οδηγος σχεδιασμου σταδιοδρομιας - oikiakioikonomia

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Ο∆ΗΓΟΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
Μάιος 2010
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Σηµείωµα της οµάδας Αγωγής Σταδιοδροµίας
Ο οδηγός αυτός δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής
Σταδιοδροµίας, µε θέµα « Συµµετέχω ενεργά στο σχεδιασµό της σταδιοδροµίας
µου» που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2009-2010 από το Γραφείο
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του 3ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας.
Περιλαµβάνει τη µεθοδολογία και το υλικό που χρησιµοποιήσαµε στο
πρόγραµµα µας.
Στην
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
οµάδα Αγωγής Σταδιοδροµίας συµµετείχαν οι µαθητές:
Φάµπιο Αµπαζάι
Έλσα Αντωνακάκη
Μιχάλης Βαζούρας
Κώστας Γαβριηλίδης
Κώστας Γαλατιανός
Μαρία ∆ηµητρίου
Νίκη Ζερβουδάκη
Θάνος Καψάλης
Αγάπη Μπαµπίλη
Ντένισα Νταλένγκα
Αλεξία Πανταζή
Σταύρος Παπαδόπουλος
Νίκος Σακελλάρης
Βάλια Σκλήρη
Υπεύθυνη για το πρόγραµµα και για την επιµέλεια της έκδοσης ήταν η
υπεύθυνη του ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. : Ευγενία Λατσώνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
2
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Περιεχόµενα Οδηγού
Εισαγωγή
Βοήθεια, δεν ξέρω από που να αρχίσω!
Βήµατα που θα ακολουθήσουµε
Βήµα 1ο: Αυτοδιερεύνηση - Αυτοαξιολόγηση
Α.1 Οι ικανότητες
Α.1.1 Οι ικανότητες µου
Α.2. Ενδιαφέροντα
Α.2.1 Τα ενδιαφέροντα µου
Α.3. Οι επαγγελµατικές αξίες
Α.3.1 Οι επαγγελµατικές αξίες µου
Α.4 Προσωπικά χαρακτηριστικά
Α.4.1 Τα προσωπικά µου χαρακτηριστικά
Α.4.2 Τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία µου
Α.5 Επιτεύγµατα – ∆ραστηριότητες
Α.5.1 Τα επιτεύγµατα µου
Α.5.2 Ιεράρχηση επιτευγµάτων
Α.5.3 Απολογισµός
Α.5.4 Τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία µου
Α.6 Ανάδειξη προσόντων, δεξιοτήτων
Α.6.1 Η Λίστα µε τα προσόντα και τις δεξιότητες µου
Α.6.2 Απολογισµός
Α.6.3 Τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία µου
Α.7 Σύνθεση του προσωπικού µου προφίλ
Βήµα 2ο: ∆ιερεύνηση καριέρας
Β.1 Επαγγελµατικοί τύποι , Επαγγελµατικές κατηγορίες, Επαγγέλµατα
Β.1.1 Επαγγελµατικοί τύποι
Β.1.2 Επαγγελµατικές κατηγορίες
Β.1.3 Λίστα Επαγγελµάτων
Β.2 Εγώ και τα επαγγέλµατα
Β.2.1 Επαγγελµατικοί τύποι και κατηγορίες που µου ταιριάζουν
Β.2.2 Η λίστα µε τα επαγγέλµατα που θέλω να διερευνήσω
Βήµα 3ο: Πληροφόρηση
Γ1. Τι χρειάζεται να µάθω
Γ2. Αναζήτηση πληροφοριών
Γ.2.1 Τρόποι πληροφόρησης για επαγγέλµατα και σπουδές
Γ.2.2 Η συνέντευξη πληροφόρησης
Γ.2.3 Πηγές πληροφόρησης
Γ.2.4 Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς εργασίας
Βήµα 4ο: Σχέδιο ∆ράσης
∆1. Που είµαι τώρα;
∆2. Που θέλω να πάω;
∆3. Πως θα φτάσω εκεί;
Επίλογος
Παράρτηµα: Στοιχεία για τον Ατοµικό σου Φάκελο
Βιβλιογραφία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
σελίδα
4
5
7
10
11
12
14
14
16
16
19
19
22
23
23
24
24
25
26
26
27
28
29
30
31
31
33
46
55
55
56
57
57
58
58
59
61
63
64
65
65
66
67
68
3
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Εισαγωγή
Η επαγγελµατική σταδιοδροµία στον 21ο αι. ορίζεται ως µια σειρά από
συνεχείς, προσωπικές επιλογές, οι οποίες παρακολουθούν ανάγκες που
µεταβάλλονται συνεχώς.
Είναι δηλαδή µια εξελικτική διαδικασία που θα εξαρτηθεί σε µεγαλύτερο ή
µικρότερο βαθµό από το πως τη διαχειρίζεται ο καθένας.
Κάτω από αυτό το πρίσµα, λοιπόν, είναι αναγκαίο, εσύ ο νέος µαθητής να δεις
σφαιρικά τις δυνάµεις σου, να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να τον
προσδιορίσεις σε σχέση µε τους άλλους και µε το περιβάλλον σου, για να
κάνεις τις πιο σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές και αργότερα
να ενταχθείς πιο εύκολα στην αγορά εργασίας και να έχεις µια επιτυχηµένη
επαγγελµατική πορεία.
Για να πετύχεις χρειάζεται να γνωρίζεις και
για να γνωρίζεις χρειάζεται να διερευνήσεις και
για να διερευνήσεις χρειάζεται να έχεις µια µεθοδολογία.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
4
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Βοήθεια, δεν ξέρω από που να αρχίσω!
Σηµείωσε √ σε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις ανάλογα αν
θεωρείς ότι είναι σωστή ή λάθος. Απάντησε ανάλογα µε το τι πιστεύεις
για τον εαυτό σου σήµερα. Οι προτάσεις στη συνέχεια θα σε
βοηθήσουν να ερµηνεύσεις τις απαντήσεις σου.
3
Βήµα 1
Γνωρίζω τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία µου.
Γνωρίζω ποιες είναι οι αξίες, τα χαρακτηριστικά και οι στάσεις
µου.
Καταλαβαίνω το στυλ της µελέτης µου.
4
Ξέρω τι ψάχνω σε µια καριέρα.
5
Ξέρω τι δουλειά θέλω να κάνω περισσότερο από ένα χρόνο.
1
2
Σ
Λ
Βήµα 2
Είµαι σίγουρος για το είδος των εργασιών που θα µπορούσα να
αποδίδω καλά.
Είµαι βέβαιος ότι η σηµερινή µου επιλογή σπουδών είναι σωστή
για µένα.
Ξέρω τι κάνουν οι εργαζόµενοι στα επαγγέλµατα για τα οποία
ενδιαφέροµαι.
Το είδος των εργασιών που µπορώ να κάνω θα µου αποδίδει
αρκετά ώστε να ζήσω το είδος της ζωής που θέλω.
Έχω πάρει συνέντευξη από τρία ή περισσότερα άτοµα που κάνουν
το επάγγελµα που µε ενδιαφέρει.
Γράψε το σύνολο των απαντήσεων σου στο τέλος κάθε στήλης:
Σ
Λ
Βήµα 3
Είµαι ικανοποιηµένος µε τις αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή
µου.
Ξέρω πότε έχω κάνει µια καλή επιλογή.
Σ
Λ
Γράψε το σύνολο των απαντήσεων σου στο τέλος κάθε στήλης:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Είµαι σαφής σχετικά µε το όλο ζήτηµα της λήψης αποφάσεων
στην καριέρα µου.
Νοιώθω άνετα αν επιλέξω κάτι τώρα και χρειαστεί να αλλάξω
γνώµη αργότερα.
Έχω θέσει και έχω επιτύχει στόχους στη ζωή µου.
Γράψε το σύνολο των απαντήσεων σου στο τέλος κάθε στήλης:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
5
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
1
2
3
4
5
Βήµα 4
Νιώθω να εξελίσσοµαι και να προάγοµαι στην πορεία µου.
Ξέρω πότε είναι η ώρα να κάνω µια αλλαγή στη πορεία µου.
Σ
Λ
Επαναξιολογώ τη δουλειά µου και τους στόχους της ζωής µου
κάθε χρόνο.
Έρχοµαι σε επαφή µε άλλους συµµαθητές για να µοιραστούµε
και να µάθουµε ο ένας για το έργο του άλλου.
Έχω έναν σύµβουλο που θα υποστηρίζει την εξέλιξη της
σταδιοδροµίας µου.
Γράψε το σύνολο των απαντήσεων σου στο τέλος κάθε στήλης:
Ερµηνεύστε τις απαντήσεις σας:
Η ιδανική κατάσταση και απώτερος στόχος είναι να απαντήσεις σε όλες τις
παραπάνω ερωτήσεις πως είναι αλήθεια σε κάθε ένα από τα βήµατα. Αυτό
αφήνει να εννοηθεί ότι έχεις αναπτύξει ένα υψηλό επίπεδο των προσωπικών
ικανοτήτων διαχείρισης της σταδιοδροµίας σου και κατ’ επέκταση της ζωή σου.
Ωστόσο, τα περισσότερα άτοµα διαπιστώνουν ότι χρειάζεται να µάθουν
περισσότερα σχετικά µε µερικές περιοχές - βήµατα, προκειµένου να επιτύχουν
στο χώρο εργασίας του σήµερα.
Αν συγκέντρωσες λιγότερα από 3 στα 5 σωστά, σε οποιοδήποτε από τα
βήµατα, χρειάζεσαι βοήθεια για να σχεδιάσεις τη σταδιοδροµία σου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
6
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Βήµατα που θα ακολουθήσουµε
Ο οδηγός αυτός έχει στόχο να σε βοηθήσει να καταστρώσεις ένα προσωπικό
σχέδιο δράσης, που θα σε βοηθήσει στην εκπαιδευτική και αργότερα στην
επαγγελµατική σου πορεία. Μεθοδικά µέσα από συγκεκριµένα βήµατα θα
ανακαλύψεις σε ποιο σηµείο βρίσκεσαι, που θέλεις να φτάσεις και µε ποιο
τρόπο θα τα καταφέρεις.
ΒΗΜΑ 1o: Αυτοδιερεύνηση - Αυτοαξιολόγηση
Αυτό το βήµα αποτελεί το θεµέλιο για όλη την διαδικασία και την κριτική
αντιµετώπιση του σχεδιασµού της επιτυχηµένης σταδιοδροµίας!
Ο στόχος µας:
να καταλάβεις ποιος είσαι, τα πλεονεκτήµατα και τις
αδυναµίες σου πριν καταφέρεις να πάρεις αποτελεσµατικές αποφάσεις
σταδιοδροµίας. Όσο περισσότερο καταλαβαίνεις τις πληροφορίες αυτές, τόσο
καλύτερα θα είσαι σε θέση να παρουσιάσεις τον εαυτό σου και να διεκδικήσεις
µια επιτυχηµένη πορεία.
Είναι ευκαιρία να δηµιουργήσεις ένα Ατοµικό Φάκελο (Portfolio) που εκεί θα
συγκεντρώσεις όλα τα στοιχεία που σε αφορούν.
ΒΗΜΑ 2o: ∆ιερεύνηση καριέρας
Αυτό το βήµα θα σε βοηθήσει να συνδέσεις τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα
σου µε επαγγέλµατα.
Ο στόχος µας: να συνδέσεις τα δυνατά και αδύνατα σηµεία σου µε τις
επιλογές που αφορούν τη σταδιοδροµία σου.
Να ενηµερωθείς για τους επαγγελµατικούς τύπους. Σε κάθε επαγγελµατικό
τύπο να αντιστοιχήσεις στοιχεία προσωπικότητας και επαγγελµατικές
κατηγορίες. Και σε κάθε επαγγελµατική κατηγορία να αντιστοιχήσεις
επαγγέλµατα.
Θα καταφέρεις να ανακαλύψεις τους
επαγγελµατικούς τύπους που σου
ταιριάζουν και τα επαγγέλµατα που σε ενδιαφέρουν.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
7
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΒΗΜΑ 3o: Πληροφόρηση
Αυτό το βήµα θα σε βοηθήσει να µάθεις να αναζητάς τις πληροφορίες που σου
χρειάζονται. Είναι σηµαντικό να διεξάγεις εκτενή επαγγελµατική έρευνα πριν
κάνεις την επιλογή σου.
Ο στόχος µας: να µάθεις για τις ευκαιρίες που ταιριάζουν µε τη φύση των
ενδιαφερόντων και των ταλέντων σου.
Να αναζητήσεις πληροφορίες για τα επαγγέλµατα που σε ενδιαφέρουν. Να
βρεις
επαγγελµατικές
µονογραφίες.
Να
ανακαλύψεις
τις
πιθανές
επαγγελµατικές διεξόδους σε κάθε επάγγελµα.
Να µάθεις πως και από πού να αναζητάς πληροφορίες και να τις αξιολογείς και
επιπλέον να συνειδητοποιήσεις πως η πληροφορία χρειάζεται καθηµερινή
ανάγνωση.
ΒΗΜΑ 4ο: Σχέδιο ∆ράσης
Είναι σηµαντικό να είσαι σε θέση να πάρεις σωστές αποφάσεις για το που
πρόκειται να πας. Αυτό συνεπάγεται τη δηµιουργία σχεδίων δράσης.
Ο στόχος µας: να επεξεργαστείς προσωπικά σχέδια δράσης. Να διατυπώσεις
βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους και να προσδιορίσεις τους
κύριους άξονες δραστηριοποίησης σου. Να δεσµευτείς σε συγκεκριµένες
δράσεις για κάθε στόχο ξεχωριστά. Να εντοπίσεις σηµεία που πρέπει να
διορθώσεις.
Οι ανάγκες και οι επιθυµίες σου θα αλλάξουν µε την εµπειρία που αποκτάς
κατά τα επόµενα χρόνια. Είναι σηµαντικό να επανεξετάζεις τις ανάγκες σου και
τις ευκαιρίες που είναι διαθέσιµες σε τακτική βάση καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής και της καριέρας σου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
8
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Ας ξεκινήσουµε …
«Ένα ταξίδι πολλών χιλιοµέτρων ξεκινά από ένα µόνο βήµα»
- κινέζικη παροιµία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
9
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Βήµα 1ο: Αυτοδιερεύνηση - Αυτοαξιολόγηση
Η ολοκλήρωση του πρώτου βήµατος θα σε βοηθήσει:
να κατανοήσεις γιατί η γνώση του εαυτού αποτελεί το κλειδί για την
επαγγελµατική επιτυχία.
να συντάξεις έναν κατάλογο των προσόντων σου, των δεξιοτήτων, των
γνώσεων, των προσωπικών σου ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των
επαγγελµατικών αξιών και των προσωπικών σου χαρακτηριστικών.
να γνωρίζεις τι ακριβώς ψάχνεις για την καριέρα σου.
Ξεκίνα λοιπόν!
Ρώτησε τον εαυτό σου...
Τι κάνω καλά; Τι λένε οι άλλοι για µένα;
Τι απολαµβάνω να κάνω; Τι µε ενεργοποιεί;
Τέτοιου είδους ερωτήσεις και πολλές άλλες θα σε βοηθήσουν να αναγνωρίσεις
και να καταγράψεις τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της προσωπικότητάς σου.
Για να σχεδιάσεις τη σταδιοδροµία σου πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, να ξέρεις τι
ζητάς, να ξέρεις τι µπορείς και που θέλεις να πας.
∆ούλεψε µε τις ασκήσεις που ακολουθούν:
Ικανότητες
Ενδιαφέροντα
Επαγγελµατικές αξίες
Προσωπικά χαρακτηριστικά
Επιτεύγµατα – ∆ραστηριότητες
Προσόντα, δεξιότητες, ειδικές γνώσεις
Σύνθεση προσωπικού προφίλ
Το υλικό που θα συγκεντρώσεις θα αποτελέσει σηµαντική πηγή πληροφοριών
για το σχεδιασµό της σταδιοδροµίας σου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
10
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.1 Ικανότητες
Ένας κατά το δυνατόν πλήρης κατάλογος των ανθρώπινων ικανοτήτων
περιλαµβάνει την προφορική, την αριθµητική, την οπτική ικανότητα και την
ικανότητα του συντονισµού.
Προφορική
Η ικανότητα να χρησιµοποιείς καλά τη γλώσσα και να επικοινωνείς µε
σαφήνεια, όταν γράφεις ή µιλάς στους άλλους. Κατανοείς τι διαβάζεις και έχεις
καλό λεξιλόγιο. Μπορείς να διαβάζεις και να ακολουθείς οδηγίες.
Αριθµητική
Η ικανότητα να εργάζεσαι µε νούµερα. Μπορείς να χρησιµοποιείς λογική για να
λύσεις προβλήµατα και προσέχεις τις λεπτοµέρειες.
Οπτική
Η ικανότητα να παρατηρείς χρώµατα, τις λεπτοµέρειες και τις σχέσεις µεταξύ
των αντικειµένων. Μπορείς να θυµάσαι πως δείχνουν τα πράγµατα. Μπορείς
βλέποντας κάποιο διάγραµµα ή σχέδιο να φανταστείς πως θα είναι το
αντικείµενο τελειωµένο.
Συντονισµός
Η ικανότητα να εργάζεσαι µε τα χέρια εύκολα, γρήγορα και µε ακρίβεια. Είσαι
συνήθως γρήγορος και ακριβής στο χειρισµό και στην ταξινόµηση πραγµάτων.
Το έντυπο Ικανότητες το οποίο θα σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις τις ικανότητες
που έχεις και σε τι βαθµό.
Για να αποφασίσεις τι είδους δουλειά θα σου ταίριαζε να κάνεις, χρειάζεται να
ξέρεις τι ικανότητες έχεις. Κατόπιν µπορείς να εξερευνήσεις τα επαγγέλµατα,
τα οποία κάνουν χρήση των σηµαντικότερων ικανοτήτων σου. Τα περισσότερα
επαγγέλµατα απαιτούν µια ή περισσότερες ικανότητες σε κάποιο βαθµό.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
11
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.1.1 Οι Ικανότητες µου
Οι άνθρωποι συνήθως αγαπούν να ασχολούνται µε πράγµατα που κάνουν
καλά. Αυτή η άσκηση θα σε βοηθήσει να προσδιορίσεις τι κάνεις καλά και τι
όχι.
Απάντησε µε ένα ΝΑΙ ή µε ένα ΟΧΙ στα παρακάτω.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Σου αρέσει
να λύνεις σταυρόλεξα;
να είσαι ταµίας ενός συλλόγου;
να διακοσµείς το δωµάτιο σου;
να παίζεις mini- golf
να λες ανέκδοτα;
να λύνεις µαθηµατικά προβλήµατα;
να σχεδιάζεις την αρχιτεκτονική ενός κήπου;
να παίζεις ένα µουσικό όργανο;
να γράφεις γράµµατα;
να παίζεις χαρτιά;
να σχεδιάζεις αφίσες;
να χορεύεις;
να κρατάς ηµερολόγιο;
να παίζεις Μονόπολη;
να σχεδιάζεις εξώφυλλα περιοδικών;
να παίζεις βόλεϊ
να ξεφυλλίζεις βιβλία ή περιοδικά;
να παίζεις σκάκι;
να κάνεις συλλογή από φύλλα ή λουλούδια;
να παίζεις µπάσκετ;
να µιλάς ξένες γλώσσες;
να χρησιµοποιείς Η/Υ;
να τραβάς φωτογραφίες;
να ρίχνεις ακόντιο;
να παίζεις θέατρο;
να πουλάς (εισιτήρια, γλυκά);
να διαλέγεις φωτογραφίες ενός αγαπηµένου σου ηθοποιού;
να χρησιµοποιείς εργαλεία;
να µιλάς στο τηλέφωνο;
να είσαι απουσιολόγος;
να φτιάχνεις διαγράµµατα και να συναρµολογείς κάτι;
να φτιάχνεις κεραµικά;
να διηγείσαι ιστορίες;
να χρησιµοποιείς αριθµοµηχανή;
να συναρµολογείς παζλ;
να παίζεις τένις;
να γράφεις ιστορίες ή να γράφεις σε εφηµερίδα;
να κάνεις αριθµητικές πράξεις;
να κρίνεις ένα καλλιτεχνικό αγώνα;
να παίζεις µπιλιάρδο;
να διαβάζεις περιοδικά ή εφηµερίδες;
να κρατάς κατάλογο εσόδων – εξόδων σου;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Ν/Ο
12
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
να
σχεδιάζεις ένα κουστούµι καρναβαλιού;
επιδιορθώνεις πράγµατα που χάλασαν;
συζητάς σε συντροφιές;
λύνεις µαθηµατικά αινίγµατα;
σχεδιάζεις κτίρια;
παρατηρείς δέντρα, λουλούδια, πουλιά;
τραγουδάς;
αναλαµβάνεις µια έρευνα και να καταγράφεις τα αποτελέσµατα;
συλλέγεις νοµίσµατα ή γραµµατόσηµα;
κάνεις µαγικά κόλπα;
διαβάζεις µεγαλόφωνα;
κάνεις χάρτες ή διαγράµµατα;
ακολουθείς έναν λαβύρινθο;
κάνεις τοξοβολία;
τακτοποιείς τα βιβλία σου κατά θέµα;
καταγράφεις τα σκορ σε µια οµάδα;
κάνεις διακόσµηση για ένα πάρτυ;
φτιάχνεις σπίτια µε τραπουλόχαρτα;
∆ίπλα στο νούµερο που αντιστοιχεί σε κάθε ερώτηση γράψε ΝΑΙ ή ΟΧΙ
ανάλογα µε το τι ισχύει για σένα κατά περίπτωση.
Α
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
ΣΥΝ.
Β
2
6
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
58
Γ
3
7
11
15
19
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
ΣΥΝ.
∆
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
ΣΥΝ.
ΣΥΝ.
Στη θέση ΣΥΝΟΛΟ σηµείωσε τα ΝΑΙ κάθε στήλης
Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει µια από τις ικανότητες
Α = Προφορική, Β = Αριθµητική, Γ = Οπτική, ∆ = Συντονισµός
Η στήλη µε το υψηλότερο σκορ σου δείχνει τη µεγαλύτερη ικανότητά σου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
13
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.2 Ενδιαφέροντα
Τα ενδιαφέροντα αντικατοπτρίζουν ότι µας αρέσει και ότι δεν µας αρέσει.
Εκδηλώνονται µέσα από τις δραστηριότητές µας, από το τι διαβάζουµε, το πώς
µας αρέσει να περνάµε την ώρα µας, τι βρίσκουµε διασκεδαστικό, ελκυστικό ή
προκλητικό.
Α.2.1 Τα Ενδιαφέροντα µου
Χρησιµοποίησε την κλίµακα από το 1 έως το 7 για να υπολογίσεις το βαθµό του
κάθε ενδιαφέροντος σου. Βάλε σε κύκλο το νούµερο που θεωρείς ότι
αντιπροσωπεύει ακριβέστερα το βαθµό του ενδιαφέροντός σου για κάθε θέµα.
R
Γεωργία: Ζωή και εργασία που είναι
συνδεδεµένη µε την αγροτική ζωή
Φύση: Κηπουρική. Να είσαι στο ύπαιθρο και να
µελετάς τη φύση
ΚΛΙΜΑΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Περιπέτεια: Επικίνδυνα είδη δραστηριοτήτων
1
2
3
4
5
6
7
Στρατιωτική δραστηριότητα: Στρατιωτική ζωή
1
2
3
4
5
6
7
Μηχανικές δραστηριότητες: Χειρισµός µηχανών
και εργαλείων, γενικά εργασία µε τα χέρια
1
2
3
4
5
6
7
Σύνολο
I
Επιστήµες: Επαγγέλµατα και σπουδές που
σχετίζονται µε την επιστηµονική έρευνα και τις
ανακαλύψεις
Μαθηµατικά: Σπουδές που σχετίζονται µε
µαθηµατικά προβλήµατα και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές
Ιατρική επιστήµη: Επαγγέλµατα και σπουδές
υγείας
Ιατρικές υπηρεσίες: Παραϊατρικές
δραστηριότητες και επαγγέλµατα
ΚΛΙΜΑΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Σύνολο
Α
Μουσική ,Θέατρο: Να παρακολουθείς, διαβάζεις
και συµµετέχεις σε µουσικές, θεατρικές και
κινηµατογραφικές δραστηριότητες
Τέχνη: Καλλιτεχνικά γεγονότα και δηµιουργίες,
καλλιτεχνικές δραστηριότητες
Γράψιµο: ∆ραστηριότητες που έχουν να κάνουν
µε συγγραφή. Γενικά, δηµιουργικότητα στην
έκφραση σκέψεων µέσω λέξεων
ΚΛΙΜΑΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Σύνολο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
14
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
S
∆ιδασκαλία: Το να διδάσκεις σε παιδιά ή
ενήλικες
Κοινωνικές υπηρεσίες: Να βοηθάς ανθρώπους
και να εκφράζεις ενδιαφέρον για την καλή
ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων σου
Αθλητικά: Να παρακολουθείς, διαβάζεις και
συµµετέχεις σε αθλητικές δραστηριότητες
Οικιακή Οικονοµία: ∆ραστηριότητες που
σχετίζονται µε το σπίτι, όπως µαγειρική ή
ράψιµο
Θρησκευτικές δραστηριότητες: Το να
συµµετέχεις ενεργά σε δραστηριότητες σχετικές
µε θέµατα θρησκείας, εκκλησίας
ΚΛΙΜΑΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Σύνολο
Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ
∆ηµόσια Οµιλία: Το να µιλάς σε κοινό
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
Νοµικές/Πολιτικές Επιστήµες: Επαγγέλµατα που
έχουν να κάνουν µε νοµικές υποθέσεις και
πολιτική
Εµπόριο: Το να ασχολείσαι µε διαφήµιση,
αγορές, παραγωγή προϊόντων
Πωλήσεις: Να συναντάς ανθρώπους και να
πουλάς σε αυτούς
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων: Το να επιβλέπεις τους
άλλους. Επαγγέλµατα διοικητικά στις
επιχειρήσεις
Σύνολο
C
Εργασίες γραφείου: Εργασίες υπαλλήλου όπως
αλληλογραφία, χρήση µηχανών γραφείου,
ενασχόληση µε αρχεία και αριθµούς
ΚΛΙΜΑΚΑ
1
2
3
Σύνολο
Από τις 6 οµάδες ενδιαφερόντων, επέλεξε τις τρεις στις οποίες έχεις την
υψηλότερη βαθµολογία και κατάγραψέ τις µε σειρά ενδιαφέροντος στα
παρακάτω κουτάκια.
Υψηλότερη
οµάδα
∆εύτερη
υψηλότερη
Τρίτη
υψηλότερη
ΚΩ∆ΙΚΑΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Developed by R.W. Johnson, 1978, University of Wisconsin Madison
Προσαρµογή στα Ελληνικά: ∆έσποινα Σιδηροπούλου ∆ηµακάκου, Επίκουρη
Καθηγήτρια Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
15
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.3 Επαγγελµατικές αξίες
Γιατί είναι σηµαντικό για µένα να κάνω αυτό το επάγγελµα;
Τι θα κερδίσω από αυτό το επάγγελµα ως άτοµο;
Ποιες είναι οι επαγγελµατικές µου αξίες;
Η άσκηση που ακολουθεί θα σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις τις επαγγελµατικές
σου αξίες αλλά και να τις ιεραρχήσεις, έτσι ώστε να µπορείς στο µέλλον
να γνωρίζεις εάν ο ευρύτερος επαγγελµατικός χώρος ή το επάγγελµα που
διαλέγεις να ασκήσεις εξασφαλίζουν τις πρωταρχικές σου επαγγελµατικές
αξίες.
Α.3.1 Οι Επαγγελµατικές αξίες µου
∆ιάβασε κάθε πρόταση και βάλε σε κύκλο τον αριθµό που σε εκφράζει
περισσότερο σε σχέση µε το περιεχόµενο της πρότασης:
(1) ∆ιαφωνώ απόλυτα, (2) ∆ιαφωνώ, (3) ∆εν έχω άποψη, (4)
Συµφωνώ, (5) Συµφωνώ απόλυτα
∆εν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις
Να είστε ειλικρινείς µε τον εαυτό σας.
∆ιαφωνώ
∆εν έχω άποψη
Συµφωνώ
Συµφωνώ απόλυτα
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
∆ιαφωνώ απόλυτα
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
4. Επιθυµώ το επάγγελµά µου να µου δίνει την ευκαιρία
να αποκτώ νέες γνώσεις και δεξιότητες
1
2
3
4
5
5. Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο στη δουλειά είναι η
ευκαιρία να κάνω φίλους
1
2
3
4
5
6 Θα ήθελα ένα επάγγελµα που να µου εξασφαλίζει ένα
σταθερό µέλλον
1
2
3
4
5
7.Θεωρώ πολύ σηµαντικό σε ένα επάγγελµα να µου δίνει
τη δυνατότητα να εξελιχθώ επαγγελµατικά
1
2
3
4
5
8. Η επιτυχία σε µια δουλειά κρίνεται κυρίως από τα πόσα
χρήµατα κερδίζει κανείς
Είναι σπουδαιότερο σε µια δουλειά να έχει κανείς
ασφάλεια παρά δυνατότητες ανέλιξης
2. Μου είναι δύσκολο να αντέξω στην ιδέα πως οι άλλοι
στη δουλειά µου µπορεί να εξελιχθούν πιο γρήγορα από
µένα
3. ∆ε µε ενδιαφέρει τόσο το είδος της δουλειάς που θα
ασκώ όσο το να κερδίζω πολλά χρήµατα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
16
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
9. Είναι δικαίωµα µου να περιµένω από τη δουλειά µου
να είναι συναρπαστική και ευχάριστη
10. Θα προτιµούσα ένα επάγγελµα που θα µου έδινε την
ευκαιρία να εργάζοµαι µε ανθρώπους παρά µε
αντικείµενα
11. Θεωρώ σπουδαιότερο να έχω µια δουλειά παρά
πολλά χρήµατα
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
12. Επιτυχία στο επάγγελµα είναι να έχω εκτίµηση και
αναγνώριση από τους άλλους
1
2
3
4
5
13. Η δουλειά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να
κερδίζεις τη ζωή σου
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
14. Είναι σηµαντικό για µένα να έχω µια δουλειά που µου
δίνει την ευκαιρία να αναπτύξω τις δυνατότητές µου
15. ∆ε θεωρώ σωστό να χάσω τους φίλους µου
προκειµένου να αναρριχηθώ επαγγελµατικά
1
2
3
4
5
16. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας στο επάγγελµά µου
είναι ότι µπορώ να βασίζοµαι σε αυτό
1
2
3
4
5
17. Το να έχω αναγνώριση στη δουλειά µου είναι πολύ
σηµαντικό για µένα
1
2
3
4
5
18. Το επάγγελµά µου πρέπει να µου δίνει την ευκαιρία
να κερδίζω πολλά χρήµατα
1
2
3
4
5
19. Θα ήθελα ένα επάγγελµα στο οποίο να είµαι
δηµιουργικός και να µπορώ να εργαστώ µε νέες ιδέες
5
20. Η µεγαλύτερη ικανοποίηση που µπορώ να πάρω από
τη δουλειά µου είναι να βοηθώ τους συναδέλφους µου
1
2
3
4
1
2
3
4
5
21. Είναι σηµαντικό για µένα να είµαι σίγουρος /η ότι η
δουλειά µου είναι µόνιµη
1
2
3
4
5
22. Θα προσπαθήσω να πετύχω στη δουλειά µου ακόµη
κι αν αυτό συγκρούεται µε άλλα πράγµατα στη ζωή µου
1
2
3
4
5
23. Για να είµαι επιτυχηµένος/η στη δουλειά µου πρέπει
να φροντίζω να κερδίζω χρήµατα
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
24. Είναι σηµαντικό για µένα να έχω αρκετή ελευθερία
στη δουλειά µου και να µπορώ να χρησιµοποιώ όλες µου
τις ικανότητες
25. Είναι σηµαντικό για µένα να έχω ένα επάγγελµα όπου
να µπορώ να εργασθώ µε φιλικά άτοµα που µου
ταιριάζουν
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
17
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Αποτελέσµατα
Γράψε τον αριθµό που έβαλες σε κύκλο για κάθε πρόταση και έπειτα πρόσθεσε
την κάθε στήλη για να έχεις το αποτέλεσµα.
Ασφάλεια
Αναγνώριση
Οικονοµικές
απολαβές
Αυτοέκφραση
∆ιαπροσωπικές
Σχέσεις
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
Όσο υψηλότερο το σκορ που πέτυχες τόσο µεγαλύτερη η σηµασία που δίνεις
στην αντίστοιχη επαγγελµατική αξία.
Self Exploration Inventories, James L. Lee and Charles J. Pulvino
Προσαρµογή στα Ελληνικά: ∆έσποινα Σιδηροπούλου - ∆ηµακάκου, Επίκουρη
Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
18
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.4 Προσωπικά χαρακτηριστικά
Τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε ανθρώπου παίζουν σηµαντικό ρόλο στην
επαγγελµατική του ανάπτυξη και στη σταδιοδροµία του. Χαρακτηριστικά όπως
η κοινωνικότητα, η ευκολία προσαρµογής, η αντοχή και το άγχος, η
παρορµητικότητα, η επιµονή και τόσα άλλα επηρεάζουν την επαγγελµατική
πορεία καθώς και την απόδοση των ατόµων στη δουλειά τους.
Α.4.1 Τα Προσωπικά µου χαρακτηριστικά
Πως βλέπω τον εαυτό µου.
Σηµείωσε την απάντηση που νοµίζεις ότι σου ταιριάζει σε κάθε χαρακτηριστικό
του πίνακα. Στη συνέχεια, δικαιολόγησε την απάντησή σου κάτω από τον τίτλο
«Κρίσεις».
Προσωπικά Χαρακτηριστικά
Κρίσεις
Άγχος
α) Κυριαρχεί σε όλες τις καταστάσεις της ζωής
µου
β)Καταφέρνω να διατηρώ την ηρεµία µου
γ)Είµαι πολύ νευρικός
Αυτοεκτίµηση
α)Είµαι ανικανοποίητος
β)Έχω απαιτήσεις από τον εαυτό µου
γ)Είµαι πολύ ευχαριστηµένος από τον εαυτό µου
∆ιαίσθηση
α)Έχω το χάρισµα
β)Μου λείπει συχνά
γ)Μου λείπει εντελώς
∆υναµισµός
α)Μεγάλος
β)Μερικές φορές µου λείπει
γ)Κουράζοµαι εύκολα
Εµπιστοσύνη στον εαυτό µου
α)Έχω µεγάλη αυτοπεποίθηση
β)Αµφιβάλλω σπάνια
γ)∆εν έχω καθόλου αυτοπεποίθηση
Εξουσία
α)Μου αρέσει να διοικώ
β)Συνήθως την αφήνω στους άλλους
γ)∆εν µε ενδιαφέρει
Εξυπνάδα
α)Ξυράφι
β)Μάλλον µέτρια
γ)Καταλαβαίνω δύσκολα
Εξωτερική εµφάνιση
α)Πολύ καλή
β)Συνηθισµένη
γ)Κακή
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
19
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Προσωπικά Χαρακτηριστικά
Επαγγελµατική Συνείδηση
α)Μεγάλη
β)Κάνω απλά τη δουλειά µου
γ)∆ε µε νοιάζει
Επιµονή
α)Μεγάλη
β)Απογοητεύοµαι εύκολα
γ)∆εν επιµένω
Θέληση
α)Ακλόνητη
β)∆εν επιµένω πολύ
γ)Καµία
Ευφράδεια
α)Πολύ καλή
β)Μέτρια
γ)Έχω δυσκολίες
Ιεραρχία
α)Τη σέβοµαι
β)Κάνω την ανάγκη φιλοτιµία
γ)Τη µισώ
Ικανότητα µάθησης
α)Μαθαίνω πολύ εύκολα
β)Έχω ορισµένες δυσκολίες
γ)Μαθαίνω δύσκολα
Ικανότητες πωλητή
α)Θα πουλούσα οτιδήποτε
β)Μέτριες
γ)Καµία
Κοινωνικές σχέσεις
α)Πολλές και καλές γνωριµίες
β)Χωρίς ενδιαφέρον
γ)Ανύπαρκτες
Κοινωνικότητα
α) ∆εν έχω πρόβληµα
β)Μέτρια
γ)Συναντώ µεγάλες δυσκολίες
Κρίση
α)∆υνατή
β)Αρκετά καλή
γ)Καµία
Οργανωτικές ικανότητες
α)Πολύ καλές
β)Μέτριες
γ)Καµία
Πειστικότητα
α)Επιβάλλω τις ιδέες µου
β)Συµβιβάζοµαι
γ)∆ε µε νοιάζει
Κρίσεις
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
20
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Προσωπικά Χαρακτηριστικά
Κρίσεις
Προσαρµογή
α)Προσαρµόζοµαι εύκολα
β)∆ε νοµίζω ότι έχω ιδιαίτερο πρόβληµα
γ)Μάλλον έχω µεγάλες δυσκολίες
Πρωτοβουλία
α)Φτιάχνω τα γεγονότα
β)Αφήνω τους άλλους να βγάλουν το φίδι από
την τρύπα
γ)∆ε βλέπω το λόγο να αναλάβω πρωτοβουλίες
Ριψοκίνδυνος χαρακτήρας
α)Μου αρέσει να ριψοκινδυνεύω
β)Γιατί να ριψοκινδυνεύω;
γ)Καλύτερα να έχει κανείς την ησυχία του
Σαφήνεια
α)Είµαι πολύ σαφής
β)Θα µπορούσα να γίνω ακόµα πιο σαφής
γ)∆υσκολεύοµαι να εκφραστώ µε σαφήνεια
Ταξίδια
α)Κάνω συνέχεια σχέδια
β)Μου αρέσουν τα ταξίδια στη χώρα µου
γ)Προτιµώ το σπίτι µου
Υγεία
α)Πολύ καλή
β)Σχετικά καλή
γ)Ευπαθής
Φιλοδοξία
α)Πιστεύω ότι ο σκοπός αγιάζει τα µέσα
β)Επιθυµώ να προοδεύσω
γ)Με χαρακτηρίζει έλλειψη φιλοδοξίας
Ψυχραιµία
α)Με χαρακτηρίζει βρετανικό φλέγµα
β)Ελέγχω τον εαυτό µου
γ)Βγαίνω εύκολα από τα..... ρούχα µου
Πηγή: Κουνενάκη Χατζηνικολάου, «Αναζήτηση Απασχόλησης», Εκδ. Προποµπός, 1999
Πως βλέπουν οι άλλοι εµένα.
Επειδή η εικόνα που δίνουµε στους άλλους είναι πολύ σηµαντική και συχνά
διαφέρει από αυτή που έχουµε εµείς οι ίδιοι για τον εαυτό µας, καλό είναι να
ρωτήσετε ανθρώπους που σας γνωρίζουν καλά και εκτιµάτε την κρίση τους να
σας πουν και εκείνοι τη γνώµη τους για την εικόνα που δίνετε προς τα έξω.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
21
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.4.2 Τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία µου
Μέσα από τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών στοιχείων της προσωπικότητας
σου µπορείς να διαπιστώσεις ποια από αυτά αποτελούν τα δυνατά σηµεία σου,
τα οποία µπορείς να προβάλεις, και ποια αποτελούν τα αδύναµα και µπορείς
µετά την εντόπισή τους να δουλέψεις πάνω σε αυτά και να βελτιωθείς.
Η επιλογή (α) αντιπροσωπεύει τα δυνατά σου σηµεία και η επιλογή (γ)
αντιπροσωπεύει τα αδύνατα σηµεία της προσωπικότητάς σου.
∆υνατά Σηµεία
Αδύναµα Σηµεία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
22
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.5 Επιτεύγµατα – ∆ραστηριότητες
Η άσκηση αυτή θα σε βοηθήσει να φέρεις στην επιφάνεια πληροφορίες για τον
εαυτό σου µέσα από τις οποίες θα αξιολογήσεις τα ενδιαφέροντα σου, τις αξίες
και τις δεξιότητες σου.
Κατάγραψε εµπειρίες του παρελθόντος για τις οποίες νοιώθεις περήφανος/η και
σε κινητοποιούν, όταν τις φέρνεις πάλι στο µυαλό σου. Οι εµπειρίες αυτές
µπορεί να είναι οτιδήποτε, από το ότι ζωγράφισες µια εικόνα, ως τις επιδόσεις
σου σε ένα αθλητικό αγώνα.
Κριτήρια επιλογής των επιτευγµάτων - δραστηριοτήτων που θα επιλέξεις να
βάλεις στη λίστα σου είναι:
α) να έχεις παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
β) να έχεις νιώσει προσωπική ικανοποίηση και ευχαρίστηση
γ) να έχεις πετύχει κάποια αποτελέσµατα
Α.5.1 Τα επιτεύγµατα µου
Ηλικία
Εκπαίδευση
Οικογένεια
Ελεύθερος Χρόνος
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
23
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.5.2 Ιεράρχηση επιτευγµάτων - δραστηριοτήτων
Μη ξεχνάς ότι στη διαδικασία ανάπτυξης σταδιοδροµίας η δεξιότητα του να
ξέρεις να βάζεις προτεραιότητες είναι πολύ σηµαντική. Για το λόγο αυτό,
διάλεξε από τη λίστα επιτευγµάτων σου τις 4 πρώτες δραστηριότητες για τις
οποίες νιώθεις πιο περήφανος/η και ιεράρχησέ τις.
Τα επιτεύγµατα µου
1.
2.
3.
4.
Α.5.3 Απολογισµός
Κάνε τώρα έναν ειλικρινή απολογισµό. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.
Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στην επίτευξη των παραπάνω;
Ποια στοιχεία της προσωπικότητας σου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο;
Ποιοι εξωτερικοί παράγοντες συντέλεσαν ενθαρρυντικά; Αν υπήρχαν.
Ποιες δεξιότητές σου αναδείχθηκαν µέσα από την πραγµατοποίηση των
παραπάνω επιτευγµάτων;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
24
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.5.3 Τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία µου
Μέσα από αυτήν την άσκηση αυτοδιερεύνησης µπορείς να αξιολογήσεις τον
εαυτό σου. Μπορείς να ξεχωρίσεις και να καταγράψεις τα δυνατά σηµεία της
προσωπικότητας σου, τα οποία σε οδήγησαν στα επιτεύγµατα που κατέγραψες,
αλλά και τα αδύναµα σηµεία της προσωπικότητας σου, τα οποία τυχόν
αποτέλεσαν εµπόδια.
∆υνατά Σηµεία
Αδύναµα Σηµεία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
25
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.6 Ανάδειξη προσόντων και δεξιοτήτων
Η άσκηση που ακολουθεί σκοπό έχει να σε βοηθήσει να αναγνωρίσεις και να
συγκεντρώσεις τα στοιχεία που αφορούν τα προσόντα σου και τις δεξιότητες,
που απέκτησες τόσο µέσα από τις ως τώρα σπουδές σου, όσο και από άλλες
δραστηριότητες. Ανάλογα µε το που αποκτήθηκαν τα προσόντα διακρίνονται
σε τυπικά ( απολυτήριο, πτυχίο, κ.λ.π.) σε µη τυπικά ( διπλώµατα, βεβαιώσεις,
κ.λ.π.) και σε άτυπα (δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, χόµπι, κ.λ.π.)
Η λεπτοµερής καταγραφή τους θα σε οδηγήσει σε ένα πρώτο επίπεδο
αυτοδιερεύνησης, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναδείξει επιπλέον στοιχεία
της προσωπικότητας σου, καθώς και τα δυνατά και αδύναµα σηµεία σου.
Α.6.1 Η Λίστα µε τα προσόντα και τις δεξιότητες µου
Προσπάθησε να αποτυπώσεις στη παρακάτω λίστα τα προσόντα, τις δεξιότητες
και τις ειδικές γνώσεις, καθώς και τις δραστηριότητες µέσα από τις οποίες τα
απέκτησες.
∆ραστηριότητα
Σχολείο
Προσόντα - ∆εξιότητες
∆ραστηριότητα
Άλλη εκπαίδευση
Προσόντα - ∆εξιότητες
• ………
• ………
• ……..
• ………
• ………
• ……..
Άλλες δραστηριότητες- Χόµπυ
∆ραστηριότητα
Προσόντα - ∆εξιότητες
• ………
• ………
• ……..
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
26
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.6.2 Απολογισµός
Κάνε τώρα έναν ειλικρινή απολογισµό. Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.
Πότε ένιωσες ότι έκανες κάτι µε ενθουσιασµό και τι ήταν αυτό;
Πότε ένιωσες πως ήσουν πολύ καλός σε µια ενασχόλησή σου;
Ποια στοιχεία της προσωπικότητας σου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο;
Ποιοι εξωτερικοί παράγοντες συντέλεσαν ενθαρρυντικά; Αν υπήρχαν.
Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε;
Τι ήταν αυτό;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
27
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.6.3 Τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία µου
Μπορείς τώρα να ξεχωρίσεις και να καταγράψεις τα δυνατά σηµεία της
προσωπικότητας σου, τα οποία σε οδήγησαν σε αποτελέσµατα για τα οποία
νιώθεις περήφανος, αλλά και τα αδύναµα σηµεία της προσωπικότητας σου, τα
οποία τυχόν αποτέλεσαν εµπόδια.
∆υνατά Σηµεία
Αδύναµα Σηµεία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
28
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α.7 Σύνθεση του προσωπικού µου προφίλ
Ολοκλήρωσες το πρώτο βήµα του Οδηγού. Στο Παράρτηµα θα βρεις τα έντυπα
Το προσωπικό µου προφίλ(Α-Ι και Α-ΙΙ), Τα δυνατά µου σηµεία (Α-ΙΙΙ), Τα
αδύναµα σηµεία µου (Α-IV) και Απολογισµός Αυτοδιερεύνησης (Α-V) όπου
µπορείς να συγκεντρώσεις όλα τα στοιχεία που προέκυψαν από τις επιµέρους
ενότητες του πρώτου βήµατος, για να συνθέσεις το προσωπικό σου προφίλ.
Έτσι θα έχεις µια ολοκληρωµένη εικόνα του εαυτού σου, που θα αποτελέσει το
πλαίσιο για την κατανόηση της µέχρι τώρα πορείας σου και την αφετηρία για
τα επόµενα βήµατα.
Τα έντυπα αυτά αποτελούν στοιχεία για τον Ατοµικό σου Φάκελο και σηµαντικό
υλικό για τον έλεγχο της προσωπικής σου ανάπτυξης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
29
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Βήµα 2ο: ∆ιερεύνηση καριέρας
Η διερεύνηση καριέρας αποτελεί το δεύτερο σηµαντικό βήµα στο σχεδιασµό
της σταδιοδροµίας σου στην πορεία της επαγγελµατικής σου ανάπτυξης. Είναι
µια διαδικασία η οποία αρχίζει στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου και
συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής σου.
Μην ξεχνάς ότι για τον επιτυχηµένο σχεδιασµό της σταδιοδροµίας σου
απαιτείται ο συνδυασµός της αξιολόγησης των προσωπικών σου
χαρακτηριστικών, των ικανοτήτων σου, των αξιών σου και των ενδιαφερόντων
σου µε τη γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επαγγελµάτων και των
τάσεων της αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό, µην παραλείψεις να
συµβουλεύεσαι, συνεχώς, τα πορίσµατα του πρώτου Βήµατος, «Σύνθεση
Προσωπικού Προφίλ».
Η ολοκλήρωση του δεύτερου βήµατος θα σε βοηθήσει:
• να ενηµερωθείς για τους επαγγελµατικούς τύπους, τις επαγγελµατικές
κατηγορίες και τα επαγγέλµατα που αντιστοιχούν σε αυτές καθώς και για τα
χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ασχολούνται µε αυτά.
• να ανακαλύψεις τους επαγγελµατικούς τύπους και τις επαγγελµατικές
κατηγορίες, που ταιριάζουν µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σου.
• να συντάξεις έναν κατάλογο µε τα επαγγέλµατα που σε ενδιαφέρουν και θα
ήθελες να διερευνήσεις.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
30
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Β.1 Επαγγελµατικοί τύποι , Επαγγελµατικές κατηγορίες, Επαγγέλµατα
Β.1.1 Επαγγελµατικοί τύποι
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ
Στον τύπο αυτό ανήκουν οι άνθρωποι που προτιµούν να χειρίζονται
αντικείµενα, εργαλεία και µηχανές, δεν αγαπούν τις δραστηριότητες που έχουν
να κάνουν µε τη προσφορά βοήθειας ή µε την προσφορά εκπαιδευτικού έργου,
τις διαπροσωπικές σχέσεις γενικά, και είναι περισσότερο πιθανόν να δείξουν
προτίµηση για εξειδικευµένα και τεχνικά επαγγέλµατα. Το αντίστοιχο
(πρακτικό) εργασιακό περιβάλλον περιλαµβάνει πρακτικά καθήκοντα (συνήθως
υπαίθρια ή µηχανολογικά), µε άµεση δράση και, συγχρόνως, απαιτεί από τα
άτοµα που εντάσσονται σε αυτό να διαθέτουν περισσότερο µηχανικές
ικανότητες παρά κοινωνικές. Οι άνθρωποι που εντάσσονται σε ένα τέτοιο
περιβάλλον αναπτύσσουν το ενδιαφέρον τους, συνήθως, για παραδοσιακές
αξίες (χρήµα, εξουσία, περιουσία). Ο πρακτικός τύπος συχνά χαρακτηρίζεται
ακοινώνητος, υποτακτικός, ειλικρινής, φυσικός, επίµονος, άκαµπτος στη
σκέψη, οικονόµος, χωρίς έµπνευση.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ
Στον τύπο αυτό ανήκουν οι άνθρωποι που δείχνουν προτίµηση για
δραστηριότητες που υπάγονται στο χώρο των φυσικών, βιολογικών και
κοινωνικών επιστηµών και συνεπάγονται παρατήρηση και διερεύνηση. Το
αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί σκέψη, δηµιουργικότητα και
«εργαστηριακή» (όχι φυσική) εργασία. Τα άτοµα που εντάσσονται σε ένα
τέτοιο περιβάλλον χρειάζεται να διαθέτουν µαθηµατικές και επιστηµονικές
ικανότητες και όχι τόσο ηγετικές. Επίσης, βλέπουν τον κόσµο µε τρόπο
σύνθετο, αφηρηµένο, πρωτότυπο και ανεξάρτητο. Τα άτοµα αυτά είναι
αναλυτικά, µεθοδικά, περίεργα, εφευρετικά, συγκρατηµένα και παρουσιάζουν
επιστηµονικές τάσεις.
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ
Στον τύπο αυτό ανήκουν οι άνθρωποι που προτιµούν ασαφείς, ελεύθερες και
µη συστηµατικές δραστηριότητες. Τα άτοµα αυτά είναι συναισθηµατικά και
συνήθως προτιµούν τα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα, όπως είναι η ζωγραφική, το
γράψιµο, η ηθοποιία, η γλυπτική. Το αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον
περιλαµβάνει καλλιτεχνική ενασχόληση (σε διάφορους τοµείς τεχνών) και,
συνήθως, οδηγεί τα άτοµα στο να θεωρούν τους εαυτούς τους µη
κοµφορµιστές και ανεξάρτητους. Ο καλλιτεχνικός τύπος προσωπικότητας
συνήθως είναι πολύπλοκος, χωρίς τάξη, συναισθηµατικός, ιδεολόγος,
ευφάνταστος, παρορµητικός, ενδοσκοπικός και ευαίσθητος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
31
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
Οι άνθρωποι που ανήκουν στον τύπο αυτό προτιµούν τις δραστηριότητες που
συνεπάγονται σχέσεις µε άλλους ανθρώπους, όπως είναι η διδασκαλία, η
παροχή βοήθειας, συµβουλών και κοινωνικής εργασίας και απεχθάνονται τις
πρακτικές ενασχολήσεις. ∆ιακατέχονται από ανθρωπιστικά αισθήµατα, έχουν
κοινωνικές δεξιότητες και αποφεύγουν τα διανοητικά προβλήµατα. Το
αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί ικανότητες όπως επικοινωνία,
κατανόηση και συνεργασία. Επίσης, περιλαµβάνει πάντα εργασίες που φέρνουν
τα άτοµα σε επαφή µε ανθρώπους και δεν τα αποµονώνουν. Ο τύπος αυτός
τείνει να είναι φιλικός, συνεργατικός, ζεστός, ευγενής, υπεύθυνος κτλ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ
Στον τύπο αυτό ανήκουν οι άνθρωποι που προτιµούν τις δραστηριότητες που
συνεπάγονται διοίκηση και συντονισµό της δουλειάς άλλων ατόµων για την
απόκτηση κάποιου κέρδους. Τα άτοµα που ανήκουν στον τύπο αυτό συνήθως
έχουν ηγετικές και εποπτικές ικανότητες, δυνατότητες πειθούς, είναι φιλόδοξα,
αισιόδοξα και κοινωνικά και απεχθάνονται τις επιστηµονικές δραστηριότητες.
Το αντίστοιχο εργασιακό περιβάλλον απαιτεί τη χρήση πειθούς και την διάθεση
ηγετικών ικανοτήτων. Τα άτοµα θεωρούν τους εαυτούς τους επιθετικούς,
δηµοφιλείς, γεµάτους αυτοπεποίθηση και κρίνουν τον κόσµο κάπως απλοϊκά
και συµβατικά µε βάση το κοινωνικό κύρος και την εξουσία. Ο τύπος αυτός
είναι
συνήθως
ριψοκίνδυνος,
φιλόδοξος,
κυριαρχικός,
ενεργητικός,
επιδεικτικός, αισιόδοξος, οµιλητικός.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
Στον τύπο αυτό ανήκουν τα άτοµα που προτιµούν δραστηριότητες που
χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, τάξη και συστηµατικότητα. Τα άτοµα αυτά
αποδέχονται το κοινωνικό status quo. Χαρακτηριστικά επαγγέλµατα της
κατηγορίας αυτής είναι: τραπεζίτης, λογιστής, εφοριακός. Το αντίστοιχο
εργασιακό περιβάλλον απαιτεί συστηµατική εργασία ρουτίνας (κατά κανόνα όχι
στο ύπαιθρο) που δεν απαιτεί διαπροσωπικές σχέσεις, ούτε φυσικά κόπωση. Ο
τύπος αυτός περιγράφεται ως προσεκτικός, συµβατικός, ευσυνείδητος,
άκαµπτος, µε αναστολές, υπάκουος, επίµονος, σεµνότυφος, οικονόµος, χωρίς
φαντασία.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
32
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Β.1.2 Επαγγελµατικές κατηγορίες
Πρακτικός τύπος - Επαγγελµατικές Κατηγορίες
Μηχανολογία
Τεχνολογία Η/Υ και Ηλεκτρολογία
Κατασκευές
Τεχνικές Εργασίας
Ένοπλες ∆υνάµεις
Υπηρεσίες Ασφαλείας
Φύση και Γεωργία
Αθλητισµός
Περιπέτεια
Ναυτιλία
• Μηχανολογία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
κυρίως για την ενασχόληση µε πρακτικά θέµατα, που περιλαµβάνουν τη χρήση
των χεριών τους, είτε για σχεδιασµό είτε για κατασκευή µηχανικών
αντικειµένων. Τους αρέσει να σχεδιάζουν µηχανικά µέρη, να κατασκευάζουν
αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στη µηχανολογία, να επιδιορθώνουν
µηχανικές βλάβες και να ελέγχουν τη σωστή λειτουργία µηχανών και
µηχανηµάτων. Ουσιαστικά, εφαρµόζουν επιστηµονικές αρχές και θεωρίες για
την επίλυση πρακτικών θεµάτων.
• Τεχνολογία Η/Υ και Ηλεκτρολογία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για όλο το φάσµα των εργασιών που έχουν να κάνουν µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. ∆ραστηριοποιούνται τόσο στο υλικό των υπολογιστών
(Hardware) όσο και στο λογισµικό (Software). Οι επαγγελµατικοί τοµείς που θα
τους άρεσε να ασχοληθούν είναι ο προγραµµατισµός, οι τηλεπικοινωνίες, τα
δίκτυα υπολογιστών, η κατασκευή ή/και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών
συστηµάτων κ.ά. Γενικότερα, θέµατα τεχνολογίας, ηλεκτρονικών συστηµάτων,
ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής είναι του άµεσου ενδιαφέροντός τους. Στο
σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να τονίσουµε ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα υπάρχουν τα τµήµατα Μηχανικών Η/Υ και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Η/Υ, τα οποία είναι πολυτεχνικά τµήµατα και η διάρκεια
σπουδών τους είναι 5 χρόνια, και υπάρχουν και τα τµήµατα Πληροφορικής,
όπου οι σπουδές διαρκούν 4 χρόνια. Σε γενικές γραµµές, οι µηχανικοί
ασχολούνται συνήθως µε το hardware και οι ειδικοί πληροφορικής µε το
software. Πρακτικά, ο κάθε απόφοιτος, ανεξάρτητα από τις σπουδές του,
επιλέγει το αντικείµενο που θα απασχοληθεί επαγγελµατικά ανάλογα µε τα
προσωπικά του ενδιαφέροντα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
33
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Κατασκευές
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
κυρίως για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση κατασκευών. Τους
αρέσει ο σχεδιασµός κτηρίων ή/και έργων υποδοµής (δρόµων, λιµανιών,
αεροδροµίων, γεφυρών, κτλ), και η επίβλεψη των κατασκευών αυτών. Βασικά
χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι η ενασχόληση µε το σχέδιο (κυρίως
γραµµικό και µηχανικό), η γνώση των υλικών κατασκευής και η εργασία στο
ύπαιθρο (τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστηµα).
• Τεχνικές Εργασίες
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για δραστηριότητες που περιλαµβάνουν χειρωνακτική εργασία, χρήση και
χειρισµό µηχανηµάτων, τεχνικές κατασκευές, επιδιορθώσεις βλαβών κτλ. Οι
εργασίες αυτές γίνονται συνήθως στο ύπαιθρο, απαιτούν αρκετή σωµατική
δραστηριότητα και αρκετή δεξιοτεχνία µε τα χέρια.
• Ένοπλες ∆υνάµεις
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την ενασχόλησή τους µε στρατιωτικά επαγγέλµατα, ως µόνιµο προσωπικό
των ενόπλων δυνάµεων της χώρας. Βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας
αυτής είναι η ενασχόληση µε πολεµικές δραστηριότητες, η πειθαρχία στην
ιεραρχία του κάθε σώµατος (στρατός ξηράς, αεροπορία, ναυτικό), η διοίκηση
ανθρώπων, η στρατιωτική εκπαίδευση και η συµµετοχή σε ένοπλες
δραστηριότητες εν καιρώ πολέµου.
• Υπηρεσίες Ασφαλείας
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας στους πολίτες της
χώρας. Ασχολούνται µε την καταπολέµηση του εγκλήµατος, την προστασία και
παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, την προστασία της
εθνικής περιουσίας κτλ. Βασικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής είναι η
έντονη σωµατική δραστηριότητα, το υψηλό επίπεδο κινδύνου, η επιθυµία για
δράση και περιπέτεια κ.ά.
• Φύση και Γεωργία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για ασχολίες που έχουν να κάνουν µε το περιβάλλον, τη φύση, τη γεωργία,
την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη γεωπονία κτλ. Χαρακτηρίζονται από έντονο
ενδιαφέρον για δραστηριότητες στο ύπαιθρο, για επαφή µε το περιβάλλον, τα
ζώα και τα φυτά, καθώς και οτιδήποτε έχει να κάνει µε τη φύση. Σε πολλές
περιπτώσεις απαραίτητη θεωρείται η γνώση χηµείας και βιολογίας και η
εφαρµογή της σε πρακτικά θέµατα που αφορούν στα τρόφιµα, στα γεωργικά
και κτηνοτροφικά προϊόντα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
34
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Αθλητισµός
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την ενασχόλησή τους µε αθλητικές δραστηριότητες, είτε άµεσα (όντας οι
ίδιοι αθλητές) είτε έµµεσα. Βασικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι
η αγάπη για σωµατική δραστηριότητα και εξάσκηση, η έντονη γυµναστική του
σώµατος και
η επιθυµία για επικράτηση έναντι άλλων αθλητών (πρωταθλητισµός). Σε
κάποιες περιπτώσεις η εµφάνιση υψηλού ενδιαφέροντος στην κατηγορία αυτή
δεν σηµαίνει απαραίτητα και επαγγελµατική ενασχόληση µε τον τοµέα αυτό.
Πολλοί άνθρωποι ασχολούνται µε τον αθλητισµό από χόµπι ή από ενδιαφέρον
για τη φυσική τους κατάσταση.
• Περιπέτεια
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για
δραστηριότητες
οι
οποίες
έχουν
υψηλό
βαθµό
περιπέτειας,
ενεργητικότητας, σωµατικής δραστηριότητας και ρίσκου. Σε πολλές
περιπτώσεις η κατηγορία αυτή δεν αναφέρεται σε ξεχωριστή οµάδα
επαγγελµάτων, αλλά σε θέσεις ή ειδικότητες που περιλαµβάνονται σε άλλες
επαγγελµατικές κατηγορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας κατάστασης
είναι το επάγγελµα του πιλότου. Αν κάποιος έχει υψηλό ενδιαφέρον στην
κατηγορία «Περιπέτεια» και στην κατηγορία «Ένοπλες ∆υνάµεις», τότε θα του
ταίριαζε το επάγγελµα του πιλότου πολεµικών αεροσκαφών, ενώ αν είχε
υψηλό ενδιαφέρον µόνο στην κατηγορία της «Περιπέτειας» τότε (αν τον
ενδιέφερε το επάγγελµα του πιλότου) θα του ταίριαζε, ίσως καλύτερα, το
επάγγελµα του πιλότου πολιτικών αεροσκαφών ή κάτι σχετικό. Το βασικό
χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η επιθυµία για συµµετοχή σε
ριψοκίνδυνες καταστάσεις, που δοκιµάζουν τα όρια αντοχής των ατόµων.
• Ναυτιλία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για δραστηριότητες που έχουν άµεση σχέση µε θαλάσσιες δραστηριότητες,
κυρίως στο χώρο της εµπορικής ναυτιλίας. Στο αντικείµενο αυτό
περιλαµβάνονται δραστηριότητες σχετικές µε τη λειτουργία και τη
διακυβέρνηση πλοίων, τα υπερπόντια θαλάσσια ταξίδια, την µεταφορά
επιβατών ή φορτίων µέσω θαλάσσης, αλλά και την ενασχόληση µε ναυτιλιακές
εταιρείες, σε σχετικές θέσεις.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
35
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Ερευνητικός τύπος - Επαγγελµατικές Κατηγορίες
Έρευνα
Φυσικές Επιστήµες
Χηµεία και Επιστήµες Ζωής
Επιστήµες Υγείας
Μαθηµατικά και Στατιστική
• Έρευνα
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για ερευνητικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε επιστηµονικό τοµέα. Οι
δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν τη διατύπωση ενός ερευνητικού
ερωτήµατος, τη διεξαγωγή πειραµάτων ή τη συλλογή στοιχείων σχετικά µε το
θέµα αυτό, την επεξεργασία των δεδοµένων (συνήθως µέσα από τη στατιστική
ανάλυση) και τη διεξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το ερώτηµα αυτό.
Ερευνητικές δραστηριότητες εµφανίζονται σε όλους τους τοµείς επιστηµών
(θετικές επιστήµες, ψυχολογία, ιατρική, οικονοµία κτλ) και υποδηλώνουν το
ενδιαφέρον του ατόµου περισσότερο για επιστηµονική διερεύνηση ενός
θέµατος παρά για πρακτική επίλυση του θέµατος αυτού.
• Φυσικές Επιστήµες
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για δραστηριότητες που έχουν ως βάση τη φυσική και τις εφαρµογές της. ∆εν
τα ενδιαφέρει µόνο η έρευνα αλλά και η πρακτική εφαρµογή των γνώσεων της
φυσικής και τους αρέσει να ασχολούνται µε διάφορα φυσικά φαινόµενα.
• Χηµεία και Επιστήµες Ζωής
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την έρευνα και την εφαρµογή της χηµείας και της βιολογίας σε θέµατα που
έχουν να κάνουν, άµεσα ή έµµεσα, µε τον άνθρωπο. Οι χαρακτηριστικές
δραστηριότητες που περιλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία αφορούν στη
µελέτη, ανάλυση και Παρασκευή χηµικών ουσιών, στην έρευνα και ανάλυση
ζωντανών οργανισµών και, γενικότερα, στην εφαρµογή βασικών ή και
περίπλοκων αρχών χηµείας και βιολογίας στην καθηµερινή ζωή.
• Επιστήµες Υγείας
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την εξάσκηση της ιατρικής και συναφών αντικειµένων και για τη παροχή
βοήθειας σε ανθρώπους, όσον αφορά σε θέµατα υγείας. Η ενασχόληση µε τις
επιστήµες υγείας περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως απόκτηση γνώσεων
ανατοµίας του ανθρώπινου σώµατος, καλές γνώσεις χηµείας και βιολογίας,
πρακτική εξάσκηση του αντικειµένου της ιατρικής µε την ευρύτερη έννοια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
36
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Μαθηµατικά και Στατιστική
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την µελέτη, ανάλυση και εφαρµογή µαθηµατικών τύπων και εννοιών σε
διάφορα πεδία (επιστηµονικά ή πρακτικά). Ενδιαφέρονται για την στατιστική
επεξεργασία δεδοµένων και για το σχεδιασµό και την εφαρµογή µαθηµατικών
µεθόδων στη λύση προβληµάτων. Τους αρέσει πολύ να χρησιµοποιούν
µαθηµατικές εξισώσεις και αλγορίθµους για την επίλυση προβληµάτων ή για τη
συγγραφή κώδικα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
37
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Καλλιτεχνικός τύπος - Επαγγελµατικές Κατηγορίες
Τέχνες Έκφρασης και Ψυχαγωγίας
Συγγραφή και ΜΜΕ
Αισθητική και ∆ηµιουργία
Μαγειρική
Ξένες Γλώσσες
Εικαστικές Τέχνες
• Τέχνες Έκφρασης και Ψυχαγωγίας
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
να δίνουν παραστάσεις για το κοινό. Τους αρέσει, γενικότερα, η έκθεση και η
επαφή µε κόσµο, είτε µε στόχο την ψυχαγωγία ενός κοινού είτε την
ενηµέρωσή του για ένα θέµα. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας
είναι η ενασχόληση µε ψυχαγωγικές τέχνες (ηθοποιία, χορό, τραγούδι), η
δηµιουργικότητα και η φαντασία (π.χ. σύνθεση µουσικής) καθώς και η έκθεση
µπροστά σε κοινό.
• Συγγραφή και ΜΜΕ
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
ιδιαίτερα για τη συγγραφή κειµένων, για οποιαδήποτε χρήση (σενάρια,
δηµοσιογραφικά κείµενα, λογοτεχνικά κείµενα, ποιήµατα, κτλ). Βασικά
χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι η αγάπη για το γραπτό λόγο, η
επιθυµία επαφής µε τον κόσµο µέσα από κείµενα, η παρουσίαση γεγονότων ή
σκέψεων µε γραπτά κείµενα. Η δηµοσιογραφία εντάσσεται σε αυτή την
κατηγορία καθώς ο βασικός τρόπος έκφρασης των δηµοσιογράφων είναι τα
άρθρα και οι δηµοσιογραφικές στήλες.
Το ακριβές µέσο που θα δραστηριοποιηθεί κάποιος που θα ασχοληθεί µε τη
δηµοσιογραφία (εφηµερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) καθορίζεται από
συνδυασµό παραγόντων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όµως, η πρώτη ύλη των
ειδήσεων και των άρθρων είναι γραπτή.
• Αισθητική και ∆ηµιουργία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για δραστηριότητες που αφορούν στην περιποίηση ανθρώπων, στην παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα αισθητικής (ντυσίµατος, αξεσουάρ,
µακιγιάζ κτλ), στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενδυµάτων, υποδηµάτων και
αξεσουάρ, στη φροντίδα του προσώπου και του σώµατος (κοµµώσεις, µακιγιάζ,
καθαρισµούς, µασάζ) και, γενικότερα, σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον
καλλωπισµό των ανθρώπων.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
38
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Μαγειρική
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για τη δηµιουργία µέσω της παρασκευής φαγητών και γλυκών. Η µαγειρική και
η ζαχαροπλαστική είναι κατεξοχήν καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καθώς
χρειάζονται φαντασία, δηµιουργικότητα, καλή γνώση των υλικών και διάθεση
πειραµατισµού. Το ταλέντο παίζει σηµαντικό ρόλο, αλλά, όπως σε όλα τα
καλλιτεχνικά επαγγέλµατα, χωρίς εξάσκηση και εκπαίδευση παραµένει µια
δεξιότητα και δεν γίνεται ποτέ ικανότητα.
• Ξένες Γλώσσες
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την εκµάθηση και τη χρήση ξένων γλωσσών. Συνήθως η εκµάθηση της
γλώσσας µιας χώρας συνεπάγεται και την εξοικείωση µε τον πολιτισµό της
χώρας, την κουλτούρα των ανθρώπων της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι η επιθυµία για εκµάθηση
ενός νέου κώδικα επικοινωνίας (µιας νέας γλώσσας), η επιθυµία για
επικοινωνία µε ανθρώπους άλλων χωρών, η διάθεση για µεταφορά κειµένων
από µία γλώσσα σε µια άλλη και το ενδιαφέρον για µετάφραση των λόγων
ενός ανθρώπου στη γλώσσα άλλων ανθρώπων.
• Εικαστικές Τέχνες
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για τη έκφραση της δηµιουργικότητάς τους µέσα από το σχέδιο, τη ζωγραφική,
την επεξεργασία υλικών (πηλό, µέταλλο, ξύλο, µάρµαρο κ.ά.) και, γενικά τις
εφαρµοσµένες τέχνες. Βασικές δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας είναι η
χρήση υλικών για τη δηµιουργία έργων τέχνης, η έκφραση σκέψεων /
συναισθηµάτων / καταστάσεων µέσω των εφαρµοσµένων τεχνών, το υψηλό
ενδιαφέρον για το σχέδιο και η συντήρηση έργων τέχνης. Σε πολλές
περιπτώσεις η καλλιτεχνική διάθεση εκφράζεται και σε αντικείµενα τις
καθηµερινότητας (έπιπλα, συσκευές, αξεσουάρ, ρούχα κ.ά.). Στις περιπτώσεις
αυτές ουσιαστικά συνδυάζεται το σχέδιο µε τη βιοµηχανία και προκύπτουν
αισθητικά όµορφα αντικείµενα καθηµερινής χρήσης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
39
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Κοινωνικός τύπος - Επαγγελµατικές Κατηγορίες
Συµβουλευτική και Ψυχολογία
Θεολογία και Ποιµαντική
Φιλανθρωπία και Εθελοντισµός
Εκπαίδευση
Υγειονοµική Φροντίδα και Πρόνοια
Κοινωνικές Επιστήµες
Νοµική
• Συµβουλευτική και Ψυχολογία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συµβουλευτικής βοήθειας σε
ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η ψυχολογία έχει πολλές ειδικεύσεις, οι
οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητας του προβλήµατος
που αντιµετωπίζει κάποιος (συµβουλευτική, κλινική ψυχολογία), µε το κοινό
στο οποίο απευθύνεται (µαθητές, εργαζοµένους, ασθενείς, άτοµα µε ειδικές
αναπηρίες κ.ά.) και µε τη θεωρία προσέγγισης που υιοθετεί ο κάθε ψυχολόγος
(προσωποκεντρική, συµπεριφοριστική, συστηµική, ψυχοδυναµική κ.ά.).
Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι της ψυχολογίας (συµβουλευτική, εξελικτική,
κοινωνική, κλινική, σχολική κτλ), τους οποίους επιλέγει ο κάθε
ενδιαφερόµενος ανάλογα µε την ειδίκευση που επιθυµεί.
• Θεολογία και Ποιµαντική
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για τη µελέτη διαφόρων θρησκειών, για την αναζήτηση του θείου και την
ενασχόληση µε ιερά κείµενα και θρησκευτικά δόγµατα. Βασικά χαρακτηριστικά
της κατηγορίας αυτής είναι η θρησκευτική αναζήτηση, η ενασχόληση µε
πατερικά κείµενα και η κατανόηση των αρχών της θρησκευτικής πίστης. Κάθε
άτοµο ασχολείται µε τη µελέτη της θρησκείας της χώρας του, αλλά και µε τη
µελέτη άλλων θρησκειών.
• Φιλανθρωπία και Εθελοντισµός
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την προσφορά βοήθειας χωρίς αµοιβή σε άλλους ανθρώπους. Η κατηγορία
αυτή δεν αναφέρεται τόσο σε συγκριµένα επαγγέλµατα αλλά στη διάθεση των
ανθρώπων να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στους συνανθρώπους τους και
να ασχοληθούν µε την φιλανθρωπία. Συνήθως η προσφορά εθελοντικής
εργασίας µπορεί να έχει σχέση µε την επαγγελµατική απασχόληση κάποιου
(δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων) ή µε δραστηριότητες που
χρειάζεται να γίνουν
για να βοηθηθεί η κοινότητα ή οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη (π.χ. οργάνωση
γευµάτων σίτισης, συγκέντρωση χρηµατικών ποσών για κάποιο σκοπό κτλ).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
40
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Εκπαίδευση
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για τη διδασκαλία διαφόρων αντικειµένων, τη µετάδοση γνώσης και την
ενασχόληση µε µαθητές. Η βαθµίδα απασχόλησης των ενδιαφεροµένων
(πρωτοβάθµια / δευτεροβάθµια / τριτοβάθµια εκπαίδευση) εξαρτάται από την
ηλικιακή οµάδα που επιθυµεί κάποιος να διδάξει αλλά και από το επίπεδο
εµβάθυνσης της ύλης κάθε µαθήµατος, στο οποίο επιθυµεί να φτάσει.
Επίσης, το υψηλό ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία µπορεί να µην
υποδηλώνει επιθυµία για άµεση ενασχόληση µε την διδασκαλία, αλλά
ενδιαφέρον
για
συµµετοχή
σε
οποιαδήποτε
µορφή
εκπαιδευτικής
δραστηριότητας (επιχειρησιακά σεµινάρια, προγράµµατα εκπαίδευσης κ.ά.).
• Υγειονοµική Φροντίδα και Πρόνοια
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής φροντίδας και πρόνοιας καθώς και για
την ενασχόληση µε τα λεγόµενα παρα-ιατρικά επαγγέλµατα.
Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι η εργασία σε χώρους υγείας
(νοσοκοµεία, νοσηλευτικές µονάδες κτλ), η προσφορά υπηρεσιών και βοήθειας
σε ανθρώπους που έχουν σωµατικά ή ψυχολογικά προβλήµατα και η
συνεργασία µε γιατρούς.
• Κοινωνικές Επιστήµες
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την έρευνα, τη µελέτη και την ανάλυση κοινωνικών φαινοµένων, ιστορικών
γεγονότων και γλωσσικών χαρακτηριστικών. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής
της κατηγορίας είναι η ενασχόληση µε τον άνθρωπο, όχι τόσο σε επίπεδο
διδασκαλίας ή παροχής βοήθειας, όσο σε επίπεδο διερεύνησης συµπεριφοράς,
µελέτης της κουλτούρας και του πολιτισµού, ανάλυση της ιστορίας και της
γλώσσας του. Συνήθως όσοι εµφανίζουν υψηλό ενδιαφέρον στην κατηγορία
αυτή επιθυµούν να ασχοληθούν µε σύνολα ανθρώπων (λαούς, πολιτισµούς,
κράτη, έθνη) και όχι µε µεµονωµένα άτοµα.
• Νοµική
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για τη µελέτη, την ανάλυση, την υπεράσπιση και την εφαρµογή των νόµων του
κράτους. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι η διεξοδική
µελέτη των νόµων, η συνεχής ενηµέρωση για τη καινούργια νοµοθεσία, η
υποστήριξη κατηγορουµένων, η κρίση για τη σύννοµη δράση κάποιου, η
επίλυση διαφορών µεταξύ αντιδίκων, η σύνταξη νοµικών κειµένων και η
παροχή νοµικών συµβουλών σε άτοµα ή οργανισµούς. Η εµφάνιση υψηλού
ενδιαφέροντος στην κατηγορία αυτή δεν σηµαίνει απαραίτητα την πρακτική
εξάσκηση της νοµικής επιστήµης, αλλά µπορεί να υποδηλώνει το ενδιαφέρον
για µελέτη της νοµοθεσίας και παροχή νοµικών συµβουλών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
41
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Επιχειρηµατικός τύπος - Επαγγελµατικές Κατηγορίες
Επιχειρηµατικότητα
∆ιοίκηση
Πωλήσεις
Μάρκετινγκ και ∆ιαφήµιση
Πολιτική και ∆ιπλωµατία
• Επιχειρηµατικότητα
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για το σχεδιασµό, δηµιουργία και λειτουργία µιας δικής τους επιχείρησης.
Ανάλογα µε τον τοµέα ενδιαφέροντος κάθε ατόµου, το υψηλό ενδιαφέρον σε
αυτή την κατηγορία υποδηλώνει την επιθυµία για τη δηµιουργία µιας
επιχείρησης που θα ανήκει σε αυτό ή για τη δηµιουργία δικού του γραφείου
(ελεύθερος επαγγελµατίας). Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας είναι
η επιθυµία για δηµιουργία, η όρεξη για δουλειά, η προσδοκία κερδών και η
αυτόνοµη λειτουργία στον εργασιακό χώρο.
• ∆ιοίκηση
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την οργάνωση, το συντονισµό και τη διοίκηση των δραστηριοτήτων
οργανισµών και ανθρώπων, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τα βασικά
χαρακτηριστικά των ατόµων που εµφανίζουν υψηλό ενδιαφέρον σε αυτή την
κατηγορία είναι η ανάληψη ευθυνών, ο συντονισµός προσωπικού, ο
σχεδιασµός των δράσεων της οµάδας που έχουν την ευθύνη, η επίβλεψη των
εργαζοµένων κτλ.
• Πωλήσεις
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την επαφή µε ανθρώπους και την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών σε
αυτούς. Τους αρέσει να συνεργάζονται και να προσπαθούν να πείσουν άλλους
ανθρώπους. Οι τοµείς της αγοράς που καλύπτουν είναι πάρα πολλοί, όπως οι
επενδύσεις, οι ασφάλειες, τα κτηµατοµεσιτικά, η διαφήµιση, τα ηλεκτρονικά,
τα αυτοκίνητα κτλ. Το αντικείµενο των πωλήσεων απαιτεί καλή γνώση του
προϊόντος ή της υπηρεσίας και δεξιότητες πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών.
Βασικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι η ικανότητα ή επιθυµία του
ατόµου να πείθει άλλους ανθρώπους να αγοράσουν οτιδήποτε.
• Μάρκετινγκ και ∆ιαφήµιση
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για τη διαφήµιση και προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών µιας
εταιρείας, ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής
της κατηγορίας είναι η φαντασία και η δυνατότητα για εύρεση πρωτότυπων
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
42
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ιδεών για την καλύτερη παρουσίαση κάποιου υλικού αντικειµένου (προϊόντος),
µιας ιδέας ή µιας υπηρεσίας. Επίσης, στις δραστηριότητες του µάρκετινγκ
περιλαµβάνονται και η έρευνα της αγοράς για την διερεύνηση των
ανταγωνιστικών προϊόντων, ο καθορισµός της τιµής του προϊόντος, η επιλογή
του τρόπου διαφήµισής του και η τοποθέτησή του στην αγορά.
• Πολιτική και ∆ιπλωµατία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για την ενασχόλησή τους µε την πολιτική, σε όλο το φάσµα των
δραστηριοτήτων της. Είτε µε την ενεργή ανάµειξή τους, είτε µε τη µελέτη των
πολιτικών επιστηµών, είτε µε κάποιο άλλο τρόπο. Επίσης, βασικό
χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι η αγάπη αυτών των ατόµων για
την οµιλία µπροστά σε κοινό, για τον δηµόσιο λόγο. Συνήθως, τα θέµατα που
διαπραγµατεύονται είναι σχετικά µε τα κοινά και µε την χάραξη τοπικής ή
εθνικής πολιτικής. Σε κάποιες περιπτώσεις, όµως, υψηλό ενδιαφέρον σε αυτή
την κατηγορία µπορεί να υποδηλώνει την επιθυµία του ατόµου να µιλάει
µπροστά σε κοινό, σε σχέση µε το επαγγελµατικό αντικείµενο που ασχολείται.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
43
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Συµβατικός τύπος - Επαγγελµατικές Κατηγορίες
Οργάνωση Γραφείου
Λογιστική
Χρηµατοοικονοµικά
Τουρισµός και Φιλοξενία
Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
• Οργάνωση Γραφείου
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για δραστηριότητες που σχετίζονται µε την οργάνωση και διαχείριση ενός
γραφείο ή ενός χώρου εργασίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της
κατηγορίας είναι η επιθυµία για οργάνωση και τάξη στο χώρο εργασίας, για
παρακολούθηση
και
διεκπεραίωση
καθηµερινών
δραστηριοτήτων
(αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία µε πελάτες, αρχειοθέτηση εγγράφων,
ταξινόµηση πληροφοριών κ.ά.), για συντονισµό δραστηριοτήτων των
εργαζοµένων µιας εταιρίας, για ρύθµιση των ραντεβού κτλ. Σε κάποιες
περιπτώσεις, το υψηλό ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία υποδηλώνει άτοµα
που θέλουν, γενικότερα, στο χώρο εργασίας τους να επικρατεί τάξη και
οργάνωση, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν ή το επαγγελµατικό
αντικείµενο που ασχολούνται.
• Λογιστική
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
κυρίως για τα λογιστικά. Αυτό σηµαίνει ενασχόληση µε αριθµούς (απλά
αριθµητικά δεδοµένα), καταγραφή των εσόδων και των εξόδων µιας
επιχείρησης και έκδοση της συνολικής οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας
στο τέλος του χρόνου (ισολογισµός), τήρηση των λογιστικών βιβλίων µιας
εταιρείας, διεκπεραίωση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων µε το δηµόσιο
(εφορία) κτλ. Το αντικείµενο της λογιστικής είναι πολύ πρακτικό, περιλαµβάνει
συγκεκριµένες δραστηριότητες, απαιτεί δεξιότητες επεξεργασίας αριθµητικών
δεδοµένων και, σε κάποιες περιπτώσεις (ειδικά σε χαµηλότερες θέσεις
λογιστών), θα µπορούσε να χαρακτηριστεί δραστηριότητα «ρουτίνας». Η
διαφορά της λογιστικής από τα χρηµατοοικονοµικά είναι ότι η λογιστική
ασχολείται περισσότερο µε πρακτικά και εφαρµοσµένα στην καθηµερινή
λειτουργία µιας επιχείρησης θέµατα, ενώ τα χρηµατοοικονοµικά είναι πιο
θεωρητικά και ασχολούνται µε τον σχεδιασµό και τη χάραξη οικονοµικής
πολιτικής µια εταιρείας, ενός οργανισµού ή ενός κράτους.
• Χρηµατοοικονοµικά
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για τις οικονοµικές ανάγκες του κοινού, για τη λύση οικονοµικών
προβληµάτων, για τις επενδύσεις και το εµπόριο. Ασχολούνται κυρίως µε την
παρακολούθηση, την εξέταση, την ανάλυση και τη διεκπεραίωση οικονοµικών
αρχείων και συνεργάζονται µε οργανισµούς ή το δηµόσιο σε θέµατα τραπεζικού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
44
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
και οικονοµικού σχεδιασµού. Παρέχουν διάφορες συµβουλευτικές υπηρεσίες,
σχεδιάζουν συστήµατα καταγραφής εσόδων/εξόδων µιας εταιρείας, εκδίδουν
ισολογισµούς, και ασχολούνται µε τη φορολογία. Επίσης, ασχολούνται µε την
κατάρτιση του προϋπολογισµού (µιας εταιρείας, ενός οργανισµού ή του
κράτους) και το πρόγραµµα επενδύσεών τους. Η διαφορά της λογιστικής από
τα χρηµατοοικονοµικά είναι ότι η λογιστική ασχολείται περισσότερο µε
πρακτικά και εφαρµοσµένα στην καθηµερινή λειτουργία µιας επιχείρησης
θέµατα, ενώ τα χρηµατοοικονοµικά είναι πιο θεωρητικά και ασχολούνται µε τον
σχεδιασµό και τη χάραξη οικονοµικής πολιτικής µια εταιρείας, ενός οργανισµού
ή ενός κράτους.
• Τουρισµός και Φιλοξενία
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
κυρίως για δραστηριότητες σχετικές µε την φιλοξενία και την εξυπηρέτηση
πελατών που βρίσκονται µακριά από το σπίτι τους, σε διακοπές ή
επαγγελµατικά ταξίδια. Βασικές δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας είναι η
οργάνωση ταξιδιών, η εξυπηρέτηση πελατών, ο σχεδιασµός δραστηριοτήτων
ψυχαγωγίας (παρακολούθηση εκδηλώσεων, ξενάγηση σε τουριστικά
αξιοθέατα), η επαφή µε ανθρώπους (συνήθως άλλης κουλτούρας και
πολιτισµού) κτλ.
• Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτή την επαγγελµατική κατηγορία ενδιαφέρονται
για το σχεδιασµό και την οργάνωση µεταφοράς και διανοµής υλικών ή
προϊόντων µιας επιχείρησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας
είναι η οργάνωση του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων, ο σχεδιασµός
µεταφοράς τους στα σηµεία λιανικής πώλησης ή σε άλλους χώρους της
εταιρείας και η γενικότερη παρακολούθηση του προϊόντος από τη στιγµή της
παραγωγής µέχρι την παράδοσή του στον καταναλωτή. Σε κάποιες περιπτώσεις
τη µεταφορά των προϊόντων αναλαµβάνει η ίδια η εταιρεία (µε δικά της
φορτηγά και προσωπικό) ενώ σε κάποιες άλλες συνεργάζεται µε µεταφορικές
εταιρείες, που, πλέον, έχουν µετονοµαστεί σε εταιρείες logistics.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
45
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Β.1.3 Λίστα Επαγγελµάτων
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Μηχανολογία
µηχανικοί (µηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, ναυπηγός),
χηµικοί µηχανικοί,
µηχανικοί περιβάλλοντος,
µηχανικοί βιοµηχανίας,
τεχνολόγοι µηχανολόγοι,
ηλεκτρολόγοι,
ηλεκτρονικοί κτλ.
• Τεχνολογία Η/Υ και Ηλεκτρολογία
προγραµµατιστής Η/Υ (ή ειδικός πληροφορικής),
µηχανικός Η/Υ,
µηχανικός δικτύων,
υπεύθυνος τηλεπικοινωνιών,
σχεδιαστής ηλεκτρονικών συστηµάτων κ.ά.
• Κατασκευές
πολιτικός µηχανικός,
αρχιτέκτονας,
τοπογράφος,
µηχανικός χωροταξίας, κ.ά.
• Τεχνικές Εργασίας
τεχνικά επαγγέλµατα από το χώρο των κατασκευών (χτίστες, σοβατζήδες,
αλουµινάδες, τζαµάδες, κ.ά),
υδραυλικός,
ψυκτικός,
χειριστής µηχανηµάτων (γερανών, µηχανηµάτων εκσκαφής),
σιδεράς,
ηλεκτροσυγκολλητής,
ξυλουργός κ.ά.
• Ένοπλες ∆υνάµεις
Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων [Σώµα (Στρατός Ξηράς, Αεροπορία,
Ναυτικό) - Ειδικότητα (Όπλα ή Σώµατα) ]
Υπαξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων [Σώµα (Στρατός Ξηράς, Αεροπορία,
Ναυτικό) - Ειδικότητα (Όπλα ή Σώµατα) ]
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
46
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Υπηρεσίες Ασφαλείας
αστυνοµικός (Αξιωµατικός ή Αστυφύλακας),
πυροσβέστης,
λιµενικός,
διασώστης,
δασοφύλακας, κ.ά.
• Φύση και Γεωργία
γεωργός,
κτηνοτρόφος,
αρχιτέκτονας τοπίου,
κηπουρός,
ιχθυοκαλλιεργητής,
δασολόγος,
κτηνίατρος (κυρίως ως υπεύθυνος κτηνοτροφικών µονάδων),
ψαράς,
εκπαιδευτής ζώων (αλόγων, σκύλων κτλ).
• Αθλητισµός
επαγγελµατίας αθλητής,
προπονητής,
γυµναστής,
διαιτητής, κ.ά.
• Περιπέτεια
πιλότος,
πυροτεχνουργός,
δύτης,
στρατιωτικός ειδικών δυνάµεων (π.χ. Ο.Υ.Κ, Λ.Ο.Κ.),
αστυνοµικός στην οµάδα Ζ ή στα Μ.Α.Τ.,
οδηγός αγώνων αυτοκινήτων (π.χ. φόρµουλα 1 ή W.R.C.),
εκπαιδευτής ελεύθερης πτώσης µε αλεξίπτωτο,
θηριοδαµαστής,
ορειβάτης,
εκπαιδευτής ορειβασίας-αναρρίχησης,
εκπαιδευτής extreme sports κ.ά.
• Ναυτιλία
κυβερνήτης σκάφους,
πλοίαρχος,
ναυτικός,
ιστιοπλόος,
εκτιµητής φορτίων κ.ά.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
47
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Έρευνα
αστροφυσικός,
πυρηνικός φυσικός
ατοµικός φυσικός
ερευνητής βιολόγος,
γενετιστής,
ερευνητής γιατρός, κ.ά.
• Φυσικές Επιστήµες
Φυσικός
µετεωρολόγος,
σεισµολόγος,
γεωλόγος, κ.ά.
• Χηµεία και Επιστήµες Ζωής
χηµικός (µε όλες τις ειδικεύσεις του όπως, π.χ. χηµικός τροφίµων, χηµικός
περιβάλλοντος κ.ά.),
βιολόγος (µε όλες τις ειδικεύσεις του, όπως, π.χ. µοριακός βιολόγος,
γενετιστής κ.ά.),
φαρµακοποιός,
µικροβιολόγος,
διαιτολόγος κ.ά.
• Επιστήµες Υγείας
γιατρός (µε όλες τις ειδικεύσεις του),
οδοντίατρος,
κτηνίατρος κ.ά.
• Μαθηµατικά και Στατιστική
µαθηµατικός,
στατιστικός,
οικονοµικός αναλυτής,
εκτιµητής επιχειρηµατικού κινδύνου,
ασφαλιστής κ.ά.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
48
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Τέχνες Έκφρασης και Ψυχαγωγίας
ηθοποιός,
σκηνοθέτης,
τραγουδιστής (σε οποιαδήποτε στυλ τραγουδιού),
χορευτής,
χορογράφος,
µουσικός,
τηλεπαρουσιαστής,
µοντέλο επιδείξεων κτλ.
• Συγγραφή και ΜΜΕ
συγγραφέας (λογοτεχνικών κειµένων, µυθιστορηµάτων, διαφηµιστικών
κειµένων κτλ),
σεναριογράφος,
δηµοσιογράφος,
ποιητής,
επιµελητής κειµένων,
κριτικός τέχνης κ.ά.
• Αισθητική και ∆ηµιουργία
κοµµωτής,
αισθητικός
ενδυµατολόγος,
στυλίστας,
σχεδιαστής µόδας (ρούχων, παπουτσιών, αξεσουάρ),
µακιγιέρ,
µασέρ,
µανικιουρίστα κ.ά.
• Μαγειρική
σεφ,
µάγειρας,
ζαχαροπλάστης,
γευσιγνώστης,
ειδικός οινογνωσίας
αρτοποιός
• Ξένες Γλώσσες
καθηγητής ξένων γλωσσών,
µεταφραστής,
διερµηνέας,
ξεναγός,
γλωσσολόγος κ.ά.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
49
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Εικαστικές Τέχνες
ζωγράφος,
γλύπτης,
σχεδιαστής υψηλής ραπτικής,
συντηρητής έργων τέχνης,
βιοµηχανικός σχεδιαστής (designer),
διακοσµητής,
σχεδιαστής ξύλου και επίπλου,
γραφίστας,
τυπογράφος,
φωτογράφος,
σκιτσογράφος,
εικονογράφος,
σκηνογράφος,
σχεδιαστής κοσµηµάτων,
αρχιτέκτονας (σε άµεση σχέση µε την κατηγορία «Κατασκευές») κ.ά.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
50
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Συµβουλευτική και Ψυχολογία
ψυχολόγος (µε οποιαδήποτε ειδίκευση και σε οποιοδήποτε χώρο αν
εργάζεται),
σύµβουλος επαγγελµατικού προσανατολισµού,
κοινωνικός λειτουργός,
υπεύθυνος επιλογής προσωπικού,
σύµβουλος σταδιοδροµίας κ.ά.
• Θεολογία και Ποιµαντική
θεολόγος,
ιερέας,
µελετητής θρησκειών,
ιεροκήρυκας κ.ά.
• Φιλανθρωπία και Εθελοντισµός
∆εν µπορούµε να αναφέρουµε συγκεκριµένα επαγγέλµατα.
Ανάλογα µε το αντικείµενό του κάποιος µπορεί να προσφέρει εθελοντικές
υπηρεσίες ή να εργαστεί σε εθελοντικές οργανώσεις, (π.χ. Γιατροί Χωρίς
Σύνορα, ActionAid, UNICEF, κ.ά.
• Εκπαίδευση
νηπιαγωγός,
δάσκαλος,
καθηγητής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (το αντικείµενο διδασκαλίας
εξαρτάται από το ενδιαφέρον σε άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες),
καθηγητής πανεπιστηµίου,
εκπαιδευτικός ενηλίκων,
δάσκαλος ειδικής αγωγής,
εισηγητής σεµιναρίων κ.ά.
• Υγειονοµική Φροντίδα και Πρόνοια
νοσοκόµος,
νοσηλευτής,
εργοθεραπευτής,
λογοθεραπευτής,
φυσικοθεραπευτής,
µαιευτής / η µαία,
οπτικός,
βοηθός ιατρικών εργαστηρίων,
επισκέπτης υγείας κ.ά.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
51
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
• Κοινωνικές Επιστήµες
κοινωνιολόγος,
ιστορικός,
λαογράφος,
φιλόλογος /µελετητής κειµένων και γλωσσών- αρχαίων και σύγχρονων,
αναλυτής φιλοσοφίας,
ανθρωπολόγος,
αρχαιολόγος κ.ά.
• Νοµική
δικηγόρος,
συµβολαιογράφος,
δικαστής,
εισαγγελέας,
νοµικός σύµβουλος επιχειρήσεων ή οργανισµών κ.ά.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
52
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Επιχειρηµατικότητα
Στην κατηγορία αυτή δεν ανήκουν συγκεκριµένα επαγγέλµατα, αλλά
υποδηλώνεται η µορφή εργασίας που επιθυµεί το άτοµο. Όσοι εµφανίζουν
υψηλό ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία επιθυµούν την ενασχόλησή τους
µε επιχειρήσεις ή ελεύθερα επαγγέλµατα, και όχι την υπαλληλική τους
σχέση σε οποιοδήποτε τοµέα (ιδιωτικό ή δηµόσιο).
• ∆ιοίκηση
Στην κατηγορία αυτή θα µπορούσαµε να εντάξουµε περισσότερο διάφορες
θέσεις σε οργανισµούς και όχι τόσο συγκεκριµένα επαγγέλµατα, όπως
προϊστάµενος τµήµατος, υπεύθυνος έργου (project manager) κ.ά.
• Πωλήσεις
πωλητής (σε οποιοδήποτε τοµέα της αγοράς και αν ανήκει),
υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών,
πωλητής µέσω τηλεφώνου (telemarketing),
ασφαλιστής κ.ά.
• Μάρκετινγκ και ∆ιαφήµιση
στέλεχος µάρκετινγκ µιας εταιρείας,
διαφηµιστής,
ερευνητής αγοράς κ.ά.
• Πολιτική και ∆ιπλωµατία
πολιτικός επιστήµων,
πολιτικός (αν και δεν θεωρείται επάγγελµα, αλλά λειτούργηµα, χρειάζονται
ειδικά ενδιαφέροντα για να ασχοληθεί κάποιος µε την πολιτική και, σχεδόν
πάντα, αµείβεται βάσει νόµου για την ενασχόλησή του αυτή),
διπλωµάτης,
διπλωµατικός ακόλουθος,
στέλεχος ενός πολιτικού κόµµατος,
στέλεχος µιας πρεσβείας κτλ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
53
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Οργάνωση Γραφείου
γραµµατέας,
υπάλληλος γραφείου,
ταµίας,
υπεύθυνος µηχανογράφησης µιας εταιρείας,
υπεύθυνος τηλεφωνικού κέντρου,
βιβλιοθηκονόµος κ.ά.
• Λογιστική
λογιστής,
ορκωτός λογιστής,
εφοριακός υπάλληλος,
στέλεχος λογιστηρίου µιας επιχείρησης κ.ά.
• Χρηµατοοικονοµικά
χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος,
οικονοµικός αναλυτής,
χρηµατιστής,
οικονοµολόγος,
στέλεχος χρηµατιστηριακής εταιρείας,
στέλεχος του τµήµατος finance µιας εταιρείας κ.ά.
• Τουρισµός και Φιλοξενία
ξενοδοχοϋπάλληλος (συνήθως στα τµήµατα της ρεσεψιόν, του εστιατορίου,
των κρατήσεων, των ορόφων),
στέλεχος ξενοδοχειακής µονάδας (στα τµήµατα διοίκησης, µάρκετινγκ,
λογιστηρίου κτλ),
ξεναγός,
τουριστικός πράκτορας,
διοργανωτής εκδηλώσεων (πολιτιστικών, ψυχαγωγικών κ.ά.),
ιδιοκτήτης τουριστικών καταλυµάτων κ.ά.
• Logistics (Εφοδιαστική Αλυσίδα)
υπεύθυνος αποθήκης,
ελεγκτής φορτίων,
υπάλληλος τελωνείου,
υπάλληλος εισαγωγών - εξαγωγών,
στέλεχος logistics κ.ά.
γενικά επαγγέλµατα που σχετίζονται µε µεταφορές.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
54
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Β.2 Εγώ και τα επαγγέλµατα
Β.2.1 Επαγγελµατικοί τύποι και κατηγορίες που µου ταιριάζουν
Γράψε τους επαγγελµατικούς τύπους που ταιριάζουν µε τα ενδιαφέροντα, τις
αξίες , τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σου.
Στη συνέχεια διάλεξε για κάθε τύπο τις επαγγελµατικές κατηγορίες που σε
ενδιαφέρουν περισσότερο.
Οι επαγγελµατικοί µου τύποι
Οι επαγγελµατικές κατηγορίες µου
1.
1.
2.
3.
2.
1.
2.
3.
3.
1.
2.
3.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
55
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Β.2.2 Η λίστα µε τα επαγγέλµατα που θέλω να διερευνήσω
Επέλεξε από την λίστα επαγγελµάτων τα επαγγέλµατα που σε ενδιαφέρουν και
θα ήθελες να διερευνήσεις.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ολοκλήρωσες και το δεύτερο βήµα του Οδηγού. Στο παράρτηµα θα βρεις το
Έντυπο Λίστα µε τα επαγγέλµατα που µε ενδιαφέρουν περισσότερο (Β-Ι).
Χρησιµοποίησε το για να καταγράψεις µε σειρά προτίµησης τα επαγγέλµατα
που σε ενδιαφέρουν καθώς και το τι ξέρεις για τα συγκεκριµένα επαγγέλµατα
και τι θα ήθελες ακόµη να µάθεις.
Και αυτό το έντυπο αποτελεί στοιχείο για τον Ατοµικό σου Φάκελο. Είναι ένα
εργαλείο που θα σε βοηθήσει στην διαδικασία επιλογής επαγγέλµατος. Μπορείς
να επανέρχεσαι σε αυτό καθώς θα εξελίσσεσαι και να επανεξετάζεις τις
προτιµήσεις και τις εναλλακτικές επιλογές σου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
56
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Βήµα 3ο: Πληροφόρηση
Η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί το τρίτο σηµαντικό βήµα στο σχεδιασµό
της σταδιοδροµίας σου, στην πορεία της επαγγελµατικής σου ανάπτυξης.
Είναι σηµαντικό να οργανώσεις την διερεύνηση σου µε τρόπο µεθοδικό,
αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες πηγές πληροφόρησης που µπορούν να σου
δώσουν στοιχεία σχετικά µε τις απαιτήσεις και τις προοπτικές των διαφόρων
επαγγελµάτων, και τις τάσεις της αγοράς εργασίας.
Εποµένως, πριν προχωρήσεις στο επόµενο βήµα, που αφορά τη στοχοθέτηση,
θα πρέπει να ενηµερωθείς διεξοδικά για τα επαγγέλµατα καθώς και για τις
τάσεις της αγοράς εργασίας.
Γ.1 Τι χρειάζεται να µάθω
Για κάθε ένα από τα επαγγέλµατα που έχεις επιλέξει αναζήτησε πληροφορίες
για:
την ακριβή περιγραφή του περιεχοµένου του επαγγέλµατος
τις συνθήκες εργασίας
τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες που απαιτούνται
για την άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος
τις σπουδές που χρειάζεται να κάνεις
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
τους τοµείς απασχόλησης
τις ευθύνες και τα καθήκοντα
τις προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης
τις προοπτικές του συγκεκριµένου επαγγέλµατος και την τάση του
επαγγελµατικού κλάδου στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο
κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο
Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις µια
ρεαλιστική εικόνα καθώς, συχνά, διαπιστώνεται ότι διακατεχόµαστε από
εσφαλµένες εντυπώσεις που µας επηρεάζουν αρνητικά στις αποφάσεις µας.
Στο παράρτηµα θα βρεις το Έντυπο Επαγγελµατική µονογραφία (Γ-Ι).
Χρησιµοποίησε το για να καταγράψεις και στη συνέχεια να αξιολογήσεις τις
πληροφορίες που θα συγκεντρώσεις.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
57
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Γ.2 Αναζήτηση πληροφοριών
Η απόκτηση πληροφοριών για τα επαγγέλµατα που σε ενδιαφέρουν καθώς και
για τις σπουδές που απαιτούνται µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους και από
διάφορες πηγές.
Είναι σηµαντικό να χρησιµοποιήσεις πολλές πηγές πληροφόρησης αρκεί να
είσαι βέβαιος/η ότι παρουσιάζουν την αντικειµενική εικόνα των επαγγελµάτων
και είναι επίκαιρες.
Είναι σηµαντικό να θυµάσαι πως η πληροφορία στην εποχή µας χρειάζεται
«καθηµερινή ανάγνωση».
Γ.2.1 Τρόποι πληροφόρησης για επαγγέλµατα και σπουδές
Μπορείς να γνωρίσεις ένα επάγγελµα ή ένα αντικείµενο σπουδών µε τους εξής
τρόπους:
•
µε συνέντευξη πληροφόρησης
•
µε αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο (π.χ. επίσκεψη ιστοσελίδων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, επαγγελµατικών ενώσεων, κ.ά.)
•
µε αναζήτηση πληροφοριών σε δηµοσιεύσεις στον τύπο (π.χ. µελέτες,
άρθρα, κ.ά.).
•
από προσωπικές εµπειρίες για τον συγκεκριµένο εργασιακό ή εκπαιδευτικό
χώρο (π.χ. ενηµερωτική επίσκεψη στο χώρο, συµµετοχή σε ενηµερωτικές
εκδηλώσεις µε επαγγελµατίες του χώρου, κ.ά.).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
58
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Γ.2.2 Η συνέντευξη πληροφόρησης
Βρίσκεσαι στη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά µε θέσεις
εργασίας και επαγγέλµατα για τον καλύτερο σχεδιασµό της σταδιοδροµίας σου.
Ένας από τους πλέον αποτελεσµατικούς τρόπους διερεύνησης καριέρας είναι η
πραγµατοποίηση «συνεντεύξεων πληροφόρησης». Με απλά λόγια, η
συνέντευξη πληροφόρησης είναι η συζήτηση µε ανθρώπους οι οποίοι
εργάζονται σε θέσεις εργασίας που σε ενδιαφέρουν.
Πως θα σε βοηθήσει η Συνέντευξη Πληροφόρησης
Η συνέντευξη πληροφόρησης θα σε βοηθήσει:
• να διερευνήσεις ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό πεδίο και τις
επαγγελµατικές προοπτικές που ενδεχοµένως έχει,
• να ξεκαθαρίσεις τους επαγγελµατικούς σου στόχους,
• να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση για τη συµµετοχή σου σε συνεντεύξεις
που έχουν σχέση µε την επιλογή προσωπικού,
• να διευρύνεις το δίκτυο των γνωριµιών σου,
• να ενηµερωθείς πάνω σε µεθόδους και διαδικασίες επιλογής
προσωπικού.
Μέσα από τη Συνέντευξη Πληροφόρησης έχεις τη δυνατότητα να
ζητήσεις πληροφορίες που αφορούν:
• τους τρόπους που µπορεί κάποιος να εξασφαλίσει µια θέση εργασίας,
• τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που ασκεί ο εργαζόµενος σε
καθηµερινό επίπεδο
• τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικά
που απαιτεί η συγκεκριµένη θέση,
• τις µεθόδους επιλογής προσωπικού που χρησιµοποιεί ο εργοδότης,
• τα κριτήρια επιλογής για τη συγκεκριµένη θέση εργασίας,
• τους τρόπους εξεύρεσης προσωπικού.
Πως θα πραγµατοποιήσεις µια Συνέντευξη Πληροφόρησης
• Χρησιµοποίησε το δίκτυο των γνωριµιών σου ή ακόµα και
επαγγελµατικούς καταλόγους έτσι, ώστε, να συγκεντρώσεις διευθύνσεις
και τηλέφωνα εργοδοτών, επιχειρήσεων και οργανισµών που σε
ενδιαφέρουν να επικοινωνήσεις µαζί τους.
• Επικοινώνησε µε το φορέα που σε ενδιαφέρει και ρώτα για το όνοµα του
ανθρώπου που εργάζεται στον τοµέα του ενδιαφέροντός σου.
• Τηλεφώνησε στο πρόσωπο στο οποίο θέλεις να πάρεις συνέντευξη και
παρουσίασε εν συντοµία τον εαυτό σου και το λόγο της τηλεφωνικής
σου επικοινωνίας.
• Προετοιµάσου για τη διεξαγωγή της συνέντευξης πληροφόρησης.
• Η άριστη προετοιµασία σου είναι το Α και το Ω για τη διεξαγωγή µιας
αποτελεσµατικής συνέντευξης πληροφόρησης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
59
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Ερωτήσεις που θα µπορούσες να θέσεις
•
Ποια είναι η φιλοσοφία της επιχείρησης;
•
Ποιες είναι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης;
•
Ποιες είναι οι αγορές της επιχείρησης;
•
Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσµοι και µακροχρόνιοι στόχοι της επιχείρησης;
•
Τι είδους σεµινάρια ή εκπαίδευση παρέχεται από την επιχείρηση;
•
Μπορείτε να περιγράψετε µια εισαγωγική και µια ανώτερη θέση εργασίας
στην ιεραρχική δοµή της εταιρείας;
•
Τι είδους προσόντα, τυπικά και άτυπα, απαιτούνται να έχει ένας
επαγγελµατίας για να ανταποκριθεί επιτυχηµένα στο συγκεκριµένο
επαγγελµατικό χώρο / θέση εργασίας;
•
Τι είδους εκπαίδευση ή επιµόρφωση συστήνετε;
•
Πώς γίνεται η διαδικασία πρόσληψης;
•
Πώς είναι µια τυπική εργάσιµη ηµέρα;
•
Ποιο είναι το µέλλον για το συγκεκριµένο επαγγελµατικό χώρο;
•
Τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο στο επάγγελµα σας;
•
Τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει στο επάγγελµα σας;
•
Ποιος είναι ο µισθός µιας εισαγωγικής θέσης εργασίας στο συγκεκριµένο
επαγγελµατικό χώρο και µέχρι που µπορεί να φτάσει;
•
Από την εµπειρία σας, ποια βλέπετε ότι είναι τα προβλήµατα που
υπάρχουν στο επάγγελµά σας;
•
Τι είδους συµβουλή θα δίνατε σε ένα νεαρό άτοµο που βρίσκεται στην
αρχή της καριέρας του για το συγκεκριµένο επαγγελµατικό χώρο;
Μη διστάσεις να προχωρήσεις τη συζήτηση και στη ζήτηση προσωπικής
καθοδήγησης καθώς και στην υπόδειξη άλλων επαγγελµατιών που
δραστηριοποιούνται στο χώρο εργασίας του ενδιαφέροντος σου.
Στο παράρτηµα θα βρεις το Έντυπο Συνέντευξη Πληροφόρησης (Γ-ΙΙ).
Χρησιµοποίησε το για να καταγράψεις να οργανώσεις και στη συνέχεια να
αξιοποιήσεις τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσεις από κάθε συνέντευξη
πληροφόρησης. Χρησιµοποίησε ξεχωριστό έντυπο για κάθε συνέντευξη που
πραγµατοποιείς.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
60
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Γ.2.3 Πηγές πληροφόρησης
Για την έγκυρη και αποτελεσµατική πληροφόρησή σου µπορείς να κάνεις
έρευνα στο διαδίκτυο ή να απευθυνθείς σε Φορείς, Επαγγελµατικές Ενώσεις,
Οργανισµούς και που ασχολούνται µε θέµατα εκπαίδευσης και απασχόλησης.
Μην ξεχνάς να αξιολογείς και να ελέγχεις την αντικειµενικότητα και την
επικαιροποίηση των πληροφοριών.
Ενδεικτικά µπορείς να απευθυνθείς:
Ιστοσελίδες για Σπουδές και Επαγγέλµατα
ΓΡΑΣΕΠ 3ου ΓΕΛ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ:
Σελίδα για ενηµέρωση σε θέµατα σπουδών και απασχόλησης
http://sites.google.com/site/grasep3lnfiladelfeias
∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
Χρήσιµες διευθύνσεις για εκπαίδευση
http://www.e-yliko.gr/Lists/List13/ekpaid.aspx
ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:
Οδηγός Σπουδών και Απασχόλησης
http://studies.protovoulia.org/
ΟΑΕ∆:
Αναζήτηση επαγγελµάτων
http://epagelmata.oaed.gr/
ΕΚΕΠΙΣ:
Επαγγελµατικά περιγράµµατα :
http://www.ekepis.gr/main/∆ράσειςΥπηρεσίες/ΕπαγγελµατικάΠεριγράµµατα
/ΚατάλογοςΕπαγγελµατικώνΠεριγραµµάτων/tabid/143/Default.aspx
ΕΚΕΠ:
Επαγγελµατικές µονογραφίες
http://www.ekep.gr/content.asp?contentid=245&ContentTypeId=11
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Επαγγελµατικές µονογραφίες
http://sep.pi-schools.gr/professions.asp
http://sep.pi-schools.gr/proflist.asp
Ι∆ΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Επαγγέλµατα από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισµού:
http://ekpedeftiko.sfm.gr/index.html
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
61
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Οργανισµοί
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, ΟΑΕ∆
ΕΙΕ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.
ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
ΜΑΚΙΝE: Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας
ΚΕΠΕ: Kέντρο Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Έρευνας
EPA: Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης
Iνστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.- Α.∆.Ε.∆.Υ.
Επαγγελµατικές ενώσεις
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.∆.Ε.)
Σώµα Ορκωτών Λογιστών Α.Ε. (ΣΟΛ Α.Ε.)
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (Σ.Ε.Π.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Ελληνικός ∆ικτυακός Επιχειρηµατικός Κατάλογος (G.B.I.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
62
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Γ.2.4 Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς εργασίας
Όταν έρθει η στιγµή να πάρεις αποφάσεις για την καριέρα σου είναι σηµαντικό
να θυµάσαι ότι οι επιλογές σου πρέπει να ταιριάζουν µε την πραγµατικότητα
της αγοράς εργασίας. Θα είναι µεγάλο κέρδος για σένα, εάν έχεις µια βασική
γνώση των τάσεων της αγοράς εργασίας και αυτή τη γνώση την αξιοποιήσεις
για την καλύτερη προετοιµασία σου.
Η παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς εργασίας θα σε πληροφορήσει για
τα επαγγέλµατα που κυριαρχούν τώρα, που θα κυριαρχήσουν στο µέλλον
καθώς και για αυτά που είναι ήδη κορεσµένα.
Μπορείς να βγάλεις χρήσιµα συµπεράσµατα για τις µελλοντικές προοπτικές της
αγοράς εργασίας µέσα από την παρακολούθηση διαφόρων πηγών, όπως
εξειδικευµένα βιβλία, δηµοσιεύµατα, εξαγγελίες κυβερνητικής πολιτικής, ακόµα
και την καθηµερινή ειδησεογραφία και το ∆ιαδίκτυο .
Θα πρέπει, επίσης, να έχεις υπόψη σου ότι ταυτόχρονα µε τις τάσεις της
αγοράς εργασίας αλλάζουν και οι µορφές απασχόλησης των εργαζοµένων. Για
παράδειγµα, σε ένα επαγγελµατικό τοµέα µπορεί να είσαι εργαζόµενος πλήρους
ή
µερικής
απασχόλησης,
συµβασιούχος,
ελεύθερος
επαγγελµατίας,
εργαζόµενος από το σπίτι κλπ. Αλλαγές στην οικονοµία ή στον τεχνολογικό
τοµέα επηρεάζουν άµεσα και τον τρόπο απασχόλησης των εργαζοµένων.
Ολοκλήρωσες και το 3ο βήµα του Οδηγού. Γνωρίζεις ήδη αρκετά ώστε να
µπορείς να προχωρήσεις στο επόµενο βήµα.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
63
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Βήµα 4ο: Σχέδιο ∆ράσης
Η ακόλουθη ενότητα θα σου δώσει οδηγίες σχετικά µε το Σχέδιο Προσωπικής
Ανάπτυξης, τι είναι και πώς µπορείς να το χρησιµοποιήσεις για να υποστηρίξεις
τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες σου.
Τι είναι ένα Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης;
Ένα προσωπικό σχέδιο ανάπτυξης είναι ένα σχέδιο δράσης, στο οποίο
αναφέρονται συγκεκριµένα οι προσδοκίες σου σχετικά µε την προσωπική σου
ανάπτυξη.
Είναι ένα προσωπικό έγγραφο.
Σου επιτρέπει να ορίσεις τους προσωπικούς σου στόχους και να βρεις τον
καλύτερο τρόπο για την επίτευξή τους.
Θα σε βοηθήσει για να απεικονίσεις αυτό που θέλεις να κάνεις και να
παρακολουθείς τα επιτεύγµατά σου.
Για να είναι πλήρως αποτελεσµατικό, πρέπει να είναι ένα έγγραφο ρευστό που
θα το επανεξετάζεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα για να διασφαλιστεί ότι θα
είναι πάντα ακριβές, σε συνάφεια µε τα θέλω σου και ρεαλιστικό.
Απλά Βήµατα για να κάνω ένα Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Κάνε στον εαυτό σου τις ερωτήσεις:
Που είµαι τώρα;
Που θέλω να πάω;
Πως µπορώ να φτάσω εκεί;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
64
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Που είµαι τώρα;
Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις ποια είναι η σηµερινή κατάσταση. Μπορείς
να εξετάσεις τα ακόλουθα ερωτήµατα.
Σε τι είµαι καλός;
Τι πρέπει να βελτιώσω;
Τι θα µπορούσε να µε βοηθήσει στην προσπάθεια;
Τι θα µπορούσε να µε σταµατήσει;
Που θέλω να πάω;
Αυτή είναι η πιο συναρπαστική, αλλά και η πιο δύσκολη φάση, που πρέπει να
καθορίσεις. Μόνο εσύ µπορείς να απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, αλλά να
γνωρίζεις ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξετάσεις κατά την
διαδικασία εξεύρεσης της λύσης. Μπορείς να προβληµατιστείς σε διάφορους
τοµείς αν θέσεις στον εαυτό σου τα ακόλουθα ερωτήµατα.
Τι µου αρέσει να κάνω;
Ποιο είναι το κίνητρό µου;
Τι προσόντα έχω ως τώρα;
Ποια εκπαίδευση µου ταιριάζει καλύτερα;
Πόσο χρόνο έχω για να ολοκληρώσω την εκπαίδευση µου; Να είσαι
ρεαλιστής, η ανάπτυξη απαιτεί χρόνο.
Τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή µου; Τι θα συµβεί αν χρειαστεί να
αλλάξω τόπο διαµονής;
Ποιος είναι ο τελικός στόχος µου; Ενίσχυση των προσόντων µου,
προσωπική ολοκλήρωση, εξέλιξη της σταδιοδροµίας µου...
Πώς θα µετρήσω την επιτυχία µου; Αναγνώριση προσόντων,
επίτευξη ατοµικών στόχων...
Πού µπορώ να βρω βοήθεια και συµβουλές;
Στο παράρτηµα θα βρεις τα έντυπα Που είµαι τώρα (∆-Ι) και Που θέλω να
πάω (∆-ΙΙ). Σκέψου και απάντησε στα ερωτήµατα πριν πας στο επόµενο βήµα.
Αφού λάβεις υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, µπορείς να αποφασίσεις
για το στόχο σου. Μπορεί να είναι ένας και µοναδικός στόχος, ή πολλοί
µικρότεροι στόχοι που συνθέτουν την τελική λύση. Είτε έτσι είτε αλλιώς,
µπορείς τώρα, να ορίσεις το που θέλεις να πας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
65
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Πώς µπορώ να φτάσω εκεί;
Τώρα έχεις ορίσει το που θέλεις να πας. Η ερώτηση «Πώς µπορώ να φτάσω
εκεί;" µπορεί να απαντηθεί αν χωρίσεις την απόσταση που απαιτείται να
διανύσεις σε «µικρότερα βήµατα".
Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να σχεδιάσεις αποτελεσµατικά χωρίς να
χάνεις το στόχο σου, και σε παρακινεί να συνεχίσεις κάθε φορά που
επιτυγχάνεις µικρές νίκες στο δρόµο για την ολοκλήρωση του τελικού στόχου.
Πού θέλω να πάω;
Πού είµαι τώρα;
∆ιάστηµα προετοιµασίας
Πως µπορώ να φτάσω εκεί;
Βραχυπρόθεσµοι στόχοι
Μεσοπρόθεσµοι στόχοι
Μακροπρόθεσµοι στόχοι
Ο καλύτερος τρόπος για να οργανώσεις το διάστηµα της προετοιµασίας σου
είναι να θέσεις βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους.
Να θυµάσαι πάντα, ότι οι έννοιες βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς
ανθρώπους.
Ορισµένα σχέδια µπορεί να διαρκέσουν µόνο για 1 χρόνο, άλλα µπορεί να
διαρκέσουν µέχρι και 6 χρόνια. Όλα εξαρτώνται από εσένα και τη δική σου
περίπτωση.
Είναι επίσης σηµαντικό να θυµάσαι ότι αυτοί οι βραχυπρόθεσµοι,
µεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι είναι ρευστοί και θα πρέπει να
επανεξετάζονται σε τακτική βάση ώστε να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να
ισχύουν.
Εάν επιλέξεις στην πορεία να τροποποιήσεις τα σχέδια σου, µην ανησυχείς είναι
απόλυτα φυσιολογικό και έχεις το δικαίωµα να το κάνεις, απλά ακολούθησε τις
ίδιες αρχές και συνέχισε να απαντάς τα 3 βασικά ερωτήµατα.
Το σχέδιό σου τότε θα παραµένει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για τη στήριξη
της προσωπικής σου ανάπτυξης.
Στο παράρτηµα θα βρεις τα έντυπα Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης (∆-ΙV) και
χρονοδιάγραµµα στόχων (∆-V) καθώς και συµπληρωµένο παράδειγµα (∆-ΙΙΙ)
για να ξεκινήσεις το δικό σου Σχέδιο Προσωπικής Ανάπτυξης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
66
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Επίλογος
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και ο ρυθµός
των τεχνολογικών αλλαγών έχουν επηρεάσει τόσο τον τρόπο µε τον οποίο
είναι οργανωµένη η εργασία όσο και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να
αξιοποιήσεις στο έπακρο την καριέρα σου.
Ο καλύτερος τρόπος για να οργανώσεις την επαγγελµατική σου ζωή σε αυτές
τις συνθήκες είναι να έχεις µια ευέλικτη προσέγγιση στο σχεδιασµό της
σταδιοδροµίας σου.
Μια οµάδα έµπειρων επαγγελµατιών της επαγγελµατικής ανάπτυξης κατέληξε
σε πέντε βασικά µηνύµατα που θα σε βοηθήσουν να υποστηρίξεις τη
σταδιοδροµία σου.
Είναι γνωστό ως το “High Five” της επαγγελµατικής ανάπτυξης.
Κάνε σχέδια
Το να επεξεργάζεσαι σχέδια σε βοηθά να έχεις µια πολύ καλή προσαρµογή
στην πορεία σου και µπορεί επίσης να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις νέες
ευκαιρίες.
Ακολούθησε την καρδιά σου
Το να ονειρεύεσαι ένα µέλλον γεµάτο από διαφορετικά είδη επαγγελµατικών
επιλογών σου παρέχει τη δυνατότητα να εξερευνήσεις και να επεκτείνεις τις
δυνατότητες σταδιοδροµίας σου. Αυτό που µπορεί να φαίνεται ότι είναι µια
ασυνήθιστη ή µη ρεαλιστική επιλογή µπορεί να είναι το µόνο πράγµα που θα
εξελιχθεί σε σταδιοδροµία για σένα.
Επικεντρώσου στο ταξίδι
Απόλαυσε το ταξίδι µε προορισµό τη σταδιοδροµία σου. Είναι ζωτικής σηµασίας
και τα αποτελέσµατα είναι σηµαντικά. Να θυµάσαι ότι το να εξερευνήσεις και
να πειραµατιστείς µε διαφορετικές πορείες σταδιοδροµίας µπορεί να είναι µια
παραγωγική και πολύ διασκεδαστική διαδικασία.
Συνέχισε να µαθαίνεις
Στο σηµερινό περιβάλλον είναι πολύ σηµαντική η ενηµέρωση και η
προσαρµογή στην αλλαγή. Η µάθηση έρχεται από πολλές εµπειρίες και όχι
µόνο από το σχολείο ή την κατάρτιση στον χώρο εργασίας. Η οικογένεια σου, η
συµµετοχή σε καθηµερινές δραστηριότητες, όπως η χρήση ιστοτόπων
κοινωνικής δικτύωσης στον υπολογιστή σου, το να είσαι µέλος µιας κοινωνικής
ή αθλητικής οµάδας, έχουν να σε διδάξουν πολλά.
Βρες συµµάχους
Καθώς διερευνάς µονοπάτια σταδιοδροµίας, είναι σηµαντικό να νοιώθεις µέλος
ενός δικτύου υποστήριξης. Αυτά τα δίκτυα υποστήριξης µπορούν να
αποτελούνται από την οικογένεια (γονείς – αδέλφια - συγγενείς), τους φίλους,
τους γείτονες, κ.ά. και µπορούν να σου παρέχουν καταπληκτική υποστήριξη
όταν κάνεις επιλογές σταδιοδροµίας. (Dave Redekopp and others)
Καλή τύχη,
και να θυµάσαι
"τύχη είναι η στιγµή που η προετοιµασία συναντά την ευκαιρία".
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
67
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στοιχεία για τον Ατοµικό µου Φάκελο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
68
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α-Ι. Το Προσωπικό µου Προφίλ
Ικανότητες
Ενδιαφέροντα
Επαγγελµατικές
Αξίες
Προσωπικά
χαρακτηριστικά
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Επιτεύγµατα
Προσόντα ∆εξιότητες
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
ΟΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ
• ….
• ….
• ….
• ….
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΥ
• ….
• ….
• ….
• ….
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ
ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΥ
• ….
• ….
• ….
• ….
ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΜΟΥ
• ….
• ….
• ….
• ….
ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ
• ….
• ….
• ….
• ….
ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ
• ….
• ….
• ….
• ….
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΟΥ
• ….
• ….
• ….
• ….
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
70
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α-ΙΙΙ. Τα ∆υνατά µου σηµεία
∆υνατά σηµεία
Πως µπορούν να µε βοηθήσουν
1.
2.
3.
4.
5.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
71
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Α-IV. Τα Αδύναµα σηµεία µου
Αδύναµα σηµεία
Που µε δυσκολεύουν
1.
2.
3.
4.
5.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
72
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
A-V. Απολογισµός Αυτοδιερεύνησης
Τι µε ενεργοποιεί
Τι µε δυσκολεύει
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Τι θέλω να βελτιώσω
73
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
B-I. Λίστα µε τα επαγγέλµατα που µε ενδιαφέρουν περισσότερο (µε σειρά προτίµησης)
Επάγγελµα
Τι ξέρω
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Τι χρειάζεται να µάθω
74
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Γ-Ι. Επαγγελµατική µονογραφία
Επάγγελµα:
Περιγραφή του επαγγέλµατος
Συνθήκες εργασίας
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες που απαιτούνται για την
άσκηση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
Σπουδές
Επαγγελµατικά δικαιώµατα
Τοµείς απασχόλησης
Ευθύνες και καθήκοντα
Προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης
Προοπτικές του συγκεκριµένου επαγγέλµατος στην αγορά εργασίας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Γ-ΙΙ. Συνέντευξη πληροφόρησης
Το πρόσωπο µε το οποίο θα ήθελα να µιλήσω για το επάγγελµα του
Ονοµατεπώνυµο:
Τίτλος Θέσης Εργασίας:
Επωνυµία επιχείρησης/οργανισµού:
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ραντεβού για τη Συνέντευξη Πληροφόρησης
Ηµέρα και ώρα της συνέντευξης:
∆ιεύθυνση:
Άλλες λεπτοµέρειες:
Ερωτήσεις τις οποίες θα ήθελα να υποβάλω
Περίληψη όλων όσων έµαθα από τη Συνέντευξη Πληροφόρηση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
76
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
∆-Ι. Που είµαι τώρα;
Σε τι είµαι καλός;
Τι πρέπει να βελτιώσω;
Τι θα µπορούσε να µε βοηθήσει στην προσπάθεια;
Τι θα µπορούσε να µε σταµατήσει;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
77
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
∆-ΙΙ. Που θέλω να πάω;
Τι µου αρέσει να κάνω;
Ποιο είναι το κίνητρό µου;
Τι προσόντα έχω ως τώρα;
Τι εκπαίδευση χρειάζοµαι;
Πόσο χρόνο έχω για να ολοκληρώσω την
ρεαλιστής, η ανάπτυξη απαιτεί χρόνο.
εκπαίδευση µου; Να είσαι
Τι επιπτώσεις θα έχει στη ζωή µου;
Τι θα συµβεί αν χρειαστεί να αλλάξω τόπο διαµονής;
Ποιος είναι ο τελικός στόχος µου; (π.χ. ενίσχυση των προσόντων µου,
προσωπική ολοκλήρωση, εξέλιξη της σταδιοδροµίας µου...)
Πώς θα µετρήσω την επιτυχία µου; (π.χ. αναγνώριση προσόντων,
επίτευξη ατοµικών στόχων...)
Πού µπορώ να βρω βοήθεια και συµβουλές;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
78
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
∆-ΙΙΙ. Παράδειγµα –Προσωπικού Σχεδίου Ανάπτυξης
Όνοµα
Στόχος
Έναρξη
Προσπάθειας
Ηµέρα έναρξης
Γιατί θέλω δουλέψω για αυτό το
στόχο;
Ποιο όφελος θα έχω;
Τι παρόµοιο έχω ήδη ολοκληρώσει;
Λήξη Προσπάθειας
Ηµέρα αναθεώρησης
#1
Ηµέρα αναθεώρησης #2
Ποιο είναι το κίνητρό µου για να δουλέψω... ..
Σπουδές, προσωπική βελτίωση, να ξεπεράσω µια µαθησιακή δυσκολία ....
Ποιος είναι ο τελικός στόχος µου ... ..
Βελτίωση προσόντων, προσωπική ολοκλήρωση, επαγγελµατική αποκατάσταση ...
Σκέψου Ακαδηµαϊκές σπουδές, προσωπική ανάπτυξη, επαγγελµατική προοπτική…..
Ποια προσόντα ή εµπειρία έχω ήδη;
Χρονοδιάγραµµα
Βραχυπρόθεσµοι στόχοι
Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνω πριν αρχίσω τη
διαδροµή;
Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει:
Εξερεύνηση στόχου, Πληροφορίες, Επικοινωνία µε
ανθρώπους που µπορεί να µε βοηθήσουν κ.λ.π.
Μεσοπρόθεσµοι στόχοι
Εδώ αρχίζει το σχέδιο.
Φτιάξε έναν κατάλογο µε τα βήµατα που θα οδηγήσουν
στο στόχο.
Προσπάθησε να είσαι ρεαλιστής, ώστε να έχεις κίνητρο!
Μακροπρόθεσµοι στόχοι
Προσδιόρισε που ακριβώς πρέπει να οδηγηθείς.
Έναρξη
Λήξη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Αποτέλεσµα
Σχόλια
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
∆-IV. Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης
Όνοµα
Στόχος
Έναρξη Προσπάθειας
Ηµέρα έναρξης
Λήξη Προσπάθειας
Ηµέρα αναθεώρησης #1
Ηµέρα αναθεώρησης #2
Γιατί θέλω δουλέψω για αυτό το
στόχο;
Ποιο όφελος θα έχω;
Τι παρόµοιο έχω ήδη ολοκληρώσει;
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
80
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
∆-V. Χρονοδιάγραµµα
Βραχυπρόθεσµοι στόχοι
Έναρξη
Λήξη
Αποτέλεσµα
Σχόλια
Μεσοπρόθεσµοι στόχοι
Μακροπρόθεσµοι στόχοι
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
81
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Βιβλιογραφία
Για τη δηµιουργία αυτού του οδηγού αναζητήσαµε υλικό στο διαδίκτυο.
1. http://www.cdm.uwaterloo.ca/index2.asp 20/10/2009
2. http://career.admin.uoi.gr/CMS/index.php
20/10/2009
3. http://www.career-guide.eu/ 20/11/2009
4. http://users.sch.gr/gestamos/lessons.htm 20/11/2009
5. http://www.e-mellon.gr/demo/1.htm 20/12/2009
6. http://www.myfuture.edu.au/en 17/01/2010
7. http://www.occupationsguide.cz/en/ 10/02/2010
8. http://www.esoft.gr/gwo/ 10/02/2010
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
82
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑΣ 2009-2010
Γραφείο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
3ου Γ.Ε.Λ. Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης και Λαχανά
Ν. Φιλαδέλφεια, 14342
Ιστοσελίδα: http://sites.google.com/site/grasep3lnfiladelfeias
e-mail: [email protected]
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
83