κατεβάστε το αρχείο

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ε λ λ ηνι κ ή λογοτεχνία
Π Ε ΖΟ Γ ΡΑ Φ Ι Α
2003 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Δ ι ηγ ή μ α το ς Κύ πρ ο υ
Νικοσ Νικολαου-Χατζημιχαηλ Η κόρη του δραγουμάνου
2003 -
Β ρ α βείο Πρ ω το ε μ φ α ν ι ζόμ ε νου Συ γ γρ αφ έα το υ π ερι ο δι κο ύ Δ ι α β ά ζω
Λιλα Κονομαρα Μακάο (το βιβλίο κυκλοφορεί σε επανέκδοση από το ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ)
2005 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ ατο ς Κύ πρ ο υ
2005 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ ατο ς
2007 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ ατο ς Κύ πρ ο υ
2009 -
Β ρ α βείο Ανα γ ν ω σ τώ ν - Εθ ν ι κό Κέ ν τρ ο Β ι βλί ο υ (Ε ΚΕ Β Ι)
Ελλη Παιονίδου Μαγδαληνή, Μάγδα, Μάγκι
Μάνος Ελευθεριου Ο καιρός των χρυσανθέμων
Μαριοσ Μιχαηλιδησ Ο Οστεοφύλαξ
Γιαννησ Καλπουζοσ Ιμαρέτ, Στη σκιά του ρολογιού
2009 -
Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ α το ς σ τον Α’ Π ανε λ λ ήν ι ο Δ ι αγ ω ν ι σμ ό το υ Ι δρ ύ μ α το ς « Β α σ ι λι κ ή κα ι Ό λγα Σταυρ ο πο ύ λο υ »
Παναγιωτησ Ναννοσ Σκιές οδοιπόρων
2010 -
Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ α το ς του π ερι ο δι κο ύ Δ ι α β ά ζω
Βασιλησ Γκουρογιαννησ Κόκκινο στην Πράσινη Γραμμή
2011 -
Β ρ α βείο Ελ λ ην ι κού Μ υ θ ισ τορ ήμ ατο ς Athens Pr i ze for L i tera tur e
το υ π ερ . Η Κο ι ν ω νί α τ ω ν ( Δ ) ε κάτω ν
Σοφια Νικολαϊδου Απόψε δεν έχουμε φίλους
2011 -
Β ρ α βείο Δ ι ηγ ή μ α το ς τη ς Α κα δημ ί ας Αθην ώ ν (Ί δρυ μ α Π έ τρ ο υ Χάρη)
Τασοσ Καλουτσασ Η ωραιότερη μέρα της
2011 -
Β ρ α βείο Ο υρ ά ν η τη ς Α κα δ η μ ία ς Αθην ώ ν γ ι α το σύ νολο το υ έργο υ το υ σ το δι ήγ ημ α
Δημητρησ Πετσετιδησ Εν οίκω
2011 - • Β ρ α βείο Π ε ζογρ α φία ς του π ερ. Κλ ε ψ ύ δρ α
2012 - • K ρ α τι κό Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ήμ ατο ς
2012 - • Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ α το ς τη ς Ακαδημ ί ας Αθην ώ ν ( Ί δρ υ μ α Κώ σ τα κα ι Ελ έ ν η ς Ουρ άν η)
Γιωργοσ Συμπαρδησ Υπόσχεση γάμου
2012 -
Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ α το ς τη ς Ακαδημ ί ας Αθην ώ ν (Ί δρυ μ α Π έ τρ ο υ Χάρη)
Νικος Παναγιωτοπουλοσ Τα παιδιά του Κάιν
2012 -
Β ρ α βείο Μ υ θ ισ τορ ή μ α το ς του π ερ. Δ ι α β ά ζω
Αλεξησ Πανσεληνοσ Σκοτεινές επιγραφές
2012 -
Β ρ α βείο Ελ λ ην ι κού Μ υ θ ισ τορ ήμ ατο ς Athens Prize fo r L iterature
το υ π ερ . Η Κο ι ν ω νί α τ ω ν ( Δ ) ε κάτω ν
Χρηστοσ Αγγελακοσ Το δάσος των παιδιών
ΠΟΙΗΣΗ
2003 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Ποί η σ η ς Κύ πρ ο υ
2003 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Ποί η σ η ς
2006 -
Β ρ α βείο Λ ά μ πρ ου Πορ φ ύ ρ α της Ακαδημ ί ας Αθην ώ ν
2007 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Π οί η σ η ς Κύ πρ ο υ
2010 -
Β ρ α βείο Γε ωργ ίου Α θ ά να του Ιδρύ μ ατο ς Ο υρ άν η
2011 -
Β ρ α βείο ΕΒ Γ Ε σ τη Β ά σ ω Α βρ α μ ο πο ύ λο υ γ ι α τον σ χεδι ασμ ό το υ βι βλί ο υ
2012 -
1ο Β ρ α βείο σ το 3 2 ο Συ μ πό σ ιο Π οί ησ ης
Μαριοσ Μιχαηλιδησ Σαν άλλοθι οι λέξεις
Μανολησ Πρατικακησ Το νερό
Διονυσησ Καρατζασ Απ' το μισό παράθυρο
Λευκιοσ Ζαφειριου Η θλίψη του απογεύματος
Γιωτα Αργυροπουλου Διηγήματα
Γιαννησ Η. Παππασ (επιμέλεια) Επειδή σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ ακόμη
Αργυρησ Παλουκασ Θέλω το σώμα μου πίσω
Δ ο κ ί μ ι ο - Χ ρ ονι κό
2006 -
Β ρ α βείο Δ οκ ιμ ίου Α κα δ η μ ία ς Αθην ώ ν (Ί δρυ μ α Κώ σ τα και Ε λ έ ν ης Ο υρ άν η)
2009 -
Κ ρ α τι κό Β ρ α βείο Χ ρ ον ι κού - Μαρτ υρί ας
2010 -
Γα λ λι κό Β ρ α βείο Β ι βλίου Ο ι κονο μ ί ας
Λευκιοσ Ζαφειριου Ο βίος και το έργο του Ανδρέα Κάλβου
Βασιλησ Ι. Τζανακαρησ Δακρυσμένη Μικρασία 1919-1922: Τα χρόνια που συντάραξαν την Ελλάδα
Marc Roche Η Τράπεζα, Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο
Ξέ νη λογοτεχνία
ΝΟΜΠΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
2003 -
Τζ. Μ. Κουτσι
1989 -
Καμιλο Χοσε Θελα
Τα χρόνια του σιδήρου • Βίος και πολιτεία του Μάικλ Κ - Το βιβλίο τιμήθηκε με το βραβείο Booker το 1983
Μια γυναίκα στο νησί του Ροβινσώνα • Ημερολόγιο μιας κακής χρονιάς • Σκοτεινές χώρες •
Ξένα ακρογιάλια: Κριτικά δοκίμια 1986-1999 • Θέρος: Σκηνές από την αγροτική ζωή
•
Πυξάρι
1972 -
Χαϊνριχ Μπελ
Το τέλος ενός υπηρεσιακού ταξιδιού
1949 -
• Σταυρός χωρίς αγάπη
Ουιλιαμ Φωκνερ
Ιερό
1947 -
Αντρε Ζιντ
Η στενή πύλη
1929 -
Τομασ Μαν
Ο μικρός κύριος Φρίντεμαν – Ο σκύλος & ο αφέντης
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1967 - Αντρε Πιερ Ντε Μαντιαργκ -
G o nco ur t
Το περιθώριο
1999 -
Ουίλιαμ Τρεβορ -
Davi d Coh en L iterature Prize γ ι α τ η συ νολι κή πρ ο σφ ορ ά το υ σ τ η λογοτε χ ν ία
Καλοκαιρινό ειδύλλιο
2002 - Ριτσαρντ Ρουσο -
Pu l i t zer
Όνειρα και αυταπάτες στο Empire Falls
2004 - Λοραν Γκοντε -
G on cou r t
Κάτω από τον ήλιο του Νότου
2005 - Λαϊονελ Σραϊβερ -
Β ρ α βείο O rang e
Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν
2005 - Πεδρο Θαραλουκι -
Β ρ α βείο N ad al
Συμφωνία σιωπής
2005 - Αλονσο Κουετο -
Β ρ α βείο He rrald e
2005 - Ισμαηλ Κανταρε -
M an I nter natio nal B o o ker γ ι α το σύ νολο το υ έργο υ το υ
H γαλάζια ώρα
Το μοιραίο δείπνο
2007 - Ziλ Λερουα -
G on cou r t
Ένα μπλουζ για τη Ζέλντα
2008 - Τζοανα Καβενα -
Β ρ α βείο O rang e γ ι α νέο υ ς συ γ γρ αφ εί ς
Η ένδοξη παραίτηση της Ρόζα Λέιν
2009 - Αλισ Μονρο - M an I nter n at i o nal B o o ker γ ι α το σύ νολο το υ έργο υ τ ης
Μ’ αγαπάει δεν μ’ αγαπάει • Πάρα πολλή ευτυχία
2010 - Ρανα Ντασγκουπτα - Com monwealth Prize
Σόλο
2011 - Τζουλιαν Μπαρνσ -
Β ρ α βείο M an B o o ker
Ένα κάποιο τέλος
Β ρ α βεί ο μ ε τάφρ ασ ης
2007 -
Β ρ α βείο λογοτε χ ν ι κ ή ς μ ε τά φρ ασ ης α πό τ ην αγ γλι κή γλ ώ σσα
2008 -
Β ρ α βείο λογοτε χ ν ι κ ή ς μ ε τά φρ ασ ης α πό τ ην ι τα λι κή γλ ώ σσα
Τζ. Μ. Κουτσι, Βίος και πολιτεία του Μάικλ Κ – μεταφραση: Αθηνα Δημητριαδου
Κουρτσιο Μαλαπαρτε, Καπούτ – μεταφραση: Παναγιωτησ Σκονδρασ
Α σ τυ νο μ ι κό
1991 -
Ca r t i er D i am on d Dag g er γ ια το σύ νολο το υ έργο υ τ ης
Ρουθ Ρεντελ Η κουρτίνα της μνήμης και άλλες ιστορίες • Πικρό τέλος • Το ροτβάιλερ •
Θαμμένα μυστικά
• Ο Μινώταυρος • Πορτομπέλο • Εμμονή
2004 -
Β ρ α βείο Κα λύ τερ ου Α σ τυ νομ ι κο ύ Μ υ θι σ τορήμ ατο ς α πό τ η Σο υ ηδι κή Ακαδημ ί α
2004 -
Β ρ α βείο Ed g ar Al l an Po e Μ υ θι σ τορήμ ατο ς
2005 -
Ca r t i er D i am on d Dag g er γ ια το σύ νολο το υ έργο υ το υ
Asa Larsson Λευκή νύχτα
Ιαν Ρανκιν Οι αναστημένοι
Ιαν Ρανκιν Οι καταρράκτες • Οι αναστημένοι • Υπόθεση αίματος • Μνήμη νεκρών • Σκελετοί στο κελάρι •
Τελευταίο τραγούδι για τον Ρέμπους
Σκοτεινή πλευρά
• Επικίνδυνες αποστολές στο Εδιμβούργο για τον επιθεωρητή Ρέμπους •
2005 -
C WA G ol d Dag g er
2007 -
I a n Fl em i n g Steel Dag g er
Arnaldur Indridason Η σιωπή του τάφου
Τζιλιαν Φλιν Αιχμηρά αντικείμενα
2007 -
Β ρ α βείο Κα λύ τερ ου Α σ τυ νομ ι κο ύ Μ υ θι σ τορήμ ατο ς α πό τη Σου η δι κ ή Α κα δ η μ ία
Johan Theorin Αντίλαλοι νεκρών
2007 -
No r weg i an B o oks el l er s’ Pr i ze / No r weg ian B o o k Club Prize,
Μυ θ ισ τόρ η μ α τη ς χρ ον ιά ς
2008 -
No r weg i an B o ok Cl u b Pr i ze, Μ υ θι σ τόρημ α τ ης χρ ον ι άς
2008 -
Β ρ α βείο Κα λύ τερ ου Α σ τυ νομ ι κο ύ Μ υ θι σ τορήμ ατο ς τ ω ν Los A ng el es Ti m es
Jo Nesbo Ο χιονάνθρωπος
Jo Nesbo Κυνηγοί κεφαλών
Karin Fossum Boυβή κραυγή
Ζα χαρ ο πλα σ τι κ ή
2007 -
Β ΡΑ Β ΕΙ Α G O U R MA N D - Β es t De sser ts B o o k
2012 -
ΒΡΑΒΕΙΑ GOURMAND - Καλύτερο ελληνικό βιβλίο μαγειρικής για όλη την οικογένεια
Μαριαν Μανιε-Μορενο Ζαχαροπλαστική: 70 εικονογραφημένες συνταγές βήμα βήμα
Γιαννησ Λουκακοσ Chef από την αρχή. Για μικρά και μεγάλα «παιδιά» στην κουζίνα
Ο ι νογ νω σ ί α
2009 -
Β ΡΑ Β ΕΙ Α G O U R MA N D - Β es t N atio nal Wine B o o k γ ι α τ ην Ε λ λάδ α
Γιαννοσ Κωνσταντινου Ανακαλύπτω το κρασί
Π α ι δι κό βι βλίο
1970 -
Β ρ α βείο Ά ν τερ σ ε ν
Τζανι Ρονταρι Εφευρέτες αριθμών • Ζώα έξω απ’ το κλουβί • Η Αλίκη στη χώρα της περιέργειας •
Ιστορίες φτιαγμένες στη μηχανή
• Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο • Παραμύθια από το τηλέφωνο
2005 -
Έπα ινο ς α πό τον Κύ κ λο Ελ λ ηνι κο ύ Π αι δι κο ύ Β ι βλί ο υ
2009 -
Β ρ α βείο Πα ιδι κού Β ι βλίου Α κα δημ ί ας Αθην ώ ν - Ί δρυ μ α Κώ σ τα και Ε λ έ ν ης Ο υρ άν η
2010 -
Β ρ α βείο Ει κονογρ ά φ η σ η ς Κύ κ λο υ Ε λ λ ην ι κο ύ Π αι δι κο ύ Β ι βλί ο υ
2010 -
Έπα ινο ς α πό τα Ελ λ ην ι κά Β ρ α βεί α Γρ αφι σ τ ι κής και Ε ι κονογρ άφησ ης (Ε Β ΓΕ )
για την εικονογράφηση της
Μαριασ Μπαχα στο βιβλίο Η κυρία του χιονιού των αδελφών Γκριμ
Πετρος Τατσοπουλοσ Ο Σίσυφος στο μπαλκόνι
στην Ντανιελα Σταματιαδη για το βιβλίο Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη του Κυριάκου
Χαρίτου
για την εικονογράφηση του
Ρώσση-Ζαΐρη
Σβετλιν Βασιλιεφ στο βιβλίο Οι μύθοι του Αισώπου, σε διασκευή της Ρένας
2011 -
Β ρ α βείο Κύ κ λου Ελ λ ην ι κού Παι δι κο ύ Β ι βλί ο υ (κατ ηγορί α Β ι βλί ο υ μ ε ι σ τορί α
βρ α χεία ς φ όρ μ α ς)
Ευη Γεροκωστα Αστέρια στον πάτο της λίμνης
2011 -
Β ρ α βείο Κύ κ λου Ελ λ ην ι κού Παι δι κο ύ Β ι βλί ο υ (κατ ηγορί α Β ι βλί ο υ Γν ώ σε ω ν)
Μαριζα Ντεκαστρο Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου
2012 -
Β ρ α βείο Ει κονογρ ά φ η σ η ς Β ι βλί ο υ α πό τα Ε λ λ ην ι κά Β ρ α βεί α Γρ αφι σ τ ι κής και
Ε ι κογρ ά φ η σ η ς ( ΕΒ Γ Ε)
Βασιλησ Παπατσαρουχασ για την εικονογράφηση του βιβλίου Ο ιπτάμενος δίσκος του Ευγένιου Τριβιζά
2012 -
K ρ α τι κό Β ρ α βείο Ει κονογρ α φ ημ έ νο υ Π αι δι κο ύ Β ι βλί ο υ
Ευγενιοσ Τριβιζασ Ο ιπτάμενος δίσκος, εικονογράφηση: Βασιλησ Παπατσαρουχασ