close

Enter

Log in using OpenID

CIKLUS SEMINARA NAPREDNE TEHNOLOGIJE ili

embedDownload
PRIJEDLOG PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA
STROJARSTVA
R.
br.
NAZIV SKUPA /
PREDAVANJA
HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA
ZA RAZDOBLJE
01. STUDENOG 2012. GODINE DO 31. LISTOPADA 2013. GODINE
Vrsta skupa
Organizator
skupa/
predavanja
Predavači
Bodovi
(maksimalni)
polaznik
Termin
održavanja
Mjesto
održavanja
od toga
regulative
2
20
01
12
2.. G
GO
OD
DIIN
NA
A
1.
ZAMOR I LOM
KONSTRUKCIJA
Seminar
FSB/CTT
2.
SOLARNI, TOPLINSKI I
FOTONAPONSKI SUSTAVI
I ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE
ZGRADa
Seminar
FSB/CTT
Stručno
putovanje
HKIS
PO ZAGREB
3.
4.
STRUČNO PUTOVANJE
TE SISAK
STRUČNO PUTOVANJE
-STRUĈNO PUTOVANJE
PO OSIJEK - STRUĈNA
EKSKURZIJA UZ
OBILAZAK I PREDAVANJE
O PROJEKTIRANJU I
IZVOĐENJE IZABRANE
Stručno
putovanje
HKIS
PO OSIJEK
Prof.dr.sc. Ţeljko Boţić,
prof.dr.sc. Branimir
Matiješević, prof.dr.sc.
Zvonimir Guzović,
Mario Domoš, mr. Sc.
Nikola Naranča,
Ivan Kriţanović
Doc.dr.sc. Damir Dović
Prof. Dr.sc. Srećko Švaić,
prof. Dr. Sc Mladen
Andrassy
8
1
07.11.2012.
Zagreb
8
1
11.2012.
Zagreb
Stručni voditelj
4
0
08.11.2012.
Sisak
Stručni voditelj
4
0
09.11.2012.
Osijek
GRAĐEVINE
5.
OČUVANJE PITKE VODE
U ZGRADARSTVU
PRAVILNIM
PROJEKTIRANJEM,
IZVEDBOM I
KORIŠTENJEM
INSTALACIJA PITKE
VODE
Stručni
skup
VIEGA
GMBH & CO.
KG
ROBERT
BOSCH D.O.O.
DANFOSS D.O.O
WEISHAUPT
ZAGREB D.O.O.
Stjepan Penava, dipl. Ing.,
Danijel Marijić, dipl. Ing.
Bruno Jurić, dipl. Ing.
Velimir Nastasić dipl.ing.
Kemal Lojo dipl.ing.
Mirjana Reljić, dipl.ing.
4
0
08.11.2012.
20.11.2012.
22.11.2012.
29.11.2012.
06.12.2012.
Zagreb
Rijeka
Split
Osijek
Zagreb
Okrugli stol
HKIS
Moderatori Tomislav
Tkalčić, dipl.ing.
mr.sc. Luka Ĉarapović,
dipl.ing.
2
2
13.11.2012.
Zagreb
Seminar
FSB/CTT
Prof.dr.sc. Tonko Ćurko
Doc.dr.sc. Miroslav
Ruševljan
Doc.dr.sc. Vladimir
Soldo,dr.sc. Marino
Grozdek,Gojko Šimunović,
8
0
11.2012.
Split
KONDENZACIJA U
UČINKOVITOSTI
TOPLINSKOG
POSTROJENJA
RJEŠENJA MODERNIH
SUSTAVA GRIJANJA I
KLIMATIZACIJE S
CILJEM SMANJENJA
TROŠKOVA U RADU
SMANJENJE EMISIJE
ŠTETNIH PLINOVA NOX
U SUSTAVIMA
IZGARANJA
6.
OKRUGLI STOL
IZMJENA ZAKONA O
PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI
7.
DIZALICE TOPLINE S
OBNOVLJIVIM IZVORIMA
ENERGIJE
2
8.
ENERGETSKI PREGLEDI
I ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE
GRAĐEVINA
9.
OBRADA OTPADNIH
VODA
-MEHANIĈKI
PREDTRETMAN – SVRHA,
UĈINCI I PROBLEMI –
PRIKAZ RJEŠENJA IZ
HRVATSKE PRAKSE
-DEHIDRACIJA VIŠKA
MULJA–PRIMJERI IZ
PRAKSE
- MEMBRANSKI UREĐAJI –
OPĆENITO O
MEMBRANAMA,
DIMENZIONIRANJE
UREĐAJA S PRIMJERIMA
IZ PRAKSE U HRVATSKOJ
-BIOLOŠKI STUPANJ
UREĐAJA ZA
PROĈIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
10. BANKE LEDA
11. DOKUMENTACIJA U
ZAVARIVANJU
12. TOPLIFIKACIJSKI I
VODOVODNI SUSTAVI
- TOPLIFIKACIJA
NISKOAKUMULATIVNIH
OBJEKATA POMOĆU
OBNOVLJIVIH IZVORA
ipl.ing.,Josip Ĉiţmešija,
dipl.ing.mr.sc. Boris
Filipović
Dr.sc. Srećko Švaić, prof.
Dr. Sc Mladen Andrassy,
prof. Dr.sc Damir Dović,
doc.
8
2
11.2012.
Zagreb
Jakša Barbarić, dipl.ing.
Stanko Đurđević, dipl.ing.
Mr. Sc. Sanja Horvat,
dipl.ing.
6
0
23.11.2012.
Osijek
HKIS
PO SPLIT
Zoran Mitrović dipl.ing
8
0
24.11.2012.
Split
Seminar
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
TEHNIKU
ZAVARIVANJA
8
0
27.11.2012.
Zagreb
Tečaj
HKIS
PO OSIJEK
I
STROJARSKI
FAKULTET U
SLAVONSKOM
Prof.dr.sc.S Kralj,
Doc.dr.sc.I.Garašić,
Dipl.ing. M. Bičić,
Dipl.ing. I.Juzvišen
Dipl.ing. S Kačarević,
Prof.dr.sc. Z.Koţuh
Doc.dr.sc. Ante Ĉikić
dipl.ing
Prof.dr. Marija Ţivić
dipl.ing.
Tkalčić Tomislav dipl.ing.
6
2
30.11.2012.
Slavonski
Brod
Seminar
FSB/CTT
Stručni skup
HKIS
PO OSIJEK
Seminar
3
ENERGIJE (BIOMASA,
GEOTERMALNA
ENERGIJA)),
- UTJECAJ
PROJEKTIRANJA I
NAMJENE ENERGETSKOG
POSTROJENJA KORISTEĆI
BIOMASU NA
EKONOMIĈNOST I
ODRŢIVOST U
EKSPLOATACIJSKOM
PERIODU
- HIDRAULIĈKI UDARI U
VODOVODNIM SUSTAVIMA
- OPĆA REGULATIVA U
GRADITELJSTVU
VEZANO ZA
PROJEKTIRANJE I
STRUĈNI NADZOR
BRODU
13. KONSTRUKCIJSKI
MATERIJALI I NJIHOV
UTJECAJ NA KAKVOĆU
PITKE VODE
Stručni
skup
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
ZAŠTITU
MATERIJALA
14. STRUČNO PUTOVANJE
43. MEĐUNARODNI
KONGRES O GRIJANJU,
KLIMI I HLAĐENJU
Stručno
putovanje
HKIS
PO ZAGREB
Seminar
FSB/CTT
15. CJEVOVODI – IZRADA
DOKUMENTACIJE ZA
POSTOJEĆE I NOVE
CJEVOVODE PREMA
Dr.sc. Darko Rajhenbah
dipl.ing.
Prof.dr.sc. Slaven Dobrović
dipl.ing.
Ivica Jelinić dipl.ing.
Dr.sc. Vesna Alar izv.prof.
Dr.sc.Ţeljko Dadić dipl.ing.
Sanja Horvat dipl.ing.
Prof.dr.sc. Frankica Kapor
dipl.ing.
Prof.dr.sc. Ivan Mijatović
dipl.ing.
Stručni voditelj
8
0
11.2012.
Zagreb
6
0
05.12.2012.
Beograd
Dr.sc. Srećko Švaić, prof.
Dr. Sc Mladen Andrassy,
prof. Dr.sc.Ivanka Boras
prof.Ante Dizdar dipl.ing.
8
2
12.2012.
Zagreb
4
PRAVILNICIMA ZA
TLAČNU OPREMU
2
20
01
13
3.. G
GO
OD
DIIN
NA
A
16.
MAGNETSKA KONTROLA
(MT)
I. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
Ii. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
17.
VIZUALNA KONTROLA (VT)
18. POSUDE POD TLAKOM
-POPUŠTANJE NAPETOSTI
KOD TLAĈNIH POSUDA
PRIMJENOM ODŢARIVANJA
NAKON ZAVARIVANJA
(PWHT)
- SUVREMENI POSTUPCI
ZAVARIVANJA U IZRADI
KOMPONENATA
ENERGETSKIH
POSTROJENJA
- OSNOVE I PRIMJENA
INFRACRVENE
TERMOGRAFIJE U
ENERGETICI
- OPĆA REGULATIVA U
GRADITELJSTVU VEZANO
UZ PROJEKTIRANJE I
STRUĈNI NADZOR
19. OKRUGLI STOL
Tečaj
HKIS
PO OSIJEK
I
STROJARSKI
FAKULTET U
SLAVONSKOM
BRODU
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Prof.dr. Draţan Kozak
dipl.ing.
Prof.dr. Ivan Samardţić
dipl.ing.
Prof.dr.sc. Marija Ţivić
dipl.ing.
Tkalčić Tomislav dipl.ing.
5
24
0
01.2013.
Zagreb
32
0
01.2013.
Zagreb
6
2
08.02.2013.
Slavonski
Brod
2
0
14.02.2013.
Zagreb
SEKCIJA ZA PLIN
UTJECAJ
IMPLEMENTACIJE TREĆEG
PAKETA ENERGETSKIH
PROPISA EU NA PLINSKI
SEKTOR RH
20. TERMOTEHNIKA U
PROCESNO
PRERAĐIVAČKOJ
INDUSTRIJI
Okrugli stol
HKIS
Predsjednik Sekcije
HKIS
i
HERA
Stručni skup
HKIS
PO VARAŽDIN
dr.sc. Ante Ĉikić,
Dipl.ing.
Tomislav Tkalčić,
Dipl.ing.
6
2
02.2013.
Varaţdin
Bjelovar
21. ENERGETSKI GOTOVO
NULTA GRADNJA
Seminar
FSB/CTT
Prof. Dr.sc. Mladen
Šercer,doc.dr. Sc. Damir
Dović,prof. Dr.sc. Vladimir
Soldo, Doc. Dr.sc.
Majdandţić, prof. Dr.sc.
Ljubomir Miščević,Ţeljka
Hrs- Borković,Prof. Dr. Sc.
Srećko Švaić
8
0
02.2013.
Zagreb
22. OSPOSOBLJAVANJE
PROJEKTANATA ZA
ZAŠTITU OD KOROZIJE
PREMAZIMA
Tečaj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
ZAŠTITU
MATERIJALA
Dr.sc. Darko Rajhenbah
dipl.ing.
Karla Rončević dipl.ing.
Dr.sc. Biserka Runje
izv.prof.,
Dr.sc. Ivan Stojanović
dipl.ing.
Dr. Sc.Vinko Šimunović
dipl.ing.
28
0
02.2013.
Zagreb
-KLIMATIZACIJA ZRAKAGLAVNI ĈIMBENIK
KONVEKTIVNOG SUŠENJA
PILJENOG DRVA -TERMOENERGETSKA
POSTROJENJA I
TOPLIFIKACIJSKI SUSTAVI
U FUNKCIJI TOPLINSKE
OBRADE DRVA(SUŠENJE I
PARENJE) –
-ZAKONSKA REGULATIVA –
6
23. MENADŽMENT
INTEGRITETA METALNIH
KONSTRUKCIJA –
PRORAČUNI I
OPTIMIRANJE SUSTAVA
KATODNE ZAŠTITE
24. ULTRAZVUČNA
KONTROLA (UT)
Stručni
skup
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
ZAŠTITU
MATERIJALA
I. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
25. PENETRANTSKA
KONTROLA (PT)
I. Stupanj
26. SIMULACIJE U
ZAVARIVANJU
Seminar/
stručni
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
TEHNIKU
ZAVARIVANJA
Dr.sc. Vesna Alar izv.prof.,
Prof.dr.sc. Ivan Juraga
dipl.ing.
Prof.dr.sc. Ivan Esih
dipl.ing.
Josip Mikac dipl.ing.
Doc.dr.sc. Dragutin Lisjak
dipl.ing.
Vjera Marić dipl.ing.
Krešimir Kekez dipl.ing.,
Anđelko Ristevski dipl.ing.,
Branka Jakopović dipl.ing.,
Ivanka Radić dipl.ing.
Dr.sc. Sanja Martinez,
Dr.sc. Lidija Valek Ţulj,
Dr.sc. Katarina Marušić,
Dr.sc. Helena OtmačićĆurković
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Prof.dr.sc.B. Jerbić,
Dipl.ing.M.Slovače, MECAS
ESI, Brno, Ĉeška
Dipl.ing. J. Kreindl,
Fronius, Wels, Austrija
Mr.sc.D. Kovač, Varstroj,
7
8
0
02.2013.
Zagreb
80
0
02.2013.
Zagreb
24
0
02.2013.
Zagreb
8
0
19.02.2013.
Zagreb
27. ENERGETSKA
UČINKOVITOST U
ZGRADAMA
1. „PRIMJENA SREDNJE
TEMPERATURNIH
DIZALICA TOPLINE KOD
OBNOVE GRAĐEVINA“
2. „ISKUSTVA OBAVLJENIH
ENERGETSKIH PREGLEDA
I IZRADE CERTIFIKATA“
3. „KORIŠTENJE
OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE POMOĆU
DIZALICA TOPLINE,
4. „PRAVILNICI O
ENERGETSKOM
CERTIFICIRANJU ZGRADA NOVOSTI“
28.
VIZUALNA KONTROLA (VT)
Tečaj
HKIS
PO RIJEKA
I
TEHNIČKI
FAKULTET U
RIJECI
I. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
II Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
Seminar
FSB/CTT
29.
MAGNETSKA KONTROLA
(MT)
30. IZOBRAZBA
TERMOGRAFISTA
Lendava, Slovenija
Mr.sc.D. Kovač, Varstroj,
Lendava, Slovenija
Doc.dr.sc.I.GarašićFakultet
strojarstva i brodogradnje,
Zagreb
Branimir Pavković
Kristian Lenić
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Prof. Dr.sc. Srećko Švaić,
prof. Dr. Sc Mladen
Andrassy, prof. Dr.sc.
8
6
2
23.02.2013.
Rijeka
24
0
03.2013.
Zagreb
32
0
03.2013.
Zagreb
40
0
Ivanka Boras,doc. Damir
Dović, prof. Dr. Sc.
Markučič,
31. SIGURNOST I EX ZAŠTITA
STROJARSKE OPREME
-OSNOVE
PROTUEKSPLOZIJSKE
ZAŠTITE
-PROTUEKSPLOZIJSKA
ZAŠTITA
STROJARSKE OPREME,
INSTALACIJA I ZAŠTITNIH
SUSTAVA
-STROJARSKA
ROTACIJSKA OPREMA U
ZONAMA OPASNOSTI
-SIGURNOST PLINSKIH
INSTALACIJA–DANAŠNJI
PRISTUP I BUDUĆI IZAZOVI
32. DALJINSKI SUSTAVI
GRIJANJA I PROJEKTI
KOJE HEP
TOPLINARSTVO PROVODI
U RH
33. STRUČNI NADZOR I
ZAŠTITA NA RADU U
GRADITELJSTVU
34. PROTUPOŽARNI PROPISI
-ZAKON O ZAŠTITI OD
POŢARA I PODZAKONSKI
PROPISI
Seminar
HKIS
PO OSIJEK
Stručni skup
Stručni
skup
HKIS
PO ZAGREB
HEP
TOPLINARSTVO
UDRUGA ZA
PROMICANJE
ZAŠTITE
.
Zagreb
Dr.sc. Slavko Rumbak
dipl.ing.stroj.
Igor Vondrak,
dipl.ing.stroj.
Tomislav Pavić,
dipl.ing.stroj.
8
0
06.03.2013.
Osijek, Poţega
Autori prijavljenih radova
7
0
03.2013.
Zagreb
Fran Marović, dipl.ing.
Đuro Pap, dipl. Ing.
Dalibor Ţnidaršić, dipl.ing.
Đuro Pap, dipl. Ing.
Krešimir Kaćunko,
dipl.ing.
6
4
03.2013.
Zagreb
8
8
03.2013.
Rijeka
8
0
21.03.2013.
Zagreb
Tečaj
HKIS
PODRUČNI
ODBOR RIJEKA
I
TEHNIČKI
FAKULTET U
RIJECI
Ivica Barak
Boţidar Šutalo,
Zlatko Bukša,
Rajko Forempoher
Stručni
seminar
HDO
Prof.dr.sc.Ivo Ĉala,
Doc.dr.sc. Dragutin Lisjak,
35.
ODRŽAVANJE PROCESNIH
I ENERGETSKIH
POSTROJENJA
03.2013.
06.2013.
10.2013.
9
Boţidar Petrović,
dipl.ing.str.
36.
II. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
37. POSTUPCI ZAVARIVANJA
PLASTIČNIH CIJEVI
Seminar
FSB/CTT
38. VENTILI SIGURNOSTI,
PODEŠAVANJE I
ISPITIVANJE
Seminar
FSB/CTT
39. KOORDINATORI
ZAVARIVANJA
Seminar
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
TEHNIKU
ZAVARIVANJA
40. NEHRĐAJUĆI ČELICI
Seminar
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
ZAŠTITU
MATERIJALA
Tečaj
HKIS
PO OSIJEK
I
STROJARSKI
FAKULTET U
SLAVONSKOM
BRODU
PENETRANTSKA
KONTROLA
(PT)
41. ENERGETSKA
UČINKOVITOST U
ZGRADARSTVU
- PRIMJENA
SREDNJETEMPERATURNIH
DIZALICA TOPLINE KOD
OBNOVE GRAĐEVINA KORIŠTENJE
OBNOVLJIVIH IZVORA
Tomislav Turk, dipl.ing.
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Prof. Dr.sc. Mladen Šercer,
doc. Dr.sc. Damir
Godec,dr.sc. Ana Pilipovic,
prof .dr.sc. Pero Raos,
denis Bašić, Igor Klarić,
dipl.ing
Prof. Dr. Sc. Srećko
Švaić.Prof.dr.sc. Andrassy,
prof. Dr. Sc. Ivanka Boras
Ante Dizdar,dipl.ing.
Doc.dr.sc.I Garašić,
Prof.dr.sc. S. Kralj,
Dipl.ing. Z. Skočić,
Dipl.ing.A. Matić,
Prof.dr.sc.Z. Koţuh
Prof.dr.sc. Ivan Juraga,
Dr.sc. Vesna Alar izv.prof.,
Dr.sc. Vinko Šimunović,
Josip Brezetić dipl.ing.,
Marko Horvat dipl.ing.,
Dr.sc. Ivan Stojanović.,
Niko Rehorič dipl.ing.
Prof.dr. Branimir Pavković
dipl.ing.
Prof.dr.sc. Kristijan Lenić
dipl.ing.
10
32
0
04.2013.
Zagreb
8
0
04.2013.
Zagreb
8
1
04.2013
Zagreb
8
0
16.04.2013.
Sv.Martin na
Muri
8
0
04.2013.
Zagreb
6
2
19.04.2013.
Slavonski
Brod
ENERGIJE POMOĆU
DIZALICA TOPLINE
- ISKUSTVA OBAVLJENIH
ENERGETSKIH PREGLEDA
I IZRADE CERTIFIKATA PRAVILNICI O
ENERGETSKOM
CERTIFICIRANJU ZGRADA
42. STRUČNO PUTOVANJE
-STRUĈNO PUTOVANJE PO
OSIJEK - STRUĈNO
EKSKURZIJA UZ OBILAZAK
I PREDAVANJE O
PROJEKTIRANJU I
IZVOĐENJE IZABRANE
GRAĐEVINE
HKIS
Stručno
putovanje
44. ISKORIŠTAVANJE
OTPADNE TOPLINE NA
ZRAČNOJ ILI VODENOJ
STRANI DIZALICA
TOPLINE ILI RASHLADNIH
UREĐAJA
45.
ZAŠTITA NA RADU,
ZAŠTITA OD POŽARA I
ZAŠTITA OKOLIŠA U
GRADITELJSTVU
46. PREZENTACIJE
ZNAČAJNIH PROJEKATA
OVLAŠTENIH INŽENJERA
STROJARSTVA
I. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
Seminar
HKIS
PO SPLIT
ZAVOD ZA
UNAPREĐIVANJE
Stručni skup
4
0
04.2012.
Osijek
80
0
04.2013.
Zagreb
8
0
04.2012
Split
7
2
26.04.2013.
Bizovac
6
0
05.2013.
Varaţdin
PO OSIJEK
43.
RADIOGRAFSKA
KONTROLA
(RT)
Stručni voditelj
SIGURNOSTI
OSIJEK
Stručni skup
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Zoran Mitrović
Mario Levanić
Nataša Uranjek
Darije Varţić,
Tomislav Rastija,
Dalibor Ţnidaršić,
Ivan Babić,
Dario Rogina,
mr.sc. Dragutin Sekulić
Autori projekata
HKIS
PO VARAŽDIN
11
PODRUČJE PO VARAŽDIN
47. ENERGETSKI PREGLEDI I
ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE
GRAĐEVINA
Seminar
FSB/CTT
48.
ULTRAZVUČNA
KONTROLA (UT)
49. NEHRĐAJUĆI ČELICI
PROBLEMI U PRIMJENI
50. PROTUEKSPLOZIJSKA
ZAŠTITA ZA
EKSPLOZIVNU
ATMOSFERU
51. BIOMASA I SOLAR
II. Stupanj
Seminar
Seminar
Seminar
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
FSB/CTT
FSB/CTT
FSB/CTT
52. PRIMJENA METODE
KONAČNIH ELEMENATA
ZA ANALIZU
KONSTRUKCIJA
Seminar
FSB/CTT
53. 03. MEĐUNARODNI
KONGRES DANI
INŽENJERA
STROJARSTVA
Stručni
skup
HKIS
54. POSUDE POD TLAKOM
1."PRIMJENA PRINCIPA
Dr.sc. Srećko Švaić, prof.
Dr. Sc Mladen Andrassy,
prof. Dr.sc Damir Dović,
doc.
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Prof. Dr. Sc. Ivan
Juraga,izv.dr.sc.
Vesna Alar, dr. Sc. Ivan
Stojanović , dr.sc. Vinko
Šimunović
Dr.sc. Slavko
Rumbak,dipl.ing.stroj.,
Prof. Dr. Sc. V. Mudronja ,
dr. Sc. Miodrag Drakulić,
dipl. Ing.stroj., Josip
Dešin, dipl. Ing.stoj.
Dr.sc. Srećko Švaić, prof.
Dr. Sc Mladen Andrassy,
prof.. Dr.sc Damir Dović,
doc.
Prof.dr.sc. Jurica
Sorić,Zdenko
Tonković,Tomislav Jarak,
Igor Karša,
Ivica Skozrit
8
2
05.2013.
Zagreb
80
0
05.2013.
Zagreb
8
0
05.2013.
Zagreb
8
0
05.2013.
Zagreb
05.2013.
Zagreb
8
1
24
0
15.-17.05.
2013.
Zagreb
24
4
23.-25.05.
2013.
Šibenik
8
0
25.05.2013.
Rijeka
Autori prijavljenih radova
Tečaj
HKIS
PO RIJEKA I
Ivan Samadţić dipl.ing.
Draţan Kozak dipl.ing.
12
MEHANIKE LOMA PRI
KONSTRUIRANJU POSUDA
POD TLAKOM"
2. "PROCJENA INEGRITETA
SPOJA ZAVARENIH CIJEVI
UZ PRISUTAN
NEPROVAREN KORIJEN
3. "PROBLEMATIKA
OŠTEĆENJA ZBAOG SCC
NA POSUDAMA POD
TLAKOM"
4. "REPARATURNO
ZAVARIVANJE NA
POSUDAMA POD TLAKOM
55. ZAGREBAČKI
ENERGETSKI TJEDAN
OBNOVLJIVI IZVORI,
OKOLIŠ, OTPAD,
ODRŢAVANJE
PREZENTACIJA
ODABRANIH PROJEKATA
TEHNIČKI
FAKULTET U
RIJECI
Stručni skup
HKIS
PO ZAGREB
I
GRADSKI URED
ZA
ENERGETIKU
ZAŠTITU
OKOLIŠA I
ODRŽIVI
RAZVOJ GRADA
ZAGREBA
56.
RADIOGRAFSKA
KONTROLA
(RT)
57. PREGLED ZAVARIVANJA U
HRVATSKOJ I SVIJETU
III. Stupanj
Seminar/
stručni
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
TEHNIKU
ZAVARIVANJA
Autori prijavljenih radova
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Dr.sc. Cecil Mayer,CEO,
Prof.dr.sc. Dorin Dehelean,
Dr.sc Klaus Middeldorf,
Prof.dr.sc. Luisa Quintino
Chris Smallbone, dipl.ing.,
Prof.dr.sc. Ivan Samardţić,
Prof.dr.sc Ivan Juraga,
Franjo Javor, dipl.ing.,
Prof.dr.sc. S. Kralj,
Prof.dr.sc.Z. Koţuh,
13
6
0
05.2013.
Zagreb
72
0
06.2013.
Zagreb
16
0
03.06.2013.
Zagreb
Doc.dr.sc. I.Garašić, HR
58. 19. MEĐUNARODNO
SAVJETOVANJE HDO-A
“ODRŽAVANJE 2013”
59. INHIBITORI KOROZIJE U
ZAŠTITI INŽENJERSKIH
KONSTRUKCIJA
60. SERVOHIDRAULIKA
Kongres
HDO
Stručni
skup
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
ZAŠTITU
MATERIJALA
Stručnoznanstveni
skup
FSB/CTT
61.
ULTRAZVUČNA
KONTROLA (UT)
III Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
III. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
62.
PENETRANTSKA
KONTROLA (PT)
Autori prijavljenih radova
24
0
03.-05.06.
2013.
Šibenik
Prof.dr.sc.Sanja Martinez,
Prof.dr.sc.Dubravka
Bjegović,
Dr.sc.Marijana Serdar,
Prof.dr.sc. Frankica Kapor,
Gordana Pustaj dipl.ing.,
Mr.sc. Tadija Madţar,
Ivana Radić Boršić
dipl.ing., dr.sc.Vesna Alar
izv.prof.,
Dr.sc.Ivan Stojanović
Izv.prof.dr.sc. Ţeljko
Šitum, dipl. Ing. Str.
Doc.dr.sc. Franc Majdič,
dipl. Ing. Str.Doc.dr.sc.
Mitja Kastrevc, dipl. Ing.
Str. ()
Dr.sc. Krunoslav Horvat,
dipl.ing.el.
Mr.sc. Aleš
Bizjakdipl.ing.str.
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
8
0
06.2013.
Dubrovnik
8
0
06.2013.
Zagreb
72
0
06.2013.
Zagreb
72
0
06.2013.
09.2013.
10.2013.
Zagreb
14
63.
MAGNETSKA KONTROLA
(MT)
III. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
III. Stupanj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
KONTROLU BEZ
RAZARANJA
Stručno
putovanje
HKIS
PO RIJEKA
Tečaj
HRVATSKO
DRUŠTVO ZA
TEHNIKU
ZAVARIVANJA
Dipl.ing. Josip Brezetić,
Dipl.ing. Goran Vručinić
Dipl.ing. Branko
Lukačević, Dipl.ing.
Dipl.ing. Igor Juzvišen,
Dipl.ing. Boţo Despotović
Dipl.ing. Ivica Veljača,
Prof.dr.sc. Boris Anzulović
Prof.dr.sc. Slobodan Kralj,
Prof.dr.sc. Ivan Juraga
Prof.dr.sc. Igor Roţanić,
Prof.dr.sc. Zoran Koţuh
Dipl.ing. Miroslav Pacak
Stručni skup
HKIS
PO OSIJEK
HKIS
PO ZAGREB
Autori projekata
64.
VIZUALNA KONTROLA (VT)
65. POSJETA BIROU
MENERGA I
REFERENTNOM OBJEKTU
TERME MARIBOR
66. MEĐUNARODNI INŽENJER
ZA ZAVARIVANJE
I
MEĐUNARODNI
TEHNIČAR ZA
ZAVARIVANJE
67. PREZENTACIJA
ODABRANIH PROJEKATA
ČLANOVA HKIS
68. NOVOSTI U ZAKONSKOJ
REGULATIVI IZ
PODRUČJA
GRADITELJSTVA,
ZAŠTITE NA RADU,
ZAŠTITE OD POŽARA
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Zvonimir Ivković, Leo
Kalogjera, Jagodić Branko,
Srđan Medić, Joţe Rumac,
Zoran Markešić, Petar
Smiljanić, Vanja Odrčić,
Ivan Smiljanić, Husnjak
Mirko, Stevan Kuzmanović,
Krunoslav Peršić
Bruno Persić
Stručni skup
Autori prijavljenih radova
15
72
0
06.2013.
09.2013.
10.2013.
Zagreb
72
0
06.2013.
Zagreb
2
0
19.06.2013.
Maribor
100
20
18.09.2013.
–
31.01.2014.
Zagreb
6
0
20.09.2013.
Osijek
7
7
09.2013.
Zagreb
69. 11. SKUP O PRIRODNOM
PLINU, TOPLINI I VODI
4. MEĐUNARODNI SKUP O
PRIRODNOM PLINU,
TOPLINI I VODI
„PLIN 2013“
Znanstvenostručni
skup
70. STRUČNO PUTOVANJE
-STRUĈNO PUTOVANJE PO
SPLIT - STRUĈNO
EKSKURZIJA UZ OBILAZAK
I PREDAVANJE O
PROJEKTIRANJU I
IZVOĐENJE IZABRANE
GRAĐEVINE
71. ENERGETSKI SUMMIT
Stručno
putovanje
Autori prijavljenih radova
16
2
25.09.2013.
Osijek
Stručni voditelj
4
0
10.2013.
Split
Autori prijavljenih radova
4
0
10.2013.
Split
Predavači
MGIPU
8
8
tijekom
2012. i
2013.
Predsjednik Sekcije
HKIS
2
0
tijekom
2012. i
2013.
Zagreb,
Osijek,
Rijeka,
Split,
Varaţdin
Zagreb,
Osijek,
Rijeka,
Split,
Varaţdin
72. ZAKONSKA REGULATIVA
Tečaj
SAJAM SASO
I HKIS PO SPLIT
HKIS
73. OKRUGLI STOL SEKCIJA
-TLAĈNA OPREMA
-PLIN
-ENERGETSKO
CERTIFICIRANJE
-GRIJANJE, HLAĐENJE I
KLIAMTIZACIJU
-DIZALA, POKRETBNE
STUBE I SRODNA
SREDSTVA TRANSPORTA
Okrugli stol
HKIS
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
Stručni skup
HEP-GRUPA
HEP – PLIN
D.O.O. OSIJEK
STROJARSKI
FAKULTET U
SLAVONSKOM
BRODU
HKIS
PO SPLIT
120-01/12-01/29-0
503-20-12-1
29. listopada 2012.
Predsjednik Povjerenstva za trajno stručno usavršavanje
Srđan Srdelić, dipl.ing.stroj. , v.r.
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content