close

Enter

Log in using OpenID

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku

embedDownload
Na temelju članka IV. 7. (VI) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim
UKAZ
O PRO G LA ŠEN JU ZAKONA O IZM JEN A M A I DOPUNAMA
ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU
Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku koji je donio Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma održanoj 25. svibnja 1999. godine i na sjednici
Doma naroda održanoj 4. studenog 1999. godine.
Broj 01-1081/99
29. studenog 1999. godine
Sarajevo
Predsjednik
Federacije BiH
Ivo A ndrić - Lužanski,v. r.
ZAKON
O IZM JEN A M A I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM PO STU PKU
Članak 1.
U Zakonu o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98) u članku 2.u drugom redu
iza riječi “posebnim” dodaje se riječ “federalnim”.
Članak 2.
U članku 3. u prvom redu iza riječi “je ” dodaje se riječ “federalnim”.
Članak 3.
U članku 49. stavak 4. mijenja se i glasi:
“Ombudsmen može, ako nađe da ima temelja, prisustvovati upravnom postupku radi ostvarivanja svojih
funkcija u zaštiti ljudskog dostojanstva, prava i sloboda građanina zajamčenih ustavom i instrumentima navedenim u
Aneksu Ustava Federacije. Ombudsmen može prisustvovati u upravnom postupku do donošenja pravomoćnog
upravnog akta i u postupcima vanrednih pravnih lijekova.
U toku postupka iz stavka 4. ovog članka, Ombudsmen može pregledati sva službena dokumenta koja se
odnose na upravne spise i zahtijevati suradnju službene osobe ovlašćene za rješavanje upravnih stvari u upravnom
postupku i drugih službenih osoba, a posebno u pribavljanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa koji se
odnose na upravnu stvar koja je predmet upravnog postupka."
Članak 4.
U članku 79. u stavku 2. u drugom redu iza riječi “ima” dodaje se riječ “ombudsmen”.
Članak 5.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Pero M adžar, v. r.
„Službene novine F ederacije Bosne i Hercegovine“, broj: 48/99
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
E nver Kreso, v. r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
21 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content