close

Enter

Log in using OpenID

1 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.

embedDownload
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
1
PISMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PIS
ŽV HČSP-a DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE
Poražena je velikosrpska
ideologija i peta kolona u Hrvatskoj
Oslobađajuća presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču
duboko je odjeknula i prožela samu srž
napaćenog hrvatskog naroda. Taj je
događaj kao rijetko koji u novijoj hrvatskoj
povijesti toliko značajan, da je u ovim trenucima teško pojmiti sav njegov značaj
za prošlost i budućnost Hrvatske države.
Ovim je nanesen smrtni udarac svim
zlogukim silnicima koji su htjeli Hrvatima
omrznuti samu pomisao na vlastitu
državu. Oni su sada poražena strana, to
je više nego jasno. Poražena je velikosrpska ideologija i peta kolona u Hrvatskoj
koja je silnu energiju uložila u dokazivanju da je Hrvatska država nastala na
zločinu. Ovo se ne smije protumačiti kao
pobjeda onih koji su izdali hrvatske branitelje, opljačkali kamen na kamenu i srušili životni standard hrvatskih građana.
Hrvatska će se dići, sada su preduvjeti
za to stvoreni, ali ne nasjedajmo na to da
nas ti isti mogu dići iz pepela, to bi nas
odvelo na nova bespuća i nove tragedije.
Predsjednik ŽV HČSP-a Dubrovačko
neretvanske županije, puk. Pero Grkeš
DUBROVAČKE SLIKE I (NE)PRILIKE
Zapuštene crkvice
FOTOGRAFIJA PRVA.
Mala crkvica kod stare
bolnice, sada Sveučilišta, je u takvom ruševnom stanju da je to strašno za viđet. O tome smo
već ranije pisali, ali uzalud, pa pitam odgovorne
što se i koga čeka? Pitam i Društvo prijatelja
dubrovačke starine zar i
oni ne mogu nešto
poduzeti (ako nisu problem imovinsko-pravni
odnosi)? Ono što se
može učiniti jest zatvoriti je s daskama da ne
budu, kao što su svakodnevno, u objektivu
furestije.
FOTOGRAFIJA DRUGA.
Isti slučaj kao i kod stare
bolnice je i na Kantafigu.
Sveti Antun čeka.
Zdravko Trojanović
Trojo
2
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
Mišljenja, stavovi i gledišta objavljena u rubrici Pisma čitatelja i reagiranja nisu stav Uredništva.
SMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PISMA
DVD ŽUPA DUBROVAČKA I UČENICI OSNOVNE ŠKOLE
Odgovorno ponašanje – što je to?
Ovaj oblik nastave, u prirodnom okruženju, koju su nam omogućili vatrogasci DVD Župa dubrovačka,
uobičajeni je primjer suradnje lokalne zajednice sa školom u ostvarivanju osnovnih i važnih ciljeva i zadaća
Nacionalnog kurikuluma u području održivog razvoja, kao i zdravstvenog odgoja (područje zdravstvene
ekologije)
Dobrovoljno vatrogasno društvo Župa raznim tipovima vatrogasnih vozila, a Niko vatrogasci.
dubrovačka nositelj je protupožarnih ak- Miloslavić im je objasnio svaki dio vozila i Ovaj oblik nastave, u prirodnom
okruženju, koju su nam omogućili vatrotivnosti na području općine Župa du- njegovu funkciju .
brovačka. Uz svoju osnovnu namjenu, Vatrogasci Miho Jakobušić i Frano Purin gasci DVD Župa dubrovačka, uobičajeni
društvo je zaduženo za čišćenje okoliša i demonstrirali su im kako i čime se sve gasi je primjer suradnje lokalne zajednice sa
održavanju nasada. Društvo je osnovano požar i na što posebno treba paziti kada školom u ostvarivanju osnovnih i važnih
1986. i do rata bilo jedno od najboljih se nađu u blizini vatre. Naučili su ih puno ciljeva i zadaća Nacionalnog kurikuluma
društava u ovom djelu Hrvatske. Prilikom i o mjerama zaštite i preventivnim mjera- u području održivog razvoja, kao i
odgoja
(područje
napada na ovaj kraj 1991. Društvo je os- ma, te naglasili kako i oni u svakom tre- zdravstvenog
talo bez svega, dom mladeži koji je koriš- nutku, iako još ne mogu biti članovi vatro- zdravstvene ekologije).
ten za rad sa cjelokupnom vatrogasnom gasnog društva, pravilnim odnosom pre- Važno je istaknuti da upravo nakon
ovakvog učenja neposrednim kontaktom
opremom izgorio je, vozila su potpuno ma prirodi postaju aktivni partneri.
uništena, a rad je gotovo ugašen. Iako u Naučili su puno o šteti koju požar dugor- i iskustvom, postavljeni ciljevi kojima želiprognanstvu članovi DVD Župa dubrovač- očno nanosi ekosustavu, kao i odgovor- mo oblikovati životni stil pojedinca svjeska bili su aktivni pomažući Civilnoj zaštiti nosti koju prvenstveno i najčešće ima nog potrebe smanjenja štetnih utjecaja na
u zbrinjavanju stanovništva i prijevozu pit- čovjek u zaštiti okoliša kako od drugih utje- okoliš, zasigurno nisu samo formalni.
ke vode u okruženom i blokiranom Du- caja tako i od samog požara. Nakon obi- Na ovaj način učenici bolje razumiju
laska i predavanja, učenici su se i sami važnost koju zdravi okoliš ima u osiguranju
brovniku.
U poratnim godinama, iako bez ičega, rad okušali kao vatrogasci. Vidljivo uzbuđeni dobrobiti pojedinca i zajednice, te što je
Društva je obnovljen. DVD danas u svom i oduševljeni prepričavali su međusobno odgovorno ponašanje uopće, a posebno
sastavu ima ustrojenu vatrogasnu postroj- što im je bilo najzanimljivije , ponavljajući briga za okoliš kao važan dio osiguranja
bu, zadovoljavajuću vatrogasnu opremu i tako sve novo što su naučili na ovom satu održivog razvoja.
prirode i društva. Svi su odlučili, kada Upoznajući težak, odgovoran i human
6 vozila.
Što to znači biti vatrogasac, mogli su iz budu dovoljno veliki, postati dobrovoljni posao vatrogasaca lakše će razumjeti i
poštovati svoj i tuđi rad, te osvijesprve ruke vidjeti učenici PŠ Postrantiti važnost osobne angažiranosti
je kojima su vatrogaci DVD Župa
za dobrobit drugih što su dakako
dubrovačka priredili jedan vrlo za- ZANIMLJIVOSTI
1309. u Statutu grada Dubrovnika uvedena
ciljevi građanskog odgoja.
nimljiv i poučan nastavni dan.
U srijedu, 7. 11. 2012. na temu, Zaš- odredba o organizaciji i načinu gašenja požara Prirodoslovno opismenjen, ako
tita od požara, a kao uvod u nas- Posebno mjesto u povijesti hrvatskog naroda i hrvatske razumije i usvoji znanja o bitnim
tavnu jedinicu Zanimanja ljudi za države pripada vatrogascima ne samo zbog organizira- pojavama i procesima u prirodi i
drugi razred i Životne zajednice i noga suprotstavljanja požaru, već i zbog neprocjenjive osvijesti osobnu odgovornost
zaštita okoliša za četvrti razred, uloge u izgradnji hrvatskog nacionalnog bića. Tijekom koju svaki pojedinac ima u prirodgospodin Niko Miloslavić proveo je svoje plodne povijesti hrvatsko dobrovoljno vatrogastvo nom i društvenom okolišu, svoje
male Župljane kroz sve prostorije bilo je okosnicom razvoja kulturne i gospodarske djelat- će znanje i vještine stečene obravatrogasnog doma gdje su učenici nosti u mnogim krajevima Hrvatske. Aktivnost i slavu zovanjem uključiti u odluke i
mogli u potpunosti doživjeti koliko dobrovoljnih vatrogasnih društava uzdizali su i pronosili izbore koje će donositi kao odrasli
je znanja, iskustva, i tehničke po- najviđeniji ljudi svojih lokalnih zajednica: učitelji, svećeni- ljudi, postavljajući prioritete na
drške potrebno za potrebnu učink- ci, općinski načelnici, obrtnici, seljaci, radnici, i mnogi pravo mjesto. Svjesni svoje osovitost vatrogasaca na požarištu i drugi. Oni su, osim osnovne humane zadaće spašavan- obne odgovornosti i mogućnosti
drugim aktivnostima u kojima sud- ja ljudskih života i imovine bili utemeljiteljima kulturno- za aktivno sudjelovanje u civilnjeluju.
prosvjetnih, sportskih i drugih aktivnosti u sredinama u om društvu, učenici će imati koUčenici su prošli sve korake, od tre- kojima su živjeli i djelovali.
mpetencije za stvaralačko rješanutka prijave požara, do kretanja Prvi počeci organiziranog dobrovoljnog vatrogastva u Hr- vanje problema , razviti vještinu
vatrogasaca na požarište. Upoznali vatskoj sežu od 1864. godine kad je osnovan Prvi Hr- opažanja za suzbijanje ponašansu se s opremom koju vatrogasac vatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu. Prvo do- ja koja štete dobrobiti pojedinca i
ima na sebi i mjerama opreza koje brovoljno vatrogasno društvo na selu osnovano je 1872. zajednice.
mora poštovati kako ne bi ugrozio godine u Hrženici kraj Ludbrega.
Zahvaljujemo vatrogascima DVD
sebe i druge. Saznali su sve o
Župa dubrovačka
Kristina Fiedler
mARKETIN
T: 020 358 980 F: 020 311 992
Uredništvo pridržava pravo kraćenja i opreme tekstova. Rukopisi se ne vraćaju.
tele5marketing@gmail.com
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
3
PISMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PIS
ZA NAS SUSTJEPANCE RAT JOŠ UVIJEK NIJE GOTOV
Teatar apsurda u Sustjepanu
Odnedavno u Gradu imamo i Društvo pisaca, evo prigode da se u duhu Jonesca o Becketta napiše nastavak
ne tako davno prikazivane komedije „Ingropani interesi“
Hrvatska je odahnula nakon dviju velikih
presuda. Osuđena je pohlepa nekada
najjačeg čovjeka u državi, a u Haagu su,
zahvaljujući vrhunskom stručnjaku i
savjesnom sucu Theododru Meronu, oslobođeni naši generali.
Nažalost, za nas Sustjepance rat još uvijek
nije gotov. Mjesto je temeljito raskopano,
ali gradilište nije propisno obilježeno. Čini
se da su gradski moćnici za nas našli
„hašku formulu“ u smislu da su Sustjepanci čak tri puta organizirali “zločinački pothvat“, pa ih sada treba kazniti primjernim
„haračem“. Naime, negdje 1964. izgradili
su vlastitim radom i sredstvima, kanalizaciju, a zatim su početkom osamdesetih
godina, opet vlastitim radom i sredstvima,
modernizirali jedan krak vodovodne
mreže u kanalu dubokom 120 cm, dok je
istovremeno Vodovod u drugi krak položio
okitensku cijev na dubini od 30-ak centimetara.
Čini se da je treći organizirani zločinački
pothvat Sustjetpanaca bilo to što su se
odlučili oduprijeti okupaciji. Pošto je Sustjepan u Domovinskom ratu bio samo
djelomično, a ne u cijelosti, okupiran, mi
nismo područje od posebne državne skrbi. Nju već dvadesetak godina uživaju oni
iz čijih su neoštećenih kuća rušene naše
kuće u Sustjepanu! Tako je na primjer
prosječna obitelj s dva zaposlena, samo
na razlici u poreznim opterećenjima u
međuvremenu mogla u najmanju ruku
kupiti dobar Mercedes!
Izgleda da je Grad sada pred izbore ipak
odlučio odužiti se Sustjepanu, pa se počelo raskopavati cestu i ulice da nam se
izgradi nova kanalizacija. Doduše uz naknadu, koja se kreće od 2.000 do 15.000
kuna, ovisno o tome, ima li kuća jednu ili
možda čak tri stambene jedinice.
Imajući u vidu recesiju ipak se išlo na štednju, pa se prvo uštedjelo na postavljanju
propisane ploče na kojoj bi moralo stajati
naziv gradilišta te naziv Investitora,
Glavnog projektanta, Izvođača, Nadzornog organa i građevinske dozvole, a uštedjelo se i na obilježavanju raskopanih
ulica, pa je već bilo i neugodnih padova u
raskopane, a neosvijetljene kanale.
Kad sam nazvao Građevinsku inspekciju
i pitao zašto nema propisane table da
znam kome se mogu potužiti zbog problema s očito besmisleno projektiranim i
vođenim pothvatom, načelnik Jozić mi je
ustvrdio da „oni imaju građevinsku dozvolu“, samo što nije znao tko su ti „oni“ –
je li to Grad ili Vodovod, ili možda Hrvatske
ceste – no to mu—čini se, nije bilo vrijedno pitanja, jer je Vodovod ionako u vlas4
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
ništvu Grada.
Ja sam odmah zatim nazvao i Vodovod i
upitao tko je tu mjerodavan za raskopavanje Sustjepana: javio mi se izvjesni gospodin Vuković, koji mi je odlučno ustvrdio da Vodovod nije investitor!
Za divno čudo već četvrt sata poslije toga
kod moje su kuće došla dva ljubazna komunalna redara, koje ja nisam zvao, ali –
kad su već došli – ukazao sam im na apsurdno ucrtani šaht ispred ulaza u moje
dvorište, desetak metara od postojećega
šahta gdje sam priključen na postojeću
mjesnu kanalizaciju. I meni i ljubaznim
komunalnim redarima bilo je jasno da nije
njihov posao provjeravati tko je ucrtao taj
apsurdni šaht. Upozorio sam ih međutim
da trebaju konstatirati da golemo gradilište nije propisno obilježeno i poduzeti u
tom smislu potrebne korake u svojoj
nadležnosti.
Doista, već sat kasnije na selu su se pojavile obavijesti da će 15.11.2012. ispred
crkve u Sustjepanu „odgovorna osoba“
odgovoriti na sva naša pitanja.
Čuda su se nastavila događati: u najavljeno vrijeme došle su čak „dvije odgovorne osobe“: ing. Jerić iz gradske Komunalne službe i mještanin I.D. koji je par
mjeseci ranije vodio poslove u ime Leona
Šprlje, a sad najednom u ime Vodovoda!
Nemam ništa osobno protiv mladoga gospodina, ali je svima bilo jasno da on nije
mjerodavna osoba, pa je i gospar Jerić
žurno nazvao Branka Negodića da 19.11.
treba on mještanima Sustjepana dati suvisle odgovore na brojna pitanja.
19.11.2012 pojavila su se čak tri inženjera
– Jerić ispred Grada, Negodić ispred
Vodovoda i Vulić ispred izvođača. Svaki
je imao svoju priču: ing. Jerić je imao
nekakvih žuto markiranih uredaba Vlade
RH, po kojima imamo pripremiti tisuće i
tisuće kuna (jednako za stančić od 30 m2
i onaj od 200 m2), Negodić je naširoko
pričao kako moramo zaboraviti svoju „ilegalnu kanalizaciju“ jer je Vodovod uzeo
kredit Svjetske banke od 50 milijuna kuna,
a kreditnu dokumentaciju valja obraditi pa
je zato za nas Sustjepance priključak
umjesto standardnih 350 kuna oko tisuću
kuna – ali ne po jednom priključku nego
po svakoj, i najmanjoj, stambenoj jedinici. Kad sam ja inzistirao na propisnom
obilježavanju gradilišta riječ je dobio ing
Vulić, koji je objasnio da je ploča bila tu,
ali ju je navodno odnio VIAM koji je bio
raniji Izvođač, a sad će se on pobrinuti da
svi radovi budu izvedeni temeljito i po zakonu. U to ime potjerani su bivši podizvođači, koji su već iskopali veću polovicu
kanala, ali navodno nepropisno, bez
dovoljne dubine (gdje je bio nadzorni organ?), pa će se sada već položene cijevi
vaditi, a kopanje raditi iznova. U međuvremenu smo čuli da ti radnici (podizvođači) nisu dobivali plaću po više mjeseci
pa su im Sustjepanci davali cigarete. Pitali smo i to zašto se ne koristi kanal koji
smo uz golem trud i vlastita sredstva iskopali početkom 80-tih godina, nego se
pored postojećega kanala iskopava novi
– tu nismo dobili suvislih odgovora. Ukratko, g. Negodić je demantirao svoga djelatnika Vukovića i ustvrdio da Vodovod jest
izvođač, ali eto ploče nema jer ju je navodno odnio VIAM. U vezi ss time moram napomenuti, da sam danas pokušao upitati
g. Vukovića, tko govori istinu – on ili g.
Negodić, ali mi je jedan glas odgovorio
da je „promijenjen lokal g. Vukovića“!
S obzirom da je nedavno dogradonačelnik
Niko Šalja u jednome mjesnom tjedniku
jasno i glasno rekao da se gradska sredstva troše NETRANSPARENTNO (očito
mu je zbog takva stava zabranjeno javno
istupanje u ime Grada, pa je to njegov
osobni stav), držim da u Sustjepanu više
smrdi muljaža oko čitavoga projekta organiziranoga „na horuk“ pred izbore nego
sama kanalizacija. Također držim da u
kontekstu Šaljine javno iznesene tvrdnje
da se gradska sredstva troše NETRANSPARENTNO, pred svim ovim mjerodavne
institucije ne bi smjele začepiti nos, zatvoriti oči i uši, jer se na kraju krajeva radi o
desetcima milijuna kuna, dijelom otetih i
dragocjenim institucijama civilnog društva, kao što su Blaga djela i Društvo prijatelja dubrovačke starine, koje je upravo
proslavilo 60 godina postojanja i
neprocjenjivih pothvata obnove spomenika na širem području nekadašnje Dubrovačke Republike.
Ne žalim Sanadera, ali sam duboko uvjeren da Sanader nije patentirao formulu
pohlepe – i na krajnjemu jugu RH pohlepa
itekako cvjeta, ali se zasad, nažalost, uspješno gura pod tepih. Ne mogu biti u
pravu i oni koji tvrde da se sredstva troše
NETRANSPARENTNO i oni koji ih, prema
vlastitim tvrdnjama, troše legalno. Sustjepanski teatar apsurda dostojan je i velikih pera, a kako odnedavno u Gradu
imamo i Društvo pisaca, evo prigode da
se u duhu Jonesca o Becketta napiše
nastavak ne tako davno prikazivane komedije „Ingropani interesi“ (a naslov bi
mogao biti i „U očekivanju buđenja institucija pravne države na jugu RH“)
Ante Šoljić
SMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PISMA / REAGIRANJA / PISMA
PRIOPĆENJE ŽO HSLS-a DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE 16.11.2012.
Današnjim danom za HSLS
je završen Domovinski rat
Današnja presuda Haaškog suda našim generalima, našim
herojima, dala je za pravo našem uvjerenju u njihovu nevinost
od prvog dana, od dana podizanja optužnice. Mi u HSLS- nikada nismo posumnjali u generale, nismo prihvatili relativiziranje
krivnje za rat, nismo prihvatili da se Hrvatska izjednačava s agresorom, inzistirali smo na obrani Domovinskog rata od kriminalizacije putem zapovijedne odgovornosti, te smo iz tih razloga i
izašli iz vladajuće koalicije 2003. godine.
Ovom pravomoćnom presudom Haaškog suda, oslobađanjem
generala Ante Gotovine i Mladena Markača, otklonjena je ljaga
zločina nad hrvatskim narodom, ljaga koju su nam neki godinama pokušavali nametnuti. Tek današnjim danom za HSLS je
završen Domovinski rat i borba hrvatskog naroda za svoju punu
slobodu. Svjetla obraza hrvatski narod kročio je kroz povijest,
svijetla obraza i uzdignute glave kročit će u budućnost. Hvala
generalima Gotovini i Markaču za hrabro i dostojanstveno nošenje križa za svoj narod, za svoju Domovinu. Hrvatski narod im
njihovu žrtvu nikada neće zaboraviti.
HSLS Dubrovačko-neretvanske županije
FORUM MLADIH SDP-a OPĆINE KONAVLE
Cavtatsko srce svijetli za
Vukovar
DUBROVAČKI BISKUP MATE UZINIĆ
Zvonjava i misa zahvalnica
Nakon izricanja oslobađajuće presude hrvatskim generalima Anti
Gotovini i Mladenu Markaču dubrovački biskup Mate Uzinić
naložio je zvonjavu zvona u svim dubrovačkim crkvama, a u
nedjelju 18. studenoga je u svim crkvama slavljena misa zahvalnica uz pjevanje „Tebe Boga hvalimo“. Izrazio je radost i
sreću zbog oslobađajuće presude generalima, ali još više jer je
ovim presudama vraćeno dostojanstvo Hrvatskoj i obranjen dignitet Domovinskog rata.
GO HDZ-a DUBROVNIK
Dubrovčani odali počast
„Gradu-heroju“ Vukovaru!
Potpredsjednica HDZ-a Dubravka Šuica, članovi Gradskog
odbora HDZ-a Dubrovnik i članovi Mladeži dubrovačkog HDZ-a
18.studenoga su boravili u Vukovaru odajući počast „Gradu
heroju“. „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.“ koji se ove
godine odvijao pod nazivom „Vukovaru – ime sveto“ započeo
je u 10 sati programom kod vukovarske bolnice odakle je Kolona sjećanja krenula prema Memorijalnom groblju gdje je održana
Sveta misa u spomen na sve poginule branitelje i civilne žrtve.
U Koloni sjećanja ove je godine, uz tisuće građana, bio i general Mladen Markač.
ŽO HNS-a-LIBERALNI DEMOKRATI– 16.11.2012.
Čast je danas biti Hrvat
Čast je danas biti Hrvat. Spoznaja da su ljudi koji su vodili najveću hrvatsku oslobodilačku akciju taj posao obavili besprijekorno, čini nas ponosnima.
Hrvatska je zemlja koja se uvijek znala uzdati u svoje najbolje
ljude, a presuda danas izrečena u Hagu, najbolje pokazuje da
oni doista jesu bili najbolji ljudi na najboljim pozicijama. Dugo je
hrvatski narod patio pod optužbama kako smo zloupotrijebili
naše zajedništvo i domoljublje u Domovinskom ratu kako bi
udruženim pothvatom počinili ratne zločine. Stoga je istina oslobađajuća, ne samo za generale Markača i Gotovinu, nego i za
sve Hrvate koje je opterećivala takva optužnica. Hrvatskim generalima želimo sretan povratak u domovinu svojim obiteljima,
želimo im miran i uspješan ostatak života u domovini za koju su
se borili. Vodstvo i članovi Županijske organizacije HNS Dubrovačko-neretvanske
Uoči obilježavanja obljetnice pada Vukovara, grada heroja, Forum mladih SDP-a općine Konavle organizirao je 17. studenoga
ispred crkve Sv. Nikole u Cavtatu paljenje lampiona u znak
sjećanja na sve poginule branitelje i nedužne žrtve stradale u
Domovinskom ratu. Ovim činom Cavtat je još jednom iskazao
svoju duboku zahvalnost žrtvi Vukovara. Posebne zahvale i čestitke upućene su i našim generalima Anti Gotovini i Mladenu
Markaču koji su dostojanstveno branili i obranili dignitet Domovinskog rata. I. Kipre
DEŠA-16.11.2012.
Bravo naši heroji! Danas nam je
svanuo prekrasan dan.
Jany Hansal
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI /
ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE
Snaga, prkos i hrabrost
branitelja Vukovara
Danas, 18. studenoga, se sjećamo žrtve koju je za slobodu Hrvatske dao Vukovar, Grad heroj, “Div hrvatski”. Sjećamo se
najtežih trenutaka Domovinskog rata, boli i tuge zbog pada
Vukovara. Ipak, Vukovar nije bio samo žrtva, on je bio i jest inspiracija. Snaga, prkos i hrabrost kojeg su pokazali njegovi branitelji ohrabrila je cijelu zemlju i unijela Hrvatima vjeru kako će se
s takvim ljudima na njezinu braniku Hrvatska sigurno obraniti i
konačno pobijediti. Zauvijek smo zahvalni vukovarskim herojima koji su nam to omogućili! Valentin Dujmović, tajnik Dalmatinskog regionalnog saveza HNS-a
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
5
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Poziv ustanovama, udrugama
i organizacijama
„Molimo sve ustanove, udruge i organizacije koje rade u
djelokrugu kulture, športa i drugih društvenih djelatnosti, da
dostave svoje pisane prijedloge programa i sugestija u svezi
proslave i organizacije Feste Sv. Vlaha i Dana Grada
Dubrovnika, 2. i 3. veljače 2013. godine. Datumi za
predložene programe su od ponedjeljka 28. siječnja 2013.
do nedjelje 10. veljače 2013. godine, a rok za dostavu
prijedloga je 10. prosinca 2012. godine. Molimo da se
prijedlozi dostave u Pisarnicu Grada Dubrovnika s naznakom
za Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Pred Dvorom 1.
Prijedlozi koji pristignu nakon 10. prosinca 2012. neće biti
uvršteni u službeni program i tiskani na plakatu.
Upravni odjel za poslove gradonačelnika“
DUBROVAČKA BISKUPIJA
Biskup Uzinić posjetio rodilje u
Općoj bolnici Dubrovnik
Na blagdan Gospe od zdravlja u srijedu 21. studenoga dubrovački biskup Mate
Uzinić slavio je misu u kapelici Opće bolnice u Dubrovniku. Prije mise biskup je
obišao rodilje na bolničkom odjelu.
Blagoslov zavjetne slike Gospe od
Porata
Također, u srijedu 21. studenoga tijekom večernjeg euharistijskog slavlja u dubrovačkoj katedrali dubrovački biskup Mate Uzinić blagoslovio je zavjetnu sliku
Gospe od Porata koja je ovih dana vraćena s restauracije.
Predstavljene knjige Milenka
Krešića i Pera Milanovića
Knjiga „Don Vidoje Maslać i Trebinjsko-mrkanska biskupija (1795. -1862.)“, autora
dr. don Milenka Krešića i knjiga o životu mladića koji je prije 150 godina odbio
zanijekati vjeru „Mučeništvo Marka Milanovića“ koju je priredio Pero Milanović, predstavljena je u srijedu 21. studenoga u dvorani Ivana Pavla II. Predstavljači su bili
mons. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjskomrkanski, mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup, dr. don Milenko Krešić i don Mile
Vidić. A.Tadić
DRUŠTVO TURISTIČKIH VODIČA DUBROVNIK
Europski susret turističkih vodiča
ove godine u Dubrovniku
U periodu od 21. – 25. studenoga 2012., Dubrovnik će po prvi puta biti domaćin
„Europskog susreta turističkih vodiča“. Događanje se odvija u organizaciji Društva
turističkih vodiča Dubrovnik, Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske, te Europske Federacije društava turističkih vodiča. Očekuje se stotinjak sudionika iz inozemstva i zemlje, što predstavlja iznimnu priliku za promociju Hrvatske, osobito
Dubrovnika i Dubrovačko - neretvanske županije. Svečano otvaranje održano je u
srijedu, 21. studenoga u Kazalištu Marin Držić, Nakon otvaranja, a povodom
obilježavanja 75. obljetnice organiziranih vođenja turista po Gradu, u predvorju
kazališta otvorena je izložba fotografija „Vodiči nekad i sad“.
6
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
UČIMO HRVATSKI
Putem telefona…
Priznajem, naročito prije umirovljenja, služeći
se svakodnevno službenim administrativnim
jezikom i sâm säm često koristio izraz “putem
telefona” iako mi se kada bih sam sebe “uhvatio u grijehu” činilo da s tim nešto, u jezičnom
smislu, nije u redu. Kasnije, kada sam na raspolaganju imao više vremena i kada sam dobio priliku više se baviti stručnom literaturom,
dobio sam potvrdu opravdanosti nekadašnjim
sumnjama. I ne samo telefonom kao krivcem,
saznao sam da novosti saznajemo putem radija
i putem televizije, a danas znamo da razne
potrebne predmete možemo najlakše i najbrže
naručit putem interneta. Korisno, ali s jezičnog
gledišta netočno, dapače pogrešno.
Da takav način izražavanja jezično nije dobar,
zaključila je i gospođa Dr.sci, Marija Znika iz
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i još 1995.
u javljanju na Hrvatskom radiju, a kasnije, 1997.i
objavljeno u knjizi “Govorimo hrvatski”, pa pogledajmo što je ona o tome rekla i napisala.
“Jezične savjete može vam stručnjak davati s
veće udaljenosti. Jedno od sredstava, koje
može poslužiti u tu svrhu jest i telefon. Posluži li
vam taj uređaj reći ćete da ste sa stručnom osobom razgovarali telefonski ili telefonom . Mnogi
pak razgovaraju putem telefona, naručuju se
za pregled također putem telefona, reguliraju
prava i obveze isto putem telefona. Svi ti izričaji
nisu gramatički pogrješni, ali u njima ima viška
riječi (tautologija) . U navedenim primjerima
suvišna je imenica u instrumentalu putem. Ona
ovdje nije upotrijebljena u svojemu osnovnom
značenju kad izriče mjesto, prostor po kojemu
se štogod može kretati, ići, nego je upotrijebljena u prenesenom značenju : sredstvo. što je
osobito često u administrativnom stilu.
Bolje je izravno upotrijebiti instrumental imenica telefon, zakon, radio,( televiziju, Internet TK)
u neprenesenom značenju. Dakle: umjesto
putem telefona treba reći telefonom, umjesto
putem zakona – zakonom itd.”
Eto, nije mnogo a ni teško upamtiti, pa poželite
li naručiti knjigu “Govorimo hrvatski” učinite to
telefonom, ili još bolje, internetom , ne nikako
putem telefona ili putem interneta. T.K.
BERLIN
Šuica s
predsjednikom
Bundestaga
Potpredsjednica HDZ-a Dubravka Šuica u organizaciji Zaklade Konrad Adenauer sudjelovala je 21.studenoga u Berlinu u programu studijskog putivanja i dijaloga s njemačkim političarima, a s naglaskom na nove
poticaje za razvoj strategije i organizacije te
novo pozicioniranje stranke. Ovom prigodom
susrela se s više zastupnika CDU-a te s predsjednikom Bundestaga dr. Norbertom Lammertom. U delegaciji su bili i potpredsjednik
Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner,
zastupnici Domagoj Milošević i Ante Babić
te međunarodni tajnik HDZ-a Davor Stier.
PREDSTAVLJENE KNJIGE PROF. DR. ĐURA BENIĆA
Znanstveni nerv koji nije utrnuo
Sredinom ovog mjeseca (16.11.2012)
pred velikim brojem studenata,
obožavatelja i prijatelja, u novom amfiteatru zgrade Sveučilišnog kampusa na
prostoru stare bolnice, predstavljene su
dvije knjige udžbeničkog karaktera, inače
mog nekadašnjeg suradnika u
udruženom radu Trgovačkog poduzeća
foto: dulist.hr
SRĐ i kolege na Fakultetu za turizam i
vanjsku trgovinu, dekana i jednog od utemeljitelja i začetnika Sveučilišta u Dubrovniku, doktora znanosti, profesora i
gospara Đura Benića.
Predstavljanje znanstvenih knjiga: «Uvod
u ekonomiju» i »Makroekonomija:
menadžerski pristup» našeg sugrađanina baš u Dubrovniku, u hramu znanosti, ima izvjesnu
simboliku, jer je znanstvena
misao na ovim našim prostorima kroz stoljeća vazda
bila živa, jaka i moćna; ona
je de facto «stvorila Dubrovnik, jednu civilizaciju rijetke kulture i blistave
raznovrsnosti» Taj znanstveni nerv nije utrnuo. Tako
primjerice: pomorska znanstvena misao nastavila se
kroz čuvenu Nautiku, srednju pomorsku školu, zatim
Višu pomorsku i Pomorski
fakultet, a ekonomska znanstvena misao
nastavila se kroz poznatu dubrovačku Trgovaču akademiju, Višu turističku i
Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu.
Nažalost, ova dva prepoznatljiva brenda
utopila su se u Odjele Sveučilišta. Iz tog
dubrovačkog znanstvenog gnijezda poletjeli su mnogi ptići koji su se vinuli visoko. Jedan od tih svakako je ptić Đuro Benić koji je po mišljenju kompetentnih postao orao ekonomske znanstvene misli Hrvatske i šire. Naše čestitke.
Knjige su predstavili ugledni profesori sa
zagrebačkog Ekonomskog fakulteta: dvije
znanstvenice i sveučilišne profesorice
gospođe Lorena Škuflić i Jasminka
Šohinger, a voditelj promocije prof. dr. sc.
Ivo Družić mudro je zborio o piscu i njegovim postignućima. I autor je govorio o
poteškoćama i dilemama za vrijeme pisanja knjiga i javno se zahvalio svima koji su
mu u radu na bilo koji način pomogli. Nije
propustio kao pravi gentlemen zahvaliti
svojoj supruzi na pažnji, strpljenju i razumijevanju, čime je potvrdio staru istinu da
iza svakog uspješnog muškarca stoji
žena. Auditorij je na kraju svih nagradio
velikim pljeskom. Dr. Jerko Brešković
OŠ LAPAD-VUKOVARU, IME SVETO
Videokonferencija (sat
povijesti iz Vukovara)
Ove godine učenici OŠ Lapad po treći put sudjelovali su u
videokonferenciji o patnjama i stradanjima našeg Vukovara.
Kao i prethodnih godina škola domaćin bila je Osnovna škola
Dragutina Tadijanovića iz Vukovara. Tema ove godine bila je
Domovinski rat u književnosti. Konferenciji je nazočilo šezdeset
učenika lapadske škole, a s njima su bile pedagoginja Sonja
Puhjera, te profesorice Jasna Martinović i Mirjana Kaznačić.
Učenik Petar Puljić čitao je ulomke iz brošure Osnovna škola
Lapad u Domovinskom ratu, koju je s učenicima osmislila profesorica Kristina Puljizević, a učenica Mihaela Blitvić čitala je
tekst Feđe Šehovića Zla kob zaborava, kojeg je s njom pripremila
profesorica Sandra Merdžan. Ovo druženje bilo je posebno, jer
su zajedno, učenici i profesori iz sedamnaest hrvatskih osnovnih
škola proslavili oslobađanje naših generala te na povijesnom
satu svjedočili povijesni trenutak koji ostaje za budućnost ispisan
zlatnih slovima. Ponosni smo, jer je upravo profesorica Kaznačić
imala sreću to priopćiti svim učenicima sudionicima ove
videokonferencije. Ono što slijedi jest potpisivanje prijateljstva
između lapadske škole i Osnovne škole Dragutina Tadijanovića
iz Vukovara, koje će se zbiti u tjednu Feste sv.Vlaha.Veselimo se
tome. Dodajmo i to, učenici od 1. do 4. razreda OŠ Lapad, sa
svojim učiteljicama obilježili su 16.11. Dan sjećanja na Vukovar.
U dvorištu škole upalili su lampione od kojih su napravili srce
kao simbol sjećanja i ljubavi. Za OŠ Lapad. Lana Kurtović
VEČER POEZIJE
Meni dragi stihovi
Učenici OŠ Lapad sudjelovali su u večeri poezije, koju je
organizirala Narodna knjižnica u Saloči od zrcala. Čitali su
stihove koje su odabrali sami, a jedino obvezujuće bila je
duhovna tematika. Zanimljivo je da su s njima stihove recitirale i profesorice Ana Boban (A.B.Šimića), te Mirjana Kaznačić (Srećka Karamana). Ovo je prvi oblik zajedničkog
druženja uz poeziju, kojeg je kroz projekt Čitajmo jedni
drugima i I na tulum s poezijom osmislila profesorica Kaznačić. Bila je to prekrasna večer, koju su uljepšali lapadski učenici, ali i prikladna glazba u izvedbi učenika Umjetničke škole Luke Sorkočevića. Zahvalja Narodnoj knjižniciOdjelu za djecu i mlade na izvrsno organiziranom
književnom susretu.
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
7
ULICAMA MOGA GRADA..
NOVI AMBIJENT
VRHUNSKA PONUDA
VRHUNSKE CIJENE
Organiziramo sve vrste zabava
Za sve informacije: 098 979 7369, 098 163 0336
Šetalište Kralja Zvonimira 2 u Uvali Lapad
www.mammamia-dubrovnik.com
Irish pub
"The Gaffe"
Marende
ponedjeljakpetak
cijena 30.00kn
od
10.00h-15.00h
PIZZA, HOT DOG,
HAMBURGER,
PILETINA, ĆEVAPI,
POMMES FRITES,
PALAČINKE
Stara Mokošica
453 521
U restoranu Gusta me
na Pločama, svakim radnim danom za ručak
možete probati neko novo
jelo sa cijenama već od
30kn, a također napominjemo kako je za vas ovu
zimu, tim restorana Gusta me osmislio potpuno novi zimski menu sa
zaista povoljnim cijenama. Zimski menu je tako osmišljen da će zasigurno svatko pronaći ponešto za sebe od mesnih i ribljih specijaliteta
do jela spravljenih u woku kao i zanimljivih poslastica. U restoran
Gusta me, još nitko nije uspio doći SAMO JEDNOM.
CLUB LAZARETI
SUBOTA 24.11.2012., 22:00 h
ULAZNICE: 50 kn u pretprodaji,
80 kn na ulazu
PRETPRODAJNA MJESTA:
Rock Caffe Exit (Stari Grad)
Caffe bar Roxy (Bourbon Street)
City Cafe (Vojnović)
Pizzeria Nemo Problemo (Rašica)
Pizzeria Panika (Mokošica)
Beach Club Cool (Cavtat)
Caffe Bar As 1892 (Čilipi)
caffe bar
KAROCA
ČETVRTAK
muzika uživo
PETAK
SVAKOG
ČETVRTKA
STUDENSKA
ZABAVA!!!
DJ
i akcijske
cijene pića
SUBOTA
Heineken party,
DJ
i akcijske
cijene pića
Svakog petka - KARAOKE
Subota - zabava uz domaću muziku
ŽELITE LI SE I VI REKLAMIRATI NA OVIM STRA
NAZOVITE MARKETING GLASA GRADA
358 980 / 311 992, ILI SE JAVITE MAILO
tele5marketing@gmail.com
8
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
U SKLOPU MEĐUNARODNOG KONGRESA GLOBALNOG BRANDA TIMBERLAND
..
PROGRAM CULTURE CLUBE
REVELIN ZA ZIMU I PROLJEĆE
Organizatori sudjelovali u tri
volonterske akcije u Dubrovniku
03.02 - Neno Belan i Klapa Iskon
Ovoga se tjedna u Hotelu Dubrovnik Palace održao međunarodni skup američke
tvrtke Timberland, koji okuplja preko 300
prodajnih predstavnika i ovlaštenih distributera iz cijelog svijeta. Organizatori kongresa u suradnji s ovlaštenim distributerom za
Hrvatsku, tvrtkom Katapult (ekskluzivni
uvoznik Timberlanda za Hrvatsku) i domaćinom kongresa tvrtkom Adriatic Luxury Hotels, nakon službenog dijela programa organizirali su dan društveno-korisnog rada
za sudionike skupa. Naime, tvrtka Timberland u skladu sa svojom poslovnom filozofijom već dugi niz godina promovira
društveno odgovorno poslovanje te niz volonterskih akcija u lokalnim zajednicama
gdje je tvrtka Timberland prisutna. U sklopu
njihova društveno odgovornog rada i brige
za okoliš, 150 djelatnika tvrtke Timberland
su u srijedu 21.studenoga sudjelovali u sljedećim akcijama na području Dubrovačko-neretvanske županije:
-u suradnji s Eko Omblićima i Zelenim
14.02 - Promocija novog CD -a
mlade pjevačice Maje Bajamić
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE DUBROVNIK
ZIMSKA SEZONA 2012/13
23.11 - Koncert Caritasa: Ana
Rucner uz goste Klapu Ragusu
24.11 - Nina Badrić
06.12 - Opća Opasnost
15.12 - Drugi rođendan Culture
Cluba Revelin
20. 12 - Atlantida
21.12 - After party gladijatora
24.12 - Badnjak uz Dražena
Zečića
31.12 - Doček Nove godine
31.03 - Jole
OVAJ TJEDAN U KINU
POGLEDAJTE
FILMOMANIJA U SLOBODI
- VRATA
- ELLES
- VRISAK IZ DRUGE SOBE
- FUSNOTA
- SVETI MOTORI
VISIA
-SUMRAK SAGA:
PRASKOZORJE 2 DIO
- HOTEL TRANSILVANIJA 3D
- ARGO
25. 11
16.00 UŽIVO IZ BOLSHOI TEATRA, BALET: FARAONOVA KĆI
suncem organizirana je akcija sadnje sadnica maslina, oleandra, čempresa i dalmatinskog aromatičnog bilja oko dječjih igrališta iznad garaža u Mokošici (teren je prethodnih dana očišćen od kupine i korova
donacijom Timberlanda), zatim bojanja zidova dječjih igrališta i Eko parka te popravka igračaka i sprava u parku,
- u suradnji s Udrugom Kurenat organizirana je akcija izgradnje ‘gumna’ – župske ljetne pozornice u parku Srebreno, Župa dubrovačka,
- u suradnji s Društvom za zaštitu životinja
organizirana je izrada i montaža kućica za
pse u Azilu za pse na Žarkovici.
Nakon brojnih svjetskih metropola poput
Londona, Lisabona i Barcelone, ove godine
organizatori godišnje prezentacije odlučili su
se za Dubrovnik i Hotel Dubrovnik Palace,
koji je za ovu prigodu ekskluzivno zakupljen, a prostor ‘Sunset lounge bara’ pretvoren
u idealan izlog za premijeru kolekcije 2013.
ove modne kuće. Z.M.
Provjera pripremljenosti sustava
zaštite i spašavanje za zimsko
razdoblje
Područni ured za zaštitu i spašavanje Dubrovnik u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom organizirao je 21. studenog 2012. za
predstavnike jedinica lokalne
samouprave radni sastanak sa ciljem provjere pripremljenosti sustava zaštite i spašavanje za zimsko
razdoblje i moguće nepovoljne
hidrološke uvjete. Analizirano je
stanje sustava zaštite i spašavanja i
donesene smjernica za predstojeće
razdoblje te uvrštenje navedenih elemenata razvoja sustava zaštite i spašavanja u proračune jedinica lokalne samouprave. Posebno se raspravljalo o operativnom programu
mjera za zimsko razdoblje s akcentom na usklađivanje Planova zaštite i spašavanja na
području DN županije. Na sastanku su pored predstavnika PUZS Dubrovnik, Županije,
gradova i općina sudjelovali i predstavnici Županijske vatrogasne zajednica, Županijske
uprave za ceste, Dubrovnik cesta, HEP Distribucija, Hrvatske vode i Hrvatske ceste. GV
27.11
18.00 LUTKARSKA PREDSTAVA
ZA DJECU: MATKO KNEŠAUREK:
U DVOJE JE LAKŠE
ANICAMA,
A:
M:
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
9
GRAD DUBROVNIK
18. STUDENOGA 2012.
Izaslanstvo Grada odalo
počast vukovarskim
žrtvama
Izaslanstvo Grada Dubrovnika: Saborska zastupnica i zamjenica gradonačelnika Grada Dubrovnika Tatjana Šimac Bonačić,
zamjenik gradonačelnika Niko Šalja i pročelnik Upravnog odjela
za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Miho Katičić
sudjelovali su u Koloni sjećanja i odali počast svim vukovarskim
žrtvama. U vukovarskoj Koloni sjećanja sudjelovali su i brojni
Dubrovčani i dubrovački branitelji koji su u gradu prijatelju Dubrovnika posjetili mnoga spomen obilježja i poklonili se poginulima. Obilježavanjem akcije “I u mom gradu Vukovar svijetli” Grad
Dubrovnik je 18.studenoga od 18,00 do 18,30 sati ugasio javnu
rasvjetu na Stradunu, dok su građani palili svijeće ispred crkve
svetog Vlaha za sve poginule Vukovarce.
CAVTAT
Sabor hrvatskih graditelja
2012.
Sabor hrvatskih graditelja 2012. pod nazivom
„Graditeljstvo – poluga razvoja“ otvoren je
15.studenoga u Cavtatu, a sudionicima se u ime
Grada Dubrovnika obratio gradonačelnik Andro
Vlahušić. Gradonačelnik je poželio dobrodošlicu i zahvalio graditeljima što će za svog skupa
posjetiti i Dubrovnik. Svjesni smo koliko je velikih građevinskih tvrtki nestalo u proteklom
razdoblju, ali i toga da je turizam preuzeo glavnu
ulogu u stvaranju dobiti koju treba investirati i
uložiti u Hrvatsku, rekao je gradonačelnik, te
istaknuo kako je Grad Dubrovnik, uz 20 otvorenih
gradilišta tijekom sezone, uspio osvojiti nagradu
Plavi cvijet za najuređeniju destinaciju. Jug Hrvatske je veliko gradilište na koje većina radnika
dolazi iz Dalmacije, a potom čak iz Slavonije, rekao je gradonačelnik Vlahušić. Sabor 2012. je šesti tradicionalni skup hrvatskih
graditelja, a održava se u Cavtatu od 15. do 17. studenoga.
DUBROVAČKA TRPEZA 2012.
Prikupljeno nepunih 25 tisuća kuna za
najpotrebnije
Tradicionalnu manifestaciju “Dubrovačka
trpeza” u čast uspješnoj turističkoj sezoni
i kao izraz zahvalnosti svim posjetiteljima
i stanovnicima Dubrovnika organizirali su
Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, Turistička zajednica grada
Dubrovnika i sve strukovne organizacije.
Ukupno četrdeset sudionika - dubrovačkih
hotela i restorana, konavoskih i peljeških
vinara, pekara i slastičara, kao i ugostitelja iz šire dubrovačke regije svojim prinosom obogatilo je ponudu najduže trpeze
na Stradunu a ukupno su nakon manifestacije prikupljena sredstva u iznosu od kn
24.818,00 kn.
Sredstva prikupljena kroz ovaj projekt
upućena su na više adresa onima kojima
je pomoć potrebna. Prikupljena sredstva
namijenjena su Društvu distrofičara cere10 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
bralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih
invalida Dubrovačko neretvanske županije; Marijanu Ogresti iz Cavtata; Damiru
Đuriću iz Zatona, Ivani Švarc iz Mokošice;
Anti Joviću iz Mokošice; Općoj bolnici
Dubrovnik - Odjelu za palijativnu skrb.
Ovim putem organizatori se zahvaljuju
svim sudionicima u projektu, koji je svojom uspješnošću još jednom dokazao i
veliko srce svih sudionika.
Svojim doprinosom sudjelovali su djelatnici i ugostitelji: HOTEL PUCIĆ PALACE,
PIZZERIA CASTRO, RESTORAN MIMOZA, CAFFE BAR CELE, RESTORAN
GALEB BAĆINA, UDRUGA KUHARA DNŽ,
RESTORAN KLARISA, RESTORAN GUSTA ME, TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA
ŠKOLA, RESTORAN RAGUSA 2 DUBROVNIK, RESTORAN ANTUNINI,
UDRUGA ‘RAGUSA BUS’ SASTANKU KOD
GRADONAČELNIKA
Pronaći model
olakšavanja poslovanja
S predstavnicima Udruge „Ragusa bus“, koji
su izložili prijedloge realizacije prometa turističkih autobusa na području Grada Dubrovnika, sastanak je 15.studenoga održao
gradonačelnik Andro Vlahušić te istaknuo
kako Grad Dubrovnik mora raditi sukladno
zakonima Republike Hrvatske i poštovati
zaštitu tržišnog natjecanja, ali će unutar
svojih nadležnosti pronaći model olakšavanja poslovanja dubrovačkim vlasnicima autobusa. Autobuseri će izići sa svojim prijedlogom cijena prema agencijama, a Grad
Dubrovnik će kao i do sada učiniti sve potrebno kako bi se zaštitili lokalni prijevoznici.
GRAND HOTEL PARK, VILLA KORUNA,
HOTEL RIXOS LIBERTAS DUBROVNIK,
KONOBA POSAT, HOTELI MAESTRAL,
RESTORAN POKLISAR, RESTORAN
AMORET, KONOBA ARKA, VALAMAR
LACROMA DUBROVNIK,GRADSKA KAVANA, KONOBA ROZARIO, STEAKHOUSE DOMINO, PEKARA GLAVINIĆ,
PEKARA BABIN KUK, ESCULAP - TEO
D.O.O (Riblji restoran Proto), KAMENICE,
ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT
PUPO, HOTEL LERO, RESTORAN KOPUN, PEKARA NIKOLAC ŠARIĆ, BISTRO
TEATAR, JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI, HOTEL MORE, PIZZERIA BARACUDA,
BUFFET ŠKOLA, OPG ŽIVKUŠIĆ, VINARIJA MILJAS, UDRUGA PLAVAC MALI,
UDRUGA PELJEŠKI VINSKI PUTI.
Potporu manifestaciji Dubrovačka trpeza
dali su i Turistička zajednica dubrovačko
– neretvanske županije, te HGK Županijska komora Dubrovnik, Obrtnička komora
Dubrovačko – neretvanske županije i
Udruženje obrtnika Dubrovnik.
Jelka Tepšić
OKRUGLI STOL
PREZENTACIJA ZIMSKE PONUDE DUBROVNIKA U SARAJEVU
O infrastrukturnoj problematici
Dubrovnika
Dubrovnik – Grad za sva godišnja
doba
Okrugli stol o infrastrukturnoj problematici Dubrovnika na Saboru hrvatskih graditelja koji se održao u Cavtatu, otvorio je
16.studenoga gradonačelnik Andro Vlahušić, te se tom prigodom zahvalio svima koji su radili na projektima vezanim za promet u Dubrovniku rekavši kako je svaka ideja dobrodošla, a svaki
predstavljeni rad izuzetno vrijedan. Grad Dubrovnik pregovara
s Croatia Airlinesom da cijene avionskih karata za Dubrovčane
na relaciji Dubrovnik – Zagreb budu jednake cijenama autobusnih karata, budući da je to najbrža veza juga Hrvatske s glavnim
gradom, pa je već za iduću godinu spreman zakupiti 40 000
avio-karata, istaknuo je gradonačelnik, te rekao kako će Grad
Dubrovnik i u svim drugim prometnim rješenjima prvenstveno
gledati interese svojih građana i u sve projekte primarno krenuti
ka ljudima. Na Okruglom stolu Infrastrukturna problematika Grada Dubrovnika predstavljeni su radovi: Željeznička pruga Dubrovnik – Cavtat – ZL Čilipi, Metro u prometnom sustavu Dubrovnika, Pogledi sa prijedlozima mogućih rješenja infrastrukturne povezanosti DNŽ, Rješenje brze ceste od Osojnika do
Čilipa u funkciji Grada Dubrovnika i ostalih korisnika prostora,
Jadransko-jonska autocesta viđena očima onog koji nije građevinar, Most Pelješac – Alternativno rješenje te Otpad i otpadne
vode u DNŽ – alternativna rješenja.
Prezentacija zimske ponude Dubrovnika pod nazivom “Dubrovnik – grad za sva godišnja doba”, u organizaciji Turističke
zajednice grada Dubrovnika i Grada Dubrovnika, održana je
16.studenoga u hotelu Radon Plaza u Sarajevu. U prezentaciji
su sudjelovali Milan Perić, pročelnik Ureda za poduzetništvo,
turizam, more i priobalje; predstavnik Udruge privatnih iznajmljivača Božo Burić; organizator Dubrovnik Karneval Festa Ante
Tolj; Ivo Mujo, predstavnik Udruge Agroturizam Konavle – manifestacije Mirisi Božića u Konavlima, te predstavnici Turističke
zajednice Grada Siniša Žakula, voditelj Odjela za promociju i
online strategiju i Sandra Milovčević, koordinator Odjela za komunikacijske taktike. Partner u organizaciji prezentacije je i Dubrovačko-neretvanska županija, odnosno Udruga vinara Dubrovačko-neretvanske županije, koji su donirali vina dubrovačke
regije za degustaciju nakon prezentacije. Prezentaciji je nazočilo više od pedesetak predstavnika medija i turističkih agencija
BiH. Prezentacija zimske ponude Dubrovnika uključila je ponudu hotelskog i privatnog smještaja, s posebnim naglaskom
na wellness ponudu, te zimska događanja u Dubrovniku od
nastupa FA Linđo u kinu Sloboda svakog petka, gradskih serenada svake subote u Gradskoj kavani, Božićnog sajma i ostalih
programa Božić u Gradu, Mirisa Božića u Konavlima, zabavnih
programa u periodu oko Nove godine, s posebnim naglaskom
na Doček Nove godine na Stradunu i u dubrovačkim hotelima,
te proslavu Svetog Vlaha i Dubrovnik Karneval Fest.
Nakon prezentacije, održana je poslovna radionica turističkih
agencija iz BiH i dubrovačkih hotelijera: Importanne Resort,
Valamar Dubrovnik Babin Kuk, Radisson Blu, Grand Hotel Park,
Hotel Petka i Hotel Astarea. Sandra Milovčević
ZEMLJIŠTA ZA PRISTUPNU CESTU GROBLJA DUBAC
U postupku knjiženja
Direktor Groblja Dubac Ivo Lise i voditelj projekta u ime Grada
Dubrovnika Hrvoje Ivanišević izvijestili su 15.studenoga gradonačelnika kako je dosad kupljeno 3.758 kvadrata zemljišta
za pristupnu cestu, u što je utrošeno 770 tisuća kuna. Isplate su
obavljene prije mjesec dana, a u tijeku je postupak knjiženja na
otkupljene parcele. Za preostalih 1346 kvadrata pokrenut je postupak izvlaštenja, koji će biti završen do kraja studenoga čime
će se omogućiti i otkup svog preostalog zemljišta. Rješavanjem
imovinsko-pravnih odnosa na pristupnoj cesti, za nju će se
zatražiti potvrda glavnog projekta, a samo groblje bit će spremno za izdavanje lokacijske dozvole.
15. STUDENOGA 2012.
HEP kupio zemljište za pročistač za
vodu u Komolcu
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić je 15.studenoga
sa suradnicima održao radni sastanak sa članom uprave HEP-a
Radoljubom Lalićem, generalnim direktorom Hrvatskih voda Ivicom Plišićem i voditeljima projekata ovih velikih državnih tvrtki na
dubrovačkom području. Predstavnik HEP-a Lalić je izvijestio kako
je HEP kupio zemljište za izgradnju pročistača za vodu u Komolcu čijom će se izgradnjom konačno riješiti problem zamućenosti
vode usljed velikih kiša. Za izgradnju pročistača HEP će u idućih
mjesec dana objaviti natječaj, a projekt će se realizirati neovisno
o ishodu planiranih energetskih projekata kojima je pročistač samo
jedan od preduvjeta realizacije. HEP je također završio natječaj
za rekonstrukciju mreže između trafostanica Srđ i Montovjerna, a
30 milijuna kuna vrijedni radovi će se na ulicama Petra Krešimira
IV i Frana Supila izvesti iduće godine. Direktor Hrvatskih voda
Plišić i članovi uprave dubrovačkog Vodovoda su pozdravili ulaganje HEP-a u pročistač te izvijestili gradonačelnika o tijeku zajedničkih investicija kroz Projekt Jadran u sklopu kojeg su u tijeku
radovi u Zatonu, Štikovici, Lozici, Gornjim selima, Solitudu i na
Lokrumu te budućim fazama koje će obuhvatiti i Elafite. Realizacijom ovog projekta ukupne vrijednosti preko 100 milijuna kuna
cijelo će područje Grada Dubrovnika biti spojeno na suvremeni
sustav vodovoda i odvodnje.
KOLOČEP
Građani Gornjeg čela neće biti
građani drugog reda
Nastavno na prijedlog uvođen- ujutro kratko zaustaviti na noja brodske linije, gradonačelnik vom mulu u Gornjem čelu, a
Grada Dubrovnika Andro popodne na povratku učiniti
Vlahušić sastao se 19.stude- isto. Time bi se i učenicima OŠ
noga s mještanima Gornjeg Ivana Gundulića koji žive u
čela na otoku Koločepu i pred- Gornjem čelu omogućilo norstavnicima MO Koločep. Tema malno pohađanje nastave.
sastanka bila je prometno pov- „Grad Dubrovnik će već sutra
ezivanje Gornjeg čela brod- na redovitom sastanku s predskom linijom za Dubrovnik, ali stavnicima Agencije i Ministari druge teme vezane za život stva uputiti zahtjev kojim će
na otoku. „Trenutno djeca, ali i tražiti što hitniju uspostavu
starije osobe do Dubrovnika brodske linije jer mještani
mogu doći jedino pješice pre- Gornjeg čela ne smiju biti
ko otoka u Donje čelo, a ota- građani drugog reda koji, iako
mo brodom u Gruž“, kazao je prostorno najbliže Gradu, do
Đuro Musladin iz udruge Kala- njega najteže mogu doći“, kamota. Gradonačelnik je rekao zao je gradonačelnik. Na sasda će se odmah zauzeti kod tanku se govorilo i o komunalAgencije za obalni linijski po- nom uređenju, javnoj rasvjeti te
morski promet i Ministarstva obnovi staza i riva, a sudionici
mora, prometa i infrastrukture su se dotakli i teme uređenja
da se u red plovidbe jednog od gruške luke sukladno UPU
brodara koji plovi za Elafite Gruški akvatorij, kojim se
uvrsti i uplovljavanje jednom planira dio obale namijeniti
dnevno u Gornje čelo. Mještani barkama i brodicama stanovnii gradonačelnik usuglasili su se ka Elafita koji njima dolaze u
kako bi bilo najbolje brzobrod- Grad.
sku liniju s Mljeta i Šipana
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 11
GRAD DUBROVNIK
19. STUDENOGA 2012.
Ustanove u kulturi će normalno raditi do izbora
ravnatelja
Gradonačelnik Grada Dubrovnika Andro Vlahušić održao je u ponedjeljak 19.studenoga sastanak s predstavnicima upravnih vijeća ustanova u kulturi čijim je ravnateljima istekao mandat, a da novi ravnatelji nisu imenovani, Razlog je neodržavanje
sjednice Gradskog vijeća u planiranom terminu. Budući da zakon nije predvidio proceduru za ovakve situacije Grad Dubrovnik će zatražiti žurno očitovanje Ministarstva
kulture o načinu rada kako bi Simfonijski orkestar, Dubrovački muzeji i Umjetnička
galerija mogli normalno poslovati do izbora ravnatelja. Do primitka odgovora iz Ministarstva ustanove će u koordinaciji voditi gradonačelnik, upravna vijeća i upravni
odjel za kulturu Grada Dubrovnika kako bi se omogućio kontinuitet rada.
CULTURE CLUB REVELIN
Slika “noćnog života” drastično se promijenila
ponudom Revelina
Culture klub Revelin, koji
priprema zimski i proljetni
program 2012/13., nastoji
ponuditi
raznolike
društvene događaje i u zimskoj sezoni za sve Dubrovčane i njihove goste.
Klub je otvoren četvrtkom,
petkom i subotom, a u Revelinu se događaju i mnogi
specijalni eventi poput kulturno umjetničkih programa, humanitarnih programa,
kongresa,
gala
večera...
Na press konferenciji,
održanoj 20.studenoga, su
uz Anamariju Franković i Dariju Mikulandru Žanetić iz Culture Cluba Revelin govorili
Alan Lasić-predstavnik dubrovačke grupe Atlantida koja će u prosincu imati veliku
koncertnu promociju svog novog albuma, što je svojevrsno buđenje dubrovačke
glazbene scene, Miho Obradović-predsjednik Studentskog zbora Dubrovnik s kojima CC Revelin surađuje od prošle godine svakog četvrtka kreirajući koncerte, programe, brucošijade i posebne cijene za studente. Završnu riječ dala je Jelka Tepšićglasnogovornica TZ Grada Dubrovnika istaknuvši kako je ovakav program bitan za
produžetak sezone kao i činjenicu da se slika “noćnog života” drastično promijenila
ponudom i programom Culture Cluba Revelin.
KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
„Otac“ posljednji
put ove sezone
Na maloj sceni, posljednji puta u
2012., odigrat će se predstava
“Otac”. Autor je Elvis Bošnjak, a redatelj Joško Juvančić. U vremenu
kada političari i državnici pune
zatvorske ćelije zajedno s okorjelim
kriminalcima i slučajnim prijestupnicima - Otac je figura koja ipak predstavlja najveći strah u kaznionici! Tko
će koga i tko će kome? Teatar Bursa se pretvara u prostor okružen rešetkama, te izaziva interes publike koja postaje dijelom tragikomične situacije koju
proživljavaju 4 zatvorenika! Igraju: Branimir Vidić Flika, Zdeslav Čotić, Boris Matić i
Trpimir Jurkić. Scenograf i kostimograf je Marin Gozze, a skladateljica Paola Dražić
Zekić. „Otac“ se igra 23. i 24. studenoga u 20 sati (mala scena Teatra Bursa). Poseban popust za umirovljenike. Rezervacije na 020 / 321 088 ili na
kmd.blagajna@gmail.com Ž.D.
12 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
BOŽIĆNA RADIONICA NARODNE KNJIŽNICE
GRAD
Engleski za djecu
Besplatna radionica engleskog jezika „Free
English Fun“ za djecu od 6 do 10 godina
započela je s radom prošle subote na Odjelu za djecu i mlade Narodne knjižnice Grad.
Voditeljica je Janet Aliliović s kojom Dubrovačke knjižnice surađuju već treći put
na tematskom projektu učenja djece engleskom jeziku.
-Ovom prigodom tema su bili božićni običaji u Hrvatskoj i svijetu „Božić dolazi - Christmas is coming“. Djeca uče nekome objasniti hrvatske blagdanske običaje, a kako se
Božić slavi u drugim dijelovima svijeta – ističe Janet Alilović. Radionica će trajati četiri tjedna i održavati se svake subote (17. i
24. studenoga te 1. i 8. prosinca) od 10 do
11 sati. M.G.
ČITAONICA NARODNE KNJIŽNICE GRAD
Večer dragih nam
stihova
Večer poezije „Meni dragi stihovi“ 14.11.
je u čitaonici Narodne knjižnice Grad okupila brojne ljubitelje stihova, koje su po
vlastitom izboru čitali učenici i profesori
Biskupske klasične gimnazije Dubrovnik i
studenti Sveučilišta u Dubrovniku.
Program koji je organiziran povodom
Mjeseca knjige priredio je Odjel za djecu i
mlade Dubrovačkih knjižnica, a u glazbenom dijelu sudjelovali su učenici Umjetničke
škole Luke Sorkočevića. Stihove su čitali
naša knjižničarka Vikica Šipić, koja je „Pravom pjesmom“ Vesne Parun i otvorila ovu
poetsku večer, a slijedili su je profesori, studenti i učenici: Julija Mačinković, Nikolina
Vidić, Zrinka Borić, Ivona Begušić, Mislav
Stančić, Mirjana Žeravica, Ana Boban, Hrvoje Ban i Ana Paulina Brešković. Program
poetskih čitanja su glazbom protkali
Gudački ansambl, gitarist Lovro Barišić, pijanistice Ana Njirić i Paula Jadrušić, violinistice Mihaela Marić i Marija Žanetić uz čelisticu Martinu Vuletić te sopranistica Laura
Hladilo uz pratnju flautistice Marijane
Bačelić i pijanista Antonia Grkeša. Zanimljiv je svakako bio i nastup studenta
Sveučilišta u Dubrovniku Marka Pavkovića
s „Baladom“ od Indexa te izvedba skladbe
„Ave Maria“ J. Arcadelta klape „Lux aeterna“ učenica 2. Razreda Biskupijske
klasične gimnazije. M.Giljača
MLADI I GRAD SKUPA
Rukama složeno
U sklopu programa Mladi i Grad skupa,
21. studenoga 2012. u Luži se održala
druga manifestacija Foruma mladih pod
nazivom “Rukama složeno”. Izložba je to
radova učenika osnovnih i srednjih škola
te učeničkih domova iz područja likovne i
tehničke kulture. Na otvaranju izložbe nastupio je Kvartet flauta Umjetničke škole
Luka Sorkočević.
DUBROVAČKO PRIMORJE - SLANO
SLANO
Molitva za Vukovar i
blagoslov generala
U subotu 18. studenoga na slanjskoj rivi,
ispred spomenika braniteljima, bilo je tiho i
dostojanstveno. Uz upaljene svijeće i cvijeće molilo se za
vukovarske i škabrnjske žrtve i zahvaljivalo Bogu za oslobađanje hrvatskih generala, Gotovine i Markača. Pred okupljenim Slanjanima i Primorcima molitvu je predvodio gvardijan fra Ljudevit Lasta koji je toplim riječima s dostojanstvom
govorio o žrtvama velike srpske agresije moleći Boga za obitelji stradalih i nestalih u Domovinskom ratu. Zazvao je blagoslov
na oslobođene generale i sav hrvatski puk, na slobodnu Hrvatsku s koje je konačno sprana ljaga zločinačkog čina u
najveličanstvenijoj vojnoj akciji“ Oluji“. Budući da su ovi dani
u Primorju, kao i u cijeloj Hrvatskoj, bili dani konačne pobjede i veselja, žitelji nisu skrivali svoje oduševljenje i radost.
Spontano su se okupljali i slavili u petak do kasno u noć. A
na vijest o oslobađajućoj presudi, zazvonila su crkvena zvona i začula se vatrogasna sirena koja je označila kraj agonije
nevinih generala i ispiranje ljage s hrvatskih branitelja pa i
čitavog puka. Mnogi su žitelji ovaj događaj usporedili s najsretnijim događajima u svom životu uspoređujući ga s trenutcima kada su postajali roditelji. Događaji koje ovih dana
obilježavaju i žive Primorci, svakako su i najtužnije i najl-
jepše lekcije povijesti
koje trebamo prenositi
svojoj djeci bez obzira
što u knjigama piše i što
će pisati. Na Trgu bana
Josipa Jelačića generale
su dočekali i predstavnici Općine Dubrovačko
primorje, a u vukovarskoj
Koloni sjećanja koračali
su i mnogi Primorci koji
su i tim činom pokazali
kako smo sudbinom i
ljubavi vezani za Vukovar
i kako poštovanje živih i
štovanje sjena mrtvih,
uče mlade naraštaje gdje
je stvarana sloboda i
kako se brani Domovina.
I tako ujedinjeni u
događajima i obljetnicama koje nas podsjećaju
na tragedije kroz koje je
prolazio hrvatski puk, molili su Primorci da se nikad više ne ponovi.
Zahvaljivali su Bogu za pravdu i molili za „sveti grad“ Vukovar. Lj.Š.
ŽUPA DUBROVAČKA
SAVJET MADIH OPĆINE ŽUPA
DUBROVAČKA
Svijeće uoči obljetnice
pada Vukovara
Povodom 21. obljetnice pada Vukovara, grada heroja, Savjet mladih Općine Župa dubrovačka zapalio je svijeće uoči
18. studenoga u ime Općine u Vukovarskoj ulici, ispred
zgrade Općine i vrtića. U znak sjećanja na žrtve rata koje su
osigurale mirnu budućnost, učenici OŠ Župa dubrovačka
svijeće su zapalili duž Puta dr. Ante Starčevića, a zasvijetlili
su i brojni prilazi kućama, balkoni i dvorišta. Tradicionalnim
paljenjem svijeća uz molitvu diljem Hrvatske obilježeno
stradanje grada heroja Vukovara, a 18. studenoga Hrvatski
Državni Sabor proglasio je spomen dan obilježavanja dana
sjećanja na Vukovarsku tragediju, pa je tako u Vukovarskim
ulicama diljem Hrvatske zapaljeno na tisuće svijeća u
spomen na žrtve iz 1991. i pad grada.
SMOTRA PROJEKATA IZ PODRUČJA NACIONALNOG PROGRAMA
ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATSKO
GRAĐANSTVO
Temeljne postavke građanskog
odgoja i ljudskih i dječjih prava
Dječji vrtić „Župa dubrovačka“ ove se godine prvi put predstavio
na Smotri projekata iz područja dječjih prava. Nakon uvodne riječi
ravnateljice dječjeg vrtića, Perice Regjo, sudionike Smotre pozdravila je i zaželjela uspjeh u radu pedagoginja i voditeljica Smotre za
dječji vrtić „Župa dubrovačka“, Marija Jelić. Odgojiteljice su pet
projekata izložile u power point prezentaciji, a teme su bile:
1. „Želim sam-a“ - odgojiteljica Milijana Načevska (projekt odgojno
- obrazovne skupine „Zvončići“),
2. „Pravo na glazbu“ - odgojiteljica Marina Raguž (projekt odgojno
- obrazovnih skupina „Ptičice“, „Bubamare“, „Tratinčice“ i „Štrumfovi“),
3. „O šumi otkrivamo“ - odgojiteljica Nada Erceg (projekt odgojno
- obrazovne skupine „Leptirići“),
4. „Lutkarsko kazalište veselih „Dupina““ - odgojiteljica Nikolina Guljelmović (projekt odgojno - obrazovne skupine „Dupini“) i
5. „Tragom zavičaja“ - odgojiteljice - Marija Radić i Merica Tomašević
(projekt odgojno - obrazovnih skupina „Medvjedići“ i „Krijesnice“).
Nakon prikazanih projekata prosudbeno vijeće, u sastavu: Boja
Milan - Mustać, dipl.
pedagog i ravnateljica dječjih vrtića „Dubrovnik“, Vinka Jauković,
dipl. pedagog, dječji vrtići „Dubrovnik“, Dragica Barlek, dipl. defektolog, dječji vrtići „Dubrovnik“ i Ana Pavlović, mag. pedagogije, dječji
vrtići „Konavle“ je prema kriterijima vrednovanja, a tajnim glasovanjem, odabralo tri projekta („Želim sam-a“, „O šumi otkrivamo“ i
„Tragom zavičaja“) koji će biti predstavljeni na Županijskoj Smotri,
22. studenog 2012., na Dan dječjih prava u Čilipima, u Domu kulture, u 17:00 sati.
Projekti su osmišljeni sa ciljem da među djecom razvijaju temeljne
postavke građanskog odgoja i ljudskih i dječjih prava, pa se i ocjenjivala slika tolerancije, ljubavi, samostalnosti, odlučivanja,
uvažavanja...
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 13
Na temelju čl. 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Sl. gl. Grada Dubrovnika” br.
4/12) i zaključka Gradonačelnika Klasa:372-31/12-01/103, Urbroj 2117/01-01-12-1 od 06. studenog
2012. godine raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora
I.
Predmet natječaja je:
1. poslovni prostor na adresi ŠIROKA br. 1, dio čest.
zgr. 1643 k.o. Dubrovnik:
- površine 12,48 m2
- početni iznos mjesečne zakupnine 6.500,00 kn
- namjena studio za grafički dizajn
- vrijeme zakupa 3 (tri) godine
- jamčevina 19.500,00 kuna
- sadašnje stanje prazan prostor
- instrument osiguranja plaćanja zadužnica na
trogodišnji iznos zakupnine
2. poslovni prostor na adresi BOŠKOVIĆEVA br. 3,
dio čest. zgr. 1892 k.o. Dubrovnik:
- površine 14,00 m2
- početni iznos mjesečne zakupnine 840,00 kn
- namjena popravak obuće - postolar
- vrijeme zakupa 3 (tri) godine
- jamčevina 2.520,00 kuna
- sadašnje stanje prazan prostor
- instrument osiguranja plaćanja zadužnica na
trogodišnji iznos zakupnine
3. poslovni prostor na adresi Sv. DOMINIKA bb, što
u naravi predstavlja dio tvrđave Sv. Luke, dio čest.
zgr. 2422 k.o. Dubrovnik:
- površine 275,45 m2
- početni iznos mjesečne zakupnine 20.600,00 kn
- namjena specijalizirana trgovina (odjeća - obuća)
- vrijeme zakupa 5 (pet) godina
- jamčevina 61.800,00 kuna
- sadašnje stanje prazan prostor
- instrument osiguranja plaćanja zadužnica na
petogodišnji iznos zakupnine
Posebni uvjeti:
poslovni prostor nije u stanju prikladnom za
obavljanje
predviđene djelatnosti, odabrani ponuditelj će o
svom trošku prostor privesti svrsi.
4. poslovni prostor na adresi NIKOLE TESLE br. 10,
dio čest. zgr. 792 k.o. Gruž:
- površine 45,51 m2
- početni iznos mjesečne zakupnine 7.500,00 kn
- namjena po prijedlogu ponuditelja (osim
ugostiteljstva)
-vrijeme zakupa 3 (tri) godine
- jamčevina 22.500,00 kuna
-sadašnje stanje prazan prostor
- instrument osiguranja plaćanja zadužnica na
trogodišnji iznos zakupnine
14 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
5. poslovni prostor u naselju TRSTENO, dio čest. zgr.
163 k.o. Trsteno,
- površine 25,00m2
- početni iznos mjesečne zakupnine 625,00 kn
- namjena trgovina prehranom
- vrijeme zakupa 3 (tri) godine
- jamčevina 1.900,00 kuna
- sadašnje stanje prazan prostor
- instrument osiguranja plaćanja zadužnica na
trogodišnji iznos zakupnine.
II.
Jamčevina se uplaćuje u korist PRORAČUNA GRADA
DUBROVNIKA, žiro račun br. 2340009-1809800009,
sa pozivom na broj 68, uplatnim brojem 7706 – OIB 5, ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili
općom uplatnicom (ne kompenzacija).
III.
Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije
ponude nisu prihvaćene u roku od 15 (petnaest) dana
od dana okončanja natječaja, u nominalnom iznosu,
radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv
banke i broj računa na koji se vrača jamčevina, te
broj kontakt telefona.
Jamčevina sudionika natječaja čije ponude su
prihvaćene zadržava se i uračunava u zakupninu.
Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez
opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu
poslovnog prostora, smatrat će se da je odustao od
zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat
uplaćene jamčevine.
U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos
zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja,
odustane od svoje ponude nakon provedenog
postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi
najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor
raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo
na povrat uplaćene jamčevine.
Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je, u roku
od 15 (petnaest) dana od dana primitka odluke o
izboru, uplatiti razliku do tromjesečnog iznosa
ponuđene zakupnine za navedeni poslovni prostor u
korist PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA, žiro račun
br. 2340009-1809800009, u protivnom smatrat će se
da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat
jamčevine.
IV.
Instrument osiguranja plaćanja zakupnine odabrani
ponuditelj je dužan prilikom zaključenja ugovora o
zakupu dostaviti zakupodavcu.
Odabrani ponuditelj dužan je osigurati poslovni
prostor od požara i drugih štetnih događaja za
cjelokupno razdoblje korištenja istog, te policu
vinkulirati na ime Grada Dubrovnika, te je predati
zakupodavcu prilikom zaključenja ugovora.
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske osobna iskaznica ili domovnica (za fizičke osobe),
4. upis u sudski ili drugi registar (za pravne osobe),
5. rješenje o upisu u registar (za udruge građana),
V.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke
osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne
osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju
zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene
djelatnosti.
VI.
Sudionici natječaja prazne poslovne prostore mogu
razgledati dana 20. studenog 2012. god. (utorak) i
to:
- poslovni prostor pod rednim brojem 1
od 09,00 do 09,15 sati
- poslovni prostor pod rednim brojem 2
od 09,20 do 09,35 sati
- poslovni prostor pod rednim brojem 3
od 09,40 do 10,00 sati
- poslovni prostor pod rednim brojem 4
od 11,00 do 11,15 sati.,
za poslovni prostor pod rednim brojem 5
zainteresirani sudionici natječaja mogu se javiti na
telefon 751-139 (tajnik MO Trsteno).
VII.
Poslovni prostori se daju na korištenje u zatečenom
stanju.
VIII.
Rok za dostavu ponuda na natječaj je zaključno s
danom 26. studenog 2012. godine (ponedjeljak) u
pisarnici Grada Dubrovnika do 12,00 sati, ili putem
pošte do 24,00 sata.
Ponude se podnose na adresu GRAD DUBROVNIK,
Pred Dvorom br. 1, 20000 Dubrovnik, osobno ili
poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici, s
OBVEZNOM naznakom “PONUDA ZA DAVANJE U
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI”.
IX.
Pisana ponuda obvezno mora sadržavati:
- precizni opis djelatnosti koja će se obavljati u
poslovnom prostoru;
-nominalni iznos ponuđene zakupnine.
Ponuđena visina mjesečne zakupnine mora biti
izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom
iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu
na druge ponude.
X.
Uz ponudu sudionici natječaja dužni su dostaviti:
1. dokaz o plaćenoj jamčevini,
2. potvrdu o stručnoj osposobljenosti - obrtnicu ( za
fizičke osobe),
6. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu
Dubrovniku iz svih osnova, sve naprijed navedene
isprave moraju biti IZVORNE ILI OVJEROVLJENE
kod javnog bilježnika. Članovi obitelji poginulog,
umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata
moraju dostaviti pravovaljanu ispravu o pripadnosti
obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja, odnosno pravovaljanu ispravu
o stupnju tjelesnog oštećenja, kao i pravovaljanu
ispravu da nisu korisnici mirovine ostvarene po
Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (
“Narodne novine”, broj 174/04), sve naprijed
navedene isprave moraju biti IZVORNE ILI
OVJEROVLJENE kod javnog bilježnika.
Dragovoljci i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog
rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike
Hrvatske najmanje 12 mjeseci, moraju dostaviti
pravovaljani dokaz o sudjelovanju u Domovinskom
ratu, koji mora biti IZVORNIK ILI OVJEROVLJEN kod
javnog bilježnika.
Osobe navedene u stavku 2. i 3. ove točke uz
ispunjenje svih natječajnih uvjeta mogu ostvariti
pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog
prostora samo ako na natječaju sudjeluju isključivo
kao fizičke osobe i ako dosada to pravo nisu ostvarili.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja će se obaviti u
skladu s Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora (Sl. gl. Grada Dubrovnika” br. 4/12) i
zakonodavstvom Republike Hrvatske iz ove oblasti
prava.
XI.
Nepravovremene, nepotpune ponude i ponude koje
nisu podnesene od ovlaštene osobe neće se
razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog
natječaja koji nisu podmirili sve SVOJE
FINANCIJSKE OBVEZE prema Gradu Dubrovniku do
dana zaključenja natječaja.
Potvrde glede podmirenja svekolikog dugovanja
spram Grada Dubrovnika izdaje Upravni odjel za
proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika,
Odsjek naplate.
XII.
Grad Dubrovnik zadržava pravo poništiti natječaj,
ili dio natječaja, bez obrazloženja i snošenja bilo
kakve odgovornosti spram natjecatelja, ili inih
osoba.
XIII.
Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o
rezultatima natječaja.
GRADONAČELNIK
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 15
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
IZASLANSTVO ŽUPANIJE U HEROJSKOM GRADU
Odana počast žrtvi Vukovara
Na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.
godine i 21. obljetnicu stradanja u Domovinskom ratu, u herojskom gradu na Dunavu 18. studenoga
je boravilo izaslanstvo Dubrovačko-neretvanske županije
predvođeno županom Nikolom Dobroslavićem.
Župan Dobroslavić, tajnik županijskog Tajništva Blaž Pezo,
pročelnica Upravnog odjela za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost Nina Skurić, pročelnica za obrazovanje, kulturu i šport Marijeta Hladilo, pročelnica Službe za zajedničke poslove Nikolina Šišić i pročelnik za zdravstvo i socijalnu skrb Dario Kulišić priključili su se u koloni sjećanja
hodočasnicima, njih 60000, koji su iz svih krajeva Hrvatske
pohodili grad simbol hrvatskoga stradanja, ali i otpora srbijanskoj agresiji prije 21 godinu.
Uz Vukovarce i brojne hodočasnike, u koloni su hodali i Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko i Predsjednik Vlade Zoran Milanović .
Obilježavanje 21-godišnjice pada Vukovara koje nosi naziv
“VUKOVARU SVETO IME” počelo je službenim programom
u dvorištu Vukovarske bolnice, nakon čega su okupljeni krenuli
u Koloni sjećanja kroz središnje ulice Vukovara sve do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje su izaslanstva
državnog vrha, 204. vukovarske brigade, braniteljskih udruga,
gradova prijatelja i svih hrvatskih županija, uključujući i dubrovač-
ŽUPAN NIKOLA DOBROSLAVIĆ:
Istina je pobijedila!
Povodom oslobađajuće presude
hrvatskim generalima župan Nikola Dobroslavić kazao je kako je
ISTINA POBIJEDILA te je podsjetio na svoju izjavu izrečenu nakon prvostupanjske presude; „Suditi jednom narodu zbog oslobađanja svoje Domovine je nerazumljivo i neprihvatljivo. Svaki narod ima pravo na slobodu i to pra-
ko-neretvansku predvođenu županom Dobroslavićem, položila
vijenac i zapalila svijeću.Molitvu je predvodio mons. Marin Srakić,
nadbiskup đakovačko-osječki, a Svetu misu za sve pokojne i
nestale u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata služio je apostolski nuncij u RH mons. Alessandro D
Errico.
vo ne može mu dovesti u pitanje
nikakva odluka nikakvog suda. Istina je jedna i jedina, mi Hrvati
htjeli smo slobodu, pobijedili smo
u nametnutom, neravnopravnom
ratu, oslobodili smo svoju zemlju, nismo uzeli ništa tuđe. Ta sloboda i ta država koju smo ostvarili
nije nastala na nikakvom zločinu,
nego na domoljublju i žrtvi. To je
istina, ostanimo dostojanstveni,
istina će pobijediti.“
OBILJEŽAVANJE SPOMEN DANA NA ŽRTVU VUKOVARA
“I u mom gradu Vukovar svijetli”
U nedjelju 18. studenoga 2012. u 18 sati u dubrovačkoj
Katedrali slavila se Sveta misa za duše poginulih Vukovaraca. Po završetku Svete mise građani i učenici srednjih i osnovnih škola zapalili su svijeće na Stradunu i duž
pločnika Vukovarske ulice. U vremenu od 18 do 18:30 h
ugasila se gradska rasvjeta na Stradunu i u Vukovarskoj
ulici te je u trajanju navedenih pola sata zaustavljen promet
u Vukovarskoj kao izraz poštovanja prema žrtvi Vukovara
i pijeteta prema svim poginulim Vukovarcima.
POTPISAN 10,5 MILIJUNA KUNA VRIJEDAN UGOVOR O UREĐENJU ODJELA ZA
PALIJATIVNU SKRB
Značajan korak u razvoju dubrovačke bolnice
Zaklada „Blaga djela“ za projekt uređenja Odjela za palijativnu skrb će
izdvojiti 4 milijuna kuna, Opća bolnica Dubrovnik 2,2 milijuna kuna,
Županija i Grad Dubrovnik po oko dva milijuna kuna te Biskupija
dubrovačka 400 tisuća kuna
Sporazum o suradnji na realizaciji projekta uređenja Odjela za palijativnu skrb i
produženo liječenje Opće bolnice Dubrovnik, vrijedan 10, 5 milijuna kuna, potpisali su u ponedjeljak 12.studenoga
župan Nikola Dobroslavić, gradonačelnik
Dubrovnika AndroVlahušić, biskup dubrovački Mate Uzinić, upravitelj Zaklade
„Blaga djela“ Nikola Obuljen i ravnatelj
Opće bolnice Dubrovnik Branko Bazdan.
Riječ je o projektu kojom će se na 4. katu
objekta „D“ Opće bolnice Dubrovnik na
1700 metara četvornih dobiti 60 postelja
od čega će za 30 postelja troškove
pokrivati Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje, a troškove drugih 30 postelja
16 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
OB Dubrovnik.
Župan Dobroslavić iskazao je zadovoljstvo dogovorom oko ovog značajnog projekta kojim će Dubrovnik i OB Dubrovnik
biti jedna od prvih bolnica u Hrvatskoj koja
ima poseban i ovako kvalitetno uređen
Odjel za palijativnu skrb.
Gradonačelnik Vlahušić kazao je kako će
se realizacijom ovog projekta olakšati i
poslovanje domova za starije i nemoćne
koji su do sada obavljali poslove vezane
uz palijativnu skrb, a biskup Uzinić je rekao kako bi radije da bolesnici posljednju
fazu života provode u obiteljima te dodao
kako razumije „da danas ljudi nemaju ni
stručnosti ni vremena za brigu o ovakvim
bolesnicima“.
Upravitelj Obuljen rekao je kako je Zaklada od početka djelovanja razmišljala o
ovom projektu te je izrazio zadovoljstvo
što je on konačno osmišljen i pokrenut.
Ravnatelj OB Dubrovnik Bazdan ustvrdio
je kako su tijekom dogovora oko potpisivanja ugovora provedeni natječaji za 7,5
milijuna vrijedne građevinske radove na
odjelu, pa će radovi započeti u narednih
nekoliko dana. Predviđeni rok trajanja radova je šest mjeseci tijekom kojih će se
provesti i postupci za nabavu opreme za
Odjel.
-Ovo je značajan korak u razvoju dubrovačke bolnice. Sretan sam jer smo svi,
obzirom na različite poglede, pokazali
ozbiljnost i postigli ovakav sporazum- zaključio je Bazdan.
Inače, Zaklada „Blaga djela“ za projekt
uređenja Odjela za palijativnu skrb će izdvojiti 4 milijuna kuna, Opća bolnica Dubrovnik 2,2 milijuna kuna, Županija i Grad
Dubrovnik po oko dva milijuna kuna te
Biskupija dubrovačka 400 tisuća kuna.
PREDSTAVNICI ŽUPANIJE NA 7. MEĐUNARODNOM SUSRETU MEDITERANSKIH
ZEMALJA U CHIETIU
Poboljšati institucionalnu i gospodarsku
suradnju
Na 7. međunarodnom susretu mediteranskih zemalja koji se održao 16.
studenoga u talijanskom gradu Chieti
u Regiji Abruzzo, sudjelovali su župan
Nikola Dobroslavić i direktorica Regionalne razvojne agencije DUNEA
Melanija Milić sa suradnicima.
Cilj ovog susreta je bio poboljšati institucionalnu i gospodarsku suradnju zemalja s područja Mediterana. Nastavno na održani Međunarodni investicijski forum Dubrovnik 2012 i radni
posjet delegacije regije Abruzzo, a u
odnosu na iskazane interese tvrtki
gravitirajućeg područja talijanske regije
Abruzzo te geostrateški položaj Županije od osobite je važnosti razvijanje
daljnjeg povezivanja dvaju obala osobito putem uspostave novih teretno
putničkih linija, u svrhu čega je održan
niz radnih sastanaka i posjeti institucijama Regije Abruzzo sa ciljem jačanje
gospodarske suradnje s regijom.
Naša Županija ima već potpisan Sporazum o susradnji s ovom talijanskom
regijom, a Županijska razvojna agencija s agencijom regije Abruzzo. Regija Abruzzo važno je industrijsko
prometno trgovačko čvoriste srednje i
južne Italije, s obzirom da se na njenom području nalaze industrijski pogo-
ni vodećih svjetskih proizvođača automobila te ostalih gospodarskih strojeva
koji upošljavaju više desetaka tisuća ljudi, te kao takva predstavlja izuzetnog
partnera za prometno tranzitni razvoj
Dubrovačko-neretvanske županije. S
obzirom da industrijske zone regije
Abruzzo gravitiraju najvećim dijelom
jadranskom području putem svojih luka
Vasto i Ortona prilika je uspostaviti brodsku vezu s lukom Ploče, uvažavajući činjenicu da su Ploče ulaz na transeuropski koridor Vc, te autocestu A1. Uspostavljanje trajektne veze luka Ortona i Vasta
s Pločama već je dulje vrijeme tema
razgovora Grada Ploča i talijanskih partnera, a najvažniji doprinos realizaciji te
linije dati ce Lučka uprava Ploče koja
će u toj suradnji biti glavni partner talijanskoj strani.
U sklopu posjeta organiziran je posjet
Gospodarskoj komori Pescare, Provinciji Pescara, Poslovnoj zoni, lukama
Vasto i Ortona te Marini Pescara. Također, u sjedištu provincije Pescara potpisan je Sporazum o zajedničkoj suradnji na razvoju EU projekata između predstavnika DNŽ , Hercegovačko-neretvanske županije, provincije Pescara i partnerskih općina s područja provincije.
U PETAK 23. STUDENOGA U DUBROVNIKU
Okrugli stol o nasilju nad ženama
Okrugli stol “Žrtve nasilja u labirintu sustava” održat će se u petak 23. studenoga
2012. godine u 11 sati u Velikoj vijećnici. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Udrugom za zaštitu djece i mladeži
“Fenix” i Obiteljskim centrom Dubrovačko-neretvanske županije, organizira ovaj
Okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
koji se obilježava 25. studenoga.
POVODOM SVJETSKOG DANA DJECE
Predstavljena knjiga „Kako zdravo odrastati”
Na predstavljanju knjige “Kako zdravo odrastati”, autorice i stručne urednice
knjige Irene Bralić, sudjelovala je i zamjenica župana Marija Vučković. Promociju knjige organizirala je Dubrovačko-neretvanska županija u utorak 20.studenoga, povodom Svjetskog dana djece, a na predstavljanju je uz autoricu govorila i voditeljica Dječjeg odjela Opće bolnice Dubrovnik i suradnica u knjizi Marija
Radonić. Na predstavljanju su bile i pročelnice za obrazovanje, kulturu i šport te
međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Marijeta Hladilo i Nina Skurić.
Kako je na predsatavljanju naglašeno, riječ je o prvoj knjizi na hrvatskom jeziku
koja opisuje osobitosti rasta i razvoja djeteta od rođenja do kraja puberteta te
naglašava važnost partnerskog odnosa između, roditelja, odgajatelja, škole i
liječnika u njihovom zajedničkom cilju prema zdravom odrastanju mladih naraštaja. Knjiga je dobila stručne preporuke Povjerenstva za pedijatriju Ministarstva
zdravlja, Hrvatskog pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju.
ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR
O aktivnostima u ovoj i
planu rada u 2013. godini
Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja
mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na
redovnoj je sjednici 20.studenoga raspravljao
o izvješću o provedenim aktivnostima u ovoj te
programu rada i financijskom planu za 2013.
godinu.
Na sjednici je naglašeno kako tijekom ove godine nije bilo iznenadnih onečišćenja mora te
da je Općini Konavle osigurano 50 tisuća kuna
za opremu- brane i disperzante. Također, najavljeno je kako će se do konca godine održati
i komunikacijska vježba kako bi se provjerila
efikasnost sustava kod onečišćenja mora.
U sljedećoj godini planirano je kako će se nastaviti s opremanjem obalnih općina s iznosom
od 50 tisuća kuna te da će za popravak ekobroda osigurati 100 tisuća kuna. Pokazna redovna vježba u 2013. godini planirana je na
području Konavala.
TURISTIČKO VIJEĆE TZ DUBROVAČKO
NERETVANSKE ŽUPANIJE
Turistički rezultati izvrsni;
ulaskom u EU očekuju se
problemi
Sjednicom Turističkog vijeća Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, na kojoj se razgovaralo o rezultatima u 2012. godini
te planovima i problemima koji se očekuju u
2013. godini, predsjedao je u srijedu 21.studenoga župan Nikola Dobroslavić.
Na sjednici se raspravljalo o programu rada i
financijskom planu za 2013., a za turističke rezultate u prvih deset mjeseci ove godine istaknuto je kako su oni – izvrsni. Naime, u tom je
razdoblju zabilježeno 10 posto dolazaka i 12
posto noćenja više nego u 2011. godini. Stoga
je na sjednici izražena zahvalnost svima koji su
sudjelovali u pružanju turističkih usluga.
Isto tako, istaknuti su i problemi koji očekuju
TZ DNŽ u idućoj sezoni. Dio problema će nastati zbog novog režima na graničnom prijelazima od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Jedni se odnose na vizni režim turista iz Rusije,
Ukrajine i Turske, a drugi na sam prelazak granice kod Neuma i na Karasovićima odnosno na
mogućnost da veće kontrole znatno uspore
prelazak granice. Problem je i činjenica da brodar Jadrolinija nema objavljene linije za sljedeću
godinu, što otežava odnosno onemogućuju
predbilježbe gostiju i stvara dojam kako tih linija neće ni biti.
Stoga je odlučeno da će se Ministarstvu turizma uputiti dopis i u njemu naglasiti navedeni
problemi. Sudionici sastanka podsjetili su kako
je na Danima turizma s ministrom Veljkom Ostojićem bilo govora o ovim problemima te da je
ministar, svjestan novih otegotnih okolnosti, i
sam odlučio poduzeti neke radnje kako bi se
problemi prevladali ili barem ublažili.
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 17
Završili 8. Dubrovački
medijski dani
Dubrovački medijski dani su znanstvena konferencija Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku koja se 16. i 17. studenog
2012. održala po osmi put. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Ekonomski, politički i
komunikološki aspekti društvenih medija“.
Na konferenciji su bila izložena 32 rada koje
su prijavili znanstvenici iz Sjedinjenih
Američkih Država, Turske, Izraela, Mađarske,
Francuske, Grčke, Njemačke, Rumunjske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske.
Specifičnost je ove konferencije što se mogla
pratiti, uz live stream, i na Facebooku, Twitteru, Google + i Bloggeru, putem kojih su studenti Odjela za komunikologiju izvještavali.
Predsjednik organizacijskog odbora prof. dr.
sc. Mato Brautović naglasio je kako je ovo
dosad najveća konferencija, te da svake godine ima sve više zainteresiranih znanstvenika
iz područja novinarstva, komunikologije i
odnosa s javnostima iz cijelog svijeta. „I ove
nam je godine stigao velik broj prijava, između
kojih smo odabrali 32 rada“, dodao je Brautović.
Do sada su teme Dubrovačkih medijskih dana
bile: „Građanski aktivizam, terorizam i medijacija sigurnost“ (2011.), „Nove tehnologije, internet i komuniciranje“ (2010.), „Obrazovanje
novinara i djelatnika u OSJ“
(2009.), „Etika u odnosima s javnošću“ (2008.), „Uloga odnosa
s javnošću u kreiranju javnog
mnijenja“ (2007.), „EU pravila i
naša reanost“ (2006.) i „Mediji i
demokracija“ (2005).
Na konferenciji su do sada sudjelovali znanstvenici iz velikog
broja zemalja te veliki broj studenata iz Hrvatske, Crne Gore i
Bosne i Hercegovine. Navedimo
samo: The University of Florida,
The Poynter Institute, University
of Ljubljana, University of Belgrade, Akdeniz University Turkey, University of Novi Sad, University of Zagreb, the Nacional
High School of Journalism,
VERN, Deutsche Welle Akademie, Beira Interior University, University of Sarajevo, University of
Tuzla, University of Montenegro,
University of Mainz, University of
Wiena...
18 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 19
DUBROVAČKI MUZEJI PROIZVELI JOŠ JEDAN VRIJEDAN SUVENIR
Replike Zelenaca na policama
muzejske prodavaonice u Dvoru!
Nakon što su dobili svoje mjesto u stalnom postavu Kulturno-povijesnog muzeja,
zelenci Maro i Baro stigli su i na police
muzejske prodavaonice u Kneževu dvoru! Proizvevši kopije originala svojih kapitalnih izložaka u umanjenom mjerilu, Dubrovački muzeji su suvenirsku ponudu
Grada obogatili za još jedan originalni
dubrovački suvenir.
Suvenir „Zelenci“ je , naime, u potpunosti
osmišljen i realiziran u Hrvatskoj. Trodimenzionalne snimke originala napravljene
su u Institutu Ruđer Bošković, dok su kopije originala i ambalažu izradile zagrebačke tvrtke Pes i MarkoM graf. Kipići su
izrađeni od zamaka, legure cinka, aluminija i bronce, visoki su 15 centimetara, a
teški oko 480 grama. Pakirani su zasebno u reprezentativnim kutijama sa pripadajućim certifikatima, a moguće ih je
kupiti i u paru.
Maro i Baro 19 godina stariji
od venecijanskih Mora
-Na razvoju i proizvodnji kopija Zelenaca smo s partnerima radili konstantno preko godinu dana, dotjerujući svaki detalj, od samog suvenira
do njegova pakiranja. Posao je bio
vrlo zahtjevan, ali sada kad ih
konačno imamo u ponudi naše prodavaonice, sa zadovoljstvom mogu
reći da svi možemo biti ponosni! –
kazala je ravnateljica Dubrovačkih
muzeja Pavica Vilać.
Izradu dva monumentalna brončana
kipa naručilo je Malo vijeće 1478. godine. Vjerojatno su izrađene prema
zamisli velikoga majstora talijanske renesanse Michelozza di Bartolomea iz
Firence, koji je neko vrijeme bio u
službi Dubrovačke Republike. Pretpostavlja se da ih je odlio njegov suradnik Michele di Giovanni i postavljeni su čak
19 godina prije nego Mori u Veneciji. Visoki po 191 centimetar, izrađeni su u prirodnoj veličini i odjeveni u rimsku vojnu
odoru s prsnim oklopom i kacigom na
glavi.
- Nalikuju mitskim herojima, snažnim
vojnicima koji su trebali simbolički braniti
Grad i Republiku. Izliveni u bronci, s vremenom su dobili zelenu patinu, pa su
nazvani Zelencima, a u Gradu su ih popularno nazvali Maro i Baro – zapisala je u
katalogu izložbe „Zelenci – restaurirana
dubrovačka baština“, koja je bila postavljen u Kneževu dvoru od 18. svibnja do 18.
kolovoza 2010. godine, voditeljica Kulturno-povijesnog muzeja dr. sc. Vedrana
Gjukić-Bender.
Sve do 1905. godine Zelenci su izbijali ure
na gradskom zvoniku, nakon čije rekonstrukcije su uklonjeni i pohranjeni u ondašnji Domorodni muzej. Budući da su bili
20 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
jako oštećeni, nakon popravka zvonika,
na njihovo su mjesto postavljene kopije
izlivene u Državnoj umjetničkoj akademiji.
Jedan od najvrjednijih
spomenika prijašnje likovne i
duhovne kulture
Originalne Zelence su djelomično popravila braća Papa, nakon čega su izloženi u
niši palače Sponza, zajedno s urom i
brojčanikom, popularno nazvanim hobotnica, koje je izradio franjevac Paskoje
Petar Baletin 1781. godine i koji su bili u
upotrebi do 1886. godine.
Iz Sponze su izmješteni 2003. godine radi
restauracije, koja je trajala do ljeta 2009.
godine. Nakon kratke izložbe u Muzeju za
umjetnost i obrt u Zagrebu, Maro i Baro
su ponovo vraćeni u radionicu Hrvatskog
restauratorskog zavoda na dodatni monitoring. U Dvor su stigli u svibnju 2010.
godine, gdje su javnosti prezentirani u
sklopu izložbe o njihovoj obnovi, da bi
početkom prošle godine pronašli svoje
trajno mjesto u južnom krilu prizemlja
Kneževa dvora. Maro i Baro su bez sumnje kapitalni izlošci Dubrovačkih muzeja.
- Zelenci tipološki pripadaju općepoznatome nizu europskih jacqermarta –
Jakova s batom s javnih satova, a dubrovački se ističu vrsnoćom oblikovanja i
osobitim simboličkim značenjem. Uistinu
su prvorazredna ostvarenja renesansnog
stila, koji je po podukama iz klasične antike osobito cijenio skulpture rađene u bronci, ali u Hrvatskoj nije ostavio drugih osim
ovih što su vladale prostorom i vremenom u
doba njihova nastanka
politički nezavisnoga i
društveno sređenoga
Dubrovnika. Pravo je
čudo da su preživjele razorni potres 1667. godine, pa su jedan od najvrjednijih spomenika prijašnje likovne i duhovne
kulture te tehničkih dosega sredine . Oni su
potvrde kozmopolitizma
što je obilježio razvoj Dubrovačke Republike kojima Zelenci predstavljaju pravovaljan znamen –
zaključio je akademik
Igor Fisković.
O PRVOM OVOSEZONSKOM PREMIJERNOM NASLOVU KAZALIŠTA MARINA DRŽIĆA
Otac - Univerzalnost Bošnjakove
dramske misli
Elvis Bošnjak testira društvo tamo gdje je ono najosjetljivije i na zasigurno
najekstremniji mogući način, postavljajući u središte svoga dramskoga
teksta kršćansku ideju oprosta, koju, kao što sam kaže, suprotstavlja
najgorem mogućem zločinu; zločinu pedofilije i čedomorstva
Prvi sam se put s jednim Bošnjakovim tekstom susreo tek prošle godine, kada sam
u zagrebačkom dramskom kazalištu Gavella imao priliku pogledati Dolenčićevo uprizorenje njegove drame Nosi nas rijeka.
Elvisa Bošnjaka sam tada poznavao isključivo kroz kazališnu i književnu kritiku.
Hvaljen i od publike i od kritike, kod mene
je uvijek izazivao neki neobičan interes i
pažnju. Tako sam znao za sve njegove
uspjehe na Marulićevim danima, baš kao
i za Nazora kojega je osvojio 2003. god-
lik Oca optuženoga zbog dvostrukog čedomorstva i silovanja kćeri, a kojega
utjelovljuje Branimir Vidić Flika. Duboko
svjestan težine zločina koji je počinio, Otac
u zatvoru doživljava preobraćenje. U Bogu
pronalazi jedinu utjehu, nadajući se kako
će mu On oprostiti teške grijehe njegove
prošlosti, kad već društvo neće. Tako se
noć prije izlaska na slobodu Otac iz samice vraća u ćeliju, tražeći od zatvorenika s
kojima je dijeli nož i to s namjerom da izvrši samoubojstvo. On je itekako svjestan
ine (upravo za djelo Nosi nas rijeka i ulogu Jerka). Ipak, priznajem, njegovi su me
tekstovi spletom različitih okolnosti uvijek
nekako zaobilazili. Sve do onog dana
kada sam ga upoznao na sceni zagrebačkoga kazališta. Univerzalnost i slojevitost već spomenute drame ukazala mi je
na ono što ću poslije uočiti kao jednu od
najbitnijih komponenti Bošnjakova shvaćanja teatra i kazališne umjetnosti –
temu društvene angažiranosti umjetničkoga djela.
Spomenuta univerzalnost Bošnjakove
dramske misli reflektira se i u prvome
ovosezonskom premijernom naslovu Kazališta Marina Držića uprizorenome u Teatru Bursi, drami Otac u režiji Joška Juvančića. Riječ je o svojevrsnom psihološkom zatvorskom trileru u čijem je fokusu
činjenice da će bez obzira što je okajao
svoj grijeh, priznao ga i pred Bogom i pred
ljudima, te odležao svoju kaznu, zauvijek
na svojim leđima nositi težak teret svoje
prošlosti, društvo mu nikada više neće
vjerovati, niti će mu dati priliku za novi
početak. Pokazali su to drugi likovi u komadu, zatvorenici koji su u zatvoru također zbog krvnog delikta. Ni oni Ocu ne dopuštaju biti čovjekom, koji sve što traži jest
oprost i novi početak.
Svjedoci smo aktualnoga društveno-povijesnoga trenutka s karakterističnim i sveprisutnim medijskim senzacionalizmom u
kojemu se novinski stupci i naslovnice
pune crnom kronikom; vremena u kojemu se društvena stvarnost i misao oblikuje
senzacionalističkim pristupom s neprovjerenim informacijama; vremena u kojemu
mediji bezpoštedno upravljaju ljudskim
životima ne mareći za posljedice po pojedinca; vremena u kojemu je dominanta
kultura postala kultura trača; i u konačnici, vremena u kojemu se društvo hrani
tuđom nevoljom i patnjom, osuđujući
čovjeka zbog njegovih grijeha, mana i propusta iz prošlosti, bez obzira što su isti
nerijetko teško okajani. Društvo pojedincu nije spremno dati novu priliku, on je za
nj zauvijek obilježen svojim krimenom, te
je kao takav osuđen i odbačen. Društvo
zanima isključivo njegova psiha, motivi,
razlozi za nedjelo, dok je interes za njega
kao čovjeka svjesnoga svoje pogreške
potpuno irelevantan. Još je manje bitna
njegova budućnost. U takvom kontekstu
iskrivljene i poljuljane društvene stvarnosti,
umjetnost reagira na sebi svojstven način
i rezultira angažiranim umjetničkim ostvarenjem. Elvis Bošnjak testira društvo
tamo gdje je ono najosjetljivije i na zasigurno najekstremniji mogući način, postavljajući u središte svoga dramskoga teksta kršćansku ideju oprosta, koju, kao što sam kaže, suprotstavlja najgorem mogućem zločinu;
zločinu pedofilije i čedomorstva.
Odabravši malu scenu Kazališta
Marina Držića kao mjesto uprizorenja ovoga napetoga kazališnog komada, Joško Juvančić je zajedno sa
scenografijom i kostimografijom
Marina Gozze, te glazbom Paole
Dražić Zekić, uspio iskoristiti klaustrofobičnost samoga Teatra Bursa i
to kako bi kod relativno malog broja gledatelja koji mogu stati u gledalište izazvao stalan osjećaj napetosti, nelagode i straha. U takvom
ambijentu, Bošnjakove rečenice i
napeti dijalozi odzvanjaju još i jače,
pogađajući gledatelja snažno i
duboko, čvrsto zadržavajući njegovu pozornost do samoga kraja izvedbe i izazivajući pritom čak i osjećaj empatije prema čovjeku koji ne
može oprostiti ni sam sebi. Postavljajući, stoga, duboka etička i filozofska pitanja oprosta, prvi put sam
osjetio kako me jedan dramski tekst
posredstvom teatra dovodi pred zid
izazivajući u meni niz etičkih dilema.
Štoviše, u Ocu sam odjednom ugledao
čitav niz odbačenih pojedinaca iz naše
svakodnevnice, ljudi koji traže novi
početak. Koliko će oni još trpjeti osudu
okoline i koliko će ih dugo društvo nastaviti bezobzirno gaziti, tražeći kroz njihovu patnju svoju vlastitu nematerijalnu
zadovoljštinu? Upitao sam se imaju li takvi
obraćenici pravo na oprost. Duboko sam
u sebi došao do odgovora. Dao mi ga je
teatar, teatar koji bi ovakav trebao biti
uvijek; nikako sam sebi svrha, već uvijek
univerzalan, suvremen i angažiran, jer jedino kao takav može utjecati na formiranje nekog boljeg društvenog realiteta, realiteta koji svi priželjkujemo, a tako malo
činimo da istome i doprinesemo.
Božo Benić
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 21
KUNA NA PELJEŠCU
Otvorena Galerija Mata Celestina Medovića
Uz kulu Barabanata u Stonu u kojoj je smještena i trajno izložena velika zbirka Matice hrvatske Ston, Galerija
Mata Celestina Medovića u Kuni na Pelješcu, odredište je svakome tko želi vidjeti radove suvremenih
dubrovačkih i peljeških slikara
Malo je mjesta u Hrvatskoj koji se, sa petstotinjak stalnih stanovnika, mogu pohvaliti s čak petnaestero slikara koji su završili
likovne akademije. Tradicija Mata Celestina Medovića u Kuni je itekako živa, a
ljubav prema slikarstvu kao da je prešla
na sve generacije njegovih sumještana.
Inicijativom prim. dr. Bogomila
Cezarovića, a pod okriljem KUD-a
„Mato Celestin Medović“, u nedjelju 18. studenoga otvorena je
Galerija koja nosi ime ovoga velikana hrvatske moderne. Riječ je o
donacijama tridesetero dubrovačkih, peljeških i korčulanskih
slikara i kipara, čime je na jednome
mjestu obuhvaćen izuzetan
presjek suvremenoga slikarstva
južne Hrvatske. Galerija je smještena u nekadašnjoj Hrvatskoj čitaonici, te je za posjetitelje bilo upriličeno razgledavanje slikarske ostavštine u Medovićevoj rodnoj kući
u neposrednoj blizini Galerije. Također, ove je godine završena obnova grobljanske crkve koju je Medović
oslikao freskama 1908. godine pa su organizatori posjetitelje proveli i tim lokalitetom te ih upoznali s budućim planovima
njegove obnove i turističke prezentacije.
Konačno, organizatori su upriličili vinski
domjenak u kušaonici vina obitelji Špaleta.
Povod ovome događaju je 155. obljetnica Medovićeva rođenja te je ovo „tek
jedan vid zahvalnosti i poštovanja koje mi
Kunovjani gajimo prema tom velikanu,
ponosni što se rodio u našemu mjestu i
proslavio ga diljem domovine i još dalje“,
u katalogu je zapisao dr. Cezarović. Stalni
galerijski postav prigodnim su riječima
otvorili predsjednik KUD-a „M. C. Medović“ Branko Meštrović, dr. sc. Antun
Karaman, povjesničar umjetnosti Marin
Ivanović, korčulanski slikar Stipe Nobilo i
kunovski kipar Ivica Bobanović Ćolić.
Radove su donirali: (slikari povezani s
Kunom) Niko Ančić, Nataša Bašica, Ivica
Bavčević, Vinko Bavčević, Željana Bilušica, Emil Bobanović Ćolić, Ivica Bobanović
Ćolić, Žana Janjić Kulušić, Mato Celestin
Medović, Ivo Ostojić, Tonko Smokvina,
Alojz Testen, Darko Tršar, Duško Violić,
(dubrovački slikari) Mišo Baričević, Tomislav Gusić, Josip Ivanović, Nada Zec
Ivanović, Maja Jug Pecarić, Maja
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
„Moj posjet Dubrovniku“
Luka Piplice
Izložba suvremenog dubrovačkog umjetnika Luka Piplice, otvorena je u subotu
17.studenoga u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Na izložbi naziva Moj posjet Dubrovniku, predstavljene su slike, fotografije
i videoradovi u vremenskom rasponu od
1992. do 2012. godine. Naslov izložbe Moj
posjet Dubrovniku ne implicira vezanost
za konavoski kraj, životni ambijent autora, već je nesretna konstatacija činjenice
da se u vlastitom gradu, koji sve više poprima obrise turističke destinacije, a duhovni integritet postaje gotovo nepoželjna
kategorija, sve više osjećamo kao gosti.
Problematski aspekt i to ponajviše onaj
kojim se preispituju likovne konvencije,
ključna je odrednica autorovog stvaralaštva bez obzira o kojem mediju se radi. U
njegovim slikama npr. nalazimo i konceptualni pristup slikarstvu kao kod serije «rat22 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
nih slika» nastalih
ranih devedesetih
godina, kao i
klasično zahvaćanje slikarske
materije u novijim
radovima u kojima prespituje kategorije vlastitog
identiteta, identiteta mjesta ili se pak, ponekad i na humorističan način, poigrava nekim općim
mjestima povijesti umjetnosti, kao što je
to slučaj kod slike u kojoj stavlja Marcela
Duchampa u dubrovački kontekst. Presipitivanje smisla vlastitog umjetničkog poslanja najdosljednije je artikulirano u radu
Maja Sofija, koji jednakopravno uključuje
tekst, slike i fotografije čempresa konavoskog kraja oboljelih od jedne vrste bil-
Kovačević, Loren Ligorio, Romana Milutin Fabris, Lukša Peko, Antonija Rusković,
Josip Trostmann, Viktor Šerbu, Josip
Škerlj, (korčulanski slikari) Stipe Nobilo i
Izvor Oreb.
Zanimljivo je primijetiti kako su dva oca
hrvatskog modernog slikarstva, Vlaho
Bukovac i M. C. Medović, obojica
sinovi juga – jedan je iz Cavtata,
drugi iz Kune. Njihov utjecaj na
hrvatsko slikarstvo je nemjerljiv. Iz
njih je potekla stilistika koju u
Zagrebu obuhvaćamo nazivom
„Zagrebačka šarena škola“, a na
dubrovačkom području govorimo
o „dubrovačkom kolorizmu“. Medovićevim duhovnim nasljednikom, povjesničar umjetnosti Igor
Zidić vidi upravo Iva Dulčića, slikara koji je rođen u Dubrovniku, a
kojega dr. sc. Željka Čorak naziva
jednim od najvećih hrvatskih slikara. Upravo na tim tradicijama, dubrovačko se slikarstvo razvija posljednjih stotinu godina. Danas je
ono heterogeno, pokazuje raznovrsne stilske karakteristike, ali je najčešće ujedinjeno motivikom – pejzažom, vedutom Grada i prikazom svetoga Vlaha. To se najbolje može vidjeti upravo u zbirci Galerije
u Kuni. Uz kulu Barabanata u Stonu u kojoj
je smještena i trajno izložena velika zbirka Matice hrvatske Ston, Galerija Mata
Celestina Medovića u Kuni na Pelješcu,
odredište je svakome tko želi vidjeti radove
suvremenih dubrovačkih i peljeških slikara.
Marin Ivanović
jnih tumora, a preispitivanje identiteta
i značenjske odrednice mjesta prisutno
je u seriji fotografija
Brda ukazanja u
Međugorju.
U
svojim videoradovima ponekad u postmodernističkoj
maniri miješa konvencije filma, video uratka i performansa, a ponekad koristi jedan jedini kadar, stvarajući radove iznimne
profinjenosti i vizualne dojmljivosti.
Izložba će biti otvorena do 15. prosinca 2012. godine. Radno vrijeme: svaki
dan osim ponedjeljka od 10-20 h.
Biografija: Luko Piplica rođen je 1969.
godine u Dubrovniku. Diplomirao je 1994.
godine na Akademiji likovnih umjetnosti
u Zagrebu. Izlagao je na samostalnim
izložbama u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku,
Cavtatu i Marseillesu, te na skupnim
izložbama u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku
i Budimpešti. Živi i radi u Dubrovniku.
DUBROVAČKI ANTIFAŠISTI
Razvojne perspektive na
horizontima mira
Stalni forum u Anconi ima za cilj povezivati sjećanje i povijest u životnu
aktualnost
Pod predsjedanjem novog predsjednika značajan događaj. Time se priznao trud
Leonarda Animalia, krajem listopada je u koji je bio potreban za stvaranje zajednice
Anconi održan redovni godišnji skup Stal- država i naroda na kontinentu, koji je bio
nog foruma antifašističkih boraca, antifa- poprište zastrašujućih pokolja i stradanja
šista i povijesnih instituta jadransko – jon- u dva svjetska rata, i tako dao odlučujući
skih gradova i regija, koji je utemeljen u poticaj za mir i napredak naših regija. To
Anconi 1999. u kojem je, uz druge veće je također priznanje partizanima i
hrvatske jadranske gradove, od početka udruženjima antifašističkih boraca i antipredstavljen i Dubrovnik, kao i jadransko fašista, prije svega, onima koji su se od– jonski gradovi i regije iz Italije, Slovenije, lučno borili i pobijedili nacifašizam i tako
Crne Gore i Albanije. Na temu ovogodiš- počeli izgradnju Europe mira.
njeg fornuma „Uloga i zadaci antifašista u Naravno da to ne znači da se antifašizam
daljem razvoju društvenih odnosa u Eu- smatra kao sastavni element i glavna vrropi“ uvodno je govorio Alessandro Bian- ijednost Europe, jer je, nažalost, u nekim
chini, predsjednik ANPI Provincije Anco- europskim zemljama neofašizam u ofenzivi, a demokracija u uzmaku. Zato i Stalni
na
Rečeno je da je politička i ekonomska kri- forum ima za cilj povezivati sjećanje i povza kroz koju prolazimo posebno teška, a ijest u životnu aktualnost. Područje na
teškoće i problemi koji iz nje proizlaze, kao kojem se taj cilj realizira je Jadransko-Jonšto se često događa, uzrokuju rađanje ska makroregija a njen okvir ne može biti
populističkih, ili čak neofašističkih pokre- ništa drugo nego Europa. Stoga se posebta. Ti pokreti, kao i u slučaju Hitlera iz no se obraćamo mladima Europe da
tridesetih godina prošlog stoljeća, nalaze sjećanje i aktualnost razumno povezuju i
plodno tlo u očaju mnogih ljudi koji ne vide da na horizontima mira ostvaruju razvojne
perspektivu života pred sobom. Aktualni perspektive. Sigurno da se je za to poprimjer tome nalazimo danas u Grčkoj trebno boriti protiv rigidnog liberalnog stagdje Alba Dorata jasno poziva na nacizam va politike i Unije i poticati izdržljiv ekoni potiče mržnju prema doseljenicima. omski razvoj, garantirati posao i dati moPokreti populističkih i antieuropskih kor- gućnosti svima, a posebno mladima, koji
ijena se sve više šire u mnogim zemljama su danas najviše ugroženi. Uistinu,
našeg kontinenta, a veliki broj omladine neophodno je dati jaki poticaj da “Eurose hvata u zamku desnice i njihovi pokreti pa tržišta” postane “Europu naroda” s
su sve agresivniji i brutalniji. Tako je ovih demokratskim ustanovama, s Europskom
dana došla i vijest o nasilnim upadima u skupštinom sposobnom donositi zakone
pojedinim školama u Rimu od strane u ozračju demokracije i slobode te sa
sposobnom vladom izabranom na jednamladih neofašista.
Sigurno do toga dolazi i zbog europske ko takav demokratski i slobodan način.
politike koja je opterećena problemima fi- Samo ta Europa biti će prihvaćena od
nancija i proračuna, potresima na tržištima svojih građana kao zajednički dom a ne
pa ne uzima dovoljno u obzir koliko ljudi, kao aparat strogoće i stabilnosti koji ide u
ponajviše oni nezaštićeni i siromašni, pate korist samo najjačima i bogatima.
od posljedica takozvane “strogoće u Da bi antifašisti u tome bili uspješniji
ekonomiji”. Ipak, u slici „depresivne” Eu- neophodno je da se naše udruge, zajedrope, bez obzira na opća podijeljena miš- nice i savezi založe da se u školama isljenja, ovogodišnja dodjela Nobelove na- tinito uči o povijesti antifašističkih pokregrade za mir Europskoj Uniji je zasigurno ta, a protiv sve češćih drskih pokušaja za
revizijom povijesti, ili još gore, neofašističkih pojava koje se s vremena na vrijeme
javljaju u našim regijama. Na žalost vlade
naših zemalja se uglavnom ne zanimaju
za ova pitanja ili to rade na pogrešan
način. Pošteno i nepristrano povijesno
istraživanje daje sigurne odgovore i u
tome istinski povijesni instituti mogu dati
važan doprinos. Međutim, u centar pažnje
valja vratiti vrijednost antifašizma kao osnovu za demokratizaciju naših zemalja i
čitave Evrope. Budućnost možemo graditi samo zajedno ili ona neće dati nikakav
odgovor niti nama niti budućim generacijama. Zato se naša aktivnost mora nastavljati upornim promicanjem naših vrijednosti, educiranjem prosvjetnih radnika i u
svim našim akcijama i manifestacijama
neophodnim učešćem mladih. Bez njih mi
nemamo šanse i zato jer upravo mladi sve
vise trebaju preuzimati glavnu ulogu u
našim aktivnostima. Oni su agilniji i prodorniji da s ispravno postavljenim i predstavljenim vrijednostima i tekovinama antifašizma, prilagođenim vremenu i tehnološkom razvoju idu naprijed, vođeni
neophodnim entuzijazmom i odlučnošću
partizanskih boraca i antifašista koji su im
prethodili – istaknuo je, uz ostalo, na ovogodišnjem zasjedanju Stalnog foruma
partizana, antifašista i povijesnih instituta
gradova i regija Jadransko – Jonskih u
Anconi. kl
Izlet u Klis, Trogir i Split
Još ima mjesta u autobusu za dvodnevni
izlet u petak i subotu, 7. i 8. prosinca ove
godine u Klis, Trogir i Split, što ga organizira Udruga antifašista Dubrovnik, povodom 68. obljetnice oslobođenja Dalmacije od fašizma u II. svjetskom ratu.
Predviđen je obilazak nekih kulturnih i
povijesnih znamenitosti Klisa, Trogira i Splita. Cijena izleta je petsto kuna, a obuhvaća prijevoz autobusom, prvi dan ručak
u restoranu s čuvenom kliškom janjetinom, smještaj u hotel na bazi polupansiona (večera i noćenje s doručkom) i drugi
dan ručak. Prijave i rezervacije s uplatom
do popune autobusa primaju se ponedjeljkom, srijedom i petkom u Udruzi antifašista Dubrovnik, Anice Bošković bb, od
10 do 12 sati.
UDRUGA PITAR
Radionice za blagdane
Dolazi nam vrijeme Sv. Nikole, Božića, Nove godine – vrijeme kad
se kite borovi i regalavaju najmiliji. Učinite sami kuglice, čestitke,
regale – dođite u Ženski đački dom 24. i 25.11. gdje već tradicionalno udruga „Pitar“ organizira radionice decoupaga. Tako u subotu 24.11. možete savladati početni decoupage u vremenu od 9
do 11 i popodne od 16 do 18 sati. U nedjelju 25.11. su radionice
samo za one koji su savladali početni decoupage. Od 9 do 11
možete naučiti Shabby chic tehniku. A u nedjelju popodne od 16
do 18 sati možete savladati rad na tamnim staklenim podlogama.
Deša Karamehmedović prima prijave na broj 091 7974 600 do
22.11.2012. Udruga „Pitar“ će nabaviti sav potreban materijal, a Vi
ponesite veliki osmijeh i dobru volju! Cijena 200 kuna po radionici... Dobrodošli! Udruga „Pitar“
www.effect-dubrovnik.com
PORTAL O BITNOME I AKTUALNOME U EKONOMIJI, FINANCIJAMA, POLITICI, DRUŠTVU, KULTURI, TURIZMU, DUBROVNIKU... Teorija i praksa ekonomije i poduzetništva, financijski proračuni, političke,
društvene, kulturne i turističke teme, sapienti sat, osoba dana, misao
dana, dubrovačke minijature, viđenja, ljudi, novitati, riječi... i još ponešto riječju i odabirom Bajra Sarića. Bogata arhiva.
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 23
POKRENUTA NACIONALNA HUMANITARNA AKCIJA
Lidlovi kupci u suradnji sa
Caritasom pomažu najsiromašnijima
Predstavnici trgovačkog lanca Lidl i Hrvatskog Caritasa pokrenuli su humanitarnu akciju naziva „Pomozimo zajedno pomagati je lako!“, kojoj je cilj pomoći najsiromašnijim obiteljima prikupljanjem osnovnih prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština. Akcija se provodi od 15.
studenog do 14. prosinca diljem Hrvatske,
pa tako i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a proizvodi za obitelji u potrebi prikupljat će se u svim Lidlovim trgovinama.
Tijekom četiri tjedna akcije kupci će imati
priliku pomoći najsiromašnijim obiteljima
kupnjom proizvoda koje će odlagati na za
to predviđeno mjesto na izlazu iz svih Lidlovih trgovina. Proizvodi koje su Lidl i Caritas označili kao najpotrebnije su trajno
mlijeko, brašno, riža, tjestenina, tekući
sapun te deterdžent za pranje rublja. Prik-
upljene proizvode u Lidlovim trgovinama
preuzimat će Caritas i usmjeriti ih najsiromašnijim obiteljima.
Akcija je simbolično otvorena u Lidlovom
centru u Zagrebu, a otvorenju akcije
prisustvovali su predstavnik Hrvatskog
Caritasa Boris Peterlin, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelena
Lončar i voditeljica odnosa s javnošću Lidla Lana Jugo. Predstavnici su akciju simbolično otvorili donacijom prvih proizvoda za siromašne, a uputili su i poziv svim
ljudima dobre volje da se u ovu akciju uključe prema svojim mogućnostima.
„Za Hrvatski Caritas, koji već 10 godina
provodi akciju za pomoć obiteljima u potrebi, ova je suradnja s Lidlom ohrabrenje, jer potvrđuje da mreža dobra u Hrvatskoj postaje sve gušća i da svaka
društveno odgovorna tvrtka ovdje može
pronaći svoje mjesto i dati primjeren doprinos. Svi su se biskupijski Caritasi u Hrvatskoj uključili u akciju “Pomagati je
lako”, pa očekujemo da će prikupljeni
proizvodi najkraćim putem stići upravo do
onih obitelji kojima su u ovo predbožićno
vrijeme konkretna pomoć, ali i nada koja
proizlazi iz spoznaje da nisu sami, najpotrebniji.“ – poručili su iz Hrvatskog Caritasa. Humanitarna akcija „Pomozimo
zajedno - pomagati je lako!“ održana je i
prošle godine u Lidlovim trgovinama na
području grada Zagreba. U samo četiri
tjedna trajanja akcije, Lidl i više od 10.000
kupaca, donirali su zajedno preko 4.000
pakiranja raznih proizvoda koji su bili
usmjereni štićenicima Caritasove kuće u
Vukomercu. Obzirom na veliki prošlogodišnji uspjeh, Lidl i Caritas odlučili su
zajedničku akciju podignuti na nacionalnu razinu, kako bi se pomoglo znatno
većem broju obitelji u potrebi.
Pozivamo sve da se odazovu ovoj plemenitoj akciji, jer – pomagati je lako!
IZJAVA ZA MEDIJE SUDIONIKA OBITELJSKE ŠKOLE
Nezadovoljstvo, zabrinutost i zgražanje načinom
uvođenja zdravstvenog odgoja u obrazovni sustav
Na završetku trodnevne Obiteljske škole
održane od 16. do 18. studenoga u Dubrovniku sudionici su svoje stavove iznijeli
u Izjavi za medije. Izjavu prenosimo u
cijelosti:
“Mi, 50 obitelji okupljenih na Obiteljskoj
školi u Dubrovniku, a sve sa ciljem dobrobiti djece i cjelokupnog hrvatskog društva, izjavljujemo sljedeće:
Životno smo zainteresirani za kvalitetan i
cjeloviti odgoj naše djece, u kojem spolni
i zdravstveni odgoj imaju posebno važno
značenje. Nakon često napornog radnog
dana, roditelji u svojim obiteljima ulažu
puno truda i energije, nesebično se
angažirajući oko odgoja svoje djece. Našu
prvotnu ulogu u odgoju naše djece priznaje i Ustav Republike Hrvatske (članak 63.),
kao i svi drugi dokumenti, deklaracije i
konvencije na međunarodnoj razini, a
kojih je potpisnica i Republika Hrvatska.
Škola bi nam u ovoj ulozi trebala pomagati, a nipošto ne bi smjela preodgajati
našu djecu. Nažalost, svjedoci smo činjenice da se kroz zdravstveni odgoj našoj
djeci želi nametnuti jedna ideologija koja
je sasvim suprotna našim roditeljskim nastojanjima i sustavu vrijednosti u kojem
odgajamo našu djecu.
Jednako tako kao roditelji odgovorni za
napredak i budućnost svoje djece
izražavamo nezadovoljstvo, zabrinutost i
zgražanje
načinom
uvođenja
zdravstvenog odgoja u obrazovni sustav,
ne samo na način koji pokazuje potpunu
nespremnost, nestručnost, neorganizira-
nost, nejasnoću, nepripremljenost nastavnika, kurikuluma i izvoditelja već na
način da je upravo roditeljima uskraćeno
pravo i sloboda da samostalno odlučuju
o odgoju svoje djece.
Tome se oštro protivimo i tražimo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da
povuče svoju odluku i da omogući roditeljima da, u skladu sa svojim ustavnim pravima, odaberu između nekoliko programa
onaj program koji je u skladu sa odgojnim
vrijednostima roditelja, a sve s ciljem
skladnog i cjelovitog odgoja djece.”
U radu škole čija tema je bila “Zagovaranje
obiteljskih vrijednosti u društvu” sudjelovalo je 50 obitelji s područja Dubrovačke
biskupije.
A. Tadić
11. MASLINIJADA U BARU
U SRIJEDU 28. STUDENOGA 2012. OTVARA SE
Lukši Čupiću iz Vataja
druga nagrada
Laboratorij za senzorna
ocjenjivanja maslinovog ulja
U prisutnosti oko deset tisuća posjetitelja, 18. studenoga
2012. u Baru je održana 11. Maslinijada. To je najvažnija i
najposjećenija barska manifestacija, upriličena u slavu
„Svetoga drveta“, ali i ostalih poljoprivrednih proizvoda ovog
kraja, te je bila i za izlagače, ali i za mještane i turiste. Prvu
nagradu za ulje dobila je barska firma “Olioprom” Dragutina Dada Martinovića, drugo mjesto osvojio je Lukša Čupić
iz Konavala, a treće uljara “Abazović” Vehbije Abazovića.
Uz nagrade maslinarima, diplome su uručene i hrvatskim
maslinarima Luku Glavinji, Cvijetu Memedu i Božu Lasiću
iz Konavala.
Otvorenje Laboratorija za senzorna ocjenjivanja maslinovog ulja, na
Sveučilištu u Dubrovniku - Zavod za mediteranske kulture, Marka
Marojice 4, Dubrovnik, otvorit će se u srijedu 28. studenoga 2012. u
10 sati. Nakon otvorenja organizira se završna svečanost povodom
uspješnog okončanja aktivnosti projekta „Tradicionalno maslinarstvo kao dio prekogranične turističke ponude“. Završna svečanost će
se održati u 12 sati na Sveučilištu u Dubrovniku, Ulica branitelja Dubrovnika 41.
24 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
OBLJETNICE
20.godina dubrovačkog Merhameta
Cilj je nastaviti rad Merhameta na principima uvažavanja i tolerancije
kroz humanitarne i socijalne programe, te promicati vrijednosti
dobročinstva kroz neposredan rad s ljudima
20.obljetnica Bošnjačkog dobrotvornog
društva ‘’Merhamet’’ održana je u Hotelu
‘’Lero’’ 17.studenoga. Merhamet je osnovan 12.12.1991. godine u kući rahmetli
Muslije Avdića u Gružu za vrijeme najveće
agresije na Grad Dubrovnik i RH. Za prvog predsjednika izabran je Halil Halilović, na čiju je inicijativu i osnovan dubrovački Merhamet, a za zamjenika predsjednika Esad Dilberović-Eko.
Dubrovački Merhamet (u prijevodu znači
dobrotvor, dobročinitelj, ističe potrebu da
se čine dobra djela) osnovan je sa ciljem
da pomogne izbjeglicama iz okupiranih
područja bivše općine Dubrovnik, i svim
ljudima ma kojoj konfesiji pripadali, a kojima je pomoć potrebna. Halil Halilović u
svom obraćanju napomenuo je kako je
bilo teško u ratnim vremenima osnovati
humanitarnu udrugu bez prostora, ali vrlo
hrabro i opravdano, a što se je kasnije,
agresijom na BiH pokazalo ispravno. Nadalje, Halilović navodi kako je sa svojim
suradnicima i ljudima dobre volje, a zahvaljujući Tončiju Mihaljeviću, tadašnjem
komercijalnom direktoru Duhana
dobili prostor u koji su se privremeno smjestili i započeli s radom.
Za naš rad i naše aktivnosti brzo se
pročulo pa nam je u pomoć priskočila Sara Kesle sa svojom fondacijom ‘’KESLE’’, sa sjedištem u Njemačkoj. Zatim nas je upoznala i
spojila s našim sugrađaninom
Ruždom Hrapovićem koji je živio i
radio u Munchenu. Gosp. Hrapović
je imao svoje prostorije u Solskoj
bazi u Gružu koje nam je odmah
ustupio bez ikakve nadoknade, koje
su bile u jako lošem ruševnom stanju. To smo odmah prihvatili jer nismo imali drugih mogućnosti, i zahvaljujući ljudima dobre volje obnovili
prostore i uselili se u njih.
Zahvaljujući novim prostorima i dobrim uvjetima za rad povezali smo se sa
UNHCR-om, s regionalnim Uredom za izbjeglice i prognanike, s Crvenim križem,
Caritasom, Svetim Vlahom, s humanitarnim udrugama iz Malezije, Njemačke,
Austrije, Danske, Švedske, Norveške te
arapskih zemalja. Ne mogu a da ne
spomenem, najveći konvoj humanitarne
pomoći od Grada Sarajeva - Gradu Dubrovniku. Grad Dubrovnik je bio u potpunoj blokadi od strane neprijateljske
vojske JA, koju su humanitarci Sarajeva i
ljudi dobre volje probili i dostavili nam prikupljenu pomoć u hrani, odjeći, obući, lijekovima i higijenskim potrepštinama. Dok
smo mi preživljavali najteže trenutke u
okruženom Dubrovniku u matičnoj nam
domovini Bosni i Hercegovini buknuo je
krvavi rat širokih razmjera. Tada je došlo
do velikog egzodusa izbjeglica koji su protjerani sa svojih ognjišta, tako da smo u
jednom momentu imali oko 5000 tisuća
prognanih žena djece i staraca iz istočne
Hercegovine, Foče i Goražda, a kasnije iz
cijele Bosne i Hercegovina. Zbog velikog
broja izbjeglica, bili smo primorani osnovati podružnicu Merhameta u Orebiću na
čelu sa Bečirom Fačićem, predsjednikom
i Razijom Selimovićem kao tajnikom i koordinatorom za smještaj izbjeglica iz BiH.
Osim što je bila velika potreba za hranom, odjećom, obućom i higijenskim potrepštinama ukazala se je neophodna potreba za liječničkom ambulantom koju
smo odmah formirali na čelu s dr. Munibom Klančevićem i prof dr. Farukom
Kabilom i stavili je na raspolaganje svim
ljudima kojima je bila potrebna liječnička
pomoć. I u ovim teškim vremenima Dubrovnik je s humanitarnim udrugama na
inicijativu BDD ‘’Merhamet’’ organizirao
konvoj pomoći pod nazivom ‘’Porušeni
Dubrovnik – porušenom Sarajevu’’ preko
100 tona hrane odjeće obuće i higijenskih
potrepština za napaćene građane Sarajeva. Ovdje moram zahvaliti tadašnjoj vlasti Dubrovnika koji su imali razumijevanja
prema prognanicima i izašli nam u susret
za njihovo zbrinjavanje. Nažalost ovo je
bila privremena stanica za ove ljude koji
su potražili spas širom Europe, Australije
i SAD, i koji se više nikada nisu vratili na
svoju djedovinu odakle su protjerani, kazao je prvi predsjednik Merhameta Halil
Halilović.
Na priču ratnog predsjednika Halilovića
nadovezao se sadašnji predsjednik dubrovačkog Merhameta prof. Hasan Čustović sa zahvalom da su u najtežim vremenima, zbrinuli i skrbili za tisuće izbjeglica za djecu, stare i iznemogle osobe kojima je zaista bila potrebna pomoć.
Naš cilj je bio da nastavimo rad Merhameta na principima uvažavanja i tolerancije
kroz humanitarne i socijalne programe,
promicati vrijednosti dobročinstva kroz
neposredan rad s ljudima. Projektom
‘’DOĐI POMOZI’’ naišli smo na razumijevanje kod lokalne i regionalne samouprave i dobivenim sredstvima poboljšali
kvalitetu življenja siromašnih, starijih i
bolesnih invalidnih osoba. U više navrata
organizirane su različite radionice za volontere koji su obučavani kako i na koji
način pomoći starima iznemoglima i svima onima kojima je pomoć potrebna.
Gosp. Čustović ima riječi hvale za sve
humanitarne udruge na području
Dubrovnika, a ne može ne izdvojiti
najvećeg donatora gradonačelnika
Metkovića Stipu Gabrića – Jamba,
za kojeg kaže da će sa svojim
donacijama za siromašne, starije
bolesne i iznemogle osobe ostati
primjer drugima, onima koji imaju a
ne daju. I na kraju, poruka za sve
ljude dobre volje, ‘ Velik si samo ako
iza tebe postoje djela kojima
pomažeš malima da porastu većima.’’
Nakon obraćanja dvojice predsjednika, uzvanike i goste pozvali su na
kušanje bosanskih i dalmatinskih
delicija, a sve popraćeno uz lijepe
sevdalinke i prekrasne dalmatinske
pjesme. Izet Spahović
SDA – DUBROVNIK
Srebreniković umjesto Tankovića
U Zagrebu je 18.studenoga 2012. održana skupština SDA Hrvatske na kojoj je izabran novi predsjednik stranke. Naime poslije neopozive ostavke dosadašnjeg predsjednika dr.prof. Šemsa Tankovića sazvana je skupština stranke na kojoj je izabran
novi predsjednik SDA Hrvatske, a to je Mirsad Srebreniković. Mirsad Srebreniković je
jedan od osnivača SDA i osoba koja je u svom dosadašnjem radu dala ogroman
doprinos razvoju i funkcioniranju svih bošnjačkih institucija u Republici Hrvatskoj, te
je njegov izbor za predsjednika SDA Hrvatske garancija da će ova stranka nastaviti i u
pozitivnom smjeru razvijati svoje aktivnosti, a sve sa ciljem boljitka za bošnjačko biće
na ovim prostorima. U skoroj budućnosti predstoje nam lokalni izbori u Republici
Hrvatskoj što znači da se treba pristupiti ozbiljnom radu po ovom pitanju pa je bilo
neophodno da se što prije izabere novi predsjednik kako bi aktivnosti po ovom pitanju mogle da se razvijaju svojim normalnim tokom. Članovi Skupštine SDA Hrvatske iz
Dubrovnika prisustvovali su ovoj Skupštini te su dali svoj doprinos njenom radu.
Ovim putem čestitamo novoizabranom predsjedniku SDA Hrvatske i želimo mu uspješan rad. Predsjednik ogranka Fehim Vukotić
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 25
DUBROVNIKNET.HR:
Osumnjičen da je namjerno zapalio zrakoplov u letu i
zatražio isplatu osiguranja
Antuna Maškarića, pilota koji je ove godine u ožujku uspio
prizemljiti zrakoplov cesnu, a nakon što se isti u zraku zapalio,
nakon dovršene istrage kriminalističke policije sumnjiči se da je
počinio kazneno djelo prijevare u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi. Maškarić je za naš portal izjavio da su
to sve podmetanja i laži.Policija je utvrdila osnovanu sumnju da
je 63-godišnjak A.M. u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, prikrivanjem činjenica, od jedne osiguravajuće kuće
zahtijevao naknadu štete u znatnom novčanom iznosu, a koja
šteta mu nije isplaćena zbog sumnje na okolnosti izbijanja požara
na zrakoplovu tipa Cessna kojim je 63-godišnjak upravljao i prisilno sletio na području Konavala dana 25.ožujka. Naime, temeljem naloga nadležnog državnog odvjetništva u Dubrovniku, a u
cilju utvrđivanja uzroka požara, vještaci Centra za forenzična
ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” u Zagrebu
obavili su potrebna vještačenja i utvrdili da je uzrok požara zapaljenje otvorenim plamenom u kabini zrakoplova. Protiv 63-go-
dišnjaka slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
- To su sve podmetanja i laži. To me jutros (21.studenoga 2012.)
zateklo. Smatram da je to medijski linč na mene. To je stvarno
nevjerojatno, ali bit će tu još povuci -potegni.- kazao je za naš
portal Ante Maškarić. PU/dubrovniknet team
KONAVLE
ŽUPNI URED ČILIPI I OPĆINA KONAVLE
PRIJEM ZA JUDOKE JK KONAVLE
Molitve za generale i Vukovar
Načelniku Luki Kordi „Crni
pojas“
Članovi Judo kluba Konavle - Cavtat u znak zahvale za pomoć koju Općina Konavle nesebično
pruža mladim športašima načelniku Luki Kordi
Župni ured Čilipi i Općina Konavle organizirali su 15. studenoga 2012. molitvu za pravednu presudu hrvatskim generalima te molitveno sjećanje na Vukovar. Molitva je počela pred spomenikom Konavoska mati ispred Crkve sv.
Nikole. Molilo se za poginule i žive, za povratak Vukovaraca svojim domovima, a školska djeca zapalila su svijeće. Nakon toga u crkvi sv. Nikole molitva
se nastavila klanjanjem pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.
OVOGA PETKA
25. sjednica Općinskog vijeća
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle Božo Martinović sazvao je 25.sjednicu Općinskog vijeća
za 23.studenoga 2012.. (petak) u
zgradi Općine Konavle u Cavtatu s
početkom u 12 sati. Za sjednicu je
predložen sljedeći dnevni red:
1. Prijedlog proračuna Općine
Konavle za 2013.. s projekcijama proračuna za 2014.. i 2015.. i Planom razvojnih programa.
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Konavle za 2013.
3. Prijedlog Programa javnih potre26 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
ba i rasporeda financijskih sredstava
po korisnicima u 2013.
4. Prijedlog Programa socijalnozdravstvenih potreba u 2013.
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima
Općine Konavle.
6. Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine
Konavle za 2011.
7. Prijedlog zaključka o imenovanju
Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova.
dodijelili su diplomu i počasni Crni pojas na primanju koje je upriličeno na Grudi.
- Ponosni smo što imamo načelnika koji ima smisla za šport i podržava njegov razvoj. - kazao je prilikom susreta s Lukom Kordom predsjednik Judo
kluba Konavle - Cavtat Sado Bečić. Naglasivši kako
u Konavlima ima oko 46 športskih klubova, Korda
je najavio mogućnost osnivanja športskog saveza
Konavala, tijela koje bi sa ciljem razvoja športa na
konavoskom području, usko surađivalo s Općinom. Inače, Korda je članovima Judo kluba Konavle
- Cavtat kazao kako su na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja je krajem listopada povodom Dana
Općine Konavle i 20. obljetnice oslobođenja
održana u Športskoj dvorani na Grudi oduševili sve
prisutne.
- Vaš nastup se prepričavao i u Zagrebu na proslavi osnutka Prve brigade Hrvatske vojske Tigrovi.
- kazao je Luka Korda prilikom susreta s konavoskim judokama koji se sa svih natjecanja redovito
vraćaju s brojnim odličjima.
KRONIKA POVIJESNIH STRANPUTICA
Zadnja ferata
Ovo su vremena, kad’ se uspješan poduzetnik smatra onaj, koji još nije
uhićen
Bivšu ministricu zaštite okoliša, premijer
je otkazom spasio od Kraljeva smeća, što
su joj prijetili, da će je reciklirat, baciti u
peć i spalit’, što je bilo totalno besmisleno, jer zašto bi ne’ko nešto reciklir’o, a
onda spalio. Pos’o bez posla. A ona je
samo htjela krenut’ u radikalne promjene
gospodarenja otpadom. Novi Ministar
zaštite okoliša i prirode, primio je sličnu
prijetnju i pred brojnim je pritiscima. Priča
se, kako će ga kidnapirat’ građani Slavonskog Broda i prisilit’ da u smradu rafinerije s druge strane Save, pati nekoliko dana.
Ministar je rek’o, da nije sva’k ‘ko se bavi
otpadom - mafija. Naravno da nije. Nisu
to ni smetlištari ni skupljači ambalaže.
Kako uopće izgleda mafija? Da njih, skupa s njihovim autima sa zatamnjenim staklima, staviš pored političara s
jednakom scenografijom, od
živog zida njihovih tjelohranitelje, ne bi nikad’ razazn’o,
‘ko je ‘ko.
Ovo su vremena, kad’
se uspješan poduzetnik
smatra onaj, koji još nije
uhićen. Tako su i poduzetnici u poznatoj njemačko- hrvatskoj tvornici pilula, bili jako
uspješni, uz svesrdnu pomoć
stotina, Hipokratu odanih
doktora. Sve dok se Uskok
nije umješ’o. Pa ih terete, da
su uzimali, ne k’o nekad’, pršute i misno vino, nego i čisti
keš. Ma, nije moj pos’o, ali
nekako, u ovim teškim vremenima, ljudi, se moraju
snalazit’, kako najbolje znaju.
Ma borati, doktor se školuje
deboto do tridesete godine
života, pa onda stažira za
mizeriju, asistira za mizeriju, i dok se dokopa nekog važnijeg položaja, recimo, šefa
odjela, deboto je sazrio za penziju. A da
ni kredite jos nije otplatio.
I tako, malo je danas onih, kojima je dobro. A i to su oni, kojima je juče’ bilo još
bolje. I, ne mogu se svi udomit’ u okrilju
politike. A tamo je tek prava ‘specijalizacija’. Solada je puno više, a odgovornost
u politici, za posljedice loše dijagnoze ili
ishod terapije - nikakva.
Pravni sustav radi punom parom. Ili je to
požar? Jer, što se on više dimi, to građanima više suze oči. A plakala je i, sad’
već bivša policijska glasnogovornica iz
Zagreba, i zato što je bivša i zato što je
vratila šest tisuća kuna, pa opet završila
na sudu. Glavni svjedok protiv bivšega
premijera, na suđenju nije vratio gazdi
namijenjenih pet milijuna eura državi i zato
nije završio u zatvoru. Medijski tajkun nije
platio dva i po milijuna kuna poreza i nije
završio u zatvoru. Nego je afit’o stan ministru unutarnjih poslova. Što mu ga plaća
država. Baba Minka, stara 72 godine, nije
platila 624 kune komunalija i završila je
šest dana u zatvoru. Kukavica crna! U
suzama priča, kako joj je najteže bilo, što
su joj zaključavali i otključavali sobu. A
njome nisu dali ključ.
Naši su političari i gospodarstvenici bili
u Kataru. Pa su tamošnjim odličnicima,
predvođenima njegovim Emirskim
veličanstvom, ponudili razne projekte.
Ukapit’ će nam plin. A mi njima vodu.
Možda će gradit’ hotele, luke, željeznice.
K’o nekad’ Austrougarska. Govore, ovo je
bila zadnja ferata. Zacijelo, sudbinski korak za Hrvatsku. Naši novi prijatelji, obuče-
ni u, tradicionalne, do poda duge bijele
‘khandure’ i crne kožne sandale bez
bječava, sjedali su ležerno, i nisu pokazivali da znaju, kako smo mi čekali Ruse i
njihov naftovod, pa kad’ su nam oni dali
nogu, mi, eto došli.
Nego su lijepo, na najvišoj razini ugostili
Hrvate, u finim formalnim odijelima, pomalo ukočene od silne treme. Led je probio
ministar gospodarstva i prvi potpredsjednik vlade. Rek’o im je, da njegovo ime u
prijevodu znači ‘onaj koji radi u miru’. A
nikako ‘bik koji sjedi’. Nacija je bila ushićena. Nije lako u pustinji probit’ led. A
onda hladan tuš. Nije još ni doš’o doma,
a već dobio poziv iz Mađarske, da dođe u
miru odradit’ svoju kaznu zatvora. Tim
Mađarima ništa nije sveto. Pa ni ministar.
Za njih je on samo, ‘onaj koji gazi’. Mađari
o diplomaciji pojma nemaju! Šteta, a baš
nas je bilo krenulo. Investicija do inves-
ticije, projekt do projekta. Mi smo bili najprojektnija zemlja u
regiji.
Unatoč svemu, Hrvati
počinju prihvaćat’ misli
naših političara, da,
neka institucije rade
svoj pos’o. Dabome! I
tako je sutra dan, prvi Piše: Mario Klečak
potpredsjednik, teška
srca podnio ostavku. Teška srca, jer on
takve stvari jednostavno ne podnosi.
U modernoj Americi danas govore, da
iza svakog uspješnog muškarca stoji
banka. A žena mu pegla karticu, umjesto
košulje. General staroga kova, šef CIA-e,
ovih je dana dao ostavku. Radi ljubavne
avanture. On pripada starijoj generaciji,
kad’ se govorilo, da iza uspješnoga
muškarca stoji sposobna žena. Jedna
tako sposobna žena ga je onesposobila. Zato što nije bila iza njega. Nego ispod. Pa se doznalo i on mor’o dat’ ostavku. Iz moralnih razloga. Jedni kažu,
lijepa pričica za javnost, jer se
u laži ni’ko nije udavio. Drugima je tajna služba CIA mizerna kad’ njezin glavni šef ne
može u tajnosti prevarit’ svoju ženu.
Pišu ovih dana, kako će Hrvatska uć’ u Europu k’o rekorder po potrošnji alkohola.
Godišnje se u nas popije skoro trinaest litara alkohola po
glavi, što je tri deci više nego
u Europi, a koja i bez nas ima
najvišu potrošnju alkoholnih
pića u svijetu. Pa kažu kako
piju muški, ženske, djeca. Ispada da je cijela nacija pjana. Jeli sve to od čašice, ili
pijanstvo ima više uzroka?
Spominje se političko pijanstvo, medijsko, nacionalno,
nacionalističko, vjersko, povijesno, europsko. Danima o
temu mislim i po svemu, ni’ko
od nas nije kriv, nego ispada, da nas na sve to navode
političara i njihovi govori. Razni mediji, to
onda prožvakavaju i stalno ponavljajući,
na mase djeluju poput opijata. Uz to, svako pijanstvo, da bi bilo dugotrajno, nadolijeva se alkoholom. Obilno i svakodnevno.
Što je i normalno. Ljudi stalno hoće više,
a želje im se baš ne ispunjavaju. Pa se
tješe pićem. Alkohol teče potocima. Vazda je nadohvat ruke. Lijeve i desne. Ma,
mora bit’ da s tim nešto ima država. Jer,
događale su se u prošlosti razne nestašice, i mlijeka, ulja, deterdženta, i kave i
dječje hrane i pelena. Bili smo bez struje i
benzine, ali pića je vazda bilo. Više nego
vode. I onda nije čudno kad’ omamljeni
ljudi redovito glasuju i istovremeno glatko zaboravljaju male plaće i penzije. Mito
i korupciju. Neispunjena obećanja. Skeptici kažu da smo na granici egzistencije.
Ostale granice, predmet su političkih pregovora.
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 27
mali
OGLASI
Mali oglasi za sljedeći broj, primaju se zaključno s UTORKOM DO 12:00 SATI i objaviti će se samo jednom. PREDAJTE MALI OGLAS
SMS-om NA BROJ 66248 (upišite GLAS, vaš tekst), (cijena poruke 3,72kn, PDV uključen). GLAS GRADA NE ODGOVARA ZA SADRŽAJ
MALIH OGLASA. Externus d.o.o. B. Bušića 16, 10000 Zagreb, OIB: 55605263245; podrška: 8-16h, 01 888 7109 ili info@externus.hr
POTRAŽNJA
Kraljevska yoga (Raja yoga) za vježbe,
nazvati Asima. 091 506 1526.
KUĆE
Prodajem manju kuću u Cavatu. 091
471 4500.
Keramičar i knauf majstor nudi usluge
kvalitetno i povoljno. 099 642 8623.
POTRAŽNJAKupujem manju kuću ili
građ. zemljište u Župi ili Konavlima. 091
726 0230.
KAMENOKLESAR-Izrada grobnica,
spomenika, skalina,igle,ograde,kolone,
pila. 091 728 5208.
STANOVI
MIJENJAM ili prodajem stan u Zagrebu,
cca 30m2, u centru, blizina autobusnog
kolodvora, za stan u Dubrovniku ili okolici
(od Stona do Cavtata). 099 871 7262.
RAZNO
Prodajem električni pianino Roland HP
235, malo korišten, tipke drvene (presvučene), mogućnost snimanja. 091 583
8414.
Prodajemo stanove u Dubrovniku i Mlinima, zemlju u Moluntu, Močićima, Čilipi
kod aerodroma, lokal u Dubrovniku, zemlju na Pelješcu, hotel u Orebiću na Pelješcu, kuću u Banićima, Slano, kuću na Korčuli, poslovni prostor u Dubrovniku, zemlju u Dubrovniku, grob u Staroj Mokošici.
095 815 70194.
POTRAŽNJA
Tražim nekretnine za posredovanje u
prodaji. 095 815 7019.
Prodajem dvosoban stan na Zvekovici
plus parking mjesto. 098 940 6110.
IZNAJMLJIVANJE
CAVTAT ul b.tiha. Iznajmljuje se jednosoban stan potpuno namješen za
stanovanje. 098 959 2232.
Iznajmljujem garsonjeru u centru Cavtata
na dulje vrijeme. Osiguran parking. 091
729 0064.
Održavao bi kuću u Cavtatu ili Župi u
zamjenu za povoljnije stanovanje. 091
471 4500.
POMOĆ I NJEGA
Ozbiljna, pouzdana sa iskustvom dugogodišnjim, brine za pokretnu i nepokretnu čeljad 098 176 1360.
OSOBNI ODNOSI
Muškarac bez obveza, ima preko 40
god., želi upoznati isto tako damu zbog
društva prijateljstva i veze. 098 973 8252.
Momak, 22god., zgodan, visok, upoznao bi curu za vezu. 091 186 2579.
APARTMANI
Iznajmljujem apartman u Cavtatu 45 m2,
novouređen, kraj osnovne škole. 091
5234245
Ugodan muškarac, povremeno u dubrovniku, upoznao bi simpatičnu žensku
osobu, prednost plavuđa zelenih očiju.
099 764 6012.
Iznajmljujem apartman pokraj stare
bolnice novo uređen. 099 754 1319.
Muškarac, 40 god., traži žensku osobu
radi intimnog druženja. Užitak i diskrecija
zajamčeni. 099 854 7168.
SOBE
Izdaje se jednokrevetna sobica u Gružu,
sa kuhinjom, banjom, poseban ulaz. 099
199 6259.
ZEMLJIŠTA
HITNO prodajem 2650 m2 građevinskog zemljišta u Čibaći-Mišići, odmah
ispod autobusne stanice. Cijena 100000
eura. 098 747 107
U selu Lisac, Dubrovačko primorje,
prodajemo poljoprivredna I građevinska
zemljišta I dajemo u zakup poljoprivredna
zemljišta. Cijena po dogovoru. Ozbiljne ponude na br. 099 855 6807.
AUTOMOBILI
AUDI A4, 1.6, ‘96.g. vrlo povoljno. 091
7632 988
FORD Mondeo, turbo-diesel, ‘96.g., reg.
do 11/2013, alu felne, nove gume, u dobrom stanju. 091 899 6231
POSAO
Potrebna žena za čuvanje starije osobe
u Cavtatu. Smještaj osiguran. 091 733
6700.
Tražim ugodnu damu, koja bi željela
uzbudljive susrete s potentnim
muškarcem.
Muškarac, 40g, upoznao bi damu dugih nogu, vitkog tijela. Godine nebitne. 091
150 7928.
Diskretan muškarac, zgodan, 39g, markantan, upoznao bi stariju damu koja voli
brze dogovore. 091 150 1463.
Tražim udanu damu, željnu strasti, za
dugotrajnu, diskretnu avanturu. Samo
ozbiljne ponude. 099 770 6105.
Mušakarac, ovim putem bi upoznao
usamljenu dugonogu kućanicu, koja u
odsutnosti supruga traži dobrog muškarca za druženje. 099 408 8978.
Muškarac, 41g, upoznao bi usamljenu
damu koja voli mlađe, obdarene. Od 50
god. Samo vatrene, simpatične dame.
099 772 0633.
Momak, zgodan, upoznao bi simpa
curu, može i neiskusnu. 099 797 1090.
Diskretan muškarac, upoznao bi usamljenu situiranu damu, poslovnu ženu, dobru udovicu, za dužu uzbudljivu avanturu. Hvala. 095 565 9994.
Oženjen, 37g, zgodan, markantan,
dlakav, upoznao bi diskretnu djevojku,
curu od 18 do 30g. 098 902 7033.
SEKSI PRIČA ZA TEBE...MOJ
SVRŠETAK…zelis čuti kako ja to radim i
zvučim na kraju? Nazovi 064 600 605,
biraj 1,2 ili 3 i slušaj (tel. 6.99 kn/min,
mob. 8.41 kn/min, IT jedan d.o.o, Zg,
Selska c. 90a,OIB 75235737688,
Tel:062700700,+18)
FORTUNA2 TONI Razveden, bez djece,
tražim ženu do 50 godina za ozbiljnu vezu.
za kontakt posalji FORTUNA2 TONI na
66306 (3,72 kn/sms, za odjavu stop, IT
jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700,+18)
FORTUNA2 AIDA samostalna djevojka
željna nježnosti i prave ljubavi, traži
muškarca za ozbiljnu vezu. Šalji FORTUNA2 AIDA na 66306 (3,72 kn/sms za
odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a,
oib 75235737688, info 062700700,
+18)
FORTUNA2 MARE 57 g., razvedena
dama, financijski neovisna, traži kulturnog gospodina za ozbiljnu vezu. Šalji FORTUNA2 MARE na 66303 (3,72 kn/sms
za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a,
oib 75235737688, info 062700700,
+18)
BONUS3 KONTAKT Chat na kojem je
moguća razmjena slika i broja uz suglasnost dama. Šalji BONUS3 KONTAKT na
67780 vidi slikui stupi direktno u kontakt
(6,20 kn/sms,za odjavu stop,IT jedan,
Zg,Selska c. 90a,oib 75235737688,info
062700700,+18)
BONUS3 NEISKUSNA djevojka 18 g.
trazi pazljivog starijeg muskarca da je
uvede u svijet erotike i seksa. Pošalji BONUS3 NEISKUSNA na 67780 (6,20 kn/
sms,za odjavu stop,IT jedan, Zg,Selska
c.
90a,oib
75235737688,info
062700700,+18)
BONUS3 OBIČNA ŽENA jednostavna i
lijepa, traži poznanstvo nor alnog razumnog i pristalog muškarca. Pošalji BONUS3
OBIČNA ŽENA na 67780 (6,20 kn/sms,za
odjavu stop,IT jedan, Zg,Selska c. 90a,oib
75235737688,info 062700700,+18)
PAR1 POŽELJNA vatrena, perverzna gđa
53 g. traži mladića za podizanje adrenalina te je spremna nagraditi trud, slika na
upit. Šalji PAR1 POŽELJNA na 67780
(6,20 kn/sms,za odjavu stop,IT jedan,
Zg,Selska c. 90a,oib 75235737688,info
062700700,+18)
PAR1 JANJA dlakavija baka, 63 g. s
prostorom, trazi muskarca koji uziva u
oralnom i analnom seksu. Pošalji PAR1
OBAVIJEST O PROMJENI POSTUPKA PREDAJE MALIH OGLASA
Prilikom predaje oglasa, potrebno je priložiti sljedeće podatke:
- pravne osobe: ime tvrtke, sjedišta, OIB, ime i prezime odgovorne osobe
- fizičke osobe: ime i prezime naručitelja, OIB, njegovo prebivalište, odnosno boravište.
28 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
JANJA na 67780 (6,20 kn/sms,za odjavu stop,IT jedan, Zg,Selska c. 90a,oib
75235737688,info 062700700,+18)
PAR1 VIKI iskusna i vatrena, traži manje obdarenog muškarca za sexualna
druženja.Zapali me! Šalji PAR1 VIKI na
67780 (6,20 kn/sms,za odjavu stop,IT
jedan, Zg,Selska c. 90a,oib
75235737688,info 062700700,+18)
DAMA1 HELENA42 sama u kuci, trazim muskarca za povremeno seksi
druzenje i igrice kod mene. Pošalji DAMA1
HELENA na 66306 (3,72 kn/sms za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
DAMA1 ANĐELA Mlada crnka, neiskusna, a znatiželjna, traži ozbiljnog dečka za
vezu. Pošalji DAMA1 ANĐELA na 66306
(3,72 kn/sms za odjavu stop, IT jedan,
Zg, Selska c. 90a, oib 75235737688, info
062700700, +18)
DAMA1 PLAVUŠA malo jača, bez srama, voljela bi upoznati muškarca koji će
znati uživati u njezinim povećim atributima. Pošalji DAMA1 PLAVUŠA na 66306
(3,72 kn/sms za odjavu stop, IT jedan,
Zg, Selska c. 90a, oib 75235737688, info
062700700, +18)
NA 66906 GAY muškarci od 20 do 70
godina skoloni svome spolu, diskretno
traže partnere. Pošalji GAY na 66906 i
upoznaj nekoga za sebe. (3,72 kn/sms
za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a,
oib 75235737688, info 062700700,
+18)
NA 66906 ALENKA49 u braku sam i trazim diskretnu avanturu na duze staze.
Molim ozbiljne ponude. Posalji ALENKA49 na 66906 (3,72 kn/sms za odjavu
stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
NA 66906 SENKA starija gdja u mirovini, malo punija, situirana voli igrice s mladjim muskarcima, bogato nagrađuje
zadovoljstvo. Pošalji SENKA na 66906
(3,72 kn/sms za odjavu stop, IT jedan,
Zg, Selska c. 90a, oib 75235737688, info
062700700, +18)
NA 66906 BIZNISMENKA KARMEN,
zaposlena i energična, zbog nedostatka
vremena traži muškarca za neobavezne
intimne susrete. Pošalji BIZNISMENKA na
66906 (3,72 kn/sms za odjavu stop, IT
jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
NA 66906 RAHELA63 zenstvena, zeljna oralnog i analnog sexa, trazim mladjahne za vruci vikend kod mene. Posalji
RAHELA na 66906 (3,72 kn/sms za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
NA 66906 GUZATA DAMA 40 god.,
vecih grudi, ljubiteljica cipkastih gacica,
trazi ljubavnika zeljnog promjena u seksu, saljem sliku. Pošalji GUZATA DAMA
na 66906 (3,72 kn/sms za odjavu stop,
Molimo Vas da prilikom predaje oglasa navedete svoje identifikacijske podatke
kako bi oglasi bili objavljeni, u protivnom, Zakon nam zabranjuje objavu Vaših
oglasa. Identifikacijski podaci neće nigdje biti objavljeni, neće biti dostupni
drugim korisnicima, niti će se koristiti u druge svrhe od strane Tele 5 d.o.o.
IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
NA 66906 MARLENA obozavateljica
sexa u svim varijantama, otvorena za novo
poznanstvo i avanturu, ceka da joj se javis. Pošalji MARLENA na 66906 (3,72 kn/
sms za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska
c. 90a, oib 75235737688, info
062700700, +18)
NA 66310 ČELIČNA DOMINA oboruzana bicevima i spravama poziva poslusne
na dresuru i treninge u svoj studio. Pošalji ČELIČNA DOMINA na 66310. (3,72
kn/sms za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib 75235737688, info
062700700, +18)
NA 66310 NEZASITNA sexi plavusa, 37
g., trazi muskarca otvorene maste da
zajedno bez granica otplove u svijet sexa
i mastovitih igrica. Šalji NEZASITNA na
66310 (3,72 kn/sms za odjavu stop, IT
jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
NA 66310 DVIJE razigrane bujne dame
u 40-tima traze muskarca koji bi im se
pridruzio u igricama s puno strasti i maste.
Šalji DVIJE DAME na 66310 (3,72 kn/sms
za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a,
oib 75235737688, info 062700700,
+18)
NA 66310 LARISA 51g. elegantna situirana gospođa traži nježnost i prijateljstvo sa slobodnim gospodinom. Šalji
LARISA na 66310 (3,72 kn/sms za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
NA 66310 TRANNY NEVA strastvena,
obdarena, trazi muskarca ili zenu za vrucu avanturu u diskreciji. Pošalji TRANNY
NEVA na 66310 (3,72 kn/sms za odjavu
stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
NA 66310 VRUCA DUBROVČANKA slobodna i bludne maste, trazim vatrenog
aktivnog muskarca da se dobro provedemo, ako si diskretan, saljem ti sliku.
Pošalji DUBROVČANKA na 66310 (3,72
kn/sms za odjavu stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib 75235737688, info
062700700, +18)
NA 66310 DIJANA46 Nedavno razvedena, nakon monotonog i loseg braka trazi
muskarca za njezno druzenje i prijateljstvo. Slika na upit u diskreciji. Pošalji DIJANA na 66310 (3,72 kn/sms za odjavu
stop, IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
Diskretna i za sve opcije. Pošalji ANITA
na 66310 (3,72 kn/sms za odjavu stop,
IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
4063519, +18
NA 66310 SISATA BAKA baka očuvanog tijela i bludnih misli trazi mlade
muskarce za mastovito orgijanje s njom i
prijateljicom. Pošalji SISATA BAKA na
66310 (3,72 kn/sms za odjavu stop, IT
jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
Jana-voliš li zabavu u troje? Javi se!
Pošalji poruku JANA na 66280, 3.72 kn/
sms. Admida d.o.o, V.Varičaka 5, ZG, OIB
03592331792, tel. rekl. 099/4063519,
+18
ĐANI muskarac, 30 g. mlad aktivan, trazim pasivnog muškarca za druzenje.
Molim samo ozbiljne ponude. Pošalji ĐANI
na 66310 (3,72 kn/sms za odjavu stop,
IT jedan, Zg, Selska c. 90a, oib
75235737688, info 062700700, +18)
Simpa-tražim razuzdanog mladog pastuha za druženje. Pošalji poruku SIMPA
na 66280, 3.72 kn/sms. Admida d.o.o,
V.Varičaka 5, ZG, OIB 03592331792, tel.
rekl. 099/4063519, +18
Mila-studentica, tražim starijeg muškarca. Pošalji poruku MILA na 66280, 3.72
kn/sms. Admida d.o.o, V.Varičaka 5, ZG,
OIB 03592331792, tel. rekl. 099/
4063519, +18
Mala–otvorena sam za sve opcije. Pošalji poruku MALA na 66280, 3.72 kn/sms.
Admida d.o.o, V.Varičaka 5, ZG, OIB
03592331792, tel. rekl. 099/4063519,
+18
Biba-prevarena nebrojeno puta, traži
srodnu dušu. Pošalji poruku BIBA na
66280, 3.72 kn/sms. Admida d.o.o,
V.Varičaka 5, ZG, OIB 03592331792, tel.
rekl. 099/4063519, +18
Anita-udata, tražim ljubav u diskreciji.
Pošalji poruku ANITA na 66280, 3.72 kn/
sms. Admida d.o.o, V.Varičaka 5, ZG, OIB
03592331792, tel. rekl. 099/4063519,
+18
Boba-žena srednjih godina
traži nježnog i iskrenog muškarca. Pošalji poruku BOBA na
66280, 3.72 kn/sms. Admida
d.o.o, V.Varičaka 5, ZG, OIB
03592331792, tel. rekl. 099/
4063519, +18
Kim-u dosadnom braku traži
iskru da se probudi vatra! Pošalji poruku KIM na 66280, 3.72
kn/sms. Admida d.o.o,
V.Varičaka 5, ZG, OIB
03592331792, tel. rekl. 099/
4063519, +18
Ines–povratnica iz Njemačke, razvedena, traži novi početak! Pošalji poruku INES
na 66280, 3.72 kn/sms. Admida d.o.o,
V.Varičaka 5, ZG, OIB 03592331792, tel.
rekl. 099/4063519, +18
BUJNA DANIJELA Pusa,razvedena sam,
usamljena, željna, iskreno predložila bih
da se upoznamo, plavuša sam, 170,
68kg, grudi petice za kontakt se javi na
66416 za odjavu pošalji STOP(IT Jedan
d.o.o.Selska Cesta90a 10000 Zagreb,
OIB:75235737688; info 062/700700)18+ 3,72kn/sms
Udana LJILJANA udana sam, i muž mi
je na putu, tražim avanturu s ozbiljnim
muškarcem,želim brz i konkretan dogovor za kontakt se javi na 66416 za odjavu
pošalji STOP(IT Jedan d.o.o.Selska
Cesta90a 10000 Zagreb, OIB:
75235737688;info 062/700-700)18+
3,72kn/sms
DOMACICA KATA usamljena,napaljena
kućanica družila bi se u svom prostoru
sa muškarcem željnog seksa za kontakt
se javi na 66416 za odjavu pošalji STOP(IT
Jedan d.o.o.Selska Cesta90a 10000
Zagreb,OIB:75235737688;info 062/700700)18+ 3,72kn/sms
DISKRETNA MIRA u braku sam bez
strasti,već duže vrijeme priželjkujem diskretnog vatrenog i maštovitog ljubavnika
za kontakt se javi na 66416 za odjavu
pošalji STOP(IT Jedan d.o.o.Selska
Cesta90a 10000 Zagreb, OIB:
75235737688;info 062/700-700)18+
3,72kn/sms
SISATA TANJA traži se muškarac spreman za susret,slobodna sam ako treba
diskretna,za dogovor šaljem sliku za kontakt se javi na 66416 za odjavu pošalji
STOP(IT Jedan d.o.o.Selska Cesta90a
10000 Zagreb,OIB:75235737688;info
062/700-700)18+ 3,72kn/sms
SLATKI KOMADI Lea18, NestasnaMALA, Nina21, Studentica, CIMERICE,plava
VATRA, BLIZANKE, Maja20, NeiskusnaMIA, NevinaLANA za kontakt se javi na
66416 za odjavu pošalji STOP(IT Jedan
d.o.o.Selska Cesta90a 10000 Zagreb,
OIB:75235737688;info 062/700700)18+ 3,72kn/sms
GAY - Miran22, Obdareni ELVIS, CVRSTO KOPLJE; Emil33, Vjeko 45, Alen37,
Neiskusan, Alberto29, PASIVAN, DOMAGOJ19 za kontakt se javi na 66416 za
odjavu pošalji STOP(IT Jedan d.o.o.Selska
Cesta90a 10000 Zagreb, OIB:
75235737688;info 062/700-700)18+
3,72kn/sms
DUBOKO
GRLOVrckastaKATJA,
MaznaMIMA, Biba59, IskusnaKOKA,
Poduzetnica54, Mira59, Ljerka65, PohotnaKARLA za kontakt se javi na 66416 za
odjavu pošalji STOP(IT Jedan d.o.o.Selska
Cesta90a 10000 Zagreb, OIB:
75235737688;info 062/700-700)18+
3,72kn/sms
CUPAVI IZAZOV Prirodna54, RadoznalaSENKA, MaznaVERA, Domacica
NADA, Ivanka65, Karla39, Miljenka52 za
kontakt se javi na 66416 za odjavu pošalji STOP(IT Jedan d.o.o.Selska Cesta90a
10000 Zagreb,OIB:75235737688;info
062/700-700)18+ 3,72kn/sms
RUJNO VINO Ljerka62, Ksenija64, Stefica 65, Jela69, Ivka72,
Greta74, Mara 61,bujnaBAKA,
Tonka63 za kontakt se javi na
66416 za odjavu pošalji STOP(IT
Jedan d.o.o.Selska Cesta90a
10000
Zagreb,
OIB:
75235737688;info 062/700700)18+ 3,72kn/sms
Zana – imam želju probati nešto novo, probala bih sa ženom.
Pošalji poruku ZANA na 66280,
3.72 kn/sms. Admida d.o.o,
V.Varičaka 5, ZG, OIB
03592331792, tel. rekl. 099/
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 29
ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE PRIJE OSNIVANJA DRUŠTVA PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE 1952. (1)
Padom Dubrovačke Republike prevladao je
osobni interes
Stari Dubrovčani, ma koliko da su u modernim dostignućima tehnike, naoružanja i trgovine išli
u korak sa ostalom Europom, uvijek su nastojali da se u samom gradu na građevinama što
manje mijenja
Priredio:
Damir Račić
Spomenička baština Dubrovnika i njegove okolice najjači rušilački udarac zadobila je u
potresu od 6. travnja 1667. Mnoge građevine pretvorile su se u gomilu ruševina ili
su bile teško oštećene. Protiv sila prirode
čovjek je nemoćan. Tog kobnog dana,
Dubrovnik i njegova okolica zauvijek je
izgubila značajan dio graditeljske baštine
(pretpostavlja se da je oko 4000 ljudi izgubilo život). Nažalost, nije samo „velika
trešnja“ bila sudbonosna za spomeničko
nasljeđe Dubrovnika i njegove okolice. U
kasnijim stoljećima, okupacije Dubrovnika od strane Francuza i Austro-Ugarske
dodatno su doprinijele devastaciji
spomenika kulture. Nakon I. svjetskog rata
uspostavljanjem Kraljevine SHS odnosno
Jugoslavije postepeno je počela jačati
svijest običnih ljudi, čemu su doprinijeli i
ljudi od struke (povjesničari, konzervatori,
umjetnici...), ali i lokalne tiskovine da se
spomenička baština zaštiti od propadanja i devastacije.
Najbolji prikaz o zaštiti spomenika Dubrovnika i okolice kroz stoljeća predstavio je jedan od utemeljitelja Društva prijatelja dubrovačke starine gospar Lukša Beritić. Iz njegovog „Zbornika zaštite
spomenika kulture“ objavljenog 1959. citirat ću većim dijelom njegov tekst te prikazati odnos vlasti, konzervatorske struke i
građana prema dubrovačkoj spomeničkoj
baštini, prije osnivanja Društva prijatelja
dubrovačke starine u kolovozu 1952.
Stari Dubrovčani, ma koliko da su u modernim dostignućima tehnike, naoružanja i
trgovine išli u korak sa ostalom Europom,
uvijek su nastojali da se u samom gradu
na građevinama što manje mijenja. Stat-
utom iz 1272. i 1296. određeni urbanistički plan i raster ulica morao je svatko poštivati, te su i za najmanje prekršaje u tom
smislu ubirane velike globe, a sve što bi
bilo sagrađeno bez građevinske dozvole
moralo bi se rušiti. Dovoljno je naglasiti
da se već u XIV. stoljeću za svaku gradnju koja je graničila s općinskom ulicom
morala imati dozvola kneza i Malog vijeća.
Za prekršitelje određivana je kazna od 100
perpera, a sagrađeni objekt smatrao se
nepostojećim.
Godine 1461. dolazi u Dubrovnik poznati
fiorentinski arhitekt Michelozzi da pojača
gradske utvrde. Dok oko toga radi, vlada
je s njim prezadovoljna i bogato ga nagrađuje, ali čim je došlo u pitanje popravljanje Dvora, oštećenog od eksplozije
baruta godine 1463., tu Michelozzi ne
može da zadovolji Senat, jer je preveć
Betonska ploča nad drugim katom obiteljske kuće mi je za sada i krovna ploča. Ne mislim nadoziđivati još jedan kat, ili potkrovlje u bliskoj budućnosti, pa bih želio riješiti problem koji mi se
pojavljuje već neko vrijeme. Naime, sama betonska ploča koja je građena prije 30 g. ne vlaži, ali
se pojavio problem na spoju te iste ploče i nadozidane nove ploče kojom sam povećao stambeni
prostor u kojem živim. Sam spoj u dužini od 7 m je svojevremeno zaliven sa bitumenskom izolacijom i nad taj spoj je još izrađena mala betonska kupolasta kapa po cijeloj dužini ploče. Širina
zaštitne kape je 30-ak cm, a visina na vrhu kupole je cca. 4 cm. Rubni dijelovi te betonske kape su
izrazito popucali i odvajaju se od površine ploča, a na vrhu-sljemenu te kape se pojavila pukotina
širine cca. 1-3 mm koja se proteže cijelom dužinom ploče koju ta kapa pokriva. Ploča je inače 70
m2 i ne mogu je cijelu hidroizolirati, zbog financijskih razloga.
Armirano-betonske (AB) ploče su nakon sušenja porozne i krte materije, koje se na toplini-vrućini šire kao i sve u prirodi, a na hladnoći skupljaju. Pošto AB ploče nemaju rastezljivost i nisu zaštićene nikakvim pokrovom,
normalno je da se pod utjecajem atmosferalija pojave pukotine na samoj ploči, a pogotovo na spojevima, odn., na spoju kojeg
opisujete.
Dobra stvar je u tome što Vam se pukotine
nisu pojavile po cijeloj površini ploča, već
samo na dilatacijsko-konstruktivnom spoju i
oko njega-na zaštitnoj kapi. Osnovna stvar
prije početka sanacije je dobro očistiti površinu zaštitne kape i spoja te kape sa betonskom pločom na obje strane. Upotrijebite zidarsku špatulu za odstranjivanje betona koji
otpada i čeličnu četku nakon toga za odstranjivanje prljavštine, eventualnih obraštaja ili
masnoća. Na kraju, vlažnom spužvom ili
krpom prebrišite pripremljenu površinu. Ovako pripremljenu površinu betonske kape i
30 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
dijela AB ploče uz kapu treba premazati sa 2
sloja RD-REPAIR FIBER-a. RD-REPAIR FIBER se nanosi polutvrdom četkom-penilom
u svim smjerovima, te odmah po nanošenju
prvog sloja stvara trajno elastični vodonepropusni premaz.
Nakon 3 dana od nanošenja prvog sloja na
isti način nanesite i drugi sloj. Ovakav vremenski razmak je nužan zbog toga što RDREPAIR FIBER postupno zbog svoje gustoće
i sastava ulazi u betonsku podlogu i time je
zaštićuje i površinski i dubinski. Debljina suhog premaza nakon nanošenja drugog sloja
je otprilike oko 1,5-3,0 mm. RD-REPAIR FIBER se odlikuje izvrsnom elastičnošću1200%, odmah po nanošenju je vodonepropusan, paropropusan je, izvrsno prijanja na
sve podloge i površine. Zbog svoje svestrane
upotrebe na mnogim mjestima, ovaj premaz
bi trebalo imati uvijek pri „ruci“..RD-REPAIR
FIBER: TRENUTNO ZAUSTAVLJA PRODOR VODE!!!
radikalan te traži odviše rušenja, i taj veliki majstor Renesanse
ostavlja Dubrovnik ljut na vladu Republike. Možda je taj konzervatizam Dubrovčana bio katkad i na nauštrb umjetnosti (slučaj
Michelozzi), ali se tom konzervatizmu mora zahvaliti što je Dubrovnik očuvao svoj stari izgled, koji još uvijek očarava i domaće
i inostrane turiste.
Padom Dubrovačke Republike i okupacijom Dubrovnika od
strane Francuza, a zatim od strane Austrije, nestaje starih strogih
zakona i odredaba o urbanizmu i izgradnji Dubrovnika, te svatko radi ono što mu se sviđa, odnosno ono što je u njegovom
osobnom interesu.
Za vrijeme francuske okupacije uništeni su i raznijeti mnogi
pokretni spomenici, naročito slike i umjetnine iz crkava i samostana, namještaj Kneževog dvora, kao i velika količina starih
umjetničkih izgrađenih brončanih topova Republike. Što su iz
crkava raznesene ili uništene mnoge umjetnine, potpuno je razumljivo kad se uzme u obzir da su sve crkve unutar grada,
osim Katedrale, crkve sv. Vlaha te malih crkvica Domino, Sv.
Josip i Sigurata, bile pretvorene u vojne magazine. Dominikanska crkva, na primjer, bila je upotrebljavana kao skladište slame.
XIX. stoljeće, a naročito njegovih prvih osam desetljeća, možemo
smatrati rušilačkim stoljećem, iako je veliki francuski pjesnik
Viktor Hugo već 1825. godine uputio poziv na borbu protiv
rušitelja pod naslovom „Rat rušiocima“. To rušilačko doba odrazilo se vrlo osjetno i u Dalmaciji, gdje su porušeni bedemi većine
dalmatinskih gradova i mnoge druge vrijedne građevine historijskih i umjetničkog značaja.
Dubrovnik je imao tu sreću da je sve do 1886. godine bio smatran naoružanom tvrđavom te su se tako sačuvale njegove zidine i utvrde, koje spadaju među najvažnije spomenike te vrste
u Europi. Ali i na zidinama Dubrovnika Austrija je učinila dosta
štete. Godine 1818. porušena je velika kula kod Vrata od Pila,
koja je prema kronikama bila podignuta još u X. stoljeću (treba
napomenuti da je bila teško oštećena u potresu od 1667. godine. Kad su je Austrijanci uklonili dobio se je kolski put. Njeno
postojanje označeno je na pločniku Između vrata od Pila. – nap.
D.R.). Možda nešto kasnije, ali svakako prije 1837. iskvaren je
Trg oružja pred Revelinom i uništen originalni ulaz u tu tvrđavu
gradnjom dviju kuća. (Jedna od kuća tj. na zapadnoj strani bila
je poznata kao „Ruski dom“, a srušena je tijekom 60-tih godina
XX. stoljeća. – nap. D.R.). Godine 1853. porušena je kula Ribarnice, koja je stajala na uglu nekadašnjeg Velikog arsenala (današnja Gradska kavana – nap. D.R.). Godine 1884. porušeni su
svod i krunište prastare kule sv. Luke, a kula je snižena. To je
učinjeno navodno zbog toga što su svod i zidovi propuštali
kišnicu, a u njoj je bilo skladište soli.
Godine 1830. porušena je stara Krstionica iz XIV. stoljeća, navodno na zahtjev jednog austrijskog generala, koji je stanovao u
njenoj blizini, te mu je smetala pogledu (Nalazila se je Krstionica na današnjoj Bunićevoj poljani i imala je oktogonalni oblik
sa polukuglastom kupolom. – nap. D.R.).
(U daljnjem tekstu L. Beritić navodi još mnogobrojne primjere
devastacije dubrovačkih povijesnih zdanja. – nap. D.R.)
(nastavlja se)
HPD DUBROVNIK
Poziv skijašima
Skijaška sekcija HPD DUBROVNIK poziva svoje članove na sedmodnevni skijaški pohod u FLACHAU kod Salzburga u austrijskim Alpama. Polazak je 5.siječnja 2013.godine autobusom iz
Dubrovnika. Nakon organiziranog Tečaja skijanja posljednjeg
dana boravka upriličit će se 32.OTVORENO PRVENSTVO DUBROVNIKA u disciplini veleslalom. Sve podrobnije obavijesti
možete dobiti od 19 do 23 sata na telefonski broj pročelnika
Skijaške sekcije HPD DUBROVNIK 427-362 ili mobitel 098
9080605. Posebna napomena za članove HPD
DUBROVNIK:preuzimanje INTERSPORT PLAVIH KARTICA (20%
POPUSTA) možete preuzeti na redovitim sastancima društva
ponedjeljkom u 19 h. Više inf. na www.hpd-dubrovnik.hr
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 31
ŠPORT
TENIS – DRUGI TURNIR U ANTALYI
VII. BAJRAMSKI TURNIR U TENISU
Igor Deranja pobjednik
Jugašice na završnom turniru
Ana Konjuh zaustavljena u
polufinalu
Na kvalifikacijskom turniru u Splitu, održanom
prošlog vikenda, vaterpolistice Juga su zauzele
drugo mjesto, te tako izborile završni turnir četiri
najbolje ekipe. Jug je izgubio od Bure 18:2, a pobijedio je Viktoriju 15:3. Jug je u Splitu nastupio u
sastavu: Tošić, Čučić, Pulić, Katić, Peručić , Cvitanović, Rožić, Budalica, Topić, Nadilo, Tvrdić i Iveković. Trener Siniša Zonić. Završni turnir igra se ovoga
petka i subote u Zagrebu. U polufinalu se sastaju
Jug – Mladost te Bura – Primorje.
Na drugom turniru u Antalyi Ana Konjuh je uspjela doći do polufinala, ali je tada zaustavljena od
Rumunjke Laure Ioane Andrei sa 2:0 (6:3, 6:1), inače pobjednice ITF turnira Jamnica babin Kuk Opena, koja je 313 igračica na svijetu. Ono što je svakako za zabilježiti je to da je Ana Konjuh na dva turnira
u Antalyji osvojila 14 svjetskih bodova, te je ušla na
rang listu najboljih svjetskih tenisačica. Sljedeće Anino natjecanje su dva juniorska turnira, Eddie Herr i
Orange Bowl u SAD-u.
VATERPOLO – KUP HRVATSKE (VATERPOLISTICE)
A-1 LIGA KOŠARKAŠA
Dolaze Šibenčani
Košarkaši Dubrovnika izgubili su u 7.kolu u Slavonskom Brodu od istoimenog domaćina 90:77 (51:33).
Unatoč odličnoj igri dubrovačkog dvojca Perić-Jakoliš
domaćini su na kraju slavili. Dubrovnik: Radić 5,
Bogdanović, Jakoliš 19, Meštrović, Proleta 5, Najev 14,
Hajdić 3, Radulović, Pešut 3, Perić 28. Trener Ivan
Vujčić. Ostali rezultati 7.kola: Zabok - Zagreb 88:62,
Osječki sokol - Jolly JBS 97:100, Alkar - Darda 70:64,
Križevci - Kvarner 2010. 74:85. Poredak: Kvarner i
Zagreb po 6-1, Jolly JBS i Đuro Đaković po 4-3, Darda, Zabok, Križevci i Alkar po 3-4, Osječki sokol 2-5 i
Dubrovnik 1-6.
U 8. kolu Dubrovnik u nedjelju 25.studenoga u ospinom polju dočekuje Jolly JBS. Početak je u 16 sati.
U 8.kolu, još se sastaju: Đuro Đaković – Alkar, Kvarner
- Zabok, Darda - Križevci, Zagreb - Osječki sokol.
A-1 LIGA KOŠARKAŠICA
Pleter – Ragusa 70:62
U 6.kolu Ragusa je u neizvjesnom susretu do
samoga kraja izgubila u Rijeci od Pletera 70:62
(33:32). Ragusa: Petrović 7, Babun 9, I. Matić 19,
Pocrnjić 5, Lovrić, A. Matić 2, Čoić, Malada 2,
Tomičić, Tošić 18. Trener Zdravko Kitin. Ostali rezultati: Novi Zagreb - Studenac Omiš 87:60, Medvešćak - Trešnjevka 80:61, Split - Jolly JBS
73:112, Rockwool Pula - Agram ZG 83:64 i Gospić - Zadar 83:44. Poredak: Novi Zagreb i Jolly
JBS po 6-0, Medvešćak i Zadar po 4-2, Gospić 41, Ragusa, Pula, Trešnjevka, Pleter i Split po 2-4,
Studenac 1-4, Agram 0-6. U 7.kolu se sastaju:
Ragusa-Gospić, Studenac Omiš - Medveščak,
Zadar - Novi Zagreb, Trešnjevka - Split, Jolly JBS
- Rockwool Pula i Agram ZG - Pleter.
U organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice za
Grad Dubrovnik i Dubrovačko neretvansku županiju održan je na teniskim terenima Babinog kuka i
TK Dubrovnik,VII. Bajramski turnir u tenisu-Dubrovnik open 2012. ,na kome je sudjelovalo
četrdeset dvoje ponajboljih tenisačica i tenisača,
amatera iz cijele Županije.Turnir je bio posvećen
najvećem blagdanu Islamske civilizacije –Kurban
Bajramu ali dakako i športu uopće kao najboljem
prijatelju kulture života, druženja, međusobnog upoznavanja i poštivanja raznih i različitih i širenju
ozračja tolerancije i aktivnog suživota. Poslije 15
dana vrlo zanimljivih dvoboja finalni i polufinalni
ogledi za muškarce odigrani su na teniskim terenima TK Dubrovnik. U polufinalnim mečevima postignuti su sljedeći rezultati: Igor Deranja –Đenko Lasić
2:0, Igor Bulić – Zlatko Arnautović -2:1. U finalu je
Igor Deranja sigurno u najboljem meču ove godine,
savladao poslije posve izjednačene borbe mlađeg
Igora Bulića sa 2:1-/6:4,1:6-tiebreak 10:8/! Završni
meč je sudio poznati dubrovački teniski sudac, Mladen Đorđeski. Dakako zahvaljujemo se mnogim
sponzorima koji su omogućili ovo natjecanje, hotelskoj grupaciji «Valamar», teniskom klubu «Dubrovnik» i njegovom predsjedniku Zoranu Grbiću,
tajniku Senku Glaviniću, hotelu «Rixos Libertas», trgovačkim lancima «Konzum» i «Pemo», Gradu Dubrovniku i gradonačelniku, Andru Vlahušiću, bošnjačkim asocijacijama iz Grada, poznatom poklisaru
dubrovačkog turizma, Ivu Rudenjaku i galeristi, Avdu
Ćimiću i dr. Organizatori turnira-Namik Bakšić i
Šemsudin Brković
PRVA B HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA (SENIORKE)
Dubrovnik – Vodnjan 2:3
Odbojkašice Dubrovnika izgubile su na svom parketu od Vodnjana rezultatom 3:2 (12:25, 25:23, 25:22,
23:25. 15:11), u 5. prvenstvenom kolu, ali su ipak osvojile jedan bod. Dubrovnik: Monika Marinković, Anamarija Miljak, Lara Dežulović, Mariela Prkačin, Sanja
Curić, Ana Pavlović, Ivana Mišković, Lucija Barač, Antonija Legčević, Ana Maria Dadić, Doris Bogoje i Anđela Kalauz. Trenerice Mirjana Vreća i Paula Prkačin.
Ostali rezultati: Split Ii – Marčana 2:3, Zadar – Nova
Gradiška 1:3, Đakovo - Drenova 3:1, Brda - Marsonia
3:0. Poredak: Nova Gradiška 15, Vodnjan 12, Đakovo
11, Zadar 9, Dubrovnik i Brda po 8, Drenova 7, Marčana 4, Split 1700 II 3, Marsonia 1. U 6. kolu Dubrovnik je
gost Nove Gradiške. Još se sastaju: Split 1700 II –
Zadar, Marčana - Drenova, Marsonia – Đakovo. Ranije
odigrano: Vodnjan - Brda 3:1.
II. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA – JUG
Dubrovčani bolji od Zadrana
Rukometaši Dubrovnika nanijeli su u 8. kolu prvi
poraz Zadru. Bilo je 31:27. Ovo je treća prvenstvena
pobjeda Dubrovčana. Prvo ime dubrovačkog sastava
sa 9 pogodaka bio je Tomislav Radić. Vladimir Penava je dao šest, Maro Dabelić pet, Nikša Bušlje i Ivan
Lukežić po četiri, te Anes Avdić tri. Korčula je na gostovanju izgubila od Krilnika 24:20 (10:13). Vodili su
Korčulani na poluvremenu ali su u nastavku stali.
Golove za Korčulu postigli su Majić deset, Verazza tri,
Arkulin dva, te po jednoga Vlašić, Milić, Jeričević, Stanišić i Sansović. Metković 1963 je bio slobodan. Ostali
rezultati: Solin - Trilj 32:24, Jelsa - Trogir 39:25, Split II
- Kamičak 34:42. Poredak: Kamičak 16, Zadar 11, Solin 10, Trogir 8, Jelsa i Trilj po 7, Dubrovnik 6, Split II i
Krilnik po 3, Korčula 2, Metković 1963 1 bod. U 9.kolu,
u subotu 24. studenoga, igraju: Trogir - Dubrovnik,
Korčula - Jelsa, Metković 1963 – Krilnik, Trilj - Split II,
Zadar - Solin, slobodan je Kamičak.
32 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
III.HRVATSKA NOGOMETNA LIGA – JUG
REGIONALNA WBFAL LIGA (KOŠARKAŠICE)
Ragusa preko Trebinja do prvog
mjesta
Nakon što su u 5.kolu regionalne lige, u srijedu
14.studenoga, izgubile u Igalu od Primorja iz Herceg Novog 74:65 (45:26), košarkašice Raguse su
prošle nedjelje u Vodicama unaprijed odigrale
susret 7.kola te bez poteškoća pobijedile domaće
Vodice 67:38 (38:19). Dubrovnik je u Vodicama
nastupio u sastavu: Petrović 8, Babun 12, Matić
23, Pocrnjić 2, Lovrić 1, A. Matić, Čoić 8, Malada
6, Tomičić, Tošić 7. U utorak 20.studenoga su u
Gospinom polju, u 5.kolu, ugostile Trebinje 03 te
pobijedile 96:56 (49:27). Ta je pobjeda izabranice Zdravka Kitina dovela na prvo mjesto. Protiv
Trebinja 03 Ragusa je nastupila u sastavu: Petrović 5, Babun 2, K. Zarač 7, M. Zarač 16, I. Matić 4,
Pocrnjić 21, Lovrić 6, Tomičić 8, Čoić 8, Dobroslavić 16, Tošić. Trener Zdravko Kitin. Ostali rezultati 6.kola: Vodice - Primorje Herceg Novi
46:77, Roling Nikšić - Budućnost Podgorica
55:56. Poredak: Ragusa 5-2, Nikšić, Primorje i
Budućnost po 4-2, Vodice 1-6, Trebinje 1-5.
Blatski Zmaj „preletio“ i GOŠK-a
Blatski Zmaj proživljava nogometnu renesansu.
U najzanimljivijem susretu 14.kola Blaćani su u Blatu,
pred više od petsto gledatelja, pobijedili GOŠK-a
1:0, te tako zadržali drugu poziciju na prvenstvenoj
ljestvici. Zgoditak vrijedan tri boda postigao je Ivan
Bačić. Ovo je inače peta pobjeda Blaćana zaredom.
Napokon se radovao i Konavljanin. Čilipski trećeligaš je u Metkoviću pogotkom Stijepa Njire pobijedio Neretvu 1:0. Jadran LP je u Unešiću izgubio od
zagore 1:0, a u posljednjem susretu kola, u nedjelju
je Neretvanac u Opuzenu bio bolji od Kamena 2:1.
Oba pogotka za Opuzence dao je Stanislav Vasilj.
Ostali rezultati 14.kola: Val - Uskok 3:2, Omiš - Zmaj
Makarska 3:2, Jadran KS - Hrvace 0:0, Primorac B Velebit 8:2.
Poredak: Val 33, Zmaj B 27, Jadran KS 25, Zagora 24, Zmaj M i Omiš po 22, Hrvace 21, Jadran LP,
Kamen i Neretvanac po 20, GOŠK 19, Konavljanin i
Uskok po 15, Neretva 14, Primorac B 12, Velebit 2.
U 15.kolu, u subotu 24. studenoga, igraju: GOŠK Primorac B, Konavljanin – Jadran KS, Kamen – Zmaj
B, Zmaj M – Neretva, Hrvace – Neretvanac, Jadran
LP – Omiš, Uskok – Zagora i Velebit – Val.
PRVA HRVATSKA RUKOMETNA LIGA (SENIORKE)
Dalmatinka iznenadila favorizirane Sesvete
Rukometašice Dalmatinka su u 13.kolu napravile pravi podvig, u Pločama su pobijedile drugoplasiranu ekipu Sesvete Agroproteinku 31:30. Prvo ime susreta bila je Maja Prusina sa 12 pogodaka, a pamtit
će se i pobjedonosni gol Renate Kežić 20 sekundi prije kraja susreta. Kežić je dala ukupno tri, kao i
Anđela Marinović i Emanuela Vuković. Valentina Blažević je postigla devet, a jedan je postigla Andrea
Klarić. Istakla se i vratarka Andrijana Vlatka Jelčić sa osam obrana. Ostali rezultati: Split – Trešnjevka
22:22, Zelina – Samobor 32:26, Koka – Zamet 26:27, Osijek – Ivanić 30:25, slobodan je bio Umag.
Poredak: Zelina 22, Sesvete i Samobor po 17, Trešnjevka 15, Zamet 12, Koka 11, Osijek, Umag, Split i
Dalmatinka po 8, Ivanić 2 boda. Nastavak natjecanja je u siječnju 2013.
KUP - HRVATSKE ČETVRTFINALE
II.HRVATSKA MALONOGOMETNA LIGA-JUG
I. HBL
GOŠK u Maksimiru traži polufinale
Square i Arena se izdvojili na vrhu
Metkoviću druga pobjeda
Lapad u posljednje vrijeme ne pamti kada je neki
nogometni susret privukao više od dvije tisuće gledatelja, kao što je to bilo u utorak 20.studenoga u prvom
susretu četvrtfinala Kupa Hrvatske između trećeligaša
GOŠK-a i prvoligaša Lokomotive iz Zagreba. GOŠK je
pružio dobar otpor prvoligašu, ali su gosti ipak pobijedili 1:0, zgoditkom Kramarića u 68. minuti. No, to
je tek „prvo poluvrijeme“, a izabranici Milana Petrovića imaju šansu napraviti podvig u uzvratu koji je na
rasporedu u utorak 27. studenoga u Maksimiru. Susret je sudio Bruno Marić iz Daruvara s pomoćnicima:
Josipom Havaićem i Sašom Fegešom, te četvrtim
sucem Zlatkom Šimičićem (svi iz Koprivnice).
GOŠK je nastupio u sastavu: Kristić, Lekaj, Čikato,
Mujkić, Đajić, Kacić, Dragić (od 65. Hodžić), Ivanišević
(od 72. Mrđen), Caput, Kovačić, Daničić (od 79.
Zečević). Trener: Milan Petrović.
Lokomotiva: Picak, Barbarić, Mesarić, Antolić, Martinac, Bručić, Boras, Chago (od 46. Maleš), Šitum, Kramarić, Trebotić (od 46. Pavičić). Trener: Tomislav Ivković.
Novim pobjedama u 8.kolu Square i Arena iz Splita
su se izdvojili na tablici, te potvrdili da su glavni rivali za
titulu. Square je u Gospinom polju pobijedio Trogir 7:5,
a Arena je na teškom gostovanju u Pločama slavila nad
Porto Tolerom 6:5 (Džeko 2, Ramić 2, Burđelez). Po dva
pogotka za Dubrovčane postigli su Šimunović i
Hasanović, a po jedan Cvjetković, Rezo i Saulan. Uspješan je bio Metković koji je na gostovanju bio uvjerljiv
protiv starog gradskog parkinga 7:1. Po dva pogotka
su dali J.Galov i Bebić a po jednoga Jurić, Salacan i G.
Galov. Ostali rezultati: Hrvatski dragovoljac - Ustanik
7:2,Tin Građevno Vrgorac - Crnica 0:5, Torcida MR Okruk 6:1. Poredak: Square i Arena po 21, Metković i
Hrvatski dragovoljac po 14, Porto Tolero 13, Torcida
12, Tin 10, Trogir 9, Crnica 8, Stari gradski parking i
Ustanik po 7, Okruk 3.
U 9 kolu se sastaju: Metković – Square (24.11., 20
sati), Ustanik – Porto Tolero (14.11., 20 sati), Arena –
Tin, Trogir – Torcida, Okruk – Hrvatski dragovoljac, Crnica – Stari gradski parking.
Boćari Metkovića u 6. kolu izborili su drugu
pobjedu u ovogodišnjem prvenstvu. Pobjeda je ostvarena na domaćem terenu protiv
Ante Starčevića iz Zagreba. Metković je od
početka utakmice stekao prednost nakon
krugova i tu prednost održao do kraja, te
zasluženo pobjedio. U slijedećem kolu Metković je gost Marinića. Rezultati 6. kola: Zrinjevac – Podhum Kvig 19:7, Istra Poreč – Imotski 24:2, Vargon – Marinići 21:5, Metković –
Ante Starčević 15:11, Sokol – Trio Pazin 13:13.
Poredak: 1. Zrinjevac 10 bodova, 2. Istra
Poreč 10, 3. Trio Pazin 9, 4. Vargon 8, 5. Sokol
5, 6. Marinići 4, 7. Ante Starčević 4, 8. Imotski
4, 9. Metković 4, 10. Podhum Kvig 2 boda.
Raspored 7. kola igra se 24.11.2012. u 15,00
sati: Trio Pazin – Zrinjevac, Ante Starčević –
Sokol, Marinići – Metković, Imotski – Vargon,
Podhum Kvig – Istra Poreč.
I. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA (ŽNS DUBROVAČKO
NERETVANSKE ŽUPANIJE)
Prekid na Lastovu
Nogometaši Dubrovnika Avdić i Šorgić napali su suca Sutona iz Korčule i izazvali prekid susreta 7.kola Omladinac – Dubrovnik, koji se prošle nedjelje igrao na Lastovu. Susret je prekinut u 60.minuti kod vodstva Dubrovnika 3:2, kada je Suton
pokazao na bijelu točku za Lastovce. Utakmica će biti registrirana u korist Lastovaca, a slijede i kazne vinovnicima nereda.
U drugom susretu u Smokvici Jadran je pobijedio Grka 2:0.
Susret između Orebića i Maestrala je odgođen. Poredak: Orebić 12, Dubrovnik i Jadran S po 11, Grk 9, Omladinac L i Maestral bez bodova.
I. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA (HNS SPLIT)
Prvi poraz Hajduka
Hajduk je doživio prvi poraz ove sezone. U Kominu je izgubio od Gusara 1:0. Uspješna je bila i Croatia koja je u Stonu
savladala SOŠK-a 2:1, a susret Slavena i Metkovića završio je
3:3. Slobodna je bila Župa dubrovačka. Poredak: Hajduk VL
15, Gusar 10, Metković, Slaven i Croatia po 7, Župa dubrovačka 6, SOŠK bez bodova.
II. ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
Putniković jesenski prvak
U zaostalom susretu II.županijske nogometne lige, koja je
odigrana prošle nedjelje u Kuni, Putnikovići su pobijedili domaćina Rata sa čak 5:0 te tako osvojili jesensku titulu. Po dva pogotka
su postigli Nikola Jeić i Anđelo Samardžić, a jednoga Antonio
Levanat. Poredak nakon prvog dijela prvenstva: Putniković 10,
Enkel i Iskra po 9, Žrnovo 8, Faraon 6, Rat 1. Nastavak natjecanja je u ožujku sljedeće godine.
ŽUPANIJSKA NATJECANJA – SENIORI
MNL MLJET
Sobra na vrhu
U 5.kolu malonogometne lige Mljet Sobra je
pobijedila do sada vodeće JVP Mljet sa čak
8:0, te preuzela vrh ljestvice. U drugom susretu Babino Polje je pobijedilo Goveđare 9:7.
BRIDŽ – OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE
Pobijedio par Vesna Dacić Dino Rašić
U organizaciji Hrvatskog bridž saveza i Bridž
kluba Astarea, prošloga je vikenda u Hotelu Astarea održano Otvoreno Prvenstvo Hrvatske u
bridžu (parovi). Natjecala su se 34 para iz Hrvatske, Crne Gore i Bugarske. Pobjednici
turnira su par Vesna Dacić iz Nikšića i Dino
Rašić iz Zagreba, drugi su bili Vedran Zorić iz
Zagreba i Kiril Mladenovski iz Bugarske, a treći
Jasminka Klajnšćek iz Zagreba i Kristijan Sentić iz Metkovića, kojima je i pripao naslov prvaka Hrvatske jer su oboje članovi Hrvatskog
bridž saveza. Na četvrtom mjestu je par Srđan
Golubović (Bridž klub Dubrovnik) i Dražen
Barać iz Splita, koji su osvojili drugo mjesto u
prvenstvu Hrvatske, a treći su bili Pavo Handabaka i Martin Vinko Mioč (Bridž klub Astarea),
koji su u ukupnom poretku bili peti. U B finalu
pobijedili su Ivica Obad i Jasna Božičević iz
Bridž kluba Dubrovnik. Voditelj turnira bio je
Duško Krautsak iz Rijeke.
STOLNI TENIS
Memorijalni turnir Antun Tova Stipančić
Na 20. memorijalnom turniru Antun Tova Stipančić, koji se održao u Zagrebu od 16. do 18. studenoga, uz
nekoliko stotina stolnotenisača, svih uzrasta, sudjelovali su i mladi igrači Libertas-Marinkolora. U 3. grupi, kadetkinje pojedinačno, igrala je Lidija Vranješ i s dvije pobjede nastavila natjecanje u 1/16.finala. Filip Mikulić i Nikola
Rodić,kadeti pojedinačno, i Matej Butigan, mlađi kadeti, u svojim kvalifikacionim grupama su sa po dvije pobjede, osvojili druga mjesta i nastavili natjecanje u 1/16.finala. Nastavak natjecanja bio je na ispadanje, a naši
predstavnici nisu ostvarili pobjede. Ante Jupek,juniori i Nedjeljko Ogresta, mlađi kadeti, sa po jednom pobjedom
u svojoj grupi, nisu se plasirali za 1/16.finala. Ovo sudjelovanje i rezultati mladih igrača i jedne igračice s trenerom Joškom Martinovićem dokaz su ozbiljnog rada sa mladima. Želimo im daljnje napredovanje i uspjehe.
Prvenstvo grada
Utakmicama III. kola nastavljeno je natjecanje 35.prvenstva Grada u Prvoj i Drugoj ligi. Postignuti su rezultati:
I.liga: OŠ Cavtat – Šampinjoni 10:0, Konavljanin – Lea Travel 3:7. II.liga: Jadransko osiguranje – STK Dubrovnik
0:10 i Lapadkolor – Kapljica 0:10. Odigravanje ostalih utakmica III. kola, na traženje domaćina susreta pomjereno je za 7 dana. V.Komarica
Kelez prvak županije u krugu,
braća Prlaguzić najbolji u
parovima
Završena su natjecanja u 3 pojedinačne
discipline županijskih natjecanja u kategoriji
seniora za 2012. godinu. Prvaci Županije postali su: Luko Kelez (Postranje) u disciplini
bližanja i izbijanja u krug, Luka Bulum (Krnjesavac) u disciplini preciznog izbijanja, te Antonio Prlaguzić i Ivan Prlaguzić (Rijeka) u disciplini parovi. U krugu gje je nastupilo 36 natjecatelja Luko Kelez je napravio veliki rezultat
pobjedivši u finalu bivšeg svjetskog prvaka u
ovoj disciplini Markicu Dodiga (Metković).
Treće i četvrto mjesto u ovoj disciplini osvojili
su dva mlada boćara, inače još juniori Antonio Prlaguzić (Rijeka) i Maro Monković (Komolac Ombla). Oni su utakmici za treće mjesto odigrali odličnu utakmicu gdje je konačni
rezultat glasio 25:21 za Prlaguzića. Pobjednik iz ove discipline Luko Kelez izborio je nastup na završnici prvenstva Hrvatke koje će se
održati 01.12.2012. u Splitu. U disciplini preciznog izbijanja pobjednik je postao Luka
Bulum (Krnjesavac). On je također sve ugodno iznenadio pobjedom u ovoj disciplini.
Drugo mjesto osvojio je Stanko Matković
(Hvidra Gromača), treći je bio Srećko Bajo
(Komolac), dok je 4. mjesto osvojio Miro Jurlina (Gradac). U ovoj disciplini nastupilo je 34
natjecatelja. Luka Bulum plasirao se na
završnicu prvenstva Hrvatske u ovoj disciplini koja će se održati 02.12.2012. u Splitu.
Najveći uspjeh postigli su braća Antonio i Ivan
Prlaguzić koji su postali prvaci Županije u disciplini parovi. Treba napomenuti da je Ivan
još uvjek kadet, a Antonio junior, te da njihova pobjeda ima još veću težinu jer su to ostvarili u seniorskom konkurenciji. Braća
Prlaguzić su najprije u četvrtfinalu pobjedili
par Krnjecavca iako su gubili 5:0, zatim su u
polufinalu odigrali vrhunsku utakmicu protiv
Mara Baja i Bruna Kolobarića (Komolac), da
bi u samom finalu savladali par Metkovića
Marinka Jurišina i Duju Barišića. Antonio i Ivan
Prlaguzić izborili su završnicu prvenstva Hrvatske u parovima koje će se održati 08.09.12.2012. u Rijeci. Nastup na završnici
prvenstva Hrvatske u Rijeci izborili su i drugoplasirani par Marinko Jurišin i Duje Barišić
(Metković).
Luko Hendić
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 33
POTPREDSJEDNIK VLADE BRANKO GRČIĆ:
ČETIRI TRGOVAČKA DRUŠTVA S JUGA
PLAĆAJU TURISTIČKO ZEMLJIŠTE
Samo za obnovu zračne luke Čilipi
povući ćemo barem 130 milijuna eura Gotovo je s besplatnim
korištenjem kampova
Kritike o navodnoj ne- jekata u prometu svakako je i poboljšanje
pripremljenosti Hrvatske za važan posao
povlačenja sredstava iz
Lukša Lucianović fondova Europske unwww.dubrovnik- ije gotovo isključivo idu
turistinfo.com na račun Branka
Grčića, potpredsjednika Vlade i ministra regionalnog razvoja i
europskih fondova. Jer, kao što se da
iščitati iz naziva resora kojima je na čelu,
to je njegova briga.
Po nekim napisima u dnevnom tisku, iz
Bruxellesa stižu upozorenja po kojima
trebamo ozbiljnije zasukati rukave u
pripremi projekata i uspostavi svih mogućih agencija za distribuciju sredstava nakon što postanemo članica Unije.
- U drugoj polovini 2013., dakle, nakon
što stupimo u članstvo EU-a, počet
ćemo s korištenjem strukturnih i kohezijskog fonda Unije. Već u pola godine u
2013., na raspolaganju ćemo imati 450
milijuna eura, a u punoj godini članstva, od 2014. pa do 2020., na raspolaganju ćemo imati između 1,1 i 1,4 milijarde eura godišnje.
Što je s Dalmacijom u vezi s tim?
- Pazite, jedan od većih i značajnijih pro-
uvjeta u Zračnoj luci Dubrovnik, u Čilipima. Projekt ima za svrhu ispuniti zahtjeve
razvoja i smanjiti gužvu te povećati
prometnu povezanost izolirane dubrovačke regije. Taj projekt, među ostalim, obuhvaća izgradnju putničkog terminala, rekonstrukciju uzletišta s uređenjem zaštitnog pojasa, rekonstrukciju postojećih staza za vožnju i izgradnju dviju
novih, izgradnju dijela stajanke,
izmještanje i izgradnju skladišta aviogoriva i dr. Za te će se zahvate iz EU fondova osigurati barem 130 milijuna eura.
FISKALNE SU BLAGAJNE EUROPSKI STANDARD
Dubrovački ugostitelji o nadzoru plaćanja koje
vlada namjerava uvesti
Pozdravljamo fiskalnu blagajnu, ali što
kad nestane struje? Dubrovački ugostitelji pozdravljaju uvođenje fiskalne blagajne kao instrumenta nadzora novčanog prometa, no smatraju da bi Vlada
zbog tehničke prilagodbe ipak morala
odgoditi primjenu barem do početka
nove turističke sezone. Prema Prijedlogu
novog zakona, podsjetimo, svi će korisnici morati imati naplatne uređaje
spojene sa serverom Porezne uprave
preko interneta, te će prije izdavanja svakoga računa Poreznoj upravi dostavljati
podatke o prometu uz jedinstveni identifikator.
- Fiskalne blagajne, koje se kod nas
uvode od početka 2013., postoje u cijeloj
Europi, pa ni mi ne možemo biti iznimka. No, mene zabrinjava banalna mogućnost nestanka struje ili pada interneta u trenutku kad moram gostu izdati
račun elektroničkom blagajnom. Što
učiniti ako ne možemo provući kreditnu
karticu, a pojavi se inspektor koji mi
može naplatiti globu od 5000 do čak pola
milijuna kuna? To nam nitko nije objasnio – kazao je Ivo Rudenjak, koji se nada
da će se na kongresu ugostitelja sljedećeg tjedna u Tuheljskim toplicama
s predstavnicima Milanovićeve Vlade
naći neko kompromisno rješenje.
34 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
- Nitko od nas iz Ceha ne boji se novih
mjera. U našim se objektima ionako 70
posto računa plaća kartično, a točno se
zna koliko tko ima stolova i zaposlenih.
Unutar povijesne jezgre je 4500 stolica
u ugostiteljskim objektima, a uz one na
Peskariji i Pilama broj se penje do 6200 ističe Rudenjak te najavljuje da će se u
Poreznom uredu u Dubrovniku uskoro
održati obuka o korištenju fiskalne blagajne za najmanje 70 od 360 ugostitelja,
koliko ih djeluje na dubrovačkom području.
Za uredne nema straha
Predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih
djelatnika pri HOK-u Stjepan Perić
podržava Vladino uvođenje reda u
plaćanju, no nada se da će mjere nadzora, osim ugostitelja i trgovaca, obuhvatiti i ostale pružatelje usluga koji posluju s gotovinom.
- Mi koji uredno podmirujemo poreze i
doprinose za zaposlene nemamo se
čega bojati. Dobro bi bilo kad bi se
primjena Zakona zbog tehničkih razloga
odgodila na nekoliko mjeseci, dok svi
obveznici ne nabave elektroničke blagajne, što je dodatni trošak – kaže Perić,
kojega raduje odluka Vlade o sniženju
stope PDV-a za turističku djelatnost od
sljedeće godine. (SD – GB))
Ministarstvo turizma RH poslalo je račune za
korištenje turističkog zemljišta na adrese
četiriju trgovačkih društava iz Dubrovačkoneretvanske županije. Obveznici plaćanja su
društva Dubrovačko primorje d.d., HTP Korčula d.d., HTP Orebić d.d., te Lovrijenac
1000 d.o.o koja su Vladi podnijela zahtjev
za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima i drugim nekretninama
koje nisu procijenjene u temeljnom kapitalu
društva.
Zahtjev za dobivanje koncesije trebalo je
podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o turističkom i
ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije koji vrijedi od 1. kolovoza 2010. godine.
Za društva koja nisu priložila zahtjev za dobivanje koncesije u propisanom roku Vlada RH
će raspisati natječaj za davanje koncesije,
kako bi se što prije regulirala naplata.
- Za turistička zemljišta na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja vrijede odredbe
istog zakona, s tom razlikom da je preostalo
turističko zemljište na kojem je društveno
poduzeće imalo pravo korištenja, upravljanja i raspolaganja, a koje nije procijenjeno u
vrijednosti društvenog kapitala, vlasništvo
jedinica lokalne samouprave na čijem se
području nalaze zemljište – pojasnio je županijski pročelnik za turizam, more i poduzetništvo Maro Kristić zakonske novine. Dodao
je kako se koncesijska naknada dijeli tako
da 60 posto iznosa pripada RH, a preostalih
40 posto jedinicama lokalne i regionalne
samouprave na čijem se području nalazi
kamp, odnosno zemljište. Novac se mora
koristiti isključivo u svrhu razvoja turističke
infrastrukture i očuvanja turističkih resursa.
U Ministarstvu turizma nakon dosta
odgađanja krenuli su u naplatu nameta od
kojeg očekuju prihod od 50 milijuna kuna,
što je pristojan iznos uzme li se u obzir da
su pod turističkim zemljištem milijuni kvadrata atraktivnih parcela u priobalju, među kojima i kampovi na državnom zemljištu. S određivanjem načina korištenja i naplate turističkog zemljišta čekalo se dvije godine jer
se zakon u praksi pokazao zamršen zbog
složenih vlasničkih odnosa na terenu za koje
akti zakona nisu nalazili odgovarajuća rješenja pa se do slanja računa praktički nije ni
provodio. Do kraja 2012. godine ispostavit
će se računi svim trgovačkim društvima koja
su podnijela zahtjev za dodjelu koncesije, i
to fiksni i varijabilni dio troškova za 2011. i
fiksni dio za ovu godinu. Koliko će biti iznosi naknade obveznici plaćanja ne znaju prije
primitka računa, no spekulira se s pojedinačnim iznosima od nekoliko desetaka
tisuća kuna. Što je trgovačko društvo
bogatije nekretninama, to će ga koncesija
skuplje stajati, pa se tako primjerice za hotelsku grupaciju “Valamar”, koja diljem obale
raspolaže s devet kampova, spominje iznos
od 6 milijuna kuna. (SD – GB)
UŽURBANO SE PRIPREMAJU NATJEČAJI ZA NEPRIVATIZIRANE TURISTIČKE TVRTKE
MORH spreman u turističke svrhe dogodine predati još 20 vojarni
U turizmu se planiraju do 2020. godine
investicije od osam milijardi eura
Hoće li iduću godinu obilježiti bum investicija u turizmu? Vojno-turistički kompleks
Kupari na dugoočekivani natječaj ide za
nekoliko tjedana. Sudeći prema neformalnom raspitivanju zainteresiranih, u Ministarstvu turizma očekuju da će se javiti više
i domaćih i stranih potencijalnih ulagača,
a kriterij pri odabiru investitora bit će osim
cijene i – brend. Istodobno, ubrzano se
priprema raspisivanje natječaja i za dvije
istarske lokacije, Pinetu i Saccorgianu,
gdje bi također trebali niknuti vrhunski
hoteli i vile. Inače, na prijašnji natječaj za
Pinetu nitko se nije javio, a vjeruje se da
je interes izostao jer se potencijalnim ulagačima nudilo isključivo pravo građenja.
I to na 66 godina. Kriteriji se omekšavaju,
pa će se potencijalnim ulagačima za sve
tri lokacije vjerojatno ponuditi pravo
građenja na 31 godinu dulji rok te mogućnost kupnje manjeg dijela zemljišta.
Svaka kuća svoj model
U turizmu, inače, nije privatizirano 14
društava, a resorno ministarstvo forsira
pripreme kako bi se sva državna imovina
do proljeća našla na natječaju. Pri tome
će svaka turistička kuća imati model privatizacije skrojen po svojoj mjeri. U nekoliko ih, pak, još predstoji i sređivanje financijske situacije prije natječaja.
– Plan privatizacije je spreman, a prve će
u privatizaciju tvrtke koje stoje dobro. Za
samo dva turistička društva možemo reći
da nemaju problema, dok druga imaju
većih ili manjih financijskih teškoća, ali u
svakom slučaju dugoročno ne mogu opstati na tržištu. Radi se o velikim investicijama, u turističkim kućama koje nisu privatizirane još su i objekti s 2700 kreveta izvan funkcije – kaže pomoćnik ministra turizma Robert Pende. – Mnoge od tih tvrtki
su već bile na natječaju, ali za njih nije bilo
interesa. Treba reći i da od veljače 2006.
ni jedna hotelska kuća nije privatizirana.
Da bi, pak, 2013. mogla donijeti preokret
i, u najmanju ruku, barem otvaranje novog velikog investicijskog ciklusa u turizmu govori i podatak da privatni i javni
sektor već sad najavljuju dvostruko više
ulaganja. U rekonstrukciju postojećih ob-
jekata i gradnju novih namjerava se dogodine, umjesto ovogodišnjih oko 1,5
milijardi, investirati oko tri milijarde kuna.
A da godina u turizmu bude uzbudljivija
jučer je na saborskom Odboru za turizam
najavljeno da je MORH spreman u 2013.
predati još 20 objekata za turističku
namjenu.
Do 2019. još 38 objekata
– Među njima su kompleks Zvekovica u
Cavtatu, dom, hotel i vojarna Maršal Tito
na Lastovu, nekoliko vojarni na splitskom
području, vojno skladište u Zadru i zemljište od 50.000 kvadrata u okolici, društveni dom na Lošinju, u Zagrebu poslovna
zgrada u Nazorovoj 72 i ekonomija
Zdenčina... Za njih su riješeni imovinskopravni odnosi, a za još 38 objekata treba
više vremena i procjenjujemo da će biti
spremni za predaju na korištenje turizmu
do 2019. – kaže pomoćnik ministra obrane
Viktor Koprivnjak.
Vojni objekti, dakako, u 2013. još neće
primati turiste, ali do 2020. bi se u turizam
investiralo oko osam milijardi eura.
Na natječaj investicije ukupno vrijedne
350 mil. eura
Natječaj za privatizaciju kompleksa na 35
hektara bit će raspisan idućih tjedana.
Budući resort imat će kapacitet od oko
2000 kreveta. Gradit će se hoteli najviše
kategorije i vile, a u Srebrenom i kongresni centar sa 1200 mjesta. Vrijednost investicije procijenjena je na 200 do 250 milijuna eura. Investitor će dobiti pravo gradnje na 99 godina, te pravo kupnje čestica
na kojima je predviđana gradnju vila. Cijena još nije definirana.
Bum investicija
Za ledinu s nekoliko ruševina na 53 hektara, nasuprot Brijunskog otočja, koja bi
trebala dobiti vrhunske hotele sa 650 kreveta, apartmane i vile te obilje sportskih
sadržaja, planira se investicija od 50 milijuna eura. Investitor će dobiti pravo
građenja, a, za razliku od ranijeg natječaja, sad se nudi i mogućnost kupnje čestica na kojima se mogu graditi vile. Gradnja se predviđa na 7 ha. Cijena se uz pomoć vještaka tek formira.
Na 15 hektara pored Pule (između hotela
“Brioni” i Zlatnih stijena) vojni su objekti
izvan funkcije, a trebali bi niknuti hoteli s
800 kreveta i vile. I ovdje će potencijalnim
investitorima biti ponuđen kombinirani
model; pravo gradnje na 99 godina, a na
česticama na kojima je dopušteno graditi
vile, i prodaja zemljišta. Vrijednost investicije na lokaciji poznatoj i kao Radio Far
je 50 mil. eura. Cijena je još tema analiza.
(Večernji)
ZA ONE KOJI PUTUJU U ZAGREB
Otvoren novi DoubleTree by Hilton Zagreb
U poslovnoj četvrti grada Zagreba, u sklopu centra Green Gold, otvoren je DoubleTree by Hilton Zagreb, te novi restoran
OXBO Urban Bar & Grill, kojeg vodi poznati
hrvatski kuhar Tomislav Nikšić. Konferenciji za novinare prisustvovao je i Ivo Bašić,
savjetnik ministra turizma, koji je izrazio
veliko zadovoljstvo otvaranjem novog hotela, jer Hrvatskoj nedostaje hotelskog
smještaja, koji u ukupnim smještajnim kapacitetima čini svega 13 posto. „Hotel će
pridonijeti oživljavanju ovog dijela grada,
koji je postao novi poslovni centar, a pohvaliti valja i zapošljavanje domaćih radnika, kao i eko koncept u skladu s održivim i
odgovornim turizmom. Ministarstvo turizma podržava sve projekte koje pridonose
unaprjeđenju kvalitete smještajnih kapaciteta i neposredno jačanju konkurentnosti“, istaknuo je Bašić.
„Iznimno mi je drago što dočekujemo goste
u našem novootvorenom hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb, koji se pridružuje
prekrasnom hotelu Hilton Imperial Dubrovnik kao naš drugi hotel u Hrvatskoj.
Kao važan dodatak ponudi posjetiteljima
grada Zagreba, hotel nudi prostore za organizaciju događanja kao i laku dostupnost povijesnim i kulturnim znamenitostima, što ga čini savršenom vikend destinacijom za odmor ili odredištem za putnike na
njihovom putu prema odmaralištima na hrvatskoj obali“, rekao je Simon Vincent,
predsjednik, EMEA, Hilton Worldwide.
Dubrovačke plaže – nekad / Dubrovnik beaches – once
Monografija sadrži 310 što većih što manjih slika
naših plaža kako su nekad izgledale
Cijena 100 kuna
(za čitatelje Glasa Grada 10 % popusta uz ovaj kupon)
Monografiju naručite na mail adresu
dubrovacki.izlog@du.t-com.hr
ili
na tel. 423 091 mob. 091 508 6135
DAN
O
G
Z LON
POK
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. GG
35
RATNA ZBIVANJA-CAVTAT 1991.-92. GODINE (187)
Oči u oči na otvorenoj sceni
Piše: Mato
Mišo Moretti
Ovaj datum tj. 24. studeni 1991. je od izuzetnog značenja
jer je to prekretnica u našoj bitci “opstati ili propasti”. Nije
se pokleknulo niti pokolebalo iako se u našem hrvatskom
okruženju upravo tih dana dešavaju stravične tragedije.
Pada Vukovar i Škabrnja, ruši se svakodnevno Dubrovnik
i okolica…
Dan
oslobođenja
Konavala 21. listopada 1992. držimo najznačajnijim datumom novije konavoske
i hrvatske povijesti. Toga dana je obavljen predugo iščekivani i željeni završni čin
jedne dugotrajne patnje i mukotrpnog
rada na našem samoodržanju. Vojnim
operacijama naše vojske označen je
završetak procesa u kome su nezaobilaznu i presudnu ulogu imali upravo žitelji
porobljenih ali nepokorenih Konavala.
Oni koji su jednogodišnji teret okupacije
iskusili i iznijeli na svojim plećima ne napuštajući svoj zavičaj, trpeći udarce sa
svih strana. Taj mukotrpan rad je trebalo
usmjeriti na način da se naše žitelje motivira za prkosan otpor, osokoli i dade
nada u konačan uspjeh, potpomogne da
prežive, vrati izbjeglice kućama te
zaustavi daljnje osipanje i bježanje. Teret ovoga posla je iznio jedini organizirani
i aktivni subjekt otpora, a to je Organizacija Crvenog križa s mnogim aktivnim članovima i volonterima prvenstveno u
Cavtatu, Grudi, Čilipima i Gabrilima. O
svemu tome je iscrpno bilo govora u
brojnim ranijim člancima.
Ovih dana se navršava 21. godišnjica
Zbora građana održanog u hotelu “Croatia”-Cavtat na dan 24. studenoga 1991.
koji je nažalost svojevremeno u našoj javnosti zbog neinformiranosti i lakomislenosti izazvao buru osuda uz obilje laži,
zloće iskvarenosti i primitivizma. Nanesena nam je golema šteta i do današnjeg dana nitko se nije valjano pozabavio
niti želio shvatiti pravi značaj i postignute
rezultate poslije toga događaja. Dosta
toga se kod nas nije moglo “shvatiti”.
Možda zato što smo bili tu, imali smjelosti
i znanja da se uhvatimo u koštac s golemom nevoljom i ispravljamo tuđe “brljotine”. Poznato je kako su vojna vlast s
Kilibardinim deputatima iz Nikšića upriličili taj Zbor građana i stoga prvi put morali dozvoliti okupljanje naroda. Grdno su
se prevarili i time nam napravili golemu
uslugu!? Dobili smo nenadanu šansu
koju nije trebalo propustiti! Zašto? Dakle, namjera im je bila da nas uvuku u izdaju, namijenivši nam rad i zalaganje na
promoviranju i osnutku DU republike koja
ide u sastav Jugoslavije. Već sam ranije
vrlo detaljno opisivao na kakav način smo
se izvukli iz njihovih podlih ralja i kako je
taj Zbor građana po njih neslavno završio. To je bio sraz oči u oči na otvorenoj
sceni. Eto, takvu šansu da im se predstavimo kakvi smo, nijesmo smjeli propustiti a njihov propust je bio u tome što
36 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
su nam to omogućili. I danas naglašavam, poslije našeg odlučnog “ne” takvim
rabotama, konačan i trajan odgovor su
12 dana kasnije, tj. 6. prosinca 1991.
dobili od dubrovačkih branitelja pred
dubrovačkim drevnim bedemima. Već
sam ranije usputno spominjao a sada ću
posebno naglasiti kako značaj ovog Zbora za nas nije samo u tome što smo im
već na prvom koraku skresali samouvjerenost da s nama mogu manipulirati kako
im se prohtije, te uskratili užitak zanosa i
poremetili planove oko bombastično najavljivane i izmišljene “Republike pod Srđem”. Naš uspjeh je daleko značajniji stoga što nam je pošlo za rukom da na upriličenom Zboru građana, što je prvo (i
jedino) dozvoljeno okupljanje naroda,
našim odlučnim načinom istupanja pred
okupatorom, potaknemo i postignemo
aktiviranje, mobiliziranje i osvještavanje
našeg dezorijentiranog, ojađenog, prestravljenog, razočaranog i napuštenog
puka. S druge strane, okupatoru smo se
nametnuli kao “sugovornik” koji ima svoju kičmu, svoju glavu, prema tome svoje
stavove i način razmišljanja. Da imamo
odvažnosti isticati svoje zahtjeve, praviti
svoj program i odlučivati na čemu
hoćemo raditi. Tada smo ih pitali: “Kome
pametnome može pasti na pamet govoriti
o Republici i tražiti podršku od ljudi koji
su postali stradalnici i imaju daleko preče
brige? Došli su na Zbor samo zato da
čuju kada smiju ići doma.” Dali smo im
do znanja kako se ne želimo baviti politikom tj. DU republikom, već voditi brigu
o narodu i podržati njihove želje da
posjećuju ili se vrate svojim kućama ili
zgarištima. Pljesak kojim su Konavljani
ispratili i potvrdili moj istup, na pozornici
hotela “Croatia”, postaje naš program i
obaveza. Prohujala je Cavtatom, posebno među izbjeglicama, vijest što smo okupatoru i uvezenim republikancima priredili, te kako nam se ništa loše nije dogodilo. Afirmira se jedna drugačija svijest.
Svijest potlačenih ali nesalomljivih i upornih Konavljana, kako okupaciju ne
smiju doživljavati kao neminovnu propast
koliko god ona bila brutalna i izgledala
nesavladiva. Kako moraju vjerovati u
snagu svoga duha i neophodnost svojeg
postojanja, ovdje, za vazda i kako nema
uzmicanja. Kako nema mjesta malodušju koliko god da je situacija naizgled bezizlazna. Kako se ne smiju osjećati bespomoćnima, već vjerovati u naše zajedništvo i svoju sudbu čvrsto uzeti u svoje ruke.
Ovaj datum tj. 24. studeni 1991. je od
izuzetnog značenja jer je to prekretnica
u našoj bitci “opstati ili propasti”. Nije se
pokleknulo niti pokolebalo iako se u
našem hrvatskom okruženju upravo tih
dana dešavaju stravične tragedije. Pada
Vukovar i Škabrnja, ruši se svakodnevno
Dubrovnik i okolica. Soldateska likuje,
spremaju se na Grad. Pored toga u okupaciji nemamo ni svoju državu, ni vlast
ni upravu, niti se bilo tko o nama može
starati ili nas na bilo koji način potpomoći
ili zaštititi. Umjesto toga ovamo imamo
teror okupatora a tamo manekene hrvatstva koji vrebaju zgodu za iživljavanje na
nama, vulgarno tumačeći naše postupke na sirov način, imenujući nas svakojakim pogrdama. Sljedbenike takvih šarlatana susrećem i u novije vrijeme na
stranicama pojedinih tiskovina. Tako se
jedan ugledan autor usudio napisati da
sam zagovarao otvaranje Odbora za promoviranje DU Republike po Konavlima,
a da mu ova šporka izmišljotina bude
uvjerljiva može poslužiti još jedna nebuloza kojom tvrdi kako sam, citiram: “bio
podrijetlom iz obitelji ranije na glasu kao
pristalice srbo-katoličkog pokreta.” Zbog
ovakvih lupetala ni kosti mog nona Mata
i oca Iva nemaju spokoja. Kroz sustavan,
uporan, institucionalan rad, uz znamenje Crvenog križa Hrvatske, nametnuli smo
se vojnoj vlasti, pojačali i učvrstili aktivnosti, te prodrli u Konavle s mrežom
organizacija Crvenog križa. Na ovaj način
se ovladalo praćenjem ovdašnjih
događaja i ustrojilo protok informacija.
Potaknulo se i podržavalo povratnički
proces još u okupaciji, što je tada bila
nepoznata i nezamisliva praksa u Hrvatskoj. I zbog takvih “izdajničkih postupaka” bili smo uz prijetnje pribijani uz
stup srama. Ovakvim našim pristupom
nitko u Konavlima nije ostao ne zbrinut s
osnovnim potrepštinama, uključujući i
sela Konavoskih brda a preko njih i naši
prikriveni branitelji. U ovome posebne
zasluge ima grupa Konavljana koji su se
u Gradu organizirali u prikupljanju i
dostavi pomoći, o tome ćemo više
drugom prilikom. Ostvarili smo kontakte
s našim službama u Gradu te dobili podršku i razumijevanje. Zaključujem da je
24. studeni 1991. dan kada se pokrenuo
i progovorio narod. Dan početka našeg
osmišljenog civilnog pokreta otpora na
širokoj konavoskoj fronti, što je bio jedini
mogući oblik otpora u tim okolnostima.
Ovo nije ništa drugo nego proces i
snažan doprinos konačnom oslobađanju, koji je trajao punih turbulentnih i neizvjesnih 11 mjeseci. Završilo se uspješnom vojnom akcijom naše vojske 21. listopada 1992. koja je trajala 2 dana. U
pripremi i izvršenju ove operacije imali su
značajnog aktivnog učešća i ljudi iz
Konavala. Oba spominjana datuma idu
“pod ruku”, jedno bez drugog ne bi doveli
ničemu.
(nastavlja se)
ODRŽANA 22. SABATINA U BOLU NA BRAČU
Pošipu „Marko Polo 2011“ PZ Pošip iz Čare šampionski naslov
Ipak bi se trebali upitati kako je moguće da je dio vina pod nazivom dingač ali i plavaca od
sorte plavac mali dobilo samo srebrne i brončane medalje
Na 22. međunarodnim susretima vinogradara i vinara Sabatina 2012., koji su u organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije i
Udruge vinogradara i vinara Dalmacije, a
pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Iva Josipovića od 15. –
17. studenoga održani u Bolu na Braču,
tradicionalno su sudjelovali vinogradari i
vinari iz Dubrovačko- neretvanske županije. Prethodno su na ocjenjivanje pred
međunarodnu ocjenjivačku komisiju poslali uzorke svojih vina i žestokih alkoholnih pića. Ukupno je na ocjenjivanju bilo
266 uzoraka iz cijele Hrvatske i susjednih
zemalja. U takvoj konkurenciji u kategoriji
buteljiranih vina najvišu ocjenu i naslov
šampiona bijelih suhih i polusuhih vina
dobio je Pošip „Marko Polo“ 2011, poljoprivredne zadruge „Pošip“ u Čari. Zlatnu
medalju i naslov najboljeg zadružnog vina
dobio je Dingač 2008, PZ Dingač u Potomlju. Zlatne medalje još su dobila sljedeća
vina:
Pošip 2011 PZ Pošip Čara, Malvasija „Negromant 2010“ Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik u Komajima, Postup 2009(PZ Po-
tomlje – Ivica Radović iz Orebića), Dingač
2009(PZ Dingač Potomlje), Plavac Mili
2009(PZ Stoviš Ston-Istravino Rijeka), Plavac Rota 2009(Terra Rota d.o.o.) u Kuni
na Pelješcu.
Srebrene medalje dobili su: Matuško vina
d.o.o. Potomje; PZ Stoviš Ston, Pelješki
vinogradar d.o.o. Kuna, Vinarija Toreta
Smokvica, Blato 1902 d.d. – dvije medalje; OPG Antun Milina, Smokvica; Pošip
export Čara, OPG Branko Džajić Trstenik,
PZ Postup Donja Banda – Istravino Rijeka, Vina Miličić d.o.o. Potomje, PZ Nerica
Čara, Provin LNT d.o.o. Lastovo – dvije
medalje, PZ Pošip Čara, PZ Putniković –
2 medalje, Vinarija Jelavić iz Metkovića.
Brončane medalje dobili su:
Vina Miličić d.o.o. Potomlje, Vinarija
Jelavić iz Metkovića i OPG Miroslav
Stanojević Smokvica
Diplome za sudjelovanje dobili su:
OPG Ivica Radović Orebić, i dvije diplome
Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik KomajiČilipi
U kategoriji otvorenih vina zlatnu diplomu
za vino Plavac Mali 2011 dobio je Poljo-
promet d.o.o. iz Metkovića, a srebrene medalje Vinarija Jelavić iz
Metkovića, Kuzma Tomašić i Frano Pešelj iz Piše: Joško Jelavić
Smokvice, a brončane
diplome Kuzma Tomašić iz Smokvice i
Vasja Jurić iz Vele Luke.
U kategoriji jakih alkoholnih pića zlatnu
medalju za Neretvansku travaricu dobila
je tvrtka Markota d.o.o. iz Opuzena, a
brončanu medalju za rakiju Juroviku tvrtka Blato 1902 d.d. iz Blata.
Za napomenuti je da je upravo vrhunski
pošip proizveden u PZ Pošip iz Čare najnagrađivanije bijelo vino na dosada
održanim Sabatinama, što potvrđuje visoku kvalitetu grožđa te izvorne korčulanske i hrvatske sorte i vina od njega proizvedenog u zadružnoj vinariji. Iako bi
brojnošću dobivenih priznanja županijski
vinari mogli biti zadovoljni, ipak bi se trebali upitati kako je moguće da je dio vina
pod nazivom dingač ali i plavaca od sorte
plavac mali dobilo samo srebrne i
brončane medalje.
ZAPOČELI RADOVI NA LOKRUMU
Izgradnja novog sustava vodovoda i odvodnje
Javna ustanova Rezervat Lokrum već dugi niz godina samostalno brine o vodi na otoku
Lokrumu, postojeća vodovodna mreža izgrađena je sedamdesetih godina prošlog stoljeća , prije nekog vremena počeli su se pojavljivati problemi sa pucanjem cijevi, stoga je
Javna ustanova Rezervat Lokrum odlučila krenuti u projektnu dokumentacija za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda. Prije nekoliko mjeseci naručen je a potom i napravljen
projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda otoka Lokruma od uvale Skalica do
uvale Glavica od strane ovlaštene tvrtke Hidrokonzalt iz Splita a glavni projektant je gospodin Jerko Polić, dipl.ing.građ.
U dogovoru s upravom vodovoda
Vodovoda potpisali smo sporazum
kojim Vodovodnu mrežu otoka Lokruma preuzima Vodovod kako bi se projekt vodoopskrbe otoka Lokruma kandidirao za bespovratna sredstva Hrvatskih voda. Zalaganjem uprave
Vodovoda gospodina Branka Negodića, Pera Miškovića, Ljuba Medakovića dogradonačelnika Nika Šalje i
uprave JU Rezervat Lokrum sredstva
su odobrena. Oglašavanjem Javne nabave a potom i izbora najpovoljnijem
izvođača započeta je izgradnja vodoopskrbnog sustava otoka Lokruma.
Cijeli projekt je oko 4 milijuna kuna za
što su osigurana bespovratna sredstva Hrvatskih voda Lokrum ovakvim
projektom dobiva jako puno kako u
zaštiti ovog zelenog bisera tako i uštedi na troškovima koji su se stvarali gubitkom vode, stoga je Javna ustanova
zahvalna svima koji nam pomažu kako
bi se ovaj projekt realizirao.
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 37
KORUPCIJA
Suh prst ne podiže sol
Drug Savo Štrbac lukavo navodi „vascelu“ javnost na
pomisao, da je hrvatska država podmitila sud, pa su zato
generali oslobođeni. Ovakvo prefrigano kazivanje u
medicinskoj psihologiji naziva se projekcija
Piše: Dr Boris Sokal, Predsjednik famoznog
(glasovitog) „Veritasa“,
spec. med. rada
drug Savo Štrbac je
petljanac i lažac. On je godinama slao
dezinformacije o hrvatskom Domovinskom ratu u Hag (napisano je u jednim
dnevnim novinama od 17. 11. 2012. godine). Bliski suradnik haške tužiteljice
Carle del Ponte (nastavlja tisak), misli
da je Hrvatska za najnoviju presudu
(generalima) izdvojila „velike novce“.
Zašto je ovo zadnje pod navodnim
znacima, kada je svima poznato kako su
troškovi odvjetnika i pribavljanje dokaznog materijala bili uobičajeno visoki.
No, drug Štrbac lukavo navodi „vascelu“ javnost na pomisao, da je hrvatska
država podmitila sud, pa su zato generali oslobođeni. Ovakvo prefrigano kazivanje u medicinskoj psihologiji naziva se
projekcija. Projekcija je obrambeni mehanizam. Pomoću projekcije, vlastiti neprihvatljivi postupci, pripisuju se
drugom. Ogovarajući druge, on ni ne
sluti kako zapravo govori o sebi i svojoj
državi. Mete pred tuđim vratima, a ne vidi
smetlište pred svojim. To, što je žalbeno
vijeće Haškog suda nepobitno dokazalo kako nije bilo prekomjernog granatiranja i zajedničkog zločinačkog poduhvata (to znaju i ptice na grani), Sava i
Carlu kao i sve srpske radikale, uopće
ne zanima. Oslobađajuća presuda, za
njih je strahovit šok. Ne mogu doći k sebi
jer je istina dokazana. Od bijesa, srpski
radikali pale hrvatsku zastavu, ratoborno
poručuju kako se dogodine vidimo u
Kninu, etc. No, Hrvatska je pobjednik!
Konačno slobodna! I zato drug Savo
aludira na podmićivanje haških sudaca,
sa ciljem difamiranja (obeščašćivanja ili
klevetanja) hrvatske države.
A što su zapravo mito i korupcija? Korupcija je duhovna i moralna pokvarenost, potpuno zanemarivanje časti
i dostojanstva. Ona je nuđenje ili primanje novca, da se ne bi ispunila neka
dužnost ili da bi se postupalo, protivno
savjesti. Mito je skoro istoznačnica s korupcijom. Ono je (po Aniću-leksikon
stranih riječi), „novac ili druga vrsta nagrade, koja se daje kriomice, a namijenjena je onom, tko je u mogućnosti da
iskoristi svoj položaj i nešto odluči, učini u korist davaoca, najčešće mimo zakona i morala.“ (ako je drug Štrbac bliski suradnik bivše tužiteljice, to još ne bi
trebalo značiti, da je ona sa sudcima u
prvostupanjskom postupku primila mito
od Srbije za drsku prvostupanjsku presudu hrvatskim generalima. Ne znači, ali
Štrbac navodi na takvu mogućnost.
Samo on to projicira na Hrvatsku. A je li
38 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
možda postojala politička odluka prvostupanjske osude? Tu mogućnost Štrbac
i Carla del Ponte ne razmatraju).
Nažalost, drug Savo je osoba sumnjiva
morala kako je na početku ovog teksta
okarakteriziran u domaćem tisku.
A što je zapravo moral? Što mu je suština? Njegova suština je u ponašanju
čovjeka prema društvu, njegov odnos
prema drugim ljudima, tj. društvu kao
cjelini. Ljudi se uvijek rukovode svojim
željama, osjećanjima, uvjerenjima i ciljevima, koje nastoje ispuniti ili ostvariti.
Zato jedne postupke odobravaju (moralni), a druge osuđuju (nemoralni). Moralni ili etički pogledi su izvana usađeni,
najčešće u prvih pet godina života (nešto manje su stečeni, tijekom individualnog života). Uprav, zbog toga se uvijek
naglašava kao presudan i bitan odgojdjece. Prethodno, roditelji moraju biti
odgojeni, posebno otac. Nažalost ima
moralnih roditelja, ali ne znaju odgajati.
Grčki filozof Sokrat je davno napisao:
„Nije nitko slučajno postao moralan. Vrlinu treba naučiti.“ Stari Latini opet misle kako je kraljica vrline – pravda.
Ako se potom prebacimo na „domaći
teren“ (o Hagu je dovoljno rečeno), što
onda rijet za nedavnu „aferu“ Hipokrat?
Pa aferu „indeks“, etc. Čemu zapravo u
tisku, bombastičan i šokantan naslov:
„Afera?“ A godinama se piše da je u
Hrvatskoj, među svim profesijama raširena korupcija. Po svoj prilici, ovakvim
„prigodnim“ naslovima, želi se skrenuti
pozornost javnosti (bar privremeno) s
tekućih problema: Nezaposlenost,
stečajevi, skoro svakodnevni žestoki
protesti radnika bez plaća, etc.
A doktorima, koji su primili mito, kako bi
propisivali lijekove farmaceutske tvrtke
„Farmal“,
najvjerojatnije se
neće ništa dogoditi. Sve će biti
utišano, a „Farmal“ će stradati.
To je u izvjesnom
smislu nepravedno, jer kada bi bilo
objektivnosti,
stradale bi sve farmaceutske tvrtke i
u nas i u svijetu.
Je li pravedno i
moralno prozivati
liječnike za aferu
„Hipokrat
?“
Pravedno jest,
ako
je
nedvojbeno dokazano tko je u
navedenoj „aferi“ primao „mito“. A bilo
bi i moralno kada bi prvo, nadležna osoba u zdravstvu podnijela ostavku iz
moralnih razloga, pogotovo nakon
„afere“ s kupovanjem ispita na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ovdje se
neće ponuditi ostavka, jer i „glavni šef“
je nije ponudio, a znao je da prima u
vladu čovjeka s težom hipotekom, kome
je sudski dokazana krivica (zašto su gospođe S.Rukavina, ranije, i nedavno Holy,
podnijele ostavke na ministarske
funkcije? Podnijele su iz moralnih razloga) Kada bi i gore navedeni
dužnosnici dali ostavke, Hrvatska bi ostala bez Vlade.
Nužno je u sklopu korupcije i ovo pojasniti: Ako je mito kalendar, kemijska
olovka ili rokovnik, onda bi u nas prestala postojati primarna zdravstvena zaštita, uz napomenu da su ovog puta od
progona novinara i DORH-a pošteđeni
bolnički liječnici. Tamo mito ne postoji.
Mito i korupcija postoje, od kada svijet
postoji, među svim profesijama (ovo nije
opravdanje za takve nemoralne pojave).
Evo što o mitu misle mnogoljudni narodi, poput Kineza: „Suh prst ne podiže
sol.“ A Rusi: „Namočena trava raste brže
od suhe.“ Nijemci: „ Praznim rukama
nećemo ni jednu pticu dobiti u mrežu.“
Onaj koji nudi mito jednako je kriv ili
nemoralan kao i onaj, koji ga traži. Najinteresantnije je, kako su najkorumpiraniji i najpodmitljiviji pretežno ljudi što
imaju „pozamašnu“ imovinu: Tvrtke,
dragocjene umjetnine, tajne račune u inozemstvu pa visoke položaje, etc., tj. oni,
koji žive u dobru: ( „Tko živi u dobru, a
traži bolje neka se ne žali kada ga snađe
gore“). Osloboditi se napasti mita, može
se pod uvjetom da čeljade uvijek dobro
misli. To je jedno od moralnih načela.
Ljudsko dostojanstvo sastoji se u mišljenju. Misli duši daju boju. A je li čeljade
dobro misli, je li moralno ili nemoralno,
nije baš lako ustanoviti. Naime, „nije
čovjek cvijet da ga pomirišeš i znaš
kakav je.“
MATO MALI I PERO NJIOV
Vraga pitaj, đavo ne zna
Najgore je tamo, Pero to vazda govori, đe se ne more ni tamo ni amo, ni gore ni
doje. Kadarke si ukopan. U mjestu. A vrag ko vrag - najvoli baš to
E da se dij pokonjemu Jozu pa nas danaske viđet na ovemu svijetu. A kakvi li
ćemo tek bit kadarke budemo, Bože moj,
na onemu tamo, a? E da mu nas je viđet
na ovemu putu u prošlos’. Digli smo, kaže
Mato Mali, glave a jedva stojimo na nogama. Nije naš čoek lud pa da rizika, i da ga
takoga noge, što mu glavu nose, odvedu,
ne do Bog, u budućnos’. Jerbo, tamo se
nije lako veselit ni sebi a nekmoli tuđijem
jadima. Naslađivat. Tamo ne znaš što te
čeka, a u prošlosti – sve je onako ne kako
je bilo nego onako kako ti misliš da je bilo.
Naš čoek, misli Mato, nije se ni obeselijo
ni ozdravijo ako se nije drugome nasladijo. A mi smo se naučili najviše veselit, žali
Bože, kadarke je suśedu ili komšiji najteže.
Navit mužiku kad je mrtac u selu. Zato
nam, misli Mato, budućnos’ nije mila. Zaboravili smo ono: „Sve se vrće, pa i ono što
svrće.“ A u prošlosti - ko te za što pita možeš radit što te voja. Možeš i ne radit
ništa. Tamo moreš sve osve popravit. Oću
rijet pokvarit. Pogotovo druge. Petu
kolonu. A u se’ nijesi lud kretat; ko je vidijo da svetac u svoju svetos kreće... Govorijo je pokonjik: E Bože moj, ne sekiraj
se za me kadarke sam u pameti, ali Bože
moj, čuvaj me kadarke se moj narod
raspameti… Prošlos’ nam je, kaže Pero,
brže došla vengo nam je budućnos’ prošla. Govorila je jedna žena iz Donje bande,
što je bila iz Velike kuće, a kadarke su iza
onega rata počele promajat i male kuće:
- Što ti danaske vaja bit prvi, kadarke svak
ima!
Ništa se odonda do danaske promijenilo
nije. I neće. Ali ne što neće, što ne bi, vengo što s nama ovakijem, ne može. Nijesu
to samo pametni rekli vengo i budale prešućele. A vaja nam živjet i u ovijem bremenima, i s ovijem bezgrješnijem narodom. Što brzo zaboravja, a je li zato što je
brz ili zaboravan, vrag će ga znat…
E da se pokojniku dij pa danaske viđet
Donje selo. Đe selo više nije selo. Đe naš
čoek više nije ni naš, ni čoek. Ne revu
magarad, ne bleju ovce, ne pjevaju koko-
ti, ne krivu se praci… ne čuješ graju rabaca po murvama, jerbo murava nema, ne
čuješ Njiove kroz kuću, vengo samo čuješ
auta. Uku. Ima kuća što imaju i tri četiri auta,
televiziju u svakoj kamari, vražje kompjutore… a nemaju ni kokoš. Ni kučka ni mačka. Đe ti to, kaže Jane Mala, može bit selo.
Ne može ni podselo. Imaš sve, sve znaš, a
„ne znaš đe ti kokoš nosi jaje.“ To ti je deboto ništa – govori ona. Donijelo brijeme i
što ti ga je, tu ti ga je – misli Pero Njiov. A
ako nej z bremenom, neće ni ono s tobom.
Amerika nam je, što se ono reče, došla prije
knige. Iz Amerike. Govorijo je pokonji Jozo:
i nekako još dok dolazu peče u knigam, ali
kadarke ona amo zađe, bi’će svakakvije
jada. Sve se osve izmijenilo; manje se radi,
svega se ima, samo je naš Donesenjanin
uza sve to jope osto sve samo ne svoj.
Nekako pošo nase. Napose. Puštijo se bremenima u boju prošlos’, ali se isto ne da.
Mato bi reko razlogu, a Pero ko Pero budućnosti. Našemu Donesenjaninu,
kočutu ko što je vazda i bijo kočut, sadarke
je vazda i neka preša. Nervoz je i kadarke
spi. I kad śedi, počiva, ništa ne radi, kunja,
ne ubija se od posla… i ondarke mu je neka
preša. A da zna zašto, pa ni po jada. Da je
crv, nije, i crv je zno pušta’ naše čejade da
počine; a što je – vraga pitaj, đavo ne zna.
U brijeme pokonjega Joza đavola se nije
smjelo spominjat. Još za trpezom… Nije
se u nji doma smijo ni podić glas. Dosta je
bilo da te on pogleda. Nije ti trebo ništa
rijet. Ondarke se znalo ko je domaćin. I koja
kuća ide naprijed, a koja ne more ni nase.
Najgore je tamo, Pero to vazda govori, đe
se ne more ni tamo ni amo, ni gore ni doje.
Kadarke si ukopan. U mjestu. A vrag ko
vrag - najvoli baš to.
Šuma je obakolila sa svije banda. Osvojila
je i Poje. E da se dij onijem našijem
težacima iz Gornje i iz Donje Bande pa viđet
sve ovo. Ne bi trebalo ni zazvonjet ni ništa
rijet, vengo samo viđet. A što li će tek rijet
za nas oni koji će o nama govorit: Leste,
ne dižite se, dosta ste učinjeli! Pokonji je
Jozo užo rijet kako je našemu čoeku
Obavijest o smrti
U proteklom tjednu napustili su nas:
VJEKOSLAV KRISTOVIĆ 1930.
ANE ŠOLETIĆ 1944.
MARIJAN CURIĆ 1938.
HAJRO DŽANKOVIĆ 1927.
VESNA MILOSLAVIĆ 1967.
IVO ALAGA 1931.
JANJA KRISTE 1913.
IVO LUČIĆ-HAĐIJA 1932.
ANTE PAPOVIĆ 1938.
IVAN ĆURĆIJA 1929.
Piše:
Antun Švago
budućnos’ prošlos’, da on ne zna razlikovat, i da smo zato vazda zavazda u mjestu. I ne možemo nikuj.
Vengo, jopet se tu i tamo radi. Divji praci
riju, vajaju međe, vrag hi zno… nije da se
baš ništa ne radi. Ko je lud ubijat se oko
zemje, kadarke se svuđe drugo više nađe.
Neko tu i tamo poštogoć iskopa, a neko
se i nagrne. Sve su kuće i baštine u našoj
Vali, kaže Mato, došle za u muzeje. Ko i
naš čoek. Bilo i prošlo.
Što ti je došlo! U ona su bremena nogi,
jer nijesu imali đe, iskakali u svijet, išli na
more, a danaske kadarke imaš đe – otega ne moreš živjet. Moreš živjet, uža Mato
rijet, ali ne moreš naprijed. Danaske je sve
brže vengo je bilo juče’. Zato je pamet stala. Ne more nikuj.
P.S.
Pripovijeda Pero Njiov kako je prije rata
na magistrali držo restoran njegov dobri
prijatej Mijo. Čarapan. Malo je ko - ko on zno svoj poso. Nigda mu i ništa nije bilo
teško, niti je igda imo ili stvaro drugome
probleme. Ribu nije držo, vengo za ukras,
a nije je za drugo držo jerbo se u nju nije
razumijo, ali je s mesom zno ko malo ko.
Nijesu mu jednom fermali furesti i naručili
ribu. Sve je Mijo zapiso u blok… lijepo hi
primijo, nasmijan, uredan… gledo da im
ne fali ni tičjega mjeka… Uzo bi i ribu iz
vitrine, da oni vidu, odnijo je u kužinu, a
ondarke nakon koje minute evo njega:
- Dobri i dragi moji judi, viđeli smo da nešto
s ribom nije u redu, a ja neću da vi odoble
odete nezadovojni. Ne volim prevarit, i
uvalit vam što bilo… ali zato vam preporučam: Imam lijepe janjetine, svakoga
priloga, sigurno će vam se sviđet – nije
se Mijo smeo, a taj njegov nastup nema
kome se nije svidijo. Nakon predjela i svega lijepoga, najpotje je Mijo donijo svoj
specijalitet - janjetinu, a u tome je, kažu,
bijo „meštar nad meštrima“. Gosti
zadovojni, Mijo trja ruke. Iza rata Mijo je
pošo u drugu državu. Svoje umijeće nije
izgubijo, niti je propo. Gost zadovojan,
Mijo zadovojan. Ko zna – zna!
Udruzi “ZAJEDNO DO ZDRAVLJA” priložili su: U spomen na
pok. Pera Prnjat umjesto cvijeća susjedi iz ulaza prilažu 450 kn.
Kao sjećanje i osobito poštovanje prema pok. Stani Katić umjesto
cvijeća obitelj Vukanović prilaže 400 kn. Toplo zahvaljujemo
svima, koji akcijama i uplatama pomažu rad Udruge. Ž.R. kod
OTP Banke 2407000–1100302492. Tekst objave na fax: 312 –
300 ili email: info@zajedno-do-zdravlja.hr
GlasGrada List izlazi tjedno Izdavač: Tele5 d.o.o., Masarykov put 3C, 20000 Dubrovnik Direktor: Katarina Milat Kralj, 020 358 986, katarina.milat.kralj@gmail.com
Glavni urednik: Antun Švago, 020 358 988, glasgrada@gmail.com Grafička i tehnička priprema: Tele5 d.o.o. Tisak: Tiskara Zagreb Marketing: tel: 020 358 980,
fax: 020 311 992, tele5marketing@gmail.com Adresa redakcije: Glas Grada,
Masarykov put 3C, 20000 Dubrovnik, glasgrada@gmail.com, www.glasgrada.hr,
arhivu prošlih brojeva pogledajte na linku: http://www.glasgrada.hr/arhiva/
GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012. 39
U SKLOPU MEĐUNARODNOG KULTURNOG SAJMA U ŠANGAJU TE NA PEKINŠKOM FORUMU
Dubrovačke ljetne igre predstavljene u Kini
Dubrovačke ljetne igre nedavno su predstavljene u Kini u sklopu međunarodnog kulturnog sajma u Šangaju te na Pekinškom Forumu predstavnika jugoistočnih europskih festivala. Promocija Igara i razgovori o razmjeni kulturnih projekata odvijali
su se na poziv i u organizaciji Ministarstva kulture Narodne republike Kine a Dubrovačke ljetne igre bile su jedini hrvatski predstavnik. Tijekom trodnevnog međunarodnog kulturnog sajma u
Šangaju koji je okupio više stotina predstavnika kulturnih institucija, Ivana Medo Bogdanović razgovarala je o mogućim gostovanjima u Dubrovniku dok je u sklopu pekinškog foruma
održala prezentaciju na temu „Marketing i odnosi s javnošću
Dubrovačkih ljetnih igara“. Forum je okupio brojne sveučilišne
profesore i studente, direktore kineskih festivala, opernih, kazališnih i drugih kulturnih institucija, veleposlanike brojnih europskih zemalja te medije što je rezultiralo s više od 50 napisa u
najistaknutijim kineskim medijima. Zbog svog bogatog iskustva
u organizaciji i upravljanju, Dubrovačke ljetne igre odabrane su
kao jedini festival iz Hrvatske i tako stale uz bok uglednim europskim festivalima poput onih iz Budimpešte, Praga, Ohrida,
Vilniusa, Varne i drugih.
VOLONTERSKI CENTAR DUBROVNIK-VOLONTERSKA AKCIJA
NARANČA 2
Neka i vaša stabla
volontiraju
Dragi sugrađani, Volonterski centar Dubrovnik vas poziva da se
priključite drugoj ovogodišnjoj volonterskoj akciji Naranča koja će
se održati 29.11. i dio je projekta financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Neka i vaša stabla volontiraju! Ako
imate stabla narančina i naranči koja bi vam mogla ostati neobrana ili su jednostavno višak koji ne možete potrošiti, nazovite nas
na: 091 5804984 (Meri) i 091 9511009 (Anja). Doći ćemo, pobrati
narančine ili naranče i podijeliti ih djeci, starijima, bolesnima i onima koji si ih ne mogu priuštiti. Što više narančina bude ponuđeno
to više srednjoškolaca volontera može sudjelovati, a ovim posebno želimo mladim ljudima pružiti priliku da volontiraju i razvijati
kod njih društveno odgovorno ponašanje. U prošloj akciji sakupili
smo od Cavtata do Opuzena ukupno 800 kg narančina koje smo
podijelili u Pučku kuhinju, Vis 2, Dom Maslina, Josipovac, Društvu
Multiple skleroze Dubrovnik, Udruzi Rina Mašera, Udruzi Dva skalina. Kažu iskusni maslinari kada se stručno prorijede masline da
bolje rađaju. Mi ne znamo još toliko o maslinama ali smo čuli da
stabla narančina koja se oberu bolje rađaju od onih koja ostaju
neobrana. Eto izgleda da i narančini vole volontirati!
40 GlasGrada - 401 - petak 23. 11. 2012.
LOPUDSKE SLIKE I PRILIKE
Bez kruha do daljnjega
Jedina butiga na otoku Lopudu je u subotu 17. studenoga
zatvorila svoja vrata. Razlog je nužna adaptacija (otpalo pola
plafona), pa je vlasnica (vidi fotografiju op.a.) obavijestila
otočane da se do završetka radova (nekoliko tjedana?) sami
moraju snać’ za kruh, ali (iako ne piše u obavijesti) i za ostale
prehrambene potrepštine. Ništa novo, rekli bismo, takav je
život na otoku… M.T.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
69
File Size
10 831 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content