close

Enter

Log in using OpenID

Automatski balansni ventili ASV

embedDownload
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili
ASV
ASV-P
DN 15-40
Opis/primena
ASV-PV
DN 15-40
ASV-PV
DN 50
ASV-PV
DN 65-100
Balansni ventili ASV koriste se za dinamički hidraulički
balans u sistemima dvocevnog radijatorskog grejanja i
sistemima za hlađenje. Dinamičko balansiranje znači:
stalno, automatsko, balansiranje od 0 do 100 % opterećenja
regulacijom diferencijalnog pritiska u sistemima sa
promenljivim protokom. Pri delimičnim opterećenjima,
kada regulacioni ventili smanjuju protok, ograničenje dif.
pritiska se i dalje obavlja i zbog toga dolazi do dinamičkog
balansiranja.
Upotrebom ASV izbegavate upotrebu složenih metoda
puštanja u rad i hidrauličkog uravnotežavanja sistema koji
su vremenski zahtevni. Dinamičko balansiranje sistema pri
svim opterećenjima pomaže vam da uštedite energiju i
poboljšate komfor.
Ograničenje protoka
Ako koristite kombinaciju ASV regulatora dif. pritiska i
ventila sa predregulacijom na terminalu (radijatoru),
uspostavlja se ograničenje protoka.
Ograničenje protoka za svaki terminal sprečava nedovoljan
protok u udaljenim radijatorima i prekomeran protok u
radijatorima bližim pumpi.
Manja emisija buke
Ograničenje diferencijalnog pritiska obezbeđuje da se
pritisak kroz regulacioni ventil ne povećava pri delimičnim
opterećenjima zbog čega će emitovanje buke biti slabije.
(Zbog toga DIN 18380 zahteva kontrolu diferencijalnog
pritiska pri delimičnom opterećenju sistema.)
Ne postoji potreba za klasičnim balansiranjem
Ograničenje protoka se postiže podešavanjem svakog
posebnog hidrauličkog kruga čime se izbegava međusobni
uti caj različitih krugova.
Jednom kada se podesi ASV za određenu vertikalu, nije
potrebno vršiti ponovno izbegava međusobni uti caj
različitih krugova. Jednom kada se podesi ASV za određenu
vertikalu, nije potrebno vršiti ponovno balansiranje bez
obzira na eventualne promene u ostatku sistema.
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
ASV-BD
DN 15-50
ASV-I
DN 15-50
ASV-M
DN 15-50
Autoritet regulacionog ventila
Regulacija diferencijalnog pritiska kroz regulacioni ventil
znači da je autoritet visok – što omogućava preciznu i
stabilnu regulaciju, kao i uštedu energije.
Zonsko balansiranje
Montažom ASV kompleta, možete podeliti hidraulički
sistem na delove nezavisne od promene pritiska u ostatku
sistema. To omogućava postepeno povezivanje zona sa
glavnom zonom u novim ili renoviranim objektima bez
potrebe za novim, dodatnim balansiranjem. Nema potrebe
da se pri svakoj promeni sistema obavi novo puštanje u pogon
zato što se automatski izvršava hidraulično balansiranje.
ASV-P ventili imaju fiksnu postavku (10 kPa). Postavka se
može povećati do 20 ili 30 kPa zamenom opruge. Opruga
se može zameniti pod pritiskom. Mogućnost povećanja
postavke je posebno korisna u slučaju rešavanja problema.
Ona obezbeđuje postizanje predviđenog protoka čak i ako
se izračunavanje ne podudara sa stvarnom instalacijom.
Ventile ASV-PV moguće je podesiti u različitim opsezima:
• Postavka od 5-25 kPa koristi se uglavnom za primenu
kod radijatorskog grejanja,
• Postavka od 20-40 kPa koristi se za primene kod
radijatora, ventilator konvektora, rashladnih panela i s
pratnih stanica,
• Postavka od 35-75 kPa koristi se za primenu kod s pratnih
stanica, ventilator konvektora i rashladnih panela,
• Postavka od 60-100 kPa koristi se za primenu kod velikih
terminala (klima komore, ventilator konvektori itd).
Upotrebom ventila ASV moguće je optimizovati napor
pumpe dok nezavisne zone pritiska omogućavaju
održavanje visokog autoriteta ventila na terminalima.
1
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Opis/primena
(nastavak)
Balansni ventili ASV konstruisani su da bi garantovali
visok kvalitet automatskog balansiranja putem:
- konusa koji nije opterećen pritiskom,
- prilagođene membrane za svaku pojedinačnu
dimenziju ventila čime se obezbeđuju
performanse konstantnog kvaliteta za sve
veličine,
- opruge sa linearnom karakteristikom koja
olakšava podešavanje Δp.
Ugao od 90° između svih servisnih funkcija
(zatvaranje, ispuštanje, podešavanje, merenje)
omogućava jednostavan rad pod svim uslovima
montaže.
Sve gorenavedene karakteristike i funkcije smeštene
su u malim ugrađenim dimenzijama tako da se ASV
lako montira čak i na veoma ograničenom prostoru.
Ventili ASV obavljaju regulaciju pritiska ne samo
pri projektnim uslovima(100 % opterećenje), već i
pri delimičnim opterećenjima (zadovoljavajući
tako zahteve normi DIN 18380). Regulisanjem
pritiska pri delimičnom opterećenju moguće je
sprečiti probleme sa bukom kod termostatskih
ventila radijatora do čega često dolazi u
nebalansiranim sistemima.
Ventili ASV (DN 15-40) su zapakovani u stiropor (EPS)
koji može da se koristi za izolaciju pri temperaturama
do 80 °C. Izolacioni omotač za temperature do
120°C je dostupan kao dodatni pribor.
ASV ventili u dimenzijama DN 15-40 se isporučuju
sa unutrašnjim ili spoljnim navojem, dok se DN 50
isporučuje samo sa spoljnim navojem. Ako se
odabere spoljni navoj, moguće je poručiti navojni
ili zavarivi priključak kao dodatni pribor. Dimenzije
DN 65-100 isporučuju se kao p rirubnički ventili.
Balansni ventili ASV imaju ugrađene servisne
funkcije kao što je zatvaranje i pražnjenje.
ASV-PV može da ima priključak za merenje protoka.
U tom slučaju, merne priključke potrebno je naručiti
zasebno i postaviti na ventil na sledeći način:
• na vrh ispusne slavine (DN 15-50),
• na prirubničku vezu pre punjenja
ventilavodom (DN 65-100).
Ventili ASV-PV treba da se postave u povratnu cev
u kombinaciji sa partnerskim ventilima postavljenim
u r azvodnu cev. Kao partnerski ventil, ASV-M/I/BD
se preporučuje za dimenzije od DN 15 do DN 50,
a MSV-F2 za dimenzije od DN 65 do DN 100.
Postoje dve osnovne konfiguracije kada se koriste
partnerski ventili ASV (ASV-BD, ASV-I, ASV-M, MSV-F2):
- partnerski ventil izvan regulacionog kruga (sl. 1).
Preporučena konfiguracija: dovodi do
optimalnih performansi budući da je čitav
opseg regulisanog pritiska dostupan za
vertikalu. Ograničavanje protoka se obavlja u
svakoj jedinici terminala u vertikali (na primer,
RA-N sa predpodešavanjem na radijatoru, itd).
Od DN 15 do DN 50: ASV-M ili ASV-BD
Od DN 65 do DN 100: MSV-F2, spajanjem
impulsne cevi sa donjim mernim priključkom.
Sl. 1
Podešavanje ventila ASV-PV= Δpvertikala
- partnerski ventil unutar regulacionog kruga (sl. 2).
Nudi ograničenje protoka na odvodu, međutim
deo kontrolisanog opsega pritiska koristi pad
pritiska na partnerskom ventilu (Δpi). Preporučuje
se kada ograničenje protoka nije moguće na
svim jedinicama terminala.
Od DN 15 do DN 50: ASV-I ili ASV-BD.
Od DN 65 do DN 100: MSV-F2, spajanjem
impulsne cevi sa gornjim mernim priključkom.
Sl. 2
Podešavanje ventila ASV-PV = Δpvertikala + ∆pi
ASV-BD može da se koristi unutar ili izvan regulacionog kruga, a izbor je zasnovan na tome koji merni
priključak je otvoren. Da bi se koristio izvan, treba da bude otvoren plavi merni priključak. U ovom
položaju je moguće obaviti proveru protoka (podrazumevani položaj). Da bi se koristio unutar kruga
regulacije, treba da bude otvoren crveni merni priključak. U ovom položaju moguće je obaviti proveru
protoka i proveru protoka.
2
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Opis/primena
(nastavak)
Sl. 3
ASV u vertikali/tipična primena kod grejanja (opšti primer)
Ventili ASV se koriste u dvocevnim sistemima
radijatorskog grejanja za regulaciju diferencijalnog
pritiska u vertikalama. Da biste ograničili p rotok
(hidraulički izbalansirali sistem) za svaki radijator,
potrebno je na radijatore postaviti radijatorske
ventile sa duplom regulacijom.
Sl. 4
ASV u cevovodu za sistem p odnog grejanja
Ventili ASV mogu se koristiti i u sistemima podnog
grejanja. Da biste ograničili protok za svaki krug
podnog grejanja, koristite ventile sa funkcijom
predpodešavanja i ograničenja protoka na svakom
krugu. Konstantan diferencijalni pritisak koji održava
ASV-PV i podešen ventil na krugu grejanja
rezultuju ograničenom maksimalnom vrednosti
protoka za regulisani krug. Druga mogućnost je
da se protok za ceo sistem ograniči upotrebom
funkcije podešavanja ventila ASV-I ili ASV-BD.
DEN-SMT/SI
Druga mogućnost je da se p rotok u vertikali
ograniči upotrebom funkcije predpodešavanja
ventila ASV-I.
Regulisanje diferencijalnog pritiska kroz vertikalu
znači takođe da je autoritet termostatskih ventila
radijatora visok što omogućava preciznu i stabilnu
regulaciju temperature i uštedu energije.
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
Ventili ASV-PV mogu da održavaju diferencijalni
pritisak u nekoliko opsega ako je to potrebno.
Zbog svojih malih dimenzija, automatski balansni
ventili ASV lako se montiraju u kutiju koja se
postavlja na zid za cevovode za podno grejanje.
3
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Opis/primena
(nastavak)
Sl. 5
ASV sa ventilator konvektorom
Ventili ASV mogu da se koriste u sistemima sa
ventilator konvektorima, indukcionim uređajima i
grejačima vazduha da bi obezbedili automatski
hidraulični balans putem regulacije diferencijalnog
pritiska u ograncima ili na svakom konvektoru.
Konstantni diferencijalni pritisak u kombinaciji
sa unapred podešenim regulacionim ventilima,
tj. ASV-I ili ASV-BD, ograničava p rotok.
Sl. 6 S pratna stanica
Automatski balansni ventili ASV mogu da se
koriste i za druge primene. Na primer, ASV može
da se koristi za sprečavanje problema sa bukom
kod termostatskih ventila radijatora u malim
sistemima putem regulacije diferencijalnog pritiska.
ASV može da se koristi za svaku primenu kod koje
je potreban mali regulator diferencijalnog pritiska,
na primer kod malih cevovoda za podno grejanje
ili spratnih stanica. U zgradama u kojima postoje
spratne stanice, ventili ASV mogu da se koriste da
obezbede pouzdan automatski balans putem
regulacije diferencijalnog pritiska u vertikalama/
zonama.
4
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
U s pratnim stanicama se menjaju uslovi pritiska
kada se greje sanitarna voda u poređenju sa
situacijom kada je potrebno samo grejanje.
Ako koristite ventile ASV-PV, diferencijalni
pritisak se reguliše i u ovim uslovima.
Konstantni diferencijalni pritisak u kombinaciji
sa unapred podešenim regulacionim ventilima,
tj. ASV-I ili ASV-BD, ograničava protok.
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dimenzionisanje
NavojniPrirubnički
Protok
Pr.
Q min ≤ Q ≤ Q 10 kPa
Sl. 7
Dijagram za dimenzionisanje ventila ASV pri vrednosti Δpv = 10 kPa. Za različite vrednosti Δpv koristite dijagram A i B u dodatku.
Preporučujemo da se dimenzija ventila ASV-P/PV
određuje pomoću sl. 7. Prikazane maksimalne
vrednosti protoka zasnovane su na diferencijalnom
pritisku od 10 kPa preko termostatskog radijatorskog
ventila koji omogućava dobru regulaciju i uštedu
energije.
Kada se odredi veličina ventila ASV-P/PV, treba da
se izabere ista veličina partnerskog ventila
ASV-BD/ASV-I/ASV-M/MSV-F2.
Primer:
Zadato:
Protok u cevi 200 l/h, cevi DN 15
Veza između veličine ventila i veličine cevi
Kv vrednosti za određenu dimenziju konstruisane
su da bi obuhvatile opseg protoka u skladu sa
dokumentom VDI 2073 uz brzinu protoka vode
do 0,8 m/s pri diferencijalnom pritisku od 10 kPa
preko ventila. Sve dok brzina protoka vode u cevi
iznosi između 0,3 i 0,8 m/s, dimenzija ventila treba
da bude jednaka dimenziji cevi.
Ovo pravilo proizilazi iz činjenice da su Kv
vrednosti za određenu dimenziju konstruisane
da bi obuhvatile opseg protoka u skladu sa
dokumentom VDI 2073 pri diferencijalnom pritisku
od 10 kPa preko ventila.
Rešenje:
Horizontalna linija se ukršta sa linijom za ventil
DN 15 što znači da on može biti izabran kao
potrebna veličina.
Za detaljno određivanje veličine pogledajte primere
na 12. i 13. strani. Za različite vrednosti Δpv
(diferencijalni pritisak preko ventila) pogledajte
dijagrame u dodatku A.
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
5
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Naručivanje
ASV-P ventil za balansiranje, uključen u kutiji: Impulsna cev od 1,5 m (G 1/16 A) i odvodna slavina (G 3/4 A)
Konstantni diferencijalni pritisak od 10 kPa ; može se nadograditi na postavku od 20 ili 30 kPa
Tip
15
kVS
(m3/h)
1,6
Unutrašnji navoj
(ISO 7/1)
Rp ½
DN
Kodni br.
Spoljni navoj
(ISO 228/1)
G¾A
Tip
003L7621
Kodni br.
003L7626
20
2,5
Rp ¾
003L7622
G1A
003L7627
25
4,0
Rp 1
003L7623
G 1¼ A
003L7628
32
6,3
Rp 1¼
003L7624
G 1½ A
003L7629
40
10
Rp 1½
003L7625
G 1¾ A
003L7630
ASV-PV ventil za balansiranje, uključen u kutiji: Impulsna cev od 1,5 m (G 1/16 A) i odvodna slavina (G 3/4 A)
Tip
15
kVS
(m3/h)
1,6
20
2,5
DN
Opseg Δp
(kPa)
Priključak
Kodni br.
Rp 1/2
003L7601
Rp 3/4
003L7602
4,0
Rp 1
32
6,3
Rp 11/4
003L7604
40
10,0
Rp 11/2
003L7605
15
1,6
20
2,5
Unutrašnji navoj
ISO 7/1
5-25
003L7603
25
Rp 1/2
003L7611
Rp 3/4
003L7612
4,0
Rp 1
32
6,3
Rp 11/4
40
10,0
Rp 11/2
003L7615
32
6,3
Rp 11/4
003L7616
40
10,0
Rp 11/2
15
1,6
G 3/4 A
20
2,5
25
4,0
32
6,3
40
10,0
20-40
003L7613
25
003L7614
35-75
003L7607
G1A
Spoljni navoj
ISO 228/1
003L7617
003L7606
G 11/4 A
5-25
003L7608
G 11/2 A
003L7609
G 13/4 A
003L7610
ASV-PV ventil za balansiranje, uključen u kutiji:
Impulsna cev od 2,5 m (G 1/16 A), odvodna slavina (G 3/4 A) i adapter 003L8151
Tip
DN
50
kVS
(m3/h)
20
Priključak
Spoljni navoj
ISO 228/1
G 2 1/2
Opseg postavki Δp
(kPa)
5-25
003Z0611
20-40
003Z0621
Kodni br.
35-75
003Z0631
60-100
003Z0641
Balansni ventil ASV-PV koji uključuje impulsnu cev od 2,5 m (G 1/16 A), i adapter za veliki ASV
003Z0691 i 003L8151
Tip
65
kVS
(m3/h)
30
80
48
100
76,0
65
30
80
48
100
76,0
65
30
DN
80
48
100
76,0
Priključak
Opseg postavki Δp
(kPa)
Kodni br.
003Z0623
20-40
003Z0624
003Z0625
Prirubnička
EN 1092-2
003Z0633
35-75
003Z0634
003Z0635
003Z0643
60-100
003Z0644
003Z0645
ASV-BD ventil za isključivanje, višefunkcionalni partnerski ventil (isključivanje, rotirajuća stanica za merenje)
Tip
6
kVS
15
(m3/h)
3,0
Unutrašnji navoj
(ISO 7/1)
Rp ½
20
6,0
Rp ¾
003Z4042
25
9,5
Rp 1
003Z4043
003Z4044
DN
Kodni br.
003Z4041
32
18
Rp 1¼
40
26
Rp 1½
003Z4045
50
40
Rp 2
003Z4046
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Naručivanje (nastavak)
ASV-M ventil za isključivanje, bez priključaka za merenje
Tip
15
kVS
(m3/h)
1,6
Unutrašnji navoj
(ISO 7/1)
Rp ½
DN
Kodni br.
Spoljni navoj
(ISO 228/1)
G¾A
Tip
003L7691
Kodni br.
003L7696
20
2,5
Rp ¾
003L7692
G1A
003L7697
25
4,0
Rp 1
003L7693
G 1¼ A
003L7698
32
6,3
Rp 1¼
003L7694
G 1½ A
003L7699
40
10
Rp 1½
003L7695
G 1¾ A
003L7700
50
16
G 2¼ A
003L7702
Spoljni navoj
(ISO 228/1)
G¾A
003L7646
ASV-I ventil za podešavanje, uključujući dva priključka za merenje
Tip
15
kVS
(m3/h)
1,6
Unutrašnji navoj
(ISO 7/1)
Rp ½
DN
Kodni br.
Tip
003L7641
Kodni br.
20
2,5
Rp ¾
003L7642
G1A
003L7647
25
4,0
Rp 1
003L7643
G 1¼ A
003L7648
32
6,3
Rp 1¼
003L7644
G 1½ A
003L7649
40
10
Rp 1½
003L7645
G 1¾ A
003L7650
50
16
G 2¼ A
003L7652
Pribor i rezervni delovi
Opis
Ručica za zatvaranje za ASV-I (crni)
Komentari/priključak
Kodni br.
DN 15
003L8155
DN 20
003L8156
DN 25
003L8157
DN 32/DN 40/DN 50
003L8158
DN 15
003L8146
DN 20
003L8147
DN 25
003L8148
DN 32/DN 40/DN 50
003L8149
Adapter za merni priključak za merenje diferencijalnog
pritiska
Za ispusnu slavinu
003L8143
Ispusna slavina
Za ASV-PV (DN 15-50)
003L8141
Dva merna priključka i jedna ploča za blokadu
Za ASV-I i ASV-M,
rektusni tip
003L8145
Merni priključci od 3 mm, 2 kom.
Za ASV-BD
4)
003Z4662
Ručica
Za ASV-BD 4)
003Z4652
Ručica za zatvaranje za ASV-M (crni)
Impulsna cev sa zaptivnim prstenovima
1,5 m
003L8152
2,5 m
003Z0690
5m
003L8153
Adapter za veliki ASV 1)
G ¼-R ¼; G 1/16
003Z0691
Priključak za spajanje impulsne cevi 2)
G 1⁄16-R ¼
003L8151
Priključak za spajanje impulsne cevi na drugim
ventilima (standard SAD)
G 1⁄16-4⁄16-20 UNF-2B
003L8176
Zaptivni prsten za impulsnu cev
2,90 × 1,78
003L8175
3)
Priključak za spajanje impulsne cevi ASV-I/M 3)
ASV-P 20 kPa opruga (žuta)
ASV-P 30 kPa opruga (zelena)
G 1⁄16 A
003L8174
DN 15
003L8182
DN 20
003L8183
DN 25
003L8184
DN 32/DN 40
003L8185
DN 15
003L8192
DN 20
003L8193
DN 25
003L8194
DN 32/DN 40
003L8195
Preporučeno za upotrebu sa MSV-F2, povezano sa otvorom za merenje, omogućava vezu impulsne cevi sa ASV-a uz zadržavanje
funkcionalnosti merenja.
2)
Preporučuje se za upotrebu sa MSV-F2, povezano sa otvorom za merenje. Takođe može da se koristi za povezivanje impulsne cevi
direktno sa cevkom.
3)
Komplet sa 10 delova.
4)
za kompletan opseg ASV-BD pribora pogledajte Leno® MSV-BD list sa podacima.
1)
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
7
Tehnički katalog
Tehnički podaci
Automatski balansni ventili ASV
Tip
ASV-I/M/P/PV
Nominalni prečnik
DN
Maks. pritisak
15-40
bar
Probni pritisak
ASV-BD
50-100
15-50
16 (PN 16)
20
25
30
Diferencijalni pritisak preko ventila
kPa
10-150 1)
10-250 2)
10-250
Temperatura
°C
–20 … 120
–10 … 120
–20 … 120
Mesing
Sivi liv
EN-GJL-250 (GG 25)
DZR mesing
Materijal delova u kontaktu sa vodom
Telo ventila
Konus (ASV-P/PV)
DZR mesing
Nerđajući čelik
Kugla
Obložena mesingom/
hromom
-
Membrana/zaptivni prstenovi
EPDM
Opruga
Nerđajući čelik
1)
Imajte u vidu da maksimalni dozvoljeni diferencijalni pritisak kroz ventil od 150 kPa ne sme da bude premašen ni pri delimičnom opterećenju.
2)
Imajte u vidu da maksimalni dozvoljeni diferencijalni pritisak kroz ventil od 250 kPa ne sme da bude premašen ni pri delimičnom opterećenju.
Konstrukcija
ASV-P je konstruisan da održava konstantni
diferencijalni pritisak kroz vertikalu. Pritisak u
povratnoj cevi putem unutrašnjeg priključka
(zajedno sa referentnom oprugom) deluje na donju
stranu regulacione membrane (7) dok pritisak u r
azvodnoj cevi putem impulsne cevi (5) deluje na
gornju stranu membrane. Na ovaj način balansni
ventil održava fiksni diferencijalni pritisak od 10 kPa.
Postavka se može povećati na 20 ili 30 kPa zamenom
opruge. Opruga se može zameniti pod pritiskom.
Mogućnost povećanja postavke je posebno korisna
u slučaju rešavanja problema. Ona obezbeđuje
postizanje predviđenog protoka čak i ako se
izračunavanje ne podudara sa stvarnom instalacijom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ručka za zatvaranje
Osovina za zatvaranje
Zaptivni prsten
Referentna opruga
Priključak impulsne cevi
Element membrane
Regulaciona membrana
Konus ventila pritisno
rasterećen
9. Telo ventila
10.Sedište
Sl. 8
1. Ručica za zatvaranje
2. Osovina za podešavanje
diferencijalnog pritiska
3. Zaptivni prsten
4. Referentna opruga
5. Priključak impulsne cevi
6. Element membrane
7. Kontrolna membrana
8. Konus ventila pritisno
rasterećen
9. Telo ventila
10.Sedište
Sl. 9
8
ASV-P
n
(okreta)
5-25
(kPa)
20-40
(kPa)
35-75
(kPa) 1)
0
25
40
75
1
24
39
73
2
23
38
71
3
22
37
69
4
21
36
67
5
20
35
65
6
19
34
63
7
18
33
61
8
17
32
59
57
9
16
31
10
15
30
55
11
14
29
53
12
13
28
51
13
12
27
49
14
11
26
47
15
10
25
45
16
9
24
43
17
8
23
41
18
7
22
39
19
6
21
37
20
5
20
35
Fabričko predpodešavan
Opseg za Δp (kPa)
DN
15
2,5
20
3
25
4
32
5
40
5
1)
kPa
5-25
10
20-40
30
35-75
60
Samo DN 32/40
ASV-PV (DN 15-40)
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Konstrukcija (nastavak)
1. Prekidač za zatvaranje
2. Osovina za podešavanje
diferencijalnog pritiska
3. Zaptivni prsten
4. Referentna opruga
5. Priključak impulsne cevi
6. Element membrane
7. Regulaciona membrana
8. Konus ventila pritisno
rasterećen
9. Telo ventila
10.Sedište
n
(okreta)
5-25
20-40
35-75
60-100
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0
25
40
75
100
1
24
39
73
98
2
23
38
71
96
3
22
37
69
94
4
21
36
67
92
5
20
35
65
90
6
19
34
63
88
7
18
33
61
86
8
17
32
59
84
9
16
31
57
82
10
15
30
55
80
11
14
29
53
78
12
13
28
51
76
13
12
27
49
74
14
11
26
47
72
15
10
25
45
70
16
9
24
43
68
17
8
23
41
66
18
7
22
39
64
19
6
21
37
62
20
5
20
35
60
Fabričko predpodešavanje
Opseg za Δp (kPa)
Sl. 10
DEN-SMT/SI
kPa
5-25
10
20-40
30
35-75
60
60-100
80
DN
50
5
ASV-PV (DN 50)
ASV-PV je konstruisan da održava konstantni
podešeni diferencijalni pritisak. Pritisak u povratnoj
cevi putem unutrašnjeg priključka (zajedno sa
referentnom oprugom) (4) deluje na donju stranu
regulacione membrane (7) dok pritisak u razvodnoj
cevi putem impulsne cevi (5) deluje na gornji deo
membrane. Na ovaj način balansni ventil održava
postavljenu vrednost diferencijalnog pritiska.
Koristite sledeću proceduru da biste podesili
željeni diferencijalni pritisak:
podešavanje na ventilu ASV-PV može da se
promeni okretanjem osovine za podešavanje (2).
Ako osovinu okrenete u smeru kretanja kazaljki na
satu, vrednost podešavanja će se povećati, dok
okretanje u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu smanjuje podešenu vrednost.
Ventili ASV-PV se prodaju u četiri različita opsega
za Δp. Ventili su fabrički podešeni na definisanu
vrednost kao što je opisano u tabeli „Fabričko
predpodešavanje“ na sl. 9, 10 i 11.
Ako je podešena vrednost nepoznata, okrenite
osovinu do kraja u smeru kretanja kazaljki na
satu. Ova postavka na ventilu ASV-PV označava
maksimalnu vrednost u okviru datog opsega za
taj ventil. Sada osovinu okrenite određeni broj
puta (n) kao što je opisano na sl. 9, 10 ili 11 dok ne
dobijete potrebnu postavku diferencijalnog pritiska.
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
9
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Konstrukcija (nastavak)
1. Ručka za zatvaranje
2. Osovina za podešavanje
diferencijalnog pritiska
3. Zaptivni prsten
4. Ravni zaptivač
5. Referentna opruga
6. Priključak impulsne cevi
7. Element membrane
8. Kontrolna membrana
9. Konus ventila bez pritiska
10. Telo ventila
11.Sedište
12. Merni otvori – zatvoreni
13. Odzračni ventil
DN
65
13
80
13
100
13
Fabričko predpodešavanje
Opseg za Δp (kPa)
Sl. 11
10
kPa
20-40
30
35-75
60
60-100
80
n
(okreta)
20-40
35-75
60-100
(kPa)
(kPa)
(kPa)
n
(okreta)
20-40
35-75
60-100
(kPa)
(kPa)
0
40
75
100
(kPa)
21
54
1
39
74
79
99
22
53
2
38
73
78
98
23
52
77
3
37
72
97
24
51
76
4
36
71
96
25
50
75
5
35
70
95
26
49
74
6
34
69
94
27
48
73
7
33
68
93
28
47
72
8
32
67
92
29
46
71
9
31
66
91
30
45
70
10
30
65
90
31
44
69
11
29
64
89
32
43
68
12
28
63
88
33
42
67
13
27
62
87
34
41
66
14
26
61
86
35
40
65
15
25
60
85
36
39
64
16
24
59
84
37
38
63
17
23
58
83
38
37
62
18
22
57
82
39
36
61
19
21
56
81
40
35
60
20
20
55
80
ASV-PV (DN 65-100)
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Konstrukcija (nastavak)
1. Telo ventila
2.Kugla
3. Ležište kugle
4. Noseći zavrtanj
5. Element za regulaciju protoka
6. Element za zatvaranje
7. Vrh ventila
8. Glavčina osovine
9.Osovina
10. Blokada rotacije
11. Ispusna slavina
12.Ručica
13. Rotirajući merni uređaj
14. Merni priključak
15. Priključak impulsne cevi
Sl. 11a
ASV-BD DN 15-50
Partnerski ventili ASV-BD/I/M se koriste
zajedno sa automatskim balansnim ventilima
ASV-PV/P za regulaciju diferencijalnog pritiska
u vertikalama.
ASV-BD je kombinovani ventil za predpodešavanje
i zatvaranje sa nizom jedinstvenih funkcija:
• visoke kv vrednosti uz male padove pritiska
• položaj partnerskog ventila unutar ili izvan
kruga regulacije (detalje potražite na 2.
strani), moguće ga je izabrati čak i kada je
ventil već montiran i pod pritiskom.
• Numerička skala za predpodešavanje,
vidljiva iz više uglova
• Jednostavno blokiranje predpodešavanja
• Rotirajuća stanica za merenje sa ugrađenim
priključcima za merenje za igle od 3 mm
• Ugrađena ispusna slavina sa odvojenim
ispuštanjem protoka/povrata
• Ručica koji se može skidati radi lakše montaže.
• Indikator u boji za položaj „otvoren-zatvoren“.
Priključak impulsne cevi
Impulsna cev mora da se spoji sa delom za
priključak impulsne cevi (15). U radnom položaju,
jedan od mernih priključaka treba da bude
otvoren, a drugi zatvoren. Postoje dve moguće
konfiguracije, sa partnerskim ventilom unutar ili
izvan kruga regulacije, što zavisi od strane
priključka impulsne cevi:
-Partnerski ventil izvan kruga regulacije:
otvoren izlazni merni priključak (plava oznaka).
ASV-BD treba da se postavi na maksimalnu
postavku (potpuno otvoren). Moguća je
provera protoka.
- Partnerski ventil unutar kruga regulacije:
otvoren ulazni merni priključak (crvena
oznaka). Moguće je ograničenje protoka sa
proverom protoka.
Napomena:
Podrazumevani položaj je otvoreni ulazni merni
priključak (plava oznaka).
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
Ograničenje protoka
Koristite sledeću proceduru:
1. Kada je ventil otvoren, otpušta se blokada.
Može se koristiti i imbus ključ.
2. Ručica izlazi i moguće je podesiti potrebnu
postavku protoka.
3. Postavku blokirajte tako što ćete pritisnuti
ručicu dok ne škljocne.
4. Po potrebi je moguće izmeriti p rotok pomoću
uređaja PFM 4000 ili druge vrste mernog
instrumenta.
Provera protoka (u slučaju da se ASV-BD
koristi izvan kruga regulacije)
Koristite sledeću proceduru:
1. Postavka ventila ASV-BD ima maksimalnu
vrednost.
2. Moguće je izmeriti p rotok pomoću uređaja
PFM 4000 ili druge vrste mernog instrumenta.
3. Ako je pad pritiska na ventilu previše mali za
pouzdano merenje protoka, ASV-BD mora da
se podesi na manju postavku kako bi se postigao
dovoljno veliki pad pritiska na ventilu.
4. Nakon merenja protoka, vratite postavku na
maksimalnu vrednost i blokirajte je tako što
ćete pritiskati ručicu dok ne škljocne.
Ispuštanje
Za ispuštanje koristite sledeću proceduru:
1. Zatvorite otvoreni merni priključak.
2. Uklonite impulsnu cev.
3. Uklonite adapter. Montirajte i učvrstite ispusnu
slavinu ključem nakon uklanjanja adaptera.
4. Plavi priključak otvara izlaz dok crveni merni
priključak otvara ulaz. Nemojte koristiti više
od 3 okreta. Ispusna slavina i priključci mogu
da se okrenu na bilo koji položaj.
Napomena:
pri ispuštanju uvek održavajte isti ili viši statički pritisak
u gornjem delu membrane ventila ASV-P/PV. Zbog toga
uvek prvo ispustite povratnu cev, a impulsnu cev uklonite
tek pošto ispraznite povratnu cev. Ako se prvo ispusti
razvodna cev, može doći do oštećenja membrane.
11
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Konstrukcija (nastavak)
1. Ručica za zatvaranje
2. Osovina za zatvaranje
3. Osovina za podešavanje
4. Disk skale
5. Zaptivni prstenovi
6. Konus ventila
7.Sedište
8. Telo ventila
DN
Otvor A
Sl. 12
2.5
3
25
4
32/40/50
5
Otvor B
ASV-I
ASV-I sadrži dvostruki konus koji može obezbediti
maksimalno ograničenje hoda čime se postiže
ograničenje protoka. Takođe uključuje funkciju
zatvaranja. ASV-I ima priključke za merenje protoka
i priključak za ASV-P/ASV-PV impulsnu cev.
Koristite sledeću proceduru da biste ograničili
protok: okrenite prekidač ventila do kraja u
smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na
satu da biste otvorili ventil. Oznaka na ručki će se
sada nalaziti nasuprot vrednosti »0« na skali.
Okrenite ručku ventila u smeru kretanja kazaljki
na satu do potrebne postavke (npr. za postavku
2,2 morate okrenuti za dva puna okreta, a zatim doći
do vrednosti »2« na skali). Držite ručku pritisnutom
da biste zadržali postavku (npr. 2,2) i pomoću
šestougaonog ključa okrenite osovinu do kraja u
smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na
1. Ručka za zatvaranje
2. Osovina za zatvaranje
3. Zaptivni prstenovi
4. Konus ventila
5.Sedište
6. Telo ventila
satu (dok ne osetite krajnji položaj). Okrenite
ručku ventila do kraja u smeru suprotnom od
smera kretanja kazaljki na satu da bi se oznaka na
prekidaču nalazila nasuprot vrednosti »0« na skali.
Ventil je sada otvoren za onoliko okreta u odnosu
na zatvoreni položaj (2,2) koliko je naznačeno
pretvaranjem iz potrebnog protoka. Da biste
poništili postavku, okrenite šestougaoni ključ do
kraja u smeru kretanja kazaljki na satu (dok ne
osetite kraj).
Imajte u vidu da prekidač istovremeno morate da
zadržite na postavci »0«.
Da bi se pročitalo predpodešavanje, ventil mora
biti zatvoren.
ASV-M je konstruisan da zatvori protok u cevi.
ASV-M ima priključak za impulsnu cev (veza sa
ventilom ASV-P/ASV-PV). Moguće mu je dodati
priključke za merenje protoka (koji se zasebno
prodaju kao dodaci).
Otvor A
Sl. 13
12
15
20
Otvor B
ASV-M
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Primeri dimenzionisanja
Δpa = Δpm + Δpr + Δpv
Δpv Δpm Δpr
Δpa Pad pritiska preko ventila ASV-P/PV
Pad pritiska preko ventila ASV-M
Neophodan pritisak za vertikalu
Dostupan pritisak za vertikalu
Sl. 14
1. primer
Zadato:
Radijatorski sistem sa termostatskim ventilima sa
funkcijom predpodešavanja.
Željeni p rotok za vertikalu (Q):..................... 1500 l/h
Minimalni dostupni pritisak
za vertikalu (Δpa)................................................... 70 kPa
Procenjeni pad pritiska kroz vertikalu pri
željenom p rotoku (Δpr)...................................... 20 kPa
Željeno:
- Tip ventila
- Dimenzija ventila
Budući da ventili radijatora imaju funkciju
predpodešavanja, izabran je ASV-M.
S obzirom na to da pad pritiska kroz vertikalu iznosi
20 kPa, izabran je ASV-PV.
ASV-PV bi trebalo da kontroliše pritisak od 20 kPa
kroz vertikalu što znači da će preko dva ventila
biti ispušteno 50 od 70 kPa.
Δpv + Δpm = Δpa−Δpr = 70−20 = 50 kPa
Pretpostavljamo da dimenzija DN 25 predstavlja
odgovarajuću dimenziju za ovaj primer (imajte na
umu da oba ventila treba da budu iste dimenzije).
Budući da ASV-M DN 25 treba da bude u potpunosti
otvoren, pad pritiska se izračunava pomoću
sledeće jednačine:
2
2. primer
Korigovanje protoka pomoću podešavanja
diferencijalnog pritiska.
Zadato:
Izmereni protok za vertikalu Q1.................... 1500 l/h
Postavka ventila ASV-PV Δpr............................. 20 kPa
Željeno:
Nova postavka ventila treba da poveća protok za
10%, Q2 = 1650 l/h.
Podešavanje za ventil ASV-PV:
Kada potrebna postavka kontrolnog pritiska može
da se podesi na određenu vrednost (za ASV-PV
sa 5 na 25 kPa ili sa 20 na 40 kPa).
Povećanjem/smanjenjem postavke moguće je
prilagoditi protok kroz vertikalu, terminal ili slično.
(Ako se kontrolni pritisak poveća za 100 %,
protok će se povećati za 41 %)
2
2
⎛ Q2 ⎞
⎛ 1650 ⎞
⎟
=
p 2 p1 × ⎜⎜ =
0
,
20
×
= 24kPa
⎜
⎟
⎟
⎝ 1500 ⎠
⎝ Q1 ⎠
Ako postavku povećamo na 24 kPa, p rotok će se
povećati za 10 %, na 1650 l/h.
2
⎛Q⎞
⎛ 1,5 ⎞
∆p m = ⎜ ⎟ = ⎜
0,14bar =
14 kPa
⎟ =
Kv
⎝ 4,0 ⎠
⎝ ⎠
ili putem očitavanja sa dijagrama u dodatku A,
sl. E na sledeći način:
Nacrtajte horizontalnu liniju od 1,5 m3/h
(~1500 l/h) do linije koja prikazuje dimenziju DN 25.
Od ukršatanja nacrtajte vertikalnu liniju da biste
očitali da pad pritiska iznosi 14 kPa. Pad pritiska
preko ventila ASV-PV zbog toga iznosi:
Δpv= (Δpa-Δpr)−Δpm = 50 kPa−14 kPa = 36 kPa
kao što može da se očita i sa dijagrama u
dodatku A, sl. A.
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
13
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Primeri dimenzionisanja
(nastavak)
Δpa = Δpi + Δpr + Δpv
Δpv Pad pritiska preko ventila ASV-PV
Δpi Pad pritiska preko ventila ASV-I
Δpo Pad pritiska u vertikali uključujući ASV-I
Δpa Dostupan pritisak za vertikalu
Δpr Pad pritiska u vertikali isključujući ASV-I
Δpv Pad pritiska preko ventila ASV-PV
Δpi Pad pritiska preko ventila MSV-F2
Δpo Pad pritiska kroz vertikalu uključujući MSV-F2
Δpa Pad pritiska kroz vertikalu
Δpr Pad pritiska u vertikali isključujući MSV-F2
Sl. 15
Sl. 16
3. primer
Ograničavanje protoka pomoću ventila ASV-I
4. primer
Primena na spratnoj stanici
Zadato:
Željeni p rotok za ogranak (Q):........................ 880 l/h
ASV-PV i ASV-I (DN 25)
Podešavanje na ventilu ASV-PV (Δpo)............ 10 kPa
Procenjeni pad pritiska kroz vertikalu
pri željenom p rotoku (Δpr)...................................4 kPa
Zadato:
Br. s pratnih stanica povezanih
sa jednom vertikalom.....................................................5
Snaga grejanja svake stanice............................. 15 kW
Grejanje sanitarne vode u svakoj stanici....... 35 kW
Faktor simultanosti (izvor: TU Dresden............0,407
Željeni p rotok za ogranak (Q): .....................6400 l/h
Minimalni dostupni pritisak
za vertikalu (Δpa)................................................... 80 kPa
Procenjeni pad pritiska kroz
vertikalu pri željenom p rotoku (Δpo)............ 50 kPa
Potrebno:
Podešavanje ventila ASV-I radi postizanja
željenog protoka
Rešenje:
Podešavanjem ventila ASV-I može da se podesi
funkcija ograničavanja protoka. Naime, ASV-I se
nalazi unutar kruga regulacije regulatora pritiska
zbog čega bi podešavanje ventila ASV‑I dovelo
do ograničenja protoka. (Opšte pravilo je da će
povećanje kv vrednosti od 100 % povećati
protok za 100%)
Q
0,880
=
=
3,6 m 3 h
kv =
Δp v
0,06
Rezultat može da se očita i sa dijagrama u
dodatku A, sl. D.
Pri željenom p rotoku, pad pritiska kroz ceo
ogranak iznosi 4 kPa. Ako se ne koristi ASV-I,
protok kroz ogranak će biti veći za 58 % ukoliko
je regulacioni ventil u potpunosti otvoren što
dovodi do prekomernog protoka (4 kPa omogućava
880 l/h dok 10 kPa omogućava 1390 l/h). Ukoliko se
ASV-I DN 25 podesi na 90 % kv vrednosti (3,6 m3/h),
ograničićemo p rotok na željenih 880 l/h.
Ova vrednost se dobija sledećim izračunavanjem:
Δpi = Δpo − Δpr = 10 − 4 = 6 kPa.
14
Δpa = Δpi + Δpr + Δpv
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
Željeno:
- Tip ventila
- Dimenzija ventila.
Za izračunavanje maksimalnog protoka u vertikali
koristi se faktor simultanosti budući da je potrošnja
sanitarne vode privremena pojava i ne koristi se
istovremeno u svim s tanovima.
Pošto se p rotok vode kroz razmenjivač toplote ne
reguliše dok se greje sanitarna voda, potrebno je
takođe ograničiti maksimalni protok.
Budući da je željeni pad pritiska kroz vertikalu
50 kPa, izabran je ASV-PV sa opsegom između
0,35 i 0,75 bara (35 i 75 kPa).
Pošto je za vertikalu dostupno 80 kPa, Δpv će
iznositi 30 kPa.
∆pv = ∆pa – ∆po = 80 – 50 = 30 kPa
Q
6,4
kv =
=
=
11,7m3 /h
Δp v
0,3
Za protok od 6400 l/h izabrana je veličina ventila
DN 50 u skladu sa gorenavedenim izračunavanjem
ili putem očitavanja sa dijagrama u dodatku A,
sl. B. Ako je potrebno, da biste ograničili protok
kroz odvod, koristite ventile ASV-I ili MSV-F2.
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Merenje protoka i
diferencijalnog pritiska
ASV-BD (igleni tip) i ASV-I (rektusni tip) imaju dva
merna priključka kako bi se diferencijalni pritisak
kroz ventil mogao izmeriti pomoću Danfoss
merne opreme ili bilo kog mernog uređaja.
Pomoću grafikona pada pritiska za ASV-BD
(dodatak A, sl. C) ili ASV-I (dodatak A, sl. D),
stvarni diferencijalni pritisak kroz ventil moguće
je pretvoriti u stvarni protok.
Za merne priključke rektusnog tipa: kada se spoje
brze spojnice merne opreme, merni priključci
mogu da se otvore ako se okrenu za pola okreta
u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na
satu pomoću viljuškastog ključa od 8 mm.
Priključci se nakon merenja moraju ponovo zatvoriti
tako što će se oni okrenuti u smeru kretanja
kazaljki na satu, a brze spojnice razdvojiti.
Merenje diferencijalnog pritiska (Δpr) kroz
vertikalu.
Postavite merni adapter (Danfoss kodni br.
003L8143) na ispusnu slavinu balansnog ventila
ASV-P/PV (DN 15-50) ili navojni priključak bliže
jedinici terminala (TU). Merenja je potrebno
obaviti između mernog priključka na otvoru B
ventila ASV-BD/ASV-I/ASV-M/MSV-F2 i mernog
adaptera na ventilu ASV-P/PV.
Napomena: pri merenju dimenzionisanog protoka,
svi ventili radijatora moraju biti do kraja otvoreni
(nominalni p rotok).
Montaža
ASV-P, ASV-PV se montiraju u povratnu cev
sa p rotkom u smeru strelice na telu ventila.
Partnerski ventili (ASV-M/I/BD, MSV--F2) moraju
da se montiraju u r azvodnu cev sa p rotokom
u smeru strelice na telu ventila. Impulsna cev
mora da se montira između partnerskog ventila i
ventila ASV-P/PV.
Impulsna cev mora da se i spere pre montaže.
ASV-PV i ASV-I/BD moraju da se montiraju u
skladu sa uslovima montaže.
Testiranje pritiska
Maks. probni pritisak ....................................... 25 bara
Kada testirate pritisak u sistemu, morate
obezbediti da statički pritisak bude isti na obe
strane membrane da bi se sprečilo oštećenje
regulatora pritiska. To znači da impulsna cev mora
biti spojena, a svi iglasti ventili moraju biti otvoreni.
Puštanje u rad
Tokom puštanje sistema u rad – otvaranje ventila
ASV-PV i partnerskog ventila – obezbedite da
statički pritisak bude isti na obe strane ili da
pritisak bude viši na gornjoj strani membrane.
Ako se punjenje obavlja otvaranjem ventila ASVPV i partnerskog ventila, osigurajte da na gornjoj
strani membrane postoji pritisak tako što ćete
partnerski ventil otvoriti pre ventila ASV-PV.
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
Ako se ventil ASV-P/PV DN 15-50 montira u
kombinaciji sa ventilom ASV-M, oba ventil moraju
biti otvorena ili zatvorena (oba ventila moraju
biti u istom položaju!). Ukoliko se ventil ASV‑P/
PV DN 15-50 montira u kombinaciji sa ventilom
ASV-I /ASV-BD, oba ventila moraju biti otvorena.
Uverite se da na gornjoj strani membrane tokom
ove operacije (zatvaranje ili otvaranje ventila)
nikada ne postoji niži pritisak kako biste sprečili
njeno oštećenje.
15
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dimenzije
ASV-P
DN
L1
L2
L3
H1
H2
D1
D2
S
mm
a
b
ISO 7/1
c
ISO 228/1
15
65
120
139
82
15
28
61
27
Rp ½
20
75
136
159
103
18
35
76
32
Rp ¾
G¾A
G1A
25
85
155
169
132
23
45
98
41
Rp 1
G 1¼ A
32
95
172
179
165
29
55
122
50
Rp 1¼
G 1½ A
40
100
206
184
170
31
55
122
55
Rp 1½
G 1¾ A
L1
L2
L3
H1
H2
D1
D2
S
a
b
G¾A
ASV-PV
DN
1)
mm
ISO 7/1
c
ISO 228/1
15
65
120
139
102
15
28
61
27
Rp ½
20
75
136
159
128
18
35
76
32
Rp ¾
G1A
25
85
155
169
163
23
45
98
41
Rp 1
G 1¼ A
32
95
172
179
29
55
122
50
Rp 1¼
G 1½ A
40
100
206
184
31
55
122
55
Rp 1½
G 1¾ A
204
245 1)
209
250 1)
G¾A
G¾A
Opseg postavki od 35 do 75 kPa
Sl. 17
16
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dimenzije
(nastavak)
ASV-PV
DN
Opseg postavki Δp
L1
L2
L3
kPa
5-25
50
H1
H2
D1
D2
mm
20-40
35-75
b
c
ISO 228/1
232
130
244
234
61
55
133
G 21/2
G 3/4 A
273
60-10
ASV-PV
DN
L1
H1
H2
D1
D2
D3
mm
65
290
385
93
68
205
145
80
310
390
100
68
218
160
100
347
446
112
68
248
180
Sl. 18
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
17
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
H
Dimenzije
(nastavak)
G1/4
S
a
a
L
ASV-BD
DN
L
H
S
mm
a
ISO 228/1
15
65
92
27
G½
20
75
95
32
G¾
25
85
98
41
G1
32
95
121
50
G 1¼
40
100
125
55
G 1½
50
130
129
67
G2
L1
L2
L3
ASV-M
DN
H1
H2
D1
S
mm
a
b
ISO 7/1
ISO 228/1
G¾A
15
65
120
139
48
15
28
27
Rp ½
20
75
136
159
60
18
35
32
Rp ¾
G1A
25
85
155
169
75
23
45
41
Rp 1
G 1¼ A
G 1½ A
32
95
172
179
95
29
55
50
Rp 1¼
40
100
206
184
100
31
55
55
Rp 1½
G 1¾ A
50
130
246
214
106
38
55
67
-
G 2¼ A
L1
L2
L3
H1
H2
D1
S
ASV-I
DN
mm
a
b
ISO 7/1
ISO 228/1
G¾A
15
65
120
139
48
15
28
27
Rp ½
20
75
136
159
60
18
35
32
Rp ¾
G1A
25
85
155
169
75
23
45
41
Rp 1
G 1¼ A
G 1½ A
32
95
172
179
95
29
55
50
Rp 1¼
40
100
206
184
100
31
55
55
Rp 1½
G 1¾ A
50
130
246
214
106
38
55
67
-
G 2¼ A
Sl. 19
18
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dodatak A – dijagram za
dimenzionisanje
Sl. A – Dijagram za dimenzionisanje ventila ASV-P/PV DN 15-40
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
19
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dodatak A – dijagram za
dimenzionisanje
Sl. B - dijagram za dimenzionisanje ventila ASV-PV DN 50-100
20
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dodatak A-dijagram za
dimenzionisanje
10
20
30
50
100
200
300
400
600
1000
2000
3000
4000
6000
8000
10000
20000
30000
40000
50000
Sl.C - dijagram za dimenzionisanje ventila ASV-BD DN 15-50
DEN-SMT/SI
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
21
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dodatak A
Sl. D – dijagram za dimenzionisanje ventila ASV-I, DN 15-50
-vrednost
Pr. 1
Sl. E – pad pritiska preko ventila ASV-M, DN 15-50
22
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Izolacija, priključci
Opis
Izolacija
Ambalaža od EPS stiropora u kojoj se ventil
isporučuje može da se koristi kao izolacija u
sistemima u kojima temperatura ne premašuje
80 °C pri neprekidnom radu.
Ventil ASV-BD isporučuje se zajedno sa izolacionim
omotačem od EPP-a. Izolacioni omotač ventila
ASV-BD obezbeđuje funkciju montaže ručke ventila
„klikom“ što omogućava brzo i lako postavljanje
na ventil. Izolacioni omotač od EPP-a je za upotrebu
pri višim temperaturama, do 120 °C.
Oprema
Danfoss za ventile sa spoljnim navojem nudi
navojne ili zavarive priključke kao pribor.
Materijali
Navrtka.................................................................... mesing
Zavarivi priključak.................................................... čelik
Navojni priključak............................................... mesing
Oba materijala (EPS i EPP) odobrena su u skladu sa
standardom klase otpornosti na požar B2, DIN 4102.
Naručivanje
Izolacioni omotač od EPP-a za ASV
Izolacioni omotač od EPP-a za ASV-BD
Priključak
Kodni br.
Priključak
Kodni br.
DN 15
003L8170
DN 15
003Z4781
003Z4782
DN 20
003L8171
DN 20
DN 25
003L8172
DN 25
003Z4783
DN 32
003L8173
DN 32
003Z4784
DN 40
003L8139
DN 40
003Z4785
DN 50
003Z4786
Oprema
Tip
Opis
Navojni priključak (1 kom.)
za cev
za ventil
Kodni br.
R 1/2
DN 15
003Z0232
R 3/4
DN 20
003Z0233
R1
DN 25
003Z0234
R 1 1/4
DN 32
003Z0235
R 11/2
DN 40
003Z0273
DN 50 (2 1/4”)
003Z0274 2)
R2
Napomena: ASV-PV DN 50 (2 1/2”) i
ASV-I/M DN 50 (2 1/4”) imaju priključak
drugačije veličine.
1)
Za upotrebu sa ventilima ASV-PV
DN 50
2)
Za upotrebu sa ventilima ASV-I i
ASV-M DN 50.
DEN-SMT/SI
Zavareni priključak (1 kom.)
DN 50 (2 1/2”)
003Z0278 1)
DN 15
DN 15
003Z0226
DN 20
DN 20
003Z0227
DN 25
DN 25
003Z0228
DN 32
DN 32
003Z0229
DN 40
DN 40
003Z0271
DN 50 (2 1/4”)
003Z0272 2)
DN 50 (2 1/2”)
003Z0276 1)
DN 50
VD.A6.E2.45 © Danfoss 01/2013
23
Tehnički katalog
Automatski balansni ventili ASV
Dimenzije – izolacija
ASV-I/M/P/PV
DN
A
D
C
B
A
B
C
D
mm
15
61
110
111
37
20
76
120
136
45
25
100
135
155
55
32
118
148
160
70
40
118
148
180
70
B
C
ASV-BD
DN
A
C
Tehnički podaci za ASV-PV
B
A
mm
15
79
85
122
20
84
85
122
25
99
85
122
32
132
85
185
40
138
130
185
50
138
126
185
1. Ventil regulatora diferencijalnog pritiska treba da bude dostupan u opsegu od DN 10 - 100.
2. Regulacija diferencijalnog pritiska na osnovu ugrađenog elementa membrane.
3. Opseg podesivog diferencijalnog pritiska treba da bude 5-25 kPa ili 20-40 kPa u okviru dimenzije
DN 15-40 i 20-40 kPa, 35-75 kPa ili 60-100 kPa u okviru dimenzije DN 50-100.
4. Podešavanje razlike pritiska treba zaštititi od slučajne promene.
5. Postavka razlike pritiska treba da bude linearna (1 okret 1 kPa ili 1 okret 2 kPa u zavisnosti od
dimenzije).
6. Opseg razlike pritiska treba da bude zamenljiv sa promenom opruge u okviru dimenzije DN 15-40
bez pražnjenja sistema.
7. Servisna funkcija zatvaranja trebalo bi da bude moguća putem ručke.
8. Funkcija pražnjenja je potrebna u opsegu DN 15-50.
9. Opseg temperature treba da bude od -20 … +120°C za DN 15-40 i od -10 … +120°C za DN 50-100.
10. Nominalni pritisak treba da iznosi 16 bara uz probni pritisak od 25 bara.
11. Komplet ventila za regulaciju diferencijalnog pritiska u opsegu DN 15-40 treba da sadrži impulsnu
cev (min. 1,5 m) i izolaciju ventila od EPS-a do min. 80°C.
Nominalni prečnik: _________
Priključak: ________
Opseg prilagođavanja od - do ________ kPa
Proizveo: Danfoss Tip: ASV-PV
Br. narudžbine: 003L_____
24
VD.A6.E2.45
Produced by Danfoss A/S © 01/2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content