close

Enter

Log in using OpenID

Black&Decker katalog 2012

embedDownload
w w w .g-m m .si
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 1
7.2.2012 15:25:42
SADRZAJ
3-9
električne bušilice
p n eumatske buši lice
akumulatorske buši lice
10
akumulatorski izvijači
26-32
bašt en ske kosilice
prozračivač trave
usisivač za liš e
kosilice sa n iti
makaze za živu ogradu
akumulatorske makaze
drobilica za grane
lančane testere
rezač grana A ligator
11-14
33-39
akumulatorski usisivači
automobilski usisivači
parni čistač
ap arati za p rip remu hran e
p egle
ubodne testere
kružne testere
testera Lisičiji rep, Scorpion
15
40
garn iture
male i velike
ugaon e brusilice
16-18
vibracion
e
tehnički
podaci
brusilice
trougaon e brusilice
tračne brusilice
multifun kcij ska brusilica
rotacion a brusilice
T I
T
19-22
41-42
perači visokog pritiska
komp resori
glodalice za drvo
rendi
odstranjivač boje
heftalice
radni stolovi
23-25
ručno podesivi laseri
samoniveliraju i laseri
detektori
T
43-52
53
2
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 2
7.2.2012 14:2 :30
DVOBRZINSKE VIBRACIONE BUŠILICE
vobrzinske vibracione bušilice Black
ecker su namen j en e za zahtevn ij u up otrebu,
sa dvobrzinskim pogonom obezbe uju veliku snagu i svestran ost.
Bušilice su namenjene za bušenje u beton, zid, metal d rvo i p lastiku.
17 zuba n a vibracion om mehan izmu
omogu ava najbolje bušenje u betonu i
zid u.
M etaln a brzostezn a glava i automatska blokada osovine omogu ava brzu i
j ed n ostavn u zamen u p ribora sa j ed n om
rukom.
Metalno ku ište obezbe uje ve u
trajnost i duži vek trajanja.
vobrzinski pogon obezbe uje
veliki broj obrtaj a i veliki obrtn i momen at.
Sa prekidačem sa regulacijom brzine
lako p rilagod ite op timaln u brzin u za
obrad u materij ala.
M ek, gumiran i i ergon omski oblikovan i
rukohvat obezbe uje pouzdan
stisak i udobnost pri bušenju.
V ibraciona funkcija za bušenje u zidu.
tehnički podaci
sn aga
stezn a glava
tip glave
brzin e
broj obrtaj a
1. brzin a
2. brzin a
broj ud araca
1. brzin a
2. brzin a
mogu nost bušenja u
d rvo
metal
beton
blokad a osovin e
regulacij a brzin e
levo / d esn o
dodatna ručica
gumirana ručica
masa
kofer
E A N
KR 911 K
KR 1102 K
0 - 1.100 /min
0 - 3.100 /min
0 - 1.100 /min
0 - 3.200 /min
18.700 /min
52.700 /min
18.100 /min
54.400 /min
50 mm
13 mm
18 mm
d a
d a
d a
d a
d a
4,24 kg
d a
5035048354469
50 mm
16 mm
20 mm
d a
d a
d a
d a
d a
2,8 kg
d a
5035048335499
910 W
13 mm
metaln a
2
1100 W
13 mm
metaln a
2
3
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 3
7.2.2012 14:2 :30
VIBRACIONE BUŠILICE
V ibracione bušilice Black
ecker donose na tržište najbolji odnos brzine i snage bušenja
za sve razred e.
ude nam 2
ve u snagu, lepšu ergonomiju, maksimaln u ud obn ost i sigurn o rukovan j e.
adogra ena konstrukcija motora
pove ava njegovu snagu.
17 zuba n a vibracion om mehan izmu
omogu ava najbolje bušenje
u beton u i zid u.
Graničnik dubine bušenja.
M etaln a brzostezn a glava i automatska blokada osovine omogu ava
brzu i j ed n ostavn u zamen u p ribora.
V ibraciona funkcija za bušenje u
zid u.
rilago eni broj obrtaja, tretira
materij al uz bolj i n r.
ad zo
Blokada osovine.
tehnički podaci
sn aga
stezn a glava
tip glave
broj obrtaj a
broj ud araca
mogu nost bušenja u
d rvo
metal
beton
regulacij a brzin e
blokad a osovin e
levo / d esn o
dodatna ručica
gumirana ručica
regulacij a d ubin e
masa
kofer
E A N
KR 654 CRESK
KR 705K
KR 805K
20 mm
13 mm
13 mm
d a
ručno
d a
d a
d a
d a
2,0 kg
d a
5035048288092
32 mm
13 mm
16 mm
d a
d a
d a
d a
d a
d a
1,8 kg
d a
5035048354476
32 mm
13 mm
16 mm
d a
d a
d a
d a
d a
d a
1,8 kg
d a
5035048354483
650 W
13 mm
metaln a
0 - 2.800 /min
47.600 /min
750 W
13 mm
kovin ska
0 - 3.100 /min
52.700 /min
800 W
13 mm
kovin ska
0 - 3.100 /min
52.700 /min
4
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 4
7.2.2012 14:28:31
VIBRACIONE BUŠILICE
ova generacija vibracionih bušilica Black
ecker nudi veliku snagu i obrtni momenat, levi i desnim
smer obrtanja. adogra ena konstrukcija motora pove ava njegovu snagu.
17 zuba n a vibracion om mehan izmu
omogu ava najbolje bušenje u betonu
I zid u.
Graničnik dubine bušenja
Metalna brzostezna glava i automatska
blokada osovine omogu ava brzu i
j ed n ostavn u zamen u p ribora.
V ibraciona funkcija za bušenje u zidu.
rilago eni broj obrtaja, tretira materijal
uz bolj i n ad zor.
Blokada osovine.
tehnički podaci
sn aga
stezn a glava
tip glave
broj obrtaj a
broj ud araca
mogu nost bušenja u
d rvo
metal
beton
regulacij a brzin e
levo / d esn o
dodatna ručica
gumirana ručica
masa
E A N
KR 504 CRE
KR 554 CRES
KR 604 CRES
20 mm
13 mm
13 mm
d a
d a
d a
n e
1, kg
5035048287873
20 mm
13 mm
13 mm
d a
d a
d a
d a
2,0 kg
5035048287965
20 mm
13 mm
13 mm
d a
d a
d a
d a
2,1 kg
5035048288054
500 W
13 mm
metaln a
0 - 2.800 /min
47.600 /min
550 W
13 mm
metaln a
0 - 2.800 /min
47.600 /min
600 W
13 mm
metaln a
0 - 2.800 /min
47.600 /min
55
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 5
7.2.2012 14:2 :31
ELEKTROPNEUMATSKE BUŠILICE SDS – Plus
SDS
lus elektropneumatske kombinovane bušilice za bušenje u tvrde materijale.
neumatski udarni me anizam
za bušenje u veoma tvrde materijale.
SDS pri vat za brzo stezanje i
zamenu pribora.
Maksimalna izolacija sprečava pristup prašini i tako produžuje životni
vek bušilice i pri dugotrajnoj upotrebi.
V elika udarna snaga ne zavisi od
pritiska korisnika, posebno namenjeno za upotrebu kod tvrdi materijala
npr granit, kamen, beton
temovanje sa sekačem je idealno
za uklanjanje keramički pločica.
Mogu nost štemovanja sa
upotrebom špiceva i sekača.
te ni ki oda i
snaga
prih va t
broj obrtaj a
snaga udarca
broj udaraca
mogu nost bušenja u
drvo
metal
beton
levo / desno
dodatna ručica
graničnik dubine
masa
ko er
EAN
KD 860 KA
600 W
SDS-plus
0 - 980 /min
1,6
0 - 5.000 /min
30 mm
13 mm
20 mm
da
da
da
2,9 kg
da
5035048 28 9051
KD 975
710 W
SDS-plus
0 - 980 /min
1.8
0 - 5.180 /min
30 mm
13 mm
22 mm
da
da
da
3,5 kg
ne
5035048 231913
KD 975 KA
KD 985 KA
710 W
SDS-plus
0 - 980 /min
1.8
0 - 5.180 /min
8 00 W
SDS-plus
0 - 980 /min
2.2
0 - 5.180 /min
30 mm
13 mm
22 mm
da
da
da
3,5 kg
da
5035048 2318 76
30 mm
13 mm
24 mm
da
da
da
3,4 kg
da
5035048 2318 90
6
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 6
7.2.2012 14:28:31
AKUMULATORSKE DVOBRZINSKE BUŠILICE/IZVIJAČI
a zahtevne radove napravljene su dvobrzinske akumulatorske bušilice koje
su namenjene za maksimalno snažno bušenje i zavijanje vijaka.
2 brzine: ve a za bušenje u drvo,
man j a za zavij an j e vij aka.
24 – step en ski regulator obrtn og momenta za precizno zavijanje različitih
vijaka u različite materijale.
N iC d baterij a, koj u j ed n ostavn o
skin emo ili n amon tiramo.
B rzostezn a glava za brzu i j ed n ostavn u
izmen u p ribora.
ontrola brzine omogu ava glatko
započinjanje i kontrolu bušenja
i zavij an j a vij aka.
Gumiran rukohvat za ud obn o rukovan j e.
tehnički podaci
n ap on / sn aga
brzostezn a glava
broj brzin a
broj obrtaj a
1. brzin a
2. brzin a
broj ud araca
1. brzin a
2. brzin a
levo / d esn o
regulacij a obrt. momen ta
max obrtn i momen t
mogu nost bušenja u
d rvo
metal
op eku
baterij a
vreme p un j en j a
masa
kofer
E A N
EPC 126 BK
EPC 146 BK
HP 188 F4BK
12 V / 1,2 A h
10 mm
2
14,4 V / 1,2 A h
10 mm
2
18 V / 1,7 A h
13 mm
2
0 - 450 /min
0 - 1.400 /min
0 - 450 /min
0 - 1.500 /min
0 - 450 /min
0 - 1.500 /min
d a
24 step en a
14 N m
d a
24 step en a
15 N m
0 - 6.750 /min
0 - 22.500 /min
d a
32 step en a
36 N m
25 mm
10 mm
2
3 sata
1,5 kg
d a
5035048244159
25 mm
10 mm
2
3 sata
1,6 kg
d a
5035048244203
38 mm
13 mm
13 mm
1
3 sata
2,4 kg
d a
5035048260289
7
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 7
7.2.2012 14:28:31
AKUMULATORSKE BUŠILICE - IZVIJAČI
I
I
I
E GB L 108K ultra komp aktn a i laka, za lakše zavrtan j e i bušen j e, p osebn o ako se rad i n a visin i ili u
zatvoren om p rostoru. 11 p oložaj a regulatora obrtn og momen ta, omogu ava p recizan n ad zor za
bušen j e u d rvo, metal, p lastiku i sve vrste zavrtan j a. A n ti-slip meka ručica omogu ava ud oban stisak p ri
up otrebi bušilice. E P L 148K in E P L 188K imaj u 14,4 i 18 V n ap on te d ovolj n o brzin e za bušen j e u zid ove,
metal i d rvo. 24 step en a obrtn og momen ta za komp letn o zavrtan j e u različite materij ale sa različito
velikim vij cima. L itij um-j on ska baterij a čuva 80% sn age u p eriod u od 90 d an a, tako d a j e n e treba p un iti
p re svake up otrebe. P romen lj iva brzin a n ud i bolj u kon trolu p ri bušenju i zavrtan j u. Dve brzin e za brzo i
sp oro bušen j e. P rva brzin a omogu ava ve i obrtn i momen at, d ruga brzin a omogu ava ve u brzin u.
B rza i j ed n ostavn a zamen a baterij a i p ouzd an o zaklj učavan j e. A n ti-slip meki rukohvat omogu ava
ud oban stisak p ri up otrebi bušilice. I ma i kofer za skladišten j e vašeg alata i p ribora.
dodatna op e a
kofer
punjač
tehnički podaci
EGBL 108 K
EPL 148 K
EPL 188 K
n ap on / sn aga
brzostezn a glava
broj brzin a
broj obrtaj a
1. brzin a
2. brzin a
broj ud araca
1. brzin a
2. brzin a
levo / d esn o
regulacij a obrt. momen ta
max obrtn i momen t
mogu nost bušenja u
d rvo
metal
beton
baterij a
vreme p un j en j a
masa
kofer
E A N
10,8 V / 1,3 A h
10 mm
1
14,4 V / 1,1 A h
10 mm
2
18 V / 1,1 A h
13 mm
2
0 - 600 /min
0 - 450 /min
0 - 1.500 /min
0 - 450 /min
0 - 1.500 /min
d a
11
12 / 24 N m
0 - 6.750 /min
0 - 22.500 /min
d a
24
16 / 33 N m
0 - 6.750 /min
0 - 22.500 /min
d a
24
17 / 34 N m
25 mm
10 mm
1
3 sata
1,1 kg
d a
5035048306239
25 mm
10 mm
10 mm
1
3 sata
1,6 kg
d a
5035048307342
38 mm
13 mm
13 mm
1
3 sata
2,4 kg
d a
5035048307366
tehnički podaci
baterij a
masa
kofer
E A N
EGBL 108 KB
EPL 148 KB
EPL 188 KB
2
1,1 kg
d a
5035048311462
2
1,6 kg
d a
5035048311424
2
2,4 kg
d a
5035048311448
8
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 8
7.2.2012 14:28:32
AKUMULATORSKE BUŠILICE - IZVIJACI
niverzalne, kompaktne, lake ali snažne akumulatorske bušilice/izvijači Black Decker za
svakodnevnu upotrebu. Bez kabla su idealne za zavrtanje, bušenje, montažu...
24 – stepenski regulator obrtnog momenta.
NiC d baterij a, sa sigurnosnim sistemom
pri vata koji onemogu ava ispadanje
baterij e.
10 mm brzostezna glava omogu ava
brzu izmenu pribora bez upotrebe
pomo ni alata.
Kontrola brzine za potpunu kontrolu
bušenja / zavrtanja.
1, 2 Ah baterij a za dovo lj no dugo traj anj e rada.
te ni ki oda i
napon / snaga
brzostezna glava
broj obrtaj a
levo / desno
regulaci j a obrt. momenta
max obrtni moment
mogu nost bušenja u
drvo
metal
baterij a
vr eme punj enj a
masa
kof er
EAN
EPC 96 CA
EPC 12 CA
EPC 14 CA
EPC 18 CABK
9, 6 V / 1, 2 Ah
10 mm
0 - 750 / min
da
24 stepena
10, 4 Nm
12 V / 1, 2 Ah
10 mm
0 - 750 / min
da
24 stepena
11 Nm
14, 4 V / 1, 2 Ah
10 mm
0 - 750 / min
da
24 stepena
12, 1 Nm
18 V / 1, 2 Ah
10 mm
0 - 750 / min
da
24 stepena
12, 8 Nm
25 mm
10 mm
1
3 sata
1, 4 kg
5035048 8 94514
25 mm
10 mm
1
3 sata
1, 4 kg
5035048 8 9448 4
25 mm
10 mm
1
3 sata
1, 4 kg
5035048 8 94446
35 mm
10 mm
2
3
1, 7 kg
da
5035048 8 94415
9
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 9
7.2.2012 14:28:32
AKUMULATORSKI IZVIJAČI
kumulatorski izvijači Black
zavrtan j a.
ecker su laki i kompaktni, ali veoma snažni.
amenjeni za univerzalna
L ed svetilj ka za up otrebu
u tamn im p rostorij ama.
odesiva ručka za lakšu i
udobniju upotrebu, kao i za
teže dostupna mesta.
P od esivi obrtn i momen at
za bolj u kon trolu zavrtan j a.
A utomatska blokad a osovin e.
tehnički podaci
PLR 36 NC
KC 36 LN
KC 460 LN
n ap on / sn aga
broj obrtaj a
levo / d esn o
automatska blokad a
osovin e
max. obrtn i momen t
L E D svetilj ka
vreme p un j en j a
masa
E A N
3,
180 min
d a
3,
1,1 A h L i-ion
180 min
d a
3,
1,1 A h L i-ion
180 min
d a
d a
4N m
d a
12 sati
0,38 kg
03 048278 28
d a
4N m
d a
12 sati
0,32 kg
03 0483390 3
d a
7,7 m
d a
12 sati
0,4 kg
03 048278 11
10
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 10
7.2.2012 14:2 :32
UBODNE TESTERE
ova generacija ubodnih testera Black
ecker sa regulacijom brzine, snažnijim motorom i dosta novih
Snažan motor sa promenljivom brzinom
omogu ava optimalnan rad na različitim materijalima i različitoj dubini materijala.
SightL in eTM Je d in stven a op cij a SightL in e anal omogu ava slobodan pogled na liniju
rezanja od početka do kraja rada.
ovi poboljšani sistem SuperLock2TM –
stezač za brzu i jednostavnu izmenu lista
testere sada je mogu e koristiti listove sa
T p rihvatom.
ili
riključak za usisavanje prašine.
O bostran i n agib lista d o 45º .
položaja lista od 0 do 1 , 30 ali 4 .
uvaljka za izduvavanje prašine sa linije
rezan j a.
P rostor za smešt an j e listova za testeru u
ku ištu, za 3 lista, tako da su uvek pri ruci.
tehnički podaci
KS 500
KS 600 E
KS 777 K
sn aga
brzin a
regulacij a brzin e
hod lista
mogu nost rezanja
d rvo
oboj en i metali
čelik
sistem brzog p rihvata
priključak za usisavanje
SightLine oblik
n agib lista
količina priloženih listova
kofer
masa
E A N
400 W
3.000 /min
n e
18 mm
450 W
0 - 3.000 /min
d a
18 mm
520 W
0 - 3.000 /min
d a
18 mm
60 mm
10 mm
5 mm
60 mm
10 mm
5 mm
70 mm
15 mm
5 mm
d a
d a
0 - 45º
1
n e
1,3 kg
5035048172483
d a
d a
0 - 45º
1
n e
1,7 kg
5035048172971
d a
d a
0 - 45º
1
d a
2,0 kg
5035048314555
11
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 11
7.2.2012 14:2 :33
UBODNE TESTERE AUTOSELECT
utoselect tehnologija automatski reguliše snagu i brzinu rezanja.
gra en laser za precizno rezanje.
etiri ugla rezanja
0 - 1 - 30 - 4 .
ov poboljšan sistem SuperLock2TM –
stezač za brzu i jednostavnu izmenu lista
testere sada je mogu e koristiti listove sa
ili T prihvatom.
SightL in eTM
Je d in stven a op cij a SightL in e - Kan al
omogu ava slobodan pogled na liniju rezanja
od početka do kraja rada.
ku h injski
nam eštaj
e a o o ene
lam inate
Mek gumiran prihvat.
panelne
p oče
drvo
ravan rez
plastika
pleksi
PV C
lim ovi
kratki rezo vi
tehnički podaci
KS 800 S
KS 900 SK
KS 950 SLK
sn aga
brzin a
regulacij a brzin e
hod lista
mogu nost rezanja
d rvo
oboj en i metali
čelik
sistem brzog p rihvata
A U TO SE L E C T SI STE M
priključak za usisavanje
SightLine oblik
n agib lista
automatska regulacija
sn age i brzin e
gumirani rukohvat
količina priloženih listova
kofer
masa
E A N
520 W
800 - 3.000 min
d a
19 mm
620 W
800 - 3.200 min
d a
20 mm
650 W
800 - 3.200 min
d a
20 mm
70 mm
15 mm
5 mm
d a
d a
d a
d a
0 - 45º
85 mm
15 mm
5 mm
d a
d a
d a
d a
0 - 45º
85 mm
15 mm
5 mm
d a
d a
d a
d a
0 - 45º
d a
d a
1
n e
2,2 kg
5035048173053
d a
d a
3
d a
2, kg
5035048173091
d a
d a
3
d a
2,7 kg
5035048192573
12
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 12
7.2.2012 14:2 :33
KR
ružne testere Black
ecker su odličan alat za precizno rezanje. Rezanje je komfortno, precizno, pre
svega sigurno, pa nudi potpunu kontrolu pri najrazličitijim načinima upotrebe.
ubina reza od
mm je dovoljna za
normalno izvo enje pravih i ugaonih
rezova.
Snažan motor obezbe uje
maksimalno uspešno rezanje.
gra en laser za precizan rez.
odesiva dubina reza, u
zavisnosti od materijala.
odesivi ugaoni rez do 4 .
Mogu nost priključka za usisavanje,
da radna sredina ostaje čista.
ki
aj
Blokada osovine za jednostavnu
zamenu lista.
tehnički podaci
sn aga
broj obrtaj a
d imen zij e lista u mm
p od eša van j e ugaon og reza
dubina reza 0 - 4
laserski zrak
kofer
masa
E A N
CD 601
KS 1300
KS 1400 L
KS 1500 LK
1.100
4.000 min
170 1
2,
0 -4
4 mm
n e
n e
4,7 kg
03 0481 8203
1.300
.000 min
190 1
2,3
0 -4
0 mm
n e
n e
,0 kg
03 048181997
1.400
.000 min
190 1
2,3
0 -4
0 mm
d a
n e
,4 kg
03 048179802
1. 00
.000 min
190 1
2,3
0 -4
0 mm
d a
d a
,4 kg
03 048179833
13
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 13
7.2.2012 14:2 :33
A
I IČI I
Testera lisičiji rep je odlična za sve vrste poslova. S njom lako režete drvo, metal ili plastiku.
jen oblik omogu ava rezanje materijala i na nedostupnim mestima.
Snažan 10 0
motor je idealan za
sveobuhvatnu upotrebu testere.
Elektronsko podešavanje
različitih brzina.
Sa tri položaja osnovne ploče pove avamo
mogu nost rezanja na teško dostupnim mestima.
omak lista je 28 mm.
odatna ručica sa 8 položaja još više
poboljšava kvalitet i kontrolu rezanja.
Gumirani prihvat i dodatna ručica.
UNIVERZALNA
A
I
niverzalna testera Scorpion je svestran i višenamenski alat, koji pokriva širok spektar rezanja za brzo i
jednostavno rezanje skoro svih materijala.
Svestrana funkcionalnost, testeru lako upotrebljavamo za
ravne i krive rezove.
V išestruka korisnost, sa testerom Scorpion lako
režemo drvo, plastiku ili metal.
utomatski sigurnosni prekidač sprečava slučajno
uključenje.
ontrola brzine nam omogu ava nesmetan početak
i potpunu kontrolu nad rezanjem.
amena listova bez dodatnog pribora.
tehnički podaci
RS 1050 EK
RSP 1050 K
KS 880 EC
sn aga
broj p okreta
p od eša van j e brzin e
p omak lista
mogu nost rezanja
d rvo
p lastika
metal
podesiva ručica
priloženi listovi za testeru
kofer
masa
E A N
1.0 0
800 - 2.400 min
d a
28 mm
1.0 0
0 - 3. 00 min
d a
28 mm
400
0 - 4. 00 min
d a
10 mm
30 mm
30 mm
7 mm
d a
3
d a
4,0 kg
03 048192 03
7 mm
d a
1
d a
4,0 kg
03 0483120 3
100 mm
12 mm
3 mm
n e
1
n e
1,9 kg
03 0481479
14
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 14
7.2.2012 14:28:34
UGAONE BRUSILICE
gaone brusilice Black
ecker su namenjene za različite upotrebe.
a brušenje i rezanje metala, kamena, pločica ..
Snažan motor za izvo enje svih
vrsta brušenja i rezanja.
Jednostavna i brza zamene brusne rezne ploče.
odesivi štitnik za sigurniju upotrebu.
odatna ručica podesiva
u 2 ili 3 položaja.
tehnički podaci
CD 115
KG 750
KG 915
KG 1200
KG 2000
sn aga
broj obrtaj a
prečnik ploče
blokada osovine
dodatna ručica
gumirana ručica
podesivi štitnik
količina priloženih ploča
masa
E A N
710 W
10.000 min
11 mm
da
da
n e
da
1
2,1 kg
03 048107492
750 W
11.000 min
11 mm
da
da
da
da
900 W
10.000 min
11 mm
da
da
n e
da
1
2,1 kg
03 04811898
1.200
10.000 min
12 mm
da
da
da
da
1
2,7 kg
03 048939291
2.000
. 00 min
230 mm
da
da
da
da
2,38 kg
03 048312018
4, kg
03 048939284
15
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 15
7.2.2012 14:2 :34
VIBRACIONE BRUSILICE
V ibracione brusilice su napravljene posebno za brušenje velikih površina. amenjene su za stolarske
ku ne radove. Sa svojom brzinom i snagom lako bruse zahtevne drvene površine.
ombinovani sistem za
pričvrš enje i brzu zamenu
brusnih papira.
ontrola brzine brušenja
u odnosu na vrstu materijala.
esa za prašinu za
čistiju radnu sredinu.
DELTA VIBRACIONE
BRUSILICE
Inteligentna i kompaktna brusilica M
SE
je idealna za odstranjivanje boje, brušenje
prozora,odstranjivanje korozije i brušenje
uskih prostora.
dapter za usisavanje.
Mekan prihvat za udobnu upotrebu.
elta oblik omogu ava brušenje u uglovima.
Jednostavno pričvrš enje brusnog papira.
Različiti dodaci za brušenje.
tehnički podaci
sn aga
brzin a
brusn a p ovrši n a
ručno pričvrš enje
brusn og p ap ira
kesa za prašinu
količina priloženih
brusnih papira
ekscentričnost
kofer
masa
E A N
KA 300
KA 274 EKA
135 W
11.000 min
91 x 189 mm
310
.000 - 11.000 min
11
230 mm
da
ne
da
da
1
1,00 mm
ne
1,6 kg
03 048188 82
10
1,00 mm
da
2, kg
03 048129814
KA 1000
KA 511 EKA
sn aga
brzin a
brusn a p ovrši n a
mogu nost usisavanja
p ribor
kofer
masa
55 W
11.000 min
135 x 95 mm
da
22 kos
torbica
0,9 kg
2 0
12.000 - 20.000 min
92 92 92 mm
da
10 kos
da
1,4 kg
ekscentričnost
0,7 mm
1,00 mm
E A N
03 048202722
03 048129791
16
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 1
7.2.2012 14:2 :34
BRUSILICE
T ačne
i ice
su id ealn e za brzo od stran j ivan j e materij ala sa velikih p ovrši n a, kao št o su vrata ili stolovi.
Tračna brusilica je idealna za sve postupke, pri kojima je potrebno odstraniti više slojeva materijala.
V elika brusn a p ovrši n a za
brušenje ve ih površina.
rilago enje brzine u odnosu na
vrstu materij ala.
Manji prečnik prednjeg valjka
omogu ava brušenje bliže ivici.
Ergonomski oblikovana ručica
za sigurn u i ud obn u up otrebu.
ese za prašinu, da održimo čistu
rad n u sred in u.
odešavanje ručice u tri položaja
(KA 88, KA 89E K).
ke t ačne
i ice
su id ealn e za bruše n j e teško d ostup n ih mesta.
Sa njom lako prilagodite vrata, ku ni nameštaj, naoštrite rezna oru a i još mnogo toga.
Sigurnosni vijak sprečava,
d a brusn a traka isp ad n e p rilikom rad a.
C iklon sko skup lj an j e p raši n e za lakše bruše n j e
i čistu radnu sredinu.
Regulacija brzine u odnosu
n a vrstu materij ala.
tehnički podaci
KA 86
KA 88
KA 89 EK
KA 902 EK
sn aga
brzin a trake
brusn a p ovrši n a
d imen zij a trake
položaji ručice
ciklonsko usisavanje
kesa za p raši n u
kofer
masa
E A N
720 W
206 m/min
75 x 145 mm
75 x 457 mm
1
n e
d a
n e
2,5 kg
5035048175163
720 W
250 m/min
75 x 190 mm
75 x 533 mm
3
d a
d a
n e
3,7 kg
5035048128718
750 W
120 – 250 m/min
75 x 190 mm
75 x 533 mm
3
d a
d a
d a
3,7 kg
5035048261088
400 W
900 – 1.600 m/min
13 x 130 mm
13 x 451 mm
d a
d a
d a
1,6 kg
5035048261095
17
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 17
7.2.2012 14:2 :35
MULTIFUNKCIJSKA BRUSILICA AUTOSELECT™ 4 u 1
ova brusilica pomo u funkcije A U T SELE
sama izabere i reguliše odgovaraju u brzinu brušenja.
obrade.
utoselect izbor omogu ava izbor prave brzine, sa optimalnim delovanjem na površinu.
prašine.
Multifunkcijska brusilica je idealna za pripremu
drvene površine za farbanje i lakiranje, za poliranje brušenje prozora i još mnogo toga.
Lako se pretvara u rotacionu brusilicu za
doradu brušenja na velikim površinama. Lako
uglovima.
utomatski zaustavni sistem ( BS) sprečava
ošte enja materijala.
Mekani rukohvat i dobra ergonomija
omogu ava udobnu upotrebu.
ROTACIONA BRUSILICA
Rotaciona brusilica
191E je
idealna kako za gruba brušenja tako
V eliki prorezi za vazduh sprečavaju
pregrevanje motora.
utomatski zaustavni sistem ( BS) sprečava
ošte enja materijala.
Jednostavno pričvrš avanje brusnog papira.
esa za prašinu za čistu radnu sredinu.
tehnički podaci
KA 280 K
sn aga
brzin a
prečnik okrugle brusne
ploče
delta brusna ploča
pribor
ekscentričnost
kofer
masa
E A N
220
8. 00 - 13.000 min
12 mm
100 1 mm
d a
1,00 mm
d a
1,9 kg
03 048272008
KA 191 EK
sn aga
brzin a
prečnik okrugle brusne
ploče
480
4.000 - 12.000 min
ekscentričnost
kofer
masa
E A N
2, 0 mm
d a
1,4 kg
03 04812984
12 mm
18
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 1
7.2.2012 14:2 :35
GLODALICE ZA DRVO
ko radite sa drvetom, glodalice za drvo Black
ecker su prava stvar za vas. Sa njima lako i precizno
Snažan 1200
ili 1 00 motor
omogu ava korisniku da sa ovim alatom
pravi žljebove čak i ve ih prečnika.
gra ena blokada osovine omogu ava
laku zamenu glodala.
rekidač je ugra en u ručicu,
za bezbedan i komfortan rad.
Sigurnosni prekidač sprečava
slučajno startovanje alata.
Tri ili četiri različite stezne čeljusti
mm, ,3 mm, 8 mm, 12,7 mm.
900 E A
glodala
i kofer
tehnički podaci
KW 900 E
KW 900 EKA
KW 1600 EKA
sn aga
brzin a
stezna čeljust u mm
blokada osovine
dubina glodanja
najve i prečnik glodala
kofer
masa
E A N
1.200
8.000 - 27.000 min
, .3 , 8
da
0mm
30 mm
n e
3, kg
03 048939277
1.200
8.000 - 27.000 min
, .3 , 8
da
0mm
30 mm
da
3, kg
03 0481 07 4
1. 00
11.000 - 28.000 min
, .3 , 8, 12,7
da
0 - 0 mm
42 mm
da
,1 kg
03 048200 12
19
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 19
7.2.2012 14:2 :3
RENDE
a renda Black
ecker je značajna robustnost i snažan motor, koji omogu ava odlične rezultate i
maksimalnu dubinu reza čak i pri rendisanju veoma tvrdih materijala. isok kvalitet dvostranih noževa od
vidije omogu ava dug vek trajanja i vrhunske rezultate rada.
eliki gumirani rukohvat i kesa za prašinu, koja se lako namešta na levu ili desnu stranu alata još dodatno doprinosi bezbednoj i udobnoj upotrebi.
elika dubina rendisanja
za brzo ravnanje materijala.
vostrani nož od vidije.
odešavanje dubine u koracima od
0,1 mm za precizno rendisanje.
prilogu (
7 0 )
kesa za prašinu,
paralelna vo ica,
adapter za usisivač,
gumiran rukohvat,
ključ, lock-on prekidač,
3 m kabla,
2 x TC T dvostrani nož,
kofer
tehnički podaci
KW 712
KW 750K
sn aga
brzin a
širina noža u mm
dubina rendisanja
dubina utora
priključak za usisavanje
masa
650 W
17.000 min
82 mm
0 - 2 mm
0 - 8 mm
d a
3,0 kg
750 W
1 . 00 min
82 mm
0 - 2 mm
0 - 12 mm
da - priložena vrečka
2,9 kg
E A N
5035048939239
5035048312070
20
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 20
7.2.2012 14:2 :3
ODSTRANJIVAČ
Sa odstranjivačem boje lako i bez teško a odstranjujete boju ili zaštitni lak, oblikujete plastiku, odstranjujete ostatke lepka, odmrzavate, ubrzavate sušenje, palite roštilj i mnogo toga još.
lat namenjen za dekorativne i završne radove.
Metalni obruč za brže hla enje po
završetku posla.
Jednostavna jednoručna upotreba.
a različite potrebe tri podesive temperature
vazduha.
tehnički podaci
KX 1692
KX 1650
KX 2000 K
KX 2200 K
sn aga
p od eša van j e temp erature
rad n a temp eratura
p rotok vazd uha
kofer
masa
1. 00
2
130
0
2 0 4 0 l min.
n e
0,8 kg
1.7 0
2
4 0 00
70 740 l min.
n e
0, 2 kg
2.000
3
0 00
300
0 l min
d a
0,9 kg
2.000
d a
7 - 48 84 - 40
3 0 720 l min.
d a
0,9 kg
03 048191408
03 048331 07
E A N
03 048939314
03 048331 38
21
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 21
7.2.2012 14:2 :3
HEFTALICA
a
a
e
ranje oplate ili tvrdih ploča iverice. Sa njom lako kačite dekorativne ili izolacione materijale npr: letvice,
folije, tkanine.
Mogu nost upotrebe ekserči a ili
klamerica pokriva širok spektar
upotrebe.
V eliki kapacitet magacina za municiju
omogu ava dugotrajnu upotrebu alata bez dopune potrošnog materijala.
Sedam stepeni snage zakucavanja.
ompaktna i laka, jednostavna za
upotrebu.
RADNI STOLOVI
P ren osn I rad n i stolovi W O R KM A TE ™ su komp aktn i i robustn i
i odlična su pomo pri obradi raznih materijala.
Snažna čelična konstrukcija.
Jednostavno odlaganje i transport.
odesivi okretni klinovi i čeljusti omogu avaju
svestrano stezanje i pouzdano držanje
stegnutog materijala.
Jednostavna montaža i čiš enje.
Gumirane nožice sprečavaju klizanje.
tehnički podaci
KX 418 E
sn aga
broj udaraca u min
1. 00
20
6 - 14 mm
14 mm
64
64
1,4 kg
5011402127535
veličina ekserči a
kapacitet magacina klamfe
kapacitet magacina ekserči i
masa
E A N
rad n a visin a
otvor čeljusti
dužina čeljusti
najve a širina čeljusti
podešavanje visine stola
najve e optere enje
masa
E A N
WM 301
WM 825
760 mm
0 - 115 mm
610 mm
341 mm
1
160 kg
7,40 kg
5035048103678
800 / 620 mm
0 - 205 mm
740 mm
541 mm
2
250 kg
15,80 kg
5011402155729
22
22
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 22
7.2.2012 14:28:37
LASERSKA MERNA TEHNIKA
Ručno podesivi laseri.
Laserska tehnologija Black
ecker vam omogu ava jednostavno, bezbedno i profesionalno merenje i
n ivelisan j e u V ašem domu i okolini. Ručno podesivi laseri su idealna pomo pri montaži zavesa, polica,
slika ili keramičkih pločica.
Laserski nivelatori omogu avaju ravne linije
na svakom mestu.
2 ili 3 vazdušna mehuri a i 2 laserske diode precizn o izmere i p roj ektuj u laserski zrak n a zid u bilo
kom pravcu.
ompaktna a laka konstrukcija omogu ava
brzu i jedonsotavnu upotrebu.
Sa dodacima lako montirate libelu na zid,
položaja lasera.
tehnički podaci
n ap on
laserski razred
izlazn a sn aga
vid lj ivost zraka
laserska d iod a
p recizn ost
samoniveliraju i
baterij e
torbica
masa
E A N
BDL 120
LZR 310
3V
2
3V
2
< 1 mW
3m
3
m
+/- 1 mm/m
n e
2xA A
d a
0,2 kg
03 0481 11 0
3, m
4m
3
m
+/- 1 mm/m
n e
2xA A
d a
0, 0 kg
03 04813 921
23
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 23
7.2.2012 14:28:37
SAMONIVELIRAJUCI LASERI
ahvaljuju i najsavremenijoj laserskoj tehnologiji nivelacioni radovi se obavljaju brzo, jednostavno i precizno. Black
ecker laseri su idealni za širok spektar upotrebe: pri montaži kuhinjskih elemenata,
ormari a, rasvete, prekidača i utičnica kao i kod drugih ku nih radova.
Samoniveliraju i mehanizam.
smereni zrak sa preciznosš u od 0,0
u nepos-
ve laserske diode - omogu avaju projekciju laserskog zraka i optimalnu lokaciju za tačnu primenu,
čak i iza ugla.
nakrsni laser: sami lako birate izme u horizontalnog, vertikalnog ili unakrsnog nivelisanja.
L C D ekran za j ed n ostavn u up otrebu.
P od esivi stalak za up otrebu n a un utrašn j em ili sp olj n em zid u za p recizn o p od eša van j e visin e laserskog
zraka.
tehnički podaci
n ap on
laserski razred
izlazn a sn aga
vid lj ivost zraka
laserska d iod a
p recizn ost
samoniveliraju i
d etektor metala
d etektor el.in stalacij a
L C D ekran
baterij e
torbica
masa
E A N
BDL 230 S
LZR 4
LZR 6
9V
2
9V
2
9V
2
2,2 m
4 m (oba)
630 - 675 N m
+/- 1 mm/m
d a
d a (25 mm)
d a (38 mm)
d a
9V
d a
0, kg
5035048160763
1m
120 3 0 , 10 m
630 - 675 N m
+/- 1 mm/m
d a
n e
n e
n e
9V
d a
1, kg
5035048122846
2,2 m
3,2 m
635 N m
+/- 1 mm/m
d a
n e
n e
n e
9V
d a
0,3 kg
5035048135938
24
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 24
7.2.2012 14:2 :37
DETEKTORI
etektori Black
ecker su idelana zaštita pri bušenju u zid. z njihovu pomo sa lako om otkrivate
električne instalacije, metal ili metalne elemente skrivene u zidu. Sa zvučnim signalom as up ozorava
etektor 2 u 1 otkriva metalne cevi i električnu
in stalacij u u zid u.
M ultifun kcij ski sen zor 3 u 1 p ored metaln ih cevi
i električne instalacije, otkriva i drvene elemente.
izuelni i zvučni signali pri detekciji predmeta.
A utomatska kalibracij a n e zahteva d od atn a
podešavanja za smanjenje netačnih rezultata.
Detektor automatski otkrij e cen traln u lokacij u
i brzo utvrd i sred in u materij ala.
tehnički podaci
n ap on
d etektor metala
d etektor el. in stalacij e
d etektor d rven ih elemen ata
kalibracij a
vizualni i zvučni signal
d ubin a d etekcij e
d rvo
metal
n emetali
električna instalacija
baterij a
masa
E A N
BDS 200
BDS 300
BDS 202
BDS 303
9
d a
d a
n e
ručna
d a
9
d a
d a
d a
ručna
d a
9
d a
d a
n e
automatska
d a
9
d a
d a
d a
automatska
d a
n e
18 mm
25 mm
9
0,1 kg
5035048141779
18 mm
18 mm
38 mm
9
0,3 kg
5035048136010
n e
45 mm
25 mm
100 mm
9
0,3 kg
5035048186909
19 mm
45 mm
25 mm
100 mm
9
0,3 kg
5035048187074
25
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 25
7.2.2012 14:2 :37
BAŠTENSKE KOSILICE
Ako imate travnjak, na kojem igrate udbal, prire ujete piknik ili imate ne njemu posa eno drve e, za
nj ega j e obave zna pravi lna i kompleksna nega. S a bašt enskim kosilica ma B lack & D ecke r V aš travn j ak
e biti lepo i brzo sre en.
T ih indukci oni motor,
koji ne za teva održavanje.
Š irina koše nj a od 32 do 38 cm
je odgovaraju a za manje i srednj e ve like travn j ake.
Je dnostavn o podeša va nj e vi sine koše nj a,
za lakše i uspešn o koše nj e.
učka za lakše prenošenj e.
V elika korpa za pokoše nu travu .
ednostavno pražnjenje korpe.
te ni ki oda i
EMAX32S
EMAX34S
EMAX38I
snaga
ši rina koše nj a
tip motora
vi sina koše nj a
broj stepena vi sine
zapremina korpe
metalni nož
masa
EAN
1200 W
32 cm
indukci oni
20/ 40/ 60 mm
3
35 l
da
7, 20 kg
5035048 347614
1400 W
34 cm
indukci oni
20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70 mm
6
40 l
da
11, 20 kg
5035048 347652
1600 W
38 cm
indukci oni
20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 70 mm
6
45 l
da
13, 50 kg
5035048 347737
26
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 26
7.2.2012 14:28:38
USISIVAC/DUVALICA ZA LIŠCE
sisivač duvalica Black
ecker brzo i jednostavno odstrani nečisto e iz vašeg vrta. Sa snažnim moto-
Snažan 2. 00
motor omogu ava
2 stepena brzine za maksimalni
nadzor duvanja i usisavanja.
Liš e izduva na gomilu,
usisa i usitni na 1 10
prvobitne zapremine.
Strugač na cevi
omogu ava
usisavanje mokrog
liš a.
GWC1800L
18V Li-Ion AKU DUVALICA ZA LIŠCE
z mekani prihvat na ručki ovaj alat je praktičan za upotrebu čak i sa
jednom rukom. dgovara baterija sa svih 18 li-Ion Black
ecker
alata.
raktičan stalak za čuvanje na policama.
onja cev je uklonjiva, mlaznica ubrzava protok vazduha.
gra eni strugač za jednostavno uklanjanje mokrog liš a.
Jednim punjenjem počisti i do 300L liš a.
rednosti: ve a brzina, ve a efiksanost i poboljšana ergonomija - novi standard
tehnički podaci
snaga
brzina duvanja
mogu nost usisavanja
zapremina kese
smanjivanje kol. otpadaka
remen za nošenje
masa
E A N
GW 2610 V
2. 00
210 - 290 km h
10,7 m3 min
3 l
1:10
da
kg
03 048190920
GWC 1800L
napon kapacitet
tip baterije
brzina duvanja
vreme punjenja
zamjenljiva baterija
masa
E A N
18 1,
h
Li Ion
192 km h
8 sati
da
1, kg
03 0483 879
27
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 27
7.2.2012 14:28:39
KOSILICE SA NITI
osilice sa niti Black
ecker su odlična pomo za precizno košenje ivice travnjaka.
Teleskopska ručica omogu ava udobno košenje u uspravnom stavu na teško dostupnim mestima.
Motor visokih perfomansi je idealan za rad
u velikim vrtovima.
ravnoteženo oblikovana konstrukcija
omogu ava idealnu upotrebu i stalnu snagu,
koja sprečava preoptere enje motora.
za automatsko podešavanje niti.
lizna aluminijumska ručica, koja se
lako produži za 100 mm.
tehnički podaci
GL 310
sn aga
iš rin a koše n j a
sistem produžavanja niti
brzin a
d up la n it
dužina niti
d od atek za rezan j e ograd e
podesiva ručica
produžavanje ručice
masa
E A N
300 W
2 cm
11. 00 min
n e
6m
n e
n e
n e
1,55 kg
5035048318119
GL 360
350 W
2 cm
11. 00 min
n e
6m
n e
n e
n e
1,55 kg
5035048318126
GL 4525
GL 701
450 W
2 cm
A F S
7.300 min
n e
10 m
d a
d a
100 mm
2,4 kg
5035048318133
550 W
30 cm
10.400 min
d a
2x6m
d a
d a
100 mm
3,2 kg
5035048924914
GL 741
700 W
33 cm
10.400 min
d a
2x6m
d a
d a
100 mm
3,2 kg
5035048144961
28
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 2
7.2.2012 14:2 :39
MAKAZE ZA ZIVU OGRADU
bunaste biljke, žive ograde i manje dreve e za tevaju negu i pažnju tokom cele godine.
V išenamenske makaze za živu ogradu Black Decker su jednostavne za upotrebu.
Sa njima obrezivanje pretstavlja zadovoljstvo.
Dužina mača do 70 cm za maksimalni
učinak pri obrezovanju žive ograde.
aserski izrezani i dijamantski brušeni noževi
omogu avaju čisto i precizno rezanje.
Dvojno delovanje asimetričnog noža
smanjuje vibracije.
Makazama se lako odsecaju grane
prečnika do 25 mm.
Sigurnosna kočnica zaustvlja nož
za manje od 1 sekunde.
Mekan gumirani ruko vat za udobnu
i sigurnu upotrebu.
aštita za rezanje duž zidova i tla.
te ni ki oda i
GT 4550
GT 5055
GT 6026
GT 7030
snaga
dužina mača
otvori noža
vreme zaustavljanja noža
zaštitni dvojni prekidač
asimetrični nož
gumiran ruko vat
masa
EAN
450
50 cm
18 mm
1,0 sek
da
da
da
2,4 kg
5035048 341261
500
55 cm
22 mm
1,0 sek
da
da
da
2,8 kg
5035048 34138 4
650
60 cm
26 mm
1,0 sek
da
da
da
4,23 kg
5035048 190135
700
70 cm
30 mm
1,0 sek
da
da
da
4,48 kg
5035048 190234
29
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 29
7.2.2012 14:28:39
AKUMULATORSKE MAKAZE ZA ZIVU OGRADU
ompaktne, lake a ipak snažne 18
makaze za živu ograd u.
Mo ne i korisne akumulatorske makaze
su id ealn e za obrezivan j e
srednje velike žive ograde.
iamantski brušeni noževi
obezbe uju čist i precizan rez,
a tako e smanjuju i vibracije.
AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU I GRMLJE
A kumulatorske makaze za travu GSL200 su id ealn e za rezan j e trave u uglovima i
teže. dostopnim mestima.
M akaze za travu i grmlj e GSL 700.
Jednostavna izmena noževa bez alata.
L itij umska baterij a.
Do 60 min uta d elovan j a GSL 700.
tehnički podaci
GTC 1850L
GSL 200
GSL 700
n ap on / kap acitet
tip baterij e
otvori noža
vreme zaustavljanja noža
zaštitni dvojni prekidač
vreme p un j en j a
dužina mača
gumirana ručica
asimetrični nož
masa
E A N
18
1, A h
L i-ion
18 mm
1,0 sek
d a
3 sati
0 cm
d a
d a
2, kg
03 048341 44
3,
1,1 A h
L i-ion
23 mm
n e
n e
12 sati
10 cm
7,0
1,2 A h
L i-ion
8 23 mm
n e
n e
12 sati
10 1 cm
0, 8 kg
03 048290194
0, kg
03 04829124
30
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 30
7.2.2012 14:28:40
ELEKTRICNA DROBILICA - SEKAC GRANA
ao pomoč pri odlaganju otpalih ili odrezanih grana iz vašeg vrta ovaj ure aj može biti od velike koristi.
Sveže grane se drobe na majnje delove, pogodne za kompostiranje.
Snažan 2400 motor omogu ava da grane
i ostali odpaci budu zaista dobro samleveni i
pogodni za kompostiranje.
V eliki točkovi omogu vaju jednostavno
prenošenje
i upotrebu drobilice.
Glavni prekidač sprečava slučajno pokretanje.
Lako odstranjivanje samlevenog sadržaja.
robi sveže grane prečnika do 40 mm.
Lako upravljanje i jednostavno podesiv nož.
PROZRACIVAC TRAVNJAKA
na taj način obezbedi dovoljno vazduha za zdravu i gustu travnatu površinu.
Snažan 00
motor.
irina prozračivanja 30 cm
je pogodna za srednje velike travnjake.
3 stepena podešavanja delovanja.
entralni sistem za podešavanje visine
omogu ava brzu i jednostavnu upotrebu.
tehnički podaci
GS 2400
sn aga
tip motora
prečnik grana (ma .)
točkovi
glavni prekidač
ručka
masa
E A N
2400 W
tih, indukcioni
40 mm
da
da
da
2 , kg
03 048190074
tehnički podaci
GD 300
sn aga
600 W
širina prozračivanja
30 cm
zapremina korpe
30 l
radna visina
2 3 8 cm
broj stepena visine
3
centralno podešavanje visine da
masa
7 kg
E A N
03 0481900 0
31
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 31
7.2.2012 14:2 :40
A ČA
V eoma snažan motor od 1900W . V elika brzina rezanja reže 30 cm za , sek. elični ram za ve u
izdržljivost i robustnost. užina mača 3 cm odnosno 40 cm. ogodna čak i za zahtevnije radove.
apredno automatsko kočenje, zaustavlja lanac za manje od 0,1 sek. Indikator na prednjoj strani
pokazuje radno stanje. dbojnik od čelika poboljšava stabilnost i omogu ava bolji nadzor rezanja. Integobezbe uje visoko
kvalitetno rezanje.
uto Stop funkcija
omogu ava zaustavljanje lanca za manje
od 0,1 sekunde.
utomatsko zatezanje
i podmazivanje lanca.
Sigurnosni mehanizam,
sprečava povratni udar
za ve u sigurnost pri radu.
AČ
A
A
A I A
nudi i vrhunsku bezbednost prilikom rezanja. jegov oblik i dvoručno koriš enje
garantuju maksimalnu bezbednost pri rezanju, kako na visini, tako i na tlu.
Reže grane prečnika do 10 cm i
to 10 puta brže nego pri ručnom
rezanju.
iska masa i jednostavan nadzor
omogu avaju udobno rukovanje uz
najmanji napor.
tehnički podaci
GK 1935
GK 1940 T
sn aga
dužina mača
brzina lanca
automatsko podmazivanje
autom. zatezanje lanca
kočnica lanca
vreme zaustavljanja lanca
masa
E A N
1.900
3 cm
9, m s
d a
ne
d a
0,1 s
,3 kg
03 0481 4891
1.900
40 cm
9, m s
d a
d a
d a
0,1 s
,4 kg
03 0481 49 2
GK 1000
sn aga
dužina mača
brzina lanca
masa
E A N
0
1 cm
4, m s
3 kg
03 048142790
32
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 32
7.2.2012 14:2 :41
AKUMULATORSKI USISIVAČI Dustbuster®
Black
ecker nudi kompletnu liniju ručnih akumulatorskih usisivača za sve vaše potrebe čiščenja.
d najslabijeg - napona od 2,4 V , pa do najsnažnijeg - napona od14,4 V .
Jednostavno pražnjenje posude
za sakup lj an j e.
akon skidanja, jednostavno
istresete sadržaj u kantu za otpatke.
Ergonomski oblik omogu ava
jednostavnu i udobnu upotrebu.
bolje performanse i produžava radni
vek usisivača.
tehnički podaci
n ap on
usisn a sn aga
min . p rotok vazd uha
p osud a za sakup lj an j e
vreme d elovan j a
vreme p un j en j a
masa
E A N
NV 2400 N
NV 3603 N
NV 4803 N
DV 7210 N
2,4
1 mm H2O
700 l min
28 ml
cca 8 min
1 sati
0,8 kg
03 048171943
3,
22 mm H2O
800 l min
28 ml
cca 8 min
1 sati
0,9 kg
03 0481719 7
4,8
310 mm H2O
81 l min
28 ml
cca 8 min
1 sati
1,0 kg
03 048171974
7,2
290 mm H2O
1.000 l min
10 ml
cca 10 min
1 sati
1,2 kg
03 0483322 2
33
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 33
7.2.2012 14:2 :43
AKUMULATORSKI USISIVAČI Dustbuster®
premljeni praktičnim zidnim nosačem sa punjačem baterije.
adzor napunjenosti baterije
odesiva usisna cev u 10 položaja,
odlično rešenje za teško dostupna
mesta.
Teleskop ski uski n astavak.
tehnički podaci
DV 9610 PN
DV 1210 N
PV 1225 NB
PV 1425 N
n ap on
usisn a sn aga
min . p rotok vazd uha
p osud a za sakup lj an j e
vreme d elovan j a
vreme p un j en j a
masa
E A N
9,6 V
350 mm/H2O
1.050 l/min
610 ml
cca 11 min
16 sati
1,3 kg
5035048336854
12 V
400 mm/H2O
1.100 l/min
610 ml
cca 12 min
16 sati
1,5 kg
5035048332306
12 V
460 mm/H2O
900 l/min
500 ml
cca 10 min
16 sati
1,6 kg
5035048294826
14,4 V
570 mm/H2O
960 l/min
500 ml
cca 12 min
16 sati
1,7 kg
5035048294819
34
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 34
7.2.2012 14:2 :44
AKUMULATORSKI USISIVACI ORB-IT
ova linija bežičnih usisavača rb-it kombinuje performanse i privlačan stil.
ni su pogodni za brzo čiščenje u domu ili kancelariji.
ogodan za jednoručnu upotrebu. Mase manje od 7 0 grama.
S posebnom mlaznicom čisti čak i najviše teško dostupna mjesta.
snovica (3 0 ) je punjač.
apacitet rezervoara za prašinu je 180 ml. elika i prozirana vrata nam
omogu uju da vidimo kad je vreme za pražnjenje.
ada se ručk podigne, mlaznica se automatski otvara.
o završetku usisavanja, mlaznica i ručka se lepo slože u kuglu.
vostepena filtracija za čistiji vazduh.
PARNI CISTAC FSM1600
rikladno za sve vrste podnih površina.
ništi 99,9 bakterija i klica bez korištenja hemikalija.
iš enje zahteva manje vremena, manje rada od tradicionalnog čiš enja s krpom
i kantom. odovi su brzo suvi i nisu išarani.
Rotiraju a glava je idealna za lako čiš enje i teško dostupnih mesta u vašem domu.
Spreman za upotrebu u manje od 1 sekundi. Svetlosni indikator u rezervoaru
menja boju iz plave u crvenu.
ilterski sistem štiti čistač od kamenca i tako osigurava duži vek trajanja ure aja.
osebna četka za čiščenje tepiha. Lako mjenjanje krpe.
tehnički podaci
n ap on
tip baterij e
p rotok vazd uha
usisn a sn aga
p osud a za sakup lj an j e
vreme d elovan j a
vreme (p rvog) p un j en j a
masa
E A N
ORB48CRN
ORB72MBL
4,8 V
N iM H
835 L /min
8A W
180 ml
8 min
20 sati
0,75 kg
5035048340028
7,2 V
L i I on
900 L /min
10 A W
180 ml
10 min
4 sati
0,72 kg
5035048340080
tehnički podaci
E A N
ORB48BGN
ORB72EBL
5035048339992
5035048340127
FSM1600
sn aga
rezervoar za vod u
dužina kabla
vreme p rip reme
vreme d elovan j a
p arn i mehan izam
samostalan
regulacija visine
in d ikator n ivoa vod e
zaštita protiv kamenca
osvetlj en j e rezervoara
uključivanje isključivanje
masa
E A N :
1600 W
500 ml
6m
15 sek
22 – 40 min
automatski
d a
n e
d a
d a
d a
d a
2,5 kg
5035048337561
35
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 35
7.2.2012 14:28:47
AKUMULATORSKI USISIVAČI Dustbuster®
I n ovativn i d izaj n sa in tegrisan im crevom za usisaven j e
(120 cm dužine).
rekidač za uključivanje je neposredno ispod ručice, jednostavno i lako za upotrebu.
L aka izmen a n astavaka za usisavan j e.
Snažan motor obezbe uje veliku
sn agu usisavan j a d o 12 min .
AUTOMOBILSKI USISIVAČI Dustbuster
®
Black
ecker automobilski usisivači su jednostavni za upotrebu. apajanje je u automobilu na 12
priključak. odatni pribor omogu ava, da dohvatite svaki ugao u vašem autu.
rekidač za uključivanje je neposredno ispod
ručice, jednostavno i lako za upotrebu.
L aka izmen a n astavaka za usisavan j e.
tehnički podaci
n ap on
usisn a sn aga
min . p rotok vazd uha
p osud a za sakup lj an j e
vreme d elovan j a
vreme p un j en j a
masa
E A N
36
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 35
PD 1080
10,8 V
400 mm/H2O
1.020 l/min
500 ml
cca 10 min
16 sati
1,7 kg
5035048258774
PD 1200
12 V
450 mm/H2O
1.120 l/min
500 ml
cca 12 min
16 sati
1,8 kg
5035048258484
ACV 1205
PAV 1205
12 V
340 mm/ H2O
800 l/min
700 ml
12 V
315 mm/H2O
859 l/min
350 ml
1,3 kg
5035048158807
1,3 kg
5035048901496
35
7.2.2012 14:2 :47
KUHINJSKI APARATI
Š tapni m ikser SB 3 0 , SB 7 5 W
nica. Jednobrzinski, nož od ner aju eg čelika.
Ergonomski oblik za bolju upotrebu.
-
e ač ode
V elika zapremina 1,8 l
Bez priključnog gajtana
ontrolna lampica
Sn aga 2000 w
ekt ični to te
ar funkcija, jednostavan za čiščenje.
rilagodljiva gornja ploča.
ontrolna lampica.
it
cedi ka
apremina 700 ml.
va nastavka za ve e ili manje vo e.
Reverzibilan rad.
rostor za priključni kabl.
tehnički podaci
SB 30
SB 75 W
DC 75
TS 75 R
CJ 700 N
sn aga
masa
E A N
300 W
0,7 kg
5035048233238
300 W
0,7 kg
5035048233252
2.000 W
0,93 kg
5035048199640
800 W
1,7 kg
5035048332474
22 W
0,9 kg
5035048893951
36
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 3
37
7.2.2012 14:59:43
KUHINJSKI APARATI
Sec kalic a SC 3 0 0 N
Komp aktn i d izaj n
zauzima min imalan p rostor.
Gumiran e n ogice p rotiv klizan j a.
Sistem zatvaran j a za maksimaln u sigurn ost.
dvojivi delovi se lako čiste u
mašini za pranje posu a.
ož od ner aju eg čelika
n aj višj eg kvaliteta.
Mikser M 3 0 0 , M 6 5 0
Snažan motor od 2 0
5 brzin a, 2 metlice za meša n j e.
2 sp iraln e metlice za meša n j e testa.
F en za kosu SC 9 0 0
Jonizator smanjuje statički elektricitet kose.
Dve brzin e d elovan j a,
tri p od esive temp erature, 2 n astavka.
K u h injska vaga SK 5 5 0 0
Digitaln i p rikaz.
Tara fun kcij a.
P od eša van j e mern ih j ed in ica grami, kilogrami,
un ce ili fun te, kap acitet d o 5 kg,
p recizn ost d o 1 gr.
utomatsko isključivanje
n akon 2 min uta n eaktivn osti.
tehnički podaci
SC 300 N
M 300
M 650
SC 900
SK 5500
sn aga
masa
E A N
100 W
1,0 kg
5035048893944
250 W
1,0 kg
5035048246078
250 W
1,7 kg
5035048245880
2.000 W
0,5 kg
5035048182581
6V
0,7 kg
5035048192412
38
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 37
37
7.2.2012 14:2 :50
PEGLE
Pegla X 7 1 0
j e p arn a p egla sn age 1800 W .
Radna ploča je od ner aju eg
čelika.
Ima funkciju dodatnog vlaženja.
ontrolna lampica za temperaturo.
Pegla X T 2 0 3 0 2 0 0 0 W
Radna ploča je od ner aju eg
čelika najvišeg kvaliteta.
V ertikalni ispust pare.
unkcija samočiš enja za uklanjanje
vodenog kamenca iz ploče.
Ergonomski oblik i meka ručka
za ve u udobnost pri upotrebi.
3 m dužina kabla.
Pegla X T 2 0 4 0
j e p arn a p egla sn age 2000 W sa
vertikalnim ispustom pare,
sistemom protiv kapanja,
dodatnim vlaženjem, funkcijom
samočiš enja i automatskim
isključivanjem.
tehnički podaci
X 710
sn aga
masa
E A N
1.800 W
1,1 kg
5035048193358
38
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 38
XT 2030
2.000 W
1,4 kg
5035048272237
XT 2040
XT 2200
2.000 W
1,4 kg
5035048272244
2.200 W
1,4 kg
5035048286135
39
7.2.2012 14:28:54
GARNITURE ODVIJACA I BURGIJA
U z garniture B lack & D ecke r, bušenje, zavrtanje i sastavljanje u vašoj ku noj radionici e biti još lakše.
Izbor burgija i odvijača po vašoj želji, e uvek biti pri ruci.
A7 1 4 1 – 35 delna garnitura izv ij ača i nasadnih ključev a + sv etilj ka
A7 1 4 1
A6 9 8 8
A7 0 3 9
A7 0 7 3
A7 0 6 2
A7 0 6 4
A7 1 5 2
A7 0 9 4
A7 0 7 4
A7 1 5 4
A7 1 7 4
A7 1 0 4
A7 1 5 6
A7 1 7 5
A7 1 4 2
A6 9 8 8 – 50 delna garnitura nasadnih ključev a i izv ij ača sa račnom
A7 0 3 9 – 45 delna garnitura nasadnih ključev a i izv ij ača sa račnom
A7 0 7 3 – 19 delna garnitura + baterij ski odvij ač
A7 0 6 2 – 40 delna garnitura
A7 0 6 4 – 109 delna garnitura izv ij ača i burgij a
A7 1 5 2 – 35 delna garnitura burgij a
A7 0 9 4 – 32 delna garnitura izv ij ača
A7 0 7 4 – 21 delna garnitura izv ij ača
A7 1 5 4 – 100 delna garnitura burgij a
A7 1 7 4 – 29 delna garnitura izv ij ača sa račnom
A7 1 0 4 – 56 delna garnitura izv ij ača sa račnom
A7 1 5 6 – 31 delna garnitura izv ij ača i burgij a
A7 1 7 5 – 43 delna garnitura izv ij ača
A7 1 4 2 – 31 delna garnitura izv ij ača i nasadnih ključev a
oznak a artik la
A6
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
A7
9 8 8
0 3 9
0 6 2
0 6 4
0 7 3
0 7 4
0 9 4
1 0 4
1 4 1
1 4 2
1 5 2
1 5 4
1 5 6
1 7 4
1 7 5
40
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 39
E AN - k od a
5035048 010167
5035048 009000
5035048 010341
5035048 010556
5035048 010396
5035048 010525
5035048 009758
5035048 010624
5035048 0108 15
5035048 0108 22
5035048 072554
5035048 072578
5035048 072592
5035048 022436
5035048 022443
39
7.2.2012 14:29:00
PERACI POD PRITISKOM
erači pod pritiskom Black
ecker snage od 1300
pa do 2100
su idealni kako za čiščenje manjih
tako i ve ih površina.
Svojim radnim pritiskom od 100 do 1 0 bara ovi čistači e vam biti velika pomo pri čiš enju.
ahvaljuju i visokim performansama i velikom izboru dodatnog pribora, čiš enje sa njima je pravi užitak
tehnički podaci
sn aga
p ritisak
motor
p rotok
posuda za deterdžent
dužina creva
autom. isključivanje
masa
E A N
tehnički podaci
sn aga
p ritisak
motor
p rotok
posuda za deterdžent
dužina creva
autom. isključivanje
masa
E A N
40
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 40
tehnički podaci
PW 40515
E A N
801 28740 1 7
tehnički podaci
PW 40519
E A N
801 28740 19
PW 1300 B
PW 1300 TD
PW 1400 TDK
PW 1400 K
1300
100 bar
univerzalni
3 0lh
d a
3m
d a
, kg
801 287124
2
1300
100 bar
univerzalni
3 0lh
d a
3m
d a
,9 kg
801 287129008
1400
110 bar
univerzalni
3 0lh
d a
m
d a
, kg
801 287129022
1400
110 bar
univerzalni
370 l h
d a
m
d a
7,8 kg
801 287124
PW 1500 WB
PW 1700 WB
PW 1800 XR
PW 2100 XR
1 00
120 bar
univerzalni
3 0lh
d a
, m
d a
8, kg
801 28712342
1700
130 bar
univerzalni
370 l h
d a
, m
d a
9, kg
801 287123440
1.800
140 bar
indukcioni
390 l h
d a
, m
d a
18, kg
801 287123488
2.100
1 0 bar
indukcioni
410 l h
d a
7, m
d a
19, kg
801 287123 01
9
41
7.2.2012 14:29:01
KOMPRESORI
ahvaljuju i kompaktnoj i sigurnoj konstrukciji kao i smanjenoji masi kompresori Black
ecker se vrlo
lako upotrebljavaju i prenose bilo gde i bilo kada.
Manji kompresori su pogodni pre svega za manje radove, kao što su: punjenje lopti, guma, čiščenje
računara, pričrš ivanje oplate, lakiranje manjih delova itd.
sim osnovnih modela
2 2 i
0 0 od 2 i 0
litara, ve i 100, 200 in 270 litarski
su pogodni i za zahtevnije radove
u zanatskim radionicama, kao što su:
vulkanizerske,
automehaničarske,
autolimarske ...
eliki točkovi za lakši transport.
lastična zaštita motora
štiti od ošte enja.
va merača pritiska.
tehnički podaci
CP 2525 KIT
masa
E
2 kg
80201190 1 28
tehnički podaci
n ap on
najve i radni pritisak
protok vazduha
snaga
zapremina
regulator pritiska
uljno podmazivanje
masa
E
42
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 41
C P 2 2
I garnitura
pnumatskog pribora sadrži:
pištolj za lakiranje sa posudom
pištolj za pranje
pištolj za vazduh
pištolj za punjenje pneumatika
sa meračem pritiska
m spiralno crevo.
CP 2525
CP 5050
CP 100/2
CP 200/3
CP 300/4
230
0 Hz
8 bar
200 l min
1, k
24 l
da
da
28 kg
8020119034200
230
0 Hz
8 bar
200 l min
1, k
0l
da
da
2 kg
8020119034279
230
0 Hz
10 bar
2 0 l min
1, k
100 l
da
da
2 kg
80201190 48 4
230
0 Hz
10 bar
300 l min
2,2 k
200 l
da
da
98 kg
802011902901
400
0 Hz
10 bar
3 0 l min
3k
270 l
da
da
1 0 kg
8020119032213
41
7.2.2012 14:29:01
PRIBOR
KATALOG
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 42
7.2.2012 14:29:02
te ni ki oda i
BURGIJE
oznaka
burgij e za m etal H SS - R
opis
X50000
X50005
X50010
X50015
X50020
X50025
X50030
X50035
X50130
X50040
X50045
X50050
X50055
X50060
X50065
X50070
X50075
X5008 0
X5008 5
X50090
X50095
X50100
X50105
X50140
X50110
X50115
X50150
X50120
X50155
X50160
X50165
X56010
X56030
X56015
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
garnitura burgij a H
garnitura burgij a H
garnitura burgij a H
X56020
X56025
garnitura burgij a H S S - R 2- 8 mm
garnitura burgij a H S S - R 1- 10mm
oznaka
X50072
X50077
X5008 2
X50197
X5008 7
X50092
X50207
X50097
X50212
X50102
X50107
X50112
X50117
X50122
X50222
X50127
X50227
X50132
X50137
X50242
X50247
X56002
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
S S -R
1x3 4mm
1, 5x4 0mm
2x4 9mm
2, 5x5 7mm
3x6 1 mm
3, 2x 65mm
3, 5x7 0mm
4x7 5mm
4, 1x7 5mm
4, 2x7 5mm
4, 5x8 0mm
4, 8 x8 0mm
5x8 6mm
5, 5x9 3mm
6x9 3mm
6, 5x1 01mm
7x1 09mm
7, 5x1 09mm
8 x 117mm
8 , 5x 117mm
9x1 25mm
9, 5x1 25mm
10x1 33mm
10, 5x1 33mm
11x1 42mm
12x1 51mm
12, 5x1 51mm
13x1 51mm
14x1 51mm
15x1 69mm
16x1 78 mm
2- 8 mm
1- 10mm
1, 5- 6, 5mm
količ.
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
10
13
13
19
prečnik
dužina rad. dužina
u mm
u mm
u mm
1
34
12
1, 5
40
18
2
49
24
2, 5
57
30
3
61
33
3, 2
65
36
3, 5
70
39
4
75
43
4, 1
75
43
4, 2
75
43
4, 5
8 0
47
4, 8
8 0
47
5
8 6
52
5, 5
93
57
6
93
57
6, 5
101
63
7
109
69
7, 5
109
69
8
117
75
8 ,5
117
75
9
125
8 1
9, 5
125
8 1
10
133
8 7
10, 5
133
8 7
11
142
94
12
151
101
12, 5
151
101
13
151
101
14
151
108
15
169
114
15
178
120
2, 3, 4, 5, 6, 8
101- 10 x 1, 0mm
1, 1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,
4,4.5,4.8,5,5.5,6,6,5
132- 8 x 0, 5mm
191- 10 x 0, 5mm
burgij e za m etal H SS- E C obalt H I - tech
opis
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
garnitura burgij a H
44
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 43
količ.
S S - E 2x4 9mm
S S - E 2, 5x5 7mm
S S - E 3x6 1mm
S S - E 3, 2x 65mm
S S - E 3, 5x7 0mm
S S - E 4x7 5mm
S S - E 4, 2x7 5mm
S S - E 4, 5x8 0mm
S S - E 4, 8 x8 6mm
S S - E 5x8 6mm
S S - E 5, 5x9 3mm
S S - E 6x9 3mm
S S - E 6, 5x1 01mm
S S - E 7x1 09mm
S S - E 7, 5x1 09mm
S S - E 8 x 117mm
S S - E 8 , 5x 117mm
S S - E 9x1 25mm
S S - E 10x1 33mm
S S - E 12x1 51mm
S S - E 13x1 51mm
S S - E 2- 8 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
prečnik
dužina
u mm
u mm
2
49
2, 5
57
3
61
3, 2
65
3, 5
70
4
75
4, 2
75
4, 5
8 0
4, 8
8 6
5
8 6
5, 5
93
6
93
6, 5
101
7
109
7, 5
109
8
117
8 ,5
117
9
125
10
133
12
151
13
151
2, 3, 4, 5, 6, 8
rad. dužina
u mm
24
30
33
36
39
43
43
47
52
52
57
57
63
69
69
75
75
8 1
8 7
101
101
EAN koda
501140230378 6
5011402303793
50114023038 09
5011402306602
50114023038 23
5011402306657
5011402306664
50114023038 54
5011402309610
501140230668 8
50114023038 78
5011402306725
5011402306749
5011402303908
5011402303915
5011402303922
501140230678 7
5011402303946
5011402303953
5011402303960
5011402303977
501140230398 4
50114023068 17
5011402309634
5011402304004
5011402304011
5011402309658
5011402304028
5011402309665
5011402309672
501140230968 9
5011402301775
50114023018 12
501140230178 2
5011402301799
50114023018 05
EAN koda
5011402301638
5011402301645
5011402301652
50114023038 61
5011402301669
5011402301676
50114023038 8 5
501140230168 3
50114023038 92
5011402301690
5011402301706
5011402301713
5011402301720
5011402301737
5011402307005
5011402301744
5011402307029
5011402301751
5011402301768
5011402307050
5011402307074
5011402306428
43
7.2.2012 14:29:02
oznaka
X51003
X51008
X51013
X51018
X51023
X51028
X51033
X51038
X51043
X51048
X51053
X51058
X51063
X51068
X51073
X51078
X5108 3
X5108 8
X51093
X51098
X51103
X51108
X51113
X51118
X51123
X56003
X56018
oznaka
X53075
X5308 0
X5308 5
X53095
X53105
X53110
X53115
X53120
X53125
X53135
X53165
X53170
X53175
X5318 5
X53190
X56035
X56040
X53205
oznaka
X53252
X53227
X53232
X53237
X53242
X53247
X53377
burgij e za m etal H SS- C N C
opis
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
burgij a za metal H
garnitura burgij a H
garnitura burgij a H
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
S S
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
H i- T ech B U L L L E T
ullet 1x3 4mm
ullet 1, 5x4 0mm
ullet 2x4 9mm
ullet 2, 5x5 7mm
ullet 3x6 1mm
ullet 3, 2x6 5mm
ullet 3, 5x7 0mm
ullet 4x7 5mm
ullet 4, 2x7 5mm
ullet 4, 5x8 0mm
ullet 4, 8 x8 6mm
ullet 5x8 6mm
ullet 5, 5x9 3mm
ullet 6x9 3mm
ullet 6, 5x1 01mm
ullet 7x1 09mm
ullet 7, 5x1 09mm
ullet 8 x1 47mm
ullet 8 , 5x 117mm
ullet 9x1 25mm
ullet 9, 5x1 25mm
ullet 10x1 33mm
ullet 11x1 42mm
ullet 12x1 51mm
ullet 13x1 51mm
ullet 2- 8 mm
ullet 1- 10mm
burgij e za opek u
opis
količ.
burgij a za opeku 3x6 0mm
burgij a za opeku 4x7 5mm
burgij a za opeku 5x8 5mm
burgij a za opeku 6x1 00mm
burgij a za opeku 7x1 00mm
burgij a za opeku 8 x1 20mm
burgij a za opeku 9x1 20 mm
burgij a za opeku 10x1 20mm
burgij a za opeku 12x1 50mm
burgij a za opeku 14x1 50mm
burgij a za opeku 8 x4 00mm
burgij a za opeku 10x4 00mm
burgij a za opeku 12x4 00mm
burgij a za opeku 14x4 00mm
burgij a za opeku 16x4 00mm
garnitura burgij a za opeku 4- 10mm
garnitura burgij a za opeku 3- 10mm
garnitura burgij a za opeku 5- 8 mm
burgij e za k eram ik u i stak lo
opis
burgij a za keramiku i staklo 3x5 8
burgij a za keramiku i staklo 4x5 8
burgij a za keramiku i staklo 5x5 8
burgij a za keramiku i staklo 6x5 8
burgij a za keramiku i staklo 8 x7 8
burgij a za keramiku i staklo 10x9
burgij a za keramiku i staklo 12x9
44
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 44
količ.
mm
mm
mm
mm
mm
8 mm
8 mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
8
3
količ.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
19
prečnik
u mm
1
1, 5
2
2, 5
3
3, 2
3, 5
4
4, 2
4, 5
4, 8
5
5, 5
6
6, 5
7
7, 5
8
8 ,5
9
9, 5
10
11
12
13
prečnik
dužina
u mm
u mm
3
60
4
75
5
8 5
6
100
7
100
8
120
9
120
10
120
12
150
14
150
8
400
10
400
12
400
14
400
16
400
4, 5, 6, 8 , 10
3- 10 po 1mm
5, 6, 8
prečnik
u mm
3
4
5
6
8
10
12
dužina
u mm
58
58
58
58
78
98
98
dužina rad. dol.
u mm
u mm
34
12
40
18
49
24
57
30
61
33
65
39
70
39
75
43
75
43
8 0
47
8 6
52
8 6
52
93
57
93
57
101
63
109
69
109
69
147
75
117
75
125
8 1
125
8 1
133
8 7
142
94
151
101
151
101
rad. dužina
u mm
30
38
44
54
54
67
67
67
8 5
8 5
230
230
230
230
230
EAN koda
5011402304608
5011402304615
5011402304622
5011402303564
5011402303571
5011402304639
5011402303595
5011402303601
5011402303618
5011402303625
5011402303632
5011402303649
5011402303656
5011402304646
5011402303670
501140230368 7
5011402303694
5011402304653
5011402303717
5011402304660
5011402303731
5011402303748
5011402304677
5011402303762
501140230468 4
5011402306435
5011402306510
1, 31
1, 41
1, 41
1, 41
1, 97
1, 24
1, 31
1, 36
1, 38
1, 48
1, 51
1, 53
1, 60
1, 72
1, 99
2, 21
2, 28
2, 45
2, 8 4
2, 96
3, 35
3, 54
4, 13
4, 59
5, 19
7, 30
27, 25
1, 57
1, 69
1, 69
1, 69
2, 36
1, 49
1, 57
1, 63
1, 66
1, 78
1, 8 1
1, 8 4
1, 92
2, 07
2, 39
2, 65
2, 74
2, 94
3, 41
3, 55
4, 02
4, 25
4, 95
5, 51
6, 23
8 , 76
32, 70
0, 68
0, 73
0, 75
0, 8 0
0, 8 5
0, 95
0, 97
1, 02
1, 8 9
1, 92
2, 33
2, 62
2, 8 4
3, 20
3, 50
4, 20
6, 60
2, 33
0, 8 2
0, 8 7
0, 90
0, 96
1, 02
1, 14
1, 17
1, 22
2, 27
2, 30
2, 8 0
3, 15
3, 41
3, 8 5
4, 19
5, 04
7, 92
2, 8 0
1, 72
1, 77
1, 8 7
2, 11
3, 01
3, 71
4, 49
2, 07
2, 13
2, 24
2, 53
3, 61
4, 46
5, 39
EAN koda
5011402302604
5011402302611
5011402302628
5011402305766
5011402305797
50114023058 27
501140230268 0
5011402302697
5011402302703
5011402302727
5011402450251
5011402450268
5011402450275
5011402450299
5011402450305
5011402306558
5011402306565
5011402310050
EAN koda
5011402302574
5011402306053
5011402306060
5011402304509
5011402304516
5011402304523
5011402310463
45
7.2.2012 14:29:02
burgij e za d rvo
oznaka
opis
X52001
X52006
X52011
X52016
X52021
X52026
X52031
X52036
X52266
X52041
X52246
X52046
X52251
X56001
burgij a za drvo 3x7 0mm
burgij a za drvo 4x8 0mm
burgij a za drvo 5x9 0mm
burgij a za drvo 6x 110mm
burgij a za drvo 7x 110mm
burgij a za drvo 8 x1 20mm
burgij a za drvo 9x1 30mm
burgij a za drvo 10x1 33mm
burgij a za drvo 11x1 50mm
burgij a za drvo 12x1 70mm
burgij a za drvo 13x1 70mm
burgij a za drvo 14x1 65mm
burgij a za drvo 15x1 65mm
garnitura burgija za drvo 4-10mm 5 kom.
oznaka
opis
X5218 5
X52190
X52150
X52155
X52160
X52165
X52170
X52175
bur. za drvo sa navojnim vr
bur. za drvo sa navojnim vr
bur. za drvo sa navojnim vr
bur. za drvo sa navojnim vr
bur. za drvo sa navojnim vr
bur. za drvo sa navojnim vr
bur. za drvo sa navojnim vr
bur. za drvo sa navojnim vr
X52077
X52211
burgij a za drvo F orstner 35x9 0mm
burgij a za drvo podesiva 15- 40mm
X52271
X5228 1
X5228 6
X52291
X52301
X52311
burgija za drvo - produžena 7x400mm
burgija za drvo - produžena 8x400mm
burgija za drvo - produžena 10x400mm
burgija za drvo - produžena 12x400mm
burgija za drvo - produžena 16x400mm
burgija za drvo - produžena 20x400mm
X56005
X56045
garnitura sve drov izbor 5, 6, 8mm 3x3 količ. 9
garnitura sve drov izbor 2- 10mm
16
X61500
X61501
X61502
X61510
X61511
količ.
burgij e za d rvo sa navoj nim
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
vrh om
količ.
om 6x200mm
om 8x200mm
om 10x380mm
om 12x380mm
om 14x380mm
om 16x380mm
om 18x380mm
om 20x380mm
1
1
1
1
1
1
1
1
burgij e za drvo - izbor
burgije za drvo - produžene
burgij e za drvo , opeku, metal - garniture
burgije pri vat HEX - izbor
burgija pri
burgija pri
burgija pri
burgija pri
burgija pri
vat HEX 10mm
vat HEX 13mm
vat HEX 16mm
vat HSS 12mm
vat HSS 16mm
d leta SD S - plus
oznaka
opis
X54402
X54407
X54412
X54417
šp ic
dleto pločasto 20x250mm
dleto pločasto 38x200mm
dleto žljebasto 22x240mm
prečnik
dužina
u mm
u mm
3
70
4
8 0
5
90
6
110
7
110
8
120
9
130
10
133
11
150
12
170
13
170
14
165
15
165
4, 5, 6, 8 , 10
rad. dužina
u mm
46
52
60
72
72
8 0
8 4
90
100
112
112
110
110
EAN koda
prečnik
u mm
6
8
10
12
14
16
18
20
rad. dužina
u mm
100
100
28 0
28 0
28 0
28 0
28 0
28 0
EAN koda
dužina
u mm
200
200
38 0
38 0
38 0
38 0
38 0
38 0
5011402302918
5011402302925
5011402305063
5011402302949
5011402302956
5011402302963
501140230508 7
5011402305094
5011402305469
5011402302994
5011402305421
5011402305124
5011402305438
5011402306411
0, 8 7
0, 78
0, 8 5
0, 8 5
0, 92
1, 12
1, 36
1, 46
2, 21
2, 38
1, 8 7
2, 06
1, 8 9
3, 70
1, 05
0, 93
1, 02
1, 02
1, 11
1, 34
1, 63
1, 75
2, 65
2, 8 5
2, 24
2, 48
2, 27
4, 44
5011402305346
5011402305360
5011402302437
5011402302444
5011402305308
5011402305315
5011402305322
5011402305339
3, 8 8
4, 22
5, 70
6, 26
7, 62
8 , 54
9, 44
10, 8 3
4, 66
5, 07
6, 8 5
7, 52
9, 15
10, 25
11, 33
12, 99
1
1
35
90
30
50114023098 70
501140230538 4
7, 96
16, 58
9, 55
19, 90
1
1
1
1
1
1
7
8
10
12
16
20
400
400
400
400
400
400
8 5
8 5
8 5
8 5
90
90
5035048 043592
5011402309917
5011402309924
5011402309931
5011402309955
5011402309979
5, 00
5, 00
5, 75
7, 05
9, 25
13, 70
6, 00
6, 00
6, 90
8 , 46
11, 10
16, 44
5011402306442
5011402306572
6, 40
13, 90
7, 68
16, 68
5011402313136
5011402313143
5011402313150
501140232178 0
5011402321797
2, 18
2, 26
2, 38
5, 44
6, 65
2, 62
2, 71
2, 8 5
6, 53
7, 98
6, 50
6, 50
10, 10
15, 00
7, 8 0
7, 8 0
12, 12
18 , 00
1, 36
1, 36
1, 36
1, 04
1, 41
0, 8 0
1, 63
1, 63
1, 63
1, 25
1, 69
0, 96
5, 6, 8
1
1
1
1
1
10
13
16
12
16
količ.
prečnik
u mm
1
1
1
1
20
38
22
dužina
u mm
250
240
200
240
EAN koda
5011402451326
5011402451333
5011402451340
5011402451357
ODODVIJAČI
oznaka
X61040
X61041
X61042
X61043
X6118 0
X6118 1
ododvijači ozidrive
opis
odvijač 25mm
odvijač 25mm
odvijač 25mm
odvijač 25mm
odvijač 50mm
odvijač 50mm
46
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 45
1
2
3
1,2,3
1,2,3
2
količ.
2
2
2
3
1
3
oblik
1
2
3
1,
2
1,
2,
3
2,
3
dužina
u mm
25
25
25
25
50
50
EAN koda
501140231338 9
5011402313396
5011402313402
5011402313594
5011402313327
5011402313365
45
7.2.2012 14:29:02
ozn aka
X 61020
X 61021
X 61022
X 61023
X 61160
X 61161
X 61080
X 61081
X 61083
X 61006
X 61061
X 61062
X 61063
X 61064
X 61066
X 61301
X 61321
X 61380
X 61381
X 61382
X 61384
0 00
0 0
X 61480
X 61481
2 0
0 01
X 61120
X 61460
X 61400
X 61401
X 61402
X 61403
X 62400
X 61440
op is
količ.
odvijači za hilips vijke
odvijač 2 mm
odvijač 2 mm
odvijač 2 mm
odvijač 2 mm
odvijač 0mm
odvijač 0mm
H1
H2
H3
H1,2,3
H1,2,3
H2
2
2
2
3
3
1
odvijači za He vijke
odvijač 2 mm H 4
odvijač 2 mm H
odvijač 2 mm H 4, ,
2
2
2
2
011402313419
011402313426
011402313433
011402313600
011402313334
011402313372
1,36
1,36
1,04
1,31
0,80
1,63
1,63
1,2
1, 7
0,96
011402313 3
011402313 70
011402313648
1,36
1,36
1,12
1,63
1,63
1,34
3
SL4, , 7.2
2
011402313631
1,09
1,31
2
2
2
2
2
1
T20
2
T30
10, 1 , 30
2
2
2
2
2
011402313
011402313
011402313
011402313
011402313
18
2
32
49
17
1,36
1,36
1,36
1,36
1,04
1,63
1,63
1,63
1,63
1,2
86
86
48
48
48
48
011402313242
011402313211
011402313181
011402313198
011402313297
011402313310
1,12
1,12
1, 8
1, 8
2,23
2,23
1,34
1,34
1,89
1,89
2,68
2,68
011402323449
03 048041321
3,60
2,90
4,32
3,48
01140231828
011402318292
03 048043 78
03 04804012
011402313624
,29
10,24
13, 7
2,00
1,36
,3
12,29
16,28
2,40
1,63
0114023131 7
011402313
011402313662
011402314263
011402314270
011402326112
0,7
3,10
1,9
3,30
11,30
1 , 1
0,90
3,72
2,34
3,96
13,
18,61
011402313174
1,90
2,28
količ. prečnik
d ubin a pakovanje E A N kod a
u mm
reza u mm
7 2 ,32,38,4 , 0, , 2
1
blister
011402318322
7 2 ,32,38,4 , 0, , 2
41
blister
011402318339
3
0, 7,74
30
blister
011402318346
1 68
2
blister
03 04804124
8,74,80,90,100
30
blister
03 0480412 3
,90
7,00
8,90
6,90
1 , 0
7,08
8,40
10,68
8,28
19,80
2,28
4,47
1,
2,28
2,74
,3
1,98
2,74
1
20
2
30
10,1 ,30
dvostrani odvijači
odvijač dvostrani 8 mm H2 SL
1
odvijač dvostrani 8 mm
2 SL
1
odvijač dvostrani 48mm, garnitura H3 1 SL ,
2 SL , SL4 SL7.2
odvijač dvostrani 48mm, garnitura
3 H1 SL , H2 SL ,
1
2
odvijač dvostrani 8 mm, garnitura H3 1 SL ,
2 SL , SL4 SL7.2
odvijač dvostrani 8 mm, garnitura
3 H1 SL , H2 SL ,
1
2
garniture odvijača izbor
odvijači garnitura delna nastavak
odvijači garnitura 1 delna nastavak
6
1
odvijači garnitura delna
odvijači garnitura 9 delna
odvijači garnitura 10 delna
odvijači garnitura delna
odvijači garnitura delna 2
6
9
10
6
6
nastavak
nastavak
nastavak
nastavak
mm
držala
nastavak univerzalni
nastavak magnetni 130mm
nastavak magnetni 0mm
nastavak podesivi
nastavak S S
magnetni nastavak
nasadni ključevi - garnitura
0
0
kod a
2
2
2
odvijač 2 mm SL4, , 7.2
R
R X
R
R X
R
H1
H2
H3
H1,2,3
H1,2,3
H2
E A N
H 4
H
H 4, ,
odvijači za T R vijke
mm T
mm TO
mm T
mm TO
mm T
dužina
u mm
2
2
3
odvijači za ravne vijke
odvijač 2
odvijač 2
odvijač 2
odvijač 2
odvijač 2
oblik
H1,2, SL4. ,7,
1,2
H1,2 2, H3,
1,2 2,
3,SL4. , . 2,SL .
SL4,7.2,
1,2, H1,2
1,2.3 H1,2,3,SL4. , ,7.2
10,1 ,20,2 ,30,40,
1,
2 2,
H1,2, SL4. ,7, 1,2
1,
2, H1, H2, SL4, SL7.2
1
1
1
1
1
1
nasadni ključevi garnitura 8,10,11,13mm
4
8,10,11,13
3
TESTERE
kru nske testere
ozn aka
op is
X 81000
8100
X 81010
X 81020
8102
testera krunska set 7 del. dubina 20mm
testera krunska set 7 del. dubina 41mm
testera krunska set 7 del. dubina 30mm
testera krunska dubina 2 mm
testera krunska set del. dubina 30mm
ozn aka
X 20003
2000
X 20012
X 20013
listovi za u bodne testere - drvo i dru gi m aterijali
op is
prihvat
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
46
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 4
količ.
dužina
u mm
rad. dol.
u mm
korak zuba
u mm
3
91,
91,
91,
91,
7
7
7
7
4
4
3
3
2
3
E A N
kod a
01140231 33
011402313990
0114023083 4
011402316342
47
7.2.2012 14:29:02
oznaka
opis
X20015
X20022
X20025
X21002
X21013
X21023
X21033
X21202
X23002
X23003
X24002
X24032
X28 133
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
X20032
X20035
X20042
X20045
X20052
X20055
X21042
X23042
X24042
X2558 2
količ.
, pvc
, pvc
, pvc,
usnj e
, pvc
, pvc,
, pvc,
pleksi
pleksi
list za ubodnu testeru drvo , pleksi
list za ubodnu testeru drvo , pvc
T - prih va t
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
list za ubodnu testeru drvo
, pvc
, pvc
, pvc
, pvc,
pleksi
list za ubodnu testeru drvo , pvc,
pleksi
5
2
5
2
3
3
3
2
2
3
2
2
3
dužina
u mm
91, 5
91, 5
91, 5
70
100
100
100
100
70
70
100
91, 5
8 0
rad. dol.
u mm
75
75
75
50
75
75
75
75
50
50
77
70
60
korak zuba
u mm
3
2
2
1, 3
2, 5
4
4
2, 5
2
2
2, 5
2, 5
2.5, 4
EAN koda
501140231398 3
5011402308 361
5011402313976
5011402309450
5011402316366
5011402316373
501140231638 0
5011402308 378
50114023078 8 3
5011402316434
5011402309306
5011402309290
5035048 044438
4, 47
1, 65
4, 47
2, 04
3, 16
3, 16
2, 8 6
2, 14
1, 70
2, 35
4, 20
2, 35
2, 43
5, 36
1, 98
5, 36
2, 45
3, 79
3, 79
3, 44
2, 56
2, 04
2, 8 3
5, 04
2, 8 3
2, 91
2
5
2
5
2
5
2
2
2
2
100
100
100
100
100
100
70
76
100
8 1, 5
75
75
75
75
75
75
50
50
72
53
4
4
3
3
2
2
1, 3
2
2, 5
2
5011402308 408
5011402313952
5011402308 415
5011402313945
5011402308 422
5011402313938
5011402309498
5011402307920
5011402309344
5011402334155
1, 70
4, 59
1, 70
4, 59
1, 70
4, 59
2, 06
1, 8 2
4, 39
2, 8 4
2, 04
5, 51
2, 04
5, 51
2, 04
5, 51
2, 48
2, 18
5, 27
3, 41
listovi za ubod ne testere - m etal i d rugi m aterij ali
U
- prih va t
X22003
X22012
X22013
X22015
X22042
X22152
X22153
X22155
X26042
list za ubodnu testeru metal
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
T - prih va t
X22022
X22032
X22052
X22162
X25042
X25062
X26052
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
ist za ubodnu testeru metal, ob. met., inox
list za ubodnu testeru metal
ist za ubodnu testeru aluminij , pvc
list za ubodnu testeru metal, oboj. metali
list za ubodnu tes. met., drvo sa ekserima
3
2
3
5
2
2
3
5
2
70
70
70
70
92
70
70
70
125
50
50
50
50
75
50
50
50
105
2
0, 7
0, 7
0, 7
prog.
1, 2
1, 2
1, 2
5011402316403
5011402309375
5011402316427
5011402307746
5035048 040225
5011402308 38 5
5011402316410
5011402314003
5035048 041444
2, 38
4, 8 5
1, 72
2, 38
4, 64
3, 40
1, 72
2, 38
4, 64
2, 31
5, 29
2, 8 5
5, 8 3
2, 07
2, 8 5
5, 56
4, 08
2, 07
2, 8 5
5, 56
2, 77
6, 35
2
2
2
2
2
2
2
76
76
100
76
100
76
1
50
50
75
50
72
49
32
2
0, 7
prog.
1, 2
3
1, 5
105
501140230938 2
5011402309399
5035048 041468
5011402308 439
5011402309276
5011402309252
5035048 041475
2, 01
2, 01
3, 40
2, 01
4, 13
2, 35
5, 29
2, 42
2, 42
4, 08
2, 42
4, 95
2, 8 3
6, 35
5
5
5
10
5011402309108
5011402309146
5011402309153
5011402308 446
6, 26
4, 8 8
3, 8 4
11, 51
7, 52
5, 8 6
4, 60
13, 8 1
5
5
5
5011402309092
5011402309122
5011402309139
5, 8 3
5, 00
4, 22
6, 99
6, 00
5, 07
4, 90
9, 37
9, 64
5, 17
5, 8 8
11, 24
11, 56
6, 20
47
listovi za ubod ne testere – garniture
X28 105
X27035
X27040
X27000
X28 100
X27025
X27030
oznaka
X21172
X21252
X2118 2
X22132
48
U
– prih va t
list za ubodnu testeru gar. drvo gladak rez
list za ubodnu testeru garnitura drvo
list za ubodnu testeru drvo , metal
list za ubodnu testeru drvo , metal
T - prih va t
list za ubodnu testeru garnitura metal
list za ubodnu testeru garnitura drvo
list za ubodnu testeru garnitura drvo , metal
listovi za testeru lisi i re
opis
list testere lisičji rep HCS, drvo
list testere lisičji rep HCS, drvo, pvc
list testere lisičji rep HCS, drvo
list testere lisičiji rep. HSS, metal, aluminijum
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 47
količ.
2
2
2
2
dužina
u mm
152
305
240
152
korak zuba
u mm
4
4
5- 6, 5
1, 4
EAN koda
5011402307708
5011402324675
5011402307715
50114023078 69
7.2.2012 14:29:02
oznaka
opis
X22172
X21192
X22182
X22142
list tes. lisičji rep HSS, metal, ob. met., alumijum
list tes. lisičji rep HAS, drvo, obojeni metali, pvc
list tes. lisičji rep BIM, metal, ob. met., alum., pvc
list tes. lisičji rep BIM, metal, ob. met., alum., pvc
oznaka
X29961
X29971
X29981
oznaka
X44320
X44300
X44325
X44310
X44335
X44315
oznaka
količ.
dužina
u mm
152
152
152
228
2
2
2
2
listovi za testeru Scorpion
opis
list testere Scorpion HCS drvo, pvc
list testere Scorpion HCS drvo
list testere Scorpion BIM metal, obojeni metali, aluminijum
listovi za testeru Alligator
opis
dužina
u mm
290
360
290
360
290
360
list za testeru Alligator, drvo, pvc
list za testeru Alligator, drvo, pvc
list za testeru Alligator, drvo
list za testeru Alligator TCT/HM siporex
list za testeru Alligator TCT/HM nebrušeni, siporex
list za testeru Alligator TCT/HM nebrušeni, siporex
listovi za kužne testere
opis
X13000
X13050
X13010
X13100
X13120
brzi uzdužni rez
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
X13005
X13025
X13105
X13125
X13145
X13045
X15360
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM
list za kružnu testeru TCT/HM HI-TECH
korak zuba
u mm
2,5
2,5
1
1,8
EAN koda
dužina
u mm
200
99
125
EAN koda
radna dužina
u mm
240
310
240
310
240
310
EAN koda
EAN koda
5011402316960
5011402307722
5011402324682
5011402307876
5035048042779
5035048042786
5035048042793
5035048044544
5035048044506
5035048044551
5035048044520
5035048044575
5035048044537
4,83
5,10
4,83
6,68
5,80
6,12
5,80
8,01
7,21
2,82
3,64
8,65
3,38
4,37
23,06
23,64
17,91
39,62
30,76
39,62
27,67
28,37
21,50
47,54
36,91
47,54
prečnik
u mm
otvor
u mm
število
zob
140
127
150
160
170
12,7
12,7
20
16
16
14
8
18
12
12
5011402301881
5011402308873
5011402301904
5011402308972
5011402308996
15,37
10,66
18,81
13,86
11,40
18,44
12,79
22,58
16,63
13,68
140
184
160
170
190
210
184
12,7
16
16
16
16
30
16
32
40
40
40
40
48
18
5011402301898
5011402301935
5011402308989
5011402309009
5011402314027
5011402301973
5035048041604
29,54
29,35
29,35
29,10
29,35
34,65
17,55
35,45
35,22
35,22
34,92
35,22
41,58
21,06
dužina
u mm
82
75,5
82
širina
u mm
5,5
5,5
5,5
debelina
u mm
1,1
1,1
1,1
5035048041093
5035048041062
5035048043936
7,31
7,06
2,94
8,77
8,47
3,53
5035048044469
5035048044476
5035048044483
2,35
2,00
2,59
RAZNO
oznaka
X35007
X35012
X24192
X40505
X40510
X40515
oznaka
X31040
X31045
X31050
X31055
X31020
X31030
X31100
X31105
X31110
X31115
noževi za renda
opis
nož za rende TCT/HM
nož za rende TCT/HM
nož za rende HSS
pribor za renda
remen za rende KW750
remen za rende tip 1 - 5
remen za rende tip 6, 7
brusni papiri
opis
standard mere 115x280mm
brusni papir 280x115mm gr. 60 BD
brusni papir 280x115mm gr. 100 BD
brusni papir 280x115mm gr. 150 BD
brusni papir 280x115mm izbor BD
brusni papir 280x115mm gr. 60
brusni papir 280x115mm gr. 150
standard mere 93x230mm
brusni papir 230x93mm gr. 60
brusni papir 230x93mm gr. 100
brusni papir 230x93mm gr. 150
brusni papir 230x93mm izbor
48
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 48
količ.
2
2
2
EAN koda
količ.
zrna
materijal
EAN koda
10
10
10
10
10
10
60
100
150
3x60,4x100,3x150
60
150
Alox crveni
Alox crveni
Alox crveni
Alox crveni
Alox crveni
Alox crveni
5011402311415
5011402311422
5011402311439
5011402311446
5011402311378
5011402311392
2,18
1,97
1,89
3,62
2,18
1,89
2,62
2,36
2,27
4,34
2,62
2,27
10
10
10
10
60
100
150
3x60,4x100,3x150
Alox crveni
Alox crveni
Alox crveni
Alox crveni
5011402312009
5011402312016
5011402312023
5011402312030
1,82
1,67
1,63
1,97
2,18
2,01
1,95
2,36
49
7.2.2012 14:29:02
op is
X 32027
X 32032
X 32037
32042
32182
322 2
32047
X 32072
X 32277
32282
32287
321
321 0
32297
X 32302
X 32110
3210
ozn aka
bru sni papir – za rotac ione bru silic e
količ.
zrn a
brusn i p ap ir okrugli, gr. 0 12
brusn i p ap ir okrugli, gr. 80 12
brusn i p ap ir okrugli, gr. 120 12
brusn i p ap ir okrugli, gr. 180 12
brusn i p ap ir gr. 240 12
brusn i p ap ir gr. 320 12
brusni papir okrugli, izbor 12
brusni papir
brzoizmenjivi (čičak)
brusni papir okrugli
brusni papir okrugli
brusni papir okrugli
brusni papir okrugli
12
11
11
11
mm gr. 80
mm gr. 0
mm gr. 80
mm gr. 120
brusn i p ap ir okrugli gr. 40
brusn i p ap ir okrugli gr. 0
gumen i d iskovi za ugaon e brusilice
kolut za ugaonu brusilicu
kolut za ugaonu brusilicu
disk gumiran 12 mm
d isk gumiran
11 mm
12 mm
12
11
11
11
1
1
1
40
0
op is
količ.
papir brus. trou. - čičak gr. 40
papir brus. trou. - čičak gr. 0
papir brus. trou. - čičak gr. 80
papir brus. trou. - čičak gr. 120
papir brus. trou. - čičak gr. 180
1
3
3
papir brus. trou. - čičak gar. izbor
brusni papir izbor
280
32
brusn i p ap ir d elta gr. 40
brusn i p ap ir d elta gr. 0
brusn i p ap ir d elta gr. 80
brusn i p ap ir d elta gr. 120
brusn i p ap ir d elta gr. 240
brusn i p ap ir d elta gar. izbor
10
brusni papir delta - čičak vp. gr. 80
brusni papir delta - čičak vp. gr. 120
op is
busna traka 7
busna traka 7
busna traka 7
busna traka 7
busna traka 7
busna traka 7
busna traka
50
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 49
33 gr. 40
33 gr. 0
33 gr. 80
33 gr. 100
33 gr. 1 0
33 gar. izbor
410 gr. 40
22
22
zrn a
materij al
40
0
80
120
180
240
2 8,2 180,1 240
120, 180, 240
A lox beli
A lox beli
A lox beli
A lox beli
A lox beli
A lox beli
A lox beli
A lox beli
žičana vuna
žičana vuna
2x gruba n avlaka,
2 siva polirna navlaka, 2 polirni su er
40
0
80
120
180
brusilni kolut - hitrovpenjalni
bru sne trake
11
11
11
12
12
bru sni papir za trou gaone vibrac ione bru silic e
31432
31437
31442
31447
314 2
33181
3318
33191
3319
33201
3320
330 1
80
0
80
120
3
3
3
3
11 mm
11 mm
papir brus. trou. gr. 40
papir brus. trou. gr. 0
papir brus. trou. gr. 80
papir brus. trou. gr. 120
papir brus. trou. gr. 180
papir brus. trou. gr. 240
papir brus. trou. garnitura izbor
brusn i p ap ir n astavci
žičana vuna gruba
žičana vuna fina
set za čiščenje
ozn aka
0
80
120
180
240
320
2 120,1 0,80,1 0
E A N kod a
u mm
12
12
12
12
12
12
12
bru sni papir i diskovi za u gaone bru silic e
31034
31039
31004
31009
31014
31019
31024
32477
32204
32209
32472
314 7
3709
32427
323 7
32432
X 32372
32437
32482
31477
31482
prečnik
1
2
0,80,2 120,1 180
40
0
80
120
240
0,80,120,240,320
80
120
količ.
3
3
3
3
3
3
3
zrn a
1
40
0
80
100
1 0
0,80,100
40
d imn zij e trake
u mm
7
33
7
33
7
33
7
33
7
33
7
33
410
ozn aka
cen a
011402312 8
011402312
011402312 72
011402312 89
011402318810
011402324170
011402312 9
1,9
1,89
1,89
1,72
1,94
1,94
2,1
2,34
2,27
2,27
2,07
2,33
2,33
2, 9
011402312740
011402324200
011402324217
011402324224
1,82
2,11
2,11
1,87
2,18
2, 3
2, 3
2,24
01140231719
011402317202
3, 7
3,37
4,28
4,0
0114023242
0114023242 2
011402317011
011402317004
9,13
10,34
4,47
4,37
10,9
12,41
,3
,24
03 048043 30
03 048043 47
03 0480401 7
03 0480401 4
03 048040171
03 048042 01
03 048042 18
01140233 722
03 048042 2
03 048042 32
01140233 71
3,13
4,0
2,84
2,84
2,84
2,84
2,8
2,01
,38
,38
,41
3,7
4,8
3,41
3,41
3,41
3,41
3,44
2,42
7,
7,
7, 9
01140232748
011402327492
011402327 08
011402327 1
011402327 22
3,03
2,74
2, 7
2,4
2,4
3, 4
3,29
3,20
2,94
2,94
011402327 3
03 048047880
011402327 07
01140232 488
011402327 14
01140232 49
011402327 21
03 048040133
011402327737
011402327744
2,84
8,82
2,04
1,89
1,87
1,7
1,7
3,13
1,2
1,4
3,41
10, 8
2,4
2,27
2,24
2,10
2,10
3,7
1, 1
1,7
,02
4,
4,
4,
,02
4,
3,79
,03
,48
,48
,48
,03
,48
4, 4
E A N
E A N
kod a
kod a
01140231109
011402311101
011402311118
01140231112
011402311132
011402311149
0114023108 2
49
7.2.2012 14:29:03
ozn aka
op is
X 33066
X 33071
X 33076
X 33081
X 33086
X 33091
X 33096
X 33101
X 33106
X 33111
X 33156
X 33161
X 33166
X 33171
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
busn
ozn aka
zrn a
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
60
80
100
150
1x60,80,100
40
60
80
100
150
60
80
100
150
a traka 65x410 gr. 0
a traka 65x410 gr.80
a traka 65x410 gr.100
a traka 65x410 gr.1 0
a traka 65x410 izbor
a traka 75x457 gr.40
a traka 75x457 gr. 0
a traka 75x457 gr.80
a traka 75x457 gr.100
a traka 75x457 gr.1 0
a traka 75x510 gr. 0
a traka 75x510 gr.80
a traka 75x510 gr.100
a traka 75x533 gr.1 0
bru šenje
op is
id
id
id
id
isk Ø
isk Ø
isk Ø
isk Ø
zrn a
X 32095
X 32105
X 32107
X 32132
brusn
brusn
brusn
brusn
ozn aka
op is
X 36000
X 36010
X 36020
X 36025
X 36035
X 36040
X 36070
X 36080
X 32202
X 32247
X 32312
žičana četka pjosnata
žičana četka pjosnata
žičana četka pjosnata
žičana četka lončasta
ozn aka
količ.
125mm gr.40
100mm gr. 0
115mm gr.40
125mm fin
40
60
40
količ.
7 mm
100mm
0mm
2 mm
6
6
6
6
6
6
žičana četka lončasta 7 mm groba
žičana četka pjosnata 115mm
žičana četka lončasta
mm
p olirn a n avlaka Ø 125mm
polirni sun er 12 mm
osnovna ploča
glodala
op is
količ.
X 80020
X 66105
X 66115
X 66120
garn itura glod ala 10 kos
glodalo konično 4-24mm
glodalo konično 3-14mm
glodalo konično 1 -30mm
ozn aka
op is
X 66367
X 66368
X 66340
X 66341
X 66350
X 66301
X 66321
X 66323
glava brzostezna. 13mm 3 8 24
glava brzostezna. 13mm 1 2 24
ključ stezne glave 8 -10mm
ključ stezne glave 13mm
ključ stezne glave 10 -13mm
stezna glava - ključ 13mm sp. navoj 3 8
stezna glava - ključ 13mm sp. navoj 3 8
stezna glava - ključ 13mm sp. navoj 1 2
ozn aka
X 66451
X 40200
X 40220
X 40500
X 40520
te ne
a eik
10
1
1
1
če i
dru gi pribor
op is
p ribor za buši lice
ad ap ter za glavu SDS p lus
pumpa S
12
mm ( 1200 l h)
pumpa S P 1 2 3 4 8mm ( 2 00 l h )
pribor za tračne brusilice
remen za tračnu brusilicu B 8
remen za tračnu brusilicu B 83
50
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 50
d imn zij e trake
u mm
65 x 410
65 x 410
65 x 410
65 x 410
65 x 410
75 x 457
75 x 457
75 x 457
75 x 457
75 x 457
75 x 510
75 x 510
75 x 510
75 x 510
prečnik
u mm
125
100
115
125
prečnik
u mm
75
100
50
25
75
75
115
65
125
125
125
3,79
2,55
3,79
4,25
5,34
4,56
4,18
4,18
4,18
4,56
4,56
4,56
4,56
5,02
4,54
3,06
4,54
5,10
6,41
5,48
5,01
5,01
5,01
5,48
5,48
5,48
5,48
6,03
5,92
4,37
7,65
2,31
7,11
5,24
9,18
2,77
3,40
3,84
3,37
3,20
4,22
3,74
8,47
6,99
2,99
7,38
5,87
4,08
4,60
4,05
3,85
5,07
4,49
10,17
8,39
3,58
8,86
7,05
39,20
9,88
10,39
34,66
47,04
11,86
12,47
41,60
26,45
25,80
1,26
1,36
1,34
9,95
9,95
6,70
31,74
30,96
1,51
1,63
1,60
11,94
11,94
8,04
5011402320561
5011402321216
5011402321230
10,25
13,47
21,24
12,30
16,17
25,49
5035048044445
5035048044490
3,85
2,20
4,62
2,64
E A N
prečnik
u mm
steblo
u mm
E A N
4-24
3-14
1 -30
8
8
8
38
12
24
24
38
38
12
24
24
20
stan d ard
DI N S14
DI N S2A
DI N S8
kod a
5011402316984
5011402317004
5011402317110
5011402317653
E A N
n avoj
kod a
5011402310869
5011402310876
5011402310883
5011402310890
5011402310906
5011402310913
5011402310920
5011402310937
5011402310944
5011402310951
5011402311040
5011402311057
5011402311064
5011402311071
steblo
u mm
6
6
6
prečnik
u mm
13
13
8-10
13
10-13
24
13
24
13
20
13
ši rin a
u mm
10
10
10
25
75
otvor
u mm
16 (M 10)
16 (M 10)
22 (M 14)
13
E A N
kod a
5011402317752
5011402317783
5011402317806
5011402317844
5011402317875
5011402317882
5011402317950
5011402317974
5011402323968
5011402324149
5011402325290
kod a
5035048044872
5011402319077
5011402319091
5011402319107
E A N
kod a
5011402325948
5011402325955
5011402320578
5011402320585
5011402320806
5011402320493
5011402320455
5011402320479
E A N
kod a
51
7.2.2012 14:29:03
m u nic ija za h ef talic e
ozn aka
op is
A 5906
A 5908
A 5910
A 5912
A 5914
klamerice ši
klamerice ši
klamerice ši
klamerice ši
klamerice ši
roke 6mm B D418, KX 418E
roke 8mm B D418, KX 418E
roke 10mm B D418, KX 418E
roke 12mm B D418, KX 418E
roke 14mm B D418, KX 418E
X 70106
X 70108
X 70110
X 70112
X 70114
X 70319
X 70322
X 70325
X 70330
X 71214
X 71219
X 71225
X 71230
1200
1200
1200
1200
1200
dužina
u mm
6
8
10
12
14
ši rin a
u mm
11
11
11
11
11
klamerice visoke 6mm A 5751, 70004
klamerice visoke 8mm A 5751, 70004
klamerice visoke 10mm A 5751, 70004
klamerice visoke 12mm A 5751, 70004
klamerice visoke 14mm A 5751, 70004
klamerice visoke 19mm B D428, KX 428E
klamerice visoke 22mm B D428, KX 428E
klamerice visoke 25mm B D428, KX 428E
klamerice visoke 30mm B D428, KX 428E
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
6
8
10
12
14
19
22
25
30
ekserči
ekserči
ekserči
ekserči
1500
1100
750
750
14
19
25
30
i, 14mm B
i, 19mm B
i, 2 mm B
i, 30mm B
418,
428,
428,
428,
418E
428E
428E
428E
količ.
E A N
kod a
3830006396978
3830006396985
3830006396992
3830006397005
3830006397012
2,25
2,30
2,45
2,70
2,85
2,70
2,76
2,94
3,24
3,42
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
4,4
4,4
4,4
4,4
5011402315628
5011402315635
5011402315642
5011402315659
5011402315666
5011402315765
5011402315772
5011402315789
5011402315802
1,55
1,60
1,65
1,84
1,89
4,18
4,61
5,36
5,73
1,86
1,92
1,98
2,21
2,27
5,01
5,53
6,44
6,87
3
3
3
3
5011402316229
5011402316243
5011402316250
5011402316274
5,58
5,02
4,15
4,49
6,70
6,03
4,98
5,39
dodatna oprem a za testere, m akaze , kosilic e
ozn aka
op is
E A N
A 6150
A 6154
A 6156
A 6158
A 6295
A 6296
A 6023
A 6039
A 6102
lan ac za GK1000
lan ac 30 cm GK1630
lan ac 40 cm GK1640
lan ac 20 cm GKC 1817, GP C 1800
lan ac 35 cm GK1935
lan ac 40 cm GK1940T
ulje za lančane testere
pribor za oštrenje lanca
sprej za održavanje
5035048148907
5011402727803
5011402727827
5035048143032
5035048311523
5035048311554
5011402727735
5011402714056
5011402711604
24,27
14,49
17,72
9,80
15,31
16,50
10,76
11,69
10,75
29,13
17,39
21,26
11,76
18,37
19,80
12,91
14,03
12,90
A 6226
A 6440
A 6441
A 6442
A 6044
A 6053
A 6480
A 6481
A 6487
A 6488
A 6495
kalem sa n aj lon om GL 250, GL 310, GL 360
kalem sa najlonom 2 m. GL 0, GL4 2
5035048311561
5035048009338
5035048009345
5035048009352
5011402713998
5011402711123
5019977013314
5019977016230
5035048010402
5035048010419
5035048010778
3,25
3,42
3,84
4,61
2,50
2,74
3,11
2,57
4,01
4,01
5,24
3,90
4,11
4,60
5,53
3,00
3,29
3,73
3,09
4,81
4,81
6,29
GL 655, GL 652, GL 653, GL 660, GL 580, GL 315
kalem sa n aj lon om GL 200, GL 220, GL 300, GL 320
kalem sa najlonom 9m. GL330 GL220, GL420
kalem sa n aj lon om GL 575, GL 595
kalem sa najlonom 10m. GL301, GL3 0
kalem sa n aj lon om GL 680, GL 685, GL 687, GL 690
kalem sa najlonom kaseta GL 80
kalem sa najlonom 2 m. GL701, GL720, GL741
52
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 51
kod a
51
7.2.2012 14:29:03
tehnički
KATANCIpodaci
– CILINDAR
ULOŠCI
C orbin
ozn aka
op is
E A N
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
katan ac E uro 20 mm B
katan ac E uro 25 mm B
katan ac E uro 30 mm B
katan ac E uro 40 mm B
katan ac E uro 50 mm B
katan ac E uro 60 mm B
katanac Euro dugačak 30 mm B
katanac Euro dugačak 40 mm B
katanac Euro dugačak 0 mm B
katanac Euro e tra dugačak 30 mm B
katanac Euro e tra dugačak 40 mm B
katanac Euro e tra dugačak 0 mm B
katan ac Kombo 29,5 mm
katan ac Kombo 40 mm
katan ac E uro M arin e 25 mm B
katan ac E uro M arin e 30 mm B
katan ac E uro M arin e 40 mm B
katan ac E uro M arin e 50 mm B
katan ac E uro M arin e 60 mm B
katanac Euro Marine dugačak 2 mm B
katanac Euro Marine dugačak 30 mm B
katanac Euro Marine dugačak 40 mm B
katanac Euro Marine dugačak 0 mm B
oklp olj en i katan ac 62 mm B
oklp olj en i katan ac 81 mm B
oklp olj en i katan ac 91 mm B
oklp olj en i katan ac GR I Z Z L Y 84 mm B
8014017000016
8014017000023
8014017000030
8014017000047
8014017000054
8014017000061
8014017000078
8014017000085
8014017000092
8014017168037
8014017146806
8014017146882
8014017206791
8014017175844
8014017175851
8014017000283
8014017000290
8014017000306
8014017000313
8014017000320
8014017000337
8014017000344
8014017000351
8014017000368
8014017000528
8014017000535
8014017000542
8014017192391
4,55
5,07
5,35
7,15
11,12
15,12
5,35
7,23
11,23
6,14
7,80
12,36
16,08
8,23
12,54
12,48
13,99
15,87
20,49
27,34
13,80
15,64
17,50
22,08
36,99
42,19
44,23
59,59
5,46
6,09
6,42
8,58
13,34
18,14
6,42
8,67
13,48
7,37
9,36
14,84
19,30
9,88
15,05
14,97
16,78
19,04
24,59
32,80
16,56
18,77
21,00
26,50
44,39
50,63
53,08
71,50
P C 5000010
P C 5000012
P C 5000013
P K1005901
P C 7000010
P C 7000012
P C 7000013
P C 7000014
P C 7000016
P C 7000017
P C 7030012
P C 7010010
P C 7010014
P K3505100
cilindar dvojni 30-30, 3 ključi
cilindar dvojni 30-3 , 3 ključi
cilindar dvojni 30-40, 3 ključi
sirovi ključ orbin 28mm
cilindar dvojni Eurostar 30-30, ključeva
cilindar dvojni Eurostar 30-3 , ključeva
cilindar dvojni Eurostar 30-40, ključeva
cilindar dvojni Eurostar 3 -3 , ključeva
cilindar dvojni Eurostar 30-4 , ključeva
cilindar dvojni Eurostar 3 -40, ključeva
cilin d ar d voj n i E urostar sa d ugmetom 30-35
cilin d ar d voj n i E urostar sa d ugmetom 30-30
cilin d ar d voj n i E urostar sa d ugmetom 35-35
sirovi ključ orbin Eurostar
8014017079333
8014017161908
8014017092141
8014017078800
8014017182026
8014017212518
8014017212525
8014017182088
8014017182101
8014017182125
8014017212730
8014017182330
8014017182354
8014017183146
8,64
9,25
9,37
0,65
13,20
15,64
16,83
16,83
18,06
18,06
22,65
21,99
23,58
1,53
10,37
11,10
11,25
0,78
15,85
18,77
20,20
20,20
21,68
21,68
27,18
26,38
28,29
1,84
ozn aka
op is
E A N
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
P L
katan ac B & D 20mm
katan ac B & D 25mm
katan ac B & D 30mm
katan ac B & D 40mm
katan ac B & D 50mm
katan ac B & D 60mm
katan ac B & D 70mm
katanac B
dugačak 20 mm
katanac B
dugačak 2 mm
katanac B
dugačak 30mm
katanac B
dugačak 40mm
katanac B
dugačak 0mm
oklp olj en i katan ac 50mm
oklp olj en i katan ac 70mm
oklp olj en i katan ac 90mm
8014017149999
8014017150001
8014017150018
8014017150025
8014017150032
8014017150049
8014017187052
8014017188080
8014017188097
8014017188103
8014017188110
8014017188127
8014017218183
8014017218190
8014017218206
1,54
1,65
2,17
3,13
5,81
8,60
12,21
1,55
1,99
2,96
3,91
6,55
7,25
12,90
17,90
1,84
1,98
2,61
3,75
6,97
10,31
14,65
1,87
2,38
3,55
4,70
7,87
8,70
15,48
21,48
0102100
0102600
0103100
0104100
0105100
0106100
0123100
0124100
0125100
0133100
0134100
0135100
0155100
0203100
0204100
1002600
1003100
1004100
1005100
1006100
1022600
1023100
1024100
1025100
2016100
2018100
2019100
4318500
18020
18025
18030
18040
18050
18060
18070
18220
18225
18230
18240
18250
38150
38170
38190
C orbin B&D
kod a
kod a
B * - B lister p akovan j e
52
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 52
53
7.2.2012 14:29:03
kataloška oznaka
EAN oznaka
strana
kataloška oznaka
EAN oznaka
A6988
5035048010167
11,25
13,50
A7039
5035048009000
10,50
A7062
5035048010341
A7064
strana
40
GL4525
5035048318133
39,92
47,90
28
12,60
40
GL701
5035048144930
45,75
54,90
28
7,75
9,30
40
GL741
5035048144961
63,25
75,90
28
5035048010556
19,08
22,90
40
GS2400
5035048190074
73,25
87,90
31
A7073
5035048010396
11,08
13,30
40
GSL200
5035048290194
92,42
110,90
30
A7074
5035048010525
3,25
3,90
40
GSL700
5035048291245
112,42
134,90
30
A7094
5035048009758
7,67
9,20
40
GT4550
5035048341261
134,08
160,90
29
A7104
5035048010624
13,58
16,30
40
GT5055
5035048341384
161,58
193,90
29
A7141
5035048010815
5,25
6,30
40
GT6026
5035048190135
308,25
369,90
29
A7142
5035048010822
15,58
18,70
40
GT7030
5035048190234
63,25
75,90
29
A7152
5035048072554
16,08
19,30
40
GTC1850L
5035048341544
43,25
51,90
30
A7154
5035048072578
34,92
41,90
40
GWC1800L
5035048358795
60,75
72,90
27
A7156
5035048072592
13,83
16,60
40
GW2610V
5035048182567
45,75
54,90
27
A7174
5035048022436
26,58
31,90
40
H P188F 4BK
5035048260289
87,42
104,90
7
A7175
5035048022443
12,42
14,90
40
KA1000
5035048202722
120,75
144,90
16
ACV1205
5035048158807
10,75
12,90
36
KA191EK
5035048129845
149,08
178,90
18
BDL120
5035048151150
13,42
16,10
23
KA274EKA
5035048129814
112,42
134,90
16
BDL230S
5035048160763
29,08
34,90
24
KA280K
5035048272008
116,58
139,90
18
BDS200
5035048141779
29,92
35,90
25
KA300
5035048188682
160,75
192,90
16
BDS202
5035048186909
83,25
99,90
25
KA511EKA
5035048129791
43,25
51,90
16
BDS300
5035048136010
19,08
22,90
25
KA86
5035048175163
74,92
89,90
17
5035048186459
34,92
41,90
25
KA88
5035048128718
59,92
71,90
17
BDS303
CD115
5035048107492
34,92
41,90
15
KA89EK
5035048261088
72,42
86,90
17
CD601
5035048158203
39,92
47,90
13
KA902EK
5035048261095
21,58
25,90
17
CJ 700N
5035048893951
32,42
38,90
37
KC36NL
5035048278628
55,75
66,90
10
CP100/ 2
8020119054864
40,75
48,90
42
KC460LN
5035048278611
64,92
77,90
10
CP200/ 3
8020119029015
26,58
31,90
42
KD860KA
5035048289051
89,92
107,90
6
CP2525
8020119034200
54,92
65,90
42
KD975
5035048231913
152,42
182,90
6
CP2525KI T
8020119051528
12,42
14,90
42
KD975KA
5035048231876
69,08
82,90
6
CP300/ 4
8020119032213
384,92
461,90
42
KD985KA
5035048231890
CP5050
8020119034279
578,25
693,90
42
KG1200
5035048939291
38,25
45,90
15
DC75
5035048199640
124,92
149,90
37
KG2000
5035048939284
119,08
142,90
15
5035048312018
86,58
103,90
15
6
5035048332306
34,08
40,90
34
KG750
DV7210N
5035048332252
869,92
1043,90
33
KG915
5035048118986
102,42
122,90
15
DV9610PN
5035048336854
174,92
209,90
34
KR1102K
5035048335499
52,42
62,90
3
EGBL108K
5035048306239
25,75
30,90
8
KR504CRE
5035048287873
96,58
115,90
5
EGBL108KB
5035048311462
70,75
84,90
8
KR554CRES
5035048287965
46,58
55,90
5
EMAX32S
5035048347614
54,08
64,90
26
KR604CRES
5035048288054
43,25
51,90
5
EMAX34S
5035048347652
71,58
85,90
26
KR654CRESK
5035048288092
44,92
53,90
4
EMAX38I
5035048347737
83,25
99,90
26
KR705K
5035048354476
EPC126BK
5035048244159
114,92
137,90
7
KR805K
5035048354483
30,75
36,90
4
EPC12CA
5035048894484
81,58
97,90
9
KR911K
5035048354469
29,08
34,90
3
EPC146BK
5035048244203
37,42
44,90
7
KS1300
5035048181997
34,08
40,90
13
EPC14CA
5035048894446
53,25
63,90
9
KS1400L
5035048179802
44,92
53,90
13
EPC18CABK
5035048894415
87,42
104,90
9
KS1500LK
5035048179833
49,08
58,90
13
EPC96CA
5035048894514
44,92
53,90
9
KS500
5035048172482
67,42
80,90
11
EPL148K
5035048307342
64,08
76,90
8
KS600E
5035048172971
71,58
85,90
11
5035048311424
90,75
108,90
8
KS777K
5035048314555
102,42
122,90
11
99,90
12
14
DV1210N
EPL148KB
4
EPL188K
5035048307366
41,58
49,90
8
KS800S
5035048173053
83,25
EPL188KB
5035048311448
122,42
146,90
8
KS880EC
5035048147955
124,08
148,90
F SM1600
5035048337561
165,75
198,90
36
KS900SK
5035048173091
142,42
170,90
12
GD300
5035048190050
129,08
154,90
27
KS950SLK
5035048192580
29,08
34,90
12
GK1000
5035048142790
179,08
214,90
32
KW1600EKA
5035048200612
46,58
55,90
19
GK1935
5035048164891
84,92
101,90
32
KW712
5035048939239
55,75
66,90
20
GK1940T
5035048164952
111,58
133,90
32
KW750K
5035048312070
56,58
67,90
20
GL310
5035048318119
145,75
174,90
28
KW900E
5035048939277
56,58
67,90
19
GL360
5035048318126
154,08
184,90
28
KW900EKA
5035048150764
89,08
106,90
19
54
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 53
53
7.2.2012 14:29:03
kataloška oznaka
EAN oznaka
strana
KX1650
5035048331507
94,92
113,90
21
KX1692
5035048191408
131,58
157,90
21
KX2000K
5035048939314
59,92
71,90
21
KX2200K
5035048331538
83,25
99,90
21
KX418EYM4
5011402127535
90,75
108,90
22
LZR310
5035048135921
116,58
139,90
23
LZR4
5035048122846
22,42
26,90
24
LZR6
5035048135938
31,58
37,90
24
M300
5035048246078
47,42
56,90
38
M650
5035048245880
52,42
62,90
38
NV2400N
5035048171943
46,58
55,90
33
NV3603N
5035048171967
64,08
76,90
33
NV4803N
5035048171974
42,42
50,90
33
ORB48CRN
5035048340028
175,75
210,90
35
ORB48BGN
503504 8339992
68,25
81,90
35
ORB72MBL
5035048340080
97,42
116,90
35
ORB72EBL
5035048340127
19,08
22,90
35
PAV1205
5035048901496
29,08
34,90
36
PD1080
5035048258774
23,25
27,90
36
PD1200
5035048258484
29,92
35,90
36
34,90
10
PLR36NC
5035048278628
29,08
PV1225NB
5035048296325
47,42
56,90
34
PV1425N
5035048294819
74,08
88,90
34
PW1300B
8016287124652
95,75
114,90
41
PW1300TD
8016287129008
32,42
38,90
41
PW1400TD
8016287129022
74,08
88,90
41
PW1400K
8016287124669
79,08
94,90
41
PW1500WB
8016287123426
59,92
71,90
41
PW1700WB
8016287123440
72,42
86,90
41
PW1800XR
8016287123488
99,08
118,90
41
PW2100XR
8016287123501
118,25
141,90
41
206,90
41
PW40515
8016287405157
172,42
PW40519
8016287405195
227,42
272,90
41
RS1050EK
5035048192603
17,42
20,90
14
RSP1050K
5035048312063
19,50
23,40
14
SB30
5035048121917
127,42
152,90
37
SB75W
5035048233252
132,42
158,90
37
SC300N
5035048893944
19,08
22,90
38
SC900
5035048182581
25,75
30,90
38
SK5500
5035048192412
17,42
20,90
38
TS75R
5035048332474
23,25
27,90
37
WM301
5035048103678
24,92
29,90
22
WM825
5011402155729
29,08
34,90
22
X710
5035048193358
32,42
38,90
39
XT2030
5035048272237
92,42
110,90
39
XT2040
5035048272244
15,75
18,90
39
XT2200
5035048286135
24,92
29,90
39
28,25
33,90
29,08
34,90
Beleške:
55
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 54
7.2.2012 14:29:03
G-M&M ZAGREB - CENTRALNI SERVIS
G-M&M - Zagreb, d.o.o.
Kelekova 18a,
10360 Sesvete
tel.: 01 6601 683
fax.: 01 6601 682
[email protected]
G-M&M ZAGREB - OPUNOMOĆENI SERVISI U GARANTNOM ROKU
ALATI MILIĆ d.o.o.,
Mirka Viriusa 2,
10090 Zagreb
tel.: 01 373 47 91
DINO SERVIS d.o.o.,
Kalina 2,
51000 Rijeka
tel.: 051 459 240
MEDVEDNICA d.o.o.,
Vijenac Medvednice 1,
31000 Osijek
tel.: 031 204 000
MEÐIMURKA-BS d.o.o.,
Kolodvorska 3,
40000 Čakovec
tel.: 040 384 660
G-M&M SARAJEVO - OVLAŠTENI SERVISI
VUJČIČ d.o.o.
Srpska krila slobode bb, 78400 Gradiška
tel.: 051 814 216, 814 218
fax: 051 813 387
e-mail: [email protected]
FILIPTOOLS d.o.o.
Humac bb, 88320 Ljubuški
fax: 039 831 674, tel: 039 833 318
gsm: 063 324 770, 063 320 174
e-mail: [email protected]
ELEKTRO – DŽANIČ d.o.o. Velika Kladuša
1. maja bb, 77230 Velika Kladuša
tel. : 037 772 795
fax: 037 773 646
e-mail: [email protected]
ISKRA ELEKTROMEHANIKA
Maršala Tita 155
75000 Tuzla
tel./fax: 035 250 539
ENEM d.o.o.
Industrijska zona Ozrakovići bb
71300 Visoko
tel. centrala: 032 731 500
servis: 032 730 440
fax: 032 731 511
e-mail: [email protected]
web: www.enem.ba
G-M&M SARAJEVO - SERVISI I SERVISNI SABIRNI CENTRI
G-M&M Predstavništvo Sarajevo
Ramiza Jašara 18, Lužani
71210 Ilidža – Sarajevo
tel./fax: 033 764 200, 764 201
e-mail: [email protected]
[email protected]
ENEM d.o.o.
Industrijska zona Ozrakovići bb
71300 Visoko
tel. centrala 032 731 500
servis 032 730 440
fax: 032 731 511
e-mail: [email protected]
web: www.enem.ba
EŠ COMPANY d.o.o.
Zmaja od Bosne 14
71000 Sarajevo
tel./fax: 033 717 385, 660 641
ELEKTRO – MEHANIČARSKI
SERVIS
Mijata Tomića 8
80240 Tomislavgrad
tel.: 034 352 711
MIRSAD PAŠIČ
Aleja Bosne Srebrne 44
71000 Sarajevo
tel.: 033 468 414
gsm: 061 310 914
ROTOR SZR
Kralja Aleksandra 92
74000 Doboj
tel./fax: 053 236 303
gsm: 065 537 751
DUGA TEHNA d.o.o.
P.J. MAXI Međugorje
Krstine bb, 88266 Međugorje
Tel./fax: 036 650 362
www.dugatehna.ba
[email protected]
BILO TRADE d.o.o.
Hrvatskih branitelja 46
88340 Grude
tel.: 039 661 361
56
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 55
7.2.2012 14:29:03
G-M&M SARAJEVO - SERVISI I SERVISNI SABIRNI CENTRI
ABA – ELEKTRO
Bilmišče 80
72000 Zenica
tel./fax: 032 402 559
gsm: 061 781 861
VIKLER SZR
Londža 79
72000 Zenica
tel: 032 224 320
ELEKTRIKA S
Velikog sudije Gradeše 3
72000 Zenica
tel./fax: 032 443 711, 443 710
ELEKTRONIK SZR
Musala bb
88400 Konjic
tel. 036 729 711
ELEKTROSERVIS SZR
Cerovačka 170
77000 Bihač
tel.: 037 223 185
gsm: 061 765 538
ČAVKUNOVIČ d.o.o.
Nerkeza Smajlagića 23
77000 Bihač
tel.: 037 315 313, 037 315 318
P&M COMPANY d.o.o.
Put za Opine 28
88000 Mostar
tel./fax: 036 577 014, 576 455
ELAN d.o.o. Brčko
Uzunovića br. 42
76000 Brčko
tel./fax: 049 217 154
ELEMKO
Šantićeva 11 A
88000 Mostar
tel.: 036 580 814
ELEKTRODA
Jelah bb
74264 Jelah – Tešanj
tel./fax: 032 664 764
gsm: 061 736 506
Avdagić Samir
Podgrmečka 6
79260 Sanski Most
GSM: 061 479 416
MISIR d.o.o.
Blajburških žrtava bb
88300 Čapljina
tel: 036 805 912
fax: 036 805 911
ELEKTROSERVIS SZR
14. septembar 106
70220 Donji Vakuf
tel./fax: 030 206 089
gsm: 061 737 226
Nijaz Halkić
Unska 2
77240 Bosanska Krupa
GSM: 063 611 184 i 061 878 118
STATOR S.Z.R.
Hazima Šabanovića bb
77000 Bihać
GSM: 061 804 685
G-M&M BEOGRAD - OVLAŠĆENI SERVIS
HAMMERCOM d.o.o
Gočka 43-a (Ibarska magistrala)
11090 Beograd
Tel: 011/2349-520
Fax: 011/2349-521
e-mail: [email protected]
G-M&M BEOGRAD - SERVISI I SERVISNI SABIRNI CENTRI
SZR ELSA
Gavrila Principa 39a
21208 SREMSKA KAMENICA
tel: 021 463 477
SZR VIKLER
Đure Salaja 40,
19000 ZAJEČAR
tel: 019 423 173
SERVIS ELMOT
Kosovska 78,
12000 POŽAREVAC
tel: 012 210 368
SZR DM ELEKTRO
Jaše Prodanovića 18
32000 ČAČAK,
tel: 032 227 151
SZR MP BETA
Narodnih heroja 91,
18000 NIŠ
tel: 018 222 740
SZR ISKRA
Kralja Petra I 30,
11420 SMED. PALANKA
tel: 026 322 219
SZR VLADA
Resavskih partizana 68,
35210 SVILAJNAC
tel: 035 322 540
STATOR SPC
Šabački put,
15300 LOZNICA
tel: 015 883 560
57
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 55
7.2.2012 14:29:03
G-M&M BEOGRAD - SABIRNI CENTRI
D&S PROFI ALATI
Gavrila Principa 46
11000 BEOGRAD
tel:011/7616-031
EKSTRA TESTERA KOMERC
Jovana Ristića 60
18000 NIŠ
tel: 018/354-940
INTERALAT
Glavna 85a
22400 RUMA
tel: 022/431-901
PRAKTIKER
Nikole Momčilovića bb
22300 STARA PAZOVA
tel: 022/316-226
MG SIGNAL SISTEM
Svetog Save 59
37240 TRSTENIK
tel: 037/716-737
EKSTRA TESTERA KOMERC
Dušana Trivunca 8
18360 SVRILJIG
tel: 018/824-167
PES-UNA
Veljka Vlahovića bb
14220 LAZAREVAC
tel: 011/8126-639
TRGOKOMERC
Milosa Obilica 41
26300 VRŠAC
tel: 013/830-250
ELEKTROMEHANIKA
Lenjinova 60
21226 Bačko Petrovo Selo
tel: 021/803-820
TOTAL
Nikole Pašića 5
11320 VELIKA PLANA
tel: 026/511-239
EURO ALATI
Miloša Obrenovića 28
11500 OBRENOVAC
tel: 011/8724-198
SIGMA TM
Kneza Lazara 2
12000 POŽAREVAC
tel: 012/212-911
EKSTRA TESTERA KOMERC
T.C.Djuka Dinić Lokal 16
18000 NIŠ
tel: 018/241-092
UNIVERZAL
Cara Lazara 254,
37000 KRUŠEVAC
tel: 037/442-874
TREND I.V.
Kursulina 2
32300 GORNJI MILANOVAC
tel: 032/716-538
PD OXO
Vojvode Stepe 361
11000 BEOGRAD
tel: 011/ 3989-319
EKSTRA TESTERA KOMERC
Knjaza Miloša 5
18220 ALEKSINAC
tel: 018/803-517
MG SIGNAL SISTEM
Železnička bb
36350 RAŠKA
tel: 063/664-687
METALKA OTR
Svetog Save 14
26000 PANČEVO
tel: 013/334-304
SINBO – LAZAREVAC
Branka Radičevića 14
14220 LAZAREVAC
tel: 011/8110-800
MMV ALATI
Venac Petra Bojovića 24,
25000 SOMBOR
tel: 025/431-020
EKSTRA TESTERA KOMERC
Ribarska 11
19320 KLADOVO
tel: 019/807-690
OD BAKLAVA
Cara Lazara 116,
26220 KOVIN
tel: 013/744-878
PROFI WORLD
Ive Lole Ribara 6
23000 ZRENJANIN
tel: 023/565-618
METALELEKTRO
Kneza Miloša 77A/2
35230 ĆUPRIJA
tel: 035/473-772
ORHIDEJA-KOLOR
Dušanova 16a
14000 VALJEVO
tel: 014/244-955
SINBO - VREOCI
Diše Đurđevića 168
11560 VREOCI
tel: 011/8144-241
EKSTRA TESTERA KOMERC
Stefana Prvovenčanog 52
18000 NIŠ
tel: 018/523-169
GVOŽÐAR
Hajduk Veljkova 87
37000 KRUŠEVAC
tel: 0037/503-291
MG SIGNAL SISTEM
Beogradska 19
36000 KRALJEVO
tel: 036/232-231
DRAČA
Svetosavska 45b
11460 BARAJEVO
tel: 011/8301-215
EKSTRA TESTERA KOMERC
Alekse Markišića 92
18230 SOKO BANJA
tel: 018/884-770
AGENCIJA ZA INŽENJERING
Nemanjina 10
31210 POŽEGA
tel: 031/714-681
VIDAS KOMERC
Stevana Supljikca 147/7
26000 PANČEVO
tel: 013/344-834
MB BOS
Đure Jakšića 21
23300 KIKINDA
tel: 0230/436-079
BERKUT TOOLS
5. kongresa 20a
17500 VRANJE
tel: 017/431
SINBO – LAJKOVAC
Vojvode Mišića 63
14224 LAJKOVAC
tel: 014/73-533
STR DAÐO
16. oktorbara 64
11500 SMEDEREVO
tel: 026/612-115
KOVAČ d.o.o.
Stevana Sinđelića 5
35213 DESPOTOVAC
tel: 035/611-855
TEHNOALAT
Mirka Obradovića 9
14000 VALJEVO
tel:014/242-047
58
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 55
7.2.2012 14:29:03
G-M&M SKOPJE - CENTRALEN SERVIS
G-MM d.o.o.e.l. Skopje
Ul. Dame Gruev br.28, 1000 Skopje
Tel: 02/3109 760; 02/3123 860
Faks: 02/3123 840
e-mail: [email protected]
G-M&M SKOPJE - SERVISI
DZELSAM,
ul.Borce Kocovski br.91
1200 Tetovo,
tel.044/332-891
SERVIS ELTERM,
ul.Stevan Dimevski br.5
7500 Prilep,
tel.048/414-672
SA-MO 1,
bul. Kuzman Josifovski Pitu br.15/24
TC Skopjanka tel/faks.02/2464-220
1000 Skopje,
e-mail: [email protected]
JOLE d.o.o.e.l.,
ul.Sutjeska br.77
2000 Stip,
tel. 032/391-380
TP ICE
ul.Zeleznicka bb
1480 Gevgelija,
tel.034/211-859; 070/218-674
G-M&M SERVIS CRNA GORA
“OKOV” d.o.o.,
Josipa Broza bb
81000 PODGORICA
tel.: 020 658 501,
fax: 020 658 502
e-mail: okov[email protected]
G-M&M SERVIS KOSOVO
SERVIS VAT, g. Mujadin Kadri,
mobil tel.: +389 70 266-919 HAN I ELEZIT
DONA-impex, Prishtine
Rruga Tirana bb
tel.&fax: + 381 38 24 47 93/94
e-mail: [email protected]
59
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 55
7.2.2012 14:29:03
G-M&M - Zagreb, d.o.o.
Kelekova 18a
10360 Sesvete, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 6601-683, fax: +385 (0)1 6601-682
e-mail: [email protected]
www.g-mm.si
adržavamo pravo na promjene tehničkih karakteristika alata. a eventualne tiskarske pogreške ne preuzimamo odgovornost.
G-M&M Predstavništvo Sarajevo
Ramiza Jašara 18, Lužani
71210 Ilidža, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 764 200, fax: +387 33 764 201
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.g-mm.si
G-M&M d.o.o. Beograd
Gočka 43-a (Ibarska magistrala)
11090 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0)11 234 9 530, fax: +381 (0)11 234 9 531
E-mail: [email protected]
www.g-mm.si
G -M&M d.o.o.e.l. - Skopje
ul. Dame Gruev 28
1000 Skopje, Makedonija
tel./faks: +389 (0)2 3109-760
www.g-mm.si
www.gmm.com.mk
adrese servisa i servisnih sabirnih c entara:
w w w .g-m m .si
vaš a p rod avaon ica:
cenik BD orodja 2012-BIH.indd 56
7.2.2012 14:29:03
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
136
File Size
3 772 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content