Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην
Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο αυτού, ιατρό Αναστάσιο Τσάτσο.
Κ Α Τ Α
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
Π.Φ.Υ.», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού,
Ευστάθιο Σκληρό.
Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», που εδρεύει
στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού, Χ. Παπαφράγκο.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος είναι Σωματείο, που έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων
την προστασία προαγωγή και εκπροσώπηση των επαγγελματικών εννόμων συμφερόντων της
ειδικότητας που εκπροσωπεί. Στο μητρώο του είναι εγγεγραμμένοι το σύνολο σχεδόν των
ιατρών που ασκούν την ειδικότητα της Πνευμονολογίας στην Ελληνική επικράτεια είτε ως
νοσοκομειακοί ιατροί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Πρόσφατα λάβαμε γνώση ανακοίνωσης για «Πρόγραμμα Ασύγχρονης Διαδικτυακής
Κατάρτισης» με πέντε θεματικές ενότητες για τον μη ειδικό. Στην εν λόγω ανακοίνωση
αναφέρεται ειδικότερα ότι «Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ.» και
το «Ελληνικό Κολλέγιο Γενικής Ιατρικής» διοργανώνουν πρόγραμμα ασύγχρονης
διαδικτυακής κατάρτισης για τους ιατρούς Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Στόχος του
1
προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ιατρών της ΠΦΥ στην ολοκληρωμένη διαχείριση του
ασθενούς σε πέντε θεματικές ενότητες, που είναι : Α) Πνευμονολογία για τον μη ειδικό. Η
θεματολογία θα περιλαμβάνει τα συνήθη νοσήματα του αναπνευστικού μέσω κλινικών
περιστατικών, καθώς και εκπαίδευση σε ακτινολογικές εικόνες και λειτουργικές δοκιμασίες του
αναπνευστικού (σπιρομέτρηση). Στο τέλος του προγράμματος, ο ιατρός θα είναι ικανός να
διαχειριστεί σωστά τους ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού. Διάρκεια
προγράμματος 3 μήνες. Β)... …Γ)… ..Δ)… Ε)…. …. …
Ακολούθως, στην ανακοίνωση καταγράφεται ότι «ο κάθε εκπαιδευόμενος θα αξιολογείται
από τις απαντήσεις σε περίπου 200-500 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα νοσήματα
της κάθε θεματικής ενότητας. Στο τέλος του προγράμματος θα λάβει την πιστοποίηση
των γνώσεων του. »
Όπως από όλους του επιστημονικούς φορείς γίνεται δεκτό, η Συνεχιζόμενη Ιατρική
Εκπαίδευση αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του
γιατρού και μέσω αυτής κατοχυρώνεται η ποιότητα των παρεχομένων προς την κοινωνία
υπηρεσιών και διαφυλάσσεται το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος. Μέχρι πρόσφατα, η
συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση αποτελούσε ηθική μόνο υποχρέωση του ιατρού. Τα
τελευταία χρόνια όμως, λόγω της πίεσης των καταναλωτών υγείας, του ανταγωνισμού, αλλά
και των απαιτήσεων των υπηρεσιών υγείας (υπουργείο υγείας, ασφαλιστικές εταιρείες) για
προσφορά, εκ μέρους των ιατρών, υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας, καθίστανται αναγκαία η
παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.
Σημειωτέον ότι, στην κείμενη νομοθεσία η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση
προκύπτει καταρχήν ως έργο των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων και των νοσοκομείων
(βλ. ενδεικτικά άρθρο 8 του Ν. 3527/2007, Π.Δ.298/1997). Επίσης, με τις διατάξεις των
άρθρων 80 και 81 του Ν. 20171/92, ορίστηκε ότι θα καθορίζονταν με προεδρικά διατάγματα οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ενώ θεσπίστηκε και ειδικό
όργανο (Ενιαίος Μετεκπαιδευτικός Φορέας) στον οποίο υπάχθηκε κάθε όργανο και
αρμοδιότητα για θέματα μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών,
οδοντιάτρων και λοιπών επαγγελμάτων υγείας.
Πλην όμως, στην πράξη ο ως άνω φορέας δεν ιδρύθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ, και
οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής
2
εκπαίδευσης διοργανώνονται όχι τόσο από τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία, αλλά από
διάφορες «επιστημονικές» εταιρείες, και σε ορισμένες περιπτώσεις από μεμονωμένους
ιδιώτες ιατρούς. Εφαρμόζονται δε αυτές χωρίς συντονισμό, ουσιαστικό έλεγχο και στοιχειώδη
παρακολούθηση από οιονδήποτε κρατικό φορέα. Όσον αφορά τα μόρια συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης αυτά χορηγούνται μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, χωρίς
όμως να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η εγκυρότητα και ο δημόσιος έλεγχος των εκπαιδευτικών
διαδικασιών. Στο τέλος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μόνο πιστοποιητικό/βεβαίωση
παρακολούθησης και φυσικά όχι πιστοποιητικό γνώσεων/ικανοτήτων. Κατά κανόνα δε η
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων γίνεται είτε μέσω των φαρμακευτικών εταιρειών είτε με
την καταβολή υψηλού τιμήματος από τους συμμετέχοντες, όπως εν προκειμένω.
Επειδή όμως, και αν ακόμα κριθεί ως θεμιτή κάθε προσπάθεια στήριξης της
εκπαίδευσης και κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια της συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση των
Ιατρών μέσω επιστημονικών φορέων, αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται την απονομή
πιστοποιητικών γνώσεων και «διπλωμάτων», ενέργεια για την οποία νομιμοποιούνται οι
κρατικοί και μόνο φορείς.
Επειδή, καμία διαδικασία και κανένα εργαλείο πιστοποίησης δεν θα έπρεπε να
εφαρμόζεται με τρόπο που να «υπονομεύει» την αναγνώριση και κατοχύρωση των
επαγγελματικών προσόντων που συντελείται μέσω του τυπικού νομοθετικά κατοχυρωμένου
εκπαιδευτικού συστήματος και που, παρόλα τα προβλήματά του, έχει σημαντική κοινωνική
αποδοχή από τα διάφορα μέρη της κοινωνίας (πολίτες, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις
κλπ).
Επειδή, σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση της άτυπης μάθησης δεν μπορεί να
γίνεται χωρίς θεσμοθετημένες προϋποθέσεις, πόσο μάλλον εάν προβάλλεται ως εναλλακτική
διαδρομή απόκτησης «προσόντων» εκτός εκπαιδευτικού συστήματος και χωρίς διεργασίες
οργανωμένης μάθησης.
Επειδή, έχουμε την πεποίθηση ότι η προοπτική ποιοτικών και κοινωνικά δίκαιων
συστημάτων απόκτησης προσόντων βρίσκεται κυρίως στην αναβαθμισμένη οργανωμένη
εκπαίδευση και κατάρτιση με ευχερή πρόσβαση, χωρίς υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση για
όλους τους πολίτες που την έχουν ανάγκη, και όχι στη «νομιμοποίηση» του εξοστρακισμού
χιλιάδων νέων από το νομοθετικά κατοχυρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα.
3
Επειδή περαιτέρω, από την διατύπωση που φέρει η συγκεκριμένη ανακοίνωση
δημιουργείται αναμφίβολα και η εσφαλμένη εντύπωση στους συμμετέχοντες (ιατροί της Π.Φ.Υ
κατά την ανακοίνωση), ότι μετά την παρακολούθηση του προγράμματος και την λήψη του
αντίστοιχου πιστοποιητικού συμμετοχής, μπορούν να παρακολουθούν νοσήματα του
αναπνευστικού και να διαχειρίζονται τους ασθενείς χωρίς να παραπέμπουν σε ειδικευμένους
πνευμονολόγους. Δημιουργείται δε η εύλογη απορία, ποιοί ορίζονται ως ιατροί της Π.Φ.Υ.,
άραγε και οι ιατροί άνευ ειδικότητας;
Πλην όμως, ουδεμία κατάρτιση και εκπαίδευση μη αναγνωρισμένη από το κράτος, δεν
νομιμοποιεί οιονδήποτε ιατρό να αντιποιείται το αντικείμενο ιατρικών ειδικοτήτων, τον τίτλο
των οποίων δεν κατέχει, και σε καμία περίπτωση, ακόμα και οι ειδικευμένοι ιατροί Γενικής
Ιατρικής δεν νομιμοποιούνται να παρακολουθούν συστηματικά ασθενείς με νοσήματα που
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Πνευμονολογίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας.
Σας προσκαλούμε να προβείτε εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσας
1. σε τροποποίηση της δημοσιευθείσας ανακοίνωσης του προγράμματος σε οιαδήποτε
ιστοσελίδα ή ενημερωτικά/διαφημιστικά έντυπα, με την αφαίρεση α) της φράσης «ο ιατρός
θα είναι ικανός να διαχειριστεί σωστά τους ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού»
και β) της φράσης «ο κάθε εκπαιδευόμενος θα αξιολογείται από τις απαντήσεις σε
περίπου 200-500 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα νοσήματα της κάθε θεματικής
ενότητας. Στο τέλος του προγράμματος θα λάβει την πιστοποίηση των γνώσεων του»
και
2. στην διακοπή πάσης φύσεως ενέργεια που θα αποσκοπεί στην απονομή πιστοποιητικού
γνώσεων με την διενέργεια ή μη εξετάσεων στους συμμετέχοντες στο ως άνω πρόγραμμα.
Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν προβείτε στις ανωτέρω ενέργειες θα
προβούμε σε καταγγελία προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και σε κάθε άλλη νόμιμη
εξώδικη ή δικαστική ενέργεια για την διακοπή της εφαρμογής του προγράμματος.
4
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς τα
Σωματεία α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Π.Φ.Υ.», και β)
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», που εδρεύουν στην Αθήνα, οδός Μαιάνδρου
9, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας
ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης αυτής.
Επικολλήθηκε ένσημο Τ.Π.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
5