close

Enter

Log in using OpenID

4. opis i osnovna svojstva proizvoda 1.tjestenina

embedDownload
4. OPIS I OSNOVNA SVOJSTVA PROIZVODA
1.TJESTENINA
Red.
broj
Naziv
Jed.
mj.
Koliĉina
punjenja
1
Tjestenina za juhe
KG
1
2
Tjestenina za glavna jela
KG
1
Osnovna svojstva
Prema sastojcima tjestenine, a sukladno
odredbama predmetnog pravilnika, proi-zvod
se razvrstava i stavlja na tržište pod nazivom
“tjestenina”. TakoĎer, prema tehnološkom
postupku, tjestenina
treba biti “sušena
tjestenina”. Tjestenine proizvodi od mlinskih
proizvoda (pšenične krupice ili namjenskog
brašna) i vode . Mlinski proizvodi koji se
koriste za proiz-vodnju tjestenine mogu biti
dobiveni od «obične» i «durum pšenice» ili
kombina-cijom tih vrsta pšenica. Količina
vode u proizvodu može biti do 13,50%.
Zahtijevaju se slijedeći oblici tjestenine za
juhe: toĉkice, zvjezdice, tarana, slova i sl.
Prema sastojcima tjestenine, a sukladno
odredbama predmetnog pravilnika, proi-zvod
se razvrstava i stavlja na tržište pod nazivom
“tjestenina”. TakoĎer, prema tehnološkom
postupku, tjestenina
treba biti “sušena
tjestenina”. Tjestenine proizvodi od mlinskih
proizvoda (pšenične krupice ili namjenskog
brašna) i vode . Mlinski proizvodi koji se
koriste za proiz-vodnju tjestenine mogu biti
dobiveni od «obične» i «durum pšenice» ili
kombina-cijom tih vrsta pšenica. Količina
vode u proizvodu može biti do 13,50%.
Zahtijevaju se slijedeći oblici tjestenine za
juhe: ĉipkasti rezanac, peneti, puţići i sl.
Napomena:
Opis predmetnih proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o žitaricama, mlinskim i
pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (N.N. 78/05).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
2. Brašno i proizvodi od brašna
Red.
broj
Naziv
Jed.
mj.
Koliĉina
punjenja
2
Kukuruzna krupica
KG
1
3
Pšeniĉno brašno TIP 400
KG
1
4
Pšeniĉna krupica
KG
1
5
Pšeniĉno brašno TIP 850
KG
1
Osnovna svojstva
Kukuruzna krupica pripada grupi proiz-voda
koji se obzirom na namjenu, sastav, osobine i
vrste tehnološkog procesa raz-vrstava i stavlja
na tržište pod nazivom “mlinski proizvodi”
odnosno «mlinski proizvodi od kukuruza”.
Dobiva se mlje-venjem kukuruza pri čemu se
moraju od-straniti klice. Pored ostalih uvjeta
kakvoće za mlinske proizvode koje mora
ispunja-vati,
kukuruzna
krupica
mora
udovoljavati i slijedećim zahtjevima kakvoće:
- stupanj kiselosti do 2;
- količina masti: 2,0% računato na s.t.
Pšenično brašno pripada grupi proizvoda koji
se obzirom na namjenu, sastav, oso-bine i
vrste tehnološkog procesa razvrs-tavaju i
stavljaju na tržište pod nazivom “mlinski
proizvodi” odnosno «mlinski proizvodi od
pšenice». Dobiva se mljeve-njem očišćene i
pripremljene pšenice. Zahtjeva se «tip 400»
(bi-jelo brašno “oštro”) s rokom uporabe od
najmanje 12 mjeseci.
Proizvod mjevenja krušne pšenice pri čemu
do 20% ukupne mase smije imati veličinu
čestica manju od o,2 mm
Pšenično brašno pripada grupi proizvoda koji
se obzirom na namjenu, sastav, oso-bine i
vrste tehnološkog procesa stavljaju na tržište
pod nazivom “mlinski pro-izvodi” odnosno
“mlinski proizvodi od pšenice”. Dobiva se
mljevenjem očišćene i pripremljene pšenice.
Najmanji rok uporabe proizvoda treba biti 12
mjeseci.
Pored ostalih uvjeta kakvoće za mlinske
proizvode, pšenično brašno T-850 (polubijelo
brašno-“glatko”) mora udovoljavati slijedećim
uvjetima:
- količina pepela računata na s.t.: 0,8%-0,9%;
-stupanj kiselosti: do 3,2%.
Napomena:
Opis predmetnih proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o žitaricama, mlinskim i
pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (N.N. 78/05).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje
brašna na tržište (N.N. 48/04), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
3. PEKARSKI PROIZVODI
PEKARSKI PROIZVODI
Red.
broj
Naziv
Kruh pšenični polubijeli
Osnovna svojstva
Kruh
Prema vrsti upotrijebljenih sastojaka i na-činu izrade, zahtijeva se
pšenični kruh. Prema tipu upotrije-bljenog brašna treba proizvoditi
polubijeli kruh koji je umi-ješan od pšeničnog polubijelog brašna s
pepelom od 0,65-0,90%. Sukladno odredbama predmetnog
pravilnika, proiz-vod mora sadržavati više od 90% pšeničnog
brašna. Oblik kruha treba biti “pravokutni kalup”
1
Kruh miješani iz cijelog
zrnja
2
Krafna
3
Mrvice krušne
4
1
Mlinci s jajima
Kolač trajni (Biskvit
čokoladirani, punjeni,
masni)
Miješani kruh iz cijelog zrnja mora sadržavati više od 20% različitih
vrsta brašna od cijelog zrnja ili prekrupe od cijelog zrnja, računato
na ukupnu količinu brašna.
Oblik kruha treba biti “pravokutni kalup”
Drugi pekarski proizvodi
Prema vrsti upotrijebljenih sastojaka, masi i postupku proi-zvodnje
krafne, sukladno odredbama predmetnog pravilni-ka, pripadaju
grupi namirnica pod nazivom "drugi pekarski proizvodi". Krafne su
proizvodi iz kvasnog tijesta dobivenog miješanjem pšeničnog
brašna i drugih sastojaka. Krafne trebaju biti ispržene na jestivom
ulju, a nadjev (punilo) mora biti od marmelade s okusom voća.
Masa jed-nog komada krafne treba biti 60 g (0,06 kg).
Krušne mrvice sukladno odredbama predmetnog pravilnika
pripadaju u "druge pekarske proizvode". IzraĎuju se mljeve-njem
osušenog pšeničnog kruha ili peciva, koji ne sadrže nagorjele
dijelove. Proizvod treba biti proizveden od brašna T-550 ( ili T500). Krušne mrvice se u promet stavljaju isključivo u pakovinama
koje trebaju iznositi od 0,4-1 kg. Mogu sadržavati do 15% vode.
Proizvod prema odredbama predmetnog pravilnika pripada u
"druge pekarske proizvode" i stavlja se na tržište pod na-zivom
"mlinci s jajima". Mlinci su kvasni ili nekvasni pekarski proizvodi iz
tijesta oblikovani u tanke tjestene ploče i pečeni. Moraju sadržavati
više od 20 g. jaja u prahu ili 80 g jajnog melanža s 75% vode
računato na 1 kg brašna.
mlinci moraju biti upakirani u pakovinu količine punjenja od 1,003,00 kg.
Kolaĉi
Sukladno odredbama Pravilnika o keksima i keksima srod-nim
proizvodima (73/05), proizvod se svrstava u "trajni ko-lač". Trajni
kolač je proizvod originalno zapakiran s rokom valjanosti preko 30
dana. Kolač mora sa-državati i odgovarajuću masu za punjenje te
mora biti preli-ven čokoladnim ili kakao preljevom. Količina
punjenja pako-vine treba biti 0,045 kg.
Napomena:
Za grupe proizvoda "kruh" i "drugi pekarski proizvodi" proizvoĎač je dužan donijeti
proizvoĎačku dokumentaciju. Opis predmetnih proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom
o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od
tijesta (N.N. 78/05, NN 135/09, NN 86/10).
Opis "kolača" usklaĎen je s Pravilnikom o keksima i keksima srodnim proizvodima
(N.N. 73/05).
Pored navedenih, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno
područje.
4. MESO STOKE ZA KLANJE
Juneće meso
MESO STOKE ZA KLANJE
JUNEĆE MESO U OSNOVNIM DIJELOVIMA POLOVICE:
Juneći but podrazumijeva meso buta bez koljenice i dijelova
potrbušine. Odvaja se od slabine rezom izmeĎu posljednje-ga
1.
Juneći but bez kostiju
slabinskog i prvoga križnog kralješka, a od koljenice u koljenom
zglobu. Butu se odstrane kosti.
Meso lopatice podrazumijeva meso koje se odvaja od pod-lopatice
2.
Juneća lopatica bez kostiju
i prsiju po prirodnoj mišićnoj vezi. Podlaktica se od lopatice odvaja
u lakatnom zglobu. Lopatici se odstrane kosti.
3
Fileki - tripice
Narezani, kuhani,smrznuti
Napomene:
Sukladno odredbama Pravilnika o kakvoći goveĎih trupova i polovica na liniji klanja (N.N.
40/07), zahtijeva se nabavka junećeg mesa slijedećih kategorija, klasa i stupnjeva
prekrivenosti masnim tkivom:
Kategorija:
Osnovni dijelovi i industrijski krojevi junećeg mesa namijenjenih za kulinarsku obradu moraju
biti porijeklom iz junećeg trupa, pri čemu je dozvoljena uporaba sve tri propisane kategorije
(mlada junetina, mladi bikovi i junice).
Klasa:
Zahtijeva se "U" (vrlo dobra) klasa, a u nemogućnosti nabavke tražene klase može se koristiti
i klasa "R" (dobra).
Stupanj prekrivenosti masnim tkivom:
Stupanj prekrivenosti masnim tkivom treba biti slaba (2), a u slučaju nemogućnosti nabavke
može se koristiti i junetina s višim stupnjem prekrivenosti (3).
Dobavljač je dužan prilikom postupka natječaja pružiti dokaz da razvrstavanje goveĎih trupova
i polovica provodi sukladno odredbama predmetnog pravilnika.
Kakvoća proizvoda usklaĎena je s odredbama Zakona o hrani (N.N. 46/07). Pored navedenog
proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o stočarstvu (N.N. 70/97; 36/98; 76/99;
151/03) i drugim važećim propisima RH koji reguliraju predmetno područje.
5. MESNE KONZERVE
PAŠTETA
Red.
broj
Naziv
Jed.
mj.
Koliĉina
punjenja
1
Pašteta jetrena
KG
0,05
2
Pašteta juneća
KG
0,05
3
Pašteta ĉajna
KG
0,05
Osnovna svojstva
Pašteta jetrena sukladno odredbama predmetnog pravilnika, pripada u proizvode koji
se svrstavaju u kategoriju “konzerve”; skupinu
“paštete i namazi u konzervi”; podskupinu
“paštete u konzervi”. Pašteta je proizvod od
različitih vrsta mesa, strojno otkoštenog mesa,
masnog i ve-zivnog tkiva, iznutrica i dodatnih
sastoja-ka. Jetrena pašteta mora sadržavati
najmanje 10 % jetre, a nadjev paštete mora
biti
homogen,
mazive
konzistencije,
svojstvenog okusa i mirisa. Količina bjelančevina u gotovom proizvodu treba biti
najmanje 8%.
Proizvod mora biti punjen i hermetički
zatvoren u alusel pakiranje mase punjenja
50 g.
Pašteta juneća sukladno odredbama predmetnog pravilnika, pripada u proizvode koji
se svrstavaju u kategoriju “konzerve”; skupinu
“paštete i namazi u konzervi”; podskupinu
“paštete u konzervi”. Pašteta je proizvod od
različitih vrsta mesa, strojno otkoštenog mesa,
masnog i ve-zivnog tkiva, iznutrica i dodatnih
sastoja-ka. U proizvodnji juneće paštete mora
biti upotrijebljeno usitnjeno juneće meso, a
nadjev paštete mora biti homogen, mazi-ve
konzistencije, svojstvenog okusa i mi-risa.
Količina bjelančevina u gotovom proizvodu
treba biti najmanje 8%.
Proizvod mora biti punjen i hermetički
zatvoren u alusel pakiranje mase punjenja
50 g
Pašteta čajna sukladno odredbama predmetnog pravilnika, pripada u proizvode koji
se svrstavaju u kategoriju “konzerve”; skupinu
“paštete i namazi u konzervi”; podskupinu
“paštete u konzervi”. Pašteta je proizvod od
različitih vrsta mesa, strojno otkoštenog mesa,
masnog i ve-zivnog tkiva, iznutrica i dodatnih
sastoja-ka. U proizvodnji paštete mora biti
upotrijebljeno usitnjeno meso, a
nadjev
paštete mora biti homogen, mazi-ve
konzistencije, svojstvenog okusa i mi-risa.
Količina bjelančevina u gotovom proizvodu
treba biti najmanje 8%.
Proizvod mora biti punjen i hermetički
zatvoren u alusel pakiranje mase punjenja
50 g
Napomena:
Opis predmetnih proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o proizvodima od mesa (N.N.
1/07)
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
6. MESNI PROIZVODI
Kobasice i suhomesnati proizvodi
3.1. Kobasice i suhomesnati proizvodi
Red.
Naziv
broj
1
Hrenovka (govedina +
svinjetina)
2
Kobasica obarena
Osnovna svojstva
Sukladno odredbama predmetnog pravilnika proizvod pri-pada u
kategoriju “kobasice”, skupinu “toplinski obraĎene kobasice”,
podskupinu “obarene kobasice”, proizvod “hre-novke”.
Hrenovke su proizvodi od svinjskog i/ili goveĎeg mesa, ma-snog i
vezivnog tkiva i dodatnih sastojaka. Nadjev se puni u prirodne ili
umjetne ovitke promjera 18-24 mm.
Količina bjelančevina mesa u proizvodu mora biti najmanje 10%.
Masa ½ para hrenovke treba biti 60 g,
Naziv proizvoda “Kobasica obarena” podrazumijeva proizvode
“Pariška kobasica” i “Ekstra kobasica”
Sukladno odredbama predmetnog pravilnika proizvod pri-pada u
kategoriju “kobasice”, skupinu “toplinski obraĎene kobasice”,
podskupinu “obarene kobasice”, proizvodi “Pariš-ka kobasica”
odnosno “Ekstra kobasica”.
Općenito, obarene kobasice su proizvodi od različitih vrsta mesa,
masnog i vezivnog tkiva, strojno otkoštenog mesa, te dodatnih
sastojaka, čija je osnova nadjeva fino usitnjena.
Obarene kobasice moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:
- trebaju biti jedre i sočne, a pod lakim pritiskom ne smiju
otpuštati tekućinu;
- nadjev treba biti ujednačene boje;
- površina treba biti bez oštećenja, većih nabora i defor-macija.
Pariška kobasica je proizvod od svinjskog i /ili goveĎeg me-sa,
masnog i vezivnog tkiva, i dodatnih sastojaka. U nadjevu
proizvoda manji dio masnog tkiva može biti prisutan u obli-ku
kockica bijele boje. Nadjev se puni u prirodne ili umjetne ovitke.
Količina bjelančevina mesa u proizvodu mora biti minimalno 10%.
Ekstra kobasica je proizvod od svinjskog i/ili goveĎeg mesa,
masnog i vezivnog tkiva i dodatnih sastojaka. Nadjev se pu-ni u
prirodne ili umjetne ovitke. Količina bjelančevina mesa u proizvodu
mora biti minimalno 10%.
Red.
broj
Naziv
3
Kobasica polutrajna
4
Kobasice za kuhanje
Osnovna svojstva
Naziv proizvoda “Kobasica polutrajna” podrazumijeva proizvode
čiji je osnovni sastav i svojstva definiran predmetnim pravilnikom,
a stavljaju se u promet pod nazivom “Tirolska”, “Šunkarica” i
„Šunka u ovitku“ dok se “Mortadela” proizvodi na temelju
proizvoĎačke dokumentacije.
Tirolska je proizvod od svinjskog i/ili goveĎeg mesa, mas-nog i
vezivnog tkiva i dodatnih sastojaka. Količina bjelanče-vina mora
biti minimalno 10%. Proizvod na presjeku ima vi-dljive
ravnomjerno rasporeĎene sitnije komadiće mesa i masnog tkiva.
Šunkarica je proizvod od svinjskog i/ili goveĎeg mesa, masnog i
vezivnog tkiva i dodatnih sastojaka. Količina bje-lančevina mesa
mora biti minimalno 12%. Proizvod na pre-sjeku ima vidljive
ravnomjerno rasporeĎene krupnije koma-diće mesa i masnog
tkiva.
Šunka u ovitku je prizvod od salamurenog svinjskog mesa u
komadima, masnog i vezivnog tkiva i dodatnih sastojaka. Svinjsko
meso u komadima za proizvodnju šunke u ovitku mora biti bez
većih naslaga masnog i vezivnog tkiva. Dio mesa, masnog i
vezivnog tkiva u količini koja je potrebna za povezivanje nadjeva
može biti fino usitnjen. Količina bjelančevina mora biti min.13%.
Mortadela je polutrajna kobasica posebnog sastava od krtog
svinjskog i telećeg (junećeg) mesa i komadiće slanine, uz dodatak
začina, a termički je obraĎena po posebnom postu-pku. Pored
ostalih uvjeta iz predmetnog pravilnika, morta-dela mora
ispunjavati slijedeće uvjete:
- na presjeku kobasica ne smije biti neprosalamurenog mesa;
- sastojci u nadjevu trebaju biti što ravnomjernije raspo-reĎeni i
meĎusobno čvrsto povezani;
- nadjev treba dobro prianjati uz ovitak;
- komadići masnog tkiva ne smiju ispadati iz nadjeva pri-likom
narezivanja.
Jeger- prema proizvoĎačkoj specifikaciji sukladno predmetnom
pravilniku
Zahtijeva se proizvod koji se sukladno odredbama predmet-nog
pravilnika stavlja u promet kao “Kranjska kobasica”. Na-ziv
“Kobasica za kuhanje” označava samo njezinu specifičnu
namjenu- za kuhanje.
“Kranjska kobasica” je proizvod od usitnjenog svinjskog i/ili
goveĎeg mesa, masnog i vezivnog tkiva i dodatnih sastoja-ka,
koja se nakon punjenja u prirodne ili umjetne ovitke po-dvrgavaju
toplinskoj obradi uz dimljenje.
Količina bjelančevina mesa mora biti minimalno 10%.
masa ½ para proizvoda mora 0,07 kg.
5
Kobasice za peĉenje
6
Rebra svinjska suha
Zahtijeva se proizvod koji sukladno odredbama predmetnog
pravilnika pripada u kategoriju “Kobasice”, skupinu “Svježe
kobasice”, podskupinu “Kobasica za pečenje”.
Svježe kobasice se proizvode kao kobasice za pečenje, a
deklaracija mora obvezno sadržavati oznaku “Svježa kobasi-ca” ili
navod da je potrebna toplinska obrada.
Kobasica za pečenje je proizvod od svinjskog i/ili goveĎeg mesa,
masnog tkiva i dodatnih sastojaka. Nadjev kobasica za pečenje
puni se u prirodne ili umjetne ovitke, a na tržište se stavljaju u
odgovarajućoj ambalaži.
Količina bjelančevina mesa u proizvodu mora biti minimalno 12%.
Masa pola (1/2) para kobasice za pečenje mora biti 0,100 kg
(100g).
Rebra svinjska suha pripada u kategoriju “Suhomesnati proizvodi”, skupinu “Polutrajni suhomesnati proizvodi”.
Polutrajni suhomesnati proizvodi su proizvodi različitih vrs-ta mesa
(u ovom slučaju svinjskog prsnog koša s kojeg je s-kinut gornji sloj
masnog tkiva) koji se konzerviraju postup-cima soljenja ili
salamurenja i pasterizacije sa ili bez dimlje-nja ( u ovom slučaju s
dimljenjem).
Polutrajni suhomesnati proizvodi moraju ispunjavati slijede-će
uvjete:
- površina mora biti čista, a proizvodi s kožom moraju imati
kožu svojstvene boje, bez zasjeka i drugih oštećenja;
- vanjski oblik mora biti što pravilniji, uredno obrezanih
6
7
Rebra svinjska suha
Slanina suha mesnata
(Hamburška slanina)
8
Vrat suhi svinjski
rubova i bez većih zasjeka;
mesnati dijelovi moraju biti prosalamureni;
boja, okus i miris moraju biti svojstveni za ovu vrstu proizvoda.
Proizvod treba imati uzicu (špagu) kako bi se mogao vješati u
rashladnim komorama.
Zahtijeva se proizvod koji prema odredbama predmetnog
pravilnika pripada kategoriji “Slanina”, skupini “Polutrajna slanina”, a stavlja se u promet kao “mesnata slanina”.
Polutrajna slanina se proizvodi postupcima soljenja ili salamurenja te pasterizacije sa ili bez dimljenja (u ovom slučaju s
dimljenjem) slanine.
Mesnata slanina je četvrtasto oblikovani dio grudnog koša svinja s
dijelom trbušine, bez kostiju, sa ili bez hrskavice.
Proizvodi se prema proizvoĎačkoj dokumentaciji.
Proizvod sukladno odredbama predmetnog pravilnika pripa-da u
kategoriju “Suhomesnati proizvodi”, skupinu “Polutrajni proizvodi”,
proizvod “Dimljena vratina”.
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s odredbama Pravilnika o proizvodima od mesa
(N.N.1/07).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno
područje.
7. MESO STOKE ZA KLANJE
Svinjsko meso
SVINJSKO MESO U OSNOVNIM DIJELOVIMA
1.
Svinjski but bez kostiju
2.
Svinjska lopatica bez
kostiju
3.
Svinjska leĊa (kare)
4.
Svinjski vrat s kostima
5
Svinjska rebra – carsko
meso
But se od polovice odvaja poprečnim rezom izmeĎu zadnjega
slabinskog i prvoga križnog kralješka, a od prednje ko-ljenice
rezom u koljenom zglobu pri čemu veliki ribić ostaje u sastavu
mesa buta. Butu se odstrane kosti.
Lopatica se odvaja od vrata, rebara i grudi po prirodnoj mi-šićnoj
vezi. Lopatici se odstrane kosti
LeĎa se odvajaju od vrata izmeĎu četvrtoga i petog leĎnog
kralješka, a od slabine izmeĎu zadnjega leĎnog i prvoga slabinskog kralješka. LeĎa se odvajaju od rebara ravnim re-zom
uzduž kralješnice, tako da duljina preostalih dijelova rebara iznosi
najviše 3 cm (+/- 0,5 cm), računajući do vanjskog ruba dugoga
leĎnoga mišića-pečenice.
Pod mesom vrata podrazumijeva se meso kralješnice od pr-voga
vratnog do petoga leĎnog kralješka. S prednje strane vrat se
odvaja poprečnim rezom izmeĎu potiljne kosti i pr-voga vratnog
kralješka, a sa stražnje strane –rezom izmeĎu četvrtoga i petoga
leĎnog kralješka. Vrat se od prsiju odvaja rezom usporedno s
kralješnicom, presijecanjem prva četiri rebra na granici njihovih
leĎnih i srednjih trećina.
* napomene
Napomene:
Osnovni dijelovi i industrijski krojevi svinjskog mesa namijenjeni za kulinarsku obradu moraju
biti porijeklom iz svinjskog trupa KATEGORIJE: UTOVLJENJE SVINJE (klaonički obraĎeni
trupovi i polovice svinja obaju spolova s težinom toploga trupa 50-120 kg), u skladu s
Pravilnikom o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (N.N. 40/07). Za isporuku
zahtijeva se:
"U" klasa (udio mišićnog tkiva trupa: 50% i više, ali manje od 55%). U slučaju nemogućnosti
isporuke tražene klase, dozvoljena je isporuka "E" klase (udio mišićnog tkiva 55% i više, ali
manje od 60%)
Dobavljač je dužan prilikom postupka natječaja pružiti dokaz da razvrstavanje svinjskih
trupova i polovica provodi sukladno odredbama predmetnog pravilnika.
Kakvoća proizvoda usklaĎena je s odredbama Zakona o hrani (N.N. 46/07). Pored
navedenog, proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o stočarstvu (N.N. 70/97; 36/98;
76/99; 151/03) i drugim važećim propisima RH koji reguliraju predmetno područje.
8. MESO PERADI
Pileće meso u osnovnim dijelovima trupa i trup
MESO PERADI
Pileće meso (osnovni dijelovi trupa i trup)
Red.
Naziv
Osnovna svojstva
broj
Pileća prsa trebaju biti ujednačene mase od 200 g (0,2 kg) s
1.
Meso pileće - prsa s
dozvoljenim odstupanjem od cca +/- 5%.
koţom i kostima
Batak sa zabatkom odvaja od trupa primjenom reza koji počinje od
2.
Meso pileće-batak sa
ispred zabatka i pruža se u pravcu zdjeličnog zgloba. U predjelu
zabatkom s koţom i
bedrene čašiće prereže se čvrsto tkivo butne odnosno zdjelične
kostima
kosti. Butne odnosno karlične kosti (crijevna i stidna) ne smiju biti
3.
Meso trup mlade
piletine teh. obrade za
roštilj
4.
Meso pileće – pileći file
oštećene više od +/- 5 mm od linije rasijecanja. Rez se završava
iza stidne kosti.
Masa proizvoda treba biti ujednačena -200g (0,2 kg,) s dozvoljenim odstupanjem od cca +/- 5%.
Trup je podrijetlom od mlade piletine, tehnološke obrade kvalitete
definirane za naziv “pripremljen za roštilj”, ujedna-čene mase od
cca 1,4 kg, s dozvoljenim odstupanjem od cca +/- 100g. Proizvod
mora biti upakiran u originalno pakiranje.
Nadalje, proizvod treba udovoljavati slijedećim uvjetima:
1) trup mora biti pravilno razvijen i zaobljen, hrbat prsne kosti ne
smije biti ispupčen više od 3 mm, prsa dobro razvi-jena, duga i po
cijeloj duljini popunjena mesom, batak i za-batak i batak trebaju
biti mesnati;
2) na koži trupa ne smije biti klica perja i paperja;
3) koža vrata mora biti oblikovana tako da pokriva prostor izmeĎu
obaju ramenih zglobova;
4) koža ne smije imati bilo kakvih mehaničkih i termičkih oštećenja;
5) krilca i krajevi bataka moraju biti pravilno formirani uz trup.
Meso pileće bez kože i kostiju.
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s odredbama članka 94. st. 1 Zakona o hrani (46/07).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N.46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima
opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju
predmetno područje.
9. MESO PERADI
Pureće meso
MESO PERADI
Pureće meso (osnovni dijelovi trupa i trup)
Red.
Naziv
Osnovna svojstva
broj
Proizvod se dobiva od tehnološki obraĎenih trupova purana,
dobivenih od tovljenika starosti 19-20 tjedana, prosječne težine
živog 15-17 kg, te od purica starosti 13-15 tjedana prosječne
težine živih od 7-9 kg.
Meso pureće-pureća
1.
Puteća prsa su u komadu bez kože kostiju, masnoće i veziva.
prsa
Pakiraju se u skupna pakovanja, PE vrečice ili se omota
odgovarajućom folijom te pakira u transportna pakiranja, kartonske
kutije. Proizvod se u promet stavlja u “ohlaĎenom” stanju, što
0
0
znači da je temperatura u središnjem dijelu od –0,5 C do +4 C.
Proizvod se dobiva od tehnološki obraĎenih trupova purana,
dobivenih od tovljenika starosti 19-20 tjedana, prosječne težine
živog 15-17 kg, te od purica starosti 13-15 tjedana prosječne
težine živih od 7-9 kg.
Način rasjecanja purećeg trupa pri proizvodnji purećeg za-batka
bez kostiju je slijedeći:
Prvo se zabatak s batkom odvaja od trupa primjenom reza koji
počinje od ispred zabatka i pruža se u pravcu zdjelič-nog zgloba.
U predjelu bedrene čašiće prereže se čvrsto tkivo butne odnosno
zdjelične kosti. Butne odnosno karlične kosti (crijevna i stidna) ne
smiju biti oštećene više od +/- 5 mm od linije rasijecanja. Rez se
završava iza stidne kosti. Zabatak se odvaja od batka primjenom
reza u predjelu ko-ljenog zgloba.
Meso pureće-zabatak
Završna operacija obrade je iskoštavanje purećeg zabatka s
2.
odvajanjem kože mesa, masnoće i zaostataka veziva te hrs-kavica
bez kosti
tako da gotov proizvod ostaje u komadu bez kože, kostiju,
masnoće i veziva.
Prosječna masa jednog komada proizvoda, koji je podrijet-lom od
trupa muškog purana, treba iznositi 1,3 kg s dozvo-ljenim
odstupanjem od cca +/- 12%, a ukoliko je podrijetlo trupa od
ženskih purica, masa jednog komada traba iznositi 0,65 kg s
dozvoljenim odstupanjima od cca +/- 20%.
Pureći zabatak bez kostiju pakira se u skupna pakovanja, PE
vrečice ili se omota odgovarajućom folijom te pakira u transportna
pakiranja, kartonske kutije. Proizvod se u promet stavlja u
“ohlaĎenom” stanju, što znači da je temperatura u središnjem
0
0
dijelu od –0,5 C do +4 C.
Proizvod treba biti komadni te izrezan na kockice.
Trup tzv. “mini purana”, tehnološke obrade tzv. “pripremljen za
Meso trup mlade
3.
roštilj”, ujednačene mase 3,5 kg s dozvoljenim odstupa-njem +/puretine (mini purana)
500 g. Proizvod mora biti upakiran u originalno
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s odredbama članka 94. st. 1 Zakona o hrani (46/07).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N.46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima
opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju
predmetno područje.
10. RIBA MORSKA
Riba morska smrznuta
Red.
broj
Naziv
Jed.
mj.
Jed. masa
proizvoda
Osnovna svojstva
Pod općim nazivom "Riba morska smrznuta" smatra se riba koja se poslije ulo-va
živa ili neživa podvrgava smrzavanju i
uskladištenju na temperaturi ne višoj od o
18 C. Smrzavanju se može podvrći riba sa
glavom ili bez glave, s utrobom ili bez
utrobe, izrezana u dijelove s kostima ili bez
kostiju, s kožom ili bez kože, pojedinačno ili
u bloku.
Općenito, smrznuta riba koja se stavlja u promet mora
poslije odmrzavanja u-dovoljavati slijedećim uvjetima:
1
Srdjela oĉišćena bez glave i
utrobe, smrznuta
KG
-
1
Srdjela oĉišćena bez glave i
utrobe, smrznuta
KG
-
2
Skuša smrznuta
KG
0,170
1) da nema strani miris ni miris na
užeženost;
2) da se na škržnom poklopcu sitne plave
ribe ne pojavljuju crveni obrubi u većoj
mjeri;
3) da je koža neoštećena i metalnog sjaja;
4) da meso ne pokazuje u većoj mjeri
znakove sušenja (dehidraciju);
5) da meso nakon pokusnog kuhanja i-ma
prijatan miris i okus, pretežno čvrstu
konzistenciju i da je bijele odno-sno
svijetloružičaste do smeĎe boje, ovisno o
vrsti ribe.
"Srdjela očišćena bez glave i utrobe" dobiva
se od neposredno izlovljene sitne plave
morske ribe, Srdjela (Sardina pilchardus),
pecature definirane za I kategoriju (do 36
kom/kg).
Neposredno izlovljena srdjela se nakon
izlova poledi i zatim ručno čisti na taj način
da joj se odstrani glava i utroba. Srdjela se
zatim pere i nakon toga pojedinačno
smrzava u tunelu za duboko smrzavanje
o
tekućim N2 na –100 C kroz 3 minute.
Smrznuta srdjela bez glave i utrobe pakira
se u transportna pakovanja, kartonske kutije
obložene folijom od plastične mase (ili
drugog prikladnog
materijala) i skladišti u komorama za
o
smrzavanje na temperaturi od –20 C
o
(najmanje –18 C).
Transportno pakovanje može imati ko-ličinu
punjenja do cca 8 kg. Srdjela oči-šćena bez
glave i utrobe smrznuta na-lazi se u
prometu i čuva se na tempera-turi od –18
o
C. Rok uporabe proizvoda pri čuvanju na
o
temperaturi od –18 C treba biti od 6 do 12
mjeseci od nad-nevka proizvodnje.
"Skuša smrznuta" dobiva se tehnološ-kom obradom od
neposredno izlovljene sitne plave morske ribe, Skuša
(Scomber scomber), treba biti obrađena tako da je trup s
glavom. U tehnološkom postupku obrade skuša treba biti
kalibrirana tako da masa jednog komada ima ciljanu masu
od cca. 0,170 kg
2
Skuša smrznuta,
KG
0,170
4
Oslić smrznuti
KG
0,170
5
Škrpina smrznuta, oĉišćena
KG
0,170
5
Škrpina smrznuta, oĉišćena
KG
0,170
Skuša smrznuta može biti smrznuta u formi
bloka ili pojedinačno uz glazira-nje. Ukoliko
je skuša smrznuta u bloku, deklaracija
proizvoda treba sadržavati podatke o neto
količini proizvoda, od-nosno količini ribe bez
pripadajuće ko-ličine leda.
Smrznuta u bloku ili pojedinačno, skuša se
pakira u transporno pakovanje, kar-tonsku
kutiju, a kod pakiranja može se koristiti
plastična folija ili neki drugi
prikladan
materijal koji mora udovoljiti važećim
propisima o nadzoru nad pred-metima opće
uporabe.
Transportno pakovanje može sadržavati
neto masu od cca 10 kg skuše smrznu-te.
Skuša s glavom i utrobom (ili bez u-trobe)
smrznuta nalazi se u prometu i čuva se na
o
temepraturi od –18 C. Rok
uporabe
proizvoda pri čuvanju na tem-peraturi od –
o
18 C treba biti od 6 do 12 mjeseci od
nadnevka proizvodnje.
"Oslić smrznuti" dobiva se tehnološkom
obradom od neposredno izlovljene bi-jele
morske ribe, Oslić (Hubbsi), a biti obraĎen
tako da je trup bez glave i utrobe.
U tehnološkom postupku obrade oslić treba
biti kalibriran tako da masa jed-nog komada
"Oslić smrznuti" (bez glave i utrobe) ima
ciljanu masu od 0,170 kg, Oslić smrznut
može biti smrznut u for-mi bloka ili
pojedinačno uz glaziranje. Ukoliko je oslić
smrznut u bloku, dekla-racija proizvoda
treba sadržavati podat-ke o neto količini
proizvoda, odnosno
količini ribe bez
pripadajuće količine leda.
Smrznut u bloku ili pojedinačno, oslić se
pakira u transportno pakovanje, kar-tonsku
kutiju, a prilikom pakiranja mo-že se koristiiti
plastična folija ili neki
drugi prikladan
materijal koji mora u-dovoljiti važećim
propisima o nadzoru nad predmetima opće
uporabe.
Transportno pakovanje može sadržavati
neto masu od cca 10 kg oslića smrznu-tog.
Oslić smrznuti nalazi se u prometu i čuva se
o
na tempraturi od –18 C. Rok uporabe
proizvoda pri čuvanju na tem-peraturi od –
o
18 C treba biti od 6 do 12 mjeseci od
nadnevka proizvodnje.
"Škrpina smrznuta" dobiva se tehnološ-kom
obradom od neposredno izlovljene bijele
morske ribe, Škrpina (Scorpaena spp i
Sebastes spp), treba biti obraĎena tako da je odstranjena glava (“Japanski rez”), očišćena i bez utrobe.
U tehnološkom postupku obrade škrpi-na
treba biti kalibrirana tako da masa jednog
komada "Škrpina smrznuta" ima ciljanu
masu od 0,170 kg. Škrpina smr-znuta može
6
Oslić filet smrznuti
KG
0,120
biti smrznuta u formi bloka ili pojedinačno
uz glaziranje. Ukoliko je škrpina smrznuta u
bloku,
deklaracija
proizvoda
treba
sadržavati podatke
o
neto
količini
proizvoda, odnosno količi-ni ribe bez
pripadajuće količine leda.
Smrznuta u bloku ili pojedinačno, škr-pina
se pakira u transportno pakovanje,
kartonsku kutiju, a prilikom pakiranja može
se koristiiti plastična folija ili neki drugi
prikladan materijal koji mora u-dovoljiti
važećim propisima o nadzoru
nad
predmetima opće uporabe.
Transportno pakovanje može sadržavati
neto masu od cca 10 kg škrpine smrz-nute.
Škrpina smrznuta nalazi se u pro-metu i
o
čuva se na temepraturi od –18 C. Rok
uporabe proizvoda pri čuvanju na
o
temperaturi od –18 C treba biti od 6 do 12
mjeseci od nadnevka proizvod-nje.
"Oslić filet smrznuti" dobiva se tehnološkom obradom filetiranja od neposred-no
izlovljene bijele morske ribe, Oslić (Hubbsi).
Ciljna masa 1 komada oslića fileta smrznutog je 0,120 kg.
Nakon izrezivanja oslić filet se smrzava
pojedinačno uz glaziranje i pakira u
transportno pakovanje, kartonske kuti-je, a
prilikom pakiranja može se koristi-ti
plastična folija ili neki drugi prikladan
materijal koji mora udovoljiti važećim
propisima o nadzoru nad predmetima opće
uporabe.
Transportno pakovanje može sadržavati
neto masu od cca 10 kg oslića fileta
smrznutog. Oslić filet smrznuti nalazi se u
o
prometu i čuva se na temepraturi od –18 C.
Rok uporabe proizvoda pri
čuvanju na temperaturi od –18 oC treba
6
Oslić fileti smrznuti
KG
0,120
biti od 6 do 12 mjeseci od nadnevka
proizvodnje.
7
Papaline smrznute
KG
Smrznute papaline s glavom, rastresita.
Brzo smrznuti panirani proizvod od
8
Riblji štapići panirani
KG
ribljeg mesa i obložne mase, na presjeku
treba biti bijele boje.
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s odredbama Pravilnika o kvaliteti riba, rakova školjkaša,
morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (N.N.53/91).
Pored navedenog, proizvod mora odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno
područje.
11. RIBA SLATKOVODNA
Riba slatkovodna smrznuta
Riba slatkovodna smrznuta
Red.
broj
1
Naziv
Pastrva kalifornijska
oĉišćena bez utrobe
smrznuta
Jed
.
mj.
KG
Jed.
masa
proizvod
a
Osnovna svojstva
0,200
Pastrva kalifornijska očišćena bez utro-be
smrznuta porijeklom je iz slatkovod-nih
ribnjaka. Tehnološki
proces uklju-čuje
primarnu obradu ribe gdje se utroba čisti
ručno i nakon toga se pere u stroju za
pranje ribe. Oprana pastrva u daljnjem
postupku tunelski se duboko smrzava na –
o
40 C.
Pastrva, kalifornijs-ka očišćena bez utrobe
treba biti ujed-načene veličine, odnosno
kalibrirana ta-ko da masa po komadu ribe
iznosi 200 g.
Smrznuta, glazirana i kalibrirana pas-trva
pakira se u transportno pakovanje,
kartonske kutije koje su prethodno obložene folijom od plastične mase (ili drugi
prikladni materijal) i skladišti u hladnjači
o
o
na temperaturi od -20 C (najmanje -18 C).
Transportno pakovanje može imati ko-ličinu
punjenja od cca 40 komada smr-znutih
pastrva. Rok uporabe proizvoda pri čuvanju
o
na temperaturi od -18 C treba biti 12
mjeseci od nadnevka proizvodnje.
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s odredbama Pravilnika o kvaliteti riba, rakova školjkaša,
morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda (N.N.53/91).
Pored navedenog, proizvod mora odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno
područje.
12. MLIJEKO
Red.
broj
Naziv
Osnovna svojstva
1
Toplinski obrađeno
mlijeko s najmanje 3,2 %
mm
Toplinski obraĎeno (pasterizirano) mlijeko s najmanje 3,2 % m.m.
Količina punjenja pakovine može biti u rasponu od 1 do 5 L.
Proizvod je zapakiran u aseptično pakovanje
2
Djelomiĉno obrano
mlijeko
Toplinski obraĎeno mlijeko koje sadrži najmanje 1,5 % m.m. , a
najviše 1,8 % mm. Količina punjenja pakovine može biti u rasponu
od 1 do 5 L. Proizvod je zapakiran u aseptično pakovanje.
3
Toplinski obrađeno
mlijeko s najmanje 2,8%
mm
Toplinski obraĎeno (“trajno”) mlijeko s najmanje 2,8 % m.m.
Količina punjenja pakovine treba biti 1 L. Proizvod je zapakiran u
aseptično pakovanje (kartonska ambalaža)
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o mlijeku i mliječnim proizvodima (N.N. 20/09).
Pored navedenih, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07, 155/08), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03),
Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju
predmetno područje.
13. MLIJEĈNI PROIZVODI
Pasterizirano mlijeko i mlijeĉni puding
Red.
broj
Naziv
Osnovna svojstva
Proizvod dobiven postupkom toplinske obrade mlijeka i/ili sirutke i
dodanih sastojaka koji toplinskom obradom poprima čvrstu, gusto
– tekuću i/ili pjenastu konzistenciju. Masa punjenja 125 g,, okus
čokolade ili vanilije.
Vrhnje je proizvod dobiven izdvajanjem masti iz mlijeka. Proizvod
mora biti bijele ili bijelo žućkaste boje karakteris-tičnog mirisa i
blago kiselog okusa. Vrhnje mora imati 12 % m.m. Pakovanje je
PVC čašica, a količina punjenja fermenti-ranog vrhnja u pakovini
mora biti najmanje 180 g a najviše 200 g
1
Mliječni puding
2
Vrhnje fermentirano
kiselo 12%mm
3
Vrhnje za kuhanje
Proizvod treba imati min. 20%mm. Pakiranje 200 -1000ml
4
Sir polutvrdi masni naj.
45% m.m., vakuumiran
Polutvrdi masni sir bez kore s min. 45% mm.
5
Sir svježi kravlji, najviše
15% m.m.
Svježi sir treba imati tijesto meke, ravnomjerne konzistenci-je, bez
grudica i ne smije otpuštati sirutku. Svježi sir treba imati najviše
15% m.m. Količina punjenja pakovine treba biti 500g i rinfuza
6
Namaz mliječni (ili sirni)
- light
Namaz treba sadržavati smanjeni udio masnoće, mora biti mazive
konzistencije i ne smije sadržavati dodatke. Količina
punjenja
proizvoda u jediničnoj pakovini treba biti 0,070 kg (70g).
7
Namaz ekstramasni
mliječni (ili sirni) s
najmanje 55% m.m.
Namaz treba sadržavati najmanje 55% m.m., mora biti ma-zive
konzistencije i ne smije sadržavati dodatke. Količina punjenja
proizvoda u jediničnoj pakovini treba biti 0,070 kg (70g).
8
Sir topljeni - za mazanje
9
Sir tvrdi
Maslac I klase
10
Tržena masa pakovine
1. od 10 do 20 g
2. od 200 do 1000g
Topljeni sir za mazanje treba sadržavati najmanje 45% m.m.,
mora biti mazive konzistencije i ne smije sadržavati dodatke.
Količina punjenja proizvoda u jediničnoj pakovini mora biti 0,025
kg (25 g).
Sukladno odredbama predmetmnog pravilnika proizvod pripada u
grupu proizvoda koji se stavlja u promet kao “ tvrdi sir”. tvrdi sirevi
u bezmasnoj tvari sira sadrže manje od 49 – 56 % vode, a
minimalan period zrenja ekstra tvrdih sireva je pet tjedana. Sir
treba isporučivati nariban, a količina punjenja pakovine može biti
najviše 1 kg.
Maslac je proizvod dobiven preradom vrhnja, pasteriziranog
vrhnja, fermentiranog vrhnja ili fermentiranoga pasteriziranog
vrhnja.
Maslac mora udovoljavati ovim uvjetima:
1) da je proizveden od pasteriziranoga vrhnja ili pasterizi-ranoga
fermentiranog vrhnja;
2) da ima karakterističan miris, okus i boju;
3) da je lako mazive, homogene konzistencije, bez vidljivih
kapljica vode;
4) da sadrži najmanje 82 % mliječne masti;
5) da ne sadrži više od 16% vode.
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o mlijeku i mliječnim proizvodima (N.N. 20//09).
Pored navedenih, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07, 155/08), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03),
Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju
predmetno područje.
14. JOGURT I OSTALI FERMENTIRANI MLIJEĈNI
PROIZVODI
Red.
broj
1
Naziv
Jogurt
2
Jogurt – sa smanjenim
udjelom masnoće
„light“
3
Jogurt voćni
4
Jogurt – s kulturom
probiotika
Osnovna svojstva
Jogurt se proizvodi fermentacijom mlijeka djelovanjem raz-ličitih
sojeva Streptococccus thermophilus i Lactobacillus delbruecki
subsp. bulgaricus sa ili bez dodataka drugih sojeva Lactobacillus
spp. Mora sadržavati min.2,8% mm. Pakovanje je PVC čašica, a
količina punjenja jogurta u pako-vini mora biti 180 -200 g
Jogurt se proizvodi fermentacijom mlijeka djelovanjem raz-ličitih
sojeva Streptococccus thermophilus i Lactobacillus delbruecki
subsp. bulgaricus sa ili bez dodataka drugih sojeva Lactobacillus
spp. Mora sadržavati max. 0,9% m.m. Pakovanje je PVC čašica, a
količina punjenja jogurta u pako-vini mora biti 180 -200 g).
Sukladno odredbama predmetnog pravilnika voćni jogurt pripada
skupini proizvoda pod nazivom “fermentirano mlijeko”, podskupini
“jogurt”. Voćni jogurt je jogurt kojem je dodan šećer i voće ili
proizvodi od voća te mora odgovarati ostalim od-redbama
predmetnog pravilnika o kakvoći. Pakovanje je PVC čašica, a
količina punjenja u pakovini mora biti 150g – 200g.
Jogurt treba sadržavati probiotsku kulturu. Pakovanje je PVC
čašica, a količina punjenja jogurta u pakovini treba biti 150g – 200
g.
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o mlijeku i mliječnim proizvodima (N.N. 133/07).
Tijekom 2008. godine mogu se isporučivati proizvodi čija je kakvoća propisana Pravilnikom o
kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura (N.N. 53/91).
Pored navedenih, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno
područje.
15. KONZERVIRANO POVRĆE
Red.
broj
1
2
Naziv
Ajvar uprţeni pasterizirani
Cikla pasterizirana
Jed.
mj.
KG
KG
Koliĉina
punjenja
staklenka
0, 3 – 1
limenke
volumena
3 do 5 L
staklenka
0,7-1
Osnovna svojstva
Ajvar pripada u grupu proizvoda “pasterizirano
povrće”. Proizvod je dobiven
preradom (mljevenjem, procjeĎivanjem i dr.)
paprike s dodatkom ili bez dodatka plavog
patlidžana, začina, ekstrakta i destilata
prirodnih
začina
te
konzervira-njem
pasterizacijom u hermetički zatvo-renim
limenkama.
Proizvodi
se
prema
proizvoĎačkoj specifikaciji proizvoĎača. Ajvar
mora udovoljavati slijedećim uvje-tima:
1) da sadržaj ukupne suhe tvari ne bude
ispod 9%;
2) da je ujednačen bez izdvajanja tekući-ne i
da ima mazivu konzistenciju;
3) da nema strani okus i miris (da nije
gorak);
4) da ne sadrži stranu primjesu;
5) da ne sadrži više od 2% dodane ku-hinjske
soli.
Ajvar treba biti blagog okusa, a rok uporabe
treba biti najmanje 2 godine.
Cikla pripada grupi “pasterizirano po-vrće”.
Dobiva se konzerviranjem kori-jena cikle
pasterizacijim u zatvorenoj a-mbalaži. Cikla
mora biti izrezana na plo-ške koje moraju biti
ujednačene veličine i oblika, ali to nije mjerilo
kvalitete. Cikla
pasterizirana sukladno
odredbama pre-dmetnog pravilnika mora
odgovarati
slijedećim
uvjetima
za
pasterizirano po-vrće:
1) da ima okus i miris karakterističan za
ciklu;
2) da je čvrste konzistencije karakteristi-
čne za ciklu;
3) da ne sadrži nejestive dijelove cikle i
strane primjese;
4) da je naljev bistar do opalescentan i da
ga ima u količini dovoljnoj da sačuva
trajnost kvalitete priozvoda;
5) da proizvod ne sadrži više od 2%
kuhinjske soli;
6) da ne sadržii više od 2% kiseline (u
homogeniziranom proizvodu) preračuna-to
na octenu kiselinu.
Rok uporabe proizvo-da mora biti najmanje 1
godine.
3
Krastavac pasteriziran
KG
limenke
volumena
3 do 5 L
staklenka
0,7 - 1
Krastavac pasterizirani pripada
grupi
proizvoda “pasterizirano povrće”, a dobi-va
se tehnološkom obradom svježih ne-guljenih
i
cijelih
plodova
krastavaca
te
konzerviranjem pasterizacijom u herme-tički
zatvorenim limenkama. Plodovi kra-stavaca
trebaju biti sitniji, najviše izme-Ďu 9 i 12 cm i
ujednačene veličine. Kras-tavac pasterizirani
mora odgovarati slije-dećim uvjetima za
pasterizirano povrće:
1) mora imati karakterističan odnosno
svojstven okus;
2) mora imati čvrstu konzistenciju karakterističnu za plod krastavca;
3) ne smije sadržavati nejestive dijelove
ploda i strane primjese, osim peteljke;
4) naljev mora biti bistar do opalescentan i u
dovoljnoj količini da sačuva trajnost
proizvoda;
5) ne smije sadržavati više od 2% kuhinj-ske
soli;
6) ne smije sadržavati više od 2% kiseline (u homogeniziranom proizvodu) preračunato na octenu kiselinu;
7) može sadržavati do 0,1% pijeska.
4
Miješana salata pasterizirana
KG
limenke
volumena
3 do 5 L
staklenka
0,7 - 1
5
Paprika pasterizirana
KG
limenke
volumena
3 do 5 L
staklenka
0,7 - 1
5
Paprika pasterizirana
KG
limenke
volumena
3 do 5 L
staklenka
0,7 – 1L
6
Đuveĉ uprţeni sterilizirani
KG
limenke
volumena
0,8 do 5 L
Miješana salata pasterizirana pripada grupi
proizvoda “pasterizirano povrće”, a dobiva se
miješanjem različitih vrsta po-vrća (mrkva,
celer, pastrnjak, repa, rot-kva, korabica,
cvjetača, krastavac, kapu-la, luk i sl.) te
konzerviranjem pasteriza-cijom u hermetički
zatvorenim limenka-ma.
Miješana
salata mora udovoljavati slijedećim uvjetima:
1) mora imati karakterističan okus i miris
(karakterističan po vrstama povrća);
2) mora imati čvrstu konzistenciju;
3) ne smije sadržavati nejestive dijelove
plodova.
4) naljev mora biti bistar do opalescentan i
mora ga biti dovoljno da sačuva trajnost
kvalitete proizvoda;
5) proizvod ne smije sadržavati više od 2%
kuhinjske soli;
6) proizvod ne smije sadržavati više od 2%
kiseline (u homogeniziranom proiz-vodu)
preračunato na octenu kiselinu.
Rok uporabe proizvo-da treba biti najmanje 2
godine.
Paprika pasterizirana pripada grupi proizvoda “pasterizirano povrće”, a dobiva se
tehnološkom
obradom
izduženih
sorti
paprike, čiji se plodovi režu u filete
i
konzerviraju pasterizacijom u hermetički
zatvorenim limenkama (bez sjemene lo-že).
Veličina i oblik fileta paprika moraju biti
ujednačeni, ali to nije mjerilo kvalite-te.
Pasterizirana paprika mora udovoljavati
slijedećim uvjetima:
1) mora imati karakterističan okus i mi-ris;
2) mora biti čvrste konzistencije;
3) ne smije sadržavati nejestive dijelove
ploda i strane primjese, čak ni peteljke;
4) naljev mora biti bistar do opalescentan i u
količini dovoljnoj da očuva trajnost kvalitete;
5) ne smije sadržavati više od 2% kuhinj-ske
soli;
6) ne smije sadržavati više od 2% kiseli-ne (u
homogeniziranom proizvodu), pre-računato
na octenu kiselinu.
Rok uporabe poizvoda treba biti najmanje 2
godine.
Sterilizirani Ďuveč pripada u grupu proizzvoda“sterilizirano povrće”, a dobiva se
miješanjem prethodno pripremljenih ci-elih
plodova ili dijelova plodova povrća od kojih
se kao osnovni smatraju paprika i crvena
rajčica, te konzerviranjem steri-zacijom u
hermetički zatvorenim limen-kama.
Đuveč treba biti upr-žen.
Proizvod mora udovoljavati slijedećim u-
6
Đuveĉ uprţeni sterilizirani
KG
limenke
volumena
0,8 do 5 L
7
Koncentrat crvene rajĉice,
dvostruki
KG
limenke
volumena
0,8 do 1 L
7
Koncentrat crvene rajĉice,
dvostruki
KG
limenke
volumena
0,8 do 1 L
vjetima:
1) mora imati okus i miris specifičan za Ďuveč
kao i povrće od kojega je proizve-den;
2) plodovi odnosno komadi plodova ne
smiju biti raskuhani;
3) tekući dio proizvoda treba biti mutan;
4) proizvod ne smije sadržavati više od 2%
kuhinjske soli u homogeniziranom u-zorku (u
homogeniziranom uzorku obu-hvaćen je plod
i tekući dio-naljev);
5) u proizvodu ne smije biti prisutna st-rana
primjesa.
Tragovi nejestivih dijelova povrća koje u-lazi
u sastav Ďuveča toleriraju se. Isto ta-ko,
sječeni komadi povrća trebaju biti ujednačene veličine i oblika, ali to nije mj-erilo
kvalitete.
Rok uporabe proizvoda treba biti najma-nje 2
godine.
Koncentrat crvene rajčice, dvostruki je
proizvod koji pripada grupi “koncentrira-nih
sokova od povrća” odnosno “koncentriraranog soka od crvene rajčice”. Dobi-iva
se koncentriranjem soka tehnološki zrelih
plodova crvene rajčice odgovaraju-ćim
postupkom do sadržaja suhe tvari 28-30 %, a
često se stavlja u promet pod nazivom
“dvostruki koncentrat crve-ne rajčice s 2830% suhe tvari”.
Proizvod mora udovoljavati slijedećim uvjetima:
1) da ima prirodnu crvenu boju zrele cr- vene
rajčice, koja može imati žućkastu nijansu, ali
da ne prelazi u smeĎu;
2) da ne sadrži stranu primjesu;
3) da ima ugodan i specifičan miris i ok-us;
4) da nije prevrela, u stanju vrenja, ni sa
znakom zagorjelosti;
5) da sadrži najmanje 40% reducirajućih tvari
izraženih kao invertni šećer u odno-su prema
suhoj tvari proizvoda;
6) da ne sadrži više od 10% dodane kuhinjske soli u odnosu prema ukupnoj ko-ličini
suhe tvari;
7) da ne sadrži više od 10% ukupnih kiselina, izraženih kao limunska kiselina u
odnosu prema ukupnoj količini suhe tva-ri, ne
računajući suhu tvar iz kuhinjske soli;
8) da ne sadrži više od 0,1% pepela netopivog u HCL;
9) da ne sadrži ukupnih klorida koji pot-ječu
iz sirovine, izraženih kao natrijev klorid, više
od 1,3%, računato na dvost-ruki koncentrat.
Rok uporabe proizvo-da treba biti najmanje 2
8
Umak od povrća-HREN
9
Feferoni
godine.
Umak od povrća-hren je proizvod kašaste do guste konzis-tencije
dobiven odgovarajućim tehnološkim postupkom od usitnjenih
dijelova povrća (hrena) i dodanih sastojaka za po-stizanje
karakterističnih mirisa i okusa. Pri proizvodnji uma-ka mogu se
upotrijebiti:
1) biljne bjelančevine;
2) brašno i škrob do 5% (m.m.);
3) kuhinjska sol (NaCl) do 3% (m/m);
4) šećer (saharoza), škrobni sirup, invertni šećer, glukoza,
glukozni sirup, dekstroza i dekstrozni sirup;
5) ocat, prirodni začini, ekstrakti i destilati prirodnih zači-na.
TakoĎer, mogu se koristiti masti i ulja biljnoga ili životinjs-kog
podrijetla te mesni ekstrakt ili bujon.
umak od povrća-HREN mora udovoljavati slijedećim uvjetima:
1) da ima okus, miris i boju svojstvenu povrću od kojeg je
proizveden;
2) da je kašaste do guste konzistencije s vidljivim djelićima
povrća ili bez njih;
3) da nije zagorio i da ne pokazuje znakove fermentacije;
4) da ne sadrži manje od 5% suhe tvari koja potječe od po-vrća;
5) da ne sadrži stranih primjesa.
Umak od povrća-hren treba biti proizveden sukladno najbo-ljoj
proizvoĎačkoj praksi za ovu vrstu proizvoda.
Jedinično pakiranje treba imati manju ko-ličinu punjenja pa se
preporučuju vrijednosti do 1.000 g.
Traže se feferoni LJUTI. Jedinično pakiranje treba imati manju količinu punjenja pa se preporučuju vrijednosti do 800 g.
Napomena:
Traženi proizvodi trebaju odgovarati Pravilniku o kvaliteti voća, povrća i gljiva 29/79,
53/87.
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o hrani (N.N.
46/07) i ostalim propisima donešenih na temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona
o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) kao i
ostalim propisima koji reguliraju predmetno područje.
16. KONZERVIRANO POVRĆE
KONZERVIRANO SMRZAVANJEM
Red.
broj
Naziv
Jed.
mj.
Koliĉina
punjenja
1
Mahuna zelena i
mahuna ţuta
KG
0,45 – 10
2
Brokula
KG
Brzo smrznute, rezane mahune u
rastresitom stanju
Brzo smrznuti cvjetići brokule u
0,45 – 10 rastresitom stanju
3
Špinat
KG
0,45 – 10
4
cvjetaĉa
KG
5
grašak
KG
6
Kukuruz šećerac
KG
Osnovna svojstva
Pasirani smrznuti špinat u bloku i
briketima
Brzo smrznuti cvjetići cvjetače u
0,45 – 10
rastresitom stanju
Brzo smrznuti grašak rastresitom
0,45 – 10
stanju
Brzo smrznuto zrno kukuruza u
0,45 – 10
rastresitom stanju
Napomena:
Traženi proizvodi trebaju odgovarati Pravilniku o kvaliteti voća, povrća i gljiva 29/79,
53/87.
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o hrani (N.N.
46/07) i ostalim propisima donešenih na temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona
o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) kao i
ostalim propisima koji reguliraju predmetno područje.
17. KONZERVIRANO POVRĆE
Biološki konzervirano
Red.
broj
1
2
Naziv
Kisela repa
- narezana
Kiselo zelje
- glave
Jed.
mj.
KG
KG
Koliĉina
punjenja
Osnovna svojstva
Proizvod pripada u grupu “biološki konzervirano povrće”. Dobiva se konzervira-njem
bijele
repe (Beta vulgaris ssp. crossa)
mliječnom kiselinom, koja se st-vara
fermentacijom šećera iz korijena repe. Pored
ostalih parametara propisanih predmetnim
pravilnikom, kisela repa mo-ra udovoljavati
slijedećim uvjetima:
1) da ima okus, miris i boju karakteristič-ne
za biološki konzerviranu repu;
2) da je korijen sočan i elastičan s konzistencijom karakterističnom za repu;
3) da je naljev mutan, bez pojave sluza-vosti;
4) da u masi gotovog proizvoda bude od
1,5% do 4% kuhinjske soli;
5) da sadrži od 0,5% do 2,5% ukupnih kiselina, izraženih kao mliječna;
6) da ne sadrži više od 0,7% isparljivih kiselina, izraženih kao octena kiselina;
7) da ne sadrži stranu primjesu.
Proizvod pripada u grupu “biološki konzervirano povrće”. Dobiva se konzervira-njem
kupusa mliječnom kiselinom, koja se st-vara
fermentacijom
šećera.
Pored
ostalih
parametara
propisanih
predmetnim
pravilnikom, kiselo zelje mo-ra udovoljavati
slijedećim uvjetima:
1) da ima okus, miris i boju karakteristič-ne
za biološki konzervirano zelje;
2) da su glave tvrde
3) da je naljev mutan, bez pojave sluza-vosti;
4) da u masi gotovog proizvoda bude od
1,5% do 4% kuhinjske soli;
5) da sadrži od 0,5% do 2,5% ukupnih kiselina, izraženih kao mliječna;
6) da ne sadrži više od 0,7% isparljivih kiselina, izraženih kao octena kiselina;
7) da ne sadrži stranu primjesu.
Napomena:
Traženi proizvodi trebaju odgovarati Pravilniku o kvaliteti voća, povrća i gljiva 29/79,
53/87.
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o hrani (N.N.
46/07) i ostalim propisima donešenih na temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona
o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) kao i
ostalim propisima koji reguliraju predmetno područje.
18. KONZERVIRANO VOĆE
Red.
broj
1
1
Naziv
a) Kompot od breskve,
b) Kompot od marelice,
c) Kompot od
ananasa
d) Kompot od višnje
a) Kompot od breskve,
b) Kompot od marelice,
c) Kompot od
ananasa
d) Kompot od višnje
2
Marmelada od voća
(miješana i dr)
2
Marmelada od voća
(miješana i dr)
Jed
.
mj.
Koliĉina
punjenja
limenke
volumen
a 3 do 5
L
KG
staklenk
a ili
limenka
0,7 - 1
limenke
volumen
a 3 do 5
L
KG
staklenk
a ili
limenka
0,7 - 1
KG
0,02
KG
0,02 i
po
potrebi
0,7 -1
Osnovna svojstva
Kompot od voća pripada u proizvode od
voća, a dobiva se nalijevanjem šećernim
sirupom pripremljenih cijelih ili sječenih
plodova voća te konzerviranjem toplinom u
hermetički zatvorenim limenkama. Pri
proizvodnji kompota može se upotrijebi-ti:
1) šećer (saharoza), šećerni sirup, gluko-zni
sirup, dekstroza, dekstrozni sirup, fruktoza,
fruktozni
sirup
i
glukozno-fruktozni
(visokofruktozni) sirup;
2) L-askorbinska kiselina;
3) limunska, vinska i jabučna kiselina.
Kompot od voća mora udovoljavati slijedećim uvjetima:
1) da plodovi odnosno dijelovi plodova
imaju konzistenciju koja odgovara vrsti
voća, da nisu raskuhani ni previše tvrdi.
Miris, okus i boja moraju biti svojstveni
voću od kojega je kompot proizveden;
2) naljev (sirup) kompota mora biti bistar do
opalescentan i u količini koja prekri-va plod
odnosno dijelove plodova;
3) da sadrži od 14% do18% ukupne suhe
0
tvari (mjereno refraktomjerom na 20 C) s
oznakom ”manje sladak kompot” te 18%
odnosno 22% ukupne suhe tvari (mjereno
0
refraktometrom na 20 C) s oz-nakom
“sladak kompot”;
4) da ne sadrži strane primjese;
SVI NAVEDENI KOMPOTI TRAŢE SE I
KAO
LIGHT KOMPOTI – trebaju imati smanjeni
udio šećera.
Zahtijeva se proizvod koji se sukladno
odredbama predmetnog pravilnika stavlja u
promet kao “domaća
marmelada”.
Domaća
marmelada
je
pro-izvod
odgovarajuće
želirane
konzistenci-je
proizveden od voćne kaše jedne ili više
vrsta voća i šećera.
Količina kaše upotrijebljena za proizvod-nju
1.000 g konačnog proizvoda ne smi-je biti
manja od:
- 300 g kao opće pravilo,
- 250 g za crveni ribiz, crni ribiz, borovnicu, šipak i dunju.
Domaća marmelada mora sadržavati najmanje 55% topljive suhe tvari, odreĎene
refraktometrom.
Tijekom godine može se isporučivati
proizvod koji se u promet stavlja kao
“marmelada”, a čija su svojstva propisa-na
Pravilnikom o kvaliteti proizvoda od voća,
povrća i gljiva te pektinskih prepa-rata (N.N.
53/91).
3
Đţem za šećerne
bolesnike
KG
200-400
g
Proizvod namjenjen osobama sa smetnjom
u metabolizmu ugljikohidrata. Proizvod
treba odgovarati odredbama Pravilnika o
hrani za posebne prehrambene potrebe
Napomena:
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o hrani (N.N.
46/07) i ostalim propisima donešenih na temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona
o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) kao i
ostalim propisima koji reguliraju predmetno područje.
19. POVRĆE
Traţe se slijedeće vrste povrća:
- luk crveni
- luk bijeli
- mrkva
- krumpir mladi
- krumpir
- kelj
- kupus
- pori luk
- cvjetaĉa
- brokula
- tikvice
- blitva
- peršin (list)
- peršin (korijen)
- celer (list)
- celer (korijen)
- koleraba
- šamponjoni
- rajĉica
- paprika
- krastavci
- zelena salata
POVRĆE TREBA BITI I KLASE
Napomena:
Navedeno povrće treba odgovarati odredbama Pravilnika o kvaliteti
voća, povrća i gljiva 29/79 i 53/87, dok rajčica i paprika trebaju
odgovarati odredbama Pravilnika o kakvoći rajčice (N.N.124/06; 4/07) i
Pravilnika o kakvoći paprike (N.N. 101/07)
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima
donešenih na temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07),
Zakona o
mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe (N.N.
85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno područje.
20. VOĆE
Traţe se slijedeće vrste voća:
- JABUKA
- KRUŠKA
- BANANA
- LIMUN
- NARANĈA
- MANDARINA
- KIWI
- BRESKVA
- MARELICA
- ŠLJIVA
VOĆE TREBA BITI I KLASE
Napomena:
Navedeno voće treba odgovarati odredbama Pravilnika o kvaliteti voća, povrća i
gljiva 29/79 i 53/87,
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno
područje.
21. OSTALO
21.1.ĈAJEVI I KAVOVINA
Red.
Naziv
broj
ĈAJEVI I KAVOVINA
1
Ĉaj indijski I kvalitete
2
Ĉaj mješavina domaćeg
biljni
Jed.
mj.
KG
KG
Koliĉina
punjenja
pakovina od
0,25-1
pakovina od
0,25-1
Osnovna svojstva
Proizvod “indijski čaj” podrazumijeva lišće i
lisne pupoljke čajnog grma (Thea sinensis
L) i ispunjava slijedeće uvjete:
1) da sadrži najmanje 25% ekstrakta
topljivog u vodi;
2) da ne sadrži više od 12% vode;
3) da ne sadrži više od 7% pepela, s tim
da najmanje polovica tog pepela mora
biti topljiva u vodi;
4) da sadrži najmanje 1% teina;
5) da ne sadrži više od 30% peteljki i
čajnih grančica, s tim da se pri utvrĎivanju količine peteljki i grančica ne
uzimaju u obzir lisne žilice;
6) da ne sadrži pokvareno ili plijesnivo
lišće, čajnu prašinu ili čajne otpatke
slijepljene ljepljivim tvarima ili for-mirane
na drugi način;
7) da ne sadrži strane primjese biljnog ili
drugog podrijetla te tvari dodane zbog
povećanja težine;
8) da nije ekstrahiran;
9) da mu nije izmijenjen izgled boje-njem ili
na drugi način;
10) da ne sadrži ni najmanje količine čajne
prašine i čajnih otpadaka.
11) da ne sadrži više od 15% odvojenih
peteljki i čajnih grančica.
Proizvod treba biti pakiran u dvostruke
pergaminske vrečice ili vrečice od 2nat-ron
+ polipropilen + vanjski bijeli ili neki drugi
materijal koji će očuvati kva-litetu čaja.
Proizvod se dobiva miješanjem različi-tih
sirovina od pogodnog bilja.
“Mješavina čaja domaćeg biljnog” treba
imati slijedeći sastav:
2
3
4
Ĉaj mješavina domaćeg
biljni
Ĉaj domaći od šipka
Ĉaj mješavina domaćeg
voćni
KG
KG
KG
pakovina od
0,25-1
pakovina od
0,45-1
pakovina od
0,25-1
1) plod šipka: 30%;
2) cvat lipe: 20%;
3) cvijet stolisnika: 15%;
4) list kupine: 10%;
5) majčina dušica: 10%;
6) dobričica: 10%;
7) mirisna lazarkinja: 5%;
Isto tako, za odreĎene parametre kvali-tete
preporučuju se slijedeće vrijednos-ti:
1) vlaga: max 12%;
2) ukupni pepeo: max 8%;
3) pepeo netopiv u kiselini: max 3%;
4) vodeni ekstrakt: min. 40%;
5) sadržaj eteričnih ulja: min 0,3 ml/ 100 g.
Proizvod treba biti upakiran u ambalaž-ni
materijal-vrečice
od 2 natron + polipropilen-vanjski bijeli ili neki drugi po-godni
materijal koji će očuvati kvalitetu čaja.
Vrečice trebaju biti zatvorene va-rom. Rok
uporabe proizvoda treba biti najmanje 12
mjeseci.
Proizvod se stavlja u promet kao “čaj od
šipka”. Dobiva se od osušenog ploda šipka
od kojih se kuhanjem dobiva na- pitak.
Proizvod treba biti upakiran u vrečice od 2
natron+polipropilen-vanjski bijeli ili nekog
drugog pogodnog materijala koji će očuvati
kvalitetu proizvoda.
Mješavina domaćeg voćnog čaja dobiva se
miješanjem različitih sirovina od po-godnog
bilja odnosno voća. Proizvod treba imati
slijedeći sastav:
1) sjeckani plod šipka: 45%;
2) plod jabuke: 15%;
3) plod borovnice: 15%;
4
5
6
Ĉaj mješavina domaćeg
voćni
Ĉaj domaći od kamilice
Mješavina kavovina
KG
KG
KG
pakovina od
0,25-1
0,25-1
0,25
4) cvijet hibiskusa: 10%;
5) plod bazge: 5%;
6) kora naranče: 5%;
7) kora limuna: 5%.
Isto tako, za odreĎene parametre kvali-tete
preporučuju se slijedeće vrijednosti:
1) vlaga: max. 11,5%;
2) ukupni pepeo: max. 8%;
3) pepeo netopiv u kiselini: max 2%;
4) vodeni ekstrakt: min 55%.
Proizvod treba biti upakiran u ambalaž-ni
materijal-vrečice
od 2 natron + polipropilen-vanjski bijeli ili neki drugi po-godni
materijal koji će očuvati kvalitetu čaja.
Vrečice trebaju biti zatvorene va-rom. Rok
uporabe proizvoda treba biti najmanje 12
mjeseci.
Proizvod se stavlja u promet kao “čaj od
kamilice”. Dobiva se od osušenog cvijeta
kamilice od kojih se kuhanjem dobiva napitak.
Proizvod treba biti upakiran u vrečice od 2
natron+polipropilen-vanjski bijeli ili nekog
drugog pogodnog materijala koji će očuvati
kvalitetu proizvoda.
Proizvod sukladno odredbama predme-tnog
pravilnika pripada grupi pod nazi-vom
“mješavina kavovina”, a dobiva se
miješanjem više vrsta kavovina. Kavovi-vine
su prženi plodovi i prženi dijelovi jestivih
biljaka bogatih škrobom, šeće-rima i
inulinom koji prokuhani ili otop-ljeni u vodi
daju napitak koji se upotre-bljava kao
zamjena za kavu ili kao do- dodatak kavi.
Kao osnovne sirovine za proizvodnju
kavovina mogu se upotrebljavati: ječam,
raž, pšenica, ječmeni slad i slad drugih
žitarica, korijen cikorije, smokva, rogač,
slanutak, drugi jestivi plodovi bogati
škrobom ili šećerom te soja. Kao pomoćne
sirovine mogu se koristiti i drugi plodovi i
dijelovi drugih jestivih biljaka i to najviše do
20% od ukupne količine upotrebljenih
osnovnih sirovi-na.
7
Ĉaj „UROLOŠKI“
KG
0,050-1
Proizvod se stavlja u promet kao “čaj uvin”.
Dobiva se kao mješavina biljnog čaja za
ublažavanje tegoba mokraćnih puteva
Proizvod treba biti upakiran u vrečice od 2
natron+polipropilen-vanjski bijeli ili nekog
drugog pogodnog materijala koji će očuvati
kvalitetu proizvoda.
Pržena kava pod nazivom mljevena kava ili
mješavina mljevene kave..
8
KAVA
KG
0,25
Napomena:
Opis proizvoda pod stavkom 5.usklaĎen je s Pravilnikom o kavi, kavovinama te
proizvodima od kave i kavovina (N.N. 172/04).
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o hrani (N.N.
46/07) i ostalim propisima donešenih na temelju Zakona o hrani, Zakona o
mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.2.GRAH
Red.
broj
1
Naziv
Grah u zrnu klase II
Jed.
mj.
KG
Koliĉina
punjenja
Osnovna svojstva
do 50
Sukladno odredbama predmetnog pravil-nika
artikl se stavlja u promet pod nazi-vom «grah
u zrnu klase II».
Pored uvjeta iz članka 354. predmetnog
pravilnika, u jedinici pakiranja graha klase II
može biti:
- do 5% mase zrna od više sorti graha;
- do 5% pokvarenih (pljesnivih zrna);
- do 5% zrna s napuklom ljuskom ili mehaničkim oštećenjima (polovice zrna);
- do 1% zrna s oštećenjima od štetočina, ali
bez živih štetočina u bilo kojem stadiju
razvoja;
- do 1% zrna stranih primjesa;
- do 5% zrna s nedostacima u pogledu boje
(obojena dračom-korovom pri me-ha ničkoj
vršidbi ili zaprljana zemljom).
Ukupno odstupanje ne smije biti veće od 10%
(m/m).
Grah u zrnu pakira se u vreće od vlakana
odnosno od materijala koji osigurava očuvanje kakvoće.
U slučaju da ponuditelj nudi grah višeg ranga
kvalitete, isti mora udovoljavati uv- jetima iz
predmetnog pravilnika za I ili ekstra klasu.
Napomena:
Opis predmetnog proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o kvaliteti voća, povrća i gljiva
(N.N. 53/91).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N.46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.3. KEKS
Red.
broj
1
Naziv
Keks
Jed.
mj.
KG
Koliĉin
a
punjenj
a
do 1
Osnovna svojstva
Sukladno odredbama predmetnog
pravil-nika keks je proizvod dobiven
pečenjem oblikovanog tvrdog tijesta,
a sadrži naj- manje 6% masnoće,
računato na gotov proizvod s najviše
5 % vode, te može biti s dodacima.
Traži se proizvod kojem je dodan
maslac, pozna- tiji pod nazivom "Petit
beurre". Oblik kek-sa ne predstavlja
parametar kvalitete pa u tom smislu
može imati pravokutni izgled ili drugi
prikladan.
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o keksima i keksima srod-nim proizvodima
(N.N. 73/05).
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.4. KONCENTRATI JUHA, DODACI JELIMA, SENF
Red.
broj
1
Naziv
Koliĉina
punjenja
Koncentrat za goveĊu juhu
2
Koncentrat za kokošju juhu
1
Koncentrat za goveĊu juhu
2
Jed.
mj.
Koncentrat za kokošju juhu
KG
1
KG
1
Osnovna svojstva
Koncentrati za juhu su proizvodi dobi-veni
posebnim tehnološkim postupkom od
različitih sirovina (u ovom slučaju meso
jestivih dijelova stoke za klanje, peradi ili
njihovi mesni ekstrakti te jes-tive biljne i
životinjske masnoće, ) i adi-tiva za jušne
koncentrate. Zahtjevaju se koncentrati za
juhu koji se u promet stavljaju u rastresitom
stanju.
Koncentrati za goveĎu i kokošju juhu moraju
odgovarati slijedećim uvjetima: 1) da ne
sadrže više od 10% vode;
2) da ne sadrže više od 45% kuhinjske soli,
računajući na neto masu koncen-trata;
3) da ne sadrže više od 15% mononatri-jeva
glutaminata, računajući na suhu tvar
koncentrata;
4) da ne sadrže više od 1,5% amorfnoga
silicijeva dioksida, računajući na suhu tvar
koncentrata;
5) da ne sadrže veću količinu antioksidansa od one što je sadrži masti upotrijebljene za proizvodnju koncentrata;
6) da koncentrat za juhu od govedine sadrži
najmanje 0,24% kreatinina, raču-najući na
suhu tvar koncentrata koji po-tječe od
govedine ili mesnog ekstrakta. Od ukupne
količine upotrijebljenoga mesnog ekstrakta
najmanje 2/3 mora potjecati od govedine
odnosno junetine;
7) da koncentrat za juhu od peradi sa-drži
meso ili mesni ekstrakt peradi. Od ukupne
količine mesnog ekstrakta naj-manje 2/3
mora potjecati od mesa pe-radi;
8) da je od ukupne količine masti upotrijebljene za proizvodnju koncentrata za
juhu najmanje 1/5 mast govedine, a
u koncentratu za pileću juhu- da naj-manje
1/10 masti potječe od peradi;
9) da gotova juha, nakon što se konventrat
za juhu razblaži prema uputi na deklaraciji o
načinu pripreme, ima o-rganoleptička
svojstva juhe od govedine odnosno piletine.
Red.
broj
Naziv
Jed.
mj.
Koliĉina
punjenja
3
Dodatak jelima s povrćem
KG
1
4
Senf, estragon
KG
0,7 do 1
4
Senf, estragon
KG
0,7 - 1
Osnovna svojstva
Proizvod se dobiva odgovarajućim tehnološkim postupkom od odreĎenih si-rovina
(u ovom slučaju povrća, odnosno proizvoda
od povrća) i aditiva.
Zahtijeva se proizvod koji se u promet
stavlja u rastresitom stanju.
Dodatak jelima s povrćem mora udovoljavati slijedećim uvjetima:
1) da ne sadrži više od 5% vode;
2) da ne sadrži više od 33% mononatrijevog glutaminata, računajući na netto masu
proizvoda;
3) da ne sadrži više od 60% kuhinjske soli,
računajući na netto masu proizvoda;
4) da ne sadrži manje od 8% sušenog
povrća, računajući na netto masu proizzvoda;
5) da ne sadrži više od 1,5% amorf-noga,
silicijeva dioksida, računajući na suhu tvar
proizvoda.
Rok uporabe proizvoda treba biti naj-manje
12 mjeseci.
Pod nazivom “senf” može se stavljati u
promet mješavina fino mljevenih sje-menki
bijele ili crne gorušice (Brassica nigra L,
Sinapsis alba L) s vodom octom ili vinom. U
proizvodnji mogu se upotri-jebiti kuhinjska
sol i odgovarajući zači-ni, a radi
konzerviranja senfa može se upotrijebiti i
do 0,1% sorbinske kiseline. Zabranjeno je,
prilikom
proizvodnje,
u-potrebljavati
sintetička eterična ulja.
Proizvod mora udovoljavati slijedećim
uvjetima:
1) da ne sadrži više od 78% vode, 15%
kuhinjske soli u odnosu na suhu tvar, 9%
pepela u odnosu na suhu tvar u koju nije
uračunata kuhinjska sol i 0,1% pije-ska;
2) da ima izgled, miris i okus svojstven
gorušici;
3) da je mazive konzistencije, ho-omogen i
bez grudica.
Senf, industrijski dobiven proizvod mo-že se
proizvoditi prema proizvoĎačkoj specifikaciji
proizvoĎača,
a
prema
sen-zorskim
svojstvima, gotov proizvod treba imati
senzorska svojstva za okus “estragon”.
Napomena:
Proizvodi moraju odgovarati odredbama Zakona o hrani (N.N.46/07), kao i propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani te Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe
(N.N. 85/06) kao i ostalim propisima koji reguliraju predmetno područje.
21.5.MED
Red.
broj
1
Naziv
Med
Jed
.
mj.
KG
Koliĉin
a
punjenj
a
0,02
Osnovna svojstva
Sukladno odredbama predmetnog pravil-nika
med jest sladak, gust, viskozni, te-kući ili
kristaliziran proizvod što ga me-donosne
pčele proizvode od nektara cv-jetova
medonosnih biljaka ili od medne rose, koje
pčele skupljaju, dodaju mu vla-stite specifične
tvari i odlažu u stanice sa-ća da sazrije.
Prema podrijetlu medonosnih biljaka pro-izvod
treba biti “nektarni med”. Nektarni med je
proizvod što ga pčele proizvode od nektara
medonosnih biljaka različitih vrsta (lipa,
bagrem, kadulja, livadno bilje i dr.), a može biti
monoflorni i poliflorni.
Med treba biti tekuće konzistencije, a poželjno je
da u trenutku prijema nije kristaliziran. Mora
odgovarati svim uvjetima za “nektarni med” koji
su propisani predmetnim pravilnikom.
S obzirom na namjenu, proizvod se može
pakirati u kantice zatvorene foli-jom, tube,
vrećice ili neku drugu pogodnu ambalažu.
Napomena:
Opis predmetnog proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o kakvoći meda i drugih
pčelinjih proizvoda (N.N. 20/00).
Pored navedenog, proizvod mora odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju, Zakona o stočarstvu (N.N. 70/97; 36/98; 76/99; 151/03) Zakona o hrani (N.N.
46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće uporabe
(N.N. 85/06).
21.6. MINERALNA VODA
Red.
broj
1
Naziv
Prirodna gazirana
mineralna voda
Jed
.
mj.
L
Koliĉin
a
punjenj
a
1,5 L
Osnovna svojstva
Sukladno odredbama predmetnog
pravil-nika
prirodna
gazirana
mineralna voda je voda kojoj je dodan
CO2
koji
nije
podrijetlom
iz
vodonosnika iz kojeg potječe voda.
Napomena:
Proizvod treba odgovarati odredbama Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim
izvorskim vodama.(N.N. 73/07).
Pored navedenog, proizvod moraj odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.7.OCAT
Red.
broj
1
Naziv
Ocat jabuĉni
Jed
.
mj.
L
Koliĉina
punjenja
Osnovna svojstva
1
Ocat jabučni, sukladno odredbama
pred-metnog pravilnika
pripada
proizvodima naziva "voćni ocat" što
znači da je dobi-ven iz voćnog vina
biološkim
postupkom
octene
fermentacije. Proizvod mora udovoljavati
slijedećim
temeljnim
zahtjevima:
1) da je bistra tekućina svojstvene
boje i mirisa po upotrijebljenoj
sirovini;
2) da sadrži najmanje 50 g/L
ukupnih kiselina računato kao
octena kiselina;
3) da udio alkohola nije veći od 0,5
% vol;
4) da sadrži najviše 170 mg/L SO2,
od toga slobodnog SO2 najviše 30
mg/L.
Iznimno, voćni ocat koji nosi:
a) oznaku izvornosti ili oznaku
zemljopis-nog podrijetla sukladno
odredbama Pra-villnika o oznakama
izvornosti i oznaka-ma zemljopisnog
podrijetla hrane;
b) oznaku “tradicionalan ugled”
sukladno odredbama Pravilnika o
priznavanju po-sebnih svojstava
hrane i dodjeli oznake “tradicionalan
ugled”;
c) znak “ekoproizvod” sukladno
odredba-ma Pravilnika o postupku i
uvjetima za
stjecanje znaka
ekološkog proizvoda;
ne smije sadržavati manje od 25 g/l
uku-pnih kiselina računato kao
octena kiseli-na.
Napomena:
Opis predmetnog proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o vinskom i voćnom octu (N.N.
121/05; 53/06), a sukladno odredbama Zakona o vinu (N.N. 96/03).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.8. RIŢA
Red.
broj
1
Naziv
Riţa
Jed.
mj.
KG
Koliĉina
punjenja
1
Osnovna svojstva
U skladu s odredbama predmetnog pravi-lnika
riža pripada skupini "oljuštene žita-rice».
Pored
ostalih
parametara
propisa-nih
predmetnim
pravilnikom,
riža
mora
udovoljavati slijedećim uvjetima:
- pri kuhanju zrna moraju jednakomjerno
nabubriti, održati oblik, ne smiju se ras-kuhati i
slijepiti;
- okus i miris kuhane riže mora odgova-rati
vrsti i sorti, a ne smije sadržavati st-rane
okuse i mirise;
- može sadržavati do 15% vode.
Ovisno o načinu tehnološke obrade, riža se
razvrstava i stavlja na tržište pod nazi- vom:
oljuštena riža, bijela riža, polubijela riža,
parena riža ("parboiled"), bijela pare- na riža.
Zahtjeva se "bijela riža" koja je dodatno
polirana odnosno glazirana te oblika i veličine
zrna
propisanih predmetnim pravilnikom.
Kak-voća bijele riže takoĎer mora biti u skladu
s odredbama predmetnog pravilnika.
Napomena:
Opis predmetnog proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o žitaricama, mlinskim i
pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (N.N. 78/05).
Pored navedenog, proizvod mora odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.9. SOL
Red.
broj
1
Naziv
Sol kuhinjska jodirana
Jed
.
mj.
KG
Koliĉin
a
punjenj
a
Osnovna svojstva
1
Sol za prehranu ljudi je proizvod kristali-zacije
koji se pretežito sastoji od natrije-vog klorida.
Sol treba biti dobivena isključivo iz morske
vode (morska sol). Sol za prehranu ljudi koja
se stavlja u promet mora udovoljavati
slijedećim temeljnim zahtjevima:
1) da sadrži najmanje 97% NaCl, računano na
suhu tvar proizvoda, bez dodanih adi-tiva;
2) da ne sadrži više od 0,5% vode, osim
morske soli koja može sadržavati do 7% vode;
3) da ne sadrži strane primjese vidljive
neposrednim opažanjem;
4) da je bez mirisa i bijele boje s neznat-nom
nijansom druge boje;
5) da 20%-tna vodena otopina reagira neutralno na lakmus-papir;
6) da je jodirana s 25 mg kalijeva jodida (KJ)
na jedan kilogram proizvoda, ili odgovarajućom količinom natrijevog jodida
(NaJ), natrijevog jodata (NaJO3), ili kalijevog
jodata (KJO3), tako da jedan kilo-gram
proizvoda računajući i prirodni jod ne sadrži
manje od 20 mg ni više od 30 mg kalijevog
jodida, a što odgovara koli-čini joda od 15-23
mg na kilogram proizvoda.
Prema veličini čestica proizvod se treba
označavati kao “sitna sol” čije su čestice
takve veličine da najmanje 80% soli prola-zi
kroz sito veličine rupica 1,3 mm u kvadratu.
Napomena:
Opis predmetnog proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za sol
za prehranu ljudi (N.N. 15/97).
Pored navedenog, proizvod moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.10.ŠEĆER
Red.
broj
1
Naziv
Šećer u kristalu
Jed
.
mj.
KG
Koliĉin
a
punjenj
a
do 50
Osnovna svojstva
Sukladno odredbama Pravilnika o šećeru
i ostalim saharidima, njihovim otopinama
te škrobu i škrobnim sirupima pod
šećerom se podrazumijeva disaharid saharoza β-D-fruktofuranozil-α-D- glukopiranozid (IUPAC 1990) koji se dobiva po
odgovarajućem tehnološkom postupku iz
šećerne repe ili šećerne trske. Zahtijeva
se nabava šećera u kris-talu koji se na
tržište stavlja pod nazivom «šećer ili bijeli
šećer», a označava pročiš-ćenu i
kristaliziranu saharozu bijele boje, slatkog
okusa, bez stranog mirisa, okusa i
mehaničkih primjesa, ispravne tržišne
kakvoće, slijedećih svojstava:
a) polarizacija -najmanje 99,7 0Z;
b) količina invertnog šećera –najviše
0,04% masenog udjela;
c) gubitak sušenja –najviše 0,06% masenog udjela;
d) tip boje –najviše 9 bodova.
Šećer može biti sortiran i prema veličini
kristala, a sukladno definiranim oznakama granulacije.
Proizvod mora biti pakiran u vreće koje
osiguravaju zdravstvenu ispravnost i
kakvoću proiz-voda (natron i propilen).
Napomena:
Opis predmetnog proizvoda usklaĎen je s Pravilnikom o šećeru i ostalim saharidima,
njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima (N.N. 174/04; 90/05).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.11. ULJE
Red.
broj
1
2
Naziv
Ulje jestivo rafinirano
suncokretovo
Ulje maslinovo
Jed.
mj.
Koliĉina
punjenja
L
1
L
1
Osnovna svojstva
Proizvod, sukladno odredbama predmet-nog
pravilnika, pripada u grupu “jestivih ulja s
naznakom sirovina od kojih su proizvedena»,
a stavlja se u promet kao
«jestivo
suncokretovo ulje». Dobiva se postupkom
rafinacije od sirovog sunco-kretovog ulja, uz
uvjet da sadržaj drugih ulja ne prelazi 3%.
Pored
ostalih
parame-tara
propisanih
predmetnim pravilnikom, jestivo suncokretovo
ulje mora udovolja-vati slijedećim temeljnim
zahtjevima:
1) da je svojstvene boje i da je bistro na
0
temperaturi od 20 C;
2) da je neutralnog do svojstvenog mirisa, bez
stranog i/ili užeglog mirisa i okusa;
3) da sadrži najviše 0,2% slobodnih mas-nih
kiselina (izraženih kao oleinska kiseli-na);
4) da mu peroksidni broj nije veći od 5 mmola
O2/kg;
5) da sadrži najviše 0,2% vode i tvari hla0
pljivih na temperaturama od 105 C.
ProizvoĎač prije početka proizvodnje mo-ra
imati evidencijski list o proizvodu.
Rok uporabe proizvoda mora biti najma-nje 12
mjeseci.
Proizvod se sukladno odredbama predmetnog pravilnika stavlja na tržište kao
"maslinovo ulje". Maslinovo ulje sastavljeno je od rafiniranog maslinovog ulja i
djevičanskih maslinovih ulja, a dobiva se
miješanjem rafiniranog maslinovog ulja i
djevičanskih maslinovih
ulja osim maslinovog ulja lampante, koji ne sadrže više od 1
grama slobodnih masnih kiselina iz-raženih
kao oleinska kiselina na 100 gr-ama
proizvoda i koji udovoljava svim za-htjevima
karakterističnim
za
ovu
katego-riju,
propisanih predmetnim pravilnikom.
Ambalaža u koju se pakira maslinovo ulje
mor4a imati zatvarač koji se nakon prvog
otvaranja ne može dovesti u prvobitno stanje
Napomena:
Kakvoća proizvoda usklaĎena je s odredbama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za
jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze, umake,
preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti (N.N. 39/99; 34/02)
(proizvod pod stavkom 1) te pravilnika o uljima od ploda i komine maslina (N.N.
63/06) (proizvod pod stavkom 2).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.12. VOĆNI SOK
Red.
broj
Naziv
1
Jed.
mj.
Voćni sok
Koliĉina
punjenja
L
Osnovna svojstva
0,20
1
100 % JUICE dobiven od voća,
bez dodataka šećera i drugih
dodataka. Treba biti upakirani u
«tetra-brick»
ili
«combibloc»
ambalažu od kaši-rane folije, a
zbog načina konzumacije, na
ambalaži od 0,2 L treba biti
pričvršćena slamka.
- Mogući su razni okusi
Napomena:
Opis proizvoda pod rednim brojem 1 usklaĎen je s Pravilnikom o voćnim sokovima i
nektarima te njima srodnim proizvodima (N.N. 152/05). Opis proizvoda pod rednim
brojem 3 usklaĎen je s odredbama Pravilnika hrani za posebne prehrambene
potrebe (N.N. 80/04) (proizvod pod stavkom 3).
Pored navedenog, svi proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima opće uporabe (N.N. 85/06).
21.13. ZAĈINI
Red.
broj
Naziv
Jed.
mj.
1
Papar crni mljeveni
KG
2
Paprika crvena slatka
mljevena zaĉinska
KG
2
Paprika crvena slatka
mljevena zaĉinska
KG
Koliĉina
punjenja
0,05-0,1
0,05-0,1
0,05-0,1
Osnovna svojstva
Proizvod se stavlja u promet kao “mlje-veni
crni papar”, a predstavlja osušen nedozrio
cijeli plod papra (Piper nigrum L.).
Proizvod mora udovoljavati ovim uvjeti-ma:
1) da ne sadrži više od 14% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pe-pela
ni više od 17,5% sirovih vlakana;
3)) da ne sadrži više od 2% organskih
primjesa, ni više od 0,4% mineralnih
primjesa;
4) da sadrži najmanje 4,5% piperina;
5) da sadrži najmanje 0,7 ml hlapljivog
eteričnog ulja papra u 100 g proizvoda.
Proizvod treba biti upakiran u ambalažu
koja osigurava očuvanje kvalitete proiz-voda
do trenutka otvaranja.
Proizvod se dobiva mljevenjem zrelih
plodova paprike (Capsicum annum L. Var.
longum, grossum, abreviatum, typicum, itd).
Melju se perikarp i sjeme. Boja proizvoda
mora biti karakteristično crvena, crvenonarančasta ili blijedo-crvena. Okus mora biti
svojstven, miris ugodan i karakterističan,
bez stranog mirisa i stranih primjesa.
Crvena slatka mljevena začinska papri-ka
proizvodi se od zdravih i zrelih plo-dova
prve i druge berbe slatkih sorti paprika. Ova
kvaliteta paprike može sa-državati mali dio
ljutih plodova, i ne smije sadržavati više od
10%
mjestimice
izblijedjelih
dijelova
perikarpa.
Pored ostalih parametara propisanih
predmetnim pravilnikom, crvena slatka
mljevena začinska paprika mora udovoljavati slijedećim uvjetima:
1) da ne sadrži više od 11% vlage;
2) da ne sadrži više od 7,5% pepela ni više
od 0,55% pepela neotopivog u HCl u
odnosu prema suhoj tvari;
3) da sadrži najviše 16% eterskog ekstrakta u odnosu prema suhoj tvari;
4) da na 1 kg suhe tvari sadrži najmanje 2 g
kapsantina i jedva primjetljivu koli-činu
kapsaicina.
Proizvod se pakira u pergamentne vrečice obložene izvana celofanom ili kaši-rane
alufolijske vrečice. Ambalaža mora biti čista
i izraĎena od takvog materijala koji ne
propušta svjetlost, vodu i ulje.
Red.
broj
3
Naziv
Lovorov list
Jed.
mj.
KG
Koliĉina
punjenja
Osnovna svojstva
Sušeni list lovor ( Laurus nobilis).
Proizvod se pakira u pergamentne vrečice obložene izvana celofanom ili kaši-rane
alufolijske vrečice. Ambalaža mora biti čista
i izraĎena od takvog materijala koji ne
propušta svjetlost, vodu i ulje.
0,05 – 0,1
Napomena:
Opis proizvoda usklaĎen je s odredbama članka 94. st. 1 Zakona o hrani (46/07).
Pored navedenog, proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na
temelju Zakona o hrani (N.N.46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o
predmetima
opće uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju
predmetno područje.
21.14. OSTALI PROIZVODI
Vanilin šećer
Prašak za pecivo
Šećer u prahu
Čokolada za kuhanje
Kakao
Cimet
Rum
Kvasac pekarski svježi ili instant
Limunska kiselina
Sojini medaljoni
Sojine ljuskice
Dvopek - proizvod sukladno odredbama predmet-nog pravilnika pripada u “pekarske
proiz-vode” odnosno “kruh posebnih vrsta”, a predstavlja rezani, dodatno pečeni kruh
posebnih senzorskih osobina s količinom vode do 7%. Dvopek treba biti proizveden
iz tijesta dobivenog od pšeničnog brašna T-550 te mu nije potrebno dodavati suho
voće. Rok uporabe proizvoda treba biti najma-nje 6 mjeseci.
Jeĉmena kaša - proizvod koji se s obzi-rom na namjenu, sastav, osobine i vrste
tehnološkog procesa razvrstava i stavlja na tržište pod nazivom “oljuštene žitari-ce”.
Dobiva se ljuštenjem ili drugom od-govarajućom obradom zrelih i dobro oči-šćenih
zrna ječma. Pored ostalih uvjeta kakvoće za oljuštena žita koje mora ispu-njavati,
ječmena kaša može sadržavati do 5% lomljenih zrna. Masa pakovine treba biti 1 kg.
Napomena:
Namirnice trebaju odgovarati Pravilniku o žitaricama, mlinskim i pekarskim
proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (N.N. 78/05).
Umjetni zaslaĊivaĉ : pakovina treba sadržavati 500-600 „tabletica“
Djeĉja hrana – preraĎena hrana na bazi žitarica koja obuhvaća jednostavnu hranu
na bazi žitarica koja se p'riprema ili se mora pripremati s mlijekom ili
odgovarajućom hranjivom tekućinom. Traže se razni okusia. Med, čokolada, voće,
karamela, riža isl.
Napomena:
Proizvod treba odgovarati odredbama Pravilnika o hrani za dojenčad i malu djecu te
preraĎenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu
Keks za dijabetiĉare – namjenjen osobama sa smetnjom u metabolizmu UH
Napomena:
Proizvod treba odgovarati odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene
potrebe
Ţitne pahuljice – kukuruzne, rižine, ječmene, zobeneraznih oblika sa ili bez dodatka
čokolade
Krem proizvod tipa Nutella, Linolada, Ĉokolino namaz – sukladno odredbama
Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim
proizvodima NN 73/05
Voćne kašice tipa Frutek, Hipp, Bebivita – voćne kašice namjenjene za prehranu
djece. Traže se okusi jabuka, marelica, breskva, banana i kombinacije tih okusa
Napomena
Svi proizvodi moraju odgovarati i ostalim propisima donešenih na temelju Zakona o
hrani (N.N. 46/07), Zakona o mjeriteljstvu (N.N. 163/03), Zakona o predmetima opće
uporabe (N.N. 85/06) te ostalim propisima koji reguliraju predmetno područje.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
565 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content