close

Enter

Log in using OpenID

4 Odjeljak Sud Europske unije - EUR-Lex

embedDownload
EUROPSKA KOMISIJA
DOKUMENTI
NACRT
općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2015.
SVEZAK 4.
ODJELJAK IV.
SUD EUROPSKE UNIJE
HR
COM(2014) 300 — HR
24.6.2014.
Svi iznosi u ovom dokumentu o proračunu izraženi su u eurima, osim ako nije
drukčije navedeno.
Svi prihodi iz članka 21. stavaka 2. i 3. Financijske uredbe, uneseni u glave 5. i 6.
izvještaja o prihodima, mogu rezultirati unosom dodatnih odobrenih sredstava u
naslove koji su sadržavali početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim
prihodima.
Iznosi koji se odnose na realizaciju odnose se na sva odobrena sredstva,
uključujući odobrena proračunska sredstva, dodatna odobrena sredstva i
namjenske prihode.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
EUROPSKA UNIJA
NACRT
općeg proračuna
Europske unije
za financijsku godinu 2015.
SVEZAK 4.
ODJELJAK IV.
SUD EUROPSKE UNIJE
IV/1
HR
IV/2
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
PROJEKCIJA ZA 2015.
I. UVOD – PRIORITETI ZA 2015.
Svrha ovog uvoda je podsjetiti na kontekst nove proračunske godine navedene u naslovu, u svjetlu razvoja aktivnosti
Suda i prioriteta koji iz njih proizlaze iz ove Projekcije za 2015. godinu.
Nakon ovog uvodnog poglavlja, poglavlja II. (Detaljna analiza proračuna) i III. (Strukturalne promjene) na jasan i
opširan način opisuju različite elemente koji opravdavaju različite proračunske zahtjeve koje je postavio Sud.
1.
Pravosudna Aktivnost S Kojom Se Teško Nositi Unatoč Značajnom Poboljšanju Produktivnosti
Na početku treba podsjetiti da proračun Suda Europske unije sadrži podatke o osoblju i financijskim sredstvima
nužnim za funkcioniranje triju postojećih sudova, tj. Suda, Općeg suda i Službeničkog suda.
U tom je smislu vrlo bitno istaknuti veliko povećanje pravosudne aktivnosti tijekom posljednjih godina (detaljno
obrazloženo infra u točki 1.1.), kao i značajan porast učinkovitosti (u pogledu radnih mjesta i novčanih sredstava
detaljno obrazložen u točki 1.2.), upravo zahvaljujući čemu se do danas moglo savladavati toliko radno opterećenje.
Međutim, povećanje količine sporova je toliko veliko, da je briga za temeljni cilj postizanja kvalitete i brzine u
rješavanju predmeta dovela do upućivanja zakonodavcu dva prijedloga za izmjenu Statuta Suda, i to prvog u
ožujku 2011. (koji se prvenstveno odnosi na imenovanje dodatnog broja sudaca Općeg suda), te drugog u siječnju
2013. (imenovanje tri nova nezavisna odvjetnika Suda). Ovi su prijedlozi obrazloženi u točki 1.1., a proračunske
posljedice koje iz njih proizlaze u proračunskoj godini 2015. u poglavlju III.
1.1.
Vrlo velik porast pravosudne aktivnosti koji zahtijeva donošenje zakonodavnih mjera
Najvažnije je zapamtiti da, za razliku od nekih drugih institucija koje imaju mogućnost utjecati na svoju aktivnost
(npr. smanjivanjem brojnosti ili veličine programa, revizija…) ili pak mogu odrediti negativne prioritete (napu­
štanje određenih aktivnosti), tri suda u sastavu Suda ne mogu utjecati na broj predmeta koje zaprimaju. Unatoč
tome, oni su dužni učiniti sve što je moguće kako bi te predmete riješili uz visoku razinu kvalitete koja se od njih
zahtijeva, te razumne rokove.
U godišnjem su izvješću Suda Europske unije za 2013. godinu, koje je dostupno na internetskoj stranici Curia (http://
curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/), izbrojene pravosudne aktivnosti Suda, Općeg suda i Službeničkog suda tijekom
prethodnog razdoblja. Ono također sadrži i sve statistike koje omogućuju transparentnu i objektivnu procjenu radnog
opterećenja (broj zaprimljenih predmeta) ali i produktivnosti sudova (broj okončanih predmeta i trajanje postupaka).
Pravosudne statistike Suda za 2013. godinu, općenito uzevši, karakterizira do sada najveći broj podnesenih
predmeta (1 647 odn. + 15,4 % u odnosu na 2012. godinu).
Kako se opaža iz donje tablice, razvoj pravosudne aktivnosti u razdoblju 2007. – 2013. (1) objektivno potvrđuje
značajnu tendenciju povećanja, koja uostalom svjedoči o sve većem povjerenju nacionalnih sudova i pojedinaca
prema sudovima Unije.
(1) Dovoljno dugo razdoblje – 7 godina – da bi se analizirale eventualne strukturalne promjene. Povrh toga, struktura sudova je
također kroz cijelo to razdoblje ostala ista (3 suda od kojih je SLS osnovan krajem 2005., te praktički identičan broj sudaca/
nezavisnih odvjetnika, s obzirom na to da su 2 nova hrvatska suca kao i novi nezavisni odvjetnik stupili na dužnost tek u drugoj
polovici 2013. godine).
24.6.2014.
HR
Podneseni predmeti
Nacrt općeg proračuna 2015.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
% promjene
n/n-1 20072013 (%)
1 260
1 333
1 243
1 406
1 569
1 427
164
30,7 %
5,8 %
– 6,8 %
13,1 %
11,6 %
– 9,1 %
15,4 %
1 301
1 298
1 230
1 518
1 404
1 587
16,5 %
– 0,2 %
– 5,2 %
23,4 %
– 7,5 %
13,0 %
% promjene n/n-1
Okončani predmeti
% promjene n/n-1
IV/3
1 117
42,1 %
Osim toga treba istaknuti da prosječni porast broja predmeta podnesenih u ovom razdoblju koji iznosi + 30 %, prikriva
mnogo značajnija odstupanja kod nekih sudova (povećanje broja predmeta je kod Općeg suda bilo veće od 50 %)
ili kod nekih vrsta predmeta (broj prethodnih postupaka kod Suda je porastao za više od 70 %).
Ova bi se opća tendencija povećanja po svoj prilici trebala nastaviti, uzevši osobito u obzir izmjene koje je donio
ugovor iz Lisabona (koji je proširio ovlasti Suda i Općeg suda) kao i relativno skoro pridruživanje nove države članice
(Republike Hrvatske), koje će također uzrokovati povećanje broja predmeta.
Osobito se mora istaknuti još i veće povećanje broja okončanih predmeta (+ 42 %), kao i smanjivanje vremena
trajanja postupaka tijekom tog razdoblja, iz razloga što ti podaci objektivno ukazuju na neprekinuta nastojanja
za povećanje produktivnosti koja poduzimaju sudovi uz podršku općih službi, a koja su detaljnije opisana u
točki 1.2.
Međutim, mora se konstatirati da je povećanje broja predmeta toliko značajno, da svi navedeni napori ne dostaju da bi
se zaustavio porast broja aktivnih predmeta, koji se dodatno povećao u 2013. (+ 2,5 %).
Svjestan da toliko povećanje sudske aktivnosti može ozbiljno ugroziti učinkovitost sudskog sistema Unije, Sud je
zakonodavcu Unije 2011., te potom 2013., podnio prijedloge izmjena Statuta Suda koje je smatrao prijeko
potrebnima.
Kada je riječ o prijedlogu iz ožujka 2011., iako su neki njegovi elementi do sada usvojeni (osobito ustanovljivanje
dužnosti potpredsjednika, nova organizacija velikog vijeća Suda te mogućnost imenovanja privremenih sudaca na
Službeničkom sudu), do nužnog povećanja broja sudaca na Općem sudu još uvijek nije došlo. Iako jest istina da
je otvaranje 9 mjesta pravnih savjetnika počevši od 1. siječnja 2014. pozitivna mjera (1), Sud može samo priželjkivati
da zakonodavna vlast u što kraćem roku postigne sporazum (2) koji će omogućiti nadoknađivanje sve većeg kašnjenja
pri rješavanju predmeta.
Kada je riječ o prijedlogu iz siječnja 2013. o povećanju broja nezavisnih odvjetnika Suda, u skladu s odredbama
koje su već sadržane u Lisabonskom ugovoru (3), Sud pozdravlja odluku zakonodavne vlasti (4), temeljem koje je prvi
nezavisni odvjetnik već stupio na dužnost u listopadu 2013., dok je dolazak ostale dvojice predviđen za listopad
2015. (vidjeti poglavlje III.).
(1) Predstavljena pismom ciparskog Predsjedništva od 27. prosinca 2012. upućenim predsjedniku Suda.
(2) Iako se prema sadašnjem stanju stvari čini da se nazire sporazum o imenovanju 9 dodatnih sudaca, države članice se nisu
usuglasile o načinu rotacije sudaca.
(3) Članak 252. UFEU-a i deklaracija br. 38. koju je usvojila međuvladina konferencija prilikom potpisivanja navedenog Ugovora.
(4) Odluka Vijeća od 25. lipnja 2013. o povećanju broja nezavisnih odvjetnika Suda Europske unije.
HR
IV/4
1.2.
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
Imperativ: postizanje značajnih dobitaka na učinkovitosti kako bi se sačuvali ciljevi kvalitete i brzine pri
rješavanju predmeta
Suočen s tolikim povećanjem pravosudne aktivnosti, te povrh zakonodavnih prijedloga koji su ranije navedeni,
Sud već više godina koristi sve načine koji omogućavaju da se temeljni ciljevi kvalitete i brzine u rješavanju
predmeta poštuju na najbolji mogući način.
Stoga, a u cilju omogućavanja boljeg razumijevanja prioriteta predloženih za 2015., važno je zadržati u
pamćenju glavne smjerove reformi metoda rada kao i opseg poboljšanja učinkovitosti koji je već postignut.
1.2.1. Glavni smjerovi reformi metoda rada
Ranije spomenuto vrlo značajno povećanje produktivnosti sudova jest rezultat suštinskih reformi koje su u osnovi
koncentrirane u četiri sljedeća područja:
— Poboljšanje pravnog okvira sudova
Djelatnost Suda odvija se unutar vrlo strogog pravnog okvira stvorenog da bi jamčio urednu pravosudnu djelatnost
i jednakost u postupanju prema svim strankama. Njegovo bi nepoštivanje dovelo do teških pravnih rizika.
Stoga reforma poslovnika sudova (uz uvjet odobrenja od strane Vijeća) – imajući u vidu poboljšanja koja se
njome uvode – predstavlja priliku za povećanje učinkovitosti. U tom je smislu 2012. usvojen novi poslovnik Suda,
dok je u 2013. usvojen novi dodatni poslovnik (1). Usporedno s time, Sud je usvojio nove praktične upute za
stranke. U tijeku je i reforma poslovnika Općeg i Službeničkog suda, a oni bi trebali biti usvojeni tijekom 2014.
Osim nužnosti prilagodbe pravila postupka stvarnim okolnostima postupaka koji se pokreću pred sudovima, jedan
od glavnih ciljeva jest i povećanje uporabe različitih proceduralnih instrumenata koji omogućavaju ubrzanje
rješavanja određenih predmeta, poštujući pritom zahtjeve pravičnog postupka.
— Dematerijaliziranje pravosudne aktivnosti: značajno informatičko radilište
Prvi prioritet je predstavljala dematerijalizacija dosadašnjih sudskih odluka: primjena e-Curije, pokrenute
krajem 2011., predstavlja ključni korak u zamjeni razmjene dokumenata sa strankama, bez kojega se tajništva
sudova ne bi mogla nositi s eksplozijom broja predmeta. Uspjeh te aplikacije konstantno se potvrđuje u praksi, a
poboljšanja koja se na njoj poduzimaju bez prekida omogućavaju da se broj njezinih korisnika dodatno povećava.
Nakon tog uspjeha, kao sljedeći se prioritet postavila dematerijalizacija budućih sudskih odluka: kako je
popularizacija prakse Suda jedan od njegovih osnovnih zadataka (s ciljem da svi pravni profesionalci kao i
pojedinci u različitim državama članicama imaju jednake mogućnosti), u uskoj interinstitucionalnoj suradnji s
Uredom za publikacije ostvarena je zamjena bivšeg Zbornika na papiru elektroničkim Zbornikom sudske
prakse, što je zahtijevalo i informatičke investicije kao i izmjenu organizacije tijekova interne i eksterne produk­
cije. Uštede proračuna za objavljivanje u svakom su slučaju već sada vrlo značajne.
Posljedica ovih značajnih unapređenja jest ta da je zbog potreba neprekinutog obavljanja službe u naprednom
tehnološkom okruženju nužno održavanje informatičkih resursa na odgovarajućoj razini.
(1) Mijenjajući poslovnik od 4. prosinca 1974. koji je posljednji put izmijenjen u veljači 2006.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
— Stroga primjena zahtjeva integralne višejezičnosti
Jezični se režim Suda ne može usporediti niti s jednim drugim sudom na svijetu, iz razloga što svaki od službenih
jezika Unije može biti jezik postupka. Poštivanje integralne višejezičnosti obvezatno je zbog komuniciranja sa
strankama na jeziku postupka, kao i zbog osiguravanja dostupnosti sudske prakse u svim državama članicama.
Tim se imperativima, povezanim s velikim povećanjem broja sporova, jednostavno objašnjava činjenica da
povećanje učinkovitosti u lingvističkom području već odavno predstavlja apsolutni prioritet, i to najprije da
bi se izbjeglo nastajanje uskog grla koje izravno negativno utječe na rješavanje predmeta na sudovima, a
potom i da bi se držalo pod kontrolom povećanje osoblja u službama za prijevod i tumačenje.
Iz tog su razloga, a vezano za prevođenje, sudovi tijekom posljednjih godina poduzeli mnoge postupovne
mjere (1) s ciljem povećanja ekonomičnosti, koje su u novije vrijeme čak i pojačane, a bez kojih bi obujam
stranica za prevođenje koji je u 2013. godini premašio 900 000, znatno premašivao 1,4 milijuna. Iz navedenoga
proizlazi značajna ušteda na poslovima pravnika lingvista (više od 300 radnih mjesta), jer bi u suprotnom njihovo
dodatno zapošljavanje bilo neophodno radi osiguranja urednog rješavanja predmeta.
Ostajući na području prevođenja, usporedno sa svime navedenim, temeljnu ulogu ima i razvoj sve učinkovitijih
prevoditeljskih programa. Iz tog razloga služba prevođenja usko surađuje na interinstitucionalnim istraživanjima
koja se provode u tom području (u novije vrijeme osobito sistem za prevođenje [email protected] Translation), a
koja bi trebala dovesti do postupnog poboljšanja učinaka.
Na istom tragu, a u pogledu potreba za tumačenjem, primjenom postupovnih i organizacijskih mjera sudova glede
raspravnih ročišta bilo je moguće ograničiti broj ročišta te na taj način smanjiti korištenje usluga freelance
tumača.
— Minimizacija udjela horizontalnih službi
U kontekstu vrlo snažnog porasta pravosudne aktivnosti, od najvećeg je značenja pojačati, ili barem održati na
istoj razini, radnu sposobnost ureda sudaca kao i službi najizravnije povezanih s pravosudnom djelatnošću. Zbog
toga je važno u najvećoj mogućoj mjeri povećati učinkovitost pomoćnih i administrativnih službi (kadrovske,
financijske, informatičke, logističke, za nekretnine itd.), kako bi se ostvarile uštede na radnim mjestima. Ovaj je
cilj, koji se provodi već više godina, u značajnoj mjeri urodio plodom, te je relativni udio horizontalnih službi
rekordno nizak (15,1% svih kadrova). Mora se podsjetiti da svaki postotni poen uštede u konačnici predstavlja
20 radnih mjesta.
Ovakvi – inače u usporedbi s rezultatima drugih institucija vrlo povoljni – rezultati, prvenstveno proizlaze iz mjera
unutarnje organizacije, ali također i iz maksimalne suradnje s drugim europskim institucijama (kao i s državom
Luksemburg u dijelu koji se odnosi na nekretnine).
1.2.2. Važnost ostvarenog povećanja produktivnosti
Sve mjere organizacije i modernizacije koje je Sud usvojio, a osobito one koje su navedene u prethodnoj točki,
omogućavaju ostvarivanje vrlo značajnog povećanja produktivnosti, i to kako u pogledu radnih mjesta tako i u
pogledu novčanih sredstava.
(1) Selektivno objavljivanje odluka Suda i Općeg suda, sažetaka zahtjeva za prethodnu odluku, skraćivanje prosječne dužine
mišljenja nezavisnih odvjetnika.
IV/5
IV/6
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
a) Povećanje produktivnosti u pogledu radnih mjesta
Kako bi se objektivno utvrdila važnost povećanja produktivnosti koje je Sud ostvario tijekom razdoblja 2007. –
2013., dovoljno je istaknuti činjenicu da se je broj okončanih predmeta povećao za 42 % (vidjeti točku 1.1.), dok
je povećanje osoblja u istom razdoblju iznosilo samo + 3 % (1).
Osim toga, opaža se da je povećanje broja osoblja Suda u navedenom razdoblju 2007. –2013. bilo manje od
prosječnog ukupnog povećanja osoblja europskih institucija, i to unatoč snažnom povećanju pravosudne aktiv­
nosti.
Zahvaljujući većem broju mjera organizacije i modernizacije, a osobito zahvaljujući odlukama koje su donijeli sudovi
kao i razvoju sve učinkovitijih prevoditeljskih programa, bilo je moguće:
— izbjeći otvaranje gotovo 350 radnih mjesta, odnosno gotovo 18 % radnih mjesta iz 2013., i to – kako se vidjelo
– većinom na razini lingvističkih službi, ali također i horizontalnih službi;
— ispoštovati, iako ne bez teškoća, sporazum koji su zaključile dvije grane proračunske vlasti o smanjenju
osoblja (2) (-5 % u razdoblju 2013. – 2017., u načelu 1 % godišnje). Tako je 2013. ukinuto 20 radnih mjesta, a
2014. još 20.
Što se posljednje točke tiče, treba istaknuti izazove koje postavlja takav zahtjev, znajući da, a kako je već
spomenuto, tri suda u sastavu Suda ne mogu regulirati priljev predmeta koji im pristižu, te da, za razliku od
nekih drugih institucija, ne mogu odrediti negativne prioritete, s obzirom na to da sve predmete treba obraditi uz
zahtijevanu visoku razinu kvalitete i u zadovoljavajućim rokovima.
Iz tog je razloga nužnost poštede osoblja u uredima sudaca od bilo kakva ukidanja radnih mjesta dovela do
primjene politike selektivnog ukidanja radnih mjesta i to nužno u postotku većem od 1 % na razini svih službi.
Učinak povećanja radnog vremena koji je stupio na snagu od 1. siječnja 2014. treba poslužiti da se djelomično ublaže
posljedice koje će nastati.
U tom složenom kontekstu, Sud je koliko je god to bilo moguće, nastavio davati prednost najekonomičnijim politi­
kama upravljanja ljudskim potencijalima: premještaju (uvijek u korist pravosudne aktivnosti) i revalorizaciji radnih
mjesta (prenamjenama radnih mjesta AST u radna mjesta AD), a kako bi se suočio s promjenama kvalifikacije radnih
zadataka u određenim aktivnostima).
Naposljetku, treba podsjetiti da vrlo visoka razina popunjenosti radnih mjesta (koja, kao i proteklih godina, ostaje
blizu 98 %), uvijek predstavlja najbolji pokazatelj optimalnog korištenja radnih mjesta koje je proračunska vlast
stavila Sudu na raspolaganje. Zapravo, budući da visoko radno opterećenje službi Suda zahtijeva politiku zapošlja­
vanja koja je istodobno vrlo reaktivna, kvalitativna i stroga, stopa upražnjenosti radnih mjesta minimalna je (oko 2 %
tijekom cijele godine (3) uz izuzetak učinka pristupa Hrvatske).
b) Učinkovitost pri upravljanju financijskim sredstvima
Na početku treba istaknuti koliko je u proračunskim razmjerima važan učinak mjera organizacije i modernizacije
kojima je do današnjeg dana omogućeno ostvarivanje ušteda za nova radna mjesta (350) kao i ukidanje 40 radnih
mjesta. Naime, bez toga bi se sredstva iz glave 1. proračuna morala povećati za gotovo 40 milijuna eura, odnosno za
malo više od 10 % godišnjeg proračuna Suda za 2014.
(1) Resursi su se zapravo povećali s 1 882 na 1 939 zaposlenih između 2007. i 2013., isključujući povećanje zbog pristupa Hrvatske
(63 zaposlenja tijekom 2. semestra 2013.), koji sami nisu mogli neposredno utjecati na povećanje sudske produktivnosti.
(2) Ovaj je sporazum zaključen u okviru donošenja višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020.
(3) Navedena stopa upražnjenih radnih mjesta u cijelosti opravdava paušalnu stopu smanjenja predloženu za 2015. u visini 3 %.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
Na drugom mjestu ipak ne treba zanemariti niti druge uštede financijskih sredstava koje proizlaze iz učinjenih odabira
u sljedećim područjima:
— dematerijalizacija pravosudne aktivnosti: osim izravnog učinka na vrijeme trajanja postupaka (koje se ne može
izraziti u novčanim sredstvima), dematerijalizacija priljeva dokumenata je imala značajan učinak na više prora­
čunskih stavki (značajno smanjenje potrošnje papira, značajno smanjenje poštanskih troškova zahvaljujući eCuriji, značajno smanjenje troškova objavljivanja zahvaljujući pokretanju elektroničkog Zbornika sudske prakse).
— optimizacija resursa u jezičnom području: i u području prevođenja i u području tumačenja, politika upravljanja
resursima usmjerena je na optimalno korištenje internih resursa (zaposlenika), pri čemu korištenje usluga vanjskog
osoblja (freelance) ipak predstavlja nužno pomagalo radi izbjegavanja značajnog povećanja broja zaposlenog
osoblja kao i savladavanja povremenog povećanja opsega posla koje se nužno mora pojavljivati. Tako jezične
službe primjenjuju najbolji mogući omjer internog/vanjskog rada kako bi se izbjeglo svako preopterećenje
kadrova (1). Isto tako, i proširenje mjera koje poduzimaju sudovi s ciljem smanjenja broja stranica za prijevod ili
ograničenja broja ročišta, neposredno utječe na financijska sredstva namijenjena freelance prevoditeljima i tuma­
čima (na taj je način u 2013. ušteđeno preko 3 milijuna eura više u odnosu na početne procjene).
— nekretninska politika: kao i većina institucija, Sud je davao prednost politici stjecanja nekretnina, koja je, kako
je u svojem specijalnom izvješću br. 2/2007 pokazao Revizorski sud, neupitno isplativija od politike zakuplji­
vanja nekretnina (u osnovi zbog izuzeća od PDV-a na cijenu izgradnje koji uživaju institucije, ali i zbog ljubaznog
ustupanja zemljišta od strane države Luksemburg). Tako je – nakon dovršetka kompleksa nove Palače (krajem
2008.) i obnove pridruženih zgrada potpuno povezanih s kompleksom Palače (kraj lipnja 2013.) – najveći broj
službi okupljen na toj glavnoj lokaciji, te je Sud mogao napustiti dvije od tri zgrade koje je ranije imao u najmu
(Géos i Allegro). Sukladno zahtjevima dviju grana proračunske vlasti, zahtjevi se Suda za financijskim sredstvima
uklapaju u jasno određeni višegodišnji financijski okvir, koji je detaljnije opisan u izvješću o investicijama u
nekretnine u razdoblju 2014. – 2018.
— interinstitucionalna suradnja kao i suradnja s državom Luksemburg: za instituciju veličine Suda, interin­
stitucionalna suradnja bez sumnje predstavlja značajan čimbenik štednje koji se koristi u svim područjima u
kojima je to moguće. To je osobito slučaj u sljedećim područjima:
— lingvističkom (osobito pri razvoju interinstitucionalnih informatičkih programa u području terminologije ili
pomoći pri prijevodu);
— informatičkom (interinstitucionalni natječaji obuhvaćaju više od 90 % materijalnih troškova i troškova tele­
foniranja, te više od 40 % troškova usluga; Komisija i Vijeće održavaju infrastrukture većeg broja glavnih
aplikacija);
— upravljanju osobljem i financijama (putem interinstitucionalnih aplikacija kao što su NAP, Sysper2 ili SAP,
suradnja s EPSO-om…);
— te objavljivanju (putem Ureda za publikacije).
Također, što se tiče nekretnina, i povrh redovite suradnje s OIL-om (interinstitucionalni ugovori za energiju,
osiguranje, tehničku pomoć…), važni projekti izgradnje i obnove su poduzeti u uskoj suradnji s državom Luksemburg,
uz postizanje u konačnici značajnih financijskih i personalnih ušteda.
Naposljetku, visoka stopa iskorištenosti dodijeljenih sredstava jest dobar pokazatelj kvalitete proračunskih projek­
cija koje su sačinile službe Suda, kao i pokazatelj učinkovitosti njihovim upravljanjem. Tako je opća stopa iskori­
štenosti financijskih sredstava u 2013. iznosila 98 %, od čega 99,2 % za glavu 2. i 97,5 % za glavu 1. (nakon
isključenja sredstava koja su prvotno dodijeljena za usklađivanje plaća, a koja u konačnici – uzimajući u obzir
odluke Vijeća – nisu bila potrebna).
(1) Primjerice postotak vanjskog rada u području prevođenja iznosi 23 %, s obzirom na to da se vanjskim suradnicima mogu povjeriti
isključivo dokumenti koji nisu povjerljivi.
IV/7
HR
IV/8
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
Izvještaj o proračunskom i financijskom upravljanju za proračunsko razdoblje 2013. koji se nalazi u sastavu ove
dokumentacije o projekciji za 2015., sadrži podrobnije detalje o korištenju financijskih sredstava razvrstane po
poglavljima proračuna, kao i podatke o doznakama obavljenim tijekom proračunskog razdoblja.
2.
Prioriteti Koji Obilježavaju Projekciju Za 2015.
Sud je svoju projekciju sastavio vodeći računa o sljedeća dva prioriteta:
— suočavanja s izazovima snažno rastuće pravosudne aktivnosti i pojačavanja Suda u mjeri u kojoj to dopušta
zakonodavna vlast;
— nastavku provođenja proračunske štednje koja obvezuje sve europske institucije u kontekstu ograničavanja
administrativnih troškova iz rubrike 5. proračuna Unije.
U točkama 2.1. i 2.2. podrobno su opisane proračunske posljedice koje iz navedenoga proizlaze.
2.1.
Suočavanje s izazovima snažno rastuće pravosudne aktivnosti
2.1.1. Ostvarenje pojačanja Suda kakvog dopušta zakonodavna vlast
Kako je već spomenuto u točki 1.1. ovog uvoda, vrlo veliki porast pravosudne aktivnosti naveo je Sud da zakono­
davcu Unije podnese prijedloge za dvije izmjene strukture Suda.
Zakonodavna je vlast u cijelosti usvojila prijedlog iz siječnja 2013. o imenovanju triju novih nezavisnih odvjetnika, od
koji je jedan – poljskog državljanstva – već stupio na dužnost u listopadu 2013., dok ostala dvojica, češki i danski
državljani, trebaju stupiti na dužnost u listopadu 2015. Proračun za 2015. uzima u obzir financijski utjecaj stupanja na
dužnost prethodno navedene dvojice nezavisnih odvjetnika kao i njihovih ureda (odnosno zapošljavanje 14
ugovornih djelatnika), što iznosi 1,29 milijuna eura (vidjeti poglavlje III.).
Što se pak tiče prijedloga iz ožujka 2011., iz diskusija koje se vode u Europskom parlamentu i Vijeću vidljivo je da je
– unatoč konsenzualnom prihvaćanju mogućnosti imenovanja 9 dodatnih sudaca Općeg suda – konačna odluka ipak
odgođena do postizanja jednoglasnosti država članica o načinu određivanja/rotacije navedenih sudaca. Stoga se u
ovom stadiju u proračunu za 2015. ne može uzeti u obzir nikakva posljedica takve promjene.
2.1.2. Sprečavanje uskih grla štetnih po produktivnost sudova
Učinkovit odgovor na probleme koje postavlja vrlo izražen porast pravosudne aktivnosti, osim brze primjene zako­
nodavnih mjera koje su prethodno navedene, podrazumijeva i vođenje računa o tome da uska grla koja bi mogla
usporiti trajanje postupaka i objavljivanje sudskih odluka ne spriječe poboljšanje produktivnosti sudova.
Iz tog razloga, a bez utjecaja na nastavak smanjivanja broja radnih mjesta u skladu s ranije navedenim, Sud mora
istaknuti potrebu za zapošljavanjem na određenim vrlo specifičnim radnim mjestima na sljedećim poslovima
nužnima za osiguranje učinkovitosti pravosudne djelatnosti:
— jedinica verifikatora presuda pri uredima predsjednika Općeg suda i predsjednika Službeničkog suda (2 mjesta);
— Tajništvo Općeg suda (1 mjesto);
— Uprava za istraživanje i dokumentiranje (2 mjesta);
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
— Uprava za protokol i informiranje (1 mjesto);
— Opća uprava za prijevod (6 mjesta).
Ovi su zahtjevi detaljno obrazloženi u točki 2.1. poglavlja II.
2.2.
Proračun u skladu s preporukama za štednjom
Kao i prethodnih godina, proračun je sastavljen vodeći računa o uvažavanju preporuka o proračunskoj štednji koje
su sadržane u rezolucijama dviju grana proračunske vlasti (1).
Sud je također uvažio i preporuke koje je dala Komisija (2), u svojem svojstvu koordinatora projekcija koje se
odnose na troškove upravljanja, osobito u dijelu koji se odnosi na nastavak smanjenja radnih mjesta
Pristup Suda problematici radnih mjesta
U okviru smanjenja osoblja u visini od 5 % koje je od svih institucija zahtijevano kroz razdoblje 2013. – 2017., a
vodeći računa o broju radnih mjesta u 2012., Sud u navedenom razdoblju od 5 godina namjerava ukinuti 97 radnih
mjesta. Budući da je 40 radnih mjesta već ukinuto (20 tijekom 2013. i 20 tijekom 2014.), tijekom 2015., 2016., i
2017. treba ukinuti još 57 radnih mjesta.
Brinući se o tome da u ranije opisanoj teškoj situaciji nastavi, koliko je god to moguće, sudjelovati u navedenom
zajedničkom cilju, Sud je svojim službama naložio provođenje screeninga aktivnosti, uz produbljenu analizu tran­
sverzalnih procesa, kako bi se na dulji rok aktivirale značajne sinergije.
Zahvaljujući tim analizama/naporima, 19 će mjesta biti moguće ukinuti 2015., u skladu s općim ciljem Suda za
smanjenje radnih mjesta.
Kako je već navedeno u točki 1.2.2. a), apsolutni imperativ očuvanja broja radnih mjesta osoblja u uredima sudaca
nužno uzrokuje smanjenje ostatka osoblja u postotku većem od 1 %.
Naposljetku, Sud će nastaviti odlučno voditi politiku premještaja, vodeći računa o činjenici da određeni radni zadaci
ili određena zanimanja postaju sve sofisticiranija, te zahtijevaju sve kvalificiranije osoblje. Ova je politika još i nužnija
u razdoblju smanjivanja broja osoblja, jer upravo navedeno osoblje može najbolje sudjelovati u razvoju novih metoda
ili efikasnijih informatičkih programa, koji će u budućnosti omogućiti povećanje produktivnosti. Ova se politika, koju
je u velikoj mjeri podržavala proračunska vlast, nadopunjava s određenim brojem točno određenih revalorizacija (16
revalorizacija), koje s proračunskog gledišta nisu skupe.
Pristup Suda problematici financijskih sredstava
Kako je vidljivo iz donje tablice, opće povećanje proračuna (+ 1,47 %) proizlazi iz djelovanja dvaju čimbenika:
— povećanja troškova osoblja iz glave 1. (+ 2,39 %) koje je velikim dijelom uzrokovano primjenom parametara za
usklađivanje koje je dostavila Komisija (i koji se odnose na usklađivanja u 2012. i 2015., što je detaljno opisano u
točki 1.2. poglavlja II.). Zapravo, učinak povećanja financijskih sredstava za Članove institucije (zbog značajnog
obnavljanja Suda predviđenog za listopad 2015.), te nužnog povećanja sredstava za freelance prevoditelje (koje je
izravno povezano s prognozama povećanja pravosudne aktivnosti), nije od velike važnosti. Treba primijetiti da je,
što se tiče Članova institucije, predviđeno da se od 2015. sredstva za njihove mirovine transferiraju Komisiji koja
će se ubuduće brinuti za njihovu isplatu po uzoru na dogovor koji Komisija ima s Europskim parlamentom još od
2014.
(1) Zaključci Vijeća od 12. veljače 2013. o smjernicama za proračun 2014.
Rezolucija Europskog parlamenta od 6. veljače 2013. o orijentirima za proračunski postupak 2014.
(2) Cf. pismo povjerenika Lewandowskog upućeno različitim institucijama od 9. siječnja 2014.
IV/9
HR
IV/10
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
— osjetno smanjenje troškova funkcioniranja infrastrukture iz glave 2. (– 1,34 %) koje proizlazi iz stroge
primjene zero-based budgetinga kao i povećanja produktivnosti opisanog u točki 1.2.1., što je značajno
više od cilja koji je predložila Komisija da se „zamrznu troškovi, osim naknada iz radnog odnosa, na njihovoj
razini iz 2014”.
(u milijunima eura)
2015.
Trenutačni proračun
GLAVA 1. – Osobe povezane s institucijom
% promjene
268,42
262,16
2,39 %
85,30
86,46
– 1,34 %
0,05
0,05
–
353,77
348,67
1,47 %
GLAVA 2. – Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi
GLAVA 3. – Posebni zadaci
ukupno
2014. (*)
(*) Kako bi se pružila transparentna usporedba, podaci iz glave 1. za 2014. umanjeni su za sredstva za mirovine Članova zato što će se od 2015. ta
sredstva nalaziti u proračunu Komisije.
3.
Rekapitulacija Glavnih Promjena Koje Obilježavaju Projekciju Za 2015.
Donja tablica analizira, po glavama, iznos financijskih sredstava koja su razdijeljena sukladno različitim ranije
opisanim elementima. Iz nje je vidljiv udio svakog od elemenata u povećanju prijedloga proračuna za 2015. u
odnosu na proračun iz 2014.
(u milijunima eura)
Proračun za redovno
funkcioniranje
Rekapitulacija projekcije za 2015.
GLAVA 1. – Osobe povezane s institucijom
2 nova nezavisna
odvjetnika
ukupno
268,42
0,84
269,26
85,30
0,45
85,75
0,05
-
0,05
ukupno 2015.
353,77
1,29
355,06
proračun 2014. (*)
348,67
-
348,67
% promjene u odnosu na proračun za 2014. budget 2014. total
1,47 %
0,36 %
1,83 %
GLAVA 2. – Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti troškovi
GLAVA 3. – Posebni zadaci
(*) Umanjen za sredstva za mirovine Članova, kako je već objašnjeno.
II. DETALJNA ANALIZA PRORAČUNA ZA REDOVNO FUKCIONIRANJE
1.
Hipoteze Za 2005.
Projekcije troškova utvrđene su uzimajući u obzir naznake koje je Komisija poslala institucijama 17. prosinca 2013. i
7. ožujka 2014., s ciljem da se projekcije za 2015. sačine sukladno koordiniranim i usuglašenim procedurama.
1.1.
Opća razina cijena
Komisija indikativno procjenjuje da će se opća razina cijena u Luksemburgu u 2015. povećati u prosjeku oko 1,7 %.
24.6.2014.
1.2.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
Razina usklađivanja naknada (sredstva iz poglavlja 1 0., 1 2., i 1 4.)
Pretpostavke usklađivanja naknada koje je predložila Komisija su sljedeće:
a) + 1,7 % od 1. srpnja 2015. (zamrzavanje naknada primjenjuje se u 2014., kao što se već primjenjivalo i u 2013.);
b) uvažavanje dodatnog usklađenja u visini od + 0,8 % za 2012., sukladno sporazumu koji su 4. ožujka 2014. postigli
Parlament, Vijeće i Komisija u vezi s retroaktivnim usklađenjem naknada i mirovina od 1. srpnja 2012.
Sve zajedno, kumulirani učinak usklađenja pod (a) i (b) uzrokuje povećanje mase plaća od 1,66 % u odnosu na 2014.
1.3.
Uvažavanje novog Pravilnika o osoblju
Prijedlog proračuna za 2015. u cijelosti uvažava sve odredbe novog Pravilnika o osoblju za dužnosnike i ostale
službenike koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. Njime se omogućuju značajne uštede, koje proizlaze iz ograni­
čavanja napredovanja administratora i asistenata, osnivanja kategorije tajnika i smanjivanja naknada koje se plaćaju na
ime troškova putovanja prigodom godišnjih odmora.
1.4.
Prebacivanje financijskih sredstava za mirovine Članova Komisiji
Financijska sredstva za mirovine Članova prebacit će se u odjeljak „mirovine proračuna” Komisije, koja će se od
2015. brinuti za njihovu isplatu. Taj je novi pristup u skladu sa zahtjevom povjerenika Lewandowskog (1) kako bi se
na sredstva za „mirovine Članov” svih institucija primjenjivao jedinstveni režim, pri čemu je Komisija već prihvatila
da od 2014. na sebe preuzme upravljanje sredstvima za mirovine bivših Članova Parlamenta.
2.
Povećanje Kadrova
Kako je već naznačeno u poglavlju I., pristup Suda kadrovskoj problematici određen je sljedećim imperativima koji su
usko povezani s potrebom nošenja s vrlo velikim porastom sudske aktivnosti:
— realizacija pojačanja sudova koju je dopustila zakonodavna vlast;
— sprečavanje nastanka uskih grla štetnih za produktivnost sudova;
— nastavak smanjenja osoblja (– 5 % u razdoblju 2013. –2017.);
— nastavak potrebnog premještanja ili usklađivanja radnih mjesta, što zahtijeva revalorizacije ili transformacije
specifičnih radnih mjesta.
Dok su kadrovska pojačanja koja proizlaze iz prvo navedenog imperativa opisana u posebnim poglavljima III. i IV.,
ostala pojačanja, smanjenja i revalorizacije radnih mjesta koja se predlažu radi ostvarenja tog pristupa razmatraju se u
sljedećim točkama 2.1., 2.2. i 2.3.
2.1.
Pojačanja s ciljem sprečavanja nastanka uskih grla štetnih po produktivnost sudova
Učinak pojačanja produktivnosti sudova koji se pokušava ostvariti izmjenama statuta Suda (novi nezavisni odvjetnici
Suda i dodatni suci Općeg suda), te reformom poslovnika svakog od triju sudova, može biti ozbiljno ugrožen ako se
ne bude vodilo računa o sprečavanju nastanka uskih grla koja mogu usporiti trajanje postupka i objavljivanje sudskih
odluka.
(1) cf. pismo povjerenika Lewandowskog datirano 9. siječnja 2014. upućeno različitim institucijama.
IV/11
IV/12
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
Zbog toga, a unatoč nastojanjima za smanjenjem broja radnih mjesta koja su objašnjena u sljedećoj točki, Sud mora
zatražiti otvaranje određenih vrlo specifičnih radnih mjesta za obavljanje sljedećih zadataka nužnih za neometano
odvijanje pravosudne aktivnosti:
a) Jedinica verifikatora presuda pri uredu predsjednika Općeg suda (1 radno mjesto lektora AST na neodređeno
vrijeme)
Na početku treba podsjetiti da su, s ciljem nošenja s vrlo velikom aktivnošću Općeg suda, u 2011. metode rada
jedinice verifikatora i lektora presuda stubokom izmijenjene, što je rezultiralo snažnim porastom produktivnosti
(+ 20 % između 2011. i 2013.). Međutim, taj je napredak dosegao granice svojih mogućnosti, tako da je kapacitet
obrade prijedloga odluka zasad na najvećoj mogućoj razini. Između 2010. i 2013. broj se stranica koje su takve
prirode da moraju biti lektorirane povećao za gotovo 6 000 stranica (informativno, godišnji kapacitet rada jednog
lektora iznosi 4 500 stranica).
Shodno navedenome, zapošljavanje petog lektora u navedenoj jedinici u platnom razredu AST 3 od 2015. postaje
neophodno, jer bi se bez istoga moglo usporiti ubrzanje rješavanja predmeta koje je posljedica povećanja produk­
tivnosti tog suda, time što će se stvoriti usko grlo na razini lektora.
b) Jedinica verifikatora presuda pri uredu predsjednika Službeničkog suda (1 radno mjesto verifikatora presuda
AD na neodređeno vrijeme)
Službenički sud (TFP) revidirao je svoje metode rada kako bi se ubrzalo rješavanje predmeta koji su mu prispjeli, a
koji su svakim danom sve brojniji (i koji će se zbog nedavne izmjene Pravilnika o osoblju vjerojatno još i
povećati) te kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta. Međutim, svi ti potezi ne mogu u potpunosti uroditi
plodom ako nastane usko grlo u fazi verifikacije presuda. Ali, s obzirom na postojanje samo jednog trenutačno
zaposlenog verifikatora presuda, to usko grlo realno već postoji u razdobljima velike produkcije, i to unatoč tome
što i jedan od dva pravna savjetnika u uredu predsjednika većinu svog vremena posvećuje verifikaciji presuda,
zapuštajući time svoje glavne obveze.
Zbog svih navedenih razloga postoji potreba za zapošljavanjem drugog verifikatora presuda na određeno vrijeme
(platni razred AD 10), kako bi se izbjeglo stvaranje uskih grla pri rješavanju predmeta Službeničkog suda.
c) Tajništvo Općeg suda (1 AD radno mjesto voditelja odjela na neodređeno vrijeme)
Tajništvo ima presudnu ulogu u rješavanju sudskih predmeta, te je shodno tome posebno osjetljivo na njihov veliki
porast (vidjeti točku 1.1. poglavlja I.). Međutim, u posljednjih se šest godina broj procesnih dokumenata koje je
zaprimilo tajništvo povećao za gotovo 50 %, dok se je osoblje tajništva povećalo za manje od 15 %. Količina je
posla tajnika – koji se pod nadzorom predsjednika brine za upravljanje radom tog suda – od tada postala golema, a
zamjenik tajnika ne može preuzeti dio tereta na sebe, s obzirom na to da je već dovoljno zauzet nadziranjem
predmeta o intelektualnom vlasništvu i žalbama, kao i obavljanjem administrativnih funkcija u vezi s upravljanjem
osobljem.
Stoga je, radi nošenja s tolikom količinom posla, nužno bolje ustrojavanje tajništva, pri čemu bi mjesto voditelja
odjela (platnog razreda AD 9) omogućilo da se rastereti tajnika, preuzimanjem zadataka sudske naravi (praćenje i
kontrola rada administratora i asistenata zaduženih za vođenje spisa u najvećem broju predmeta, osim onih koji su
već u nadležnosti zamjenika tajnika), administrativne naravi (koordinacija praksi, uvođenje internih reformi na
razini lingvističkih ekipa, upravljanje navedenim osobljem te svakodnevna animacija postojećih ekipa), kao i čisto
operativnih zadataka, kao što je osiguravanje usluga tajništva tijekom vijećanja kao i na raspravama.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
d) Opća uprava za prijevod (6 AD radnih mjesta pravnika lingvista na neodređeno vrijeme)
Imajući u vidu zahtjeve višejezičnosti spomenute u poglavlju I. (točka 1.2.), Opća uprava za prijevod ima vrlo
važnu ulogu u Sudu, kako u periodu prije donošenja sudskih odluka (prevođenje dijelova spisa na radni jezik Suda
tj. francuski, kao i prevođenje presuda/rješenja na jezik postupka), tako i nakon donošenja odluka (kako bi sudska
praksa Suda bila dostupna na svim jezicima Unije radi ostvarenja jednakosti svih država članica u pogledu
mogućnosti pristupa europskom pravu).
Stoga je, a što se tiče rješavanja predmeta, produktivnost sudova usko ovisna o sposobnosti službe prevođenja da
izbjegne nastanak uskih grla pri prevođenju akata nužnih za ispitivanje predmeta i prevođenje sudskih odluka prije
njihove objave, i to kako u pogledu volumena tako i u pogledu rokova. Zato su u kontekstu tolikog radnog
opterećenja – kako je prikazano u poglavlju I. – poduzete sve mjere za maksimizaciju produktivnosti službe
prevođenja.
No, unatoč svim tim naporima, sudska aktivnost raste tolikom brzinom da su neki jezični odjeli, naime oni koji
prevode na jezike koji su najčešći jezici postupka (engleski, njemački, talijanski, španjolski, a – u pogledu
prethodnih postupaka – i nizozemski) došli do granice svojih mogućnosti; osim toga, zbog obveze čuvanja tajnosti
presude/rješenja nije moguće dati vanjskim suradnicima na prijevod na jezik postupka prije nego što je odluka
objavljena. Ova je situacija posebno štetna jer upravo navedeni odjeli najviše pridonose uštedama pri prevođenju,
bilo određivanjem dijelova teksta koji se neće prevoditi ili sažetaka zahtjeva za prethodnu odluku, bilo time što
služe kao jezici „osovine”, što je ključno za upravljanje višejezičnošću (24 službena jezika koji daju 552 moguće
kombinacije).
Iz tog se razloga zahtijeva zapošljavanje pet pravnika lingvista (platnog razreda AD 7), u svrhu pojačavanja
navedenih lingvističkih odjela „čestih jezika postupka”, te na taj način sprečavanja, u mjeri u kojoj je to
moguće, nastanka uskih grla pri rješavanju predmeta.
Naposljetku, kao posljedica imenovanja triju nova nezavisna odvjetnika, od kojih će jedan koji je imenovan bez
ograničenja mandata biti Poljak, poljski će jezik preuzeti ulogu novog jezika osovine, što će omogućiti još veću
racionalizaciju mjera upravljanja višejezičnošću u Sudu, te rasteretiti druge lingvističke odjele. Stoga se zahtijeva
zapošljavanje jednog pravnika lingvista (platnog razreda AD 7) u svrhu pojačavanja poljskog odjela.
Treba istaknuti da usporedno s navedenim i vrlo specifičnim zahtjevima za pojačanje, Opća uprava za prijevod u
potpunosti sudjeluje – zahvaljujući prije svega mjerama za povećanje produktivnosti koje su već opisane u
poglavlju I. – u provođenju napora za smanjenje broja radnih mjesta koji se zahtijevaju od svih službi. U tom
smislu, Sud je već ukinuo 19 radnih mjesta tijekom 2013. i 2014., a predviđa ukidanje još 10 radnih mjesta
tijekom 2015. Međutim, profili različitih lingvističkih radnih mjesta takvi su da su mogućnosti premještaja između
lingvističkih odjela vrlo ograničene, što objašnjava i ovaj zahtjev za zapošljavanjem.
e) Ostale službe (3 radna mjesta na neodređeno: 1 AD i 2 AST)
Uprava za istraživanje i dokumentiranje (DRD) vrlo intenzivno sudjeluje u obradi predmeta, te je po toj osnovi
izravno pogođena povećanjem njihova broja.
S ciljem unapređenja suradnje s uredima sudaca, koji su izloženi velikom pritisku posla, Upravi je nedavno
povjeren zadatak provođenja preliminarne kontrole žalbi radi olakšavanja i ubrzavanja ocjene njihove dopuštenosti.
IV/13
HR
IV/14
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
Osim toga, ta je služba zadužena za praćenje sudske prakse i izradu analiza iz različitih područja prava država
članica Unije, zbog čega mora imati na raspolaganju po jednog pravnika specijaliziranog za svaku državu članicu,
kako bi pokrila sve europske pravne sustave. Ali, kako ne postoji dovoljan broj stalnih radnih mjesta, te zadatke
obavljaju ustupljeni nacionalni stručnjaci, zbog čega neizbježno ne postoji kontinuitet, s obzirom na rotaciju na tim
mjestima.
Zato uprava zahtijeva otvaranje novog radnog mjesta (AD 5) čija bi zaduženja istovremeno bila preliminarna
kontrola žalbi kao i praćenje – na trajnoj osnovi – pravnog sistema jedne države članice.
Osim toga, uz zadatke preliminarne kontrole žalbi, na kojima rade i djelatnici razine „AST”, zadaci te razine sve su
više potrebni radi potrebnog poboljšanja proizvoda i usluga koje nudi DRD, a osobito radi pomaganja/obrazovanja
brojnih korisnika banaka podataka koje Uprava vodi (između ostalih i osoblja iz ureda sudaca). U tom okviru,
Uprava zahtijeva otvaranje novog radnog mjesta platnog razreda „AST 3”.
Sa svoje pak strane, Uprava za protokol i informiranje (DPI) putem svojeg odjela Posjete obavlja važnu ulogu u
cilju olakšanja odnosa između Članova institucije i nacionalnih sudaca. Osobito veliku važnost u cjeloživotnom
obrazovanju nacionalnih sudaca i njihovu boljem razumijevanju pravila o funkcioniranju Unije ima aktivnost
„Seminari”. Stoga, iz razloga kako povećanja broja i vrste seminara tako i kompetencija potrebnih za osiguranje
kvalitete takvih događaja, DPI želi pojačati svoj odjel Posjete otvaranjem stalnog radnog mjesta platnog razreda
AST 3.
Proračunski učinak ovih zahtjeva za otvaranjem radnih mjesta tijekom razdoblja od 6 mjeseci u 2015. iznosi 637 000
eura.
2.2.
Nastavak smanjenja broja osoblja
Kako je već napomenuto u poglavlju I., Sud i nadalje vodi računa o smanjenju broja osoblja koje se zahtijeva od svih
institucija u razdoblju 2013. – 2017., i to unatoč s time povezanim poteškoćama imajući u vidu vrlo snažan porast
pravosudne aktivnosti.
Međutim, pristup koji se mora primijeniti radi smanjenja broja osoblja mora biti vrlo selektivan, zato što je nužno
poštedjeti osoblje sudova (ureda sudaca).
Zato su sve druge službe, a osobito lingvističke službe i horizontalne službe potpore, nastavile provoditi screening
svojih aktivnosti, obraćajući posebnu pozornost osobito na transverzalne procese kao i na modernizaciju informatičkih
programa, kako bi se na najbolji mogući način ostvarile značajne sinergije.
U tom okviru, i nakon što je već ukinuto 40 radnih mjesta (20 u 2013. i 20 u 2014.), od ukupno planiranih 97 radnih
mjesta u periodu 2013. – 2017., ukidanje 19 radnih mjesta provest će se u 2015., i to:
— 12 radnih mjesta (7 AD 5 i 5 AD 7) u lingvističkim službama;
— 7 radnih mjesta (AST 1) u određenim horizontalnim službama, od čega 5 u Općoj upravi za infrastrukturu i 2
mjesta u Općoj upravi za osoblje i financije.
Proračunski utjecaj ovih ukidanja radnih mjesta omogućit će uštedu sredstava u iznosu od 1 214 000 eura.
24.6.2014.
2.3.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
Prenamjene radnih mjesta
2.3.1. Revalorizacija radnih mjesta u okviru politike unapređivanja
Ovi su zahtjevi u skladu s prenamjenom radnih mjesta osoblja nužnom da bi se osigurala raspoloživost mjesta
upražnjenih 1. siječnja 2015., u skladu s člankom 6. stavkom 2. novog Pravilnika o osoblju (1).
Naime, novi Pravilnik o osoblju osigurava da mjesta iz svih platnih razreda koja se nađu upražnjena na dan 1. siječnja
proračunske godine dostaju za osiguravanje unapređenja dužnosnika u postocima koji su utvrđeni Pravilnikom za
svaki platni razred. Broj revaloriziranih radnih mjesta koji se traži sukladno članku 6. stavku 2. Pravilnika izračunan je
na osnovi broja djelatnih dužnosnika na dan 1. siječnja 2014. na koji je primijenjena utvrđena referentna stopa
uvećanja (v. Prilog 1., Tablica B Pravilniku i članak 9. Priloga XIII. novom Pravilniku).
Mora se naglasiti da su odredbe Pravilnika koje usporavaju određene karijere, a koje se primjenjuju od stupanja na
snagu novog Pravilnika o osoblju, uredno uzete u obzir prilikom upućivanja zahtjeva za revalorizacije koje slijede.
U tom kontekstu, trebalo bi provesti sljedeće revalorizacije.
28 AD9 u AD10, 53 AD8 u AD9, 32 AD7 u AD8, 8 AD6 u AD7, 2 AST8 u AST9, 18 AST7 u AST8, 10 AST6 u
AST7, 18 AST4 u AST5, 29 AST 3 u AST 4.
Podsjećamo da gore navedene odredbe Pravilnika garantiraju razinu raspoloživosti radnih mjesta, ali ni na koji način
ne obvezuju na dodjelu odgovarajućih unapređenja. Naime, unapređenja se mogu dodijeliti jedino službenicima koji to
zaslužuju.
Proračunski utjecaj ovih revalorizacija iznosi 803 000 eura.
2.3.2. Izmjena broja radnih mjesta virtualne rezerve
Nužno je povećati broj radnih mjesta virtualne rezerve za zamjenu određenih dužnosnika, a osobito pravnika lingvista
koji su na radu kod Članova Suda, Općeg suda i Službeničkog suda. S proračunskog je stajališta ova mjera neutralna.
2.3.3. Revalorizacija radnih mjesta u službama
Kako je već napomenuto u točki 2.2. poglavlja I., Sud odlučno nastavlja slijediti politiku premještaja, vodeći
računa o činjenici da određeni radni zadaci ili određena zanimanja postaju sve složenija i zahtijevaju mnogo kvali­
ficiranije osobe. Ova je politika još i potrebnija u razdoblju smanjenja resursa, jer su upravo takve osobe sposobne
najbolje sudjelovati u razvoju novih metoda ili kvalitetnijih informatičkih programa, koji su jamci budućih poboljšica
produktivnosti. Ova je politika, koju je do danas podržavala proračunska vlast, kompatibilna s određenim usmjerenim
revalorizacijama (16 revalorizacija), koje osim toga s proračunskog stajališta nisu skupe.
Time što bolje koriste liste s natječaja EPSO-a za više razine (AST 3 ili AD 7), te revalorizacije omogućuju i
ubrzavanje zapošljavanja, vodeći računa upravo o promjenama zanimanja i kvalifikacija.
Naposljetku, one u nekim slučajevima olakšavaju i korištenje lista dužnosnika koji su uspješno završili edukacije
predviđene u članku 45.a Pravilnika o osoblju.
(1) Članak 6. stavak 2. Pravilnika o osoblju koji je na snazi od 1. siječnja 2014. glasi: „Bez utjecaja na načelo unapređenja zbog
zasluga koje je utvrđeno u članku 45., ova je tablica jamstvo da će u svakoj instituciji broj upražnjenih radnih mjesta na dan 1.
siječnja svake godine biti jednak broju dužnosnika u nižem platnom razredu na dan 1. siječnja prethodne godine, pomnoženom
stopama koje su za odnosni platni razred utvrđene u Prilogu 1, odjeljku B. Ove se stope primjenjuju na prosječnoj petogodišnjoj
osnovi počevši od 1. siječnja 2014.
IV/15
HR
IV/16
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
Tražene se revalorizacije odnose na sljedeće službe:
— Uprava za protokol i informiranje: revalorizacija 1 radnog mjesta AST 3 u AD 5 unutar odjela „Tisak i informira­
nje” koja će omogućiti zapošljavanje djelatnika specijaliziranog u vrlo traženom području multimedijalnih tehnika
(webmaster), s obzirom na to da su te tehnike ključne za optimizaciju politike vanjske i interne komunikacije,
ponajprije putem internetske stranice Curia, ili novih društvenih mreža.
— Opća uprava za prijevod: revalorizacija 1 radnog mjesta AST 3 u AD 5 unutar jedinice „Terminološki projekti i
koordinacija”, koja je ključna za unapređenje produktivnosti, a s ciljem zapošljavanja administratora s pravnim i
lingvističkim obrazovanjem radi poboljšavanja podrške engleskom odjelu za prevođenje, s obzirom na to da je
engleski jedan od najčešće korištenih jezika postupka.
— Uprava za istraživanje i dokumentiranje: revalorizacija 4 radna mjesta AD 5 u AD 7, u cilju omogućavanja
zapošljavanja visoko kvalificiranih pravnika putem novog natječaja koji će EPSO organizirati za taj stupanj.
Uprava ima veliku potrebu za takvim osobama, kako bi se mogla nositi sa sve većim zahtjevima za osiguranje
kvalitete sve složenijih pravnih analiza, a i zbog važnosti tekućih informatičkih projekata koji zahtijevaju kombi­
naciju pravnih znanja i znanja iz pravne informatike.
— Uprava za informatičke tehnologije: revalorizacija 2 radna mjesta AST 3 u AD 7 i 2 radna mjesta AD 5 u AD 7, s
ciljem zapošljavanja kvalitetnih inženjera stručnjaka za najnovije informatičke tehnologije, koje su nužne radi
razvoja specifičnih aplikacija potrebnih Sudu kao i iskusnih voditelja projekata za potrebe razvoja. Osim toga,
takve su revalorizacije sukladne politici natječaja EPSO-a u području informatike (razina AD 7).
— Uprava za građevine: nužna je revalorizacija 3 radna mjesta AST 3 u AD 5 kako bi se ojačala struktura i razina
znanja te Uprave. Naime, ona već upravlja nekretninskim portfeljem koji se od puštanja u uporabu obnovljenih
zgrada Aneksa povećao sa 175 000 m2 na 220 000 m2 (uz zaduženje za „Facility Management” koje uključuje
planiranje i vođenje poslova korištenja i održavanja velikog opsega, izradu relevantne natječajne dokumentacije i
upravljanja postupcima javnih natječaja…). Osim toga, a nakon što je proračunska vlast odobrila projekt 5.
proširenja, Uprava mora biti u stanju da u uskoj suradnji s luksemburškim vlastima nadzire veliko gradilište
(oko 55 000 m2), čiji je dovršetak predviđen do 2019.
— Uprava za logistiku: revalorizacija 2 radna mjesta AST 3 u AD 5 u odjelu „Nabava i inventar” (koji se mora
dodatno pojačati prije provođenja nabavki, osobito namještaja) te odjelu „Publikacije i izrada dokumenata” (koji se
mora suočiti s usložnjavanjem zadataka u vezi s elektroničkim Zbornikom sudske prakse).
— Odjel Naknade i misije: revalorizacija 1 radnog mjesta AST 3 u AD 5 radi suočavanja s velikom promjenom
potrebnih znanja uzrokovanom pokretanjem sistema upravljanja ljudskim resursima SysPer 2, u vezi s uvođenjem
novog pravilnika o osoblju i sve važnijim zadacima proračunskog planiranja i nadziranja sredstava za naknade
koja predstavljaju najznačajniju proračunsku stavku Suda.
Proračunski utjecaj svih navedenih prenamjena iznosi 314 000 eura.
3.
Evolucija I analiza promjene tekućeg proračuna za 2015. (bez velikih strukturalnih promjena)
3.1.
Važna opažanja i rekapitulacija promjene iznosa sredstava
U cilju pružanja točnijih informacija, korisno je odvojeno analizirati promjene iznosa financijskih sredstava koja se
odnose na tekući proračun i one koje su posljedica imenovanja 2 nova nezavisna odvjetnika nakon 7. listopada 2015.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
IV/17
Naime, takva prezentacija omogućuje da se vrlo pregledno analiziraju promjene iznosa sredstava čija je struktura
između 2014. i 2015. ustaljena, s jedne strane, te da se procijeni točan proračunski učinak imenovanja nezavisnih
odvjetnika, s druge strane.
Općenito uzevši, struktura troškova Suda je slična onima iz proteklih proračunskih razdoblja, gdje je malo više od tri
četvrtine sredstava namijenjeno troškovima iz glave 1. „Osobe povezane s institucijom” (268,4 milijuna eura), dok je
malo manje od četvrtine koja preostaje namijenjeno sredstvima iz glave 2. „Nekretnine, pokretnine, oprema i različiti
troškovi” (85,3 milijuna eura).
Za podsjetnik, ukupni predviđeni primici iznose 45 073 000 eura u usporedbi s 45 957 000 (1) eura u 2014., što
predstavlja smanjenje za – 1,92 %, koje je posljedica smanjenja mirovinskih doprinosa koji se isplaćuju iz plaće.
Tablica koja slijedi u brojčanom obliku prikazuje razvoj troškova tekućeg funkcioniranja po glavi i poglavlju.
U EUR
Proračun 2014. (*)
Proračun 2015.
Promjena ukupnih sredstava
Tekući
Tekući
Δ u EUR
Δ u%
1 0 Članovi institucije (*)
27 049 500
28 287 500
1 238 000
4,58
1 2 Dužnosnici i privremeno osoblje
212 686 000
216 615 500
3 929 500
1,85
1 4-1 6 Ostali troškovi osoblja
22 424 500
23 520 000
1 095 500
4,89
262 160 000
268 423 000
6 263 000
2,39
2 0 Nekretnine i prateći troškovi
62 655 000
61 836 500
– 818 500
– 1,31
21 – čl. 210 Informatika
16 022 500
16 409 500
387 000
2,42
21-23-25-27 – Ostali troškovi
7 778 000
7 054 000
– 7 24. 000
– 9,31
86 455 500
85 300 000
– 1 155 500
– 1,34
52 000
54 000
2 000
3,85
348 667 500
353 777 000
5 109 500
1,47
Proračunske glave i poglavlja
Ukupno glava 1.
Ukupno glava 2.
Glava 3. Sudski troškovi
Ukupno proračun
(*) Kako bi se omogućila transparentna usporedba, podaci koji se odnose na poglavlje 10. za 2014. prikazani su bez sredstava za mirovine Članova, zato
što će se ta sredstva od 2015. nalaziti u proračunu Komisije.
3.2.
Objašnjenja troškova iz glave 1.
3.2.1. Članovi
Razlika u sredstvima iz poglavlja 10. [1 238 000 eura (+ 4,58 %) u odnosu na isto poglavlje proračuna za 2014.]
proizlazi iz tekućih promjena kao i iz promjena izvanrednog karaktera uzrokovanih kretanjem Članova.
U pogledu tekućih promjena, mora se ustvrditi da su sredstva povećana za 193 000 eura (odnosno + 0,71 %). To je
uzrokovalo, s jedne strane, usklađivanje naknada za 2015. (+ 448 000 eura) na osnovi prijedloga Komisije (v. odjeljak
1.2. navedenog poglavlja), dok su naknade za 2014. (i 2013.) bile zamrznute sukladno novom Pravilniku o osoblju. S
(1) Iznos troškova korigiran za mirovine Članova koje se od 2015. prenose na Komisiju.
IV/18
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
druge strane, ostale negativne promjene u iznosu od – 255 000 eura, velikim su dijelom uzrokovane smanjenjem
sredstava za naknade na koje bivši Članovi imaju pravo tijekom 3 godine nakon odlaska sa Suda (zbog manjeg broja
obnavljanja mandata na Općem sudu u odnosu na previđanja tijekom izrade proračuna za 2014.).
Promjene izvanrednog karaktera povezane su s procjenama mogućih obnova mandata ili odlazaka Članova u 2015.
i iznose 1 045 000 eura (odnosno + 3,87 %). Proračunske projekcije počivaju na pretpostavci o 9 odlazaka sa Suda (s
obzirom na to da mandati 18 sudaca istječu 6. listopada 2015.), čemu su opreza radi pribrojena i 4 dodatna odlaska (2
na Sudu i 2 na Općem sudu, na osnovi prosjeka proteklih godina). U odnosu na sredstva za takve obnove mandata/
odlaske u proračunu za 2014., stavka 1000 „Naknade i troškovi” povećana je za 212 000 eura, stavka 1002 „Prava
povezana s preuzimanjem dužnosti, premještajem i prestankom dužnosti” povećana je za 770 000 eura, a članak 102.
„Prijelazni troškovi” smanjen je za 91 000 eura. Naposljetku, već od ranije najavljena ostavka (na Sudu) stupa na
snagu prije kraja 2014., te će uzrokovati povećanje članka 102. „Prijelazni troškovi” za iznos od dodatnih 154 000
eura.
Kako je već navedeno u poglavlju I., mora se podsjetiti da će od 2015. sredstva za mirovine Članova biti prebačena
Komisiji, koja će od tog trenutka osiguravati njihovu isplatu po uzoru na aranžman koji već od 2014. ima s Europskim
parlamentom.
3.2.2. Osoblje
Sredstva iz poglavlja 1 2. općenito su povećana za 3,93 milijuna eura (+ 1,85 %) i to iz sljedećih razloga.
Kao i svake godine, sredstva za naknade osoblju nužno se povećavaju zbog primjene Pravilnika (specifična usklađenja
povezana s automatskim unapređivanjem u više razrede svake dvije godine i s revalorizacijama radnih mjesta namije­
njenim unapređenjima, eventualna promjena broja osoblja koje koristi obiteljska davanja). Ukupno neto povećanje
sredstava iznosi 1,5 milijuna eura.
Za razliku od toga, iznos sredstava namijenjenih financiranju godišnjih putnih troškova do matičnog mjesta umanjen je
u 2015. za gotovo 0,8 milijuna eura, odnosno gotovo za 30 % u odnosu na 2014., zbog izmjene Pravilnika o osoblju u
tom dijelu.
Osim toga, ove godine – kako je već objašnjeno u prethodnom odlomku – parametri usklađivanja plaća koje je
predložila Komisija za 2015. (dok su naknade u 2013. i 2014.bile zamrznute) dovode do povećanja sredstava za 3,5
milijuna eura.
Što se tiče stope paušalnog smanjivanja radnih mjesta, podsjećamo da se to smanjivanje izračunava na osnovi metode
koja je usklađena na interinstitucionalnoj razini, a svodi se na razmatranje predvidljivog broja nepopunjenih pa stoga i
neplaćenih radnih mjesta u 2015. Vrlo mala stopa upražnjenosti radnih mjesta na Sudu (u prosjeku oko 2 % u 2013.
uz izuzetak pristupanja Hrvatske), u cijelosti opravdava prenošenje i u 2015. stope smanjenja od 3 % primijenjene u
2014. Mora se napomenuti da bi utvrđivanje previsoke stope smanjenja radnih mjesta u odnosu na stvarno postojeću
situaciju njihove popunjenosti dovelo – zbog nedostatka sredstava – do ozbiljnog rizika da se u tijeku godine prekine
popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i time zaustavi dobro funkcioniranje Suda.
Što se tiče promjena sredstava povezanih s promjenama u sastavu osoblja između 2014. i 2015., prijedlozi Suda (v.
odjeljak 2. navedenog poglavlja II.) imaju za posljedicu smanjenje sredstava u iznosu od 1,2 milijuna eura zbog
ukidanja 19 radnih mjesta na neodređeno, te do povećanja sredstava od 0,9 milijuna eura radi otvaranja 12 radnih
mjesta (tijekom šest mjeseci 2015.) zbog povećanja pravosudne aktivnosti i nastavka politike revalorizacije radnih
mjesta.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
3.2.3. Ostalo osoblje i vanjske usluge
Značajno povećanje sredstava od 1,4 milijuna eura (+ 8,11 %) u poglavlju 14. uzrokovano je uglavnom sljedećim
razlozima:
a) podstavka 1400,5 „Ugovorno osoblje” povećana je za 642 000 eura (+ 12,52 %).
Općenito uzevši, ugovorno se osoblje zapošljava radi zadovoljavanja sljedećih potreba:
— nadomještanje dužnosnika i privremenih djelatnika za vrijeme njihova rodiljnog dopusta ili bolesti;
— obavljanje određenih manualnih poslova ili poslova administrativne podrške, koje su ranije obavljali dužnosnici
iz razreda D (sudski podvornici, skladištari, vozači).
U određenim izvanrednim slučajevima pomoćno ugovorno osoblje zapošljava se radi izvanrednog povećanja
opsega posla službi.
Na početku treba istaknuti da više od 50 % velike promjene sredstava u stvarnosti nije ništa drugo doli premje­
štanje sredstava s linije 1406,4 „Freelance korektori” (u iznosu od 365 000 eura). Ovo je premještanje uzrokovano
potrebom da se efikasnije suoči sa stalno sve većim opsegom korekture/lektoriranja uzrokovanim povećanjem
sudske aktivnosti, a bez povećavanja broja dužnosnika-lektora u lingvističkim odjelima. Naime, veća bi stabilnost
zaposlenika lektora omogućila povećanje produktivnosti zbog povećanog iskustva i izučavanja struke. Osim toga,
podsjećamo da je na poticaj proračunske vlasti, već sada u proračunu za svaku godinu u stavci za pomoćno
ugovorno osoblje predviđeno zapošljavanje 10 asistenata zaduženih za lektoriranje. Osim navedene preraspodjele
sredstava, povećanje opsega posla zahtijeva da i povećanje sredstava za zapošljavanje 4 nova zaposlenika lektora,
kako bi pomagali „odjelima čestih jezika postupka”, koji, kako je prije navedeno u točki 2.1. (d), imaju osjetno
veću količinu posla.
Osim toga, i zbog specifičnog razloga prelaska s papirnatog Zbornika na elektronički Zbornik sudske prakse, što
će zahtijevati nadoknađivanje zaostataka u 2015., služba za prevođenje i služba za istraživanje i dokumentiranje
trebat će sredstva za plaćanje po jednog ugovornog djelatnika na razdoblje od 12, odnosno 10 mjeseci.
Naposljetku, promjena sredstava uzima u obzir i parametre usklađivanja naknada koje je naznačila Komisija,
odnosno ta je stavka povećana za iznos od 93 000 eura.
Za kraj, treba naglasiti da ugovorno osoblje predstavlja vrlo mali postotak osoblja Suda (manje od 8 %) što je
značajno manje nego u ostalim institucijama.
b) stavka 1406 „Vanjske lingvističke usluge” (freelance tumači i prevoditelji) predstavlja 62,4 % proračuna
poglavlja 1 4. (11,45 milijuna eura od 18,35 milijuna eura) i povećava se za 721 500 eura (+ 6,73 %).
Sredstva nužna za freelance tumačenje procjenjuju se na 2,16 milijuna eura, dakle na iznos mnogo manji od onog
iz 2014. (– 25 %). Uprava za tumačenje namjerava – povrh politike optimalne popunjenosti stalnih mjesta tumača
koja ima za cilj maksimalno smanjiti uporabu djelatnika konferencijskih tumača (AIC) – nastaviti koristiti mjere
koje su usvojili sudovi u svrhu smanjivanja, u najvećoj mogućoj mjeri, broja rasprava kao i izbjegavanja zaka­
zivanja rasprava u isto vrijeme. Na osnovi podataka o aktivnostima iz 2013., predviđeno je dakle da se vanjskim
suradnicima povjeri samo 2 000 usluga AIC u 2015. (nasuprot 2 468 u 2014., odnosno – 19 %). Dodatno, u 2015.
predviđeno je i manje snižavanje cijene prosječnog dana AIC (1 080 eura prema 1 100 eura u 2014.), i to na osnovi
podataka koje je dostavila Zajednička služba Komisije za tumačenje (SCIC).
IV/19
IV/20
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
Sredstva potrebna za freelance prevođenje procjenjuju se na 9 milijuna eura, što predstavlja značajnu povišicu u
odnosu na 2014. (+ 1,7 milijuna, odnosno + 23,29 %).
Isto kao i kod usluga tumačenja, politika primarnog korištenja internih resursa omogućava maksimalno smanjenje
korištenja freelance prevoditelja, koje je ipak neophodno radi prilagođavanja varijacijama u broju stranica koje
treba prevesti, a koje proizlaze iz pravosudne aktivnosti. To je osim toga utvrđeno 2013., kada je – zahvaljujući
kako važnim mjerama koje su usvojili sudovi kako bi smanjili potrebe za prevođenjem, tako i povećanju produk­
tivnosti službe za prevođenje (v. točku 1.2. poglavlja I.) – postignuta ušteda od gotovo 2,2 milijuna eura u odnosu
na početne proračunske projekcije.
Međutim, nakon smanjenja broja stranica za prijevod koje je nastupilo 2012. (– 8,8 % u odnosu na 2011.), mora se
ponovno ustvrditi njihov porast u 2013. (924 829 stranica za prijevod, odnosno + 3,7 % u odnosu na 2012.),
tendencija koja bi se – zbog konstantnog povećanja pravosudne aktivnosti (+ 11 % na Sudu i + 28 % na Općem
sudu) – uostalom trebala nastaviti i u budućnosti.
Također, povećanje potreba za freelance prevođenjem koje je predviđeno u 2015. uzrokovano je među ostalim i
sljedećim čimbenicima:
— povećanjem produktivnosti sudova i ubrzanjem postupaka (zahvaljujući portalu e-Curia koji omogućava ubrza­
vanje razmjene podnesaka) koji su posljedica imenovanja novih vijeća Suda i Općeg suda, te zahvaljujući
zapošljavanju 9 dodatnih pravnih savjetnika na Općem sudu;
— smanjenjem broja osoblja koje osobito pogađa službu prevođenja (gotovo 30 radnih mjesta koja će biti ukinuta
između 2013. i 2015., od čega 12 pravnika lingvista);
— te nastankom hrvatskog odjela, koji će dostići istu razinu korištenja vanjskim suradnicima kao i drugi jezični
odjeli.
Na osnovu navedenih pretpostavki, Opća uprava za prevođenje predviđa povjeravanje vanjskim suradnicima
otprilike 265 000 stranica u 2015. (u odnosu na 203 000 u 2014.), što odgovara proračunu od 9 milijuna eura,
koji se osim toga zasniva na istoj cijeni po stranici kao u 2014. (34 eura).
Osim toga, dio sredstava s te proračunske stavke (197 000 eura prema 150 500 eura u 2014.) odnosi se na
proporcionalni udio Suda u financiranju aktivnosti interinstitucionalne suradnje, čiju važnost za poboljšanje
produktivnosti treba istaknuti (razvoj/poboljšavanje pomoćnih alata za prevođenje, zajednička baza terminoloških
podataka…). Znatno povećanje ovih sredstava uzrokovano je sudjelovanjem Suda u novom projektu „Machine
Translation”, koji je trenutačno u fazi razvoja i od kojeg se u budućnosti očekuje novo povećanje produktivnosti.
Naposljetku, sredstva potrebna za freelance lekturu pokazuju vrlo značajno smanjenje od – 307 500 eura (odnosno
– 80,92 %) u odnosu na 2014. Objašnjenje je za to, s jedne strane, a kako je već ranije navedeno, u internom
prebacivanju sredstava (– 365 000 eura) na stavku 1400,5, i s druge strane, u zahtjevu Uprave za istraživanje i
dokumentiranje da se vanjskim suradnicima povjere određeni poslovi lekture i korekture na određenim jezicima
(11 500 stranica po prosječnoj cijeni od 5 eura po stranici), u okviru integracije u njezinim bazama pravnih
podataka sažetaka sudske prakse od 1954. u svim jezičnim verzijama.
3.2.4. Ostali troškovi osoblja
Promjena sredstava iz poglavlja 16. ukupno je manja za 281 500 eura (odnosno – 5,17 % u odnosu na isto poglavlje
tekućeg proračuna za 2014.).
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
Osim želje da se određeni troškovi zamrznu na razini iz 2014. (osobito troškovi stručnog usavršavanja ili društvenih
odnosa između članova osoblja), to smanjenje sredstava u bitnome (282 000 eura) proizlazi iz promjene sredstava sa
stavke 1654 „Polivalentni dječji centar” (CPE), čiji su troškovi u cijelosti interinstitucionalni. Procjena se sredstava
dakle oslanja na projekcije koje su dostavile institucije, a osobito na smanjenje troškova jaslica kojima upravlja
Parlament.
3.3.
Objašnjenja troškova iz glave 2.
Troškovi iz glave 2. ukupno se smanjuju za 1 155 500 eura odnosno – 1,34 % u odnosu na 2014. S obzirom na to da
neki troškovi iz ove glave podliježu indeksaciji koja je ponekad veća od stope inflacije, riječ je o vrlo značajnom
smanjenju troškova infrastruktura, koje proizlazi iz strogog poštivanja pristupa zero-based budgeting, kao i iz
povećanja produktivnosti opisanog u točki 1.2.1. U svakom slučaju, cilj koji je predložila Komisija da se „zamrznu
troškovi na razini iz 2014., izuzev naknada”, time je znatno premašen.
Glavne promjene po poglavljima analiziraju se u nastavku.
3.3.1. Nekretnine i prateći troškovi (poglavlje 20.)
Ova su sredstva zbog predvidljivog razvoja sastava i strukture nekretnina Suda tijekom 2015. smanjena za 818 500
eura (odnosno – 1,31 %), čime se objašnjavaju i suprotna kretanja na sljedećim proračunskim stavkama:
— proračunska stavka 2000 „Zakupnine” smanjena je za 243 500 eura (– 2,55 %).
Definitivno napuštanje zgrade Geos početkom 2014., nakon stavljanja u funkciju renoviranih zgrada Aneksa, uzrokuje
smanjenje potrebe za sredstvima za 822 000 eura u odnosu na 2014.godinu.
Od tog trenutka, jedina zgrada koju se mora iznajmljivati u 2015. i nakon toga radi smještaja dijela osoblja, jest
zgrada T (čija je zakupnina vrlo zanimljiva u usporedbi sa zakupninama na platou Kirchberg), pri čemu je 2013.
potpisan i jedan dodatak kako bi se iskoristili prostori koje su oslobodili Revizorski sud i Centar za prijevod.
Predviđeno povećanje zakupnine za navedenu zgradu i njezino vanjsko parkiralište (+ 269 000 eura) uzima u obzir
ugovorne mehanizme indeksacije.
Informacije radi, tek će po dovršetku projekta 5. proširenja zgrada Suda (oko 2019.) biti moguće da se sve osoblje
smjesti na istoj lokaciji, te da se napusti zgrada T.
Osim toga, primjenjujući program osiguranja informatičkih infrastruktura, predviđeno je premještanje sitea informa­
tičke podrške Suda kod profesionalnog pružatelja usluga, kako je već napravilo više institucija, a s ciljem postizanja
optimalnih sigurnosnih jamstava nužnih za navedene vitalne infrastrukture. Trošak godišnjeg zakupa procjenjuje se na
171 000 eura, koji se uvećavaju za 155 000 eura za specijalnu opremu tijekom prve godine.
— stavka 2001. „Leasing” pokazuje povećanje za 854 000 eura (odnosno + 2,60 %) koje je u najvećem dijelu
povezano s povećanjem naknade za leasing zgrada Aneksa čija je obnova dovršena tijekom drugog semestra 2013.
Općenito gledano, ova proračunska stavka služi Sudu za osiguranje poštivanja obveza koje je preuzeo u okviru
dva ugovora o leasingu.
Prvi ugovor, zaključen s luksemburškim vlastima 15. studenoga 1994., odnosi se na leasing zgrada Aneksa Palači
(zgrade Erasmus, Thomas More i „C”, povijesne vrijednosti 147,5 milijuna eura od kojih krajem 2013. na osnovi
iznosa koji je verificirao KPMG kao nezavisni stručnjak preostaje dug manji od 2 milijuna eura). Tom iznosu treba
pribrojiti i trošak kompletne renovacije tih zgrada, koja je dovršena u lipnju 2013., i koji je iskazan u bilanci Suda
IV/21
IV/22
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
u iznosu od 80,4 milijuna eura (bez financijskih troškova predfinanciranja). Također, a vodeći računa o avansima
koje je proračunska vlast već odobrila za te radove (20,6 milijuna eura), kao i o rati za konsolidaciju koja je
predviđena za kraj 2014. (16 milijuna eura, na temelju radova koje treba isplatiti u 2014.), iznos naknade za
leasing za 2015. procjenjuje se na gotovo 6 milijuna eura (uz troškove zajmodavca), u skladu s ugovorom
potpisanim s luksemburškim vlastima koji predviđa naknadu koja se plaća do 2026. (kao što je slučaj s komple­
ksom nove Palače).
Drugi se ugovor, koji je također zaključen s luksemburškim vlastima 13. lipnja 2007., temeljem okvirnog ugovora
potpisanog 2001., odnosi na leasing renovirane bivše Palače i dograđenih dijelova (prsten koji okružuje Palaču,
dva nebodera i galerija koja povezuje navedene zgrade).
Izračun cijene leasinga uzima u obzir trošak izgradnje, koji u aktivi institucije na dan 31. prosinca 2013. iznosi
352,8 milijuna eura (bez troškova predfinanciranja). Prema informacijama koje su dostupne na dan pisanja ove
proračunske projekcije, naknada za leasing u 2015. iznosit će 27,6 milijuna eura (troškovi zajmodavca uključeni),
u odnosu na 27,9 milijuna eura u 2014., a uzimajući u obzir avanse koje je proračunska vlast odobrila do
današnjeg dana (57,3 milijuna eura).
Korisno je istaknuti da bi bez avansa odobrenih za navedene projekte od strane proračunske vlasti, ova prora­
čunska stavka iznosila više od 40 milijuna eura, odnosno bila bi veća za 20%.
— stavka 2007 „Uređenje prostora”, koja se procjenjuje na 775 000 eura, značajno je smanjena za 575 000 eura
(odnosno – 42,59 %).
Nakon više godina značajnog financiranja tijekom dovođenja u funkciju novih građevina, radovi koje treba
financirati u 2015. nisu vrlo veliki. Osim konstantnih radova pregrađivanja, i drugih radova nužnih za dobro
funkcioniranje nekretnina (220 000 kvadratnih metara), trebat će izvesti određene radove na optimizaciji energet­
skog funkcioniranja sustava hlađenja u neboderima.
— stavka 2008 „Studije i tehnička pomoć u vezi nekretninskih projekata”, na kojoj se sredstva procjenjuju na
1 121 000 eura, povećana je za 145 000 eura (+ 14,86 %).
Unatoč prestanku korištenja usluga specijalizirane tehničke pomoći povezanih s renovacijom zgrada Aneksa (iz
čega proizlazi smanjenje od 95 000 eura), razloge povećanja u odnosu na 2014. treba tražiti u stupanju na snagu
1. siječnja 2015. novog interinstitucionalnog okvirnog ugovora o pomoći i tehničkom, arhitektonskom i financij­
skom savjetovanju, temeljem kojeg će se, među ostalim, provesti revizije usluga čišćenja i održavanja tehničkih
instalacija, revizije utjecaja na okoliš, te različite studije. Naime, uzimajući u obzir novu dimenziju svojeg
nekretninskog portfelja, Sud je naveo da će njegovo sudjelovanje u navedenom ugovoru iznositi 1,8 milijuna
eura kroz 4 godine, odnosno 450 000 eura u 2015.
Osim toga, nastavljaju se arhitektonske i tehničke studije za projekt 5. proširenja (koji je proračunska vlast
odobrila 2011.), te se odgovarajući troškovi u 2015. procjenjuju na 562 000 eura (što predstavlja povećanje od
40 000 eura u odnosu na 2014., kao posljedica prve indeksacije ugovora). Zahvaljujući ovom projektu, od 2019.
sve bi osoblje trebalo biti okupljeno na istoj lokaciji, te bi i posljednja zakupljena zgrada bila napuštena
(zgrada T).
Naposljetku, treba spomenuti i određene nove troškove. Kao prvo, a s ciljem osiguranja poštivanja propisa koji se
primjenjuju na zgrade javne namjene, donesena je odluka o sudjelovanju u interinstitucionalnom ugovoru o
praćenju tehničkih propisa kao i propisa o zaštiti okoliša (što je nužno radi registracije EMAS), pri čemu se
iznos koji otpada na Sud procjenjuje na 20 000 eura godišnje. Potom se planira zaključivanje ugovora o ispomoći
u području „upravljanja jamstvima i skrivenim nedostacima”, povezanim s radovima koji su se doskora obavljali
na Sudu (tijekom 2015. vrijednost se procjenjuje na 50 000 eura).
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
— stavka 202 „Troškovi građevina“, koja se u glavnom odnosi na troškove čišćenja/održavanja (stavka 2022),
energije (stavka 2024) i na osiguranje/nadzor (stavka 2026), umanjena je za 999 000 eura (odnosno – 5,55 %).
Što se tiče troškova za održavanje/čišćenje, razlog za lagano povećanje od 31 500 eura (+ 0,40 %) treba tražiti u
usuglašavanju površina te broja i vrsta instalacija za čišćenje u glavnom ugovoru za održavanje (nove, sofistici­
ranije tehničke instalacije u zgradama Aneksima), kao i u povoljnijim uvjetima iz novog ugovora o čišćenju koji
će vrijediti od lipnja 2014. U cjelokupni zahtjev za sredstvima u ovoj proračunskoj stavci uključene su i inde­
ksacije sukladno propisima.
S druge strane, troškovi energije znatno su smanjeni za 1 041 500 eura (– 27,03 %). Tome je razlog ponajprije
smanjenje troškova za energiju, zahvaljujući novom interinstitucionalnom ugovoru koji je stupio na snagu 1. sije­
čnja 2014., i koji sadrži mnogo povoljnije tarife (30 % u odnosu na prethodni ugovor). Projekcije sredstava vode
računa i o procjeni potrošnje električne energije budućeg centra za informatičku podršku (21 000 eura), kao i o
novom interinstitucionalnom ugovoru za opskrbu zgrade T plinom (iz čega proizlazi povećanje od 40 000 eura u
odnosu na 2014.).
U tom kontekstu, treba istaknuti dvije važne mjere za zaštitu okoliša, zato što značajno pridonose smanjenju
potrošnje energije. Riječ je o velikim instalacijama solarnih ćelija (na površini od 2 750 m2) koje su postavljene
na krovu nove Palače i koje omogućuju značajnu uštedu prodajom tako proizvedene energije operatoru energetske
mreže (iznos se procjenjuje na 120 000 eura u 2015.). Također, i troškovi grijanja značajno su smanjeni zahva­
ljujući priključku na kogeneracijsko postrojenje četvrti Kirchberg. Podsjećamo da su nove zgrade Suda bile
među prvima koje su priključene na tu mrežu gradskog grijanja, koju opskrbljuje postrojenje koje proizvodi
električnu energiju pomoću plinskog motora. Proizvedena električna energija se, s jedne strane, unosi u opću
mrežu, dok se s druge strane toplinu oslobođenu u tom postupku u obliku tople vode distribuira priključenim
klijentima koji su opremljeni izmjenjivačima topline koji omogućuju grijanje vode u instalacijama privatnog
sustava grijanja. U pogledu potrošnje primarne energije i emisije NOx, kogeneracijsko postrojenje omogućuje
uštede od gotovo 30 % u odnosu na redovnu potrošnju, te smanjuje štetne emisije tradicionalnih toplinskih stanica
za grijanje.
Naposljetku, u pogledu troškova za osiguranje i nadzor, povećanje iznosi samo 19 000 eura (+ 0,33 %), i to zbog
indeksacije ugovora za te usluge. Osnovni ugovor istječe 15. srpnja 2015., a iznos traženih sredstava ne uključuje
eventualnu razliku u cijeni nakon novog javnog natječaja.
U pogledu dvije zadnje stavke iz članka 202, stavka 2028 „Osiguranja” smanjena je za 12 000 eura (odnosno
– 10,71 %) temeljem novog interinstitucionalnog okvirnog ugovora za Luksemburg, koji se odnosi na osiguranje
zgrada institucija Unije od požara. Stavka 2029 „Ostali troškovi koji se odnose na građevine” (na kojoj sredstva
iznose 309 000 eura), povećana je za 4 000 eura (+ 1,31 %) kao posljedica povećanja cijena u novom ugovoru za
odvoz smeća.
3.3.2. Oprema, troškovi korištenja i usluge koje se odnose na informatiku i telekomunikacije (članak 210.)
Sredstva koja se odnose na informatiku i telekomunikacije jesu od vitalne važnosti za funkcioniranje svih
djelatnosti Suda: sudske, lingvističke i administrativne. Kako je već navedeno u poglavlju I., informatika je veliki
vektor produktivnosti za Sud, kako se vidi npr. iz procesa dematerijalizacije postupka prije donošenje sudskih
odluka (upotreba e-Curije za razmjenu dokumenata sa strankama, specijalizirani alati za sudove, tajništva i lingvističke
službe), kao i nakon njihova donošenja (elektronički Zbornik sudske prakse). Kao posljedica navedenog, zahtjevi
kontinuiranog pružanja usluge uvjetuju zadržavanje proračunskih resursa u ovom presudno važnom tehničkom
području na istoj razini, osobito s obzirom na to da su ovi već ionako relativno skromni u odnosu na druge institucije.
Po uzoru na pristup usvojen za prikaz projekcija proteklih godina, Sud se – brinući se za transparentnost i jasnoću –
potrudio razdvojiti sredstva za tekuće informatičke potrebe (iskorištavanje, razvoj i održavanje postojeće opreme i
programa) i sredstva potrebna za nošenje sa specifičnim strateškim potrebama/izvanrednim potrebama.
IV/23
IV/24
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
U 2015. godini, ukupna se sredstva koja se odnose na informatičku tehnologiju a koja predstavljaju malo više od 19 %
troškova iz glave 2., povećavaju za 387 000 eura (+ 2,42 %). Budući da se iznos sredstava namijenjenih za strateške
potrebe nije mijenjao u odnosu na 2014., promjena ukupnog iznosa sredstava u cijelosti se može pripisati povećanju
sredstava za tekuće potrebe. Ta se sredstva detaljnije opisuju u nastavku teksta u točki (a), dok se sredstva koja se
odnose na financiranje strateških potreba objašnjavaju u točki (b).
a) Sredstva potrebna za funkcioniranje i tekuće održavanje postojeće opreme i programa
Ukupni se iznos članka 210. „Oprema, troškovi iskorištavanja i usluge koje se odnose na informatiku i teleko­
munikacije” u odnosu na proračun iz 2014. povećava za + 387 000 (+ 2,6 %).
Glavne promjene u navedenom članku su sljedeće:
— stavka 2100 „Kupovina, radovi, održavanje opreme i programa” povećana je za 108 500 eura. Ovo umjereno
povećanje proizlazi iz nužnog povećanja troškova tekućeg korištenja u dijelu opreme (prije svega povezano s
promjenom broja korisnika zbog stalno sve veće informatizacije sudske i ne-sudske aktivnosti).
Uvijek se iznova mora naglašavati da Sud u vrlo velikoj mjeri profitira od interinstitucionalne suradnje u ovoj
proračunskoj stavci, budući da je 90 % troškova stavke 2100 pokriveno interinstitucionalnim ugovorima. Osim
ušteda u smislu kupnje i održavanja opreme, ta suradnja omogućuje da se svake godine ostvare značajne uštede
zahvaljujući internetskom smještaju aplikacija od najveće važnosti za Sud kod Komisije (kao npr. sitea Curia ili
aplikacije e-Curia).
— stavka 2012 „Vanjske usluge za korištenje”, izradu i održavanje programa i sustava povećana je za 278 000
eura. To povećanje proizlazi iz kombiniranog proračunskog učinka dvaju elemenata:
a) povećanja troškova usluga tekućeg korištenja, koje je uzrokovano indeksacijom ugovora i povećanjem
količina;
b) financiranja novih tekućih aktivnosti (zamjena zastarjelih administrativnih aplikacija interinstitucionalnom
aplikacijom Sysper 2, djelomična eksternalizacija multimedijalnih aktivnosti, povećanje troškova smještaja
internetskih aplikacija Suda kod Komisije, te potrebe stalne tehničke ekspertize u vezi s funkcioniranjem
novih alata ECM).
I kod navedenih troškova Sud ima veliku korist od interinstitucionalne suradnje, budući da je više od 30 %
troškova sa stavke 2102 pokriveno interinstitucionalnim ugovorima, koji se uglavnom odnose na korištenje
„soba postrojenja”, kao i studije i administrativne aplikacije. U tom pogledu smještaj siteova Curia i e-Curia
kod Komisije omogućuje uštedu troška iskorištavanja internetske infrastrukture. Isto je tako odabir Komi­
sijine aplikacije za upravljanje ljudskim potencijalima (Sysper 2), omogućio prepolovljivljanje višegodišnjeg
proračuna za njegov razvoj, u odnosu na potpuno samostalni razvoj.
— stavka 2103 „Telekomunikacije” pokazuje lagani porast za 500 eura. Većina se ovih troškova (65 %) isplaćuje
posredstvom interinstitucionalnih ugovora. Zahtjev za 2015. odnosi se na vjerojatno povećanje korištenja Data
linija, koje je kompenzirano smanjenjem njihove ukupne cijene na tržištu.
b) Sredstva za financiranje strateških potreba
Sredstva koja se odnose na strateške potrebe za 2015., isto kao i u 2014., iznose 1 150 000 eura. Uglavnom je riječ
o nastavku dva projekta početa 2014. (modernizacija baze podataka tajništava „Litige”, i program Enterprise
Content Management), čiji ukupni trošak u 2015. iznosi 950 000 eura. Osim toga, za prioritetne informatičke
investicije predviđen je iznos od 200 000 eura, što se odnosi na multimedijalni kapacitet tijekom rasprava, kao i na
uspostavljanje novog centra za informatičku podršku.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
Program modernizacije konzultacije baze podataka tajništava (Litige)
Kako je najavljeno 2014., 2015. mora se financirati druga rata tog programa (isto kao i 2014., 750 000 eura),
budući da informatička služba ne raspolaže dovoljnim proračunskim sredstvima da bi navedeno realizirala iz svojih
tekućih troškova.
Mora se podsjetiti da je baza podataka „Litige” među najstarijim aplikacijama Suda te je jedna od najvažnijih, ili
čak najvažnija aplikacija, jer se izravno odnosi na samu bit rada Suda (upravljanje sudskim postupcima).
Ova modernizacija istovremeno je usmjerena i na modernizaciju zastarjelih tehničkih elemenata i na dodavanje
novih funkcija, kao što su funkcije workflowa. Iako je zbog nedostataka sredstava odgađan već godinama, ključni
element ove modernizacije jest izmjena sustava konzultacije baze podataka „Litige”. Prema izračunima Uprave za
informatičke tehnologije, broj pristupnih zaslona koji treba prenijeti u novu tehnologiju premašuje 350, pri čemu je
kod više od polovice njih bez sumnje riječ o složenom postupku, zbog čega je nužno potpuno preuređivanje tih
zaslona. Ova druga rata financiranja projekta uvažava i nužnost prilagođavanja zaslona važnim izmjenama propisa
koje su nastupile tijekom posljednjih deset godina kao i o reviziji/modelizaciji njihova business processa.
Ova tehnološka modernizacija ima najveću važnost jer je trenutačno primijenjena tehnologija (Forms 6) u među­
vremenu potpuno zastarjela, te je tehničku podršku prestao pružati čak i njezin autor.
Ovaj drugi dio strateškog financiranja iznosi 750 000 eura.
Program Entreprise Content Management (ECM)
Ovaj je program od presudne važnosti za Sud, čija se djelatnost – s informatičkog gledišta – može pojmiti kao
obrada priljeva dokumenata koji se proteže od početnog akta do objavljivanja odluka. Međutim, od najveće je
važnosti, a osobito zbog dematerijalizacije koja se provodi posljednjih godina putem više ad hoc aplikacija,
zajamčiti koherentno jedinstvo sudske prakse naprednim sredstvima, koje sucima i njihovim suradnicima omogu­
ćuju pronalaženje svih pravnih dokumenata potrebnih za donošenje odluke.
Nakon prve rate od 400 000 eura koja je odobrena 2014., nužno je nastaviti s ovim programom dodavanjem
tražilica koje jamče koherentno jedinstvo sudske prakse. Rata od 200 000 eura predviđena za 2015. namijenjena
je nabavki licenci i servera nužnih za ostvarenje navedenog cilja.
Važno je istaknuti da će od navedenih investicija – putem Portail externe na kojem se nalaze sve odluke donesene
od nastanka Suda (1952.), u elektroničkom formatu (PDF), na više jezika – koristi imati i javnost zainteresirana za
sudsku praksu Suda.
Povećanje multimedijalnog kapaciteta Suda
Do današnjeg dana Sud nije u potpunosti iskoristio multimedijalne kapacitete, osim u dijelu „višejezični audio”.
Kako bi se omogućilo eventualno korištenje „višejezičnog” videa, treba planirati povećanje kapaciteta u smislu
prostora na serverima (minuta videa zauzima 10 puta više mjesta od minute audija). Trošak ovog projekta iznosi
100 000 eura.
Novi centar za informatičku podršku
Kako je već objašnjeno u okviru stavke 2000 „Zakupnine”, informatička je služba odlučila premjestiti svoj centar
za informatičku podršku kod profesionalnog pružatelja usluga, što će omogućiti udvostručivanje serverske infra­
strukture kako bi se osigurala velika raspoloživost sukladno propisu TIER IV. Trošak ovog projekta procjenjuje
se na 100 000 eura za instalaciju informatičke opreme i prebacivanje aplikacija tijekom neradnih dana i izvan
radnog vremena.
IV/25
HR
IV/26
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
3.3.3. Drugi troškovi
Što se tiče poglavlja 2 1. (izuzev informatičkih troškova koji su ranije analizirani), može se opaziti vrlo mali porast od
19 000 eura (+ 0,83 %) koji se sastoji od sljedećeg:
— članak 212. „Namještaj”: sredstva se smanjuju za 3 500 eura (odnosno – 0,55 %).
— članak 214. „Oprema” i tehničke instalacije: sredstva se smanjuju za – 14 500 eura (odnosno – 5,74 %).
— članak 216. „Prijevozna sredstva”: ova se sredstva povećavaju za 37 000 eura (odnosno + 2,64 %). Kao i druge
institucije, Sud se prije nekoliko godina odlučio za politiku najma svojeg voznog parka, iz razloga što je sustav
najma znatno povoljniji od internog upravljanja voznim parkom u vlastitom vlasništvu. Ugovor je zaključen
temeljem interinstitucionalnog javnog natječaja kojega je vodio Sud. Izračun sredstava vodi računa o predvidljivoj
obnovi voznog parka u 2015. U tom je smislu predviđeno da se u 2015. tri službena vozila zamijene električnim i
hibridnim vozilima (koja manje zagađuju, ali su za sada skuplja). Ovo će nastojanje da se stekne ekološki
povoljniji vozni park biti nastavljena i tijekom nadolazećih godina.
Sredstva iz poglavlja 2 3. „Troškovi tekućeg administrativnog poslovanja” smanjena su za – 39 000 eura, odnosno
– 2,62 %.
Ovo je smanjenje uzrokovano, s jedne strane, smanjenjem sredstava iz članka 236. „Poštarina” (– 46 000 eura, kao
posljedica novog interinstitucionalnog ugovora u tom području), i s druge strane, smanjenjem sredstava iz članka 230.
„Uredski materijal” (– 15 500 eura) što je rezultat vođenja politike dematerijalizacije priljeva dokumenata.
Sredstva iz poglavlja 2 5. „Sastanci i konferencij”e povećana su za 12 000 eura (odnosno + 2,04 %) što je posljedica
podizanja cijena različitih dobavljača čije usluge Sud koristi prilikom organizacije različitih događanja (svečane
rasprave, službeni posjeti, seminari…).
Sredstva iz poglavlja 2 7. „Informiranje: nabavka”, arhiviranje, stvaranje i raspačavanje općenito su znatno
umanjena za 716 000 eura (odnosno – 21 %), što je posljedica sljedećeg:
— članak 272. „Troškovi dokumentiranja, biblioteke i arhiviranja”: povećanje sredstava ograničeno je na 31 000
eura, odnosno + 2,30 %. Ovi troškovi za sve pravnike koji sudjeluju u rješavanju predmeta svih triju sudova u
sastavu Suda predstavljaju vrlo važno ulaganje. Povećanje ovih troškova uzrokovano je najviše povećanjem cijena
pretplata na numerička izdanja, koje izdavači/dobavljači često povećavaju znatno više nego što iznosi inflacija.
Istovremeno su i nadalje mnogobrojna i pravna papirnata izdanja kao i časopisi, koja su od važnosti za ažuriranje
zbirki. Naposljetku, ovaj članak sadrži i naknade za autorska prava zbog fotokopiranja u biblioteci od strane
čitatelja/posjetitelja, a sukladno luksemburškom zakonodavstvu.
— članak 274. „Stvaranje i raspačavanje”: ova su sredstva značajno umanjena (747 000 eura, odnosno – 36,23 %). S
jedne je strane stavka 2 740. „Službeni list” umanjena za 150 000 eura (– 23 %), zbog zaključivanja novog
povoljnijeg ugovora o produkciji, čime je kompenzirano povećanje broja objavljenih stranica. S druge je pak
strane, stavka 2741. „Publikacije općenitog karaktera”, smanjena još i više (– 597 000 eura, odnosno – 42 %), kako
zbog značajnih proračunskih ušteda zbog novog elektroničkog Zbornika sudske prakse, tako i zbog projekta
izdavanja Godišnjeg izvještaja u elektroničkoj formi (a ne više papirnatoj, čime je ušteđeno 62 000 eura).
III. DVA NOVA NEZAVISNA ODVJETNIKA SUDA
1.
Uvod
Prijedlog za imenovanje tri nova nezavisna odvjetnika koji je sukladno ugovoru iz Lisabona Sud podnio u siječnju
2013., Vijeće je usvojilo svojom odlukom od 25. lipnja 2013.
24.6.2014.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
IV/27
Sukladno toj odluci, prvi je nezavisni odvjetnik (poljskog državljanstva) stupio na dužnost 23. listopada 2013., a dva
će druga nezavisna odvjetnika, češkog i danskog državljanstva, stupiti na dužnost 7. listopada 2015., prilikom
djelomičnog obnavljanja Članova Suda.
Kako pokazuje tablica navedena u nastavku teksta, proračunski utjecaj imenovanja dva nova nezavisna odvjetnika i
njihovih ureda iznosi 1,29 milijuna eura za razdoblje od 7. listopada 2015. do 31. prosinca 2015., od čega 0,61
milijuna otpada na ime tekućih troškova a 0,68 milijuna na ime jednokratnih troškova povezanih sa stupanjem dvaju
novih Članova i njihova osoblja na dužnost.
Ovi su troškovi potpuno usklađeni s financijskim planom koji je predan zajedno s prijedlogom Suda početkom 2013.,
te s troškovima koji su uvršteni u proračun i odobreni povodom stupanja prvonavedenog nezavisnog odvjetnika na
dužnost.
U EUR
Sredstva (razdoblje od 7. listopada do 31. prosinca 2015.)
Proračunske glave i poglavlja
Tekući troškovi
Izvanredni troškovi
Ukupno
1 0 Članovi institucije
155 000
117 500
272 500
1 2 Dužnosnici i privremeno osoblje
415 500
117 000
532 500
9 000
25 500
34 500
579 500
260 000
839 500
5 500
250 000
255 500
19 000
143 000
162 000
4 000
19 000
23 000
500
4 500
5 000
Ukupno glava 2.
29 000
416 500
445 500
Ukupno proračun
608 500
676 500
1 285 000
1 6 Ostali troškovi osoblja
Ukupno glava 1.
2 0 Nekretnine i pripadajući troškovi
2 1 Informatika, oprema i namještaj: kupnja, zakup i održa­
vanje
2 3 Troškovi tekućeg upravnog poslovanja
2 7 Informiranje: nabavka, arhiviranje, stvaranje i raspača­
vanje
Navedeni troškovi pokazuju povećanje od + 0,36 % u odnosu na proračun za 2014., umanjen za sredstva za
mirovine Članova. Informacije radi, primici tijekom istog razdoblja iznose 113 000 eura.
Detaljna objašnjenja svakog proračunskog poglavlja slijede u nastavku teksta.
2.
Objašnjenja Troškova Iz Glave 1.
Troškovi iz glave 1. „Osobe povezane s institucijom” koji se odnose na naknade (i određene povezane troškove)
nezavisnih odvjetnika i osoblja njihovih ureda utvrđeni su na osnovi odredbi Pravilnika koje su trenutačno na snazi.
Pretpostavke usklađivanja naknada iste su kao one navedene u poglavlju 2. točka 1.2.
2.1.
Poglavlje 1 0. – Naknade 2 nova nezavisna odvjetnika
Tekući troškovi proračunskih stavki iz poglavlja 1 0. „Članovi institucije” iznose 155 000 eura i obuhvaćaju sljedeće
elemente:
HR
IV/28
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
— bruto naknada je izračunata sukladno Uputi o utvrđivanju prihoda (112,5 % osnovne naknade generalnog direktora
platnog razreda AD 16/3, odnosno 119 000 eura za 86 dana). Na naknadu se dodaju različiti doplatci (naknada za
stan, obiteljske naknade…) i odgovarajući postotak na ime zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode
(31 500 eura);
— povezani troškovi obuhvaćaju troškove zadataka i troškove edukacije, osobito lingvističke, u iznosu od 4 500 eura.
Izvanredni troškovi koji nastaju stupanjem na dužnost iznose 117 500 eura i uključuju sljedeće elemente:
— Troškovi selidbe
Procjene se temelje na proračunskim troškovima iste vrste koji nastaju u kontekstu djelomične obnove sudaca
svake tri godine, tj. na: troškovima putovanja radi preuzimanja dužnosti, naknade za preseljenje i troškova
preseljenja. Ukupna svota iznosi 107 000 eura.
— Troškovi početne edukacije
Općenito uzevši, troškovi edukacije najveći su u trenutku preuzimanja dužnosti, zbog lingvističkog ulaganja koje
može biti nužno, ali i informatičkog ulaganja (radi savladavanja programa i baza podataka). U tom kontekstu,
navedena se početna investicija procjenjuje na 125 % uobičajenog godišnjeg proračuna, odnosno na 10 500 eura.
2.2.
Poglavlje 1 2. – Naknade za osoblje ureda 2 nezavisna odvjetnika
Sastav svakog od 2 ureda oblikovan je po uzoru na urede 9 trenutačno postojećih nezavisnih odvjetnika, tj. uključuje
7 radnih mjesta na određeno vrijeme, od kojih 4 pravna savjetnika i 3 asistenta.
Što se pravnih savjetnika tiče, raspodjela traženih radnih mjesta po platnim razredima počiva na prosječnoj raspodjeli
osoblja u Sudu za 2014., što znači do 2 radna mjesta AD 14, 3 radna mjesta AD 12, i 3 radna mjesta AD 11. Kod
asistenata, zahtijevana radna mjesta odgovaraju platnom razredu stupanja dotičnih osoba na službu, odnosno 2 radna
mjesta AST 5, 2 radna mjesta AST 3 i 2 radna mjesta SC 3.
Sukladno navedenome, tekući troškovi proračunskih stavki iz poglavlja 1 2. „Dužnosnici i privremeno osoblje” iznose
415 500 eura za period od 86 dana, a uključuju bruto naknade (319 000 eura), te doplatke (obiteljske naknade,
naknadu za život u inozemstvu, godišnje troškove putovanja…) kao i odgovarajući postotak na ime osiguranja
određenih rizika/usluga (bolest, nezgoda, nezaposlenost), koje se procjenjuju na 9 500 eura.
Jednokratni troškovi prilikom stupanja na dužnost uredskog osoblja iznose 117 000 eura. Radi se o troškovima
putovanja prilikom stupanja na dužnost, naknadama za smještaj, troškovima preseljenja i dnevnim naknadama.
2.3.
Poglavlje 1 6. – Ostali troškovi osoblja
Sredstva nužna za pokrivanje tekućih troškova u vezi s obrazovanjem (3 000 eura), zadacima (500 eura) i davanjima
socijalne naravi (5 500 eura) izračunana su na osnovi odgovarajućeg dijela koji se odnosi na dodatno zatraženo osoblje
sličnih sredstava iz proračuna za 2014.
Jednokratni troškovi odnose se na specifične potrebe obrazovanja prilikom stupanja na dužnost (14 500 eura), i to
kako u pogledu aktivnosti i postupaka/informatičkih alata specifičnih za instituciju, tako i u pogledu lingvističkih
aspekata, a iznose 125 % godišnjeg proračuna koji je redovno potreban. Osim toga, različiti troškovi zapošljavanja
osoblja iznose 11 000 eura.
24.6.2014.
3.
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
Objašnjenja Troškova Iz Glave 2.
Kako je pokazano, troškovi iz glave 2. procjenjuju se na 445 500 eura. Gotovo se svi odnose na jednokratne troškove
povezane sa stupanjem na dužnost 2 nova nezavisna odvjetnika i njihovih ureda (416 500 eura).
Što se pak tekućih troškova tiče, oni za 2015. ukupno iznose 29 000 eura, od čega se gotovo dvije trećine (19 000
eura) odnose na troškove informatike i informatičkog održavanja kao i na troškove najma potrebne informatičke
opreme. Općenito uzevši, ti su tekući troškovi izračunati na osnovi broja novozaposlenih osoba kao i na standardnim
troškovima Članova i osoblja koje je trenutačno u službi.
U pogledu jednokratnih troškova (416 500 eura), oni se u bitnome odnose na sljedeća početna ulaganja:
— radovi uređenja interijera (poglavlje 20.), čije se trajanje predviđa u razdoblju između 3 i 5 mjeseci, a cijena na
250 000 eura, a kako bi se 2 nova nezavisna odvjetnika i njihovo osoblje smjestili u „Prsten” Palače, pokraj drugih
Članova Suda;
— početna ulaganja u informatičku opremu i namještaj (poglavlje 21.), koji su procijenjeni na ukupno 143 000 eura. I
ovi su jednokratni troškovi izračunati na osnovi broja novozaposlenih osoba kao i na početnim troškovima
Članova i osoblja koje je trenutačno u službi.
IV. TEHNIČKE IZMJENE U ODNOSU NA PRORAČUN IZ 2014.
Upućuje se na izmjenu teksta proračunskih opaski za članak 232. „Sudski troškovi”, u cilju što vjernijeg označavanja
troškova koji se financiraju iz te proračunske stavke. S druge strane, skreće se papozornostžnja i na činjenicu da su
određena upućivanja navedena u proračunskim opaskama izmijenjena, kako bi se uzelo u obzir stupanje na snagu
novog Pravilnika o osoblju.
IV/29
IV/30
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
PRIHODI
Doprinosi Europske unije financiranju rashoda Parlamenta za proračunsku godinu
2015.
Podnaslov
Iznos
Rashodi
354 425 000
Vlastita sredstva
– 45 186 000
Dospijeli doprinosi
309 239 000
24.6.2014.
HR
IV/31
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
VLASTITI IZVORI
GLAVA 4.
PRIHODI OD OSOBA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA I DRUGIM TIJELIMA UNIJE
POGLAVLJE 4 0 — RAZNI POREZI I ODBICI
POGLAVLJE 4 1 — DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Članak
Stavka
Proračunska
godina 2015.
Podnaslov
Proračunska
godina 2014.
Proračunska
godina 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 4 0
400
403
404
Primici od poreza na plaće, zarade i naknade članova institucija, službenika, drugih djelatnika i primatelja mirovine
23 694 000
24 204 000
Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, službenika i drugih aktivnih djelatnika
p.m.
p.m.
Rezultat doprinosa solidarnosti na naknade članova Suda,
dužnosnika i ostalih djelatnih službenika
4 513 000
4 402 000
32 658,09
0,72
28 207 000
28 606 000
23 084 035,71
81,84
16 155 664,42
95,15
POGLAVLJE 4 0 - UKUPNO
23 051 377,62
97,29
0,—
POGLAVLJE 4 1
410
Doprinosi zaposlenika za mirovinsko osiguranje
16 979 000
18 697 000
411
Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane zaposlenika
p.m.
p.m.
1 949 704,57
412
Doprinosi za mirovinsko osiguranje službenika i privremenih djelatnika na dopustu zbog osobnih razloga
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 4 1 - UKUPNO
16 979 000
18 697 000
18 105 368,99
106,63
Glava 4 - Ukupno
45 186 000
47 303 000
41 189 404,70
91,16
IV/32
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 4.
PRIHODI OD OSOBA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA I DRUGIM TIJELIMA UNIJE
POGLAVLJE 4 0 — RAZNI POREZI I ODBICI
400
Primici od poreza na plaće, zarade i naknade članova institucija, službenika, drugih djelatnika i primatelja
mirovine
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
23 694 000
24 204 000
Proračunska godina 2013.
23 051 377,62
Napomene
Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, posebice njegov članak 12.
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).
Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu
poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).
403
Primici od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, službenika i drugih aktivnih djelatnika
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, posebno njegov članak 66.a u verziji koja je bila na snazi do
15. prosinca 2003.
404
Rezultat doprinosa solidarnosti na naknade članova Suda, dužnosnika i ostalih djelatnih službenika
Proračunska godina 2015.
4 513 000
Proračunska godina 2014.
4 402 000
Proračunska godina 2013.
32 658,09
24.6.2014.
HR
IV/33
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 4 0 — RAZNI POREZI I ODBICI (nastavak)
404
(nastavak)
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 66.a
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).
POGLAVLJE 4 1 — DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
410
Doprinosi zaposlenika za mirovinsko osiguranje
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
16 979 000
Proračunska godina 2013.
18 697 000
16 155 664,42
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 83. stavak 2.
411
Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane zaposlenika
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
1 949 704,57
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a osobito njegov članak 11. stavak 2. i članak 48. Prilogu VIII.
Pravilniku.
412
Doprinosi za mirovinsko osiguranje službenika i privremenih djelatnika na dopustu zbog osobnih razloga
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.
Proračunska godina 2013.
0,—
IV/34
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 5.
PRIHODI OD UPRAVNOG DJELOVANJA INSTITUCIJE
POGLAVLJE 5 0 — OD PRODAJE POKRETNINA I NEKRETNINA
POGLAVLJE 5 1 — PRIMICI OD DAVANJA U NAJAM
POGLAVLJE 5 2 — PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA, BANKARSKIH I DRUGIH KAMATA
Članak
Stavka
Podnaslov
Proračunska
godina 2015.
Proračunska
godina 2014.
Proračunska
godina 2013.
POGLAVLJE 5 0
500
primici od prodaje pokretnina (nabava)
5000
Primici od prodaje vozila — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
122 768,22
5001
Primici od prodaje drugih pokretnina — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
122 768,22
p.m.
p.m.
2 822,81
p.m.
p.m.
125 591,03
Članak 5 0 0 - Ukupno
502
Primici od prodaje publikacija, tiskovina i filmova — Namjenski prihod
POGLAVLJE 5 0 - UKUPNO
POGLAVLJE 5 1
511
Primici od davanja nekretnina u najam i podnajam i naknada troškova vezanih uz najam
5110
Primici od davanja nekretnina u zakup/najam i podzakup/
podnajam — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
0,—
Povrat troškova povezanih s najmom — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
0,—
Članak 5 1 1 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 1 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
5111
POGLAVLJE 5 2
520
Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankarskih i
drugih kamata na račune institucije
p.m.
p.m.
217,13
522
Kamate od predfinanciranja
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
217,13
POGLAVLJE 5 2 - UKUPNO
% 2013.–2015.
24.6.2014.
HR
IV/35
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 5 5 —
POGLAVLJE 5 7 —
POGLAVLJE 5 8 —
POGLAVLJE 5 9 —
PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA I RADOVA
OSTALI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE U VEZI S UPRAVNIM DJELOVANJEM INSTITUCIJE
RAZNE NAKANDE
DRUGI PRIHODI OD UPRAVNOG DJELOVANJA
Članak
Stavka
Proračunska
godina 2015.
Proračunska
godina 2014.
Prihodi od pružanja usluga ili radova za druge institucije ili
tijela, uključujući naknadu troškova službenih putovanja
isplaćenih u ime drugih institucija ili tijela od strane istih —
Namjenski prihod
p.m.
p.m.
130,96
Prihodi od trećih strana u pogledu pruženih usluga ili
radova obavljenih na njihov zahtjev — Namjenski prihod
Podnaslov
Proračunska
godina 2013.
POGLAVLJE 5 5
550
551
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 5 - UKUPNO
p.m.
p.m.
130,96
Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
87 148,94
Prihodi određeni za posebne namjene, kao što su prihodi od
zaklada, subvencija, darova i legata, zajedno s određenim
prihodima specifičnima za svaku instituciju — Namjenski
prihod
p.m.
p.m.
0,—
Ostali doprinosi i naknade u vezi s upravnim djelovanjem
institucije — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
631 653,61
p.m.
p.m.
718 802,55
POGLAVLJE 5 7
570
571
573
POGLAVLJE 5 7 - UKUPNO
POGLAVLJE 5 8
580
Prihodi od naknada za najam/zakup — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
0,—
581
Prihod od primljenih iznosa osiguranja — Namjenski prihod
p.m.
p.m.
137 092,63
POGLAVLJE 5 8 - UKUPNO
p.m.
p.m.
137 092,63
POGLAVLJE 5 9
590
Drugi prihodi od upravnog djelovanja
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 5 9 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
Glava 5 - Ukupno
p.m.
p.m.
981 834,30
% 2013.–2015.
IV/36
HR
Nacrt općeg proračuna 2015.
24.6.2014.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 5.
PRIHODI OD UPRAVNOG DJELOVANJA INSTITUCIJE
POGLAVLJE 5 0 — OD PRODAJE POKRETNINA I NEKRETNINA
500
primici od prodaje pokretnina (nabava)
5000
Primici od prodaje vozila — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
122 768,22
Napomene
Ova stavka namijenjena je knjiženju prihoda od prodaje ili zamjene vozila koja pripadaju instituciji. Također je
namijenjena i knjiženju prihoda dobivenih prodajom prijevoznih sredstava koja se nadomješćuju ili odbacuju kad je
njihova knjigovodstvena vrijednost u cijelosti amortizirana.
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
5001
Primici od prodaje drugih pokretnina — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Ova stavka namijenjena je knjiženju prihoda od prodaje ili zamjene pokretnina različitih od prijevoznih sredstava,
koja pripadaju instituciji.
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
502
Primici od prodaje publikacija, tiskovina i filmova — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
2 822,81
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
24.6.2014.
HR
IV/37
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 5 1 — PRIMICI OD DAVANJA U NAJAM
511
Primici od davanja nekretnina u najam i podnajam i naknada troškova vezanih uz najam
5110
Primici od davanja nekretnina u zakup/najam i podzakup/podnajam — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Sukladno članku 21. stavku 3. točki (a) Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do
otvaranja dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
5111
Povrat troškova povezanih s najmom — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Sukladno članku 21. stavku 3. točki (a) Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do
otvaranja dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
POGLAVLJE 5 2 — PRIHODI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA, BANKARSKIH I DRUGIH KAMATA
520
Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankarskih i drugih kamata na račune institucije
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
217,13
Napomene
Ovaj članak namijenjen je knjiženju prihoda od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankarskih ili drugih kamata.
522
Kamate od predfinanciranja
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
POGLAVLJE 5 5 — PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA I RADOVA
550
Prihodi od pružanja usluga ili radova za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova službenih
putovanja isplaćenih u ime drugih institucija ili tijela od strane istih — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
130,96
IV/38
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 5 5 — PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA I RADOVA (nastavak)
550
(nastavak)
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
551
Prihodi od trećih strana u pogledu pruženih usluga ili radova obavljenih na njihov zahtjev — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
POGLAVLJE 5 7 — OSTALI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE U VEZI S UPRAVNIM DJELOVANJEM INSTITUCIJE
570
Prihodi od povrata neosnovano plaćenih iznosa — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
87 148,94
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
571
Prihodi određeni za posebne namjene, kao što su prihodi od zaklada, subvencija, darova i legata, zajedno s
određenim prihodima specifičnima za svaku instituciju — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
24.6.2014.
HR
IV/39
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 5 7 — OSTALI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE U VEZI S UPRAVNIM DJELOVANJEM INSTITUCIJE (nastavak)
573
Ostali doprinosi i naknade u vezi s upravnim djelovanjem institucije — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
631 653,61
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
POGLAVLJE 5 8 — RAZNE NAKANDE
580
Prihodi od naknada za najam/zakup — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
581
Prihod od primljenih iznosa osiguranja — Namjenski prihod
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
137 092,63
Napomene
Sukladno članku 21. Financijske uredbe, ovaj prihod smatra se namjenskim prihodom i dovodi do otvaranja
dodatnih odobrenih sredstava u stavkama prvotnih rashoda koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.
POGLAVLJE 5 9 — DRUGI PRIHODI OD UPRAVNOG DJELOVANJA
590
Drugi prihodi od upravnog djelovanja
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Napomene
Ovaj članak namijenjen je knjiženju drugih prihoda od upravnog djelovanja.
Proračunska godina 2013.
0,—
IV/40
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 9.
RAZNI PRIHODI
POGLAVLJE 9 0 — RAZNI PRIHODI
Članak
Stavka
Proračunska
godina 2015.
Proračunska
godina 2014.
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 9 0 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
Glava 9 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
45 186 000
47 303 000
Podnaslov
Proračunska
godina 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 9 0
900
Razni prihodi
SVEUKUPNO
42 171 239,—
93,33
24.6.2014.
HR
IV/41
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 9.
RAZNI PRIHODI
POGLAVLJE 9 0 — RAZNI PRIHODI
900
Razni prihodi
Proračunska godina 2015.
Proračunska godina 2014.
p.m.
p.m.
Proračunska godina 2013.
0,—
IV/42
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
RASHODI
Opći sažetak odbrenih sredstava (2015. i 2014.) i realizacija (2013.)
Glava
Poglavlje
Podnaslov
Odobrena sredstva 2015. Odobrena sredstva 2014.
1
OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
10
ČLANOVI INSTITUCIJE
12
Realizacija 2013.
28 560 000
33 749 500
32 179 432,31
DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE
216 511 000
212 686 000
200 965 738,47
14
DRUGO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE
18 354 000
16 977 000
16 238 217,27
16
DRUGI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE
ZA INSTITUCIJU
5 200 500
5 447 500
5 458 093,38
268 625 500
268 860 000
254 841 481,43
Glava 1 - Ukupno
2
ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI
20
ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI
62 092 000
62 655 000
61 886 134,57
21
OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE:
KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE
18 882 500
18 314 500
18 955 545,09
1 471 500
1 487 500
2 599 421,16
599 500
587 500
571 052,78
2 700 000
3 411 000
2 992 227,08
85 745 500
86 455 500
87 004 380,68
54 000
52 000
26 110,—
54 000
52 000
26 110,—
23
TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI
25
SASTANCI I KONFERENCIJE
27
INFORMIRANJE: PRIKUPLJANJE, ARHIVIRANJE,
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA
Glava 2 - Ukupno
3
RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH
FUNKCIJA INSTITUCIJA
37
RASHODI VEZANI UZ ODREĐENE INSTITUCIJE I
TIJELA
Glava 3 - Ukupno
10
OSTALI RASHODI
10 0
PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA
p.m.
p.m.
0,—
10 1
REZERVA ZA IZVANREDNE IZDATKE
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
Glava 10 - Ukupno
SVEUKUPNO
354 425 000
355 367 500
341 871 972,11
24.6.2014.
HR
IV/43
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 1.
OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
POGLAVLJE 1 0 — ČLANOVI INSTITUCIJE
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 1 0
100
Primici i druga prava
1000
Primici i naknade
Nediferencirana Odobrena sredstva
1002
102
103
104
106
109
23 916 500
23 185 000
22 229 039,70
92,94
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 449 000
553 000
805 581,33
55,60
Članak 1 0 0 - Ukupno
25 365 500
23 738 000
23 034 621,03
90,81
Nediferencirana Odobrena sredstva
2 447 000
2 579 000
2 122 075,67
86,72
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
6 700 000
6 381 515,42
Prava prilikom stupanja u službu, premještaja i prestanka
službe
Privremene naknade
Mirovine
Službena putovanja
Nediferencirana Odobrena sredstva
295 500
293 000
288 000,—
97,46
Nediferencirana Odobrena sredstva
452 000
439 500
353 220,19
78,15
Stručno usavršavanje
Privremena odobrena sredstva
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
POGLAVLJE 1 0 - UKUPNO
28 560 000
33 749 500
Nediferencirana Odobrena sredstva
213 303 000
Nediferencirana Odobrena sredstva
656 000
689 500
648 040,54
98,79
Nediferencirana Odobrena sredstva
2 322 000
2 210 500
2 190 182,84
94,32
Članak 1 2 0 - Ukupno
216 281 000
212 456 000 200 965 738,47
92,92
0,—
32 179 432,31
112,67
209 556 000 198 127 515,09
92,89
POGLAVLJE 1 2
120
Primici i druga prava
1200
Primici i naknade
1202
1204
Plaćeni prekovremeni rad
Prava u vezi sa stupanjem u službu, premještajem i prestankom službe
122
Naknade prilikom prijevremenog prestanka službe
1220
Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe
Nediferencirana Odobrena sredstva
230 000
230 000
0,—
IV/44
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
POGLAVLJE 1 4 — DRUGO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE
POGLAVLJE 1 6 — DRUGI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
122
(nastavak)
1222
Naknade kod konačnog prestanka službe i posebni mirovinski
sustav za službenike i privremeno osoblje
Nediferencirana Odobrena sredstva
Članak 1 2 2 - Ukupno
129
p.m.
230 000
p.m.
230 000
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
0,—
0,—
Privremena odobrena sredstva
Nediferencirana Odobrena sredstva
POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO
p.m.
216 511 000
p.m.
0,—
212 686 000 200 965 738,47
92,82
POGLAVLJE 1 4
140
Drugo osoblje i vanjski suradnici
1400
Drugo osoblje
Nediferencirana Odobrena sredstva
1404
1405
1406
149
5 955 000
5 309 000
5 833 162,37
97,95
Nediferencirana Odobrena sredstva
688 000
670 500
452 000,—
65,70
Nediferencirana Odobrena sredstva
261 500
269 500
309 000,—
118,16
Nediferencirana Odobrena sredstva
11 449 500
10 728 000
9 644 054,90
84,23
Članak 1 4 0 - Ukupno
18 354 000
16 977 000
16 238 217,27
88,47
p.m.
p.m.
18 354 000
16 977 000
16 238 217,27
88,47
207 000
207 000
186 266,59
89,98
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 540 500
1 540 500
1 461 639,85
94,88
Članak 1 6 1 - Ukupno
1 747 500
1 747 500
1 647 906,44
94,30
Nediferencirana Odobrena sredstva
349 000
348 000
346 500,—
99,28
21 000
21 000
0,—
Obrazovanje na poslu i razmjena osoblja
Druge vanjske usluge
Vanjske jezične usluge
Privremena odobrena sredstva
Nediferencirana Odobrena sredstva
POGLAVLJE 1 4 - UKUPNO
0,—
POGLAVLJE 1 6
161
Troškovi vezani uz upravljanje osobljem
1610
Razni rashodi za zapošljavanje osoblja
Nediferencirana Odobrena sredstva
1612
162
Daljnje stručno usavršavanje
Službena putovanja
163
Izdaci za osoblje institucije
1630
Socijalna skrb
Nediferencirana Odobrena sredstva
24.6.2014.
HR
IV/45
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 6 — DRUGI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
163
(nastavak)
1632
Društveni kontakti među članovima osoblja i drugi rashodi
socijalne prirode
271 000
242 000
242 534,79
89,50
Članak 1 6 3 - Ukupno
292 000
263 000
242 534,79
83,06
Nediferencirana Odobrena sredstva
182 000
181 000
153 445,95
84,31
Nediferencirana Odobrena sredstva
80 000
80 000
192 267,20
240,33
Nediferencirana Odobrena sredstva
2 550 000
2 828 000
2 875 439,—
112,76
Članak 1 6 5 - Ukupno
2 812 000
3 089 000
3 221 152,15
114,55
POGLAVLJE 1 6 - UKUPNO
5 200 500
5 447 500
5 458 093,38
104,95
Glava 1 - Ukupno
268 625 500
268 860 000 254 841 481,43
94,87
Aktivnosti u vezi sa svim osobama koje rade za instituciju
1650
Liječnička služba
1654
% 2013.–2015.
Nediferencirana Odobrena sredstva
165
1652
Realizacija 2013.
Restorani i kantine
Višenamjenski centar za predškolsku djecu
IV/46
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 1.
OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
POGLAVLJE 1 0 — ČLANOVI INSTITUCIJE
100
Primici i druga prava
1000
Primici i naknade
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
Realizacija 2013.
23 185 000
23 916 500
22 229 039,70
Napomene
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju, za članove institucije:
— osnovne plaće,
— boravišnih doplataka,
— obiteljskih doplataka, osobito doplataka za kućanstvo, doplataka za uzdržavano dijete i doplataka za obrazovanje,
— naknade za troškove reprezentacije,
— doprinosa poslodavca (0,87 %) za osiguranje od nezgoda i profesionalnih bolesti, doprinosa poslodavca (3,4 %)
za zdravstveno osiguranje,
— novčane potpore za novorođeno dijete,
— naknade za slučaj smrti člana institucije,
— plaćanja korektivnih faktora primjenjivih na osnovne plaće, boravišne doplatke, obiteljske doplatke i prijenose u
inozemstvo dijela primitaka članova institucije (analogna primjena članka 17. Priloga VII. Pravilnika o
službenicima Europske unije).
1002
Prava prilikom stupanja u službu, premještaja i prestanka službe
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
1 449 000
Realizacija 2013.
553 000
805 581,33
24.6.2014.
HR
IV/47
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 0 — ČLANOVI INSTITUCIJE (nastavak)
100
(nastavak)
1002
(nastavak)
Napomene
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.), posebice
njezin članak 5.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— putnih troškova članova institucije (uključujući i članova obitelji) kada stupaju u službu ili napuštaju instituciju,
— naknada za useljenje ili preseljenje koja se isplaćuje članovima institucije kada započinju ili napuštaju službu,
— troškova selidbe članova koji se isplaćuju institucijama kada započinju ili napuštaju službu.
102
Privremene naknade
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
2 447 000
Realizacija 2013.
2 579 000
2 122 075,67
Napomene
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.), posebice
njezin članak 7.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju privremenih naknada, obiteljskih doplataka i određivanju korektivnog faktora primjenjivog na zemlju boravka bivših članova institucije.
103
Mirovine
Odobrena sredstva 2015.
p.m.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
6 700 000
6 381 515,42
Napomene
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.), posebice
njezini članci 8., 9., 15. i 18.
IV/48
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 0 — ČLANOVI INSTITUCIJE (nastavak)
103
(nastavak)
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— starosnih mirovina bivših članova institucije i korektivnih faktora primjenjivih na države u kojima borave,
— invalidskih mirovina,
— obiteljskih mirovina za preživjele bračne drugove i/ili djecu bez roditelja bivših članova institucije i korektivnih
faktora primjenjivih na države u kojima borave.
104
Službena putovanja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
293 000
295 500
288 000,—
Napomene
Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova
Komisije, te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Općeg
suda, te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.), posebice
njezin članak 6.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju putnih troškova, dnevnica te dodatnih i izvanrednih troškova
nastalih tijekom službenog putovanja.
Iznos namjenskog prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
106
Stručno usavršavanje
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
452 000
Realizacija 2013.
439 500
353 220,19
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova tečajeva jezika ili drugih tečajeva sa svrhom stručnog
usavršavanja članova institucije.
109
Privremena odobrena sredstva
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
24.6.2014.
HR
IV/49
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 0 — ČLANOVI INSTITUCIJE (nastavak)
109
(nastavak)
Napomene
Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima
koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002
(SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju učinaka svih prilagodbi primitaka i mirovina koje bi Vijeće moglo
izvršiti tijekom financijske godine.
Ova odobrena sredstva su privremena i mogu se koristiti tek nakon njihove preraspodjele u druge članke i stavke
predmetnog poglavlja u skladu s Financijskom uredbom.
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE
Napomene
Na sredstva iz ovog poglavlja primijenjena je paušalna stopa smanjenja od 3 %.
120
Primici i druga prava
1200
Primici i naknade
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
213 303 000
Realizacija 2013.
209 556 000
198 127 515,09
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 62., 64., 65., 66., 67. i 68., kao i Odjeljak
I. Priloga VII. tom Pravilniku, njegov članak 69. i članak 4. Priloga VII. tom Pravilniku, članak 18. Priloga XIII. tom
Pravilniku, njegovi članci 72. i 73. te članak 15. Priloga VIII. tom Pravilniku, njegovi članci 70., 74. i 75. te članak
8. Priloga VII. tom Pravilniku i njegov članak 34.
Uvjeti zaposlenja za ostale službenike Europske unije, a posebno njegovi članci 28.a, 42., 47. i 48.
Pravila o zdravstvenom osiguranju za dužnosnike Europskih zajednica, posebno njihov članak 23.
Iz ovih odobrenih sredstava pokrivaju se:
— osnovne plaće dužnosnike i privremenog osoblja,
— obiteljski doplaci, uključujući i doplatke za kućanstvo, doplatke za uzdržavano dijete i doplatke za obrazovanje,
za dužnosnike i privremeno osoblje,
— doplaci za život u inozemstvu i doplaci za boravak u inozemstvu za dužnosnike i privremeno osoblje,
IV/50
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
120
(nastavak)
1200
(nastavak)
— administrativni dodaci za dužnosnike u AST razredu zaposlene kao stenodaktilografi, teleks operateri, daktilografi, izvršni ili glavni tajnici,
— doprinosi poslodavca za zdravstveno osiguranje (3,4 % osnovne plaće); doprinos zaposlenika je 1,7 % osnovne
plaće,
— proporcionalni dio osiguranja protiv rizika od profesionalnih bolesti i nezgode (0,5 % osnovne plaće) koji tereti
poslodavca te dodatni troškovi koji proizlaze iz relevantnih odredaba Pravilnika,
— osiguranja od nezaposlenosti za privremeno osoblje,
— isplate institucije radi stjecanja ili održavanja prava na mirovinu privremenog osoblja u državi njihovog
porijekla,
— naknade za novorođeno dijete i isplate, u slučaju smrti dužnosnika, njegove pune plaće do kraja trećeg mjeseca
nakon smrti, kao i troškova prijenosa tijela do mjesta porijekla preminulog,
— putni troškovi za godišnji dopust dužnosnika ili privremenog osoblja, njihovih bračnih drugova ili uzdržavanih
članova obitelji, od mjesta zaposlenja do mjesta porijekla,
— otpremnine za dužnosnike na probnom roku koji su otpušteni radi očigledne neprimjerenosti, naknade koja se
isplaćuje u slučaju kada institucija raskine ugovor s privremenim osobljem, naknade mirovinskih doprinosa za
članove nekadašnjeg pomoćnog osoblja koji su imenovani privremenim djelatnicima ili dužnosnicima,
— učinka korektivnih faktora primjenjivih na plaće dužnosnika i pomoćnog osoblja i na prekovremeni rad,
— naknade za smještaj i prijevoz,
— paušalne naknade za službeno djelovanje,
— paušalne naknade za lokalne putne troškove,
— naknade za neprekidni rad ili rad u smjenama ili pripravnost na poslu i/ili kod kuće.
Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe: p.m.
1202
Plaćeni prekovremeni rad
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
656 000
Realizacija 2013.
689 500
Napomene
Pravilnik o dužnosnicima Europske unije, posebno njegov članak 56. i Prilog VI. tom Pravilniku
648 040,54
24.6.2014.
HR
IV/51
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
120
(nastavak)
1202
(nastavak)
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju paušalnih naknada i naknada po satu za prekovremeni rad
dužnosnika i pomoćnog osoblja, kao i članova mjesnog osoblja, kojima nije bilo moguće odobriti kompenzacijski
dopust u skladu s predviđenim propisima.
1204
Prava u vezi sa stupanjem u službu, premještajem i prestankom službe
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
2 322 000
Realizacija 2013.
2 210 500
2 190 182,84
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 20. i 71. i članci 5., 6., 7., 9. i 10. Priloga
VII. tom Pravilniku.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— putnih troškova osoblja (i njihovih obitelji) povodom stupanja u službu ili prestanka službe,
— troškova useljenja i preseljenja osoblja koje se mora preseliti nakon stupanja u službu ili prestanka službe,
— troškova selidbe osoblja koje se mora preseliti nakon stupanja u službu ili prestanka službe,
— dnevnica za osoblje koje dokaže da se moralo preseliti nakon stupanja u službu.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
122
Naknade prilikom prijevremenog prestanka službe
1220
Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
230 000
Realizacija 2013.
230 000
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a osobito njegovi članci 42.c i 50., kao i njegov Prilog IV.
Ova su sredstva namijenjena za isplatu naknada dužnosnicima stavljenim na raspolaganje zbog mjere smanjivanja
broja radnih mjesta u instituciji, dužnosnicima u platnom razredu AD16, AD15 ili AD14 koji su umirovljeni u
interesu službe, kao i dužnosnicima poslanim na dopust u interesu službe za organizacijske potrebe povezane sa
stjecanjem novih kompetencija unutar institucija.
IV/52
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 2 — DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE (nastavak)
122
(nastavak)
1222
Naknade kod konačnog prestanka službe i posebni mirovinski sustav za službenike i privremeno osoblje
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 64. i 72.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— naknada koje se trebaju isplatiti sukladno Pravilniku o osoblju ili drugim uredbama,
— poslodavčevog doprinosa za zdravstveno osiguranje osoba koje primaju naknade,
— učinka korektivnog faktora primjenjivog na razne naknade.
129
Privremena odobrena sredstva
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 65.
Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima
koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002
(SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju svih prilagodbi primitaka i naknada koje bi Vijeće moglo izvršiti
tijekom financijske godine.
Ova odobrena sredstva su privremena i mogu se koristiti tek nakon njihove preraspodjele u druge članke i stavke
predmetnog poglavlja u skladu s Financijskom uredbom.
POGLAVLJE 1 4 — DRUGO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE
140
Drugo osoblje i vanjski suradnici
1400
Drugo osoblje
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
5 955 000
Realizacija 2013.
5 309 000
5 833 162,37
24.6.2014.
HR
IV/53
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 4 — DRUGO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE (nastavak)
140
(nastavak)
1400
(nastavak)
Napomene
Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a osobito njihov članak 4. i glava V., kao i članak 5. i glava VI.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— primitaka i poslodavčevog doprinosa za socijalno osiguranje pomoćnog osoblja, pomoćnih usmenih prevoditelja,
mjesnog osoblja i pomoćnih prevoditelja,
— pristojba i troškova posebnih savjetnika, uključujući i naknadu za liječnika savjetnika,
— izdataka za zapošljavanje ugovornih djelatnika.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
1404
Obrazovanje na poslu i razmjena osoblja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
688 000
Realizacija 2013.
670 500
452 000,—
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— rashoda u vezi s privremenim premještajem službenika država članica ili drugih nacionalnih stručnjaka u službe
Suda Europske unije,
— troškova financiranja stipendija dodijeljenih stažistima koji rade u službama institucije.
1405
Druge vanjske usluge
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
261 500
Realizacija 2013.
269 500
309 000,—
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova drugih pomoćnih usluga koje ne može obavljati osoblje
institucije.
IV/54
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 4 — DRUGO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE (nastavak)
140
(nastavak)
1406
Vanjske jezične usluge
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
11 449 500
Realizacija 2013.
10 728 000
9 644 054,90
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— rashoda vezanih uz akcije koje je odlučio poduzeti Međuinstitucionalni odbor za pismeno i usmeno prevođenje u
svrhu promicanja međuinstitucionalne suradnje u području jezika,
— plaćanja vanjskih usmenih prevoditelja Glavne uprave za usmeno prevođenje Europske komisije,
— plaćanja agenata za konferencijsko prevođenje,
— plaćanja usluga ugovornog i ad hoc konferencijskog osoblja,
— dodatnih usluga u vezi s korekturom, posebice honorara i osiguranja, putnih troškova, dnevnica i troškova
službenih putovanja vanjskih korektora i uz to vezanih administrativnih troškova,
— rashoda za nezavisne prevoditelje ili privremene prevoditelje ili daktilografske ili druge poslove obavljane izvan
institucije za prevoditeljski odjel.
149
Privremena odobrena sredstva
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 65. i 65.a te Prilog XI. tom Pravilniku.
Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima
koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002
(SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju svih prilagodbi primitaka koje bi Vijeće moglo izvršiti tijekom
financijske godine.
Ova odobrena sredstva su privremena i mogu se koristiti tek nakon njihove preraspodjele u druge članke i stavke
predmetnog poglavlja u skladu s Financijskom uredbom.
24.6.2014.
HR
IV/55
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 6 — DRUGI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU
161
Troškovi vezani uz upravljanje osobljem
1610
Razni rashodi za zapošljavanje osoblja
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
207 000
Realizacija 2013.
207 000
186 266,59
Napomene
Ova proračunska raspodjela namijenjena je pokrivanju troškova oglašavanja, pozivanja kandidata, najma prostorija i
opreme za organiziranje otvorenih natječaja na međuinstitucionalnoj razini. U pojedinim slučajevima, opravdanim
na temelju funkcionalnih potreba i nakon dogovora s Europskim uredom za odabir osoblja, određeni dio odobrenih
sredstava može se koristiti za natječaje koje organizira sama institucija.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
1612
Daljnje stručno usavršavanje
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
Realizacija 2013.
1 540 500
1 540 500
1 461 639,85
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka tečajeva daljnjeg stručnog usavršavanja i prekvalifikacije, uključujući i tečajeve jezika koji se održavaju na međuinstitucionalnoj razini.
Također pokrivaju rashode vezane uz obrazovni materijal i tehničku opremu.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
162
Službena putovanja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
349 000
Realizacija 2013.
348 000
346 500,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno članci 11., 12. i 13. Priloga VII. tom Pravilniku
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova prijevoza, dnevnica za službena putovanja te dodatnih i
izvanrednih troškova nastalih tijekom službenog putovanja.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
IV/56
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 6 — DRUGI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
163
Izdaci za osoblje institucije
1630
Socijalna skrb
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
21 000
21 000
0,—
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 76.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za pomoć osoblju koje se nalazi u iznimno teškim
okolnostima.
Također su namijenjena, u sklopu politike pružanja pomoći osobama s invaliditetom, sljedećim kategorijama:
— aktivno zaposlenim dužnosnicima i privremenom osoblju,
— bračnim drugovima aktivno zaposlenih dužnosnika i privremenog osoblja,
— svoj uzdržavanoj djeci u smislu Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije.
Tim sredstvima pokrivaju se, u okvirima proračunskih mogućnosti i nakon što su iscrpljena prava priznata na
nacionalnoj razini u državi boravišta ili državi porijekla, naknade troškova (osim medicinskih) koji su priznati kao
neophodni, a proizlaze iz invaliditeta, i potkrijepljeni su odgovarajućom dokumentacijom.
1632
Društveni kontakti među članovima osoblja i drugi rashodi socijalne prirode
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
271 000
Realizacija 2013.
242 000
242 534,79
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su:
— financijskom poticanju i potpori svih inicijativa usmjerenih na promicanje društvenih kontakata među osobljem
različitih nacionalnosti, kao što su subvencije klubovima i kulturnim i sportskim udrugama,
— pokrivanju drugih izdataka i subvencija za osoblje i njihove obitelji.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
165
Aktivnosti u vezi sa svim osobama koje rade za instituciju
1650
Liječnička služba
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
182 000
Realizacija 2013.
181 000
153 445,95
24.6.2014.
HR
IV/57
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 1 6 — DRUGI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU (nastavak)
165
(nastavak)
1650
(nastavak)
Napomene
Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 59. i članak 8. Priloga II. tom Pravilniku.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova godišnjeg liječničkog pregleda svih dužnosnika,
uključujući analize i daljnje medicinske pretrage potrebne u okviru tog pregleda, te operativnih troškova medicinskog centra.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
1652
Restorani i kantine
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
80 000
80 000
192 267,20
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova nabave i održavanja opreme u restoranima i kafeterijama, kao i dijela njihovih operativnih troškova .
Njima se također pokrivaju troškovi zamjene i obnove opreme restorana i kantina.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
1654
Višenamjenski centar za predškolsku djecu
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
2 550 000
Realizacija 2013.
2 828 000
2 875 439,—
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa Suda za Višenamjenski centar za predškolsku djecu i
obrazovni centar u Luxembourgu.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
IV/58
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 2.
ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 2 0
200
Zgrade
2000
Najamnina
2001
2003
2005
2007
2008
Nediferencirana Odobrena sredstva
9 288 000
9 531 500
14 141 501,80
152,26
Nediferencirana Odobrena sredstva
33 644 000
32 790 000
28 508 992,69
84,74
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 025 000
1 350 000
2 965 844,92
289,35
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 121 000
976 000
892 755,03
79,64
Članak 2 0 0 - Ukupno
45 078 000
44 647 500
46 509 094,44
103,17
Nediferencirana Odobrena sredstva
7 996 000
7 962 000
6 776 041,04
84,74
Nediferencirana Odobrena sredstva
2 812 000
3 852 500
2 303 350,57
81,91
Nediferencirana Odobrena sredstva
5 797 000
5 776 000
5 684 000,—
98,05
Nediferencirana Odobrena sredstva
100 000
112 000
108 182,01
108,18
Nediferencirana Odobrena sredstva
309 000
305 000
505 466,51
163,58
Članak 2 0 2 - Ukupno
17 014 000
18 007 500
15 377 040,13
90,38
POGLAVLJE 2 0 - UKUPNO
62 092 000
62 655 000
61 886 134,57
99,67
Zakup/kupnja
Stjecanje nekretnina
Izgradnja zgrada
Opremanje prostora
Stručne studije i tehnička pomoć u vezi s građevinskim projektima
202
Troškovi u vezi sa zgradama
2022
Čišćenje i održavanje
2024
2026
2028
2029
Potrošnja energije
Zaštita i nadzor zgrada
Osiguranje
Ostali rashodi u vezi sa zgradama
24.6.2014.
HR
IV/59
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 1 — OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE
POGLAVLJE 2 3 — TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 2 1
210
Oprema, operativni troškovi i usluge u vezi s obradom
podataka i telekomunikacijama
2100
Kupnja, servisiranje i održavanje opreme i programa
2102
Vanjske službe za uporabu, izvedbu i održavanje programa i
sustava
Nediferencirana Odobrena sredstva
2103
212
214
216
5 437 000
5 307 500
5 357 562,45
98,54
Nediferencirana Odobrena sredstva
10 231 000
9 914 000
10 233 168,90
100,02
Nediferencirana Odobrena sredstva
804 500
801 000
770 692,69
95,80
Članak 2 1 0 - Ukupno
16 472 500
16 022 500
16 361 424,04
99,33
Nediferencirana Odobrena sredstva
722 000
636 000
992 584,26
137,48
Nediferencirana Odobrena sredstva
238 000
252 500
238 202,19
100,08
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 450 000
1 403 500
1 363 334,60
94,02
POGLAVLJE 2 1 - UKUPNO
18 882 500
18 314 500
18 955 545,09
100,39
Nediferencirana Odobrena sredstva
640 000
649 500
522 507,12
81,64
Nediferencirana Odobrena sredstva
50 000
50 000
15 086,25
30,17
Nediferencirana Odobrena sredstva
20 000
20 000
17 343,80
86,72
Nediferencirana Odobrena sredstva
304 000
350 000
360 000,—
118,42
Nediferencirana Odobrena sredstva
457 500
418 000
1 684 483,99
368,19
POGLAVLJE 2 3 - UKUPNO
1 471 500
1 487 500
2 599 421,16
176,65
129 000
149 000
157 865,98
122,38
320 500
291 000
265 437,23
82,82
Telekomunikacije
Namještaj
Tehnička oprema i uređaji
Vozila
POGLAVLJE 2 3
230
231
232
236
238
Pisaći i uredski pribor i ostali potrošni materijal
Financijski troškovi
Pravni troškovi i naknade štete
Poštanski troškovi
Ostali administrativni rashodi
POGLAVLJE 2 5
252
Troškovi prijema i reprezentacije
Nediferencirana Odobrena sredstva
254
Sastanci, kongresi i konferencije
Nediferencirana Odobrena sredstva
IV/60
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE (nastavak)
POGLAVLJE 2 7 — INFORMIRANJE: PRIKUPLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA
Članak
Stavka
256
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
% 2013.–2015.
Rashodi u vezi s informiranjem i sudjelovanjem u javnim
događanjima
Nediferencirana Odobrena sredstva
257
Realizacija 2013.
150 000
147 500
147 749,57
98,50
Pravna informatička služba
Nediferencirana Odobrena sredstva
POGLAVLJE 2 5 - UKUPNO
p.m.
599 500
p.m.
587 500
0,—
571 052,78
95,25
POGLAVLJE 2 7
270
Ograničene konzultacije, studije i istraživanja
Nediferencirana Odobrena sredstva
272
p.m.
0,—
Nediferencirana Odobrena sredstva
1 385 000
1 349 000
1 333 500,—
96,28
Nediferencirana Odobrena sredstva
500 000
650 000
682 000,—
136,40
Nediferencirana Odobrena sredstva
815 000
1 412 000
976 727,08
119,84
Članak 2 7 4 - Ukupno
1 315 000
2 062 000
1 658 727,08
126,14
POGLAVLJE 2 7 - UKUPNO
2 700 000
3 411 000
2 992 227,08
110,82
Glava 2 - Ukupno
85 745 500
86 455 500
87 004 380,68
101,47
Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja
274
Proizvodnja i distribucija
2740
Službeni list
2741
p.m.
Publikacije općeg značaja
24.6.2014.
HR
IV/61
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 2.
ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI
200
Zgrade
2000
Najamnina
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
9 531 500
9 288 000
14 141 501,80
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju zakupnine za zgrade u kojima je smještena institucija.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2001
Zakup/kupnja
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
Realizacija 2013.
32 790 000
33 644 000
28 508 992,69
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju odgovarajućih naknada za zgrade koje su predmet ugovora o
zakupu/kupoprodaji.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2003
2005
Stjecanje nekretnina
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Izgradnja zgrada
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Ova stavka namijenjena je eventualnom unosu odobrenih sredstava za izgradnju zgrada.
2007
Opremanje prostora
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
1 025 000
Realizacija 2013.
1 350 000
2 965 844,92
IV/62
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI (nastavak)
200
(nastavak)
2007
(nastavak)
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— raznih vrsta poslova opremanja, uključujući posebice postavljanje pregradnih zidova, zavjesa, kablova, bojanja,
pokrivanja zidova, pokrivanja podova, visećih stropova i povezanih tehničkih instalacija,
— rashoda u vezi s radovima proizašlim iz stručnih studija i pomoći.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2008
Stručne studije i tehnička pomoć u vezi s građevinskim projektima
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
976 000
1 121 000
892 755,03
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda u vezi sa stručnim studijama i tehničkom pomoći u vezi s
velikim građevinskim projektima.
202
Troškovi u vezi sa zgradama
2022
Čišćenje i održavanje
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
7 996 000
Realizacija 2013.
7 962 000
6 776 041,04
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova održavanja i čišćenja prostora te tehničke opreme na
temelju sklopljenih ugovora, kao i rashoda za radove i materijal potreban za opće održavanje (bojanje, popravci itd.)
zgrada u kojima je smještena institucija.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2024
Potrošnja energije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
2 812 000
Realizacija 2013.
3 852 500
2 303 350,57
24.6.2014.
HR
IV/63
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 0 — ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI (nastavak)
202
(nastavak)
2024
(nastavak)
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju potrošnje vode, plina, struje i goriva za ogrjev.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe procijenjen je na 120 000 EUR.
2026
Zaštita i nadzor zgrada
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
5 797 000
Realizacija 2013.
5 776 000
5 684 000,—
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova zaštite zgrade u kojima je smještena institucija.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2028
Osiguranje
Odobrena sredstva 2014.
Odobrena sredstva 2015.
100 000
Realizacija 2013.
112 000
108 182,01
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju premija osiguranja za zgrade u kojima je smještena institucija.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2029
Ostali rashodi u vezi sa zgradama
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
309 000
Realizacija 2013.
305 000
505 466,51
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju ostalih tekućih troškova za zgrade koji nisu predviđeni u drugim
člancima ovog poglavlja, posebice cestovnih pristojbi, kanalizacije, odvoza smeća, prometne signalizacije itd.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
IV/64
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 1 — OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE
210
Oprema, operativni troškovi i usluge u vezi s obradom podataka i telekomunikacijama
2100
Kupnja, servisiranje i održavanje opreme i programa
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
5 437 000
Realizacija 2013.
5 307 500
5 357 562,45
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova nabave, zamjene, najma, popravaka i održavanja sve
opreme i uređaja u vezi s obradom podataka, elektroničkih uredskih sustava i telefonije (uključujući telefaks aparata,
uređaja za videokonferenciju i multimedijsku opremu) te opreme za simultano prevođenje, kao što su kabine,
slušalice i prekidači za simultano prevođenje.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2102
Vanjske službe za uporabu, izvedbu i održavanje programa i sustava
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
9 914 000
10 231 000
10 233 168,90
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova računalnih analiza i programiranja.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2103
Telekomunikacije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
804 500
Realizacija 2013.
801 000
770 692,69
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju svih rashoda u vezi s telekomunikacijama, kao što su pretplate i
troškovi komunikacije (fiksni i mobilni).
Također pokrivaju rashod povezan s mrežama za prijenos podataka.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe procijenjen je na 50 000 EUR.
212
Namještaj
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
722 000
Realizacija 2013.
636 000
992 584,26
24.6.2014.
HR
IV/65
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 1 — OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE (nastavak)
212
(nastavak)
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— kupnje dodatnog namještaja,
— zamjene dijela namještaja koji je star barem 15 godina i namještaja koji nije moguće popraviti,
— najma namještaja,
— održavanja i popravka namještaja.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
214
Tehnička oprema i uređaji
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
238 000
Realizacija 2013.
252 500
238 202,19
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— kupovine tehničke opreme,
— zamjene tehničke opreme, osobito audiovizualne, arhivske i knjižničarske opreme i raznih alata koji služe za
održavanje zgrada te opreme za reprodukciju, otpremu i slanje poštom,
— najma tehničke opreme i uređaja,
— održavanja i popravka opreme na koju se odnosi ovaj članak.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
216
Vozila
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
1 450 000
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— nabavke vozila,
Realizacija 2013.
1 403 500
1 363 334,60
IV/66
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 1 — OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA, NAJAM I ODRŽAVANJE (nastavak)
216
(nastavak)
— zamjene vozila koja imaju najveću kilometražu od preko 120 000 prijeđenih kilometara,
— troškova najma i uporabe unajmljenih vozila,
— održavanja, popravaka, garažiranja, troškova parkiranja, pristojbi za autocestu i osiguranja službenih vozila.
Sredstva namijenjena sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 51 500 eura.
POGLAVLJE 2 3 — TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI
Napomene
230
Pisaći i uredski pribor i ostali potrošni materijal
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
640 000
Realizacija 2013.
649 500
522 507,12
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju kupovine pisaćeg i uredskog pribora:
— fotokopirni papir te obrasci za račune,
— papir i uredski materijal,
— materijal za fotokopirne uređaje,
— pribor za opći protok informacija i slanje poštom,
— pribor za snimanje zvuka,
— tisak i obrasci,
— računalna i elektronička uredska oprema,
— ostali potrepštine i materijal koji nisu dio inventara.
Sredstva namijenjena sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 2 000 eura.
231
Financijski troškovi
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
50 000
Realizacija 2013.
50 000
15 086,25
24.6.2014.
HR
IV/67
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 3 — TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (nastavak)
231
(nastavak)
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju bankarskih troškova (provizije, agio, ostali troškovi) i ostalih
financijskih troškova.
Bankarske kamate koje pripadaju instituciji navedene su pod prihodom.
232
Pravni troškovi i naknade štete
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
20 000
Realizacija 2013.
20 000
17 343,80
Napomene
Ova sredstva osobito služe za plaćanje odvjetničkih honorara, koje Sud mora isplatiti za stručne usluge koje je
koristio ili na ime naknade troškova temeljem izvršenja sudske odluke, kao i za isplatu naknade štete.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
236
Poštanski troškovi
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
304 000
Realizacija 2013.
350 000
360 000,—
Napomene
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
238
Ostali administrativni rashodi
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
457 500
Realizacija 2013.
418 000
1 684 483,99
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— raznih vrsta osiguranja (osobito od građanskopravne odgovornosti, krađe, rizika povezanog s opremom za
obradu teksta, elektronskog rizika),
— kupovine, održavanja i čišćenja osobito sudačkih toga, uniformi razvodnika i vozača, radne odjeće osoblja
odgovornog za presliku dokumenata i osoblja za održavanje,
IV/68
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 3 — TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (nastavak)
238
(nastavak)
— raznih rashoda u vezi s internim sastancima,
— troškova selidbe opreme, namještaja i uredske opreme,
— operativnih troškova pružatelja usluga,
— ostalih tekućih troškova koji nisu posebno predviđeni u prethodnim redovima.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE
252
Troškovi prijema i reprezentacije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
129 000
Realizacija 2013.
149 000
157 865,98
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda nastalih u okviru dužnosti koje institucija ima u vezi s
prijemom i reprezentacijom, kao i troškova prijema i reprezentacije članova osoblja.
254
Sastanci, kongresi i konferencije
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
320 500
Realizacija 2013.
291 000
265 437,23
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju poglavito organiziranja, u suradnji s ministarstvima pravosuđa,
seminara i drugih programa stručnog usavršavanja u sjedištu institucije za suce i druge pravnike država članica.
Sastanci s članovima nacionalnih viših sudova i sa stručnjacima za pravo Unije potrebni su radi razvoja sudske
prakse institucije i nacionalnih sudova u pitanjima koja se odnose na pravo Unije.
Ova odobrena sredstva također su namijenjena pokrivanju putnih troškova i troškova boravka sudionika i drugih
organizacijskih troškova.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
24.6.2014.
HR
IV/69
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 5 — SASTANCI I KONFERENCIJE (nastavak)
256
Rashodi u vezi s informiranjem i sudjelovanjem u javnim događanjima
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
150 000
Realizacija 2013.
147 500
147 749,57
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju kupnje i objavljivanja djelâ o pravu Unije za koja postoji opći
interes, drugih rashoda u vezi sa širenjem informacija i fotografskih troškova, kao i sudjelovanja u financiranju
troškova posjeta instituciji.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
257
Pravna informatička služba
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju sudjelovanja u troškovima koje Komisija može zatražiti od
institucija u vezi s pravnom informatičkom službom (povećanje i distribucija međuinstitucionalne baze podataka).
POGLAVLJE 2 7 — INFORMIRANJE: PRIKUPLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA
270
272
Ograničene konzultacije, studije i istraživanja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
1 385 000
Realizacija 2013.
1 349 000
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju:
— nabavke knjiga, dokumenata i drugih publikacija i ažuriranja postojećih svezaka,
— troška unosa i kupnje informatiziranih pravnih baza podataka,
— kupnje posebne opreme za knjižnicu,
— pretplata na novine, nespecijalizirane časopise i razne biltene,
1 333 500,—
IV/70
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
POGLAVLJE 2 7 — INFORMIRANJE: PRIKUPLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA (nastavak)
272
(nastavak)
— pretplata na novinske agencije,
— uveza i održavanja knjiga iz knjižničnog fonda,
— troškova pristupa određenim pravnim bazama podataka.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
274
Proizvodnja i distribucija
2740
Službeni list
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
650 000
500 000
682 000,—
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova objavljivanja u Službenom listu Europske unije.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
2741
Publikacije općeg značaja
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
815 000
Realizacija 2013.
1 412 000
976 727,08
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju ponajprije troškova ispisa i distribucije Zbornika sudske prakse
Suda, uključujući i sudsku praksu Općeg suda, te indeksa sudske prakse Unije.
Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju troškova objavljivanja godišnjeg izvješća Suda i drugih brošura
koje Sud stavlja na raspolaganje posjetiteljima.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
24.6.2014.
HR
IV/71
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 3.
RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH FUNKCIJA INSTITUCIJA
POGLAVLJE 3 7 — RASHODI VEZANI UZ ODREĐENE INSTITUCIJE I TIJELA
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
Realizacija 2013.
% 2013.–2015.
POGLAVLJE 3 7
371
Posebni rashodi Suda Europske unije
3710
Troškovi Suda
Nediferencirana Odobrena sredstva
3711
54 000
52 000
26 110,—
48,35
Arbitražni odbor predviđen člankom 18. Ugovora o EZAE-u
Nediferencirana Odobrena sredstva
p.m.
p.m.
0,—
Članak 3 7 1 - Ukupno
54 000
52 000
26 110,—
48,35
POGLAVLJE 3 7 - UKUPNO
54 000
52 000
26 110,—
48,35
Glava 3 - Ukupno
54 000
52 000
26 110,—
48,35
IV/72
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 3.
RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH FUNKCIJA INSTITUCIJA
POGLAVLJE 3 7 — RASHODI VEZANI UZ ODREĐENE INSTITUCIJE I TIJELA
371
Posebni rashodi Suda Europske unije
3710
Troškovi Suda
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
Realizacija 2013.
52 000
54 000
26 110,—
Napomene
Ova odobrena sredstva namijenjena su osiguranju dobrog sudovanja u svim slučajevima besplatne pravne pomoći i
za sve troškove svjedoka i sudskih vještaka, troškova pregleda mjesta ili stvari iz postupka i zamolnica, pravnog
zastupanja i drugih troškova institucije.
Iznos namjenskih prihoda sukladno članku 21. stavku 3. Financijske uredbe: p.m.
3711
Arbitražni odbor predviđen člankom 18. Ugovora o EZAE-u
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
24.6.2014.
HR
IV/73
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 10.
OSTALI RASHODI
POGLAVLJE 10 0 — PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA
POGLAVLJE 10 1 — REZERVA ZA IZVANREDNE IZDATKE
Članak
Stavka
Odobrena sredstva Odobrena sredstva
2015.
2014.
Podnaslov
POGLAVLJE 10 0
Realizacija 2013.
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 10 1 - UKUPNO
p.m.
p.m.
0,—
Glava 10 - Ukupno
p.m.
p.m.
0,—
POGLAVLJE 10 0 - UKUPNO
POGLAVLJE 10 1
SVEUKUPNO
354 425 000
355 367 500
341 871 972,11
% 2013.–2015.
96,46
IV/74
HR
24.6.2014.
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
GLAVA 10.
OSTALI RASHODI
POGLAVLJE 10 0 — PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
Napomene
POGLAVLJE 10 1 — REZERVA ZA IZVANREDNE IZDATKE
Odobrena sredstva 2015.
Odobrena sredstva 2014.
p.m.
p.m.
Realizacija 2013.
0,—
24.6.2014.
HR
IV/75
Nacrt općeg proračuna 2015.
SUD EUROPSKE UNIJE
OSOBLJE
Odjeljak IV. — Sud Europske unije
Sud Europske unije
Funkcijska skupina i razredi
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
UKUPNO
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Ukupno
AST/SC
AST/SC
AST/SC
AST/SC
AST/SC
AST/SC
2015.
2014.
Stalna radna mjesta
Privremena radna mjesta
Stalna radna mjesta
Privremena radna mjesta
5
10
45 (1)
120
99 (2)
50
52
196
100
175
27
52
—
1
47 (1)
—
72
79
37
2
1
—
—
28
5
10
45 (1)
120
99 (2)
50
80
221
79
154
19
47
—
1
49 (1)
—
75
82
37
2
1
—
—
28
931
267
929
275
10
17
30
47
56
62
65
91
167
40
39
—
1
—
5
31
24
49
42
11
6
—
10
17
32
63
48
52
83
102
128
32
—
—
1
—
5
31
24
51
42
13
5
—
624
169
567
172
—
—
—
—
40
—
—
—
—
3
—
—
40 (3)
3 (3)
6
5
4
3
2
1
Ukupno
Ukupan iznos
Sveukupno
(1)
(2)
(3)
(4)
1 555 (4)
436
6
1 991 ( )
1 536 (5)
450
6
1 986 ( )
Od kojih jedan AD 15 ad personam.
Od kojih jedan AD 14 ad personam.
U ovom stadiju Sud nije u mogućnosti točno procijeniti broj potrebnih radnih mjesta.
Ne uključuje rezervu za izvanredne izdatke, bez dodijeljenih odobrenih sredstava, za službenike koji su privremeno premješteni kao članovi Suda, Općeg suda ili
Službeničkog suda (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4 i 8 AST 3).
(5) Isključujući virtualnu rezervu, bez dodjele sredstava za dužnosnike premještene kod Članova Suda, Općeg suda i Službeničkog suda (6 AD 12, 12 AD 11, 20 AD
10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).
(6) Radna mjesta na nepuno radno vrijeme mogu se nadoknaditi angažiranjem drugog osoblja da popuni broj radnih mjesta koja time ostanu nepopunjena u svakoj
kategoriji.
HR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
1 788 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content