close

Enter

Log in using OpenID

1 Prilog 1. Izjava o osnivanju novog društva

embedDownload
Prilog 1. Izjava o osnivanju novog društva LOPARKO d.o.o.
1
IZJAVA
o osnivanju trgovačkog društva
Loparko d.o.o.
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Općina Lopar kao jedini osnivaĉ i budući ĉlan osniva trgovaĉko društvo s ograniĉenom odgovornošću,
na neodreĊeno vrijeme.
Ĉlanak 2.
Trgovaĉko društvo posluje pod tvrtkom : Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti, Lopar.
Skraćena tvrtka društva glasi: Loparko d.o.o. (u nastavku: Društvo).
O promjeni naziva tvrtke odluĉuje Skupština Društva.
Ĉlanak 3.
Sjedište i adresa Društva je u Loparu, Lopar 381/A.
O promjeni sjedišta Društva odluĉuje Skupština Društva.
Ĉlanak 4.
Društvo u svom poslovanju upotrebljava peĉat koji sadrţi skraćenu tvrtku i sjedište Društva.
Oblik, veliĉinu i naĉin upotrebe peĉata odreĊuje Uprava.
Društvo ima zaštitni znak ĉiji izgled utvrĊuje Skupština Društva.
II. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST DRUŠTVA
Ĉlanak 5.
Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
 opskrba pitkom vodom
 odvodnja otpadnih voda
III. TEMELJNI KAPITAL
Ĉlanak 6.
Temeljni kapital društva iznosi 189.400,00 kn (slovima: stoosamdesetdevettisućaĉetiristokuna), a
sastoji se od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu nominalne vrijednosti 189.400,00 kn (slovima:
stoosamdesetdevettisućaĉetiristokuna).
2
Ĉlanak 7.
Osnivaĉ osigurava temeljni kapital iz prethodnog ĉlanka u cijelosti.
IV. POSLOVNI UDJELI
Ĉlanak 8.
Ĉlan Društva stjeĉe poslovni udio razmjerno preuzetoj veliĉini temeljnog uloga u temeljnom kapitalu
Društva.
Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno steĉenoj veliĉini poslovnog udjela.
Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i steĉeni poslovni udjel, iznose kako slijedi:
ĈLAN
Temeljni
Preuzeti
Poslovnih
DRUŠTVA
kapital u kn
temeljni ulog
udjela
OPĆINA
189.400,00
189.400,00
1
189.400,00
189.400,00
1
LOPAR
UKUPNO:
Ĉlanak 9.
Poslovni udio je djeljiv.
Poslovni udio u Društvu moţe se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio.
O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu ĉlanovi Društva potrebna je suglasnost Skupštine
Društva.
Ĉlanak 10.
Društvo moţe otkupljivati vlastite poslovne udjele.
Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju.
Ĉlanak 11.
Poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela.
Knjigu poslovnih udjela vodi Uprava.
U odnosu na Društvo, ĉlan Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela.
3
V. STATUS DRUŠTVA
Ĉlanak 12.
Društvo je osnovano na neodreĊeno vrijeme i ima status društva s ograniĉenom odgovornošću i status
pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.
Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
VI. PODRUŢNICE
Ĉlanak 13.
Društvo moţe osnivati podruţnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.
Odluku o osnivanju podruţnice donosi Skupština Društva.
VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Ĉlanak 14.
Organi Društva su : Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.
VIII. SKUPŠTINA
Ĉlanak 15.
Skupštinu Društva ĉine ĉlanovi Općinskog vijeća Općine Lopar (u nastavku: Općinsko vijeće).
Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti vaţeći za rad i
funkcioniranje Općinskog vijeća, te odredbe ove Izjave.
U sluĉaju redovitih ili izvanrednih izbora (prijevremenim i dopunskim), odnosno drugih situacija u
kojima se Općinsko vijeće raspušta, ĉlanovi raspuštenog Općinskog vijeća ostaju ĉlanovi Skupštine
Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu.
Ĉlanak 16.
Skupština Društva u djelokrugu svoga rada donosi odluke o:
1. financijskim izvješćima, raspolaganju dobiti i pokrivanju gubitaka,
2. izboru, imenovanju i opozivu Uprave,
3. izboru, imenovanju i opozivu ĉlanova Nadzornog odbora,
4. naknadi za ĉlanove Nadzornog odbora,
5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva,
6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva,
7. statusnim promjenama Društva,
8. otuĊivanju i opterećivanju nekretnina,
9. sklapanju pravnih poslova ĉija vrijednost premašuje 100.000,00 kn,
4
10. sklapanje ugovora o bankovnim garancijama,
11. prestanku rada Društva,
12. imenovanju revizora i likvidatora,
13. izmjenama i dopunama Izjave,
14. osnivanju trgovaĉkih društva i podruţnica,
15. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,
16. o svim drugim pitanjima predviĊenim zakonom, odnosno ovom Izjavom.
Ĉlanak 17.
Skupštinu saziva Uprava Društva.
Skupštinu moţe sazivati Nadzorni odbor Društva ili predsjednik Skupštine, ukoliko Uprava Društva ne
sazove Skupštinu u roku 14 (ĉetrnaest) dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.
Ĉlanak 18.
Poziv za Skupštinu mora sadrţavati vrijeme, mjesto odrţavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda.
Poziv za Skupštinu uruĉuje se osobno ĉlanovima Skupštine ili se šalje poštom preporuĉeno.
Skupština se mora sazvati najkasnije sedam dana prije odrţavanja sjednice.
Ĉlan Društva moţe zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od tri dana od dana primitka
poziva.
Skupština moţe donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazoĉna većina ĉlanova Skupštine.
Ĉlanak 19.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazoĉnih ĉlanova.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Ĉlanak 20.
Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.
Funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine obavljaju predsjednik i zamjenik
predsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje zapisnike i odluke o radu Skupštine.
5
IX. NADZORNI ODBOR
Ĉlanak 21.
Nadzorni odbor ima 5 ĉlanova.
Mandat ĉlanova nadzornog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Ĉlanak 22.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora je osoba koju imenuje općinski naĉelnik Općine Lopar.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora je zaposlenik društva i bira se sukladno zakonom.
Preostala tri ĉlana Nadzornog odbora su ĉlanovi Skupštine Društva ili druge osobe koje imenuje
Skupština Društva.
Ĉlanak 23.
Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Skupštine
Društva.
Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i zamjenik predsjednika nadzornog odbora.
Nakon izbora predsjednika nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora preuzima voĊenje
sjednice.
Ĉlanak 24.
Nadzorni odbor nadzire voĊenje poslova Društva.
Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti ĉlan Uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva.
Ĉlan Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuĊi raĉun obavljati poslove kojima bi se kršila
trţišna utakmica.
Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti osoba koja je ĉlan odgovarajućeg organa u drugom poduzeću
koje obavlja istu ili sliĉnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća.
Ĉlanak 25.
Nadzorni odbor u okviru svog poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora
moţe pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te
po potrebi i drugu dokumentaciju.
Ĉlanak 26.
Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenje na:
- izvješća o poslovanju
- otuĊivanje i opterećivanje nekretnina
6
- na osnivanje trgovaĉkih društava i podruţnica
- na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama
- na sklapanje pravnih poslova ĉija vrijednost prelazi 50.000,00 kuna.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
X. UPRAVA
Ĉlanak 27.
Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.
Za direktora Društva temeljem provedenog javnog natjeĉaja moţe biti imenovana osoba koja osim
uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete:
1. da ima minimalno višu struĉnu spremu (VŠS), odnosno VI stupanj struĉne spreme, odgovarajuće
struke koju utvrĊuje Nadzorni odbor;
2. da ima 3 godina radnog iskustva.
Ĉlanak 28.
Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od ĉetiri godine.
Imenovanje se smatra izvršenim kada Direktor potpiše izjavu da prihvaća imenovanje.
Predsjednik Skupštine i Direktor zakljuĉuju ugovor kojim se ureĊuju odnosi Direktora i Društva.
Ĉlanak 29.
Direktor samostalno vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.
Direktor je naroĉito duţan:
- utvrĊivati poslovnu politiku Društva
- donositi planove za provoĊenje utvrĊene poslovne politike
- organizirati poslovanje Društva i voĊenje poslovnih knjiga u skladu sa ovom izjavom i pozitivnim
propisima
- u sklopu poslovanja donositi potrebne odluke i opće akte.
Ĉlanak 30.
Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i ĉuvati
poslovnu tajnu Društva.
U sluĉaju da Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za nastalu štetu.
Ĉlanak 31.
Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinaĉno.
Ĉlanak 32.
Direktor Društva odgovoran je za voĊenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 33.
Temeljem odredbi ove Izjave konstituirat će se Nadzorni odbor te odlukom Skupštine imenovati
Direktor.
7
Ĉlanak 34.
Troškovi osnivanja Društva terete osnivaĉa.
Ĉlanak 35.
Ovaj akt sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivaĉ zadrţava dva primjerka, jedan
primjerak zadrţava se za potrebe Društva, jedan primjerak sluţi za potrebe upisa osnivanja društva u
sudski registar Trgovaĉkog suda u Rijeci, a jedan primjerak zadrţava javni biljeţnik kod ovjerovljenja
potpisa na ovoj Izjavi.
Ĉlanak 36.
U znak pristanka na prava i obveze iz ove Izjave, ovlašteni zastupnik osnivaĉa istu potpisuje.
8
Prilog 2. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju novog društva LOPAR VRUTAK d.o.o.
9
Pročišćeni tekst
IZJAVE
o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva
Lopar Vrutak d.o.o.
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Općina Lopar kao jedini osnivaĉ i budući ĉlan osniva trgovaĉko društvo s ograniĉenom odgovornošću,
na neodreĊeno vrijeme.
Ĉlanak 2.
Trgovaĉko društvo posluje pod tvrtkom : Komunalno trgovaĉko društvo Lopar Vrutak d.o.o., Lopar.
Skraćena tvrtka društva glasi: Lopar Vrutak d.o.o. (u nastavku: Društvo).
O promjeni naziva tvrtke odluĉuje Skupština Društva.
Ĉlanak 3.
Sjedište i adresa Društva je u Loparu, Lopar 381/A.
O promjeni sjedišta Društva odluĉuje Skupština Društva.
Ĉlanak 4.
Društvo u svom poslovanju upotrebljava peĉat koji sadrţi skraćenu tvrtku i sjedište Društva.
Oblik, veliĉinu i naĉin upotrebe peĉata odreĊuje Uprava.
Društvo ima zaštitni znak ĉiji izgled utvrĊuje Skupština Društva.
II. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST DRUŠTVA
Ĉlanak 5.
Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
 pomorski i obalni prijevoz putnika
 prijevoz putnika u cestovnom prometu
 odvoz smeća
 izrada i montaţa gradskih i mjesnih cjevovoda i prikljuĉaka
 ureĊivanja i odrţavanje javnih izlijeva, cisterni i bunara
10
 ĉišćenje svih vrsta objekata
 prijevoz otpada
 obrada otpada
 odrţavanje i upravljanje stambenim zgradama
 odrţavanje javnih površina i plaţa
 odrţavanje javne rasvjete
 gospodarenje ambalaţom i ambalaţnim otpadom
 reciklaţa
 odrţavanje nerazvrstanih cesta
 trţnica na malo
 odrţavanje groblja te obavljanje pogrebnih i pratećih poslova
 obavljanje dimnjaĉarskih usluga
 prijevoz i opskrba plinom
 poslovanje nekretninama i savjetovanje u poslovanju i upravljanju nekretninama
 pruţanje usluga smještaja
 pruţanje usluga u nautiĉkom, seljaĉkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim
oblicima turizma
 pripremanje hrane i pruţanje usluga prehrane, pripremanje i usluţivanje pića i napitaka
 usluge suhe marine
 vaĊenje kamena
 vaĊenje šljunka, pijeska i gline
 iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovoditelja
 kupnja i prodaja
 posredovanje na domaćem i inozemnom trţištu
 kolodvorske usluge u prijevozu putnika (autobusni kolodvor)
 kolodvorske usluge u teretnom prometu (teretni kolodvor)
 raĉunovodstveno knjigovodstveni poslovi
 iznajmljivanje parking prostora i naplata
 sportske djelatnosti
 djelatnosti sportskih arena i stadiona
 iznajmljivanje sportskih rekvizita
 organizacija i posredovanje u organizaciji kulturnih i zabavnih manifestacija
 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama knjiga, suvenira, zabavnih slika, razglednica,
glazbala, igraĉaka i sl.
 iznajmljivanje vezova u marini
 iznajmljivanje vezova u suhoj marini
 servisiranje i popravak brodskih i vanbrodskih motora
 iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
 ĉuvanje, odrţavanje i popravak plovila
 pranje, ĉišćenje i poliranje plovila i plovnih objekata
 usluge dizanja plovnih objekata i njihovih dijelova
 organizacija sajmova
 usluge davanja pristupa internetu
 trgovaĉko posredovanje na domaćem i inozemnom trţištu putem interneta
 prijenos, vuĉa i premještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih, i napuštenih motornih vozila
(olupina) i kamp prikolica
 prijevoz robe i tereta u cestovnom prometu, prijevoz plovila
 proizvodnja "zelene" elektriĉne energije iz foto naponskih polja, bioplina, biomase, vjetroelektrane i
sl.
 proizvodnja peleta iz biomase i komina maslina
 proizvodnje bioplina iz otpadnog kanalizacijskog mulja, ostataka hrane iz domaćinstva, restorana i
hotela, te ostalog biootpada
 proizvodnja komposta
 reciklaţa graĊevnog otpada
 proizvodnja svih vrsta povrća, aromatskog, zaĉinskog i ljekovitog bilja, ostalih jednogodišnjih usjeva,
usluţne djelatnosti ureĊenja i odrţavanja krajolika, voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, proizvodnja
maslinovog ulja, ovĉarstvo, proizvodnja sira, proizvodnja pršuta i ostalih suhomesnatih proizvoda,
11
distribucija i prodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 graĊevinske djelatnosti u niskogradnji, polaganje elektronaponske, kanalizacijske, vodovodne i
telekomunikacijske mreţe, gradnja, pripremni radovi na gradilištu, izgradnja potpornih zidova, kamenih
zidova, izgradnja šetnica, polaganje tlakavaca, gradnja nerazvrstanih cesta, pristupnih cesta, izrada
vaza i klupa od betona, ostala betonska galanterija, prodaja kamenih vaza i klupa
odrţavanje mastolova, pjeskolova, zbrinjavanje otpadnog mulja iz kanalizacijskog sustava
 sakupljanje i trgovina sirovom i štavljenom koţom
 iznajmljivanje leţaljki, suncobrana
 upravljanje sportskim objektima, bazenima i vodenim parkom
 marikultura
 upravljanje sportskim objektima
 oglašavanje i promidţba.
 upravljanje, savjetovanje i organizacija
 praţnjenje i odvoz otpadnih voda iz septiĉkih jama i sabirnih jama
III. TEMELJNI KAPITAL
Ĉlanak 6.
Temeljni kapital društva iznosi 1.133.000,00 kn (slovima: jedanmilijonstotridesettritisućekuna), a
sastoji se od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu nominalne vrijednosti 1.133.000,00 kn (slovima:
jedanmilijonstotridesettritisućekuna).
Ĉlanak 7.
Osnivaĉ osigurava temeljni kapital iz prethodnog ĉlanka u cijelosti.
IV. POSLOVNI UDJELI
Ĉlanak 8.
Ĉlan Društva stjeĉe poslovni udio razmjerno preuzetoj veliĉini temeljnog uloga u temeljnom kapitalu
Društva.
Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno steĉenoj veliĉini poslovnog udjela.
Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i steĉeni poslovni udjel, iznose kako slijedi:
ĈLAN
Temeljni
Preuzeti
Poslovnih
DRUŠTVA
kapital u kn
temeljni ulog
udjela
OPĆINA
1.133.000,00
1.133.000,00
1
1.133.000,00
1.133.000,00
1
LOPAR
UKUPNO:
12
Ĉlanak 9.
Poslovni udio je djeljiv.
Poslovni udio u Društvu moţe se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio.
O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu ĉlanovi Društva potrebna je suglasnost Skupštine
Društva.
Ĉlanak 10.
Društvo moţe otkupljivati vlastite poslovne udjele.
Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju.
Ĉlanak 11.
Poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela.
Knjigu poslovnih udjela vodi Uprava.
U odnosu na Društvo, ĉlan Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela.
V. STATUS DRUŠTVA
Ĉlanak 12.
Društvo je osnovano na neodreĊeno vrijeme i ima status društva s ograniĉenom odgovornošću i status
pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.
Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
VI. PODRUŢNICE
Ĉlanak 13.
Društvo moţe osnivati podruţnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.
Odluku o osnivanju podruţnice donosi Skupština Društva.
VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM
Ĉlanak 14.
13
Organi Društva su : Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.
VIII. SKUPŠTINA
Ĉlanak 15.
Skupštinu Društva ĉine ĉlanovi Općinskog vijeća Općine Lopar (u nastavku: Općinsko vijeće).
Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti vaţeći za rad i
funkcioniranje Općinskog vijeća, te odredbe ove Izjave.
U sluĉaju redovitih ili izvanrednih izbora (prijevremenim i dopunskim), odnosno drugih situacija u
kojima se Općinsko vijeće raspušta, ĉlanovi raspuštenog Općinskog vijeća ostaju ĉlanovi Skupštine
Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu.
Ĉlanak 16.
Skupština Društva u djelokrugu svoga rada donosi odluke o:
1. financijskim izvješćima, raspolaganju dobiti i pokrivanju gubitaka,
2. izboru, imenovanju i opozivu Uprave,
3. izboru, imenovanju i opozivu ĉlanova Nadzornog odbora,
4. naknadi za ĉlanove Nadzornog odbora,
5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva,
6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva,
7. statusnim promjenama Društva,
8. otuĊivanju i opterećivanju nekretnina,
9. sklapanju pravnih poslova ĉija vrijednost premašuje 100.000,00 kn,
10. sklapanje ugovora o bankovnim garancijama,
11. prestanku rada Društva,
12. imenovanju revizora i likvidatora,
13. izmjenama i dopunama Izjave,
14. osnivanju trgovaĉkih društva i podruţnica,
15. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,
16. o svim drugim pitanjima predviĊenim zakonom, odnosno ovom Izjavom.
Ĉlanak 17.
Skupštinu saziva Uprava Društva.
Skupštinu moţe sazivati Nadzorni odbor Društva ili predsjednik Skupštine, ukoliko Uprava Društva ne
sazove Skupštinu u roku 14 (ĉetrnaest) dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.
Ĉlanak 18.
Poziv za Skupštinu mora sadrţavati vrijeme, mjesto odrţavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda.
Poziv za Skupštinu uruĉuje se osobno ĉlanovima Skupštine ili se šalje poštom preporuĉeno.
14
Skupština se mora sazvati najkasnije sedam dana prije odrţavanja sjednice.
Ĉlan Društva moţe zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od tri dana od dana primitka
poziva.
Skupština moţe donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazoĉna većina ĉlanova Skupštine.
Ĉlanak 19.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazoĉnih ĉlanova.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Ĉlanak 20.
Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.
Funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine obavljaju predsjednik i zamjenik
predsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje zapisnike i odluke o radu Skupštine.
IX. NADZORNI ODBOR
Ĉlanak 21.
Nadzorni odbor ima 5 ĉlanova.
Mandat ĉlanova nadzornog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Ĉlanak 22.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora je osoba koju imenuje općinski naĉelnik Općine Lopar.
Jedan ĉlan Nadzornog odbora je zaposlenik društva i bira se sukladno zakonom.
Preostala tri ĉlana Nadzornog odbora su ĉlanovi Skupštine Društva ili druge osobe koje imenuje
Skupština Društva.
Ĉlanak 23.
Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Skupštine
Društva.
Ka konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i zamjenik predsjednika nadzornog odbora.
Nakon izbora predsjednika nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora preuzima voĊenje
sjednice.
Ĉlanak 24.
15
Nadzorni odbor nadzire voĊenje poslova Društva.
Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti ĉlan Uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva.
Ĉlan Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuĊi raĉun obavljati poslove kojima bi se kršila
trţišna utakmica.
Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti osoba koja je ĉlan odgovarajućeg organa u drugom poduzeću
koje obavlja istu ili sliĉnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća.
Ĉlanak 25.
Nadzorni odbor u okviru svog poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora
moţe pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te
po potrebi i drugu dokumentaciju.
Ĉlanak 26.
Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenje na:
- izvješća o poslovanju
- otuĊivanje i opterećivanje nekretnina
- na osnivanje trgovaĉkih društava i podruţnica
- na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama
- na sklapanje pravnih poslova ĉija vrijednost prelazi 50.000,00 kuna.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
X. UPRAVA
Ĉlanak 27.
Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.
Za direktora Društva temeljem provedenog javnog natjeĉaja moţe biti imenovana osoba koja osim
uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete:
1. da ima minimalno višu struĉnu spremu (VŠS), odnosno VI stupanj struĉne spreme, odgovarajuće
struke koju utvrĊuje Nadzorni odbor;
2. da ima 3 godina radnog iskustva.
Ĉlanak 28.
Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od ĉetiri godine.
Imenovanje se smatra izvršenim kada Direktor potpiše izjavu da prihvaća imenovanje.
Predsjednik Skupštine i Direktor zakljuĉuju ugovor kojim se ureĊuju odnosi Direktora i Društva.
Ĉlanak 29.
Direktor samostalno vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.
Direktor je naroĉito duţan:
- utvrĊivati poslovnu politiku Društva
- donositi planove za provoĊenje utvrĊene poslovne politike
16
- organizirati poslovanje Društva i voĊenje poslovnih knjiga u skladu sa ovom izjavom i pozitivnim
propisima
- u sklopu poslovanja donositi potrebne odluke i opće akte.
Ĉlanak 30.
Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i ĉuvati
poslovnu tajnu Društva.
U sluĉaju da Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za nastalu štetu.
Ĉlanak 31.
Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinaĉno.
Ĉlanak 32.
Direktor Društva odgovoran je za voĊenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 33.
Temeljem odredbi ove Izjave konstituirat će se Nadzorni odbor te odlukom Skupštine imenovati
Direktor.
Ĉlanak 34.
Troškovi osnivanja Društva terete osnivaĉa.
Ĉlanak 35.
Ovaj akt sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivaĉ zadrţava dva primjerka, jedan
primjerak zadrţava se za potrebe Društva, jedan primjerak sluţi za potrebe upisa osnivanja društva u
sudski registar Trgovaĉkog suda u Rijeci, a jedan primjerak zadrţava javni biljeţnik kod ovjerovljenja
potpisa na ovoj Izjavi.
Ĉlanak 36.
U znak pristanka na prava i obveze iz ove Izjave, ovlašteni zastupnik osnivaĉa istu potpisuje.
17
Prilog 3. Bilanca na 30.09.2013.
Redni
POZICIJA
broj
1
2
AKTIVA
POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI
A.
KAPITAL
DUGOTRAJNA IMOVINA (B.I.
B.
+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V. )
B.I.
NEMATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 6)
1.
3.
Izdaci za razvoj
Koncesije, patenti , licencije, robne i usluţne marke,
softver i ostala prava
Goodwill
4.
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5.
Nematerijalna imovina u pripremi
6.
Ostala nematerijalna imovina
2.
B.II.
MATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 9 )
IZNOS
3
2.704.179,12
369.006,73
5.383,33
20.000,00
343.623,40
2.335.172,39
1.
Zemljišta
2.
GraĊevinski objekti
216.186,57
3.
Postrojenja i oprema
459.870,43
4.
Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5.
Biološka imovina
6.
Predujmovi za materijalnu imovinu
7.
Materijalna imovina u pripremi
8.
Ostala materijalna imovina
9.
Ulaganje u nekretnine
B.III.
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 1 do 7)
1.
Udjeli kod povezanih poduzetnika
2.
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3.
Sudjelujući interesi - udjeli
4.
Ulaganja u vrijednosne papire
5.
Dani zajmovi, depoziti i sliĉni
6.
Vlastite dionice i udjeli
7.
Ostala dugotrajna financijska imovina
8.
Ulaganja koja se obraĉunavaju metodom udjela
B.IV.
POTRAŢIVANJA ( 1 do 3 )
1.
Potraţivanja od povezanih poduzeća
2.
Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit
3.
Ostala potraţivanja
B.V.
C.
1.528.001,21
22.000,00
109.114,18
0,00
0,00
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
KRATKOTRAJNA IMOVINA ( C.I.+C.II+C.III.+C.IV. )
3.782.045,36
18
C.I.
ZALIHE ( 1 do 7)
0,00
1.
Sirovine i materijal ( dijelovi i sitni inventar )
2.
Proizvodnja u tijeku
3.
Gotovi proizvodi
4.
Trgovaĉka roba ( i nekretnine u prometu )
5.
Predujmovi za zalihe
6.
Ostala imovina namijenjena prodaji
7.
Biološka imovina
POTRAŢIVANJA ( 1 do 6 )
2.591.093,32
1.
Potraţivanja od povezanih poduzetnika
1.123.819,02
2.
Potraţivanja od kupaca
1.438.240,53
3.
Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika
4.
Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika
5.
Potraţivanja od drţave i drugih institucija
13.188,76
6.
Ostala potraţivanja
15.445,01
C.II.
C.III.
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 1 do 7)
1.
Udjeli ( dionice ) kod povezanih poduzetnika
2.
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3.
5.
Sudjelujući interesi ( udjeli)
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje
sudjelujući interesi
Dani zajmovi depoziti i sliĉno
6.
Vlastite dionice i udjeli
7.
Ostala financijska imovina
4.
C.IV.
E.
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I
OBRAČUNANI PRIHODI
UKUPNA AKTIVA ( A+B+C+D )
F.
IZVANBILANČNI ZAPISI
D.
Redni
broj
1
400,00
0,00
1.190.952,04
174.800,00
6.661.024,48
POZICIJA
IZNOS
2
3
PASIVA
A.
KAPITAL I PRIČUVE ( A.I. do A.VIII.)
A.I.
TEMELJNI ( UPISANI ) KAPITAL
A.II.
KAPITALNE PRIĈUVE
A.III.
PRIČUVE IZ DOBITKA ( 1+2+4+5) - 3
1.
Zakonske priĉuve
2.
Priĉuve za vlastite dionice
3.
Vlastite dionice i udjeli - odbitna stavka
4.
Statutarne priĉuve
5.
Ostale priĉuve
A.IV. REVALORIZACIJSKE PRIĈUVE
A.V.
ZADRŢANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK
1.
Zadrţani dobitak
2.
Preneseni gubitak
A.VI. DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE
2.562.834,32
741.472,00
93,01
0,00
648.351,60
648.351,60
1.172.917,71
19
1.
2.
A.VII.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.
8.
9.
D.
Dobitak poslovne godine
Gubitak poslovne godine
MANJINSKI INTERES
REZERVIRANJA ( 1 do 3 )
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze
Rezerviranja za porezne obveze
Druga rezerviranja
DUGOROČNE OBVEZE ( 1 do 8 )
Obveze prema povezanim poduzetnicima
Obveze za zajmove, depozite i sliĉno
Obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama
Obveze za predujmove ( dugoroĉne )
Obveze prema dobavljaĉima
Obveze po vrijednosnim papirima
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje
sudjelujući interesi
Ostale dugoroĉne obveze
OdgoĊena porezna obveza
KRATKOROČNE OBVEZE ( 1 do 11 )
1.
Obveze prema povezanim poduzećima
187.281,19
2.
362.608,59
4.
Obveze za zajmove, depozite i sliĉno
Obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama
Obveza za predujmove
5.
Obveze prema dobavljaĉima
267.591,11
6.
8.
Obveze po vrijednosnim papirima
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje
sudjelujući interesi
Obveza prema zaposlenicima
206.842,36
9.
Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja
535.463,38
10.
F.
Obveze s osnove udjela u rezultatu
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene
prodaji
Ostale kratkoroĉne obveze
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD
BUDUĆEG RAZDOBLJA
UKUPNA PASIVA ( A+B+C+D+E)
G.
IZVANBILANČNI ZAPISI
3.
4.
5.
6.
7.
3.
7.
11.
12.
E.
1.172.917,71
0,00
1.036.843,42
1.036.843,42
1.559.874,98
88,35
1.501.471,76
6.661.024,48
20
Prilog 4. Diobena bilanca na 01.10.2013.
Redni
broj
POZICIJA
1
2
AKTIVA
POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A
A.
NEUPLAĆENI KAPITAL
DUGOTRAJNA IMOVINA (B.I.
B.
+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V. )
B.I.
NEMATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 6)
1.
3.
Izdaci za razvoj
Koncesije, patenti , licencije, robne i usluţne
marke, softver i ostala prava
Goodwill
4.
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5.
Nematerijalna imovina u pripremi
6.
Ostala nematerijalna imovina
2.
B.II.
MATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 9 )
IZNOS
LOPAR
VRUTAK
(stari)
3
LOPAR
VRUTAK
LOPARKO
4
5
2.704.179,12
2.318.555,72
385.623,40
369.006,73
5.383,33
363.623,40
0,00
5.383,33
5.383,33
20.000,00
0,00
20.000,00
343.623,40
0,00
343.623,40
2.335.172,39
2.313.172,39
22.000,00
1.
Zemljišta
2.
GraĊevinski objekti
216.186,57
216.186,57
3.
Postrojenja i oprema
459.870,43
459.870,43
4.
Alati, pogonski inventar i transportna imovina
1.528.001,21
1.528.001,21
0,00
5.
Biološka imovina
6.
Predujmovi za materijalnu imovinu
7.
Materijalna imovina u pripremi
22.000,00
0,00
22.000,00
8.
Ostala materijalna imovina
109.114,18
109.114,18
9.
0,00
0,00
0,00
1.
Ulaganje u nekretnine
DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 1
do 7)
Udjeli kod povezanih poduzetnika
2.
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3.
Sudjelujući interesi - udjeli
4.
Ulaganja u vrijednosne papire
5.
Dani zajmovi, depoziti i sliĉni
6.
Vlastite dionice i udjeli
7.
Ostala dugotrajna financijska imovina
8.
Ulaganja koja se obraĉunavaju metodom udjela
0,00
0,00
0,00
B.III.
B.IV.
POTRAŢIVANJA ( 1 do 3 )
1.
Potraţivanja od povezanih poduzeća
2.
Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit
3.
Ostala potraţivanja
21
B.V.
C.
ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
KRATKOTRAJNA IMOVINA (
C.I.+C.II+C.III.+C.IV. )
ZALIHE ( 1 do 7)
3.782.073,36
2.828.845,44
953.227,92
0,00
0,00
0,00
POTRAŢIVANJA ( 1 do 6 )
2.591.093,32
2.591.093,32
0,00
1.
Potraţivanja od povezanih poduzetnika
1.123.819,02
1.123.819,02
2.
Potraţivanja od kupaca
1.438.240,53
1.438.240,53
3.
Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika
Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova
poduzetnika
Potraţivanja od drţave i drugih institucija
400,00
400,00
13.188,76
13.188,76
15.445,01
15.445,01
0,00
0,00
0,00
1.190.980,04
237.752,12
953.227,92
174.800,00
174.800,00
6.661.052,48
5.322.201,16
C.I.
1.
Sirovine i materijal ( dijelovi i sitni inventar )
2.
Proizvodnja u tijeku
3.
Gotovi proizvodi
4.
Trgovaĉka roba ( i nekretnine u prometu )
5.
Predujmovi za zalihe
6.
Ostala imovina namijenjena prodaji
7.
Biološka imovina
C.II.
4.
5.
1.
Ostala potraţivanja
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (
1 do 7)
Udjeli ( dionice ) kod povezanih poduzetnika
2.
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3.
5.
Sudjelujući interesi ( udjeli)
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje
sudjelujući interesi
Dani zajmovi depoziti i sliĉno
6.
Vlastite dionice i udjeli
7.
Ostala financijska imovina
6.
C.III.
4.
C.IV.
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D.
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG
RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI
E.
UKUPNA AKTIVA ( A+B+C+D )
F.
IZVANBILANČNI ZAPISI
Redni
broj
POZICIJA
1
2
1.338.851,32
IZNOS
LOPAR
VRUTAK
3
LOPAR
VRUTAK
4
LOPARKO
5
PASIVA
A.
KAPITAL I PRIČUVE ( A.I. do A.VIII.)
2.562.862,32
2.509.055,40
19.908,65
A.I.
TEMELJNI ( UPISANI ) KAPITAL
1.322.400,00
1.133.000,00
189.400,00
A.II.
KAPITALNE PRIĈUVE
93,01
93,01
0,00
A.III.
PRIČUVE IZ DOBITKA ( 1+2+4+5) - 3
0,00
0,00
0,00
1.
Zakonske priĉuve
2.
Priĉuve za vlastite dionice
22
3.
Vlastite dionice i udjeli - odbitna stavka
4.
Statutarne priĉuve
5.
Ostale priĉuve
1.
REVALORIZACIJSKE PRIĈUVE
ZADRŢANI DOBITAK ILI PRENESENI
GUBITAK
Zadrţani dobitak
2.
Preneseni gubitak
A.IV.
A.V.
67.451,60
67.451,60
67.451,60
67.451,60
DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE
1.172.917,71
1.308.510,79
1.
Dobitak poslovne godine
1.172.917,71
1.308.510,79
2.
Gubitak poslovne godine
A.VI.
A.VII.
B.
0,00
-169.491,35
169.491,35
MANJINSKI INTERES
2.
REZERVIRANJA ( 1 do 3 )
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne
obveze
Rezerviranja za porezne obveze
3.
Druga rezerviranja
C.
DUGOROČNE OBVEZE ( 1 do 8 )
1.
Obveze prema povezanim poduzetnicima
2.
4.
Obveze za zajmove, depozite i sliĉno
Obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama
Obveze za predujmove ( dugoroĉne )
5.
Obveze prema dobavljaĉima
6.
8.
Obveze po vrijednosnim papirima
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje
sudjelujući interesi
Ostale dugoroĉne obveze
9.
OdgoĊena porezna obveza
D.
KRATKOROČNE OBVEZE ( 1 do 11 )
1.559.874,98
1.593.773,25
1.
Obveze prema povezanim poduzećima
187.281,19
187.281,19
2.
Obveze za zajmove, depozite i sliĉno
3.
Obveze prema bankama i drugim financijskim
institucijama
362.608,59
362.608,59
4.
Obveza za predujmove
5.
Obveze prema dobavljaĉima
267.591,11
267.591,11
6.
8.
Obveze po vrijednosnim papirima
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje
sudjelujući interesi
Obveza prema zaposlenicima
206.842,36
206.842,36
9.
Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja
535.463,38
569.361,65
10.
Obveze s osnove udjela u rezultatu
Obveze po osnovi dugotrajne imovine
namijenjene prodaji
Ostale kratkoroĉne obveze
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I
PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
UKUPNA PASIVA ( A+B+C+D+E)
88,35
88,35
1.501.471,76
182.529,09
1.318.942,67
6.661.052,48
5.322.201,16
1.338.851,32
1.
3.
7.
7.
11.
12.
E.
F.
0,00
0,00
0,00
1.036.843,42
1.036.843,42
0,00
1.036.843,42
1.036.843,42
0,00
0,00
0,00
23
G.
IZVANBILANČNI ZAPISI
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
484 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content