close

Enter

Log in using OpenID

Δ/νςθ Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ Δ/νςθ Διοίκθςθσ ΚΟ

embedDownload
Ακινα, 03.09.2014
Α.Π. 20
ΠΡΟ΢: Δ/νςθ Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
ΚΟΙΝ.: Γραφείο κασ Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό και
Κυβερνθτικοφ Εκπροςϊπου
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα Ενθμζρωςθσ &
Επικοινωνίασ
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα Μζςων Ενθμζρωςθσ
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
Τπθρεςιακό ΢υμβοφλιο ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ
Θζμα: Αίτθμα για διευκρινίςεισ ςχετικά με μετακινιςεισ ςε ΓΤΕ Εξωτερικοφ και
επαναπροκιρυξθ κζςεων
Σχετικά: Ζγγραφα Τμήματοσ Επιθεώρηςησ τησ Δ/νςησ Υπηρεςιών Εξωτερικού με α.π.
15500/01.09.2014,
7473/2014/17.4.2014,
20710/1.11.2013,
ΔΥΕ/835/27.09.2013,
17958/Γ3/4100/20.09.2013, 17661/Γ3/4100/17.09.2013 και έγγραφο τησ ΕΝΑΤ με αρ.πρ.
18/24.07.2014
΢ε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςυνεχιηόμενεσ εκτροπζσ από
το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο του Ν. 3166/2003 όςον αφορά τισ μετακινιςεισ των μελϊν του
Κλάδου ΢υμβοφλων και Γραμματζων Επικοινωνίασ ςε Γραφεία Σφπου και Επικοινωνίασ ςτο
εξωτερικό, κακϊσ και ενδεχόμενα ηθτιματα νομιμότθτασ που προκφπτουν από τον ζωσ τϊρα
χειριςμό τθσ διαδικαςίασ μετακινιςεων, το Δ΢ τθσ Ζνωςθσ Ακολοφκων Σφπου κρίνει
απαραίτθτο να δοκοφν άμεςα (δεδομζνθσ τθσ προκεςμίασ τθσ 5θσ ΢επτεμβρίου που τίκεται
ςτο υπ’αρ. 15500/01.09.2014 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τπθρεςιϊν Εξωτερικοφ) ςαφείσ απαντιςεισ
και διευκρινίςεισ ςτα ακόλουκα εφλογα ερωτιματα που ζχουν δθμιουργθκεί ςτο ςφνολο των
μελϊν του Κλάδου ςχετικά με τθ διαδικαςία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, το χρονοδιάγραμμα,
τισ προτεραιότθτεσ ,τα κριτιρια και τισ ςυνκικεσ μετακίνθςθσ ςε ΓΣΕ εξωτερικοφ:
1) Για ποιον λόγο προκθρφςςονται ξανά κζςεισ ςε ΓΣΕ εξωτερικοφ, οι οποίεσ ζχουν ιδθ
προκθρυχκεί πριν από ζνα χρόνο; Τπάρχει κάποιο διοικθτικό κϊλυμα που κακιςτά αναγκαία
τθν επαναπροκιρυξι τουσ;
2) Τπάρχει ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα για τθν πλιρωςθ των εν λόγω κζςεων, τόςο για τισ
ςχετικζσ ςυνεδριάςεισ του Τπθρεςιακοφ ΢υμβουλίου όςο και για τισ θμερομθνίεσ μετακίνθςθσ
ςε κάκε ΓΣΕ εξωτερικοφ, που να δικαιολογεί προκεςμία 4 (!) μόνο θμερϊν για τθν υποβολι
αίτθςθσ ενδιαφζροντοσ;
3) Για ποιον λόγο δεν κεωρείται απαραίτθτο να υποβάλλουν ξανά αίτθςθ για τισ
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ οι ςυνάδελφοι που ζχουν ιδθ εκδθλϊςει ενδιαφζρον για αυτζσ; Με
ποιο ςκεπτικό επαναπροκθρφςςονται οι κζςεισ ενϊ εξακολουκοφν να ιςχφουν οι αιτιςεισ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του 2013;
ΕΝΑΤ, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου - 10163 ΑΘΗΝΑ - τηλ.: 210 9098297, 210 9098286 - fax 210 9098344,
[email protected]
4) Σι ιςχφει για όςουσ, μετά από αυτι τθν αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ, επικυμοφν να
τροποποιιςουν, για οποιονδιποτε λόγο και κατά οποιονδιποτε τρόπο, τισ προτιμιςεισ μιασ
διλωςθσ που ζγινε πριν από ζνα χρόνο περίπου;
5) Πϊσ διαςφαλίηονται οι αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ αναλογικισ ιςότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ
κατά τισ μετακινιςεισ;
6) Ποια είναι θ διαδικαςία και τα κριτιρια βάςει των οποίων κα κρικεί θ καταλλθλότθτα των
υποψθφίων για τισ προαναφερκείςεσ κζςεισ ςε ΓΣΕ εξωτερικοφ;
7) Καταρτίηεται ςυγκριτικόσ πίνακασ προςόντων για το ςφνολο των υποψθφίων για κάκε κζςθ;
8) Ποιεσ είναι οι προτεραιότθτεσ ςτελζχωςθσ των ΓΣΕ εξωτερικοφ; Θα καλυφκοφν πρϊτα οι
κζςεισ που ζχουν προκθρυχκεί από το 2013, ςφμφωνα με τθ ςχετικι διαβεβαίωςθ του Γ.Γ.
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ ςε πρόςφατθ ςυνάντθςι του με το Δ΢ τθσ ΕΝΑΣ, και μετά όλεσ
οι άλλεσ κζςεισ που προκθρφχκθκαν;
9) Ποιοσ είναι ο προγραμματιςμόσ τθσ Τπθρεςίασ όςον αφορά ςυναδζλφουσ οι οποίοι
ςυμπλθρϊνουν εξαετία ςτο εξωτερικό και, βάςει του ιςχφοντοσ κεςμικοφ πλαιςίου, ζχουν
δικαίωμα αίτθςθσ μετακίνθςθσ ςε άλλο Γραφείο Σφπου Επικοινωνίασ ςτο εξωτερικό;
Επιπλζον, επικυμοφμε να κζςουμε και το ακόλουκο ερϊτθμα, το οποίο άπτεται ηθτθμάτων
νομιμότθτασ ωσ προσ το διοικθτικό χειριςμό του κζματοσ:
10) Ζχουν ιδθ ςυνταχκεί και διαβιβαςτεί επιςιμωσ ζγγραφεσ ειςθγιςεισ του Δ/ντι Τπθρεςιϊν
Εξωτερικοφ από το Σμιμα Επικεϊρθςθσ προσ τθ Δ/νςθ Διοίκθςθσ για τθ ςτελζχωςθ του
ςυνόλου ι μζρουσ των κζςεων που επαναπροκθρφςςονται; Και αν ναι, ποιοσ ο λόγοσ τθσ
επαναπροκιρυξισ τουσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ;
Η ΕΝΑΣ εκφράηει εκ νζου τθν άποψθ ότι ο τρόποσ με τον οποίο αποφαςίηονται και υλοποιοφνται
οι μετακινιςεισ ςτο εξωτερικό, με εκπρόκεςμεσ, επαναλαμβανόμενεσ ι ςυμπλθρωματικζσ
προςκλιςεισ διλωςθσ ενδιαφζροντοσ, χωρίσ προγραμματιςμό, ςτοχοκεςία και ςαφζσ
χρονοδιάγραμμα, δυςχεραίνει τθν αποςτολι τθσ Τπθρεςίασ μασ και προκαλεί ςφγχυςθ,
αβεβαιότθτα και αδυναμία προγραμματιςμοφ ςτα μζλθ του Κλάδου, ενιςχφοντασ τθν
αναςφάλεια δικαίου μεταξφ των ςυναδζλφων. Επιπλζον, ωσ πάγια κζςθ τθσ ΕΝΑΣ, ηθτείται θ
τιρθςθ των νόμιμων προκεςμιών και διαδικαςιών, θ κζςπιςθ ςαφών, αντικειμενικών και
ςφννομων κριτθρίων για τισ μετακινιςεισ προσ και από τα ΓΤΕ Εξωτερικοφ, κακώσ και θ
τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ των ειςθγιςεων για κάκε κζςθ, ώςτε να διαςφαλίηεται θ τιρθςθ
των ςυνταγματικών αρχών τθσ αναλογικισ ιςότθτασ, τθσ αξιοκρατίασ και τθσ διαφάνειασ και
να εξαςφαλίηεται θ δίκαιθ εναλλαγι των ςυναδζλφων ςε κζςεισ εργαςίασ ςτο εξωτερικό και
το εςωτερικό.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, παρακαλοφμε να απαντθκοφν τα εν λόγω ερωτιματα και
να δοκοφν οι απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ από τον Διευκυντι Υπθρεςιών Εξωτερικοφ πριν τθν
λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ νζων αιτιςεων. Αντίςτοιχα, παρακαλοφμε τθ
Δ/νςθ Διοίκθςθσ, τθ Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και το Τπθρεςιακό ΢υμβοφλιο τθσ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ
να λάβουν υπόψθ τα ανωτζρω και να προβοφν ςτισ κατά τθν αρμοδιότθτά τουσ ςχετικζσ
ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ και τθσ διαφάνειασ όςον αφορά τισ μετακινιςεισ
ςε ΓΣΕ εξωτερικοφ.
Σζλοσ, θ ΕΝΑΣ προτρζπει όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυναδζλφουσ να υποβάλουν εκ νζου
αίτθςθ δεδομζνου ότι πρόκειται για επαναπροκιρυξθ των κζςεων και ωσ εκ τοφτου δεν ιςχφουν
οι παλαιότερεσ αιτιςεισ.
Ο Πρόεδροσ
Η Γενικι Γραμματζασ
Γιάννθσ Ανδριανόπουλοσ
Πολυξζνθ Μαςτροπζρρου
ΕΝΑΤ, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου - 10163 ΑΘΗΝΑ - τηλ.: 210 9098297, 210 9098286 - fax 210 9098344,
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
415 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content