Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΕΖ0ΟΡΥΑ-9ΥΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό
19/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑ Κοζάνης
Απόφαση αριθμ. 257/2014
Στην Κοζάνη σήμερα 08/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση
στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ,
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, στις
03/12/2014 με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα
τα εννέα (9) μέλη ήτοι:
Παρόντες
Πεκρίδης Γ.
Πρόεδρος
Βακουφτσής Κ.
Μέλος
Θεοφύλακτος Ι.
»
Πολωνίδης Ν.
»
Νικολάου Ν.
»
Δεληγιάννης Ι.
»
Σιώμος Ν.
»
Στημονιάρης Δ.
»
Τουμπουλίδου Π.
»
Απούσα
Δινοπούλου Β. Αντιπρόεδρος
Μπουμπόναρη Ν.
Μέλος
Οι οποίες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:
Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα μέλη του
Δ.Σ. το Τεχνικό Πρόγραμμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης της Επιχείρησης για το
έτος 2015 στο οποίο αναφέρεται ότι η δομή του προτεινόμενου Τεχνικού προγράμματος
διαχωρίζεται στα τρία συστήματα που αυτή τη στιγμή αποτελούν το σύνολο των δραστηριοτήτων
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και είναι η ύδρευση, η αποχέτευση Βιολογικός καθαρισμός-Ποιότητα νερού και η
Τηλεθέρμανση περιγράφοντας αναλυτικά τις απαραίτητες ενέργειες και το κόστος αυτών για τα
απαιτούμενα έργα, μελέτες και προμήθειες, που θεωρούνται απαραίτητα για την επίτευξη των
παραπάνω στόχων και προτείνει το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπόψη : 1) Την από 03/12/2014 εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή και τα όσα σε αυτήν αναφέρονται που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας, και 2) Το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 3263/04, άρθρο
265, Ν. 3463/06, Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 171/87 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015 το οποίο έχει ως ακολούθως:
Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισμός/Ποιότητα Νερού - Τηλεθέρμανση
H επιλογή των έργων, μελετών και προμηθειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Τεχνικό
Πρόγραμμα
αφορούν
τις
δραστηριότητες
ύδρευσης,
αποχέτευσης
,βιολογικού
καθαρισμού/ποιότητα νερού και τηλεθέρμανσης των οικιστικών κέντρων του Δήμου Κοζάνης και
πραγματοποιήθηκε με βάση τους παρακάτω άξονες:
1. Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο σύνολο των πολιτών του Δήμου Κοζάνης.
2. Εξάλειψη των ενδεχόμενων ανισοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και
τηλεθέρμανσης όπου έχει εγκατασταθεί.
3. Διατήρηση της λειτουργικής αρτιότητας στα υπάρχοντα δίκτυα.
4. Αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων καθώς και σχεδιασμός για την οριστική επίλυση των
προβλημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των τοπικών κοινοτήτων των Δημοτικών
Ενοτήτων Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου και Δ. Υψηλάντη.
5. Επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στους οικισμούς και την πόλη της Κοζάνης
για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής κάλυψης της δημοτικής ενότητας Κοζάνης καθώς και της
τηλεθέρμανσης για την πόλη της Κοζάνης.
6. Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων για την κάλυψη των
αυξανόμενων αναγκών της υπηρεσίας.
7. Διερεύνηση νέων προηγμένων τεχνολογιών, καινοτόμων σχεδίων και δράσεων με εφαρμογή
στις δραστηριότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
8. Αξιολόγηση και ωρίμανση όλων των υπαρχουσών μελετών που περιήλθαν στη δικαιοδοσία της
ΔΕΥΑΚ μετά τη συνένωση του Δήμου Κοζάνης.
9. Ωρίμανση, δημοπράτηση και κατασκευή όλων των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης που είχαν
προταθεί για συγχρηματοδότηση από άλλους φορείς για τοπικές κοινότητες του Δήμου Κοζάνης.
10. Συνέχιση και ολοκλήρωση έργων της ΔΕΥΑΚ από προηγούμενα έτη.
11. Διερεύνηση και χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων.
12. Οικονομία κλίμακας στις μελέτες νέων έργων αλλά και στην κατασκευή των υπαρχόντων
13. Θέσπιση υψηλών περιβαλλοντικών δεδομένων στη μελέτη και κατασκευή νέων αλλά και στη
χρήση των υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
35.275.501 € 15.766.554 €
8.974.866 €
6.791.688 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
Α
ΥΔΡΕΥΣΗ
9.819.539 €
3.791.858 €
2.109.887 €
1.681.972 €
Β
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
8.298.537 €
3.510.825 €
3.063.583 €
447.242 €
Γ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4.644.002 €
2.030.871 €
1.028.076 €
1.002.795 €
Δ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
12.513.423 €
6.433.000 €
2.773.320 €
3.659.680 €
30.128.412 € 12.180.184 €
7.970.482 €
4.209.702 €
1
ΕΡΓΑ
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
1.948.789 €
1.558.106 €
694.506 €
863.600 €
3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.186.215 €
1.265.316 €
92.378 €
1.172.938 €
4
ΜΕΛΕΤΕΣ
1.012.085 €
762.949 €
217.500 €
545.449 €
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α
ΥΔΡΕΥΣΗ
9.819.539 €
3.791.858 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
2.109.887 €
1.681.972 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 1 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
9.156.759 €
3.332.895 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
2.109.887 €
1.223.008 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 1 1 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
5.393.496 €
2.742.954 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
1.828.320 €
914.634 €
Το έργο αφορά την κατασκευή υδρογεωτρήσης στην περιοχή Πετρανών για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Δήμου
Κοζάνης. Η προτεινόμενη γεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήματος. Το έργο θα περιλαμβάνει
τον πλήρη εξοπλισμό, οικοδομικό και Η/Μ της γεώτρησης καθώς και τα απαραίτητα έργα για τη διασύνδεσή της με το υπάρχον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
δίκτυο.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ,
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ KAI
Ε.Ε.Λ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ
Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ
Α 1 1
2
ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣ.
203.252 €
203.252 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
203.252 €
Περιλαμβάνει : Α. Τη συντήρηση και επισκευή των οικοδομικών και των μεταλλικών κατασκευών (κάγκελα, σκάλες, πόρτες,
παράθυρα) όλων των δεξαμενών-αντλιοστασίων-γεωτρήσεων και φρεατίων μερισμού των Δ.Ε.Β. Την αντικατάσταση εντός
συγκεκριμένων δεξαμενών-αντλ/σιων και γεωτρήσεων που παρουσιάζουν προβλήματα όλου του υδραυλικού εξοπλισμού (βάνεςφλοτέρ-βαλβίδες αντεπιστροφής) την τοποθέτηση ηλεκτροβανών (όπου υπάρχει ρεύμα) και των αγωγών εισόδου και εξόδου και
καθαρισμού Γ)Το έργο αφορά στη συντήρηση των κτιρίων της ΕΕΛ Κοζάνης στην Καρυδίτσα Κοζάνης και συγκεκριμένα: κατασκευή
χώρων υγιεινής στο κτίριο προεπεξεργασίας, επισκευή κεραμοσκεπών και οροφών, αντικατάσταση εξοπλισμού κτιρίου διοίκησης
(ερμάρια εργαστηρίων, είδη υγιεινής WC και αποδυτηρίων κ.α.), βελτίωση – αντικατάσταση συστήματος κεντρικής θέρμανσης κτ.
Διοίκησης (αντί πετρελαίου), καθώς και τη συντήρηση του περιβάλλοντα χώρου με αντικατάσταση φθαρμένου χλοοτάπητα και
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
συστήματος αυτόματης άρδευσης, συντήρηση δέντρων , φύτευση νέων και καθαρισμό περίφραξης.
ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Α)Τ.Κ.
ΜΑΥΡΟΔΕΝΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ,Β)Δ.Κ.
ΕΣΠΑ 2014Α 1 1
3
ΑΙΑΝΗΣ,Γ)Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ
406.504 €
135.501 €
2020
135.501 €
0€
Το έργο αφορά την ανόρυξη νέων υδρογεώτρησεων για την αξιοποίηση του βαθύ καρστικού υδροφορέα στην περιοχή
Α)Μαυροδεντρίου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των Τ.Κ. Μαυροδεντρίου και Ποντοκώμης, Β) στη περιοχή Αιανής για την
κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της ΤΚ Αιανής και Γ) στη περιοχή του Ρυμνίου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του
οικισμού. Η προτεινόμενη γεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήματος. Το έργο θα περιλαμβάνει
τον πλήρη εξοπλισμό οικοδομικό και Η/Μ των γεωτρήσεων καθώς και τα απαραίτητα έργα για τη διασύνδεσή τους με το υπάρχον
δίκτυο.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΕΣΠΑ 20142020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣΑ 1 1
4
ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ
300.813 €
100.271 €
100.271 €
0€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ AΝΩ
ΕΣΠΑ 2014Α 1 1
5
ΚΩΜΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)
300.813 €
150.407 €
2020
150.407 €
0€
Αντικείμενο της Β’ φάσης του έργου είναι η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της υψηλής ζώνης του οικισμού από
αγωγούς HDPE – 12,5 atm 3ης γενιάς συνολικού μήκους 4.950 m η κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
και διακλάδωσης καθώς και η κατασκευή 185 αναμονών σύνδεσης παροχών ύδρευσης προς τους καταναλωτές
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.
ΛΙΒΕΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΣΙΔΕΡΩΝ, ΛΙΒΕΡΩΝ
ΕΣΠΑ 2014Α 1 1
6
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
410.569 €
205.285 €
2020
205.285 €
0€
Ο υφιστάμενος προσαγωγός ύδρευσης του οικισμού παρουσιάζει συνεχείς βλάβες και διαρροές με μικρή παροχετευτική ικανότητα
λόγω της έλλειψης των απαραίτητων εξαεριστικών συσκευών και υψηλής πίεσης λειτουργίας.
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης του οικισμού Λιβερών από αγωγούς HDPE – 3ης γενιάς
διαφόρων διαμέτρων συνολικού μήκους 2860 μέτρων με όλα τα απαραίτητα φρεάτια σύνδεσης, αερεξαγωγών και εκκένωσης, την
κατασκευή νέου πιεζοθραυστικού φρεατίου καθώς και την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο θάλαμο δικλείδων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
της υπάρχουσας δεξαμενής.
Α
1
1
7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ
Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
,ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ,ΒΟΣΚΟΧΩΡΙΟΥ,ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΟΥΣ
ΕΣΠΑ 2014ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
409.756 €
136.585 €
2020
136.585 €
0€
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις Τ.Κ. Δρεπάνου, Πολυμύλου, Βοσκοχωρίου, Αγ.
Χαραλάμπους και Τετραλόφου Δήμου Κοζάνης. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από
12,5 atm εώς 25 atm διαφόρων διαμέτρων συνολικού μήκους 2.995,00 μέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων
απομόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείμενο
της πράξης περιλαμβάνει και όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στα εξωτερικά δικτυα των οικισμών για τον
καλύτερο δυνατό έλεγχο τους καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε υπάρχουσες δεξαμενές και όπου αυτό απαιτείται.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΝΗΣ
81.301 €
81.301 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
81.301 €
Το έργο αφορά την αντικατάσταση του αγωγού απο την γεώτρηση στην νεα δεξαμενή και την διασύνδεση της υφιστάμενης
δεξαμενής με το Δ.Υ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.
ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ
Α 1 1
9
ΒΕΛΕΒΕΝΤΟΥ
48.780 €
48.780 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
48.780 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά την ανόρυξη νέας υδρογεώτρησης στη περιοχή του Βαθυλάκου για ενίσχυση του υδραγωγού του οικισμού
Α 1 1
10
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΚΡΙΝΗΣ
52.846 €
52.846 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
52.846 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά τις απαραίτητες επεμβάσεις για την αξιοποίηση των πηγών της Ακρινής
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΕΣΠΑ 2014Α 1 1
11
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΗΤΗΣ
308.943 €
102.981 €
2020
102.981 €
0€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά την αντικατάσταση του αγωγού απο την γεώτρηση στην δεξαμενή.
Α
1
1
12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α 1 1
13
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
1
14
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
1
15
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΕΣΠΑ 2014ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
813.008 €
406.504 €
2020
406.504 €
0€
Εκσυγχρονισμός συστήματος διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κοζάνης, αντικαταστάσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού φρεατίων ,τοποθέτηση prv σε επιλεγμένα σημεία του δικτυου.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΣΠΑ 2014ΚΡΟΚΟΥ (Γ΄ ΦΑΣΗ)
975.610 €
487.805 €
2020
487.805 €
0€
Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του εναπομείναντος παλαιού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Τ.Δ. Κρόκου
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
284.553 €
284.553 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
284.553 €
Το έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιών τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την κατασκευή νέων τμημάτων
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε επεκτάσεις στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2015-2016
487.805 €
243.902 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
243.902 €
Το έργο περιλαμβάνει: Α) Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού φρεατίων ύδρευσης για τον καλύτερο
έλεγχο των δικτύων. Β) Την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Γ) Την κατασκευή νέων
παροχών αποχέτευσης. Δ) Αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης Ε)Την αντικατάσταση υδρομετρητών
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
3.763.263 €
589.941 €
281.567 €
308.374 €
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
(Γ8)ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ
Α 1 2
1
ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
97.561 €
97.561 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
97.561 €
Το έργο αφορά την κατασκευή υδρογεωτρήσης στην περιοχή Πετρανών για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Δήμου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κοζάνης. Η προτεινόμενη γεώτρηση θα χρησιμοποιηθει ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήματος.
Α
1
1
2
2
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΡΓΙΛΟΥ, ΟΙΝΟΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΠΑ 2007 ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
971.698 €
200.000 €
2015
200.000 €
0€
Το υπάρχον εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Αργίλου, Οινόης και Ν. Νικόπολης αποτελείται από αγωγούς PVC 10 atm. Το
δίκτυο παρουσιάζει έντονα λειτουργικά προβλήματα λόγω πολλών διαρροών και περιορισμένης παροχετευτικότητας με
αποτέλεσμα τις συχνές διακοπές στην υδροδότηση των οικισμών, την αδυναμία απομόνωσης του δικτύου, την περιορισμένη
ποσότητα και τη χαμηλή ποιότητα υδροδότησης των κατοίκων
Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αργίλου, Οινόης και Ν.
Νικόπολης του Δήμου Κοζάνης και περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm εώς 25 atm
διαφόρων διαμέτρων συνολικού μήκους 14.751,00 μέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων απομόνωσης,
ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης και αερεξαγωγού για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης
περιλαμβάνει και την κατασκευή νέας δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 1000 m3 καθώς και όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό στα εξωτερικά δίκτυα των οικισμών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους. Τέλος στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται
η προσαρμογή του νέου δικτύου ύδρευσης με το υπάρχον της βιοτεχνικής περιοχής ΒΔ της περιοχής των Κοίλων.
ΝΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΡΥΑΚΙΟΥ, ΑΚΡΙΝΗΣ,
ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΓΑΛΑΝΙΟΥ, ΘΥΜΑΡΙΑΣ &
ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟ
ΕΣΠΑ 2007 ΕΡΜΑΚΙΑΣ DN500
408.926 €
7.959 €
2015
7.959 €
0€
Το έργο αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγ. Δημητρίου, Ρυακίου, Ακρινής, Κοιλάδας,
Γαλανίου, Θυμαριάς & Κρεμαστής Δήμου Κοζάνης από τον αγωγό Ερμακιάς DN500. Το έργο περιλαμβάνει τη διασύνδεση στον
αγωγό Ερμακιάς, την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από αγωγούς HDPE από 12,5 atm εώς 32 atm διαφόρων διαμέτρων συνολικού
μήκους 5.500,00 μέτρων καθώς και την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων απομόνωσης, ελέγχου, διακλάδωσης, εκκένωσης
και αερεξαγωγών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει και όλο τον απαραίτητο
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στα εξωτερικά δικτυα των οικισμών για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο τους καθώς και την
εγκατάσταση νέου εξοπλισμού σε υπάρχουσες δεξαμενές και όπου αυτό απαιτείται.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Α
1
2
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
2
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
2
6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
2
7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
283.109 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
3.608 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΕΣΠΑ 2007 2015
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
3.608 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης λειτουργεί με πολλά προβλήματα κυρίως λόγω της αδυναμίας ελέγχου του αφού τα
περισσότερα φρεάτια έχουν καταστεί σχεδόν ανενεργά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη
δυσλειτουργία σχετικά με τον έλεγχο του δικτύου αφού είναι αδύνατη η απομόνωση βρόγχων για την ενδεχόμενη επισκευή βλαβών
αλλά και την προγραμματισμένη συντήρηση του δικτύου.Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού
155 φρεατίων στην πόλη της Κοζάνης καθώς και η επιδιόρθωση του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα όπου αυτό κριθεί
απαραίτητο. Με την αντικατάσταση των ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων θα ελαχιστοποιηθούν οι διαρροές νερού και το δίκτυο
ύδρευσης της πόλης θα γίνει περισσότερο λειτουργικό και υγειονολογικά αποδεκτό και δίνει τη δυνατότητα παρεμβάσεων εκ
μέρους της ΔΕΥΑΚ με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για την επιχείρηση και όχληση για τους κατοίκους.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΝΕΑΣ
ΕΣΠΑ 2007 ΧΑΡΑΥΓΗΣ
544.772 €
20.000 €
2015
20.000 €
0€
Το έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του οικισμού το οποίο κατασκευάστηκε κατά την
μετεγκατάσταση του οικισμού από άλλες υπηρεσίες και όχι τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει μεγάλη συχνότητα
βλαβών και αδυναμία ελέγχου
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ
164.596 €
40.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.000 €
Το έργο αφορά την αντικατάσταση παλαιών τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και την κατασκευή νέων τμημάτων
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε επεκτάσεις στον Δήμο Κοζάνης
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2012
105.130 €
50.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
50.000 €
Το έργο περιλαμβάνει: Α) Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού φρεατίων ύδρευσης για τον καλύτερο
έλεγχο των δικτύων. Β) Την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Γ) Την κατασκευή νέων
παροχών αποχέτευσης. Δ) Αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2013
153.612 €
70.813 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
70.813 €
Το έργο περιλαμβάνει: Α) Επισκευή σκελετού και αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού φρεατίων ύδρευσης για τον καλύτερο
έλεγχο των δικτύων. Β) Την κατασκευή νέων παροχών ύδρευσης για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Γ) Την κατασκευή νέων
παροχών αποχέτευσης. Δ) Αποκατάσταση των βλαβών ύδρευσης και αποχέτευσης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Α 1 2
9
ΚΟΖΑΝΗΣ 2013
121.250 €
50.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
50.000 €
Το έργο περιλαμβάνει: Διακοπές-επανασυνδέσεις παροχών ύδρευσης-τηλεθέρμανσης σε καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
οφειλές προς τις υπηρεσίες
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
162.602 €
162.602 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
162.602 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 2 1 ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
162.602 €
162.602 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
162.602 €
Α 2 1
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 2015
162.602 €
162.602 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
162.602 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο αφορά την αντικατάσταση υδρομετρητών λόγω παλαιότητας και αδυναμίας ανάγνωσης των ενδείξεων .
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 2 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
0€
0€
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
0€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
242.211 €
145.346 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
145.346 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 3 1 ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
156.211 €
107.431 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
107.431 €
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Α 3 1
1
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
40.650 €
40.650 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.650 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιλαμβάνει τον καθαρισμό των χώρων από υψηλή βλάστηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
Α 3 1
2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
97.561 €
48.780 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
48.780 €
Περιλαμβάνει την εξαγωγή και την επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων από γεωτρήσεις και αντλιοστάσια που πρέπει
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
να επισκευασθούν ή να συντηρηθούν
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΗΣ
Α 3 1
3
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
18.000 €
18.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
18.000 €
Συνοπτικά το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας θα είναι:Η αποτύπωση των κατασκευών δεξαμενές ,φρεάτια, οικίσκοι κλπ.Η
σύνταξη κτηματολογικού πινάκα του οικοπέδου των κατασκευών δεξαμενές ,φρεάτια, οικίσκοι κλπ και των ομόρων ιδιοκτησιώνΤο
αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι προαπαιτούμενο για την διαδικασία έκδοσης άδειας χρήσης νερού .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
86.000 €
37.915 €
0€
37.915 €
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
Α 3 2
1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
66.000 €
25.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
25.000 €
Περιλαμβάνει την εξαγωγή και την επανατοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων από γεωτρήσεις και αντλιοστάσια που πρέπει
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
να επισκευασθούν ή να συντηρηθούν
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α 3 2
2
ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
20.000 €
12.915 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
12.915 €
Η υπηρεσία περιλαμβάνει:1) Τη σύνταξη σχεδίου δράσης και την υποβολή του στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για την έκδοση
Έγκρισης Εργασιών αποξήλωσης αμιαντούχων υλικών, καθώς και την κοινοποίησή του στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.2) Το
έργο αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, στα σημεία όπου έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στους αγωγούς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανόνες ασφάλειας.3) Τo έργο συσκευασίας, σήμανσης και στοίβαξης των αμιαντούχων
υλικών σε κατάλληλο όχημα.4) Τη διενέργεια μετρήσεων καθαρότητας του αέρα μετά το πέρας εκτέλεσης του έργου, όπου απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία.5) Την έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας χώρου από διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ κατά ISO 17025
εργαστήριο, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν μετρήσεις καθαρότητας αέρα, μετά το πέρας των εργασιών. 6) Την επίβλεψη του
έργου από εξειδικευμένο μηχανικό.7) Tη μεταφορά των αμιαντούχων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής του
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
εξωτερικού και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης, για την ποσότητα που παραλάβαμε μετά το πέρας των εργασιών.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
257.967 €
151.016 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
151.016 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 4 1 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
247.967 €
141.016 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
141.016 €
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε.
Α 4 1
1
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
81.301 €
10.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
10.000 €
Περιλαμβάνει της μελέτες εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης όλων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελλησπόντου για την οριστική επίλυση ύδρευσης.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε.
Α 4 1
2
ΕΛΙΜΕΙΑΣ-ΑΙΑΝΗΣ
40.650 €
5.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
5.000 €
Περιλαμβάνει της μελέτες εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης όλων των οικισμών των Δημοτικών Ενοτήτων Αιανής ,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελίμειας για την οριστική επίλυση ύδρευσης.
Α 4 1
3
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΜΗΛΙΑΣ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ
4.065 €
4.065 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
4.065 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μελέτη για την αξιοποίηση των πηγών Μηλιάς-Καισαριάς για την υδροδότηση των οικισμών
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΕΣ "ΨΑΡΙΑ
Α 4 1
4
ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΡΟΚΟY ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
4.065 €
4.065 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
4.065 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη άφορα την αντικατάσταση αγωγού από πηγές "ψάρια της Δ.Κ. Κροκού προς δεξαμενή
3
2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ
Α 4 1
5
ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΡΥΜΝΙΟΥ
4.065 €
4.065 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
4.065 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο άφορα την κατασκευή νέου εξωτερικού αγωγού για τη διασύνδεση με το υπάρχον δίκτυο υδρογεώτρησης
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ , ΑΥΞΗΣΗ
ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΠΗΓΩΝ EΡΜΑKΙΑΣ –ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΖΟΩΔΟΧΟΥ
Α 4 1
6
ΠΗΓΗΣ
40.650 €
40.650 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.650 €
Προκαταρκτική μελέτη εκσυγχρονισμού λειτουργίας ,αντικαταστάσεις δικτύων , προστασίας πηγών και μελέτη ομαλοποίησης της
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
παροχής σε όλη τη διάρκεια του έτους
Α
4
1
7
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α
4
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
8
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠO ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΝΗΣ
8.130 €
8.130 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
8.130 €
Μελέτη αντικατάστασης του αγωγού απο την γεώτρηση στην νεα δεξαμενή και την διασύνδεση της υφιστάμενης δεξαμενής με το
Δ.Υ.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
12.195 €
12.195 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
12.195 €
Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Κοζάνης (αξιολόγηση, προσομοίωση, προτάσεις
μείωσης του Μη Ανταποδοτικού Νερού)Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση του σχεδίου μείωσης του
Μη Ανταποδοτικού Νερού στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ μέσω σύναψης συμβολαίων σύνδεσης απόδοσης - αμοιβής . Διερεύνηση
επιπέδου αξιοπιστίας υδρομετρητών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ.Πρόγραμμα μετρήσεων πεδίου για τον προσδιορισμό των συστατικών
του Μη Ανταποδοτικού Νερού στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚΣχεδιασμός και Υλοποίηση προγράμματος Ενεργού Ελέγχου Διαρροών.Μελέτη
βέλτιστου χωρισμού του δικτύου της ΔΕΥΑΚ σε υδραυλικά απομονωμένες περιοχές
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΟΥ ΤΟΥ
Α 4 1
9
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
24.390 €
24.390 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
24.390 €
Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης του δημοτικού διαμερίσματος Κρόκου και Αιανής (αξιολόγηση,
προσομοίωση, προτάσεις μείωσης του Μη Ανταποδοτικού Νερού)Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση
του σχεδίου μείωσης του Μη Ανταποδοτικού Νερού στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ μέσω σύναψης συμβολαίων σύνδεσης απόδοσης αμοιβής . Διερεύνηση επιπέδου αξιοπιστίας υδρομετρητών στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ.Πρόγραμμα μετρήσεων πεδίου για τον
προσδιορισμό των συστατικών του Μη Ανταποδοτικού Νερού στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚΣχεδιασμός και Υλοποίηση προγράμματος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενεργού Ελέγχου Διαρροών.Μελέτη βέλτιστου χ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.
Α 4 1
10
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ Β ΦΑΣΗ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΡΟΚΟΥ Γ ΦΑΣΗ
4.065 €
4.065 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
4.065 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη άφορα την επικαιροποίηση παλαιών μελετών ύδρευσης στους οικισμούς της Άνω κώμης και Κροκου
Α 4 1
11
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
24.390 €
24.390 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
24.390 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη άφορα την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων του οικισμού Δρεπάνου
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Α 4 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
10.000 €
10.000 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
10.000 €
Α 4 2
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
10.000 €
Τροποποίηση Πειριβαλλοντικών όρων υδραγωγειων στο Δήμο Κοζάνης
10.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
10.000 €
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Β
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Β
1
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Β
1
1
Β
1
1
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΑΙ
1
ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β
1
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β
1
1
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β
1
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
8.298.537 €
3.510.825 €
7.732.027 €
2.952.079 €
5.984.254 €
2.243.918 €
1.234.146 €
617.073 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΕΣΠΑ 20142020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3.063.583 €
447.242 €
2.657.079 €
295.000 €
1.973.918 €
270.000 €
617.073 €
0€
Το έργο αφορά την μεταφορά των λυμάτων του οικισμού της Νέας Χαραυγής στην Ε.Ε.Λ. Κοζάνης , με την συνεκμετάλλευση
κάποιων υφιστάμενων δικτύων της βορειοανατολικής περιοχής της πόλης , ενώ ταυτόχρονα καταργείται το υφιστάμενο
αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή
« Κόμβος Πανόραμα »
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΕΣΠΑ 2014ΚΟΖΑΝΗΣ
532.520 €
266.260 €
2020
266.260 €
0€
Το έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων του οικισμού Κρόκου του Δήμου Κοζάνης στην
υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης Κοζάνης . Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται:
Κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης λυμάτων παροχής 50m3/h μανομετρικού 40mΣΥ.Κατασκευή αγωγού διασύνδεσης του
κεντρικού φρεατίου συλλογής ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο, μήκους 200μ και διατομής Φ315.
Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο έως τον υφιστάμενο πλακοσκεπή κεντρικό αποχετευτικό αγωγό Κοζάνης,
πριν την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, μήκους 1800μ και διατομής Φ180 από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΟΙΛΩΝ
105.691 €
70.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
70.000 €
Βελτίωση δικτύων ομβρίων οικισμού Κοίλων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την απορροή των ουβρίων με
αποτέλεσμα πλημμυρικές καταστάσεις σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων
KATΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΩ
ΚΏΜΗΣ
73.171 €
50.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
50.000 €
Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στον οικισμό της Άνω Κώμης
Β
1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
1
5
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
3.415.112 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
853.778 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΕΣΠΑ 20142020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
853.778 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου,
στην κατασκευή όλων των απαραίτητων φρεατίων επισκέψεως και πτώσεως για την ομαλή λειτουργία του δικτύου καθώς και στην
κατασκευή 600 αναμονών σύνδεσης καταναλωτών στον οικισμό Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού
θα κατασκευαστεί από αγωγούς αποχέτευσης uPVC σειράς 41 διαμέτρου Φ200 συνολικού μήκους 16.760 μ, το εξωτερικό δίκτυο από
αγωγό Φ225 HDPE PΝ 12,5 ενώ το αντλιοστάσιο θα περιλαμβάνει δύο κύρια ζεύγη αντλητικών συγκροτημάτων συνολικής παροχής
75 m3/h και όλα τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα λύματα μέσω του καταθλιπτικού αγωγού θα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
κατευθύνονται στην ΕΕΛ που λειτουργεί η ΔΕΥΑΚ στη ΒΙΠΕ Κοζάνης.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ
ΕΣΠΑ 2014Β 1 1
6
Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
300.813 €
150.407 €
2020
150.407 €
0€
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Τ.Δ. Αιανής.Οι αγωγοί του εξωτερικού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων θα καταλήγουν στην Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΣΠΑ 2014Β 1 1
7
ΕΕΛ ΑΙΑΝΗΣ
90.000 €
45.000 €
2020
45.000 €
0€
Το έργο περιλαμβάνει τη σύνδεση της ΕΕΛ με κοινωφελή δίκτυα (δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
τηλεπικοινωνιών).
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΣΠΑ 2014Β 1 1
8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΑ ΑΙΑΝΗΣ
82.800 €
41.400 €
2020
41.400 €
0€
Το έργο περιλαμβάνει τη διερευνητικές εκσκαφές/τομές εδάφους, διότι το έργο βρίσκεται κοντά σε σημεία αρχαιολογικού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ενδιαφέροντος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 1 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1.747.773 €
708.161 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
683.161 €
25.000 €
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΣΠΑ 2007 Β 1 2
1
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
878.128 €
5.840 €
2015
5.840 €
0€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Β
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2
Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων στο Δ.Δ. Λευκοπηγής, την κατασκευή νέων τμημάτων
δικτύου σε τμήματα του οικισμού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για
την διοχέτευση των λυμάτων στην νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ.
ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007 ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
790.075 €
677.321 €
2015
677.321 €
0€
Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων στο Δ.Δ. Πρωτοχωρίου, την κατασκευή νέων τμημάτων
δικτύου σε τμήματα του οικισμού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για
την διοχέτευση των λυμάτων στην νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΑΠΑΓΟΥ - ΔΕΛΗΒΑΝΗ (ΝΕΑ
Β 1 2
3
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
79.570 €
25.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
25.000 €
Αφορά την κατασκευή νέων τμημάτων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων για την διασύνδεση Νέας Βιβλιοθήκης με το
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
υφιστάμενο δίκτυο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
406.504 €
406.504 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
406.504 €
0€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 2 1 ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
406.504 €
406.504 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
406.504 €
0€
ΕΣΠΑ 20014 Β 2 1
1
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
406.504 €
406.504 €
2020
406.504 €
0€
Αφορά την προμήθεια ενός αποφρακτικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Α.Υ.Κ. σχετικά με την απόφραξη των
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
αγωγών αποχέτευσης και τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 2 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
0€
0€
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
0€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
62.764 €
55.000 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
55.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 3 1 ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
40.000 €
40.000 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
40.000 €
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Β 3 1
1
ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
40.000 €
40.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.000 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής με τον Δήμο Κοζάνης.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 3 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
22.764 €
15.000 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
15.000 €
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Β 3 2
1
ΚΟΖΑΝΗΣ 2014
22.764 €
15.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
15.000 €
Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής με τον Δήμο Κοζάνης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Β
4
Β
4
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
97.242 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
97.242 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
97.242 €
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
32.520 €
32.520 €
0€
32.520 €
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Β 4 1
1
ΚΟΖΑΝΗΣ
24.390 €
24.390 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
24.390 €
Η μελέτη αφορά την αποσυμφόρηση των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στη περιοχή πλατανιά - αγίου Αθανασίου στη πόλη της
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κοζάνης
ΚΑΑ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ Β 4 1
2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
8.130 €
8.130 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
8.130 €
Η μελέτη άφορα την διερεύνηση της παροχετευτικότητας του ΚΚΑ Αργίλου μετά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης της Νέας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ποντοκώμης και των πανεπιστήμιων
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Β 4 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
64.722 €
64.722 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
64.722 €
Β
4
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΒΙ.ΠΕ.
64.722 €
64.722 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
64.722 €
Τα παραδοτέα της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνουν:1) Τη σύνταξη της οριστικής υδραυλικής μελέτης και της μελέτης του
αντλιοστασίου για το εξωτερικό δίκτυο.2) Τη μελέτη μερικής τροποποίησης και την επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης του
εσωτερικού δικτύου.3) Την περιβαλλοντική μελέτη, την τοπογραφική μελέτη και την κτηματογράφηση-κτηματολόγιο καθώς και τη
σύνταξη των απαραίτητων τευχών δημοπράτησης του έργου.4)Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέου
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο σύνολο του οικισμού Δρεπάνου καθώς και την κατασκευή εξωτερικού δικτύου για τη
μεταφορά με τη βοήθεια αντλιοστασίου των λυμάτων του οικισμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΚ που
βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης.
Γ
1
Γ
1
Γ
1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
Γ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
1 ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
1
1
ΑΙΑΝΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
1
1
2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
4.644.002 €
2.030.871 €
2.871.991 €
990.210 €
1.565.214 €
790.554 €
1.550.580 €
775.920 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΕΣΠΑ 20142020
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.028.076 €
1.002.795 €
975.576 €
14.634 €
775.920 €
14.634 €
775.920 €
0€
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της εγκατάστασης δευτεροβάθμιας (βιολογικής) επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Αιανής
δυναμικότητας 3.300 ικ και τη θέση της σε πλήρη κανονική και αποδοτική λειτουργία επί χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών καθώς
και την εκπαίδευση του προσωπικού της.
ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΡΥΑΚΙΟΥ – ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ"
14.634 €
14.634 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
14.634 €
Στα πλαίσια της μελέτης "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΡΥΑΚΙΟΥ – ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ" πρέπει μα γίνει
ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης .Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες διατρήσεις ενώ η παρακολούθηση και δειγματοληψία θα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
πραγματοποιηθεί από το Α.Π.Θ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Γ 1 2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.306.777 €
199.656 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
199.656 €
0€
ΚΟΙΝΗ Ε.Ε.Λ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ Ν.
ΕΣΠΑ 2007 Γ 1 2
1
ΚΛΕΙΤΟΥ
1.306.777 €
199.656 €
2015
199.656 €
0€
Το έργο αφορά την πλήρη αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων στο Δ.Δ. Λευκοπηγής, την κατασκευή νέων τμημάτων
δικτύου σε τμήματα του οικισμού που δεν εξυπηρετούνταν από κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και την κατασκευή δικτύου για
την διοχέτευση των λυμάτων στην νέα υπό κατασκευή Ε.Ε.Λ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
Γ 2 ΕΛΕΓΧΟΥ
90.000 €
90.000 €
0€
90.000 €
ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
Γ 2 1 ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
90.000 €
90.000 €
0€
90.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Γ 2 1
1
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
40.000 €
40.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.000 €
Αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ, π.χ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα - υπερχειλιστές, τροποποίηση γέφυρας αμμοσυλλογής – λιποσυλλογής προεπεξεργασίας, κλπ).
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Γ 2 1
2
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
40.000 €
40.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.000 €
Η προμήθεια αφορά σε ανταλλακτικό μηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. αντλίες) – καθώς και προμήθεια ανταλλακτικών για υπάρχοντα
εξοπλισμό (πχ αεριστήρες), για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ. Επίσης περιλαμβάνονται αντλίες χλωρίωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
δεξαμενών ύδρευσης.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ
Γ 2 1
3
ΚΟΖΑΝΗΣ
10.000 €
10.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
10.000 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η προμήθεια αφορά σε μετρητικό εξοπλισμό για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Γ 2 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
0€
0€
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
0€
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Γ 3 ΕΛΕΓΧΟΥ
1.476.320 €
774.970 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
774.970 €
ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Γ 3 1 ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
649.080 €
175.480 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
175.480 €
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΔΔ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ -ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
Γ 3 1
1
ΚΟΖΑΝΗΣ 2016
84.000 €
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
0€
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη λειτουργία και συντήρηση χλωριωτών, επαρκή
χλωρίωση δικτύων ύδρευσης , απολύμανση και καθαρισμό δεξαμενών και δικτύων όταν παρίσταται ανάγκη (ή κρίνεται σκόπιμο
από την Υπηρεσία), υγειονολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της μικροβιολογικής ποιότητος ύδατος των δικτύων
ύδρευσης των Δημοτικών ενοτήτων Ελλησπόντου , Δ. Υψηλάντη ,Ελίμειας και Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
3
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1
2
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
3
1
3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
67.480 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
67.480 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
67.480 €
Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν σε παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης του νερού, που ορίζονται στην ισχύουσα
νομοθεσία, (ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295 ΦΕΚ 630/τ.Β’/26-04-2007) ΚΥΑ με την οποία τροποποιήθηκε η Υ2/2600/2001 ΦΕΚ – 892 Β’/11-7-01).
Η μέθοδος ανάλυσης και τα χαρακτηριστικά επιδόσεων εργαστηριακές αναλύσεις για την κάθε παράμετρο θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ ΦΕΚ 630/τΒ /26-4-2007)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙΠΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2016-2018
244.800 €
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
0€
Το έργο περιλαμβάνει: Τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, υγιεινολογική
παρακολούθηση και συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης, ασφάλειας κ.α.) του συνόλου των έργων της
εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Κοίλων στο 6ο χλμ της Εθνικής
οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, καθώς και επτά (7) αντλιοστασίων λυμάτων: Κοίλων (παλιό και νέο) , Περιοχής Αγ. Αθανασίου
Κοζάνης, Περιοχής Κόμβου Κοζάνης, Βατερού και Καρυδίτσας (ΤΣΕ1 & ΤΣΕ2). (Το νέο αντλιοστάσιο λυμάτων Κοίλων τροφοδοτεί με
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
λύματα τον Βιολογικό Καθαρισμό ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης.).
Γ 3 1
4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2016
244.800 €
100.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
100.000 €
Το έργο περιλαμβάνει τη διαχείριση ιλύος που παράγεται από τις ΕΕΛ Κοζάνης : ΕΕΛ Καρυδίτσα Κοζάνης 3.600 τόνοι & ΕΕΛ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λευκοπηγής 480 τόνοι.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Γ 3 1
5
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
8.000 €
8.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
8.000 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Υπηρεσία αφορά την παρακολούθηση – βελτίωση συστήματος αυτοματισμού ΕΕΛ Κοζάνης
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Γ 3 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
827.240 €
599.490 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
599.490 €
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Γ 3 2
1
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2014
84.240 €
84.240 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
84.240 €
Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν σε παραμέτρους της ελεγκτικής παρακολούθησης του νερού, που ορίζονται στην ισχύουσα
νομοθεσία, (ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ. 38295 ΦΕΚ 630/τ.Β’/26-04-2007) ΚΥΑ με την οποία τροποποιήθηκε η Υ2/2600/2001 ΦΕΚ – 892 Β’/11-7-01).
Η μέθοδος ανάλυσης και τα χαρακτηριστικά επιδόσεων εργαστηριακές αναλύσεις για την κάθε παράμετρο θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της ισχύουσας νομοθεσίας (ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ/Π/ οικ ΦΕΚ 630/τΒ /26-4-2007)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
3
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΔΔ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ -ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
2
2
ΚΟΖΑΝΗΣ 2014
3
2
3
2
3
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
14.900 €
4
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη λειτουργία και συντήρηση χλωριωτών, επαρκή
χλωρίωση δικτύων ύδρευσης , απολύμανση και καθαρισμό δεξαμενών και δικτύων όταν παρίσταται ανάγκη (ή κρίνεται σκόπιμο
από την Υπηρεσία), υγειονολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της μικροβιολογικής ποιότητος ύδατος των δικτύων
ύδρευσης των Δημοτικών ενοτήτων Ελλησπόντου , Δ. Υψηλάντη ,Ελίμειας και Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙΠΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2014-2015 (Σ39/2014)
241.600 €
197.350 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
197.350 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ 3 2
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ 3 2
6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
14.900 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
89.400 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη λειτουργία και συντήρηση χλωριωτών, επαρκή
χλωρίωση δικτύων ύδρευσης , απολύμανση και καθαρισμό δεξαμενών και δικτύων όταν παρίσταται ανάγκη (ή κρίνεται σκόπιμο
από την Υπηρεσία), υγειονολογική παρακολούθηση και συνολική ευθύνη της μικροβιολογικής ποιότητος ύδατος των δικτύων
ύδρευσης των Δημοτικών ενοτήτων Ελλησπόντου , Δ. Υψηλάντη ,Ελίμειας και Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΔΔ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ -ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
84.000 €
84.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
84.000 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
7
Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, τη συντήρηση, υγιεινολογική
παρακολούθηση και συνολική ευθύνη (λειτουργίας, συντήρησης, καλής κατάστασης, ασφάλειας κ.α.) του συνόλου των έργων της
εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Κοίλων στο 6ο χλμ της Εθνικής
οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, καθώς και επτά (7) αντλιοστασίων λυμάτων: Κοίλων (παλιό και νέο) , Περιοχής Αγ. Αθανασίου
Κοζάνης, Περιοχής Κόμβου Κοζάνης, Βατερού και Καρυδίτσας (ΤΣΕ1 & ΤΣΕ2). (Το νέο αντλιοστάσιο λυμάτων Κοίλων τροφοδοτεί με
λύματα τον Βιολογικό Καθαρισμό ΒΙ.ΠΕ Κοζάνης.).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ (2013-2014)
138.000 €
36.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
36.000 €
Το έργο αφορά τη διαχείριση 3000 τόνων ιλύος (με επέκταση σύμβασης).
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ (2014-2015)
180.000 €
180.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
180.000 €
Το έργο αφορά τη διαχείριση 3000 τόνων ιλύος (1 ΕΤΟΣ).
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
10.000 €
3.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
3.000 €
Το παρόν ερευνητικό έργο αφορά: αποτύπωση των χαρακτηριστικών της ΕΕΛ Κοζάνης, αναλύσεις ανεπεξέργαστων λυμάτων και
ανάμικτου υγρού, διαμόρφωση προτάσεων για τον έλεγχο της νηματοειδούς διόγκωσης, παρακολούθηση της εφαρμοζόμενης
λύσης.
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Γ 4 ΕΛΕΓΧΟΥ
205.691 €
175.691 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
52.500 €
123.191 €
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Γ 4 1 ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
105.691 €
105.691 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
0€
105.691 €
Γ 4 1
1
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ
16.260 €
16.260 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
16.260 €
Εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας ύδρευσης για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κίνδυνων για την δημόσια υγεία και τον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
προσδιορισμό μέτρων έλεγχου και προστασίας στην καθημερινή λειτουργιά, αλλά και σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
Γ 4 1
2
ΜΕΛΕΤΩΝ
12.195 €
12.195 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
12.195 €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύνταξη ειδικών υδρογεωλογικών μελετών για τον καθορισμό ζωνών προστασίας για υδρομαστεύσεις >1.000.000 κυβ /ετος
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Γ 4 1
3
ΚΟΖΑΝΗΣ
16.260 €
16.260 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
16.260 €
Διερεύνηση μεθόδων επι τόπου επεξεργασίας της λάσπης των ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Κοζάνης, από την ΔΕΥΑ Κοζάνης (θερμική ξήρανση,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
γεωσκωληκοκομποστοποίηση κ.ά) προκειμένου για την μείωση του κόστους διαχείρισης της λάσπης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
Γ
4
1
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
4
1
5
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ
4
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
6
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ
ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
16.260 €
16.260 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
16.260 €
Διερεύνηση χρήσεων επεξεργασμένων εκροών για άρδευση καθώς και προκαταρκτική μελέτη έργων (λιμνοδεξαμενές κ.α) τα οποία
πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να γίνει δυνατή η επαναχρησιμοποίηση των εκροών της ΕΕΛ Κοζάνης
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
12.195 €
12.195 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
12.195 €
Η μελέτη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων λυμάτων Κόμβου, Κοίλων και Αγ.
Αθανασίου και συγκεκριμένα: 1) αντλιοστάσιο Κόμβου: κατασκευή φρεατίου διακοπής λυμάτων με θυρόφραγμα και υπερχείλιση,
εγκατάσταση αυτοματισμού για ειδοποίηση επιφυλακής, κατασκευή δοκών ανάρτησης, αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
και βελτίωση οικοδομικών μερών – περίφραξη, κεραμοσκεπή, κιγκλιδώματα, 2) αντλιοστάσιο Κοίλων: κατασκευή σύνδεσης με
αποδέκτη έκτακτης ανάγκης, κατασκευή γερανογέφυρας, αντικατάσταση μεταλλικών μερών, αντικατάσταση - βελτίωση εξοπλισμού
(φλοτεροδιακόπτες, εξαερισμός), εγκατάσταση απόσμησης, 3) αντλιοστάσιο Αγ. Αθανασίου: εκσυγχρονισμός εξοπλισμού και
διερεύνηση αύξησης δυναμικότητας και κατασκευής βαρυτικού αγωγού.
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΕΛ
ΚΟΖΑΝΗΣ
16.260 €
16.260 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
16.260 €
Η μελέτη αφορά την διερεύνηση και σύνταξη μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της καθίζησης των εδαφών της ΕΕΛ
Κοζάνης.
Γ
Γ
4
4
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
2 ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
100.000 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
70.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
52.500 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
17.500 €
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /
ΑΚΡΙΝΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΡΥΑΚΙΟΥ –
ΔΗΜΟΣ
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
100.000 €
70.000 €
ΚΟΖΑΝΗΣ
52.500 €
17.500 €
Αφορά την εκτίμηση της προέλευσης του Cr(VI) στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής – Αγίου
Δημητρίου – Ρυακίου – Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
Δ
1
ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δ
1
1
Δ
1
1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
12.513.423 €
6.433.000 €
10.367.636 €
4.905.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2.773.320 €
3.659.680 €
2.227.940 €
2.677.060 €
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
6.282.644 €
2.130.000 €
815.100 €
1.314.900 €
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΣΠΑ 2007 1
Β΄ΦΑΣΗ
5.272.644 €
1.500.000 €
2015
815.100 €
684.900 €
Το έργο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό τμήματος υφιστάμενου πλαισίου υπογείου προμονωμένου
αγωγού προσαγωγής ονομαστικής διαμέτρου DN450 του δικτύου αγωγών μεταφοράς της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης (μεταφορά
υπέρθερμου νερού) εκτιμώμενου μήκους 6.200μ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος εξοπλισμού / επανασχεδίαση του
εγκατεστημένου συστήματος ανίχνευσης διαρροών. Το αναβαθμισμένο τμήμα του αγωγού χωροθετείται μεταξύ των κύριων
αντλιοστασίων Α1/Α2 στην πόλη της Κοζάνης και του ανασκευασθέντος πρόσφατα βανοστασίου – εντός αγροκτήματος Δρεπάνου.
Η κατασκευή του έργου προβλέπει (α) στην εξασφάλιση της δυνατότητας λειτουργίας του αγωγού ως αγωγός προσαγωγής στο
πλαίσιο εναλλακτικών σεναρίων χρήσης των αγωγών μεταφοράς (β) στη διασφάλιση αυξημένης ικανότητας μεταφοράς θερμικής
ισχύος από τις συμπαραγωγικές μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Κοζάνης και (γ) στην απομακρυσμένη επιτήρηση για τον έλεγχο
διαρροών.Το έργο χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή Δ.Δ. Νέας Χαραυγής Δήμου Κοζάνης, Δ.Δ. Δρεπάνου Κοζάνης & αγρόκτημα
Δρεπάνου Κοζάνης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ
1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ / ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
1
2
ΠΕΡΙΟΔΟ 2014/2015
1
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
880.000 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
500.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
500.000 €
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης – βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συμπεριφοράς του δικτύου
καθώς και των αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης, αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγού μεταφοράς, επεμβάσεις για την άμεση
αποκατάσταση εμφανιζόμενων διαρροών, ελέγχους και αποκαταστάσεις του υφιστάμενου συστήματος ανίχνευσης διαρροών
καθώς επίσης και κατασκευή / ανακατασκευή περιορισμένου αριθμού νέων παροχών. Περιλαμβάνονται επίσης: (α) οι εργασίες
επανασύνδεσης – διακοπών παροχών καταναλωτών τηλεθέρμανσης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τον ισχύοντα
κανονισμό της υπηρεσίας, (β) η πρόβλεψη διασύνδεσης του Αστυνομικού μεγάρου Κοζάνης, (γ) οι εργασίες προληπτικής
συντήρησης και συντήρησης αποκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού υφιστάμενων αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης
Κοζάνης, (δ) εργασίες αποξήλωσης παλαιών / τοποθέτησης νέου αντλητικού συγκροτήματος ονομαστικής ισχύος 710 kWatt στον
χώρο αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης Α3 καθώς και (δ) εργασίες συντήρησης κτιριακών υποδομών και περιβάλλοντος χώρου
προαναφερόμενων αντλιοστασίων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ /
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΛ/ΝΣΗΣ Α3
130.000 €
130.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
130.000 €
Οι δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας λόγω χωροθέτησης του αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης Α3 εντός του περιβάλλοντος χώρου ΑΗΣ
Αγίου Δημητρίου (ιδιαίτερα αυξημένη αιωρούμενη ρύπανση στερεών σωματιδίων) αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες που
αναπτύσσονται στον χώρο εγκατάστασης των πεδίων (inverters) επιβάλλουν το προαναφερόμενο έργο για την διασφάλιση
κατάλληλων και σύμφωνα με τον κατασκευαστή περιβαλλοντικών συνθηκών για τον υπάρχοντα ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση ψυκτικής μονάδας τύπου απορρόφησης ισχύος ~ 50 kW και της απαιτούμενης
διάταξης αεραγωγών εντός του χώρου πεδίων του αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης στον Άγιο Δημήτριο. Το προτεινόμενο προς
εγκατάσταση σύστημα θα εξασφαλίζει παράλληλα και τον εξαερισμό του χώρου που είναι ιδιαίτερα σημαντικός λαμβανομένων
υπόψη των δυσμενών συνθηκών ρύπανσης του χώρου εγκατάστασης. Αποσκοπεί στην βελτίωση του βαθμού διαθεσιμότητας και
αξιοπιστίας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
1
2
Δ
1
2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4.084.992 €
2.775.000 €
1.412.840 €
1.362.160 €
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΚΩΔ: ΤΘ
ΕΣΠΑ 2007 1
0274/2012)
1.348.713 €
600.000 €
2015
326.040 €
273.960 €
Το έργο αφορά την περαιτέρω επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης στην πόλη Κοζάνης καθώς και τους
οικισμούς Χαραυγής και ΖΕΠ. Περιλαμβάνει δύο επί μέρους διακριτές δραστηριότητες : (α) την κατασκευή 180 νέων παροχών για
την διασύνδεση νέων καταναλωτών στις προαναφερόμενες περιοχές για τις περιόδους λειτουργίας 2013/2014, 2014/2015 &
2015/2016 με βάση τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συμβόλαια που θα υπογραφούν. Εκτιμάται η τοποθέτηση 6.380 m
υπόγεια εγκατεστημένου προμονωμένου αγωγού ονομαστικών διαμέτρων από DN25 έως και DN65 mm και η αύξηση του
ονομαστικού συνδεδεμένου φορτίου κατά 7.550 Mcal/h. (β) την κατασκευή δισωλήνιου συστήματος διανομής και παροχών θερμικής
ενέργειας στην βορειοανατολική περιοχή της πόλης, το οποίο θα τροφοδοτηθεί από το υφιστάμενο σύστημα τηλεθέρμανσης
Κοζάνης συνολικού εκτιμώμενου μήκους ορύγματος 2.600 m και διαμέτρους αγωγών από DN25 έως και DN200 mm. H αναμενόμενη
αύξηση του νέου θερμικού φορτίου κατά το πρώτο στάδιο της επέκτασης αυτής εκτιμάται σε 1.600 Mcal/h. Περιλαμβάνεται επίσης
για την εξυπηρέτηση του προαναφερόμενου δικτύου η κατασκευή νέου βοηθητικού αντλιοστασίου Α4 χωροθετούμενου εντός των
υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του ΚΑΣΛΑ (αντλιοστάσια Α1/Α2) ονομαστικής παροχής 260 m3/h για μανομετρικό 32 mΣΝ.
Το έργο αποτελεί τμήμα του συγχρηματοδοτούμενου έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ για την επέκταση / εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης
τηλεθέρμανσης Κοζάνης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
1
2
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΣΠΑ 2007 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2.340.050 €
2.000.000 €
2015
1.086.800 €
913.200 €
Το νέο μέγεθος του δικτύου διανομής που υπερβαίνει σήμερα τα 440 km αλλά και η σημαντική αύξηση του διασυνδεδεμένου
αριθμού καταναλωτών κατέστησαν επιβεβλημένη την διερεύνηση μέτρων και ενεργειών για την εξασφάλιση της βέλτιστης
οικονομικοτεχνικά λειτουργίας του η οποία και διερευνήθηκε στο πλαίσιο ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 -2012 που εκπονήθηκαν για λογαριασμό της υπηρεσίας. Ειδικότερα το έντονο
ανάγλυφο της πόλης Κοζάνης αλλά και η επέκταση του δικτύου διανομής στις παρυφές αυτής επιβάλλουν τον υδραυλικό και
θερμικό διαχωρισμό του με την κατασκευή βοηθητικών αντλιοστασίων /θερμικών υποσταθμών για υψόμετρα άνω των 740 m ώστε
να εξασφαλισθούν χαμηλότερες πιέσεις λειτουργίας, αυξημένη διάρκεια ζωής του δικτύου διανομής. Επίσης η διαρκής αύξηση των
τιμών του πετρελαίου που χρησιμοποιείται στο λεβητοστάσιο αιχμής / εφεδρείας σε συνδυασμό με την αύξηση του ΕΦΚ αλλά και η
ανάγκη για την εξομάλυνση της καμπύλης ζήτησης του φορτίου αιχμής επιβάλλουν την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών
τεχνολογιών.Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή:(α) 2 επί πλέον βοηθητικών αντλιοστασίων – υποσταθμών τηλεθέρμανσης
στις περιοχές ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ονομαστικής θερμικής ισχύος 6 και 10 MWth αντίστοιχα και (β) την κατασκευή 2ης
δεξαμενής εναποθήκευσης θερμικής ενέργειας χωρητικότητας 1.650 m3 και ενεργειακού περιεχομένου ~ 70 MWhth ονομαστικής
θερμικής ισχύος 15 MWth.Τέλος το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των αντλιοστασίων Α1/Α2 βάσει
υφιστάμενης αρχιτεκτονικής μελέτης. Το έργο εντάσσεται στην συνολικότερη εντασσόμενη στο ΕΣΠΑ πρόταση της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
για την επέκταση / εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013/2014 (ΚΩΔ: ΤΘ 0280/2013)
396.229 €
175.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
175.000 €
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης – βελτίωσης τόσο της λειτουργικής όσο και της υδραυλικής συμπεριφοράς του δικτύου
καθώς και των αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης, αντικαταστάσεις τμημάτων αγωγού μεταφοράς, επεμβάσεις για την άμεση
αποκατάσταση εμφανιζόμενων διαρροών, ελέγχους και αποκαταστάσεις του υφιστάμενου συστήματος ανίχνευσης διαρροών
καθώς επίσης και κατασκευή / ανακατασκευή περιορισμένου αριθμού νέων παροχών.Περιλαμβάνονται επίσης: (α) οι εργασίες
προσεκτικής αποξήλωσης και μεταφοράς σε αποθηκευτικό χώρο της υπηρεσίας των αντλητικών συγκροτημάτων ΑΚ-14Α και ΑΚ –
14Β ονομαστικής ισχύος 315 kW με τις γραμμές αναρρόφησης και κατάθλιψης αυτών και (β) η τοποθέτηση υφιστάμενου κύριου
αντλητικού συγκροτήματος ονομαστικής ισχύος 710 kW στην θέση του αντλητικού συγκροτήματος ΑΚ-14Α καθώς και η κατάλληλη
ανακατασκευή των γραμμών αναρρόφησης / κατάθλιψης και οι εργασίες υδραυλικής και ηλεκτρολογικής διασύνδεσης παράλληλα
με την ανακατασκευή των σωληνογραμμών ψύξης και εκκένωσης.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δ
2
1
Δ
2
1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
1.289.683 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
899.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
288.002 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
610.998 €
ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
549.000 €
369.000 €
0€
369.000 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ &
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Θ.Υ. Δ.Δ. ΝΕΑΣ
1
ΧΑΡΑΥΓΗΣ
270.000 €
90.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
90.000 €
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου ασύρματου συστήματος τηλεμέτρησης καταναλώσεων θερμικής
ενέργειας για το σύνολο των θερμικών υποσταθμών στο δίκτυο διανομής τηλεθέρμανσης του οικισμού Δ.Δ. Νέας Χαραυγής (266
σημεία). Προβλέπεται η διασύνδεση του με το λογιστήριο της επιχείρησης για την αυτόματη έκδοση λογαριασμών &
απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Το έργο αποσκοπεί στην μείωση του λειτουργικού κόστους μέτρησης των
καταναλώσεων τηλεθέρμανσης, στη βελτίωση αξιοπιστίας των λαμβανόμενων μετρήσεων χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση
δεδομένων, την αυτοματοποιημένη λειτουργία του λογιστηρίου και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
2
1
2
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ
2
1
3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ
2
1
4
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ
2
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ &
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
50.000 €
50.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
50.000 €
Για την διατήρηση και βελτίωση του ήδη υψηλού βαθμού αξιοπιστίας της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης, λαμβάνει χώρα
συστηματικά σε ετήσια βάση η προληπτική συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων καθώς και του λοιπού συνοδευτικού
μηχανολογικού εξοπλισμού των αντλιοστασίων. Η διαδικασία αυτή είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί από το παρόν σύστημα
απομακρυσμένης επιτήρησης των κύριων αντλητικών συγκροτημάτων, η λειτουργία του οποίου θα επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση
των βλαβών αυτών πριν την πρόκληση ανεπανόρθωτων ή υψηλού κόστους εμφανιζόμενων βλαβών.Το σύστημα περιλαμβάνει :(α)
την τοποθέτηση ενός (1) αισθητήρα κραδασμών σε κάθε αντλία(β) την τοποθέτηση ενός αισθητήρα θερμοκρασίας επί των
αντλιών(γ) την τοποθέτηση ενός (1) αισθητήρα κραδασμών επί του ηλεκτροκινητήρα κάθε αντλίας.Τα σήματα και μετρήσεις των
αισθητήρων κάθε αντλίας θα μεταφέρονται σε ανεξάρτητη ηλεκτρονική μονάδα διάγνωσης το σύνολο των οποίων θα μεταφερθεί εν
τέλει καλωδιακά σε κεντρικό υπολογιστή στον χώρο ελέγχου λειτουργίας των αντλιοστασίων – control room – όπου και με την
βοήθεια κατάλληλου λογισμικού θα γίνεται ο έλεγχος, παρακολούθηση και διαχείριση των σφαλμάτων. Προβλέπεται η διαμόρφωση
reference points με βάση την κατηγορία εξοπλισμού ώστε να επιτυγχάνεται ή έγκαιρη σήμανση συναγερμού κατά το αρχικό στάδιο
των εμφανιζόμενων φθορών.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Α33 ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3
50.000 €
50.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
50.000 €
Προβλέπεται η προμήθεια κύριας αντλίας ονομαστικής ισχύος 710KW υδρόψυκτη (Α33) για τη διασφάλιση εφεδρείας της ικανότητας
μεταφοράς του αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης Α3 στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΟΝ. ΙΣΧΥΟΣ
710KW ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ Α33
59.000 €
59.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
59.000 €
Προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτροκινητήρα ονομαστικής ισχύος 710KW για τη λειτουργία της εφεδρικής αντλίας Α33 στο
αντλιοστάσιο Α3 της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης Κοζάνης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΥΡΙΟΥ
ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α33
50.000 €
50.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
50.000 €
Προβλέπεται η προμήθεια εφεδρικού ρυθμιστή στροφών (inverter) ονομαστικής ισχύος 800KVA/655A για την εκκίνηση και τη
λειτουργία του εφεδρικού αντλητικού συγκροτήματος Α33 της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης.
Δ
2
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1
6
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
70.000 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
70.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
70.000 €
Η απομακρυσμένη θέση των μη επιτηρούμενων αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης και ύδρευσης καθώς και η θέση των γεωτρήσεων
επιβάλλει την εγκατάσταση για λόγους ασφαλείας ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης επιτήρησης (καμερών) των
εγκαταστάσεων. Στους επιτηρούμενους χώρους συμπεριλαμβάνεται και η κεντρική αποθήκη της επιχείρησης. Η δραστηριότητα
περιλαμβάνει:(α) την προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών IP καμερών δικτύου κινητών και σταθερών,(β) την προμήθεια και
εγκατάσταση κέντρου ελέγχου (client – server) στον χώρο του control room της τηλεθέρμανσης,(γ) την ανάπτυξη και εγκατάσταση
του δικτύου επικοινωνίας του εξοπλισμού με το κέντρο ελέγχου και το λογισμικό διαχείρισης,(δ) την προμήθεια, εγκατάσταση και
παραμετροποίηση του απαιτούμενου λογισμικού διαχείρισης(ε) την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση της δικτυακής
υποδομής,(στ) την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου λογισμικού διαχείρισης και τέλος(ζ) την
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης αποθήκευσης και διαχείρισης εγγραφών.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Δ 2 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
740.683 €
530.000 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
288.002 €
241.998 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ &
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΩΔ: ΤΘ
ΕΣΠΑ 2007 Δ 2 2
1
0275/2013)
740.683 €
530.000 €
2015
288.002 €
241.998 €
Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την προμήθεια, συσκευασία, φόρτωση & μεταφορά με ίδια μέσα του αναδόχου,
εκφόρτωση, αποθήκευση και παράδοση σε αποθήκη της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 186
συνολικά θερμικών υποσταθμών υπέρθερμου νερού / νερού ονομαστικής ισχύος από 20 έως και 150 Mcal/h για την διασύνδεση
νέων καταναλωτών στο δίκτυο διανομής τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Η παράδοση τους θα γίνει ως τεμάχια πλήρως
συναρμολογημένα και έτοιμων για λειτουργία, αφορούν έξι διαφορετικά μεγέθη θερμικής ισχύος από 20 έως και 150 Mcal/h, καθώς
και τον απαραίτητο αριθμό ανταλλακτικών εξαρτημάτων για την λειτουργία τους, όπως καθορίζονται στο τιμολόγιο μελέτης, τον
πίνακα ποσοτήτων και τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι θερμικοί υποσταθμοί προορίζονται για την εγκατάσταση τους στην πόλη
Κοζάνης και οικισμούς ΖΕΠ και Ν. Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης για την κάλυψη των περιόδων λειτουργίας 2013/2014, 2014/2015
και 2015/2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
3
Δ
3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
404.920 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
290.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
92.378 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
197.622 €
ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
92.750 €
80.000 €
0€
80.000 €
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 23ης
Δ 3 1
1
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015/2016
40.000 €
40.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.000 €
Η προαναφερόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση 50 υφιστάμενων θερμικών υποσταθμών καταναλωτών
τηλεθέρμανσης Κοζάνης για την περίοδο θέρμανσης 2015/2016 στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι
των πελατών της για την διασύνδεση νέων καταναλωτών σε ετήσια βάση στο υπάρχον δίκτυο διανομής με την χρήση θερμικών
υποσταθμών που παραχωρούνται από την υπηρεσία σε ονομαστικές θερμικές ισχείς που κυμαίνονται από τα 20 έως και τα 150
Mcal/h, ανάλογα με το μέγεθος των συνδεόμενων οικοδομών και τις απαιτήσεις του θερμικού φορτίου.Συνοπτικά περιλαμβάνονται :
(α) τις εργασίες μεταφοράς και εγκατάστασης των θερμικών υποσταθμών στους χώρους λεβητοστασίων των συνδεόμενων
οικοδομών, (β) τις υδραυλικές εργασίες με την εγκατάσταση μονωμένων συγκολούμενων χαλύβδινων αγωγών και κατασκευή
σωληνογραμμής για την σύνδεση αυτών με το πρωτεύον υφιστάμενο δίκτυο διανομής τηλ/νσης καθώς και τις υδραυλικές εργασίες
κατασκευής σωληνογραμμής και σύνδεσης του δευτερεύοντος με την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. (γ) τις ηλεκτρολογικές
εργασίες για την τροφοδοσία των θερμικών υποσταθμών καθώς και εγκατάστασης των αισθητηρίων εξωτερικής / εσωτερικής
θερμοκρασίας και ρευματοδοτών λήψης μετρήσεων. Τέλος περιλαμβάνονται οι εργασίες υδραυλικών και λειτουργικών δοκιμών.
Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις τεχνικές προδιαγραφές που
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
συμπεριλαμβάνονται σε αυτά.
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ /
Δ 3 1
2
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
25.000 €
25.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
25.000 €
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δ
3
1
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το αποσταλέν για έγκριση από το ΥΠΕΚΑ σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου απαιτείται η βαθμονόμηση των υφιστάμενων 5 δεξαμενών πετρελαίου του λεβητοστασίου τηλεθέρμανσης (2 x 370 m3,
1 x 100 m3 και 2 x 5 m3). Επιπρόσθετα απαιτείται η διακρίβωση από διαπιστευμένο φορέα 5 μεταδοτών πίεσης που προβλέπεται να
τοποθετηθούν στις δεξαμενές αυτές καθώς και των υφιστάμενων διατάξεων μέτρησης παροχής και θερμικής ενέργειας που
χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των στοιχείων της αγοραζόμενης από την ΔΕΗ θερμικής ενέργειας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
12.750 €
10.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
10.000 €
Αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας αποτελούν οι εργασίες για την βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων θερμικών
υποσταθμών καταναλωτών τηλεθέρμανσης Κοζάνης για την περίοδο θέρμανσης 2014/2015 στο πλαίσιο των συμβατικών
υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι των πελατών της. Οι θερμικοί υποσταθμοί οι οποίοι θα συντηρηθούν είναι περίπου 850
(0οC<= ΔΘ<=20 οC) και το κόστος θα ανέλθει σε 12.750,00 € πλέον ΦΠΑ περίπου κατά μέσο όρο 15€ ανά Θ/Υ. Συνοπτικά
περιλαμβάνονται :Επισκευή – ‘Έλεγχος ηλεκτρολογικός και υδραυλικός φίλτρων – Πλήρης διάγνωση,Αλλαγή Η/Β,Αλλαγή
προγραμματιστή,Αλλαγή αισθητήρων
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
3
1
4
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
15.000 €
ΔΑΠΑΝΗ
2015
5.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
0€
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5.000 €
Η προαναφερόμενη υπηρεσία αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών εγκατάστασης / παραμετροποίησης λογισμικού εξειδικευμένων
ηλεκτρονικών συσκευών (δρομολογητών δικτύου) σύμφωνα με την εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες καθώς και την υποστήριξη
της υφιστάμενης δικτυακής τοπολογίας και δικτύων των υφιστάμενων και νέων αντλιοστασίων τηλεθέρμανσης καθώς και του
συστήματος επιτήρησης των οποίων η επιτήρηση και διαχείριση γίνεται από απόσταση. Η χρονική διάρκεια της προτεινόμενης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
υπηρεσίας προβλέπεται να είναι 3 έτη.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Δ 3 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
312.170 €
210.000 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
92.378 €
117.622 €
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 22ης
Δ 3 2
1
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014/2015
56.383 €
40.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
0€
40.000 €
Η προαναφερόμενη υπηρεσία περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση 95 υφιστάμενων θερμικών υποσταθμών καταναλωτών
τηλεθέρμανσης Κοζάνης για την περίοδο θέρμανσης 2014/2015 στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι
των πελατών της για την διασύνδεση νέων καταναλωτών σε ετήσια βάση στο υπάρχον δίκτυο διανομής με την χρήση θερμικών
υποσταθμών που παραχωρούνται από την υπηρεσία σε ονομαστικές θερμικές ισχείς που κυμαίνονται από τα 20 έως και τα 150
Mcal/h, ανάλογα με το μέγεθος των συνδεόμενων οικοδομών και τις απαιτήσεις του θερμικού φορτίου.Συνοπτικά περιλαμβάνονται :
(α) τις εργασίες μεταφοράς και εγκατάστασης των θερμικών υποσταθμών στους χώρους λεβητοστασίων των συνδεόμενων
οικοδομών, (β) τις υδραυλικές εργασίες με την εγκατάσταση μονωμένων συγκολούμενων χαλύβδινων αγωγών και κατασκευή
σωληνογραμμής για την σύνδεση αυτών με το πρωτεύον υφιστάμενο δίκτυο διανομής τηλ/νσης καθώς και τις υδραυλικές εργασίες
κατασκευής σωληνογραμμής και σύνδεσης του δευτερεύοντος με την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. (γ) τις ηλεκτρολογικές
εργασίες για την τροφοδοσία των θερμικών υποσταθμών καθώς και εγκατάστασης των αισθητηρίων εξωτερικής / εσωτερικής
θερμοκρασίας και ρευματοδοτών λήψης μετρήσεων. Τέλος περιλαμβάνονται οι εργασίες υδραυλικών και λειτουργικών δοκιμών.
Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις τεχνικές προδιαγραφές που
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
συμπεριλαμβάνονται σε αυτά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΚΟ ΓΙΑ
ΕΣΠΑ 2007 Δ 3 2
2
ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-2013
255.788 €
170.000 €
2015
92.378 €
77.622 €
Στο πλαίσιο υλοποίησης της υποβληθείσας πρότασης στο ΕΣΠΑ 2007/2013 - «ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 του προγράμματος περί «Προστασίας
Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και στον
κωδικό θεματικής προτεραιότητας : 43 με στόχο την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ) απαιτείται
η απασχόληση μηχανικών της ΑΝΚΟ ως τεχνικών συμβούλων συν επικουρικά κατά την επίβλεψη των έργων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
Δ
4
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δ
4
1
Δ
4
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1
1
ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ) Ν. ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
451.184 €
339.000 €
9.000 €
9.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
9.000 €
9.000 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
165.000 €
174.000 €
0€
9.000 €
0€
9.000 €
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας στο Δ.Δ. Νέας Χαραυγής που εντάσσεται στο παρόν
Τεχνικό Πρόγραμμα απαιτείται για την ωρίμανση του έργου η εκπόνηση μελέτης ραδιοκάλυψης του ραδιοδικτύου για τον εν λόγω
οικισμό, ήτοι ηλεκτρονική προσομοίωση με τη χρήση εγκεκριμένου λογισμικού και ο δειγματοληπτικός έλεγχοςσε ποσοστό 30%
προκειμένου αφενός η ασύρματη ραδιοζεύξη να είναι αξιόπιστη και αφετέρου να καθοριστούν οι ακριβείς θέσεις των σημείων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
πρόσβασης του ραδιοδικτύου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
Δ 4 2 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
442.184 €
330.000 €
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
165.000 €
165.000 €
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΟΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ
Δ 4 2
1
& ΔΡΕΠΑΝΟΥ
382.184 €
300.000 €
ΚΟΖΑΝΗΣ
150.000 €
150.000 €
Προβλέπεται η εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης / εφαρμογής για τους οικισμούς ΔΡΕΠΑΝΟΥ και ΚΡΟΚΟΥ. Ειδικότερα για τον
ΚΡΟΚΟ προβλέπεται δίκτυο διανομής εκτιμώμενου μήκους σκάμματος ~ 15 km για την διασύνδεση 1.300 οικοδομών και
εκτιμώμενου θερμικού φορτίου 12 MWth ενώ για τον οικισμό του ΔΡΕΠΑΝΟΥ προβλέπεται η κατασκευή ~ 14.3 km μήκους
σκάμματος δικτύου διανομής για την διασύνδεση 550 οικοδομών εκτιμώμενου θερμικού φορτίου 7 MWth.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΖΑΝΗΣ 2015
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ /
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ
ΔΗΜΟΣ
Δ 4 2
2
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
60.000 €
30.000 €
ΚΟΖΑΝΗΣ
15.000 €
15.000 €
Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κοζάνης και της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ με το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών είναι η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για την
διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων αφενός για την υποκατάσταση της θερμικής ισχύος που αναμένεται να απολεσθεί και
αφετέρου για την αύξηση αυτής λαμβανομένης υπόψη της μελλοντικής εξέλιξης του θερμικού φορτίου και των μεταβολών του
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.Στο προαναφερόμενο πλαίσιο θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια ως προς τις
δυνατές τεχνολογικές επιλογές, τοπολογίες δικτύου και συνδυασμό ενεργειακών πηγών λαμβανομένων υπόψη των χωροθετικών
και περιβαλλοντικών περιορισμών καθώς και των απαιτήσεων αδειοδότησης και λειτουργίας για την επιχείρηση. Τα σενάρια αυτά,
αφού λάβουν υπόψη τους τις βέλτιστες πρακτικές στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο για τον τομέα τηλεθέρμανσης θα
αξιολογηθούν ως προς την βιωσιμότητα τους για χρονικό ορίζοντα 20 ετών ενώ θα συνοδεύονται από ανάλυση ευαισθησίας και
ανάλυση κινδύνων ως προς τις βασικές λειτουργικές παραμέτρους. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα, θα υποδειχθεί στην
επιχείρηση αφενός η επικρατέστερη οικονομικοτεχνικά τεχνική πρόταση συνοδευόμενη από προεκτιμήσεις κόστους καθώς επίσης
ενεργειακών και οικονομικών αποδόσεων και αφετέρου θα δοθεί πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου πλαισίου επιχειρησιακής
ανάπτυξης της τηλεθέρμανσης Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες λειτουργίας του εσωτερικού και εξωτερικού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
περιβάλλοντος της επιχείρησης.
Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε 257/2014
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΙΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
Ακριβές απόσπασμα
Κοζάνη
2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ