File

40
ΧΡΟΝΙΑ
Πώσ θα ήταν άραγε ο κόσµοσ χωρίσ τουσ εφευρέτεσ, του οραµατιστέσ και τουσ µηχανικούσ στο ίδιο
τουσ το γκαραζ; Όταν ο Karl Baron εφήυρε το πρώτο
σχέδιο ποδηλάτου πριν 200 χρόνια , σίγουρα δεν
είχε σκεφτεί την επιτυχία που θα ακολουθούσε ο
Draisine(όνοµα το οποίο του απέδωσε ο δηµιουργόσ του) και τισ δαιφορετικέσ µορφέσ που αυτό θα
αποκτούσε µέχρι σήµερα. Πιθανώσ, ο Drais, να µην
είχε ποτέ ασχοληθεί µε αυτή την σκέψη. Όπωσ και
για τουσ περισσότερουσ εφευρέτεσ, το κίνητρο
ήταν η ιδέα τουσ και µόνο και όχι η επιτυχία τουσ
ή ο πλούτοσ που θα τουσ εξασφάλιζε. Ακόµα και
µε το απλό σχέδιο ποδηλάτου το οποίο συνέλαβε,
δηµιούργησε κάτι το οποίο αποτέλεσε ένα τεράστιο
«συν» για τον κόσµο µασ.
Ωσ ιδρυτήσ τησ εταιρείασ Merida industry CO LTD, o
Ike Tseng (1932-2012) δηµιούργησε κάτι το οποίο
επίσησ άλλαξε σε έναν σηµαντικό βαθµό τον κόσµο
εξαιτίασ τησ δηµιουργικήσ του ευφυΐασ. Αντίστοιχα
µε τον Drais, το κίνητρο για τον Tseng δεν ήταν η
φιλοδοξία για πλούτο αλλά ένα ζήτηµα τιµήσ. ενώ
ταξίδευε στισ Ηνωµένεσ Πολιτείεσ λίγο καιρό πρίν
είχε εκπλαγεί από την πινακίδα που αντίκρισε σε
ένα κατάστηµα επισκευήσ ποδηλάτων, η οποία απαγόρευε την είσοδο σε κάθε ποδήλατο µε προέλευση
την Taiwan, εξαιτίασ τησ πολύ κακήσ τουσ ποιότητασ.
Αισθάνοντασ προσβεβληµένοσ, αποφάσισε να αλλάξει ακριβώσ αυτό και ήταν τότε που ο 40 χρονοσ
Tseng ιδρύει την εταιρεία που σκοπό είχε για τον
ίδιο να βελτιώσει ριζικά την εικόνα που είχαν για τα
ποδήλατα τα οποία κατασκευάζονταν στην Taiwan.
Σήµερα, η Merida Industry Co,Ltd παράγει ετησίωσ 2.4 εκατοµµύρια ποδήλατασε τρια εργοστάσια,
όντασ η δεύτερη µεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία , φυσικά µε τα υψηλότερα στάνταρντσ.
Στην Merida Industry Co., Ltd., αυτά τα 40 χρόνια
παράδοσησ και εµπειρίασ στην κατασκευή υψηλήσ
ποιότητασ ποδηλάτων αντανακλόνται όχι µόνο από
την στενή συνεργασία µε τουσ µηχανικούσ του τµήµατοσ RnD στην Γερµανία αλλά και την στενή συνεργασία µε τουσ προµηθευτέσ των πιο ποιοτικών
ανταλλακτικών.
3
DEVELOPMENT
Η ποιότητα έχει
πολλέσ πλευρέσ:
στην MERIDA
εξειδικευµένοι
ειδικοί από την
Γερµανία και την
Ταιβάν δουλεύουν
σε στενή
συνεργασία.
Η ιστορία κάθε ποδηλάτου MERIDA ξεκινά µόλισ
100 χιλιόµετρα από το σηµείο όπου ξεκίνησε και η
ιστορία του πρώτου ποδηλάτου το 1817: ακριβώσ
έξω από την Στουτγγάρδη, την καρδιά τησ βιοµηχανίασ οχηµάτων η οποία στεγάζει εταιρείεσ όπωσ η
Mercedes-Benz και η Porsche, εκεί βρισκεται και
το τµήµα έρευνασ και ανάπτυξησ τησ MERIDA. Εδώ
κάθε ποδήλατο MERIDΑ σχεδιάζεται και κατασκευάζεται αρχικά ώστε να περάσει στο επόµενο στάδιο
τησ παραγωγήσ και εξαγωγήσ σε 68 χώρεσ στον
κόσµο.
Για να γίνει αυτό, οι δηµιουργοί του πρέπει να
αντιµετωπίσουν πολλέσ προκλήσεισ. Πρέπει να
εγγυηθούν ότι κάθε ποδήλατο από κάθε κατηγορία
που σχεδιάζεται αξίζει να φέρει το λογότυπο τησ
εταιρείασ. Είτε πρόκειται για τα κορυφαία MTB, τα
επαγγελµατικά ποδήλατα δρόµου, τα αξιόπιστα Ebike ή τα εισαγωγικά µοντέλα, όλα πρέπει να είναι
κατασκευασµένα και εξοπλισµένα µε τα καλύτερα
περιφερειακά. Για αυτό, η οµάδα των Γερµανών
µηχανικών ταξιδεύει τακτικά στην Ταιβάν προκειµένου να επιβλέψει και να ελέγξει κάθε βήµα τησ
παραγωγήσ του.
4
Οµαδικότητα
Πίσω από κάθε νέο µοντέλο
ποδηλάτου MERIDA, βρίσκεται
η στενή συνεργασία µεταξύ των
σχεδιαστών, των κατασκευαστών
και των προµηθευτών.
Pr e-serial check
5
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η καρδιά κάθε
ποδηλάτου είναι
ο σκελετόσ. Είναι
µεγάλη υπόθεση
ο δηµιουργόσ του
να είναι ο απόλυτοσ
ειδικοσ στον τοµέα
των κορυφαίων
υλικών.
Κάθε πλήρεσ ποδήλατο που φεύγει από τα τρία
εργοστάσια τησ MERIDΑ στην Ασία είναι µοναδικό.
Αµέσωσ µόλισ φύγει από το εργοστάσιο µε προορισµό µια από τισ 68 χώρεσ ανα τον κόσµο, όχι
µόνο κουβαλά την τεχνογνωσία των ανθρώπων του
τµήµατοσ Έρευνασ και Ανάπτυξησ στην Γερµανία,
αλλά και την προσωπική φροντίδα που του απέδωσε κάθε ένασ από τουσ ανθρώπουσ των διαφορετικών σταδίων τησ παραγωγήσ. Είναι αυτοί που
εγγυώνται για την ανώτερη δυνατή ποιότητα κάθε
ποδηλάτου,µαζί µε την τεχνογνωσία τησ ΜERIDA ,
η οποία για 40 χρόνια εξειδικεύεται στην κατεργασία υψηλήσ ποιότηασ αλουµινίου. Παράλληλα για να
επιυευχθεί αντίστοιχα υψηλή ποιότητα και στα κορυφαία ποδήλατα από ανθρακονήµατα, η εταιρεία
επέλεξε να συνεργαστεί µε τουσ κορυφαίουσ προµηθευτέσ οι ποίοι εξειδικεύονται στην παραγωγή
συνθετικών υλικών.
Μόνο µε αυτόν τον τρόπο η MERIDA µπορεί να
διασφαλίσει ότι οι κορυφαίασ τεχνολογίασ σκελετοι των ποδηλάτων τησ(κατασκευασµένοι έιτε
από υδροσχηµατισµένουσ σωλήνεσ αλουµινίου ή
ανθρακονήµατα µε την τεχνολογία διπλού θαλάµου) θα προσφέρουν την βέλτιστη και διαχρονική
οδηγική εµπειρία για κάθε κατηγορία και για κάθε
αναβάτη ξεχωριστά.
6
Προσοχή στην λεπτοµέρεια
Σύγχρονοι σκελετοί από ανθρακονήµατα
νέασ τεχνολογίασ, προσεκτικά συγκολληµενοι σκελετοί ή υδροσχηµατισµένοι
σωλήνεσ: κάθε MERIDA παράγεται µε τα
υψηλότερα ποιοτικά στάνταρτσ.
7
FINISHING
CONSTRUCTION
«Η οµορφιά
φαίνεται στα µάτια
αυτού που το κρατά»µέγαλη ανακούφιση
να ξέρεισ ότι
αυτά τα έµπειρα
µάτια κοιτούν
εξονυχιστικά κάθε
ποδήλατο MERIDA.
Ένα ποδήλατο
MERIDA είναι
παραπάνω από
το σύνολο των
εξαρτηµάτων τουκαι αυτό γιατί
κουβαλά την ψυχή
αυτού πουτο
συναρµολόγισε
για σασ.
Όπωσ είναι φυσικό, η µοναδικότητα κάθρ ποδηλάτου το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα. Παράδειγµα:
σε κάθε κατηγορία, η MERIDA υπερέχει µε τεχνολογίεσ αιχµήσ που κανένα άλλο ποδήλατο δεν µπορεί
να προσφέρει ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για
εκδόσεισ αλουµινίου ή ανθρακονηµάτων.
Ωσ καρδιά κάθε ποδηλάτου, κάθε σκελετόσ σχεδιάζεται από έµπειρουσ βιοµηχανικούσ σχεδιαστέσ
και φέρει µαζί του πολλέσ τεχνολογικέσ καινοτοµίεσ
όπωσ η ενίσχυση “Double Chamber” τα “Flex Stays”
και η τεχνολογία “M.O.R.E”. αλλά δεν είναι µόνο ο
σκελετόσ που κάνει την εµπειρία οδήγησησ ενόσ
MERIDA µια ξεχωριστή εµπειρία.
Όλα τα µοντέλα MERIDA απολαµβάνουν την προσωπική τουσ διαδικασία βαφήσ πριν ειδικά επεξεργασµένα διακριτικά τοποθετηθούν για να τουσ
προσδώσουν άψογη εµφάνιση. Κατόπιν, σαν τελευταία πινελιά, ένα στρώµα ειδικήσ διαφανούσ βαφήσ
εφαρµόζεται προκειµένου να προστατεύει το χρώµα
και τα γραφικά κάθε πλαισίου και να το κάνει ένα
µοναδικό έργο τέχνησ που ξεχωρίζει από όλα τα
άλλα. Ένα µοναδικό ποδηλατικό κοµψοτέχνηµα!
8
Η τελευταία πινελιά
Λεπτοµερέσ φινίρισµα µε υψηλή τεχνολογία.
Τελικά, είναι η προσεκτική διαδικασία βαφήσ
και διακόσµησησ του πλαισίου που κάνει κάθε
ποδήλατο να ξεχωρίζει από την πρώτη µατιά
ότι είναι ένα αυθεντικό MERIDA!
Ανεξάρτητα πόση τεχνολογία βρίσκεται πίσω από
κάθε πλαίσιο, ανεξάρτητα πόσο εντυπωσιακή και
ποιοτική µπορεί να είναι η εµφάνιση του πλαισίου
υπάρχει κατι ακόµα: υπάρχει πολύσ δρόµοσ πριν
αυτό το δηµιούργηµα να βεί στον δρόµο ή τα µονοπάτια. Μόνο η πλήρησ και προσεκτική συναρµολόγηση του κάθε ποδηλάτου MERIDA του δίνει την
ζωντάνια και την ψυχή πριν το οδηγήσετε.
Από το στάδιο πλεξίµατοσ των τροχών και την επαγγελµατική προσαρµογή των εξαρτηµάτων τησ µετάδοσησ, των φρένων µέχρι τον λειτουργικό έλεγχο
και µε την βαθιά εξειδίκευση που τουσ χαρακτηρίζει,
αµέτρητοι άνθρωποι στην γραµµή παραγωγήσ ελέγχουν συστηµατικά προκειµένου να διασφαλίσουν
την άψογη συναρµολόγηση πριν τοποθετηθούν τα
ποδήλατα στα χάρτινα κουτιά µε τα οποία θα ταξιδέψουν έωσ το εξειδικευµένο κατάστηµα µερικέσ
χιλιάδεσ χιλιόµετρα µακριά. Μόλισ βγεί από το κουτί
και ελεχθεί από τουσ εξειδικευµένουσ κατά τόπου
συνεργάτεσ, το MERIDA των ονείρων σασ είναι εκεί
και σασ περιµένει για να σασ χαρίσει ατέλειωτεσ
ώρεσ ποδηλατικήσ ευχαρίστησησ.
Με απόλυτη αφοσίωση
Πριν το ΜΕRIDA σασ αποσταλλεί από το
εγοστάσιο στο πλησιέστερο κατάστηµα,
συναρµολογείται και ελέγχεται µε τα
πλεόν αυστηρά στάνταρτσ – για την
ασφάλεια και ευχαρίστηση σασ.
9
MERIDA FEATURES
ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.
ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΩΦΕΛΟΣ
Prolite 66 Triple Butted Aluminium
Το αλουµίνιο που χρησιµοποιεί η MERIDA από κράµα
υψηλήσ αντοχήσ 6066 σε σωλήνεσ τριπλήσ διατοµήσ.
Racelite 6061 Aluminium
Αλουµινένιοι σωλήνεσ σε κυλινδρικό σχήµα.
MATTS Taper Top-Tube
Οριζόντιοσ σωλήνασ µε κωνικό σχήµα του οποίου η
διατοµή ελαττώνεται στο πίσω µέροσ του ποδηλάτου.
Structure Elements
Σκελετόσ από ανθρακονήµατα ο οποίοσ κατασκευάζεται
από συµπαγείσ ίνεσ άνθρακα
AWS
Anti Wrinkle System-µέσω ειδικών ενθεµάτων
σιλικόνησ τα οποιά αποµακρύνονται µετά το τέλοσ τησ
διαδικασίασ παραγωγήσ, η εσωτερική επιφάνεια των
ανρακονηµάτων είναι σαφώσ βελτιωµένη ωσ προσ τισ
πτυχώσεισ, γεγονόσ που µεταφράζεται σε µεγαλύτερη
ακαµψία και αντοχή.
Double Chamber Technology
Εσωτερική ενίσχυση η οποία δηµιουργεί δύο
ανεξάρτητουσ θαλάµουσ στο εσωτερικό του σωλήνα
ώστε να εκτονώνονται σε όλα τα σηµεία οµοιογενώσ
οι δυνάµεισ σε µία πιθανή πρόσκρουση.
Nano Matrix Carbon
Nano - µόρια ενισχύουν την εποξική βάση τησ δοµήσ
των ανθρακονηµάτων για µεγαλύτερη αντοχή σε µία
πιθανή σύγκρουση.
Flex-Stay
Σωλήνεσ ψαλιδιού σε ειδικό σχήµα οι οποίοι
επιτρέπουν κάθετη ταλάντωση για απορρόφηση των
κραδασµών µε σκοπό να παρέχουν άνεση
Carbon Fork
Πιρούνι κατασκευασµένο από ανθρακονήµατα. Σε
συγκεκριµένα µοντέλα είναι κατασκευασµένο σε
ποσοστό 100% από ανθρακονήµατα.
TFS Techno Forming System
Μέθοδοσ που επιτρέπει την δηµιουργία σωλήνων
αλουµινίου Racelite 6061 µε διαφορετικέσ διατοµέσ
κατά µήκοσ του σωλήνα.
10
HFS Hydro Forming System
Μέθοδοσ διαµόρφωσησ του σχήµατοσ των
αλουµινένιων σωλήνων µέσω τησ πίεσησ που ασκεί
ρευστό υλικό στο αλουµίνιο.
Remote Lockout
Λεβιέσ που επιτρέπει το κλείδωµα τησ ανάρτησησ
(µπροστινήσ ή/και οπίσθιασ) και είναι τοποθετηµένοσ
στο τιµόνι.
Shotgun 6061
Σωλήνασ µε αντιδιαµετρικά εξωτερικά κοίλα στην µέση
για αυξηµένη ακαµψία σε στρεπτικέσ και εφελκυστικέσ
δυνάµεισ. Σχήµα αντίστοιχο µε αυτό µιασ δίκανησ
καραµπίνασ.
Egg-Shape Headtube
Ελλειψοειδήσ σωλήνασ µε ηµι ενσωµατωµένα
ρουλεµάν και αυξηµένη διάµετρο στο µέσο για µέγιστη
ακαµψία στο κούτελο.
Cone-Head Headtube
Κούτελο σε κωνικό σχήµα το οποίο υποδέχεται
σε εσωτερική πατούρα το κάτω ρουλεµάν και σε
εξωτερικό ποτήρι το επάνω.
X-Taper Headtube
Υπερµεγέθησ σωλήνασ κούτελου µε διατοµή 1,5 ίντσα
στο κάτω µέροσ η οποία ελλάτώνεται στο επάνω για
µεγαλύτερη συνολική ακαµψία και ακρίβεια κατά το
στρίψιµο.
Smooth-Welding
Μέθοδοσ λείανσησ των σηµείων συγκόλλησησ των
σωλήνων.
K-Mount Drop-Out
Ψαλίδι σκελετού µε υποδοχή για δισκόφρενο και
σταντ.
Internal Cable
Εσωτερική οδήγηση των καλωδίων
συρµατόσχοινων στον οριζόντιο σωλήνα.
των
Lockout
Λεβιέσ που επιτρέπει το κλείδωµα τησ ανάρτησησ
(µπροστινήσ ή/και οπίσθιασ) και είναι τοποθετηµένοσ
στο σώµα του αµορτισέρ ή στην κορώνα του
πιρουνιού.
12-142 Steckachse
12 χιλιοστά διάµετροσ του άξονα του πίσω τροχού µε
πλάτοσ ψαλιδιού 142 χιλιοστά. Αυξηµένη ακαµψία και
βέλτιστη θέση τησ δισκόπλακασ.
Post-Mount Disc
Απευθείασ τοποθέτηση τησ δαγκάνασ του δισκοφρένου
στο ψαλίδι για πιο εύκολη ρύθµιση του caliper.
M.O.R.E. Suspension
Merida Optimized Ride Engineering - βελτιστοποιηµένη
σχεδίαση MERIDA. Σχεδιασµόσ συνδεσµολογίασ
ανάρτησησ βελτιστοποιηµένοσ ανάλογα µε την χρήση.
2 x 10 MTBσ
Αγωνιστικού τύπου µετάδοση µε διπλό δισκοβραχίονα.
Λιγότερη προσπάθεια αλλαγήσ µπροστινών σχέσεων.
Modular Head
Χρονόµετρο ή τριάθλο; Χάρη στο ρυµιζόµενο κούτελο
µπορεί να αλλάξει σηµαντικά έωσ και 40 χιλιοστά
η απόστση του οριζόντιου σωλήνα προκειµένου
να επιτευχθεί η βέλτιστη θέση του αναβάτη στο
ποδήλατο.
VPK – Virtual Pivot Kinematics
Το σύστηµα τησ MERIDA για την συνδεσµολογία τησ
ανάρτησησ σε όλα τα ποδήλατα µδ διαδροµή 140,
160 και 180 χιλιοστά. Το σύστηµα VPK προσφέρει
εξαιρετική ευαισθησία µε βέλτιστη συνεργασία µε την
µετάδοση και αποµόνωση των δυνάµεων πέδησησ.
Bio Fiber Damping Compound
Μέγιστη άνεση στα ψαλίδια των hardtails και των
ποδηλάτων και πιρουνιών δρόµου χάρη στην χρήση
ειδικών ινών άνθρακα µε ελαστικέσ ιδιότητεσ οι οποίεσ
µειώνουν δραµατικά την µετάδωση των κραδασµών.
Fork Travel Hardtail
Ένδειξη τησ µέγιστησ συνιστώµενησ διαδροµήσ
ανάρτησησ σε όλα τα ποδήλατα µε αµορτισέρ.
Front / Rear Travel Suspension
Ένδειξη τησ µέγιστησ συνιστώµενησ διαδροµήσ
ανάρτησησ σε όλα τα ποδήλατα µε αµορτισέρ εµπρόσ
και πίσω.
11
FULL
SUSPENSION
MODEL OVERVIEW
For Season 2013, MERIDA’s
fullsuspension MTB range has been extended considerably once again: New additions
are the 100 mm Twentyniner BIG NINETY-NINE, the 160 mm enduro ONE-SIXTY
and the 180 mm freerider FREDDY.
100
29" XC RACE / MA RATHON
XC RACE / MARATHON
120
140
160
180
MARATHON / TOUR
ALL MOUNTAIN
ENDURO
FREERIDE
BIG NINETY-NINE
NINETY-NINE
ONE-TWENTY
ONE-FORTY
ONE-SIXTY
FREDDY
Το 2012 είχαµε εισάγει το ειδικά σχεδιασµένο για αγωνιστική χρήση Ninety Nine. Τώρα, η
29άρα έκδοση του είναι έτοιµη να επιτεθεί µε
την σειρά τησ. Το νέο µοντέλο διαθέτει 106
χιλιοστά οπίσθιασ διαδροµήσ στο αλουµινένιο
πανίσχυρο πίσω τριγωνο και πιρούνι µε 100
χιλιοστά, τα οποία είναι έτοιµα να φέρουν σε
θέση µάχησ τον αναβάτη είτε τησ αλουµινένιασ
είτε τησ carbon έκδοσησ σε κάθε τύπο µονοπατιού. Η γεωµετρία και η σχεδίαση των αναρτήσεων είναι ειδικά σχεδιασµένη για βέλτιστη
απόκριση και προώθηση του ποδηλάτου, ειδικά
προσαρµοσµένεσ έτσι ώστε οι µεγάλοι τροχοί
να είναι έτοιµοι για κάθε αγώνα. Για το 2013,
η MERIDA, εισάγει πέντε ελαφρά και ευκίνητα
BIG NINETY-NINE µε τριπλό δισκοβραχίονα και
πολλή πρόσφυση.
Και για το 2013, η επιτοµή για υψηλού επιπέδου cross country και marathon χρήση ανάµεσα
στα 26άρια Full Suspension είναι το κορυφαίο
NINETY-NINE.Με ανάρτηση η οποία είναι ειδικά
σχεσδιασµένη για εκρηκτική απόκριση στην δύναµη του αναβάτη, τησ οποίασ η λειτουργία µπορεί
να εµπλάκέι πλήρωσ.παράλληλα η συνολική σχεδίαση του πλαισίου είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στισ ανάγκεσ και απαιτήσεισ τησ χρήσησ διπλού
δισκοβραχίονα. Το NINETY NNE είναι ένα από τα
ελαφρύτερα και πιο άκαµπτα ποδήλατα πλήρουσ
ανάρτησησ στην αγορά. Και σε κάθε τεχνικό και
απαιτητικό αγώνα, οι αθλητέσ τησ MULTIVAN
MERIDA BIKING TEAM εµπιστεύονται αυτό ακριβώσ το ποδήλατο. Χάρη στην τεχνολογία M.O.R.E.,
τα πλαίσια, ανεξαρτήτου µεγέθουσ προσφέρουν
ακριβώσ τα ίδια κορυφαία χαρακτηριστικά.
Συµβολίζει το ποδήλατο περιήγησησ. Τα ποδήλατα
µε 120 χιλιοστά διαδροµήσ εµπρόσ πίσω είναι οι
καλύτεροι σύντροφοι για ολοήµερεσ ή πολυήµερεσ
ποδηλατικέσ εξορµήσεισ. Είτε πρόκειται για χρήση
σε διαδοµέσ µε ήπιεσ υψοµετρικέσ, είτε για διάσχιση
των Άλπεων- το ONE-TWENTY ( επανασχεδιασµένο
στο σύνολο του) προσφέρει κορυφαία ευασθησία για
οµαλή κίνηση πάνω από εµπόδια και ουδετερότητα
στην οδήγηση. Είναι εξοπλισµένο µε ελαφριά αλλά
απόλυτα αξιόπιστα περιφερειακά προσαρµοσµένα
στον αλουµινένιο σκελετό ο οποίοσ χωρίσ να είναι
περισσότερο επιθετικόσ από όσο πρέπει, προσφέρει ώρεσ ευχάριστησ οδήγησησ. Και αν προτιµάται
carbon, το ΟΝΕ-ΤWENTY CARBON προσφέρει την
σβελτάδα που χρειάζεστε για τισ απαιτητικέσ Marathon
διαδροµέσ. Νέο για το 2013 µε κούτελο εναλλασώµενησ διατοµήσ “X-Tarer” και Post Mount dropout.
Oι καιροί αλλάζουν και µαζί και οι απαιτήσεισ των
παθιασµένων αναβατών ALL MOUNTAIN. Πλέον
ζητούν περισσότερη διαδροµή αναρτήσεων για να
αντιµετωπίζουν µε ευκολία τισ πιο τεχνικέσ διαδροµέσ ή
να κατηφορίζουν µε µεγαλύτερη ταχύτητα και συνεπώσ
ευχαρίστηση τα πιο απαιτητικά µονοπάτια. Παράλληλα,
ένα τετοιο ποδήλατο πρέπει να είναι αρκετά ελαφρύ
για τισ ατέλειωτεσ αναβάσεισ αλλά αρκετά ισχυρό
για τισ καταβάσεισ που θα ακολουθήσουν. Ακριβώσ
δηλαδή ότι προσφέρει το πλήρωσ ανανεωµένο για το
2013,ONE FORTY µε τα 145 χιλιοστά διαδροµήσ τα
οποία προσφέρει η συνδεσµολογία VPK βασισµένη
στην σχεδίαση Virtual Pivot Point. Τα χαρακτηριστικά
τησ παραπάνω συνδεσµολογίασ είναι η άψογη
συµπεριφορά στην κατάβαση, η ουδετερη λειτουργία
ακόµα και κάτω από έντονο πεταλάρισµα αλλά και τισ
δυνάµεισ του πίσω φρένου τα οποία κάνουν το ONEFORTY την τέλεια AM µηχανή.
Οι µηχανικοί του τµήµατοσ RnD πέρασαν
δύο ολόκληρα χρόνια σχεδιάζοντασ και
βελτιώνοντασ το νέο Enduro Bike το οποίο
συµπλήρωσε το κενό των 160 χιλιοστών
στην γκάµα τησ ετιαρείασ για το 2012. Και
αν άξιζε αυτό; φυσικά!και αυτό διότι το νέο
ONE SIXTY έρχεται να αφήσει πίσω τον
ανταγωνισµό σε κάθε Enduro διαδροµή. Οι
κατηφορίστικεσ δυνατότητεσ του, βασισµένεσ
στην συνδεσµολογία ανάρτησησ
VPK
δανεισµένη από το µοντέλο FREDDY , θα σασ
εντυπωσιάσουν. Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. το
ONE SIXTYµπορεί να ανέβει µε ευκολία σε κάθε
κορυφή ώστε µόλισ η κατηφόρα εµφανιστεί να
ανταµοίψει τον οδηγό του µε τα 160 χιλιοστά
εµπροσθιασ και οπίσθιασ διαδροµήσ. Διατίθεται
σε τρεισ εκδόσεισ.
Καλώσ ήρθατε, UMF! Από το 2013 οι
«UNITED MERIDA FREERIDERS» είναι εδώ και
παρουσιάζουµε για αυτούσ το επανασχεδιασµένο
FREDDY ωσ τον long travel εκπρόσωπο τουσ.
η ανάρτηση των 180 ή 170 χιλιοστών µε
την κορυφαία ευαισθησία και την ουδέτερη
συµπεριφορά απαλλαγµένη από τισ δυνάµεισ από
το φρενάρισµα βασίζεται στην προσαρµοσµένη
στην κατάβαση σχεδίαση VPK η οποία καθιστά
τον FREDDY το απόλυτο ποδήλατο διασκέδασησ.
Κορυφαία απόδοση σε κάθε τύπο κατάβασησ
αφού είναι ειδικα΄εξοπλισµένο µε όλα ότι
χρειάζεται, όπωσ ισχυρά φρένα και αξιόπιστη
µετάδοση. Το εκπληκτικά χαµηλό βάροσ του
κρύβει διακριτικά την αντοχή, την οποία θα
εκτιµήσετε σε κάθε ποδηλατική εφαρµογή. Σε
δύο εκδόσεισ για το 2013.
12
Full Suspension
Full Suspension
13
29" XC RACE / MARATHON
BIG NINETY-NINE
Ένα ποδήλατο πλήρουσ ανάρτησησ µε 100 χιλιοστά διαδροµήσ µε όλα τα βασικά πλεονεκτήµατα των µεγάλων τροχών 29 ιντσών για χρήση είτε ωσ καθαρόαιµο αγωνιστικό είτε ωσ εξαιρετικόσ σύντροφοσ για
κάθε διάσχιση. Όλεσ οι εκδόσεισ του νεόυ BIG.NINETY –NINE έρχονται για να µείνουν µε νεά
σχεδίαση για το 2013.
Αµέσωσ µετά την παρουσίαση του, το αγωνιστικό Fully NINETY-NINE εκτοξεύθηκε στην κορυφή χάρη στην απόδοση του.
Το ίδο ακριβώσ είχε συµβεί και την προηγούµενη χρονιά µε το 29άρι hardtail BIG.NINE. ο σκοπόσ των σχεδιαστών να συγκεράσσουν τα πλεονεκτήµατα αυτών των δύο κορυφαίων αγωνιστικών. Αλλά αυτή η απλή ιδέα δεν είναι τόσο απλή στην
υλοποίηση καθώσ, όπωσ εξηγεί ο µηχανικόσ Daniel Schwenk, του τµήµατοσ RnD, κάτι τέτοιο δεν µπορεί απλά να συµβεί
από την µεταφορά του σχεδίου από τισ 26 σε 29 ίντσεσ αφού παρουσιάζονται πολλέσ ιδιαιτερότητεσ εξαιτίασ των µεγαλύτερων τροχών και τησ συµπεριφοράσ τουσ. ειδικέσ µετατροπέσ µετά από εξαντλητικέσ δοκιµέσ έπρεπε να εφαρµοστούν
προκειµένου το ποδήλατο να είναι ικανό να αντεπεξέλθει στισ απαιτητικέσ αγωνιστικέσ συνθήκεσ.
Για το 2013, η MERIDA παρουσιάζει τέσσερισ εκδόσεισ του BIG.NINETY-NINE: δύο αγωνιστικέσ µε carbon µπροστινό
τρίγωνο και αλουµινένιο ψαλίδι και δύο πλήρωσ αλουµινένιεσ εκδόσεισ. Όλεσ οι εκδόσεισ είναι σχεδιασµένεσ µε πιο
κοντό κούτελο για καλύτερη συµπεριφορά του µπροστινού τροχού. Χάρη στην προσεκτικλη σχεδίαση τησ γεωµετρίασ και
τησ συνδεσµολογίασ την ανάρτησησ, το BIG.NINETY-NINE καταφέρνει να επιδυκνύει µεγάλη ευαισθησία στα εµπόδια και
απαλλαγµένη από τισ δυνάµεισ τησ αλυσίδασ, λειτουργία ανάρτησησ. Ο καθαρόαιµοσ χαρακτήρασ του BIG.NINETY-NINE
αντανακλάται στο κούτελο εναλασσώµενησ διατοµήσ X-Taper, των πίσω άξονα 12 χιλιοστών και το µεγαλύτερο µεταξόνιο
που το καθιστούν απολυτα σταθερό στισ µεγάλεσ ταχύτητεσ. Το αποτέλεσµα:η απόλυτη τελειότητα!
BIG NINETY-NINE PRO XT-EDITION
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big 99 Carbon/Hydra-D R12 ΜΕΓΕΘΗ: 17-19-21" ΧΡΩΜΑ: UD Carbon/white(silver) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 29 CTD O/C- Evolution 100 Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA
No.9-55 HBS ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: DT M212 38 ABS w/Remote ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano
Deore XT high direct Triple ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M596 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ
ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Big Nine Pro D ΚΕΝΤΡΑ: Shimano SLX cen / -12 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Crossmark 29er 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG62-10 11-36
ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS Flat, 680 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro K OS, -16° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia X1 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon K SB0, 31.6 mm
ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M520
BIG NINETY-NINE PRO 3000
BIG NINETY-NINE 1000
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big 99 Carbon/Hydra-D R12 ΜΕΓΕΘΗ: 17-19-21" ΧΡΩΜΑ: matt UD Carbon/black(red) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 29 CTD Remote-ready O/C-Evolution 100 15 mm
Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.9-55 HBS ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: FOX Float-A F-S CTD BV SV Remote ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached
ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT high direct Triple ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ:
Shimano Deore XT-Fin 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Fulcrum Red Metal 29 XL Disc F15-R12 ΚΕΝΤΡΑ: attached ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Racing
Ralph Evo 29 2.25 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG81-10 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: PRC Team Flat, 680 mm ΛΑΙΜΟΣ: PRC Team OS, -17° ΣΕΛΛΑ: Selle
Italia SLS Monolink ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: PRC Monolink Carbon Superlite, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M520
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big 99 Comp Hydra-D-Single R12 ΜΕΓΕΘΗ: 17-19-21-23" ΧΡΩΜΑ: metallic black(blue/white) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 29 CTD O/C- Evolution 100 Taper ΠΟΤΗΡΙΑ:
FSA No.55E ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: DT M212 38 ABS w/Remote ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M522 octa 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano
SLX high direct ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SLX -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M596 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ:
attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Big Nine Pro D ΚΕΝΤΡΑ: Shimano SLX cen / -12 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Crossmark 29er 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1070 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC
X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS Flat, 680 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro K OS, -16° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro K SB0, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano
M520
14
Full Suspension
Full Suspension
15
XC RACE / MA RATHON
NINETY-NINE
Τέρµα τα γκάζια σε κάθε αγωνιστική
διαδροµή- αυτόσ είναι ο ένασ και µόνοσ σκοπόσ αυτού του full suspension µε 100 χιλιοστά
διαδροµήσ. Σχεδιασµένο µε γνώµονα την ταχύτητα. Βελτιωµένη γεωµετρία και συνδεσµολογία
αναρτήσεων για αναβάτεσ που δεν χάνουν αγώνα.
Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει κάθε καθαρόαιµο αγωνιστικό; Η επιθυµία µόνο για πρωτιέσ καθώσ ακόµα και η δεύτερη
θέση θεωρείται αποτυχία. Η εµµονή για να περάσει πρώτο την γραµµή του τερµατισµού.µε αυτό στο µυαλό τουσ,οι σχεδιαστέσ του τµήµατοσ RnD τησ MERIDA επανασχεδίασαν το NINETY-NINE για την αγωνιστική σεζόν 2012.
«Ένα αγωνιστικό full suspension πρέπει να έχει ακριβώσ τα χαρακτηριστικά του NINΕΤΥ-ΝΙΝΕ. Ελαφρύ, µε άµεση απόκριση για εκρηκτικά σπριντ και σβέλτο χειρισµό. Στα κατάλληλα χέρια αυτό το ποδήλατο είναι το τέλειο όπλο.» αυτά αναφέρει
η Γερµανική έκδοση του περιδικού ΜοuntainBike. Η συνταγή τησ επιτυχίασ τησ σχεδίασησ βρίσκεται στην γεωµετρία και
την θέση του αµορτισέρ το οποίο εγγυάται την βέλτιστη χρήση τησ διαθέσιµησ διαδροµήσ παραµένοντασ ουδέτερο κάτω
από την δύναµη του αναβάτη. Και όταν η λειτουργία τησ ανάρτησησ εµπλακεί πλήρωσ από το τιµόνι τότε το ποδήλατο
µεταµορφώνεται σε πύραυλο, έτοιµοσ να µιµηθεί την ικανότητα για σπριντ των καλυτερων hardtail. το σηµείο έδρασησ
του ΑΛΥΣΙΔΑstay είναι βελτιστοποιηµένο για χρήση µε διπλό δισκοβραχίονα όπωσ προτιµάται πλέον από τουσ αθλητέσ.
Επιπλέον, η αιχµή τησ τεχνολογίασ που κουβαλά το κορυφαίο αυτό MERIDA είναι εµφανήσ από τα χαρακτηριστικά όπωσ η
τεχνολογία των αθρακονηµάτων Nano Matrix Carbon, η τεχνολογία Double Chamber και το X-Taper κούτελο µε τισ ειδικέσ
ενισχύσεισ. Μόλισ τουσ αφήσετε αρκετά πίσω αυτό που θα νιώθουν µόνο για σασ θα είναι απλά ζήλια!
NINETY-NINE PRO XT-EDITION
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 99 Carbon-Hydra-D ΜΕΓΕΘΗ: 16-18-20-21.5" ΧΡΩΜΑ: red/white(black) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 26 CTD O/C - Evolution 100 Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.9-55 HBS
ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: DT M212 38 ABS w/Remote ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 40-28 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT high
ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT short ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M596 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached
ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida XCD Lite ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M595 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG81-10 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ:
KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: FSA Afterburner Riser, 680 / 15 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia X1 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon K SB0, 27.2 mm
ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M520
NINETY-NINE CARBON TEAM
NINETY-NINE 900
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 99 Carbon Superlite-D BB30 ΜΕΓΕΘΗ: 16-18-20-21.5" ΧΡΩΜΑ: UD Carbon(Team) ΠΙΡΟΥΝΙ: Rock Shox SID XX 100 X-lock MMX left Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA
No.9-55 HBS ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: Rock Shox Monarch XX X-lock MMX right ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Sram XX 42-28 BB30 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Sram
XX high ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Sram XX-10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Sram XX -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Sram XX 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex XCR
Supercom ΚΕΝΤΡΑ: DT Swiss 240s cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Aspen Exception 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram XX 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: PRC Team Riser, 680 / 15
mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: PRC Team OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia SLR Monolink ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: PRC Monolink Carbon Superlite, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 99 Hydra-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: 16-18-20-21.5" ΧΡΩΜΑ: white/black(silver) ΠΙΡΟΥΝΙ: Manitou Minute Expert TS Air 100 Remote-Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP
Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: DT M212 38 ABS w/Remote ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M552-10 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano
Deore XT high ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT short ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SLX -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M505 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ:
attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida XCD Lite ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M595 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ:
KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS, 680 / 15 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro K SB0, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ:
Shimano M520
16
Full Suspension
Full Suspension
17
MARATHON / TOUR
ONE-TWENTY
120 χιλιοστά εµπρόσθιασ και οπίσθιασ
διαδροµήσ είναι η βασική προυπόθεση για διασχίσεισ σε χαµηλά βουνά µέχρι πολυήµερεσ Αλπικέσ
διαδροµέσ, τα κλασικά ποδήλατα πλήρουσ ανάρτησησ πρέπει να είναι έτοιµα για όλα.σε αυτή την
κατηγορία η MERIDA προσφέρει αλουµινένια µοντέλα µε έξυπνη σχεδίαση.
Τι και αν κάποιοι θέλουν να θεωρούν ότι χρειάζονται πρισσότερα από 120 χιλιοστά διαδροµήσ εµπρόσ-πίσω για τα ποδήλατα διασχίσεων, η MERIDA προτιµά να εµπιστεύεται αυτό που έχει αποδειχθεί ότι προσφέρη την καλύτερη ισσοροπία
µεταξύ ευαισθησίασ στα εµπόδια και βέλτιστησ διαχείρησησ τησ διαθέσιµησ διαδροµήσ χωρίσ να επηρεάζεται από τισ
δυνάµεισ που εφαρµόζει ο αναβάτησ στα πεντάλ. Ότι ακριβώσ χαρακτηρίζει δηλαδή κάθε ποδήλατο ONE-TWENTY! Το allrounder τησ MERIDA το οποίο είχε επανασχεδιαστεί πλήρωσ για το 2012 δέχτηκε βελτιώσεισ για το 2013.
Η συνολική σχεδίαση του ONE-TWENTY είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε την χρήση για την οποία προορίζεται και ακόµα
και η εµφάνιση του έρχεται να ταιριάξει µε το φυσικο τοπίο και το κάθε µονοπάτι που θα αποφασίσετε να διασχίσετε. Το
κυριώσ τρίγωνο αλλά και το ψαλίδι είναι κατασκευασµένο από σωλήνεσ πολλαπλήσ διατοµήσ οι οποίοι έχουν πάρει το
σχήµα τουσ µέσω τησ διαδικασίασ hydroforming. Βασισµένο στην συνδεσµολογία µονήσ έδρασησ, οι µηχανικοί ανέπτυξαν ένα σχέδιο που παραπέµπει σε ποδήλατα µε µεγαλύτερη διαδροµή όσον αφορά την ικανότητα να καταπίνει τα εµπόδια
αλλά µπορεί ταυτόχρονα να αναρριχάται και να πεταλάρεται όπωσ αγωνιστικά µοντέλα µε λιγότερη διαδροµή. καµία
αρνητική επίδραση στην λειτουργία τησ ανάρτησησ από τισ δυνάµεισ πέδησησ ή από το πεταλάρισµα του αναβάτη. Χάρη
στο tapered κούτελο X-Taper το πιρούνι οδηγείται µε περισσή ακαµψία και κατευθυντικότητα πάνω από κάθε εµπόδιο.
Στο πίσω µέροσ η βάση για το caliper τύπου Post mount επιτρέπει την απευθείασ τοποθέτηση του χωρίσ την ανάγκλη
αντάπτορα για δίσκουσ 160 χιλιοστών. Τι άλλο µπορεί να χρειάζεστε; Χαµηλό βάροσ φυσικά. Το πλαίσιο ζυγίζει κάτω
από 2.5 κιλά.
ONE-TWENTY XT-EDITION
ONE-TWENTY 500
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: One-Twenty Pro-D-Single BC A-Link ΜΕΓΕΘΗ: 16-18-20-22" ΧΡΩΜΑ: silk black/green(white) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 26 CTD O/C - Evolution 120 Taper ΠΟΤΗΡΙΑ:
FSA No.55EP Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: FOX Float-A E-S CTD SV ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano
Deore XT ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M596 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ:
attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida XCD Lite ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Racing Ralph 2.25 Performance fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG62-10 11-36
ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS, 680 / 15 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Prologo Kappa Evo ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro K SB0, 31.6
mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M520
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: One-Twenty Comp-D BC A-Link ΜΕΓΕΘΗ: 16-18-20-22" ΧΡΩΜΑ: silk black(anthracite/green), silk grey(black/red) ΠΙΡΟΥΝΙ: Manitou Match Comp 130
Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: SR Epicon Lorp ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M522 octa 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Octalink ΕΜΠΡ.
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore-10 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M591 -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M446 180/180
mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Trail Lite 2.25 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030 11-36
ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 680 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12,
31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
18
Full Suspension
Full Suspension
19
ALL MOUNTAIN
ONE-FORTY
All-Mountain: τα τελευταία χρόνια, κάµια
άλλη κατηγορία ποδηλάτου δεν γνώρισε τόση ανάπτυξη όσο η κατηγορία µε ποδήλατα που
θα ικανοποιούσαν και τουσ πιο πεινασµένουσ για µονοπάτια ποδηλάτεσ µε 140-150 χιλιοστά
διαδροµήσ. Ειδικά σχεδιασµένα για την µέγιστη οδηγική ευχαρίστηση στα όλο και πιο απαιτητικά
κατηφορικά µονοπάτια
Είναι απόλυτα συνυφασµένο µε την ανθρώπινη φύση να αποζητούµε το καλύτερο δυνατό σε κάθε τι. H MERIDA µπορεί να είναι
υπερήφανη ότι µπορεί να κάνει την ευχή κάθε ποδηλάτη πραγµατικότητα όσον αφορά την κατηγορία των 140 χιλιοστών και τα
ποδήλατα µε ενεργή, αποτελεσµατική ανάρτηση που µπορεί να χειρηστεί µε ευκολία τα πιο τεχνικά µονοπάτια.
Για την νέα σεζόν, το ποδήλατο µε τα 145 χιλιοστά διαδροµήσ έχει επανασχεδιαστεί πλήρωσ. Η νεά σχεδίαση προσφέρει τελείωσ
νέα συνδεσµολογία βασισµένη στο µεγαλύτερο αδερφάκι του ,Enduro ONE-SIXTY και την virtual pivot point συνδεσµολογία.
Η σχεδίαση αυτή «Virtual Pivot Kinematics» είναι η απόξειξη ότι η MERIDA είναι απόλυτα εξοικειωµένη µε την κατασκευή
ποδηλάτων µε ιδιαίτερα υψηλέσ κατηφορίστικεσ ικανότητεσ αλλά όχι µόνο. Επιπλέον είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι οι
πεπειραµένοι all mountain αναβάτεσ θέλουν να φτάνουν στην κορυφή του βουνού ποδηλατώντασ και όχι περιµένοντασ στην
ουρά το τελεφερίκ. Για αυτό είναι σίγουρο ότι θα εκπλαγείτε θετικά µε την ικανότητα να ανηφορίζει χωρίσ καµία απώλεια
δύναµησ παρά τα 140 χιλιοστά οπίσθιασ διαδροµήσ του. Και µόλισ η κατηφόρα εµφανιστεί µπροστά σασ, τότε τα 145 χιλιοστά
θα δείξουν την ικανότητα να εξοµαλύνουν το µονοπάτι ακόµα και όταν εφαρµόζετε δύναµη στα φρένα. Η ανάρτηση παραµένει
απόλυτα ενεργή κάτω από όλεσ τισ συνθήκεσ. Και µε περιφερειακά προσεκτικά επιλεγµένα για µέγιστη απόδοση στην κατηφόρα
αλλά µε χαµηλό βάροσ δεν µένει να ζητήσει κανείσ κάτι άλλο.
ONE-FORTY XT-EDITION
ONE-FORTY 900
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: One Forty-D-Single BSC VPP A-Link R12 ΜΕΓΕΘΗ: 15.5-17-19-21" ΧΡΩΜΑ: white(black) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 TALAS 26 CTD O/C-Evolution 120-150 15 mm
Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: FOX Float-A P-S CTD BV LV ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ.
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT Shadow+ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano SLX 180/180
mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Fulcrum Red Power XL F15-R12 ΚΕΝΤΡΑ: attached ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Nobby Nic 2.35 Evo fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano
CS-HG62-10 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS, 710 / 15 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Prologo Scratch X14 STN ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ:
KS LEV, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M520
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: One Forty-D-Single BSC VPP A-Link R12 ΜΕΓΕΘΗ: 15.5-17-19-21" ΧΡΩΜΑ: matt lime green(black) ΠΙΡΟΥΝΙ: Rock Shox Skector TK Q SA140 -Taper ΠΟΤΗΡΙΑ:
FSA No.55EP Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: FOX Float-A E-S CTD LV ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M552-10 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ:
Shimano SLX ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT Shadow+ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SLX -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M505 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ:
attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Mavic EN-321 Disc ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen / SLX-12 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Nobby Nic 2.35 Performance fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030
11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS, 710 / 15 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Prologo Scratch X14 STN ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro
K SB0, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
20
Full Suspension
Full Suspension
21
ENDURO
ONE-SIXTY
Ασ συνδυάσουµε την έννοια αντοχή µε την έννοια
σκληρόσ. Αυτό που θα παραχθεί είναι µια νέα κατηγορία ονόµατι Enduro, η οποία έχει ωσ στόχο
να πηγαίνει τον αναβάτη παντού όσο και τεχνική και αν είναι η διαδροµή. το µοντέλο µασ ONESIXTY κάνει ακριβώσ αυτό και µάλιστα µε ευκολία.
Οι προσδοκίεσ µπορεί να εκπληρώνονται ή και όχι. Στην περίπτωση του ONE-SIXTY εκπληρώνονται µε τον καλύτερο τρόπο
αφού µετά από ένα χρόνο απουσίασ από την γκάµα, είναι διαθέσιµο ένα ολοκαίνουριο ποδήλατο µε 160 χιλιοστά έτοιµο να
ανταποκριθεί και στισ προσδοκίεσ ακόµα και των πιο απαιτητικών.
Αν είστε από αυτούσ που ποτέ η περιπετεια δεν είναι αρκετή και συνεχώσ αναζητάτε νέεσ συγκινήσεισ και έντονεσ εµπεριέσ
τότε είστε ο καλύτεροσ υποψήφιοσ οδηγόσ ενόσ ONE-SIXTY. Αποτέλεσµα εκτενούσ έρευνασ από τουσ σχεδιαστέσ και τουσ
µηχανικούσ του τµήµατοσ RnD είναι η απόλυτη ενσάρκωση του όρου Enduro. Εξοπλισµένο µε όλα τα απαραίτητα καλλούδια,
είναι στηµµένο γύρω από ένα ισχυρό και υψηλών προδιαγραφών πλαίσιο βασισµένο στην σχεδίαση VPK, πατενταρισµένη
δηµιουργία τησ MERIDA η οποία εκτοξεύει την απόδοση του ποδηλάτου στην κατηφόρα. Με 160 χιλιοστά ενεργήσ ανάρτησησ
απαλλαγµένη από την δύναµη του πίσω φρένου, ακόµα και τισ µέρεσ που το τελεφερίκ θα είναι κλειστό δεν θα αντιµετωπίσετε
κάνενα πρόβληµα αν αποφασίσετε να ποδηλατήσετε µέχρι την κορυφή. Για το 2013 τρείσ πρωτοεµφανιζόµενεσ εκδόσεισ
µε εσωτερική καλωδίωση για το τηλεσκοπικό παλουκόσελο είναι γεγονόσ, όλεσ εξοπλισµένεσ προσεκτικά µε περιφερειακά
απόλυτα ικανά να αντιµετωπίσουν τισ απαιτητικότερεσ συνθήκεσ οδήγησησ
ONE-SIXTY 3000
ONE-SIXTY 1000
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link ΜΕΓΕΘΗ: 15-17-19-21" ΧΡΩΜΑ: silk black/white(green) ΠΙΡΟΥΝΙ: 34 TALAS 26 CTD Fit-Performance 120-160 15 mm
Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: FOX Float Float-A P-S CTD BV LV ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 38-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ.
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT Shadow+ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano Deore
XT-Fin 203/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Mavic CrossMax SX Disc INTL F15-R12 ΚΕΝΤΡΑ: attached ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Fat Albert 2.4 Evo fold
ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG81-10 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: FSA Gravity Lite OS, 740 / 15 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Gravity Light ΣΕΛΛΑ: Prologo Scratch X14
STN ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Rock Shox Reverb Stealth ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M785
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link ΜΕΓΕΘΗ: 15-17-19-21" ΧΡΩΜΑ: matt brown/white(blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR Durolux RC2 160 20 mm Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA
No.55EP Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ: FOX Float-A P-S CTD BV LV ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano SLX 38-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano SLX
ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT Shadow+ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SLX -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M596 203/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached
ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex ES-D23 Disc ΚΕΝΤΡΑ: Shimano Deore XT-20 cen / XT-12 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Fat Albert 2.4 Evo fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ:
KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: FSA Gravity Lite OS, 740 / 15 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Gravity Light ΣΕΛΛΑ: Prologo Scratch X14 STN ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: KS DropZone, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ:
Shimano M545
22
Full Suspension
Full Suspension
23
FREERIDE
FREDDY
Η ζωή είναι πολύ µικρή για να είναι βαρετή! Με τον FREDDY
τησ σειράσ UMF, η MERIDA µπαίνει στην κατηγορία των 180 χιλιοστών µε ένα ποδήλατο freeride
που θα επαναπροσδιορίσει τον όρο απόδοση και διασκέδαση την χρονιά που έρχεται.
Για πολλά χρόνια η οµάδα των United Merida Freeriders πρωταγωνιστούσαν στην freeride σκηνή µε κορυφαία ποδήλατα. Τώρα
η MERIDA προσφέρει κάτι που όλοι οι φίλοι του downhill θα λατρέψουν χάρη στον επανασχεδιασµένο και αδυνατισµένο σκελετό
µε βάροσ στα 3 κιλά. Δεν πρέπει όµωσ να ξεγελαστείτε από το βάροσ του και να ξεχάσετε ότι είναι σχεδιασµένο γιασκληρή
χρήση σε Bike Parks και άλλα αφιλόξενα µέρη.
Η άψογη freeride συµπεριφορά του FREDDY βασίζεται στην εξελιγµένη σχεδίαση VPK η οποία συνδυάζεται µε επιπλέον
κορυφαία χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, η διαδροµή ττων 180 χιλιοστών χρησιµοποιείται µε βέλτιστο τρόπο σε όλο το εύροσ
απαλλαγµένη από παράγοντεσ όπωσ η δύναµη των φρένων προκειµένου να παίρνετε όσο πιο γρήγορα και τισ πιο απαιτητικέσ
στροφέσ. Χάρη στην κατηφορίστικη γωνία κούτελου στισ 65,5Ο και το φαρδύ τιµόνι των 800 χιλιοστών είναι το απόλυτο
παιχνίδι για κάθε πάρκο. Τρέµετε ανταγωνιστέσ! Όπωσ του αρµόζει, εξοπλίζεται µε ελαστικά 2.4 ιντσών φάρδουσ, πανίσχυρα
φρένα µε 200 και 180 χιλιοστά δισκόπλακεσ και προσεκτικά επιλεγµένεσ αναρτήσεισ που θα χειριστούν µε ευκολία κάθε άλµα.
Τυπικό για την κατηγορία, το µαζεµένο ψαλίδι στα 435 χιλιοστά µε υπερµεγέθη άξονα για µεγαλύτερη αντοχή και ακαµψία. Και
αν προτιµάται πιο Enduro χαρακτήρα µπορείτε φυσικά να προσαρµόσετε µπροστινό ντεραγιέρ για µεγαλύτερη ακόµα ευελιξία.
Απλά ανεβείτε σε ένα FREDDY και µην σταµατήσετε πουθενά!
FREDDY 1
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: One Eighty-D-Single VPP A-link ΜΕΓΕΘΗ: S/M/L ΧΡΩΜΑ: matt black ΠΙΡΟΥΝΙ: Rock Shox Lyrik RC CL 170 Taper ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55E Neck ΟΠ. ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ:
Rock Shox Monarch Plus ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Moto-X 36T MegaExo ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Sram X.5 9s middle
cage ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: --- / Sram X.5 SL-9 Trigger ΦΡΕΝΑ: Avid Elixir 5 200/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex Supra BH 32H ΚΕΝΤΡΑ: DH
Pro 20 mm / DH Pro 12 mm axle 32H ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Minion 2.5 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG950 12-26 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z99 9s ΤΙΜΟΝΙ: MJ-3552, 770 / 12 mm Rise
ΛΑΙΜΟΣ: Alloy CNC ΣΕΛΛΑ: Velo VL-1318 Rail Ti ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: MJ MSP-15AL.1, 31.6 / 350 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: DH Comp bearing
24
Full Suspension
Full Suspension
25
MTB
HARDTAILS
MODEL OVERVIEW
Η οικογένεια των hardtail έχει
διεθρυνθεί για το 2013: µε την ενσωµάτωση των µοντέλων HARDY από την σειρά
UMF, είµαστε σε θέση να προσφέρουµε dirtbikes (από εκδόσεισ αρχαρίων µέχρι
αγωνιστικέσ εκδόσεισ) µε τα οποία η οµάδα UMF τα πήφε περίφηµα σε διεθνείσ
διοργανώσεισ τα τελευταία χρόνια.
29"
TWENTYNINER
BIG.NINE
Στην κατηγορία των ποδηλάτων µονήσ ανάρτησησ, τα
29άρια έχουν εδραιώσει την θέση τουσ στον ποδηλατικό κόσµο. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι τα αντίστοιχα µοντέλα MERIDA µπαίνουν στον τρίτο χρόνο
κυκλοφοριάσ τουσ και ωσ εκ τούτου επωφελούνται
από την εµπειρία που έχει συγκεντρώσει σε αυτό
το διάστηµα το τµήµα έρευνασ και ανάπτυξησ αλλά
και από το γεγονόσ ότι η MULTIVAN MERIDA BIKING
TEAM απέσπασε τισ περισσότερεσ διακρίσεισ την περασµένη σεζόν µε αυτό το ποδήλατο. Για το 2013,
τοBIG.NINE προσφέρει πολλά νέα χαρακτηριστικά: η
κορυφαίεσ εκδόσεισ είναι περαιτέρω αδυνατισµένεσ
και µε νέο ψαλίδι το οποίο προδφέρει έξτρα άνεση
και πρόσφυση χάρη στην χρήση νέων ινών άνθρακα.
Όλεσ οι εκδόσεισ LITE είναι σχεδιασµένεσ πλέον µε
πιο κοντά ψαλίδια και απευθείασ βάση του εκτροχιαστή. Οι θαυµαστέσ του carbon έχουν επίσησ να επιλέξουν πιο οικονοµικέσ εκδόσεισ.
26
MTB Hardtails
26"
CARBON HARDTAILS
O.NINE
Mένει αξέχαστο: ο José Hermida απέσπασε τον
τίτλο του παγκοσµίου πρωταθλήµατοσ 2010 µε
αυτό το ποδήλατο σαν αθλητήσ τησ MULTIVAN
MERIDA BIKING TEAM. Ωσ αποτέλεσµα το ποδήλατο εισήχθει στο 2012 µε σχεδόν καµία αλλαγή από
την κυκλοφορία του καθώσ ο σκελετόσ του ήταν
ήδη από τουσ ελαφρύτερουσ µε βάροσ κάτω από
900 γραµµάρια και η εκπληκτική ακαµψία αλλά και
η άνεση του συνόλου το κατέτασσαν στην κορυφή
τησ κατηγορίασ των hardtail 26 ιντσών. Αλλά για
2013 οι σχεδιαστέσ ξεπέρασν τουσ εαυτούσ τουσ
και δηµιούργησαν ένα νέο ψαλίδι το οποίο αρχικά
είχε αναπτυχθεί για το νεό SCULTURA SL. Πιο συγκεκριµένα, µια στρώση ινών άνθρακα flax ενσωµατώθηκε στην δοµή των σωλήνων του ψαλιδιού.
Αυτό έιχε ωσ αποτέλεσµα την µείωση µεταφοράσ
των κραδασµών παρέχωντασ κορυφαία άνεση παραµένοντασ ταυτόχρονα απόλυτα άκαµπτο.
SPORT
MATTS LITE
Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να επιλέξει κανείσ
ένα Hardtail. Αλλά υπάρχουν επίσησ πολλοί καλοί
λόγοι για να επιλέξει κανείσ ένα hardtail µε αλουµινένιο σκελετό. Οι σκελετοί αλουµινίου τησ MERIDA δεν
έχουν καµία σχέση µε τουσ βαρετούσ, παλιοµοδίτικουσ
σκελετούσ αλουµινίου που µπορεί να έρχονται στο µυαλό σασ. µε την ειδική κατεργασία υδροσχηµατισµού
των σωλήνων, οι τελευταίοι παίρνουν µορφή κάτων
από την πίεση καυτού λαδιού που σχηµατίζει τον σωλήνα από µέσα προσ τα έξω. Χάρη σε αυτή την διαδικασία όλα τα µοντέλα MATTS LITE διαθέτουν άψογα
σχηµατισµένουσ σωλήνεσ. Η γεωµετρία των ποδηλάτων τησ σειράσ είναι βασισµένη στην γεωµετρία των
ποδηλάτων από ανθρακονήµατα O.NINE. για αυτό ένα
ποδήλατο MATTS LITE είναι ένα αγωνιστικό εργαλέιο
έτοιµο να φέρει τον οδηγό του στην πιο υψηλή θέση
του βάθρου. Δύο νέεσ εκδόσεισ σίναι διαθέσιµεσ για
το 2013 µε 100 χιλιοστά διαδροµή ανάρτησησ.
SPORT
MATTS TFS
Αρχικά ένα µοντέλο MATTS είναι η ιδανική επιλογή για κάθε έναν που αναζητά ένα ποδήλατο
υψηλήσ ποιότητασ. Με σκελετό κατασκευασµένο
από αλουµίνιο Racelite 6061, τα µοντέλα MATTS
είναι ότι χρειάζεστε για την προπόνηση µετά την
δουλειά ή για τισ βόλτεσ του σαββατοκύριακου.
Η γεωµετρία τουσ είναι όσο επιθετική χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζει άνετη θέση πανω
στην σέλα ακόµα και µετά από πολλέσ ώρεσ
οδήγησησ.η σχεδίαση τουσ προβλέπει την τοποθέτηση σχάρασ στο ψαλίδι. Για την χρονιά 2013
τα MERIDA MATTS εξοπλίζονται µε δισκόφρενα
ή συµβατικά φρένα,αναρτήση µε 100 χιλιοστά
διαδροµήσ και νέουσ οριζόντιουσ σωλήνεσ σε
ορισµένεσ εκδόσεισ.
ACTIVE
MATTS
Αρχικά ένα µοντέλο MATTS είναι η ιδανική επιλογή για κάθε έναν που αναζητά ένα ποδήλατο
υψηλήσ ποιότητασ. Με σκελετό κατασκευασµένο
από αλουµίνιο Racelite 6061, τα µοντέλα MATTS
είναι ότι χρειάζεστε για την προπόνηση µετά την
δουλειά ή για τισ βόλτεσ του σαββατοκύριακου.
Η γεωµετρία τουσ είναι όσο επιθετική χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζει άνετη θέση πανω
στην σέλα ακόµα και µετά από πολλέσ ώρεσ
οδήγησησ.η σχεδίαση τουσ προβλέπει την τοποθέτηση σχάρασ στο ψαλίδι. Για την χρονιά 2013
τα MERIDA MATTS εξοπλίζονται µε δισκόφρενα
ή συµβατικά φρένα,αναρτήση µε 100 χιλιοστά
διαδροµήσ και νέουσ οριζόντιουσ σωλήνεσ σε
ορισµένεσ εκδόσεισ.
DIRT
HARDY
Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό αλλά είναι
πραγµατικότητα. Οι σχεδιαστέσ µασ έκαναν τον
σκελετό του HARDY PRO να ζυγίζει 500 γραµµάρια λιγότερο γεγονόσ που επέτρεψε στον οδηγό
µασ Thomas Genon να απογειωθεί κυριολεκτικά
στουσ πρόσφατουσ διαγωνισµούσ. Το νεό µοντέλο µε βαροσ 1.9 κιλά φέρνει το ποδήλατο σε
νέο επίπεδο. Αν από την άλλη χρειάζεστε ακόµα
περισσότερη αντοχή επειδή το στυλ οδήγησησ
το αποζητά, δεν υπάρχει πρόβληµα, καθώσ δύο
νέα µοντέλα PRO STEEL είναι έτοιµα να εξοπλίσουν το οπλοστάσιο και των πιο απαιτητικών
dirt riders. Αν πάλι αναζητάτε ένα οικονοµικό
µοντέλο για να ξεκινήσετε τότε ένα από τα µοντέλα HARDY 4 µέχρι 6 είναι η ιδανική επιλογή
για σασ.
MTB Hardtails
27
TWENTYNINER
BIG.NINE
Είτε πρόκειται για απλά εισαγωγικά µοντέλα είτε για
αγωνιστικά υψηλού εποπέδου, τα 29άρια καταφέρνουν να ξεχωρίζουν µε τα χαρακτηριστικά
τουσ. τα µοντέλα µασ BIG.NINE έχουν πολλέσ διαφορετικέσ εκφάνσεισ.
Ένα ξέρετε σίγουρα. Οι γρήγορεσ διαδροµέσ ΜΤΒ απαιτούν hardtail. Είστε ένασ φιλοδοξοσ αθλητήσ ή επιθυµείτε να γίνετε. Ή
πάλι µόλισ ανακαλύψατε ότι το MTB είναι η απόλυτη λύση για να αθλείστε. Όποιο και αν είναι το κίνητρο σασ ένα ποδήλατο BIG.
NINE είναι η ιδανική επιλογή για να χαρείτε κάθε ορεινή διαδροµή είτε πρόκειται για αγώνα ή για βόλτα ή για προπόνηση.
Από την στιγµή που το BIG.NINE CARBON έγινε το επίσηµο ποδήλατο τησ MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM, οι αθλητέσ τησ
οµάδασ κατέκτησαν τισ περισσότερεσ διακρίσεισ τουσ µε αυτό. ένα 29άρι δείχνει τισ αρετέσ του ειδικά στισ πολύωρεσ διαδροµέσ
χάρη στην αυξηµένη άνεση που προσφέρει. Παράλληλα η µεγαλύτερη πρόσφυση από τουσ µεγαλύτερουσ τροχούσ δίνει ακόµα
µεγαλύτερη αναρριχητική ικανότητα. Φυσικά δεν υπήρχε κανένασ λόγοσ να αλλάξουµε την γεωµετρία η οποία αποδείχτηκε
περισσότερο από επιτυχηµένη. Ωστόσο το κορυφαίο µοντέλο έρχεται για την νεά χρονιά ακόµα πιο αδυνατισµένο χάρη στην
χρήση νέων τεχνολογιών και υλικών για την κατασκευή του. Παράλληλα διατίθενται πιο οικονοµικέσ ανθρακονηµάτικεσ
εκδόσεισ τησ σειράσ COMP και οι αλουµινένιεσ , οι οποίεσ είναι έτοιµεσ να προσφέρουν κορυφαία οδηγική ευχαρίστηση. Το
νεό πιο κοντό ψαλίδι,φέρνει τα µοντέλα BIG.NINE LITE πιο κοντά σε απόδοση µε τα ανθρακονηµάτινα αδελφια τουσ. όποιο και
αν επιλέξετε από τα 13 ποδήλατα τησ γκάµασ, σίγουρα θα είναι η καλύτερη επιλογή σασ. οι ποδηλάτεσ που θέλουν να οδηγούν
29άρι σίγουρα πρέπει να δοκιµάσουν ένα BIG.NINE.
BIG.NINE CARBON TEAM
BIG.NINE TFS XT-EDITION
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big Nine Carbon Superlite R12 BB30 ΜΕΓΕΘΗ: 17-19-21-23" ΧΡΩΜΑ: UD Carbon(Team green) ΠΙΡΟΥΝΙ: DT Swiss XMM 100-29 TS Remote Taper ΠΟΤΗΡΙΑ:
FSA No.9-55 HBS ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Sram XO Carbon 38-24 BB30 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Sram XO high direct ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Sram
XX-10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Sram XX -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Sram XX 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex XCR 29 Supercom ΚΕΝΤΡΑ: DT Swiss
240s cen / -12 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Aspen 29er Exception 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram XX 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10SL 10s ΤΙΜΟΝΙ: PRC Team Flat, 660 mm ΛΑΙΜΟΣ: PRC
Team OS, -17° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia SLR Monolink ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: PRC Monolink Carbon Superlite, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big Nine TFS-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [15]-17-19-21-23" ΧΡΩΜΑ: matt anthracite(white), black(silver/white) ΠΙΡΟΥΝΙ: Rock Shox Recon Silver 29 Air 100 poplock
ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA BB-410 ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ:
Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M505 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Big Nine Pro D
ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Crossmark 29er 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG62-10 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS Flat,
660 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro K OS, -17° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia X1 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro K SB0, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M505
28
MTB Hardtails
MTB Hardtails
29
TWENTYNINER
BIG.NINE TFS 500
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big Nine TFS-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [15]-17-19-21-23" ΧΡΩΜΑ: silk black(grey), black(red/white) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR 29 XCR RL 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: OS Cartridge
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M522 octa 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Octalink ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M590 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M591 -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M446 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Big Nine Pro D ΚΕΝΤΡΑ: Shimano
M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Crossmark 29er 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 660 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida
Comp 1 OS, -10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI/Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
BIG.NINE TFS 300
BIG.NINE TFS 100
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big Nine TFS-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [15]-17-19-21-23" ΧΡΩΜΑ: silk black(Team green), white(grey) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR 29 XCM HLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: OS Cartridge
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M430 octa 44-32-22 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Octalink ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M390 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore
XT-9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M430 -3 / -9 ΦΡΕΝΑ: Tektro Draco 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Big Nine Pro D ΚΕΝΤΡΑ: Disc-F
Alloy / Shimano M475 Disc ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Crossmark 29er 2.1 wire ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG20-9 11-34 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z99 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat,
660 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, -10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI/Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Big Nine TFS-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [15]-17-19-21-23" ΧΡΩΜΑ: met.black(white/blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR 29 XCM HLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: OS Cartridge ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ:
Shimano M171 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore 9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:
Shimano SL-M360 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Big Nine Pro D ΚΕΝΤΡΑ: Disc-F Alloy / Alloy Disc QR
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Crossmark 29er 2.1 wire ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG820 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 660 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS,
-10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI/Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
30
MTB Hardtails
MTB Hardtails
31
CARBON HARDTAILS
O.NINE
Δεν είναι µόνο οι παραδοσιακοί που θεωρούν το 26άρι hardtail ωσ
την καλύτερη διαχρονική επιλογή. Ειδικά οι αγωνιζόµενοι εκτιµούν όσο τίποτε άλλο το ελάχιστο
βάροσ και οι υπόλοιποι την αξιοπιστία και την απλότητα που προσφέρουν τα κλασικά 26άρια.
Ασ το παραδεχτούµε, τα όλο και πιο διαδεδοµένα 29άρια τείνουν να παραγκωνίσουν τα κλασικά 26άρια. Έχουν πολύ δρόµο
όµωσ µπροστά τουσ, καθώσ τα 26άρια αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τα πιο επιτυχηµένα για τισ αγωνιστικέσ
διαδροµέσ. Για αυτό και εµείσ στην MERIDA δεν πρόκειται να βγάλουµε στην σύνταξη τα κορυφαία, είδικά για αγωνιστική χρήση,
αγαπηµένα µασ 26άρια. Ακόµα και αν τα πλεονεκτήµατα των 29αριών είναι πραγµατικά αδιαµφησβήτητα, τα 26άρια θα είναι
τα πιο ελαφριά και ευκίνητα ποδήλατα σε σχέση µε τα µεγαλύτερα αδελφάκια τουσ. είναι απλή φυσική. Για αυτό οι άνθρωποι
του τµήµατοσ RnD µπήκαν για ακόµα µια φορά στην διαδικασία να βελτιώσουν περαιτέρω, την ναυαρχίδα των hardail για το
2013, το οποίο είχε ανέβει στο βάθρο του παγκοσµίου πρωταθλήµατοσ δύο χρόνια πριν, στα πόδια του José Hermida. Το
πλαίσιο ζυγίζει λιγότερο από 900 γραµµάρια και η γεωµετρία δεν χρειάστηκε καµία µετατροπή. Αλλά η ήδη αυξηµένη άνεση από
το ψαλιδί µπορούσε να βελτιωθεί και το µαγικό κόλπο τησ MERIDA λέγεται ίνεσ άνθρακα ειδικά τοποθετηµένεσ στο κέντρο τησ
δοµήσ του σωλήνα, οι οποίεσ προσφέρουν την δυνατότητα απορρόφησησ των κραδασµών. Το αποτέλεσµα: λιγότερη κούραση
και συνεπώσ περισσότερη δύναµη. Σασ πείσαµε;
O.NINE PRO XT-EDITION
O.NINE PRO 1000
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: O.Nine Carbon Pro-D ΜΕΓΕΘΗ: 14.5-16-18-20-21.5" ΧΡΩΜΑ: white/UD Carbon(blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 26 CTD O/C - Evolution 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.9
HBS Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT-E ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore
XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M596 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida XCD Lite ΚΕΝΤΡΑ:
Shimano M595 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Rocket Ron / Racing Ralph Perf. 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG62-10 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro
OS Flat, 660 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia X1 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon K SB0, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M520
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: O.Nine Carbon Pro-D ΜΕΓΕΘΗ: 14.5-16-18-20-21.5" ΧΡΩΜΑ: UD Carbon/white/red, matt white/UD Carbon/grey ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 26 CTD O/C - Evolution 100
ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.9 HBS Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M552-10 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano SLX-E ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ:
Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SLX -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M505 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida XCD Lite
ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M595 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Rocket Ron / Racing Ralph Perf. 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro
OS Flat, 660 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon K SB0, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M520
32
MTB Hardtails
MTB Hardtails
33
SPORT
MATTS LITE/TFS
Πέρα από την αγωνιστική
χρήση, τα hardtails εξυπηρετούν και πιο σπορ εφαρµογέσ. Πέρα από τουσ carbon πυραύλουσ τησ
σειράσ O.NINE, η ΜΕRIDA προσφέρει τισ σειρέσ MATTS LITE και ΜΑΤΤS TFS κατασκευασµένα από
αλουµίνιο για χρήση από από αρχάριουσ µέχρι επίδοξουν αγωνιζόµενουσ.
Τόσο ιδιαίτερο όσο και εσεισ. Η σειρά των αλουµινένιων ποδηλάτων MTB MATTS LITE και TFS αντιπροσωπεύουν την υψηλή
ικανότητα κατεργασίασ του αλουµινίου από πλευράσ τησ εταιρείασ. Μέσω των µεθόδων Hydro Forming System και Techno
Forming System και µε πρώτη ύλη µόνο τα καλύτερα κράµατα αλουµινίου Prolite66 και Prolite 6061, η MERIDA κατασκευάζει
µε τα υψηλότερα βιοµηχανικά στάνταρτσ τα πλαίσια των ποδηλάτων τησ.
Τα σπορ αλουµινένια hardtails βασίζονται στα δοκιµασµένα και κλασικά πλέον 26άρια τα οποία έχουν για καιρό δοκιµαστεί από
τουσ αθλητέσ τησ MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM. Αυτό φαίνεται τόσο από την προσεκτικά σχεδιασµένη γεωµετρία όσο και
από την επιλογή των περιφερειακών. Εξοπλισµένα µε δισκόφρενα και ποιοτικά αµορτισέρ είναι έτοιµα να ανταποκριθούν σε
κάθε κατάβαση. Αλλά και στην ανάβαση αποδεικνύουν τισ αρετέσ τουσ, µε τουσ άκαµπτουσ σκελετούσ για καλύτερη µεταφορά
δύναµησ. Χαρακτηριστικά όπωσ postmount βάσεισ για τα δισκόφρενα και tapered κούτελα X-Taper κάνουν ξεχωριστά αυτά τα
ποδήλατα. Επιλέξτε αυτό που ταιριάζει στα γούστα σασ!
MATTS LITE XT-EDITION
MATTS TFS 900
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts Lite BC-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-[19]-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: white/silk black(silver) ΠΙΡΟΥΝΙ: 32 Float 26 CTD O/C - Evolution 100 Taper
ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA BB-410p Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ:
Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M505 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida XCD Lite
ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG62-10 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida
Pro OS, 660 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Prologo Kappa Evo ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro H SB15, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Shimano M505
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts TFS Pro-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-[19]-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: anthracite(white), white/red(black) ΠΙΡΟΥΝΙ: Manitou Minute Expert TS Air
100 Remote ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA BB-410p Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M552-10 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M590 ΟΠ.
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SLX -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Avid Elixir 1 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts
Pro ND ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M475 Disc ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Schwalbe Racing Ralph Performance 2.1 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida
Pro OS, 640 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe/Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro H SB15, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
34
MTB Hardtails
MTB Hardtails
35
SPORT
MATTS TFS 500
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts TFS Comp-D ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: matt silver(black/white), silk black(grey) ΠΙΡΟΥΝΙ: Rock Shox XC30TK 100 poplock ΠΟΤΗΡΙΑ:
FSA No.11p Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M522 octa 42-32-24 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Octalink ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M590 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ:
Shimano Deore XT ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M591 -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M446 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp ND
ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Race Lite 2.1 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1030 11-36 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 640 / 25 mm Rise
ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe/Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
MATTS TFS 300
MATTS TFS 100
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts TFS Comp-D ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: silk black(Team green), white(grey) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCM HLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M430 octa 44-32-22 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Octalink ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M390 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano SLX-9
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M430 -3 / -9 ΦΡΕΝΑ: Tektro Draco 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp ND ΚΕΝΤΡΑ: Disc-F Alloy /
Shimano M475 Disc ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Race 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG20-9 11-34 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z99 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 640 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ:
Merida Comp 1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe/Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts TFS Comp-D ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: black(red/white), matt anthracite(white) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCM MLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p
Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M171 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Alivio
8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M360 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 180/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp ND ΚΕΝΤΡΑ: Disc-F
Alloy / Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Race 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG820 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 640 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida
Comp 1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe/Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
36
MTB Hardtails
MTB Hardtails
37
ACTIVE
MATTS
Νοµίζετε ότι το ΜΤΒ είναι ακριβό χόµπυ; Φυσικά και όχι! Για πολλά
χρόνια,η σειρά των MERIDA ΜΑΤΤS αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να εισαχθεί κανείσ στον
υπέροχο και διασκεδαστικό κόσµο τησ ορεινήσ ποδηλασίασ µε µικρό οικονοµικό τίµηµα.
Θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν η βάση των αλουµινένιων ποδηλάτων καθώσ κατασκευάζονται κάθε χρόνο µε τισ πιο
εξελιγµένεσ µεθόδουσ, TIG-Welding Technology System. Όλα τα MATTS κατασκευάζονται από υψηλήσ ποιότητασ αλουµίνιο και
εξοπλίζονται µε αµορτισέρ µε 100 χιλιοστά διαδροµήσ( των οποίων η λειτουργία ανάλογα τα µοντέλα µπορεί να κλειδωθεί).
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επιλογήσ ανάµεσα σε δισκόφρενα ή συµβατικά φρένα. Όσον αφορά την γεωµετρία, οι ειδικοί του
τµήµατοσ RnD προσέδωσαν στο ποδήλατο συµπεριφορά µε σπορ στοιχεία χωρίσ όµωσ να είναι υπερβολικά επιθετική. Αυτό
εγγυάται άνετη οδήγηση για κάθε βόλτα.
Ήδη από το 2012, η έκδοση Speed του πλαισίου MATTS απέκτησε νεό κούτελο και κάθετο σωλήνα. Για φέτοσ η προσοχή
στρέφεται στον οριζόντιο σωλήνα ο οποίοσ αποκτά νέο, βελτιωµένο σχήµα το οποίο αντανακλά την υψηλή τεχνογωσία τησ
εταιρείασ στον τοµέα τησ κατεργασίασ του αλουµινίου και των κολλήσεων. Επίσησ για το 2013 τα πλαίσια φέρουν υποδοχέσ
για σχάρεσ µεταφορά αντικειµένων και στέκα. Τα παραπάνω κάνουν τα ποδήλατα τησ σειράσ ΜATTS κατάλληλα όχι µόνο για
σπορ διαδροµέσ στο ύπαιθρο αλλά και µετακινήση σε κάθε τύπο διαδροµήσ. Άρα τι περιµένετε; Κάθε ταξίδι ξεκινά από το πρώτο
βήµα!
MATTS 40-D
MATTS 40-MD
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts Speed-D ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: white(black/green), silk black(anthracite/mango) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT MLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead
OS ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Alivio 8
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M360 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc
QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Race 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG820 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 640 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, 10°
ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts Speed-D ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: silk black(anthracite/mango), white(black/green) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT MLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead
OS ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Alivio 8
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro Novela 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 640 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, 10°
ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Alloy
38
MTB Hardtails
MTB Hardtails
39
SPORT
MATTS 20-MD
MATTS 15
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts OV-D ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: black(red/white), white(blue/black) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT MLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead OS
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro Novela 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed OS, 620 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Speed OS, 10°
ΣΕΛΛΑ: Merida Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts OV-V ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: matt anthracite(orange/black) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead OS ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: SR
XCC 42-32-22 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M310 low 31.8-42 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:
Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Alloy Cassette-8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 2.1
ΕΛΕΥΘΕΡΟ: SunRace CS-M8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed OS, 620 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Speed OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Sport ΛΑΙΜΟΣ
ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
MATTS 20-V
MATTS 10
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts OV-V ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: black(red/white), white(blue/black) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT MLO 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead OS
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Shimano RM30-8
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed OS, 620 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Speed OS, 10°
ΣΕΛΛΑ: Merida Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Matts OV-V ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20-22-[24]" ΧΡΩΜΑ: silk black(green/white) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead OS ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano
M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano TY10 31.8-42 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Altus ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:
Shimano ST-EF51 -3 / -7 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Matts Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano
MF-TZ21 14-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z50 7s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Steel, 620 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida, 15° ΣΕΛΛΑ: Merida Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm
ΠΕΤΑΛΙΑ: PP pedal
40
MTB Hardtails
MTB Hardtails
41
DIRT
HARDY
Τα ποδήλατα τησ σειράσ HARDY είναι στενά συνδεδεµένα µε
τουσ αναβάτεσ τησ οµάδασ UMF. Οι τελευταίοι δίνουν το πολύτιµο feedback που χρειάζονται οι
µηχανικοί µασ για να βελτιώσουν τα µοντέλα µασ. Μόνο µέσα από αυτή την συνεργασία είναι
δυνατή η εξέλιξη των δυνατοτήτων των ποδηλάτων ώστε να είναι ακόµα πιο ικανά.
Η γκάµα των µοντέλων HARDY είναι τόσο µεγάλη που µπορεί να καλύψει τισ απαιτήσεισ κάθε τύπου αναβάτη dirt είτε αυτόσ
µπαίνει τώρα στον χώρο είτε είναι πεπειραµένοσ και οδηγεί σε ανταγωνιστικέσ συνθήκεσ. Τα µοντέλα HARDY 6 µέχρι PRO
προσφέρουν αυτά ακριβώσ που χρειάζεται ο τελευταίοσ για τισ dirt καταστάσεισ.
Φυσικά το HARDY PRO TEAM είναι το κορυφαίο µοντέλο για το 2013. Είτε το πιστευέτε είτε όχι οι µηχανικοί µασ κατάφεραν
να µειώσουν το βάροσ του πλαισίου κατά 500 γραµµάρια. Με αυτό το ποδήλατο πριν καν φτάσει στην παραγωγή απογειώθηκε
κυριολεκτικά ο Thomas Genon. Αυτό είχε ωσ αποτέλεσµα να αποσπάσει διακρίσεισ στα Events 26ΤRΙΧ και Dakine Air Strike.
Επίσησ ο συναθλητήσ του Alfred Scholtze κατέκτησε την πρώτη θέση στο Urban Bike Challenge. Για το 2013, ο σκελετόσ θαύµα
µε το εξωπραγµατικό βάροσ των 1900 γραµµαρίων είναι αυτόσ που αποτελεί την καρδία των HARDY TEAM και PRO. Επειδή
όµωσ όλοι οι dirt riders δεν χρειάζονται ελαφριά πλαίσια, η MERIDA προσφέρει δύο µοντέλα µε πανίσχυρο σκελετό από
ατσάλι. Τα HARDY PRO STEEL 1 και 2 είναι σχεδιασµένα να αντέχουν σχεδόν τα πάντα. Τα HARDY 4 και 6 µε τουσ ισχυρούσ
αλουµινένιουσ σκελετούσ είναι ότι χρειάζονται οι αρχάριοι αναβάτεσ στο dirt.
HARDY PRO STEEL 1
HARDY PRO STEEL 2
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Hardy Pro Steel ΜΕΓΕΘΗ: S ΧΡΩΜΑ: yellow ΠΙΡΟΥΝΙ: SR Duro DJ D 100 20mm ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA IS-3E ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Hollow Seamless 2pcs CM 8 Spline
Crank + 10 arms-25T[5T] ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: EBA-19 [4 bearings] Euro Type ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: --- ΦΡΕΝΑ:
Tektro Novela/Hayes Prime Sport 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Double wall DP-20 ΚΕΝΤΡΑ: Disc Alloy black 20 mm / Jump Disc NT 32H
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Holy Roller 2.2 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: 10T ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z510HX ΤΙΜΟΝΙ: MJ-3531, 740 / 20 mm Rise, 25.4 ΛΑΙΜΟΣ: MF-997-10, 25.4 / 45 mm
ΣΕΛΛΑ: Velo VL-7081 Pivotal ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Pivotal 25.4 / 135 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX PP Pedal
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Hardy Pro Steel ΜΕΓΕΘΗ: S ΧΡΩΜΑ: dark blue ΠΙΡΟΥΝΙ: SR Duro DJ D 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA IS-3E ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Hollow 3pcs CM 8 Spline Crank + 10
arms-25T[5T] ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: AX02-EBS-4 ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: --- ΦΡΕΝΑ: Hayes MX-5 Disc 160/160 mm
ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: Alloy lever ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Double wall DP-20 ΚΕΝΤΡΑ: Disc Alloy 32H Nut type / Jump Disc NT 32H ΕΛΑΣΤΙΚΑ: CST C-1381 2.4 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: 10T
ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z510HX ΤΙΜΟΝΙ: ITC-6502 Steel, 720 / 20 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: ITC-7233, 22.2 / 55 mm ΣΕΛΛΑ: Velo VL-7129 w/post ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: attached
ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX PP Pedal
42
MTB Hardtails
MTB Hardtails
43
SPORT
HARDY 4
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Hardy Comp Disc ΜΕΓΕΘΗ: S/M/L ΧΡΩΜΑ: green, black ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCM 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.10 ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Dynadrive 32/22 Alloy Guard
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: FSA Powerdrive ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Alivio 27 speeds ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Alivio 9s ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M430 -3 / -9
ΦΡΕΝΑ: Tektro Draco 180/180 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Double wall DP-20 ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Trail 2.25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ:
Shimano HG20-9 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z99 9s ΤΙΜΟΝΙ: UMF OV Riser, 20 mm ΛΑΙΜΟΣ: UMF OV-1 31.8 / 50 mm ΣΕΛΛΑ: Velo VL-7073-8 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: MJ
MSP-15AL.1, 31.6 / 350 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX PP Pedal
HARDY 5
HARDY 6
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Hardy Comp Disc ΜΕΓΕΘΗ: S/M/L ΧΡΩΜΑ: brown, anthracite ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCM 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.10 ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Dynadrive 42/32/22
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: FSA Powerdrive ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M310 34.9 T-Swing ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Altus
-3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Hayes MX-5 Disc 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Double wall DP-20 ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Trail 2.25
ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG820 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: UMF OV Riser, 20 mm ΛΑΙΜΟΣ: UMF OV-2 31.8 / 60 mm ΣΕΛΛΑ: FM2462 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: MJ
MSP-15AL.1, 31.6 / 350 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX PP Pedal
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Hardy Comp Disc ΜΕΓΕΘΗ: S/M/L ΧΡΩΜΑ: cyan, white ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCM 100 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.10 ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Dynadrive 42/32/22 ΜΕΣΑΙΑ
ΤΡΙΒΗ: FSA Powerdrive ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano FD-M310 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano TOURNEY 30 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Altus C90 -3 / -7
ΦΡΕΝΑ: Tektro Novela 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Single wall Z1000 ΚΕΝΤΡΑ: Disc-F Alloy / Disc Alloy black 7s ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Trail 2.25
ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano MF-TZ21 14-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: UMF OV Riser, 20 mm ΛΑΙΜΟΣ: UMF OV-2 31.8 / 60 mm ΣΕΛΛΑ: FM2462 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ:
SP-602 31.6 / 350 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX PP Pedal
44
MTB Hardtails
MTB Hardtails
45
LADY
JULIET
Για το 2013, η MERIDA προσφέρει τρεισ διαφορετικούσ και ειδικά
σχεδιασµένουσ για την γυναικεία ανατοµία σκελετούσ, ωσ επίσησ µια γυναικεία έκδοση του
µοντέλου ONE-TWENTY. Αυτό δείχνει την αφοσίωση τησ εταιρείασ ώστε να καλύψει τισ ανάγκεσ
των γυναικών αναβατών.
Είστε γυναίκα και σασ αρέσει το ποδήλατο. Αν είστε στην αναζήτηση ενόσ ποδηλάτου που θα ταιριάξει στισ ανάγκεσ σασ τότε η
λύση είναι πολύ απλή. Απλά επιλέξτε ένα από τα ποδήλατα τησ γυναικείασ σειράσ που σασ αρέσει και να είστε σίγουρεσ ότι θα
σταθεί πιο πάνω από τισ προσδοκίεσ σασ.
Στην γκάµα ποδηλάτων MERIDA για το 2013, είναι πραγµατικά πολύ εύκολο να βρείτε το ποδήλατο που θα γίνει ο αγαπηµένοσ
σασ σύντροφοσ σε κάθε ποδηλατική εξόρµηση. Η πρώτη ερώτηση είναι προφανήσ. Hardtail ή full suspension. Η γυναικεία
έκδοση του ONE-TWENTY JULIET θα ενθουσιάσει κάθε ποδηλάτισσα µε τισ επιδόσεισ τησ. Με το µπροστινο πλαίσιο και το ψαλίδι
κατασκευασµένα από αλουµίνιο, ο ισχυρόσ σκελετόσ ζυγίζει 2500 γραµµάρια. Με την φιλική του γεωµετρία θα γίνει ο καλύτεροσ
σασ σύντροφοσ σε κάθε τύπο διαδροµήσ. ο χαµηλόσ σκελετόσ µε το χαµηλο κέντρο βάρουσ και την ελαφριά του κατασκευή
του προσδίδουν ιδιαίτερη σβελτάδα και εύκολο χειρισµό. Η ευαίσθητη ανάρτηση τησ οποίασ η λειτουργία µπορεί να εµπλακεί
πλήρωσ, προσδίδει κορυφαία άνεση αλλά και πρόσφυση σε απαιτητικό τερέν. Παροµοίωσ τα hardtails τησ οικογένειασ JULIET
σε όποια κατηγορία και αν ανήκουν, εξασφαλίζουν την βέλτιστη απόδοση. Όλα τουσ είναι κατασκευασµένα µε υψηλήσ ποιότητασ
αλουµίνιο και εξοπλίζονται µε πιρούνια 100 χιλιοστών διαδροµήσ. Όλα τουσ περιµένουν να σασ γνωρίζουν!
JULIET 40-D
JULIET 20-MD
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Juliet Speed-D ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20" ΧΡΩΜΑ: aubergine(white/magenta), black(white/blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT MLO 80 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Alivio 8
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M360-3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Juliet Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc
QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Speed 2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG820 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp, 17° ΣΕΛΛΑ:
Juliet Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Juliet Speed-V ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20" ΧΡΩΜΑ: matt brown(white/blue), white(grey/Team green) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT MLO 80 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Juliet Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ:
Merida 1.95 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida, 15 ΣΕΛΛΑ: Juliet Sport ΛΑΙΜΟΣ
ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
46
Lady
Lady
47
LADY
JULIET 20-V
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Juliet Speed-V ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20" ΧΡΩΜΑ: white(grey/Team green), matt brown(white/blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT MLO 80 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 42-34-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M190 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Juliet Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Shimano RM30-8
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 1.95 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida, 15 ΣΕΛΛΑ: Juliet
Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
JULIET 15
JULIET 10
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Juliet Speed-V ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20" ΧΡΩΜΑ: anthracite(white/magenta) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT 80 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: SR XCC 4232-22 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M310 low 31.8-42 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:
Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Juliet Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Shimano RM30-8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 1.95
ΕΛΕΥΘΕΡΟ: SunRace CS-M8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida, 15 ΣΕΛΛΑ: Juliet Comfort ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ:
Merida Speed, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Juliet Speed-V ΜΕΓΕΘΗ: [14.5]-16-18-20" ΧΡΩΜΑ: white(black/light blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR XCT 80 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 4234-24 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano TY10 31.8-42 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Altus ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano STEF51 -3 / -7 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Juliet Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Alloy Cassette-8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida 1.95 ΕΛΕΥΘΕΡΟ:
Shimano MF-TZ21 14-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z50 7s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Steel, 620 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida, 15 ΣΕΛΛΑ: Juliet Comfort ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Speed,
27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: PP pedal
48
Lady
Lady
49
YOUTH
BRAD
Fast, agile and especially ultra-robust: Thanks to the great BMX bikes
from the MERIDA UMF series, passionate cycling fans of all ages are able to enjoy their entry
into the freestyle world with maximum fun. In 2013, three steel versions are waiting for being
discovered by you.
Only very few BMX fans might remember that this downright cool sport was born already during the late 1960s in the USA.
Comparatively much more present in the mind might be Steven Spielberg’s cinematic masterpiece “E. T. the Extra-Terrestrial”
which enthused millions of international moviegoers in 1982 and helped BMX pro Bob Haro to gain global popularity as a
stuntman. But all those who consider BMX as “oldschool” after just 30 years are completely wrong: Since then, the bikes and
their application range have experienced further and impressive development. Meanwhile, the original BMX sport has been
divided into six disciplines: Race, Flatland, Street, Park, Dirt and Vert. No matter what their individual characteristics might
be – they all share one important aspect: They’re all just one first crank turn away from the discovery by you. To facilitate
your entry into the BMX world, the MERIDA R&D experts have pondered intensively how the bikes for 2013 could be designed
in an even more attractive way. This has resulted in the model versions BRAD 3, 4 and 5 which provide definitely enough
reasons for praising our engineers’ competence. Because our developers have considered the fact that BMX beginners need
robust equipment instead of ultra-light bikes – or have you ever seen that a rookie masters all stunts right from the outset and
takes a virtually pristine bike back home then? That’s why all three BMX model versions feature outstandingly durable steel
ΣΚΕΛΕΤΟΣs and share some other superb configuration elements as well: All MERIDA BRADs possess a rotor for successful
bar spins and delight also with single-sided axle pack mounting for cool grinds. But if that was already enough, there wouldn’t
be three different
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 2012 Brad Comp ΜΕΓΕΘΗ: 10,5" ΧΡΩΜΑ: polish ΠΙΡΟΥΝΙ: UMF HT ΠΟΤΗΡΙΑ: TH888 + GRYG 48 ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: 1-Piece ΑΛΥΣΙΔΑwheel 25T ΜΕΣΑΙΑ
ΤΡΙΒΗ: Ball-retainer ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: --- ΦΡΕΝΑ: Tektro 985AFS side / Tektro 907ADT U-Brake ΜΑΝΕΤΕΣ
ΦΡΕΝΩΝ: 317A/L ΣΤΕΦΑΝΙΑ: SINGLE BLACK 36H ΚΕΝΤΡΑ: BMX Steel 3/8" 36H / 14 mm w/freewhel" ΕΛΑΣΤΙΚΑ: CST C-1381 20*1.95 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: 9T ΑΛΥΣΙΔΑ: Z410
ΤΙΜΟΝΙ: UMF HT W690 R7.8"(198)" ΛΑΙΜΟΣ: ITC-7230 Ahead ΣΕΛΛΑ: Velo VL-7139 W/25.4*200 Seatpost ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: attached ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX PP Pedal
BRAD 3
BRAD 5
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 2012 Brad Comp ΜΕΓΕΘΗ: 10,5" ΧΡΩΜΑ: red ΠΙΡΟΥΝΙ: UMF CM 14 ΠΟΤΗΡΙΑ: TH888 + GRYG 48 ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Samox 3-Piece ΑΛΥΣΙΔΑwheel 25T
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Ball-retainer ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: --- ΦΡΕΝΑ: Tektro 985AFS side / Tektro 907ADT U-Brake
ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: 289A ΣΤΕΦΑΝΙΑ: DDW double 36H ΚΕΝΤΡΑ: BMX Steel 14 mm 36H ΕΛΑΣΤΙΚΑ: CST C-1381 20*1.95 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: 9T ΑΛΥΣΙΔΑ: Z410 ΤΙΜΟΝΙ: UMF
HT W690 R7.8"(198)" ΛΑΙΜΟΣ: ITC-7233, 50 mm ΣΕΛΛΑ: Velo VL-7139 W/25.4*200 Seatpost ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: attached ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX Pedal
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: 2012 Brad Comp ΜΕΓΕΘΗ: 10,5" ΧΡΩΜΑ: dark green ΠΙΡΟΥΝΙ: UMF HT ΠΟΤΗΡΙΑ: TH888 + GRYG 48 ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: 1-Piece ΑΛΥΣΙΔΑwheel 33T
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Ball-retainer ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: --- ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: --- ΦΡΕΝΑ: Tektro 985AFS side / Tektro 907ADT U-Brake
ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: 317A/L ΣΤΕΦΑΝΙΑ: SINGLE BLACK 36H ΚΕΝΤΡΑ: BMX Steel 3/8" 36H / 14 mm" ΕΛΑΣΤΙΚΑ: CST C-1381 20*1.95 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: 14T ΑΛΥΣΙΔΑ:
Z410 ΤΙΜΟΝΙ: UMF HT W690 R7.8"(198)" ΛΑΙΜΟΣ: ITC-7230 Ahead ΣΕΛΛΑ: Velo VL-7139 W/25.4*200 Seatpost ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: attached ΠΕΤΑΛΙΑ: BMX PP Pedal
50
Youth
BRAD 4
Youth
51
CROSS
CROSSWAY
Αφήστε την καθηµερινότητα και µπείτε µε
τόλµη σε νέα µονοπάτια! Με τη νέα σειρά Crossway είστε εξοπλισµένοι για να διαπρέψετε σε
οποιοδήποτε τερέν –ακόµα και υπό τισ πλέον απαιτητικέσ συνθήκεσ. Αν υπάρχει κάτι που δεν θα
σασ… επιτρέψουν σε καµία περίπτωση αυτά τα ελαφριά, ευκίνητα και άνετα ποδήλατα αυτό είναι
το να µείνετε ακίνητοι!
Σύµφωνα µε µια πειστικότατη θεωρία, ένα ποδήλατο πρέπει να είναι τόσο τέλεια κατασκευασµένο ώστε να πληροί όλα τα
απαραίτητα standards τησ κατηγορίασ όπου ανήκει: ο στόχοσ είναι να σχεδιαστεί ένα εξειδικευµένο µοντέλο που να ικανοποιεί
στο ακέραιο τισ ξεχωριστέσ απαιτήσεισ τησ γκάµασ του. Γι’ αυτόν ακριβώσ το λόγο σχεδιάζουµε road racers, mountain bikes και
αγωνιστικά ποδήλατα τριάθλου, κορυφαία στο είδοσ τουσ, που δύσκολα µπορεί ν’ ανταγωνιστεί οποιοδήποτε άλλο µοντέλο τησ
κατηγορίασ τουσ. Τι γίνεται όµωσ όταν το συγκεκριµένο ποδήλατο πρέπει ν’ αποδειχθεί επαρκέσ τόσο στην άσφαλτο όσο και στο
χωµατόδροµο µε χαλίκια; Τι κάνουµε όταν πρέπει να µασ συντροφέψει τόσο στον ελεύθερο χρόνο µασ, στισ ώρεσ αναψυχήσ µασ;
Για τη MERIDA, η απάντηση παραµένει ή ίδια: το ποδήλατο που ζητάτε πρέπει να είναι ένα ειδικό, ευέλικτο µοντέλο πολλαπλών
χρήσεων: το CROSSWAY του 2013, µε νέεσ τεχνικέσ και µηχανικέσ ρυθµίσεισ, είναι αυτό που ψάχνετε.
Το MERIDA CROSSWAY είναι άριστα κατασκευασµένο ούτωσ ώστε να ικανοποιεί µια ευρεία γκάµα απαιτήσεων. Στα νέα µοντέλα
τησ MERIDA ο ανθεκτικόσ στη στρέψη αλλά απόλυτα άνετοσ αλουµινένιοσ σκελετόσ ικανοποιεί τον αναβάτη µε χαρακτηριστικά
όπωσ έναν νέο, ειδικά σχεδιασµένο οριζόντιο σωλήνα, καινούργια άνω ψαλίδια και κρυµµένα καλώδια φρένων και ταχυτήτων.
Εποµένωσ, στον σκελετό χτυπάει η «καρδιά» του ποδηλάτου, η ζωτική λειτουργία τησ οποίασ υποστηρίζεται αξιόπιστα
και αποτελεσµατικά από ένα τριπλό σύστηµα µετάδοσησ που φτάνει έωσ και τισ 30 ταχύτητεσ. Τα λάστιχα του CROSSWAY
καταφέρνουν ν’ ανταποκριθούν πλήρωσ σε διαφορετικέσ µεταξύ τουσ συνθήκεσ: από την ιδανική πρόσφυση που απαιτείται
στον απότοµο χαλικόδροµο µέχρι την άνετη και ευχάριστη οδήγηση στην επιφάνεια τησ ασφάλτου. Σε αυτό φυσικά συµβάλλει
κι ένα αξιόπιστο πιρούνι ανάρτησησ 63 mm. Χάρη στα δισκόφρενα και τισ δαγκάνεσ που διαθέτει, το CROSSWAY προσφέρει
στον αναβάτη απόλυτο έλεγχο ταχύτητασ υπό οποιεσδήποτε συνθήκεσ. Από τη στιγµή που έχετε στα χέρια σασ ένα CROSSWAY
MERIDA, τα πάντα είναι δυνατά!
CROSSWAY 500
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway TFS-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm ΧΡΩΜΑ: black(white/red), matt anthracite(white/orange)
ΠΙΡΟΥΝΙ: SR NCX Lite D-LO 63 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid 811N Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: SR NCX-FX-10s 48A-36-26 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ:
Shimano SLX-48 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT-T ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M591 -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M446 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ
ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Cross Comp ND ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Speed Lite 40 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG62-10 11-34 ΑΛΥΣΙΔΑ:
KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 620 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Pro OS Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Suspension One D, 27.2 mm
ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
CROSSWAY XT-EDITION
CROSSWAY 300
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway TFS-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm ΧΡΩΜΑ: white(black/red) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR NCX Lite E-RL
63 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid 811N Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Deore XT 48-36-26 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT-48 ΟΠ.
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Deore XT-T ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Deore XT -3 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano M505 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached
ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Cross Pro ND ΚΕΝΤΡΑ: Shimano M435 cen ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Speed Lite 40 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG62-10 11-34 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ:
Merida Pro OS, 620 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro K OS, 17° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia X2 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro H SB15°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway TFS-D ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm ΧΡΩΜΑ: silk black(anthracite/green), silk black(silver/red) ΠΙΡΟΥΝΙ:
SR NEX ML 63 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid 811N Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: SR XCR 48A-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Cartridge ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M390-9
ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano SLX-9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M430 -3 / -9 ΦΡΕΝΑ: Tektro Draco 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ:
Cross Comp ND ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR / Shimano M475 Disc ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Speed 40 Reflex ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG20-9 11-34 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z99 9s ΤΙΜΟΝΙ:
Merida Comp OS, 620 / 25 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Pro OS Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Suspension One D, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
52
Cross
CROSS
CROSSWAY 100
CROSSWAY 20-MD / LADY
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway TFS-D ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm ΧΡΩΜΑ: black(white/blue), white(grey/red) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR NEX ML
63 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid 811N Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M171 48-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M191 ΟΠ.
ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Alivio 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M360 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ:
Cross Comp ND : Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Merida Speed 40 Reflex ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG820 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS, 620 / 25 mm Rise
ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Pro OS Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Suspension One D, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway-V ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm, [Lady] [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
cm ΧΡΩΜΑ: white(black/red), [Lady] silk black(white/blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR NEX ML 63 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 48-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ:
Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M191 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: Tektro
Novela 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Cross Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Cross 40C ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32
ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Suspension, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
CROSSWAY 40-D / LADY
CROSSWAY 20-V / LADY
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway Speed-D ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm, [Lady] [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L][57L] cm ΧΡΩΜΑ: black(white/silver), [Lady] matt anthracite(white/green) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR NEX ML 63 ΠΟΤΗΡΙΑ: Conoid ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 48-38-28 CG
ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M191 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Alivio 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M360 -3 / -8
ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Cross Comp D ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Cross 40C ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG820
11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp Alloy, 620 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Suspension, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ:
Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway-V ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm, [LADY] [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
cm ΧΡΩΜΑ: white(black/red), [LADY] silk black(white/blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR M3010 50 ΠΟΤΗΡΙΑ: Ahead ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 48-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ:
Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M191 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake
Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Cross Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Shimano RM30-8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Cross 40C ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32
ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Suspension, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
54
Cross
Cross
55
CROSS
CROSS
CYCLO CROSS
At least since the UCI allows the
unlimited utilization of disk ΦΡΕΝΑ, cyclo-crossers have extended their enormous application
range once again: They are sporty like roads racer and master off-road rides like MTBs. Sports
equipment and sporty solution for everyday all at once.
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway-V ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm ΧΡΩΜΑ: silk titanium(white/blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR M3010 50 ΠΟΤΗΡΙΑ:
Ahead ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: SR XCC 48-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M191 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Acera-X
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Cross Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Alloy Cassette-8
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Cross 40C ΕΛΕΥΘΕΡΟ: SunRace CS-M8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z51 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Speed, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross
ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Suspension, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: XC Steel
Not only ambitious road racers visualize tough athletes on completely muddy bikes when they think of cyclo-crossers. This
challenging bike sport was “officially” born at the French Riviera around the turn of the century 1899/1900 after it had gradually
emerged from the winter training of road racers. Since those old days, cyclo-cross machines have changed their appearance
and have developed certain mass appeal – but without negating their origin. Just two years ago, the UCI (International Cycling
Union) still did not allow disc ΦΡΕΝΑ for cyclo-cross races – although the utilization of such systems often seemed appropriate
also due to the sometimes extremely tough weather conditions. Since the UCI has cancelled this prohibition, MERIDA trusts in
disc ΦΡΕΝΑ – without exeption for 2013 in Germany. For all those who consider cyclo-cross primarily as sports discipline, we
offer a no-compromise high-end model in form of the CYCLOCROSS CARBON TEAM*: This crosser – driven by the input of our
MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM – bases on an ultra-stiff “Nano Matrix Carbon” ΣΚΕΛΕΤΟΣ which provides powerful propulsion
and delights with enormous agility (due to the short rear stay). Surface bumps are reduced effectively by the “Flex Stay” seat
and ΑΛΥΣΙΔΑ stays. The cable routing in a special “channel” below the top tube proves extremely advantageous when the bike
is carried and still offers unrestrained maintainability. But cyclo-cross bikes are more than pure pieces of sports equipment:
Their robustness predestines them also for road utilization in autumn or winter – ideal e. g. for riders who don’t want to have
their daily way to work or training dictated by the calendar sheet. For highest possible safety and suitability for daily use, also
the aluminium models 5-D and 4-D exclusively come with disc ΦΡΕΝΑ and optional rack mounting.
CROSSWAY 10
CYCLO CROSS 4
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Crossway-V ΜΕΓΕΘΗ: [41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L] cm ΧΡΩΜΑ: anthracite(white/red) ΠΙΡΟΥΝΙ: SR M3010 50 ΠΟΤΗΡΙΑ:
Ahead ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 48-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M191 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Altus
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-EF51 -3 / -7 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Cross Comp V ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Cross
40C ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano MF-TZ21 14-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z50 7s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Steel, 600 / 30 mm Rise ΛΑΙΜΟΣ: Adjustable Ahead ΣΕΛΛΑ: Cross ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ:
Suspension, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: PP pedal
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: CC Lite-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: 48-52-55-58-61 cm ΧΡΩΜΑ: black/white(red) ΠΙΡΟΥΝΙ: CC Alloy-D ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA Orbit X ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Gossamer
46-36 Mega ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 SS ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano 105 -2 / -10
ΦΡΕΝΑ: Hayes CX5 160/140 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: On Bar Lever additional ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida XCD Lite ΚΕΝΤΡΑ: Road Disc Bearing ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Raze 33 Kevlar
ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-4600-10 12-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Road Pro Classic OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, -7° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ
ΣΕΛΛΑΣ: Merida Pro H SB15°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
CROSSWAY 15
56
Cross
Cross
57
ROAD
ROAD RACE
They are the epitome of velocity in practice
and have always been a special allure for bikers: Road racers represent the pure transformation
of muscle power into propulsion during the pilot’s honest struggle against the route.
For 2013, MERIDA offers a large selection of three models.
Carbon or aluminium, classic geometry or aero racer, mechanical or electronic shifting system: Today, all riders who desire
to succumb to the mighty allure of velocity enjoy a lot of possibilities for adapting their respective sports equipment to their
individual demands. But whatever you may choose: A bike of the MERIDA road race series always stands for the optimum mix
of cutting-edge technologies.
Our new SCULTURA has been re-engineered completely for 2013 and is the undisputed star of the MERIDA peloton. This young
beauty emphasizes its demand for potential pro utilization especially via the numerous highlights of the monocoque carbon
ΣΚΕΛΕΤΟΣ. The latter exclusively consists of premium High Modulus (HM) fibres. As a result, the SCULTURA does not only
delight with a remarkably low ΣΚΕΛΕΤΟΣ weight of 830 g*: In addition, the mighty headtube as well as the BB section with its
special reinforcement rib ensure brilliant stiffness data which legitimate a self-confident attack towards the eternal rankings
of the best. Nevertheless, the MERIDA R&D experts know very well that a cutting-edge road racer meanwhile needs more than
powerful propulsion and outstanding steering precision (also provided by the SCULTURA’s light full-carbon fork of just 330
g): The secret is comfort – but of course without affecting the sporty performance. That’s why rear stay and fork consist of a
special carbon mat structure with a central layer of vibration-damping bio flax fibres – for a totally new cycling experience! Or
do you favour aerodynamically fast carbon with exciting design and surprisingly convincing comfort data? Here you are: For
MY 2013, MERIDA offers also the multi-award-winning REACTO. Furthermore, there are the excellent aluminium models of our
RACE LITE series. So which bike do you prefer for your road-racing attacks during next spring?
στον αγγλικο καταλογο
εχει αλλο ποδηλατο!!!
ποιο ειναι το σωστο???
SCULTURA SL 909
SCULTURA COMP 905
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Scultura Superlite BB386 ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: UD Carbon(red) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon superlite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55-CF Pro
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Dura ACE 50-34 11s ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Dura Ace ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Dura Ace ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Dura
Ace 11 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Dura-Ace -2 / -11 ΦΡΕΝΑ: Shimano Dura Ace ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Mavic Kysrium SLR ΚΕΝΤΡΑ: attached
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Mavic Yksion Pro SSC Griplink 23 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-9000 11-28 11s ΑΛΥΣΙΔΑ: Shimano Dura Ace 11s ΤΙΜΟΝΙ: FSA K-Force Ergo OS ΛΑΙΜΟΣ: FSA SL-K,
-6° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia SLR Monolink ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: PRC Monolink Carbon Superlite, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Scultura Comp ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: white/black(red), red/black(white) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon comp lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP
Neck-com ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Energy 50-34 Mega ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra SS
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Ultegra -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Merida Road Pro ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Fulcrum Racing Comp ΚΕΝΤΡΑ: attached ΕΛΑΣΤΙΚΑ:
Vittoria Rubino Slick 23 60 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-4600-10 12-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: FSA Gossamer Ergo OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, -7° ΣΕΛΛΑ:
Selle Italia X1 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon K SB19°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
58
Road
Road
59
ROAD
REACTO 904
RACE LITE 904
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Reacto Pro ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: white/UD Carbon(green) ΠΙΡΟΥΝΙ: Reacto Carbon lite BC-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck-com
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano 105 50-34 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 SS ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ:
Shimano 105 -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Shimano 105 ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Shimano RS30 Wheelset ΚΕΝΤΡΑ: attached ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Vittoria Rubino Slick 23
60 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1050 11-26 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: FSA Gossamer Ergo OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, -7° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia X1 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ:
Carbon S-Flex Aero ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Race Light-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: black/white(red) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck-com
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano R565 50-34 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 SS ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano 105 -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Merida Road Pro ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida MR500 ΚΕΝΤΡΑ: Shimano 105 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Vittoria Rubino
Slick 23 60 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-4600-10 12-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: FSA Gossamer Ergo OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, -7° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia X1
ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon K SB19°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
RACE LITE 905
RACE LITE 903
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Race Light-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: white/black(red) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck-com
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Energy 50-34 Mega ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra SS ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Ultegra -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Merida Road Pro ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Fulcrum Racing Comp ΚΕΝΤΡΑ: attached ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Vittoria
Rubino Slick 23 60 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-4600-10 12-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: FSA Gossamer Ergo OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, -7° ΣΕΛΛΑ: Selle Italia
X1 ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon K SB19°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Race Comp-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: white/black(blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neckcom ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Gossamer 50-34 MegaExo ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Tiagra D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Tiagra
SS ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Tiagra -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Merida Road Comp ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida MR500 ΚΕΝΤΡΑ: Shimano Tiagra
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Rouler 23 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-4600-10 12-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Anatomic Road OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, -10°
ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
60
Road
Road
61
ROAD
RACE LITE 901
RACE LITE 900
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Race Comp-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: matt grey/silk black(orange) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neckcom ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano R345 octa 50-34 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano ES25 Octalink ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Sora D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano
Sora SS ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Sora -2 / -9 ΦΡΕΝΑ: Merida Road Comp ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida MR500 ΚΕΝΤΡΑ: Shimano 2200
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Rouler 23 fold ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG50-9 12-27 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X9 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Anatomic Road OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, -10°
ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Race Comp-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: silk black(white/green) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck-com
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Tempo 50-34 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano FD-2200 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Sora SS ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST2300 -2 / -8 ΦΡΕΝΑ: Road Dual Pivot ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex R450 Black/NC ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Shimano 2200
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Rouler 23 wire ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sunrace CS-R6 12-25 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Anatomic Road OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, -10° ΣΕΛΛΑ:
Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
62
Road
Road
63
ROAD
ROAD RIDE
The longer a route, the more important is the
comfort of a vehicle – this simple but very important aspect of all mobility equally applies to
bicycles. With the brand-new carbon models of the 2013 ROAD RIDE series, MERIDA takes into
account exactly this demand.
Road racers are combined hunters and gatherers: Again and again, they hunt for miles along the endless black asphalt strip
which meanders through lovely landscapes. And the new impressions gathered with every mile finally become part of an
individual story. MERIDA has developed the ROAD RIDE series to ensure that as many passionate bikers as possible are able to
enjoy this athletic pleasure. With their comparatively higher comfort, these bikes also respect the demands of pilots who cycle
without world-class ambitions. However, they state clearly that a road machine is definitely a piece of sports equipment. Thanks
to the moderately increased headtube length and a slightly shorter top tube, the RIDE versions offer a higher front section and
thus a more upright (respectively less stretched) seating position – great for all road-racing fans who don’t want to “duck” down
against the headwind like a TT athlete. Together with the slightly longer wheel base and the comparatively more comfortable 25
mm ΕΛΑΣΤΙΚΑ, the character scale of these road machines purposefully tends towards comfort. For the same reason, our road
RIDE bikes are available with up to 30 gears – because it might be possible that epic tours come up with some alluring ascents.
New for 2013 is the model version RIDE CARBON whose ΣΚΕΛΕΤΟΣ has been developed together with our high-end machine
SCULTURA. The RIDE CARBON variants feature “Flex Stay” seat and ΑΛΥΣΙΔΑ stays as well as a special carbon mat structure
whose central layer of bio flax fibres reduces vibrations and surface bumps in a highly effective way. Therefore their impressive
comfort data might make you almost forget that you are riding a genuine piece of two-wheeled sports equipment. But due to
the ΣΚΕΛΕΤΟΣ weight of just 1.050 g*, the stiff BSA bottom bracket and full Di2 compatibility only almost…
RIDE LITE 91 / -27
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ride Lite-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: silk black(white/yellow) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA BB-410p Neck-com
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano R345 octa 50-34 / 50-39-30 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano ES25 Octalink ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Sora D / T ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ:
Shimano Sora SS / GS ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Sora -2 / -9 ΦΡΕΝΑ: Shimano Sora ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex Race24 ΚΕΝΤΡΑ: Shimano
2200 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Vittoria Rubino 25 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG950 11-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X9 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Anatomic Road OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, -10° ΣΕΛΛΑ:
Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
RIDE LITE 93 / -30
RIDE 88-16
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ride Lite-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: metallic black(white/green) ΠΙΡΟΥΝΙ: BC Carbon lite-S ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.55EP Neck-com
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano Tiagra 50-34 / 50-39-30 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Tiagra D / T ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Tiagra
SS / GS ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano Tiagra -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: Merida Road Comp ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex Race24 ΚΕΝΤΡΑ: Shimano Tiagra
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 25 60 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-4600-10 12-28 / -10 11-25 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Road Pro Compact OS ΛΑΙΜΟΣ:
Merida Pro E OS, -7° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro SI ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Ride-EQ-Single ΜΕΓΕΘΗ: [44]-47-50-52-54-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: white(black/green) ΠΙΡΟΥΝΙ: Road Carbon long-M5 ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Tempo 53-39 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano FD-2200 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Sora SS ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST2300 -2 / -8 ΦΡΕΝΑ: Road Dual Pivot-long ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Alex R450 Black/NC ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Shimano 2200
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 25 wire ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sunrace CS-R6 12-25 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Anatomic Road OS ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, -10°
ΣΕΛΛΑ: Merida Slim ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: no
64
ROAD
ROAD
65
ROAD
TRIATHLON
One brilliant solution for two different twowheeled worlds: Just in the twinkling of an eye, MERIDA’s very own “Modular” Head technology
turns your comfortable triathlon bike into an elegant and racy aero machine which convinces
also through top handling on road-racer leve.
Different demands always call for different solutions – at least in theoretical terms. But when the MERIDA R&D specialists ask
themselves if a triathlon bike for everyone and a high-end racing machine are able to share enough convincing features to unite
both cycling worlds, the answer is “yes”. Of course against the background of our development experts’ technological know-how
and their own long-term experience in the different disciplines.
Depending on the route you want to tackle or whether you have absolved the first 1.000 km of your life or the first 1.000 km of
your second training camp: In a triathlete’s everyday life, many factors influence the question for the ideal position on the bike.
The “lower” you cycle, the smaller is your drag against the headwind while pedalling becomes respectively more exhausting –
standard routine for pro athletes but, especially on longer routes, almost impossible for less-trained riders. Generally, the front
section designs of such bikes have low profiles which are elevated by spacers to mitigate the aggressiveness of the position if
required. But this results in reduced headset stiffness and is therefore a rather suboptimal solution. With the “Modular Head”,
MERIDA offers a comparatively more elegant and considerably safer technology: Via special modules, the headtube length
can be increased effectively by 20 or 40 mm. Utilization of these modules increases the support width of the bearing shells
and thus also the already convincing headset stiffness once again – a superb advantage you will especially appreciate along
mountainous and winding routes. Furthermore, you will surely like the fact that our TIME WARP models feature some additional
MERIDA highlights such as “Nano Matrix” carbon, a full-carbon fork, internal cable routing or an aerodynamically optimized
rear brake…
TIME WARP 5
WARP 5
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Time Warp Carbon Nano ΜΕΓΕΘΗ: 50-54-58 cm ΧΡΩΜΑ: white/UD Carbon ΠΙΡΟΥΝΙ: Warp Carbon superlite-Aero ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA Orbit IS ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ:
FSA TriMax Pro TT 52-38 Mega ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Profile Design ABS Carbon ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra SS ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano BS79 -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: FSA Gossamer / Tektro R725-2 ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Shimano RS30 Wheelset ΚΕΝΤΡΑ: attached
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Continental Grand Prix 4000S 23 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-5700 12-25 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Profile Design Svent Carbon ΛΑΙΜΟΣ: FSA OS150 Laser, -6° ΣΕΛΛΑ: Prologo Nago Evo Tri40 TS ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Time Warp Aero Carbon-Triathlon ΠΕΤΑΛΙΑ: no
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Time Aero-polish ΜΕΓΕΘΗ: 50-53-56-[59] cm ΧΡΩΜΑ: white/black/green ΠΙΡΟΥΝΙ: Warp Carbon lite-Aero ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA BB-410p Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ:
FSA TriMax Pro TT 52-38 Mega ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Profile Design ABS Carbon ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra D ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra SS ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano BS79 -2 / -10 ΦΡΕΝΑ: FSA Gossamer / Tektro R725-2 ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Shimano RS30 Wheelset ΚΕΝΤΡΑ: attached
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Continental Grand Prix 4000S 23 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-5700 12-25 ΑΛΥΣΙΔΑ: Shimano CN-6701 ΤΙΜΟΝΙ: Profile Design Svent Carbon ΛΑΙΜΟΣ: FSA
OS-150 Laser, -6° ΣΕΛΛΑ: Prologo Nago Evo Tri40 TS ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Warp Aero Wing ΠΕΤΑΛΙΑ: no
66
Road
Road
67
FITNESS
SPEEDER
Why possess just one bike if you can virtually have
two in one? The modern models of our swift SPEEDER series are road racers with linear ΤΙΜΟΝΙ
– and therefore urban bikes as well as training devices. Ideal for all those who want to cut a fine
city figure in a double sense.
Today, trend researchers are extremely busy: New tendencies can be observed in almost all areas of life – event though half of
these trends may just be a kind of remake. But without doubt, there are at least two new movements which might especially be
appreciated by fans of pedal-powered two-wheelers: The trend towards sustainable mobility and the one towards a healthier
way of life. MERIDA would like to make a proposal for a very elegant combination of these aspects…
Heart of the SPEEDER series are light and torsion-resistant but always comfortable carbon or aluminium ΣΚΕΛΕΤΟΣs. These
ΣΚΕΛΕΤΟΣs respectively characterize also our CYCLOCROSS CARBON (with “Flex Stay” rear stay) and the road racer SCULTURA
EVO. But in contrast to these bikes, the SPEEDERs have linear “flatbars”. This provides not only a more upright seating position
for better overview: Simultaneously, the ΦΡΕΝΑ can be reached comparatively quicker – a great advantage in the heavy city
traffic with its (from a biker’s perspective) often unfair situations. So in comparison to thoroughbred cyclocross models or road
machines, the SPEEDER series delights with higher suitability for daily use. This e. g. results from the broader and thus also
more comfortable and more puncture-proof ΕΛΑΣΤΙΚΑ. Equally pleasant are the internal cable routing* (easy to maintain) and
the option to mount a rack or a kickstand*. And depending on your ambition to accentuate or to improve your fitness, you are
able to choose between three different drivetrain configurations: In MY 2013, the transmission options range from sporty 2x10
systems (especially great in case of our ultra-fast SPEEDER T5 CARBON) up to 24 or even 27 gears with mighty uphill potential.
For easier climbs into the , the variants T3-D, T3 and T1 are also available as lady versions with lower top tubes.
SPEEDER T5
SPEEDER T3-D
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Speeder-V-Single ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59]-47L-52L-[56L] cm ΧΡΩΜΑ: white(blue) ΠΙΡΟΥΝΙ: Speeder Carbon ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA BB-410p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Omega 50-34 Mega ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: attached ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano R780 34.9 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Ultegra SS ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-4600 -2 / -10 Rapidfire ΦΡΕΝΑ: Avid Single Digit 3 ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: Avid FR5 ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Fulcrum Racing Comp CX ΚΕΝΤΡΑ: attached
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 28 KV ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG1050 11-26 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X10 10s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Pro OS Flat, 600 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Pro E OS, 7° ΣΕΛΛΑ:
Prologo Kappa Evo ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Carbon H SB15°, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Speeder-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59]-47L-52L-[56L] cm ΧΡΩΜΑ: matt silver(white) ΠΙΡΟΥΝΙ: Speeder Lite Disc ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Vero 52-42-30 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Cartridge ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Microshift R439 34.9 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 GS
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-3500 -3 / -9 Rapidfire ΦΡΕΝΑ: Tektro Draco 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida Pro D-Pair ΚΕΝΤΡΑ:
Road Disc Alloy ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 32 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG950 11-26 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X9 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 600 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp
1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
68
Fitness
Fitness
69
FITNESS
SPEEDER T3
SPEEDER T2
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Speeder-V-Single ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59]-47L-52L-[56L] cm ΧΡΩΜΑ: silk black(red) ΠΙΡΟΥΝΙ: Speeder Lite ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: FSA Vero 52-42-30 ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Cartridge ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Microshift R439 34.9 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano 105 GS
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-3500 -3 / -9 Rapidfire ΦΡΕΝΑ: Avid Single Digit 3 ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: Avid FR5 ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida Pro D-Pair ΚΕΝΤΡΑ: Shimano
Tiagra ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 32 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sram PG950 11-26 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X9 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 600 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS,
10° ΣΕΛΛΑ: EMerida Pro Stripe ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Speeder-V-Single ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59]-47L-52L-[56L] cm ΧΡΩΜΑ: white(red) ΠΙΡΟΥΝΙ: Speeder Lite ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: SR NCX 48A-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Cartridge ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M390-9 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Tiagra GS
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M430 -3 / -9 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: Avid FR5 ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida Comp V-Pair ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR / Shimano
2200 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 32 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: SunRace CS-M9 11-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X9 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 600 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS,
10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe SEATPOST: Merida Comp SB12°, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
SPEEDER T2-D LADY
SPEEDER T1
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Speeder-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59]-47L-52L-[56L] cm ΧΡΩΜΑ: metallic black(green) ΠΙΡΟΥΝΙ: Speeder Lite Disc ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p
Neck ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: SR NCX 48A-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Cartridge ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M390-9 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano Tiagra GS
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M430 -3 / -9 ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida Pro D-Pair ΚΕΝΤΡΑ: Road
Disc Alloy ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 32 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: SunRace CS M9 11-28 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC X9 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 600 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1
OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Speeder-V-Single ΜΕΓΕΘΗ: 47-50-52-54-56-[59]-47L-52L-[56L] cm ΧΡΩΜΑ: matt anthracite(orange) ΠΙΡΟΥΝΙ: Speeder Lite ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M131 48-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Cartridge Bearing ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M310 34.9 48T ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano
Sora GS ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano ST-R225 -3 / -8 ΦΡΕΝΑ: V-Brake Linear ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Merida Comp V-Pair ΚΕΝΤΡΑ: Alloy QR /
Shimano 2200 ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Detonator 32 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Sunrace CS-R6 12-25 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 600 mm ΛΑΙΜΟΣ: Merida
Comp 1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Merida Pro Stripe ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 31.6 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
70
Fitness
Fitness
71
URBAN
S-PRESSO
“Urban mobility“ – recently, not many other terms
are as constantly present in the media as the popular synonym for efficient and sustainable city
traffic. The exact meaning? A quick look at a MERIDA SPRESSO reveals this secret at once:
Athletic elegance with a great dose of lifestyle plus reliability and cutting-edge technologies.
For all those in favour of contemporary and daily cycling without any electric motor support: Our
S-PRESSO is a modern and athletic bike solution with a specific design for urban environments!
Because no matter if S-PRESSO i11-D with plain single-speed look and brand-new 11-speed “Shimano Alfine” gear hub for
all fans of reduced designs – or as version with comprehensive 27-speed derailleur system: Our MERIDA S-PRESSO literally
embodies the archetype of an urban bike. On a first-class level, high-quality “Racelite 6061” aluminium is transformed into
a classic ΣΚΕΛΕΤΟΣ design with completely smoothed welding seams and hidden shifting cable routing. The side stand with
direct mounting at the ΣΚΕΛΕΤΟΣ’s rear stay emphasizes the suitability for daily use. The same is for the fenders and their
outstanding adaption to our S-PRESSO’s visual appearance. And no matter what the weather: Powerful disc ΦΡΕΝΑ guarantee
that all model versions also convince through totally reliable braking performance in every situation. So that’s why our
S-PRESSO is virtually ideal for swift rides through the dense jungle of everyday city traffic – be it to office, to sports training or
to the shopping mall. Therefore nobody should consider the city as “car-only” area…
S-PRESSO 300
S-PRESSO 100
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: S-Presso-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: 45-50-55-60-45L-50L-[55L] cm ΧΡΩΜΑ: silk black(orange) ΠΙΡΟΥΝΙ: Alloy Straight Disc ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M431 48-36-26 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Cartridge ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M390 31.8 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano SLX-9
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M430 -3 / -9 ΦΡΕΝΑ: Tektro Draco 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached : Spresso Comp Disc ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR /
Shimano M475 Disc ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Overdrive 32 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG20-9 11-34 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z99 9s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 580 mm ΛΑΙΜΟΣ:
Merida Comp 1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Cross/Juliet Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
ΣΚΕΛΕΤΟΣ: S-Presso-D-Single ΜΕΓΕΘΗ: 45-50-55-60-45L-50L-[55L] cm ΧΡΩΜΑ: matt anthracite(green) ΠΙΡΟΥΝΙ: Alloy Straight Disc ΠΟΤΗΡΙΑ: FSA No.11p Neck
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ: Shimano M171 48-38-28 CG ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΒΗ: Shimano Cartridge ΕΜΠΡ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano M191 31.8-48 ΟΠ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΗΣ: Shimano
Alivio 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Shimano SL-M360 Rapidfire ΦΡΕΝΑ: Tektro HDC-300 160/160 mm ΜΑΝΕΤΕΣ ΦΡΕΝΩΝ: attached ΣΤΕΦΑΝΙΑ: Spresso Comp Disc
ΚΕΝΤΡΑ: Alloy Disc QR ΕΛΑΣΤΙΚΑ: Maxxis Overdrive 32 60 ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Shimano CS-HG31-8 11-32 ΑΛΥΣΙΔΑ: KMC Z7 8s ΤΙΜΟΝΙ: Merida Comp OS Flat, 580 mm
ΛΑΙΜΟΣ: Merida Comp 1 OS, 10° ΣΕΛΛΑ: Cross/Juliet Sport ΛΑΙΜΟΣ ΣΕΛΛΑΣ: Merida Comp SB12°, 27.2 mm ΠΕΤΑΛΙΑ: Lite Alloy
72
Fitness
Fitness n
73
TOUGHNESS TEST
Η καινοτοµία είναι η
κινητήριοσ δύναµη για
την τεχνολογική πρόοδο- στην MERIDA,
αυτή εκπροσωπείται
από τουσ επαγγελµατίεσ αναβάτεσ τησ
MULTIVAN MERIDA
BIKING TEAM.
Η διαδικασία είναι η ίδια µε αυτή που ακολουθείται
στην βιοµηχανία των αυτοκινήτων και των µοτοσικλετών. Αυτό που τώρα οδηγούµε, έχει πρίν καιρό
δοκιµαστεί και εξελιχθεί στισ πίστεσ αγώνων µέχρι
να πάρει την θέση στην υψηλή κατηγορία των µοντέλων παραγωγήσ. Μόλισ κάποια χαρακτηριστικά
αποδείξουν την αξιοπιστία τουσ τότε αποτελούν
και σηµεία αναφοράσ για τα πιο οικονοµικά µοντέλα που επωφελούνται από αυτά. Αυτή η πολύτιµη
εµπειρία µεταδίδεται µε τον ίδιο ακριβώσ τρόπο και
στην ποδηλατική βιοµηχανία αφού κάθε σοβαρή
εταιρεία έχει στενή και αποκλειστική συνεργασία
µε αθλητέσ που αναλαµβάνουν να δοκιµάσουν στισ
πλέον απαιτητικέσ συνθήκεσ αγώνων τα ποδήλατα
προκειµένου να µεταδώσουν το πολύτιµο feedback
στουσ σχεδιαστέσ και τουσ µηχανικούσ.
Στην MERIDA, αυτό το πολύτιµο know-how το αναλαµβάνει να το µεταδώσει η MULTIVAN MERIDA
BIKING TEAM από το 2002. Οι επαγγελµατίεσ
αναβάτεσ µασ όχι µόνο ενισχύουν και προωθούν
την περαιτέρω βελτίωση των ποδηλάτων µε την
πολύτιµη εµπειρία που αναγνωρίζει κάθε πτυχή τησ
απόδοσησ του εξοπλισµού αλλά κάνουν σαφή την
υπεροχή των ποδηλάτων που οδηγούν, καθώσ είναι
αυτά µε τα οποία κερδίζουν πολλούσ από τουσ πιο
απαιτητικούσ αγώνεσ του παγκοσµίου πρωταθλήµατοσ ή χρυσά και αργυρά µετάλλια στουσ Ολυµπιακούσ.
74
Η σκληρότερη δοκιµασία
Τα ποδήλατα MERIDA σχεδιάζονται µε βάση
τισ απαιτήσεισ των επαγγελµατιών αθλητών
και δοκιµάζονται σχολαστικά από αυτούσ. Η
MERIDA έχει εµπιστευτεί τον δύσκολο αυτόν
ρόλο στην MYLTIVAN MERIDA BIKING TEAM.
Full Suspension
75