close

Enter

Log in using OpenID

Cjenovnik - Unsko

embedDownload
CJENOVNIK
O PRODAJI ROBA I USLUGA ZA 2014. GODINU
Bosanska Krupa, novembar 2013. godine
Podružnice: Bihać: +387 37 314-024 (šumarija); Pogon Bos. Krupa: 471-127, 474-307; Cazin: 514-031 (šumarija),
Cazin: 514-179 (rasadnik);Sanski Most: 686-155 (šumarija); Ključ: 662-037 (šumarija);
Bos. Petrovac: 881-439 (šumarija), 881-025 (građenje i mehanizacija)
SADRŽAJ
1. Uvodne odredbe……………………………………………………
1-2
2.. Cijena drvnih sortimenata na panju, kod panja i na
međustovarištu…………………………………………………….
3- 6
3.
Cijena drvnih sortimenata fco kupac………………………………
7
4.
Cijena betona na betonari u «Bukovači»…………………………..
7
5.
Cijena sporednih šumskih proizvoda………………………………
8
6.
Cijena odstrela divljači i usluga i naplate po
ostreljenoj divljači………………………………………………….
9 – 16
7.
Cijene usluga sječe-izvoza-iznosa drvnih sortimenata.....…………. 17
8.
Cijene usluga sječe – izvoza žičarom drvnih sortimenata................ 18
9.
Cijene za vuču animalom drvnih sortimenata.…………………….. 19
10.
Cijene prevoza, utovara, istovara drvnih sortimenata……………… 20
11.
Cijene prevoza sadnog materijala………………………………….. 21
12.
Cijene proizvoda i usluga na separaciji «Bukovača»………………. 22
13.
Cijene usluga građevinske mehanizacije i vozila………………….. 22
14.
Cijene prevoza vode………………………………………………… 23
15.
Cijene usluga izrade šumsko privredne osnove.…………………… 23
16.
Cijene usluga izdavanja kartografskih podloga i rada
određenih zaposlenika i sredstava………………............................... 24
17.
Cijena izrade izvedbenih projekata u šumarstvu ............................... 25
18.
Cijene sadnog materijala .................................................................... 26 - 29
19.
Cijene šumsko-uzgojnih radova......................................................... 30 – 34
20.
Cijene proizvoda i usluga (interne)
Sektora za ekologiju i zaštitu šuma ................................................... 35-37
21.
Završne odredbe.................................................................................. 37
Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu prodaje šumskih drvnih
sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine broj: 52/09 i 25/10) člana 43. Statuta ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME»
d.o.o. Bosanska Krupa i člana 2. i 18. Poslovnika o radu Nadzornog odbora ŠPD «UNSKO-SANSKE
ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbora ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska
Krupa, na sjednici dana _______ 2014. godine donosi
CJENOVNIK
o prodaji roba i usluga za 2014. godinu
I.
UVODNE ODREDBE
Cjenovnikom o prodaji roba i usluga ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa
se utvrđuju vrste roba i usluga, cijene roba i usluga, kao i uslovi prodaje u 2014. godini (u daljem tekstu:
Cjenovnik).
II.
USLOVI PRODAJE
1. Pravo učešća u kupovini drvnih sortimenata imaju sva pravna lica koja ispunjavaju slijedeće
opće uslove:
1.1. Za prodaju putem ugovora za sukcesivnu isporuku:
- da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar
- dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta,
polufinalne, finalne i hemijske prerade drveta
- transakcijski račun kod banke
- porezni i PDV broj
1.2. Za prodaju licitacijom i prodaju visokovrijednih sortimenata:
- da ispunjavaju uslove pod tačkom 1.1. ili
- da su registrovani za promet šumskih-drvnih sortimenata i PDV broj
1.3. Za sve načine prodaje:
- da nisu u sudskom sporu sa ŠPD-om u vezi isporuke/nabavke drveta
- da nisu dužnici ŠPD-u ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o
izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru
- da avansno plaćaju drvne sortimente ili da obezbijede garanciju banke za odložena
plaćanja
2. Kupci proizvoda ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa (u daljem tekstu
ŠPD) plaćanje će vršiti na transakcijske račune ŠPD-a kod banaka kod kojih ŠPD ima otvorene
transakcijske račune. Plaćanja za proizvode i usluge obuhvaćene Cjenovnikom o prodaji roba i
usluga su slijedeće:
- za četinarske trupce, avansno plaćanje ili uz odgodu od 30-60 dana sa garancijom banke
u vrijednosti dvomjesečne dinamike
- za bukove trupce avansno ili uz odgodu od 60-90 dana, uz obezbjeđenje garancije banke
u vrijednosti tromjesečne dinamike,
- za avansno plaćanje četinarskih i bukovih trupaca, kupcu se odobrava 2% rabata u
cijeni,
- za rudno drvo četinara, celulozno drvo i ostale sortimente (ogrijevno drvo, tanin) i
usluge prijevoza avansno plaćanje ili uz odgodu do 30 dana uz garanciju banke u
vrijednosti dvomjesečne dinamike,
-
Za šuma-panj, avans 30% vrijednosti ugovorene količine prije početka sječe, a za
otpremu količine se ugovara na jedan od naprijed navedenih načina.
-
ogrijevno drvo lišćara uz odgodu plaćanja do 8 jednakih rata za: udruženje penzionera,
porodica šehida, poginulih boraca, RVI, zaposlenike ŠPD-a i za stale sindikate uz
saglasnost Nadzornog odbora ŠPD-a, uz mogućnost definisanja kamate
1
Posebnom odlukom Nadzornog odbora na prijedlog Uprave ŠPD-a se može
utvrditi duži rok plaćanja, rabat u cijeni zbog veće avansne uplate i veće ugovorene
količine.
Za avansne uplate – cijena važi na dan uplate. Cijene u Cjenovniku su u konvertibilnim
markama, kako se vrši i plaćanje.
3. Za isporuku sirovine i uslove plaćanja iz Cjenovnika, potpisuje se ugovor o prodaji sa kupcima.
Kriterije za rangiranje kupaca i utvrđivanje količine trupaca koje će biti predmet ugovora,
donosi Nadzorni odbor ŠPD-a.
Cijene drvnih sortimenata se mogu ugovoriti više od predviđenih u Cjenovniku ali ne i niže. Po
cijenama manjim od cijena utvrđenih ovim Cjenovnikom mogu se prodavati samo drvni
sortimenti koji su izgubili na kvalitetu ili kada se utvrdi da se ne može postići cijena iz
Cjenovnika. Odluku o smanjenju cijene donosi Nadzorni odbor ŠPD-a.
4. Kupci koji godišnje kupuju do 100 m3 određenog sortimenta ne moraju potpisivati ugovor o
prodaji drvnih sortimenata, već se prodaja vrši na izdavanje predračuna i avansno plaćanje uz
prethodnu dostavu zahtjeva kupca ili narudžbenice.
Kupcima koji su zainteresovani za kupovinu trupaca samo I ili II, ili I i II klase ili
specijalnih dimenzija u količini do 50 m3 uvećava se osnovna cijena 20%, a za količine preko
50 m3 cijena se uvećava 40%.
5. ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa se obavezuje da mora u toku godine
minimalno 20% klasirane tehničke oblovine ponuditi za prodaju putem licitacije javnim
nadmetanjem. Svo "deklasirano" drvo se obavezno prodaje licitacijom.
6. Ogrijevno drvo i sitno tehničko drvo se može prodavati lokalnom stanovništvu. Lokalnom
seoskom stanovništvu se može odobriti uplata tehničke oblovine za izgradnju objekata koji su
potrebni seoskom domaćinstvu (kuća, staja ili pomoćni objekti) na lični zahtjev u količini
potrebnoj za gradnju planiranog objekta, a najviše do 15 m3. Prodaja lokalnom stanovništvu se
vrši na šuma panju, međustovarištu i franko kupac.
7. Sabir iza redovnih sječa u visokim šumama može se odobriti kupcima tek nakon izvršene
primopredaje odjela. Kupac će po uputstvu i nadzoru prodavca izvršiti sabiranje i izvlačenje
šume na međustovarište, gdje se vrši premjeranje drveta i daje obaveza kupcu za uplatu. Po
uplati se drvo može staviti u promet uz odgovarajući otpremni dokument.
8. Vrtna galanterija i drugi proizvodi izrađeni od drveta, trebaju biti predstavljeni kataloški.
9. ŠPD"UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa uslove i kriterije iz Cjenovnika o
prodaji je dužno primjeniti prilikom zaključivanja ugovora.
10. Prodaja drvnih sortimenata u količini od 100 m3 uz + 10% se vrši po izdatom predračunom, a za
veće količine se zaključuje ugovor o kupoprodaji drvnih sortimenata.
Drvni sortimenti sadržani u ovom Cjenovniku izrađuju se uz primjenu važećih standarda
BiH za ove proizvode.
u
Ovaj Cjenovnik je polazan i kod obračuna štete šumskih proizvoda.
U Cjenovniku je primjenjena poreska stopa od 17% ili preračunata 14,52991%, prema članu 23.
Zakona o porezu na dodatu vrijednost («Sl. glasnik BiH», broj: 9/05, 35/05 i 100/08).
Promjena cijena i uslova prodaje iz Cjenovnika će se vršiti ukoliko to budu nametnula nova
kretanja na tržištu ponude i potražnje ili promjena propisa koja regulišu ovu oblast (npr. obaveze
prodaje putem licitacije ili promjena poreskih propisa
2
ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o.
BOSANSKA KRUPA
III
CIJENA
DRVNIH SORTIMENATA NA PANJU, KOD PANJA I NA
MEĐUSTOVARIŠTU
- KM R/B
NAZIV PROIZVODA
Jed
mj.
1.
TRUPCI ZA FURNIR
Jela, smrča, bor
«F»
Bukva
m3
Javor, brijest,
jasen
«F»
Hrast
I klasa
II klasa
2.
3.
3
.
CIJENA NA PANJU
Bez PDV
Sa PDV
CIJENA KOD PANJA
Bez PDV
Sa PDV
CIJENA NA MEĐUSTOV.
Bez PDV
Sa PDV
274,00
381,00
320,58
445,77
285,00
393,00
333,45
459,81
300,00
410,00
351,00
479,70
m3
421,00
492,57
433,00
506,61
450,00
526,50
m3
m3
338,00
238,00
395,46
277,29
350,00
250,00
409,50
293,50
367,00
267,00
429,39
312,39
TRUPCI ZA LJUŠTENJE
Crni i bijeli bor
Bukva
«L»
Javor, brijest, jasen
Meki lišćari
m3
m3
m3
m3
149,00
221,00
251,00
71,00
174,33
258,57
293,67
83,07
160,00
233,00
263,00
83,00
187,20
272,61
307,71
97,11
175,00
250,00
280,00
100,00
204,75
292,50
327,60
117,00
TRUPCI ZA REZANJE
I klasa
Jela,
II klasa
crni bor
III klasa
I klasa
Smrča
II klasa
III klasa
I klasa
Bijeli bor
II klasa
duglazija
III klasa
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
112,00
99,00
83,00
112,00
99,00
83,00
96,00
88,00
69,00
131,04
115,83
97,11
131,04
115,83
97,11
112,32
102,96
80,73
123,00
110,00
94,00
123,00
110,00
94,00
107,00
99,00
80,00
143,91
128,70
109,98
143,91
128,70
109,98
125,19
115,83
93,60
138,00
125,00
109,00
138,00
125,00
109,00
122,00
114,00
95,00
161,46
146,25
127,53
161,46
146,25
127,53
142,74
133,38
111,15
3
m
- KM NAZIV PROIZVODA
R/B
3.
CIJENA NA PANJU
CIJENA KOD PANJA
Bez PDV
Sa PDV
CIJENA NA MEĐUSTOV.
Bez PDV
Sa PDV
Jed
mj.
Bez PDV
Sa PDV
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
82,00
69,00
47,00
186,00
131,00
101,00
176,00
161,00
170,00
156,00
61,00
51,00
66,00
51,00
71,00
66,00
95,94
78,66
54,99
217,62
153,27
118,17
205,95
188,37
198,90
182,52
71,37
59,67
77,62
59,67
83,07
77,62
95,00
82,00
60,00
198,00
143,00
113,00
188,00
173,00
183,00
168,00
73,00
63,00
78,00
63,00
83,00
78,00
111,15
95,94
70,20
231,66
167,31
132,21
219,96
202,41
214,11
196,56
85,41
73,71
91,26
73,71
97,11
91,26
113,00
100,00
78,00
215,00
160,00
130,00
205,00
190,00
200,00
185,00
90,00
80,00
95,00
80,00
100,00
95,00
132,21
117,00
91,26
251,55
187,20
152,10
239,85
222,30
234,00
216,45
105,30
93,60
111,15
93,60
117,00
111,15
m3
m3
41,00
91,00
47,97
106,47
53,00
103,00
62,01
120,51
70,00
120,00
81,90
140,40
TRUPCI ZA REZANJE
Bukva
Hrast
Javor, brijest,
jasen
Orah
Meki lišćari
Bagrem cer,klen,
kesten i dr.voćk.
Lipa
4.
I klasa
II klasa
III klasa
I klasa
II klasa
III klasa
I klasa
II klasa
I klasa
II klasa
I klasa
II klasa
I klasa
II klasa
I klasa
II klasa
TRUPCI ZA PRAGOVE
Bukva
Hrast
4
.
- KM NAZIV PROIZVODA
R/B
Jed
mj.
CIJENA NA PANJU
Bez PDV
Sa PDV
CIJENA KOD PANJA
Bez PDV
Sa PDV
CIJENA NA MEĐUSTOV.
Bez PDV
Sa PDV
RUDNO DRVO
5.
m3
m3
m3
m3
m3
Jela, smrča, bor
Bukva
Hrast
Bagrem
Ostali lišćari
6.
47,00
46,00
57,00
42,00
39,00
54,99
53,82
66,69
49,14
45,63
57,00
56,00
67,00
52,00
49,00
66,69
65,52
78,39
60,84
57,33
73,00
72,00
83,00
68,00
65,00
85,41
84,24
97,11
79,56
76,05
STUBOVI ZA VODOVE
Jela, smrča,
c. bor
Bagrem, kesten,
hrast
7.
do 8 m
Preko 8m
do 7 m
7-9 m
9-12 m
m3
m3
m3
m3
m3
114,00
124,00
73,00
105,00
116,00
133,38
145,08
85,41
122,85
135,72
125,00
135,00
85,00
117,00
128,00
146,25
157,95
99,45
136,89
149,76
140,00
150,00
102,00
134,00
145,00
163,80
175,50
119,34
156,78
169,65
ŠIPOVI
Jela, smrča i bor
Hrast
do 7 m
od 7 m
m3
m3
m3
84,00
61,00
71,00
98,28
71,37
83,07
95,00
73,00
83,00
111,15
85,41
97,11
110,00
90,00
100,00
128,70
105,30
117,00
44,46
42,12
14,04
16,38
23,40
10,53
48,00
46,00
22,00
24,00
33,00
19,00
56,16
53,82
25,74
28,08
38,61
22,23
64,00
62,00
38,00
40,00
51,00
35,00
74,88
72,54
44,46
46,80
59,67
40,95
10,53
19,00
22,33
35,00
40,95
DRVO ZA IZRADU CELULOZE
8.
Čet.celuloza u dugom jela i smrča
Čet. celuloza u dugom bora
Čet. bor. celuloze I-III klase
Čet. jela smrča I-III klasa
Tvrdi lišćari
Meki lišćari
9.
m3
m3
m3
m3
m3
m3
38,00
36,00
12,00
14,00
20,00
9,00
DRVO ZA SUHU DESTILIZACIJU
Lišćari
5
.
m3
9,00
- KM R/B
NAZIV PROIZVODA
10.
TEHNIČKA CJEPANICA
Bukva
Hrast
11.
Jed
mj.
CIJENA NA PANJU
Bez PDV
Sa PDV
CIJENA KOD PANJA
Bez PDV
Sa PDV
CIJENA NA MEĐUSTOV.
Bez PDV
Sa PDV
m3
m3
26,00
39,00
30,42
45,63
39,00
52,00
45,63
60,84
57,00
70,00
66,69
81,90
m3
m3
18,00
18,00
21,06
21,06
28,00
28,00
32,76
32,76
44,00
44,00
51,48
51,48
32,00
37,44
43,00
50,31
58,00
67,86
m3
m3
m3
m3
21,00
34,00
19,00
28,00
24,57
39,78
22,23
32,76
30,00
42,00
23,00
37,00
35,10
49,14
26,91
43,29
45,00
57,00
38,00
52,00
52,65
66,69
44,46
60,84
m3
15,00
17,55
24,00
28,08
34,00
39,78
10,00
11,70
19,00
22,23
29
33,93
7,00
4,00
5,00
4,00
1,00
1,00
8,19
4,68
5,85
4,68
1,17
1,17
-
-
-
TANINSKO DRVO
Hrast
Kesten
12.
OGRIJEVNO DRVO
Tvrdi lišćari u dugom (bukva,
hrast, cer) I-III kl
Meki lišćari u dugom
Tvrdi lišćari-bukva I-III klasa
I-III klasa
Meki lišćari
Tvrdi lišć. (hrast,cer)
I-III klasa
Sječanica – otpad u sječi i
međustovarištu
Gule
13.
m3
SITNO TEHNIČKO DRVO
Hmeljevke
Žioke
Vinogradsko kolje
Motke
6
.
Čet.hrast
Ost.vrste
Čet.hrast
Ost.vrste
kom
kom
kom
kom
kom
kom
-
IV. CIJENA DRVNIH SORTIMENATA
FCO KUPAC I STOVARIŠTE
R/B
NAZIV PROIZVODA
1.
TRUPCI ZA REZANJE
I klasa
Jela, crni bor
II klasa
III klasa
I klasa
Smrča
II klasa
III klasa
I klasa
II klasa
III klasa
OGRIJEVNO DRVO
Tvrdi lišćari
I-III kl.
Meki lišćari
I-III kl.
Hrast, cer
Sječanica-otpad na
međustovarištu
Tvrdi lišćari u dugom
Meki lišć. u dugom
2.
Jed
mj.
CIJENA NA
MEĐUSTOV.
BEZ PDV-a
TROŠKOVI
TRANSPORTA
BEZ PDV-a
PRODAJNA CIJENA SA
PREVOZOM
Bez PDV
Sa PDV
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
138,00
125,00
109,00
138,00
125,00
109,00
113,00
100,00
78,00
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,04
18,48
18,48
18,48
156,04
143,04
127,04
156,04
143,04
127,04
131,48
118,48
96,48
182,57
167,36
148,64
182,57
167,36
148,64
153,84
138,63
112,89
m3
m3
m3
57,00
38,00
52,00
13,53
13,53
13,53
70,53
51,53
65,53
82,52
60,29
76,67
m3
34,00
13,53
47,53
55,61
3
m
m3
58,00
45,00
18,33
18,33
76,33
63,33
89,31
74,10
3.
RUDNO DRVO ČETINARA
m3
73,00
18,04
91,04
106,52
4.
CELULOZA U DUGOM
ČETINARA
m3
64,00
18,04
82,04
95,99
Ove cijene se primjenjuju za isporuku franko kupac na području sjedišta Pogona ili Podružnice
«Šumarija» i za prodaju na stovarištu. Obračunata udaljenost do 40 km. Za isporuku van sjedišta se utvrđuje
nova cijena zavisno o relacijama prevoza.
V. CIJENE BETONA NA BETONARI U «BUKOVAČI»
UDALJENOJ OD BOSANSKOG PETROVCA 8 KM
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7
Marka betona
MB-10 frak 0-32
MB-10 frak 0-16
MB-15 frak 0-32
MB-15 frak 0-16
MB-20 frak 0-32
MB-20 frak 0-16
MB-25 frak 0-32
MB-25 frak 0-16
MB-30 frak 0-32
MB-30 frak 0-16
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Jed.
mjere
Cijena bez
PDV-a
Cijena sa
PDV-om
71,50
74,25
79,75
82,50
88,00
93,50
99,00
104,50
110,00
115,00
83,66
86,88
93,31
96,53
102,96
109,40
115,83
122,27
128,70
134,55
VI. CIJENE SPOREDNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
- KM -
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
O P I S
ŠUMSKA TAKSA
za vađenje pijeska
za eksploataciju kamena
šumski humus
ŠUMSKA PAŠA
za konje, goveče i koze
(svih uzrasta)
za sitna grla bez obzira
na starost
SADNICE IZ ŠUMSKIH KULTURA
starosti 2-4 godine
starosti 4-6 godina
starosti 6-10 godina
starost preko 10 godina
SAKUPLJANJE RAZLIČITIH
PLODOVA U ŠUMI
za kesten, jagode, šipak
za gljive
NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMSKIH
PUTEVA
prevoz trupaca
prevoz ogrijeva i celuloze
ostale robe
JAGODE U «RASADNIK» CAZIN
klasa
I
klasa
II
klasa
III
JED.
MJERE
CIJENA BEZ
PDV-a
CIJENA SA
PDV-om
m3
m3
m3
1,40
1,80
1,20
1,64
2,11
1,40
grlo u
sezoni
grlo u
sezoni
0,90
1,05
0,60
0,70
kom
kom
kom
kom
2,70
4,10
5,00
9,60
3,16
4,80
5,85
11,23
kg
kg
0,10
0,80
0,12
0,94
m3
m3
m3
1,80
0,90
0,40
2,10
1,05
0,47
kg
kg
kg
2,56
1,71
0,85
3,00
2,00
1,00
NAPOMENA: Naknada za korištenje šumskih puteva se naplaćuje vlasnicima transportnih sredstava, koji ne
vrše transport kupljenih roba u ŠPD-u.
8
VII.
CIJENE ODSTRELA I KORIŠTENJA DIVLJAČI I
DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU
- KM -
R/B
I
1.
PROIZVOD-USLUGA
KRUPNA DIVLJAČ
Jelen (Cervus elaphus L.)
Lov:
Jelen od 01.09.-31.01.
Košuta i tele od 01.10.-28.02.
Dnevna organizaciona taksa
CIC tačka
do 120 tačaka
od 120,1 do 130 tačaka
od 130,1 do 140 tačaka
od 140,1 do 150 tačaka
od 150,1 do 160 tačaka
od 160,1 do 170 tačaka
od 170,1 do 175 tačaka
od 175,1 do 180 tačaka
od 180,1 do 185 tačaka
od 185,1 do 190 tačaka
od 190,1 do 195 tačaka
od 195,1 do 200 tačaka
od 200,1 do 205 tačaka
od 205,1 do 210 tačaka
preko 210 tačaka, svaka tačka
Promašaj jelena
Za ranjenog, a nepronađenog jelena do 150 tačaka
Za ranjenog, a nepronađenog jelena preko 150 tačaka
Košuta
Tele
Promašaj košute i teleta
Za ranjenu, a nepronađenu košutu
Za ranjeno, a nepronađeno tele
Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg
2.
9
Jelen lopatar (Dama dama L.)
Lov:
Jelen, košuta i tele od 16.09.-31.01.
Dnevna organizaciona taksa
CIC tačka
do 110 tačaka
od 110,1 do 120 tačaka
od 120,1 do 130 tačaka
od 130,1 do 140 tačaka
od 140,1 do 150 tačaka
od 150,1 do 160 tačaka
od 160,1 do 165 tačaka
od 165,1 do 170 tačaka
od 170,1 do 175 tačaka
od 175,1 do 180 tačaka
preko 180 tačaka svaka tačka
CIJENE SA
PDV-om
Sl.Novine 74/12
100,00
430,00
760,00
1.080,00
1.620,00
2.160,00
2.700,00
3.240,00
3.780,00
4.600,00
5.400,00
6.400,00
7.500,00
8.600,00
11.000,00
1.000,00
200,00
800,00
1.600,00
160,00
100,00
50,00
20,00
150,00
15,00
100,00
400,00
660,00
1.080,00
1.620,00
2.420,00
3.240,00
4.060,00
5.400,00
7.020,00
8.640,00
1.000,00
R/B
PROIZVOD-USLUGA
Promašaj jelena
Za ranjenog, a nepronađenog jelena
3.
4.
10
Košuta
Tele
Promašaj košute i teleta
Za ranjenu, a nepronađenu košutu
Za ranjeno, a nepronađeno tele
Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg
Srna (capreolus capreolus L.)
Lov:
Srnjak od 01.06.-31.10.
Srna i lane od 01.10.-31.01.
CIJENE SA
PDV-om
200,00
800,00
160,00
100,00
50,00
20,00
150,00
15,00
Dnevna organizaciona taksa
CIC tačaka
do 75 tačaka
od 75,1 do 80 tačaka
od 80,1 do 85 tačaka
od 85,1 do 90 tačaka
od 90,1 do 95 tačaka
od 95,1 do 100 tačaka
od 100,1 do 105 tačaka
od 105,1 do 115 tačaka, svaka tačka
od 115,1 do 130 tačaka, svaka tačka
preko 130 tačaka, svaka tačka
Promašaj srnjaka
Za ranjenog, a nepronađenog srnjaka
Srna
Lane
Promašaj srne i laneta
Za ranjenu, a nepronađenu srnu
Za ranjeno, a nepronađeno lane
Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg
Divokoza (Rupicapra rupicapra L.)
Lov:
Divojarac i divokoza od 01.09.-31.12.
100,00
Dnevna organizaciona taksa
CIC tačaka
do 60 tačaka
od 60,1 do 65 tačaka
od 65,1 do 70 tačaka
od 70,1 do 80 tačaka
od 80,1 do 85 tačaka
od 85,1 do 90 tačaka
od 90,1 do 95 tačaka
od 95,1 do 100 tačaka
od 100,1 do 105 tačaka
od 105,1 do 110 tačaka
preko 110 tačaka, svaka tačka
Promašaj divojarca i divokoze
Za ranjenog, a nepronađenog divojarca/divokozu
Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg
150,00
250,00
280,00
300,00
340,00
420,00
520,00
600,00
50,00
100,00
150,00
100,00
400,00
70,00
50,00
50,00
70,00
50,00
10,00
660,00
800,00
960,00
1.140,00
1.360,00
1.620,00
1.940,00
2.360,00
2.920,00
3.900,00
300,00
200,00
1.000,00
10,00
R/B
5.
PROIZVOD-USLUGA
Divlja svinja (Sus scrofa L.)
Lov:
Vepar i nazime od 01.01.-31.12.
Krmača i prase od 01.08.-31.12.
Dnevna organizaciona taksa
CIC tačaka
do 90 tačaka
od 90,1 do 100 tačaka
od 100,1 do 105 tačaka
od 105,1 do 108 tačaka
od 108,1 do 110 tačaka
od 110,1 do 112 tačaka
od 112,1 do 114 tačaka
od 114,1 do 116 tačaka
od 116,1 do 118 tačaka
od 118,1 do 120 tačaka
preko 120 tačaka, svaka tačka
Promašaj divlje svinje
Za ranjenog, a nepronađenog vepra
Krmača
- do 70 kg težine
- od 71 kg težine
- preko 100 kg težine
Nazime
Prase
Promašaj krmače, nazimeta i praseta
Za ranjenu, a nepronađenu krmaču, nazime i prase
Meso u koži (bez utrobe i glave) 1 kg
6.
7.
11
Medvjed (Ursus arctos L.)
Lov:
od 01.10.-31.12. i od 01.03.-15.05.
Dnevna organizaciona taksa
CIC tačaka
do 150 tačaka
od 150,1 do 180 tačaka
od 180,1 do 200 tačaka
od 200,1 do 210 tačaka
od 210,1 do 220 tačaka
od 220,1 do 230 tačaka
od 230,1 do 240 tačaka
od 240,1 do 250 tačaka
od 250,1 do 260 tačaka
od 260,1 do 270 tačaka
od 270,1 do 280 tačaka
od 280,1 do 290 tačaka
od 290,1 do 300 tačaka
preko 300 tačaka, svaka tačka
Promašaj medvjeda
Za ranjenog, a nepronađenog medvjeda
Meso u koži (bez utrobe, glave i krzna)
Vuk (Canis lupus L.)
Lov:
Vuk od 01.01.-31.12.
Vučica i mladi od 01.07.-28.02.
Dnevna organizaciona taksa
CIC tačaka
CIJENE SA
PDV-om
80,00
305,00
430,00
555,00
630,00
680,00
780,00
880,00
1.050,00
1.275,00
1.425,00
100,00
200,00
300,00
300,00
120,00
220,00
250,00
120,00
80,00
50,00
100,00
3,00
200,00
1.200,00
1.800,00
2.600,00
3.600,00
4.400,00
5.300,00
6.200,00
7.300,00
8.300,00
9.400,00
10.600,00
11.800,00
13.000,00
300,00
300,00
6.000,00
15,00
100,00
8.
II
do 70 tačaka
od 70,1 do 80 tačaka
od 80,1 do 90 tačaka
od 90,1 do 100 tačaka
od 100,1 do 110 tačaka
od 110,1 do 120 tačaka
preko 120 tačaka, svaka tačka
Promašaj vuka
Za ranjenog, a nepronađenog vuka
Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.)
Lov:
od 15.03.-31.05.
Dnevna organizaciona taksa
Odstrel
Ranjavanje
Promašaj
SITNA DIVLJAČ
Dnevna organizaciona taksa
Vrsta divljači
Kuna bjelica (lov od 01.10-29.02.)
Kuna zlatica (lov od 01.11-29.02.)
Zec (lov od 01.10-31.12.)
Lještarka mužjak (lov od 16.08-31.10.)
Fazan (lov od 01.10-15.01.)
Jarebica kamenjarka (lov od 15.09-31.12.)
Jarebica poljska-trćka skvržulja (lov od 15.09-31.12.)
Prepelica (lov od 01.08-31.12.)
Šljuka šumska (lov od 01.10-01.03.)
Bekasin (lov od 01.10-01.03.)
Golubovi (lov od 01.10-31.01.)
Grlica (lov od 01.10-31.01.)
Guske divlje (lov od 01.09-31.01.)
Patke divlje (lov od 01.09-31.01.)
Liska crna (lov od 01.09-31.01.)
Lisica
Divlja mačka
Jazavac
Odstrel divljači pripada lovcu
R/B
III
PROIZVOD-USLUGA
DRUGE USLUGE U LOVIŠTU
Prevodilac (KM/dan)
Autobus/kombibus (KM/km)
Terensko vozilo (KM/km)
Traktor (KM/h)
Čamac (KM/h)
Kolska zaprega (KM/dan)
Konj (KM/dan)
Snimanje lovišta kamerom uz vodiča (KM/dan)
Foto lov sa čeke uz vodiča (KM/vodič)
Korištenje psa (KM/dan)
Noćenje i boravak u lovačkoj kući za svakog
pojedinog lovca (_______)
Osiguranje za svakog pojedinog lovca(KM/osig.)
12
600,00
800,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
100,00
100,00
500,00
100,00
2500,00
1250,00
500,00
20,00
50,00
80,00
55,00
80,00
20,00
40,00
25,00
5,00
10,00
10,00
5,00
5,00
20,00
16,00
8,00
20,00
180,00
60,00
CIJENE SA
PDV-om
150,00
4,00
2,00
30,00
50,00
200,00
100,00
200,00
100,00
30,00
60,00
50,00
VIII. CIJENE ZA OBRAČUN ŠTETE UČINJENE KRIVOLOVOM
-KM-
R/B
I
II
13
PROIZVOD-USLUGA
TRAJNO ZAŠTIĆENA DIVLJAČ
Vidra
Ris
Vjeverica
Koka Velikog tetrijeba
Mali tetrijeb
Koka Malog tetrijeba
Koka Šumske jarebice
Supovi-lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje,
sokolovi, jastrebovi, sove
Čaplje (osim sive čaplje) rode, labudovi,nesiti,
sivi ždral, droplje, liske (osim crne liske),
šalarke, prutke, muljače, vivak podavizdač,
pomornici, galebovi, čigre, kirgiska sađa, ronci,
vranci, gnjurci, pljenori, galica, čolica i galica
crvenokljuna
Uništeno gnijezdo trajno zaštićene pernate
divljači
Jaje iz gnijezda trajno zaštićene pernate divljači
Mladunče (do 10 sedmica iz gnijezda trajno
zaštićene pernate divljači
LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENA DIVLJAČ
Smeđi medvjed (mužjak i ženka)
Meče (do 2 godine starosti)
Srdać
Srna
Lane ( do 1 godine starosti)
Divokoza (mužjak i ženka)
jare divokoze (do 1 godine starosti)
Jelen obični
Košuta jelena običnog
Tele jelena običnog
Jelen lopatar
Košuta jelena lopatara
Tele jelena lopatara
Kozorog
Koza (ženka kozoroga)
Jare kozoroga
Vepar
Krmača
Nazime, prase
Vuk (mužjak i ženka)
Vuče (do 1 godine starosti)
Kuna zlatica, kuna bjelica
Zec
Veliki tetrijeb-mužjak
Jerebica šumska-mužjak
Fazan
Prepelica
Jerebica kamenjarka
Jarebica poljska
Šljuke
Divlji golubovi
Grlica
CIJENE SA
PDV-om
3.000,00
2.000,00
300,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
500,00
20.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
1.500,00
5.000,00
1.500,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
3.000,00
1.500,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
3.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
300,00
200,00
300,00
300,00
300,00
100,00
100,00
Divlje patke
Divlje guske
Crna liska
Uništeno gnijezdo lovostajem zaštićene pernate
divljači
Jaje iz gnijezda lovostajem zaštićene pernate
divljači
Mladunče (do 10 sedmica ) iz gnijezda
lovostajem zaštićene pernate divljači
300,00
500,00
300,00
500,00
100,00
500,00
Za divljač koja je nabavljena i u lovište puštena u cilju unošenja divljači radi
osvježenja krvi divljači, naknada se utvrđuje tako što se pored cijene iz predhodnog
stave zaračunava i nabavna cijena te divljači.
14
OPŠTI USLOVI PRIMJENE CIJENE ODSTRELA DIVLJAČI
-
Dane lovljenja pojedine divljači po odstrelnoj uplati određuje ŠPD «UNSKO-SANSKE
ŠUME» d.o.o Bos. Krupa, uz dogovor sa lovcem koji posjeduje odobrenje za odstrel.
-
ŠPD ima diskreciono pravo da bez posebnog obrazloženja ne izdaje odobrenje za bilo koju
divljač u lovištima, nekom od zainteresiranih lovaca.
-
ŠPD ima pravo izvršiti izmjenu termina lova, ako vremenske prilike ili neki drugi
opravdani razlozi ne daju optimalan uvjet za izvršenje lova.
-
Dnevna organizaciona taksa obuhvata slijedeće usluge:
- kod lova krupne divljači: ulaz u lovište, organizaciju lova, usluge stručnog pratioca,
upotrebu lovnih objekata i obradu trofeja za transport,
- kod lova velikog tetrijeba i lještarke organizacija lova, ulaz u lovište i usluge stručnog
pratioca
- kod lova sitne divljači: ulaz u lovište i organizaciju lova
-
Lovac koji ima odobrenje za odstrel jedne divljači maže odstreliti i drugu planiranu divljač
ovim Cjenovnikom, pod uslovima obračuna trofeja po ovom Cjenovniku, ako mu to
dozvoli stručni pratilac.
-
Odstrel se plaća u vrijednosti trofeja ocjenjenog u poenima prema internacionalnim
formulama Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divljači (CIC).
-
Zaposlenici ŠPD-a ne plaćaju cijenu odstrela vuka, lisice,kune bijelice, divlje mačke ,
šakala i jazavca radi održavanja ovih vrsta predatora na podnošljive brojnosti.
-
Kod Sanitarnog ostrela koji vrši stručna Služba korisnika lovišta ne naplaćuje se naknada
az ostrel i meso.
-
U slučaju eventualnog trofeja isti se naplaćuje u skladu sa ovim Cjenovnikom.
-
Lovcu uplatom akontacije-ulaska u lovište, i prava na odstrel pripada od visoke divljači, i to:
- srndać – cijeli primjerak ili koža sa glavom
- medvjed – cijeli primjerak ili samo koža sa glavom
- divlje svinje – cijeli primjerak ili samo koža sa glavom
- tetrijeba gluhana – cijeli primjerak
- vuka – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
- risa – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
- divlja mačka – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
- lisica – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
- jazavac – cijeli primjerak ili samo krzno sa glavom
-
Za lovce iz inozemstva cijene se obračunavaju u konvertibilnim markama na dan kada se vrši
lov. Akontacija koju uplaćuje lovac da bi dobio odobrenje za odstrel pojedine divljači, ne
vraća mu se. Ako lovac zahtjeva da puca i na drugu divljač, akontaciona cijena mu se ne
uračunava u trofejnu vrijednost odstreljene druge divljači ili u ostale usluge. Ako imalac
odobrenja u toku lova određene divljači odstreli srnu, lane, mečku koja vodi mlade, meče,
koku tetrijeba i ostalu divljač za koju je u to vrijeme lovostaj, plaća za svaku od divljači
-
15
-
cijenu utvrđenu odštetnim Cjenovnikom i Pravilnikom o uslovima i načinu vršenja lova i
korištenje lovišta i divljači.
-
Po osnovu pravilnika, obračunava se naknada štete za bespravno ulovljenu, ubijenu,
uhvaćenu ili ozljeđenu divljač i njihovu mladunčad, za bespravno uništena gnijezda, uništena
ili oštećena jaja pernate divljači u lovištima, kao i naknada štete prouzrokovane na divljači u
ovom lovištu, nestručnom upotrebom sredstava za zaštitu bilja i šumskog drveća od bolesti i
štetočina, kao i od namjernih i neobazrivih fizičkih lica a koja na bilo koji način izazovu
požar u šumi, šumskim livadama i pašnjacima.
-
Također se šteta na divljači obračunava počiniocima štete na šumskim izvorima, lokvama i
potocima, koji na bilo koji način iste unište, zatruju ili zagade.
-
Cijena štete koje se naprave na vrelima, lokvama, potocima i šumskim požarima, kao i
bespravna odlaganja smeća po lovištu, se procjenjuje od slučaja do slučaja, a ŠPD za slučaj
formira svoju komisiju koja utvrđuje visinu štete na divljači i opšte štete na šumskom
zemljištu, bilo da je ono obraslo ili se radi o livadama i pašnjacima.
Shodno navedenom obrazovat će se komisija od strane ŠPD-a, koja će izvršiti procjenu
pričinjene štete na lovno-privrednim i lovno-uzgojnim objektima.
16
IX. CIJENE USLUGE SJEČE-IZVOZA-IZNOSA
KM/m3
rudno
celuloz
a
ogrijev
Ogrijev
u
dugom
rudno
gul
e
LIŠĆARI
trupci
Celuloz
au
dugom
ČETINARI
Ttrupci
OPIS
17
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
I
Bez PDV
7,82
10,00
17,82
8,22
10,00
18,22
8,71
13,06
21,77
8,22
10,00
18,22
9,60
10,89
20,49
10,00
14,74
24,74
7,33
10,40
17,73
7,56
7,58
10,31
11,60
21,91
KATEGORIJA
III
II
Sa PDV
9,15
11,70
20,85
9,62
11,70
21,32
10,19
15,28
25,47
9,62
11,70
21,32
11,23
12,74
23,97
11,70
17,25
28,95
8,58
12,17
20,75
8,85
8,85
12,06
13,57
25,63
Bez PDV
8,22
10,89
19,11
8,71
11,28
19,99
9,10
14,74
23,84
8,71
10,98
19,69
10,00
12,28
22,28
10,49
15,20
25,69
7,82
11,78
19,60
7,82
7,82
10,76
13,04
23,80
Sa PDV
9,62
12,74
22,36
10,19
13,20
23,39
10,65
17,25
27,90
10,19
12,85
23,04
11,70
14,37
26,07
12,27
17,78
30,05
9,15
13,78
22,93
9,15
9,15
12,59
15,26
27,85
Bez PDV
8,71
12,28
20,99
9,10
12,67
21,77
9,60
16,27
25,87
9,10
12,67
21,77
10,89
13,56
24,45
11,39
17,46
28,85
8,71
13,56
22,27
8,71
8,71
11,70
13,56
25,25
Sa PDV
10,19
14,37
24,56
10,65
14,82
25,47
11,23
19,04
30,27
10,65
14,82
25,47
12,74
15,87
28,61
13,33
20,43
33,76
10,19
15,87
26,06
10,19
10,19
13,69
15,87
29,56
IV
Bez PDV
9,70
13,56
23,26
9,60
14,45
24,05
10,00
17,94
27,94
9,60
14,45
24,05
11,39
15,84
27,23
12,28
19,01
31,29
9,10
15,38
24,48
9,10
9,10
12,30
16,02
28,32
V
Sa PDV
11,35
15,87
27,22
11,23
16,91
28,14
11,70
20,99
32,69
11,23
16,91
28,14
13,33
18,53
31,86
14,37
22,24
36,61
10,65
17,99
28,64
10,65
10,65
14,39
18,74
33,13
Bez PDV
10,89
14,95
25,84
10,49
15,84
26,33
10,89
19,48
30,37
10,49
15,84
26,33
12,28
16,73
29,01
13,41
21,06
34,47
10,49
16,23
26,72
10,49
10,49
13,21
17,66
30,87
Sa PDV
12,74
17,49
30,23
12,27
18,53
30,80
12,74
22,79
35,53
12,27
18,53
30,80
14,37
19,57
33,94
15,69
24,64
40,33
12,27
18,99
31,26
12,27
12,27
15,46
20,66
36,12
X.CIJENE USLUGA SJEČE-IZVOZA ŽIČAROM KM/ m3
- KMOPIS
ČETINARI
Trupci
Rudno
Celuloza
Celuloza u
dugom
LIŠĆARI
Trupci
Ogrijev
Ogrijev u
dugom
Gule
18
I
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
Usluge izvoza
UKUPNO:
Usluge sječe
UKUPNO:
Bez PDV
11,65
17,08
28,73
11,22
18,22
29,44
11,65
11,49
18,22
29,71
13,13
19,24
32,37
13,66
11,22
18,68
29,90
11,22
-
Sa PDV
13,63
19,98
33,61
13,13
21,32
34,45
13,63
13,44
21,32
34,76
15,36
22,51
37,87
15,98
13,13
21,86
34,99
13,13
13,13
KATEGORIJA
II
Bez PDV
Sa PDV
12,19
13,33
17,65
20,65
29,84
33,98
11,65
13,63
18,79
21,98
30,44
35,61
12,19
13,33
11,65
13,63
18,79
21,98
30,44
35,61
13,77
16,11
19,93
23,32
33,70
39,43
14,31
16,74
11,65
13,63
19,35
22,64
31,00
36,27
11,22
13,13
13,13
III
Bez PDV
12,71
18,22
30,93
12,18
19,35
31,53
12,71
12,19
19,35
31,54
14,30
20,49
34,79
14,83
12,19
19,92
32,11
11,22
-
Sa PDV
14,87
21,32
36,19
14,25
22,64
36,89
14,87
14,26
22,64
36,90
16,73
23,97
40,70
17,35
14,26
23,31
37,57
13,13
13,13
XI. CIJENA VUČE DRVNIH SORTIMENATA ANIMALOM
Povoljni
Cijena KM/m3
Bez PDV
Sa PDV
Vuča oblovine lišćara
100
12,95
15,15
200
14,62
17,10
300
17,05
19,94
400
18,41
21,54
500
20,35
23,81
Vuča oblovine četinara
100
10,81
12,64
200
12,59
14,73
300
14,02
16,40
400
16,27
19,04
500
17,82
20,85
Vuča rudnog drveta četinara
100
11,88
13,90
200
13,65
15,97
300
16,39
19,18
400
17,34
20,29
500
18,42
20,38
Relacija u
m
-
Nepovoljni
Cijena KM/m3
Bez PDV
Sa PDV
14,02
15,80
18,06
19,72
21,02
16,40
18,49
21,13
23,07
24,59
15,08
17,11
19,13
20,56
22,19
17,64
20,02
22,38
24,06
25,96
11,88
13,52
15,32
17,34
18,89
13,90
15,82
17,92
20,29
22,10
12,95
14,72
16,63
18,77
19,96
15,15
17,36
19,46
21,96
23,35
12,95
14,72
16,15
17,70
19,48
15,15
17,22
18,90
20,71
22,79
14,60
15,67
16,98
18,65
20,54
17,08
18,33
19,87
21,82
24,03
Cijene se odnose na vuču animalom(konjima) od šuma-panja do međustovarišta.
- CIJENA PRIMICANJA ANIMALOM DRVNIH SORTIMENATA
Povoljni
Cijena KM/m3
Bez PDV
Sa PDV
Vuča oblovine lišćara
100
200
300
400
500
Vuča oblovine četinara
100
200
300
400
500
Vuča rudnog drveta četinara
100
200
300
400
500
Relacija u
m
-
USLOVI RADA
Srednje povoljni
Cijena KM/m3
Bez PDV
Sa PDV
USLOVI RADA
Srednje povoljni
Cijena KM/m3
Bez PDV
Sa PDV
Nepovoljni
Cijena KM/m3
Bez PDV
Sa PDV
7,54
8,55
9,56
10,28
11,09
8,82
10,01
11,19
12,03
12,98
6,47
7,36
8,31
9,38
9,98
7,57
8,68
9,73
10,98
11,67
7,30
7,83
8,49
9,32
10,27
8,54
9,16
9,93
10,91
12,01
Primicanje drvnih sortimenata od šuma panja do traktorskog puta.
NAPOMENA: Cijena za kombinovanu vuču drvnih sortimenata jednaka je cijeni primicanja
animalom plus cijene izvoza traktorom.
19
XII. CIJENE PREVOZA DRVNIH SORTIMENATA
KM/m3
Relacija u
km
0-5
6-10
11-14
15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-70
71-80
81-90
91-100
100-110
110-120
120-130
130-140
140 i više
OBLOVINA
Četinara
Lišćara
Bez
Bez
Sa PDV
Sa PDV
PDV
PDV
2,55
2,98
2,70
3,16
4,08
4,77
4,32
5,05
6,63
7,76
7,02
8,21
7,59
8,88
8,03
9,40
9,02
10,55
9,57
11,20
11,55
13,51
12,10
14,16
13,09
15,31
13,53
15,83
14,52
16,99
14,52
16,99
15,07
17,63
15,51
18,15
15,51
18,15
16,06
18,79
16,06
18,79
16,72
19,56
16,72
19,56
17,60
20,59
17,60
20,59
18,15
21,24
18,15
21,24
18,59
21,75
18,59
21,75
19,14
22,39
19,14
22,39
19,69
23,03
19,69
23,03
20,57
24,07
21,12
24,71
22,11
25,87
21,56
25,23
22,66
26,51
22,11
25,87
23,10
27,03
22,88
26,77
23,76
27,80
23,54
27,54
24,31
28,44
CIJEPANO
Četinara
Lišćara
Bez
Bez
Sa PDV
Sa PDV
PDV
PDV
2,00
2,34
2,20
2,57
3,20
3,74
3,52
4,12
5,20
6,08
5,72
6,69
6,05
7,08
6,60
7,72
6,60
7,72
8,03
9,40
7,04
8,24
8,58
10,03
7,59
8,88
9,57
11,20
8,03
9,40
10,01
11,71
8,58
10,04
10,56
12,36
9,02
10,55
11,11
13,00
11,55
13,51
12,10
14,16
13,64
15,96
14,63
17,12
14,08
16,47
15,07
17,63
15,07
17,63
15,62
18,28
15,62
18,28
16,06
18,79
16,06
18,79
16,61
19,43
16,61
19,43
16,72
19,56
16,72
19,56
18,15
21,23
17,60
20,59
18,59
21,75
18,37
21,49
19,40
22,70
19,36
22,65
19,69
23,04
19,80
23,17
20,24
23,68
Za solo vožnju, kad vremenski uslovi (zima) ne dozvoljavaju vožnju prikolicom cijena
prevoza se uvećava za 10%.
XIII. CIJENE UTOVARA I ISTOVARA DRVNIH SORTIMENATA
KM/m3
R/B
1.
2.
3.
VRSTE USLUGE
Utovar u kamion
Istovar iz kamiona
Utovar vagona
CIJENE BEZ PDV
1,98
0,99
2,97
CIJENE SA PDV
2,32
1,16
3,47
20
CIJENE PREVOZA SADNOG MATERIJALA
ZA VOZILO NOSIVOSTI DO 10 TONA
KM/po turi
RELACIJA (km)
0-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
131-140
141-150
151-160
161-170
171-180
181-190
191-200
CIJENA
bez PDV
60,90
75,50
80,90
90,90
95,50
100,90
105,50
115,50
136,40
140,90
145,50
150,90
155,50
160,90
166,40
172,70
178,20
184,60
190,90
196,40
204,60
209,10
218,20
222,70
sa PDV
71,25
88,34
94,65
106,35
111,74
118,05
123,44
135,14
159,59
164,85
170,24
176,55
181,94
188,25
194,69
202,05
208,49
215,98
223,35
229,79
239,38
244,65
255,29
260,56
21
XV.
CIJENE PROIZVODA I USLUGA NA SEPARACIJI DOLOMITNOG
MATERIJALA U «BUKOVAČI» UDALJENE OD BOS. PETROVCA 8 KM
- KM Jed.
Cijena
bez
Cijena
s
R/B MATERIJAL -USLUGA
mjere
PDV
PDV
1.
Agregat 0-4
m3
16,00
18,72
3
2.
Agregat 4-8
m
13,00
15,21
3.
Agregat 8-16
m3
13,00
15,21
3
4.
Agregat 16-31,5
m
13,00
15,21
5.
Mješavina 0-16
m3
15,00
17,55
6.
Mješavina 0-31,5
m3
15,00
17,55
3
7.
Prirodna mješavina
m
10,00
11,70
8.
Prevoz pijeska 0-1
m3
3,82
4,47
9.
Prevoz pijeska 2-3
m3
5,18
6,06
3
10. Prevoz pijeska 4-5
m
6,09
7,13
11. Prevoz pijeska 6-10
m3
7,00
8,19
12. Prevoz pijeska 11-15
m3
7,90
9,24
3
13. Prevoz pijeska 16-20
m
9,72
11,37
14. Prevoz pijeska 21-25
m3
12,45
14,57
15. Prevoz pijeska 26-30
m3
14,73
17,23
16. Prevoz pijeska 31-40
m3
16,55
19,36
17. Prevoz pijeska 41-50
m3
18,36
21,48
3
18. Prevoz pijeska 51-60
m
20,40
23,87
19. Prevoz pijeska 61-70
m3
22,15
25,92
20. Prevoz pijeska 71-80
m3
23,50
27,50
3
21. Utovar-istovar
m
2,60
3,04
Cijena agregata je utovareno u kamion
XVI. CIJENA USLUGA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I VOZILA
- KM -
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MAŠINA - VOZILO
Buldozer
Grejder
Utovarač 250
Rovokopač 1000
Skip
Valjak
Kompresor
Kiper
Labudica
Kiper s posipačicom
Traktor s ralicom
Traktor
Samoutovarivač
Utovarač celuloze
Berač kukuruza
Jed.mjere
sat
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
dan
sat
«
dan
CIJENA
Cijena bez PDV
120,01
89,98
79,97
89,98
60,06
50,05
50,05
60,06
40,04
69,96
49,94
69,96
60,06
60,06
352,00
Sa PDV
140,41
105,28
93,56
105,28
70,27
58,56
58,56
70,27
46,85
81,85
58,43
81,85
70,27
70,27
411,84
22
XVII.
PREVOZ VODE
Prevoz vode
Prevoz vode
Prevoz vode
Prevoz vode
Prevoz vode
Prevoz vode
Prevoz vode
Prevoz vode
Prevoz vode
CIJENE USLUGE PREVOZA VODE
UDALJENOST
(km)
2 – 3 km
4 – 5 km
6 – 10 km
11 – 15 km
16 – 20 km
21 – 25 km
26 – 30 km
31 – 40 km
41 – 50 km
NETO CIJENA
(tura 8 m3)
65,00
75,00
83,00
90,00
105,00
112,00
141,37
155,90
170,43
- KM CIJENA SA
PDV
76,05
87,75
97,11
105,30
122,85
131,04
165,40
182,40
199,40
Tura se odnosi na 8 m3 vode – u cijenu uključeno istakanje i rad pumpe.
XVIII.
CIJENA USLUGA IZRADE ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE
R/B
Kategorija šuma i zemljišta
1.
2.
3.
Visoke šume sa prirodnom obnovom
Visoke degradirane šume
Šumske kulture iznad taksacionog
praga
Šumske kulture ispod taksacionog
praga
Izdanačke šume
Šibljaci
Ostale produktivne površine
Neproduktivne šume
Minirane površine
Priprema karata
Izrada karata definitivna verzija
Obrada podataka
Obilježavanje granica odsjeka po 1 km
Obilježavanje granica odjela po 1 km
Izrada lovne osnove
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Cijene KM/ha
bez PDV-a
17,50
16,50
Cijene KM/ha
sa PDV-om
20,48
19,31
17,50
20,48
8,25
9,65
7,10
2,10
1,80
1,60
4,00
1,17
1,18
0,70
218,40
164,45
0,53
8,31
2,46
2,11
1,87
4,68
1,37
1,38
0,82
255,53
192,41
0,62
23
XIX. CIJENE USLUGA IZDAVANJA KARTOGRAFSKIH PODLOGA
R/B
1.
2.
3.
4.
VRSTA PROIZVODA
Karte M = 1:25.000 u boji na papiru
Skenirane karte M = 1:25.000 u boji
Skenirane karte M=1:25.000 ili plana
(M=1:2.500, M=1:1.000)
crno-bijelo
Geokodiranje
planova
plana
(M=1:2.500, M=1:1.000) i
karata M=1:25.000
Cijene KM/kom
bez PDV-a
13,60
22,70
Cijene KM/kom
sa PDV-om
15,91
26,56
13,60
15,91
45,50
53,24
XX. CIJENE USLUGA RADA ODREĐENIH ZAPOSLENIKA
I KORIŠTENJA SREDSTAVA
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VRSTA USLUGE
KV majstor
Pomoćni radnik
Rad tokar. stroj.
Rad elekro aparata
Rad CO2 aparata
Špenovanje gibnja
Punjenje baterije
Upotreba pumpe za gorivo
Upotreba hidranta
Čuvanje vozila
Upotreba aparata za pranje
vozila
Jed. mjere
sat
«
«
«
«
«
kom
lit
m3
auto/dan
po vozilu
Cijena bez
PDV
18,20
12,70
22,70
13,60
13,60
18,20
18,20
0,07
1,80
6,40
2,70
- KM Cijena
sa PDV
21,29
14,86
26,55
15,91
15,91
21,29
21,29
0,08
2,11
7,49
3,16
24
XXI.CIJENA DOZNAKE STABALA I IZRADA
IZVEDBENIH PROJEKATA
NETO CIJENA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rekognosciranje terena (013 h/ha)
Vađenje taksacionih elemenata (0,13 h/ha)
Doznaka stabala po normi (5 ha/dan)
Obrada podataka i obračun (0,13 h/ha)
Izrada tabela i grafikona (0,26 h/ha)
Pisanje projekta i izrada karte (=,13 h/ha)
Slaganje i povezivanje projekta (0,13 h/ha)
Obilježavanje traktorskih vlaka (0,26 h/ha)
Ukupni troškovi plaće projektanta
9. Topli obrok projektanta
10. Plaća pomoćnih radnika (3 radnika)
11. Topli obrok pomoćnih radnika
12. Prevoz projektanta i pomoćnog radnika
S V E G A:
0,68 KM/ha
0,68 KM/ha
8,21 KM/ha
0,68 KM/ha
1,36 KM/ha
0,68 KM/ha
0,68 KM/ha
1,36 KM/ha
14,33 KM/ha
2,80 KM/ha
11,31 KM/ha
5,60 KM/ha
4,05 KM/ha
38,09 KM/ha
BRUTO CIJENA:
1. Ako su projektanti i radnici u radnom odnosu 56,04 KM/ha
2. Ako je projektant u radnom odnosu, a pomoćni
radnici po ugovoru
53,78 KM/ha
3. Ako su projektanti i radnici po ugovoru
o djelu
50,91 KM/ha
25
XXII. CIJENE SADNOG MATERIJALA
VRSTA PROIZVODA
ALBIES ALBA – obična jela
PICEA ABIES – obična smrča
Starost
godina
Visina nadzemnog
dijela cm
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
1+1
do 10
do 30
do 40
do 10
do 20
do 30
do 30
I klasa do 30
II klasa do 20
I klasa do 50
II klasa do 30
2+1
2+2
5 - 10
PINUS NIGRA – crni bor
1+0
2+0
3+0
2+1
2+2
5 - 10
PINUS SILVESTRIS – bijeli bor
26
1+0
2+0
2+0
50 – 100
100 – 150
150 - 200
U granicama standarda
do 20
do 50
30 – 50
50 - 70
50 – 100
100 – 150
150 - 200
U granicama standarda
U granicama standarda
do 20
KM/kom
Stablašice
Klasične sadnice
Kontejner nisula
-
0,30
0,60
0,65
0,20
0,30
0,40
-
0,35
0,45
0,40
0,60
-
-
0,50
5,00
8,00
10,00
5,00
8,00
10,00
-
0,20
0,25
0,35
-
0,40
0,45
-
0,20
0,30
Kalemljene
sadnice
Primjenjuje se i
za albies alba
obična- jela-
PSEUDOTSUGA VIRIDIS – duglazija
LARIX DECIDUA - ariš
1+2
2+2
1+0
2+0
1+2
1+3
2+2
5 - 10
1+0
2+0
2+1
5 - 10
ABIES CONOCOLOR
CHANAECYPARIS LANSONIANA –
pačempres
THUJA OCCIDENTALIS
5 – 15
1+0
2+0
3+0
2+1
2+2
1+0
2+0
3+0
2+1
2+2
1+0
ADER PSEUDOPLATANUS – gorski
javor
2+0
1+0
27
do 30
do 40
do 15
do 30
do 40
do 60
do 80
100 - 200
do 20
do 40
do 60
60 – 100
100 – 200
150 – 200
200 – 300
do 50
30 - 50
50 – 100
100 – 150
100 – 150
150 – 250
do 50
15,00
8,00
20,00
20,00
50,00
5,00
10,0
-
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50
1,00
2,00
0,50
1,00
2,00
0,45
0,50
0,60
0,70
0,40
0,35
0,40
0,40
0,45
0,50
0,50
3,00
4,00
3,00
4,00
-
-
FRAXINUS EXCELSIOR – bijeli jasen
FRAXINUS EXCELSIOR – bijeli jasen
2+0
1+0
FAGUS SILVATICA - bukva
2+0
1+0
QUERCUS PETRAEA – hrast kitnjak
2+0
1+0
CASTANEA SATIVA – pitomi kesten
2+0
CASTAGNO MARRONE - marun
1+0
JUGLANS REGIA - orah
2+0
1+0
PRUNUS AVIUM - trešnja
ROBINIA PSEUDOACCACIA bagrem
28
2+0
1+0
2+0
1+0
30 - 50
50 – 100
100 – 150
100 – 150
150 – 250
do 30
do 30
30 – 50
do 30
30 – 50
do 50
50 - 100
do 30
30 – 50
50 – 100
100 - 150
150 – 200
50 – 100
100 – 150
do 50
50 – 100
50 – 100
100 – 150
100 – 150
150 – 200
do 50
50 – 100
50 – 100
100 – 150
U granicama standarda
U granicama standarda
-
5,00
10,00
3,00
5,00
5,00
8,00
-
0,45
0,55
0,60
0,30
0,35
0,45
0,30
0,35
0,40
0,50
0,30
0,50
0,60
0,40
0,50
0,60
0,65
0,50
0,55
0,60
0,70
0,20
0,25
1,00
-
10,00
15,00
-
KARRIA
BETULA VERUCOSA - breza
Sadnice ukrasnog grmlja
Živić i jagoda
U cijenu nije uključen PDV
29
2+0
3+0
30-50 cm
50-80 cm
-
do 150
do 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500
-
8,00
10,00
20,00
35,00
40,00
3,00
5,00
0,60
2,00
3,00
6,00
10,00
-
-
-
XXIII. CIJENA RADA ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA
R/B
FAZA RADA
Jedinica
mjere
Povoljni
KM/jedinici
USLOVI RADA
Srednje povoljni
KM/Jedinici
Nepovoljni
KM/jedinici
I. RADOVI NA POŠUMLJAVANJU
1.
a) Priprema površina
Priprema površina za pošumljavanje-sjetvom
Grabljenje lišća grabljama ili motikom
norma
2.
Prekopavanje zemljišta motikom od 10 cm dubine
dana/ha
3.
dana/ha
4.
Priprema površine za prirodnu obnovu
Priprema površina za šumsko uzgojne radova
(okopavanje kulture)
5.
Priprema površina za podsijavanje jele
dana/ha
6.
Sanacija opožarene kulture starosti od 1-5 god.
ha
7.
Sanacija opožarene kulture starosti od 6-10 god.
ha
8.
Sanacija opožarene kulture starosti od 11-20 god.
ha
9.
Sanacija opožarene kulture starosti od 21-30 god.
ha
10.
Sanacija opožarene kulture starosti od preko 30 god.
Priprema površina za pošumljavanje sadnjom
Uklanjanje grana, grmlja, paprati, kupina i
zakržljalog podmlatka koji smeta pošumljavanje
ha
119,99
156,02
191,96
479,85
719,93
959,71
40,99
49,20
57,40
102,51
123,01
143,51
61,51
73,81
86,10
dana/ha
dana/ha
239,58
335,61
407,88
359,37
455,40
551,43
455,40
551,43
647,46
527,67
623,70
718,74
599,94
695,97
791,01
191,96
287,89
norma
144,05
11.
30
Čista sastojina četinara (visoka šuma)
dana/ha
R/B
12.
13.
14.
15.
16.
FAZA RADA
Čista sastojina lišćara i mješovite (četinari i lišćari)
visoke šume
Jedinica
mjere
Sječa na golo u šikarama i šibljacima gdje nema drvnih
sortimenata. ALAT: Motorna pila, sjekira, ručna pila
Uklanjanje zeljastog korova
ALAT: kosa, kosijer, motika
Tretiranje površina selektivnim herbicidima na kojima je
izvršena sječa na golo
dana/ha
19.
Pošumljavanje krampom u rupe (na šumskom
zemljištu) 20x40 cm
Norma
21.
22.
23.
24.
25
31
Nepovoljni
KM/jedinici
287,99
359,96
431,84
405,50
532,32
659,04
191,75
287,89
383,92
95,93
143,95
191,96
Priprema površina za pošumljavanje sadnjom izdanačka šuma
Sječa na golo u izdanačkim šumama gdje ima
sortimenata (tanka oblovina, celuloza, ogrjev)
primjenjuje se normativ za sječu i izradu prema
postojećem normativu za izdanačke šume
18.
20.
USLOVI RADA
Srednje povoljni
KM/Jedinici
dana/ha
norma
Sadnja sadnica
Sjetvom sjemena četinara, javor, jasen
Sjetvom sjemena bukve i hrasta, kestena pod motiku u
rupe
17.
Povoljni
KM/jedinici
Sadnja sadnica četinara (starost 2+0)
(klasične)
Sadnja sadnica četinara (starost 2+1)
(klasične)
Sadnja sadnica četinara (starost 2+2)
(klasične)
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+0)
(klasične)
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+1)
(klasične)
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+2)
(klasične)
71,97
dana/ha
335,90
407,92
719,93
0,20
0,23
0,30
0,22
0,26
0,33
0,23
0,30
0,40
0,22
0,26
0,33
0,23
0,30
0,40
0,23
0,33
0,47
sad/dan
sad/dan
sad/dan
sad/dan
sad/dan
sad/dan
R/B
26.
27.
FAZA RADA
Sadnja sadnica četinara (kontenjerskih nisula
Sistem
Sadnja sadnica lišćara (kontenjerskih nisula
Sistem
Jedinica
mjere
28.
Sadnja sadnica četinara (starost 2+0)
sad/dan
29.
Sadnja sadnica četinara (starost 2+1)
sad/dan
30.
Sadnja sadnica četinara (starost 2+2)
sad/dan
31.
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+0)
sad/dan
32.
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+1)
sad/dan
33.
Sadnja sadnica lišćara (starost 2+2)
sad/dan
Prateće faze pošumljavanja
norma
34.
Kopanje trapa, istovar i trapljenje sadnica
kom/dan
35
Vađenje sadnica iz trapa, prevoz od mjesta sadnje
kom/dan
II. NJEGA KULTURA
Popunjavanje se vrši ukoliko sjetva i sadnja nije
36.
uspjela i normativ niži 25% od prvog pošumljavanja
38.
32
0,20
0,23
0,30
0,22
0,30
0,33
-
-
-
0,13
0,13
0,16
0,13
0,16
0,24
0,17
0,23
0,33
0,13
0,16
0,23
0,17
0,23
0,33
0,26
0,33
0,47
-
-
-
24,0
24,0
-
24,0
24,0
-
-
-
-
59,98
95,97
131,97
239,92
287,94
359,92
Sad/dan
Norma
Prihranjivanje
Čišćenje od korova. Uklanjanje zeljastog korova ako
ometa rast. ALAT: kosa, srp, kosijer
Nepovoljni
KM/jedinici
Sad/dan
Sadnja pod mač i kružnom motikom
37.
USLOVI RADA
Srednje povoljni
KM/Jedinici
Povoljni
KM/jedinici
norma
dan/ha
norma
dan/ha
39.
40.
41.
42.
43.
Čišćenje kultura od nepoželjnih vrsta. Sječa šiblja i
izbojaka ako ometaju rast sadnicama. ALAT: sjekira, m.pila
Njega kultura sa kresanjem grana do 10 cm prsnog prečnika
- kresanje grana do visine 4 m, kresanje grana obavezno.
ALAT: m.pila, r.pila
Njega kultura sa kresanjem grana-prerada iznad 10 cm
prsnog prečnika - kresanje grana do 6 m, kresanje grana
obavezno. ALAT: m.pila, r.pila
Tretiranje selektivnim herbicidima. Prskanje herbicidima
izbojaka i šiblja bez zaštićavanja sadnica rad sa prskalicom
leđnom.
Tretiranje selektivnim herbicidima: kupina, bujad,
razna trava. Rad sa prskalicom leđnom
norma
dan/ha
norma
dan/ha
norma
dan/ha
norma
dan/ha
383,89
503,91
623,90
359,92
413,90
503,91
Plus oračun izrade drvnih sortimenata po normativu
191,97
191,97
239,93
224,36
143,96
191,93
239,93
NAPOMENA: Cijene pod R/B 3, 4, 5, 6, i 7. vrijede za šumske kulture koje su opožarene do te
mjere da se drvna masa ne može koristiti. U cijene usluga je uračunat PDV.
ELEMENTI USLOVA RADA ZA ŠUMSKO UZGOJNE RADOVE
R/B u
Normat. i
Cjenovnik
1,2,3,4,7
5.
6,8
9.
33
USLOVI RADA
POVOLJNI
Rad na ravnim blago nagnutim terminima, bez
grmlja sa manjim količinama grana po površini
Primjenjuje se isto kao kod normativa za sječu
(ravniji normativ)
Rad na ravnom do blago nagnutom terenu,
prethodno otvorenog sklopa, gdje se pojavljuje
vrste karakteristično za šikare i šibljake
Rad na ravnom do blago nagnutim terenimagdje je
sječa izvršena po površini čistoj od grmlja, tako da
se tretiraju samo panjevi
SREDNJE POVOLJNI
Primjenjuju se kad se ne mogu odrediti
uslovi ni kao povoljni ni kao nepovoljni
prosjek ova dva uslova
NEPOVOLJNI
Rad na strmim terenima, gusto obraslim
grmljem sa većom količinom grana po
površini
Prosjek povoljan i nepovoljnih uslova
Rad na strmim terenima, gustog obrasta,
slabo prohodan
Rad na strmim terenima gdje je sječa
izvršena na površini gusto obrasloj
grmljem, gdje se tretira čitava površina
"
10,11
Rad na ravnom do blago nagnutom terenu rahlo,
dobro obradivo zemljište, slab površinski pokrov
bez žila i granja, korov ne ometa kretanje pri radu
"
Rad na strmom terenu, teško obradivo
zemljište, jako zakorovljeno isprepleteno
žilama
Strm teren jako kamenit, na površini izbija
kamen, zemljište je obradivo krampom i
ćuskijom, djelimično se donosi zemlja za
učvršćivanje sadnica
Nagib terena otežava rad, teško obradivo
zemljište jako zakorovljeno i sprepleteno
žilama
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19
Dobar položaj terena, mjestimično izbija kamen na
površini omogućen rad sa krampom
"
20, 21, 22,
23, 24, 25
Dobar položaj, rahlo, dobro obradivo zemljište,
slab travni pokrov bez žile i granja
"
29.
Rad na ravnim blago nagnutim terminima (max
15%)
Rad na terenu je u nagibu od (16-30%)
Rad na terenu koji je u nagibu više od 30%
30.
Korov rijedak, obraslo travom, mjestimično se
javlja bujad
Korov srednje gust, obrastao sa
zeljastim vrstama, javljaju se i bujad
Korov gust pretežno od bujadi mjestimično
se javlja kupina
31.
Rad na terenu koji je ravan do blago nagnut do
15%. Izbojci šibljak rijedak i visina do 2 m.
32.
Rad na ravnom do blago nagnutom terenu bez
kamena, gustine sadnje do 3.000 kom/ha
Rad na nagnutom terenu 16-30%, šibljak
iizbojci srednje gusti, visine 2-5 m
Rad na terenu u nagibu 16-30%,
mjestimično se javlja kamen gustine
sadnje do 3.000 kom/ha
Rad na terenu gdje su izbojci i šibljak gust
onemogućava kretanje pri radu.
Rad na strmim terenima gdje se na površini
javlja kamen, gustina sadnje preko 3.000
kom/ha
33.
34, 35
3,4,5,6,7,
34
Primjenjuje se isto kao normativ u sječi i izradi drvnih sortimenata. Kresanje grana, uslovi rada kao kod R/B 31.
Rad na ravnom i blago nagnutom terenu, korov ne
ometa kretanje pri radu
Rad na nagnutom terenu 16-30%, korov
ometa normalno kretanje pri radu
Rad na ravnom i blago nagnutom terenu
Rad na nagnutom terenu, gdje je broj
opožarenih stabala od 599-1000 kom/ha
Rad na strmim terenima preko 30%,
korovske vrste ometaju normalno kretanje
pri radu
Rad na strmom terenu gdje
je broj opožarenih sadnica odnosno odraslih
stabala većih od 1500 kom/ha
XXIV. CIJENE PROIZVODA I USLUGA SEKTORA ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU ŠUMA
1.
Rezana građa i cijepano drvo
KM PO JEDINICI MJERE
VRSTA DRVETA
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NAZIV PROIZVODA
duž.
m
1-1,75
GREDE KRATKE
rast.po 25 cm
2-5,75
GREDE
rast.po 25 cm
6-9
GREDE
rast.po 25 cm
1-1,75
GREDICE KRATKE
rast.po 25 cm
2 na više
GREDICE
rast.po 25 cm
čet. 1-2,90 lišć.
NEOKRAJČENA/POLUOKR.
1-1,90
DASKA KRATKA
rast po 10 cm
čet. 3-6
NEOKRAJČENA DASKA
lišć.2 na više
rast po 10 cm
čet. 1-2,90 lišć.
OKRAJČENA DASKA KRATKA
1-1,90
rast po 10 cm
čet. 3-6
lišć.2 na više
OKRAJČENA DASKA
rast po 10 cm
KRATICA
do 0,95
NEOKRAJČENA I OKRAJČ.
rast.po 5 cm
0,5 m na više
ČETVRTACI
rast.po 10 cm
1 m na više
SRČANICA
rast.po 10 cm
od 1 m na više
LETVA
rast.po 25 cm
LETVA ZA OBILJEŽAVANJE
2,5
PUTEVA
1,5 m-1 kom.
NOSAČI KLOPKI (KOMPLET)
1,0 m-2kom.
CIJEPANO DRVO-PALETA
DIMENZIJE
šir.
mm
80-300
rast.po 10 mm
80-300
rast.po 10 mm
80-300
rast.po 10 mm
deblj.
mm
80-300
rast.po 10 mm
80-300
rast.po 10 mm
80-300
rast.po 10 mm
j.mj.
38-80
38-80
m3
38-80
38-80
m3
140 mm
na više
18(15)-100
m3
140 mm
na više
18(15)-100
80 mm
na više
18(15)-100
80 mm
na više
18(15)-100
m3
I/V
80 mm na više
rast.po 10 mm
18(15)-100
m3
I/V
18-100
18-100
m3
I/V
m3
m3
m3
m3
m3
Klasa
kvalitet
po stand.
kvalitet
po stand.
kvalitet
po stand.
kvalitet
po stand.
kvalitet
po stand.
JELASMRČA BOR
LIPA
BUKVA HRAST KESTEN JAVOR
280
280
350
580
522
400
400
580
330
330
400
700
630
460
460
700
360
360
430
854
765
490
490
854
300
300
330
430
387
380
380
430
350
350
370
500
450
420
420
500
230
230
300
440
396
345
345
440
350
350
380
600
540
437
437
600
210
210
370
550
495
420
420
550
325
325
500
750
675
575
575
750
131
131
160
260
234
184
184
260
250
250
350
450
405
400
400
450
90
90
100
100
90
0,5
0,68
0,58
0,58
0,68
130
30
30
30
I/V
I/V
I/V
60 mm na više
rast.po 10 mm
18-100
m3
kvalitet
po stand.
24-48
24-28
m
I/V
0,5
0,5
40
40
kom.
I/V
1,5
1,5
48
28
kom.
2,5
2,5
1,7 m3
kom.
143
17
PRAZNA PALETA
1,7 m3
kom.
12
18
OKORCI-OKRAJCI
po napadu
m3
16
JASEN
BRIJEST VOĆKARICE
30
30
40
30
0,61
35
2. Vrsta galanterija i drugih proizvoda izrađemi od J/S trupaca puno drvo i lakirano
R/B
Naziv proizvoda
1.
Stolovi
2.
Stolovi duplo sjedenje
mali
3.
Sto sa
klupama
srednji
veliki
4.
Klupe
5.
Kanta za smeće
6.
Saksije
mala
srednja
velika
12.
13.
14.
mala
velika
Korito (sanduk) za drva
Okvir za igru u pijesku
sa 1 sjed.
Dječija
ljulja
sa 2 sjed.
lokomotiva
Dječiji
vozić
vagonet
mala
Nastrešnica za
dječ. igraonicu
velika
Graža (montažna)
Lovačka čeka
Čardak nastrešnica
15.
Osmatračnica-vidikovac
7.
8.
9.
10.
11.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Roštilj zidani sa drvenom
nastrešnicom
Kućica za ptice
mala
Kuća za
golubove
velika
Kućica za psa
mala
Tabla za
označavanje
velika
mala
Tabla sa
natpisom
velika
mala
Drvena kuća
srednja
velika
Kućica za igraonu
Pergola
mala
Sofra sa
oklagijom
velika
Štand nastrešnica sa klupama
Izletnički panj sa šest furčić
sjedišta
kukuruzana bez pokrova
28.
29.
Parkovska kućica
30.
31.
Hranilica za divljač
Auto kremenko
Dimenzije
100x60x80 cm
200x80x80 cm
300x80x80 cm
sto 200x140x80
klupa 200x30x30
sto 100x80x80
klupa 100x30x35
sto 200x80x80
klupa 200x30x35
sto 300x80x80
klupa 300x30x30
100x30x35 cm
140x30x35 cm
200x30x35 cm
40x40x50 stup 100
30x30x25
60x60x50
60x60x50
300x200x20
180x200
220x200
200x100x70
120x100x70
200x170+krov
250x200+krov
500x300x200
4,0 m2, 180+krov
9,0 m2, 200+krov
9,0 m2, 6 stubova po
400+krov
6,0 m+6 stubova po
200+krov
20x30x25
3 m2, 180 visina + krov
5 m2, 180 visina + krov
90x60x110
60x30
120x30
60x50
120x100
7,04 m2, 200+krov
10,04 m2, 200+krov
13,04 m2, 200+krov
5,40 m2, visina 2 m+krov
raznih dimenzija
∅70
∅90
Jed.
mjere
kom
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1/1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,70x1,00x4,00m
1,70x1,00x5,00m2
1,70x1,00x6,00m2
6,00 m2 visina
180m+ krov
1,60x0,80x2,00
2,20x1,10m2
90,00
68,00
256,00
299,52
42,00
60,00
128,00
35,00
25,00
35,00
35,00
40,00
80,00
110,00
49,14
70,20
149,76
40,95
29,25
40,95
40,95
46,80
93,60
128,70
240,80
240,80
354,11
1.050,00
813,33
1.680,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.750,00
15,00
610,00
1.016,00
151,00
32,00
42,00
45,00
90,00
1971,00
2811,00
3651,00
1511,80
1
1
79,56
201,24
2.520,00
1
1
1
105,30
172,00
1
od hrasta
2
VRSTA DRVETA I OBRADA
Cjena bez
Cjena sa
Drvo
PDV-a
PDV-om
obloženo
Puno drvo
Drvo oblož.
limom
i lakirano
limom
bez PDV-a
50,00
58,50
120,00
140,40
180,00
210,60
281,74
281,74
414,31
1.228,50
951,60
1.965,60
2.948,40
2.047,50
17,55
713,70
1.188,72
176,67
37,44
49,14
52,65
105,30
2.306,07
3.288,87
4.271,67
1.768,81
128,00
15,00
25,00
425,00
17,55
29,25
497,25
165,00
193,05
1000,00
1250,00
1500,00
1.170,00
1308,00
1.576,00
209,00
179,00
252,00
216,00
1462,00
1755,00
36
U cijenu nije uključen PDV. Cijene se odnose na proizvode, ako se u njihovoj izradi koristi drvo
četinara. Kada se za izradu prizvoda koristi druga vrsta drveta, cijena proizvoda se uvećava
procentualno koliko je razlika između trupca.
3. Razne usluge Sektora
1. Prorezivanje rudnog ili celuloznog drveta po m3
- Jedan (1) rez..................................................
- Dva (2) rez.....................................................
- Tri (3) reza.....................................................
- Pet (5) rezova i više.......................................
2. Cijepanje..............................................................
3. Pilanje..................................................................
4. Slaganje................................................................
U cijenu nije uračunat PDV.
15,00 KM
23,00 KM
30,00 KM
50,00 KM
5,00 KM/prm (5,85 KM/m3)
5,00 KM/prm (5,85 KM/m3)
3,00 KM/prm (3,51 KM/m3)
XXIV. CIJENE ZA USLUGE SABIRANJA ČISTOG SJEMENA
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
VRSTA DRVETA
Jela
Smrča
Bijeli bor
Crni bor
Duglazija
Aris
Borovac
Bukva
Brijest
Javor
Jasen
Hrast
Bagrem
Grab
Kesten
Lipa
Trešnja
Vrsta
Ploda
šišarica
"
"
"
"
"
"
plod
"
"
"
žir
mahuna
plod
"
"
koštica
Cijena KM/kg sjemena
(nedorađenog)
Bez PDV
Sa PDV
0,48
0,56
0,75
0,88
1,37
1,60
1,20
1,40
1,20
1,40
0,95
1,11
0,53
0,62
2,39
2,80
5,90
6,90
2,39
2,80
2,39
2,80
0,95
1,11
4,65
5,44
2,39
2,80
0,48
0,56
3,70
4,33
3,32
3,88
Cijena čistog dorađenog
sjemena KM/kg
Bez PDV
Sa PDV
99,00
115,83
100,00
117,00
200,00
234,00
70.00
81,90
794,00
928,98
794,00
928,98
150,00
175,50
20,00
23,40
25,00
29,25
26,00
30,42
29,00
33,93
7,29
8,53
20,00
23,40
20,00
23,40
1,97
2,30
12,00
14,04
59,00
69,03
XXV. ZAVRŠNE ODREDBE
Izmjene i dopune Cjenovnika o prodaji roba i usluga u ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o
Bosanska Krupa se vrše u istom postupku kao donošenje samog Cjenovnika.
Cjenovnik će se primjenjivati od 01.01. 2014. godine.
Stupanjem na snagu ovog Cjenovnika prestaje sa primjenom Cjenovnik o prodaji roba i usluga u ŠPD
«UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa broj: 011-2739-3/12 od 30.11.2012. godine i broj: 0112739/12 od 29.03.2013. godine.
Bosanska Krupa, dana _______________
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Pehadžić Đevad, dipl.ecc.
37
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
711 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content