close

Enter

Log in using OpenID

2015-0003a_DOPIS - K-18-09 DOSTAVA DRUGOSTUPANJSKE

embedDownload
ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
Vukovar, Županijska 33
K-18/09-109
1.ŽDO U VUKOVARU na br. K-DO-25/06
2.Opt.DALIBOR GRGIĆ – 32100 VINKOVCI, A.B.Šimića 13
3.Opt. TOMISLAV VINAJI – 32271 ROKOVCI, Plavi jadran 2C
4.Opt. ŽELJKO RUPČIĆ – 32100 VINKOVCI, A.Stepinca 64
5.Opt. IGOR ŠEVO – 32100 VINKOVCI, Zagrebačka 25
6.Branitelj, odvjetnik VJEKOSLAV CESTAR-VINKOVCI, Glagoljaška 59
7.Branitelj, odvjetnik BISERKA TRENESKI-VUKOVAR,Bolnička 5
8.Branitelj, odvjetnik JELICA BALOG – VUKOVAR,K.A.Stepinca 16
9.Branitelj, odvjetnik IVICA MAČVANIN,VINKOVCI, B.Jelačića 2
U privitku dopisa dostavljamo vam Presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
u Zagrebu br.I Kž-246/12-6 od 24. rujna 2014. godine.
Vukovar, 21. studenoga 2014.
Predsjednik vijeća
Nikola Bešenski
ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU
Vukovar, Županijska br.33
K-18/09-125
1.Opt.TOMISLAV VINAJI – oglasna ploča suda
Predmet: Dopis K-18/09-109 od 21.studenoga 2014. i Presuda Vrhovnog suda u
Republike Hrvatske br.I Kž-246/12-6 od 24. rujna 2014. godine
Dopis K-18/09-109 od 21.studenoga 2014. i Presuda Vrhovnog suda u
Republike Hrvatske br.I Kž-246/12-6 od 24. rujna 2014. godine dostavlja se optuženom
Tomislavu Vinaji putem oglasne ploče suda, sukladno čl.144. st.6. ZKP/97.
Vukovar, 13. siječnja 2015.
Predsjednik vijeća
Nikola Bešenski
upe f/"'"J!"i,
-
(F
~-~
REPUBLIKA HRVATSKA
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
· zAGREB
Broj: I Kz 246/12-6
U IME REPUBLIKE HRVATSKE
PRESUDA
Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijecu sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda
Senke Klari6-Baranovi6 kao predsjednice vijeca te mr. sc. Marijana Svedrovica i mr. sc.
Branka Brkica kao clanova vijeca, uz sudjelovanje sudske savjetnice Martine Slunjski kao
zapisnicarke, u kaznenom predmetu protiv opt. Dalibora Grgica i dr., zbog kaznenog djela iz
cl. 173. st. 2. Kaznenog zakona, odlucuju6i o zalba opt. Dalibora Grgica, opt. Tomislava
Vinajia, opt. Zeljka RupCica i opt. Igora Seve podnesenim protiv presude Zupanijskog suda u
Vukovaru od 25. studenoga 2011. godine br.. K-18/09, u sjednici odrzanoj dana 24. rujna
2014. godine, u nazocnosti branitelja opt. Igora Seve, !vice Macvanina, odvjetnika iz
Vinkovaca
pr es udio je
I. Povodom zalbi opt. Dalibora Grgica, opt. Tomislava Vinajia, opt. Zeljka RupCica i
opt. Igora Seve, po sluzbenoj duznosti, preinacuje se prvostupanjska presuda u pravnoj
oznaci djela te se izrice da su opt. Dalibor Grgic, opt. Tomislav Vinaji, opt. Zeljko Rupcic i
opt. Igor Sevo djelom za koje su prvostupanjskom presudom proglaseni krivima, poCinili
kazneno djelo protiv zdravlja ljudi i to opt. Dalibor Grgic, opt. Tomislav Vinaji i opt. Igor
Sevo neovlastene proizvodnje i prometa drogama iz cl. 190. st. 2. Kaznenog zakona
("Narodne novine", broj: 125/11 i 144/12), a opt. Zeljko RupCic pomaganjem u neovlastenoj
proizvodnji i prometu drogama iz cl. 190. st. 2. u vezi s cl. 38. Kaznenog zakona.
II. Uslijed odluke pod I. u odnosu na sve optuzenike te prihvacanjem zalbi opt.
Tomislava Vinajia i opt. Zeljka Rupcica te djelomicnim prihvacanjem zalbe opt. lgora Seve
preinacuje se prvostupanjska presuda i u oduci o kazni te se:
- opt. Dalibor Grgic za kazneno djelo iz cl. 190. st. 2. Kaznenog zakona za koje je
proglasen krivim, na temelju te zakonske odredbe osuduje na kaznu zatvora u trajanju 1
(jedne) godine, a na temelju cl. 56. Kaznenog zakona izrice se uvjetna osuda pa se kazna
zatvora na koju je opt. Dalibor Grgic osuden nece izvrsiti ako u roku 2 (dvije) godine ne
poCini novo kazneno djelo,
- opt. Tomislav Vinaji za kazneno djelo iz cl. 190. st. 2. Kaznenog zakona za koje je
proglasen krivim, na temelju te zakonske odredbe i uz primjenu cl. 48. i cl. 49. st. 1. toe. 4.
- 2-
I Kz 246112-6
Kaznenog zakona osuduje na kaznu zatvora u trajanju 8 (osam) mjeseci, ana temelju cl. 56.
Kaznenog zakona izrice se uvjetna osuda pa se kazna na koju je opt. Tomislav Vinaji osuden
nece izvrsiti ako u roku 2 (dvije) godine ne poCini novo kazneno djelo,
- opt. Zeljko Rupcic za kazneno djelo iz cl. 190. st. 2. u vezi s cl. 38. Kaznenog
zakona za koje je proglasen krivim, na temelju tih zakonskih odredbi i uz primjenu cl. 48. i cl.
49. st. 1. toe. 4. Kaznenog zakona osuduje na kaznu zatvora u trajanju 6 (sest) mjeseci, ana
temelju cl. 56. Kaznenog zakona izrice se uvjetna osuda pa se kazna zatvora na koju je opt.
Zeljko RupCic osuden nece izvrsiti ako u roku 2 (dvije) godine ne poCini novo kazneno djelo
te
- opt. Igor Sevo za kazneno djelo iz cl. 190. st. 2. Kaznenog djela za koje je proglasen
krivim, na temelju te zakonske odredbe osuduje na kaznu zatvora u trajanju 1 (jedne) godine,
a na temelju cl. 56. Kaznenog zakona izrice se uvjetna osuda pa se kazna zatvora na koje je
opt. Igor Sevo osuden nece izvrsiti ako u roku 2 (dvije) godine ne poCini novo kazneno djelo.
U slucaju opoziva uvjetne osude optuzenicima ce u izrecene kazne zatvora biti
uracunato vrijeme oduzimanja slobode u vezi s kaznenim djelom i to opt. Daliboru Grgicu 8.
svibnja 2006. godine, a opt. Tomislavu Vinajiu, opt. Zeljku Rupcicu i opt. Igoru Sevi 25. i 26.
travnja 2006. godine.
III. u ostalom se dijelu zalba opt. Igora Seve te u cijelosti zalba opt. Dalibora Grgica
odbijaju se kao neosnovane te se u pobijanom, a nepreinacenom dijelu potvrduje
prvostupanjska presuda.
Obrazlozenje
Pobijanom presudom opt. Dalibor Grgic, opt. Tomislav Vinaji, opt. Zeljko RupCic i
opt. Igor Sevo, proglaseni su krivima, ito: opt. Dalibor Grgic, opt. Tomislav Vinaji i opt. Igor
Sevo, zbog kaznenog djela iz cl. 173. st. 2. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj:
110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111103, 190/03- odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05dalje u tekstu: KZ/97) u vezi cl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
("Narodne novine", broj: 129/00 - dalje u tekstu: ZIDKZ), a opt. Zeljko RupCic, zbog
kaznenog djela iz cl. 173. st. 2. KZ/97 u vezi cl. 25. ZIDKZ-a, a sve u vezi cl. 38. KZ/97,
cinjenicno i pravno opisani u izreci pobijane presude, pa su ovi optuzenici, po cl. 173. st. 2.
KZ/97 u vezi cl. 25. ZIDKZ-a, uz primjenu cl. 57. st. 1. i 2. b) KZ/97, osw1eni na kazne
zatvora, ito: opt. Dalibor Grgic, u trajanju od I (jedne) godine i 6 (sest) mjeseci, u koju kaznu
muje, po cl. 63. st. 1. KZ/97, uracunato vrijeme zadrzavanja ito 8. svibnja 2006. godine; opt.
Tomislav Vinaji, u trajanju od 10 (deset) mjeseci, u koju kaznu muje, po cl. 63. st. 1. KZ/97,
uracunato vrijeme zadrzavanja i to 25. i 26. travnja 2006. godine; opt. Zeljko RupCic, u
trajanju od 8 (osam) mjeseci, u koju kaznu mu je, po cl. 63. st. 1. KZ/97, uracunato vrijeme
zaddavanja ito 25. i 26. travnja 2006. godine i opt. Igor Sevo, u trajanju od 1 (jedne) godine i
6 (sest) mjeseci, u koju kaznu mu je, po cl. 63. st. 1. KZ/97, uracunato zadrzavanje i to 25. i
26. travnja 2006. godine.
Po cl. 173. st. 7. KZ/97 od opt. Zeljka RupCica oduzeta je opojna droga marihuana u
koliCini od 1.480,50 gr.
-3-
I Kz 246/12-6
Po cl. 122. st. 4. u vezi st. 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", broj:
110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 143/02, 62/03 - proCisceni tekst i 115/06 - dalje u
tekstu: ZKP/97) svi optuienici oslobodeni su obveze placanja troskova kaznenog postupka,
koj i su pali na teret proracunskih sredstava.
Protiv ove presude zalbe su podnijeli: opt. Dalibor Grgic, po branitelju Vjekoslavu
Cestaru, odvjetniku iz Vinkovaca, zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz cl. 367.
st. 3. ZKP/97, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud,
pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak; opt.
Tomislav Vinaji, po braniteljici Biserki Treneski, odvjetnici iz Vukovara, zbog odluke o kazni
iz cl. 370. ZKP/97, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski
sud, pobijanu presudu preinaci "u odnosu na izrecenu kaznu opt. Tomislavu Vinaji"; opt.
Zeljko RupCic, po braniteljici Jelici Balog, odvjetnici iz Vukovara, zbog bitne povrede
odredaba kaznenog postupka iz cl. 367. st. 1. toe. 11. ZKP/97, pogresno i nepotpuno utvrdeno
Cinjenicnog stanja iz cl. 369. st. 1. ZKP/97 i odluke o kazni iz cl. 370. ZKP/97 s prijedlogom
da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, pobijanu presudu preinaCi na
naCin da opt. Zeljka RupCica oslobodi od optuzbe, ili pobijanu presudu ukine i predmet vrati
prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje, i opt. Igor Sevo, po branitelju lvici Macvaninu,
odvjetniku iz Vinkovaca, zbog svih osnova radi kojih se presuda moze pobijati iz cl. 366.
ZKP/97, s prijedlogom sa Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud,
pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno sudenje, ili
pobijanu presudu preinaCi na naCin da opt. lgora Sevu oslobodi od optuzbe, ili mu "izrekne
blazu kaznu".
Odgovori na zalbe nisu podneseni.
Po cl. 373. st. 1. ZKP/97 spis je dostavljen Drzavnom odvjetnistvu Republike
Hrvatske na duzno razgledanje (br.: KZ-D0-483/12 od 16. travnja 2012. godine).
Po cl. 374. ZKP/97 o sjednici vijeca uredno su obavijesteni drzavni odvjetnik, opt.
Igor Sevo i njegov branitelj lvica Macvanin, odvjetnik iz Vinkovaca, no na sjednicu vijeca
pristupio je samo branitelj opt. lgora Seve, lvica Macvanin, odvjetnik iz Vinkovaca, dok opt.
Igor Sevo nije pristupio (niti je obavijestio sud o promjeni boravista), tako da je sjednica
vijeca odrzana u odsutnosti opt. Igora Seve (cl. 374. st. 4. ZKP/97), a sjednici vijeca nije
prisustvovao niti zamjenik Glavnog drzavnog odvjetnika Republike Hrvatske.
Zalba opt. Dalibor Grgic nije osnovana, dok su zalbe opt. Tomislava Vinajia i opt.
Zeljka RupCica osnovane, a zalba opt. lgora Seve djelomicno je osnovana.
Prije iznosenja razloga vezanih za podnesene zalbe Vrhovni sud Republike Hrvatske,
kao drugostupanjski sud, a po sluzbenoj duznosti, preinaCio je prvostupanjsku presudu u
pravnoj oznaci djela na naCin da je izrekao da su svi optuienici ostvarili bice kaznenog djela
iz cl. 190. st. 2. KZ/11 - jer je, u konkretnom slucaju, KZ/11 blaii zakon od KZ/97. Nairne,
bez obzira najednako zaprijecene kazne (cl. 173. st. 2. KZ/97 u vezi cl. 25. ZIDKZ i cl. 190.
st. 2. KZ/ 11 - do 12 godina), KZ/11 je blaii zakon jer u svojem Opcem dijelu (cl. 56 .....
izmedu ostalog) omogucuje i izricanje uvjetne osude, dok odredbe KZ/97 to nisu
-4-
I Kz 24611 2-6
omogucavale u odnosu na navedeno kazneno djelo (cl. 173. st. 2. KZ/97). Iz tog razloga,
odluceno je kao u toe. I. izreke ove presude.
Na zalbu otp. Dalibora Grgica
Prije svega, nije u pravu opt. Dalibor Grgic kada u zalbi istice daje prvostupanjski sud
ostvario bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz cl. 367. st. 3. ZKP/97.
Takvu povredu opt. Dalibor Grgic nalazi u okolnosti da je prvostupanjski sud odbio
dokazni prijedlog opt. Dalibora Grgica da se kao svjedok saslusa policajac Kazimir
Kovacevic, ana okolnost "anonimne prijave" u vezi sakrivanja droge od strane opt. Dalibora
Grgica. Prvostupanjski sud je s pravom odbio taj dokazni prijedlog te pritom iznio valjane
razloge za to (str. 14., odl. 6. pobijane presude). Osim toga, kako je opt. Dalibor Grgic,
naknadno, u cijelosti priznao pocinjenje kaznenog djela, takav njegov dokazni prijedlog, je i
prema misljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda "nevazan"kako to utvrduje i prvostupanjski sud, i na koje razloge se upucuje opt. Dalibor Grgic.
Takvom odlukom, prvostupanjski sud nije ostvario bitnu povredu odredaba kaznenog
postupka iz cl. 367. st. 3. ZKP/97 - jer nije povrijedio odredbu cl. 322. st. 4. toe. 2. ZKP/97, a
niti je tom odlukom povrijedeno pravo obrane opt. Dalibora Grgica, kako to u zalbi istice opt.
Dalibor Grgic. Pritom treba ukazati da u pogledu obje okolnosti, opt. Dalibor Grgic u zalbi ne
istice objektivne razloge koji bi utjecali na povredu zakonitosti donosenja presude - kao
jednog od zakonskih uvjeta za ostvarenje bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz cl.
367. st. 3. ZKP/97.
Kako se opt. Dalibor Grgic ne zali niti zbog jednog drugog osnova zalbe (osim bitne
povrede odredaba kaznenog postupka), Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski
sud, zbog odluke I. (preinacenja u pravnoj oznaci djela) preinacio je i odluku o kazni na naCin
da je opt. Dalibora Grgica osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva)
mjeseca, a po cl. 56. KZ/11 , prema njemu primijenio uvjetnu osudu, sa rokom kusnje u
trajanju od 2 (dvije) godine, sa dodatnim utvrdenjem dace u slucaju opoziva uvjetne osude
opt. Daliboru Grgicu u kaznu biti uracunato vrijeme oduzimanja slobode 8. svibnja 2006.
godine.
Prilikom osude na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine Vrhovni sud
Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, vodio je racuna o svim olakotnim i otegotnim
okolnostima koje je utvrdio prvostupanjski sud, no, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao
drugostupanjski sud, smatra da licnost poCinitelja - opt. Dalibora Grgica, njegove obiteljske
prilike, materijalna situacija u kojoj zivi, a posebno priznanje kaznenog djela - sve su
okolnosti koje ukazuju da ce se i bez izvrsenja kazne opt. Dalibor Grgic ubuduce kaniti
cinjenja kaznenih djela - a sve u smislu cl. 56. st. 2. KZ/11.
Na zalbu opt. Tomislava Vinajia
U pravu je opt. Tomislav Vinaji kada u zalbi istice da mu je prvostupanjski sud
izrekao neadekvatnu kaznenu sankciju. Zbog odluke pod 1., ali i prihvacanjem razloga
iznesenih u zalbi opt. Tomislava Vinajia (cjelovito priznanje kaznenog djela, poCinjenje
-5-
I Kz 246/12-6
kaznenog djela u stanju smanjenje ubrojivosti ... ) Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao
drugostupanjski sud, smatra da ce se i uvjetnom osudom (el. 56. KZ/11) ostvariti sve opte
svrhe kaznenih sankcija, a osuda na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci adekvatna je
svim okolnostima na koje utjeee mjera kazne unutar uvjetne osude, te ce se i prema misljenju
Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, upravom tom kaznenom
sankcijom ostvariti sve mjere upozorenja iz el. 65. KZ/97 tj. da ce vee i upuceni prijekor
ostvariti navedene svrhe, a bez izvrsenja kazne.
Na zalbu opt. Zeljka Rupcica
Prije svega, nije u pravu opt. Zeljko RupCic kada u zalbi istiee da je prvostupanjski
sud ostvario bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz el. 367. st. 1. toe. 11. ZKP/97- jer
da postoji "proturjeenost izmedu izreke i obrazlozenja presude", a takvu proturjeenost, opt.
Zeljko RupCic, nalazi u tome sto u izreci presude prvostupanjski sud utvrduje daje opt. Zeljko
RupCic "pomagao u kupovini droge radi prodaje", a u obrazlozenju presude prvostupanjski
sud utvrduje daje opt. Zeljko RupCic "pomagao u pronalazenju droge".
S obzirom na obrazlozenje pobijane presude (str. 15., odl. 4.) evidentno je da je
prvostupanjski sud istovremeno utvrdio da je "... opt. Zeljko Rupeic bio svjestan da ide traziti
opojnu drogu .. .i bio je svjestan data droga sluzi daljnjoj prodaji ... )- sto u sustini ukazuje na
ispravnost utvrdenja einjenienog stanja, a ne i na ostvarenje bitne povrede odredaba kaznenog
postupka na koju povredu u svojoj zalbi istiee opt. Zeljko RupCic.
Medutim, kako se radi o eventualno pogresno utvrdenom cmJemcnom stanju,
poCinitelj kaznenog djela koji je u cijelosti priznao poCinjenje kaznenog djela (a opt. Zeljko
RupCic jeste priznao uCin kaznenog djela zbog kojeg je proglasen krivim) ne mote podnijeti
zalbu zbog pogresno ili nepotpuno utvrdenog einjenienog stanja (el. 363. st. 7. ZKP/97), iz
kojih razloga, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, nije ni mogao
propitivati taj osnov zalbe opt. Zeljka RupCica.
U pravu je opt. Zeljko RupCic kada u zalbi istiee da mu je prvostupanjski sud izrekao
neadekvatnu kaznenu sankciju, jer u situaciji u kojoj prvostupanjski sud nije opt. Zeljku
Rupeicu "nasao niti jednu otegotnu okolnost" (str. 16., odl. 10. pobijane presude), a prilikom
odmjeravanja kazne pronasao mu je niz olakotnih okolnosti (priznanje kaznenog djela;
kajanje zbog poeinjenog kaznenog djela; pomaganje - kao "blazi" oblik sudjelovanja
poCinitelja u poeinjenju kaznenog djela; prethodna neosudivanost ... ) koje sve okolnosti,
prema misljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda,
opravdavaju osudu na ublazenu kaznu u trajanju od 6 (sest) mjeseci (el. 48. i el. 49. st. 1. toe.
4. KZ/11), a primjenom uvjetne osude, sa rokom kusnje u trajanju od 2 (dvije) godine, ostvarit
ce se sve svrhe uvjetne osude (el. 56. st. 2. KZ/11), s obzirom na okolnosti koje utjeeu na
vrstu i mjeru izricanja kaznene sankcije.
Na zalbu opt. Igora Seve
Prije svega, nije u pravu opt. Igor Sevo kada u zalbi istiee da je prvostupanjski sud
ostvario bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz el. 367. st. 1. toe. 11. ZKP/97- jer je
-6-
I Kz 24611 2-6
presuda nerazumljiva, s obzirom da u izreci pobijane presude 11 nije navedeno da je opt. Igor
Sevo predmetno kaznenog djelo poCinio s izravnom namjerom .. . , iako je to u obrazlozenju
pobijane presude navedeno 11 (str. 15., zadnja alineja pobijane presude).
Prema misljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, u
konkretnom slucaju, ne radi se o ostvarenju bitne povrede odredaba kaznenog postupka, na
koju u svojoj zalbi ukazuje opt. Igor Sevo, jer nedostatak koji se istice u zalbi nije takav da se
iz izreke presude ne moze pouzdano shvatiti i zakljuCiti na sto se ona zapravo odnosi, to tim
vise, sto obrazlozenje pobijane presude dovoljno objasnjava i sadrzaj i smisao izreke presude
- na sto, konacno, u zalbi ukazuje i sam opt. Igor Sevo kada u zalbi istice
iako iz
obrazlozenja presude proizlazi da prvostupanjski sud smatra utvrdenim da je opt. Igor Sevo
bio svjestan da se radio drogi, i bio svjestan da se radio kupovini droge ... 11 •
II •••
Isto tako, nije u pravu opt. Igor Sevo kada u zalbi istice da je prvostupanjski sud
ostvario bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz cl. 367. st. 1. toe. 11. ZKP/97- jer da
u obrazlozenju nisu navedeni razlozi 11 S kojim ciljem je isti (opt. Tomislav Vinaji) imao
namjeru prodavati spornu drogu ... 11 • Upravo suprotno, prvostupanjski sud je na str. 15. odl. 3.
pobijane presude vrlo eksplicitno naveo razloge o tome 11 ••• da je opt. Tomislav Vinaji htio da
opt. Igor Sevo kupi drogu marihuanu, i iz tog razloga je dogovorio sa opt. Daliborom
Grgicem kupovinu droge za opt. lgora Sevu ... 11 - tako da prvostupanjski sud nije poCinio
bitnu povredu odredaba kaznenog postupka, na koju ukazuje opt. Igor Sevo u svojoj zalbi.
Opt. Igor Sevo u zalbi istice da je prvostupanj ski sud pogrdno utvrdio Cinjenicno
stanje (kao i da je nepotpuno utvrdio Cinjenicno stanje).
Prema tvrdnji iz zalbe opt. Igora Seve, prvostupanjski sud nije vodio racuna o
slijedeCim okolnostima: da jedini koji tereti opt. Igora Sevu jeste opt. Tomislav Vinaji;
medutim, on (opt. Tomislav Vinaji) kao i ostali optuzenici imaju samo posredna saznanja o
ulozi opt. lgora Seve u cijelom dogadaju; svi optuzenici 11 mijenjali su svoje obrane ...da bi se
22. studenog 2011. godine usuglasili - priznali uCin kaznenog djela i istovremeno teretili opt.
lgora Sevull; prvostupanjski sud pogresno je zakljucio da je opt. Igor Sevo znao da je u
vrecici, koju je isao traziti, droga; u kanalu, u kojem je droga sakrivena, drogu je pronasao
opt. Zeljko Rupcic a ne opt. Igor Sevo, bez obzira sto je i opt. Igor Sevo bio prisutan na
mjestu na gdje je droga pronadena - te konacno, u zalbi opt. Igor Sevo tvrdi da su
svi
iskazi optuzenih bili usmjereni na izbjegavanje vlastite odgovornosti i prebacivanje
odgovornosti na opt. lgora Sevu ... 11 •
II •••
Suprotno svim navodima iznesenim u zalbi opt. Igora Seve, prema misljenju
Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, prvostupanjski sud nije
pogresno a niti nepotpuno utvrdio cinjenicno stanje.
Nairne, na str. 12.-13. pobijane presude, prvostupanjski sud iznio je razloge, iz kojih
nedvojbeno proizlazi, a je opt. Igor Sevo sa opt. Daliborom Grgicem dogovorio kupnju
1.480,50 gr opojne droge marihuane, za iznos od 400 eura, da je taj iznos novca opt. Igor
Sevo predao opt. Tomislavu Vinajiu, kao sto je i utvrdeno da je drogu koju je u odvodnom
kanalu ostavio opt. Dalibor Grgic trebao preuzeti opt. Igor Sevo (zajedno sa opt. Tomislavom
Vinajiom), i istu drogu dalje prodavati.
-7-
I KZ 246/ 12-6
Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, u cijelosti prihvaca razloge
prvostupanjskog suda, te na iste upucuje opt. Igora Sevu.
Isto tako, nije u pravu opt. Igor Sevo kada u zalbi istice da je prvostupanjski sud
povrijedio kazneni zakon na stetu opt. Igora Seve, jer je protivno odredbi cl. 3. st. 2. ZKP/97
dvojbu u pogledu Cinjenica koje tvore obilje:lja kaznenog djela iii o kojima ovisi primj ena
kaznenog zakona, sud nije rijesio na naCin koji je povoljniji za optuzenika.
Suprotno takvim tvrdnjama opt. Igora Seve, prvostupanjski sud i nije bio u dvojbi u
pogledu navedenih cinjenica (a nije ni trebao biti), pa nije bilo potrebe za primjenom odredbe
cl. 3. st. 2. ZKP/97.
Medutim, u pravu je opt. Igor Sevo kada u zalbi istice da mu je prvostupanjski sud
izrekao prestrogu kaznu.
S obzirom na odluku pod I. (preinacenje pravne oznake djela), te s obzirom na
okolnosti koje je utvrdio prvostupanjski sud (posebno istaknute na str. 16., odl. 11.-13.
pobijane presude), Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, smatra dace se
kaznom zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, unutar primjene uvjetne osude (cl. 56. KZ/11),
uz rok kusnje u trajanju od 2 (dvije) godine, ostvariti sve svrhe kaznene sankcije, propisane u
zakonu.
Odluka o oduzimanja predmeta (1.480,50 gr opojne droge marihuane) utemeljena je
na zakonu, prvostupanjski sud dao je valjane razloge za njenu primjenu, te se na iste razloge
upucuju optuzenici.
Zbog svega iznesenog, po cl. 390. st. 1. ZKP/97 i cl. 387. ZKP/97, odluceno je kao u
1zrec1.
U Zagrebu 24. rujna 2014. godine
Zapisnicarka:
Martina Slunjski, v.r.
Predsjednica vijeca:
Senka Klaric-Baranovic, v.r.
ZA TOCNOST OTPRAVKA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
715 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content