close

Enter

Log in using OpenID

2011. szeptember 14. Szerda Wednesday I. terem I. room 16:00

embedDownload
2011. szeptember 14.
I. terem
Idő/time
Szerda
I. room
Wednesday
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
16:00
Zoran Kunštek,
Sanja Simat, (INA d.d.)
EX01
16:20
Lukács Tamás,
EX02
STRATIGRAFSKA ZAMKA POTONY
(MAĐARSKA) STRATIGRAPHIC TRAP POTONY
(HUNGARY)
Bijell-1 szénhidrogén előfordulásainak jellemzése
geokémiai módszerekkel
Characterization of Bijell-1 hydrocarbon occurrences
by geochemical methods
A közös eredet és a hasonló felhalmozódási
mechanizmus geokémiai bizonyítékai a Zaláta-1 és
Dravica-1 fúrások fluidumaiban
Molnárné Lakics Eszter (MOL Nyrt.)
16:40
Koncz István,
EX03
Lukács Tamás (MOL Nyrt.),, Horváth
Zsolt (MOL Nyrt.)
Geochemical evidences of the identical origin and the
similar migration mechanism in fluids of Zaláta-1 and
Dravica-1 wells
Lilit Cota (INA d.d.)
Marica Balen (INA d.d.)
17:00
Break
17:20
Damir Karan,
EX04
17:40
Ana Majstorović Bušić, Marina Mužina
(INA d.d., Zagreb, SD Naftaplin)
Ana Majstorovic-Bušić,
EX05
Vlatka Vaniček,
18:00
Bogomil Parlov (INA d.d., Zagreb, SD
Naftaplin)
Németh András (MOL Nyrt.)
TEKTONSKO-STRUKTURNI SKLOP SAVSKE
POTOLINE NA TEMELJU 3D SEIZMIKE
TECTONIC-STRUCTURAL SETTING OF SAVA BASIN
BASED ON 3D SEISMICS DATA
UTJECAJ PALEOGEOGRAFIJE NA TALOŽENJE
PLEISTOCENSKIH REZERVOARA TIPA TANKIH
SLOJEVA
INFLUENCE OF PALEOGEOGRAPHIC
CONSTRAINS ON DEPOSITION PLEISTOCENE OF
THIN LAYERS RESERVOIRS TYPE
EX06
Szénhidrogén kutatás a Zala-medencében: múlt, jelen és
jövő
Hydrocarbon Exploration in Zala Basin, SW Hungary:
Past, Present and Future
18:20
2011. szeptember 14.
II. terem
Idő/time
Szerda
II. room
Wednesday
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
16:00
Mladen Lešćan,
DR01
16:20
Franjo Kovačev (CROSCO d..o..o.)
Szládovics Dezső (MOL Nyrt.)
DR02
16:40
Pavel Marinescu (M-I SWACO)
DR03
PRIMJENA TESIONER SISTEMA NA PROJEKTU
BONACCIA EST
TENSIONER SYSTEM AND USE ON BONACCIA EAST
Tanulási folyamat a fúrási tevékenység során
Kazahsztánban.
Case study for Learning Curve in Kazakhstan
Tárolóvédelem a maximális termelékenység érdekében –
elméleti és gyakorlati megfontolások és technológiák
Reservoir Protection for Maximized Well Productivity –
Theoretical and Practical Aspects and Technologies
Meidl László (HOST)
17:00
Break
17:20
Dr. Szepesi József professzor,
DR04
17:40
Dr. Szabó Tibor, assisstant professor
(University of Miskolc)
Till Schlotthauer (Smith Services
Germany)
Dr. Féderer Imre, PhD
DR05
18:00
DR06
Az egyensúlyhelyreállítás kritikus kérdései: a beáramlás
érzékenység és a MAASP
Critical questions of killing operation: kick tolerance
and MAASP
Vertical Drilling System, a winning story in Argentina
Kútlezárási módszerek vizsgálata szénhidrogén és
geotermikus kutakban fellépő beáramlások esetén
Analysing the Well Shut-in Methods in Hydrocarbon and
Geothermal Drilling
18:20
2011. szeptember 14
III. terem
Szerda
Wednesday
III. room
Idő/time
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
16:00
Juhász Gábor
CC01
16:20
Mátyás Sanocki
Kubus Péter (MOL, US)
CC02
Szén-dioxid elhelyezés lehetőségei magyarországi
aquiferekben
CCS Possibilities in Hungarian Aquifers
CCS esettanulmányok Magyarországon és É-NY
Európában
CCS case studies in Hungary and in North-West Europe
16:40
Dr. Tihanyi László (Miskolci Egyetem)
CC03
Horánszky Beáta (Miskolci Egyetem)
17:00
17:20
Carbon‐dioxyde Transport and Storage as a new
Challange
Break
Fürcht Lipót-
CC04
Pálfi Sándor-
17:40
18:00
Dobos Tibor (MOL Nyrt.)
Roeland Verbakel
Lakatos István (Miskolci Egyetem)
Borimir Medic (NIS-NaftaGas)
Dragan Jovicic (NIS-NaftaGas)
Ivan Basic (NIS-NaftaGas)
Lakatosné-Szabó Julianna (Miskolci
Egyetem)
18:20
Új kihívás a szén‐dioxid szállítása és tárolása
PVT jellemzők meghatározása szén-dioxid eltemetési
tervekhez
Determination of PVT parameters for different carbon
dioxide sequstration strategies
CC05
CC06
Carbonation of Portland cement and formulation of
CO2 resistant cement
Gázkitörést szenvedett kút okozta készletvesztés
korlátozása egy túlnyomásos CO2 tárolóban (Óbecse,
Szerbia)
Restriction of Gas Loss Caused by A Collapsed Well in
an Overpressurized CO2 Reservoir, Becej, Serbia
2011. szeptember 15
I.terem
Idő/time
9:20
Csütörtök Thursday
I. room
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
Geiger János (Szegedi Tudományegyetem)
RG01
A SZTOCHASZTIKUS SZEMLÉLET SZEREPE A
TÁROLÓ JELLEMZÉSBEN
THE ROLE OF STOCHASTIC VIEW IN RESERVOIR
CHARACTERIZATIONS
RG02
CH tároló kőzetek értékelése CT és microCT
mérésekkel
Characterization of reservoir rocks based on
evaluations of multiscale X-ray computer tomograph
measurement techniques
RG03
Laboratóriumi kőzetfizikai vizsgálatok jelentősége –
lehetőségek és korlátok
The importance of laboratorical petrophysical
characterization – possibilities and limitations
Tomislav Malvic (RGNF)
9:40
Horváth Janina (Szegedi
Tudományegyetem)
Kristina Novak-Zelenika (INA)
Földes T. (Kaposvári Egyetem)
Kalocsai P (MOL Nyrt.)
10:00
Lakos B (MOL Nyrt.)
Dobó Nagy Cs (Semmelweis Egyetem )
Ferenc FEDOR, Ph.D (GEOCHEM Ltd.)
10:20
10:40
Break
Adaleta Perković (INA d.d., Zagreb)
RG04
Dario Perković (Rudarsko-geološko-naftni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
11:00
Győry László (MOL Nyrt.)
PROCESS MODELLING OF CORE HANDLING AND
MEASUREMENT PROCEDURES USING EVENTDRIVEN PROCESS CHAINS
RG05
Dr. Geiger János (Uni Szeged)
11:20
Blahó János (MOL Nyrt.)
MODELIRANJE PROCESA OBRADE JEZGRE I
POSTUPAKA MJERENJA UPOTREBOM EPC
PROCESNOG DIJAGRAMA
RG06
iCore – numerikus kőzet- és pórusmodell, valamint
alkalmazása
iCore – numerical rock & pore model and its
applications
11:40
Kiss B. (MOL Nyrt.)
RG07
Berecz F. (MOL Nyrt.)
Object based modeling of Demjén Fields
Miből facsarjunk gázt, azaz nem hagyományos tárolók
kőzetfizikai, pórusszerkezeti tulajdonságai
The petrophysical and pore structural properties of
unconventional reservoirs out of which we want to
squeeze gas
Kiss K. (MOL Nyrt.)
12:00
Ebéd
2011. szeptember 15
I.terem
Idő/time
14:00
Lunch
Csütörtök Thursday
I. room
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
Dražen Parlov,
EX07
INTERPRETACIJA TALOŽNIH PROCESA TANKIH
SLOJEVA POMOĆU NOVE GENERACIJE
KAROTAŽNIH ALATA
Bogomil Parlov,
14:20
Vlatka Vaniček (INA d.d., Zagreb)
M. Tóth T. (Szegedi Egyetem)
DEPOSITIONAL PROCESS INTERPRETATION OF
THIN LAYERS IN COHERENCE WITH THE NEWEST
GENERATION OF LOGGING TOOLS
EX08
Az integrált magfeldolgozás szerepe repedezett a
szénhidrogéntárolók modellezésében
Contributions of integrated core analysis to modeling
fractured HC reservoirs
EX09
ODREĐIVANJE STRUKTURNIH ELEMENATA
KROZ PRIMJENU DIGITALNOG SKENIRANJA NA
PRIMJERU JEZGARA IZ BUŠOTINE SELEC-1
Schubert F. (Szegedi Egyetem)
14:40
Nagy Á. (Szegedi Egyetem)
Vásárhelyi B.,
Földes T. (Kaposvári Egyetem)
Lakos B. (MOL Nyrt.)
Ninoslav Sabol (INA d.d., Zagreb)
15:00
Farkas I.M. (MOL Plc)
EX10
Udvardi B. (Eötvös Loránd University)
DEFINING OF STRUCTURAL ELEMENTS
THROUGH APPLICATION OF DIGITAL SCANNING
ON THE EXAMPLE OF CORES FROM THE WELL
SELEC-1
Agyagásványok mennyiségi vizsgálata röntgenpordiffrakció és infravörös spektroszkópia
alkalmazásával
Quantitative analysis of clay minerals using X-ray
powder diffraction and infrared spectroscopy
Kovács I. (ELGI)
Falus Gy. (ELGI)
T. Troskot-Čorbić (INA d.d)
R. Slacković (INA d.d)
Tóth J. (MOL Plc)
15:20
Break
15:40
Kecskés Bernadett (MOL Nyrt.)
EX11
16:00
Pugner Sándor (Geoinfom)
EX12
Laboratóriumi monitorozás lehetőségei és szerepe a
fúrástól a termeltetésig
Potential and role of laboratory monitoring of oilfield
samples from drilling to production
A MŰSZERKABINOS GÁZSZELVÉNYEZÉS
FEJLŐDÉSE ÉS SZEREPE A SZÉNHIDROGÉNEK
MEGTALÁLÁSÁBAN
THE DEVELOPMENT OF GAS LOGGING SYTEMS
USED IN MUD LOGGING UNITS AND THEIR ROLE
IN HYDROCARBON EXPLORATION
16:20
Bock János (Geoinform Kft.)
EX13
Dr. Tóth József (MOL Nyrt.)
16:40
17:00
17:20
Füvesi Viktor (Miskolci Egyetem)
Vörös Csaba (Miskolci Egyetem)
Vidaček, R.:
EX14
EX15
Ellenállás és akusztikus lyukfal leképezés a kutatás és
mezőfejlesztés szolgálatában
Resistivity and acoustic image in the service of the well
and field development
Fúrt kőzetmag természetes gamma sugárzását mérő
mobil berendezés
Different approaches to petrochemical modelling of
turbiditic sandstone hydrocarbon reservoirs in Croatia
2011. szeptember 15
II.terem
Idő/time
Csütörtök Thursday
II. room
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
9:00
Jászberényi Zoltán (E.ON Földgáz
Storage Zrt )
GS01
Földgáztárolás szerepe a változó energetikai
környezetben
Role of Natural Gas Storage in a Changing Energy
Environment
9:20
Dr Kiss Balázsné (MOL Plc.)
Toronyi Zoltánné (MOL Plc.)
GS02
9:40
10:00
Hegedűs B. Ferenc (MMBF Ltd.)
Bölkény Ildikó (PhD hallgató)
Jónap Károly (Miskolci Egyetem)
Subert József (Miskolci Egyetem)
Jónap Károly (Miskolci Egyetem)
10:20
10:40
Natural gas storage in an actively producing gas cap
oil reservoir
GS03
Gáztározók korszerű irányítási megoldásai
GS04
Gáztározó élettartam vizsgálatára alkalmas
laboratóriumi modellberendezés
Break
Németh Zoltán (EON Földgáz Storage
Zrt.)
GS05
Baranyi Péter (Geoinform Kft.)
11:00
11:20
Automata felszíni homok és mészkőliszt monitoring
rendszerek telepítése és tapasztalatai a zsanai FGT
kutakon
Installation of automatic sand and limestone-dust
monitoring surface systems at the Zsana UGS field and
our experiences
S. Cantini
W. Klopf , (Schlumberger)
GS06
Német Zoltán (EON Földgáz Storage
Zrt.)
GS07
Log Measurements for Underground Gas Storage
Characterization
A környezeti kibocsátások csökkentése, valamint
energiahatékonyság növelése érdekében fáklya- és
hulladékgázok hasznosítása az EON Földgáz Storage
Zrt. tárolóinál
Flare and Waste Gas Recovery at the Storage Sites of
EON Földgáz Storage Zrt. to Decrease Environmental
Emission and to Increase Energy Efficiency
11:40
Terhes Zoltán (E.ON Földgáz Storage
Zrt.)
GS08
Kutak biztonságtechnikai értékelésének egységes
rendszerben történő kezelése az EON Földgáz Storage
Zrt. Tárolóinál
Managing Well Safety Evaluation in an Integrated
System at the Storage Sites of E.ON Földgáz Storage
Zrt.
12:00
Ebéd
2011. szeptember 15.
II. terem
Idő/time
Lunch
Csütörtök Thursday
II. room
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
14:00
Ivana Kaličanin (INA d.d., Zagreb)
PL01
14:20
Mogyorósy Tamás (FGSZ Zrt. )
PL02
14:40
Chovan Péter (FGSZ Zrt. )
PL03
15:00
Szabó Tivadar (Mátra-Diagnosztika Kft.)
PL04
KATODNA ZAŠTITA MAGISTRALNIH
CJEVOVODA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE
MAIN PIPELINE CATHODIC PROTECTION WITH
CASE STUDIES
Kockázatalapú Eszköz Menedzsment Irányítási
Rendszer (KEMIR) kialakítása az FGSZ Zrt-nél
Távvezeték rehabilitációs stratégia a földgáz
szállítórendszeren
Csővezetékek nagyhatótávolságú ultrahangos vizsgálata
Long range guided wave ultrasonic testing of pipes
15:20
15:40
Break
Jobbik Anita Dr. (MOL Nyrt.),
GE01
A RÉTEGKEZELÉS JELENTŐSÉGE
GEOTERMIKUS KUTAK ESETÉN
THE IMPORTANCE OF GEOTHERMAL WELL
STIMULATION
GE02
EGS geotermikus rendszer megvalósíthatóságának főbb
kérdései
Feasibility Questions of an EGS Geothermal System
Udvari Ferenc (MOL Nyrt.),
16:00
Gyapjas Marietta (geológus)
Jobbik Anita dr.,
Milota Katalin dr.,
Papp Katalin,
16:20
Székely Szabó Tamás,
Kiss Károly,
Udvari Ferenc,
Magyar Rudolf,
Kiss Balázs Dr.,
Tóth József Dr.
Csabai Tibor,
Krusoczki Tamás György
Takacs G. PhD
Turzo Z. PhD (University of Miskolc)
GE03
16:40
Miroslav Barišić (HUNIG)
GE04
17:00
Prof. Bobok Elemér DSc
GE05
Tóth Anikó PhD (Miskolci Egyetem)
Application of NODAL Analysis Principles to the
Production of Geothermal Wells
GEOTERMALNA ISTRAŽIVANJA SNIMANJEM 3D
SEIZMIKE U BLIZINI MINHENA, NJEMAČKA
3D SEISMIC SURVEY FOR GEOTHERMAL
EXPLORATION NEAR MUNICH, GERMANY
GŐZKITÖRÉS EGY TÚLNYOMÁSOS
GEOTERMIKUS TÁROLÓBÓL
STEAM BLOWOUT FROM AN OVER PRESSURE
GEOTHERMAL RESERVOIR
17:20
2011. szeptember 15
III.terem
Idő/time
Szerző/Author
9:00
9:20
Novosel, D.:
Tóth Dániel (MOL Nyrt.)
Barabás Tibor (MOL Nyrt.)
Szekér Ferenc (Mélyszivattyú Kft.)
Csütörtök Thursday
III. room
Sz/No
Előadás/Presentation
CC07
WAG CO2 injection on the Oilfield Ivanić and Žutica Croatia
Az idő homokja a szivattyúban, azaz új típusú
termelőcsőszivattyú bemutatása: Farr Plunger Plusz
(B&Sz)
PR01
The sand of time in the pump – An introduction to a new
type of tubing pump: Farr Plunger Plusz (B&Sz)
9:40
Árvai Lajos (MOL Nyrt.)
Kristóf G. (Budapest University)
PR02
Lajos T. (Budapest University)
10:00
Lohász M. (Budapest University)
Vad J. (Budapest University)
Puskás S. (MOL Nyrt.)
Gyukics M. (MOL Nyrt.)
Dr. VAD János (Budapest University)
Turzó Z., PhD,
Fluid mechanical modelling of horizontal oil wells for
productivity enhancement, supported by field
experiments
PR03
Takács G., PhD, (Miskolci Egyetem)
10:20
10:40
11:00
11:20
Vízszintes olajtermelő kutak áramlástani modellezése a
kiemelési hatékonyság növelése érdekében, terepi
mérésekkel alátámasztva
Időszakos segédgázos termelési ciklus komplex
modellezése
Complex Modeling of the Intermittent Gas Lift Cycle
Break
Svijetlana Dubovski
Dragan Crnčević (INA- d.d., Zagreb, SD
Naftaplin)
Nino Bosnjak
Mato Sinko (INA d.d., Zagreb)
Neven Leonard
PR04
PR05
PR06
Željana Kljajić (INA d.d., Zagreb)
11:40
Fedor Reščec (HUNIG)
PR07
12:00
Ebéd
Lunch
PRIMJENA AUTOMATIZACIJE U OPTIMIZACIJI
PROIZVODNJE NAFTE I PLINA
USING AUTOMATION FOR OIL AND GAS
PRODUCTION OPTIMIZATION
NAČIN RADA I PRIMJENA TURBO GAS-LIFTA
WORKING PRINCIPLE AND APPLICATION OF
TURBO – GAS LIFT
ANALIZA UZROKA I VREMENA STAJANJA
BUŠOTINA S CILJEM POVEĆANJA
PROIZVODNJE
ANALYSIS OF CAUSES AND WELLS DOWNTIME IN
ORDER TO INCREASE PRODUCTION
JE LI VRHUNAC POTROŠNJE NAFTNIH
PROIZVODA U HRVATSKOJ IZA NAS ?
IS THE PETROLEUM PRODUCTS CONSUMPTION
PEAK IN CROATIA ALREADY BEHIND US
2011. szeptember 15.
III. terem
Idő/time
Csütörtök Thursday
III. room
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
14:00
Vereczkeyné Pál Gabriella (MOL Nyrt. )
PR08
Kármentesítés vagy kockázatkezelés
/Kockázat alapú kármentesítések gyakorlata a MOL
Nyrt. Kutatás Termelés Divíziónál/
14:20
Ferincz György,
PR09
Blokkos szerkezetű kőolajmező CO2-gázsapkás
művelésének elemzése
Reservoir engineering analysis of CO2-gas flooding in
the fault blocks of an oil field
PR10
PRIMJENA TEHNOLOGIJA ZBRINJAVANJA
OTPADA IZ NAFTNOG RUDARSTVA KAO
DOPRINOS KONCEPTU ODRŽIVOG RAZVOJA
Ungvári Andrea,
14:40
Vass István (MOL Nyrt.)
Vladislav Brkić,
Ivo Omrčen, (INA d.d., Zagreb, SD
Naftaplin)
15:00
Lidia Maurović,
Daria Karasalihović Sedlar (Rudarskogeološko)
Ilišević, I. – Jurinić, I – Leonard, N.:
15:20
WASTE DISPOSAL TECHNOLOGIES IN
PETROLEUM ENGINEERING WHICH CONTRIBUTE
TO THE CONCEPT OF A SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
PR11
Production balancing as a base allocation for production
fields
Break
15:40
Jurinić, I. – Ilišević, I. – Leonard, N.:
PR12
16:00
dr. Sárosi György
PR13
System for monitoring chemical usage on plants
GHS-CLP alapú szinergiák a szállítás, a termelés, a
kutatás és a tárolás során előírt kötelező oktatás, képzés
(gyakorlatok) területén, különös tekintettel az integrált
vállalat irányítási rendszerszemléletre
Kiss-Tóth Gábor
16:20
16:40
Takáts Péter (MOL Nyrt.)
Hatalyák Péter (MOL Nyrt.)
GHS-CLP based synergies at the areas of mandatory
education and training (practices) specified for
transportation, production, research and storage with
special attention to the integrated organisation control
system theory
GP01
GP02
Zahuczki Péter (MOL Nyrt.)
17:00
Wittmann Géza (MOL Nyrt.)
Berkes Imre (MOL Nyrt.)
Németh Gyula (MOL Nyrt.)
Juratovics Ákos
Kószó Zsolt (petrolterv)
2011. szeptember 16.
I. terem
Idő/time
9:00
GP03
Péntek
I. room
Portábilis gázgyűjtés 3 dimenzióban
Portable gas collection system in 3D
Friday
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
Irma Belamarić,
RE01
PVT KARAKTERIZACIJA UZORKA IZ LEŽIŠTA
NAFTE S PLINSKOM KAPOM
PVT CHARACTERIZATION OF THE SAMPLE FROM
THE OIL RESERVOIR WITH GAS CAP
RE02
Tömött kőzetek porozitásának és gáz permeabilitásának
megbízható mérése laboratóriumban, radiális/lineáris
kőzetmagokon
Jasmina Jelić Balta,
9:20
Spreading of plate heat-exchanger applications in oil
and gas industry
Nagykőrös-Dél alacsony fűtőértékű gázmező
felfedezése és termelésbe állításának lehetőségei
Discovery of Nagykőrös-South low caloric value gas
field and its production possibilities
Tomislav Belamarić,
Josip Gregurić (INA d. d., Zagreb)
Dr. Bódi Tibor (Miskolci Egyetem)
Dr. Gilicz András (Miskolci Egyetem)
Reliable lab measurement of porosity and gas
permeability of tight rocks on radial/linear cores
9:40
Dr. Bódi Tibor (Miskolci Egyetem)
RE03
10:00
Adrian Anton (Schlumberger)
Matteo Giovannoli (Schlumberger)
RE04
10:20
10:40
Reservoir Management - Maximizing your efficiency
Break
Jasmina Jelić-Balta
RE05
Irma Belamarić (INA d.d., Zagreb )
11:00
Dr. Bódi Tibor (Miskolci Egyetem)
RE06
Dr. Lakatos István (Miskolci Egyetem)
11:20
Dr. Tóth János (Miskolci Egyetem AFKI),
Dr. Puskás Sándor (MOL Nyrt.)
Vágó Árpád (MOL Nyrt.)
Ivica Mađer,
Vedran Majerus,
Mladen Ferenčić, (INA d. d.)
11:40
12:00
RE07
OPTIMIZACIJA UVJETA SEPARACIJE U SVRHU
MAKSIMIZIRANJA ISCRPKA LEŽIŠTA
UGLJIKOVODIKA
SEPARATOR CONDITIONS OPTIMIZATION FOR
MAXIMIZING RESERVOIR RECOVERY
A pórusszerkezet hatása a kihozatali tényezőre a
felületaktív anyagos olajkiszorításnál
Effect of Pore Structure Reservoir Rocks on Recovery
Efficiency in Surfactant Flooding
PROJEKT MEĐIMURJE
MEĐIMURJE PROJECT
Break
Marko Živković,
RE08
Miroslav Kale (INAgip d.o.o.)
12:20
Gázáramlás a tömött, illetve nem konvencionális
gáztároló formációk nano méretű póruscsatornáiban
Gas flow in the nano size pore channels of tight and
non conventional gas storage formations
Füvesi Hajnalka
Koós Ákos
MONITORING LEŽIŠTA I OPTIMIZACIJA
PROIZVODNJE NA PLINSKIM POLJIMA
SJEVERNOG JADRANA
RESERVOIR MONITORING AND PRODUCTION
OPTIMISATION OF THE NORTHERN ADRIATIC GAS
FIELDS
RE09
A mikrobiológia szerepe az olajiparban: laboratóriumi
kísérletektől a terepi MEOR-kezelésig
The role of microbiology in oil industry, from the
laboratory research to the pilot MEOR test
12:40
Kesserű Péter (Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közalapítvány)
Puskás Sándor (MOL Nyrt.)
dr. Komlósi, Zs.:
2011. szeptember 16
II.terem
Idő/time
9:00
9:20
RE10
Péntek
II. room
Szerző/Author
Sz/No
Denis Čubrić,
Goran Lešković,
DR07
Željko Bolarić (INA d.d., Zagreb, SD
Naftaplin)
Alan Grant (Schlumberger Europe)
Johann Obermair (Schlumberger)
Friday
Előadás/Presentation
MODERN TECHNOLOGICAL APPROACH TO
DRILLING AND COMPLETION OF PRODUCTION
WELLS AT THE CROATIAN NORTH ADRIATIC OFFSHORE GAS FIELDS
DR08
9:40
dr. Kovácsné Federer Gabriella
(Miskolci Egyetem)
DR09
10:00
Mohammed A. Haq (Weatherford
International Ltd.)
Tom Bailey (Weatherford International)
DR10
2011 Cutter & PDC-bit Technology Makes a Difference
in Performance
Statikus és dinamikus kiszűrődés vizsgálata nagy
nyomáson és hőmérsékleten
Examination of static and dynamic filtration on high
pressure and high temperature
Failure Analysis and Consequent Process Improvements
for a Down-Hole Intervention Tool
Jerry Fisher, (Weatherford International)
RK Bansal (Weatherford International
Ltd.)
10:20
Application of the Monte Carlo Simulation in
Calculating HC-Reserves
Break
10:40
11:00
Mátrai Andrea Katalin (MOL Nyrt.)
Dario Balažinec
DR11
DR12
Igor Kovačević (CROSCO)
11:20
Bozsó Tamás (Semiconductor Laser
Development Kft.)
Czinkota Imre (Szent István Egyetem)
Kovács Balázs (Miskolci Egyetem)
M. Tóth Tivadar,
Schubert Félix,
Szanyi János (Szegedi Tudományegyetem)
11:40
12:00
DR13
Tárolóvédő fúrási folyadékok iszaplepényének hatékony
és kíméletes lebontása kelátképzők alkalmazásával
Efficient and reservoir specific removal of drill in fluid’s
filtercake using chelate-based technology
PRILAGODBA OPREME ZA KONTROLU TLAKA U
BUŠOTINI U UVJETIMA VISOKOG TLAKA I
VISOKE TEMPERATURE NA POLUURONJIVOJ
PLATFORMI
SUBSEA WELL CONTROL EQUIPMENT
ADJUSTMENT TO COMPLY WITH HPHT
CONDITIONS
Lézerek felszín alatti felhasználása
Laser application in subsurface drilling
Break
Vladimir Tišljar
Vesna Majcen
Lidija Kupsjak
Dubravka Plantić
Sonja Zdelar
Pavao Rubes (INA d.d)
DR14
USPJEŠNI REMONTNI RADOVI U FUNKCIJI
SIGURNOSTI I POVEĆANJA PROIZVODNJE NA
BUŠOTINAMA DUBOKE PODRAVINE : STARI
GRADAC – 3, KALINOVAC – 8, KALINOVAC – 19 I
STARI GRADAC – 6
SUCCESSFUL WORK-OVER ACTIVITIES IN
FUNCTION OF SAFETY AND ENHANCED
PRODUCTIVITY AT DEEP PODRAVINA WELLS:
STARI GRADAC-3, KALINOVAC-8, KALINOVAC-19
AND STARI GRADAC-6
12:20
12:40
Mohammed A. Haq (Weatherford
International Inc)
DR15
Belgin Baser
DR16
Case Histories of Recent Field Results for Advancement
in Milling of Cemented Tubulars
Environmentally Engineered Stimulation Fluids
2011. szeptember 16.
III. terem
Idő/time
Péntek
Friday
III. room
Szerző/Author
Sz/No
Előadás/Presentation
9:00
Vágó Árpád (MOL Nyrt.)
GP04
9:20
Hrivnák Béla (MOL Nyrt.)
GP05
GÁZHIDRÁT: ÁTOK, VAGY ÁLDÁS
GAS HYDRATE = CURSE OR BENEDICTION
FÖLDGÁZOK KÉNHIDROGÉN TARTALMÁNAK
SZELEKTÍV ELTÁVOLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ
FEJLESZTÉSEK ÚJABB EREDMÉNYEI
Vágó Árpád (MOL Nyrt.)
9:40
Oláh Károly (MOL Nyrt.)
Dr. Horváth Géza (Pannon Egyetem)
Tóth Imre (Pannon Egyetem)
Törő Mária, (MOL Nyrt.),
THE NEW ACHIEVEMENTS OF SELECTIVE
SEPARATION OF H2S FROM NATURAL GAS
GP06
Vágó Árpád (MOL Nyrt.),
10:00
Bélafiné Dr. Bakó Katalin,
Dr. Nemestóthy Nándor (Pannon Egyetem)
Blaskó-Nagy András
INERT TARTALMÚ FÖLDGÁZOK
MEMBRÁNSZEPARÁCIÓS TISZTÍTÁSI
LEHETŐSÉGEI
NEW LINE IN NATURAL GAS PURIFICATION: JOINT
SEPARATION OF H2S AND CO2 FROM NATURAL
GAS WITH MEMBRANE SEPARATION
TECHNOLOGY
GP07
Energiaköltségek és károsanyag-kibocsátás csökkentése
a meglévő technológiai rendszerek átalakításával, új
technológiák alkalmazásával az Algyői Gázüzemben
Bodócs Attila (MOL Nyrt.)
10:20
10:40
Reduction of energy costs and emissions of CO2 by
modification of technological systems, applying of new
technologies in Algyő Gas Plant
Break
Bada Gábor,
Szabó György (TXM Oil and Gas
Exploration Ltd.)
GP08
11:00
Ines Hemetek-Potroško (INA d.d.,)
GP09
11:20
Vesna Žužul
GP10
Ana Pintar (INA d.d.)
11:40
12:00
12:20
Break
Doug Bentley
Werner Rohracher
Filus Zoltán1, (Hilase Kft.)
GP11
GP12
Tóth Nikolett (Szegedi Tudományegyetem)
12:40
Unconventional Petroleum System in the Makó Trough,
Hungary:
Progress and Problems in Unlocking the Potential
OPTIMIZACIJA POTROŠNJE ENERGIJE – KLJUČ
ODRŽIVOG RAZVOJA NA POGONU MOLVE
OPTIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION – KEY
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON MOLVE SITE
PROIZVODNJA PLINA IZ PALUDINSKIH LEŽIŠTA
NA NAFTNO-PLINSKOM POLJU STRUŽEC
PRODUCTION OF GAS FROM PALUDINA LAYER IN
THE STRUZEC OIL – GAS FIELD
Bozóki Zoltán (MTA)
Szabó Gábor (Szegedi Tudományegyetem)
Gyerman Istvan (TDE SERVICES Kft.)
Organic Shale: A New Energy Source
Földgáztermelés és készletbecslés kőzetmátrixban
létrejövő tömegáramlás meghatározásával, egy új
fotoakusztikus mérési eljárással.
Gas production and resource prognosis based on mass
flow measurements in nano-pore size rock matrix,
studied by a novel laser photo-acoustic detection method
GP13
Az európai földgázpiac perspektívái –
nemkonvencionális jövőkép?
Perspectives of European Natural Gas Market:
Conventional vs. Unconventional?
Buday Pál (FGSZ Zrt.)
EP01
Gellényi Zoltán
EP02
Kalocsai P, Lakos B (MOL Nyrt.)
Jónap K, Vörös Cs (Miskoci Egyetem)
Dobó Nagy Cs (Semmelweis Egyetem)
Földes T (Kaposvári Egyetem)
EP03
A földgázminőség elszámolásának egy lehetséges új
megoldása
A potential new solution to the accounting of natural gas
quality
Kiegyensúlyozó piac, mint a regionális piacfejlesztés
eszköze
Kiszorító teszt berendezés kifejlesztése a kőzetanyagok
kőzetfizikai microCT vizsgálataihoz
Development of displacement test equipment for
microCT measurements of rock petrophysical
characterization
Tomislav Malvić, INA d.d.,
Josipa Velić, Marko Cvetković, RGN
fakultet Sveučilišta u Zagrebu
EP04
KVANTIFIKACIJA VARIJABLI PROIZVODNJE U
PJEŠČENJAČKIM LEŽIŠTIMA U ODNOSU NA
DRUGE TIPOVE LEŽIŠTA U HRVATSKOJ
QUANTIFICATION OF PRODUCTION VARIABLES
IN SANDSTONE HYDROCARBON RESERVOIRS
VERSUS OTHER LITHOLOGIES IN CROATIA
Vörös Csaba (Miskolci Egyetem)
Kalocsai Péter (MOL Nyrt.)
Dubravka Doležal,
Tomislav Belamarić, (INA d.d. Zagreb)
EP05
EP06
Puscasiu Cristian (Panalpina Magyarország
Kft.)
EP07
Dr. Szabó Tibor (University of Miskolc)
EP08
Szuperkritikus széndioxid vizsgálata hatékony EOR
módszer kifejlesztéséhez
PRAĆENJE ULJA ZA PODMAZIVANJE POMOĆU
ISPLATIVE METODOLOGIJE
MONITORING OF LUBRICATING OILS BY COSTEFFECTIVE METHODOLOGY
Panalpina – az egyik vezetı logisztikai szolgáltató az
Olaj- és Gáziparban
Panalpina - a leading logistics provider for the
Oil&Gas industry
ROBBANÁSVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓK
KÉSZÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI
Ivica Vulama,
EP09
Vesna Špiljak-Vulama, (INA d.d. Zagreb)
Kristina Novak Zelenika, (INA d.d.)
EP10
Tomislav Malvić, (INA d.d.)
Josipa Velić, (RGN)
Davorin Balić (INA d.d. Zagreb, SD
Naftaplin)
Tomislav Malvić (INA d.d. Zagreb, SD
Naftaplin)
Tomislav Malvić (INA d.d. Zagreb, SD
Naftaplin, RGN fakultet Sveučilišta u
Zagrebu)
POSSIBLE CHANGES OF CLASTIC DETRITUS
SOURCE IN THE KLOŠTAR STRUCTURE DURING
LATE PANNONIAN AND EARLY PONTIAN
EP11
PRVE SPOZNAJE O PLIOCENSKO-KVARTARNOM
TALOŽENJU U PALEODELTI RIJEKE NERETVE
FIRST INSIGHTS ABOUT PLIOCENE-QUATERNARY
SEDIMENTATION IN THE NERETVA RIVER
PALAEODELTA
EP12
VAŽNOST ODABRANIH GEOLOŠKIH VARIJABLI
U KARAKTERIZACIJI ODABRANIH LEŽIŠTA
UGLJIKOVODIKA
Davorin Balić (INA d.d. Zagreb, SD
Naftaplin)
Karolina Novak
THE IMPORTANCE OF SELECTED GEOLOGICAL
VARIABLES IN CHARACTERIZATION OF MATURE
HYDROCARBON FIELDS
EP13
SMANJENJE EMISIJA U OKVIRU
ZAKONODAVSTVA EU: POSTROJENJE ZA
REGENERACIJU TEHNOLOŠKIH FLUIDA –
OGLEDNI PRIMJER ODRŽIVOG GOSPODARENJA
OTPADOM
REDUCING OF EMISSION IN THE EU LEGISLATION
FRAMEWORK: FACILITY FOR WASTE FLUID
REGENERATION - MODEL FOR WASTE RECOVERY
IN TERMS OF SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT
EP14
SMANJENJE RIZIKA OD POŽARA I OZLJEDA
IZVOĐENJEM VATROGASNE VJEŽBE
Ivana Kapustić
Živka Mašina (INA d.d. Zagreb )
Borislav Vukelić
PROCJENA MATIČNIH STIJENA PUTEM KRIŽNIH
DIJAGRAMA I STATISTIČKE ANALIZE
EVALUATION OF SOURCE ROCKS BY CROSSPLOTS
AND STATISTICAL ANALYSIS
MOGUĆA PROMJENA U IZVORU KLASTIČNOG
DETRITUSA U STRUKTURI KLOŠTAR U VRIJEME
GORNJEG PANONA I DONJEG PONTA
Danko Omrčen (INA d.d)
REDUCING THE RISK OF FIRES AND FIRE
INJURIES BY PERFORMING FIRE-FIGHTING
DRILLS
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content