SMU - caramondani

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
PAM SMU-S
Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο
1.
Αντικείμενο
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για
ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές εφαρμογές.
2.
Περιγραφή του συστήματος
Σωλήνες και εξαρτήματα αποχέτευσης χωρίς μούφα από φαιό χυτοσίδηρο.
3.
Ισχύοντα πρότυπα
Παρακάτω γίνεται αναφορά σε Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Οι προδιαγραφές αυτές νοούνται της
τελευταίας εκδόσης τους.
ΕΝ 877
Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και παρελκόμενα για
την εκκένωση νερού από τα κτίρια – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση
ποιότητας.
ISO 6594
Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο.
EN 681-1
ISO 4633
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο
ελαστικό.
ISO 9001
Συστήματα διαχείρησης της ποιότητας - Απαιτήσεις
ISO 14001
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης -Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση
του
Πρότυπα ελέγχου:
Τεστ πυραντοχής:
EN 13501
Ταξινόμηση δομικών προϊόντων και κτιριακών στοιχείων σχετικά με την φωτιά.
1
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
EN 13823
Δοκιμές αντίδρασης σε φωτιά δομικών προϊόντων - Δομικά προϊόντα, εκτός των
δαπέδων, που εκτίθενται σε θερμική προσβολή από από μεμονωμένο καιόμενο
αντικείμενο.
Μετρήσεις θορύβου:
EN 14366
4.
Εργαστηριακές μετρήσεις θορύβου σε εγκαταστάσεις δικτύων αποχέτευσης.
Μέθοδος κατασκευής, υλικό κατασκευής και επικαλύψεις
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα κατασκευάζονται με τη μέθοδο φυγοκεντρικής χύτευσης De Lavaud
από φαιό χυτοσίδηρο ο οποίος υπερβαίνει τις απαιτήσεις του ISO 185 Grade 15, και η περιεκτικότητά
του σε φώσφορο είναι μικρότερη από 0.9%.
Με τη μέθοδο φυγοκεντρικής χύτευσης De Lavaud ο
σίδηρος χυτεύεται απ’ευθείας στο γυμνό χαλύβδινο καλούπι και έτσι ψύχεται πολύ γρήγορα με
αποτέλεσμα η δομή των σωλήνων να είναι λεπτή και ομοιογενείς.
Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερικά προστατευτική εποξειδική ρυτίνη χρώματος ώχρα με μέσο πάχος
130 µm σε μία στρώση και εξωτερικά αντιοξειδωτικό ενισχυτή (ακρυλικό primer) χρώματος κόκκινουκαφέ με μέσο πάχος 40 µm.
Τα εξαρτήματα θα φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά εποξειδική επένδυση με τη μέθοδο της
καταφόρεσης, χρώματος κόκκινου-καφέ και με μέσο πάχος 70 µm. , Η μέθοδος της καταφόρεσης
ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την ήδη αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής του
χυτοσίδηρου. Η εσωτερική επικάλυψη διαθέτει μια προηγμένη χημική ανθεκτικότητα στα σύγχρονα
διαβρωτικά απορρυπαντικά και απόβλητα, επιτρέποντας την εκτεταμένη χρήση με ελάχιστη
συντήρηση. Η λεία εσωτερική επιφάνεια εξασφαλίζει μακροπρόθεσμες και υψηλής απόδοσης
ιδιότητες ροής.
Οι σύνδεσμοι θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα (1,4510 / DIN 17440/41) με μία ή
δύο 2 βίδες επικαλυμμένες με αδρανοποιημένο ψευδάργυρο και ένα ελαστομερές παρέμβυσμα
EPDM.
Υπόγεια δίκτυα και βιομηχανικές εφαρμογές:
Σε βιομηχανικό περιβάλλον όπου συναντούνται διαβρωτικά απόβλητα, θα χρησιμοποιείται το
σύστημα SMU PLUS που παρέχει επιπρόσθετη προστασία (όπως φαίνεται στον Πίνακα Αντοχής σε
Χημικές ουσίες).
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα SMU PLUS φέρουν εσωτερικά προστατευτική
εποξειδική ρυτίνη χρώματος ώχρα με μέσο πάχος 250 µm σε δύο στρώσεις και εξωτερικά επικάλυψη
από ψευδάργυρο 130g/m2, η οποία επιτρέπει την εγκατάστασή τους σε υπόγεια δίκτυα, και
αντιοξειδωτικό ενισχυτή (ακρυλικό primer) χρώματος γκρι με μέσο πάχος 40 µm.
2
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Στα υπόγεια δίκτυα θα χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένοι από
ανοξείδωτο χάλυβα με ελαστομερές παρέμβυσμα από EPDM ή με ελαστομερές παρέμβυσμα από
νιτρίλιο NBR για ειδικά απόβλητα, όπως φαίνεται στον Πίνακα Αντοχής σε Χημικές ουσίες.
5.
Μήκος σωλήνων
Το μήκος των σωλήνων θα είναι 3 μέτρα και θα έχουν ευθύ άκρο και στις δύο πλευρές.
Όπου απαιτηθεί η χρησιμοποίηση μικρού μήκους σωλήνων επιτρέπεται η κοπή τους σε
οποιοδήποτε επιθυμητό μήκος με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο «Μέθοδοι Κοπής».
Μέθοδοι κοπής:
Οι σωλήνες SMU-S μπορούν να κοπούν εύκολα και γρήγορα με τις πιο κάτω μεθόδους. Πρέπει να
γίνει σίγουρο πως οι σωλήνες θα κοπούν κάθετα και οι άκρες θα καθαριστούν από τα ρινίσματα.
Στην άκρη των σωλήνων θα πρέπει να τοποθετηθεί εποξειδική ρητίνη (ENDOKOTE) μετά από την
κοπή. Πρέπει επίσης να παρθούν κατά την κοπή όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα τα οποία
να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς υγείας και τις οδηγίες που βρίσκονται στον οδηγό του
κατασκευαστή. Επιτρέπεται η κοπή με δίσκο η οποία προσφέρει κάθετη κοπή που εξασφαλίζει
άψογη εφαρμογή του συνδέσμου. Δεν επιτρέπεται η κοπή με την αλυσίδα ή με συμπιεστή. Σε καμία
περίπτωση η επιφάνεια κοπής δεν πρέπει να παρουσιάζει θραύση ή ρήγματα.
6.
Εξωτερικοί διάμετροι και ανοχές
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν τις εξωτερικές διάμετρους και ανοχές που φαίνονται στον
πιο κάτω πίνακα:
Εξωτερική Διάμετρος
Ονομαστική Διάμετρος
Ανοχή Εξωτερικής
του Σωλήνα
του σωλήνα
Διαμέτρου
(mm)
(mm)
(mm)
48
40
+2/-1
58
50
+2/-1
78
70
+2/-2
83
75
+2/-1
110
100
+2-1
135
125
+2/-2
160
150
+2/-2
210
200
+2/-2
274
250
+2,5/-2,5
326
300
+2,5/-2,5
429
400
+2,5/-2,5
3
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το πάχος του τοιχώματος των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα είναι τουλάχιστον αυτό που
ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 877.
4.
Mηχανικές ιδιότητες:
Αντοχή σε Εφελκυσμό:
300 MPa
2
15 daN/mm (εξαρτήματα)
Αντοχή σε θλίψη :
470 MPa (DN 100)
Σκληρότητα επιφανείας κατά Brinnell :
205 HB
Συντελεστής Θερμικής Διαστολής :
0,01mm/m/ C
Συντελεστής Ελαστικότητας :
11000 daN/mm
o
2
Σύνδεσμοι:
Οι σύνδεσμοι σε διαμέτρους μέχρι DN 150 συμπεριλαμβανομένης, και όταν το σύστημα είναι
κατάλληλα στερεωμένο θα μπορούν να αντέξουν σε μια τυχαία υδροστατική πίεση των 10 bar.
Στις διαμέτρους 200 mm, η αντοχή σε πίεση θα είναι 5 bar.
Στις μεγαλύτερες διαμέτρους, η αντοχή σε πίεση θα είναι 3 bar.
Στις διαμέτρους 200 μέχρι 300mm, θα χρησιμοποιείται ο σύνδεσμος Grip Collar με αντοχή μέχρι 10
bar όταν δοκιμάζεται ξεχωριστά.
7.
Αντίδραση στη φωτιά:
Ο χυτοσίδηρος είναι άφλεκτο υλικό και κατατάσσεται στην Ευρωπαϊκή κατηγορία πυραντοχής Α1.
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα κατατάσσονται στην κατηγορία A2-s1 d0 σύμφωνα με τις
τελευταίες εκδόσεις των προτύπων ΕΝ 877, EN13501-1 και EN13823.
8.
Ηχομόνωση:
Ο χυτοσίδηρος είναι υλικό που έχει άριστες ηχομονωτικές ιδιότητες χάρη στην πυκνότητα του. Οι
σωλήνες και τα εξαρτήματα από χυτοσίδηρο θα έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισμένο εργαστήριο για
τις ηχομονωτικές τους ιδιότητες σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του προτύπου ΕΝ 14366.
Για την εξασφάλιση επιπέδων ηχομόνωσης 11dB στα 4l/s, και 5 dB στα 2l/s για θόρυβο
μεταφερόμενο από φέροντα οργανισμό (καταμετρημένο σύμφωνα με το EN 14366) θα
χρησιμοποιηθούν τα ειδικά ηχομονωτικά στηρίγματα.
4
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
9.
Μαρκάρισμα σωλήνων και εξαρτημάτων:
Όπως απαιτείται από το πρότυπο ΕΝ 877 όλοι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα φέρουν τη σήμανση
CE. H σήμανση CE πιστοποιεί ότι οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πληρούν τις αναγκαίες απαιτήσεις
ασφάλειας για να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης
οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα φέρουν το όνομα του κατασκευαστή (PAM), τον τύπο (SMU-S), το
πρότυπο ΕΝ 877, τη διάμετρο, την ημερομηνία παραγωγής καθώς και την κατάταξη του προϊόντος
στις δοκιμασίες πυρασφάλειας A2-s1,d0.
10.
Ενδεικτικός τύπος
Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα είναι τα PAM SMU του εργοστασίου Saint Gobain Γαλλίας.
Αντιπρόσωπος Caramondani Bros Public Company Ltd.
11.
Σύνδεσμοι
http://www.caramondani.gr/downloads/export2010s.pdf
Πίνακας Αντοχής σε Χημικές ουσίες
Last update: 3/07/2012
5
ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD