close

Enter

Log in using OpenID

A120788 - Bartscher GmbH

embedDownload
AT120
A120788
V3/0913
HR
HRVATSKI
Prijevod originalnih uputa za uporabu
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute
za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
1. Opće informacije ................................................................................................... 242
1.1 Informacije vezane uz upute za upotrebu.......................................................... 242
1.2 Objašnjenje simbola .......................................................................................... 242
1.3 Odgovornost proizvođača i jamstvo .................................................................. 243
1.4 Zaštita autorskih prava ...................................................................................... 243
1.5 Izjava o sukladnosti ........................................................................................... 243
2. Sigurnost ............................................................................................................... 244
2.1 Opće informacije ............................................................................................... 244
2.2 Napomene vezane uz sigurnost prilikom korištenja uređaja ............................. 244
2.3 Korištenje sukladno s namjenom....................................................................... 245
3. Transport, amblaža i čuvanje ............................................................................... 246
3.1 Kontrola transporta ............................................................................................ 246
3.2 Ambalaža .......................................................................................................... 246
3.3 Čuvanje ............................................................................................................. 246
4. Tehničke karakteristike......................................................................................... 247
4.1 Pregled podsklopova uređaja ............................................................................ 247
4.2 Tehnički podaci ................................................................................................. 248
5. Instalacija i korištenje uređaja ............................................................................. 248
5.1 Upute vezane uz sigurnost ................................................................................ 248
5.2 Napomene za instalatera .................................................................................. 249
5.2.1 Postavljanje uređaja ................................................................................ 249
5.2.2 Priključivanje ........................................................................................... 250
5.3 Savjeti za korisnike............................................................................................ 251
5.3.1 Priprema uređaja ..................................................................................... 251
5.3.2 Promjenljivi parametri u slučaju zapečenja/pečenja ................................ 251
5.3.3 Uporaba limova za pečenje/rešetke za roštiljanje.................................... 252
5.3.4 Princip rada zapečenja/pečenj ................................................................ 253
5.4 Način zapečenja ................................................................................................ 255
6. Čišćenje i održavanje ............................................................................................ 258
6.1 Upute vezene uz sigurnost ................................................................................ 258
6.2 Čišćenje ............................................................................................................ 258
6.3 Upute vezane uz sigurnost tijekom održavanja ................................................. 258
7. Moguće smetnje .................................................................................................... 259
8. Zbrinjavanje ........................................................................................................... 260
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
- 241 -
1. Opće informacije
1.1 Informacije vezane uz upute za upotrebu
Ove upute za upotrebu sadrže opis instalacije uređaja, opis za njegovo korištenje i
održavanje te služe kao važan izvor informacija i priručnik.
Poznavanje i korištenje svih uputa, koje se tu nalaze, a koje su vezane uz sigurnost i
korištenje, su uvjet sigurnog i pravilnog rada s uređajem.
Osim toga valja se pridržavati lokalnih propisa o spriječavanju nesreća i propisa o zaštiti
na radu.
Upute za upotrebu su integralni dio uređaja i valja ih držati blizu uređaja, kako bi bile
stalno dostupne osobama koje instaliraju uređaj, rade na njegovom održavanju i koriste ili
čiste uređaj.
1.2 Objašnjenje simbola
Važne upute koje se tiču sigurnosti i tehničkih pitanja, u ovim Uputama za upotrebu
označene su odgovarajućim simbolima. Kako bi se spriječile potencijalne nesreće,
opasnosti po život i zdravlje osoba i materijalne štete, ovih se uputa treba obavezno
pridržavati.
POZOR!
Ovaj simbol označava opasnost koja može prouzročiti tjelesna oštećenja.
Valja se bezuvjetno i pažljivo pridržavati propisa o zaštiti na radu, a u
odgovarajućim situacijama biti posebno oprezan.
OPASNOST! Opasnost od električne struje!
Ovaj simbol ukazuje na opasnost od električne struje. Nepoštivanje uputa vezanih
uz sigurnost izaziva opasnost od tjelesnih oštećenja ili gubitka života.
UPOZORENJE!
Taj simbol označava upute čije ignoriranje može prouzročiti oštećenje uređaja,
njegov nepravilan rad ili-i havariju.
UPUTA!
Ovaj simbol označava savjete i važne informacije za efikasan i besprijekoran rad
uređaja.
POZOR! Vruća površina!
Simbol upozorava na vruću površinu uređaja tijekom njegova rada.
Omalovažavanje opasnosti može dovesti do ozljeda!
- 242 -
1.3 Odgovornost proizvođača i jamstvo
Sve informacije koje sadrže upute za upotrebu, su dane uzimajući u obzir važeće propise,
aktuelno konstruktorsko i inženjersko znanje, a također naše dugogodišnje iskustvo.
Isto tako prijevodi uputa za upotrebu su napravljeni što točnije, no ne možemo preuzeti
odgovornost za eventualne greške u prijevodu. Priložena njemačka verzija uputa za
upotrebu je odlučujuća.
U slučaju narudžbe posebnih modela ili dodatnih opcija, te u slučaju upotrebe najnovijih
tehničkih dostignuća, dobiveni uređaj može se razlikovati od objašnjenja i slika, koje
sadrže ove upute za upotrebu. U slučaju nejasnoća, molimo kontaktirajte proizvođača.
UPUTA!
Prije početka bilo kojih radnji, a posebice prije puštanja uređaja u pogon, valja
detaljno upoznati sadržaj ovih uputa za upotrebu.
Proizvođač ne snosi odgovornost za štete i kvarove nastale zbog:
ne uvažavanja uputa za uporabu koji se odnose na transport, skladištenje,
pokretanje, korištenje, čišćenje i održavanje uređaja;
nenamjenske uporabe ;
pravljenja konstrukcijskih preinaka na uređaju;
korištenja zamjenskih dijelova koji nemaju odobrenje proizvođača.
Zadržavamo pravo uvođenja tehničkih promjena na uređaju u svrhu njegovog
usavršavanja i poboljšanja korisničkih karakteristika.
-
1.4 Zaštita autorskih prava
Dotične upute za upotrebu te tekstovi, slike, skice i drugi elementi podliježu zaštiti
autorskih prava. Bez pismene suglasnosti proizvođača nije dozvoljeno kopiranje sadržaja
uputa za upotrebu - u bilo kojem obliku obliku i na bilo koji način (uključujući i dijelove) te
korištenje ili/i povjeravanje tog sadržaja trećim osobama. Zloupotreba podliježe obvezi
isplate odštete. Pridržavamo mogućnost za daljnju zaštitu svojih prava.
UPUTA!
Podatke, tekstove, skice, slike i i druge opise, koje sadrže te upute za upotrebu,
podliježu zaštiti autorskih prava te prava industrijskog vlasništva.
Svaka zloupotreba se kažnajva.
1.5 Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava aktuelno važeće norme te naputke Europske Unije.
Gore navedeno potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti WE.
U slučaju potrebe rado ćemo Vam poslati odgovarajuću Izjavu o suladnosti.
- 243 -
2. Sigurnost
Dotično poglavlje sadrži shemu informacija, koje se odnose na sve bitne aspekte vezane
uz sigurnost.
Osim toga, slijedeća poglavlja sadrže konkretne upute (označene simbolima), vezane uz
sigurnost i namjenjene spriječavanju opasnih situacija. Valja također slijediti informacije iz
piktograma, tabli i natpisa, koji se nalaze na uređaju i obratiti pažnju da budu čitljivi.
Primjena svih uputa vezanih uz sigunost garantira optimalnu zaštitu te siguran i
besprijekoran rad uređaja.
2.1 Opće informacije
Uređaj je napravljen prema aktuelno prihvaćenim tehničkim načelima. Međutim, uređaj
može postati izvor opasnosti, ako bude korišten nepravilno ili nesukladno s namjenom.
Poznavanje sadžaja uključenih u upute za upotrebu je jedan od uvjeta nužnih za
izbjegavanje opasnosti i grešaka, a istovremeno omogućava sigurno i besprijekorno
korištenje uređaja.
Ukoliko niste dobili direktnu dozvolu od proizvođača, zabranjeno je uvođenje bilo kojih
promjena ili modifikacija uređaja, kako bi se spriječile potencijalne opasnosti i osigurao
optimalni rad.
Uređaj se smije koristiti samo onda, kada njegovo tehničko stanje nije upitno i
omogućava siguran rad.
2.2 Napomene vezane uz sigurnost prilikom korištenja uređaja
Podaci koji su vezani uz siguran rad, odnose se na smjernice Europske Unije važeće u
trenutku proizvodnje uređaja.
Ako je uređaj korišten u industrijskim uvjetima, korisnik cijelo vrijeme eksploatacije je
dužan provjeravati sukladnost preporučanih sigurnosnih mjera i aktuelno stanje regulativa
u tom pitanju i pridržavati se novih propisa. U slučaju korištenja uređaja izvan Europske
Unije, valja slijediti zakonom utvrđene zahtijeve o zaštiti na radu i naputke važeće na
mjestu korištenja uređaja.
Osim smjernica zaštite na radu, koje sadrže dotične upute za upotrebu, valja također
poštovati propise o zaštiti na radu te naputke vezane uz zaštitu okoliša koji vrijede i koji
su specifični za mjesto korištenja uređaja.
UPOZORENJE!
o Dotične upute za korištenje trebaju se pažljivo čuvati. U slučaju posuđivanja uređaja
trećim osobama, neophodno je posuditi i ove uputa.
o Svi korisnici moraju poštovati informacije, koje sadržavaju te upute za upotrebu te se
pridržavati načelima o zaštiti na radu.
o Uređaj se smije koristiti samo u zatvorenim prostorijama.
- 244 -
2.3 Korištenje sukladno s namjenom
UPOZORENJE!
Uređaj je smišljen i projektiran samo za industrijsku upotrebu i treba s njim raditi
isključivo kvalificirano osoblje.
Uređaj radi sigurno samo onda, kada je korišten sukladno sa svojom namjenom.
Bilo koju promjenu u uređaju, njegovu montažu te radove na održavanju mora izvršavati
odgovarajući specialistički servis.
Konvekcijska pećnica je namijenjena za:
-
Pripremu mesa, ribe i povrća;
Pečenje kruha, kolača i torta;
Podgrijavanje hrane;
Odmrzavanje smrznutih proizvoda;
Zapečenje hrane;
Pripremu ohlađene i smrznute hrane.
Konvekcijsku pećnicu ne koristite za:
-
Grijanje prostorija;
Sušenje odjeće;
Čuvanje lako zapaljivih predmeta;
Držanje i zagrijavanje lako zapaljivih, štetnih po zdravlje i
hlapljivih tekućina i drugih materijala.
UPOZORENJE!
Zabranjuje se i smatra korištenjem nesukladnim s namjenom svako korištenje
uređaja koje nije u skladu s njegovom namjenom.
Odbijamo bilo kakve žalbe upućene proizvođaču i/ ili njegovim opunomoćenicima
zbog šteta prouzročenih korištenjem uređaja koje nije u skladu s njegovom
namjenom.
Odgovornost za štete nastale tijekom korištenja uređaja na način koji nije u
skladu s njegovom namjenom, snosi samo korisnik.
- 245 -
3. Transport, amblaža i čuvanje
3.1 Kontrola transporta
Nakon primitka uređaja valja bez oklijevanja provjeriti ima li sve dijelove i da li je uređaj
ostao neoštećen nakon transporta. U slučaju pronalaska vidljivih oštećenja nastalih u
transportu, valja odbiti primitak uređaja ili ga primiti uvjetno.
Opseg oštećenja valja upisati u putne dokumente / putni list špeditera. Nakon toga izvršiti
reklamacije.
Oštećenja koja nisu vidljiva, valja prijaviti odmah nakon njihovog pronalaska, jer se
zahtijevi za odštetu mogu podnositi samo u predviđenom roku reklamacije.
3.2 Ambalaža
Molimo da ne bacate pakiranja od uređaja. Može biti potrebno za čuvanje uređaja, tijekom
preseljenja ili za slanje uređaja u naš servis u slučaju nastanka bilo kakvih oštećenja.
Prije stavljanja uređaja u pogon, valja potpuno skinuti unutarnje i vanjsko pakiranje.
UPUTA!
Pri zbrinjavanju ambalaže treba poštovati lokalne važeće propise.
Materijal za pakiranje koji se može ponovo iskoristiti, valja reciklirati.
Molimo provjeriti jesu li uređaj i dodaci u kompletu. Ako bilo koji dio nedostaje, molimo
kontaktirajte naš Odjel za kontakte s klijentima.
3.3 Čuvanje
Ambalažu treba ostaviti zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a tijekom čuvanja
treba se pridržavati oznaka vezanih uz način postavljanja i čuvanja ambalaže.
Zapakirane uređaje treba uvijek čuvati sukladno s niže navedenim uvjetima:
-
- 246 -
ne držati na otvorenom,
čuvati u suhoj prostoriji, zaštiti od prašine,
ne izlagati djelovanju agresivnih sredstava,
zaštititi od djelovanja sunčanih zraka,
izbjegavati mehaničke udare,
u slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito
prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže.
U slučaju potrebe uređaj osviježiti i regenerirati.
4. Tehničke karakteristike
4.1 Pregled podsklopova uređaja
①
⑭
②
⑬
⑫
⑩ ⑨⑧
⑪
③
⑦
⑥ ⑤
④
① Kućište
⑧ Kontrolna lampica vlažnosti
② Staklena vrata
⑨ Gumb za stvaranje vlage
③ Nožice
⑩ Kontrolna lampica regulatora vremena
④ Kotačić regulatora temperature
⑪ Glavna sklopka/ kotačić za
⑤ Kontrolna lampica za funkciju
⑫ Lim za pečenje
⑥ Kontrolna lampica roštilja
⑬ Vodilice za police
⑦ Kotačić regulatora temperature
⑭ Drška staklenih vrata
optočnog zraka
optočnog zraka
roštiljanja
postavljanje vremena
- 247 -
4.2 Tehnički podaci
Br. art.:
Konvekcijska pećnica AT 120
sa roštiljem i kontrolom vlažnosti
A120788
Izvedba:
Kućište i komora pećnice: plemeniti čelik
Naziv
Radna temperatura:
Opseg za postavljanje
vremena:
Priključne vrijednosti:
0 °C do 300 °C
0 – 120 min.
2,67 kW / 230 V~ 50/60 Hz
Snaga za roštiljanje:
2,0 kW
Kruti priključak za vodu:
3/4 inča
Vodilice:
4 (433 x 333 mm)
Razmak između lima:
70 mm
Dimenzije:
Š. 597 x D. 618 x V. 570 mm
Težina:
39,0 kg
Pribor:
4 lima za pečenje (Š. 435 x D. 315 x V. 10 mm)
Zadržavamo pravo vršenja tehničkih izmjena!
5. Instalacija i korištenje uređaja
5.1 Upute vezane uz sigurnost
OPASNOST! Opasnost od električne struje!
Uređaj smijete priključiti samo na pravilno instaliranu pojedinačnu utičnicu sa
zaštitnim nastavkom.
Mrežni kabel ne isključujte tako da ga vučete nego uvijek pridržite kućište utičnice.
• Spriječite mogućnost da mrežni kabel dođe u kontakt s izvorom topline ili oštrim
•
rubovima. Mrežni kabel ne smije visjeti sa stola ili radne ploče. Pazite da nitko ne
stane na kabel niti se o njega ne spotakne.
Mrežni kabel mora uvijek biti potpuno razvučen, ne smije biti savinut, prignječen ili
zapetljan.
• Nikada ne stavljajte uređaj niti druge predmete na mrežni kabel.
•
Kabel ne smije biti na tepisonu niti na drugim termoizolacijskim materijalima.
Kabel ne smije biti pokriven. Kabel valja držati daleko od radne površine i ne smije
biti stavljen u vodu.
•
Uređaj ne smije biti korišten kad je neispravan ili nakon pada na pod.
- 248 -
•
Ne bi trebalo koristiti dodatke ili zamjenske dijelove koji nisu preporučeni od strane
proizvođača. To može izazvati situacije opasne za korisnika, kvar uređaja, može
izazvati opasnost za zdravlje ili život osoba, a dodatno prouzročava gubitak garancije.
•
Uređaj za vrijeme pogona ne pomicati ili preokretati.
•
Nikada ne rukujte s uređajem kad su vam ruke mokre ili vlažne.
•
Nikada ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora.
5.2 Napomene za instalatera
UPOZORENJE!
Sve radove na instaliranju, održavanju i popravljanju treba obavljati isključivo
ovlašteni instalater!
5.2.1 Postavljanje uređaja
•
Uređaj otpakirajte i uklonite cijeli pakirni materijal.
•
Na uređaj montirajte isporučene nogice i postavite njihovu visinu postupkom
privijanja ili odvijanja. Ne pokrećite uređaj bez nožica.
•
Iz vanjskih stijenki oprezno skinite zaštitnu foliju kako biste odstranili ostatke ljepila.
Ako ljepilo ipak ostane, uklonite ga pomoću odgovarajućeg razrjeđivača.
•
Pećnicu postavite na sigurno mjesto koje će izdržati težinu napunjenog uređaja i
koje je otporno na djelovanje visoke temperature.
•
Nikada ne stavljajte uređaj na lako zapaljivu podlogu.
•
Ne stavljajte uređaj blizu otvorene vatre, električnih grijalica, peći za grijanje niti drugih
izvora topline.
•
Uređaj ne stavljajte blizu zidova niti drugih elemenata od lako zapaljivih materijala.
Iz svake strane osigurajte razmak od najmanje 10 cm. Ostavite dovoljno prostora za
otvaranje staklenih vrata i za rad s uređajem.
•
Uređaj postavite tako da zrak može neometano cirkulirati kroz otvore za ventilaciju
koji se nalaze sa stražnje strane.
•
Na uređaj ne stavljajte nikakve predmete.
UPUTA!
Pećnica nije namijenjena za ugrađivanje i ne smije biti postavljena u nizu s
drugim uređajima!
- 249 -
5.2.2 Priključivanje
Priključak za struju
OPASNOST! Opasnost od električne struje!
U slučaju nepravilne instalacije uređaja može doći do tjelesnih ozljeda korisnika
Prije instalacije usporedite vrijednosti lokalne električne mreže i tehničke podatke
uređaja (vidite natpisnu tablicu).
Uređaj priključite samo u slučaju kad se te vrijednosti u potpunosti podudaraju!
•
Prije nego uređaj priključite na napajanje strujom, provjerite da li se vrijednosti
napona i frekvencije iz natpisne tablice uređaja podudaraju s podacima postojeće
električne instalacije.
Dopuštena je tolerancija napona koja nije veća od ± 10%.
•
Uređaj priključite na sustav svođenja potencijala vodiča na potencijal zemlje
(uzemljenje), čiji učinak spriječavanja štetnih posljedica odgovara važećim propisima.
Stezaljka se nalazi sa stražnje strane uređaja .
•
Strujni krug s utičnicom mora biti osiguran s najmanje 16A. Uređaj uključite direktno u
nazidnu utičnicu, ne koristite razvodnike niti višekratne utičnice.
•
Uređaj postavite tako da ne blokira pristup utičnici, kako biste ga mogli brzo isključiti
iz struje ako se to pokaže potrebnim.
Priključak za vodu
•
Priključak za instalaciju pitke vode mora se nalaziti blizu uređaja.
•
Prije priključivanja uređaja izlijte odgovarajuću količinu vode kako biste uklonili
eventualne ostatke onečišćenja, a koji bi mogli prodrijeti u magnetske ventile.
•
Kako biste osigurali besprijekoran rad uređaja sprječavajte taloženje naslaga kamenca
u komori. U vezi s time u uređaj dovodite vodu tvrdoće između 0,5 i 5°F , a ako su te
vrijednosti veće, instalirajte sustav za omekšavanje vode.
•
Na priključak za vodu (3/4“) koji se nalazi s stražnje strane uređaja spojite tlačno
crijevo. Drugi kraj tlačnog crijeva priključite na instalaciju za hladnu vodu koristeći
ventil za zatvaranje.
•
Pritisak dovođene vode treba oscilirati između
50kPa (0,5 bara) – 200kPa (2 bara). Ako pritisak
na ulazu prekorači vrijednost 200 kPa (2 bara),
upotrijebite reduktor pritiska.
- 250 -
Odvod vodenog kondenzata
• Odvod vodenog kondenzata se nalazi sa stražnje strane uređaja. Pomoću krutog ili
fleksibilnog crijeva spojite ga s otvorenim odvodom za kanalizaciju. Promjer voda ne
smije biti manji od promjera cijevi za odvod u uređaju, a dužina odvoda ne smije
prekoračiti 1 m.
• Odvodno crijevo mora završavati min. 20 cm iznad ulaza u kanalizaciju, kako bi
•
voda mogla slobodno otjecati.
Izbjegavajte deformiranje elastičnih vodova i savijanje metalnih vodova.
5.3 Savjeti za korisnike
5.3.1 Priprema uređaja
•
Prije početka korištenja uređaja očistite ga iznutra i izvana pomoću vlažne krpice s
nježnim sredstvom za čišćenje. Pažljivo isperite u čistoj vodi.
•
Kako biste eliminirali eventualnu pojavu neželjenih mirisa, nastalih zbog termičke
izolacije, prije prve uporabe zagrijte prazni uređaj, poštujući smjernice iz točke
„Postavke”. Odaberite najveću vrijednost temperature i najduže vrijeme rada
uređaja. Može se pojaviti malo dima ili neugodnog mirisa. Kod prvog uključivanja to
je normalna pojava, koja se ne bi smjela ponoviti. Otvorite staklena vrata, kako bi
izašli ostaci dima.
•
Pomoću nježnog sredstva za čišćenje operite limove za pečenje i rešetku za
roštiljanje. Isperite navedene elemente s čistom vodom i osušite pomoću suhe
mekane krpice.
5.3.2 Promjenljivi parametri u slučaju zapečenja/pečenja
Temperatura
Vrijeme
Količina
Stvaranje vlage
Temperatura
Precizno postavljena temperatura osigurava pravilno zapečenje/pečenje hrane, isto tako
na korici, kao i unutra.
Ako je temperatura previsoka, hrana se neće ispeći, već osušiti.
Ako je temperatura previsoka, može doći do spaljivanja vanjskog sloja hrane, dok će ta
hrana unutra ostati sirova (takva pojava je ponekad željena, pogotovo u slučaju mesa).
- 251 -
Vrijeme
Taj parametar ovisi o količini hrane koju namjeravate pripremiti.
Čim je hrane više, duže traje njeno pečenje, i obrnuto.
Ako je hrana premalo (odnosno prekratko) zapečena nestaje mogućnost njene
optimalne pripreme, ako je pak zapečena previše (odnosno predugo nego bi trebala biti)
dolazi do spaljivanja njenog vanjskog sloja.
Količina
Količina hrane određuje koliko dugo je treba peći. Ako imate više hrane uvijek je morate
peći duže nego kad je manja količina jela, i suprotno.
Stvaranje vlage
Stvaranje vlage počinje nakon kratkotrajnog (maks. 3 sek.) pritiskanja gumba za
stvaranje vlage koji se nalazi na upravljačkoj ploči. Nakon što ga pritisnete, voda se
ciklički ubrizguje u komoru uređaja.
Gori kontrolna lampica za stvaranje vlage.
Voda se ubrizguje u komoru za pečenje sve do trenutka oslobođenja gumba za stvaranje
vlage.
UPUTA!
Gumb za stvaranje vlage pridržite samo kratko vrijeme (maks. 3 sek.) jer u
suprotnom viša vode će se skupljati na dnu konvekcijske peći.
5.3.3 Uporaba limova za pečenje/rešetke za roštiljanje
Preporučamo da koristite:
Aluminijske limove za pečenje
za pečenje tijesta i nesmrznutog kruha,
Čelične limove za pečenje
za pečenje mesa, ribe, krumpira,
Rešetku za roštiljanje
za pečenje mesa (na primjer šnicle, hrenovke,
kobasice za roštiljanje),smrznutih proizvoda (na
primjer pizze, lepinje, bagete).
UPUTA!
Koristite samo limove otporne na djelovanje visoke temperature. Uzmite u obzir
preporuke proizvođača!
- 252 -
5.3.4 Princip rada zapečenja/pečenj
POZOR! Opasnost od ozljeda!
Za vrijeme rada uređaja neki njegovi elementi postaju jako vrući.
Za otvaranje i zatvaranje konvekcijske pećnice koristite dršku za vrata.
Prilikom rada s pećnicom koristite zaštitne rukavice.
Proces zapečenja/ pečenja u konvekcijskoj pećnici s optočnim zrakom
Konvekcijska pećnica radi na principu recirkulacije vrućeg zraka unutar uređaja.
Zahvaljujući tome moguće je ravnomjerno zapečenje/pečenje jer se temperatura
ravnomjerno raspoređuje.
Prednost konvekcijske pećnice je to da istovremeno možete pripremati različitu hranu
(ako za pripremanje te hrane je potrebna ista temperatura) bez rizika da će se različiti
okusi promiješati.
UPUTA!
Prije svake uporabe dobro zagrijte pećnicu. Postavite vrijednost temperature veću
za oko 30 °C od željene temperature i korigirajte j e nakon stavljanja hrane u
konvekcijsku pećnicu, što će omogućiti postizanje ravnomjernog učinka.
• Uređaj uključite pomoću glavne sklopke/ kotačića za postavljanje vremena
(postavite željenu temperaturu rada/pečenja postupkom okretanja kotačića u smjeru
kazaljke na satu). Upalit će se zelena kontrolna lampica rada, do uključivanja
unutarnje rasvjete i motora ventilatora dolazi odmah nakon okretanja kotačića.
• Pomoću kotačića za podešavanje temperature postavite željenu temperaturu.
Upalit će se zelena kontrolna lampica zagrijavanja. Nakon što uređaj postigne
postavljenu temperaturu, zelena kontrolna lampice će se ugasiti, a ponovo će se
aktivirati kad se smanji temperatura u komori.
• Nakon što uređaj postigne postavljenu temperaturu, u komoru konvekcijske pećnice
možete staviti pripremljenu hranu.
• Na 4 vodilice konvekcijske pećnice istovremeno stavite 4 lima za pečenje. Za vrijeme
stavljanja hrane imajte na pameti da između gornjeg sloja hrane i lima za pečenje
treba osigurati razmak od najmanje 40 mm, kako biste osigurali optimalnu
raspodjelu toplote u komori.
•
Nakon isteka postavljenog vremena čuje se zvučni signal, gasi se zelena kontrolna
lampica regulatora vremena i uređaj se automatski isključuje.
•
Izvadite pripremljenu hranu.
•
Ako uređaj nećete više koristiti, isključite ga (glavnu sklopku/ kotačić za postavljanje vremena i kotačić za postavljanje temperature postavite u položaj „0“)
i isključite iz električnog napajanja (izvadite utikač!).
- 253 -
Proces roštiljanja s reguliranom snagom
Proces roštiljanja koristi toplinsko zračenje užarenog električnog grijača. Temperatura koju
stvara infracrveni grijač je jako visoka, a topli zrak se kreće samo u jednom smjeru odozgo
prema dolje, zahvaljujući čemu korica hrane brzo poprima smeđu zapečenu boju.
UPUTA!
Funkciju roštiljanja možete koristiti isključivo posebno. Morate isključiti funkciju
optočnog vrućeg zraka, jer obje funkcije ne mogu raditi istovremeno!
Snagu grijača možete podesiti u rasponu od najmanje do najveće, što omogućava
pečenje hrane tako da poprimi smeđu ili zlatnu boju.
Funkciju roštiljanja treba koristiti kada su vrata uređaja zatvorena kako biste spriječili
širenje mirisa kuhane hrane i dima.
• Uređaj uključite pomoću glavne sklope/kotačića za postavljanje vremena (postavite
željenu temperaturu rada/pečenja postupkom okretanja kotačića u smjeru kazaljki na
satu). Upalit će se zelena kontrolna lampica rada, a unutarnja rasvjeta i motori
ventilatora će se uključiti odmah nakon okretanja regulatora.
• Pomoću kotačića za regulaciju temperature roštiljanja postavite željenu
temperaturu za funkciju roštiljanja (do 300 °C). Up alit će se zelena kontrolna lampica
za funkciju roštiljanja. Nakon postizanja postavljene temperature gasi se ta lampica i
ponovo će se upaliti kada se smanji temperatura u komori.
•
Nakon postizanja željene temperature rešetku s prethodno malo nauljenom hranom
(meso, ribe, povrće) za roštiljanje postavite na odgovarajućoj razini, a to je najčešće
mjesto najbliže grijaču za roštiljanje.
•
Ispod rešetke stavite pliticu za prihvat masnoće.
• Morate stalno pratiti proces zapečenja/pečenja jer je toplinsko zračenje prilično veliko i
lako može doći do spaljivanja pripremane hrane.
• Kada korica hrane poprimi smeđu boju, otvorite vrata konvekcijske pećnice,
izvadite rešetku za roštiljanje i ponovo stavite hranu u pećnicu kako biste je zapekli
s druge strane.
•
Grijač za roštiljanje možete koristiti također za zapečenje te poprimanje zlatne boje
hrane nakon završetka procesa pečenja.
UPOZORENJE!
Uređaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja, koja se aktivira kod 320 °C i
isključuje uređaj. Ako se zaštita od pregrijavanja aktivira, ostavite uređaj da se
ohladi, pritisnite gumb RESET koji se nalazi s njegove stražnje strane i možete
nastaviti rad s uređajem.
- 254 -
5.4 Način zapečenja
Jela s jednog lonca
Lazanju, musaku od tjestenine, Cannelloni zapecite na temperaturi 185 °C – 190 °C.
Kako biste postigli rumenu kožicu, pri kraju procesa zapečenja povećajte temperaturu
do 220 °C – 230 °C.
Pečenje
Junetina,svinjetina, piletina, puretina, janjetina. Proces pečenja realizirajte na
temperaturi 180 °C, kako biste dobro ispekli meso. Ako želite da meso postane suho,
u završnoj fazi nekoliko minuta ga pecite na temperaturi 240 °C – 250 °C.
Postizanje rumene boje mesa
Bečki, šnicla, hrenovke, hamburger.
Na rešetku za roštiljanje stavite hranu i namažite je s malom količinom ulja. Ispod
rešetke stavite lim za skupljanje masnoće. Pecite na temperaturi 220 °C – 230 °C.
U završnoj fazi pečenja na nekoliko minuta povećajte temperaturu do 280 °C, kako
biste postigli rumenu boju hrane.
Ramstek
Pecite na temperaturi 220 °C.
Riba
Iverak, bakalar, oslić pecite na temperaturi 200 °C.
Pečeni krumpir
Pecite na temperaturi - 170 °C -180 °C
Kolači
Uobičajeno je pečenje na temperaturi 180 °C. Za vrijeme pe čenja izbjegavajte
otvarati vrata.
Kruh
Pecite na temperaturi 200 °C.
Zapečenje smrznute hrane
Smrznuti kruh zagrijte i pecite na temperaturi 200 °C.
Prethodno zapečenu, smrznutu pizzu stavite u konvekcijsku pećnicu bez da je najprije
zagrijete i pecite nekoliko minuta na navedenoj temperaturi. Uzmite u obzir napomene
proizvođača navedene na pakiranju!
- 255 -
Lepinje/tost pecivo
Zapecite na temperaturi 220 °C.
Podgrijavanje hrane
Hranu pripremajte na temperaturi oko. 150 °C.
Odmrzavanje hrane
Hranu treba odmrzavati na temperaturi 80 °C.
Tablice s proizvodima za zapečenje/pečenje
Temperatura
u °C
160 – 175
Vrijeme pečenja
u min. (otprilike)
Ovisno o težini
proizvoda
25 – 35
Manji kolači
175
15 – 20
Torta od višanja
175
Pita s voćem
220
Lisnato tijesto
210
Proizvod
Kolači
Torte s kvascem
/ praškom za
pečenje
Slastičarski
proizvodi
Torte
135 – 160
Biskvit
Prhko tijesto
Pita
Slastice od bjelanjka,
poljupci
Kolači
Prhki kolači
Jela s jednog
lonca
- 256 -
175
40 – 50
100
100 – 130
175
15 – 20
150 – 175
5
Kolači s voćem
200
8
Francuske kiflice
180
18 – 20
175 – 190
45
Krem od jajeta
165
45
Voćni puding
160
45
Punjeni Cannelloni
190
20
Sufle od jajeta
185
25
Lazanja
190
27
Sufle od tjestenine
190
40
Sufle od kruha/maslaca
Puding
200 – 225
Temperatura
u °C
Vrijeme pečenja
U min. (otprilike)
225
10 – 15 min.
225
15 – 30 min.
Jetrica
250
10 – 15 min.
Pečenje od bifteka
250
15 – 30 min.
Pileća prsa
Dobro pečen puran
*do 30 zadnjih minuta
pečenja
**u 30 zadnjih
min. pečenja
Ružičasta janjetina
200
30 min.
Proizvod
Pečene kobasice (ne
masne)
Pečenje s roštilja
Brzo pečenje
160 – 175
175 – 200
30 min. na kg
But 1,5 – 2 kg
175
50 min. na kg
Pečenje od janjetine
175
30 min. na kg
Janjeća lopatica
Dobro pečena
svinjetina
Šunka veća od 2 kg
175
50 min. na kg
175
50 min. na kg
Biftek i lopatica
175
60 min. na kg
Rolani biftek 2 kg
175
30 min. na kg
Pečenje za roštilj
175
30 min. na kg
File
Piletina 2 kg zlatne
boje, pečena i pirjana
Patka 2 kg sočna,
ne osušena
Zec 2 kg
175 – 200
20 min. na kg
175
50 min. na kg
180
60 min. na kg
175
60 – 90 min.
Divljač
Jelen
170 – 200
90 min.
175 – 200
35 – 90 min.
175
60 min.
Prilog
Fazan
Pečeni krumpir, s
koricom
Pirjani krumpir, dobro
skuhan, s umakom
Fileti (mali)
150 – 175
30 min. na kg
200
15 – 20 min.
200
30 – 40 min.
Meso
Junetina srednja
Riba
Riba 1 ½ kg
- 257 -
6. Čišćenje i održavanje
6.1 Upute vezene uz sigurnost
o Prije čišćenja uređaja ili početka radova na popravljanju, uređaj treba isključiti iz
izvora napajanja (izvaditi utikač iz utičnice) i pričekati dok se ne ohladi.
o Nije dozvoljena upotreba bilo kojih agresivnih deterdženata i treba paziti kako u
uređaj ne bi došla voda.
o Kako bi se spriječio strujni udar, uređaj, kabel i utikač nikada se ne smiju stavljati u
vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
UPOZORENJE!
Uređaj nije prilagođen za neposredno pranje pod tekućom vodom.
Zato za čišćenje ne smijemo koristiti mlaz vode pod pritiskom!
6.2 Čišćenje
o Nakon svake uporabe uređaj očistite kako biste izbjegli izgaranje ostataka hrane.
o Uređaj očistite iznutra i izvana pomoću vlažne krpice s nježnim sredstvom za
čišćenje.
o Ako je uređaj jače zaprljan, upotrijebite popularno sredstvo za čišćene pećnica.
o Limove za pečenje čistite pomoću papirnatih ručnika ili mekane vlažne krpice.
Kako biste uklonili veću prljavštinu, na lim nalijte malo ulja i ostavite da djeluje
nekih 5 - 10 minuta. Poslije lim očistite pomoću vlažne krpice ili papirnatog ručnika.
o Korišteni pribor, kao što su: rešetka za roštiljanje, limove za pečenje i slično, perite s
toplom tekućom vodom, koristeći mekanu krpicu ili spužvicu te nježno sredstvo za
čišćenje. Oprane elemente isperite s čistom vodom i pažljivo osušite.
o Za čišćenje uređaja nikada ne koristite oštra ili tvrda kuhinjska pomagala i nikada
ne koristite krupnozrnata sredstva za čišćenje kako biste spriječili oštećenje na
površini uređaja.
o Nakon čišćenja površinu uređaja osušite i ispolirajte pomoću mekane suhe krpice.
6.3 Upute vezane uz sigurnost tijekom održavanja
o Povremeno kontrolirajte mrežni kabel kako biste bili sigurni da nije oštećen. Nikada
ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Kako biste izbjegli opasnost, za
zamjenu oštećenog mrežnog kabela obratite se ovlaštenim serviserima ili
kvalificiranom električaru.
o U slučaju oštećenja ili kvara treba se obratiti specijaliziranoj trgovini ili našem servisu.
Pozornost obratite na napomene vezane uz traganje za pogreškama u točki 7.
o Radove na održavanju i popravljanju mogu obavljati isključivo kvalificirane osobe,
koje za to koriste originalne zamjenske dijelove te dodatke. Ne smije se pokušavati
popravljati uređaj na svoju ruku.
- 258 -
7. Moguće smetnje
Problem
Razlog
Rješenje
Uređaj je priključen na • Nepravilno stavljen utikač. • Izvadite utikač i ponovo ga
stavite na pravilan način.
strujno napajanje, no
svejedno se ne pali
•
Postavite glavnu sklopku/
• Nije uključena glavna
zelena kontrolna
kotačić za postavljanje
sklopka/ kotačić za
lampica rada.
vremena.
postavljanje vremena.
Uređaj je priključen na • Nije postavljena
temperatura.
strujno napajanje, no
svejedno ne grije.
• Oštećen grijač.
• Uključena zaštita od
pregrijavanja.
Uređaj je priključen na
strujno napajanje, no
svejedno ne radi.
Učinak
zapečenja/pečenja
nije ravnomjeran.
• Postavite temperaturu.
• Kontaktirajte prodavača
• Pričekajte dok se uređaj ne
ohladi. Pritisnite gumb
RESET koji je sa stražnje
strane uređaja. Ako se zaštita
ponovo aktivira,pozovite
servisere ili kontaktirajte
prodavača.
• Oštećen ventilator.
• Oštećen regulator
temperature.
• Kontaktirajte prodavača.
• Kontaktirajte prodavača.
• Premali razmak između
• Osigurajte razmak od
hrane i lima za pečenje
koji je iznad te hrane.
• Istrošena žarulja.
Oštećena rasvjeta u
komori pećnice .
najmanje 40 mm.
• Uređaj isključite iz napajanja
strujom i pričekajte dok se ne
ohladi. Izvadite žarulju i stavite novu, s istim parametrima
(220 V, 15 W).
U slučaju kad ne možete ukloniti smetnje u radu pećnice:
-
uređaj isključite iz električnog napajanja (izvadite utikač!).
ne otvarajte kućište,
-
pozovite servisere ili kontaktirajte prodavača.
- 259 -
8. Zbrinjavanje
Stari uređaji
Nakon svršetka vremena eksploatacije stari uređaj treba biti zbrinuti, sukladno propisima
koji su na snazi u dotičnoj državi. Preporučamo kontakt sa specijaliziranom tvrtkom ili
organom za zbrinjavanje u lokalnoj upravi.
POZOR!
Kako bi se spriječila moguća zlouporaba i vezane uz nju opasnosti, prije davanja
uređaja na zbrinjavanje, treba onemogućiti ponovno uključivanje uređaja.
U tu svrhu treba isključiti uređaj od napajaja i odrezati kabel s utikačem.
UPUTA!
Tijekom zbrinjavanja uređaja valja postupati
prema odgovarajućim državnim ili regionalnim
propisima.
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
- 260 -
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
795 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content