close

Enter

Log in using OpenID

BOSNA I HERCEGOVINA - Federalna uprava za inspekcijske poslove

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
FEDERAL DEPARTMENT FOR
INSPECTION AFFAIRS
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
IZVJEŠTAJ O RADU
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ZA 2012. GODINU
Sarajevo, januar 2013. godine.
_____________________________________________________________________________________________________________
Sarajevo, Fehima eff. Čurčića br. 6., Tel: ++387 33 563 360, Fax: +387 33 563 361
2
S A D R Ž A J :
Poglavlje
broj
Naslov poglavlja
Str.
Broj
I.
Osnivanje .............................................................................................
3
II.
Sjedište .................................................................................................
3
III.
Organizacija / Nadležnost....................................................................
4
IV.
Kadrovski resursi..................................................................................
6
V.
Opremanje Uprave / Finansijska sredstva..........................................
6
VI.
Ostvareni rezultati u 2012.g., .............................................................
- ukupni na nivou Uprave
- po organizacionim jedinicama (u prilogu)
8
VII.
Prioriteti daljeg djelovanja...................................................................
29
VIII.
Odnosi sa kantonalnim inspekcijama .................................................
30
IX.
Edukacije..............................................................................................
31
X.
Odnosi s javnošću.................................................................................
32
XI.
Zaključak..............................................................................................
32
3
I. Osnivanje
Federalna Uprava za inspekcijske poslove, funkcioniše već četiri godine kao
samostalni federalni organ uprave. Reformom inspekcija u Federaciji BiH osnovana
Federalna Uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa Zakonom o inspekcijama u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 69/05), kao i Zakonom o
izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne
uprave („Službene novine Federacije BiH”, broj 61/06). Navedenim zakonskim osnovom
resorne nadležnosti 10 (deset) federalnih inspekcija iz 8 (osam) federalnih ministarstava
prenesene u nadležnost Federalne uprave za inspekcijske poslove, tako da je Uprava
počela zvanično sa radom 01. januara 2007.godine, kada su inspektori i glavni inspektori u
federalnim organima uprave preuzeti i nastavili rad u sastavu samostalnog federalnog
organa uprave za inspekcijske poslove, pri čemu je došlo i do prenošenja njihovih
skromnih sredstava rada.
Federalna uprava za inspekcijske poslove od svoga osnivanja do danas nastoji da
kontinuirano upotpunjava kadrovsku strukturu uposlenih i da vrši osavremenjavanje
neophodnih sredstava i procesa rada.
II. Sjedište
Sjedište Federalne uprave za inspekcijske poslove je u Sarajevu a isto je određeno
Zakonom o inspekcijama u Federaciji BiH. Shodno Odluci Vlade Federacije BiH Uprava
se od 01.09.2009.g., preselila na novu lokaciju u zakupljene prostorije na adresi Ul.
Fehima ef. Čurčića br.6, Sarajevo, gdje su znatno povoljniji uslovi rada ali još uvijek su sa
aspekta raspoloživog prostora nedostatni u odnosu na stvarne potrebe za smještaj novih
kadrova i operativni rad.
U pogledu teritorijalnog djelovanja federalnih inspekcija Uprava ima detaširane urede u
kojima rade inspektori unutrašnje kontrole i to: u Mostaru, Tuzli, Bihaću i Zenici. Takođe
Uprava je organizovala inspekcijski nadzor roba u spoljnotrgovinskom-graničnom
prometu na 6 graničnih prelaza i 7 carinskih ispostava-mjesta carinjenja, gdje tri inspekcije
/tržna, sanitarna i poljoprivredna-fitosanitarna/ vrše inspekcijske kontrole sa aspekta
kvalitete i zdravstvene ispravnosti roba prilikom uvoza i izvoza.
4
III. Organizacija / Nadležnost
Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalne Uprave za inspekcijske poslove,
koji je 24.08.2011.g., usvojila Vlada Federacije BiH utvrđene su slijedeće organizacione
jedinice, koje odgovaraju funkcionalnim potrebama Uprave i to;
1. Kabinet direktora,
2. Sektor za pravne i opšte poslove,
3. Sektor za žalbe i pravnu zaštitu,
4. Sektor za materijalno-finansijske poslove
5. Sektor za tehniĉku podršku i plansko-analitičke poslove
6. Inspektorat tržišno – turističke inspekcije
7. Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije
8. Inspektorat inspekcije rada
9. Inspektorat urbanističko – ekološke inspekcije
10. Inspektorat saobraćajne inspekcije
11. Inspektorat poljoprivredene inspekcije
12. Inspektorat šumarske inspekcije
13. Inspektorat vodne inspekcije
14. Inspektorat veterinarske inspekcije
15. Inspektorat tehniĉke inspekcije
Nadležnost
Uprava vrši inspekcijske poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su prema
Zakonu o inspekcijama u Federaciji BiH organizirane u njezinom sastavu i to:
 Poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora,
 Donosi provedbene propise, opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 Rješava o žalbama na prvostepena rješenja kantonalnih inspektora donesenih na
osnovu federalnih propisa,
 Koordinira rad kantonalnih i federalnih inspekcija,
 Prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i uprava za
inspekcijske poslove iz nadležnosti datih federalnim propisima, kao i obavlja druge
poslove određene ovim zakonom i drugim propisima.
Detaljne nadležnosti resornih inspekcija organizovanih unutar Uprave definisane su
kroz preko 100 zakona (33 sistemski i/ili vezani i ostalo materijalni) te kroz podzakonske
akte donešene po osnovu tih zakona, odnosno više od 800 različitih provedbenih propisa.
5
ORGANIZACIONA SHEMA
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
PREMA PRAVILNIKU O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI
6
IV. Kadrovski resursi
Za vršenje poslova iz nadležnosti Uprave, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta, utvrđeno je ukupno 219 izvršilaca i to: 16 rukovodećih
državnih službenika (direktor, sekretar Uprave, 4 pomoćnika direktora i 10 glavnih
federalnih inspektora), a od ostalih 203 izvršioca: državni službenici su 176 (od kojih je
159 federalnih inspektora, 17 ostalih državnih službenika) i 24 namještenika i 3 savjetnika
direktora.
Trenutno Uprava ima 151-og zaposlenika i to:120 federalnih inspektora (od čega je 10
glavnih inspektora, 45 na graničnim prelazima i mjestima carinjenja i 65 u unutrašnjoj
kontroli) te 11 ostalih državnih službenika i 20 namještenika. Nacionalna struktura
uposlenih Upravi je slijedeća; bošnjaka 105 ili 69,54%, hrvata 42 ili 27,82%, srba 1 ili
0,66% i ostalih 3 ili 1,99% od čega je 15 rukovodećih državnih službenika; 10 bošnjaka ili
66,66 %, 4 hrvata ili 26,66% i 1 srbin ili 6,66% srba.
U odnosu na važeći Pravilnik nedostaje 67 izvršilaca prevashodno inspektora, od čega je
neophodna popuna 16 izvršilaca /13 drž. službenika i 3 namještenika/ o čemu je na zahtjev
Uprave Vlada Federacije BiH dala saglasnost iz planiranih budžetskih sredstava Uprave
koja su predviđena za 2013. godinu.Uprava je od 01.09.2009.g., u skladu sa Odlukom
Vlade Federacije BiH sa sjedištem u zakupljnim prostorijama na adresi u ul. Fehima ef.
Čurčića br.6, Sarajevo, gdje su uslovi za rad bolji ali još uvjek nezadovoljavajući u odnosu
na stvarne potrebe za smještaj kadrova i operativni rad.
V. Opremanje Uprave / Finansijska Sredstva
U cilju obavljanja efiksnijeg i savremenijeg inspekcijskog nadzora u vremenskom
razdoblju od 2007.g., do 2013.g., godine Uprava je izvršila opremanje inspekcija vrlo
vrijednom i značajnom opremom, dijelom iz budžetskih sredstava a drugim dijelom iz
međunarodnih projekata koji pružaju razvojnu potporu inspekcijama, počev od; vozila,
uniformi, zaštitne opreme, laboratorijske opreme za granično uzorkovanje, informatičke i
biro opreme, audio konferencijske opreme za obuku inspektora i prezentaciju, opreme za
zaštitu imovine u službenim prostorijama uprave /alarm i oprema za video nadzor/, autogume, GPS, pojedinačni elementi kanc. namještaja /vješalice, klub stol, stolice, radni
stolovi/, softver za pojednostavljenje postupka inspekcijskog nadzora, klima uređaja za
prostoriju centralnog servera i uređaj za evidenciju radnog vremena uposlenika Uprave.
Jedan od većih projekata kojeg je Uprava uspješno završila jeste projekat „einspektor” koji je implementiran u samoj Upravi i u 8 Kantonalnih uprava za inspekcijske
poslove koje su izrazile interes i pristupile osavremenjavanju rada inspekcija.
Uprave u kojima je implementiran projekat „e-inspektor” odnosno implementiran
informacioni sistem su:
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, Tuzla
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK, Zenica
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK, Goražde
7
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK, Bihać
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kanton 10, Livno
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZHK, Široko Brijeg
- Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, Sarajevo
- Ministarstvo privrede SBK – Inspektorat, Travnik
Navedeni projekat se sastojao od dva dijela: nabavka računarske i mrežne opreme te
nabavka i iplementacija Informacionog sistema „E-inspektor”.
U okviru navedenog projekta izvršena je nabavka, instalacija, konfiguracija opreme i
softvera, obuka korisnika i administratora za rad u informacionom sistemu „e-inspektor”.
Također je izvršeno povezivanje navedenih kantona sa Federalnom upravom sa
inspekcijske poslove, Sarajevo te je podešena razmjena podataka o subjektima nadzora i
izvršenim inspekcijskim nadzorima.
Svi navedeni podaci se objedinjavaju u registar inspekcijskih pregleda (RIP). Sve
navedene kantonalne uprave uspješno koriste sistem u svome radu.
Tokom narednog perioda navedeni sistem će se po potrebi nadograđivati potrebnim
modulima i razvijati shodno savremenim tokovima i potrebama ove Uprave.
U 2012.g., u Upravi je otvoren novi projekat koji će biti implementiran tokom
naredne tri godine i isti će biti realiziran u koordinaciji Uprave a odnosi se na uvezivanjeharmonizaciju „ostrvskih”-samostalnih baza podataka u organima Federacije BiH i
organima Bosne i Hercegovine kroz projekat „ICIS” Svjetske Banke, u cilju razmjene
relevantnih informacija koje bi svim organima koje učestvuju u razmjeni dogovorenih
podataka podigli nivo efikasnosti i transparentnosti. Radi se o grant sredstvima u visini
2.250.000,00 $ za čiju će implementaciju Federcija BiH trebati oformiti PIU jedinicu.
U 2012.g., Uprava je instalirala GPS sistem za praćenje vozila koji nam omogućava
kontrolu upotrebe vozila odnosno upravljanje kompletnim voznim parkom Uprave. Efekti
uvođenja navedenog sistema ogledaju se u efikasnijem korištenju voznog parka, smanjena
potrošnje goriva, manje udesa i kvarova na vozilima. Uvođenjem GPS sistema postignut je
veći stepen vođenja evidencija i izvještavanja o voznom parku. Uprava će u buduće kao i
u prethodnom periodu permanentno voditi pažnju o osnovnim sredsvima/vozilima u
smislu zanavljanja onih vozila čija dotrajalost dolazi u kritičnu fazu zbog opšteg stanja i
pređenih kilometara. U 2012.g., Federalna uprava za inspekcijske poslove radila je na
komunikacijskom osavremenjavanju interne internetske mreže u svojim službama te
stavila je u funkciju savremeni uređaj za evidenciju radnog vremena uposlenika na
slijedećim lokacijama; u sjedištu Uprave u Sarajevu i u detaširanim uredima; u Zenici,
Tuzli i Mostaru.
Uprava će nastojati i u 2013.g., da putem Vlade Federcije BiH osigura prostor za
skladištenje oduzetih roba, kako bi se stvorili uvjeti za odlučnije djelovanje inspekcija u
sferi sivog tržišta.
U zadnjem kvartalu 2012.g. Uprava je uspješno završila rekonstrukciju sever sobe u kojoj
su ugrađeni novi serverski ormari, novi sistem klimatizacije i kontrole temperature,
rekonstrukcija aktivne i pasivne mrežne opreme.
8
Finansijska sredstva
Nakon usvajanja budžeta za 2012. godinu u visini 8.160.786,00 KM Federalna
Uprava je nakon unutrašnjeg prestrukturiranja, preraspodjele i rebalansa budžetskih
sredstava raspolagala sa operativnim budžetom u visini 7.770.732,00 KM.
Očekuje se izvršenje budžeta za 2012. godinu u visini cca 7.474.000,00.KM odnosno
96,18%. U okviru naznačenih sredstava treba istaći da je Uprava utrošila cca 446.127,00
KM budžetskih sredstava na ime putnih troškova.
Uvažavajući opredjeljenja Vlade Federacije BiH u projeciranju budžeta za
2013. godinu. Upravi je za obavljanje resorne djelatnosti u projekcijama budžeta
odobrena sredstva u visini 8.159.613,00 KM od čega je za kapitalne izdatke-nabavku
stalnih sredstava (nabavka opreme i investiciono održavanje) planiralno sredstava u visini
400.000,00 KM.
Planirana sredstva u visini od 1.182.701,00 KM se odnose na pokriće troškova za:
izdatke za energiju i komunalne usluge, nabavku materijala, izdatke za prevoz i gorivo,
unajmljivanje imovine i opreme, izdatke za tekuće održavanje, osiguranje, bankarske
usluge i usluge platnog prometa i ostale ugovorene usluge.
Realizacija planiranih nabavki bit će predmet detaljnog Plana nabavki-materijalno
tehničkih sredstava koji je sastavni dio godišnjeg Programa rada Uprave a koji će biti
realiziran u skladu sa utvrđenim Pravilnikom o nabavci roba, usluga koji je utvrdila
Uprava u skladu sa ZJN BiH.
Ostatak sredstava do ukupnog projektovanog godišnjeg budžetskog iznosa Uprave u visini
5.327.186,00 predviđen je za bruto plaće i naknade, doprinose poslodavca u visini
559.355,00 KM te nakanade za troškove zaposlenih u visini 690.371,00 KM.
VI. Ostvareni rezultati Uprave u 2012 g.
Ukupni na nivou Uprave (kumulativni pokazatelji)
VI.(1.) Opšti i pravni poslovi
Pisarnica Federalne Uprave za inspekcijske poslove u 2012.g., pored zakonskog
redovnog postupanja u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju radi i elektronski,
u smislu zaprimanja i distribucije službene dokumentacije. Radom pisarnice u 2012.
godini kroz elektronsku poštu ukupno je obrađeno/skenirano 50.375 dokumenata.
Uprava je u 2012. godini putem pisarnice ukupno zaprimila 35.386 različitih akta i
predmeta, od čega je po djelovodniku predmeta i akta zaduženo 4.999 akata, po upisniku
prvostepenih predmeta UP I zaduženo je predmeta i akata 10.718, po upisniku
drugostepenih predmeta UP II zaduženo je 228 predmeta i akata. Zaprimljeno je vezanih
akata za ranije otvorene predmete ukupno 19.321 (za Sektor žalbi 12.340 i druge org.
jedinice 6.981). Putem automatskog aparata zaprimljeno je i dostavljeno na nadležno
postupanje 120 prijava građana.
9
Putem otpremne službe BH Pošte Uprava je otpremila ukupno 14.989 akata /putem
pisarnice 8.716 različitih akata kao i putem odjela koji prati registar novčanih kazni 6.273
prekršajnih naloga/. Po osnovu eksterne otpreme akata putem pisarnice zabilježeni su
troškovi poštanskih usluga u visini 18.620,00 KM i troškovi poštanskih usluga za dostavu
prekršajnih naloga putem odjela koji prati registar novčanih kazni u visini 10.908,28 KM,
što predstavlja ukupne troškove u iznosu 24.890,28 KM.
U 2012.godini u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove evidentirano je 1.436
ulaznih faktura te 2.485 putnih naloga. Putem odjela ove Uprave koji prati registar
novčanih kazni u 2012. godini uneseno je 6.481 prekršajni nalog. Prema internoj
evidenciji ove Uprave u periodu 2007-2012.g., izdato je ukupno prekršajnih naloga u
visini 40.218.960,00 KM a preuzeti podaci iz Registra novčanih kazni bilježe iznos
konačnih i izvršnih prekršajnih naloga u visini 20.637.063,00 KM od čega je plaćeno
15.984.637,25 KM.
Po rješenju Arhiva Federacije BiH Uprava je otpočela sa pripremnim aktivnostima
uništenja izlučene arhivske građe, čiji je rok čuvanja istekao a isto obuhvata
dokumentaciju iz perioda 1996.g.-2006.g.
VI.(2.) Zastupanje Uprave po prekršajnim nalozima i drugostepeno postupanje
Sektor za žalbe i pravnu zaštitu u svojstvu pravnog zastupnika Federalne uprave za
inspekcijske poslove zaprimio je u 2012.godini 2.280 sudskih poziva za usmeni pretres po
izdatim prekršajnim nalozima po kojima su okrivljeni subjekti nadzora zatražili sudsko
odlučivanje. Od čega su predstavnici Uprave prisustvovali na 2.025 pretresa.
Od strane nadležnih općinskih sudova obustavljen je 255 predmet od čega je 11
predmeta u visini 9.312,00 KM obustavljeno zbog prethodno plaćene izrečene kazne po
prekršajnim nalozima koja je uslijedila prije sudske rasprave dok je 709 pretresa odgođeno
a za 60 predmeta evidentirano je propuštanje.
U okviru sudskog odlučivanja za 2.025 pretresa od ukupno utvrđenog iznosa
prekršajnih naloga u visini 2.492.223,00 KM nadležni općinski sudovi su; potvrdili 914
prekršajnih naloga u iznosu 1.117.591,00 KM, donijeli 745 uvjetnih kazni u iznosu
1.350.392,00 KM kao i 14 ukora u iznosu 16.140,00 KM te donijeli 12 presuda za
prekršaje u sticaju u visini 8.100,00 KM a još nisu poznate sudske presude za 340
predmeta koje se očekuju u 2013 godini.
Sektor za žalbe i pravnu zaštitu postupao je po drugostepenim predmetima
/žalbama/ gdje je primljeno 228 žalbi, od kojih je 118 odbijeno, 5 su odbačene, 26
poništeno rješenje i predmet vraćen na ponovni postupak, 19 žalbi su usvojene i predmeti
meritorno riješeni, 2 žalbe su poništene zbog nenadležnosti, 1 rješenje oglašeno ništavnim,
2 obustavljena zbog odustajanja, 8 proslijeđeno na nadležno postupanje drugom organu,
14 proslijeđeno prvo-stepenom organu na postupanje, 15 predmeta je odbijeno i pokrenut
upravni spor te je 18 žalbi u radu.
10
Odnos općinskih sudova u Federaciji BiH prema sankcijama koje izriče ova Uprava pored
navedenog najilustrativniji je ukoliko uporedimo prethodno iznijeti podatak iznosa
izrečenih prekršajnih naloga sa podatkom konačnih i izvršnih prekršajnih naloga iz
Registra novčanih kazni /vidjeti poglavlje VI.(1.)/, gdje je odnos približno 50 : 50 %.
Odnosno, u razlici sudskih konačnih predmeta do ukupno izrečenih prekršajnih naloga od
strane ove Uprave sadržani su predmeti; u postupku sudskog odlučivanja, obustave od
strane sudova, uvjetno izrečene kazne, ukori, predmeti na čekanju sudskog odlučivanja, na
čekanju na sudske preterese ili na čekanju na sudska rješenja. Poređenja podataka i
analize govore da kaznena politika sudstva daje motiv i podstrek prekršiocima da traže
sudska odlučivanja po izrečenim sankcijama, kako bi bili uvjetno kažnjeni ili oslobođeni
uz ukor, čime se i dalje proizvodi neuređena oblast nadzora koja multiplicira negativne
efekte u širim razmjerama.
Način na koji su općinski sudovi odlučivali kod izricanja sankcija utvrđenih zakonom
(kaznena politika kojom je broj izrečenih novčanih kazni gotovo izjednačen sa brojem
uvjetnih novčanih kazni), uzrokovala je pojavu da okrivljena lica u pravilu traže sudsko
odlučivanje po izdatim prekršajnim nalozima, jer je uvjetno kažnjavanje u svakom slučaju
blaže od bezuvjetnih novčanih kazni. U primjeni Zakona o prekršajima Federacije BiH,
ovakva kaznena politika sudova uzrokovala je upravo suprotno očekivanje od onog što je
zakonodavac imao u vidu kod donošenja zakona, a to je smanjenje opterećenja sudova
predmetima iz oblasti prekršaja.
Naime, zakonodavac je dajući mogućnost izdavanja prekršajnih naloga od strane
ovlaštenog organa, na način da okrivljenom izrekne minimalnu, početnu kaznu imao u
vidu da će okrivljeni dobrovoljno pristati na plaćanje takve kazne, obzirom da bi u slučaju
sudskog odlučivanja, mogao biti i strožije kažnjen, uz obavezu plaćanja i sudskih
troškova. Ovo dakle nije situacija u praksi rješavanja sudova.
VI.(3.) Inspekcijski nadzor
a) Redovni inspekcijski nadzori:
Federalna uprava za inspekcijske poslove putem redovnih aktivnosti inspekcija u
okviru vršenja:
- Kontrole uvoza prehrambenih i drugih roba na graničnim prijelazima,
- Kontrole i sprečavanje nelegalne djelatnosti pravnih lica iz više kontrolisanih djelatnosti;
trgovine, farmacije, poljoprivrede, veterinarstva, proizvodnje i prometa drvnih
sortimenata, eksploatacije voda i šljunka, eksploatacije mineralnih sirovinakamenoloma...
- Kontrole i sprečavanje prometa nekvalitenih naftnih derivata,
- Kontrole i sprečavanje nelegalne gradnje i zaštite okoliša,
11
- Kontrole i sprječavanje rada na crno u svim djelatnostima,
- Kontrole i spriječavanje nelegalnog prevoza putnika i tereta, i drugo
realizovala je niz aktivnosti prema subjektima nadzora, koje su imale preventivni ali i
represivni karakter gdje su izrečene i određene sankcije. Tako su u toku 2012. godine 10
Inspektorata ove Uprave izvršili ukupno 111.133 nadzora, od čega: 94.741 graničnih
nadzora i samostalnih i timskih nadzora u unutrašnjoj kontroli te pojačanom nadzoru
16.392. U pojačanom nadzoru inspekcije su od ukupno kontrolisanih 4.954 zaposlenika
zatekli 84 osoba bez regulisanog radno pravnog statusa /što čini 1,7% od ukupno
kontrolisanih radnika/, dok su u redovnim nadzorima federalni inspektori rada evidentirali
763 angažovana lica “na crno”, tako da u 2012.g. imamo ukupno 847 evidentiranih lica
“na crno”.
U okviru navedenih izvršenih inspekcijskih kontrola u 2012.g., uzeto je 9.311
uzoraka i to: u unutrašnjoj kontroli 3.507 (od čega se odnosi 3.386 na monitoring goriva,
77 uzorka veterinarske inspekcije i 44 uzoraka koje je uzela tržna inspekcija) a na
graničnim prelazima u postupku pregleda roba pri uvozu i izvozu roba uzeti su uzorci radi
laboratorijskih ispitivanja ukupno 5.804 uzoraka radi provjere kvaliteta roba i izdali
94.741 rješenja/uvjerenja i 1.626 certifikata. Inspektorati Uprave su u unutrašnjoj
kontroli 2012. g., sačinili 10.694 zapisnika, izdali 3.198 rješenja, podnijeli 35
prekršajnih prijava i izdali ukupno 4.259 prekršajnih naloga.
U okviru preventivnog djelovanja inspekcije su u unutrašnjoj kontroli kroz
izdata 3.198 rješenja od kojih je izdato u pojačanom nadzoru, naložile veći broj
upravnih mjera čime se nalagalo subjektima nadzora otklanjanje uočenih
nedostataka.
U budžet Federacije BiH po osnovu taksa i naknada za izdavanje
rješenja/uvjerenja i fito certifikata ostvaren je direktan prihod u budžet Federacije
BiH u visini 6.924.252 KM, koje su realizovale granične inspekcije prilikom uvoza i
izvoza roba.
Naknade za ceste u iznosu od 47.221,55 KM rezultat su rada saobraćajne
inspekcije. Tehnička inspekcija je ostvarila naknade u iznosu od 2.870,00 KM, a vodna
inspekcija u iznosu 70.620,00 KM od naknada za vode. Šumarska inspekcija je
inspekcijskim nadzorom pospješila uplatu naknada za šume /OKŠ/ u visini
1.153.224,00 KM, koju treba da kontroliše i Porezna uprava F BiH kao i uplatu
naknada za vode. Urbanističko-ekološki inspektorat je svojim radom posredovao u
naplati nakanada za zagađenje zraka u visini 3.975.000,00 KM. Treba napomenuti
da je poljoprivredna inspekcija u okviru nadzora datih finansijskih poticaja u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji zatražila od Federalnog min. poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva i povrat isplaćenih sredstva u visini 163.283 KM te
zatražila obustavu isplata za određene aplikante u visini 55.450,00 KM.
12
Finansijski efekti po ukupno izdatim prekršajnim nalozima očekuju se u
iznosu od dodatnih 4.357.431,00 KM i po prekršajnim prijavama 307.601,00 KM od
čega sa aspekta nadzora po državnim zakonima pripada Budžetu BiH 684.23,00 KM
po osnovu 491 prekršajnih naloga a po osnovu nadzora federalnih zakona Budžetu
Federacije BiH pripada 3.673.197,00 KM po osnovu izdatih 3.768 prekršajnih naloga
što zajedno sa ostvarenim uplatama sa graničnih prijelaza i carinskih ispostava,
naknadama za šume, vode, ceste, zagađenja zraka i vraćenim poticajima ukupni
finasijski efekti za 2012.g., iznose 17.001.503,00 KM .
U okviru izvršenih pregleda tržišne inspekcije u pogledu sprečavanja nezakonitog
poslovanja određenih društava kao i zaštite zdravlja potrošača ista je oduzela i na zakonit
način naložila uništenje robe u iznosu 1.200, 00 KM.
Takođe u inspekcijskim pregledima tržišna inspekcija je stavila privremeno van
prometa robe u vrijednosti 1.772.947,00 KM a na isti način je privremeno oduzeto
robe do odluke suda u vrijednosti 660,00 KM.
b) Posebni programi inspekcijskih nadzora – zajednički nadzori
U realizaciji planskih zadataka Uprave koji se odnose na zajedničke aktivnosti
inspektorata na aktivnostima koje se dotiču/dodiruju po prirodi subjekta ili kategorije
nadzora te posebnim programima rada koje je definisala ova Uprava u odnosu na potrebe
te Vlada Federacije BiH, u 2012.godini Uprava je uz učešće više inspektorata iz
organizacionog sastava Uprave te angažman jednog broja kantonalnih inspekcija /kontrola
kompjuterskih programa-softvera/ vršila nadzor u okviru sljedećih pojačanih nadzora:
b1). Nadzori po incidentima
Federalna uprava za inspekcijske poslove je u svim pojavnim incidentnim slučajevima u
skladu sa resornim nadležnostima inspekcija, djelovala putem neposrednih inspecijskih
nadzora te poduzimala zakonske mjere na zaustavljanju i ekspanziji negativnih posljedica
koje su rezultat incidenata, koji su se manifestovali u atmosferi, vodama i tlu, te pojavama
zaraznih bolesti kod ljudi i životinja kao ostalim vanrednim stanjima.
Nadležne inspekcije djelovale su u okviru službenog postupanja i po uloženim prijavama.
Tokom 2012. godine federalna vodna inspekcija zaprimila je 7 (sedam) dojava o
incidentima na vodama i vodnom dobru (r. Bosna, općina Visoko, r.Ljubina, općina
Vogošča, r. Usora, općina Tešanj, općina Visoko, r. Prača, općina Prača-Pale, r. Spreča,
općina Gračanica).
U većini slučajeva radilo se o zagađenjima manjeg intenziteta i bez većih štetnih
posljedica po okoliš i zdravlje ljudi i životinja. Izuzetno u rijekama Bosni i Prači gdje je
bio pomor ribe. Po svim dojavama reagovalo se u najkraćem mogućem roku.
13
Na osnovu laboratorijskih analiza urađenih od strane laboratorije Agencije za vodno
područje rijeke Save u četiri slučaja je utvrđen uzrok incidentnog zagađenja. U svim
slučajevima inspekcijske aktivnosti su obuhvatale i nadzor mogućih potencijalnih
uzročnika, a kroz utvrđivanje njihovih aktivnosti za pretpostavljeni period nastanka
incidenta.
Kada je riječ o djelovanju urbanističko-ekološke inspekcije u prošloj godini vršeni su
nadzori prioritetno na područjima-gradovima na kojima postoji koncentracija privrednih
subjekata koji svojim radom značajno utiču na kvalitet stanja u okolišu, kao Zenica,
Kakanj, Visoko, Lukavac, Jajce. U 2012.g., nije bilo izuzetno naglašenih zahtjeva odnosno
slučajeva incidentnih situacija i nesreća većih razmjera, izuzev kontrola operatora čiji rad
potencijalno može da izazove nesreću većih razmjera (Organika BH Lukavac, Površinski
kop Vrtlište RMU Kakanj /rad u noćnim satima i prekomjerna buka/.
Pored navedenog također su vršene redovne kontrole i ostalih rizičnih operatora, čija
djelatnost može da ugrozi živote ljudi, flore i faune; Arcelor Mittal Zenica, BSI Jajce i
Sisecam i GIKIL iz Lukavca pogotovo u slučajevima kada su zabilježene povećane
emisije u zrak u ograničenom vremenskom trajanju.
Federalna zdravstvena inspekcija u 2012.g., po pitanju incidentnih situacija u redovnim
nadzorima djelovala je preventivno te nije bilo vanrednih situacija.
U oblasti Veterinarske inspekcije nije bilo posebnih incidentnih slučajeva izuzev
kontinuiranog djelovanja koje je usmjereno na suzbijanje ranije konstatovanih zaraznih
bolesti ovaca, koza i goveda od bruceloze, kuge pčela, IAK konja, tbc goveda i dr.
Za sve slučajeve gdje su inspekcije konstaovale kršenje zakona a na osnovu konstatiranog
stanja i pribavljenih ekspertiza naglašenih pojava poduzet će se neophodne i zakonom
propisane upravne mjere u smislu utvrđivanja odgovornosti i obaveza saniranja nastale
štete kao i pokrenuti postupak sankcionisanja za odgovorna lica i subjekte, kako u domenu
prekršajne tako i krivične odgovornosti.
b2). Pojačani nadzori federalnih i kantonalnih inspekcija
- Zaštita autorskih prava pri distribuciji i korištenju softverskih programa
Nakon obuke kantonalnih i federalnih tržišnih inspektora u martu mj. 2012.g., vršene su
inspekcijske kontrole subjekata nadzora sa cijelog područja Federacije BiH u pogledu
posjedovanja, korištenja i distribucije licenciranih kompjuterskih programa-softvera.
Kontinurano vršenje inspekcijskog nadzora nad zaštitom autorskih prava kompjuterskih
programa u svrhe korištenja i prometovanja je već pokazalo rezultate ne samo u podizanju
svijesti privrednih subjekata u Federaciji BiH nego i u nedavno objavljenom Izvještaju o
napretku Evropske komisije za BiH kada su u pitanju EU integracije. Prva akcija
implementacije pojačanog nadzora zaštite autorskih prava korištenja i prometa
kompjuterskih programa na području Federacije BiH u aprilu 2012. godine, te nastavak
aktivnosti na ovom području je već proizvela značajne rezultate za cijelu Bosnu i
Hercegovinu, s obzirom da je ova oblast jedna od rijetkih koja je dobila pozitivnu ocjenu u
Izvještaju o napretku.
14
Tržišne federalne i kantonalne inspekcije su nakon prvog vala aktivnosti nastavile sa
kontinuiranim naporima na ovom području, a svi federalni i kantonalni inspektori u
Federaciji BiH su zaduženi da u okviru vršenja redovnih inspekcijskih kontrola vrše
inspekcijski nadzor nad zaštitom autorskih prava korištenja i prometa kompjuterskih
programa.
Prepoznato je da su navedene aktivnosti u mnogome unaprijedile rad i djelatnost domaćih
proizvođača kompjuterskih programa koji su do početka naglašenih aktivnosti bili izloženi
nelojalnoj konkurenciji. Inspekcije u Federaciji BiH su zadužene i za zaštitu drugih
autorskih prava propisanih zakonom, a svjesni smo činjenice da samo kontinuiranim
naporima možemo podignuti svijest o ovoj problematici jer je edukacija korisnika najbolji
put za ostvarenje naših dugoročnih ciljeva.
Kada je riječ o zaštiti autorskih prava iz segmenta kompjuterskih programa udruženja
proizvođača softvera-BSA izrazilo je spremnost da se nastave permanentne edukacije
inspektora kako bi stečena znanja tržišni inspektori mogli prenijeti i na privredne subjekte
u kojima budu vršili nadzor.
Kampanja u kojoj su učestvovale inspekcije u Federaciji BiH direktno doprinosi zaštiti
prava intelektualne svojine i ispunjenju uslova koje diktira Evropska unija za BiH, a
značajnu podršku ovim naporima pruža i Vlada Federacije BiH, BSA-udruženje
proizvođača softvera te Privredna komora SAD-a. Zakon o autorskim i srodnim pravima
koji pruža zaštitu kompjuterskim programima koji predstavljaju vlastitu individualnu i
intelektualnu tvorevinu autora je temeljni Zakon za spomenutu oblast u BiH i aktivnosti
federalnih i kantonalnih inspekcija su usmjerene na implementaciju ovog Zakona koji je
od velike važnosti za BiH posebno zbog Svjetske trgovinske organizacije i Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju, te stim u vezi u okviru redovnih nadzora svih tržišnih
inspekcija bit će uvršteni inspekcijski nadzori kompjuterskih programa-softvera.
Takođe vrlo bitna činjenica je i finansijski gubitak na godišnjem nivou u BiH zbog
piratskih softvera koji u vidu poreza iznosi oko 14 miliona američkih dolara, te oko 1.400
radnih mjesta, a istovremeno stvara poslovno okruženje koje nije atraktivno za strane
investitore.
Osnovne naznake koje karakterišu provedene nadzore su da je prije insp. nadzora
provedena opsežna medijska kampanja uz najavu pojačanih nadzora, tako da su svi
subjekti prije dolaska inspekcije mogli licencirati softvere koje koriste, odnosno ozakoniti
svoju djelatnost u tom segmentu zakonske obaveze.
15
Nadzori su provedeni u trajanju od kalendarskih 30 dana odnosno efektivnih 15 dana,
gdje su naknadno vrešene kontrole izvršenja rješenja do septembra mj. 2012.g.
Inspektori su u svojim nadzorima prvenstveno imali usmjerenje preventivnog djelovanja te
su pretežno izadavali rješenja o otklanjanju nedostataka, izuzev gdje je bilo u pitanju
grubo kršenje zakona.
Nadzori su vršeni kod pravnih lica i fiz. lica koji imaju reg. djelatnost, te u
maloprodajama i veleprodaji koji vrše promet računarskom opremom i softverima.
Podaci iz inspekcijskih nadzora:







Kontrolisano 7 kompjuterskih programa
Broj inspektora 79
Ukupan broj kontrola 384 /najveći broj kontrola; KUIP Tuzla/
Broj subjekata koji nemaju licencirane programe 177
Broj subjekata koji posjeduju licencirane programe 176
Broj izdatih rješenja; 167 , Broj izvršenih rješenja: 109
Broj PN-prekršajnih naloga/iznos; 22 PN / 33.900 KM
Pozitivni efekti;
Direktni;





Nabavka novih softvera od vlasnika autorskih prava-proizvođača softvera ( preko 1000 firmi je
licenciralo softvere koje koriste)
PDV – budžetski efekat BiH cca 700.000 KM za 30 dana /kampanja+nadzor/
Zapošljavanje u partnerske kuće; efekat u Federaciji BiH informatički sektor 140 ljudi
Zapošljavanje u pravna lica subjekte nadzora-informatičari; efekat Federcije BiH
Jačanje pravnog sistema države
Indirektni;





Spoznaja građana o licenciranju softverskih programa
Ozbiljnost pravnih lica, (reakcije od najmanjih firmi do onih najvećih, da se licenciraju programi
koje iste koriste)
Ozbiljnost partnera-dilera softvera; reklame Imtec-a
Ozbiljnost prodavaca rabljenih hardvera; reklama pojedinih prodavaca (izrazili volju da se
instaliraju licencirani softveri u rabljenu opremu-hardvere)
Razvijanje konkurentnosti na domaćem tržištu domaćih proizvođača softvera
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM POJAČANIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA
NAD ZAŠTITOM AUTORSKIH PRAVA KORIŠTENJA LICENCIRANIH KOMPJUTERSKIH PROGRAMA
KOJI SU PROVEDENI NA PODRUČJU SVIH KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
/mart / april 2012.g. efektivno 15 dana nadzora + dodatne kontrole izvršenja rješenja/
1
R/b
2
Naziv organa koji je vršio
inspekcijske nadzore
5
6
7
8
Broj
anagažovanih
inspektora
3
Broj
izvršenih
nadzora/
kontrola
4
NE posjeduje
licencirane
kompjuterske
programe
Broj subjekata
Izrečene upravne mjere
(broj donesenih
rješenja i dr.)
……………………….
KONTR. IZV. RJEŠ.
9
IZVRŠENO 9
Izrečene sankcije
Broj prekršajnih
naloga
Iznos kazne (po
prekršajnim
nalozima)
9
DA posjeduje
licencirane
kompjuterske
programe
Broj subjekata
15
3
50
KONTROLA 31
IZVRŠENO 30
2 P.N.
2.500 KM
Nemaju licence:
124 MS Windows
191 Ms Office
13 Auto ced
2 Corel
2 PN
3.000 KM
1.
KUIP Unsko Sanskog Kantona
6
19
2.
KUIP Posavskog Kantona
2
3
3.
KUIP Tuzlanskog Kantona
13
93
50
47
1.576
jedinica
199 rač. Jedinica
330 programa
1.377 rač. jedinice
9
4.
KUIP Zeničko-Dobojskog
Kantona
11
65
40
12
37
IZVRŠENO 11
NIJE IZVRŠENO 1
5.
2
5
-
5
-
12
37
24
2
24
IZVRŠENO 23
5
22
9
8
10
IZVRŠENO 10
2
20
12
8
12
IZVRŠENO 12
9.
KUIP Bosansko-Podrinjskog
Kantona
Inspekcije Srednjo-Bosanskog
Kantona
Inspekcije HercegovačkoNeretvanskog Kantona
KUIP Zapadno-Hercegovačkog
Kantona
KUIP Kantona Sarajevo
17
62
10
41
10
IZVRŠENO 10
10.
KUIP Kantona 10-Livno
2
5
-
5
-
11.
FUZIP Sarajevo
7
53
23
30
15
IZVRŠENO 14
17 P.N.
28.400,- KM
12.
UKUPNO KUIP i FUZIP:
79
384
177
176
167
IZVRŠENO 109
22 P.N.
33.900,- KM
6.
7.
8.
1 ZPP
b3). Pojačani – timski nadzori federalnih inspekcija
U periodu od 08.10. - 08.12.2012.godine u ukupnom trajanju od efektivnih 35 radna dana,
federalni inspektori su obavljali zajedničke pojačane kontrole u više oblasti inspekcijskih
nadzora. Organizovani su timovi različitih vrsta inspekcija u cilju kontrolisanja što većeg
broja subjekata u svim sferama poslovanja. U toku navedenog perioda federalni inspektori
su obavili 7.364 nadzora. Inspekcijske kontrole su vršene na području cijele teritorije
Federacije BiH i to više različitih inspekcija istovremeno, tržno-turistička, sanitarnozdravstveno-farmaceutska, inspekcija rada i zaštite na radu, urbanističko-ekološka
inspekcija, saobraćajna, poljoprivredna, šumarska, vodna te veterinarska kao i tehničke
inspekcije. Pojačani nadzori obavljani su tako što su federalni inspektori bili podijeljeni
po grupama koje su bile raspoređene po kantonima. Svaka grupa se sastojala iz timova a
tim su činili federalni isnpektori različitih vrsta inspekcija. Kvantitativne aktivnosti o
provednim pojačanim inspekcijskim nadzorima sadržane su u niže navedenoj tabeli:
Broj nadzora
7.364
Broj zapisnika
4.223
Broj rješenja o otklanjanju nedostataka
1.937
Broj rješenja privremena zabrana rada
275
Broj kontrolnih nadzora
287
Broj kontrolisanih radnika
4.954
Broj zatečenih radnika na „crno”
84
Broj prekršajnih naloga
1.789
Iznos prekšajnih naloga
1.507.864,00
Iznos nakanada
2.238.365,20
b4). Ostali usmjereni nadzori federalnih inspekcija
U cilju sagledavanja objektivnog stanja u pojedinim oblastima te uspostave zakonitosti
rada u istim federalne inspekcije u 2012.g., shodno resornim nadležnostima vršile su
usmjerene” inspekcijske nadzore u slijedećim djelatnostima;
Kontrola Federalne direkcije robnih rezervi, Kontrola funkcioniranja sondi na benziskim
pumpama, Kontrola rada nevladinih organizacija, Kontrola širenja Ambrozije, Kontrola
štetnih organizama na krompiru, Kontrola kvalitete tečnih naftnih goriva;
18
- Kontrola Federalne direkcije robnih rezervi
U nadzoru nad Zakonom o robnim rezervama Federacije BiH federalni tržni inspektori su
izvršili kontrole po planu Inspektorata nadzor nad poslovanjem Federalne direkcije robnih
rezervi u kojoj je utvrđeno da Direkcija posluje u skladu sa navedenim Zakonom, te
kontrole skladišta robnih rezervi u redovno planiranim kontrolama i ponovljenim
kontrolama po Zaključku Vlade Federacije BiH. Radi navedenih razloga u kratkom
periodu izvršena je dva (2) puta kontrola svih šesnaest (16) skladišta robnih rezervi na
teritoriji Federacije BiH i Brčko distrikta BiH u kojima su neovisno što se u istima
redovito vrši kontrola kvalitete uskladištenih roba, metodom slučajnog uzorka
poljoprivredno prehrambenih proizvoda uzeti su uzorci na laboratorijsko ispitivanje
kvalitete. Kod kontroliranih skladišnih prostora utvrđeno je da neki skladištari ne poštuju
potpisani ugovor u smislu da nisu zatečene ugovorene količine roba koje su na čuvanju, te
s tim u vezi a radi poduzimanja određenih mjera upoznata je Direkcija a i Vlada
Federacije BiH.
- Kontrola funkcioniranja sondi na benziskim pumpama
U kontrolama nad primjenom Pravilnika o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih
derivata putem ugrađene opreme na benzinskim pumpama u Federaciji BiH koje su
izvršene po zahtjevu Federalnog ministarstva trgovine i u planiranim redovnim
kontrolama nadzor je izvršen od strane tržišne inspekcije kod 99 benzinski pumpi u kojima
je kod 17 benzinskih pumpi utvrđeno neprimjenjivanje Pravilnika. Za utvrđene
nepravilnosti izdata su rješenja o zabrani rada i izdati prekršajni nalozi u visini iznosa od
57.800,00 KM.
- Kontrola nevladinih i humanitarnih organizacija u na području Federacije BiH
Federalna uprava za inspekcijske poslove je u prethodnom periodu izvršila inspekcijski
nadzor nad radom i djelovanjem nevladinih i humanitarnih organizacija kojima je Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine dala saglasnost za osnivanje predstavništva na
području Federacije Bosne i Hercegovine. Inspekcijske kontrole obavljene su od
strane federalnih inspektora Inspektorata inspekcije rada i Inspektorata tržišno- turističke
inspekcije. Jedan broj nadzora obavljen je i u saradnji sa Uredom za strance -Terenski
centar Mostar. Inspekcijski nadzori su vršeni na osnovu dostavljenog, pa kasnije
revidiranog spiska Federalnog ministarstva pravde. Uvidom u dostavljene podatke
utvrđeno je da na području Kantona Sarajevo djeluju 24 organizacije, na području HNK 29
od čega 27 na području općine Čitluk-Međugorje, 2 u Tuzlanskom kantonu 2 u Unskosanskom kantonu, te po 1 na području BPK i Kantona 10. Osnovne konstatacije iz
inspekcijskih nadzora upućuju da je stanje u ovoj oblasti porilično neuređeno u pogledu
radon-pravnog statusa zaposlenika, interne dokumentacije te obavljanja djelatnsoti koja nije
u skladu sa formalno-pravnom registracijom. O navedenoj problematici posebno je upoznata
Vlada Federacije BiH.
19
- Kontrole u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja korovske biljne vrste Ambrosia
artemisiifolia:
Inspektorat poljoprivredne inspekcije, u okviru svojih redovnih aktivnosti i prilikom
provedbe inspekcijskih nadzora u toku 2012. godine kod registrovanih proizvođača
sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, te kroz kontrolu provedbe monitoringa
krompira u 2012. godini, istovremeno je obavljao i nadzor nad primjenom Odluke o
mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste Ambrosia artemisifolia
L. (Ambrozija). Shodno tome, kroz nadzore kod proizvođača sjemena i sadnog materijala
poljoprivrednog bilja i kontrolisanih subjekata po Projektu monitoringa krompira u toku
2012 godine, nije evidentirano prisustvo ambrozije na poljoprivrednom zemljištu koje ovi
subjekti koriste za proizvodnju. Pojedinačnih prijava o prisutnosti ove korovske vrste na
određenim lokalitetima, u toku 2012. godine, nije bilo.
- Kontrole po Programu posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih
organizama na krompiru u BiH za 2012. godinu
U skladu sa sačinjenim planom i na osnovu Odluke o usvajanju Programa posebnog
nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2012.
godinu, od strane fitosanitarnih inspektora na graničnim prijelazima u periodu 2012 god.,
kao i u skladu sa planom realizacije nadzora u unutrašnjosti i proizvodnji, uzimani su
uzorci sjemenskog i merkantilnog krompira, radi uspostavljanja eventualnih karantina.
- Kontrola kvalitete tečnih naftnih goriva:
Kontrolu kvaliteta tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini Federalni inspektori su
sprovodili na osnovu Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva („Službeni glasnik BiH“,
br. 27/02, 32/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07,101/08,71/09,58/10,73/10), na način da
Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije propisuju Pravilnik o utvrđivanju
kvaliteta tečnih naftnih goriva u dvije sezone, ljetnu i zimsku.
Pravilnik za ljetnu sezonu propisan je od 01.05-30.08. za perod zimskog monitoringa
period trajanja je od 01.09.-30.04. Za jednu sezonu propisanog Pravilnika uzme se 1900
uzoraka za analizu kvaliteta tečnih naftnih goriva.
Na osnovu izvjestaja od strane akreditovanih labaratorija broj uzoraka za period jedne
godine iznosi 3386.
Struktura uzoraka prema mjestu uzorkovanja je sljedeća: 30 % od ukupnog broja uzoraka
uzeto je ne mjestu carinjenja a ostalih 70 % uzoraka na prodajnim mjestima.Prema
dosadasnjem izvjestaju realizacija monitoringa je blizu 98%.
Broj prekršajnih postupaka obrađenih 2012 god. za dobavljače tečnih naftnih goriva kod
kojih je ocjenjena neusklađenost iznosi 30 (trideset )
20
U periodu od devetog mjeseca izvršeno je devedeset tri (93) inspekcijskih pregleda na
benzinskim pumpama , carinskim terminalima u FBIH i terminalima pomoću mobilnog
uređaja SPEKTOMETRA .
Od gore navedenog broja inspekcijskog nadzora dva su uzorka neusklađena i potvrđena od
strane akreditovane labaratorije
Federalni inspektori od devetog mjeseca vrše kontrolu kvaliteta goriva pomoću mobilnog
uređaja SPEKTOMETRA .
Ovaj način kontrole služi kao indikator pokazatelj da se utvrdi dali su goriva usklađena
prema Odluci o kvalitetu tečnih naftnih goriva.
Navedeni uređaj u momentu kontrole daje izvještaj u elektornskoj formi i kada se utvrdi
da pojedini parametar kontrolisanog goriva nije usklađen prema Odluci inspektori
pozivaju akreditovanih labaratorija u BiH da ponovi ispitivanje .
b5). Inspekcijski nadzor o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi
Inspektorat saobraćaja u 2012-toj godini posebno je značaj dao o unutrašnjoj i pomorskoj
plovidbi i to :
- odvijanje i sigurnost plovidbe, brodovima, plovnim objektima i drugim plovilima.
Materijalno-pravni odnosi u pogledu plovila, postupci upisa plovila, prijevoz i plovni
poslovi, plovidbene nesreće,kapetanije i nadzor nad plovnim putevima na unutrašnjim
vodama i Jadranskom moru (Neum), izgradnji objekata na obali,odnosno priobalnom
pojasu.
U obavljanju inspekcijskog nadzora, ovlašteni federalni inspektori za sigurnost
unutrašnje i pomorske plovidbe kod uočenih nepravilnosti i nedostataka donijeli su
sllijedeće upravne mjere i to:
BROJ
BROJ
BROJ
BROJ
INSPEKTORA PREGLEDA ZAPISNIKA RJEŠENJA
4
UKUPNO
30
16
4
BROJ
UKUPAN
PREKRŠAJNIH IZNOS
NALOGA
KM
7
1.000
Inspekcijski nadzor je obavljan sezonski (u ljetnoj sezoni), Neum, Neretva, Sava,
(Šamac,Domaljevac i Orašje), Jablaničko jezero, Jezero Modrac.
Zbog ne popunjenosti inspektorata za unutrašnju i pomorsku plovidbu, inspekcijski
nadzor je obavljan sa inspektorima za cestovni promet po ovlaštenju Direktora uprave.
b6). Inspekcijski nadzor u privrednom društvu „Arcelor Mittal” d.o.o. - Zenica
Federalna uprava za inspekcijske poslove, uz učešće resornih federalnih inspekcija, tokom
kontinuiranih inspekcijskih nadzora u kompaniji „Arcelor Mittal d.o.o.-Zenica “ u
periodu 2008.g., do 2012. godine, donijela je ukupno; 236 rješenja kojima su naložene
upravne mjere, 10 zaključaka, 2 odobrenja, 1 upozorenje i 8 zabrana rada i izdato je
ukupno 126 prekršajnih naloga.
21
Izrečene su kazne pravnom i odgovornom licu u iznosu 164.900,00 KM, te podneseno
8 prekršajnih prijava u visini 72.200,00 KM, gdje sankcije ukupno iznose 237.100,00
KM te pored toga obračunate su nakande za zagađenje zraka u iznosu 579.000,00
KM kao i naložene obaveze plaćanja opštekorisne fukcije šuma /OKŠ za period 20022009.g., u iznosu 2.559.903,00 KM što ukupno čini finansijski efekat u visini
3.376.903,00 KM, a u postupku sudskog odlučivanja po podnesenim prekršajnim
prijavama zatraženo je i izricanje većih sankcija.
Naime, inspekcije ove Uprave su izvršile više samostalnih inspekcijskih nadzora, kao i
znatan broj inspekcijskih nadzora u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim organima
Zeničko-Dobojskog kantona. U inspekcijskim kontrolama učestvovale su inspekcije
sljedećih Inspektorata:
INSPEKTORATA INSPEKCIJE RADA I ZAŠTITE NA RADU
INSPEKTORATA TEHNIČKE INSPEKCIJE
INSPEKTORATA URBANISTIČKO – EKOLOŠKE INSPEKCIJA
INSPEKTORATA VODNE INSPEKCIJE
INSPEKTORATA ŠUMARSKE INSPEKCIJE
U okviru inspekcijskih kontrola nadzirane su sljedeće oblasti: elektroenergetike,
termoenergetike, oblast zaštite okoliša, građevinska oblast, korištenja zemljišta, kontrole
ispuštanja tehnoloških otpadnih voda, zakonske obaveze za opštekorisne funkcije šuma,
zaštite na radu i radnih odnosa.
Inspekcijskim nadzorima ustanovljene su određene nepravilnosti koje su se manifestovale
u slijedećem; nedovoljno tehnološko prečišćavanje otpadnih voda uz nekontrolisano
ispuštanje otpadnih voda sa posljedicama zagađenja riječnih vodotokova, nedovoljno
otprašivanje filterima i prekomjerno emitovanje štetnih čestica u zrak, neadekvatni uvjeti u
radnom prostoru, nedovoljan broj odgovarajućih kadrova za održavanje elktropostrojenja,
što je rezultiralo brojnim mjerama i sankcijama koje su inspekcije ove Uprave izrekle
prema navedenoj kompaniji, kako je naprijed navedeno.
Ova Uprava će i u 2013.g., nastaviti kontinuitet nadzora u navedenoj kompaniji u cilju
daljeg praćenja izvršenja naloženih mjera od strane različitih inspekcija, sve dok pomenuta
kompanija svoju proizvodnju ne svede u definirane limite okolinskim dozvolama.
U cilju kontinuiranog praćenja poštivanja propisa od strane kompanije „Arcelor
Mittal” ova Uprava će početkom 2013.g., angažovati namjenski jednog ekološkog
inspektora sa radnim detašmanom u Zenici kako bi se ažurno provodio monitoring
naloženih inspekcijskih mjera kao i izvršavanje istih od strane kompanije „Arcelor
Mittal”.
* U dodatnom prilogu Analitičkog izvjestaja nalazi se detaljniji izvjestaj o izvršenim
inspekcijskim nadzorima u kompaniji “Arcelor Mittal”.
U OKVIRU PRETHODNO NAVEDENIH INSPEKCIJSKIH NADZORA /poglavlje VI.(3.a,b)/
REALIZOVANE SU ZNAČAJNIJE KONTROLE SA DIREKTNIM I INDIREKTNIM EFEKTIMA U
POGLEDU PROVOĐENJA ZAKONA U POJEDINIM OBLASTIMA I TO;
 Nadzori u eksploataciji riječnih tokova te incidentima na vodama,
 Nadzori u proizvodnji i prometu proizvoda animalnog porjekla i poduzimanje mjera
na sprečavanje espanzije zaraznih bolesti životinja-bruceloze
 Nadzori prometa prehrambenih proizvoda i roba široke potrošnje,
 Nadzori u preradi i prometu šumskih sortimenata,
 Nadzori na sprečavanju nelegalne gradnje, zaštite prirode i okoliša,
 Nadzori u obavljanju zdravstvene djelatnosti,
 Nadzori po odobrenim poticajima primarne poljoprivredene proizvodnje,
 Nadzori u obavljanju zdravstvene djelatnosti,
 Nadzori eksploatacije mineralnih sirovina-kamenoloma,
 Nadzori eksploatacije boksita,
 Nadzori prometa i kvalitete tečnih naftnih derivata u prometu,
 Nadzori nelegalnog prijevoza u drumskog i saobraćaja plovnih sredstava na
vodama,
Pored navedenih nadzora Uprava je putem nadležnih inspekcija u protekloj godinu
sarađivala sa tužilaštvom Federacije i Kantona u svojstvu svjedoka ili sudskih vještaka, kao i
ustupanja podataka i službene dokumentacije.
VI.(3.a,b)
Kvantitativni ostvareni rezultati Uprave u 2012 godini po organizacionim jedinicama
 Ostvareni kvantitativni pokazatelji osnovnih organizacionih jednica sadržani su u
tabelarno prikazanim kumulativnim podacima Uprave, a isti su prezentirani u
pojedinačnim izvještajima organizacionih jedinica sa detaljnim pojašnjenjima u
dodatnom Prilogu-Analitički izvještaj, koji je sastavni dio Izvještaja Federalne
uprave za inspekcijske poslove.
* (vidjeti prilog Analitički Izvještaj)
TABELARNI PRIKAZ OSTVARENIH REZULTATA
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
U INSPEKCIJSKOM NADZORU U 2012.GODINI
I. PREGLED UKUPNIH INSPEKCIJSKIH NADZORA
IZVRŠENIH U UNUTRAŠNJOJ KONTROLI u 2012. g.
NAZIV INSPEKTORATA
UKUPNO:
10 INSPEKTORATA
BROJ
IZVRŠENIH
PREGLEDA
16.392
BROJ
- ZAPISNIKA
- UZORAKA
10.687 zapisnika
3.507 uzoraka
BROJ
DONESENIH
RJEŠENJA
3.198
rješenja
BROJ
IZDATIH
PREKRŠAJNIH
NALOGA
4.259 p.naloga
34 p.prijava
IZNOS
IZREČENIH
-PREKRŠAJNIH
NALOGA
-P. PRIJAVA
U KM
4.357.4631,00 KM
307.601,00 KM
IZNOS
NAPLAĆENIH
-NAKNADA ZA CESTE
NAKNADA THE.INSPEKCIJE
NAKNADA ZA VODE
- NAKNADA ZA ŠUME /”OKŠ”/
- NAKNADA ZAGAĐENJE
U KM
47.221,55 KM Nak.za ceste
2.870,00 KM Nak.teh. insp.
70.620,00 KM Nak.za vode
1.153.224,00KM nak.za šume
3.975.000,00KM nak.zagađenje
NAPOMENA:
- Stavljena robe van prometa
- Priv. oduzete robe
- Uništene robe
u KM
1.772.947,00 KM pr.van prometa
660,00 KM pr.oduzeto robe
1.200,00 KM uništeno robe
II. PREGLED UKUPNIH INSPEKCIJSKIH NADZORA
IZVRŠENIH NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA BiH I CARINSKIM ISPOSTAVAMA F BIH u 2012. g.
OD STRANE: Federalne Tržišne, Sanitarne i Poljoprivredne-fito-sanitarne granične inspekcije
GRANIČNI
PRIJELAZ
Graničnih prijelaza 6
Carinskih ispostava 7
BROJ
IZVRŠENIH
PREGLEDA
94.741 granični
BROJ UZETIH
UZORAKA
5.804 gran.uzorak
BROJ IZDATIH GRANIČNIH
- RJEŠENJA
- UVJERENJA
- CERTIFIKATA
94.741 graničnih rješenja
1.626 fito-certifikata
Ukupni finansijski efekti ostvareni u inspekcijskom nadzoru:
A) Izrečeni prekršajni nalozi u iznosu
4.357.431,00 KM
B) Podnesene prekršajne prijave
307.601,00 KM
C) Iznos naplaćenih naknada za ceste:
47.221,55 KM
D) Iznos naplaćenih naknada teh. Inspekcije:
2.870,00 KM
E) Iznos naplaćenih naknada za vode:
70.620,00 KM
F) Iznos naplaćenih naknada za šume:
1.153.224,00 KM
G) Iznos naplaćenih naknada za zagađenje:
3.975.000,00 KM
H) Naplaćene takse i naknade na :
6.924.252,00 KM
graničnim prelazima
I) Iznos povrata poticaja :
163.283,00
KM
SVE UKUPNO finansijski efekti;
17.001.503,00 KM
UKUPNO
NAPLAĆENO TAXE I
NAKNADE
U KM
6.924.252,00 KM Takse i naknade
24
PREGLED UKUPNO OBAVLJENIH REDOVNIH INSPEKCIJSKIH NADZORA
FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U 2012. god. /po inspektoratima/
Red.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NAZIV INSPEKTORATA
BROJ
INSPEKTORA
(Glavni f. Insp.
+ f.inspektori)
Inspektorat sanitarnozdravstvenofarmaceutske inspekcije
1+5+16=22
Inspektorat
poljoprivredne inspekcije
1+5+12=18
Inspektorat inspekcije
rada
1+8=9
Inspektorat
urbanističko-ekološke
inspekcije
Inspektorat saobraćajne
inspekcije
1+4=5
Inspektorat šumarske
inspekcije
1+4=5
Inspektorat vodne
inspekcije
1+4=5
Inspektorat veterinarske
inspekcije
1+4=5
Inspektorat tehničke
inspekcije
1+12=13
Inspektorat tržišnoturističke inspekcije
1+11+18=30
1+7=8
BROJ IZVRŠENIH
NADZORA
BROJ UZETIH
UZORAKA I
SAČ.ZAPISNIKA
BROJ IZDATIH
RJEŠENJA
BROJ
PREKRŠAJNIH
NALOGA
I PRIJAVA
43.138 graničnih
1.331 unutarnja kont
1.485 uzoraka/gr.
1.331 zap.un.kont
43.138 granična
153 unut. kontr.
455 p. naloga
4.694 graničnih
762 unutr. kontr
1.626 fito.certifi.
762 zapisnika
4.694 granična
141 unutr.Kontr.
213 p. naloga
1.117 unutr. kontro
1.117 zapisnika
127 unut. Kontr.
1.132 unutr. kontro
1.069 zapisnika
557 unut. Kontr.
5.292 unutr. kontr.
1.364 unutr. kontrol
790 unutr. kontrola
828 unutr. kontrola
1.637 redovni nad.
9 vanredni nadz
46.309 granični
2.130 unuta.kontr
1.052 zapisnika
464 zapisnika
713 zapisnika
132 unut. Kontr.
120 unut. Kontr.
362 unut. Kontr.
828 zapisnika
77 uzoraka
142 unut. Kontr.
1.258 zapisnika
3.386 uzor.mon.goriv
889 unut. kontr.
4.319 uzoraka gr.
44 uzor. un.k.
2.130 zapisnika
46.309 granicna
1.860 gr.potvrda
566 unut. Kont.
411 p. naloga
1 pr.prijava..
373 Prijav.radilišta
847 radnika. na crno
92 lakše nes.na radu
16 smrtne nes.na radu
146 p. naloga
2 p. postupak
1.220 p. naloga
80 pr. naloga
FINANSIJSKI EFEKTI
-Takse i naknade sa gr. prelaza
-Kazne po prekršaj. nalozima
-Ostale naknade (šume, vode,
zagađenje, ceste)
1.469.670,00 KM naknade
844.358,00 KM takse
1.022.302,00 KM prek. Nalozi
3.336.330,00 KM
68.425,00 KM takse i
210.976,75 KM naknade
104.291,00 KM prek. Nalozi
163.283,00 KM poticaji povr.sred
546.975,75 KM
312.030,00 KM prek. nalozi
DANI NA
TERENU
455 dana na
terenu
480 dana na
terenu
761 dan na
terenu
107.010,00 KM prek. Nalozi
3.975.000,00 KM nakn.zagađenja
470.070,00 KM prek. Nalozi
47.221,55 KM naknada za ceste
517.291,55 KM
108.900,00 KM pr. Nalozi
1.153.224,00 KM nak.za šume
160 p. naloga
- pr.djelovanja
356.500,00 KM prek. Nalozi
70.620,00 KM nak.za vode
427.120,00 KM
222 pr.nalog
286.314,00 KM p. nalozi
485 dana na
terenu
1.037 dana na
terenu
334 dana na
terenu
513 dana na
terenu
422 dana na
terenu
136 prek. nal.
31 pr.prijava
737 upr.mjera
878 lakše nes.na radu
3 smrtne nes.na radu
1.216 p. naloga
1 p. prijava
299.551,00
307.601,00
2.870,00
610.022,00
KM prek. nalozi
KM pr. Prijave
KM adm.takse teh.in
KM
4.330,823,00 KM tak. i nak.
1.290.463,00 KM prek. Nalozi
5.621.286,00 KM
1.446 dana na
terenu
1.138 dana na
terenu
25
11.
UKUPNO
10+64+46=
120
94.741 Gr. nadzora
16.392 Unut.kontr
------------------------
111.133 nadzora
10.694 Zapisnika
5.804 Uzoraka gr.
121 Uzor. un.kon.
3.386 Uzor.mon.gori
1.626 Fito. certif.
94.741 Gr. Rješ.
3.198 Unut. Kon.
97.939 rješenja
4.259 Pr. Nal.
35 Pr.prijava
6.924.252,00 KM Takse i nak
4.357.431,00 KM Prek.Nalozi
307.601,00 KM pr. Prijave
47.221,55 KM Nak.za ceste
2.870,00 KM Adm.takse.teh.i.
70.620,00 KM Nak.za vode
1.153.224,00 KM nak.za šume
3.975.000,00 KM nakn.zagađenja
163.283,00 KM poticaj povr.sred
17.001.503, 00 KM
Ukupno
989 nesr.na radu
373 Prijav.radiliš.
847 Radn. na crno
1.772.947,00 KM pr.van prometa
660,00 KM pr.oduzeto robe
1.200,00 KM uništeno robe
7.071 dana
na terenu
UKUPNI KVANTITATIVNI POKAZATELJI “FUZIP”:
I. UPOREDNI PODACI OSTVARENIH REZULTATA U INSPEKCIJSKOM
NADZORU u 2012 / 2011 god.
Red.
broj
1
NAZIV PODATKA
BROJ NADZORA U UNUTRAŠNJOJ
KONTROLI
BROJ NADZORA NA GRANICNIM
PRELAZIMA
BROJ ZAPISNIKA U UNUTRAŠNJOJ
KONTROLI
BROJ IZDATIH FITO-CERTIFIKATA NA
GRANIČNIM PRELAZIMA
OSTVARENI
REZULTAT ZA
2012.GODINU
>
<
OSTVARENI
REZULTAT ZA
2011.GODINU
16,392
>
12,586
94,741
<
111,574
10,694
>
6,848
1,626
<
1,835
BROJ UZORAKA UN. KONTROLA
3,507
3,366
BROJ UZORAKA NA GRANICI
5,804
>
<
BROJ IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA
4,259
<
7,301
8
BROJ UPRAVNIH RJEŠENJA U
UNUTRAŠNJOJ KONTROLI
3,198
>
2,323
9
UKUPAN BROJ EVIDENTIRANIH
RADNIKA „NA CRNO“
847
<
4.357.431,00 KM
<
6.971.504,00 KM
307.601,00 KM
>
151.100,00 KM
1.153.224,00 KM
>
126.783,00 KM
70.620,00 KM
>
-
163.283,00 KM
<
306.790,00 KM
2.870,00 KM
>
-
2
3
4
5
6
7
10
IZNOS IZDATIH PREKRŠAJNIH NALOGA
11
IZNOS PODNESENIH PREKRŠAJNIH
PRIJAVA
12
IZNOS NAPLAĆENIH NAKNADA ZA ŠUME
7,297
poj. nadzori 1.729+304
red.rad.
2.033
14
IZNOS NAPLAĆENIH NAKANADA ZA
VODE
IZNOS POVRATA POTICAJA
15
IZNOS NAKNADE TEHNIČKE INSPEKCIJE
16
IZNOS NAKNADE ZAGAĐENJA ZRAKA
3.975.000,00 KM
>
-
17
IZNOS NAPLAĆENIH TAKSI I NAKNADA
NA GRANIČNIM PRJELAZIMA I
C. ISPOSTAVAMA
6.924.252,00 KM
<
8.009.606,00 KM
17.001.503,00KM
>
15.565.783,00 KM
13
UKUPNI FINANSIJSKI EFEKTI:
/ 10+11+12 +14+15+16+17/
II. OTVORENI PROJEKTI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE u
2013. god.
1
PROJEKAT "ICIS" SVJETSKE BANKE
(uvezivanje “ostvrskih” baza podataka na
nivou BIH, FBIH, RS)
2.250.000,00 $
GRANT SREDSTVA ZA
Federaciju BIH
27
Normativne aktivnosti
Do kraja 2012.godine Uprava je utvrdila 43 interna akta-pravilnika (procedura,
standarda i kriterija), koji su neophodni za rad Uprave, a čije će usklađivanje biti vršeno i
u 2013.godini.
- Predstavnici Uprave su u 2012. g., učestvovali u pripremi normativnih akata koje donose
drugi organi uprave (inicijative, davanje mišljenja, učešće u izradi zakonske regulative)
kod onih organa uprave koji su tražili mišljenje od Federalne uprave za inspekcijske
poslove. Uvažavajući aspekt realizacije inspekcijskih nadzora u okviru primjenjivosti
donesenih propisa Uprava je u proteklom periodu dala između ostalih mišljenje na
izmjene slijedećih zakona i to: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o turističkoj
djelatnosti, Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH, više
podzakonskih akata iz oblasti nadzora tržišne inspekcije.
- Ova Uprava je također uputila i incijativu za donošenje podzakonskih akata, donošenja
određenih novih zakona ili izmjene važećih zakona, radi ustanovljenih neodorečenosti,
unaprijeđenja rada i podizanja efikasnosti inspekcija a u vezi primjene; Zakon o šumama,
Zakona o veterinarstvu, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o mjeriteljstvu, Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o kontroli kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i
izvozu, Zakona o turističkoj zajednici, Zakona o privrednim društvima, Zakona o zaštiti na
radu, Zakona o stočarstvu, Zakona o zaštiti zdravlja bilja, Zakona o fitofarmaceutskim
sredstvima, Zakona o mineralnim đubrivima, Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Zakona
o prostornom planiranju i korištenju zemljišta, Zakona o okolišu i dr.
- S obzirom na praksu pojedinih federalnih organa koji su donosili propise bez
konsultacija sa ovom Upravom kao i onih koji nisu uopšte razmatrali dostavljene
primjedbe koje je upućivala ova Uprava na propise u fazi izrade i donošenja, a od iste se
traži provođenje datog zakona, Vlada Federacije BiH je naložila svojim zaključkom
obavezu svim federalnim organima da od Federalne uprave za inspekcijske poslove
zatraže mišljenje na sve propise koji su u proceduri donošenja a u kojima će nadzor nad
primjenom propisanih odredaba obavljati Federalna uprava za inspekcijske poslove, što se
u većini slučajeva ne poštuje.
- Važno je naglasiti da još uvijek nije donesen novi Zakon o inspekcijama Federacije BiH,
čiji je tekst nakon provedene javne rasprave trebao biti u 2012.g., utvrđen u formi
prijedloga od strane Vlade Federacije BiH kako bi isti bio dostavljen Parlamanetu
Federcije BiH na usvajanje, no to još uvijek nije učinjeno. U međuvremenu Svjetska
Banka u BiH je iskazala zanimanje za ovaj zakon u smislu da se isti doradi u skladu sa
evropskim principima.
Kada je općenito u pitanju zakonska regulativa ova Uprava se vrlo često susreće sa
problemima inspekcijskih nadzora u oblastima koje nisu dovoljno zakonski uređene ili su
za iste prestali da važe raniji propisi /kao npr. Zakon o šumama/, radi čega je već duži
period onemogućeno vršenje inspekcijskih nadzora u ovoj oblasti.
Nadalje, treba naglasiti da je veći dio dražavnih propisa spušten na provedbu entitetima a
da za iste nisu obezbjeđena a niti planirana sredstva a nadzor istih zahtjeva angažovanje
sredstava.
28
Također, važno je istaknuti problem koji iz dana u dan poprima veće razmjere a odnosi
se na tzv. pozitivan sukob nadležnosti postupanja različitih nivoa inspekcija u BiH.
Naime, postojeća pravna regulativa stvara probleme u postupanju federalnih inspektora u
situaciji kada krovni zakoni BiH nisu usklađeni sa entitetskim zakonima a također i kada
je određena materija regulisana na identičan način i federalnim i kantonalnim propisima a
nadzor nad provedbom zakona vrše oba nivoa inspekcija.
Naime, česta je pojava da krovnim zakonom nije izričito regulisan inspekcijski nadzor pa
se kao prelazno rješenje interpretira da je to u nadležnosti entitetskih inspekcija i
inspekcije Brčko Distrikta. Problem se javlja kada u konkretnom slučaju federalni
inspektor izvrši nadzor i donese odgovarajuću sankciju za utvrđeni prekršaj a da tu
nadležnost ne crpi u svom federalnom propisu jer oblast koju recimo kontroliše na temelju
državnog zakona, nije nadležen da kontroliše po federalnom materijalnom propisu.
Često zbog neusklađenosti propisa različitih nivoa vlasti dolazi do nejasnoća u primjeni
propisa i konfrontacije organa/institucija različitih nivoa vlasti, što dalje uzrokuje greške u
postupanju kontrolnih organa u kom slučaju se ovaj problem „prevaljuje“ na subjekte
nadzora gdje su oni „kažnjeni“ za sukob nadležnosti različitih nivoa vlasti.
- Uprava je u 2009. i 2010. g., u saradnji sa Svjetskom bankom i IFC-om sačinila projektni
okvir za realizaciju I faze regulatorne reforme propisa u Federaciji BiH tzv. „Giljotine
propisa” koji je putem imenovanih tijela za realizaciju projekta razmatrala i usvojila Vlada
Federacije BiH.
Takođe krajem 2010.godine Dom Naroda Parlamenta Federacije BiH je usvojio predloženi
paket izmjena federalnih zakona u formi nacrta što se očekivalo od Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH u 2011.godini, međutim navedena aktivnost se nije realizirala
ni u 2012.g.
Radi se o tome da je Federalna uprava za inspekcijske poslove uz stručnu podršku
navedenih organizacija prišla analizi propisa koji predstavljaju smetnju u pogledu vršenja
inspekcijskog nadzora a koje su svom radu primjenjuju federalne inspekcije.
Problemi sa kojima se susreću Inspekcije u dijelu primjene zakona vezane su za izricanja
kazni i mjera definisanih Zakonom o prekršajima Federacije BiH. Naime, inspekcije
dolaze u situaciju da izrečene sankcije i mjere nisu primjenjive, jer drugi materijalni
zakoni u određenim oblastima nisu usklađeni sa Zakonom o prekršajima po kome se
postupa.
Naime, neki propisi koji su preuzeti iz ex SFRJ, SR BIH, FNRJ su zastarjeli i za današnje
prilike ne efikasni. Konkretnije rečeno u pojedinim materijalnim propisima iz određenih
oblasti, kaznene odredbe su u valuti-dinara, DM ili imamo slučajeve da u određenim
materijalnim propisima nije predviđena kazna za odgovorno lice u pravnom licu a da je
predviđena kazna za pravno lice odnosno da uopšte nije predviđena kaznena mjera za
uočene ne zakonite radnje. Takođe, visina predviđenih kazni je u nekim propisima
minorna ili pak neuporediva sa praktičnog aspekta. Pored navedenog uočen je raskorak
između minimalnih i maksimalno predviđenih kazni u Zakonu o prekršajima i pojedinim
materijalnim zakonima.
29
S tim u vezi urađena je detaljna analiza navedenih prioritetnih oblasti u okviru koje su
obavljene i konsultacije sa predstavnicima kantonalnih inspekcijskih uprava, poslovne
zajednice, privrednih, obrtničkih i strukovnih komora, te drugih udruženja i asocijacija u
okviru čega je 68 zakona i podzakonskih akata BIH/FBIH obuhvatajući ukupno 451
preporuku/izmjenu, od čega je 34 federalna propisa predloženo za izmjenu i dopunu.
Navedene aktivnosti kao i definiranja novih zakona na konzistentnoj osnovi predstavlja
ključno pitanje u efikasnom radu inspekcija sa aspekta provođenja nadzora nad
primjenom zakona.
VII. Prioriteti daljeg djelovanja
- u segmentu inspekcijskog nadzora
Na bazi stečenih iskustava i zapažanja koja su nastala nakon provedenih
inspekcijskih pregleda u svim oblastima nadzora, Uprava će se fokusirati u narednom
periodu kroz resorne nadležnosti inspektorata na slijedećim prioritenim aktivnostima koje
su sastavni dio programa/planova rada inspektorata za 2013. godinu i to na:
 djelovanju u slučaju incidentnih pojava sa uticajima na život i zdravlje ljudi,
životinja i uticajima na okoliš-zaštita voda i šuma, (kroz nadzor vodne,
urbanističko-ekološke, veterinarske i šumarske inspekcije)
 spriječavanju širenja zaraznih bolesti, kod ljudi i životinja
(kroz nadzor veterinarske i zdravstveno-farmaceutske inspekcije)
 spriječavanju nelegalnog prometa roba i usluga, kontrola uvoza proizvoda biljnog
porijekla, naročito proizvoda za ishranu (kroz nadzor zdravstvene, poljoprivredne, i
tržišne inspekcije)
 spriječavanju nelegalne eksploatacije riječnog šljunka, mineralnih sirovina-kamenih
ruda (kroz nadzor vodne i tehničkih inspekcija)
 spriječavanju odnosno predupređenju nesreća, (kroz nadzor tehničkih inspekcija:
rudarske, termoenergetske i elektoenergetske inspekcije)
 spriječavanju nezakonitog vršenja trgovačke, obrtničke i uslužne djelatnosti fizičkih
i pravnih lica, udruženja i dr. subjekata (kroz nadzor tržišne inspekcije i zajedničkog
nadzora ostalih inspekcija Uprave)
 spriječavanju rada na crno (kroz nadzor inspekcije rada i zajedničkog nadzora
ostalih inspekcija Uprave)
 spriječavanju korupcije u okviru vršenja djelatnosti pravnih lica,
(kroz nadzor inspekcije rada i zajedničkog nadzora ostalih inspekcija Uprave)
 spriječavanje nezakonite gradnje objekata, naročito u blizini zaštićenih ekoloških
područja i kulturno historijskog naslijeđa (kroz nadzor urbanističko-ekološke i
građevinske inspekcije)
 spriječavanju nelegalnog prevoza putnika i tereta, (kroz nadzor saobraćajne i drugih
resornih inspekcija)
30
 Aktivnosti u vezi sa incidentima, pojavama zaraznih bolesti i ostalim vanrednim
stanjima imaju apsolutni prioritet. Uprava, odnosno nadležni inspektorati, će, u
okviru svojih nadležnosti i realnih mogućnosti, djelovati u slučajevima incidenata,
pojava zaraznih bolesti i drugih vanrednih stanja/okolnosti.
 Postupanje po predstavkama uzimaće se u rad u skladu sa procjenom hitnosti za
svaki pojedinačni slučaj, odnosno, prema redosljedu zaprimanja.
 Zajednički inspekcijski pregledi, obavljat će se kao međusobno koordinirane
aktivnosti provedbe inspekcijskog nadzora; odnose se na inspektorate organizovane
unutar Uprave čije se aktivnosti dotiču/dodiruju po prirodi subjekta ili kategorije
nadzora, i mogu se, kao vid međusobne saradnje organa uprave, planirati za
inspekcije organizovane unutar Uprave, druge federalne inspekcije, kantonalne
inspekcije, inspekcije RS i Brčko Disktikta BiH, kao i druge organe. Zajednički
inspekcijski pregledi organizovaće se prema ukazanoj potrebi, na inicijativu
direktora Uprave i glavnih inspektora, odnosno Vlade Federacije BiH i resornih
federalnih ministarstava.
VIII. Odnosi sa kantonalnim inspekcijama
U cilju vođenja nadzora nad primjenom Federalnih propisa na čitavoj teritoriji
Federacije BiH neophodno je djelovanje federalnih inspekcija u svim kantonima uz
saradnju kantonalnih inspekcija. U kantonima gdje postoje kantonalne uprave za
inspekcijske poslove (9 kantona: Tuzlanski, Sarajevski, ZE-DO, Bosansko-podrinjski,
Zapadno-hercegovački, Unsko-sanski, Posavski, Kanton 10 i SBK) saradnja se ostvaruje
bez većih poteškoća i u granicama mogućnosti koje dozvoljava broj inspektora za
određene oblasti.
U preostalom kantonu /Hercegovačko-neretvanski / gdje su inspekcije organizovane
unutar kantonalnih ministarstava ili kantonalnih organa saradnja se odvija ali je
ograničavajuća i dosta neefikasnau smislu bolje koordinacije, iako je stanje u pogledu
potreba za inspekcijskim nadzorom u tim kantonima dosta naglašeno i može se reći da je
znatno uticalo na neravnomjerne efekte pojačanih inspekcijskih nadzora u odnosu na
druge kantone.
Prema pojedinačnim analitičkim podacima kantonalnih inspekcija o izvršenim
nadzorima za 2012.g., po federalnim propisima / izdato je 6.792 prekršajnih naloga u
visini 3.356.187,00 KM/ što indicira da većina kantonalnih inspekcija izbjegava
primjenu federalnih propisa zbog budžetske pripadnosti prihoda, jer bilo je za očekivati
da je taj iznos trebao biti mnogo veći s obzirom na brojnost inspekcija i obim resorne
nadležnosti u odnosu na posmatrane parametre u federalnim inspekcijama.
31
IX. Edukacije
 U 2012. godini Uprava je aktivno učestvovala u informatičkim obukama i
organizacionim pripremama (formiranje baza znanja-zakoni i subjekti nadzora i
izrada ček listi) koje su potrebne za aktiviranje softvera za kreiranje sistema
upravljanja Inspekcijama (IMS)-E-inspekcije sa ciljem pojednostavljenja
inspekcijskih aktivnosti i podizanja nivoa transparentnosti te uvezivanja sa
kantonalnim inspekcijama, koji je u pojednim segmentima Uprave stavljen u
potpunu funkciju /pisarnica i opšte službe/ a isto tako najvećim dijelom je i u
primjeni u inspekcijskim službama (preuzimanje i raspoređivanje predmeta i izrada
zapisnika o insp. nadzoru, izdavanje prek. naloga i dr.).
 U proteklom periodu Uprava je obučila operativne kadrove i uspostavila
funkcionalni sistem praćenja evidentiranja i realizacije prekršajnih naloga kroz
registar novčanih kazni – CIPS, u cilju sistemskog praćenja realizacije p. naloga
koji će se i u 2013.g., nadograđivati u smislu podizanja očekivane potpune
efektivnosti.
 U 2012., g. Poljoprivredni-fitosanitarani inspektori ove Uprave na GP i CI obavljali
su edukacije u smislu vrešenja fito-sanitarnog nadzora roba u uvozu i izvozu
 Federalna uprava za inspekcijske poslove je u proteklom periodu pružala stručnu
pomoć pojedinim kantonalnim upravama u smislu uspostave evidencije prekršajnih
naloga kantonalnih inspekcija kroz registar novčanih kazni, kako kroz ostvarenje
posredničke evidencije tako i samostalne.
 Predstavnici Uprave u 2012.g. uzeli su učešće na seminarima iz raznih tematskih
oblasti u ovisnosti od resora inspektorata.
 U 2012. g. nabavljena je neophodna literetaura za pojedine inspektorate i druge
organizacione jedinice Uprave, gdje su predstvanici iste učestvovali na tematskim
seminarima iz oblasti resornih inspekcija
 U oktobru mj. 2012.g. održan je i sastanak federalnih i kantonalnih vodnih
inspektora u prostorijama Federalne Uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu,
gdje je razmatrana aktuelna problematika iz nadležnosti inspekcija oba nivoa
oragnizovanja.
 Tokom mjeseca decembra 2012.g., Uprava je u saradnji sa vanjskim saradnicima
organizirala seminar za inspektore unutrašnje kontrole na temu ; praktična primjena
Zakona o upravnom postupku Federacije BiH a takođe i Zakona o prekršajima
Federacije BiH.
 Takođe u istom mjesecu oranizovana je interna edukacija sa svim inspektoratima
Uprave u pogledu izricanja prekršajnih sankcija i postupanja općinskih sudova
prilikom usmenih pretresa predmeta, odnosno analize sudskih rješenja o obustavi
prekršajnog postupka u kontekstu razloga za obustavu.
32
X. Odnosi s javnošću
Federalna Uprava za inspekcijske poslove je od dana svog osnivanja uspostavila
transparentni odnos sa javnim medijima, organizacijama i Uredom za infomisanje Vlade
Federacije BiH.
U tom pogledu svi relevantni podaci vezani za rad Uprave bili su dostupni kako
resornim organima Vlade F BiH tako i sredstvima informisanja.
U cilju unaprijeđenja komunikacija sa javnošću i medijima Uprava je otvorila svoju
web stranicu: www.fuzip.gov.ba i e-mail adresu: info@fuzip.gov.ba putem koje su
objavljivani podaci o pojačanim insp. nadzorima Uprave i svim poduzetim drugim
relevantnim aktivnostima inspekcija i Uprave.
Federalna uprava za inspekcijske poslove putem e-mail komunikacija svakodnevno
zaprima na desetine upita građana i medija u vezi sa postupanjem inspekcija u određenim
oblastima kao i primjeni propisa za koje se traži objašnjenje i pomoć, po kojima Uprava
ažurno postupa u smislu davanja odgovora i tumačenja.
U 2012.g., uspostavljena je kvalitetnija web stranica FUZIP-a sa ciljem da pruži
kvalitetniju uslugu građanima i predstvanicima sredstava javnog informisanja u smislu
davanja servisne podrške i informacija.
Takođe Uprava je uspostavila i dežurni telefon koji je na raspolaganju građanima 24
sata dnevno, broj 22–66-44, putem kojeg se mogu iskazivati zahtjevi za inspekcijske
nadzore, dati određene infomacije i upute vezano za poduzimanje službenih radnji
inspekcija kao i iskazati eventualne primjedbe na postupanje inspekcija.
S obzirom na organizaciju i postignute rezultate u radu Uprave, u periodu 20072012.g., direktor Uprave je u organizaciji Svjetske banke IFC/WB na poziv država R Crne
Gore, R Makedonije, Albanije i Mongolije u proteklom periodu prezentirao rezultate i
iskustava ove Uprave zbog zainteresovanosti navedenih država za model organizacije
inspekcija koji je primjenjen u Federaciji BiH. Takođe Uprava je putem svojih
predstavnika prezentovala iskustva putem organizovanih konferencija u R Srbiji,
Tadžikistanu, Azarbejdžanu i Makedoniji.
XI. Z a k lj u č a k
Upoređujući realizovane aktivnosti koje su prezentovane u ovom izvještaju, kroz određene
pokazatelje koji se odnose na inspekcijske nadzore, sa programskim zadacima inspekcijskih
nadzora za 2012. godinu, može se zaključiti da je Federalna uprava za inspekcijske poslove
realizovala Program i Plan inspekcijskih nadzora u 2012. godini a u određenim segmentima
planirani broj nadzora je proširen, jer su neki dodatni nadzori vezani za nastale nove pojavne
probleme, incidente i situacije /kontrola autorskih prava u segmentu kompjuterskih programa,
kontola kvalitete naftnih derivata, uspostva kontrolnih sondi na b. pumpama i dr./.
Iz detaljnih izvještaja inspekcija sa terena i podataka ostvarenih rezultata za 2012., godinu,
možemo zaključiti da se stanje recesije i ekonomske krize značajno odrazilo na subjekte nadzora u
Federaciji Bosne i Hercegovine u smislu njihovog ekonomskog stanja i poslovnog funkcionisanja.
Naime od 2007. godine do danas obim spoljnotrgovinske razmjene je u padu čime su i finasijski
prilivi po osnovu taksa i naknada umanjeni.
33
Takođe kada su u pitanju inspekcijski nadzori u unutrašnjoj kontroli, zbog stanja privrede i opšte
ekonomke krize Uprava je poduzimala u većem broju slučajeva preventivne a ne restriktivne mjere
a znatno su umanjeni i obimniji inspekcijski nadzori sa kantonalnim inspekcijama u okviru
pojačanih nadzora-akcija u unutrašnjoj kontroli, uvažavajući efekat racionalizacije.
Federalna uprava za inspekcijske poslove u pet godina svoga postojanja i rada, uz objektivne
poteškoće na uspostavljanju organizacione i kadrovske strukture i materijalno-tehničke opremljenosti,
odlučno se angažovala u izvršavanju inspekcijskih poslova iz nadležnosti federalnih inspekcija u svom
sastavu; na donošenju provedbenih propisa-zakona, opštih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti; u
preduzimanju upravnih i drugih mjera u obavljanju inspekcijskog nadzora; na rješavanju žalbi na
prvostepena rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa; na
koordiniranju rada federalnih i kantonalnih inspekcija; na donošenju i dosljednom realizovanju
programa i planova inspekcijskog nadzora za federalnu inspekciju, kao i aktivno učestvovala u izradi
novih zakona.
Vlada Federacije BiH vršila je nadzor nad radom Uprave, dok su stručni nadzor nad radom
federalnih inspekcija vršila mjerodavna federalna ministarstva, dajući neprocjenljiv doprinos njenom
uspostavljanju, opremanju i radu od osnivanja do danas. Uvažavjući postignute rezultate u 2012.g.,
smatramo da je Federalna uprava za inspekcijske poslove bila na nivou svog zadatka u smislu davanja
efektne podrške Vladi Federacije BiH, kroz nadzor nad primjenom i poštivanju federalnih propisa što
se značajno reflektovalo na uređenje određenih oblasti kao i jačanje pravne države.
Uprava će u 2013 godini, zahvaljujući postignućima i stečenom iskustvu u prethodnoj godini,
dinamizirati svoje aktivnosti na obavljanju inspekcijskog nadzora utvrđenog godišnjim programom
rada i bliže razrađenog kroz mjesečne planove obavljanja inspekcijskog nadzora, uz uvažavanje datih
mišljenja od strane federalnih ministarstava iz odgovarajućih upravnih područja i redovno mjesečno
izvještavanje federalnih ministarstava, odnosno podnošenje izvještaja Vladi Federacije najmanje
jednom godišnje, a po potrebi i češće.
Imajući u vidu projektovani nivo budžetskih sredstava za 2013. godinu što realno diktira i
ograničava planirani prijem novih izvršilaca i kadrovsku popunu Uprave, postavlja se pitanje
kvalitetnog vršenja inspekcijskih nadzora pojedinih djelatnosti koju obavljaju privredni subjekti
uvažavajući kompleksnost i obim konkretne djelatnosti u odnosu na raspoloživi broj inspektora a i
zakonom utvrđene norme. No u odnosu na sve istaknute poteškoće ova Uprava će nastojati da odgovori
na planirane zadatke precizirane programima i planovima rada inspektorata uz edukaciju i
informatičko unaprijeđenje rada inspekcija u procesu pojednostavljenja inspekcijskih procedura i
uspostavi efikasne saradnje sa kantonalnim inspekcijama.
DIREKTOR
IBRAHIM TIRAK
Broj: 01-02-5-00573/2013
Sarajevo, 28.01.2013.g.
PRILOG:
* Analitički izvještaj ostvarenih rezultata
Federalne uprave za inspekcijske poslove u 2012.g.,
- po organizacionim jedinicama / inspektoratima
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
744 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content