1 Οδηγός Σπουδών Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης

Οδηγός Σπουδών
Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
"Τεχνικές κατανόησης, γραφής, και έκδοσης στον ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό και
επαγγελματικό χώρο"
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για
κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, ειδικά την
περίοδο αυτή, αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο
του Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10). Η Δομή Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας καλωσορίζει έτσι στο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντικείμενο «Τεχνικές κατανόησης, γραφής,
και έκδοσης στον ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό και επαγγελματικό χώρο». Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, χωρίς την ανάγκη
φυσικής παρουσίας των επιμορφούμενων, επιτρέποντας έτσι την χωρίς κανένα γεωγραφικό
και χρονικό εμπόδιο διαχείριση της επιμόρφωσης από τους συμμετέχοντες.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην μακρόχρονη επιστημονική εμπειρία των διδασκόντων,
μελών ΔΕΠ και ειδικών, στην εξοικείωσή τους με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και την άρτια υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η Δομή Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης των
προγραμμάτων της από το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης
Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), καθώς άρχισε να λειτουργεί πολύ
πρόσφατα. Η υψηλή ποιότητα των προφερόμενων προγραμμάτων και το αυστηρό πλαίσιο
λειτουργίας της Δομής, όπως προκύπτει από τον Εσωτερικό της Κανονισμό
(http://diaviou.auth.gr) διασφαλίζει την αξιοπιστία των πιστοποιητικών της.
3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στους νέους τρόπους
με τους οποίους διαμορφώνεται η σχέση μας με τα κείμενα στην ψηφιακή εποχή και να
προτείνει εργαλεία για την κατανόηση, τη γραφή, την παρουσίαση και την έκδοσή τους.
Εκκινεί από τη βασική παραδοχή ότι το κείμενο αποτελεί το κέντρο του διαδικτύου και της
1
ψηφιακότητας αλλά και αναδιαμορφώνεται από τα νέα μέσα, που κυριαρχούν πλέον σε
όλους τους επαγγελματικούς χώρους.
Διαρθρώνεται σε 6 ενότητες, οι οποίες συγκροτούν ένα οργανωμένο σύνολο γνώσης, αλλά
η καθεμία από αυτές καλύπτει ένα ιδιαίτερο πεδίο λόγου και κειμενικότητας. Έτσι, μπορεί
κανείς να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ενότητες του προγράμματος ή, ακόμη
καλύτερα, το σύνολό τους.
Οι ενότητες είναι οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Υπηρεσίες web, αναζήτηση και δημιουργία κειμένων στο διαδίκτυο
Επιστημονικός λόγος
Γράφοντας για τα παραδοσιακά και τα νέα μέσα
Ανάλυση λόγου
Ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικά κείμενα και εκδόσεις
Η πειθώ των παρουσιάσεων

Η πρώτη ενότητα, Υπηρεσίες web, αναζήτηση και δημιουργία κειμένων στο
διαδίκτυο, η οποία έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα όσον αφορά τη χρήση των
ηλεκτρονικών μέσων, εισάγει στις διάφορες υπηρεσίες του διαδικτύου που
μπορούν να υποστηρίξουν τη δημοσίευση και τη διαχείριση κειμένων, αλλά και
καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις απαραίτητες πρακτικές
δεξιότητες ώστε να είναι όχι απλώς χρήστες, αλλά και δημιουργοί. (Παναγιώτης
Παναγιωτίδης - Παναγιώτης Αρβανίτης)
Η δεύτερη ενότητα, Επιστημονικός λόγος, εισάγει στις τεχνικές της επιστημονικής
εργασίας, με έμφαση στη δομή και τη μορφή της. Εξοικειώνει τον εκπαιδευόμενο
με το μέσο δοκιμιακό ύφος που αποτελεί το επίπεδο λόγου της επιστημονικής
εργασίας και καθοδηγεί στη σωστή χρησιμοποίηση των πηγών, της βιβλιογραφίας,
των παραπομπών κ.λπ. Παράλληλα εξετάζει τους τρόπους αποφυγής της
λογοκλοπής, η οποία αποτελεί μείζον πρόβλημα του επιστημονικού -και όχι μόνοκόσμου. (Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη)
Η τρίτη ενότητα, Γράφοντας για τα παραδοσιακά και τα νέα μέσα, διερευνά τον
τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο αλλάζει τη λειτουργία των παραδοσιακών μέσων:
οι εφημερίδες αποκτούν ηλεκτρονική έκδοση ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέοι
χώροι γραφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα νέα μέσα. Η ενότητα αυτή
εξετάζει πώς το μέσο αλλάζει τους τρόπους γραφής και παρουσίασης του κειμένου,
που διαβάζεται πια στην οθόνη, εστιάζοντας σε βασικές έννοιες όπως η οπτική
γωνία, η τεκμηρίωση, η φόρμα, το στιλ και, κυρίως, η ιδιαιτερότητα του μέσου.
(Τιτίκα Δημητρούλια - Νίκος Ξυδάκης)
Η τέταρτη ενότητα, Ανάλυση λόγου, επιχειρεί να εξοπλίσει τον επιστήμονα, αλλά
και τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, με εργαλεία ικανά να αποκρυπτογραφήσουν
τους μηχανισμούς με τους οποίους κατασκευάζεται και προβάλλεται ένας λόγος ως
αυτονόητος στη δημόσια σφαίρα (γραπτά και προφορικά). Υποστηρίζει δηλαδή με
παραδείγματα, όπως η σύγχρονη κρίση, την ανάλυση της αντίληψής μας για το
δεδομένο, για εκείνο που λογίζεται ως «ανθρώπινη φύση», «ορθός λόγος» ή
«κοινός νους». (Γιάννης Σταυρακάκης)
Στόχος της πέμπτης ενότητας, Ηλεκτρονικές γραφές και εκδόσεις, είναι να
εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στις ανατροπές που τα ηλεκτρονικά μέσα
συνεπάγονται για τη γραφή, τη δημοσίευση, τη διαφύλαξη και τη διάδοση του




2

κειμένου. Εξετάζονται μεταξύ άλλων οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, οι βάσεις
κειμένου, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις λογοτεχνικών και μη
λογοτεχνικών κειμένων, με έμφαση στην πρόσβαση στα κείμενα, στη συγγραφή και
στους όρους μορφοποίησής τους στο ψηφιακό περιβάλλον. (Κατερίνα Τικτοπούλου
- Ελένη Πετρίδου)
Η έκτη ενότητα, Η πειθώ των παρουσιάσεων (Business Writing – Business
Presentations), στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε τεχνικές
παρουσίασης, οι οποίες θα αποτυπώνουν εναργώς ιδέες και σκέψεις, θα είναι
δελεαστικές και θα συμβάλουν στο να επιτελέσει η παρουσίαση τον βασικό της
σκοπό: να πείσει το ακροατήριο. Η ενότητα απευθύνεται σε όλους όσους
χρησιμοποιούν για συγκεκριμένους σκοπούς την παρουσίαση ως εργαλείο στην
εργασία τους. (Βασίλης Μουρδουκούτας)
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν συνημμένα σύντομο
βιογραφικό και τίτλους σπουδών.
Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση
του προγράμματος και οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση,
υπολογιστή με ηχεία και ενδεχομένως κάμερα (στους φορητούς υπολογιστές είναι
ενσωματωμένα) και σύνδεση στο διαδίκτυο.
Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://diaviou.auth.gr/application_form_web_writing
5.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η επιτυχής ολοκλήρωση των 6 ενοτήτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο
πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής και Πιστοποιητικού
Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές κατανόησης, γραφής, και έκδοσης
στον ακαδημαϊκό, δημοσιογραφικό και επαγγελματικό χώρο». Αντίστοιχα, η επιτυχής
ολοκλήρωση της κάθε ενότητας οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής και
Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε ενότητας.
6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ
Η χρονική διάρκεια για το σύνολο των ενοτήτων είναι 3 μήνες και το κόστος για την
παρακολούθησή της ανέρχεται στα 120 ευρώ. Για εκείνους που θα επιλέξουν το σύνολο
του προγράμματος, η τιμή διαμορφώνεται στα 600 ευρώ. Για την εκπτωτική πολιτική
του προγράμματος, βλ. Παράρτημα 1. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό
λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου.
Ο εκτιμώμενος «χρόνος διδασκαλίας» εκτιμάται στις 30 ώρες ανά ενότητα και
προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών υποενοτήτων επί την αναγωγή των
απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του υλικού σε διά ζώσης διαλέξεις συν την σύγχρονη
και ασύγχρονη επικοινωνία με τον καθηγητή, τη μελέτη και τις ασκήσεις. Δεν μπορεί να
υπάρξει ακριβής εκτίμηση του χρόνο ενασχόλησης του εκπαιδευόμενου, καθώς αυτός
3
εξαρτάται από μια σειρά υποκειμενικές παραμέτρους, όπως η εξοικείωση με το
αντικείμενο, το γνωστικό υπόβαθρο, η ικανότητα αφομοίωσης κ.λπ.
7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας περιλαμβάνει αναλόγως παρουσιάσεις
Power Point, κείμενα, αρχεία ήχου και εικόνας και βίντεο που παρουσιάζουν
Α. τη θεωρία
Β. παραδείγματα
Γ. ασκήσεις
Δ. βιβλιογραφία
Το υλικό καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του, επιμένει στις δυσκολίες,
επεξηγεί τα δύσκολα σημεία και εξειδικεύει με πρακτικές εφαρμογές.
Ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του εξαρχής το Χρονοδιάγραμμα του μαθήματος
και κάθε Δευτέρα επί ένα μήνα αναρτάται στην πλατφόρμα eclass (eclass.auth.gr) το
νέο υλικό με τις αντίστοιχες οδηγίες. Η αξιολόγηση γίνεται με 2 μικρές εργασίες στη
διάρκεια του μήνα και μία τελική εξέταση. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από 0 έως 100.
Η συνολική βαθμολογία της ενότητας προκύπτει κατά 60% από τις 2 εργασίες και κατά
40% από την τελική εξέταση.
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται όταν ο
εκπαιδευόμενος λάβει στην ενότητα βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 50%. Ο
εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης και μετά το πέρας του
προγράμματος.
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού έχει ως προϋπόθεση ο
εκπαιδευόμενος να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες με την ολοκλήρωση της
ενότητας.
4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Εκπτωτική πολιτική – Ειδικά τιμολόγια
Το πρόγραμμα επιδιώκει με την εκπτωτική του πολιτική να καλύψει τις ιδιαίτερες
ανάγκες των επιμορφούμενων σε μια εποχή όπου η ρητή ανάγκη για διαρκή
επιμόρφωση προσκρούει στην οικονομική δυσπραγία.
Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση κατά την εγγραφή των
απαραίτητων δικαιολογητικών σε πρωτότυπη μορφή.
Κατηγορίες έκπτωσης
Ποσοστό
Άνεργοι/ες
15%
Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι
10%
Υπάλληλοι ΑΠΘ
10%
Οικονομικά ασθενείς (ετήσιο εισόδημα κάτω των 12000) 15%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
10%
5