close

Enter

Log in using OpenID

Cjenovnik - Unsko

embedDownload
CJENOVNIK
O PRODAJI ROBA I USLUGA ZA 2015. GODINU
Bosanska Krupa, decembar 2014. godine
Podružnice: Bihać: +387 37 314-024 (šumarija); Pogon Bos. Krupa: 471-127, 474-307; Cazin: 514-031 (šumarija),
Cazin: 514-179 (rasadnik);Sanski Most: 686-155 (šumarija); Ključ: 662-037 (šumarija);
Bos. Petrovac: 881-439 (šumarija), 881-025 (građenje i mehanizacija)
Žiro-računi: UNIKREDIT BANKA: 338530226114420610.12.2014 9:24:00
SADRŽAJ
1. Uvodne odredbe- uslovi prodaje .............................................................................
1
2. Cijena drvnih sortimenata na panju, kod panja i na međustovarištu .......................
4
3. Cijena drvnih sortimenata fco kupac i glavno stovarište ........................................
6
4. Cijena betona na betonari u „Bukovači“ .................................................................
6
5. Cijena sporednih šumskih proizvoda i proizvoda od poljoprivrede .......................
7
6. Cijena odstrela divljači i korištenja drugih usluga u lovištu ...................................
8
7. Cijene za obračun štete učinjene krivolovom .........................................................
12
8. Cijene usluga sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata ...........................................
15
9. Cijene usluga sječe – izvoza žičarom drvnih sortimenata ......................................
16
10. Cijene za vuču animalom drvnih sortimenata i primicanje ....................................
17
11. Cijene prijevoza, utovara, istovara drvnih sortimenata ..........................................
18
12. Cijene prijevoza sadnog materijala ......................................................................... 19
13. Cijene proizvoda i usluga na separaciji „Bukovača“ .............................................. 19
14. Cijene usluga građevinske mehanizacije i vozila ..................................................
20
15. Cijene prijevoza vode .............................................................................................
20
16. Cijene usluga izrade šumsko privredne osnove ......................................................
20
17. Cijene usluga izdavanja kartografskih podloga i rada određenih zaposlenika i
sredstava .................................................................................................................
21
18. Cijena izrade izvedbenih projekata u šumarstvu ....................................................
21
19. Cijene za usluge sabiranja sjemena ......................................................................... 22
20. Cijene sadnog materijala ......................................................................................... 23
21. Cijene šumsko-uzgojnih radova .............................................................................. 25
22. Cijene proizvoda i usluga (interne) Sektora za ekologiju i zaštitu šuma ................
27
23. Završne odredbe ...................................................................................................... 30
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o naĉinu prodaje šumskih drvnih
sortimenata porijeklom iz drţavnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Sluţbene
novine Federacije Bosne i Hercegovine broj: 52/09 i 25/10) ĉlana 43. Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa i ĉlana 2. i 18. Poslovnika o radu Nadzornog odbora ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa, na sjednici dana 05.12.2014. godine donosi
CJENOVNIK
o prodaji roba i usluga za 2015. godinu
I
UVODNE ODREDBE
Cjenovnikom o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
se utvrĊuju uslovi prodaje icijene roba i usluga u 2015. godini (u daljem tekstu: Cjenovnik).
II
USLOVI PRODAJE
1. Pravo uĉešća u kupovini drvnih sortimenata imaju sva pravna lica koja ispunjavaju slijedeće
opće uslove:
1.1. Za prodaju putem ugovora za sukcesivnu isporuku:
- da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar
- dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta,
polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta
- transakcijski raĉun kod banke
- identifikacijski broj i PDV broj
1.2. Za prodaju licitacijom i prodaju visokovrijednih sortimenata:
- da ispunjavaju uslove pod taĉkom 1.1. ili
- da su registrovani za promet šumskih drvnih sortimenata i da imaju PDV broj
1.3. Za sve naĉine prodaje:
- da nisu u sudskom sporu sa ŠPD-om u vezi isporuke/nabavke drveta
- da nisu duţnici ŠPD-u ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o
izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru
- da avansno plaćaju drvne sortimente ili da obezbijede garanciju banke za odloţena
plaćanja
2. Kupci proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa (u daljem tekstu
ŠPD)plaćanje će vršiti na transakcijske raĉune ŠPD-a kod banaka navedene u ugovoru o
kupoprodaji drvnih sortimenata sa kupcem.
Uslovi plaćanja kupaca za proizvode i usluge ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa su slijedeće:
- za ĉetinarske trupce, avansno plaćanje ili uz odgodu od 30-60 dana uz garanciju banke
u vrijednosti od dvomjeseĉne ugovorene dinamike isporuke
- za bukove trupce avansno ili uz odgodu od 60-90 dana, uz obezbjeĊenje garancije
banke u vrijednosti tromjeseĉne ugovorene dinamike isporuke,
- za avansno plaćanje ĉetinarskih i bukovih trupaca, kupcu se odobrava 2% rabata u
cijeni,
- za rudno drvo ĉetinara, celulozno drvo i ostale drvne sortimente (ogrijevno drvo,
tanin) i usluge prijevoza, avansno plaćanje ili uz odgodu do 30 dana uz garanciju
banke u vrijednosti dvomjeseĉne ugovorene dinamike,
- Za prodaju drvnih sortimenata na šuma panju u izdanaĉkim šumama - cijeli odjel,
plaćanje će se vršiti avansno u visini sedmiĉne dinamike, uz obavezu polaganja
kaucije od 5% vrijednosti ugovorene koliĉine prije poĉetka sjeĉe do završetka sjeĉe.
- Prodaju ogrijevnog drveta lišćara se moţe vršiti uz mogućnost plaćanja do 8 (osam)
jednakih rata samo udruţenjima penzionera, udruţenjima porodica šehida i RVI i
sindikatu zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa.
1
Posebnom odlukom Nadzornog odbora a na prijedlog Uprave ŠPD-a se mogu
ugovoriti duţi rokovi plaćanja ili veći rabat u cijeni zbog veće avansne uplate i veće
ugovorene koliĉine.
Cijene u Cjenovniku su u konvertibilnim markama, kako se vrši i plaćanje.
3. Za isporuku sirovine i uslove plaćanja iz Cjenovnika, potpisuje se ugovor o kupoprodaji sa
kupcima. Kriterije za rangiranje kupaca i utvrĊivanje koliĉine trupaca koje će biti predmet
ugovora, donosi Nadzorni odbor ŠPD-a.
Cijene drvnih sortimenata sa kupcima se mogu ugovoriti više od utvrĊenih u Cjenovniku, ali
ne i niţe. Po cijenama manjim od cijena utvrĊenih ovim Cjenovnikom mogu se prodavati
samo drvni sortimenti koji su izgubili na kvalitetu ili kada se utvrdi uvećana zaliha drvnih
sortimenata u šumi. Odluku o smanjenju cijena donosi Nadzorni odbor ŠPD-a.
4. Sa kupcima koji godišnje kupuju do 100 m3 uz ±10% odreĊenih drvnih sortimenta ne moraju
se potpisivati ugovori o kupoprodaji drvnih sortimenata, već se prodaja vrši na osnovu
izdavanja predraĉuna po zahtjevu kupca uz avansno plaćanje.
Kupcima koji su zainteresovani za kupovinu trupaca samo I klasa ili II klase, ili I i II klase ili
specijalnih dimenzija u koliĉini do 50 m3 uvećava seprodajna cijena po m3 za 20%, a za
koliĉine preko 50 m3uvećava se prodajna cijena za 40%.
Kupcima, koji su zaintersovani za kupovinu ĉetinarske celuloze I-III klase (1-2 m) u duţini od
samo 2 m uvećava se prodajna cijena iz ovog Cjenovnika za 25% po m3.
5. U skladu sa Odlukom Vlade F BiH o naĉinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz
drţavnih šuma na teritoriji FBiH će ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
u toku 2015. godine prodati minimalno 20% klasirane tehniĉke oblovine putem licitacije kao i
prodaju "deklasiranog drveta" odnosno drveta koje je izgubilo na kvalitetu.
6. Ogrijevno drvo i sitno tehniĉko drvo se moţe prodavati lokalnom stanovništvu. Lokalnom
seoskom stanovništvu se moţe odobriti uplata tehniĉke oblovine za izgradnju objekata koji su
potrebni seoskom domaćinstvu (kuća, staja ili pomoćni objekti) na liĉni zahtjev u koliĉini
potrebnoj za gradnju planiranog objekta, a najviše do 15 m3. Prodaja lokalnom stanovništvu se
vrši na šuma panju, meĊustovarištu i franko kupac uz propisane procedureŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa.
7. Sabir iza redovnih sjeĉa u visokim šumama moţe se odobriti kupcima tek nakon izvršene
primopredaje odjela. Kupac će po uputstvu i nadzoru prodavca izvršiti sabiranje i izvlaĉenje
šume na meĊustovarište, gdje se vrši premjeranje drveta i daje obaveza kupcu za uplatu. Po
uplati se drvo moţe staviti u promet uz odgovarajući otpremni dokument.
8. Vrtna galanterija i drugi proizvodi izraĊeni od drveta, trebaju biti predstavljeni kataloški.
9. Uslovi i kriteriji iz Cjenovnika o prodaji roba i uslugaŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa će se primjeniti prilikom zakljuĉivanja ugovora o kupoprodaji drvnih
sortimenata za 2015. godinu.
Drvni sortimenti sadrţani u ovom Cjenovniku o prodaji roba i usluga izraĊuju se uz primjenu
vaţećih standarda u BiH za ove proizvode. Promet šumskih drvnih sortimenata obavlja se u skladu sa
vaţeĉim zakonskim i podzakonskim propisima koji ureĊuju ovu oblast (ţigosanje, obrojĉavanje i
izdavanje popratne dokumentacije).
2
Cijene definisane u Cjenovniku o prodaji roba i usluga za 2015. godinu su polazne kod
obraĉuna šteta šumskih proizvoda.U Cjenovniku o prodaji roba je primjenjena stopa za obraĉun PDV
poreza od 17% ili preraĉunata stopa 14,52991%, prema ĉlanu 23. Zakona o porezu na dodatu
vrijednost («Sl. glasnik BiH», broj: 9/05, 35/05 i 100/08).Promjena uslova i cijena prodaje iz
Cjenovnika o prodaji roba i usluga će se vršiti ukoliko to bude diktiralo stanje ponude i potraţnje na
trţištu ili promjena propisa koja regulišu ovu oblast (npr. obaveze prodaje putem licitacije ili promjena
poreskih propisa).
KOEFICIJENTI PRETVORBE
KUBNE (m ) U PROSTORNU MJERU (prm) – JUS D.80.022
3
1 m3 daje prm
1,25
1,33
1,43
1,43
2,00
2,50
2,22
1,82
2,70
Vrsta sortimenta
Tehniĉka cjepanica
Tehniĉka oblica
Celulozno drvo, tan.drvo i dr.pl
Drvo za ogrijev
Pilanski otpad
Šumski otpad
Panjevina
Sjeĉanica
Sjeĉka
1 prm daje m3
0,80
0,75
0,70
0,70
0,50
0,40
0,45
0,55
0,37
VOLUMNA TEŢINA NAJVAŢNIJIH VRSTA DRVEĆA
(PO KOLMANU, JANKI I TRENDELENBURGU)
Vrsta drveća
Crni bor
Bukva
Grab
Hrast
Jasen
Javor
Jela
Lipa
Smrĉa
Crna topola
Sirovo
900-1.110
820-1.270
660-1.200
650-1.160
600-1.140
830-1.040
770-1.230
580-870
900-1.040
730-1.070
Volumna teţina (kg/m3)
Srednja
Suho
1.000
380-760
1.070
540-910
970
540-860
1.010
430-960
800
450-860
970
530-790
1.000
350-600
730
350-600
960
330-680
900
410-560
Srednja
570
720
830
690
690
630
450
530
470
450
3
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
BOSANSKA KRUPA
III
CIJENA
DRVNIH SORTIMENATA NA PANJU, KOD PANJA I NA
MEĐUSTOVARIŠTU
R/B
NAZIV PROIZVODA
TRUPCI ZA FURNIR
Jela, smrĉa, bor
Bukva
«F»
1
Javor, brijest, jasen
I klasa
Hrast
II klasa
TRUPCI ZA LJUŠTENJE
Crni i bijeli bor
2 Bukva
«L»
Javor, brijest, jasen
Meki lišćari
TRUPCI ZA REZANJE
I klasa
Jela, crni bor
II klasa
III klasa
I klasa
Smrĉa
II klasa
III klasa
I klasa
Bijeli bor, duglazija II klasa
III klasa
I klasa
Bukva
II klasa
III klasa
3
I klasa
Hrast
II klasa
III klasa
I klasa
Javor, brijest, jasen
II klasa
I klasa
Orah
II klasa
I klasa
Meki lišćari
II klasa
Bagrem cer,klen,
I klasa
kesten i dr.voćk.
II klasa
I klasa
L ipa
II klasa
Jed mjere
CIJENA NA PANJU CIJENA KOD PANJA CIJENA NA MEĐUSTOV.
Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV Bez PDV
Sa PDV
m3
m3
m3
m3
m3
194,00
321,00
421,00
338,00
238,00
226,98
375,57
492,57
395,46
277,29
205,00
333,00
433,00
350,00
250,00
239,85
389,61
506,61
409,50
293,50
220,00
350,00
450,00
367,00
267,00
257,40
409,50
526,50
429,39
312,39
m3
m3
m3
m3
149,00
191,00
251,00
71,00
174,33
223,47
293,67
83,07
160,00
203,00
263,00
83,00
187,20
237,51
307,71
97,11
175,00
220,00
280,00
100,00
204,75
257,40
327,60
117,00
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
112,00
99,00
83,00
112,00
99,00
83,00
96,00
88,00
69,00
82,00
69,00
47,00
186,00
131,00
101,00
176,00
161,00
170,00
156,00
61,00
51,00
66,00
51,00
71,00
66,00
131,04
115,83
97,11
131,04
115,83
97,11
112,32
102,96
80,73
95,94
78,66
54,99
217,62
153,27
118,17
205,95
188,37
198,90
182,52
71,37
59,67
77,62
59,67
83,07
77,62
123,00
110,00
94,00
123,00
110,00
94,00
107,00
99,00
80,00
95,00
82,00
60,00
198,00
143,00
113,00
188,00
173,00
183,00
168,00
73,00
63,00
78,00
63,00
83,00
78,00
143,91
128,70
109,98
143,91
128,70
109,98
125,19
115,83
93,60
111,15
95,94
70,20
231,66
167,31
132,21
219,96
202,41
214,11
196,56
85,41
73,71
91,26
73,71
97,11
91,26
141,00
125,00
109,00
141,00
125,00
109,00
122,00
114,00
95,00
115,00
102,00
80,00
215,00
160,00
130,00
205,00
190,00
200,00
185,00
90,00
80,00
95,00
80,00
100,00
95,00
164,97
146,25
127,53
164,97
146,25
127,53
142,74
133,38
111,15
134,55
119,34
93,60
251,55
187,20
152,10
239,85
222,30
234,00
216,45
105,30
93,60
111,15
93,60
117,00
111,15
4
R/B
NAZIV PROIZVODA
Jed mjere
TRUPCI ZA PRAGOVE
Bukva
m3
Hrast
m3
RUDNO DRVO
Jela, smrĉa, bor
m3
Bukva
m3
5
Hrast
m3
Bagrem
m3
Ostali lišćari
m3
STUBOVI ZA VODOVE
do 8 m
m3
Jela, smrĉa, crni bor
Preko 8m
m3
6
do 7 m
m3
Bagrem, kesten,
7-9 m
m3
hrast
9-12 m
m3
ŠI PO VI
Jela, smrĉa i bor
m3
7
do 7 m
m3
Hrast
od 7 m
m3
DRVO ZA IZRADU CELULOZE
Ĉet.celuloza u dug.jela i smrĉa
m3
Ĉet. celuloza u dugom bora
m3
8 Ĉet. celuloza bora I-III klase
m3
Ĉet. cel. jela smrĉa I-III klasa
m3
Tvrdi lišćari
m3
Meki lišćari
m3
DRVO ZA SUHU DESTILIZACIJU
9
Lišćari
m3
TEHNIĈKA CJEPANICA
10 Bukva
m3
Hrast
m3
TANINSKO DRVO
11 Hrast
m3
Kesten
m3
OGRIJEVNO DRVO
Tvrdi lišćari u dugom (bukva,
m3
hrast, cer,grab, javor) I-III kl
Meki lišćari u dugom
m3
Tvrdi lišćari(bukva,
I-III klasa
m3
jasen, javor, grab)
12 Meki lišćari (topola,
I-III klasa
m3
lipa, iva, breza, joha)
4
Tvrdi lišć.(hrast,cer,
I-III klasa
kesten)
Sjeĉanica
Šumski otpad
Gule
SITNO TEHNIĈKO DRVO
Ĉet.hrast
Hmeljevke
Ost.vrste
13
Ĉet.hrast
Ţioke
Ost.vrste
Vinogradsko kolje
Motke
CIJENA NA PANJU CIJENA KOD PANJA CIJENA NA MEĐUSTOV.
Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV
Bez PDV
Sa PDV
41,00
91,00
47,97
106,47
53,00
103,00
62,01
120,51
70,00
120,00
81,90
140,40
47,00
46,00
57,00
42,00
39,00
54,99
53,82
66,69
49,14
45,63
57,00
56,00
67,00
52,00
49,00
66,69
65,52
78,39
60,84
57,33
73,00
72,00
83,00
68,00
65,00
85,41
84,24
97,11
79,56
76,05
114,00
124,00
73,00
105,00
116,00
133,38
145,08
85,41
122,85
135,72
125,00
135,00
85,00
117,00
128,00
146,25
157,95
99,45
136,89
149,76
140,00
150,00
102,00
134,00
145,00
163,80
175,50
119,34
156,78
169,65
84,00
61,00
71,00
98,28
71,37
83,07
95,00
73,00
83,00
111,15
85,41
97,11
110,00
90,00
100,00
128,70
105,30
117,00
38,00
36,00
12,00
14,00
20,00
9,00
44,46
42,12
14,04
16,38
23,40
10,53
48,00
46,00
22,00
24,00
33,00
19,00
56,16
53,82
25,74
28,08
38,61
22,23
64,00
62,00
38,00
42,00
51,00
35,00
74,88
72,54
44,46
49,14
59,67
40,95
9,00
10,53
19,00
22,33
35,00
40,95
26,00
39,00
30,42
45,63
39,00
52,00
45,63
60,84
57,00
70,00
66,69
81,90
18,00
18,00
21,06
21,06
28,00
28,00
32,76
32,76
44,00
44,00
51,48
51,48
32,00
37,44
43,00
50,31
60,00
70,20
21,00
24,57
30,00
35,10
45,00
52,65
34,00
39,78
42,00
49,14
57,00
66,69
19,00
22,23
23,00
26,91
38,00
44,46
m3
28,00
32,76
37,00
43,29
52,00
60,84
m3
m3
m3
15,00
15,00
10,00
17,55
17,55
11,70
24,00
24,00
19,00
28,08
28,08
22,23
34,00
34,00
29,00
39,78
39,78
33,93
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7,00
4,00
5,00
4,00
1,00
1,00
8,19
4,68
5,85
4,68
1,17
1,17
-
-
-
-
5
CIJENA DRVNIH SORTIMENATA FCO KUPAC I GLAVNO STOVARIŠTE
IV
R/B
1
2
NAZIV PROIZVODA
TRUPCI ZA REZANJE
I klasa
Jela, crni bor
II klasa
III klasa
I klasa
Smrĉa
II klasa
III klasa
I klasa
Bukva
II klasa
III klasa
OGRIJEVNO DRVO
Tvrdi lišćari (bukva,
I-III kl.
jasen, javor, grab)
Meki lišćari (topola,
I-III kl.
lipa, iva, breza, joha)
Hrast, cer, kesten
Sjeĉanica
Šumski otpad
Tvrdi lišćari u dugom (bukva, jasen,
javor,grab)
Meki lišć. u dugom (topola, lipa, iva,
breza, joha)
Jed.
mjere
PRODAJNA
CIJENA FCO
CIJENA NA
TROŠKOVI
KUPAC
MEĐUSTOV. TRANSPORTA
BEZ PDV-a
BEZ PDV-a Bez PDV Sa PDV
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
141,00
125,00
109,00
141,00
125,00
109,00
115,00
102,00
80,00
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,48
18,48
18,48
159,04
143,04
127,04
159,04
143,04
127,04
133,48
120,48
98,48
186,07
167,36
148,64
186,07
167,36
148,64
156,17
140,96
115,22
m3
57,00
13,53
70,53
82,52
m3
38,00
13,53
51,53
60,29
3
m
m3
m3
52,00
34,00
34,00
13,53
13,53
13,53
65,53
47,53
47,53
76,67
55,61
55,61
m3
60,00
18,33
78,33
91,65
m3
45,00
18,33
63,33
74,10
3
RUDNO DRVO ĈETINARA
m3
73,00
18,04
91,04
106,52
4
CELULOZA U DUGOM
ĈETINARA
m3
64,00
18,04
82,04
95,99
Ove cijene se primjenjuju za isporuku franko kupac na podruĉju sjedišta Pogona ili
Podruţnice „Šumarija“ i za prodaju sa glavnog stovarišta. Obraĉunata udaljenost do 40
km. Za isporuku van sjedišta se utvrĊuje nova cijena zavisno o relacijama prevoza.
V
CIJENE BETONA NA BETONARI U "BUKOVAĈI" UDALJENOJ OD
BOSANSKOG PETROVCA 8 km
R/B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Marka betona
MB-10 frak 0-32
MB-10 frak 0-16
MB-15 frak 0-32
MB-15 frak 0-16
MB-20 frak 0-32
MB-20 frak 0-16
MB-25 frak 0-32
MB-25 frak 0-16
MB-30 frak 0-32
MB-30 frak 0-16
Jed. mjere
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Cijena bez Cijena sa
PDV-a
PDV- om
71,50
83,66
74,25
86,88
79,75
93,31
82,50
96,53
88,00
102,96
93,50
109,40
99,00
115,83
104,50
122,27
110,00
128,70
115,00
134,55
6
VI
R/B
1
2
CIJENE SPOREDNIH ŠUMSKIH PROIZVODA I PROIZVODA OD
POLJOPRIVREDE
O P I S
ŠUMSKA TAKSA
za vaĊenje pijeska
za eksploataciju kamena
šumski humus
ŠUMSKA PAŠA
za konje, goveĉe i koze (svih uzrasta)
za sitna grla bez obzira na starost
3
4
5
6
7
8
JED.
CIJENA CIJENA SA
MJERE BEZ PDV-a PDV-om
m3
m3
m3
grlo u
sezoni
grlo u
sezoni
SADNICE IZ ŠUMSKIH KULTURA
starosti 2-4 godine
kom
starosti 4-6 godina
kom
starosti 6-10 godina
kom
starost preko 10 godina
kom
SAKUPLJANJE RAZLIĈITIH PLODOVA U ŠUMI
za kesten, jagode, šipak
kg
za gljive
kg
NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMSKIH PUTEVA
prevoz trupaca
m3
prevoz ogrijeva i celuloze
m3
ostale robe
m3
JAGODE U «RASADNIK» CAZIN
klasa I
kg
klasa II
kg
klasa III
kg
IGLICE I VRHOVI GRANĈICA ĈETINARA
sakupljanje i otkup
kg
KUKURUZ
kukuruz u klipu
kg
kukuruz u zrnu
kg
1,40
1,80
1,20
1,64
2,11
1,40
0,90
1,05
0,60
0,70
2,70
4,10
5,00
9,60
3,16
4,80
5,85
11,23
0,10
0,80
0,12
0,94
1,80
0,90
0,40
2,10
1,05
0,47
2,56
1,71
0,85
3,00
2,00
1,00
0,05
0,06
0,34
0,51
0,40
0,60
Naknada za korištenje šumskih puteva se naplaćuje vlasnicima transportnih sredstava, koji ne
vrše transport kupljenih roba u ŠPD-u.
7
CIJENE ODSTRELA I KORIŠTENJA DIVLJAĈI I DRUGIH USLUGA U
LOVIŠTU
VII
R/B
I
1
CIJENE SA
PDV-om
PROIZVOD-USLUGA
KRUPNA DIVLJAĈ
Je le n (Ce rvus e laphus L.)
Lov:
Jelen od 01.09.-31.01.
Košuta i tele od 01.10.-28.02.
Dnevna organizaciona taksa
CIC taĉka
do 120 taĉaka
od 120,1 do 130 taĉaka
od 130,1 do 140 taĉaka
od 140,1 do 150 taĉaka
od 150,1 do 160 taĉaka
od 160,1 do 170 taĉaka
od 170,1 do 175 taĉaka
od 175,1 do 180 taĉaka
od 180,1 do 185 taĉaka
od 185,1 do 190 taĉaka
od 190,1 do 195 taĉaka
od 195,1 do 200 taĉaka
od 200,1 do 205 taĉaka
od 205,1 do 210 taĉaka
preko 210 taĉaka, svaka taĉka
Sl.Novine
74/12
100,00
430,00
760,00
1.080,00
1.620,00
2.160,00
2.700,00
3.240,00
3.780,00
4.600,00
5.400,00
6.400,00
7.500,00
8.600,00
11.000,00
1.000,00
Promaš aj je le na
Za ranjenog, a nepronaĊenog jelena do 150 taĉaka
Za ranjenog, a nepronaĊenog jelena preko 150 taĉaka
Košuta
Tele
Promašaj košute i teleta
Za ranjenu, a nepronaĊenu košutu
Za ranjeno, a nepronaĊeno tele
Meso u koţi (bez utrobe i glave)
1 kg
2
200,00
800,00
1.600,00
160,00
100,00
50,00
20,00
150,00
15,00
Je le n lopatar (Dama dama L.)
Lov:
Jelen, košuta i tele od 16.09.-31.01.
Dnevna organizaciona taksa
CIC taĉka
do 110 taĉaka
od 110,1 do 120 taĉaka
od 120,1 do 130 taĉaka
od 130,1 do 140 taĉaka
od 140,1 do 150 taĉaka
od 150,1 do 160 taĉaka
od 160,1 do 165 taĉaka
od 165,1 do 170 taĉaka
od 170,1 do 175 taĉaka
od 175,1 do 180 taĉaka
preko 180 taĉaka svaka taĉka
400,00
660,00
1.080,00
1.620,00
2.420,00
3.240,00
4.060,00
5.400,00
7.020,00
8.640,00
1.000,00
Promaš aj je le na
Za ranjenog, a nepronaĊenog jelena
Košuta
Tele
Promašaj košute i teleta
Za ranjenu, a nepronaĊenu košutu
Za ranjeno, a nepronaĊeno tele
Meso u koţi (bez utrobe i glave)
200,00
800,00
160,00
100,00
50,00
20,00
150,00
15,00
100,00
1 kg
8
R/B
3
4
5
CIJENE SA
PDV-om
PROIZVOD-USLUGA
Srna (capre olus capre olus L.)
Lov:
Srnjak od 01.06.-31.10.
Srna i lane od 01.10.-31.01.
Dnevna organizaciona taksa
CIC taĉaka
do 75 taĉaka
od 75,1 do 80 taĉaka
od 80,1 do 85 taĉaka
od 85,1 do 90 taĉaka
od 90,1 do 95 taĉaka
od 95,1 do 100 taĉaka
od 100,1 do 105 taĉaka
od 105,1 do 115 taĉaka, svaka taĉka
od 115,1 do 130 taĉaka, svaka taĉka
preko 130 taĉaka, svaka taĉka
Promaš aj s rnjaka
Za ranjenog, a nepronaĊenog srnjaka
Srna
Lane
Promašaj srne i laneta
Za ranjenu, a nepronaĊenu srnu
Za ranjeno, a nepronaĊeno lane
Meso u koţi (bez utrobe i glave)
Divokoza (Rupicapra rupicapra L.)
Lov:
Divojarac i divokoza od 01.09.-31.12.
Dnevna organizaciona taksa
CIC taĉaka
do 60 taĉaka
od 60,1 do 65 taĉaka
od 65,1 do 70 taĉaka
od 70,1 do 80 taĉaka
od 80,1 do 85 taĉaka
od 85,1 do 90 taĉaka
od 90,1 do 95 taĉaka
od 95,1 do 100 taĉaka
od 100,1 do 105 taĉaka
od 105,1 do 110 taĉaka
preko 110 taĉaka, svaka taĉka
100,00
250,00
280,00
300,00
340,00
420,00
520,00
600,00
50,00
100,00
150,00
1 kg
Promaš aj divojarca i divokoze
Za ranjenog, a nepronaĊenog divojarca/divokozu
Meso u koţi (bez utrobe i glave)
1 kg
Divlja s vinja (Sus s crofa L.)
Lov:
Vepar i nazime od 01.01.-31.12.
Krmaĉa i prase od 01.08.-31.12.
Dnevna organizaciona taksa
CIC taĉaka
do 90 taĉaka
od 90,1 do 100 taĉaka
od 100,1 do 105 taĉaka
od 105,1 do 108 taĉaka
od 108,1 do 110 taĉaka
od 110,1 do 112 taĉaka
od 112,1 do 114 taĉaka
od 114,1 do 116 taĉaka
od 116,1 do 118 taĉaka
od 118,1 do 120 taĉaka
preko 120 taĉaka, svaka taĉka
Promaš aj divlje s vinje
Za ranjenog, a nepronaĊenog vepra
Krmaĉa
do 70 kg teţine
od 71 kg teţine
preko 100 kg teţine
Nazime
Prase
Promašaj krmaĉe, nazimeta i praseta
Za ranjenu, a nepronaĊenu krmaĉu, nazime i prase
Meso u koţi (bez utrobe i glave)
1 kg
100,00
400,00
70,00
50,00
50,00
70,00
50,00
10,00
150,00
660,00
800,00
960,00
1.140,00
1.360,00
1.620,00
1.940,00
2.360,00
2.920,00
3.900,00
300,00
200,00
1.000,00
10,00
80,00
305,00
430,00
555,00
630,00
680,00
780,00
880,00
1.050,00
1.275,00
1.425,00
100,00
200,00
300,00
300,00
120,00
220,00
250,00
120,00
80,00
50,00
100,00
3,00
9
R/B
6
7
8
CIJENE SA
PDV-om
PROIZVOD-USLUGA
Me dvje d (Ursus arctos L.)
Lov:
od 01.10.-31.12. i od 01.03.-15.05.
Dnevna organizaciona taksa
CIC taĉaka
do 150 taĉaka
od 150,1 do 180 taĉaka
od 180,1 do 200 taĉaka
od 200,1 do 210 taĉaka
od 210,1 do 220 taĉaka
od 220,1 do 230 taĉaka
od 230,1 do 240 taĉaka
od 240,1 do 250 taĉaka
od 250,1 do 260 taĉaka
od 260,1 do 270 taĉaka
od 270,1 do 280 taĉaka
od 280,1 do 290 taĉaka
od 290,1 do 300 taĉaka
preko 300 taĉaka, svaka taĉka
Promašaj me dvje da
Za ranjenog, a nepronaĊenog medvjeda
Meso u koţi (bez utrobe, glave i krzna)
Vuk (Canis lupus L.)
Lov:
Vuk od 01.01.-31.12.
Vuĉica i mladi od 01.07.-28.02.
Dnevna organizaciona taksa
CIC taĉaka
do 70 taĉaka
od 70,1 do 80 taĉaka
od 80,1 do 90 taĉaka
od 90,1 do 100 taĉaka
od 100,1 do 110 taĉaka
od 110,1 do 120 taĉaka
preko 120 taĉaka, svaka taĉka
Promašaj vuka
Za ranjenog, a nepronaĊenog vuka
Ve liki te trije b (Te trao urogallus L.)
Lov:
od 15.03.-31.05.
Dnevna organizaciona taksa
Odstrel
Ranjavanje
Promašaj
200,00
1.200,00
1.800,00
2.600,00
3.600,00
4.400,00
5.300,00
6.200,00
7.300,00
8.300,00
9.400,00
10.600,00
11.800,00
13.000,00
300,00
1 kg
300,00
6.000,00
15,00
100,00
600,00
800,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
100,00
100,00
500,00
100,00
2.500,00
1.250,00
500,00
10
R/B
PROIZVOD-USLUGA
II SITNA DIVLJAĈ
Dnevna organizaciona taksa
Vrsta divljaĉi
1 Kuna bjelica (lov od 01.10-29.02.)
2 Kuna zlatica (lov od 01.11-29.02.)
3 Zec (lov od 01.10-31.12.)
4 Lještarka muţjak (lov od 16.08-31.10.)
5 Fazan (lov od 01.10-15.01.)
6 Jarebica kamenjarka (lov od 15.09-31.12.)
7 Jarebica poljska-trćka skvrţulja (lov od 15.09-31.12.)
8 Prepelica (lov od 01.08-31.12.)
9 Šljuka šumska (lov od 01.10-01.03.)
10 Bekasin (lov od 01.10-01.03.)
11 Golubovi (lov od 01.10-31.01.)
12 Grlica (lov od 01.10-31.01.)
13 Guske divlje (lov od 01.09-31.01.)
14 Patke divlje (lov od 01.09-31.01.)
15 Liska crna (lov od 01.09-31.01.)
16 Lisica
17 Divlja maĉka
18 Jazavac
Odstre l divljaĉi pripada lovcu
III DRUGE USLUGE U LOVIŠTU
Prevodilac (KM/dan)
Autobus/kombibus (KM/km)
Terensko vozilo (KM/km)
Traktor (KM/h)
Ĉamac (KM/h)
Kolska zaprega (KM/dan)
Konj (KM/dan)
Snimanje lovišta kamerom uz vodiĉa (KM/dan)
Foto lov sa ĉeke uz vodiĉa (KM/vodiĉ)
Korištenje psa (KM/dan)
Noćenje i boravak u lovaĉkoj kući za svakog
pojedinog lovca
Osiguranje za svakog pojedinog lovca(KM/osig.)
CIJENE SA
PDV-om
20,00
50,00
80,00
55,00
80,00
20,00
40,00
25,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
20,00
16,00
8,00
20,00
180,00
60,00
150,00
4,00
2,00
30,00
50,00
200,00
100,00
200,00
100,00
30,00
60,00
50,00
11
VIII
CIJENE ZA OBRAĈUN ŠTETE UĈINJENE KRIVOLOVOM
R/B
PROIZVOD-USLUGA
I
TRAJNO ZAŠTIĆENA DIVLJAĈ
Vidra
Ris
Vjeverica
Koka Velikog tetrijeba
Mali tetrijeb
Koka Malog tetrijeba
Koka Šumske jarebice
Supovi-lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi,
jastrebovi, sove
Ĉaplje (osim sive ĉaplje) rode, labudovi, nesiti, sivi
ţdral, droplje, liske (osim crne liske), šalarke, prutke,
muljaĉe, vivak podavizdaĉ, pomornici, galebovi, ĉigre,
kirgiska saĊa, ronci, vranci, gnjurci, pljenori, galica,
ĉolica i galica crvenokljuna
Uništeno gnijezdo trajno zaštićene pernate divljaĉi
Jaje iz gnijezda trajno zaštićene pernate divljaĉi
II
Mladunĉe (do 10 sedmica iz gnijezda trajno zaštićene
pernate divljaĉi
LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENA DIVLJAĈ
SmeĊi medvjed (muţjak i ţenka)
Meĉe (do 2 godine starosti)
Srdać
Srna
Lane ( do 1 godine starosti)
Divokoza (muţjak i ţenka)
Jare divokoze (do 1 godine starosti)
Jelen obiĉni
Košuta jelena obiĉnog
Tele jelena obiĉnog
Jelen lopatar
Košuta jelena lopatara
Tele jelena lopatara
Kozorog
Koza (ţenka kozoroga)
Jare kozoroga
Vepar
Krmaĉa
Nazime, prase
Vuk (muţjak i ţenka)
Vuĉe (do 1 godine starosti)
Kuna zlatica, kuna bjelica
Zec
Veliki tetrijeb-muţjak
Jerebica šumska-muţjak
Fazan
Prepelica
Jerebica kamenjarka
Jarebica poljska
Šljuke
Divlji golubovi
Grlica
Divlje patke
Divlje guske
Crna liska
Uništeno gnijezdo lovostajem zaštićene pernate
divljaĉi
CIJENE SA
PDV-om
3.000,00
2.000,00
300,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
500,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
1.500,00
5.000,00
1.500,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
1.500,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
300,00
200,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
300,00
500,00
300,00
500,00
Jaje iz gnijezda lovostajem zaštićene pernate divljaĉi
100,00
Mladunĉe (do 10 sedmica ) iz gnijezda lovostajem
zaštićene pernate divljaĉi
500,00
Za divljaĉ koja je nabavljena i u lovište puštena u cilju unošenja divljaĉi radi osvjeţenja krvi
divljaĉi, naknada se utvrĊuje tako što se pored cijene iz predhodnog stave zaraĉunava i nabavna
cijena te divljaĉi.
12
OPŠTI USLOVI PRIMJENE CIJENE ODSTRELA DIVLJAĈI
-
Dane lovljenja pojedine divljaĉi po odstrelnoj uplati odreĊuje ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, uz dogovor sa lovcem koji posjeduje odobrenje za
odstrel.
-
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa ima diskreciono pravo da bez
posebnog obrazloţenja ne izdaje odobrenje za bilo koju divljaĉ u lovištima, nekom od
zainteresiranih lovaca.
-
ŠPD ima pravo izvršiti izmjenu termina lova, ako vremenske prilike ili neki drugi
opravdani razlozi ne daju optimalan uvjet za izvršenje lova.
-
Dnevna organizaciona taksa obuhvata slijedeće usluge:
 kod lova krupne divljaĉi: ulaz u lovište, organizaciju lova, usluge struĉnog
pratioca, upotrebu lovnih objekata i obradu trofeja za transport,
 kod lova velikog tetrijeba i lještarke organizacija lova, ulaz u lovište i usluge
struĉnog pratioca
 kod lova sitne divljaĉi: ulaz u lovište i organizaciju lova
-
Lovac koji ima odobrenje za odstrel jedne divljaĉi maţe odstreliti i drugu planiranu
divljaĉ ovim Cjenovnikom, pod uslovima obraĉuna trofeja po ovom Cjenovniku, ako
mu to dozvoli struĉni pratilac.
-
Odstrel se plaća u vrijednosti trofeja ocjenjenog u poenima prema internacionalnim
formulama MeĊunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divljaĉi (CIC).
-
Zaposlenici ŠPD-a ne plaćaju cijenu odstrela vuka, lisice,kune bijelice, divlje maĉke ,
šakala i jazavca radi odrţavanja ovih vrsta predatora na podnošljive brojnosti.
-
Kod Sanitarnog ostrela koji vrši struĉna Sluţba korisnika lovišta ne naplaćuje se
naknada za odstrel i meso.
-
U sluĉaju eventualnog trofeja isti se naplaćuje u skladu sa ovim Cjenovnikom.
-
Lovcu uplatom akontacije-ulaska u lovište, i prava na odstrel pripada od visoke divljaĉi, i
to:
 srndać – cijeli primjerak ili koţa sa glavom
 medvjed – cijeli primjerak ili samo koţa sa glavom
 divlje svinje – cijeli primjerak ili samo koţa sa glavom
 tetrijeba gluhana – cijeli primjerak
 vuka – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
 risa – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
 divlja maĉka – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
 lisica – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
 jazavac – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
13
-
Za lovce iz inozemstva cijene se obraĉunavaju u konvertibilnim markama na dan kada se
vrši lov. Akontacija koju uplaćuje lovac da bi dobio odobrenje za odstrel pojedine
divljaĉi, ne vraća mu se. Ako lovac zahtjeva da puca i na drugu divljaĉ, akontaciona
cijena mu se ne uraĉunava u trofejnu vrijednost odstreljene druge divljaĉi ili u ostale
usluge. Ako imalac odobrenja u toku lova odreĊene divljaĉi odstreli srnu, lane, meĉku
koja vodi mlade, meĉe, koku tetrijeba i ostalu divljaĉ za koju je u to vrijeme lovostaj,
plaća za svaku od divljaĉi cijenu utvrĊenu odštetnim Cjenovnikom i Pravilnikom o
uslovima i naĉinu vršenja lova i korištenje lovišta i divljaĉi.
-
Po osnovu pravilnika, obraĉunava se naknada štete za bespravno ulovljenu, ubijenu,
uhvaćenu ili ozljeĊenu divljaĉ i njihovu mladunĉad, za bespravno uništena gnijezda,
uništena ili oštećena jaja pernate divljaĉi u lovištima, kao i naknada štete prouzrokovane
na divljaĉi u ovom lovištu, nestruĉnom upotrebom sredstava za zaštitu bilja i šumskog
drveća od bolesti i štetoĉina, kao i od namjernih i neobazrivih fiziĉkih lica a koja na bilo
koji naĉin izazovu poţar u šumi, šumskim livadama i pašnjacima.
-
TakoĊer se šteta na divljaĉi obraĉunava poĉiniocima štete na šumskim izvorima, lokvama
i potocima, koji na bilo koji naĉin iste unište, zatruju ili zagade.
Cijena štete koje se naprave na vrelima, lokvama, potocima i šumskim poţarima, kao i
bespravna odlaganja smeća po lovištu, se procjenjuje od sluĉaja do sluĉaja, a ŠPD za
sluĉaj formira svoju komisiju koja utvrĊuje visinu štete na divljaĉi i opšte štete na
šumskom zemljištu, bilo da je ono obraslo ili se radi o livadama i pašnjacima.
-
Shodno navedenom obrazovat će se komisija od strane ŠPD-a, koja će izvršiti procjenu
priĉinjene štete na lovno-privrednim i lovno-uzgojnim objektima.
14
IX
OPIS
ĈETINARI
Trupci
Rudno
Celuloza
Celuloza
u dugom
Trupci
LIŠĆARI
Ogrijev
Ogrijev u
dugom
Gule
Rudno
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
I
Be z PDV
8,34
10,66
19,00
8,76
10,66
19,42
9,28
13,06
22,34
8,76
10,66
19,42
10,23
11,61
21,84
10,66
14,74
25,40
7,81
11,09
18,90
8,06
8,06
10,99
12,37
23,36
CIJENE USLUGE SJEĈE-IZVOZA-IZNOSA
KATEGORIJA
II
III
IV
V
Sa PDV Be z PDV Sa PDV Be z PDV Sa PDV Be z PDV Sa PDV Be z PDV Sa PDV
9,75
8,76
10,25
9,28
10,86
10,34
12,10
11,61
13,58
12,47
11,61
13,58
13,09
15,32
14,45
16,92
15,94
18,64
22,22
20,37
23,83
22,37
26,18
24,79
29,02
27,55
32,22
10,25
9,28
10,86
9,70
11,35
10,23
11,97
11,18
13,08
12,47
12,02
14,07
13,51
15,80
15,40
18,03
16,89
19,75
22,72
21,30
24,93
23,21
27,15
25,63
30,00
28,07
32,83
10,86
9,70
11,35
10,23
11,97
10,66
12,47
11,61
13,58
15,28
14,74
17,25
16,27
19,04
17,94
20,99
19,48
22,79
26,14
24,44
28,60
26,50
31,01
28,60
33,46
31,09
36,37
10,25
9,28
10,86
9,70
11,35
10,23
11,97
11,18
13,08
12,47
11,70
13,70
13,50
15,80
15,40
18,03
16,89
19,75
22,72
20,98
24,56
23,20
27,15
25,63
30,00
28,07
32,83
11,97
10,66
12,47
11,61
13,58
12,14
14,20
13,09
15,32
13,58
13,09
15,32
14,45
16,92
16,89
19,75
17,83
20,86
25,55
23,75
27,79
26,06
30,50
29,03
33,95
30,92
36,18
12,47
11,18
13,08
12,14
14,20
13,09
15,32
14,30
16,73
17,25
15,20
17,78
17,46
20,43
19,01
22,24
21,06
24,64
29,72
26,38
30,86
29,60
34,63
32,10
37,56
35,36
41,37
9,14
8,34
9,75
9,28
10,86
9,70
11,35
11,18
13,08
12,97
12,56
14,69
14,45
16,92
16,39
19,18
17,30
20,24
22,11
20,90
24,44
23,73
27,78
26,09
30,53
28,48
33,32
9,43
8,34
9,75
9,28
10,86
9,70
11,35
11,18
13,08
9,43
8,34
9,75
9,28
10,86
9,70
11,35
11,18
13,08
12,86
11,47
13,42
12,47
14,59
13,11
15,34
14,08
16,48
14,47
13,90
16,27
14,45
16,92
17,08
19,98
18,83
22,02
27,33
25,37
29,69
26,92
31,51
30,19
35,32
32,91
38,50
15
X
CIJENE USLUGA SJEĈE-IZVOZA ŢIĈAROM KM/ m3
OPIS
ĈETINARI
Trupci
Rudno
Celuloza
Celuloza
u dugom
LIŠĆARI
Trupci
Ogrijev
Ogrijev u
dugom
Gule
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sjeĉe
UKUPNO:
I
Be z PDV
11,65
17,08
28,73
11,22
18,22
29,44
11,65
11,49
18,22
29,71
13,13
19,24
32,37
13,66
11,22
18,68
29,90
11,22
-
KATEGORIJA
II
III
Sa PDV Be z PDV Sa PDV Be z PDV Sa PDV
13,63
12,19
13,33
12,71
14,87
19,98
17,65
20,65
18,22
21,32
33,61
29,84
33,98
30,93
36,19
13,13
11,65
13,63
12,18
14,25
21,32
18,79
21,98
19,35
22,64
34,45
30,44
35,61
31,53
36,89
13,63
12,19
13,33
12,71
14,87
13,44
11,65
13,63
12,19
14,26
21,32
18,79
21,98
19,35
22,64
34,76
30,44
35,61
31,54
36,90
15,36
13,77
16,11
14,30
16,73
22,51
19,93
23,32
20,49
23,97
37,87
33,70
39,43
34,79
40,70
15,98
14,31
16,74
14,83
17,35
13,13
11,65
13,63
12,19
14,26
21,86
19,35
22,64
19,92
23,31
34,99
31,00
36,27
32,11
37,57
13,13
11,22
13,13
11,22
13,13
13,13
13,13
13,13
16
XI
CIJENA VUĈE DRVNIH SORTIMENATA ANIMALOM
USLOVI RADA
Povoljni
Sre dnje povoljni
Ne povoljni
Cije na KM/m3
Cije na KM/m3
Cije na KM/m3
B e z PDV Sa PDV B e z PDV Sa PDV B e z PDV Sa PDV
Vuĉa oblovine liš ćara
100
12,95
15,15
14,02
16,40
15,08
17,64
200
14,62
17,10
15,80
18,49
17,11
20,02
300
17,05
19,94
18,06
21,13
19,13
22,38
400
18,41
21,54
19,72
23,07
20,56
24,06
500
20,35
23,81
21,02
24,59
22,19
25,96
Vuĉa oblovine ĉe tinara
100
10,81
12,64
11,88
13,90
12,95
15,15
200
12,59
14,73
13,52
15,82
14,72
17,36
300
14,02
16,40
15,32
17,92
16,63
19,46
400
16,27
19,04
17,34
20,29
18,77
21,96
500
17,82
20,85
18,89
22,10
19,96
23,35
Vuĉa rudnog drve ta ĉe tinara
100
11,88
13,90
12,95
15,15
14,60
17,08
200
13,65
15,97
14,72
17,22
15,67
18,33
300
16,39
19,18
16,15
18,90
16,98
19,87
400
17,34
20,29
17,70
20,71
18,65
21,82
500
18,42
20,38
19,48
22,79
20,54
24,03
Re alizacija
u m
Cijene se odnose na vuĉu animalom(konjima) od šuma-panja do meĊustovarišta
XII
CIJENA PRIMICANJA ANIMALOM DRVNIH SORTIMENATA
USLOVI RADA
Povoljni
Sre dnje povoljni
Ne povoljni
Cije na KM/m3
Cije na KM/m3
Cije na KM/m3
Be z PDV Sa PDV Be z PDV Sa PDV Be z PDV Sa PDV
Vuĉa oblovine lišćara
100
7,54
8,82
200
8,55
10,01
300
9,56
11,19
400
10,28
12,03
500
11,09
12,98
Vuĉa oblovine ĉe tinara
100
6,47
7,57
200
7,36
8,68
300
8,31
9,73
400
9,38
10,98
500
9,98
11,67
Vuĉa rudnog drve ta ĉe tinara
100
7,30
8,54
200
7,83
9,16
300
8,49
9,93
400
9,32
10,91
500
10,27
12,01
Re alizacija
um
Primicanje drvnih sortimenata se vrši od šuma panja do traktorskog puta.
Cijena za kombinovanu vuĉu drvnih sortimenata jednaka je cijeni primicanja animalom plus
cijene izvoza traktorom.
17
XIII
Relacija
u km
0-5
6-10
11-14
15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-70
71-80
81-90
91-100
100-110
110-120
120-130
130-140
140 i više
CIJENE PRIJEVOZA DRVNIH SORTIMENATA (KM/m3)
OBLOVINA
CIJEPANO
Ĉetinara
Lišćara
Ĉetinara
Lišćara
Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV
2,55
2,98
2,70
3,16
2,00
2,34
2,20
2,57
4,08
4,77
4,32
5,05
3,20
3,74
3,52
4,12
6,63
7,76
7,02
8,21
5,20
6,08
5,72
6,69
7,59
8,88
8,03
9,40
6,05
7,08
6,60
7,72
9,02
10,55
9,57
11,20
6,60
7,72
8,03
9,40
11,55
13,51
12,10
14,16
7,04
8,24
8,58
10,03
13,09
15,31
13,53
15,83
7,59
8,88
9,57
11,20
14,52
16,99
14,52
16,99
8,03
9,40
10,01
11,71
15,07
17,63
15,51
18,15
8,58
10,04
10,56
12,36
15,51
18,15
16,06
18,79
9,02
10,55
11,11
13,00
16,06
18,79
16,72
19,56
11,55
13,51
12,10
14,16
16,72
19,56
17,60
20,59
13,64
15,96
14,63
17,12
17,60
20,59
18,15
21,24
14,08
16,47
15,07
17,63
18,15
21,24
18,59
21,75
15,07
17,63
15,62
18,28
18,59
21,75
19,14
22,39
15,62
18,28
16,06
18,79
19,14
22,39
19,69
23,03
16,06
18,79
16,61
19,43
19,69
23,03
20,57
24,07
16,61
19,43
16,72
19,56
21,12
24,71
22,11
25,87
16,72
19,56
18,15
21,23
21,56
25,23
22,66
26,51
17,60
20,59
18,59
21,75
22,11
25,87
23,10
27,03
18,37
21,49
19,40
22,70
22,88
26,77
23,76
27,80
19,36
22,65
19,69
23,04
23,54
27,54
24,31
28,44
19,80
23,17
20,24
23,68
Za solo voţnju, kad vremenski uslovi (zima) ne dozvoljavaju voţnju prikolicom cijena prijevoza
kamionom se uvećava za 10%. UtvrĊene cijene drvnih sortimenata se primjenjuju i za sluĉaj
prijevoza traktorima.
XIV
R/B
1
2
3
CIJENE UTOVARA I ISTOVARA DRVNIH SORTIMENATA
VRSTE USLUGE
Utovar u kamion
Istovar iz kamiona
Utovar vagona
CIJENE BEZ PDV CIJENE SA PDV
1,98
2,32
0,99
1,16
2,97
3,47
18
XV
CIJENE PRIJEVOZA SADNOG MATERIJALAZA VOZILO NOSIVOSTI
DO 10 TONA (KM/turu)
RELACIJA (k m)
0-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
XVI
C I J E N A
be z PDV
s a PDV
60,90
71,25
75,50
88,34
80,90
94,65
90,90
106,35
95,50
111,74
100,90
118,05
105,50
123,44
115,50
135,14
136,40
159,59
140,90
164,85
145,50
170,24
150,90
176,55
155,50
181,94
160,90
188,25
166,40
194,69
172,70
202,05
178,20
208,49
184,60
215,98
190,90
223,35
196,40
229,79
204,60
239,38
209,10
244,65
218,20
255,29
222,70
260,56
CIJENE PROIZVODA I USLUGA NA SEPARACIJI DOLOMITNOG
MATERIJALA U „BUKOVAĈI“ UDALJENOST OD BOSANSKOG
PETROVCA 8 km
R/B MATERIJAL -USLUGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Agregat 0-4
Agregat 4-8
Agregat 8-16
Agregat 16-31,5
Mješavina 0-16
Mješavina 0-31,5
Prirodna mješavina
Prijevoz pijeska 0-1
Prijevoz pijeska 2-3
Prijevoz pijeska 4-5
Prijevoz pijeska 6-10
Prijevoz pijeska 11-15
Prijevoz pijeska 16-20
Prijevoz pijeska 21-25
Prijevoz pijeska 26-30
Prijevoz pijeska 31-40
Prijevoz pijeska 41-50
Prijevoz pijeska 51-60
Prijevoz pijeska 61-70
Prijevoz pijeska 71-80
Prijecoz pijeska 80-100
Prijevoz pijeska 100-više
Utovar-istovar
Je d.
mje re
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Cije na
Cije na s
be z PDV
PDV
16,00
18,72
13,00
15,21
13,00
15,21
13,00
15,21
15,00
17,55
15,00
17,55
10,00
11,70
3,82
4,47
5,18
6,06
6,09
7,13
7,00
8,19
7,90
9,24
9,72
11,37
12,45
14,57
14,73
17,23
16,55
19,36
18,36
21,48
20,40
23,87
22,15
25,92
23,50
27,50
24,65
28,84
26,00
30,42
2,60
3,04
Cijena materijala je utovareno u kamion.
19
XVII CIJENA USLUGA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I VOZILA
R/B MAŠINA - VOZILO Je d.mje re
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Buldozer
Grejder
Utovaraĉ 250
Rovokopaĉ 1000
Skip
Valjak
Kompresor
Kiper
Labudica
Kiper s posipaĉicom
Traktor s ralicom
Traktor
Samoutovarivaĉ
Utovaraĉ celuloze
Beraĉ kukuruza
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
sat
dan
sat
sat
dan
CIJENA
be z PDV Sa PDV
120,01
140,41
89,98
105,28
79,97
93,56
89,98
105,28
60,06
70,27
50,05
58,56
50,05
58,56
60,06
70,27
40,04
46,85
69,96
81,85
49,94
58,43
69,96
81,85
60,06
70,27
60,06
70,27
352,00
411,84
XVIII CIJENE USLUGE PRIJEVOZA VODE
PRIJEVOZ VODE
Prijevoz vode
Prijevoz vode
Prijevoz vode
Prijevoz vode
Prijevoz vode
Prijevoz vode
Prijevoz vode
Prijevoz vode
Prijevoz vode
UDALJENOST
(km)
2 – 3 km
4 – 5 km
6 – 10 km
11 – 15 km
16 – 20 km
21 – 25 km
26 – 30 km
31 – 40 km
41 – 50 km
NETO
CIJENA
(tura 8 m3)
65,00
75,00
83,00
90,00
105,00
112,00
141,37
155,90
170,43
CIJENA
SA PDV
76,05
87,75
97,11
105,30
122,85
131,04
165,40
182,40
199,40
Tura se odnosi na prijevoz 8 m3 vode sa ukljuĉeno istakanjem i radom pumpe.
XIX
R/B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CIJENA USLUGA IZRADE ŠUMSKO GOSPODARSKE OSNOVE
Kate gorija š uma i ze mljiš ta
Visoke šume sa prirodnom obnovom
Visoke degradirane šume
Šumske kulture iznad taksacionog praga
Šumske kulture ispod taksacionog praga
Izdanaĉke šume
Šibljaci
Ostale produktivne površine
Neproduktivne šume
Minirane površine
Priprema karata
Izrada karata definitivna verzija
Obrada podataka
Obiljeţavanje granica odsjeka po 1 km
Obiljeţavanje granica odjela po 1 km
Izrada lovne osnove
Cije ne KM/ha
be z PDV-a s a PDV-om
17,50
20,48
16,50
19,31
17,50
20,48
8,25
9,65
7,10
8,31
2,10
2,46
1,80
2,11
1,60
1,87
4,00
4,68
1,17
1,37
1,18
1,38
0,70
0,82
218,40
255,53
164,45
192,41
0,53
0,62
20
XX
CIJENE USLUGA IZDAVANJA KARTOGRAFSKIH PODLOGA
R/B
1
2
VRSTA PROIZVODA
Karte M = 1:25.000 u boji na papiru
Skenirane karte M = 1:25.000 u boji
Skenirane karte M=1:25.000 ili plana
(M=1:2.500, M=1:1.000) crno bijelo
Geokodiranje planova plana (M=1:2.500,
M=1:1.000) i karata M=1:25.000
3
4
XXI
R/B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cije ne KM/kom
be z PDV-a s a PDV-om
13,60
15,91
22,70
26,56
13,60
15,91
45,50
53,24
CIJENE USLUGA RADA ODREĐENIH ZAPOSLENIKA
I KORIŠTENJA SREDSTAVA
VRSTA USLUGE
KV majstor
Pomoćni radnik
Rad tokar. Stroja
Rad elekro aparata
Rad CO2 aparata
Špenovanje gibnja
Punjenje baterije
Upotreba pumpe za gorivo
Upotreba hidranta
Ĉuvanje vozila
Upotreba aparata za pranje vozila
Je d.
Cije na
mje re
Be z PDV Sa
sat
18,20
sat
12,70
sat
22,70
sat
13,60
sat
13,60
sat
18,20
kom
18,20
lit
0,07
m3
1,80
auto/dan
6,40
po vozilu
2,70
PDV
21,29
14,86
26,55
15,91
15,91
21,29
21,29
0,08
2,11
7,49
3,16
XXII CIJENA DOZNAKE STABALA I IZRADA IZVEDBENIH PROJEKATA
NETO CIJENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rekognosciranje terena (0,13 h/ha)
0,68 KM/ha
VaĊenje taksacionih elemenata (0,13 h/ha)
0,68 KM/ha
Doznaka stabala po normi (5 ha/dan)
8,21 KM/ha
Obrada podataka i obraĉun (0,13 h/ha)
0,68 KM/ha
Izrada tabela i grafikona (0,26 h/ha)
1,36 KM/ha
Pisanje projekta i izrada karte (0,13 h/ha)
0,68 KM/ha
Slaganje i povezivanje projekta (0,13 h/ha)
0,68 KM/ha
Obiljeţavanje traktorskih vlaka (0,26 h/ha)
1,36 KM/ha
Ukupnonetto plaće projektanta
14,33 KM/ha
9. Topli obrok projektanta
10. Plaća pomoćnih radnika (3 radnika)
11. Topli obrok pomoćnih radnika
12. Prevoz projektanta i pomoćnog radnika
S V E G A: (1-12)
2,80 KM/ha
11,31 KM/ha
5,60 KM/ha
4,05 KM/ha
38,09 KM/ha
BRUTO CIJENA:
1. Ako su projektanti i radnici u radnom odnosu 56,04 KM/ha
2. Ako je projektant u radnom odnosu, a pomoćni
radnici po ugovoru
53,78 KM/ha
3. Ako su projektanti i radnici po ugovoru
o djelu
50,91 KM/ha
21
XXIII CIJENE ZA USLUGE SABIRANJA SJEMENA (KM/kg)
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
VRSTA DRVETA
Jela
Smrĉa
Bijeli bor
Crni bor
Duglazija
Ariš
Borovac
Bukva
Brijest
Javor
Jasen
Hrast
Bagrem
Grab
Kesten
Lipa
Trešnja
Cijena usluge
Cijena ĉistog
Vrsta skupljanja sjemena
doraĊenog sjemena
(neodreĊenog)
ploda
Bez PDV Sa PDV Bez PDV Sa PDV
šišarica
0,48
0,56
50,00
58,50
šišarica
0,75
0,88
100,00
117,00
šišarica
1,37
1,60
200,00
234,00
šišarica
1,20
1,40
70,00
81,90
šišarica
1,20
1,40
794,00
928,98
šišarica
0,95
1,11
794,00
928,98
šišarica
0,53
0,62
150,00
175,50
plod
2,39
2,80
35,00
40,95
plod
5,90
6,90
25,00
29,25
plod
2,39
2,80
26,00
30,42
plod
2,39
2,80
29,00
33,93
ţir
0,95
1,11
7,29
8,53
mahuna
4,65
5,44
20,00
23,40
plod
2,39
2,80
20,00
23,40
plod
0,48
0,56
1,97
2,30
plod
3,70
4,33
12,00
12,04
koštica
3,32
3,88
59,00
69,03
22
XXIV CIJENE SADNOG MATERIJALA
VRSTA PROIZVODA
ALBIES ALBA – obiĉna jela
Starost
godina
Visina nadzemnog
dijela cm
2+0
3+0
4+0
2+1
2+2
3+3
4+1
1+0
2+0
3+0
1+1
do 10
do 30
do 40
Do 30 cm
Do 22 cm
Do 30 cm
Do 26 cm
do 10
do 20
do 30
do 30
I klasa do 30
II klasa do 20
I klasa do 50
II klasa do 30
50 – 100
100 – 150
150 - 200
Do 20 cm
U granicama standarda
do 20
do 50
30 – 50
50 - 70
50 – 100
100 – 150
150 - 200
15 cm
30 cm
U granicama standarda
U granicama standarda
do 20
do 30
do 40
do 15
do 30
do 40
do 60
do 80
100 - 200
do 20
do 40
do 60
60 – 100
100 – 200
150 – 200
200 – 300
50 – 100
100 – 150 i preko
100 – 150
150 – 200 i preko
2+1
PICEA ABIES – obiĉna smrĉa
2+2
5-10
PINUS NIGRA – crni bor
1+2
1+0
2+0
3+0
2+1
2+2
5 -10
PINUS SILVESTRIS – bijeli bor
PSEUDOTSUGA VIRIDIS –
duglazija
LARIX DECIDUA - ariš
1+1
1+2
1+0
2+0
2+0
1+2
2+2
1+0
2+0
1+2
1+3
2+2
5 -10
1+0
2+0
2+1
5 -10
ABIES CONOCOLOR
CHANAECYPARIS
LAWSONIANA – paĉempres
5 – 15
1+0
2+0
3+0
2+1
2+2
5 - 10
THUJA OCCIDENTALIS Istoĉna tuja
1+0
2+0
3+0
2+1
2+2
5 -10
KM/kom
Stablašice Klasiĉne sadnice Kontejner nisula
5,00
8,00
10,00
5,00
8,00
10,00
15,00
8,00
20,00
20,00
50,00
8,00
10,00
6,00
10,00
0,30
0,60
0,65
0,50
0,55
0,80
0,90
0,20
0,30
0,40
0,35
0,20
0,25
0,35
0,40
0,50
0,20
0,30
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
1,00
2,00
0,50
1,00
2,00
-
Kalemljene
sadnice
0,35 Primjenjuje se
0,45 i za albies alba
0,40 obiĉna- jela0,60
0,50
0,50
0,55
0,35
0,40
0,40
0,45
0,50
0,50
3,00
4,00
3,00
4,00
-
23
VRSTA PROIZVODA
ACER PSEUDOPLATANUS –
gorski javor
Visina nadzemnog
dijela cm
1+0
do 50
30 - 50
50 – 100
100 – 150
100 – 150
150 – 250
50 - 100
do 50
30 - 50
50 – 100
100 – 150
100 – 150
150 – 250
50 - 100
do 30
do 30
30 – 50
30 – 50
do 30
30 – 50
do 50
50 - 100
5,00
10,00
7,00
5,00
10,00
7,00
-
do 30
30 – 50
50 – 100
100 - 150
150 – 200
3,00
5,00
7,00
5,00
8,00
4,00
5,00
3,00
4,00
8,00
10,00
20,00
35,00
40,00
3,00
5,00
5,00
6,00
5,00
7,00
9,00
0,60
2+0
3+0
1+0
FRAXINUS EXCELSIOR – bijeli
jasen
2+0
3+0
1+0
FAGUS SILVATICA - bukva
2+0
3+0
1+0
QUERCUS PETRAEA – hrast
kitnjak
2+0
3+0
1+0
CASTANEA SATIVA – pitomi
kesten
CASTAGNO MARRONE -marun
2+0
3+0
1+0
JUGLANS REGIA - orah
2+0
1+0
PRUNUS AVIUM - trešnja
2+0
5 - 10
ROBINIA PSEUDOACCACIA bagrem
KARRIA
BETULA VERUCOSA - breza
Sadnice ukrasnog grmlja
1+0
2+0
5 - 10
1+0
2+0
3+0
30-50 cm
50-80 cm
Tillia sp.- Lipa
5 – 10
Salix Alba - Vrba
5 - 10
Ţivić i jagoda
-
KM/kom
Starost
godina
-
50 – 100
100 – 150
do 50
50 – 100
50 – 100
100 – 150
100 – 150
150 – 200
do 50
50 – 100
50 – 100
100 – 150
100 – 150
150 – 200 i preko
U granicama standarda
U granicama standarda
100 - 150
150 – 200 i preko
do 150
do 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500
100 – 150
150 – 200 i preko
50 – 100
50 - 150
150 – 200 i preko
-
Stablašice Klasiĉne sadnice
0,45
0,50
0,60
0,70
0,40
0,45
0,55
0,60
0,30
0,35
0,45
0,55
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,30
0,50
0,60
0,40
0,50
0,60
0,65
0,50
0,55
0,60
0,70
0,20
0,25
1,00
2,00
3,00
6,00
10,00
-
Kalemljene
sadnice
Kontejner nisula
-
-
-
10,00
15,00
-
U cijenu nije ukljuĉen PDV
24
XXV CIJENA RADA ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA
R/B
FAZA RADA
I. RADOVI NA POŠUMLJAVANJU
a) Priprema površina
Priprema površina za pošumljavanje-sjetvom
1
Grabljenje lišća grabljama ili motikom
USLOVI RADA
Jedinica Povoljni Srednje povoljni Nepovoljni
mjere KM/jedinici KM/jedinici
KM/jedinici
norma
dana/ha
119,99
156,02
191,96
2
Prekopavanje zemljišta motikom od 10 cm dubine
dana/ha
479,85
719,93
959,71
3
Priprema površine za prirodnu obnovu
dana/ha
40,99
49,20
57,40
4
Priprema površina za šumsko uzgojne radova
(okopavanje kulture)
dana/ha
102,51
123,01
143,51
5
Priprema površina za podsijavanje jele
dana/ha
61,51
73,81
86,10
6
Sanacija opoţarene kulture starosti od 1-5 god.
ha
239,58
335,61
407,88
7
Sanacija opoţarene kulture starosti od 6-10 god.
ha
359,37
455,40
551,43
8
Sanacija opoţarene kulture starosti od 11-20 god.
ha
455,40
551,43
647,46
9
Sanacija opoţarene kulture starosti od 21-30 god.
ha
527,67
623,70
718,74
10
Sanacija opoţarene kulture starosti od preko 30 god.
ha
599,94
695,97
791,01
Priprema površina za pošumljavanje sadnjom Uklanjanje
grana, grmlja, paprati, kupina i zakrţljalog podmlatka
koji smeta pošumljavanje
norma
dana/ha
144,05
191,96
287,89
dana/ha
287,99
359,96
431,84
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ĉista sastojina ĉetinara (visoka šuma)
Ĉista sastojina lišćara i mješovite (ĉetinari i lišćari)
visoke šume
Priprema površina za pošumljavanje sadnjom izdanaĉka šuma
norma
Primjenjuje se normativ za sjeĉu i
izradu prema postojećem
normativu za izdanaĉke šume
Sjeĉa na golo u izdanaĉkim šumama gdje ima
sortimenata (tanka oblovina, celuloza, ogrjev)
Sjeĉa na golo u šikarama i šibljacima gdje nema
drvnih sortimenata. ALAT: Motorna pila, sjekira,
ruĉna pila
Uklanjanje zeljastog korova ALAT: Kosa, kosijer,
motika
Tretiranje površina selektivnim herbicidima na
kojima je izvršena sjeĉa na golo
Sadnja sadnica
Sjetvom sjemena ĉetinara, javor, jasen
Sjetvom sjemena bukve i hrasta, kestena pod motiku
u rupe
Pošumljavanje krampom u rupe (na šumskom
zemljištu) 20x40 cm
Sadnja sadnica ĉetinara (starost 2+0) (klasiĉne)
405,50
532,32
659,04
191,75
287,89
383,92
95,93
143,95
191,96
dana/ha
dana/ha
71,97
335,90
407,92
719,93
0,20
0,23
0,30
Norma
sad/dan
25
R/B
FAZA RADA
USLOVI RADA
Povoljni Sre dnje povoljni Ne povoljni
Je dinica
mje re KM/je dinici
KM/je dinici
KM/je dinici
21
Sadnja sadnica ĉetinara (starost 2+1) (klasiĉne)
sad/dan
0,22
0,26
0,33
22
Sadnja sadnica ĉetinara (starost 2+2) (klasiĉne)
sad/dan
0,23
0,30
0,40
23
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+0) (klasiĉne)
sad/dan
0,22
0,26
0,33
24
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+1) (klasiĉne)
sad/dan
0,23
0,30
0,40
25
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+2) (klasiĉne)
sad/dan
0,23
0,33
0,47
26
Sadnja sadnica ĉetinara (kontenjerskih nisula Sistem
Sad/dan
0,20
0,23
0,30
27
Sadnja sadnica lišćara (kontenjerskih nisula Sistem
Sad/dan
0,22
0,30
0,33
Sadnja pod maĉ i kruţnom motikom
Norma
-
-
-
28
Sadnja sadnica ĉetinara (starost 2+0)
sad/dan
0,10
0,13
0,16
29
Sadnja sadnica ĉetinara (starost 2+1)
sad/dan
0,13
0,16
0,24
30
Sadnja sadnica ĉetinara (starost 2+2)
sad/dan
0,17
0,23
0,33
31
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+0)
sad/dan
0,13
0,16
0,23
32
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+1)
sad/dan
0,17
0,23
0,33
33
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+2)
sad/dan
0,26
0,33
0,47
Prate će faze pošumljavanja
norma
-
-
-
34
Kopanje trapa, istovar i trapljenje sadnica
kom/dan
24,00
24,00
-
35
VaĊenje sadnica iz trapa, prevoz od mjesta sadnje
kom/dan
24,00
24,00
-
-
-
-
59,98
95,97
131,97
239,92
287,94
359,92
383,89
503,91
623,90
359,92
413,90
503,91
II. NJEGA KULTURA
36
Popunjavanje se vrši ukoliko sjetva i sadnja nije uspjela i
normativ niţi 25% od prvog pošumljavanja
37
Prihranjivanje
38
39
40
41
42
43
Ĉišćenje od korova. Uklanjanje zeljastog korova ako
ometa rast. ALAT: kosa, srp, kosijer
Ĉišćenje kultura od nepoţeljnih vrsta. Sjeĉa šiblja i
izbojaka ako ometaju rast sadnicama. ALAT:
sjekira, m.pila
Njega kultura sa kresanjem grana do 10 cm prsnog
preĉnika - kresanje grana do visine 4 m, kresanje
grana obavezno. ALAT: m.pila, r.pila
Njega kultura sa kresanjem grana-prerada iznad 10
cm prsnog preĉnika - kresanje grana do 6 m,
kresanje grana obavezno. ALAT: m.pila, r.pila
Tretiranje selektivnim herbicidima. Prskanje
herbicidima izbojaka i šiblja bez zaštićavanja sadnica
rad sa prskalicom leĊnom.
Tretiranje selektivnim herbicidima: kupina, bujad,
razna trava. Rad sa prskalicom leĊnom
norma
dan/ha
norma
dan/ha
norma
dan/ha
norma
dan/ha
norma
dan/ha
norma
Plus oraĉun izrade drvnih sortimenata po
normativu
191,97
191,97
239,93
224,36
143,96
191,93
239,93
dan/ha
Cijene pod R/B 7,8,9 i 10. vrijede za šumske kulture koje su opoţarene do te mjere da se drvna
masa ne moţe koristiti. U cijene usluga je uraĉunat PDV.
26
ELEMENTI USLOVA RADA ZA ŠUMSKO UZGOJNE RADOVE
R/B
Normat. i
Cjenovnik
1,2,3,4,7
5.
6,8
USLOVI RADA
POVOLJNI
Rad na ravnim blago nagnutim terminima, bez
grmlja sa manjim koliĉinama grana po površini
SREDNJE POVOLJNI
Primjenjuju se kad se ne mogu odrediti
uslovi ni kao povoljni ni kao nepovoljni
prosjek ova dva uslova
Primjenjuje se isto kao kod normativa za sjeĉu
(ravniji normativ)
Rad na ravnom do blago nagnutom terenu,
prethodno otvorenog sklopa, gdje se pojavljuje
Prosjek povoljan i nepovoljnih uslova
vrste karakteristiĉno za šikare i šibljake
Rad na ravnom do blago nagnutim terenima gdje je
sjeĉa izvršena po površini ĉistoj od grmlja, tako da
"
se tretiraju samo panjevi
Rad na ravnom do blago nagnutom terenu rahlo,
dobro obradivo zemljište, slab površinski pokrov
"
bez ţila i granja, korov ne ometa kretanje pri radu
NEPOVOLJNI
Rad na strmim terenima, gusto obraslim
grmljem sa većom koliĉinom grana po
površini
Rad na strmim terenima, gustog obrasta,
slabo prohodan
Rad na strmim terenima gdje je sjeĉa
9.
izvršena na površini gusto obrasloj
grmljem, gdje se tretira ĉitava površina
Rad na strmom terenu, teško obradivo
10,11
zemljište, jako zakorovljeno isprepleteno
ţilama
Strm teren jako kamenit, na površini izbija
kamen, zemljište je obradivo krampom i
12,13,14,15,1 Dobar poloţaj terena, mjestimiĉno izbija kamen na
"
ćuskijom, djelimiĉno se donosi zemlja za
6,17,18,19 površini omogućen rad sa krampom
uĉvršćivanje sadnica
Nagib terena oteţava rad, teško obradivo
20,21,22,23,2 Dobar poloţaj, rahlo, dobro obradivo zemljište, slab
"
zemljište jako zakorovljeno i sprepleteno
4,25 travni pokrov bez ţile i granja
ţilama
Rad na ravnim blago nagnutim terminima (max
Rad na terenu koji je u nagibu više od
29.
Rad na terenu je u nagibu od (16-30%)
15%)
30%
Korov rijedak, obraslo travom, mjestimiĉno se
Korov srednje gust, obrastao sa zeljastim Korov gust preteţno od bujadi mjestimiĉno
30.
se javlja kupina
javlja bujad
vrstama, javljaju se i bujad
Rad na terenu koji je ravan do blago nagnut do Rad na nagnutom terenu 16-30%, šibljak Rad na terenu gdje su izbojci i šibljak gust
31.
15%. Izbojci šibljak rijedak i visina do 2 m.
iizbojci srednje gusti, visine 2-5 m
onemogućava kretanje pri radu.
Rad na terenu u nagibu 16-30%,
Rad na strmim terenima gdje se na
Rad na ravnom do blago nagnutom terenu bez
32.
mjestimiĉno se javlja kamen gustine sadnje površini javlja kamen, gustina sadnje preko
kamena, gustine sadnje do 3.000 kom/ha
do 3.000 kom/ha
3.000 kom/ha
33.
Primjenjuje se isto kao normativ u sjeĉi i izradi drvnih sortimenata. Kresanje grana, uslovi rada kao kod R/B 31.
Rad na strmim terenima preko 30%,
Rad na ravnom i blago nagnutom terenu, korov ne
34,35
Rad na nagnutom terenu 16-30%, korov korovske vrste ometaju normalno kretanje
ometa kretanje pri radu
ometa normalno kretanje pri radu
pri radu
Rad na strmom terenu gdje je broj
Rad na nagnutom terenu, gdje je broj
3,4,5,6,7, Rad na ravnom i blago nagnutom terenu
opoţarenih sadnica odnosno odraslih
opoţarenih stabala od 599-1000 kom/ha
stabala većih od 1500 kom/ha
27
XXVI CIJENE PROIZVODA I USLUGA SEKTORA ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŠUMA
1. Rezana graĊa i cijepano drvo
VRSTA DRVETA
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
duţ.
m
1-1,75
GREDE KRATKE
rast.p o 25 cm
2-5,75
GREDE
rast.p o 25 cm
6-9
GREDE
rast.p o 25 cm
1-1,75
GREDICE KRATKE
rast.p o 25 cm
2 na više
GREDICE
rast.p o 25 cm
ĉet. 1-2,90
NEOKRAJĈENA/POLUOKR.
lišć. 1-1,90
DASKA KRATKA
rast p o 10 cm
ĉet. 3-6
NEOKRAJĈENA DASKA
lišć.2 na više
rast p o 10 cm
ĉet. 1-2,90
OKRAJĈENA DASKA
lišć. 1-1,90
KRATKA
rast p o 10 cm
ĉet. 3-6
OKRAJĈENA DASKA
lišć.2 na više
rast p o 10 cm
KRATICA
do 0,95
NEOKRAJĈENA I OKRAJĈ.
rast.p o 5 cm
0,5 m na više
ĈETVRTACI
rast.p o 10 cm
1 m na više
SRĈANICA
rast.p o 10 cm
od 1 m na više
LETVA
rast.p o 25 cm
LETVA ZA OBILJEŢAVANJE
2,5
PUTEVA
NOSAĈI KLOPKI
1,5 m-1 kom.
(KOM PLET)
1,0 m-2kom.
CIJEPANO DRVO-PALETA
NAZIV PROIZVODA
JAVOR
JAS EN
BRIJES T
VOĆKARICE
KM
KM
KM
KM
522
400
400
580
700
630
460
460
700
430
854
765
490
490
854
300
330
430
387
380
380
430
350
350
370
500
450
420
420
500
J/S , BOR
LIPA
BUKVA
HRAS T
KM
KM
KM
KM
280
280
350
580
330
330
400
360
360
300
KES TEN
DIMENZIJE
šir.
mm
80-300
rast.p o 10 mm
80-300
rast.p o 10 mm
80-300
rast.p o 10 mm
deblj.
mm
80-300
rast.p o 10 mm
80-300
rast.p o 10 mm
80-300
rast.p o 10 mm
j.mj.
38-80
38-80
m3
38-80
38-80
m3
140 mm
na više
18(15)-100
m3
I/V
230
230
300
440
396
345
345
440
140 mm
na više
18(15)-100
m3
I/V
350
350
380
600
540
437
437
600
80 mm
na više
18(15)-100
m3
I/V
210
210
370
550
495
420
420
550
80 mm
na više
18(15)-100
m3
I/V
325
325
500
750
675
575
575
750
80 mm na više
rast.p o 10 mm
18(15)-100
m3
I/V
131
131
160
260
234
184
184
260
18-100
18-100
m3
I/V
250
250
350
450
405
400
400
450
90
90
100
100
90
0,5
0,68
0,58
0,58
0,68
130
30
30
30
m3
m3
m3
Cijena bez PDV
Klasa
kvalitet
p o stand.
kvalitet
p o stand.
kvalitet
p o stand.
kvalitet
p o stand.
kvalitet
p o stand.
60 mm na više
rast.p o 10 mm
18-100
m3
kvalitet
p o stand.
24-48
24-28
m
I/V
0,5
0,5
40
40
kom.
I/V
1,5
1,5
48
28
kom.
2,5
2,5
1,7 m3
kom.
143
12
17
PRAZNA PALETA
1,7 m3
kom.
18
OKORCI-OKRAJCI
p o nap adu
m3
30
30
40
30
0,61
28
2. Vrsta galanterija i drugih proizvoda izraĊemi od J/S trupaca puno drvo i lakirano
R/B
Naziv proizvoda
1.
Stolovi
2.
Stolovi duplo sjedanje
mali
3.
Sto sa klupama
srednji
veliki
4.
Klupe
5.
Kanta za smeće
6.
Saksije
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
mala
srednja
velika
mala
velika
Konto (sanduk) za drva
Okvir za igru u pijesku
sa 1 sjed.
Djeĉija ljulja
sa 2 sjed.
lokomotiva
Djeĉiji vozaĉ
vagonet
Nastrešnica za
mala
djeĉ. igraonicu
velika
Graţa (montaţna)
Lovaĉka ĉeka
Ĉardak nastrešnica
15. Osmatraĉnica- vidikovac
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Roštilj zidani sa drvenom
nastrešnicom
Kućica za ptice
Kućica za
mala
golubove
velika
Kućica za psa
Tabela za
mala
oznaĉavenje
velika
Tabela sa
mala
natpisom
velika
mala
Drvena kuća
srednja
velika
Kućica za igraonu
Pergola
Sofra sa
mala
oklagijom
velika
Štand nastrešnica sa klupama
Izletniĉki panj sa šest furĉić
sjedišta
Je d.
mje re
kom
Dime nzije
100x60x80 cm
200x80x80 cm
300x80x80 cm
sto 200x140x80
klupa 200x30x30
sto 100x80x80
klupa 100x30x35
sto 200x80x80
klupa 200x30x35
sto 300x80x80
klupa 300x30x30
100x30x35 cm
140x30x35 cm
200x30x35
40x40x50 stup 100
30x30x25
60x60x50
60x60x50
300x200x20
180x200
220x200
200x100x70
120x100x70
200x170+krov
250x200+krov
500x300x200
4,0 m2, 180+krov
9,0 m2, 200+krov
9,0 m2, 6 stubova po
200+krov
6,0 m+6 stubova po
200+krov
20x30x25
3 m2,180 visina + krov
5 m2,180 visina + krov
90x60x110
60x30
120x30
60x50
120x100
7,04 m2, 200+krov
10,04 m2, 200+krov
13,04 m2, 200+krov
5,40 m2, visina 2m+krov
raznih dimenzija
ø70
ø90
29. Parkovska kućica
30. Hranilica za divljaĉ
31. Auto kremenko
Ljulja za odmor i
32.
Hrast
rekreaciju
33. Bunar- ĉardak
Hrast
34. Klupe
Hrast
50,00
120,00
180,00
58,50
140,40
210,60
90,00
105,30
68,00
79,56
172,00
201,24
256,00
299,52
42,00
60,00
128,00
35,00
25,00
35,00
35,00
40,00
80,00
110,00
49,14
70,20
149,76
40,95
29,25
40,95
40,95
46,80
93,60
128,70
240,80
281,74
240,80
354,11
1.050,00
813,33
1.680,00
281,74
414,31
1.228,50
951,60
1.965,60
1
2.520,00
2.948,40
1
1.750,00
2.047,50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15,00
610,00
1.016,00
151,00
32,00
42,00
45,00
90,00
1.971,00
2.811,00
3.651,00
1.511,80
17,55
713,70
1.188,72
176,67
37,44
49,14
52,65
105,30
2.306,07
3.288,87
4.271,67
1.768,81
15,00
25,00
425,00
17,55
29,25
497,25
165,00
193,05
1.000,00
1.250,00
1.500,00
1.170,00
1.308,00
1.576,00
209,00
179,00
252,00
216,00
od hrasta
2
28. Kukuruzana bez pokrova
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VRSTA DRVETA I OBRADA
Cje na be z PDV-a Cje na sa PDV-om Drvo obloţe no
Puno drvo i
Drvo obloţ.
limom be z
lakirano
limom
PDV-a
128,00
1,70x1,00x4,00m
1,70x1,00x5,00m3
1,70x1,00x6,00m4
6,00 m2 visina
180m+krov
1,60x0,80x2,00
2,20x1,10m2
1
1
1
180x60x50
kom.
962,00
1.125,54
kom.
kom.
kom.
kom.
1.933,00
117,00
180,00
290,00
2.261,61
136,89
210,60
339,30
100x100x190
mala-nm
srednja-nm
velika-nm
1
1
1.462,00
1.755,00
29
U cijenu nije ukljuĉen PDV. Cijene se odnose na proizvode, ako se u njihovoj izradi koristi drvo
ĉetinara. Kada se za izradu prizvoda koristi druga vrsta drveta, cijena proizvoda se uvećava
procentualno koliko je razlika izmeĊu trupca.
3.Razne usluge Sektora
1. Prorezivanje rudnog ili celuloznog drveta po m3
- Jedan (1) rez.................................................. 15,00 KM
- Dva (2) rez..................................................... 23,00 KM
- Tri (3) reza..................................................... 30,00 KM
- Pet (5) rezova i više....................................... 50,00 KM
2. Cijepanje................................................................5,00 KM/prm (5,85 KM/m3)
3. Pilanje....................................................................5,00 KM/prm (5,85 KM/m3)
4. Slaganje..................................................................3,00 KM/prm (3,51 KM/m3)
U cijenu nije uraĉunat PDV.
XXVII
ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune Cjenovnika o prodaji roba i usluga u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa se vrše u istom postupku kao donošenje samog Cjenovnika.
Cjenovnik o prodaji roba i usluga će se primjenjivati od 01.01. 2015. godine.
Stupanjem na snagu ovog Cjenovnika prestaje sa primjenom Cjenovnik o prodaji roba i usluga
u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-2916-2/13 od 04.11.2013.
godine.
Bosanska Krupa, dana _______________
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Pehadţić Đevad, dipl.ecc.
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
812 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content