close

Enter

Log in using OpenID

130520- τε90_ λειτουργια εελ- 61-00-32 222

embedDownload
Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Φορέας:
Εργασία:
Τ.Κ.:
213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ
τηλ.:
27540 29099, 21333
fax.:
27540 29199
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
e-mail:
[email protected]
http://
www.deyaer.wordpress.com
ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ:
90/20-05-2013
Ημερομηνία:
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 128.412,00€ με Φ.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- Συγγραφή υποχρεώσεων.
- Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
- Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο.
σ.1/20
Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ταχ. διεύθυνση:
Εργασία:
Γιάννου Κρανιδιώτη
Τ.Κ.:
213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ
τηλ.:
27540 29099
fax.:
27540 29199
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
e-mail:
[email protected]
http://
www.deyaer.wordpress.com
ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ:
Φορέας:
90/20-05-2013
Ημερομηνία:
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1:
1.1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις).
Κύριος του Έργου είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.)
Εργοδότης – Αναθέτουσα/ Προϊσταμένη Αρχή είναι το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.) ή (Π.Α.),
που έχει έδρα στο ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, οδός Γιάννου Κρανιδιώτη, Τ.Κ. 21300.
Διευθύνουσα/ επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ανάδοχος το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, στην οποία θα ανατεθεί η παροχή των
ζητούμενων υπηρεσιών.
Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ή αξία της σύμβασης η προβλεπόμενη από τη σύμβαση,
αμοιβή του αναδόχου.
Σύμβαση: το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη
του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό
ιδιωτικό
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
1.2.
Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)
Η παρούσα προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων για την εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο. Το αντικείμενο και
τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο “Τεύχος τεχνικών δεδομένων ”.
ΆΡΘΡΟ 2:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Η εργασία αυτή αφορά την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και
αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ.
Το αντικείμενο του έργου αποτελείται από τις επιμέρους εργασίες για τον έλεγχο, παρακολούθηση,
λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των Ε.Ε.Λ.
Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης (και των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης.)
ΆΡΘΡΟ 3:
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά τεύχη, μαζί με όλα τα έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά και τα συμπληρώνουν, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα καταρτιστεί. Η ισχύς των συμβατικών στοιχείων φαίνεται
παρακάτω:
3.1.
Συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και κύριου του έργου.
3.2.
Διακήρυξη.
3.3.
Οικονομική προσφορά αναδόχου.
3.4.
Τιμολόγιο μελέτης.
3.5.
Συγγραφή Υποχρεώσεων.
3.6.
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.2/20
Σε περίπτωση διαφωνίας κυρίου του έργου και αναδόχου και ασυμφωνίας των παραπάνω στοιχείων
υπερισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις.
ΆΡΘΡΟ 4:
4.1.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τόπος εκτέλεσης
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης αποτελούν οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.
Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης και τα αντλιοστάσια του δικτύου αποχέτευσης).
4.2.
Χρόνος εκτέλεσης
της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.
Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να εκτελούνται
καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
4.3.
Υπογραφή της σύμβασης.
Η σύμβαση θα υπογραφεί από την πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και όσον αφορά τον
ανάδοχο από τον εξουσιοδοτημένο (κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του
διαγωνιζόμενου).
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ορίζει αναπληρωτή εκπρόσωπο, με τις ίδιες
αρμοδιότητες με το νόμιμο εκπρόσωπο, αν δεν έχει ήδη οριστεί.
Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου αποστέλλεται σχετικό έγγραφο από τον ανάδοχο στον
κύριο του έργου, στο οποίο επισυνάπτεται σχετική απόφαση των οργάνων του αναδόχου ή των
μελών του σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου
υπόκειται στην έγκριση της ομάδας επίβλεψης.
Οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Αποστολή εγγράφων, εντολών κ.λπ. είναι σε ισχύ, εφόσον γίνουν πριν τη γνωστοποίηση
τροποποίησης στοιχείων και προσώπων.
ΆΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όλες οι εργασίες εκτελούνται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, των ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων, της μελέτης
των έργων, των κατασκευαστικών σχεδίων και των συμβατικών τευχών.
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης και
επισκευής των εγκαταστάσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να
εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία. Το πρόγραμμα θα διορθωθεί και θα εγκριθεί από τη
διευθύνουσα υπηρεσία.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., να συμμετέχει σε
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες, συμβουλές και να παρέχει κάθε υποστήριξη
που κρίνει χρήσιμη η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
ΆΡΘΡΟ 6:
6.1.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως τον κύριο του έργου για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και
συντήρηση της κάθε εγκατάστασης (μηχανικός, ηλεκτρολόγος, καθημερινό προσωπικό
λειτουργίας). Στο έγγραφο ενημέρωσης θα επισυνάπτονται και οι συμβάσεις εργασίας με το
προσωπικό.
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με τη
σχετική εμπειρία που απαιτείται από τις ιδιαιτερότητες των εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να απασχολεί στο συνεργείο του τον ανάλογο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού
και τεχνικών μέσων και να παρέχει τις υπηρεσίες του σε ημερήσια βάση στις Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.
Ερμιονίδας. Όλα τα παραπάνω προσδιορίζονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών δεδομένων.
Οι υπεύθυνοι της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει να είναι καλοί χρήστες της
Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται με διερμηνέα.
Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και
της νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.3/20
6.2.
ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση
των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την
υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού
τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η διευθύνουσα
υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας και να το αναπληρώσει με αντίστοιχο στέλεχος ίσης
τουλάχιστον εμπειρίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
6.3.
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, επί 24ώρου για όλες
τις ημέρες τις εβδομάδας, να επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί, από τον υπεύθυνο
μηχανικό ή τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της
μονάδας με το προσωπικό του αναδόχου.
6.4.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει δικαίωμα να διατάξει
την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους
(τεχνικού υπαλληλικού, εργατικού προσωπικού του Αναδόχου). Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος
δεν συμμορφωθεί, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των
ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε βάρος και για
λογαριασμό του Αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου με τον επιβλέποντα μηχανικό θα παρακολουθεί συστηματικά και θα
ελέγχει την πρόοδο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και της εξέλιξης της σύμβασης.
7.1.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και οι
οδηγίες για την εκτέλεση και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους
επιβλέποντες του έργου.
Η Δ.Ε.Υ.Α έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και
τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση κάθε υλικού, εργαλείου,
μηχανήματος ή προσώπου κρίνει ακατάλληλο για την χρήση του ή δεν παρέχει ασφάλεια στο
έργο, τις εργασίες και το εργατοτεχνικό προσωπικό.
7.2.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. - ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους
αρμόδιους εκπροσώπους της Δ.Ε.Υ.Α, σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των
συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση και
επισκευή των εγκαταστάσεων.
ΆΡΘΡΟ 8:ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο κύριος του έργου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για την εξέλιξη των εργασιών και τα προβλήματα που
τυχόν προκύπτουν στις εγκαταστάσεις ή/και στους μηχανισμούς των Μονάδων κ.λπ.
Ο ανάδοχος, με τις μηνιαίες εκθέσεις του που περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων, θα
υποβάλλει προτάσεις για λειτουργική βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων.
ΆΡΘΡΟ 9:
ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη, ελλείψεις, παραλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών
υποχρεώσεων:
9.1.
για την ποιότητα των προϊόντων της εγκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις
ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων, εφόσον καθορίζεται από τις δικές του αποκλειστικά ενέργειες και
δεν παρεμβάλλονται έκτακτα γεγονότα ή καταστάσεις που δεν μπορούν να καθοριστούν από
τον ίδιο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι υπαίτιος για συστηματική μη τήρηση της ποιότητας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.4/20
των προϊόντων της εγκατάστασης (υγρό εξερχόμενο προϊόν προς διάθεση και τη λυματολάσπη)
υπάρχει ουσιαστικός λόγος διάλυσης της σύμβασης, έκπτωσης του αναδόχου και κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής.
9.2.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση των υπαλλήλων για την ορθή λειτουργία του
εξοπλισμού του έργου και φυσικά για τον έλεγχο, παρακολούθηση και τεχνική συντήρηση και
επισκευή του εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, την τήρηση των
ημερολογίων και όλων των όρων της σύμβασης.
9.3.
Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα υλικά και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης σε καλή
κατάσταση.
9.4.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους
ισχύοντες κανονισμούς, επίσημες εθνικές προδιαγραφές ή της τεχνικής υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
9.5.
Απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση του κύριου του έργου προκειμένου να προβεί σε προμήθειες.
9.6.
Θα πρέπει στο έργο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, ώστε να
αποφεύγονται ατυχήματα και τα οποία περιλαμβάνονται στις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφάλειας και υγιεινής των Δημοσίων Έργων.
Με τη σύμβαση που θα συναφθεί, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι δε θα αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών και την
εκτέλεση των καθηκόντων του που του έχουν ανατεθεί, ανεξάρτητα με τις διαφωνίες, διενέξεις και
διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο κύριος του έργου
δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με σχετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Ο έλεγχος της διευθύνουσας υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα,
ανακρίβειες ή παραλείψεις που παρατηρηθούν κατά τον τελικό έλεγχο.
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 0 : ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
10.1.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ.
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι η υποβληθείσα οικονομική προσφορά του, την οποία θα
εγκρίνει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ανάλογα με τις πιστοποιούμενες υπηρεσίες, θεωρημένες από
την τεχνική υπηρεσία, που έχουν παρασχεθεί ανά μήνα.
Η αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει τις δαπάνες εξόδων του προσωπικού του, των
ασφαλιστικών εισφορών τους, των μετακινήσεων τους και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι
την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
10.2.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ.
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει λογαριασμούς πληρωμής, στους
οποίους αναγράφονται το είδος των εργασιών, οι ποσότητες που ολοκληρώθηκαν, το πληρωτέο
ποσό και ο αναλογών Φ.Π.Α. (αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων)
Οι λογαριασμοί και οι εκθέσεις ελέγχονται, θεωρούνται και εγκρίνονται από την τεχνική
υπηρεσία.
Με την έγκριση του λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τιμολόγιο
θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ,
κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την
ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.) και ό,τι άλλο νόμιμο δικαιολογητικό
απαιτηθεί από την οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται σε ένα μήνα από την έγκρισή τους (ρητή ή σιωπηρή, με
παρέλευση ενός μήνα από την υποβολή του και χωρίς να υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις) και
αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες και εγκρίσεις που απαιτούνται από
την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση που η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, και μετά των
σχετικών εγκρίσεων, πέραν του μήνα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για
τόκους υπερημερίας.
10.3.
ΝΟΜΙΣΜΑ.
Τα τιμολόγια, οι λογαριασμοί και οι πληρωμές θα είναι σε εκφρασμένα σε ευρώ και σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.5/20
ΆΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
11.2.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ίση προς
5% επί του προϋπολογισμού της εργασίας χωρίς του Φ.Π.Α.
Αν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη τράπεζα, απαραίτητα θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση στα ελληνικά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του
αντικειμένου της σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται
σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Οι παραπάνω εγγυήσεις καλύπτουν την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της
σύμβασης, τις απαιτήσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση
των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή αναλόγου προς την
απαίτηση μέρους των εγγυήσεων. Η απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. μετά από
σχετική εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης
εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για
αποζημίωση του εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημιά μεγαλύτερη του ποσού των
εγγυήσεων.
ΆΡΘΡΟ 12: ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΖΗΜΙΕΣ
Όλο το προσωπικό που σχετίζεται με την σύμβαση πρέπει να είναι ασφαλισμένο, με ευθύνη του αναδόχου.
Σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού του αναδόχου, δεν επιβαρύνεται ο κύριος του έργου με σχετική
ευθύνη και αποζημιώσεις.
Σε περίπτωση που ανάδοχος προβεί σε ζημιές της εγκατάστασης, έργων κοινής ωφέλειας, ξένης περιουσίας,
μεταφορικών μέσων ο κύριος του έργου δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να επιβαρυνθεί με σχετική
αποζημίωση.
Οι ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται άμεσα από τον ίδιο και με
δική του επιβάρυνση. Αν για έκτακτους λόγους αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από τον κύριο του έργου,
το κόστος της αποκατάστασης θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Οι ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του κυρίου του έργου ή οφείλονται σε παραλείψεις του
βαρύνουν τον ίδιο.
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 3 : ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Οι επισκέπτες της εγκατάστασης, εκτός αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, θα πρέπει να έχουν την ανάλογη
άδεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και θα είναι έγκαιρα ενημερωμένος και ο ανάδοχος.
Το ωράριο των επισκέψεων θα είναι σύμφωνο με το ωράριο εργασίας του προσωπικού του αναδόχου.
Οι επισκέπτες θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα ατομικής ασφάλειας και υγιεινής,
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 4 :ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όταν ο ανάδοχος παραβιάζει τους όρους της σύμβασης και δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του κηρύσσεται
έκπτωτος με σχετική απόφαση της προϊσταμένης αρχής, μετά από σχετική εισήγηση της διευθύνουσας
υπηρεσίας.
Μετά την απόφαση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ
15.1.
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση με αποζημίωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος με ειδική δήλωση διακοπής εργασιών προσδιορίζει τη ζητούμενη αποζημίωσή του.
Μπορεί, επίσης, να προσδιορίσει την αποζημίωση με την οποία συναινεί για τη συνέχιση των
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.6/20
εργασιών ή και τη ματαίωση της διάλυσης. Εφόσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της
διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων.
15.2.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης για νόμιμους και αποδεκτούς λόγους η
σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμα και όταν έχει ολοκληρωθεί η ημερολογιακή προθεσμία,
μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου των εργασιών.
15.3.
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο κύριος του έργου- εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημιώς τη
σύμβαση, αν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, αν αυτός τελεί υπό εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση κ.λπ. Πτώχευση του αναδόχου συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της
σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα
υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της προϊσταμένης αρχής.
15.4.
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η λήξη της σύμβασης πιστοποιείται με τη βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του αναδόχου
που εκδίδεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής εργασιών, όπου
βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο και ότι έχουν εκτελεστεί όλες
οι συμβατικές υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός
δύο μηνών από την έκδοση της βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών. Παράλληλα, συντάσσεται και
το πρωτόκολλο παράδοσης- παραλαβής των εγκαταστάσεων, των υποδομών και των
εξοπλισμών τους.
Μετά την απόφαση παραλαβής των εργασιών οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται
στον ανάδοχο.
Υπάρχει δυνατότητα και τμηματικής παραλαβής των εργασιών, με σταδιακή αποδέσμευση των
εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου και με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου του έργου.
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 6 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η σύμβαση και όλα τα έγγραφα επικοινωνίας οφείλουν
να συντάσσονται στην ελληνική.
Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Οι διαφορές μετάξύ εργοδότη και αναδόχου
επιλύονται κατά τα ισχύουσα στην ελληνική νομοθεσία. Η διοικητική και δικαστική διαδικασία δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση ή το νόμο.
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτο για την εκπόνηση μέρους ή του συνόλου της σύμβασης.
Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μη
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα έλθουν σε γνώση του με την εκτέλεση των υπηρεσιών.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κρανίδι, 20-05-2013
Η Δ/ντρια της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 89/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Κρανίδι, …..-…..-2011
Η πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννα Μερεμέτη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.7/20
Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ταχ. διεύθυνση:
Εργασία:
Γιάννου Κρανιδιώτη
Τ.Κ.:
213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ
τηλ.:
27540 29099
fax.:
27540 29199
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
e-mail:
[email protected]
http://
www.deyaer.wordpress.com
ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ:
Φορέας:
90/20-05-2013
Ημερομηνία:
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εργασία αυτή αφορά τον έλεγχο, ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ. Δηλαδή, τις εργασίες όλων των επιμέρους
σταδίων των Ε.Ε.Λ.
Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει με ακρίβεια όλα τα
συμβατικά τεύχη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΆΡΘΡΟ 2:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις αποφάσεις και τους όρους που έχουνε τεθεί από τις
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος (π.χ. Φ.Ε.Κ.192/τ.β'/14-03-1997, Φ.Ε.Κ.641/τ.β'/07-08-1991), της απαιτήσεις
των Τεχνικών Προδιαγραφών και των οδηγιών της Ε.Ε. (Ε.Ο.Κ.271/91, Ε.Ο.Κ.689/91, Ε.Ο.Κ.3/94, Αποφ.
Ε.Ο.Κ.904/94, Ε.Ε.15-98 κ.λπ.) όπως ισχύουν σήμερα.
Σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης, κατάργησης, αντικατάστασης ή έκδοσης νέων νομοθετικών
ρυθμίσεων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να ενημερώνεται για κάθε εξέλιξη στο
χώρο της Ελληνικής και Ευρωπαικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.
ΆΡΘΡΟ 3:
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να εκτελούνται σε όλη τη
διάρκεια της σύμβασης στις Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης και τα αντλιοστάσια των δικτύων
αποχέτευσης αυτών.
Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο και με σχετική εμπειρία που
απαιτείται από της ιδιαιτερότητες της ανωτέρω εγκατάστασης.
Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και οι οδηγίες για την
εκτέλεση και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους επιβλέποντες της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αποτελούν:
3.1.
Ο έλεγχος και η εξασφάλιση της ορθή λειτουργίας όλων των μονάδων των εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με την παρούσα τεχνική έκθεση και γενικά τα συμβατικά τεύχη, τις ΑΕΠΟ των
εγκαταστάσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.
3.2.
Η υγειονολογική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα
των αναλύσεων, που θα κοινοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα καθορίζει όλες τις
απαραίτητες ρυθμίσεις λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με στόχο τη βέλτιστη και αποδοτικότερη
λειτουργία των εγκαταστάσεων.
3.3.
Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων που μπορεί να
εκτελεστεί επί τόπου.
3.4.
Η συντήρηση και επιτόπου επισκευή όλου του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.
3.5.
Οι εργασίες καθαρισμού όλων των επιμέρους μονάδων των εγκαταστάσεων.
3.6.
Η λειτουργία των συστημάτων αφυδάτωσης της κάθε εγκατάστασης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.8/20
3.7.
Η λειτουργία των συστημάτων απολύμανσης του τελικού υγρού προϊόντος.
3.8.
Η καταγραφή όλου του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και η μηχανογράφηση αυτού.
3.9.
Η πρόταση προγράμματος δειγματοληψιών και αναλύσεων σε όλες τις υπομονάδες των
εγκαταστάσεων.
3.10.
Οι δειγματοληψίες για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
3.11.
Η έγκαιρη ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για προγραμματισμό των παραγγελιών για όλα τα
χρησιμοποιούμενα υλικά και χημικά, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτική
λειτουργία των εγκαταστάσεων.
3.12.
Ο έλεγχος της ποιότητας των απορριπτόμενων βοθρολυμάτων και η εξισορρόπηση του βιολογικού
φορτίου στις εγκαταστάσεις.
3.13.
Η συνεχής παρακολούθηση των λειτουργικών διαδικασιών με στόχο την παροχή συμβουλών και
την κινητοποίηση του προσωπικού για αντιμετώπιση ή και πρόληψη εκτάκτων καταστάσεων και
βλαβών.
Η διευθύνουσα υπηρεσία- τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα να απαγορέψει τη χρήση κάθε
υλικού, εργαλείου, μηχανήματος ή προσώπου που κρίνει ακατάλληλο ή ότι δεν παρέχει ασφάλεια στις
εγκαταστάσεις, εργασίες και εργατοτεχνικό προσωπικό.
ΆΡΘΡΟ 4:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστο:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
•
Ένας (1) μηχανολόγος μηχανικός ή χημικός μηχανικός με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρίας σε
λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
Ο μηχανικός- υπεύθυνος των εγκαταστάσεων θα είναι υπεύθυνος για το προσωπικό, την καθοδήγηση
των υπαλλήλων, την επίβλεψη της εγκατάστασης, τον καθημερινό έλεγχο, την εκτέλεση των εργασιών
λειτουργίας, συντήρησης και επιτόπου επισκευής του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. Θα έχει συνεχή
και πλήρη εικόνα για τις εγκαταστάσεις, θα κατευθύνει την ομάδα εργασίας του αναδόχου, θα καθορίζει
τη μεθοδολογία που θα εφαρμόζεται για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων
(διορθωτικές ενέργειες κ.λπ). Θα έχει την επιστημονική ευθύνη της εγκατάστασης, της τακτικής
συντήρησης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των επιτόπου επισκευών.
•
Ένας (1) τεχνικός ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων ή ηλεκτρολόγος μηχανικός με τουλάχιστον τρία έτη
εμπειρίας σε συντήρηση ή και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή με
τουλάχιστον τρία έτη εμπειρίας σε επισκευές αντλιών και των κινητήρων και ηλεκτρολογικών
βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Ο ηλεκτρολόγος θα εργάζεται με πλήρη πενθήμερη απασχόληση για τον τακτικό έλεγχο λειτουργίας,
παρακολούθησης, συντήρησης και επιτόπου επισκευής των εγκαταστάσεων, με στόχο την αποκατάσταση
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Το παραπάνω επιστημονικό προσωπικό θα αναφέρεται ρητά σε σχετική υπεύθυνη δήλωση και η εμπειρία
του, η οποία αποδεικνύεται είτε με σχετικές συμβάσεις, ή με σχετικά τιμολόγια ή με σχετικές βεβαιώσεις
εργοδότη.
ΕΡΓΑΤΕΣ:
•
Για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαιτείται και ένας εργάτης
βοηθός ηλεκτρολόγου που θα εργάζεται με πενθήμερη πλήρη απασχόληση.
•
Για τις εγκαταστάσεις απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό- εργάτες που θα είναι υπεύθυνοι για την
καθημερινή λειτουργία, παρακολούθηση της εγκατάστασης, συντήρηση και επιτόπου επισκευές των
εγκαταστάσεων.
Οι εργάτες λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα είναι τουλάχιστον τρεις (3).
Οι δύο θα εργάζονται με πενθήμερη πλήρη απασχόληση και ο τρίτος εργάτης θα εποπτεύει τις
εγκαταστάσεις τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και θα είναι καθημερινά σε επιφυλακή, προκειμένου να
προληφθούν έκτακτες καταστάσεις.
Συγκεκριμένα, για την Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου το εξειδικευμένο προσωπικό θα είναι υπεύθυνο, εκτός της
καθημερινής λειτουργίας και παρακολούθησης της εγκατάστασης, και για την εξυπηρέτηση των
βυτιοφόρων οχημάτων απόθεσης βοθρολυμάτων, τον καθαρισμό των εσχαρισμάτων και της περιοχής
απόθεσης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.9/20
Για την Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης το εξειδικευμένο προσωπικό θα είναι υπεύθυνο, εκτός της καθημερινής
λειτουργίας και παρακολούθησης της εγκατάστασης, και για την καθημερινή λειτουργία και
παρακολούθηση των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης.
Η ομάδα εργασίας- προσωπικό του αναδόχου θα είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε προβλήματος,
επί 24ώρου για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών)
και θα επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου μηχανικού ή και της
διευθύνουσας υπηρεσίας, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της.
ΆΡΘΡΟ 5:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με την έναρξη της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει όλο τον εξοπλισμό των
εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό, υδραυλικό, οικοδομικό). Εντός τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγράφως αναφορά για τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Κρανιδίου, Ερμιόνης και τα αντλιοστάσια. Στην αναφορά θα
περιέχονται αναλυτικά όλα τα προβλήματα του εξοπλισμού, αναλυτικοί κατάλογοι ανά εγκατάσταση και
εξοπλισμό, με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, αναλώσιμα, πρόγραμμα επισκευών (ηλεκτρολογικών πινάκων,
εξοπλισμού κ.λπ.) και πρόταση απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών και συντηρήσεων. Σκοπός των
αναφορών αυτών είναι ο προγραμματισμός της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σε προμήθειες ως προς την επισκευή και
λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες ή νέα
αναφορά σε περίπτωση που οι δοσμένες προδιαγραφές των υλικών δεν επαρκούν, είναι ελλιπείς κ.λπ.
Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα υποβάλλει τακτικό, αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων, το οποίο, μετά από
θεώρηση της διευθύνουσας υπηρεσίας, θα πρέπει να τηρεί.
ΆΡΘΡΟ 6:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ο ανάδοχος, με τη χρήση του προσωπικού του, εξασφαλίζει την εύρυθμη, ορθή, απρόσκοπτη λειτουργία
των Ε.Ε.Λ. και των αντλιοστασίων αποχέτευσης και όλων των εξοπλισμών (ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών,
μηχανολογικών, ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών) σε αυτές. Οι εργασίες αυτές θα είναι υπό την
καθοδήγηση του υπεύθυνου μηχανικού, σύμφωνα με τις εντολές της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
Ο ανάδοχος οφείλει, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τους εξοπλισμούς/ μηχανισμούς αυτών να
εκτελεί καθημερινούς ελέγχους, επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, μετρήσεις, απαιτούμενες ρυθμίσεις
για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων:
Του συστήματος μεταβολής τροφοδοτούμενης ποσότητας, βιολογικού φορτίου (π.χ. ανάλογα με
τη λειτουργία των φυσητήρων και της επιστρέφουσας ιλύος).
Τη χρήση ή τοποθέτηση αποσμητικών ή άλλων προϊόντων για την αποφυγή δημιουργίας
δυσάρεστων οσμών.
Τον έλεγχο λειτουργίας χλωριοτήρα, τη ρύθμισή του, την πλήρωση των δοχείων χλωρίου.
Της πραγματοποίησης των εργασιών παρασκευής και προσθήκης πολυηλεκτρολυτών για την
απόληψη της περίσσειας ιλύος.
Ο ανάδοχος ελέγχει τη λειτουργία των επιμέρους και συνολικών ηλεκτρικών τροφοδοσιών,
κινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων και μεριμνεί για τις εξής ηλεκτρολογικές εργασίες:
έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των αυτοματισμών των Ε.Ε.Λ. και των
αντλιοστασίων.
ορθή συντήρηση και επιτόπου επισκευή του σχετικού εξοπλισμού από το εργατοτεχνικό
προσωπικό του έργου.
έλεγχοι για τη συντήρηση, μέτρηση και έλεγχος λειτουργίας των επιμέρους και συνολικών
ηλεκτρικών τροφοδοσιών, των κινητήρων αντλητικών συγκροτημάτων, των υφιστάμενων
ηλεκτρικών πινάκων ισχύος, αυτοματισμού και ηλεκτρο-υδραυλικού εξοπλισμού, του βοηθητικού
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονοπολικοί θερμομαγνητικοί διακόπτες βοηθητικά μικρορελέ,
τροφοδοτικά
τύπου
switching,
μετασχηματιστές,
κλέμμενς
και
λοιπός
εξοπλισμός),
συμπεριλαμβανομένων και των καλωδίων διασύνδεσης των επιμέρους και του συνολικού
εξοπλισμού (ηλεκτρολογικά αισθητήρια κλπ.).
Ο ανάδοχος είναι υπόχρεος επισκευών επιδιορθώσεων και συντηρήσεων όλων των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων, των αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης αυτών και του εξοπλισμού
που διαθέτουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: όλοι
Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες (εγκαταστάσεων και αντλιοστασίων).
Τα ηλεκτρικά συστήματα (καλωδιώσεις, γεννήτριες, αντλίες, αυτοματισμοί, ρελέ κ.λπ.), τον
μηχανολογικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμός.
Το υδραυλικό δίκτυο και σύστημα (δεξαμενές, αγωγοί).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.10/20
6.3.4.
6.3.5.
Οι μεταλλικές κινητές και ακίνητες κατασκευές.
Ο καθαρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο περιβάλλοντας χώρος.
ΆΡΘΡΟ 7: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κάποιες από αυτές οι εργασίες παρουσιάζονται παρακάτω:
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
στα αντλιοστάσια:
πλύση φρεατίων, αφαίρεση επιπλεόντων και καθαρισμός εσχαρών.
Έλεγχος στυπιοθλιπτών, λίπανση αντλιών σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
Έλεγχος τριβέων στην υπερθέρμανση.
Συντήρηση αντλιών (ζυγοστάθμιση, κόμπλερ).
Έλεγχος απόδοσης κινητήρων.
Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού στάθμης, ανώτατης στάθμης και καθαρισμός οργάνων.
Τήρηση της εναλλαγής της εφεδρικής αντλίας κάθε εβδομάδα.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
στις εσχάρες:
καθημερινός καθαρισμός, πλύσιμο με πίεση των ξέστρων της εσχάρας.
Καθαρισμός συστήματος απαγωγής εσχαρισμάτων και κάδων συλλογής τους.
Συντήρηση και λίπανση του μηχανισμού χτενών.
στους εξαμμωτές και το θάλαμο εισόδου:
καθημερινός έλεγχος λειτουργίας της δεξαμενής εξάμμωσης.
Εβδομαδιαία αφαίρεση ιλύος, καθαρισμός φρεατίων, καναλιών, θυρίδων και υπερχειλιστών.
Έλεγχος συστήματος καταγραφής ροής και καθορισμός αισθητηρίου.
7.3.
7.3.1.
στις καθιζήσεις:
καθαρισμός- πλύση με νερό υπό πίεση των διαφραγμάτων, υπερχειλιστών, μηχανισμού συλλογής
επιπλεόντων.
Λίπανση του συστήματος περιστροφής, έλεγχος ηλεκτρομειωτήρα και διάταξη κύλισης.
Ετήσια εκκένωση της δεξαμενής. Αντικατάσταση φθαρμένων και διαβρωμένων τμημάτων των
ξεστρών. Επιμελής καθαρισμός φρεατίων και αγωγών.
αεριστήρες και δεξαμενή αερισμού:
έλεγχος αεριστήρων.
Έλεγχος συστημάτων έδρασης τροφοδοσίας, απομάκρυνσης αέρα κ.λπ.
Λίπανση κινητήρων.
Παρακολούθηση της εναλλαγής λειτουργίας των αεριστήρων.
Καθαρισμός- πλύση καναλιών, θυρίδων με νερό υπό πίεση.
Έλεγχος των δικλείδων και των διαχυτών τροφοδοσίας με αέρα.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.
7.3.9.
7.3.10.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
στη μονάδα αφυδάτωσης:
έλεγχος έκπλυσης της πρέσσας.
Έλεγχος αποθεματικού πολυηλεκτρολύτη και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών για τη σωστή
αναλογία.
Έλεγχος της παροχής αντλιών της παχυμένης ιλύος.
Έλεγχος και καθαρισμός των καναλιών όδευσης των στραγγισμάτων της πρέσσας και των αγωγών
τροφοδοσίας της παχυμένης ιλύος και του πολυηλεκτρολύτη.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως και άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για οποιεσδήποτε
εργασίες πραγματοποιεί.
ΆΡΘΡΟ 8:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. θα παραγγέλνει τα υλικά και θα τοποθετούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό του
αναδόχου. Οι συντηρήσεις, επισκευές και βλάβες θα επισκευάζονται επιτόπου από το προσωπικό του
αναδόχου.
Σε περίπτωση που οι επισκευές ή βλάβες δε γίνεται να επισκευαστούν επιτόπου και απαιτούν ειδικό
εξωτερικό συνεργείο (σε περίπτωση προβλημάτων των περιελίξεων, αναγκαιότητας χρήσης τόρνου κ.λπ.) ο
εξοπλισμός θα αποστέλλεται, με εντολή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και συνεργεία για
επισκευή/ συντήρηση, με επιβάρυνση του κυρίου του έργου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει συνεργείο επισκευής και κατόπιν να φορτώνει
τον εξοπλισμό, με εντολή της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., στην μεταφορική εταιρεία που συνεργάζεται με τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.11/20
Η συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, φόρτωση, τοποθέτηση και επανατοποθέτηση του εξοπλισμού όπως
και η προμήθεια αναλωσίμων υλικών (σακούλες) και τα μέσα προστασίας των εργαζομένων βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Μπορεί να ζητηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. η συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, φόρτωση, τοποθέτηση
εξοπλισμού από και σε οποιαδήποτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει εγγράφως και άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για οποιεσδήποτε
εργασίες προγραμματιστούν και πραγματοποιηθούν.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας έχει δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω τακτικές ή έκτακτες σχετικές εργασίες, να ζητήσει
αλλαγή του ρυθμού των εργασιών αυτών, ακόμα και αν δεν έχουν επισημανθεί στην αναφορά του
αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εντολές της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΆΡΘΡΟ 9: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ. και των
αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
9.1.
απαγωγή αφρών και λοιπών επιπλεόντων συστατικών από τα έργα εισόδου.
9.2.
Παρακολούθηση του εξαμμωτή για τη χειροκίνητη εξαγωγή της άμμου των εξαμμωτών.
Καθαρισμός με νερό υπό πίεση και αν χρειάζεται και των καναλιών που τίθεται εκτός λειτουργίας.
9.3.
Ψεκασμός υπό πίεση, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, των κάδων συλλογής των
εσχαρισμάτων και άμμου για την απομάκρυνση τυχόν αποσυντιθέμενων οργανικών ουσιών.
9.4.
Καθαρισμός με νερό υπό πίεση των στοιχείων μέτρησης.
9.5.
Καθαρισμός των αφρών των καναλιών, των φρεατίων, των καθιζήσεων. Καθαρισμός των
θυροφραγμάτων και υπερχειλιστών τροφοδοσίας για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
τους.
9.6.
Καθαρισμός βανών και αντεπίστροφων βαλβίδων.
9.7.
Οι εργασίες καθαρισμού που απαιτούνται ημερησίως είναι οι εργασίες καθαρισμού στην υποδοχή
βοθρολυμάτων της Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου.
Επιπλέον εργασίες καθαρισμού που οφείλει ο ανάδοχος να εκτελεί είναι:
9.8.
Ετήσιος καθαρισμός των δεξαμενών. Εκκένωση, έλεγχος και καθαρισμός όλων των δεξαμενών
των τμημάτων τους και των εσωτερικών αγωγών μία φορά το χρόνο για την απομάκρυνση των
καθιζημένων. Η αμέλεια του καθαρισμού ενδεχόμενα να δημιουργήσει προβλήματα προς
ελάττωση στον ενεργό χώρο των δεξαμενών και της καθίζησης.
Οι παραπάνω καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται με την απομάκρυνση των λιπών, των
εσχαρισμάτων κ.λπ., με ό,τι απαιτείται (βυτιοφόρο, κάδος κ.λπ.)
9.9.
Καθαρισμός, των κτιρίων και περιμετρικά εγκαταστάσεων από χόρτα σκουπίδια κ.λπ. ώστε ο
χώρος της συμβατικής εργασίας να εμφανίζει πολιτισμένη εικόνα σε όλη την χρονική περίοδο της
διάρκειας εκτέλεσης της σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 10: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση των μηχανημάτων και εξοπλισμού (όπως
μεταλλικών στοιχείων ή εξαρτημάτων, η αντικατάσταση
και μηχανημάτων) θα γίνεται βάση των οδηγιών των
καθοδήγηση του υπεύθυνου μηχανολόγου μηχανικού
υπηρεσίες.
ΆΡΘΡΟ 11:
η λίπανση, η αντιδιαβρωτική προστασία, η βαφή
φθαρμένων στοιχείων κ.λπ. όλου του εξοπλισμού
κατασκευαστών των μηχανημάτων και υπό την
και σύμφωνα με τις οδηγίες της διευθύνουσας
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Κάθε μήνα απαιτείται η λήψη δοκιμίων σε κάθε εγκατάσταση και η αποστολή τους στην υπηρεσία την
ημέρα και ώρα που έχει συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ο ανάδοχος βαρύνεται με οποιαδήποτε δειγματοληψία ζητηθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και τη μεταφορά των
δειγμάτων στα γραφεία. Η μεταφορά στα εργαστήρια και η ανάλυση των δειγμάτων βαρύνουν τη
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος πραγματοποιήσει οποιαδήποτε δειγματοληψία και ανάλυση, οφείλει να
ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για την πραγματοποίηση της δειγματοληψίας και την
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.12/20
ΆΡΘΡΟ 12:
ΒΛΑΒΕΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον κύριο του έργου για τις προκύπτουσες βλάβες στις
εγκαταστάσεις.
12.1.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να είναι σε ετοιμότητα για αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, επί
24ώρου για όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και
αργιών. Οφείλει να επεμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί για την αποκατάσταση της
λειτουργικότητας της μονάδας.
12.2.
Οι επισκευές των βλαβών επισκευάζονται άμεσα από το προσωπικό λειτουργίας της κάθε Ε.Ε.Λ.
χωρίς διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
12.3.
Σε περίπτωση που κάποια βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί από το προσωπικό του έργου ή
απαιτείται η μεταφορά εξοπλισμού σε εξειδικευμένα εργαστήρια, μηχανουργεία κ.λπ. οι δαπάνες
μεταφοράς, επισκευής θα βαρύνουν τον κύριο του έργου.
12.4.
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα για την τοποθέτηση, εγκατάσταση, σύνδεση ή αποσύνδεση,
αποθήκευση του εξοπλισμού που επιστρέφει από επισκευή/ συντήρηση ή του νέου εξοπλισμού,
εκτός των εξόδων που αφορούν χρήση ειδικών μηχανοκίνητων οχημάτων.
Αν κάποια βλάβη δεν έχει προβλεφθεί από την παρούσα μελέτη οι τεχνικές οδηγίες θα δοθούνε από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό.
ΆΡΘΡΟ 13:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι υπεύθυνη για την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών και εξοπλισμού. Από αυτά
εξαιρούνται τα μέσα προστασίας εργαζομένων (μάσκες, φόρμες, γάντια), αναλώσιμα υλικά (όπως
σακούλες) και φορητά εργαλεία και όργανα μέτρησης (όπως κατσαβίδια, κλειδιά, σκάλες, πολύμετρα
κ.λπ.), για τα οποία είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος να τα διαθέτει στο προσωπικό του.
Ο ανάδοχος των εργασιών θα προτείνει για την κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα υλικά ή τον εξοπλισμό.
Εννοείται, ότι απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση του κύριου του έργου προκειμένου να προβεί σε προμήθειες
εξοπλισμού, υλικών, ανταλλακτικών, πολυηλεκτρολύτη κ.λπ.
Επιπρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον κύριο του έργου είναι οι παρακάτω:
13.1.
ηλεκτρική ενέργεια και νερό.
13.2.
Αποκομιδή και διαχείριση επεξεργασμένων ιλύων και λοιπών παραπροϊόντων της εγκατάστασης.
13.3.
Προμήθεια χημικών υλικών (απολυμαντικά τελικού και κροκιδωτικά)
13.4.
Προμήθεια βασικών ανταλλακτικών, που προβλέπονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και
από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού.
13.5.
Αμοιβή εξειδικευμένων συντηρήσεων και επισκευών, όπου απαιτούνται ειδικά εξωτερικά συνεργεία
και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν επιτόπου (σε περίπτωση προβλημάτων των περιελίξεων,
αναγκαιότητας χρήση τόρνου κ.λπ.).
13.6.
Μεταφορά του εξοπλισμού σε ειδικά εξωτερικά συνεργεία και η μεταφορά υλικών.
13.7.
Χρήση ειδικών οχημάτων (βυτιοφόρα), κινητών ή χωματουργικών (εκσκαπτικά) και ανυψωτικών
μηχανημάτων (γερανοί, για εξοπλισμό μεγαλύτερο των 100Kgr).
13.8.
Εργασίες οικοδομικές για την επισκευή οικοδομικών εγκαταστάσεων.
ΆΡΘΡΟ 14: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Από τον ανάδοχο και το προσωπικό λειτουργίας των εγκαταστάσεων πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα
ασφάλειας και υγιεινής (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής), ώστε να
αποφεύγονται ατυχήματα. Τα μέτρα αυτά αφορούν το εργαζόμενο προσωπικό, τους διερχόμενους πολίτες
και οχήματα και τις παρακείμενες ή επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω
υποχρεώσεις του αναδόχου:
14.1.
Εργασίες εξωραϊσμού των χώρων της Μονάδας για λόγους ασφαλείας, λειτουργικότητας και
ευπρεπούς παρουσίας.
14.2.
Στην Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου πρέπει να διατηρείται όλο το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την
παροχή των πρώτων βοηθειών στο προσωπικό ή σε τρίτο.
14.3.
Να τηρείται ο εμβολιασμός των εργαζομένων.
14.4.
Όλοι οι εργαζόμενοι να τηρούν σχολαστικά τους όρους υγιεινής και να μην έρχονται σε επαφή με
λύματα κ.λπ., να φορούν τα απαιτούμενα γάντια, φόρμες μίας χρήσεως.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.13/20
14.5.
Πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σωσίβια σε όλες τις δεξαμενές.
14.6.
Να τηρούνται οι όροι υγιεινής κατά την αποκομιδή της λάσπης και της εσχάρωσης.
14.7.
Να τηρείται η χλωρίωση στην έξοδο και ιδίως σε περίπτωση εργασιών σε αυτή.
14.8.
Να ελέγχεται η αποθήκευση χλωρίου, κροκιδωτικών κ.λπ. και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας των
προμηθευτών.
14.9.
Πρέπει να τηρούνται οι απαιτούμενοι πυροσβεστήρες και να παρακολουθείται ο χρόνος ισχύς τους.
1 4 . 1 0 . Να ελέγχονται οι γειώσεις.
1 4 . 1 1 . Να τηρούνται οι οδηγίες ασφάλειας και συντήρησης των μηχανημάτων- ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού.
Με τη σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατυχήματα
συμβούν στον εργασιακό χώρο και για την αποκατάσταση οποιονδήποτε ζημιών στο προσωπικό, τη
Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ή σε τρίτους. Υποχρεώνεται για την πλήρη αποκατάσταση όσων πληγούν από άστοχες ενέργειες
ή παραλείψεις κ.λπ. αυτού ή του προσωπικού του, με δική του επιβάρυνση.
Εξαιρείται της ευθύνης σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει έγκαιρα ενημερώσει τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και εκείνη δεν
έχει πραγματοποιήσει προμήθειες και επισκευές που οφείλει.
Αν για έκτακτους λόγους, αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες από τον κύριο του έργου, δηλώνεται από την
τεχνική υπηρεσία (με κοινοποίηση στον ανάδοχο) η αδυναμία του αναδόχου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις
του και κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει να εξοφλήσει στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. το κόστος
αποκατάστασης των σχετικών βλαβών.
Ο ανάδοχος δεν έχει ευθύνη φύλαξης των εγκαταστάσεων εκτός ωραρίου του προσωπικού και δε φέρει
καμία ευθύνη σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής.
ΆΡΘΡΟ 15: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
15.1.
ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Απαιτείται καθημερινή τήρηση ημερολογίου λειτουργίας με αναλυτική καταγραφή των
ενεργειών που λαμβάνουν χώρα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τις
υπάρχουσες συνθήκες. Το ημερολόγιο θα θεωρείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ενδεικτικά
αναφέρονται στοιχεία που καταγράφονται στο ηλερολόγιο: ποιοτικές παράμετροι (οσμή,
χρώμα, ύπαρξη αφρών, επιπλέοντων), παράμετροι που μπορούν να μετρηθούν επί τόπου,
κατάσταση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οι βασικές ρυθμίσεις που
σχετίζονται με τη λειτουργία αερισμού, της εσωτερικής ανακυκλοφορίας, της περίσσειας ιλύος,
του συστήματος απολύμανσης των εξερχομένων, της πάχυνσης και της αφυδάτωσης. Επίσης,
θα καταγράφονται στο ίδιο δελτίο παρατηρήσεις σχετικά με ασυνήθιστη συμπεριφορά
εξοπλισμών, έκτακτες συνθήκες και προβλήματα ή βλάβες και διορθωτικές εντολές και
ενέργειες που λαμβάνουν χώρα προληπτικού ή κατασταλτικού τύπου.
Τα θεωρημένα, από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ημερολόγια θα συνοδεύουν υποχρεωτικά τους
λογαριασμούς του αναδόχου.
15.2.
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Συμπληρωματικά με τα δελτία παρακολούθησης των μονάδων θα παραδίδονται και μηνιαίες
εκθέσεις αναφοράς της κατάστασης των εγκαταστάσεων, όπου θα επισημαίνονται οι
διορθωτικές ενέργειες, επεμβάσεις, απαραίτητες βελτιώσεις, επισκευές και ανταλλακτικά που
χρησιμοποιήθηκαν και θα προγραμματίζονται οι επόμενες ενέργειες και συντηρήσεις των
εγκαταστάσεων.
Στις μηνιαίες εκθέσεις θα περιλαμβάνονται το κόστος χημικών και ενέργειας λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, βάση στοιχείων της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. Παραγόμενες ποσότητες προϊόντων και
παραπροϊόντων.
15.3.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο τέλος της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση, η οποία θα
καταδεικνύεται από τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης και η αποτελεσματικότητα των
ενεργειών του αναδόχου.
ΆΡΘΡΟ 16:
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι διαγωνιζόμενοι κατά την περίοδο σύνταξης της προσφοράς τους ενδείκνυται να επισκεφτούν και να
εξετάσουν τις εγκαταστάσεις, ώστε να έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών τους. Με τη συμμετοχή τους οι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.14/20
διαγωνιζόμενοι, θεωρείται ότι έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και
των αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτύου.
Γενικότερες οδηγίες για την εκτέλεση του έργου παρουσιάζονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κρανίδι, 20-05-2013
Η Δ/ντρια της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 89/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Κρανίδι, …..-…..-2011
Η πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννα Μερεμέτη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.15/20
Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ταχ. διεύθυνση:
Εργασία:
Γιάννου Κρανιδιώτη
Τ.Κ.:
213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ
τηλ.:
27540 29099
fax.:
27540 29199
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
e-mail:
[email protected]
http://
www.deyaer.wordpress.com
ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ:
Φορέας:
90/20-05-2013
Ημερομηνία:
Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικά για τον υπολογισμών των δαπανών που απαιτούνται για τις εργασίες μικρής κλίμακας για τη
λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση, επισκευή και παρακολούθησης των Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης
και των σχετικών αντλιοστασίων, παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΕΣ 4 ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΗΝΕΣ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ
Λ/ΓΙΑΣ
8.200,00 €
3.000,00 €
5.200,00 €
500,00 €
100,00 €
200,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
12
98.400,00 €
12
6.000,00 €
200,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
Φ.Π.Α. 23%
104.400,00 €
23%
24.012,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΆΡΘΡΟ 2:
128.412,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΕΜ.
ΕΡΓΑΣΙΑ
1.
ΕΓΑΣΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Φ.Π.Α. 23%
ΤΙΜΗ ΣΕ
€/ ΜΗΝΑ
ΜΗΝΕΣ
8.700,00€
12
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
104.400,00€
24.012,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
128.412,00€
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.16/20
ΆΡΘΡΟ 3:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένης, και εγκεκριμένης από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων και περιλαμβάνουν:
Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους των συμβατικών τευχών και της διακήρυξης και κάθε άλλη δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς,
που είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας.
Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται:
• Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, αποζημιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες και
εξαιρέσιμες ημέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ κ.λπ., δώρων εορτών, επιδόματος αδείας, αποζημιώσεων λόγω
απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων,
συνεργείων κ.λπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
• Οι δαπάνες για την επιδιορθωτική και προληπτική συντήρηση του ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
• Οι επιτόπου επισκευές του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων.
• Οι δαπάνες για την αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών
ή βλαβών που οφείλονται σε πλημμέλεια του αναδόχου.
• Οι δαπάνες δημοσιεύσεως των διακηρύξεων των δημοπρασιών μέχρι την τελική εγκρινόμενη όπως και
της καταρτίσεως του εργολαβικού συμφωνητικού.
• Η δαπάνη για μετάκληση οποιονδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωμιών μεταξύ
αναδόχου και φορέα διαχείρισης.
• Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το
εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσμενείς συνθήκες και μέσα
ατομικής προστασίας.
• Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή επί
περιουσίας τρίτων.
• Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ημερολόγιου λειτουργίας και
σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την επίβλεψη.
Και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.17/20
Άρθρα τιμολογίου
Άρθρο Μόνο: Λειτουργία Εγκαταστάσεων
Το κατ’ αποκοπή μηνιαίο τίμημα για τον έλεγχο, λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ερμιόνης, Κρανιδίου και αντλιοστασίων.
Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας όπως αυτή περιγράφεται στη
Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη.
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε Ευρώ/μήνα άνευ ΦΠΑ)
Αριθμητικώς: 8.700,00€
Ολογράφως: οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ
Κρανίδι, 20-05-2013
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 89/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Κρανίδι, …..-…..-201
Ιωάννα Μερεμέτη
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.18/20
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ..........................................................................................2
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 : Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ε Ρ Γ Ο Υ ................................................................. 2
Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 : Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ................................................................2
Ά Ρ Θ Ρ Ο 4 : Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ .................................................................3
ΆΡΘΡΟ 5:Τόπος εκτέλεσης
3
5.1.Χρόνος εκτέλεσης
3
ΆΡΘΡΟ 6:Υπογραφή της σύμβασης.
3
6 . 1 . Τ Ρ Ο Π Ο Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ ....................................................... 3
Ά Ρ Θ Ρ Ο 7 : Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ......................................3
ΆΡΘΡΟ 8:ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3
8.1.ΕΠΑΡΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4
8.2.ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4
8.3.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
4
8 . 4 . Ε Π Ι Β Λ Ε Ψ Η Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ...................................................................4
8.5.ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4
8.6.ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. - ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4
8 . 7 . Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Κ Υ Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Υ Ε Ρ Γ Ο Υ ...................................................... 4
Ά Ρ Θ Ρ Ο 9 : Ε Υ Θ Υ Ν Ε Σ Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ .................................................................4
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 0 : Α Μ Ο Ι Β Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ ..................................................................5
ΆΡΘΡΟ 11:ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ.
5
11.1.1.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ.
5
11.1.2.ΝΟΜΙΣΜΑ.
5
1 1 . 1 . 3 . Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ ........................................................................................... 5
11.1.4.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.
6
11.1.8.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
6
1 1 . 2 . Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α - Ζ Η Μ Ι Ε Σ ..........................................................................6
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 2 : Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ε Σ .................................................................................6
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 3 : Ε Κ Π Τ Ω Σ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ ................................................................6
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 4 : Σ Υ Μ Β Α Σ Η .......................................................................................6
ΆΡΘΡΟ 15:ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6
ΆΡΘΡΟ 16:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7
ΆΡΘΡΟ 17:ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7
ΆΡΘΡΟ 18:ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7
Ά Ρ Θ Ρ Ο 1 9 : Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ .................................................................7
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ................................................................................. 8
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 1 : Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ .......................................................................... 8
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 2 : Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Τ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ......................................................8
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 3 : Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο Υ ................................................................... 9
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 4 : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ........................................................ 1 0
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 5 : Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ ........1 0
2 5 . 3 . 6 . Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ............................................................ 1 0
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 6 : Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ω Ν ........................................ 1 1
2 6 . 1 . Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ...................................................................1 2
2 6 . 1 1 . Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ .................................................................1 2
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 7 : Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Α .....................................................................1 2
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 8 : Β Λ Α Β Ε Σ ........................................................................................1 2
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 9 : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Υ Λ Ι Κ Ω Ν - Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ ..............................1 3
2 9 . 9 . Μ Ε Τ Ρ Α Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ .............................................. 1 3
2 9 . 2 1 . Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α ........................................................................................1 4
29.22.ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
14
ΆΡΘΡΟ 30:ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
14
ΆΡΘΡΟ 31:ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
14
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.19/20
Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 2 : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ ........................................................ 1 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.............................................................. 16
Ά Ρ Θ Ρ Ο 2 : Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ - Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ...................1 6
Ά Ρ Θ Ρ Ο 3 : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι .............................................................................1 7
Ά ρ θ ρ α τ ι μ ο λ ο γ ί ο υ .......................................................................................... 1 8
Άρθρο Μόνο: Λειτουργία Εγκαταστάσεων
18
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ- Τ.Ε. 90/20-05-2013, σ.20/20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content