close

Enter

Log in using OpenID

10% - Cavkunovic.ba

embedDownload
R
A
T
N
E
C
U
A Poslovanjem do imena
B
Ponuda vrijedi od 15.10 - 15.11.2012 godine ili do isteka zaliha
BAUCENTRI: Bihać, Bosanska Krupa, Sanski Most, Ključ
Tel. 037/315-313; 037/315-314 ; Fax. 037/315-319
Radno vrijeme: 07.30-17.30 h
VRHU NSKI SISTEMI Z A GRIJANJE
K amin
Ko nvekto r
* YORK M IDI G R ANDE 2
* AK4-M
* 4 31000
* 2000W
* HONE Y W EL L
* 574509
120,00
539,
00
Ko nvekto r
www.cavkunovic.com
Šted i š a
* 6/ 1
* 107383
* 422008
00
,
46
Kamin
* D OR A 8 N
* 422012
* 2000W sa velt ilato ro m
* HONE Y W EL L
* 574508
3+1
grati
s
G u ma z a auto
* UN IROYAL
* 1 75/6 5R 14
* 6 22301
G u ma z a auto
* UN IROYAL
* 1 85/6 0R 14
G u ma z a auto
* UN IROYAL
* 1 95/6 5R 15
* 622255
Br i ket
149,00
00
,
489
* k ut./ fo lija
* 195050
* 10 kg
00
00
,
,
120
3
133,00
00
,
149 Pripremite se za jesen !!!
Kamin
K am in
K a m in
539,00
* G L A S FR A NK L IN
* 4 42 2015
* DORA 10 N
* 4220 2 0
918,00
Kamin
Peć
* TENA
* 422016
* D OR A 8 N
* 4220 1 2
* PL AM E N
* 850 D.Glas
* 422022
958,00
KM/kom
KM/kom
KM/kom
KM/kom
K am in
515,00
815,00
749,00
KM/kom
K a min
Kamin
* AM I T Y 3
* 422017
* YORK MI D I G R A N D E 2
* AK 4 - M
* 431001
* YORK MIDI G R ANDE 2
* AK4 -M
* 43 1000
904,00
489,00
KM/kom
KM/kom
GRIJA NJE
Ko lj e no
Pump a
* d i m n o, bi je l o, sm eđe
* 593057
* 593026
* WILO -S TA R
* RS 2 5/6
* 474015
131,00
KM/kom
Pu mp a
* W ILO -S TA R
* RS 3 0/6
* 4 74015
132,00
KM/kom
2
10,00
KM/kom
B r i ke t
* k u t. / fo l i ja
* 195050
*1 0 k g
Šted i ša
* 6/ 1
* 107383
* 422008
Ci j ev
* dim novo dna
* 12/ 100B
* b i jela, sm eđa
* 593024
*593025
12,50
KM/kom
3,00
46,00
KM/kom
HIT
ARTIKLI
KM/kom
MATERIJALI ZA FASADU
R ab ic m rež a
* 1 23138, 120g, 50m 2, ro l a
* 1 23140, 145g, 50m 2, ro l a
* 1 90130, 145g, 50m 2, ro l a , K i n a
,65
36
38,
-5
KM/kom
%
60
,25
44
46,
-5
KM/kom
%
60
,15
35
37,
-5
KM/kom
%
- 5%
00
Sa falcom
R
SUPENA
CIJE
161200 TIPLA ZA STIROPOR 90MM-DIY 100/1 0,20KM -30% 0,14 KM
161202 TIPLA ZA STIROPOR 110MM-DIY 100/1 0,25KM -30% 0,18 KM
161202 TIPLA ZA STIROPOR 110MM-DIY 100/1 0,30KM -30% 0,21 KM
141097 STIROPOR AUSTROT AF-5 CM
141098 STIROPOR AUSTROT AF-8 CM
141100 STIROPOR AUSTROT AF-10 CM
141006 STIROPOR AUSTROT AFF-5 CM
141001 STIROPOR AUSTROT AFF-8 CM
141065 STIROPOR AUSTROT AFF-10 C
4.15
6.65
8.30
4.40
7.05
8.80
M2
M2
M2
M2
M2
M2
3.95 KM
6.30 KM
7.80 KM
4.20 KM
7.00 KM
8.35 KM
Kupovina koja se isplati
Stamal D100 Stam al D 1 5 0
* Ed elputz ex t ra
* 1 mm, 2 5kg
* 1 48050
* Ed e l p u tz ex tra
* 1, 5 m m , 2 5 k g
* 148 0 5 2
St am al D2 0 0
* Ed e l p u tz ex t ra
* 2 m m , 2 5kg
* 148054
St a m a l F50
St a m a l F -Uni ve r zal
* ljep ilo + m alt a
* 25 kg
* 148017
* ljep ilo + malta
* 25 kg
* 148018
,45
13
14,
-5
KM/kom
%
R
SUPENA
CIJE
,00
14
14,
-5
KM/kom
%
70
,00
14
14,
-5
KM/kom
%
70
15
,45
10
11,
-5
KM/kom
%
00
N i vef a s, pl u s
,00
14
14,
-5
KM/kom
%
70
* ljep ilo + m alt a z a st iro p o r
* 25 kg
* 146022
,90
10
11,
-5
KM/kom
%
50
3
U b od na pil a
Ku t na b r u s i li c a
* W O RKE R B E S T
* W B5 50P S -1192731
* 5 74019
Ku t n a br u s i l i c a
* W O RKE R BE ST
* W B5 0 0 W S - 1 1 9 2 7 3 5
* 574020
,70
47
53,
-10
* W OR K ER S B EST W B 900
* 125 m m - 1192503
* 578839
U d a r n a b uši li c a
* W B 500 - 11 9 2 7 3 2
* W OR K ER B EST
* 578811
KM/kom
%
00
55 0 W
D ubi n a re z an j a: d r vo /
če li k 6 5/ 8m m
3 stup n j a o r b i t al n o g
n j i ha n j a 500- 300 0/mi n .
ko si re z d o 45° ( s a o bje
s tra n e )
p a ra le l n i gran ičn i k i
p r i k lj u čak z a u s i s i va č
reze r v n i l i s tovi z a pi l u :
s v i B o s c h - l is tovi
W O RKE R B E S T
LI ION
1 0,8 V - 1 187489
5 78374
Aku bu š i l i c a
+ s v j et i l j k a
* W O RKE R BE ST
* W B 1 4 , 4 AS - 1 1 9 2 5 0 6
* 578379
*
*
*
*
1
KM/kom
KM/kom
1
G O DINA
W OR K ER B EST
12V L I ION
1197112
578852
GOD I N A
Aku u d a rna buši li ca
*
*
*
*
W OR K ER BEST
W B 14, 4 LI I ON
1195562
578835
1
,90
62
69,
-10
GO DI N A
KM/kom
%
,90
39
AKCIJA
,90
49
AKCIJA
KM/kom
Ak u b u š i li c a
1
GODINA
G O DINA
,90
39
AKCIJA
1
GODINA
Aku od vijač
*
*
*
*
1
1
G O DINA
90
,00
49
AKCIJA
,00
99
AKCIJA
KM/kom
1
G O DINA
KM/kom
,90
125
139,
-10
KM/kom
%
90
Radionica
Agre g at z a struju
*
*
*
*
S naga 2kW
1 192908
E IN HE L L
5 78802
*
*
*
*
,00
513
570,
-10
KM/kom
%
Agre gat za s t r u j u
00
Aparat Varex 152
* 5 00116
Sn a g a 6 5 0 W
1193046
E IN H E L L
578803
* PR OF I A IR
* 210/ 10/ 24- 1165999
* 578495
,10
224
249,
-10
KM/kom
%
Ko m pres o r
00
Ap arat Va r i n 14 0 0
* 500177
* va rs tro j
,00
209
AKCIJA
KM/kom
Žica
* z a varenje 0.8 m m
* 408895
5,90
KM/kom
E l ekt ro d a
181,10
KM/kom
4
456,30
KM/kom
* J adranS 2.5m m
* 506032
5,50
KM/kom
Bu šilica udarna
B u š ili c a u d ar na
* BL ACK&DEC K E R
* KR5 04RE
* 5 02312
,90
62
69,
-10
%
2
,90
139
AKCIJA
2
00
2
* D E WALT
* DW343K
* 503019
,50
263
310,
-15
KM/kom
%
1
GO DI N A
KM/kom
KM/kom
%
2
G O DINE
Pi la u b o d na
* BL ACK& D E C K E R
* 750W - K W750
* 502335
GODINE
00
GO D I N E
Bla n j a
,30
114
127,
-10
KM/kom
2
G O D IN E
* B L ACK & DECKER
* K S800S
* 502004
,00
199
AKCIJA
KM/kom
90
Pi l a u b odna
* B L AC K & D EC K ER
* K D 975
* 502038
,90
72
81,
-10
KM/kom
%
E l ekt ro pn eu m . ček i ć
* B L AC K& D E C K E R
* K R5 0 4 C RE
* 502311
00
GOD I N E
Ko m bi n ova n i ček i ć
Ko m bi n ovani če k i ć
,50
292
325,
-10
349,00
*
*
*
*
Elekt ro p neum at sk i
D E WA LT
D 25013K
503077
KM/kom
%
1
*
*
*
*
*
00
Elekt ro p n eu mats k i
DE WA LT
D25123K
KM/kom
503078
GR ATIS: se t borera i dlijeta
G O DINA
1
GOD I N A
TIS
GRA
Strojni alati
Super
cijene
www.cavkunovic.com
Grijalica
Ko nvekto r s a t i m ero m
G ri j a lica W W2000
* HK L 2000 - 1 1 3 6 1 3 6
* EINHEL L
* 574500
*
*
*
*
C H 2 000T T
E IN HEL L
Z a š ti t ni p rek i dač
Au tom sko i sk ljučenja
pr i l i ko m p revr t anja
* 5 7 4 5 05
* 2 00 0W
* E INHEL L
* 5 74 50 4
,00
145
AKCIJA
,00
82
AKCIJA
KM/kom
Pu mp a z a prl javu vo d u Pu m p a z a p r l j av u vo d u Us i s ava č pepel a
* GB -1191949
* GARDEN B E S T
* 5 78783
,00
21
AKCIJA
KM/kom
* 1134042
* G ARD E N A
* 578047
* L IENB AC HER - 1202552
* 574232
KM/kom
Us i s avač pe pe la
* STA NLE Y
* 507634
O!
NOV
,80
73
82,
-10
KM/kom
%
00
,10
98
109,
-10
KM/kom
%
00
,00
109
AKCIJA
KM/kom
,90
99
AKCIJA
KM/kom
5
Po d n a lampa
*
*
*
*
*
*
Po d na lam p a
PINTO N E R O
E G LO
S naga 1 x6 0 W
E 27 Gr lo
9 03 09
O!
2 84 481
NOV
*
*
*
*
*
*
Po d na l ampa
M a n dal
E GLO
1 x60 W E27 G r l o
2 / 1 52561
2 84036
,05
19
27,
-30%
KM/kom
KM/kom
136,15
Folia
E GLO
-30%
8 9123
8 x40 W E14 G r l o
2 84439
*
*
*
*
*
KM/kom
194,50
Sto l n a lampa
St udi o
EGLO
1x 40 W G9 Gr lo
82876
284858
*
*
*
*
*
KM/kom
*
*
*
*
*
KM/kom
70
60
73,105,
Lu s ter
40
Ve s u vo
E G LO
87631
-30%
* 8x40 W E14 Grlo
284117
Asco t
EGLO
85049
-30%
* 8x 40 W G9 Gr lo
284073
D esk
EGLO
1x 40 W E2 7 G r lo
23691
284368
,30
40
57,
-30%
20
61,87,
Lu s te r
80
KM/kom
60
00
KM/kom
20
,10
50
71,
-30%
,80
135
-30% 194,
*
*
*
*
*
U P4
EGLO
1x 60 W E2 7 G r lo
1x 40 W E1 4 G r lo
86656
284096
,55
49
70,
-30%
KM/kom
Sto l n a l a m pa
Pi ca ro
E G LO
1x40 W G9 Grlo
86555
284404
*
*
*
*
*
*
,45
125
-30% 179,
O!
NOV
Sto lna lam p a
*
*
*
*
*
Po d n a lampa
J up i
EGLO
Snaga 1x 60 W
E27 Gr lo
91047
284509
50
00
*
*
*
*
*
NO
KM/kom
KM/kom
Luster
*
*
*
*
*
*
,65
118
-30% 169,
,00
65
92,
-30%
*
*
*
*
*
Po d n a l a m pa
Beluga
E G LO
Sn a g a 1 x 1 0 0 W
E27 Grlo
89137
284442
VO!
Va n j s k a r a s v j e t a
70
KM/kom
30
* Lorena
* E G LO
* 1x 60 W E2 7 G r lo
* 89173
* 284444
O!
NOV
O!
NOV
,50
255
-30% 365,
KM/kom
00
Rasvjeta
Sto lna l ampa
*
*
*
*
*
69,99,
Lu s te r
Fiorela
E GLO
1 x40 W E14 G r l o
8 8389
2 84431
*
*
*
*
*
As co t
E G LO
-30%
83721
7x40 W G8 Grlo
284060
60
KM/kom
40
O!
NOV
Lu s ter
*
*
*
*
*
NOVO!
83,119,
M o c ar t
EGLO
1- 86987
284100
-30%
5x 40 W E14 Gr lo
70
KM/kom
60
Lu s ter
*
*
*
*
*
R ib era Ve rde
EGLO
87808
3x 40 W E1 4 G r lo
284120
,70
73
-30% 105,
KM/kom
30
,50
35
50,
-30%
KM/kom
70
Plafonj era
Vanj as k a ras vj e t a
* 1 6x10 W G 4 G r l o
* 2 26 77A
* 2 84 891
,60
82
-30% 118,
KM/kom
*
*
*
*
Ca l g a r i
1x60 W E27 Grlo
86388
284401
Va n j a s k a ra s v j et a
*
*
*
*
Calgar i
1x 60 W E27 Gr lo
86389
284402
Po d n a lampa
* Fo li a
* 3x 40 W E1 4 G r lo
* 89127
* 284318
00
53,80
KM/kom
-30%
6
76,90
,60
89
-30% 128,
KM/kom
00
,55
130
186,
-30
KM/kom
%
50
Po d na l ampa
*
*
*
*
Po d na lam p a
Ugradbena
H L 941L
1,2W LED
2 82020
O!
NOV
*
*
*
*
39,00
*
*
*
*
O!
NOV
3,90
*
*
*
*
*
34,
O!
NOV
3,
*
*
*
*
O!
NOV
3,90
KM/kom
Svj e t i lj k a
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
29,00
KM/kom
KM/kom
Svet i l jk a
k up ao nsk a
sa ut ič nico m
HL 3020
18W
282046
HL 618
*
*
*
*
*
*
23,10
k up ao nsk a
sa ut ič nicom
Elekt r.
HL 3021
11W
282047
31,10
KM/kom
KM/kom
A NES
2x 40w
sa senzorom
282037
O!
NOV
Svet i l j k a
z a k u pati l o
1x60w
HL644 E27
MAT C R O M
282017
O!
NOV
50
KM/kom
Pl a fo n je ra
90
z a k upatil o
2 x60w
H L 645 E27
MAT CR OM
2 82018
19,90
KM/kom
* 400.010.107
* 1x 60 W
* 282006
KM/kom
D owlaster u gradbeni
HL 613
2X26W
PLCm at
282015
O!
NOV
Pl a fo n j era
Nazar
1x60 W
400.002.101
282005
O!
NOV
Sv jetilj k a
*
*
*
*
*
19,90
KM/kom
Plafo nj e ra
Zagreb
1 x6 0 W
4 0 0.003.1 01
2 8 20 04
Sv j et i l jk a
D owlaster ugradb eni
HL 613
2X26W
PLC b i jela
282016
O!
NOV
00
KM/kom
*
*
*
*
*
*
*
*
*
39,
O!
NOV
Pla fon j era
Sv j et i l j k a
U gra d b e n a
HL940L
1,2W LED
282024
25,00
KM/kom
KM/kom
Nepropustite priliku !!!
www.cavkunovic.com
Fotosenzo r
* H L 471 1000w
* 2 82039
5,70
*
*
*
*
HL 540L ( 1 m et ar )
6400,5M
IP54
282031
Sv j et i l jk a
*
*
*
*
*
10,80
KM/1 M.
Vion a
1 x60w E27 gr l o
1 -87243
2 84315
32,10
KM/kom
45,90
D OW NNL. u gradna
HL 618
B i jela
282027
2x 22w
S e nzo r
*H L 4 8 0 , 3 6 0 s te p.
*Cr n i , 1 2 0 0 w *2 8 2 0 2 2
12,50
30,00
O!
NOV
KM/kom
KM/kom
KM/kom
Sto lna l ampa
-30%
17,80
Led t ra k a bi j el a
KM/kom
* H L 470 1 200w
* 2 82040
*
*
*
*
* U gra d n i , 2 8 2 0 4 1
* H L 4 8 3 , 1 4 0 s te p.
KM/kom
Fotosenzo r
8,70
B ij e li s e nzo r
Sto lna lam p a
*
*
*
*
Mandal
1 x 6 0 w E 2 7 gr l o
52559
284035
R
SUPENA
CIJE
,40
60
86,
-30
KM/kom
%
30
Po d n a l a m pa
*
*
*
*
S ab ana
2x 40w E14 gr lo
87963
284125
,90
97
139,
-30
KM/kom
%
90
Z i d n a l a mpa
*
*
*
*
*
ugradna
HL 9
1,2W L ED
b i jela
282026
O!
NOV
21,90
KM/kom
7
B eltop
*
*
*
*
BEL IN K A
L ak sado l i n, ora h
0,7 5l - 8 ni j a nsi
520124
B e lto n
*
*
*
*
,35
12
13,
-5
,40
9
9,
-5
KM/kom
%
B o ri
*
*
*
*
H EL IOS
La k lazu ra , ora h
UV- 0 ,7 5l -11 ni j a nsi
5 23005
,40
9
9,
-5
%
KM/kom
Direkt n a h rđ u
S iv i , 5 n ij ansi
0 , 7 5l
5 23 153
B EL INK A
Pali sander 2,5l
8 nijansi
520115
,60
26
28,
-5
KM/kom
Bori
*
*
*
*
*
*
*
*
*
KM/kom
%
90
00
Bori
H E L IO S
L a k l a z u ra
O ra h
UV 2,5l
523004
*
*
*
*
*
,30
30
31,
-5
KM/kom
%
90
Ant i k- e m aj l
* Z V E Z DA- H E L IO S
* Cr n i - 1 k g
* 521163
HEL IOS
Tanko slo jna laz ura
M ahago ni
5l, 11 ni jansi
523039
,20
44
46,
-5
KM/kom
%
90
Tes sarol
*
*
*
*
%
00
B el to n -s a d o l i n
B E L IN K A
S a d o l i n , pa l i s a n d er
0 , 7 5 l - 8 n i ja n s i
520105
50
Zebro l
*
*
*
*
Z V EZ DA- HEL IOS
U ljna b o ja z a b eto n
B i jela, 0,75l, 10 nijansi
521205
B el to p - lak
*
*
*
*
B EL INK A
S ado lin orah
2,5l - 8 nija ns i
520134
,50
37
39,
-5
KM/kom
%
50
Eu ro ce l
* L ak z a k i t - 0 ,7 5 l
* CHR OM OS
* 519004
,40
7
7,
-5
%
KM/kom
80
L a k za čamce
* 0,75 l
* Zvezda
* 521165
O!
NOV
,20
16
17,
-5
KM/kom
%
,30
9
9,
-5
%
00
KM/kom
80
,00
8
8,
-5
%
KM/kom
40
,00
6
6,
-5
%
KM/kom
30
Boje, žbuke
i izravnavajuće mase
Te s s arol
*
*
*
*
N i t ro - e m aj l
E m aj l
1 -bij eli
0 , 7 5l
5 23053
* Bi je l i
* 0,75l
* 523100
,20
9
9,
-5
%
KM/kom
70
Eu rola k z a parket
* Sjajn i- set z a 20m 2
* CH R OMOS
* 5 19 002
,20
110
116,
-5
KM/kom
%
8
00
,30
11
11,
-5
KM/kom
%
90
Eu ro lak z a p ar ket
* Sja jn i - s e t z a 1 0 m 2
* CHROMOS
* 519003
,60
64
68,
-5
KM/kom
%
00
PUROL
* Po li r na p ast a
* 1kg
* 523206
,50
7
7,
-5
%
KM/kom
* Ak r i lna z ar ibana fa s ada
* 2,0m m - 2 5 kg
* 522405
,80
37
39,
-3
KM/kom
%
90
Eu ro s t i k
* ljep ilo z a k lasič ni p ar ket
* 25kg
* 519000
,70
52
55,
-5
KM/kom
%
MA R K
50
00
Eu ro s t i k
* ljep ilo z a la melni
p ar ket
* 25kg
* 519006
,65
65
67,
-5
KM/kom
%
00
Te k a p u r
Te k ad o m
* Pu r pjen a
* PURP EN , 500m l
* 5 25 002
,20
5
5,
-5
%
%
50
,20
2
2,
-5
%
*
*
*
*
%
,25
21
21,
-3
%
90
*
*
*
*
,25
53
54,
-3
Sp e c tra
*
*
*
*
H E LIOS
Unutar n j a d i sp e r zi v na b o ja
1 5l
5 23123
,35
29
30,
-3
KM/kom
%
JU B 2 m m
Ak r i l n a z a g l a đ e n a f asada
Pro fe s i o n a l, 2 5 k g
522129
%
90
M a r k P RO
*
*
*
*
KM/kom
* Ak r ilna m er m er na f asada
* 25kg, 20 ni jansi
* 141014
Z V E Z DA- H E L IO S
U n u ta r n ja d i s p e r z i v na b o ja
15l
521191
,25
21
21,
-3
KM/kom
%
90
S pec t ra
*
*
*
*
HEL IOS
Ak r i lna f as a dna boja
St andard, 1 5 l
523125
KM/kom
%
50
Zvezd a k r i l
*
*
*
*
50
,30
54
56,
-3
KM/kom
%
JUB
M ineralna zar ibana fa s ada
2m m , 25kg
522412
%
50
Ku l i r pl a s t
00
00
PUROL
Z V EZ DA- HEL IOS
Ak r i lna f asadna b o ja
B ijela, 15l
521194
* Po li r na p as ta
* Tub a, 100 g
* 523205
,50
47
49,
-3
KM/kom
%
KM/kom
50
,05
14
14,
-3
,65
59
61,
-3
Zve zd ap o l
*
*
*
*
JUB
M i neralna z aglađena f asada
1,5m m , 25kg
522413
%
KM/kom
90
%
50
KM/kom
50
750 m l
29727
TK K
525003
,20
6
6,
-5
,05
14
14,
-3
,35
53
55,
-3
KM/kom
%
*
*
*
*
M ar k
JUB
Fasadn a b oj a
Bijela, 1 5l
522400
*
*
*
*
Mark
JU B
L je pi l o
+ m a l ta z a s ti ro po r
25kg
522411
KM/kom
M ark
*
*
*
*
%
00
KM/kom
50
Pu r pen
KM/kom
,15
11
11,
-3
KM/kom
%
30
,05
15
15,
-3
M ar k
*
*
*
*
*
,30
3
3,
-5
KM/kom
* JUB
* Z lat ni, 0,65l
* 522532
KM/kom
30
O!
NOV
Deco r g l a m o u r
,30
86
89,
-3
JUB
Un utar n ja d i sp e r zi v na bo ja
1 5l
5 22401
%
%
20
JU B
Fa s a d n a b o ja
15l
522054
KM/kom
M ark
*
*
*
*
,85
8
9,
-5
KM/kom
Ac r yco lo r
S ilikon , ak r i l ni
Bij eli
3 00ml
5 25110
* M o nt až n o ljepilo
* 300m l
* 525134
O!
NOV
,00
4
4,
-5
KM/kom
Tek a f i ks
* M ult iuse ljep i lo
* 290m l
* 525133
O!
NOV
Te k ad om
*
*
*
*
Tek a f i ks
* T KK
* B i tu m e n , 3 0 0 m l
* 525132
00
,05
2
2,
-5
%
KM/kom
15
9
Ve s t a YI N
Vesta YANG
*
*
*
*
*
* z a z i m ni c u
* sa p o k lo p cem
* 120L
* cr n a
* XL-5YINB XL
* c r ven a
* XX L- 5 YA N R XX L
B u re
B u re
z a z i m ni c u
sa p o k lo p cem
20 L
30 L
50 L
8,70
11,00
KM/kom
35,00
16,30
KM/kom
,90
74
83,
-10
,
71
79,
-10
90
KM/kom
%
KM/kom
%
90
K ab anica
20
Pl et a ra
Pl et a ra
*sa čep o m
*H P 1 5 L
*d am a
HP 5L
Pr s lu k
* PVC
* k ratk , 530/40
KM/kom
24,20
* leman, bež
* XL- 5 L E M SXL
KM/kom
5,90
Či zm a
* zelena, PVC
* XL- 5 LE MS XL
,70
10
11,
-10
KM/kom
%
90
,20
23
25,
-10
,95
14
16,
-10
KM/kom
%
60
KM/kom
%
80
Iz naše stalne ponude
Roštilji...
-10%
Rasprodaja na kompletan program !!!
10
Keramičke pločice !!
-10%
AME TIST
MADERA
*
*
*
*
K eram i č k a p lo č i c a
Po r i jek lo ITA L IJ A
di m enz ija 34.9x34.
530225
,15
10
11,
-10
2
KM/M
%
30
CONTEPORO grigio
*
*
*
*
K eram i č k a p lo č i c a
Po r i jek lo ITA L IJ A
di m enz ija 30.8x30.8
530493
,15
12
13,
-10
-10%
2
KM/M
%
50
DOLOMITI beige
P l o č i ce M A D E R A b e i g e 3 0 x 3 0
P l o č i ce M A D E R A b e i g e 2 5 x 4 0
P l o č i c a M A D E R A b ro w n 3 0 x 3 0
Dekor MADERA beige 25x40
L i s t e l o M A D E R A b ro w n 4 , 7 x 4 0
13.90
13.10
13.90
7.20
3.50
*
*
*
*
K eram i č k a p lo č i c a
Po r i jek lo ITA L IJ A
di m enz ija 25x33
531426
,10
8
9,
-10
%
-10%
2
KM/M
00
Super ponuda-super cijene
LINEA
www.cavkunovic.com
-10%
Listela
P l o č.
P l o č.
P l o č.
P l o č.
P l o č.
P l o č.
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
LINEA
n e g ro
bianko
n e g ro
ro s s o
ro s s o
n e g ro
Linea
4,5x20
20x33
20x33
20x33
33x33
33x33
4.5x20
3,00
12,90
12,90
12,90
13,60
13,60
2,50
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
2,70 km
11,60 km
11,60 km
11,60 km
12,25 km
12,25 km
2,25 km
11
Ja k na mo to
*
*
*
*
Jak na m o to
6 34669
6 34559
6 34671
6 34670
,50
148
165,
-10
%
N aoča le
%
S p rej
%
%
R u k avi e m o to
* R A I N -S TO P
* 634653
KM/kom
90
* N E T- FLY
* 634665
,40
13
14,
-10
KM/kom
%
80
,10
44
49,
-10
KM/kom
%
00
50
* z a au to
* 634 5 1 0
,90
13
15,
-10
KM/kom
%
50
* M agnet n i
* 634532
,60
66
74,
-10
,70
6
7,
-10
R u k av i e m o to
M u l t i spor t pac k
KM/kom
%
%
00
* NE T- F LY
* 634556
* 634711
KM/kom
40
* To r b a z a piće
* 634648
,90
27
31,
-10
,90
23
26,
-10
KM/kom
%
00
R etrovi zor
D r ža č za te le fon
* 634634
KM/kom
Čistil o
* za k ac igu
* 63 4652
%
Št i t n i k k i č m e
,30
28
31,
-10
80
KM/kom
00
* z a vo l a n
* 634680
KM/kom
,30
6
6,
-10
%
00
,50
29
32,
-10
,90
27
31,
-10
KM/kom
Pro d u že t ak
* z a motor
* 6 34554
* z a m o to r
* 634629
,20
151
168,
-10
KM/kom
00
R et rov i zo r
* d ječ ija
* z a auto
* 6 34526
,60
129
144,
-10
KM/kom
%
Sj e d a l i c a
* 634558
KM/kom
%
00
50
Sretan i ugodan put !
Benzinske pumpe
www.cavkunovic.com
* Za strane državljanje vršimo provrat poreza na dodanu vrijednost ( PDV-a) .
* Sve potrebne informacije će te dobiti na prodajnim mjestima firme Čavkunović .
* U sklopu poslovnoprodajnog centra Bihać nalazi se i ovlaštena mjenjačnica.
Postanite član
KUPON
kluba
Ime i prezime:____________________________________________
Popunite kupon sa vašim podacima i dostavite ga u bilo koju
benzinsku stanicu ili baucentar Čavkunović.
Članstvo u Čavkunović klubu donosi Vam samo povoljnosti
prilikom kupovine i nezahtjeva nikakve obaveze.
Adresa stanovanja:_______________________________________
Grad / poštanski broj:____________________________________
Država:___________________________________________________
Telefon:___________________________________________________
gsm:______________________________________________________
e-mail:____________________________________________________
Cijene su izražene u KM i sa PDV-om. Ponuda vrijedi od 15.10.2012 do 15.11. 2012 god. ili do isteka zaliha.
Za moguće štamparske greške u katalogu se ograđujemo. Fotografije ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.
Photo & Design : “VISION” video&audio production * tel: +387 61 752 246 * [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
8 828 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content