προσκληση - Κοινωνικό Πολύκεντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
∆ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55
Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083
E-mail: [email protected]
www.kpolykentro.gr
Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της Α∆Ε∆Υ, υλοποιώντας την πολιτική της Α∆Ε∆Υ για
την ανάδειξη της διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, της δια βίου µάθησης των εργαζοµένων
στο ∆ηµόσιο, ως κεντρικών µέσων για την πρόσβασή τους στα νέα απαιτητικά περιβάλλοντα, στην
Κοινωνία της Γνώσης, σχεδίασε σε συνεργασία µε το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, την ΕΣΕΕ και το ΙΜΕ–
ΓΣΕΒΕΕ, την Πράξη «Προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους
για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών ∆εξιοτήτων» στους άξονες 07 και 08 για τις 8
Περιφέρειες σύγκλισης και για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου αντίστοιχα, του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε συγχρηµατοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο] και από εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης και πιο συγκεκριµένα του Υποέργο 4 µε τίτλο «Υλοποίηση
Εκπαιδευτικών προγραµµάτων» θα υλοποιηθούν από το Κοινωνικό Πολύκεντρο συνολικά 63
προγράµµατα επιµόρφωσης:
47 προγράµµατα επιµόρφωσης στον άξονα προτεραιότητας 7 και
→ 16 προγράµµατα επιµόρφωσης στον άξονα προτεραιότητας 8
→
σε θεµατικά αντικείµενα που άπτονται των ενδιαφερόντων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µέσα από
µικτά εκπαιδευτικά σχήµατα (συνδυασµός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και µε τη
συµβολή ηλεκτρονικής πλατφόρµας (LMS).
Κάθε πρόγραµµα επιµόρφωσης είναι συνολικής διάρκειας 70 ωρών εκπαίδευσης (35 ώρες δια
ζώσης και 35 ώρες εξ αποστάσεως).
1
Οι επωφελούµενοι δηµόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται βεβαίωση πιστοποιηµένης επιµόρφωσης
και µοριοδότηση µε βάση το καθεστώς µοριοδότησης των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων µέσω του
ΕΚ∆∆Α σύµφωνα µε το «Σύστηµα Πιστοποίησης Επιµόρφωσης» (ΦΕΚ 1592 30/9/2010).
Στοιχεία Πρόσκλησης
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 1 απόφαση της
30ης/1-9-2014 Συνεδρίαση του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, καλούνται οι υποψήφιοι
να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευµένων για τα παρακάτω
προγράµµατα:
•
Ζητήµατα ∆ιακρίσεων και Ετερότητας στην Εργασία,
•
Ικανότητα ∆ιαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας,
•
Ζητήµατα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης,
•
Αγγλικά Γλώσσα: Προγράµµατα Γλωσσοµάθειας Εστιασµένα στο Χώρο Εργασίας,
•
Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα,
•
Εκπαίδευση ∆ηµοσίων Υπαλλήλων για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας µε Εφαρµογή
Εξειδικευµένων ανά Οµάδα Στόχο ∆εξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
•
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία,
•
Σχέδια Αντιµετώπισης Καταστροφών και
•
∆ιοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες.
Όλα τα ανωτέρω προγράµµατα επιµόρφωσης θα υλοποιηθούν από τον Οκτώβριο 2014 έως τον
Ιούνιο 2015 και θα διεξαχθούν στις πόλεις - έδρες νοµών όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:
3.
4
70
1
Αγρίνι
ο
2
Ναύπλιο
Κόρινθο
ς
1
Πάτρα
ΑΤΤΙΚΗ
2
Βόλος
Τρίκαλ
α
∆ΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
1
Χίος
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
70
ΚΡΗΤΗ
7
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
1
Καρδίτ
σα
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
1
Σάµο
ς
ΑΞΟΝΑΣ 8
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
70
ΗΠΕΙΡΟΣ
2
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
2.
ΩΡΕΣ
1.
Ζητήµατα
διακρίσεων και
ετερότητας στην
εργασία
Ικανότητα
διαχείρισης
συγκρούσεων
στο χώρο
εργασίας
Ζητήµατα
κοινωνικής
πολιτικής και
κοινωνικής
ασφάλισης
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΟΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΑΞΟΝΑΣ 7
1
Έδεσσ
α
1
Ρέθυµν
ο
1
Σέρρε
ς
1
Φλώρι
να
2
4.
5.
6.
7.
Αγγλική
γλώσσα:
Προγράµµατα
γλωσσοµάθειας
εστιασµένα στο
χώρο της
εργασίας
Εκπαίδευση και
ανάγκες
εκπροσώπησης
στο ∆ηµόσιο
τοµέα
Εκπαίδευση
δηµοσίων
υπαλλήλων για
ανάπτυξη
συνεργατικότητα
ς µε εφαρµογή
εξειδικευµένων
ανά οµάδα στόχο
δεξιοτήτων
πληροφορικής
και επικοινωνιών
Υγεία &
ασφάλεια στην
εργασία
3
70
1
70
1
70
1
70
8.
Σχέδια
αντιµετώπισης
καταστροφών
9.
∆ιοικητικές &
οργανωτικές
ικανότητες
13
ΣΥΝΟΛΑ
39
7
2
Χανιά
Ηράκλε
ιο
1
Πάτρα
1
Χανιά
1
Λάρισα
1
Ζάκυνθος
70
2
Ξάνθη
Αλεξανδρούπ
ολη
1
Άρτα
1
Πύργο
ς
70
2
Καβάλα
Κοµοτηνή
1
Λάρισα
2
Ιωάννινα
Ηγουµενίτ
σα
4
5
3
2
1
Καλαµά
τα
1
Ηράκλε
ιο
1
Κέρκυρα
2
Πάτρα
Πύργο
ς
1
Τρίπολη
2
Ηράκλε
ιο
Ρέθυµν
ο
2
6
4
7
1
Κιλκίς
3
1
Κοζάν
η
1
Αθήν
α
2
1
∆ικαίωµα συµµετοχής για όλα τα θεµατικά αντικείµενα, πλην του «Εκπαίδευση και Ανάγκες
Εκπροσώπησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα» έχουν δηµόσιοι υπάλληλοι (ΠΕ - ΤΕ - ∆Ε) που υπηρετούν
στους νοµούς, στις έδρες των οποίων θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα.
Ειδικότερα
1) Όσον αφορά στο πρόγραµµα επιµόρφωσης «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο
∆ηµόσιο Τοµέα», δικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο δηµόσιοι υπάλληλοι (ΠΕ- ΤΕ- ∆Ε)
εκπρόσωποι εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο - µέλη ∆.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων.
2) Όσον αφορά στο πρόγραµµα «Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας» που
θα υλοποιηθεί στο Βόλο και στην Έδεσσα και το πρόγραµµα «Υγεία & ασφάλεια στην εργασία»
που θα υλοποιηθεί στη Ζάκυνθο, οι υποψήφιοι εκπαιδευόµενοι που είχαν υποβάλει αίτηση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την προηγούµενη πρόσκληση και δεν έχουν επιλεγεί, απαιτείται να
επικαιροποιήσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά νέα αίτηση χωρίς να
αποστείλουν στο Κ.Π. Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής.
Υλοποίηση
Τα προγράµµατα επιµόρφωσης θα υλοποιούνται κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα και Τρίτη, ή Τρίτη και
Τετάρτη ή Τετάρτη και Πέµπτη και ώρες 16:00-19:00 ή 20:00.
3
Όσον αφορά στο πρόγραµµα επιµόρφωσης «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο ∆ηµόσιο
Τοµέα», που θα υλοποιηθεί στα Χανιά, η εκπαίδευση θα παρέχεται Παρασκευή κατά τις ώρες
17:00-20:00 ή 21:00 και Σάββατο κατά τις ώρες 09:00-12:00 ή 13:00.
(Περισσότερες πληροφορίες εξειδικευµένα, ανά εκπαιδευτικό πρόγραµµα και πόλη υλοποίησης,
σχετικά µε τις µέρες και ώρες εκπαίδευσης καθώς και τους χώρους κατάρτισης, θα παρέχονται
στην ιστοσελίδα του φορέα λίγες ηµέρες πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας).
Κριτήρια επιλογής
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1η απόφαση της 65ης /22-01-2014 Συνεδρίασης του Προεδρείου του
Κοινωνικού Πολύκεντρου ορίζονται ως κριτήρια επιλογής και κατάταξης εκπαιδευοµένων τα
ακόλουθα:
Α. Όσον αφορά στις θεµατικές ενότητες:
•
Ζητήµατα ∆ιακρίσεων και Ετερότητας στην Εργασία,
•
Ικανότητα ∆ιαχείρισης Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας,
•
Ζητήµατα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης,
•
Αγγλικά Γλώσσα: Προγράµµατα Γλωσσοµάθειας Εστιασµένα στο Χώρο Εργασίας,
•
Εκπαίδευση ∆ηµοσίων Υπαλλήλων για Ανάπτυξη Συνεργατικότητας µε Εφαρµογή
Εξειδικευµένων ανά Οµάδα Στόχο ∆εξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
•
Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία,
•
Σχέδια Αντιµετώπισης Καταστροφών και
•
∆ιοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες.
τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευµένων είναι τα ακόλουθα:
Κριτήρια επιλογής και κατάταξης
Μοριοδότηση
Α
Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών
30
Α1
Α2
Α3
Απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
30
25
20
Β
Θέση Ευθύνης στο δηµόσιο τοµέα
10
∆
Συνάφεια του θεµατικού αντικειµένου της εκπαίδευσης επιµόρφωσης µε την τρέχουσα θέση εργασίας
Υπηρεσιακός Βαθµός
50
∆1
∆2
∆3
∆4
Βαθµός ∆
Βαθµός Γ
Βαθµός Β
Βαθµός Α
50
40
30
15
Γ
10
4
Σηµειώνεται ότι για την ορθή ολοκλήρωση του προγράµµατος απαιτείται ικανοποιητικό επίπεδο
γνώσεων/δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε φωτοαντίγραφα
αντίστοιχων πιστοποιητικών ή µε σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου εκπαιδευόµενου.
Β. Όσον αφορά στο πρόγραµµα επιµόρφωσης «Εκπαίδευση και Ανάγκες Εκπροσώπησης στο
∆ηµόσιο Τοµέα», που θα υλοποιηθεί στα Χανιά, τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευµένων είναι τα
ακόλουθα:
Κριτήρια επιλογής και κατάταξης
Μοριοδότηση
Α
Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών
20
Α1
Α2
Α3
Απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
20
18
15
Β
Συνδικαλιστικό Επίπεδο
40
Β1
Β2
Β3
Μέλος ∆.Σ. Πρωτοβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου
Μέλος ∆.Σ. ∆ευτεροβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου
Μέλος ∆.Σ. Τριτοβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου
25
30
40
Γ
Έτη ενεργούς συνδικαλιστικής δράσης
40
Γ1
Γ2
Γ3
Έως 5 έτη
Έως 10 έτη
40
30
25
Περισσότερα από 10 έτη
Σηµειώνεται ότι για την ορθή ολοκλήρωση του προγράµµατος απαιτείται ικανοποιητικό επίπεδο
γνώσεων/δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε φωτοαντίγραφα
αντίστοιχων πιστοποιητικών ή από σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου εκπαιδευόµενου.
Σηµείωση: Η επιστηµονική επιτροπή του έργου διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης της λίστας
συµµετοχής στα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε γνώµονα την διακλαδικότητα και την
αντιπροσωπευτικότητα των συµµετεχόντων.
Πληροφορίες - Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το έντυπο της Πρόσκλησης και να πληροφορηθούν
για τα περιεχόµενα των προγραµµάτων καθώς και για τις ηµέρες και ώρες διεξαγωγής τους από την
ιστοσελίδα του φορέα www.kpolykentro.gr, από την ιστοσελίδα της Πράξης http://diavioukoinonikoietairoi.gr ή από τα Γραφεία του Κοινωνικού Πολύκεντρου. Η αίτηση βρίσκεται στη
διεύθυνση http://kpolykentro.gr/aitisi-ekpaideuomenoi-diaviou/
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στα προγράµµατα επιµόρφωσης απαιτούνται:
Α. Ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης Συµµετοχής.
Ο Υποψήφιος αφού υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του την εκτυπώνει, την υπογράφει, αφού
ελέγξει το περιεχόµενό της, και τη συνυποβάλλει µε το φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.
Β. Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής υποψηφίου εκπαιδευοµένου:
5
1. Πρωτότυπο της υποβληθείσης ηλεκτρονικά αίτησης συµµετοχής.
2. Αντίγραφο(α) τίτλου(ων) σπουδών.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χρήσης Η/Υ ή Υπεύθυνη ∆ήλωση που θα βεβαιώνει ότι
ο υποψήφιος εκπαιδευµένος διαθέτει τις απαιτούµενες για την ορθή ολοκλήρωση του
προγράµµατος γνώσεις/ δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου µε την οποία θα βεβαιώνεται η διαθεσιµότητα
παρακολούθησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης κατά τις ηµέρες και ώρες διεξαγωγής
τους.
Χρόνος Υποβολής
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας στην
ηλεκτρονική σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr) και την ιστοσελίδα της
Πράξης (http://diaviou-koinonikoietairoi.gr) έως τις 25 Σεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 24:00. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα ουδεµία αίτηση γίνεται δεκτή.
Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής των υποψηφίων εκπαιδευοµένων, πρέπει να
υποβληθεί ιδιοχείρως ή να σταλεί ταχυδροµικά στο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» στη
∆ιεύθυνση: ∆ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου, 105 55 Αθήνα, εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη
της προθεσµίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.
Επισηµαίνεται ότι η εκπρόθεσµη υποβολή του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τη διαδικασία µοριοδότησης και επιλογής.
∆εκτές γίνονται µόνο αιτήσεις συµµετοχής που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω της
προβλεπόµενης διαδικασίας και συνοδεύονται από πλήρη Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
εντός των προαναφερθεισών προθεσµιών.
∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) καθώς και αυτές που δεν πληρούν τις ανωτέρω
προϋποθέσεις.
Αποτελέσµατα
Τα αποτελέσµατα των επιλογών θα δηµοσιοποιηθούν µε καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική
σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου www.kpolykentro.gr ή στην ιστοσελίδα της Πράξης
http://diaviou-koinonikoietairoi.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Κοινωνικού
Πολύκεντρου (κος Κυριάκος Τουρκοµένης, κα. Βαµβακά Μαρία) στα τηλέφωνα 210 3310080-2,
ώρες 9.30 - 16:00.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου
Ο Πρόεδρος
Θεόδωρος Χρονόπουλος
6