαγσγέαο θαιπάδεη - θη ε γπλαίθα
κε ηε γηγαληηαία παηνύζα
΢ηνλ αέξα ηεληώλεη ηα νξηδόληηα κπξάηζα ηεο
Έηε κεηά Υξηζηόλ πηθξά
Παξά ιίγε θαξδηά ζα 'ηαλ ν θόζκνο άιινο
ζα 'ηαλε άιιε ηνπ θόζκνπ ε εθθιεζηά
΋κσο λα! ν θαιόο ΢ακαξείηεο θιαίεη ιεζκνλεκέλνο θαη ζηα πόδηα
ηνπ δέλεη ξίδα πακπάιαηε δξαθνληηά
Σελ ώξα πνπ εζύ ζεξίν
Δζύ Παύιε Πηθαζζό
Πηθαζζό Παύιε πνπ κεο ζη' ακάξαληα κάηηα ζνπ
Υώξεζεο όζα δελ κπόξεζε λα ρσξέζεη ν Θεόο κέζα ζ' εθαηνκκύξηα
ζηξέκκαηα θπηεκέλεο γεο
Γνπιεύεηο ην πηλέιν ζνπ ζαλ λα ηξαγνπδάο
΢αλ λα ρατδεύεηο ιύθνπο ή ζαλ λα θαηαπίλεηο ππξθαγηέο
΢αλ λα πιαγηάδεηο λύρηα-κέξα κε κηα γπλαίθα λπκθνκαλή
΢αλ λα πεηάο πνξηνθαιόθινπδεο ζηε κέζε ελόο γιεληηνύ
Δλώ εζύ ζπειινρατδεκέλε
Πηθαζζό Παύιε αξπάδεηο ην Θάλαην από ηνπο θαξπνύο ησλ ρεξηώλ
Καη ηνλ παιεύεηο σζάλ σξαίν θη επγεληθό Μηλώηαπξν
Πνπ όζν ράλεη εθείλνο ην αίκα ηνπ ηόζνλ εζύ αληξεηεύεζαη
Παίξλεηο πεξλάο αθήλεηο μαλαπηάλεηο
Λνπινύδηα δώα θηιηά επσδηέο θνπξηέο θνηξόληα θαη δηακάληηα
Γηα λα ηα εμηζώζεηο όια κέζα ζην άπεηξν θαζώο ε ίδηα ε θίλεζε ηεο
γεο πνπ καο έθεξε θαη πνπ ζα καο πάξεη
Καη δσγξαθίδεηο γηα ζέλα θαη γηα κέλα
Καη δσγξαθίδεηο γηα όινπο ηνπο ζπληξόθνπο κνπ
Καη δσγξαθίδεηο γηα όια ηα ρξόληα πνπ πέξαζαλ πνπ πεξλνύλ θαη
πνπ ζα πεξάζνπλ.
1948
ΣΖ΢ ΢ΔΛΖΝΖ΢ ΣΖ΢ ΜΤΣΗΛΖΝΖ΢
ΠΑΛΑΘΑ ΚΑΘ ΝΕΑ ΧΔΗ
Σόζν κνπ νκόξθπλεο ηε δπζηπρία - πνπ μέξσ:
Μόλν ζε ΢έλα ζα ην πσ παιηά ζαιαζζηλή ΢ειήλε κνπ.
Ήηαλε ζην λεζί κνπ θάπνηεο θεη πνπ αλ δε γειηέκαη
Πξηλ ρηιηάδεο ρξόλνπο ε ΢απθώ θξπθά
΢' έθεξε κεο ζηνλ θήπν ηνπ παιηνύ ζπηηηνύ καο
Κξνύνληαο βόηζαια κεο ζην λεξό λ' αθνύζσ
Πσο ζε ιέλε ΢ελάνα θαη πσο εζύ θξαηείο
Δπάλσ καο θαη παίδεηο ηνλ θαζξέθηε ηνπ ύπλνπ.
Πσο αλάζθεια ζπκάκαη βγαίλνληαο ν Ηνύιηνο
Μέζ' από ηηο καγλόιηεο ηνπ Παξαδείζνπ
΢' έβιεπα λα θαηεβαίλεηο θεη πνπ έιακπε ε ραβνύδα
Καη κπγάθηα πάλνπ από ηα ζαπηζκέλα θύιια
Μπξηάδεο θσζθόξηδεο! Πσο κεηέσξα όια! Καη βαζύο
Ο ζόξπβνο ηεο ξόδαο κεο ζηε λύρηα...
Ή θνξέο πνπ κνπ έθεξλεο ηελ θνπθνπβάγηα
Χο κέζα ζηε κνλαρηθή κνπ θάκαξα
΢εθώλνληαο ζθηέο από ηα έπηπια
Να κε ηξνκάμεηο. ΋κσο ηη ζα πεη λεθξόο δελ ήμεξα
Ση ζα πεη Καηξόο ηη Οπηαζία
Ση ην αζήκσκα ηεο Παλαγίαο επάλσ ζηα λεξά
Σα κεγάια ηεξνγιπθηθά ζηελ όςε ζνπ
Ζ Αγάπε θη ν Θάλαηνο - λα πσ δελ ήμεξα...
Κη ήκνπλ ηόζν ζιηκκέλνο! Μόλν πνπ ήηαλ λύρηα
Μόλν πνπ έζηαδαλ ηα θύιια κόλν πνπ αλεμήγεηα
Δίρα κεο ζηε Μεηέξα θαηεβεί
Σεο ερώο ην βάζνο ην απαηό
Καη ην καύξν θνκκάηη πνπ απνζπνύζε
Από κέζα κνπ θη έξηρλε κεο ζην πεγάδη
Καη ην ρώκα πνπ έζξπβε θάησ απ' ην πέικα κνπ
΢αλ παγόλη θνπζθώλνληαο ην δεληξνιίβαλν
Μόλν πνπ αδεκνλνύζαλ κόλν πνπ πίεδαλ ην ζηήζνο κνπ
Έλησζα λ' αλαβιύδνπλ δάθξπα...
Μαθξηά ζηα ζπίηηα κε ηελ αζεκέληα ζηέγε
Σ' άιια παηδηά η' αλέβαδε ε θσλή
Σ' αλέβαδε ε θσλή ηνπο κε ηε θπζαξκόληθα
Μόλνο εγώ ζηα ζθαινπάηηα ζαλ δησγκέλνο έθιαηγα
Καη ζε παξαθαινύζα: πάξε κε πάξε κε ζηελ αγθαιηά ζνπ
Καη παξεγόξεζέ κε πνπ γελλήζεθα!
*
΋ρη πνπ ήκνπλ άηπρνο - ζέισ λα πσ
Πνπ ηα ρξόληα επάλσ κνπ δελ έπηαλαλ ζαλ ην λεξό
Καη ηα ιόγηα κνπ κέζα ζην θσο πεδώληαο
΋κνηα ςάξηα λα θηάζνπλ ιαρηαξίδαλε
Μεο ζηνλ άιιν νπξαλό - Μα πνπ πηα θαλείο θαλείο
Ν' αλαγλώζεη δε γλώξηδε Παξάδεηζν
Παιηά ζαιαζζηλή ΢ειήλε κνπ κόλν ζε ΢έλα ζα ην πσ
Γηαηί κνπ νκόξθπλεο ηε δπζηπρία - θαη μέξσ:
Σν παιηό κνπ ζπίηη αθόκε θαηνηθώ
Καη ζηα ίδηα ηξημίκαηα ηξνκάδσ
Καη ηηο λύρηεο πάιη βγαίλνληαο ν Ηνύιηνο
Σπιηγκέλνο ηε καύξε πξαζηλάδα ζνπ παξακηιώ
Έθπγαλ έθπγαλ έλαο αέξαο νη άλζξσπνη
΢ηνπο βαζείο θξπθνύο θππαξηζζώλεο
Έλ' αξγό αλαηξίρηαζκα ε ζπξηή πνπ ε Νύρηα
Μεο ζηα θύιια ηξαβάεη όιν ζπηζίζκαηα
΋κσο πνύ ην «ράξκα»; Πνύ ε «λέα δσή»;
Αιιά κάξηπο ήκνπλα όηαλ ζηα ηξίηα ύςε
Έλα έλα μππλνύζαλ ηα ιηόθπηα ηνπ αέξνο
Κη ν κηζόο εκέλα έμσ απ' ηνλ Καηξό
Σελ θνηιάδα πνπ κόθξπςελ ν Θάλαηνο
Πάιη λ' αληηθξίζσ. Σνλ ζαπθείξηλν γύξσ κνπ Εσδηαθό.
Έηζη καθξηά ζηε γε. Ρνέο ηεο ζάιαζζαο
Καη βαζθαλείεο ηνπ θαπλνύ ησλ θήπσλ. Άιια ηη
Κόπνο ν πνηεηήο κε η' αδεηαλά ηνπ ρείιε
Οινέλα πίζσ από ηε ζιίςε ηνπ: ην Αλείπσην.
Πάξε κε πάξε κε ζηελ αγθαιηά ζνπ
Καη παξεγόξεζε κε πνπ γελλήζεθα.
΋ηη ηόζν ειαθξύ ζηα θξύγαλα ην πάηεκα ήηαλ
Σόζν κπιάβα ηα ινπινύδηα. Σόζν ε ζηάια ησλ καηηώλ
Χξαία κεηά πνπ ε επηπρία ράζεθε
Μαθξηά κεο ζηα ζαιαζζηλά ραξάκαηα
Σν θηιί πνπ εθξάηεζα όζν ην αζηέξη κνπ έζρηδε
Σελ πιαγηά ηνπ Απγνύζηνπ ηόζν θαζαξό
Σόζν πηθξή ζηε θνύρηα κνπ ε γαιήλε
Σόζν νη άλζξσπνη καύξνη θαη κηθξνί
Με ην πόδη εκπξόο πνπ νινέλα παλ
Παλ θαηεπζείαλ γηα ηνλ Κσθπηό θαη ηνλ Ππξηθιεγέζνληα!
1953
ΓΗΧΡΓΟ΢ ΢ΑΡΑΝΣΑΡΖ΢
Θ' αλάςσ δάθλεο λα θινκώζεη ν νπξαλόο
Μήπσο θαη κπξηζηείο παηξίδα θαη γπξίζεηο
Μέζ' απ' ηα δέληξα πνπ ζε γλώξηδαλ θαη πνπ γη' απηό
Σε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ζνπ άμαθλα ηηλάμαλε άλζνο
Δκάο ηνπο γύθηνπο άζε καο
Σνπο «νηθνύληαο ελ ηνηο θνίινηο»
Ση δε λνγάκε από γηνξηή
Καη ηα πνπιηά δε βάλνπκε πξνζάλακΜα ζηνλ ύπλν καο θαζώο καο είρεο κπήζεη
Γώζε από ηε θζνξά πιέθνπκε ηνπο θηζζνύο
Μαθξηά ζνπ πην θη απ' ην Α ηνπ Κεληαύξνπ
«Χο έλ ηηλη θξνπξά εζκέλ»
Μαξγσκέλνη κεο ζην ρξόλν
Κη από ηξαγνύδη ακάζεηνη
Μόλνο εζύ ν αηξεηηθόο ηεο ύιεο αιι'
Οκόζξεζθνο ησλ αεηώλ ην ύζηεξν άικα
Σόικεζεο. Κη νη πνηκέλεο ζ' είδαλε ηεο Πξεκεηήο
Μεο ζηεο άιιεο ραξάο ην θσο λα νδνηπνξείο πην λένο
Ση θη αλ ν θόζκνο κάηαηνο
Έρεηο κηιήζεη ειιεληθά
Χο «εηο ηνλ έπεηηα ρξόλνλ»
Κη από ηελ νκηιία ζνπ αθόκε
Βγάλνπλ ζπκίακα νη ζαιαζζηλνί θξίλνη
Καη θάπνηεο ζξπιηθέο θνπέιεο θαηά ζε
Μπζηηθά ζηξέθνπλε ηνλ θαζξέθηε ηνπ ήιηνπ.
1955
ΜΗΚΡΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΝ
ΓΘΑ ΣΟΝ Ν. ΥΑΣΖΗΚΤΡ1ΑΚΟ-ΓΚΘΚΑ
Σόζν κόλνλ
΋ζν ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηάλεη έλα ραιίθη ν ξόρζνο
Ή λ' απνηππσζεί ραξάκαηα ην ςύρνο η' νπξαλνύ
΢ην δέξκα ελόο κελεμεδέληνπ ζύθνπ
Κη εθεί
Μαθξηά ζηελ πνύληα ηνπ Καηξνύ
΋πνπ καίλεηαη από ηε λνηηά ην καύξν εξεκνλήζη
Σόζν κόλνλ θη εθεί: επδνθηκεί ην Αόξαην!
Αιι' εκείο ην ρηίδνπκε άιι' εκείο ην θεπεύνπκε
Αιι' εκείο λύρηα κέξα ην ηζηνξνύκε
Καη ζπρλά ηελ ώξα πνπ απ' ηε ιέπξα ηεο επείξνπ
Ξερσξίδεη αλεβαίλνληαο
Θενκεηνξηθή
Γε κε ην θξύδη δξηκύ θαη ηελ άθαλζα ηνπ ήιηνπ
΢αλ ζε όλεηξν κέζα πάιη εκείο ηνπ πξνζθέξνπκε
Πνηνο ην ιίζν πνηνο ηε δξόζν πνηνο ην νπξάλην θνλίακα
Χ γαηώδε άλζξσπε
Ηδέο πνπ ν ηνθεηόο ηεο λύρηαο έθεξε
Κπαλό θαη θηλλάβαξη πνξθύξα θαη ώρξα
΢ηείιε ην βιέκκα ζνπ ςειά θαζώο κηα ζθέςε νμεία
Να δηαζρίζεη ην εκπόιεκν ζηεξέσκα
Καη πεο εκείο νη αζύκκεηξνη πσο είκαζηε
Σ' αρλάξηα πνπ άθεζαλ -θαη πνπ αθνινύζεζεοΖ άγξηα κέιηζζα θη ν ακλόο ν πελζνθόξνο.
1958
MOZART : ROMANCE
ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΝΣ΢ΕΡΣΟ ΓΘΑ ΠΘΑΝΟ ΑΡ. 20, KV 466
΋κνξθε ιππεηεξή δσή
Πηάλν καθξηλό ππνρζόλην
Σν θεθάιη κνπ αθνπκπάεη ζηνλ Πόιν
Καη ηα ρόξηα κε θπξηεύνπλ
Γάγγε θξπθέ ηεο λύρηαο πνύ κε παίξλεηο;
Από καύξνπο θαπλνύο βιέπσ δνξθάδεο
Μεο ζην αζήκη λα ηξέρνπλ λα ηξέρνπλ
Καη δε δσ θαη δελ έρσ πεζάλεη
Ούηε ν έξσηαο νύηε θη ε δόμα
Ούηε η' όλεηξν νύηε δελ ήηαλ
Με ην πιάη θνηκνύκαη θνηκνύκαη
Κη αθνύσ ηηο κεραλέο ηεο γεο πνπ ηαμηδεύεη.
1960
ΔΕΤΣΕΡΗ ΢ΕΘΡΑ
Ζ ΔΛΔΝΖ ΣΖ΢ ΚΡΖΣΖ΢
ΜΕ ΣΟ ΠΡΟ΢ΧΠΟ ΚΑΘ ΜΕ ΣΟ ΠΛΑΘ
Να 'ηαλ ε ζηελνρώξηα λα γελλνύζε θαλ έλα πνπιί ζθηζηκαηηά πνπ
ζα ηξαβνύζε πάλνπ σο θάηνπ κεο ζηνπ κέζα θόζκνπ ηε καπξίια θη αςηζηά κε ηη δξηκύηε απ' ηα βνπλά ηεο Κξήηεο ζ' άλαβε κεο
ζηνλ Άδε ζαλ αεδνλνιαιηά
Πόξπε αζεκέληα Διέλε
Βξέμε βαζηιηθό ηα ρέξηα ζνπ λα δξνζηζηώ ζαλ λα 'ρσ κεο ζηα ράδηα
ζνπ δηαβάζεη ηηο επηζηνιέο ηνπ Παύινπ
(΢ήθσλε ην θινπβί
κηα δσ κηα θεη
θη ν ήιηνο πήγαηλε απ' ηελ άιιε
λ' αλάςεη η' όκνξθν θεθάιη
κηα δσ κηα θεη
ν ήιηνο θάζε Κπξηαθή)
Πήξαλ ηνπο ηξεηο αλέκνπο νη βνζθνί θη εζύ ηνλ ηέηαξην ηξαβάο θαη
θέγγεζαη πνπ λα ζσξώ πίζσ απ' ην ζώκα ζνπ λα ηξέρνπλ όξε θαη
λεζηά ηνπ γξαίγνπ όια ηα εξεκόινγα θαη ηα θαηζνύιηα ηεο απιήο
όπνπ κεγάισζεο παξαδεηζέληα
Διέλε ρώξα ηνπ Ήδππλνπ
Πνπ ιέσ αιήζεηα πόζν πξέπεη λα ππόθεξε ν νπξάληνο θεπνπξόο γηα
λα 'βγεη ηέηνηα κέληα ε νκνξθηά ζνπ
(Φώλαδε ζηελ απιή
ςη-ςη ςη-ςη
θη ν γάηνο ζήθσλε πνδάξη
κέζ' απ' ηα κάηηα ηεο λα πάξεη
ςη-ςη ςη-ςη
ηελ αζηξαπή ηνπο ηε ρξπζή)
Κη όπσο παληνύ λπρηώλεη θάπνηε όκσο (ίδηα κεο ζηελ αγάπε) έλα
θσζάθη θαηακόλαρν θσλάδεη «εγώ» «εγώ» θη νύηε η'αθνύεη θαλέ-
λαο κόλν κηα ζύκεζε αλεβαίλεη ζαλ ιεπθή κνξθή θαηαζαιάζζεο
γπξηζκέλε έηζη θη εζέλα
΢ειήλε Διέλε αλαβξπηή
Κάπνηνπ ην δάθξπ πνπ δελ έδεημεο ηε ζθνηεηλή θαξδηά ζα ηηκσξεί
θαη δελ αληέρεη θνίηα ζην ιηγνύιη γηαζεκί ηεο λύρηαο όιν ην δαηκνλνιόγη
(Κάηαζπξν γηαζεκί
θαη κπ- θαη κπθαη κπζηηθέ κνπ Απνζπεξίηε
πάξηε κε πάξηε κε ζηελ Κξήηε
θαη κε θαη κε
θαη κε ξσηάηε ην γηαηί).
1962
Ο ΦΤΛΛΟΜΑΝΣΖ΢
Απόςε βξάδπ Απγνύζηνπ νρηώ
Ναπαγηζκέλν ζηα ξερά ησλ άζηξσλ
Σν παιηό κνπ ζπίηη κε ηα ζακηακίζηα
Καη ην ρπκέλν ην θεξί ζην θνκνδίλν επάλσ
Πόξηεο παξάζπξα αλνηρηά
Σν παιηό κνπ ζπίηη αδεηάδνληαο
Φνξηίν ηεο εξεκηάο κέζα ζηε λύρηα·
΢αζηηζκέλεο θσλέο θη άιιεο πνπ αθόκε
Σξέρνληαο κεο ζηηο θπιισζηέο αζηξάθηνπλ ζαλ
Μπζηηθά πεξάζκαηα ππγνιακπίδαο
Από βάζε δσήο αλαζηξακκέλεο
Μεο ζην θξύν αζπξάδη ησλ καηηώλ
Δθεί πνπ αθηλεηεί ν Καηξόο
Κη ε ΢ειήλε κε η' αιινησκέλν κάγνπιν
Απειπηζηηθά ζηκώλεη ην δηθό κνπ·
Έλα ζξόηζκα ζαλ από ρακέλεο
Πνπ μαλάξρεηαη αγάπεο ζθνηεηλό αξρηλνύλ:
«Με». Κη πζηέξα πάιη «Με» «Μσξό κνπ»
«Ση ζνπ 'κειιε» «Μηα κέξα ζα ην ζπκεζείο»
«Παηδί παηδάθη κε ηα θαζηαλά καιιηά»
«Δγώ πνπ ζ' αγαπώ» «Πεο πάληα» «Πάληα».
Κη όπσο κέζα ζηελ απιεζηία ηνπ καύξνπ
Πνπ αλνίγεηαη ζηα δύν πεξηβνιηνύ
΢βεζηό απαλζξαθσκέλν
Πάεη θαη θαηαπνληίδεηαη όιν ην έρεη ζνπ
Αλεβαίλεη απ' ηεο ςπρήο η' απόλεξα έλα
Κύκα ζνιό πνπ νη θπζαιίδεο ηνπ είλαη
Άιια ηόζα παιηά ειηνβαζηιέκαηα
Παξάζπξα ηξεκάκελα ζην θσο ηνπ εζπεξηλνύ
Μηα ζηηγκή πνπ πξνζπέξαζεο ηελ επηπρία
΢αλ ηξαγνύδη όπνπ θξύθζεθε κήπσο ην δεηο
Γαθξπζκέλν γηα ζέλα έλα θνξίηζη ΋ια ηεο αγθαιηάο ηα ηεξά θαη ηνπ όξθνπ
Σίπνηα ηίπνηα δελ πήε ρακέλν
Απόςε βξάδπ Απγνύζηνπ νρηώ
Μέζ' απ' ηε ρισξή ηνπ βπζνύ θαη πάιη
Σν ίδην εθείλν αηέξκνλν αλαηξίρηαζκα
Μνλνζξνεί θαη ζπλζξνεί ηα θύιια
Μνλνινγεί ζηελ αξακατθή ηνπ απόθνζκνπ:
«Παηδί παηδάθη κε ηα θαζηαλά καιιηά
΢νπ 'κειιε λα ραζείο εδώ γηα λα ζσζείο καθξηά»
«΢νπ 'κειιε λα ραζείο εδώ γηα λα ζσζείο καθξηά».
Κη άμ·ηά ηδσκέλα·
Βαηέο όιεο νη ζάιαζζεο κε ηα ινπινύδηα
Μόλνο άιι' όρη κόλνο· όπσο πάληα·
΋πσο ηόηε λένο πνπ πξνρσξνύζα
Με θελή ηε ζέζε ζηα δεμηά κνπ
Καη ςειά κ' αθνινπζνύζε ν Βέγαο
Σσλ εξώησλ κνπ όισλ ν Πνιηνύρνο.
1965
ΑΗΧΝΟ΢ ΔΗΓΧΛΟΝ
Ση ζβεζηήξαο άξαγεο λα ππάξρεη
Γηα ηε κέζα καο αζθήκηα, ηη λα κεηα΢ηνηρεηώλεη ηόζσλ ρξόλσλ ζθιαβηά, Καίζαξεο, εζείο
Από ηνλ άιιν θόζκν, κεηαλνεκέλνη, πέζηε καο
Πνην θύιιν, πνην πνπιί, πνηνο θήπνο κεο ζηε ζάιαζζα
΢πώληαο ηνπ Μαΐνπ ηα θύκαηα, λα ηζνζηαζκίζεη γίλεηαη
Σνλ πόλν
Σνλ ζσκαηηθό
Πνπ αλ έλαο κόλνλ ηνλ πθίζηαηαη, όινη καο θσλάδνπκε:
Χς πότε, ως πότε
Αηξαπνύο πήξα θαη πάιη εκπξόο ηνπο βγήθα:
Κξένληεο θη Αληηγόλεο Ζιέθηξεο θη Αίγηζζνη
Καζείο κ' έλα θεγγάξη ζηξνγγπιό ζην ρέξη
Σε δηθή ηνπ λύρηα.
Ενύλε αθόκε, δνύλε, νδεύνπλ θαη νινθύξνληαη.
Χο θη εθείλνο ν ιεζκνλεκέλνο ηάραηεο απ' όινπο
Βαζηιηάο ηεο Αζίλεο, σο θη εθείλνο αλεβαίλεη, λα ηνο
Με ζθακέλνπο θη αλέζθαρηνπο πίζσ ηνπ
Σν ιόθν, πάγρξπζνο
Προς τι; Προς τι;
Πνιηό πέιαγν θη εζείο αθξόπξσξα κειαλά ζηνλ αέξα
Πην ςειά, πην ςειά
Γώζεηέ κνπ ηε δύλακε
Ν' αθαηξέζσ απ' ηνπο κάληεηο ην δεηλό κέιινλ
Καη ζαλ άρξεζην ζπιάρλν ζηα ζθπιηά λα ην ξίμσ.
Δγώ, πνπ από ηνλ Ήξσα λα γπξίζσ πίζσ εδέεζε
Καη λα θάλσ δξόκν καθξύ, απνζαξξεκέλνο
Δσζόηνπ ηέινο, ηνπ θαηνύκελνπ από κόλνπ ηνπ
Μηα θξαπγή δσληαλή πεξηζώζσ:
Φτάνει πια, υτάνει πια
Σξέκεη ηξέκεη καθξηά, ζε απόζηαζε ρηιηάδσλ κύξσλ
Σν είδσινλ ηνπ αηώλνο
Μεο ζηεο πίθξαο ηνλ άξγπξν, ιάκπεη.
Με γπξίζεη θαλείο λα θνηηάμεη, παηδηά
Με γπξίζεη θαλείο λα θνηηάμεη. ΋ζηηο γαξ
Δλ πνιινίζηλ σο εγώ θαθνίο
Έδεζε, ην γλσξίδεη: επζεία, κπξνζηά, θαη ηξαγνπδώληαο κόλνλ
Άηεγθηνη θαη ζηελ έμνδν πξνζεισκέλνη
Θα ηε θέξνπκε ηελ Δπξπδίθε πάιη
΢το υως, στο υως, στο υως.
1968
ΘΑΝΑΣΟ΢ ΚΑΗ ΑΝΑ΢ΣΑ΢Η΢
ΣΟΤ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟΤ
Η
Έηζη θαζώο εζηέθνληαλ
ζηε ιύπε ηνπ
νξζόο κπξνζηά ζηελ Πύιε θη άπαξηνο κεο
Μαθξηά ηνπ θόζκνπ πνπ ε ςπρή ηνπ γύξεπε λα ινγαξηάζεη ζην θάξδνο Παξαδείζνπ Καη ζθιεξόο πην θη απ' ηελ πέηξα πνπ δελ ηνλ
είραλε θνηηάμεη ηξπθεξά πνηέ - θάπνηε ηα ζηξαβά δόληηα ηνπ άζπξηδαλ παξάμελα
Κη όπσο πεξλνύζε κε ην βιέκκα ηνπ ιίγν πην πάλσ απ' ηνπο αλζξώπνπο θη έβγαλε απ' όινπο Έλαλ πνπ ηνπ ρακνγεινύζε ηνλ
Αιεζηλόλ πνπ ν ράξνο δελ ηνλ έπηαλε
Πξόζερε λα πξνθέξεη θαζαξά ηε ιέμε θάλασσα έηζη πνπ λα γπαιίζνπλ κέζα ηεο όια ηα δειθίληα Κη ε εξεκηά πνιιή πνπ λα ρσξά ν
Θεόο θη ε θάζε κηα ζηαγόλα ζηαζεξή ζηνλ ήιην λ' αλεβαίλεη
Νένο αθόκα είρε δεη ζηνπο ώκνπο ησλ κεγάισλ ηα ρξπζά λα ιάκπνπλ
θαη λα θεύγνπλ Καη κηα λύρηα ζπκάηαη ζ' ώξα κεγάιεο ηξηθπκίαο βόγθεμε ν ιαηκόο ηνπ πόληνπ ηόζν πνπ ζνιώζε κα δελ έζηεξμε λα ηνπ ζηαζεί
Βαξύο ν θόζκνο λα ηνλ δήζεηο όκσο γηα ιίγε πεξεθάληα ην άμηδε.
II
Θέ κνπ θαη ηώξα ηη Πνπ 'ρε κε ρίιηνπο λα παιέςεη ρώξηα κε ηε
κνλαμηά ηνπ πνηνο απηόο πνπ 'μεξε κ' έλα ιόγν ηνπ λα δώζεη νιάθεξεο ηεο γεο λα μεδηςάζεη ηη
Πνπ όια ηνπ ηα 'ραλ πάξεη Καη ηα πέδηια ηνπ ηα ζηαπξνδεηά θαη ην
ηξηθξάλη ηνπ ην κπηεξό θαη ην ηνηρίν πνπ θαβαινύζε θάζε απνκεζήκεξν λα θξαηάεη ηα γθέκηα ελάληηα ζηνλ θαηξό ζαλ δόξηθν θαη πεδερηό βαξθάθη
Καη κηα θνύρηα ινπίδα πνπ ηελ είρε ηξίςεη ζηα κάγνπια ελόο θνξηηζηνύ κεζάλπρηα λα ην θηιήζεη (πσο θνπξλαιίδαλ ηα λεξά ηνπ
θεγγαξηνύ ζηα πέηξηλα ηα ζθαινπάηηα ηξεηο γθξεκνύο πάλσ απ' ηε
ζάιαζζα...)
Μεζεκέξη από λύρηα Καη κήη' έλαο πιάη ηνπ Μνλάρα νη ιέμεηο
ηνπ νη πηζηέο πνύ 'ζκηγαλ όια ηνπο ηα ρξώκαηα λ'αθήζνπλ κεο ζην
ρέξη ηνπ κηα ιόγρε από άζπξν θσο
Καη αληίθξπ ζ' όιν ησλ ηεηρώλ ην κάθξνο κπξκεθηά νη ρπκέλεο
κεο ζην γύςν θεθαιέο όζν έπαηξλε ην κάηη ηνπ
«Μεζεκέξη από λύρηα - όι' ε δσή κηα ιάκςε!» θώλαμε θη όξκεζε
κεο ζην ζσξό ζύξλνληαο πίζσ ηνπ ρξπζή γξακκή αηειεύηεηε
Καη ακέζσο έλησζε
λα ηνλ θπξηεύεη.
μεθηλεκέλε από καθξηά ε ζηεξλή ρισκάδα
III
Σώξα θαζώο ηνπ ήιηνπ ε θηεξσηή νινέλα γπξλνύζε θαη πην γξήγνξα νη απιέο βνπηνύζαλ κέζα ζην ρεηκώλα θη έβγαηλαλ πάιη θαηαθόθθηλεο απ' ηα γεξάληα
Κη νη κηθξνί δξνζεξνί ηξνύινη όκνηα κέδνπζεο γαιάδηεο έθηαλαλ θάζε θνξά θαη πην ςειά ζη' αζήκηα πνπ ηα ςηινδνύιεπε ν αγέξαο
γη' άιισλ θαηξώλ πην καθξηλώλ ην εηθόληζκα
Κόξεο παξζέλεο θέγγνληαο ε αγθαιηά ηνπο έλα ζεξηλό μεκέξσκα
θξέζθα βαγηόθπιια θαη ηεο κπξζίλεο ηεο μεξηδσκέλεο ησλ βπζώλ
ζηαιάδνληαο ηώδην ηα θισλάξηα
Σνπ 'θεξλαλ Δλώ θάησ απ' ηα πόδηα ηνπ άθνπγε ζηε κεγάιε θαηαβόζξα λα θαηαπνληίδνληαη πιώξεο καύξσλ θαξαβηώλ η' αξραία
θαη θαπληζκέλα μύια όζε κε ζηπισκέλν κάηη νξζέο αθόκε Θενκήηνξεο επηηηκνύζαλε
Αλαπνδνγπξηζκέλα ζηηο ρσκαηεξέο αιόγαηα ζσξόο ηα ρηίζκαηα
κηθξά κεγάια ζξνπβαιηαζκόο θαη ζθόλεο άλακκα κεο ζηνλ αέξα
Πάληνηε κε κηα ιέμε κεο ζηα δόληηα ηνπ
άζπαζηε
θεηηάκελνο
Απηόο
ν ηειεπηαίνο Έιιελαο!
1969
VILLA NATACHA
Η
Έρσ θάηη λα πσ δηάθαλν θη αθαηάιεπην
΢αλ θειαεδεηό ζε ώξα πνιέκνπ.
Δδώ, ζε κηα γσληά πνπ θάζηζα
Να θαπλίζσ ην πξώην ειεύζεξν ηζηγάξν κνπ
Αδέμηνο κεο ζηελ επηπρία, ηξέκνληαο
Μήπσο ζπάζσ έλα ινπινύδη, ζίμσ θάπνην πνπιί
Καη ζε δύζθνιε ζέζε, εμαηηίαο κνπ, βξεζεί ν Θεόο
Κη όκσο όια κνύ ππαθνύνπλ
Καη νη όξζηεο θαιακηέο θαη ην γεξηό θακπαλαξηό
Καη ηνπ θήπνπ ην ζηεξέσκα όιν
Αληηθαζξεθηηζκέλν κεο ζην λνπ κνπ
Έλα έλα νλόκαηα πνπ ερνύλ
Παξάμελα κέζα ζηελ μέλε γιώζζα: Phlox, Aster,Cytise
Élgantine, Pervenche, Colchique
Alise, Frésia, Pivoine, Myoporone
Muguet, Bleuet
Saxifrage
Iris, Clochette, Myosotis
Primevère, Aubérine, Tubéreuse
Pâquerette, Ancolie, θαη ηα ζρήκαηα όια
Καζαξνγξακκέλα κεο ζηα θξνύηα: ν θύθινο, ην ηεηξάγσλν
Σν ηξίγσλν θαη ν ξόκβνο
΋πσο ηα βιέπνπλ ηα πνπιηά, λα γίλεη απιόο ν θόζκνο
Έλα ζρέδην Πηθαζζό
Με γπλαίθα, παηδάθη θαη ηππνθέληαπξν.
Λέσ: θη απηό ζα' ξζεη. Καη η' άιιν ζα πεξάζεη.
Πνιύ δε ζέιεη ν θόζκνο. Έλα θάηη
Διάρηζην. ΢αλ ηε ζηξαβνηηκνληά πξηλ από ην δπζηύρεκα
΋κσο
Αθξηβώο
Πξνο
Σελ αληίζεηε θαηεύζπλζε
Αξθεηά ιαηξέςακε ηνλ θίλδπλν θη είλαη θαηξόο λα καο ην
αληαπνδώζεη.
Ονειρεύομαι μιαν επανάσταση από το μέρος τοσ κακού και των πολέμων σαν αστή ποσ έκανε από το μέρος τοσ σκιόυωτος και των αποτρώσεων ο Matisse.
II
΋κσο εθεί πνπ δύν θίινη
Μηινύλ ή θαη ζσπαίλνπλ - πξνπαληόο ηόηε Σξίην ηίπνηα δε ρσξεί
Κη όπσο νη θίινη, θαίλεηαη
Καη νη ζάιαζζεο από καθξηά επηθνηλσλνύλε
Φηάλεη ιίγνο αέξαο, κηα ζηαιηά ηξηκκέλεο
Μεο ζηα δάρηπια, ζθνύξαο, ιπγαξηάο θαη λα:
Σν θύκα; Δίλαη απηό;
Δίλαη απηό πνπ ζνπ κηιάεη ζηνλ εληθό θαη ιέεη
«Με κε μερλάο» «Με κε μερλάο»; Δίλαη ε Αλαθηνξία;
Ή κήπσο όρη; Μήπσο ην λεξό κόλνλ πνπ ηξέρεη
Νύρηα - κέξα ζηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ην εθθιεζάθη;
Να μεράζεηο ηη; Πνηνο; Σίπνηα δελ μέξνπκε.
΋πσο απνβξαδίο πνπ θάηη ζνπ έζπαζε
Μηα θηιία παιαηή, κηα ζύκεζε από θάξθνπξν
Ξαλά πόζν άδηθα ήμεξεο λα θξίλεηο
Βιέπεηο ηώξα πνπ μεκέξσζε
Κη έρεηο πηθξό, πξηλ από ηνλ θαθέ, ην ζηόκα
Υεηξνλνκώληαο άζθνπα, κηαο άιιεο,
Πνηνο ην μέξεη, δσήο, θάλεηο ερώ θη είλαη απ' απηό πνπ
(Ή κπνξεί θη απ' ηε ζθέςε
Κάπνηε ηόζν δπλαηή, πνπ πξνεμέρεη)
Αληηθξύ ζνπ, κεκηάο, πάλνπ σο θάηνπ ν θαζξέθηεο ξαγίδεηαη.
Λέσ: ηε κηα ζηηγκή, ηε κόλε πνπ
Δάλ θηάλεη δε γλσξίδεηο
Σα Γξακκέλα ξαγίδνληαη
Καη απηόο πνπ δίλεη, παίξλεη. Δπεηδή εάλ όρη ηόηε ζα
Πξέπεη θαη ν ζάλαηνο λα ζαλαηώλεηαη θαη ε θζνξά
Να θζείξεηαη θαη ην κηθξό
Σξηαληαθπιιί πνπ θάπνηε
΢ηελ παιάκε ζνπ θξάηεζεο, βόηζαιν θαη απηό
Κάπνπ, ρηιηεηεξίδεο καθξηά, λ' αλαζπληίζεηαη.
Με σουία και θάρρος. Picasso και Laurens. Να πατήσοσμε
πάνω στην Φστολογία, στην Πολιτική, στην Κοινωνιολογία,
ηλιοκαμένοι μ' ένα σκέτο άσπρο ποσκάμισο.
III
Άλζξσπε, άζειά ζνπ
Καθέ - παξ' νιίγν ε ηύρε ζνπ άιιε.
΢' έλα, έζησ, ινπινύδη αληίθξπ αλ ήμεξεο
Να πνιηηεύεζαη
΢σζηά, ζα ηα 'ρεο όια. Δπεηδή απ' ηα ιίγα, κεξηθέο θνξέο
Κη από ην έλα - έηζη ν έξσηαο Γλσξίδνπκε ηα ππόινηπα. Μόλν ην πιήζνο λα:
΢ην ρείινο ησλ πξαγκάησλ ζηέθεη
΋ια ηα ζέιεη θαη ηα παίξλεη θαη δελ ηνπ κέλεη ηίπνηα.
Κηόιαο έθηαζε ην απόγεκα
Γαιήλην ζαλ ηεο Μπηηιήλεο ή κηαο δσγξαθηάο
Σνπ Θενθίινπ, σο πέξα ην Èze, ην Cap - Estel,
Κόιπνη όπνπ ζηάρλεη αγθαιηέο ν αέξαο
Μία δηαθάλεηα ηόζε
Πνπ ηα βνπλά η' αγγίδεηο θαη ηνλ άλζξσπν εμαθνινπζείο λα βιέπεηο
Πνπ πέξαζε ώξεο πξηλ
Αδηάθνξνο, κα ηώξα πξέπεη λα έθηαζε.
Λέσ: λαη, πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη
Ο πόιεκνο ζην ηέξκα ηνπ, θαη ν Σύξαλλνο ζηελ πηώζε ηνπ
Καη ν θόβνο ηνπ έξσηα κπξνο ζηε γπκλή γπλαίθα.
Έρνπλε θηάζεη, έρνπλε θηάζεη θαη κόλν εκείο δε βιέπνπκε
Παξά ςαύνληαο νινέλα πέθηνπκε ζηα θαληάζκαηα πάλνπ.
Άγγειε ζπ πνπ θάπνπ εδώ γύξσ πεηάο
Πνιππαζήο θαη αόξαηνο, πηάζε κνπ ην ρέξη
Υξπζσκέλεο έρνπλ ηηο παγίδεο νη άλζξσπνη
Κη είλαη αλάγθε λα κείλσ απ' ηνπο απέμσ.
Δπεηδή θαη ν Αθαλήο, παξώλ αηζζάλνκαη πσο είλαη
Ο κόλνο πνπ ηνλ νλνκάδσ Πξίγθηπα, όηαλ
Ήξεκα ην ζπίηη
Αγθπξνβνιεκέλν κεο ζην ειηνβαζίιεκα
Βγάλεη άγλσζηεο ιάκςεηο
Καη ζαλ από έθνδν, κηα ζθέςε
Δθεί πνπ γηα η' άιινπ ηξαβνύζακε αλαπάληερα καο θπξηεύεη.
1969
ΔΛΤΣΟΝΖ΢Ο΢
ΚΟΘΝΧ΢ ΕΛΤΣΟΝΗ΢Θ
Φέγγαλ νη αιαηόπεηξεο θαη ζηε κεγάιε
Αιαιεζηά ηνπ κεζεκεξηαλνύ πειάγνπ ηίπνηα. Μόλνλ δώζ' ηνπ
ν άλεκνο
Γώζ' ηνπ κε ην ξάληηζηξν. Καη δύν ή ηξία πνπιηά
Γπλαηά θη ειεύζεξα ζαλ επηπρίεο.
Έηζη γηα λα 'ρσ δήζεη αληίζεηα
΢ηα εξρόκελα θαη λα κελ έρσ
Λάβεη ηίπνηα επηπρώο
Παξερηόο από ηα ρέξηα κνπ όια
Σώξα πάιη αθνπγόκνπλ
Καηακόλαο όπσο ν αζθεηήο
Πξνηνύ αλεβεί απ' ηα ζπιάρλα ηνπ κηα Νέα Κακέλε
Γεμηά βνπηνύζε ν βξάρνο θη από η' άιιν κέξνο πςσΝε θεθάιη λα παιέςεη ν αγξίκεο
Μπνπξκπνύιεο λεξό ζηα θαγσκέλα πόδηα ηνπ όιν θαη ηξίθηαλε άρλε
΢πνύζε πέηξεο ν ήιηνο θαη ςειά θξώδαλ νη άγγεινη
Υηιηεηεξίδεο πζηέξα
Πνπ ην λεξό αλαπήδεζε
Να γίλεη θαηνηθήζηκε σο θαη ε πίθξα
Φαίλνληαη αθόκα θνίηα
Υακειά βνπλά μσθιήζηα θάξνη
Πεξαζκέλα ησξηλά κνπ
Από ην κέξνο ην άγλσζην. Καη ηώξα;
΢ηξίβνληαο η' αθξσηήξη ζεηξέο θαηεβαηέο
Σ' ακπέιηα κ' έλα γαιαμία πξαζίλσλ ηνπ παιηνύ θαηξνύ. Καη πάζπαιε
Φεξκέλε απ' ηηο ιεπθέο Μαξίεο ησλ θπκάησλ
Γηαθόζηα κέηξα θάξδνο νινέλα Παξάδεηζνο
Πώο λα 'λαη ηώξα νη άλζξσπνη; Άξαγεο
Να θνβνύληαη αθόκε; ΢ηνπο αγξνύο ηνπο γεξηνύο
Να ειπίδνπλε άιινλ νπξαλό;
Κεξαζηέο λα ππάξρνπλε;
Καη πνηά ηώξα λα θάλεη
΢ηνλ αζβέζηε επάλσ κε ηηο δσγξαθηέο
Αγία ην ζαύκα ηεο;
Σν Θεό ηνλ έπηαλεο κεο ζηνλ αέξα
Μύξηδε κέιηζζα θαη ρζεζηλή βξνρή βνπλνύ
Μηα ζηηγκή ηξαγνπδώληαο από δίπια ζνπ πεξλνύζε θείλε πνπ είρεο δεη
΢ηνλ θήπν κε ηηο απηαπάηεο θαη όκσο νύηε πνπ άγγηδεο
Αιινύ. Δίλαη αιινύ
Πνπ ην ζαύκα ην αέλαν γίλεηαη
Πάλσ από ην Μεγάιν Κάζηξν
Σν ρέξη απηό πνπ ζα γπξίζεη
΢ηνπο θαηξνύο πίζσ η' άρξεζηα
Θ' αλνίμεη ζαλ ειίαλζνο
Καη δξνκείο κε ηελ ειιεληθή ιαιηά ζα παλ ην κήλπκα
Οξγηέο από ηνπ ιόθνπ ηα ύςε αρνύζαλ ηα εξεκόλεζα
Μαθξηά ζηα βάζε ζαλ βαξύ ζεξίν ε Αζία θνηκόηαλ
Έλα θνξίηζη κόιηο θνκκέλν απ' ηε βεξβέλα
΢άιεπε ζη' αεξάθη θαη ην πόδη ηνπ έιακπε
΋πσο νη ιέμεηο όηαλ θάλεη αηζξία
Μία ζηελ άιιε δίλνληαη
Νησζκέλν θαλεξώλεηαη
Σν θνξίηζη πνπ θξαηεί έλα θάληζηξν
Γεκάην κ' αρηλνύο θαη βηνιέηεο ζαιάζζεο
Λεο: είλαη απηέο νη αγάπεο ζνπ
Μ' επσδηά θαη κ' αγθάζη
Παιεκέλν ζη' άγξηα ην ππξγί ησλ δώδεθα κελώλ γπξλνύζε
΢ηνπο θαηξνύο θόληξα θη άθνπγεο ηα επ ησλ δέληξσλ λα επζηνρνύλ
Πεξαζηηθόο έλαο κηθξόο Ηνύιηνο κνίξαδε
Σνπο Νόκνπο: ν θαζείο θαη ε ιπγαξηά ηνπ δηαιαινύζε
Κη ε κέξα πνπ απειπίζηεθεο
Δπηζηξεκκέλε ζαλ ερώ άιι' απέξαληε
Καη νη ιύπεο νη κηθξέο
Με ην θξπθό ηνπο θόθθηλν ινπινύδη
΢θηέο ηξεκάκελεο άπηαζηα θπιιώκαηα
Σσλ νπξαλώλ επάλσ ζην λεξό
Πνπ ν λνπο κόλνλ εγγίδεη
΢ήκαηλαλ νη θακπάλεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο αλήκεξα
Καη θνκκάηηα θνκκάηηα ηα ηεηξάγσλα κεγάια ζπίηηα
Σα 'παηξλε ην κπνπγάδη. Σξεηο ώξεο πην ςειά
Μ' αλνηρηό παλί ηα θαΐθηα ξπκνπιθνύζαλ ηηο ζηέγεο
Καη αο κελ έλησζε πνηέ θαλείο
Σνπ κέιινληνο αξραηνιόγνο
Καη ησλ επνπξαλίσλ
Πόζα δάθξπα ρύζεθαλ. ΋κσο κάηαηα όρη.
Δπεηδή ηα δάθξπα είλαη θη απηά
Παηξίδα πνπ δε ράλεηαη
Κεη πνπ γπάιηζαλ θάπνηε πζηέξα ε αιήζεηα ήξζε.
1971
ΑΠΟ΢ΣΗΥΑ ΜΤ΢ΣΗΚΑ
ΠΑ ΕΝΑΝ ΟΡΘΡΟ ΢ΣΟ Α΢ΚΗΣΗΡ1Ο ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΟΤ
Ξύπλεζεο Αδάκ θαη μαλαξρίδεη ν θόζκνο
Φύιισκα θηζζνύ ζηνλ αζβέζηε πεξλάλ
Σξεκάκελα ηα θύκαηα κπξηάδεο ζθηάζκαηα
Μεο ζη' Απίζηεπην κεηξήζνπ θαη πεο
Πόζν πηάλεη ν ζηαπξόο θαη πόζν ε Πιαηπηέξα
Σεο ςπρήο ζνπ πνπ αλάθηεθε ρξπζόο αέξαο
Ατηέ Θαιαζζώλ ησλ νπξαλώλ δειθίλη
Εσή κνπ γιαπθή πνπ ζε κηαλ αζηξαπή
Σα 'πεο όια θαη ηα 'θαςεο ηα 'πεο όια θαη ηα 'θξπςεο
Δλαληίνλ κνπ λα κεγαιώλνπλ είδα
Κνξπθέο ηνπ Αξαξάη θη αθαηάιεπηεο γιώζζεο
΋κσο κόλνο πξνρώξεζα θη νύη' έλα δάθξπ
Γόισκα θξπθό ζηε βνή ησλ θπκάησλ
Ρίρλσ θη αγξηθώ ζαλ ιεόλησλ θσλέο
Σηο θνξέο όπνπ αδίθεζα ηηο θνξέο όπνπ απάηεζα
Μνπ θαηάθαγαλ ζπείξεο κειηζζώλ
Σν ιηγλό κνπ θνξκί θαη ηε κηιηά κνπ πήξαλ
Θεέο θσδσλνθξνύνληαο πέιαγα καύξα
Να πελζώ γηα ηη; Πνηνο απηόο πνπ πξνζηάδεη;
Πνηαλνύ καρεηή ρακέλνπ ζην ζσξό
Άζειά ηνπ ην ίλδαικα λα μαλάξρεηαη κέζα κνπ;
Σξεηο θαη ηέζζεξηο θνξέο έγεηξε ν λνπο κνπ
Με ινμά ηα θηεξά πνπιηνύ ηεο ηξηθπκίαο
Κη πζηέξα πάιη ηίπνηα ηίπνηα πάιη
Έρε γεηα Βνξηά κειαςέ ζγνπξνκάιιε
Πνπ θξπθά θξαηείο από θάησ ηεο γεο
Σν έλα κνπ αεδόληζκα ηα πνιιά κνπ ακαξηήκαηα
Δλλεάζηεξν ηέξαο θσηεηλό
Σαμηδεύεη ςειά θαη ζηελ ςπρή κνπ ξίρλεη
Σόπνπο ηόπνπο ηα γξάκκαηα θη νύηε κηα ιέμε
Σίπνηα λα πσ πηα δε γίλεηαη άιιν
Μνλαρά θπζώ θαη πέπια παιαηά
Γηα ηνπο άιινπο αόξαηα κπξνο ζηα κάηηα κνπ αλνίγνληαη
Αλππόηαρην ζθαξθαισκέλν γίδη
΢ηα ύςε καζά ησλ αηώλσλ ηα θύιια
΋πσο πξηλ πνπ γελλήζεθα θη όπσο θαηόπηλ
Δκπξόο πξνζθπλώ ζέ ηελ Αλζνθξαηνύζα
Μαβηά πνπ θνηηάο θαη ηα πέξα βνπλά
Χζάλ ηεο Αλαιήςεσο θαηαδηάθαλα ράλνληαη
Αηειεύηεηα ιεπθό ην θειί
΢αλ ζηαγόλα λεξνύ θαζαξνύ κεο ζηνλ ήιην
Με πεγαίλεη θη νιόγπκλνο ην ζαύκα ιέσ.
1972
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
297 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content