close

Enter

Log in using OpenID

2010

embedDownload
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
Godina XV
strana 1
ISSN 1512-7559
HRONOLOŠKI REGISTAR
PROPISA OBJAVLJENIH U «SLUŽBENIM NOVINAMA
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA» U 2010.GODINI
(1 – 14)
SADRŽAJ

SKUPŠTINA KANTONA ......................................................................................................................................... 2

VLADA KANTONA ................................................................................................................................................. 3

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU ......................................................................................................................... 22

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU ................................................................................................. 22

MINISTARSTVO FINANSIJA ............................................................................................................................... 23

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA .................................................................................................... 25

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE ................................................................ 25

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I
KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ............................................................................................................. 27

SKUPŠTINA JP „ŠUMSKO-PRIVREDNO DRUŠTVO“ ZE-DO KANTONA ..................................................... 28

ISPRAVKE .............................................................................................................................................................. 28
.......................................................... 26
2 strana
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
Red.
broj
Naziv
Br.Sl.
novina
Str.
Red.
broj
Naziv
Br.Sl.
novina
.
Str.
SKUPŠTINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZAKON o izmjenama Zakona
o kantonalnim administrativnim taksama
BUDŽET Zeničko-dobojskog
kantona za 2010.godinu
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu
ZAKON o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010.godinu
13.
2
57
14.
3
9
3
143
661
230
ZAKON o izmjeni i dopuni
Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima
kantonalne uprave
3
237
ZAKON o dopunama Zakona
o kantonalnim administrativnim taksama
6
505
ZAKON o predškolskom odgoju i obrazovanju
7
577
15.
16.
17.
18.
19.
8.
9.
10.
11.
12.
ZAKON o Vladi Zeničkodobojskog kantona (Prečišćen
tekst)
ZAKON o izmjenama Zakona
o Agenciji za privatizaciju
Zeničko-dobojskog kantona
ZAKON o dopuni Zakona o
izvršavanju Budžeta Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
7
8
586
20.
613
21.
9
731
ZAKON o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine
9
731
ZAKON o dopuni Zakona o
radu u Zeničko-dobojskom
kantonu
9
732
22.
23.
ZAKON o izmjeni Zakona o
kantonalnim administrativnim
taksama
9
732
DEKLARACIJA
povodom
događaja od 06.02.2010. godine, vezanog za privođenje
novinara NTV IC Kakanj,
Osmana Drine
2
57
ODLUKA o izmjeni Odluke o
imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju
1
1
ODLUKA o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa
ESCROW računa
3
238
ODLUKA o pristupanju izmjenama Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (20092029.)
3
238
ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o izboru stalnih
radnih tijela
4
243
ODLUKA o izmjeni Odluke o
imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju
4
243
4
255
ODLUKA o dopunama Odluke o odobravanju prijenosa
vlasništva na stanovima dodijeljenim na korištenje braniocima i članovima njihovih
porodica
5
396
ODLUKA o imenovanju na
kraći period predsjednika i
četiri člana Nadzornog odbora
Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
5
396
ODLUKA o osnivanju Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona (prečišćen tekst)
ODLUKA o organizaciji i
načinu obavljanja taksiprije-
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
voza putnika na području
Zeničko-dobojskog kantona
24.
25.
26.
ODLUKA o imenovanju
predsjednika i četiri člana
Nadzornog odbora Agencije
za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
6
505
33.
34.
35.
7
589
ODLUKA o izmjeni Odluke o
obrazovanju Kolegija Skupštine
7
589
ODLUKA o odobrenju kreditnog zaduženja Zeničkodobojskog kantona u skladu sa
Odlukom Vlade Zeničkodobojskog kantona, kod Razvojne banke Federacije Bosne i
Hercegovine za finansiranje
stalnih sredstava
9
732
36.
37.
27.
28.
29.
ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na
kreditno zaduženje
9
733
ODLUKA o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i
reviziju
9
734
ODLUKA o davanju saglasnosti na Izmjene Finansijskog
plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog
kantona za 2010.godinu
-Izmjene Finansijskog plana
JU Služba za zapošljavanje
Zeničko-dobojskog kantona za
2010.godinu
38.
39.
40.
10
31.
ODLUKA o osnivanju Kluba
poslanika Srba
12
906
ODLUKA o izboru Komisije
za izbor i imenovanja
12
906
ODLUKA o privremenom
finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januarmart 2011.godine
14
1075
ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu
-Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za
2011.godinu
14
1169
ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU
Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za
2011.godinu
-Finansijski plan JU Služba za
zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu
14
1173
PROGRAM rada Skupštine za
2010. godinu
4
244
POSLOVNIK o radu Kluba
poslanika Bošnjaka
14
1179
POSLOVNIK o radu Kluba
poslanika Hrvata
14
1182
POSLOVNIK o radu Kluba
poslanika Srba
14
1184
IZMJENE Prostornog plana
Zeničko-dobojskog kantona
(2009-2029.)
5
389
STRATEGIJA
omladinske
politike na području Zeničkodobojskog kantona za period
2009.-2014. godina
2
58
737
41.
30.
ODLUKA o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj
opravdanosti osnivanja Arhiva
Zeničko-dobojskog kantona
-Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja
Arhiva
Zeničko-dobojskog
kantona
10
742
ODLUKA o osnivanju Kluba
poslanika Bošnjaka
12
905
42.
43.
VLADA
32.
ODLUKA o osnivanju Kluba
poslanika Hrvata
12
strana 3
906
1.
UREDBA o izmjeni Uredbe o
plaćama, naknadama i drugim
materijalnim pravima policij-
4 strana
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
skih službenika Zeničko-dobojskog kantona
2.
3.
11.
2
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje administrativnih troškova organizacije poslovne
zone /Faza I, Korak 1./ Općini
Kakanj
1
5
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje administrativnih troškova organizacije poslovne
zone /Faza I/ Općini Zavidovići
1
5
ODLUKA o načinu finansiranja drugog ciklusa studija
na organizacionim jedinicama
Univerziteta u Zenici u akademskoj 2009/2010.godini
1
6
ODLUKA o odobravanju
sredstava za implementaciju
Programa sufinansiranja poticaja zapošljavanja VSS pripravnika u 2009./2010.godini
1
6
ODLUKA o odobravanju
sredstava na ime nabavke
opreme za Kantonalnu bolnicu
Zenica i Opću bolnicu Tešanj
1
7
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje administrativnih troškova organizacije poslovne
zone /Faza I/ Općini Usora
1
8
17.
ODLUKA
1
8
18.
ODLUKA o izmjeni Odluke o
dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na
ležištu Donji Rakovac, K.O.
Donji Rakovac u općini
Maglaj
1
9
ODLUKA o odobravanju
sredstava za javne-humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona
2
118
ODLUKA o odobravanju
sredstava za jednokratne i
privremene novčane pomoći
2
119
118
UREDBA o izmjenama Uredbe o medicinskoj rehabilitaciji branilaca i članova
njihovih porodica u banjskoklimatskim lječilištima
6
511
UREDBA o izmjeni Uredbe o
plaćama, naknadama i drugim
materijalnim pravima policijskih službenika Zeničkodobojskog kantona
7
589
12.
13.
4.
5.
6.
7.
8.
UREDBA o izmjeni i dopunama Uredbe o Uredu za
pritužbe javnosti
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za
upravljanje kvalitetom privrednom društvu “AS” d.o.o.
Jelah-Tešanj
ODLUKA o utvrđivanju visine naknade za korištenje
ribolovnih zona u Ribolovnom
području Zeničko-dobojskog
kantona
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje administrativnih troškova organizacije poslovne
zone /Faza I/ Općini Doboj
Jug
11
867
14.
1
1
15.
1
1
2
16.
3
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova organizacije poslovne
zone /Faza I/ Općini Žepče
1
3
9.
ODLUKA
1
4
10.
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava- subvencioniranje administrativnih troškova organizacije poslovne
zone /Faza I, Korak 1./ Općini
Tešanj
19.
20.
1
.
4
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove poslanika
političkih stranaka za I kvartal
2010.godine
ODLUKA
o
izmjenama
Odluke o listi lijekova koji se
mogu propisivati i izdavati na
teret sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja
ODLUKA o visini naknade za
topli obrok zaposlenika u
kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim
korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01.
2010.godine do 31.03.2010.
godine
ODLUKA o izmjeni Odluke o
utvrđivanju koeficijenata za
obračun plaća rukovodilaca
izvršnih organa vlasti
ODLUKA o izmjeni Odluke o
utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun plaća
kantonalnog pravobranioca i
zamjenika kantonalnog pravobranioca, zaposlenih u Kantonalnom
pravobranilaštvu
Zenica
ODLUKA o visini osnovice
za obračun plaća zaposlenika
u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničkodobojskog kantona za period
01.01.2010. godine do 31.03.
2010. godine
29.
2
120
30.
2
120
31.
2
121
32.
2
122
33.
2
122
34.
35.
2
122
ODLUKA o izmjeni Odluke o
utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun plaća
rukovodećih i ostalih državnih
službenika u kantonalnim
organima državne službe
2
123
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za
privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
2
123
36.
strana 5
ODLUKA o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom
finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januarmart 2010.godine
2
124
ODLUKA o određivanju
potpisnika naloga platnih
transakcija putem depozitnog i
transakcijskog računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za
2010.godinu
2
124
ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog
računa otvorenog kod Sparkasse d.d. Sarajevo za 2010.
godinu
2
125
ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa transakcijskog računa otvorenog kod Union
banke d.d. Sarajevo za 2010.
godinu
2
125
ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog računa
za 2010.godinu
2
126
ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa “posebnog ESCROW transakcijskog računa” za
2010.godinu
2
126
ODLUKA o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa-sredstva ostvarena po osnovu posebnog
poreza na zaštitu od prirodnih
i drugih nesreća za 2010.
godinu
2
127
ODLUKA o određivanju
potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko
poslovanje budžetskih korisnika otvorenog kod IKB d.d.
Zenica za 2010 godinu
2
127
6 strana
37.
38.
39.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
ODLUKA o određivanju
potpisnika naloga platnih
transakcija sa podračuna za
Centralizovani obračun i isplatu plaća za 2010.godinu
ODLUKA o određivanju
potpisnika naloga platnih transakcija putem donatorskog
podračuna u okviru JRT, za
Osnovnu specijalnu školu za
2010.godinu
ODLUKA o odobravanju
dijela sredstava za zajedničko
finansiranje izgradnje 30
stambenih jedinica u naselju
Nova Zenica, Zenica, za
raseljena lica, stanare ratnim
dejstvima porušenih kasina iz
naselja Kanal u Zenici
za implementaciju projekta
“Dnevni centar za djecu sa
posebnim potrebama” u Maglaju
2
128
47.
2
41.
42.
43.
44.
45.
ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene i dopune
Statuta JU Kantonalna bolnica
Zenica
ODLUKA o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom
finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januarmart 2010.godine
ODLUKA o unosu nedostajućih sredstava za stvorene
obaveze u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
258
49.
4
258
50.
4
259
ODLUKA o odobravanju
sredstava udruženju “Humanost-societas humanitatis” Zenica za implementaciju projekta
“Dnevni centar za djecu sa
posebnim potrebama” u Maglaju
4
276
ODLUKA o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničkodobojskog kantona na dan
31.12.2009.godine
4
276
ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju “Huma-nostsocietas humanitatis” Zenica
278
ODLUKA o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta humanitarne organi-zacije
Catholic Relief Servi-ces-CRS
“Trajna rješenja za korisnike
kolektivnih centara i alternativnih smještaja u BiH”
4
278
ODLUKA o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom
godišnjem popisu imovine,
obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona sa
stanjem na dan 31.12.2009.
godine
4
279
ODLUKA o isknjižavanju
imovine Katoličkog školskog
centra “Don Bosco” Srednja
mješovita škola Žepče iz
imovine Zeničko-dobojskog
kantona
4
280
ODLUKA o usvajanju izmjena Elaborata o izvrše-nom
redovnom godišnjem popisu
imovine, obaveza i potraživanja
Zeničko-dobojskog
kantona sa stanjem na dan
31.12.2009.godine
5
397
ODLUKA o odobravanju sredstava udruženju “Huma-nostsocietas humanitatis” Zenica
za implementaciju projekta
“Dnevni centar za djecu sa
posebnim potrebama” u Maglaju
5
397
ODLUKA o odobravanju
dijela sredstava Udruženju
“Humanost-societas humanitatis” za zajedničko finansiranje projekta “Mobilna kućna
njega i pomoć u kući za stara
iznemogla lica smještena u
objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica” u 2010.
godini
5
398
129
48.
40.
4
128
46.
2
.
51.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
52.
ODLUKA o odobravanju
dijela sredstava Udruženju
“Humanost-societas humanitatis” za finansiranje projekta
“Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije
unutrašnjeg života u zgradama
Crkvice i Radakovo” u
2010.godini
5
399
ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje
oružja
5
400
54.
ODLUKA
5
400
55.
ODLUKA o subvencioniranju
razlike cijene za isporuku
drvnih sortimenata ŠIP “STUPČANICA” d.d. Olovo pod
povoljnijim uslovima
53.
62.
63.
64.
56.
ODLUKA o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistemske deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije na
području Zeničko-dobojskog
kantona u 2010.godini
65.
5
401
66.
5
58.
59.
60.
61.
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava za nastavak
gradnje zgrade za potrebe
Općinskog suda u Tešnju
ODLUKA o odobravanju
sredstava za dodjelu stipendija
redovnim studentima prvog
ciklusa studija sa područja
Zeničko-dobojskog kantona u
akademskoj 2009/2010.godini
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za
privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
ODLUKA o dodjeli koncesije
za istraživanje i eksploataciju
mineralne sirovine gornjokrednog fliša na lokalitetu
“Veliki Gradac”- Mošćanica,
opština Zenica
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-
5
402
68.
5
5
402
403
69.
70.
5
dobojskog kantona za 2010.
godinu
5
405
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
405
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
406
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
407
ODLUKA o odobravanju sredstava udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona
5
407
ODLUKA o odobravanju sredstava za javne-humanitarne
kuhinje
Zeničko-dobojskog
kantona
5
409
ODLUKA o visini osnovice
za obračun plaća zaposlenika
u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeni-čkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
409
ODLUKA o visini naknade za
topli obrok zaposlenika u
kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godini
5
410
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
411
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
411
401
67.
57.
strana 7
404
8 strana
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
82.
5
412
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
413
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
5
413
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove poslanika
političkih stranaka za II
kvartal 2010.godine
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
83.
84.
5
414
85.
6
512
86.
6
6
512
513
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
6
514
ODLUKA o odobravanju
sredstava za jednokratne i
privremene novčane pomoći
6
514
ODLUKA o odobravanju
sredstava na ime pomoći općinama na području Zeničkodobojskog kantona radi saniranja šteta nastalih prirodnim
nepogodama
6
515
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
6
516
87.
88.
89.
.
ODLUKA o odobravanju
sredstava za rekonstrukcije i
investiciono održavanje prema
Programu kapitalnih ulaganja
za 2010. godinu - namjenska
sredstva-CIPS
6
517
ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku građevina
prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za
2010. godinu, namjenska sredstva-CIPS
6
518
ODLUKA o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i
investiciono održavanje prema
Programu kapitalnih ulaganja
za 2010.godinu
6
519
ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku građevina
prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za
2010.godinu
6
520
ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku opreme
prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za
2010.godinu, namjenska sredstva (CIPS)
6
521
ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku opreme
prema Programu kapitalnih
ulaganja za 2010.godinu
6
522
ODLUKA o odobravanju sredstava Udruženju “Svjetlost”,
Zenica za implementaciju projekta “Podrška samostalnom
stanovanju-življenju osoba sa
poteškoćama u razvoju općine
Zenica”
6
523
ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava Udruženju
“Humanost-societas humanitatis” za zajedničko finansiranje
projekta “Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara
iznemogla lica smještena
u objektima Radakovo i
Crkvice, općina Zenica” u
2010. godini
6
524
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
ODLUKA o odobravanju
sredstava Udruženju “Humanost-societas humanitatis” za
finansiranje projekta “Angažovanje socijalnog radnika za
potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama
Crkvice i Radakovo” u 2010.
godini
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava za sufinasiranje projekta rekonstrukcije puta za Hausoviće, MZ
Bijele Vode, općina Kakanj
ODLUKA o listi lijekova koji
se mogu propisivati i izdavati
na teret sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja u
Zeničko-dobojskom kantonu
ODLUKA o izmjenama i
dopunama Odluke o naknadi
troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o
koncesiji za izgradnju i
korištenje MHE “Botašnicaušće” na rijeci Gostović
ODLUKA o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o
koncesiji za izgradnju i
korištenje MHE “Rujevicaušće” na rijeci Gostović
100.
6
6
524
525
101.
102.
6
526
103.
6
537
104.
6
537
105.
6
538
106.
6
98.
99.
ODLUKA o izmjeni Odluke o
dodjeli koncesije, broj: 02-257669/06 od 29.03.2006.godine
ODLUKA o izmjeni Odluke o
dodjeli koncesije, broj: 02-257668/06 od 29.03.2006.godine
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subven-
6
539
108.
6
cioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu “PERUTNINA PTUJ B” d.o.o. Breza
6
540
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za
upravljanje kvalitetom privrednom društvu “ZENKO” d.o.o.
Zenica
6
540
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu SPR “NONSTOP” Maglaj
6
541
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “OMEGA
COMERC” d.o.o. Visoko
6
541
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “VIMAR”
d.o.o Visoko
6
542
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “VIBRATECH” d.o.o. Visoko
6
542
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “PERO”
d.o.o Zenica
6
543
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “AREL”
d.o.o Zenica
6
543
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “S.P.
BUDO” d.o.o Zenica
6
544
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “VELBOS”d.o.o. Begov Han, Žepče
6
544
538
107.
97.
strana 9
539
10 strana
109.
110.
111.
112.
113.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu “ENKER”
d.o.o. Tešanj
6
545
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “ASCOM” d.o.o. Tešanj
6
545
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “ALPINA-BROMY” d.o.o. Tešanj
6
546
120.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “ALGOJA” d.o.o. Tešanj
121.
6
546
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “SUBAŠIĆ” d.o.o. Tešanj
6
547
122.
114.
115.
116.
117.
118.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “DUKAT” d.o.o. Jelah-Tešanj
6
547
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “TESKO
MARKET” d.o.o. Kakanj
6
548
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “EUROIMPEX-AN” d.o.o. Zavidovići
6
548
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje
administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta “KOMOCHEM” d.o.o. Visoko
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subven-cioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta “EURO VEZ”
d.o.o. Tešanj
123.
124.
6
549
125.
6
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava subvencio-
niranju investicija kod obrta iz
područja prerađivačkih djelatnosti privrednom subjektu
“PEKARA DELIBAŠIĆ” Kakanj
6
550
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom
privredniku Totaj Musli-Samostalna pekarska radnja “NON
-STOP” Maglaj
6
550
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom
privredniku Kruško SeaduFarma koka nosilja “EKOFARM” Tešanj
6
551
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom
privredniku Delibašić Emiru“PEKARA DELIBAŠIĆ” Kakanj
6
551
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “EKVA”
d.o.o. Vareš (pravnom sljedniku “ELEKTROKONTAKT”
d.o.o.)
6
552
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu GtP
“PROGRAD” d.o.o. Žepče
6
552
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
6
553
549
126.
119.
.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “AME”
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
d.o.o. Breza
127.
128.
129.
130.
ODLUKA o finansiranju Projekta uređenja interijera i
nabavke mobilijara za Kapetanovu kulu-Stari grad Tešanj
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “ALMYTRANSPORT” d.o.o. Zenica
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “ALMY-TRANSPORT” d.o.o. Zenica
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “SUŠA COMMERCE” d.o.o. Visoko
6
553
135.
7
7
590
590
136.
137.
7
591
138.
7
132.
133.
134.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “MUZURI” d.o.o.
Visoko
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “VELBOS” d.o.o.
Žepče
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “NESKO-PROM” d.
o.o. Visoko
ODLUKA o davanju saglasnosti za osnivanje ustanove
“Dnevni centar za djecu sa
posebnim
potrebama”
u
140.
7
7
592
592
141.
142.
7
Maglaju
7
593
ODLUKA o odobravanju sredstava Udruženju “Humanost-societas humanitatis” Zenica za implementaciju projekta
“Dnevni centar za djecu sa
posebnim potrebama” u Maglaju
7
594
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
7
595
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
7
595
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta sanacije i
asfaltiranja puta do šehidskog
obilježja, te izgradnja potpornog zida u MZ Trepče
7
596
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava za sufinasiranje projekta rekonstrukcije puta dionice GroceD.Kakanj
7
597
ODLUKA o izmjeni Odluke o
utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun plaća
kantonalnog pravobranioca i
zamjenika kantonalnog pravobranioca, zaposlenih u Kantonalnom
pravobranilaštvu
Zenica
7
597
ODLUKA o izmjeni Odluke o
utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun plaća
rukovodećih i ostalih državnih
službenika u kantonalnim organima državne službe
7
598
ODLUKA o izmjeni Odluke o
utvrđivanju koeficijenata za
obračun plaća rukovodilaca
izvršnih organa vlasti
7
598
591
139.
131.
strana 11
593
143.
ODLUKA o izmjeni Odluke o
dodjeli koncesije, broj: 02-25-
12 strana
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
21507/06
godine
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
od
11.10.2006.
ODLUKA o odobravanju
sredstava na ime pomoći
općinama na području Zeničko-dobojskog kantona radi
saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama
ODLUKA o preraspodjeli
sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o odobravanju
sredstava za sufinansiranje
Projekta izgradnje jedanaest
stambenih jedinica za raseljene osobe, na lokaciji
Bravčići, Ulica Prva, Žepče
ODLUKA o preraspodjeli
sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za
upravljanje kvalitetom privrednom društvu RM-LH” d.o.o.
Zenica
153.
7
598
154.
7
599
155.
7
600
156.
7
600
157.
7
601
158.
7
602
159.
7
602
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
7
603
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za
privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
8
613
160.
161.
152.
ODLUKA o preraspodjeli
sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
8
614
.
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
8
614
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
8
615
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
8
616
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
8
616
ODLUKA o odobravanju
produženja vremena dodjele
koncesije za istraživanje mineralne sirovine dijabaza na
lokalitetu Donji Rakovac,
Općina Maglaj
8
617
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava za realizaciju projekta izgradnje
“Vanjske rasvjete” za MZ
Mramor, podružnica Subotinje
8
617
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu
“VIMES”
d.o.o.
Visoko
8
618
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu “VIMES”
d.o.o. Visoko
8
618
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “COMPANY JUSUFBEJ” d.o.o. Visoko
8
619
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
162.
163.
164.
165.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “INOŠPED” d.o.o.
Tešanj
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta “AL-EX” d.o.
o. Zenica
171.
172.
8
619
173.
8
620
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta “MALBIH”
d.o.o. Breza
174.
8
620
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom
privredniku OČUZ MIRZETU
iz Visokog
8
621
175.
176.
166.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod
obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti Investitor
“Mašinska obrada motora”,
vlasništvo Šarić Sejada
8
168.
169.
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava za dovršetak asfaltiranja puta na dionici Kamenolom-Brnj, općina
Kakanj
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava za izgradnju kanalizacione mreže u
naselju Karaulsko polje, MZ
Donji Kakanj
8
622
178.
8
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “KAMELIA” d.o.o. Doboj-Jug
8
624
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “ARZVIJEZDA” d.o.o. Vareš
8
625
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “STRONG” d.o.o. Breza
8
625
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “SECOM” d.o.o. Visoko
8
626
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta obrtniku
Fejzić Vahidinu vlasniku obrtničke radnje “VART WOOD”
iz Zavidovića
8
626
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “ALMA RAS” d.o.o.
Olovo
8
627
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu JP “TOPLANA” d.o.o. Tešanj
8
627
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu “MADI”
d.o.o. Tešanj
8
628
621
177.
167.
strana 13
623
ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove poslanika
političkih stranaka za III kvartal 2010.godine
8
623
170. ODLUKA o raspodjeli sredstava
8
624
179.
ODLUKA o izmjeni Odluke o
uslovima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje
14 strana
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
stambenih potreba mladih
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
ODLUKA o odobravanju
dijela potrebnih sredstava za
zajedničko finansiranje izgradnje 30 stambenih jedinica u
naselju Nova Zenica, Zenica,
za raseljena lica, stanare
ratnim dejstvima porušenih
kasina iz naselja Kanal u
Zenici
ODLUKA
o
kreditnom
zaduženju Zeničko-dobojskog
kantona kod Razvojne banke
Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje stalnih
sredstava
8
628
189.
190.
8
629
191.
9
734
ODLUKA
o
uvećanju
sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
10
753
ODLUKA o raspodjeli sredstava za klubove poslanika
političkih stranaka za IV.
kvartal 2010. godine
10
754
ODLUKA o preraspodjeli
sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o odobravanju
sredstava općini Tešanj za
sufinansiranje realizacije projekta “Izgradnja-rekonstrukcija lokalnog puta Bugarinovići, općina Tešanj”
ODLUKA o odobravanju
sredstava općini Žepče za
sufinansiranje realizacije projektra “Izgradnja-rekonstrukcija lokalnih putnih pravaca u
MZ Bistrica, zaseok KrševiĐureini i Pravoslavno groblje
u općini Žepče”
ODLUKA o uvećanju sred-
192.
193.
10
754
194.
10
755
195.
10
755
196.
10
756
.
stava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
10
757
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
10
757
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “Alma
Ras” d.o.o. Olovo
10
758
ODLUKA o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursakrečnjaka na ležištu Kosova,
K.O. Kosova u općini Maglaj
10
758
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “SELECTA” d.o.o.
Zenica
10
759
ODLUKA o davanju saglasnosti na izmjene i dopune
Statuta JU Kantonalna bolnica
Zenica
10
760
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu “PAK
RAMPART” d.o.o. Visoko
10
760
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za
upravljanje kvalitetom privrednom društvu “”PERUTNINA
PTUJ B” d.o.o. Breza
10
761
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta izgradnje
javne rasvjete u naselju Šareni
Hanovi-općina Visoko
10
761
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
197.
198.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom
društvu “ĆOSIĆ-PROMEX”
d.o.o. Usora
10
762
ODLUKA o usvajanju strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period od
2010.-2020.godine
10
762
207.
208.
199.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih
sredstava
za
sufinansiranje završetka projekta rekonstrukcije puta dionice
Groce-D.Kakanj
209.
11
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu “SUŠA
COMMERCE” d.o.o. Visoko
11
211.
11
869
202.
ODLUKA
11
869
203.
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
204.
205.
11
871
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava za sufinansiranje učešća privrednih
subjekata i inovatora na 17.
Generalnom BH sajmu 2010 i
Međunarodnom sajmu metala
ZEPS Intermetal
11
872
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
kamata firmi “Mašinska obrada motora” vlasnika Šarić
Sejada
11
872
212.
213.
214.
215.
206.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
11
873
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije
međunarodnih standarda za
upravljanje kvalitetom privrednom društvu “OMEGA
COMERC” d.o.o. Visoko
11
873
ODLUKA o ustupanju stalnih
sredstava
11
874
ODLUKA o odobravanju sredstava Općini Maglaj
11
876
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta samostalnom
privredniku KAPLAN HAMZI iz Visokog
11
877
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava za pomoć
kod asfaltiranja puta u podružnici Kamen, MZ Bijele Vode,
općina Kakanj
11
877
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava za sanaciju ravnog krova na zgradi
Općinskog suda u Zenici
11
878
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne
zone “Matuzići” /Korak 1Faza II/ OPĆINI DOBOJ JUG
11
878
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone
“Ekonomija-Batvice” /Korak
1-Faza II/ OPĆINI ZAVIDOVIĆI
11
879
ODLUKA o unosu dodatnih
sredstava u Budžet Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
879
868
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
201.
kamata društvu za proizvodnju, promet i usluge “Lindapek” d.o.o. Zenica
867
210.
200.
strana 15
16 strana
216.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne
zone “Vrtlište” /Korak 2-Faza
I/ OPĆINI KAKANJ
11
880
225.
217.
218.
219.
220.
221.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne
zone “Vrtlište” /Korak 1-Faza
II/ OPĆINI KAKANJ
ODLUKA o odobravanju
sredstava za obilježavanje
“Dječije nedjelje” u Zeničkodobojskom kantonu za 2010.
godinu
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova organizacije poslovne zone “Bukva-Vila” / Faza
I- Korak 2. / OPĆINI
TEŠANJ
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne
zone “Bukva-Vila” / Faza IIKorak 1. / OPĆINI TEŠANJ
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih
troškova kod izgradnje proizvodnog objekta “Z-CHROMOPROM” d.o.o. Usora
226.
11
880
227.
11
881
228.
11
882
229.
230.
11
883
231.
11
883
232.
222.
223.
224.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne
zone “Žabljak” /Korak 1-Faza
II/ OPĆINI USORA
11
884
ODLUKA o odobravanju
sredstava za nabavku opreme
za Opću bolnicu Tešanj
11
884
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-subven-
233.
234.
.
cioniranju investicija kod
obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti privrednom
subjektu “Format”, vlasništvo
Podojak Edina iz Zenice
11
885
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
886
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
886
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
887
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
887
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
888
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
889
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
890
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
11
890
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava za završetak projekta sanacije i
asfaltiranja puta do šehidskog
obilježja, te izgradnja potpornog zida u MZ Trepče
11
891
ODLUKA o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele konc-
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
esije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa
tehničko-ukrasnog
kamena
krečnjaka na ležištu DobrunDugandžići u općini Olovo
235.
236.
11
kacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom
privrednom društvu “JAMI”
d.o.o. Sarajevo- Podružnica
Tešanj
891
ODLUKA o odobravanju
dijela potrebnih sredstava za
zajedničko finansiranje izgradnje 30 stambenih jedinica u
naselju Nova Zenica, Zenica,
za raseljena lica, stanare
ratnim dejstvima porušenih
kasina iz naselja Kanal u
Zenici
12
907
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
12
908
238.
239.
240.
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “JAMI”
d.o.o. Sarajevo, Podružnica
Tešanj
ODLUKA o odobravanju
finansijskih sredstava-regresa
privrednom društvu “INOX
TRADE” d.o.o. Maglaj
12
908
12
912
244.
ODLUKA o dodjeli koncesije
za istraživanje i eksploataciju
mineralnog resursa-krečnjaka
na ležištu Kosova, K.O.
Kosova u općini Maglaj
12
912
ODLUKA o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničkodobojskog kantona na dan
31.12.2010.godine
12
913
ODLUKA o zaštiti izvorišta
vode za piće za grad Kakanj sa
rijeke Bukovice-vodozahvat
Bukovica
12
915
ODLUKA o odobravanju
sredstava za nabavku opreme
za Kantonalnu bolnicu Zenica
12
926
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
12
926
ODLUKA o izmjenama i
dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i postupka za
izradu i donošenje Programa
utroška sredstava u razdjelu
22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
budžetska organizacija 01,
potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300 pozicija
“Transfer za sport”
12
927
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
12
928
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
12
928
245.
247.
909
ODLUKA o davanju saglasnosti za raskid Ugovora o
koncesiji i obnovi postupka
dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa kamena rožnaca
na lokalitetu Bistričak-Nemila,
općina Zenica
12
909
ODLUKA o davanju saglasnosti za prenos Ugovora o
koncesiji za crpljenje prirodne
vode sa izvorišta “Riđanik”,
Olovo
12
910
249.
250.
241.
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za
privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
12
911
251.
242.
ODLUKA o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifi-
911
ODLUKA
248.
12
12
243.
246.
237.
strana 17
18 strana
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
262.
12
12
979
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
13
980
ODLUKA o odobravanju
posljednjeg dijela potrebnih
sredstava za zajedničko finansiranje izgradnje 30 stambenih
jedinica u naselju Nova Zenica, Zenica, za raseljena lica,
stanare ratnim dejstvima porušenih kasina iz naselja Kanal
u Zenici
13
981
ODLUKA o zonama sanitarne
zaštite i zaštitnim mjerama
vodozahvata “Jelah Polje”općina Tešanj
13
981
ODLUKA o izmjeni Odluke
o dodjeli koncesije broj: 0225-32628/08 od 14.10.2008.
godine
13
996
268.
ODLUKA
13
996
269.
ODLUKA
13
997
270.
ODLUKA o preraspodjeli
sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
13
998
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Kulin ban” Tešanjka,
Tešanj
1
9
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica
1
10
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zenica
1
10
265.
12
932
ODLUKA o izmjenama i
dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade
Zeničko-dobojskog kantona za
imenovanja/nominiranja
na
upražnjenu poziciju u regularanim tijelima Zeničko-dobojskog kantona
13
930
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o unosu nedostajućih sredstava za stvorene
obaveze u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o odobravanju
sredstava za nabavku opreme
za Kantonalni zavod za medicinu rada
264.
931
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
979
930
12
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
13
929
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2010.
godinu
ODLUKA o odobravanju sredstava za nabavku opreme za
Kantonalnu bolnicu Zenica
263.
12
266.
12
932
267.
12
12
933
934
271.
12
934
272.
273.
12
.
935
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora
Medicinske škole Zenica
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Rešad
Kadić” Brnjic, Kakanj
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora
OŠ “Rešad Kadić” Brnjic,
Kakanj
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora
OŠ “Olovo”, Olovo
RJEŠENJE o konačnom imenovanju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU Univerzitet u Zenici
RJEŠENJE o imenovanju
Komisije za provođenje aktivnosti od značaja za pregovore
sa Federalnim zavodom za
penzijsko-invalidsko osiguranje u svrhu rješavanja statusa
JU “Dom penzionera”Zenica
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Srednje
tehničke škole, Zavidovići
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora
Srednje tehničke škole, Zavidovići
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Vladimir Nazor”, Zenica
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Vladimir Nazor”,
Zenica
286.
1
10
287.
1
11
288.
1
11
289.
1
1
11
12
290.
291.
2
130
292.
2
130
293.
2
131
294.
2
131
295.
2
132
RJEŠENJE o postavljenju rukovodećeg državnog službenika
4
280
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Specijalne
srednje škole u Zenici
4
281
296.
strana 19
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Hajderovići” u Hajderovićima,
Općina Zavidovići
4
281
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora JU Druga
gimnazija u Zenici
4
282
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u
Zenici
4
282
RJEŠENJE o konačnom imenovanju članova Nadzor-nog
odbora u privrednom društvu
“Velepromet-maloprodaja” d.
d. Visoko
4
283
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Prve gimnazije u Zenici
5
415
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Prve gimnazije u
Zenici
5
415
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Hajderovići”
Zavidovićoi
5
415
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “9.septembar”,
Medakovo, Tešanj
5
416
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Upravnog
odbora Kantonalne bolnice
Zenica
5
416
RJEŠENJE o imenovanju
policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
6
554
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora MSŠ “Musa Ćazim
Ćatić” Olovo
6
554
20 strana
297.
298.
299.
300.
301.
302.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Srednje specijalne
škole Zenica
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Vladimir Nazor”
Zenica
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Alija Nametak”
Buci- Visoko
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Mula Mustafa
Bašeskija” Donje MoštreVisoko
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Prve osnovne škole
Zavidovići
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora “Prve osnovne škole”
Maglaj
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora MSŠ “Stjepan Radić”
Žabljak, Usora
6
560
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju predsjednika i
članova Upravnog odbora
Kantonalnog zavoda za borbu
protiv bolesti ovisnosti Zenica
7
603
310.
RJEŠENJE
7
604
311.
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Osnovne
muzičke škole, Zenica
7
604
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Osnovne
škole “Safvet-beg Bašagić”,
Visoko
7
605
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Srednje
stručne škole Kakanj
8
630
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Osnovne
specijalne škole u Zenici
8
630
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Osnovne
specijalne škole u Zenici
8
630
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora JU Osnovna
muzička škola u Zenici
8
631
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora MSŠ “Hazim
Šabanović” Visoko
8
631
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora MSŠ “Stjepan Radić”, Žabljak- Usora
8
631
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne specijalne
škole u Zenici
8
632
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne specijalne
škole u Zenici
8
632
308.
6
555
309.
6
6
555
556
312.
6
556
313.
6
557
314.
6
557
315.
303.
304.
305.
306.
307.
RJEŠENJE o privremenom
imenovanju člana Upravnog
odbora Agencije za privatizaciju
Zeničko-dobojskog
kantona
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Arnauti”, Arnauti –Zenica
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Arnauti”, Arnauti
–Zenica
RJEŠENJE o imenovanju
Komisije za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora MSŠ “Stjepan Radić” Žabljak, Usora
316.
6
557
317.
6
558
318.
6
558
319.
6
559
320.
6
560
.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
321.
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Meša
Selimović” Zenica
OŠ “Safvet-beg
Visoko
8
633
333.
322.
RJEŠENJE o privremenom
imenovanju Upravnog odbora
Agencije za privatizaciju
Zeničko-dobojskog kantona
10
763
323.
RJEŠENJE
10
763
324.
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Kulin
Ban”, Tešanjka, Tešanj
334.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
RJEŠENJE o imenovanju
Radne grupe za izradu teksta
Nacrta Zakona o plaćama i
naknadama u organima vlasti
Zeničko-dobojskog kantona
RJEŠENJE o imenovanju
Radne grupe za izradu teksta
Nacrta Zakona o plaćama i
naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Stručne
zanatske škole u Zenici
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Meša Selimović”,
Zenica
RJEŠENJE o uspostavljanju
Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova
Zeničko-dobojskog kantona i
imenovanju njegovih članova
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Vareš”
u Varešu
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne muzičke škole u
Zenici
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora
10
764
335.
336.
11
893
337.
11
893
338.
11
894
339.
11
894
340.
11
895
341.
12
936
342.
12
937
343.
strana 21
Bašagić”
12
937
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora MSŠ “Stjepan Radić”,
Žabljak- Usora
12
937
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole u
Kaknju
12
938
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora MSŠ “Hazim Šabanović”
Visoko
12
938
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Ivan fra
Frane Jukić”, Sivša
12
939
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Ivan fra Frane
Jukić”, Sivša
12
939
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Škole za
osnovno muzičko obrazovanje
“Avdo Smajlović” Visoko
12
939
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Škole za osnovno
muzičko obrazovanje “Avdo
Smajlović” Visoko
12
940
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Hajderovići”, Zavidovići
12
940
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora
OŠ “Hajderovići”, Zavidovići
12
941
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Gimnazije
“Rizah Odžečkić”, Zavidovići
12
941
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije “Rizah Odžečkić”, Zavidovići
12
942
22 strana
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
RJEŠENJE o konačnom imenovanju člana Školskog odbora OŠ “21. mart” Matuzići,
Doboj-Jug
RJEŠENJE o formiranju i
imenovanju Radnih grupa za
izradu Akcionih planova za
strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenje monitoringa, evalua-cije i
izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji
procesa strateškog planiranja
12
1004
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Stručne industrijske škole Zenica
13
1005
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Stručne industrijske
škole Zenica
13
1005
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora Gimnazije
“Visoko”, Visoko
13
1005
13
1006
356.
ZAKLJUČAK
2
132
357.
ZAKLJUČAK o proglašenju
neuspjelim postupka za popunu upražnjenih pozicija u
Nadzornom odboru privrednog društva UTTD “21.decembar” d.o.o. Zenica
4
283
358.
ZAKLJUČAK
5
417
359.
ZAKLJUČAK
11
895
360.
ZAKLJUČAK o usvajanju
Programa utroška sredstava
pod nazivom “Program nabavke stalnih sredstava” Kantonalne uprave za inspekcijske
poslove za 2010.godinu, sa
razdjela 26, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica
0001, ekonomski kod 821300,
pozicije “Nabavka opreme”namjenska sredstva (naknade
za
veterinarsko-zdravstveni
pregled i kontrolu kantonalnih veterinarskih inspektora),
Budžeta Zeničko-dobojskog
kantona za 2010.godinu
12
944
7
605
RJEŠENJE o prestanku službe
notara
8
633
RJEŠENJE o određivanju
vršioca dužnosti notara
8
633
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
1.
13
1006
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Ahmed Muradbegović”, Donji Kakanj, Kakanj
13
1007
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Edhem
Mulabdić”, Zenica
13
1007
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Kulin
ban”, Visoko
1008
942
13
RJEŠENJE o razrješenju člana
Školskog odbora OŠ “Ahmed
Muradbegović”, Donji Kakanj, Kakanj
13
942
RJEŠENJE o imenovanju
člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja
Zeničko-dobojskog kantona
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora Gimnazije “Visoko”,
Visoko
RJEŠENJE
o
konačnom
imenovanju člana Školskog
odbora OŠ “Kulin ban”,
Visoko
355.
12
1007
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o potrebnoj stručnoj
spremi zaposlenika koji vrše
poslove tehničkog rukovođenja i miniranja na poslovima
istraživanja i eksploatacije
mineralnih resursa
MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE
I UPRAVU
1.
2.
13
.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
3.
RJEŠENJE o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda
13
1008
9.
4.
RJEŠENJE o promjeni službenog sjedišta notarskog ureda
13
1009
5.
OGLASI
1
12
6.
OGLASI
5
417
7.
OGLASI
8
634
8.
OGLASI
10
764
9.
OGLASI
13
1010
10.
MINISTARSTVO FINANSIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
11.
12.
4
4
4
4
4
4
284
284
285
286
286
287
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
287
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničko-
4
288
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
dobojskog
godinu
ODLUKA
rashoda u
dobojskog
godinu
strana 23
kantona za 2009.
o prestrukturiranju
Budžetu Zeničkokantona za 2009.
4
289
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
289
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
290
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
291
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
295
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
295
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
296
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
297
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
298
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
300
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
301
24 strana
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
31.
4
301
32.
4
302
33.
4
303
34.
4
303
35.
4
304
36.
4
305
37.
4
305
38.
4
306
39.
4
307
40.
4
309
41.
4
310
42.
.
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
311
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
311
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
312
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
314
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
316
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
317
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
319
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
319
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
320
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
322
4
323
4
324
ODLUKA
rashoda u
dobojskog
godinu
ODLUKA
rashoda u
o prestrukturiranju
Budžetu Zeničkokantona za 2009.
o prestrukturiranju
Budžetu Zeničko-
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
dobojskog kantona za 2009.
godinu
43.
44.
45.
46.
5.
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
325
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog kantona za 2009.
godinu
4
325
ODLUKA o prestrukturiranju
rashoda u Budžetu Zeničkodobojskog
kantona
za
2009.godinu
PRAVILNIK o kriterijima za
rashodovanje, otpis, knjiženje
viškova i manjkova stalnih
sredstava i sitnog inventara i
otpis potraživanja
7.
4
326
8.
13
1053
9.
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH
POSLOVA
1.
2.
3.
4.
PRAVILNIK o programu,
načinu i troškovima rada
Komisije za ocjenu osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje
vatrenog oružja
4
326
PRAVILNIK o obrascu i
sadržaju obrasca oružnog lista
4
334
PRAVILNIK o evidencijama
koje Ministarstvo unutrašnjih
poslova Zeničko-dobojskog
kantona vodi u vezi sa
nabavljanjem, držanjem i
nošenjem oružja i municije,
obrascima i sadržaju obrazaca
i načinu vođenja tih evidencija
PRAVILNIK o obrascu i
sadržaju obrasca potvrde koju
državni organi, ustanove i
pravna lica izdaju licu kome
povjere oružje i municiju
6.
10.
strana 25
PRAVILNIK o načinu vođenja evidencije o popravljenom
i prepravljenom oružju i o
obrascima i sadržaju obrazaca
za vođenje ove evidencije
4
367
PRAVILNIK o smještaju i
čuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljenom oružju i
municiji, evidencije o prometu
oružja i municije i obrascima i
sadržaju obrazaca za vođenje
tih evidencija
4
370
ODLUKA o utvrđivanju troškova polaganja ispita o ocjeni
osposobljenosti za pravilno
rukovanje, držanje i nošenje
oružja
4
376
RJEŠENJE o imenovanju
Komisije za ocjenu osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja
6
561
RJEŠENJE o privremenom
imenovanju predsjedavajućeg
i članova Ureda za pritužbe
javnosti za MUP Zeničkodobojskog kantona
8
656
RJEŠENJE o privremenom
imenovanju predsjedavajućeg
i članova Ureda za pritužbe
javnosti
za
Ministarstvo
unutrašnjih poslova Ze-do
kantona
11
896
6
562
MINISTARSTVO ZA RAD,
SOCIJALNU POLITIKU I
IZBJEGLICE
1.
4
4
342
360
2.
UPUTSTVO o načinu priznavanja prava na zdravstveno
osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica, koja nisu
zdravstveno osigurana po drugom osnovu
DOPUNA UPUTSTVA o
načinu priznavanja prava na
zdravstveno osiguranje i ostv-
26 strana
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
arivanje osnovne zdravstvene
zaštite određenih kategorija
lica, koja nisu zdravstveno
osigurana po drugom osnovu
8.
10
805
9.
MINISTARSTVO ZA
OBRAZOVANJE, NAUKU,
KULTURU I SPORT
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PRAVILNIK o izmjenama
Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola,
sadržaju i načinu vođenja
registra autoškola
PRAVILNIK o sastavu i radu
Komisije za utvrđivanje uvjeta
za početak rada i obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja
PRAVILNIK o izmjenama i
dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u redovnoj,
specijalnoj i muzičkoj osnovnoj školi
PRAVILNIK o izmjenama i
dopunama
Pravilnika
o
dokumentaciji i evidenciji u
srednjoj školi
IZMJENE PRAVILNIKA o
dokumentaciji i evidenciji u
srednjoj školi
PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja matičnih knjiga i
knjiga evidencije o izdatim
diplomama i dodacima diploma studenata drugog ciklusa
studija na visokoškolskim
ustanovama
PRAVILNIK o ocjenjivanju
učenika srednjih stručnih
škola koje rade po modularnim nastavnim planovima i
programima
11.
2
133
12.
2
133
13.
5
441
14.
10
808
15.
13
1055
16.
6
564
17.
18.
10
806
.
PRAVILNIK o izmjenama
Pravilnika o uslovima i visini
naknade u vezi sa poslovima
provođenja Pravilnika za
dobijanje licence
12
944
PRAVILNIK o sastavu i radu
Komisije matičara
13
1058
PRAVILNIK o izmjenama i
dopunama Pravilnika o radu
ispitne komisije za vozače
motornih vozila
13
1061
ODLUKA
o
usvajanju
Nastavnog plana i Okvirnog
programa za VII (sedmi)
razred osnovne škole
7
605
ODLUKA
o
usvajanju
Nastavnog plana i Okvirnog
programa 1, 2, i 3. razreda
osnovne škole
7
606
ODLUKA
o
usvajanju
Nastavnog plana i Okvirnog
programa za VIII (osmi) i IX
(deveti) razred devetogodišnje
osnovne škole
13
1067
RJEŠENJE o imenovanju
sekretara ispitne komisije za
vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona
2
136
RJEŠENJE o imenovanju
ispitne komisije za vozače
motornih vozila Zeničkodobojskog kantona
2
137
RJEŠENJE o imenovanju
ispitne komisije za vozače
motornih vozila Zeničkodobojskog kantona
2
138
RJEŠENJE o imenovanju
Komisije za provođenje ispita
za stjecanje zvanja vozačainstruktora motornih vozila
4
376
RJEŠENJE
o
dopunama
rješenja primjene Skraćenog
nastavnog plana i programa za
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
osmogodišnje osnovno obrazovanje za učenike od 15 do
18 godina u školskoj 2008/09.
godini
19.
38.
5
493
RJEŠENJE o odobravanju
Nastavnog plana i programa
islamske vjeronauke za I i II
razred srednje škole
7
606
20.
RJEŠENJE
10
845
21.
RJEŠENJE
10
845
22.
RJEŠENJE
10
845
39.
40.
23.
RJEŠENJE
10
846
24.
RJEŠENJE
10
846
25.
RJEŠENJE
10
847
26.
RJEŠENJE
10
847
41.
42.
27.
RJEŠENJE
10
848
28.
RJEŠENJE
10
848
29.
RJEŠENJE
10
849
30.
RJEŠENJE
10
849
31.
RJEŠENJE
10
849
32.
RJEŠENJE
10
850
33.
RJEŠENJE
11
897
34.
RJEŠENJE
11
897
2.
RJEŠENJE o odobravanju
primjene Skraćenog nastavnog
plana i programa za osmogodišnje osnovno obrazovanje
za učenike od 15 do 18 godina
u školskoj 2010/11.godini
12
945
36.
RJEŠENJE
13
1071
37.
SPISAK verifikovanih/reverifikovanih autoškola Zeničkodobojskog kantona
2
134
SPISAK verifikovanih srednjih škola i domova učenika u
Zeničko-dobojskom kantonu,
upisanih u Registar srednjih
škola i domova učenika u
školskoj 2010/2011.godini
12
945
IZMJENA SPISKA verifikovanih srednjih škola i domova
učenika u Zeničko-dobojskom
kantonu, upisanih u registar
srednjih škola i domova
učenika u školskoj 2010/2011.
godini
13
1071
DOPUNA
NASTAVNOG
PLANA i Okvirnog programa
za osnovnu školu
12
952
DOPUNA
NASTAVNOG
PLANA i programa za sve
tipove srednjih škola
12
953
KRITERIJI za finasiranje djelatnosti predškolskog odgo-ja i
obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona
13
1065
PRAVILNIK o polaganju
posebnog ispita za taksivozača
u Zeničko-dobojskom kantonu
10
850
RJEŠENJE o produženju
važnosti registrovanih redova
vožnje na kantonalnim autobusnim linijama
6
571
RJEŠENJE o utvrđivanju
visine naknade troškova za
polaganje posebnog ispita za
taksivozača
12
954
MINISTARSTVO ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
PROMET I KOMUNIKACIJE I
ZAŠTITU OKOLINE
1.
35.
strana 27
3.
REGISTAR „SLUŽBENIH NOVINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ ZA 2010. GODINU
28 strana
SKUPŠTINA JP “ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO ZE-DO
KANTONA” d.o.o. Zavidovići
1.
POSLOVNIK o radu Skupštine JP “Šumsko-privredno
društvo Ze-do kantona” d.o.o.
Zavidovići
1
51
5
493
ISPRAVKE
STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE
1.
ISPRAVKA Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika
Skupštine Zeničko-dobojskog
kantona (objavljene na bosanskom jeziku)
Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica
Glavni i odgovorni urednik: Adis Čehić, Telefon: 032/442-551;
Redakcija i pretplata: 032/407-424; Štampa: „PETICA“ Zenica, Telefon: 062/211-347
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
477 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content