close

Enter

Log in using OpenID

Brošura Hrvatske gospodarske komore "Mreža"

embedDownload
UVOD…………………………………………………………………………………………1
FINANCIJSKI REZULTATI PODUZETNIKA BBŽ ZA 2012. GODINU…………………2
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BBŽ I-III 2013...……………………..…....…...12
ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST... …..……………………………………......…17
Prilikom korištenja podataka iz ove publikacije molimo navesti izvor.
IZDAVAČ:
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
ŽUPANIJSKA KOMORA BJELOVAR
PRERADOVIĆEVA 4/I
TEL: 043/274-060, FAX: 043/241-908,
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.hgk.hr
UREDNICA: MARTINA POSAVAC
E-mail: [email protected]
Uvod
Problemi gospodarstva Bjelovarsko-bilogorske županije potencirani globalnom
krizom bilježe usporavanje pada u 2012. g. koje se očituje u porastu prihoda, ali u
manjem postotku nego rashoda. Ukupni rashodi su povećani 6,4 posto, dok je
prosječna mjesečna neto plaća ostala na gotovo istoj razini što sugerira da je temeljni
razlog povećanja rashoda povećanje ulaznih troškova, posebice cijene energenata.
Prema rezultatima Državnog zavoda za statistiku u posljednje tri godine prosječna
stopa pada BDP-a RH iznosila 2,8 posto. Isti trend nastavljen je i 2012. godine koja
je četvrta godina kontinuiranog pada BDP-a. U Europskoj uniji je, nakon pada BDP-a
u 2009. godini, već u 2010. ostvarena pozitivna stopa rasta, dok se u Hrvatskoj
istodobno i dalje bilježio pad BDP-a. U 2011. je hrvatsko gospodarstvo stagniralo (0,01 posto) na niskoj razini aktivnosti (razina BDP-a bila je realno 8,3 posto manja
nego u pretkriznoj 2008. godini).
BDP Bjelovarsko-bilogorske županije za 2010. godinu (zadnji objavljen podatak DZSa) iznosio je 831 milijun eura koji je činio svega 1,9 posto ukupnoga BDP-a RH, a u
odnosu na 2009. udio je pao za 0,2 posto. Ukupan BDP BBŽ ostvario je 2010. g. pad
od 13,2 posto u odnosu na 2009. g., dok je BDP po glavi stanovnika smanjen za 12,5
posto.
Industrijska proizvodnja na državnoj razini bilježi negativan trend u razdoblju 2009.2011., a nastavljen je i u 2012. godini (uz dva izuzetka listopadu 2011. i kolovozu
2012.), tako je u prosincu 2012. industrijska proizvodnja smanjena na mjesečnoj
razini za 7,4 posto, dok je na godišnjoj razini smanjena za 8,4 posto. U 2012. godini
dinamika pada industrijske proizvodnje je bila brža nego prethodne dvije godine, što
je rezultiralo najnižom proizvodnjom u posljednjih devet godina. U siječnju 2013.
godine ostvaren je rast industrijske proizvodnje od 5,1 posto u odnosu na isti mjesec
2012. godine, što je ujedno i najveći porast industrijske proizvodnje od lipnja 2008.
godine (6,4 posto).
U prvome tromjesečju ove godine smanjene su vrijednosti vanjskotrgovinske
razmjene i to izvoza za 7,7 posto na državnoj razini i 11,7 posto na županijskoj razini
te uvoza za 2,1 posto na državnoj i 4,8 posto na županijskoj razini u odnosu na isto
razdoblje 2012. godine. Na takvo kretanje izvoza na državnoj razini najviše je
utjecala brodogradnja, manji izvoz primarnih djelatnosti te prehrambenih proizvoda,
dok je na županijskoj razini zabilježen pad izvoza prerađivačke industrije i trgovine
koje ujedno čine preko 90,0 posto ukupnoga izvoza BBŽ.
Uz konstantan deficit gospodarstva BBŽ, pad BDP-a, prisutan je i pad broja
osiguranika mirovinskog osiguranja koji je 2012. g. u odnosu na 2007. g. bio manji za
14,0 posto. Prema zadnjim podacima HZZ broj nezaposlenih osoba u travnju ove
godine se povećao za 7,3 posto u odnosu na travanj 2012. godine.
1
FINANCIJSKI REZULTATI PODUZETNIKA BBŽ ZA 2012. GODINU
Prema podacima FINA-e 1.447 poduzetnika obveznika poreza na dobit predalo je
godišnje financijske statističke izvještaje u kojima je 14.779 zaposlenih odnosno
2,0 posto više nego 2011.godine. Županijski prihodi iznosili su 6,99 milijardi kuna što
je povećanje za 3,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi iznosili 7,09
milijardi kuna i porasli su za 6,4 posto. Od ukupnoga broja poduzetnika njih 986 ili
68,1 posto ostvarilo je dobit, a 461 poduzetnik ili 31,9 posto ostvarilo je gubitak.
Poduzetnici BBŽ ostvarili su gubitak razdoblja od 139,1 milijuna kuna.
Iznosi u tisućama kuna
Naziv
Ukupno svi
poduzetnici
Tekuća godina
Broj poduzetnika
Broj dobitaša
Broj gubitaša
Broj zaposlenih
Mali poduzetnici
Indeks
Srednji poduzetnici
Tekuća godina Indeks
Tekuća godina
Indeks
Veliki poduzetnici
Tekuća godina
1.447
1.411
31
5
986
960
22
4
461
451
9
Indeks
1
14.779
102,0
8.303
103,9
3.638
99,5
2.838
99,8
Ukupni prihodi
6.986.130
103,4
3.339.590
103,0
1.859.908
90,7
1.786.632
122,2
Ukupni rashodi
7.094.461
106,4
3.337.215
104,8
1.926.522
95,4
1.830.724
124,9
Dobit prije oporezivanja
204.917
102,4
136.754
104,2
56.404
101,9
11.758
86,5
Gubitak prije oporezivanja
313.247
283,1
134.379
186,9
123.018
551,8
55.851
339,0
Porez na dobit
30.765
78,3
21.760
83,0
8.651
74,6
Dobit razdoblja
174.311
108,1
115.153
109,2
47.753
109,1
11.404
94,2
Gubitak razdoblja
313.406
282,1
134.538
186,0
123.018
551,8
55.851
339,0
Dobit razdoblja (+) ili gubitak razdoblja
(-)
Neto plaće i nadnice
Prosječna mjesečna neto plaća po
zaposlenom
Investicije u novu dugotrajnu imovinu
-139.095
-
-19.385
-
-75.264
-
354
24,0
-44.446 1.018,5
626.142
101,6
322.977
102,9
181.457
99,4
121.708
101,6
3.531
99,6
3.242
99,0
4.157
100,0
3.574
101,8
205.357
79,2
136.611
96,7
49.102
46,5
19.644
157,9
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome kod poduzetnika na području BBŽ
iznosila je 3.531,00 kunu što je za 0,4 posto manje u odnosu na 2011. godinu.
Najveću prosječnu mjesečnu plaću ostvarili su zaposleni kod srednjih poduzetnika
4.157,00 kuna, a najmanju zaposleni kod malih poduzetnika i to 3.242,00 kune.
Povećanje prosječne mjesečne neto plaće ostvarili su jedino zaposleni kod velikih
poduzetnika i to 1,8 posto.
2
Prosječna mjesečna neto plaća po
zaposlenome u 2012. prema veličini poduzeća
u kunama
5.000,00
4.000,00
3.000,00
4.157,00
3.531,00
3.574,00
3.242,00
2.000,00
1.000,00
0,00
Ukupno BBŽ
Mali
Srednji
Veliki
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Mali poduzetnici čine 97,5 posto ukupnoga broja poduzetnika te su ostvarili 3,3
milijarde kuna prihoda što je povećanje od 3,0 posto u odnosu na isto razdoblje lani.
Prema veličini poduzetnika, mali poduzetnici čine većinu županijskoga prihoda
odnosno 47,8 posto, zatim slijede srednji poduzetnici sa 26,6 posto te veliki sa 25,6
posto.
Ukupan prihod BBŽ prema veličini
poduzetnika 2012.
Veliki
25,6%
Mali
47,8%
Srednji
26,6%
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Najveće povećanje prihoda od 22,2 posto ostvarili su veliki poduzetnici, dok su
srednji poduzetnici ostvarili pad prihoda u odnosu na 2011. godinu za 9,3 posto.
3
Iznosi u tisućama kuna
Ukupno svi
poduzetnici
Naziv
Tekuća godina
Broj investitora
301
Broj poduzetnika bez investicija
1.146
Investicije u novu dugotrajnu imovinu
205.357
Mali poduzetnici
Srednji poduzetnici
Tekuća godina Indeks
Indeks
79,2
Tekuća godina
271
-
25
1.140
-
6
136.611
96,7
49.102
Veliki poduzetnici
Indeks
Tekuća godina
46,5
Indeks
5
-
0
-
19.644
157,9
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Investicije u novu dugotrajnu imovinu u 2012. godini iznosile su 205,4 milijuna kuna
što je za 20,8 posto manje u odnosu na 2011. godinu. Od ukupnoga broja
poduzetnika 301 ili 20,8 ostvarilo je investicije u novu dugotrajnu imovinu.
Struktura vrijednosti ostvarenih investicija u novu
dugotrajnu imovinu prema veličini poduzeća u 2012. g.
Veliki
9,6%
Srednji
23,9%
Mali
66,5%
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
U ukupnim investicijama najveći udio ostvarili su mali poduzetnici koji čine 66,5 posto
ukupno ostvarenih investicija poduzetnika BBŽ, zatim slijede srednji poduzetnici sa
23,9 posto te veliki sa 9,6 posto.
Mali i srednji poduzetnici ostvarili su pad investicija u novu dugotrajnu imovinu, dok
su veliki poduzetnici ostvarili rast za 57,9 posto u odnosu na 2011. godinu.
4
FINANCIJSKI REZULTATI PODUZETNIKA BBŽ U 2012. G. PO DJELATNOSTIMA
Iznosi u tisućama kuna
Djelatnost
PD
Naziv
A POLJOPRIVREDA,
ŠUMARSTVO I
RIBARSTVO
B RUDARSTVO I
VAĐENJE
C PRERAĐIVAČKA
INDUSTRIJA
D OPSKRBA
ELEKTRIČNOM
ENERGIJOM, PLINOM,
PAROM I
E KLIMATIZACIJA
OPSKRBA VODOM;
UKLANJANJE
OTPADNIH VODA,
GOSPODARENJE
OTPADOM TE
DJELATNOSTI
SANACIJE OKOLIŠA
Broj poduzetnika tekuće
ukupno
dobitaši gubitaši
Ukupni prihodi
2011. 2012.
2012.
Indeks
41
471.674
471.051
99,9
461.035
477.916
103,7
5
3
2
135.645
72.623
53,5
126.414
70.278
55,6
285
196
89 2.435.581 2.404.068
98,7
2.421.866
2.511.750
103,7
20
12
8
42.823
49.303 2.511.7
115,1
50
44.820
48.905
109,1
18
16
2
151.074
149.401
160.225
107,2
161.876
103,7
107,2
61.355
66.497
108,4
87
G TRGOVINA NA VELIKO I
NA MALO; POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA I
MOTOCIKALA
387
255
H PRIJEVOZ I
SKLADIŠTENJE
63
49
14
400.390
I
70
31
39
J INFORMACIJE I
KOMUNIKACIJE
39
24
K FINANCIJSKE
DJELATNOSTI I
DJELATNOSTI
OSIGURANJA
6
M STRUČNE,
ZNANSTVENE I
TEHNIČKE
DJELATNOSTI
N ADMINISTRATIVNE
I
POMOĆNE USLUŽNE
DJELATNOSTI
2011
99
126
L POSLOVANJE
NEKRETNINAMA
Indeks
140
F GRAĐEVINARSTVO
DJELATNOSTI
PRUŽANJA SMJEŠTAJA
TE PRIPREME I
USLUŽIVANJA HRANE
Ukupni rashodi
39
653.867
628.977
96,2
650.328
676.587
104,0
132 2.062.487 2.388.799
115,8
2.018.977
2.347.596
116,3
393.103
98,2
409.566
386.089
94,3
44.659
58.161
130,2
45.510
60.031
131,9
15
90.115
86.738
96,3
86.241
92.484
107,2
5
1
1.231
1.461
118,6
1.081
1.319
121,9
12
7
5
12.121
8.533
70,4
10.127
7.124
70,3
165
131
34
161.444
167.536
103,8
150.293
161.565
107,5
28
18
10
40.329
38.951
96,6
39.440
38.939
98,7
5
P OBRAZOVANJE
8
4
4
6.182
5.906
95,5
6.159
6.066
98,5
Q DJELATNOSTI
ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE I SOCIJALNE
SKRBI
R UMJETNOST, ZABAVA I
REKREACIJA
27
17
10
14.930
14.450
96,8
13.124
13.225
100,8
10
5
5
7.559
8.103
107,2
8.115
8.396
103,5
S OSTALE USLUŽNE
DJELATNOSTI
38
27
11
25.846
26.492
102,5
25.952
25.966
100,1
1.447
986
461 6.757.958 6.986.130
103,4
6.668.449
7.094.461
106,4
UKUPNO BBŽ
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Prerađivačka industrija zauzima najveći udio u ukupnome prihodu BBŽ i to 34,4
posto, zatim slijedi trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
34,2 posto, građevinarstvo 9,0 posto te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6,7 posto.
Od gore navedenih grana djelatnosti najveće povećanje prihoda ostvarila je trgovina
na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala i to za 15,8 posto.
UKUPAN PRIHOD BBŽ PO DJELATNOSTIMA 2012. G.
STRUČNE,
ZNANSTVENE I
TEHNIČKE
DJELATNOSTI
2,4%
PRIJEVOZ I
SKLADIŠTENJE
5,6%
TRGOVINA NA VELIKO
I NA MALO;
POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA I
MOTOCIKALA
34,2%
OSTALO
5,3%
POLJOPRIVREDA,
ŠUMARSTVO I
RIBARSTVO
6,7%
PRERAĐIVAČKA
INDUSTRIJA
34,4%
GRAĐEVINARSTVO
9,0%
OPSKRBA VODOM;
UKLANJANJE
OTPADNIH VODA,
GOSPODARENJE
OTPADOM TE
DJELATNOSTI
SANACIJE OKOLIŠA
2,3%
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
6
Prosječan broj
Prosječna
zaposlenih na bazi
mjesečna neto
sati rada
plaća ( u kunama)
2012.
IND
2012.
IND
706
98,3
3.434
102,0
6.333
100,3
3.407
100,4
1.582
102,0
3.984
100,4
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
OSTALE DJELATNOSTI
UKUPNO BBŽ
2.620
1.114
2.424
14.779
109,3
95,1
102,0
3.655
3.154
3.531
97,4
98,0
99,6
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Najveći broj zaposlenih je u prerađivačkoj industriji 6.333 ili 42,8 posto ukupno
zaposlenih kod poduzetnika BBŽ. Od značajnijih djelatnosti prijevoz i skladištenje
bilježi najveći pad zaposlenosti od 4,9 posto, dok najveći porast bilježi trgovina na
veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala i to za 9,3 posto.
Od značajnijih djelatnosti BBŽ najveću prosječnu mjesečnu neto plaću od 3.984,00
kn ostvarili su zaposleni u građevinarstvu, zatim slijede zaposleni u trgovini na veliko
i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 3.655,00 kn.
Djelatnost
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Proizvodnja odjeće
Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih
materijala
Proizvodnja proizvoda od gume i
plastike
Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda
Proizvodnja metala
Proizvodnja gotovih metalnih
proizvoda, osim strojeva i opreme
Proizvodnja namještaja
Ostalo
Ukupno prerađivačka ind.
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
102,6
97,4
105,5
Prosječn
a mj.
neto
plaća (u
kn)
3.225
2.449
3.451
101,7
96,3
95,6
142.870
91,3
3.583
102,2
100,0
40.687
44,9
3.232
87,7
184
812
92,0
100,9
157.512
341.212
89,7
99,0
5.530
3.897
107,4
102,2
907
794
6.333
93,4
100,3
396.747
312.464
2.404.068
111,0
98,7
3.347
3.407
109,0
100,4
Br.
poduzet
nika
Broj
zaposle
nih
41
22
49
1.177
944
1.066
100,2
104,8
107,0
537.867
89.929
425.467
15
348
100,9
12
101
4
56
16
70
285
IND
Uk.prihod
(u 000 kn)
IND
7
IND
UKUPAN PRIHOD PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE
PO GRANAMA DJELATNOSTI
Ostalo
13,0%
Proizvodnja
namještaja
16,5%
Proizvodnja
prehrambenih
proizvoda
22,4%
Proizvodnja
odjeće
3,7%
Proizvodnja
gotovih metalnih
proizvoda, osim
strojeva i opreme
14,2%
Proizvodnja
metala
6,6%
Proizvodnja
proizvoda od
gume i plastike
5,9%
Prerada drva i
proizvoda od drva
i pluta, osim
namještaja;
proizvodnja
proizvoda od
slame i pletarskih
materijala
17,7%
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
U ukupnome prihodu prerađivačke industrije najveći udio ima proizvodnja
prehrambenih proizvoda 22,4 posto, zatim slijedi prerada drva i proizvoda od drva i
pluta 17,7 posto te proizvodnja namještaja 16,5 posto koja je povećala prihode za
11,0 posto u odnosu na 2011. godinu.
Prehrambena industrija zapošljava 18,6 posto ukupno zaposlenih prerađivačke
industrije te gotovo 8,0 posto ukupno zaposlenih BBŽ.
Broj zaposlenih unutar prerađivačke industrije BBŽ
2012. godine
Proizvodnja
namještaja
14,3%
Ostalo
12,5%
Proizvodnja
prehrambenih
proizvoda
18,6%
Proizvodnja odjeće
14,9%
Proizvodnja gotovih
metalnih proizvoda,
osim strojeva i
opreme
12,8%
Proizvodnja metala
2,9%
Proizvodnja ostalih
nemetalnih
mineralnih proizvoda
1,6%
Proizvodnja
proizvoda od gume i
plastike
5,5%
Prerada drva i
proizvoda od drva i
pluta, osim
namještaja;
proizvodnja
proizvoda od slame i
pletarskih materijala
16,8%
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
8
Od značajnijih grana djelatnosti prerađivačke industrije najveću prosječnu mjesečnu
neto plaću ostvarili su zaposleni u proizvodnji metala 5.530,00 kuna, dok su najnižu
plaću ostvarili zaposleni u proizvodnji odjeće 2.449,00 kuna.
OSNOVNI FINANCIJSKI STATISTIČKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA
PO GRADOVIMA 2012. GODINE
Gradovi
Ekonomski
pokazatelji
Broj
poduzetnika
ČAZMA
BJELOVAR
2012.
IND
2012.
IND
2012.
GRUBIŠNO
POLJE
GAREŠNICA
DARUVAR
IND
2012.
IND
2012.
IND
694
-
97
-
161
-
140
-
85
-
Ukupni prihodi
(u 000 kuna)
4.276.368
107,4
418.387
108,4
508.306
102,5
597.776
108,6
350.583
98,7
Ukupni rashodi
(u 000 kuna)
4.286.385
109,6
421.921
109,3
505.402
104,2
675.308
121,2
355.424
100,0
Dobit razdoblja
(+) ili gubitak
razdoblja (-) (u
000 kn)
-29.319
-
-4.867
294,0
-334
-
-79.725
917,2
-6.109
504,5
1.408
100,6
1.560
109,3
1.734
100,8
624
96,4
3.294
100,2
3.259
94,8
3.111
107,1
3.489
101,7
-3.534
-
2.904
-
-77.532
-
-4.841
Prosječan broj
zaposlenih
7.952
102,5
Prosječna
mjesečna neto
plaća (u kn)
3.763
99,7
PRIHODI –
RASHODI ( u
000 kuna)
-10.017
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u gradovima Županije pokazuju da su
rashodi u svim gradovima veći od prihoda osim u Daruvaru gdje je ostvaren pozitivan
financijski rezultat, ali je ostvaren gubitak razdoblja kao i u svim ostalim gradovima.
Grad Čazma bilježi najveći porast prihoda od 8,4 posto u odnosu na 2011. godinu,
dok je najveći pad ostvaren u Grubišnome Polju 1,3 posto. Najveće povećanje
rashoda ostvario je grad Garešnica i to za 21,2 posto koji je ujedno ostvario i najveći
gubitak razdoblja od 79,7 milijuna kuna.
Kod poduzetnika najveću prosječnu mjesečnu neto plaću ostvarili su zaposleni u
gradu Bjelovaru 3.763,00 kune, a najmanju zaposleni na području grada Garešnice
3.111,00 kuna.
9
STRUKTURA UKUPNOGA PRIHODA PODUZETNIKA
BBŽ U 2012. PO JEDINICAMA LOKALNE
SAMOUPRAVE
OPĆINE
11,9%
GRUBIŠNO
POLJE
5,0%
GAREŠNICA
8,6%
BJELOVAR
61,2%
DARUVAR
7,3%
ČAZMA
6,0%
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
Prema strukturi ukupnoga prihoda poduzetnika BBŽ najveći udio čine prihodi
poduzetnika grada Bjelovara 61,2 posto, zatim slijedi zbroj prihoda osamnaest
općina koje čine 11,9 posto.
STRUKTURA ZAPOSLENIH KOD PODUZETNIKA BBŽ
2012. GODINE PO JEDINICAMA LOKALNE
SAMOUPRAVE
OPĆINE
10,2%
GRUBIŠNO POLJE
4,2%
GAREŠNICA
11,7%
BJELOVAR
54,0%
DARUVAR
10,6%
ČAZMA
9,5%
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
10
U gradu Bjelovaru je zaposleno 54,0 posto ukupnoga broja zaposlenih kod obveznika
poreza na dobit BBŽ koji su predali završne račune, zatim slijedi grad Garešnica, dok
je u općinama zaposleno 10,2 posto.
FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PO OPĆINAMA
U tisućama kuna
OPĆINE
POKAZATELJI
Br. poduzetnika
UKUPNI
PRIHODI
UKUPNI
RASHODI
Pr. broj
zaposlenih
Pr. neto plaća
u kunama
PRIHODI RASHODI
DEŽANOVAC
2012.
IND
10
112,
47.629
5
110,
46.510
6
109,
79
7
104,
3.339
8
388,
1.119
5
BEREK
2012.
17
IND
-
124.272
137,9
121.790
136,0
67
93,1
3.154
105,5
2.482
475,5
ĐULOVAC
2012.
16
HERCEGOVAC
IND
-
2012.
23
32.806
97,7
29.337
IVANSKA
IND
KAPELA
-
2012.
18
IND
IND
-
2012.
10
36.776
53,8
29.143
91,8
16.235
111,0
92,9
49.269
72,2
27.309
97,1
15.586
111,2
95
95,0
126
98,4
84
129,2
42
127,3
2.395
102,2
3.084
92,4
3.022
82,8
2.495
91,4
3.469
175,1
-12.493
-
1.834
50,9
649
108,2
-
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
U tisućama kuna
OPĆINE
POKAZATELJI
Br. poduzetnika
UKUPNI
PRIHODI
UKUPNI
RASHODI
Pr. broj
zaposlenih
Pr. neto plaća
u kunama
PRIHODI RASHODI
KONČANICA
2012.
10
NOVA RAČA
IND
-
2012.
25
20.903
73,0
20.609
ROVIŠĆE
IND
-
2012.
29
32.421
88,9
73,0
32.128
86
100,0
3.117
294
SIRAČ
IND
ŠTEFANJE
2012.
16
IND
-
-
2012.
17
33.174
91,5
245.622
61,5
87,6
33.561
93,4
258.920
69
100,0
80
88,9
102,0
3.025
104,7
2.572
75,6
293
-
-387
VELIKA
PISANICA
IND
2012.
IND
-
8
-
30.155
94,7
25.620
146,7
65,9
29.483
97,3
24.370
150,9
255
80,7
65
100,0
43
116,2
99,4
4.379
92,1
2.861
102,2
3.844
114,2
-
-13.298
-
672
43,6
1.250
95,1
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
OPĆINE
POKAZATELJI
Br. poduzetnika
UKUPNI
PRIHODI
UKUPNI
RASHODI
Pr. broj
zaposlenih
Pr. neto plaća
u kunama
PRIHODI RASHODI
VELIKI
GRĐEVAC
VELIKO
TROJSTVO
U tisućama kuna
ŠANDROVAC
VELIKA
TRNOVITICA
SEVERIN
2012.
22
IND
2012.
20
IND
-
-
2012.
10
30.652
107,4
11.369
172,9
29.976
110,1
11.577
84
105,0
3.433
676
IND
-
2012.
4
IND
-
2012.
11
72.566
95,2
16.442
98,8
174,9
71.996
95,0
17.515
38
122,6
162
104,5
109,8
2.158
89,4
3.880
121,8
-208
462,2
570
IND
ZRINSKI
TOPOLOVAC
-
2012.
4
25.247
99,7
3.680
66,3
93,9
26.382
106,6
3.699
67,1
70
88,6
44
102,3
12
80,0
91,8
2.712
96,8
3.324
98,9
2.529
85,8
135,7
-1.073
53,4
-1.135
-
-19
-
Izvor: FINA; Obrada ŽK Bjelovar
11
IND
-
Od ukupno osamnaest općina najveći prihod ostvarile su općina Sirač 245,6 milijuna
kuna, općina Berek 124,3 milijuna kuna i općina Severin 72,6 milijuna kuna. Te tri
općine čine 53,0 posto ukupnoga prihoda općina BBŽ u 2012. godini.
Najveće povećanje prihoda u odnosu na 2011. godinu zabilježeno je kod općina
Veliko Trojstvo za 72,9 posto, Velika Pisanica 46,7 posto i Berek 37,9 posto, dok je
najveće smanjenje prihoda ostvareno u općini Hercegovac i to za 46,2 posto.
Kod obveznika poreza na dobit u 2012. g. na području osamnaest općina bilo je
zaposleno 1.501 djelatnik od čega je najviše na području općine Sirač, Severin i
Hercegovac.
Zaposleni kod poduzetnika na području općine Sirač ostvarili su najveću prosječnu
mjesečnu neto plaću od 4.379,00 kuna, dok su najmanju plaću ostvarili zaposleni na
području općine Veliko Trojstvo 2.158,00 kuna.
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA I-III 2013. GODINE
U prva tri mjeseca 2013. godine zabilježen je pad vanjskotrgovinske razmjena tako je
izvoz iznosio 26,7 milijuna USD što je pad za 11,7 posto u odnosu na isto razdoblje
2012. godine, dok je uvoz iznosio 36,3 milijuna USD što je za 4,8 posto manje nego
lani. Ostvaren je vanjskotrgovinski deficit od 9,6 milijuna USD.
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BBŽ I-III
2012./2013.
50,0
U mil. USD
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
I-III 2012
I-III 2013
IZVOZ
30,3
26,7
UVOZ
38,1
36,3
SALDO
-7,8
-9,6
Izvor: DZS; Obrada ŽK Bjelovar
12
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BBŽ PO DJELATNOSTIMA
Iznosi u USD, tečaj tekući
UVOZ
IZVOZ
NKD
Naziv djelatnosti
UKUPNO
A
C
C 10
C 13
C 14
C 16
C 18
C 22
C 23
C 24
C 25
C 27
C 28
C 31
E
F
G
H
POLJOPRIVREDA,
ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
PROIZVODNJA
PREHRAMBENIH PROIZVODA
PROIZVODNJA TEKSTILA
PROIZVODNJA ODJEĆE
PRERADA DRVA I PROIZVODA
OD DRVA I PLUTA, OSIM
NAMJEŠTAJA
TISKANJE I UMNOŽAVANJE
SNIMLJENIH ZAPISA
PROIZVODNJA PROIZVODA
OD GUME I PLASTIKE
PROIZVODNJA OSTALIH
NEMETALNIH MINERALNIH
PROIZVODA
PROIZVODNJA OSNOVNIH
METALA
PROIZVODNJA IZRAĐENIH
METALNIH PROIZVODA, OSIM
STROJEVA
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE
OPREME
PROIZVODNJA STROJEVA I
UREĐAJA, D. N.
PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA
OPSKRBA VODOM;
UKLANJANJE OTPADNIH
VODA
GRAĐEVINARSTVO
TRGOVINA NA VELIKO I NA
MALO; POPRAVAK MOTORNIH
VOZILA I MOTOCIKALA
PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
OSTALO
Izvor: DZS; Obrada ŽK Bjelovar
I-III 2012.
I-III 2013.
30.254.589
26.719.926
1.160.039
IND
I-III 2012.
I-III 2013.
IND
88,3
38.097.917
36.262.281
95,2
1.434.504
123,7
1.724.425
1.617.006
93,8
24.615.842
21.944.736
89,1
21.005.123
18.285.008
87,1
4.779.777
4.820.608
100,9
3.034.771
2.397.220
79,0
71.189
93.202
130,9
60.874
28.231
46,4
4.726.843
3.805.640
80,5
3.026.669
2.968.235
98,1
6.313.161
6.114.215
96,8
3.193.713
2.779.976
87,0
743.143
556.847
74,9
1.140.884
1.319.463
115,7
225.227
229.202
101,8
1.523.363
907.555
59,6
264.957
228.825
86,4
798.140
199.629
25,0
1.727.656
877.300
50,8
958.796
906.367
94,5
3.346.739
2.925.296
87,4
2.361.115
2.390.961
101,3
1.407.209
1.197.027
85,1
897.649
700.257
78,0
159.314
209.411
131,4
72.199
40.773
56,5
824.773
819.305
99,3
3.393.578
3.208.564
94,5
348.120
251.051
72,1
24.400
11.621
47,6
457.336
394.682
86,3
451.944
150.463
33,3
3.617.898
2.439.567
67,4
14.266.024
15.420.842
108,1
27.296
167.160
612,4
457.795
627.063
137,0
28.058
88.226
314,4
168.206
150.278
89,3
Najveći udio u ukupnome izvozu BBŽ ostvarila je prerađivačka industrija 82,1 posto,
zatim slijedi trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala s 9,1
posto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo s 5,4 posto.
13
STRUKTURA IZVOZA BBŽ I-III 2013. PO
DJELATNOSTIMA
GRAĐEVINARSTVO
1,5%
TRGOVINA NA
VELIKO I NA MALO;
POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA
I MOTOCIKALA
9,1%
PRIJEVOZ I
SKLADIŠTENJE
0,6%
OSTALO
0,3%
POLJOPRIVREDA,
ŠUMARSTVO I
RIBARSTVO
5,4%
OPSKRBA VODOM;
UKLANJANJE
OTPADNIH VODA
0,9%
PRERAĐIVAČKA
INDUSTRIJA
82,1%
Izvor: DZS; Obrada ŽK Bjelovar
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja čini gotovo 28,0 posto
ukupnoga izvoza prerađivačke industrije BBŽ i 22,9 posto ukupnoga županijskog
izvoza, zatim slijedi proizvodnja prehrambenih proizvoda s 22,0 posto unutar
prerađivačke industrije te 18,0 posto u ukupnome izvozu BBŽ.
STRUKTURA IZVOZA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE BBŽ
I-III 2013.
PROIZVODNJA
PROIZVODNJA
NAMJEŠTAJA
ELEKTRIČNE
3,7%
PROIZVODNJA
OPREME
5,5%
IZRAĐENIH
METALNIH
PROIZVODA, OSIM
STROJEVA
13,3%
PROIZVODNJA
OSNOVNIH
METALA
4,0%
TISKANJE I
UMNOŽAVANJE
SNIMLJENIH
ZAPISA
2,5%
OSTALO
3,8%
PRERADA DRVA I
PROIZVODA OD
DRVA I PLUTA,
OSIM
NAMJEŠTAJA
27,9%
PROIZVODNJA
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
22,0%
PROIZVODNJA
ODJEĆE
17,3%
Izvor: DZS; Obrada ŽK Bjelovar
14
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BBŽ PO SKUPINAMA ZEMALJA I-III 2013.
GODINE
UKUPNO
ZEMLJE EU
ZEMLJE EFTE
ZEMLJE CEFTE
OSTALE EUROPSKE
ZEMLJE
OSTALE AZIJSKE ZEMLJE
OSTALE AFRIČKE ZEMLJE
OSTALE AMERIČKE
ZEMLJE
OSTALE ZEMLJE
IZVOZ
UVOZ
KUNE
USD
KUNE
USD
153.475.921 26.719.926 208.338.680 36.262.281
95.704.844 16.666.338 134.367.126 23.387.990
316.774
55.231
338.397
59.284
51.725.724
9.005.042 30.084.808 5.234.394
1.386.211
3.791.710
37.254
242.186
654.601
6.378
4.767.197
24.254.483
677.359
823.830
4.224.839
117.952
513.404
0
90.150
0
13.838.197
11.113
2.412.081
1.911
Izvor: DZS; Obrada ŽK Bjelovar
Gospodarstvenici BBŽ najviše izvoze u zemlje EU 62,4 posto te u zemlje CEFTE
33,7 posto. Te dvije skupine zemalja čine preko 96,0 posto ukupnoga izvoza BBŽ.
IZVOZ BBŽ PO SKUPINAMA ZEMALJA I-III 2013.
OSTALE
EUROPSKE
ZEMLJE
0,9%
OSTALE AZIJSKE
ZEMLJE
2,4%
OSTALE ZEMLJE
0,6%
ZEMLJE CEFTE
33,7%
ZEMLJE EU
62,4%
Izvor: DZS; Obrada: ŽK Bjelovar
15
Od zemalja pojedinačno najviše se izvozi u BIH, Sloveniju, Njemačku, Italiju, Srbiju i
Austriju. U prva tri mjeseca 2013. godine u navedene zemlje se izvezlo preko 83,0
posto ukupnoga izvoza BBŽ. Najznačajniji izvozni partner BBŽ je BIH koja čini 23,0
ukupnoga županijskog izvoza.
Izvoz BBŽ po zemljama I-III 2013.
Ostale zemlje
16,4%
Austrija
5,0%
Srbija
5,4%
Njemačka
19,1%
Bosna i
Hercegovina
23,0%
Italija
11,4%
Slovenija
19,7%
Izvor: DZS; Obrada ŽK Bjelovar
Najviše se uvozi iz zemalja EU 64,5 posto te CEFTE 14,4 posto. Od zemalja EU
najviše se uvozi iz Njemačke, Italije, Austrije i Slovenije.
UVOZ BBŽ PO SKUPINAMA ZEMALJA I-III 2013.
OSTALE AZIJSKE
ZEMLJE
11,7%
OSTALE
AMERIČKE
ZEMLJE
6,7%
ZEMLJE CEFTE
14,4%
OSTALE ZEMLJE
2,8%
ZEMLJE EU
64,5%
Izvor: DZS; Obrada ŽK Bjelovar
16
ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST
ZAPOSLENOST
Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ukupan broj
osiguranika mirovinskog osiguranja krajem prosinca 2012. godine na području BBŽ
iznosio je 32.093 bez osiguranika koji su imali produženo osiguranje.
Broj zaposlenih u pravnim osobama iznosio je krajem prosinca 2012. godine 24.836
odnosno 77,2 posto ukupno osiguranih osoba BBŽ. Udio ukupnoga broja osiguranika
BBŽ čini 2,2 posto ukupnoga broja osiguranika RH, dok je udio zaposlenih kod
pravnih osoba 2,1 posto.
Osiguranici BBŽ prema osnovama mirovinskog osiguranja sa stanjem 31.
prosinca 2007. - 31. prosinca 2012.
2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
27.495 27.759 26.104 25.481 25.182 24.836
3.492 3.475 3.043 2.679 2.656 2.530
1.479 1.424 1.348 1.235 1.168 1.117
4.468 4.113 3.779 3.589 3.451 3.162
392
430
414
661
546
448
Radnici kod pravnih osoba
Radnici kod fizičkih osoba
Obrtnici
Poljoprivrednici
Samostalne prof. djelatnosti
Osiguranici zaposleni kod međunarodnih
organizacija i u inozemstvu
Produženo osiguranje
Ukupno
1
0
0
0
0
0
72
80
90
102
91
73
37.399 37.281 34.778 33.747 33.094 32.166
Izvor: HZMO; Obrada: ŽK Bjelovar
U razdoblju od 2007. do 2012. godine ukupan broj osiguranih osoba se smanjio za
5.233 radnika odnosno za 14,0 posto.
Ukupan broj osiguranika mirovinskog
osiguranja na području BBŽ 2007.-2012.
godine
37.399
37.281
34.778
33.747
2007.
2008.
2009.
2010.
33.094
2011.
32.166
2012.
Ukupan boj osiguranika mirovinskog osiguranja
Izvor: HZMO; Obrada: ŽK Bjelovar
17
Najveći broj radnika osigurano je kod pravnih osoba tako je krajem prosinca broj
osiguranika iznosio 24.836 te je u odnosu na 2008. godinu, manji za 2.939 radnika
odnosno 11,0 posto.
Kretanje broja radnika kod pravnih osoba 2007.-2012.
godine
Radnici kod pravnih osoba
27.759
27.495
26.104
25.481
2007.
2008.
Izvor: HZMO; Obrada: ŽK Bjelovar
2009.
25.182
2010.
2011.
24.836
2012.
NEZAPOSLENOST TIJEKOM TRAVNJA 2013.
Krajem travnja 2013. godine na području Bjelovarsko-bilogorske županije registrirano
je 12.779 nezaposlenih osoba što je za 3,1 posto manje ili 411 osoba u odnosu na
ožujak 2013. godine, a u odnosu na travanj 2012. godine broj nezaposlenih veći je za
7,3 posto ili 874 osobe. U ukupnom broju nezaposlenih u travnju 2013. godine žene
čine 46,8 posto, a muškarci 53,2 posto.
Kretanje broja nezaposlenih osoba u razdoblju travanj
2012. do travanj 2013. godine
11.440
11.905
4.
11.304
11.043
5.
6.
7.
2012. godina
8.
9.
10.
11.
12.
13.190
13.564
12.911
12.064
11.307
13.381
12.452
11.498
12.779
1.
2.
3.
2013. godina
4.
Izvor: HZZ, PU Bjelovar; Obrada: ŽK Bjelovar
18
Nezaposlene osobe u travnju 2013. g.
prema dobi
50-54
10,6%
od 55
14,2%
15-24
22,4%
25-29
13,3%
49-49
9,5%
35-39
10,1%
30-34
10,4%
40-44
9,5%
Izvor: HZZ, PU Bjelovar; Obrada: ŽK Bjelovar
Najviše nezaposlenih osoba nalazi se u dobnoj skupini od 15 do 24 godine, one čine
22,4 posto (2.862 osobe) ukupne registrirane nezaposlenosti, dok je starijih od 55
godina 14,2 posto (1.810 osoba), zatim slijedi dobna skupina od 25 do 29 godina
1.702 (13,3 posto) osobe, od 30 do 34 godine 1.331 (10,4 posto), od 35 do 39 godina
1.295 (10,1 posto), od 40 do 44 godine 1.214 (9,5 posto), od 45 do 49 godina 1.213
(9,5 posto) i od 50 do 54 godine 1.352 (10,6 posto).
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 014 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content