close

Enter

Log in using OpenID

30.06.2014. - Hrvatske šume

embedDownload
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
1DWHPHOMXþODQND=DNRQDRMDYQRMQDEDYL11
Stanje od 01.01.2013. do 30.06.2014.
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Otvoreni postupak
Rezervni dijelovi za traktor
N-02-V104689IMT 549 DV, REZERVNI
070211
DIJELOVI
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
03.02.2010.
SERVA
65455106426
1.275,63
18.08.2008.
MAZIVA-ZAGREB d.o.o.
63988426425
27.314,54
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
DIREKCIJA
Otvoreni postupak
48.736,93
59.946,44
05.05.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
3.176,03
NET PHONE - dodatak 1,
Mrežni i serverski sustavi,
DIREKCIJA, 200000,00
Ostalo
70.000,00
87.500,00
25.10.2010.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
230.818,87
Privatna mreža - dodatak 1
(Net Voice), Mrežni i
serverski sustavi,
DIREKCIJA, 200000,00
Ostalo
14.000,00
17.500,00
25.10.2010.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
230.818,87
Privatna mreža - dodatak
7, Mrežni i serverski
sustavi, DIREKCIJA,
200000,00
Ostalo
950.000,00
1.187.500,00
25.10.2010.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
5.987,75
Korištenje mreže niskog
QDSRQD(OHNWULþQD
energija, DIREKCIJA,
4974922,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
80.000,00
100.000,00
17.03.2010.
HEP - Operator
distribucijskog sustava
d.o.o. ELEKTRA ZAGREB
46830600751
109.424,97
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.537.500,00 13.171.875,00
05.04.2013.
04.04.2014.
Florel d.o.o
53833195657
10.168.779,00
Usluge ustupanja
radnika_VI, GS, ZG, DE,
ST, Proizvodne usluge
drugih - agencije, Hrvatske
šume d.o.o, 18784854,00
Otvoreni postupak
10.273.942,38 12.842.427,98
31.05.2013.
31.05.2014.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
12.847.010,59
Usluge ustupanja
radnika_OG, SE,
Proizvodne usluge drugih agencije, Hrvatske šume
d.o.o, 18784854,00
Otvoreni postupak
599.689,70
749.612,13
11.06.2013.
31.05.2014.
MACON AGENCIJA d. o. o.
12364813748
304.723,49
Usluge ustupanja
radnika_OS, NA, PO,
Proizvodne usluge drugih agencije, Hrvatske šume
d.o.o, 18784854,00
Otvoreni postupak
3.776.485,62
4.720.607,02
01.06.2013.
31.05.2014.
AGENCIJA ZA RAD d.o.o.
50679381814
246.234,21
Prijevoz pošiljka
željeznicom, Usluge
prijevoza drvnih
sortimenata 2011., UŠP
POŽEGA, 1000000,00
Otvoreni postupak
22.880.430,34 28.600.537,93
05.02.2013.
31.12.2013.
HŽ CARGO d.o.o.
08720210702
2.196.724,35
Radijska promocija za
aviotretiranje, Troškovi
reklame i propagande,
Hrvatske šume d.o.o,
1784508,00
Bagatelna nabava
3.773,61
4.717,01
26.04.2013.
27.05.2013.
DIGITEL MEDISJKI
SERVISI
37059122743
403,75
Otvoreni postupak
147.398,95
184.248,69
20.09.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
111.508,10
Agrokemijski proizvodi FORAY 48, Kemijska
sredstva, DIREKCIJA,
124530,00
Hrvatske šume d.o.o
Ugovor o pružanju
šumarskih usluga ,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-2013-1003
DIR-20130001_02
1
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Hrvatske šume d.o.o
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Ugovor o pružanju
šumarskih usluga, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_02
Otvoreni postupak
93.453,10
116.816,38
23.07.2013.
BILO - SILVA uzgoj šuma i
usl.povezanih sa njima
44235543495
56.246,73
Ugovor o pružanju
šumarskih usluga,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
DIR-20130001_02
Otvoreni postupak
171.478,80
214.348,50
23.07.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
11.422,81
Ugovor o pružanju
ãXPDUVNLKXVOXJD6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
DIR-20130001_02
Otvoreni postupak
306.513,00
383.141,25
23.07.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
147.809,46
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
186.957,00
233.696,25
22.07.2013.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
83445100916
123.229,22
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
555.294,30
694.117,88
22.07.2013.
7UJRYDþNLREUW*$-2YO
0DULMD0LNLü
14240975813
101.606,64
Ugovor o financiranju
putem financijskog
leasinga, Zglobni šumski
traktor 7-8t, 86 kW, vitlo 2
bubnja 8t
DIR-10-022
Otvoreni postupak
37.598.000,00 46.245.540,00
28.06.2010.
UniCredit Leasing Croatia
d.o.o.
18736141210
8.375,70
Poštanske univerzalne
usluge, Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
DIR-11-022
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
402.842,90
503.553,63
31.05.2012.
HP-HRVATSKA POŠTA
d.d.
87311810356
111.151,67
Poštanske rezervirane
usluge, Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
DIR-11-023
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
991.220,00
1.239.025,00
03.06.2011.
HP-HRVATSKA POŠTA
d.d.
87311810356
81.556,82
Osiguranje od
odgovornosti i osiguranje
vozila, Premije osiguranja
od odgovornosti i
osiguranje vozila
DIR-11-045
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.393.630,65
4.393.630,65
01.07.2011.
30.06.2012.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
17.816,68
Osiguranje osoba i
imovine, Premije
osiguranja osoba i imovine
DIR-11-046
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.366.144,00
1.366.144,00
01.07.2011.
30.06.2012.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
9.513,99
Sustav za daljinsko
SUDüHQMHYR]LODLVWURMHYD
Sustav za daljinsko
SUDüHQMHYR]LODLVWURMHYD
DIR-11-049
Otvoreni postupak
447.744,50
550.725,73
15.12.2011.
14.12.2012.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
RASCO D.O.O.
73.546,02
63588853294
SALIX PLAN D.O.O.,
SILVA-PLAN
D.O.O.23400091110414285, ZDENKO
%2*29,û
965.917,23
Predmet ugovora
Izrada Programa za šume
šumoposjednika, Izrada
programa za gospodarenje
šumama šumoposjednika
DIR-11-053
Otvoreni postupak
4.165.028,00
5.122.984,44
Datum
sklapanja
07.11.2011.
2
Rok
izvršenja
06.11.2012.
OIKON d.o.o.
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
19.08.2011.
HRVATSKA
RADIOTELEVIZIJA
68419124305
12.187,50
15.06.2011.
VFM d.o.o.
2.300.000,00
2.829.000,00
21.10.2011.
20.10.2012.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
708.771,66
Vrsta postupka
Neto (kn)
Emitiranje pp spotova HRT
televizija, Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
550.000,00
687.500,00
emitiranje pp spotova VFM
d.o.o., Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
9.750,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
11.600,00
62.000,00
Usluga rada sitnilice za
kamen na šumskim
prometnicama, Usluge
rada sitnilice za kamen na
šumskim prometnicama
DIR-11-056
3UHJRYDUDþNL
postupak sa
prethodnom
objavom
Uljna boja, sprej, Spreyboja
DIR-11-067
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
712.560,00
890.700,00
31.01.2012.
30.01.2013.
GOMAZ
13430560832
224.876,88
Usluge objavljivanja
oglasa, Ostale usluge
(materijalne)
DIR-11-069
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
810.750,00
997.222,50
25.10.2011.
24.10.2012.
AKTER PUBLIC GRUPA
d.o.o.
46753869163
2.587,50
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
26.460,00
33.075,00
26.10.2011.
25.10.2012.
TERRA-AGRO d.o.o.
26680443552
3.511,25
Hrvatske šume d.o.o
Suveniri sa logotipom
HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
(OHNWULþQDHQHUJLMD
(OHNWULþQDHQHUJLMD
DIREKCIJA, 4974922,00
DIR-11-079
Otvoreni postupak
2.921.034,25
3.592.872,13
01.07.2012.
30.06.2013.
HEP-Opskrba d.o.o.
63073332379
353.131,14
Usluga ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije, DIREKCIJA,
19712134,00
DIR-2012-0022
Otvoreni postupak
9.748.918,63 12.186.148,31
31.05.2012.
30.04.2013.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
5.766.695,49
Usluge ustupanja radnika,
Proizvodne usluge drugihagencije, DIREKCIJA,
19712134,00
DIR-2012-0022
Otvoreni postupak
9.148.202,59 11.435.253,24
31.05.2012.
30.04.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
179.217,50
Ugovor o zakupu garažnog
prostora, Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
DIR-2012-1010
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
HŠ d.o.o. UŠP SENJ-RJ
GMP SENJ
69693144506
115.249,24
Prehrambeni proizvodi i
SLüD]D',5(.&,-8
8WURãQDPLUQLFHSLüHSRWUU
estorana
DIR-2012-1013
0,00
0,00
23.05.2012.
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
276.496,70
343.010,94
12.06.2012.
11.06.2013.
KONZUM, d.d.
29955634590
698,50
Ugovor o osiguranju osoba
i imovine, Premije
osiguranja osoba i
DIR-2012-1015
imovine, DIREKCIJA,
2766856,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.388.619,24
1.388.619,24
29.06.2012.
28.06.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
680.810,32
Ugovor o osiguranju od
odgovornosti i osiguranja
vozila, Premije osiguranja
od odgovornosti i
osiguranje vozila,
DIREKCIJA, 6116747,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.740.581,53
4.740.581,53
29.06.2012.
28.06.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
1.590.408,69
DIR-2012-1014
3
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Tiskanice i obrasci,
*UDILþNHXVOXJH
DIREKCIJA, 757069,00
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
196.951,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
246.188,75
04.07.2012.
03.07.2013.
TISKARA VIATONI d.o.o.
49801359724
222.668,04
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
9.519,30
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Hrvatske šume d.o.o
Agrokemijski proizvodi OURAGAN SYSTEM 4,
Kemijska sredstva,
DIREKCIJA, 124530,00
DIR-2012-1027
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
165.847,50
207.309,38
10.09.2012.
Usluge objavljivanja
oglasa, Oglašavanje u
dnevnom tisku,
DIREKCIJA, 1000000,00
DIR-2012-1036
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
810.750,00
1.013.437,50
03.12.2012.
02.12.2013.
AKTER PUBLIC GRUPA
d.o.o.
46753869163
10.350,00
Ulja i sredstva za
podmazivanje, Mazivo
DIR-08-018
Otvoreni postupak
0,00
0,00
18.08.2008.
17.08.2009.
MAZIVA d.o.o.
63988426425
27.314,54
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
105.838,00
132.297,50
22.07.2013.
Obrt za šumarske usluge
"PEŠO"
39056972999
31.978,57
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
KA-20130001_03
Otvoreni postupak
306.566,40
383.208,00
22.07.2013.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
90.193,44
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
355.894,48
444.868,10
22.07.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
185.106,67
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
285.786,87
357.233,59
22.07.2013.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
3.263,21
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
494.520,90
618.151,13
22.07.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
296.217,53
*UXSDLVSRUXþLWHOMD
PRIJEVOZ KAMENOG
MATERIJALA NA
ODRŽAVANJU ŠUMSKIH
CESTA, Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
DIR-2013-0131
Otvoreni postupak
12.144.432,96 15.180.541,20
19.09.2013.
4
19.09.2015.
*UXSDLVSRUXþLWHOMD
PRIJEVOZ KAMENOG
MATERIJALA NA
ODRŽAVANJU ŠUMSKIH
CESTA
AUTOPRIJEVOZ.OBRT
Vuksan Ivan, G.M.T.
MARIO Vl.M.ŽEGER,
,6.2385$1,û0$-'$
JAVNI PRIJEVOZNIK
-2=2ä8/--(5.29,û
,9,û-(76(7GRR]D
trg.i usl., MEGA
KALINOVAC D.O.O.,
NISKOGRADNJA d.o.o.,
PARK D.O.O. KRIŽEVCI,
3520(7*5$Ĉ(1-(
D.O.O., TOMISLAV I
6/$9.285(029,û
GRR785.29,û
d.o.o. VELIKA GORICA
434.011,31
Broj objave
Predmet ugovora
*UXSDLVSRUXþLWHOMD
USLUGA PRIJEVOZA
DRVNIH SORTIMENATA,
Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
BOR D.O.O.ZA
PRIM.PRER.DRVETA,
KIESERIT d.o.o. PAZIN,
MEGA KALINOVAC
'220,+$/,û
86/8ä1275*29$ý.,
OBRT, NIKOLA BENŠAK
USLUŽ.PRIJEVOZ.75*29$ý.$5$'1-$
PARK D.O.O. KRIŽEVCI,
3,/$1$Ĉ85,û,9/
5DGH7UERYLü=,'$5
â2â7$5,û-26,3
=5,1âû$.,9$1
ŠUMSKI TRANSPORTI
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Hrvatske šume d.o.o
18.09.2013.
18.09.2015.
*UXSDLVSRUXþLWHOMD
USLUGA PRIJEVOZA
DRVNIH SORTIMENATA
328.830,00
26.08.2013.
25.08.2014.
Omega software d.o.o.
40102169932
108.105,00
2.145.602,03
2.682.002,55
27.09.2013.
30.09.2014.
GEN-I Zagreb d.o.o.
77604626413
231.915,95
Otvoreni postupak
1.286.295,32
1.607.869,15
28.11.2013.
Zajednica ponuditelja:PRO
6,/9$GRRL%$%,û
ARBOR d.o.o.
45213714363
433.503,40
DIR-20130162_02
Otvoreni postupak
157.349,34
196.686,68
28.11.2013.
âXPDUVWYRLVMHþDGUYD
"Quercus"
36129096885
108.714,13
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130162_02
Otvoreni postupak
531.046,06
663.807,58
28.11.2013.
RUDA d.o.o. za šumarstvo,
trgovinu i usluge, vl Josip
-XNLü
61780221133
305.407,20
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130162_02
Otvoreni postupak
185.089,00
231.361,25
28.11.2013.
6MHþDLL]UDGDRJULMHYQRJ
GUYHWDYO0DWR0DUWLQRYLü
85457857472
35.837,50
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
196.999,50
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
14.093,32
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
14.093,32
DIR-2013-0151
Otvoreni postupak
12.074.572,44 15.093.215,55
Ugovor o usluzi održavanja
i nadogradnje
informacijskog sustava
DIR-2013-0156
&HQWUL[,QIRUPDWLþND
oprema, Hrvatske šume
d.o.o, 2885116,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
263.064,00
(OHNWULþQDHQHUJLMD
RSVNUED(OHNWULþQD
energija, Hrvatske šume
d.o.o, 5863858,00
DIR-2013-0049
Otvoreni postupak
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma i
pridobivanju drva iz šume,
Njega mladih sastojina,
Hrvatske šume d.o.o,
15592161,00
DIR-20130162_02
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
5
10.037,93
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
56.821,24
0,00
974.637,50
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
182.817,34
Otvoreni postupak
0,00
113.512,15
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
1.641,41
Otvoreni postupak
0,00
594.718,12
06.12.2012.
11.12.2017.
HITTNER d.o.o.
59308102082
8.599,62
625.534,50
781.918,13
20.05.2010.
19.05.2011.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
14.286,25
10.054.931,56 12.367.565,82
01.09.2010.
URIHO - ZAGREB
77931216562
355.262,50
Neto (kn)
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
0,00
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Otvoreni postupak
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Ugovor o financijskom
leasingu, Zglobni traktori,
DIREKCIJA, 18945004,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW HOLAND,
MERLO, MFL, EXTEC,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke
DIR-10-017
Otvoreni postupak
Osobna zaštitna sredstva,
Otpis HTZ opreme u
upotrebi
DIR-10-033
Otvoreni postupak
Hrvatske šume d.o.o
8VOXJHYMHãWDþHQMD
procjena vrijednosti
nekretnina BJ, KC,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Vrsta postupka
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Otvoreni postupak
0,00
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
*583$,63258ý,7(/-$
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
2.546,25
Otvoreni postupak
0,00
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
*583$,63258ý,7(/-$
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
2.546,25
8VOXJHYMHãWDþHQMD
procjena vrijednosti
nekretnina ZG, SI, KA,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
Otvoreni postupak
0,00
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
*583$,63258ý,7(/-$
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
1.486,25
8VOXJDYMHãWDþHQMD
procjena vrijednosti
nekretnina OG, DE, GS,
SE, Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
Otvoreni postupak
0,00
0,00
22.11.2010.
21.11.2011.
*583$,63258ý,7(/-$
IMCB D.O.O., PRODAK
d.o.o., VERIDON
6.715,00
23.037.628,50 28.336.283,05
27.12.2010.
26.12.2012.
EURO-PETROL d.o.o.
75550985023
274.034,14
30.03.2012.
INGPRO d.o.o.
93205229945
7.758,14
RUDAR POSEBNA
TRGOVINA d.o.o.
22996889284
54.425,51
8VOXJHYMHãWDþHQMD
procjena vrijednosti
nekretnina BU,
Intelektualne
usluge;savjetovanje,semin
ari
DIR-10-046
Naftni derivati veleprodaja, Dizelsko
gorivo
DIR-10-064
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Uredski materijal, Uredski
materijal
DIR-11-008
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.790.150,32
5.987.687,90
31.03.2011.
3ULERU]DYXþXREORYLQH
Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
DIR-11-011
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
278.806,38
348.507,98
23.05.2011.
6
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Hrvatske šume d.o.o
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
354.193,52
03.06.2011.
02.06.2012.
KONZUM, d.d.
29955634590
1.620,63
1.478.010,00
1.847.512,50
05.07.2011.
05.07.2012.
LICCOS d.o.o.
07508802955
61.839,75
943.746,04
1.179.683,07
12.07.2011.
12.07.2012.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
367.709,73
16.594.593,54 16.594.593,54
16.08.2011.
16.08.2016.
SG LEASING d.o.o.
08745792574
36.839,77
1.632.818,75
07.09.2011.
06.09.2012.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
182.762,39
0,00
0,00
05.03.2012.
05.03.2013.
FINVEST CORP d.d.
ý$%$5
40819225982
18.785,82
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
399.344,00
491.193,12
05.03.2012.
05.03.2013.
FINVEST CORP d.d.
ý$%$5
40819225982
18.785,82
DIR-11-043
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.196.694,32
1.495.867,94
06.07.2011.
06.07.2012.
AUTO HRVATSKA PSC
d.o.o. Zagreb
87682591133
DIR-11-020
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
8.572.127,00 10.715.158,75
18.07.2011.
17.07.2012.
URIHO - ZAGREB
77931216562
887.357,50
ELVING PROJEKTIRANJE
d.o.o.
50733702908
206,19
HYPO - LEASING STEIERMARK d.o.o.
64646464586
12,13
Vrsta postupka
Neto (kn)
Prehrambeni proizvodi i
SLüD]D',5(.&,-8
DIR-11-MV-008
8WURãQDPLUQLFHSLüHSRWUU
estorana
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
292.834,80
Rezervni dijelovi i
servisiranje LKT,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke
DIR-11-025
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Rezervni dijelovi i
servisiranje TIMBERJACK,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke
DIR-11-027
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
zglobni traktori , Zglobni
traktori
DIR-11-033
Otvoreni postupak
Rezervni dijelovi i servis STEYR, REZERVNI
DIJELOVI
DIR-11-031
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.306.255,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje LIV, Ostali
utrošci materijala
DIR-11-040
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Rezervni dijelovi i
servisiranje LIV, Ostali
utrošci materijala,
DIREKCIJA, 47000,00
DIR-11-040
Rezervni dijelovi i
servisiranje MAN,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke
Osobna zaštitna sredstva,
Osobna zaštitna sredstva
Podizvoditelji
MAN
PROD.SERVIS.CENTAR
2360000-1101692712
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
9.361,44
Strukturno kabliranje,
STRUKTURNO
KABLIRANJE ZGRADE
6758ý1,+6/8ä%,
DIR-18-20114150
NDPLRQLLJUDÿHYLQVNL
strojevi, Kamioni i
JUDÿHYLQVNLVWURMHYL
DIR-11-034
Otvoreni postupak
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
2VWDODLQIRUPDWLþND
oprema
DIR-11-050
Otvoreni postupak
5.370.659,83
6.713.324,81
10.11.2011.
S&T HRVATSKA d.o.o.
55648908488
14.066,99
6HUYHUVNDUDþXQDOD
virtualizacija servera,
Virtualizacija servera
DIR-11-055
Otvoreni postupak
739.960,65
924.950,84
25.10.2011.
KING ICT d.o.o.
67001695549
237,50
48.700,00
60.875,00
06.09.2011.
14.752.213,54 18.440.266,92
24.10.2011.
7
24.10.2017.
Broj objave
Predmet ugovora
Hrvatske šume d.o.o
Servis i rezervni dijelovi MERCEDES,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke
Evidencijski
broj nabave
DIR-11-061
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
643.575,03
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
804.468,79
Datum
sklapanja
28.09.2011.
8
Rok
izvršenja
27.09.2012.
1D]LYGREDYOMDþD
EUROLINE d.o.o.
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
45497493735
$872*$â3$5,û
2360000-1101249169,
$872.8üD%81,ü
D.O.O. [email protected],
AUTOKUCA-SOP
D.O.O.MERCEDES%(1=$872.8û$
%2/ý(9,û
1101181953,
$872.8û$(75$'(;
d.o.o.PAZIN,
$872.8û$95'2/-$.
d.o.o.Split, AUTOLINE
D.O.O.25000091101220306, ŠKOJO
D.O.O.
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
178.154,91
Broj objave
Predmet ugovora
Hrvatske šume d.o.o
Servis i rezervni dijelovi FIAT, IVECO, REZERVNI
DIJELOVI
Evidencijski
broj nabave
DIR-11-059
Vrsta postupka
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
824.250,01
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
1.030.312,51
Datum
sklapanja
28.09.2011.
9
Rok
izvršenja
27.09.2012.
1D]LYGREDYOMDþD
Autocommerce Hrvatska
d.o.o.
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
36844439304
$/)$&$5ý$.29(&
ANTONINA VINKOVCI,
AUTO AA d.o.o., AUTO
BENUSSI d.o.o. PULA,
$872*$â3$5,û
2360000-1101249169,
AUTO HRVATSKA
AUTOMOBIL D.O.O.,
AUTO LORIS d.o.o.,
AUTOCENTAR
VRBOVEC D.O.O.,
AUTOCOMERC d.o.o.,
Autohrvatska d.d. 6SOLW$872.8û$
BALINJERA d.o.o.
/R2uR1 2006/,
AUTOMAGISTER d.o.o.,
AUTOMEHANIKA
SERVISI Uslužna
djelatnost, AUTO-PLUS
d.o.o., AUTOPRIKRATKI MIROSLAV,
$8726(59,6-85-(9,û
Ovlašt.IVECO SERV.
R2uR1, BAUER
d.o.o.Krapina, BENUSSI
d.o.o., BENUSSI
EUROKAMION D.O.O.,
BERTOL D.O.O. VELIKA
MLAKA, daus truck,
'8%529$ý.,
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, DUO d.o.o.,
ETRADEX d.o.o., F.P.C.
ZAGREB d.o.o.,
F.P.C.OSIJEK
D.O.O.236000011021661, GLM
GUMITEHNIKA,
HERBST D.O.O.
PROD.SERVISNI CE,
.$5,û$87202%,/,
KIVELA CENTAR
KOSTRENA d.o.o.,
STRADA-IVECO
2382001-1100251180,
VAREKO D.O.O., Vaše
AUTO d.d. 24020061100042147
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
26.053,42
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
DIR-11-060
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
980.625,00
1.225.781,25
28.09.2011.
27.09.2012.
P.Z.Auto d.o.o.
Vanjskotrgovinske i
špediterske usluge, Ostale
neproizvodne usluge
DIR-MV-11-014
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
251.200,00
251.200,00
12.10.2011.
11.10.2012.
INTEREUROPA d.o.o.
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
42.280,00
52.850,00
10.11.2011.
10.11.2012.
23*='(1.2.$9,û
Suveniri sa logotipom
HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Podizvoditelji
%2;.81',û
d.o.o., ALDO Obrt za
odr.i pop.mot.vozila
PLOMIN, AUTO CENTAR
%,/,û'226/%52'
Auto centar Šibenik
GRR$XWRýRYLüGRR
78ý(3,$872.275%$
D.O.O., Auto kuca
Novosel Klc, AUTO
.8û$&83$1$XWR
.XüD%RVQLüGRR
$872.8û$%85,û
DXWRNXüDNRYDþHYLü
GRR$872.8û$
ZADAR d.o.o. Zadar,
AUTOCENTAR CERINI
D.O.O, AUTOCENTAR
PEPA D.O.O., AUTORAD
INFO d.o.o., AUTOREMETINEC d.d.,
Autoservis ALBI ZADAR,
'8%529$ý.,
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, ETT d.o.o., FMT
FIŠER D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
1$â,ý.,$872&(17$5
NAC, PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni
d.o.o., WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
$872.8û$
Hrvatske šume d.o.o
Servis i rezervni dijelovi VW, AUDI, SEAT, ŠKODA,
REZERVNI DIJELOVI
OIB
GREDYOMDþD
85514716931
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
34.387,42
41.291,78
8.733,75
Rezervni dijelovi i
servisiranje - BELARUS,
REZERVNI DIJELOVI
DIR-11-072
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.142.210,42
2.677.764,20
15.12.2011.
14.12.2012.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
371.126,47
Rezervni dijelovi i
servisiranje - PALFINGER,
REZERVNI DIJELOVI
DIR-11-073
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
390.648,00
488.310,12
15.12.2011.
14.12.2012.
PK d. o. o.
07930503403
110.594,34
Rezervni dijelovi i
servisiranje - ECOTRAC 55
i 120 V, REZERVNI
DIJELOVI
DIR-11-071
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.642.454,31
2.053.069,03
15.12.2011.
14.12.2012.
HITTNER d.o.o.
59308102082
445.002,18
Usluge mobilne telefonije,
Usluge mobilne telefonije
DIR-11-074
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.820.086,95
4.775.108,69
28.12.2011.
28.12.2012.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
1.537.809,46
10
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Rezervni dijelovi i
servisiranje - VALMET,
IGLAND, REZERVNI
DIJELOVI
DIR-11-075
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Naftni derivati veleprodaja, Motorni
benzin
DIR-11-078
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Predmet ugovora
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
1.893.012,50
15.12.2011.
14.12.2012.
POLJOOPSKRBA0(Ĉ81$52'1$
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
290.112,72
26.559.175,00 33.198.968,75
03.02.2012.
02.02.2013.
EURO-PETROL d.o.o.
75550985023
6.912.209,19
Neto (kn)
1.514.410,00
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Hrvatske šume d.o.o
GUME_traktori, Gume,
DIREKCIJA, 1221710,00
Otvoreni postupak
2.601.732,00
3.252.165,00
24.10.2012.
23.10.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
2.494.999,90
GUME_osobna i terenska
vozila, Gume, DIREKCIJA,
1221710,00
Otvoreni postupak
384.866,00
481.082,50
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
650.911,25
*80(BJUDÿHYLQVNL
strojevi, Gume,
DIREKCIJA, 1221710,00
Otvoreni postupak
246.654,00
308.317,50
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
828.943,54
GUME_kombibusi i laka
teretna vozila, Gume,
DIREKCIJA, 1221710,00
Otvoreni postupak
905.201,00
1.131.501,25
24.10.2012.
23.10.2013.
VULKAL d.o.o.
90439696130
1.226.825,63
Rezervni dijelovi i
servisiranje TORPEDO,
Rezervni dijelovi i
servisranje TORPEDO,
DIREKCIJA, 500000,00
DIR-2012-1023
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.844,90
337.306,24
23.07.2012.
23.07.2013.
FINVEST CORP d.d.
ý$%$5
40819225982
17.023,76
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW
HOLLAND, MERLO, MFL,
EXTEC, Rezervni dijelovi i
servisranje NEW HOLAND,
DIREKCIJA, 1000000,00
DIR-2012-1025
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
625.389,00
781.736,25
19.07.2012.
19.07.2013.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
1.169.473,57
Rezervni dijelovi i
servisiranje JCB, Rezervni
dijelovi i servisiranje ICB,
DIREKCIJA, 150000,00
DIR-2012-1026
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86.528,57
108.160,84
23.07.2012.
23.07.2013.
TERRA Jaska d.o.o.
81184470570
67.171,98
Boja, sprej, Sprey-boja,
Hrvatske šume d.o.o,
1033598,00
DIR-2013-0038
Otvoreni postupak
1.070.781,60
1.338.477,00
24.04.2013.
23.04.2014.
GOMAZ
13430560832
1.883.803,92
11
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
6(59,61275*29$ý.,
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT
LUKEŽ, MATEŠA
COMMERCE Vl.MATEŠA
0,-20$7,-$5$ý.,
2*8/,10(Ĉ,085.$
BS d.o.o., NT-PROM
D.O.O., POLJANA
D.O.O., POLJOMAR
6SOLW58=,û
1150003529, SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Hrvatske šume d.o.o
Motorne pile i motorni
agregati, Motorne pile i
motorni agregati,
DIREKCIJA, 2730200,00
DIR-2012-1212
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.566.350,00
3.207.937,50
11.06.2012.
11.06.2013.
UNIKOMERC - UVOZ
d.o.o.
59833106486
Usluge životnog
osiguranja, Usluge
životnog osiguranja
DIR-2012-1016
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
188.763,45
235.954,31
01.07.2012.
01.07.2013.
CROATIA osiguranje d.d.
26187994862
54.701,93
Rezervni dijelovi i
servisiranje LKT, Rezervni
dijelovi i servisiranje LKT,
DIREKCIJA, 1600000,00
DIR-2012-1019
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.478.010,00
1.847.512,50
17.07.2012.
17.07.2013.
LICCOS d.o.o.
07508802955
861.382,36
Rezervni dijelovi i
servisiranje STIHL,
Rezervni dijelovi i
servisranje STIHL,
DIREKCIJA, 6500000,00
DIR-2012-1020
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
5.105.234,49
6.381.551,22
23.07.2012.
23.07.2013.
UNIKOMERC - UVOZ
d.o.o.
59833106486
Rezervni dijelovi i
servisiranje ZETOR,
Rezervni dijelovi i
servisranje ZETOR,
DIREKCIJA, 900000,00
DIR-2012-1024
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
869.094,70
1.086.368,70
10.10.2012.
09.10.2013.
KIRŠ-PROM d.o.o.
04842074417
12
AGRO-HONOR d.o.o.,
BRILIJANT, BUJAN
BRANKO, COLIBRI
6(59,61275*29$ý.,
OBRT, D A V I D d.o.o.,
DOLENAC PROMET,
KOLAR D.O.O., KOVING
D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT
LUKEŽ, MATEŠA
COMMERCE Vl.MATEŠA
0,-20$7,-$5$ý.,
2*8/,10(Ĉ,085.$
BS d.o.o., NT-PROM
D.O.O., POLJANA
D.O.O., POLJOMAR
6SOLW58=,û
1150003529, SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, UTOLICA
d.o.o., WALDRA
COMMERCE
2.023.916,79
5.273.507,43
115.004,53
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
5.661.700,00
7.077.125,00
25.09.2012.
24.09.2012.
URIHO - ZAGREB
77931216562
2.154.282,50
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
906.689,46
1.133.361,82
10.08.2012.
09.08.2013.
SMIT-COMMERCE d.o.o.
95243482140
86,32
DIR-2012-1030
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.196.694,32
1.495.867,94
10.10.2012.
09.10.2013.
AUTO HRVATSKA PSC
d.o.o. Zagreb
87682591133
DIR-2012-0033A
Otvoreni postupak
956.997,50
956.997,50
17.01.2013.
16.01.2014.
REMEX d.o.o.
75823619300
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Osobna zaštitna sredstva,
Osobna zaštitna sredstva,
DIREKCIJA, 9668626,00
DIR-2012-1007
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Žica i pletivo, DIREKCIJA,
1805730,00
DIR-2012-0004
Rezervni dijelovi i
servisiranje Man, Rezervni
dijelovi i servisiranje MAN,
DIREKCIJA, 750000,00
3ULERU]DYXþXREORYLQH
3ULERU]DYXþXREORYLQH
DIREKCIJA, 1200000,00
Predmet ugovora
Hrvatske šume d.o.o
Servis i rezervni dijelovi –
VW, AUDI, SEAT, ŠKODA,
Usluge održavanja i
nabava rezervnih dijelova
VW, ŠKODA, DIREKCIJA,
1125000,00
DIR-2012-1031
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Neto (kn)
980.625,00
1.225.781,25
26.10.2012.
13
25.10.2013.
P.Z.Auto d.o.o.
Podizvoditelji
MAN
PROD.SERVIS.CENTAR
2360000-1101692712
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
2.807.507,44
1.324.490,86
%2;.81',û
d.o.o., ALDO Obrt za
odr.i pop.mot.vozila
PLOMIN, AUTO CENTAR
%,/,û'226/%52'
Auto centar Šibenik
d.o.o., AUTO KOTRBA
D.O.O., Auto kuca
Novosel Klc, AUTO
.8û$&83$1$XWR
.XüD%RVQLüGRR
$872.8û$%85,û
$872.8û$-(6(129,û
GRRDXWRNXüD
NRYDþHYLüGRR$872
.8û$=$'$5GRR
Zadar, AUTOCENTAR
PEPA D.O.O., AUTORAD
INFO d.o.o., AUTOREMETINEC d.d.,
Autoservis ALBI ZADAR,
CARMOTO Co.,
'8%529$ý.,
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, ETT d.o.o., EURO
DAUS d.d., FMT FIŠER
D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
1$â,ý.,$872&(17$5
NAC, OBAD IVAN Zagreb AUTO OBAD,
PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni
d.o.o., WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
$872.8û$
2.056.249,60
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
$/)$&$5ý$.29(&
ANTONINA VINKOVCI,
AUTO AA d.o.o., AUTO
BENUSSI d.o.o. PULA,
Auto centar Rijeka
GRR$872*$â3$5,û
2360000-1101249169,
AUTO HRVATSKA
AUTOMOBIL D.O.O.,
AUTO LORIS d.o.o.,
AUTOCENTAR
VRBOVEC D.O.O.,
AUTOCOMERC d.o.o.,
AUTOHRVATSKA D.D.,
$872.8û$%$/,1-(5$
d.o.o.
/R2uR1
2006/, AUTOMAGISTER
d.o.o., AUTOMEHANIKA
SERVISI Uslužna
djelatnost, AUTO-PLUS
d.o.o., AUTOPRIKRATKI MIROSLAV,
$8726(59,6-85-(9,û
Ovlašt.IVECO SERV.
R2uR1, BAUER
d.o.o.Krapina, BENUSSI
d.o.o., BENUSSI
EUROKAMION D.O.O.,
BERTOL D.O.O. VELIKA
MLAKA, daus truck,
'8%529$ý.,
AUTOCENTAR d.o.o.
Mlini, DUO d.o.o.,
ETRADEX d.o.o., GLM
*80,7(+1,.$.$5,û
AUTOMOBILI, OBAD
IVAN - Zagreb AUTO
OBAD, STRADA-IVECO
2382001-1100251180,
VAREKO D.O.O., Vaše
AUTO d.d. 24020061100042147
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
DIR-2012-1032
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
795.375,00
994.218,75
10.10.2012.
09.10.2013.
AUTOCOMMERCE
HRVATSKA d.o.o.
36844439304
Gospodarski eksploziv,
Gospodarski eksploziv,
DIREKCIJA, 1000000,00
DIR-2012-0038
Otvoreni postupak
637.130,00
796.412,50
09.01.2013.
08.01.2014.
EKSPLO-PROMET d.o.o.
82161031080
182.039,19
Servisiranje i rezervni
dijelovi VALTRA, Rezervni
dijelovi i servisranje
VALTRA, DIREKCIJA,
400000,00
DIR-2012-0004
Otvoreni postupak
270.333,15
337.916,45
10.01.2013.
09.01.2014.
POLJOOPSKRBA0(Ĉ81$52'1$
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
64.210,56
Uredski materijal, Uredski
materijal
DIR-2012-1003
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.925.490,32
6.156.862,90
20.03.2012.
19.03.2013.
INGPRO d.o.o.
93205229945
160.774,85
Rezervni dijelovi i
servisiranje TIMBERJACK,
Rezervni dijelovi i
servisranje TIMBERJACK,
DIREKCIJA, 1300000,00
DIR-2012-0119
Otvoreni postupak
1.030.004,81
1.287.506,61
21.02.2013.
20.02.2014.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
1.232.351,81
Hrvatske šume d.o.o
Servis i rezervni dijelovi FIAT, IVECO, Usluge
održavanja i nabava
rezervnih dijelova FIAT,
IVECO, DIREKCIJA,
1125000,00
14
5.095.590,33
Broj objave
Hrvatske šume d.o.o
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
1.514.410,00
1.893.012,50
25.01.2013.
24.01.2014.
POLJOOPSKRBA0(Ĉ81$52'1$
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
1.324.941,73
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
3.599.630,66
4.499.538,33
16.01.2013.
15.01.2014.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
382.950,10
DIR-2012-1039
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.634.192,35
2.042.741,52
22.01.2013.
21.02.2014.
HITTNER d.o.o.
59308102082
3.676.491,34
Rezervni dijelovi i
servisiranje PALFINGER,
Rezervni dijelovi i
servisranje PALFINGER,
DIREKCIJA, 400000,00
DIR-2012-1040
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
355.001,90
443.752,49
04.02.2013.
Palfinger kran d.o.o. Rijeka
07930503403
613.924,14
Usluga prskanja iz
zraka/Aviotretiranje,
Aviotretiranje, Hrvatske
šume d.o.o, 1882323,00
DIR-2013-0101
Otvoreni postupak
3.590.542,69
4.488.178,37
08.05.2013.
07.05.2014.
AIR TRACTOR d.o.o.
37414479901
2.276.112,86
Dizelsko gorivo/Benzin,
Dizelsko gorivo, Hrvatske
DIR-2013-1004
šume d.o.o, 109321151,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.833.057,50 34.791.321,88
05.04.2013.
04.04.2014.
PETROL d.o.o.
75550985023
10.806.450,67
Održavanje aplikacijskog
sustava ePlan,
Utroš.materijal za
DIR-2013-0105
održav.sred.rada, Hrvatske
šume d.o.o, 146645,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
270.000,00
337.500,00
02.04.2013.
01.04.2014.
DOKUMENT IT d.o.o.
45392055435
28.125,00
Kemijska sredstva,
Fungicidi, Kemijska
sredstva, Hrvatske šume
d.o.o, 8832267,00
DIR-18-20130108
Otvoreni postupak
1.387.223,70
1.734.029,63
14.05.2013.
13.05.2014.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
1.010.514,43
+LGUDXOLþQLþHNLü]DEDJHU
NH 385 marke ITALDEM
GK 3000 S, Ostala vozila i
SULNOMXþFL+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 167000,00
DIR-2013-0110
Otvoreni postupak
258.500,00
323.125,00
14.06.2013.
13.06.2014.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
62.850,00
Polipropilenske cijevi za
zaštitu šumskih sadnica,
Tuly-cijevi, Hrvatske šume
d.o.o, 377412,00
DIR-2013-0035
Otvoreni postupak
371.225,25
464.031,56
30.07.2013.
29.07.2014.
VODOSKOK d.d.
34134218058
310.646,24
*HRWHNVWLO3RPRüQL
materijali za proizvodnju,
Hrvatske šume d.o.o,
1285855,00
DIR-2013-0113
Otvoreni postupak
489.708,00
612.135,00
14.06.2013.
13.06.2014.
KOTONTEKS d.o.o.
00235637064
474.885,00
3(+'FLMHYL*UDÿHYLQVNL
materijal, Hrvatske šume
d.o.o, 956339,00
DIR-2013-0115
Otvoreni postupak
597.910,00
747.387,50
11.06.2013.
10.06.2014.
HIDROCOM d.o.o.
70713219811
346.612,50
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Servisiranje i rezervni
dijelovi VALMET, Rezervni
dijelovi i servisranje
VALMET, DIREKCIJA,
1800000,00
DIR-2012-1038
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Usluge mobilne telefonije,
Usluge mobilne telefonije,
DIREKCIJA, 4000000,00
DIR-2012-1041
Rezervni dijelovi i
servisiranje ECOTRAC,
Rezervni dijelovi i
servisranje ECOTRAC,
DIREKCIJA, 2000000,00
Predmet ugovora
Neto (kn)
15
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
Hrvatske šume d.o.o
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
AGRO-HONOR d.o.o.,
%%623$ýGRR
BRILIJANT, COLIBRI
6(59,61275*29$ý.,
OBRT, D A V I D d.o.o.,
'$%$575*29$ý.$
RADNJA, DOLENAC
PROMET, KOLAR
D.O.O., KOVING
D.O.O., LUKEŽ
RADOVAN-OBRT
LUKEŽ, MATEŠA
COMMERCE Vl.MATEŠA
0,-20$7,-$5$ý.,
2*8/,10(Ĉ,085.$
BS d.o.o., ns agro trade
D.O.O., NT-PROM
'223$-1,û
MARIJAN
$8720(+$1,ý$5
POLJANA D.O.O.,
POLJOMAR Split,
58=,û
1150003529, SAN-MET
d.o.o.DARUVAR,
Šumooprema, TUTTTO
MOTO D.O.O.,
UTOLICA d.o.o.,
WALDRA COMMERCE
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Rezervni dijelovi i servis
67,+/8WURãSULþGLMHO]D
održ.i popravke, Hrvatske
šume d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-0119
Otvoreni postupak
8.754.207,60 10.942.769,18
27.06.2013.
26.06.2014.
UNIKOMERC - UVOZ
d.o.o.
59833106486
Ugovor o pružanju usluge
fiksne telefonije i prijenosa
podataka, Troškovi
telefona i telefaksa,
Hrvatske šume d.o.o,
9322301,00
DIR-2013-0121
Otvoreni postupak
2.777.758,40
3.472.198,00
02.08.2013.
01.08.2014.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
387.715,77
Kupoprodaja rezervnih
dijelova i usluga za
CATERPILLAR i
+,'5$8/,ý1(ý(.,û(,
PROMOVE,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-0126
Otvoreni postupak
1.253.085,82
1.566.358,07
22.07.2013.
Teknoxgroup Hrvatska
d.o.o.
31826907316
191.269,00
Herbicidi na bazi aktivne
tvari glifosat, Ouragan
system 04, Kemijska
sredstva, Hrvatske šume
d.o.o, 8832267,00
DIR-18-20130135
Otvoreni postupak
434.465,00
543.081,25
27.08.2013.
01.08.2014.
SYNGENTA AGRO d.o.o.
20226779781
325.568,45
DIR-2013-0129
Otvoreni postupak
604.380,50
755.475,63
06.08.2013.
05.08.2014.
Zajednica ponuditeljanositelj_ JAVNI
PRIJEVOZNIK JOZO ŽULJ
46267664514
1.007.076,73
Prijevoz kamenog
materijala na izgradnji
šumskih cesta,
Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
16
4.425.112,89
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Materijal za izradu crijeva
YLVRNRJSULWLVND3RPRüQL
materijali za proizvodnju,
Hrvatske šume d.o.o,
1285855,00
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
361.058,25
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
451.323,04
19.07.2013.
19.07.2014.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
67.581,68
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Hrvatske šume d.o.o
5RED]DþDMQHNXKLQMH
8WURãQDPLUQLFHSLüHSRWUU
estorana, Hrvatske šume
d.o.o, 4132793,00
DIR-2013-0140
Otvoreni postupak
412.425,20
515.531,53
10.07.2013.
KONZUM d.d.
29955634590
149.339,52
Ugovor za kupnju goriva
za potrebe vozila, Dizelsko
gorivo, Hrvatske šume
d.o.o, 109321151,00
DIR-2013-1015
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
85.219.520,00
106.524.400,0
0
14.08.2013.
INA-Industrija nafte,
GLRQLþNRGUXãWYR
27759560625
1.998.919,43
0DWHULMDO]DþLãüHQMHL
održavanje, Materijal za
þLãüHQMHRGUåDYDQMH
Hrvatske šume d.o.o,
1385858,00
DIR-18-20130039
Otvoreni postupak
783.792,00
979.740,00
01.08.2013.
31.07.2014.
CAPRICORNO d.o.o.
09517317411
234.070,64
Rodenticidi Sorex cebo (
a.t. difenacum), Kemijska
sredstva, Hrvatske šume
d.o.o, 8832267,00
DIR-18-20130144
Otvoreni postupak
861.540,00
1.076.925,00
02.08.2013.
01.08.2014.
GORUP d.o.o.
59013770221
121.518,75
Otkup vozila nakon isteka
operativnog leasinga,
Otkup vozila nakon isteka
operativnog leasinga,
DIREKCIJA, 2415000,00
DIR-2012-0123
3UHJRYDUDþNL
postupak sa
prethodnom
objavom
370.477,89
463.097,37
18.02.2013.
17.02.2015.
CROATIA LEASING d.o.o.
02416091389
392.396,51
Osobna zaštitna sredstva,
8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad,
Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
DIR-2013-1017
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.431.015,00
9.288.768,75
16.07.2013.
15.07.2014.
URIHO - ZAGREB
77931216562
2.162.894,25
TISKARSKE USLUGE,
*UDILþNHXVOXJH+UYDWVNH
šume d.o.o, 660272,00
DIR-2013-1021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
196.951,00
246.188,75
23.07.2013.
TISKARA VIATONI d.o.o.
49801359724
5.963,76
Kupoprodajni ugovor o
davanju na korištenje
malog ili stabilnog
spremnika uz naknadu i o
prodaji UNP-a, Plin,
Hrvatske šume d.o.o,
3632283,00
DIR-18-20130150
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
307.329,52
384.161,90
31.07.2013.
INA-Industrija nafte,
GLRQLþNRGUXãWYR
27759560625
646.619,61
Nabava prehrambenih
SURL]YRGDLSLüD]DSRWUHEH
restorana,
DIR-2013-0043
8WURãQDPLUQLFHSLüHSRWUU
estorana, Hrvatske šume
d.o.o, 4132793,00
Otvoreni postupak
3.389.747,30
4.212.838,37
28.06.2013.
KONZUM d.d.
29955634590
258.757,07
Poštanske usluge,
Poštarina, Hrvatske šume
d.o.o, 1472496,00
Otvoreni postupak
1.186.106,73
1.482.633,41
30.09.2013.
HP - Hrvatska pošta d.d.
87311810356
78.812,27
DIR-2013-0147
17
30.07.2014.
29.09.2014.
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
1DEDYDKUDQH]DGLYOMDþ
kukuruza u klipu, Kukuruzklip, Hrvatske šume d.o.o,
523500,00
DIR-2013-0002
Otvoreni postupak
14.550,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje LKT,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-1027
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
DIR-18-20130179
DIR-2013-1038
Predmet ugovora
3ODVWLþQHSORþLFH]D
R]QDþDYDQMHGUYQLK
sortimenata, Oprema i
mat. za proizvodnju-ostalo,
Hrvatske šume d.o.o,
2593318,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje JCB,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
18.187,50
01.10.2013.
02.09.2014.
Poljoprivredni obrt Jurina vl.
Anamarija Jurina
09326425156
15.120,00
1.478.010,00
1.847.512,50
14.08.2013.
13.08.2014.
LICCOS d.o.o.
07508802955
307.763,94
Otvoreni postupak
1.859.618,86
2.324.523,58
02.12.2013.
01.12.2014.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
144.977,50
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
137.257,18
171.571,66
30.09.2013.
29.09.2014.
TERRA Jaska d.o.o.
81184470570
40.278,57
Hrvatske šume d.o.o
Popravci i održavanje
automobila motornih vozila
marke Volkswagen, Audi,
Seat i Škoda i rezervni
DIR-2013-1037
GLMHORYL8WURãSULþGLMHO]D
održ.i popravke, Hrvatske
šume d.o.o, 29630734,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
980.625,00
1.225.781,25
21.10.2013.
18
20.10.2014.
P.Z.Auto d.o.o.
Podizvoditelji
%2;.81',û
d.o.o., ALDO Obrt za
odr.i pop.mot.vozila
PLOMIN, AUTO CENTAR
%,/,û'226/%52'
Auto centar Šibenik
d.o.o., AUTO KOTRBA
D.O.O., Auto kuca
Novosel Klc, AUTO
.8û$&83$1$XWR
.XüD%RVQLüGRR
$872.8û$%85,û
DXWRNXüDNRYDþHYLü
GRR$872.8û$
ZADAR d.o.o. Zadar,
AUTOCENTAR PEPA
D.O.O., AUTORAD INFO
d.o.o., AUTOREMETINEC d.d.,
Autoservis ALBI ZADAR,
CARMOTO Co., ETT
d.o.o., EURO DAUS
d.d., FMT FIŠER
D.O.O., GLM
GUMITEHNIKA, IDOL,
1$â,ý.,$872&(17$5
NAC, OBAD IVAN Zagreb AUTO OBAD,
PETA BRZINA
d.o.o.24840081100274884, PORSCHE
INTER AUTO, REMIX
VIŠNJEVAC, ŠIMUN
VINKOVCI, Štasni
d.o.o., WET ]IRI] d.o.o.
SL.BROD, Z U B A K
$872.8û$
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
324.420,09
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Hrvatske šume d.o.o
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
947.028,75
30.09.2013.
29.09.2014.
GRA-PO d.o.o.
05364995085
1.196.694,32
1.495.867,94
03.10.2013.
02.10.2014.
AUTO HRVATSKA PSC
d.o.o.
87682591133
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.636.806,25
2.046.009,01
30.09.2013.
29.09.2014.
HITTNER d.o.o.
59308102082
1.013.412,47
DIR-2013-0188
Otvoreni postupak
689.245,37
861.556,72
08.11.2013.
07.11.2014.
RASCO d.o.o.
12710048305
200.005,38
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture za
jesen 2013. godine, Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
164.304,55
205.380,70
21.10.2013.
30.11.2013.
GTD BUCO-Šnajder
72556234804
111.537,02
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture za
jesen 2013. godine, Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
362.114,85
452.643,57
21.10.2013.
30.11.2013.
SANAC d.o.o.
99410889025
177.604,17
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture za
jesen 2013. godine, Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
71.090,00
88.862,51
21.10.2013.
30.11.2013.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
105.112,50
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture za
jesen 2013. godine, Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
49.500,00
61.875,00
21.10.2013.
30.11.2013.
.26$YO$QWH3RFUQLü
17373560972
66.359,05
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture za
jesen 2013. godine, Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
51.260,00
64.075,00
21.10.2013.
30.11.2013.
PRIJEVOZNIK LUKA
%$%85,û*263,û
70318970951
-269,56
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture za
jesen 2013. godine, Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
142.651,00
178.313,75
21.10.2013.
30.11.2013.
6/$'29$ý$GRR
55737362374
152.980,99
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture za
jesen 2013. godine, Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
75.991,25
94.989,07
21.10.2013.
Zajednica ponuditelja: PRO
30.11.2013. 6,/9$GRRQRVLWHOM%DELü
$UERUGRRþODQ
45213714363
110.908,25
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Rezervni dijelovi i
servisiranje NEW HOLAND,
MERLO, MFL, EXTEC,
DIR-2013-1033
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
757.623,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje za MAN,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-1034
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Rezervni dijelovi i
servisiranje ECOTRAC,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-1035
Uzgojna oprema za
šumarstvo, Uzgojna
oprema, Hrvatske šume
d.o.o, 2303000,00
19
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
239.106,25
MAN
PROD.SERVIS.CENTAR
2360000-1101692712
976.611,40
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Okvirni sporazum o
pružanju usluga popravaka
i održavanja i nabava
rezervnih dijelova za
osobna vozila u
DIR-2013-0171
vangarantnom roku,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
Hrvatske šume d.o.o
8VOXJHWHKQLþNLKLVSLWLYDQMD
sredstava za rad, Usluge
WHNXüHJRGUåDYVUHG]D
DIR-2013-0177
rad, Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
Neto (kn)
5.763.454,17
672.270,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
7.204.317,71
840.337,50
Datum
sklapanja
20.12.2013.
13.11.2013.
Rok
izvršenja
18.12.2015.
12.11.2014.
1D]LYGREDYOMDþD
AUTO HRVATSKA
AUTOSERVISI d.o.o.
EKO-MONITORING d.o.o.
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
77313259738
APP D.D., AUTO
HRVATSKA AUTOMOBIL
'22$872%2ä,û
2340009-1100127022,
Autohrvatska d.d. Split, AUTOSERVIS
ä$5.29,û9O9/$7.2
ä$5.29,û
AUTOUSLUGA SUZANA
-85$1,û)(/*$GRR
*2/8%,û0,5.2
$872(/(.75,ý$5,
$8720(+$1,ý$5,YDQ
.ROLü0LãH2JXOLQ
PAJCA TRGOV.AUTO
DJ., ŠTOP vl. Boško
âLPLü
782*$95$129,û
2340009-1150071206
287.310,57
82818873408
ARDENTERD.D.O.O.OSIJEK,
ELEKTROMETAL D.D.
BJELOVAR,
ZAŠTITAINSPEKT
D.O.O.
64.974,37
$/)$&$5ý$.29(&
AUTO BENUSSI d.o.o.
38/$$872*$â3$5,û
2360000-1101249169,
AUTO HRVATSKA
AUTOMOBIL D.O.O.,
AUTO LORIS d.o.o.,
AUTOCENTAR
VRBOVEC D.O.O.,
AUTOCOMERC d.o.o.,
AUTOHRVATSKA D.D.,
$872.8û$%$/,1-(5$
d.o.o.
/R2uR1
2006/, AUTOMEHANIKA
SERVISI Uslužna
djelatnost, AUTOPRIKRATKI MIROSLAV,
BAUER d.o.o.Krapina,
BENUSSI d.o.o.,
BERTOL D.O.O. VELIKA
MLAKA, DUO d.o.o.,
ETRADEX d.o.o., GLM
*80,7(+1,.$.$5,û
AUTOMOBILI, OBAD
IVAN - Zagreb AUTO
OBAD, P.S.C.PRIMORJE
Servis i rezervni dijelovi FIAT, IVECO,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-1036
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
806.250,00
1.007.812,50
03.10.2013.
02.10.2014.
AUTOCOMMERCE
HRVATSKA d.o.o.
36844439304
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
DIR-20140001_04
Otvoreni postupak
1.222.494,02
1.528.117,53
10.02.2014.
31.12.2014.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
20
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
1.062.234,69
52.913,57
Broj objave
Predmet ugovora
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
1.182.392,00
1.477.990,01
10.02.2014.
15.12.2014.
75*29$ý.,2%57
*$-20$5,-$0,.,û
-26,3'2/.$5/29$ý.$
15
14240975813
111.559,10
Otvoreni postupak
2.089.266,19
2.611.582,74
10.02.2014.
BOŽINA, obrt za usluge u
šumarstvu i ugostiteljstvo
50756605906
141.472,22
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
DIR-20140001_04
Otvoreni postupak
Ugovor o pružanju uslugaPridobivanje drva iz šume,
Pridobivanje drva u šumi
za 2014. godinu, Hrvatske
šume d.o.o, 23448884,00
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Hrvatske šume d.o.o
1DEDYDLQIRUPDWLþNH
RSUHPH,QIRUPDWLþND
oprema, Hrvatske šume
d.o.o, 2885116,00
DIR-2013-0193
Otvoreni postupak
351.904,38
439.880,48
10.12.2013.
09.12.2014.
Hrvatski Telekom d.d.
81793146560
1.415,30
8]JRMQDUDVDGQLþDUVND
oprema Grupa 2
5DVDGQLþDUVNDRSUHPD
Uzgojna oprema, Hrvatske
šume d.o.o, 2303000,00
DIR-2013-0200
Otvoreni postupak
300.215,00
375.268,75
16.12.2013.
16.12.2014.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
241.856,25
Rezervni dijelovi i
servisiranje VALTRA,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-1047
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
351.979,66
439.974,59
20.12.2013.
19.12.2014.
POLJOOPSKRBA0(Ĉ81$52'1$
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
3.825,00
Rezervni dijelovi i
servisiranje PALFINGER,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-1048
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
399.913,20
499.891,61
20.12.2013.
19.12.2014.
PK d. o. o.
07930503403
18.790,44
Rezervni dijelovi i
servisiranje VALMET,
,*/$1'8WURãSULþGLMHO]D DIR-2013-1046
održ.i popravke, Hrvatske
šume d.o.o, 29630734,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.791.119,00
2.238.898,75
20.12.2013.
19.12.2014.
POLJOOPSKRBA0(Ĉ81$52'1$
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
77.368,11
Otvoreni postupak
1.191.750,00
1.489.687,50
30.12.2013.
29.12.2014.
REMEX d.o.o.
75823619300
22.771,25
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
456.000,00
570.000,00
19.02.2014.
3520(7-85,û
61110830009
114.316,50
Otvoreni postupak
44.048,50
55.060,63
12.04.2013.
11.04.2014.
Zagrebpetrol d.o.o.
04289142943
32.366,14
12.04.2013.
C.I.A.K. društvo s
RJUDQLþHQRPRGJRYRUQRãüX
11.04.2014. za proizvodnju, unutarnju i
vanjsku trgovinu,
zastupanje i usluge
47428597158
30.624,26
3ULERU]DYXþXREORYLQH
Ostali utrošci materijala,
Hrvatske šume d.o.o,
3423921,00
DIR-2013-0208
Šumarski radovi Žurnost,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Zbrinjavanje opasnog
otpada, UŠP VK, OS, NA,
PŽ, NG, OG, DE, SNJ, GS,
BU, ST, Osobne usluge
þLãüHQMD+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 789625,00
Zbrinjavanje opasnog
otpada, UŠP BJ, KC, ZG,
SI, KA, , Osobne usluge
þLãüHQMD+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 789625,00
DIR-2013-1001
DIR-2013-1001
Otvoreni postupak
40.553,00
50.691,25
21
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Gume, Otpis autoguma u
upotrebi
Vrsta postupka
Ostalo
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
0,00
0,00
01.01.2012.
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
AUTO HRVATSKA
DIJELOVI d.o.o.A.H.GUMEL,
EXPORTDRVO,
GUMIIMPEX-GRP
D.O.O., M.B. AUTO
D.O.O., Pneumatik
d.o.o. Zagreb, ROBNI
CENTAR D.O.O.,
VULKAL
*UXSDLVSRUXþLWHOMD*80(
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
-50,00
Hrvatske šume d.o.o
Ugovor o kupoprodaji soli,
Sol-prešana, Hrvatske
šume d.o.o, 36142,00
DIR-18-133167/02
19.784,00
24.730,00
23.04.2013.
22.04.2014.
OVIS TRADE d.o.o.
67788476258
22.450,00
Ugovor o kupoprodaji soli
kamene, Sol-kamena,
Hrvatske šume d.o.o,
110484,00
DIR-18-133167/03
42.562,50
53.203,13
23.04.2013.
22.04.2014.
GATTI d.o.o.
73052926855
13.519,66
Ugovor o kupoprodaji
prešane soli, Sol-prešana,
Hrvatske šume d.o.o,
36142,00
DIR-18-133167/04
5.565,00
6.956,25
23.04.2013.
22.04.2014.
PPK Valpovo d.o.o.
12875096243
5.250,00
Ulja i sredstva za
podmazivanje, Mazivo
SRGPXUHÿDMDVWURMHYDL
dr.), DIREKCIJA,
10774605,00
DIR-2012-2019
62.555,91
78.194,95
22.10.2012.
21.10.2013.
MAZIVA-ZAGREB d.o.o.
63988426425
398.547,31
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_APC, EPSON,
FUJITSU, PANASONIC
RSUHPD,QIRUPDWLþND
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
DIR-2012-2019
21.630,00
27.027,50
15.11.2012.
14.11.2013.
MR servis d.o.o.
23566963636
565,70
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_BELKIN, MAGNUM,
TALLY, TRIMBLE, ZEBRA
RSUHPD,QIRUPDWLþND
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
DIR-2012-2019
25.350,00
31.687,50
15.11.2012.
14.11.2013.
"INFODATA"
ELEKTRONIKA, USLUGE I
TRGOVINA, VL. DRŽISLAV
DLESK
59506454450
650,00
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_ACER, IBM,
SAMSUNG oprema,
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
DIR-2012-2019
13.840,00
17.300,00
15.11.2012.
14.11.2013.
ZEL-COS, d.o.o.
07306591551
2.354,51
Pranje posteljine i ostalog
u apartmanima HŠ d.o.o.
KC, KA - Sv. Filip i Jakov,
Ostale usluge, Hrvatske
šume d.o.o, 3353489,00
KC_2013_0010_
1
21.874,80
27.343,50
20.06.2013.
MONO d.o.o.
64576688857
3.937,64
Ljepilo za plakate
PLASTIKOL 26, Ostali
materijali, Hrvatske šume
d.o.o, 6098922,00
DIR-18-134510/01
6.270,00
7.837,50
22.05.2013.
GAFIL d.o.o.
44071140370
3.206,25
22
21.05.2014.
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
)RWRNRSLUQLXUHÿDML
)RWRNRSLUQLXUHÿDML0)8
DIR-2013-0112
Hrvatske šume d.o.o,
57000,00
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
47.950,00
59.937,50
07.06.2013.
06.06.2014.
7(+1,ý$5&23<6(59,6
d.o.o.
51390945090
25.687,50
Usluge popravka kvarova
na el. instalacijama i
zamjena flour cijevi,
žarulja u prostorima
Direkcije,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-18-20131705
7.230,50
9.038,14
25.10.2013.
24.10.2014.
ELKRO d.o.o.
23762205392
2.547,40
Usluga pranja službenih
automobila DIREKCIJE,
Ostale usluge
održav.sred.za rad,
Hrvatske šume d.o.o,
1957457,00
DIR-18-20131705
26.490,00
33.112,50
25.10.2013.
24.10.2014.
AS PLUS PET d.o.o.
26889601521
2.490,00
DIR-2013-0012
26.285,00
32.856,25
22.04.2013.
22.05.2013.
PANJIK - vl. Mirko
0LODGLQRYLü
44397249453
19.087,50
Sjeme leguminoza, Sjeme
leguminoza, Hrvatske
šume d.o.o, 435180,00
Hrvatske šume d.o.o
20013/S 0150079051
Ugovor o kupoprodaji
kukuruza u zrnu za Grupu
4. UŠP Karlovac, Kukuruz- DIR-2013-0004
zrno, Hrvatske šume d.o.o,
1516059,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
48.400,00
60.500,00
04.10.2013.
26.09.2014.
Trgovina na veliko i malo
"PICOBELA" vl. Josip
Županac
29680554478
38.250,00
2012/S 0020005046
PEHD cijevi, PEHD cijevi
Otvoreni postupak
653.840,00
817.300,00
21.05.2012.
20.05.2013.
HIDROCOM d.o.o.
70713219811
151.425,00
2012/S 0020034640
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
rezervni dijelovi,
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
DIR-2012-0047
Otvoreni postupak
205.000,00
256.250,00
13.09.2012.
12.09.2013.
*583$,63258ý,7(/-$
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_HP oprema,
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
11.150,00
13.937,50
10.09.2012.
09.10.2013.
INTEGRA GROUP d.o.o.
74242216047
25.960,55
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_CANON oprema,
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
3.440,00
4.300,00
04.09.2012.
03.09.2013.
K.S.U.-COMPANY d.o.o.
34976993601
7.108,88
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_KYOCERA, UŠP
POŽEGA, UŠP N.
*5$',â.$,QIRUPDWLþND
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
15.588,00
19.485,00
10.09.2012.
09.09.2013.
GRID d.o.o. Nova Gradiška
45594774168
20.693,47
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_NOMAD oprema,
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
3.700,00
4.625,00
04.09.2012.
03.09.2013.
GEO SUSTAVI d.o.o.
16926275000
130.162,50
2012/S 0020034778
DIR-2012-0040
23
ARKA doo, GRID d.o.o.,
Inter compyters Split
/R2 u R1/, PIN
TRGOVINE NAŠICE,
7(+1,ý$56(59,6
161.383,50
Hrvatske šume d.o.o
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_DIREKCIJA, UŠP
ZAGREB, UŠP SISAK, UŠP
.$5/29$&,QIRUPDWLþND
oprema - rezervi dijelovi i
servis, DIREKCIJA,
900000,00
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
23.984,00
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
servis_UŠP KOPRIVNICA,
,QIRUPDWLþNDRSUHPD
rezervi dijelovi i servis,
DIREKCIJA, 900000,00
DIR-2012-0060
Otvoreni postupak
2012/S 0020040128
3ODVWLþQHSORþLFH]D
R]QDþDYDQMHGUYQLK
VRUWLPHQDWD3ORþLFH
DIREKCIJA, 2790780,00
DIR-2012-0001
2012/S 0020046584
Nadogradnja servera FUJITSU, Nadogradnja
servera, DIREKCIJA,
350000,00
2012/S 0020068627
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
29.980,00
10.09.2012.
09.09.2013.
7(+1,ý$5%,52&203
d.o.o.
10951731289
51.697,76
6.011,10
7.513,88
07.09.2012.
06.09.2013.
ARKA d.o.o.
80307451053
68.948,39
Otvoreni postupak
2.511.702,00
3.139.627,50
02.10.2012.
01.10.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
871.029,96
DIR-2012-0102
Otvoreni postupak
10.439,00
13.048,76
14.09.2012.
13.09.2013.
KING ICT d.o.o.
67001695549
1.225,18
PLIN - opskrba, Plin,
DIREKCIJA, 109000,00
DIR-2012-0009
Otvoreni postupak
199.360,20
249.200,25
27.11.2012.
30.09.2013.
GRADSKA PLINARA
ZAGREB d.o.o.
20985255037
19.437,85
2012/S 0020072616
Ulja i sredstva za
podmazivanje, Mazivo,
DIREKCIJA, 1189098,00
DIR-2012-0003
Otvoreni postupak
7.314.410,00
9.143.012,50
03.01.2013.
02.01.2014.
INA MAZIVA d.o.o.
63988426425
5.006.569,60
2012/S 0020073997
Uredski materijal, Uredski
materijal, DIREKCIJA,
182395,00
DIR-2012-0110
Otvoreni postupak
2.276.520,81
2.845.651,12
10.01.2013.
09.01.2014.
NARODNE NOVINE d.d.
Zagreb
64546066176
2012/S 0020080168
ýDVRSLV+UYDWVNHãXPH
prijelom, tisak i
distribucija, Tiskanice i
obrasci za 2012,
DIREKCIJA, 280000,00
DIR-2012-0115
Otvoreni postupak
194.304,01
242.880,01
17.01.2013.
16.01.2014.
NARODNE NOVINE d.d.
Zagreb
64546066176
12.158,63
2012/S 0020080240
Uzgojna oprema za
šumarstvo, Uzgojna
oprema, DIREKCIJA,
1576000,00
DIR-2012-0013
Otvoreni postupak
971.045,76
1.213.807,20
07.01.2013.
06.01.2014.
RASCO d.o.o.
12710048305
1.112.424,56
2012/S 0020083158
Lanci s kandžama za
NRWDþHWUDNWRUD/DQFL]D
NRWDþH]JOREQLKWUDNWRUD
DIREKCIJA, 500000,00
DIR-2012-0111
Otvoreni postupak
418.000,00
522.500,00
07.01.2013.
03.01.2014.
LICCOS d.o.o.
07508802955
769.807,50
2012/S 0020086449
rezervni dijelovi i servis
LADA NIVA, Lada Niva rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 200000,00
DIR-2012-0107
Otvoreni postupak
969.527,60
1.211.909,50
04.02.2013.
03.02.2014.
A1 AUTO d.o.o.
23728161708
426.573,10
2012/S 0150062263
Montaža i završni radovi na
objektu Lugarnica Suho,
Montaža i završni radovi na DIR-2012-0106
objektu Lugarnica Suho,
DIREKCIJA, 450000,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
444.072,29
555.090,36
17.09.2012.
16.09.2012.
AZELIJA - KUPA d.o.o.
29187952172
125.000,00
Broj objave
Predmet ugovora
2012/S 0020034778
24
Podizvoditelji
678%/,û,03(;GRR
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
3.809.765,10
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Studija o utjecaju zahvata
na okoliš_EP Žljebic i EP
+UXãüLN2VWDOHXVOXJH
Hrvatske šume d.o.o,
3353489,00
DIR-2013-0102
Otvoreni postupak
136.400,00
Usluge ustupanja
radnika_KC, KA, NG,
Proizvodne usluge drugih agencije, Hrvatske šume
d.o.o, 18784854,00
DIR-2013-0087
Otvoreni postupak
7.044.815,43
Broj objave
Predmet ugovora
2013/S 0020013357
2013/S 0020030801
Hrvatske šume d.o.o
2013/S 0020041207
Kameni materijal za
održavanje i izgradnju
šumskih prometnica
(okvirni sporazum),
Materijal za
održav.šumskih cesta,
Hrvatske šume d.o.o,
2585267,00
DIR-2013-0120
Otvoreni postupak
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
170.500,00
28.03.2013.
27.03.2014.
OIKON d.o.o.
63588853294
53.875,00
8.794.508,23
01.06.2013.
31.05.2014.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
9.102.691,60
18.560.630,00 23.200.787,50
26.08.2013.
25
25.08.2017.
*UXSDLVSRUXþLWHOMD
KAMENI MATERIJAL
Podizvoditelji
Abaza doo, BIGROM
2340009-1110111097,
CVIPEK d.o.o.za trg.
grad.transport,
GEOPROJEKT D.D.
OPATIJA,
*2/8%29(ý.,
KAMENOLOMI, GP KRK
D.D. KRK, HOLCIM
MINERALNI AGREGATI
D.O.O., IGM D D
.$0,1*/-8%(âý,&$
IGMA D.O.O.
,1'8675*5$Ĉ0$7(5
IJALA, KAMEN d.d.,
KAMENOLOM GORJAK
d.o.o, KAMENOLOM
0(Ĉ85$ý(/$325
D.O.O. VELIKA GORICA,
/$9ý(9,û''6SOLW
MI-TEH d.o.o.,
MOSLAVINAKAMEN,
1,6.2*5$'1-$+8Ĉ(.
PETR., RADNIK
KRIŽEVCI, SCHWARZL
GRR9(/,ý.,.$0(1
D.O.O.
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
1.607.037,79
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Hrvatske šume d.o.o
2013/S 0020041207
Kameni materijal za
održavanje i izgradnju
šumskih prometnica
(okvirni sporazum),
Materijal za
održav.šumskih cesta,
Hrvatske šume d.o.o,
2585267,00
DIR-2013-0120
Otvoreni postupak
2013/s 0020041461
Peletrirana smjesa za divlje
]HþHYHSXULüH
amer.purana i jelensku
DIR-2013-0016
GLYOMDþ8â3.RSULYQLFD
Smjesa, Hrvatske šume
d.o.o, 655304,00
Otvoreni postupak
96.130,00
2013/S 0020052667
Ugovor o kupoprodaji
ãHüHUQHUHSH]D*UXSX,
UŠP Osijek, Repa-plod,
Hrvatske šume d.o.o,
433826,00
DIR-2013-0006
Otvoreni postupak
2013/S 0020058239
Ugovor o kupoprodaji zobi
u zrnu za Grupu 3 UŠP
Našice, Grupu 4 UŠP Senj i
Grupu 5 UŠP Bjelovar,
Zob, Hrvatske šume d.o.o,
428296,00
DIR-2013-020
2013/S 0020058385
Ugovor o kupoprodaji
lucerne sijena za Grupu 1
UŠP Osijek, Djetelina,
Hrvatske šume d.o.o,
130680,00
2013/S 0020065220
Usluge protektiranja guma
za kamione i kamionske
prikolice u UŠP Ogulin,
Delnice i Senj, Ostali
utrošci materijala,
Hrvatske šume d.o.o,
3423921,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Abaza doo, BIGROM
2340009-1110111097,
CVIPEK d.o.o.za trg.
grad.transport,
GEOPROJEKT D.D.
OPATIJA,
*2/8%29(ý.,
KAMENOLOMI, GP KRK
D.D. KRK, HOLCIM
MINERALNI AGREGATI
D.O.O., IGM D D
.$0,1*/-8%(âý,&$
IGMA D.O.O.
,1'8675*5$Ĉ0$7(5
IJALA, KAMEN d.d.,
KAMENOLOM GORJAK
d.o.o, KAMENOLOM
0(Ĉ85$ý(/$325
D.O.O. VELIKA GORICA,
/$9ý(9,û''6SOLW
MI-TEH d.o.o.,
MOSLAVINAKAMEN,
1,6.2*5$'1-$+8Ĉ(.
PETR., RADNIK
KRIŽEVCI, SCHWARZL
GRR9(/,ý.,.$0(1
D.O.O.
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
26.08.2013.
25.08.2017.
*UXSDLVSRUXþLWHOMD
KAMENI MATERIJAL
120.162,50
01.08.2013.
31.07.2014.
PPK Valpovo d.o.o.
12875096243
34.678,75
55.000,00
68.750,00
08.07.2013.
07.07.2014.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
35.700,00
Otvoreni postupak
29.080,00
36.350,00
12.08.2013.
11.08.2014.
ŽITO d.o.o.
03834418154
3.827,25
DIR-2013-0001
Otvoreni postupak
240.000,00
300.000,00
09.08.2013.
08.08.2014.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
13.387,50
DIR-2013-0166
Otvoreni postupak
568.328,00
710.410,00
10.09.2013.
10.09.2014.
PROTEKTOR - BANDAG .$7$/,1,ûGRR
25076091996
152.395,00
18.560.630,00 23.200.787,50
26
1.607.037,79
Evidencijski
broj nabave
Broj objave
Predmet ugovora
2013/S 0020070041
Ugovor o kupoprodaji
kukuruza u zrnu za Grupu
3. UŠP Bjelovar, KukuruzDIR-2013-0004
zrno, Hrvatske šume d.o.o,
1516059,00
Izgradnja i održavanje
2013/S 002- šumske infrastrukture za
0075028 I 014- jesen 2013. godine, Izrada
0076012
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
83.500,00
02.10.2013.
02.09.2014.
Poljoprivredni obrt Jurina vl.
Anamarija Jurina
09326425156
72.042,33
117.527,00
146.908,76
21.10.2013.
Zajednica ponuditelja: PRO
30.11.2013. 6,/9$GRRQRVLWHOM%DELü
$UERUGRRþODQ
45213714363
60.050,19
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
66.800,00
DIR-2013-0182
Otvoreni postupak
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Hrvatske šume d.o.o
2013/S 0020078315
Servis i popravak
KLGUDXOLþQLKFLOLQGDUD
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-0183
Otvoreni postupak
207.088,20
258.860,25
13.01.2014.
12.01.2015.
HIDRO - SPOJ obrt za
proizvodnju i ugostiteljstvo
92956073538
9.011,25
2013/S 0020094096
8]JRMQDUDVDGQLþDUVND
oprema Grupa 1 Traktorski
UDVSUãLYDþL8]JRMQD
DIR-2013-0200
oprema, Hrvatske šume
d.o.o, 2303000,00
Otvoreni postupak
325.094,00
406.367,50
16.12.2013.
16.12.2014.
PA-VIN d.o.o.
59920925649
91.917,50
2013/S 0030071339
Ugovor o kupoprodaji
ãHüHUQHUHSH]D*UXSX
UŠP Delnice, Repa-plod,
Hrvatske šume d.o.o,
433826,00
DIR-2013-0006
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
79.500,00
99.375,00
23.08.2013.
25.08.2014.
GEC GP d. o. o.
84623682804
141.237,50
2013/S 0150001384
Šumskogospodarski
planovi - dodatne usluge,
Šumskogospodarski
planovi, DIREKCIJA,
2637420,00
DIR-2012-0120
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
337.171,30
421.464,13
17.01.2013.
16.01.2014.
OIKON d.o.o.
63588853294
421.460,37
2013/S 0150063840
Originalni rezervni dijelovi
,078WURãSULþGLMHO]D
održ.i popravke, Hrvatske
šume d.o.o, 29630734,00
DIR-2013-0111
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
380.000,00
475.000,01
31.07.2013.
30.07.2014.
AUTO-POLJOSTROJ d.o.o.
72552132449
107.790,37
2013/S 0150079051
Ugovor o kupoprodaji
kukuruza u zrnu za Grupu
8â3*RVSLü.XNXUX]
DIR-2013-0004
zrno, Hrvatske šume d.o.o,
1516059,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
30.600,00
38.250,00
04.10.2013.
26.09.2014.
8JRVWLWHOMVNRWUJRYDþNLREUW
3DYLþLüYO'DUNR3DYLþLü
93430484912
38.250,00
N-02-V-125247 Gume za vozila i s njima
-160611
povezani proizvodi, Gume
DIR-11-047
Otvoreni postupak
7.082.478,00
8.711.447,94
12.09.2011.
11.09.2012.
ROBNI CENTAR d.o.o.
52971700497
35.226,87
Uzgojna oprema za
N-02-V-126380 šumarstvo, Tr.roto sitn.
-290611
6(33,602YXþHQD
VP
DIR-11-038
Otvoreni postupak
1.703.822,00
2.129.777,50
29.09.2011.
28.09.2012.
RASCO d.o.o.
12710048305
3.670,00
Rezervni dijelovi i
N-02-V-139163
servisiranje - VALTRA,
-111011
REZERVNI DIJELOVI
DIR-11-065
Otvoreni postupak
285.121,11
356.401,40
12.12.2011.
11.12.2012.
POLJOOPSKRBA0(Ĉ81$52'1$
TRGOVINA d.o.o.
06928938729
6.480,00
3ULERU]DYXþXREORYLQH
N-02-V-139918
OSTALI UTROŠCI
-281010
MATERIJALA
DIR-10-059
Otvoreni postupak
796.493,40
995.616,76
17.01.2011.
16.01.2012.
RUDAR POSEBNA
TRGOVINA d.o.o.
22996889284
6.345,01
27
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
GUME_kamioni i
N-02-V-151766 kamionske prikolice,
-291211
Gume, DIREKCIJA,
1221710,00
DIR-2011-081
Otvoreni postupak
3.469.248,00
Broj objave
Hrvatske šume d.o.o
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
4.336.560,00
24.10.2012.
23.10.2013.
GUMIIMPEX - GRP d.d.
82298562620
3.323.530,25
63744119907
2.343,75
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
BJ-01-11135/04
20.900,00
26.125,00
08.07.2011.
OBRT ZA
POSREDOVANJE U
TRGOVINI SEKUNDARNIM
SIROVINAMA "
21.01.2012.
METALOTEKSTIL ", VL.
67(92Ĉ85Ĉ(9,û
BJELOVAR, MILANA
ŠUFFLAYA 6
Ugovor broj 6.
21.000,00
26.250,00
12.05.2011.
BIONATURA BIDON VODE
d.o.o.
34227393978
262,50
7HKQLþNLSOLQRYL267$/,
UTROŠCI MATERIJALA
BJ-01-11135/42
30.410,00
38.012,50
02.11.2011.
19.11.2012.
MESSER CROATIA PLIN
d.o.o.
32179081874
4.576,89
Ispitivanje
instalacija,strojeva i
XUHÿDMDVSRYHüDQLP
opasnostima, Ostale
usluge
BJ-01-11177/29
69.423,00
86.778,75
12.07.2011.
29.04.2012.
ZAŠTITAINSPEKT d.o.o.
28737940650
150,00
Vulkanizerske usluge-BJIV-VP-PMG-SS, Ostale
usluge
BJ-01-11177/79
44.700,00
55.875,00
15.11.2011.
14.11.2012.
Pajdo d.o.o.
88947026738
3.829,60
104.124,50
130.155,65
15.07.2011.
04.03.2012.
PT d.o.o.
77922862374
1.061,39
195.646,48
244.558,45
20.06.2012.
04.06.2013.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
2.321,59
11779226840
625,00
(NRSDPXþQHNUSH
0DWHULMDO]DþLãüHQMH
održavanje
Voda
UŠP BJELOVAR
Potrošni materijal,
VUHGVWYD]DþLãüHQMHL
EH]DONRKROQDSLüD]DþDMQX
kuhinju UŠP Bjelovar,
0DWHULMDO]DþLãüHQMH
održavanje
BJ-2011-005
Roba široke potrošnje za
Pansion Selce, Roba široke
potrošnje za Pansion Selce
BJ-2012-0045
Održavanje i popravak
NOLPDXUHÿDMD2GUåDYDQMH
LSRSUDYDNNOLPDXUHÿDMD
Otvoreni postupak
BJ-2012-0027
19.865,00
24.831,25
20.06.2012.
10.07.2012.
""MEDIA - M" OBRT ZA
PROIZVODNJU I
3235$9$..8û$16.,+
APARATA I
(/(.7521,ý.(
OPREME, VL. MLADEN
JAHUTKA, BJELOVAR,
TRG HRV.SOKOLA 2A
7RDOHWQLUXþQLFLL:&SDSLU
7RDOHWQLUXþQLFLL:&SDSLU BJ-2012-0005
UŠP BJELOVAR, 57997,00
Otvoreni postupak
47.045,00
58.806,25
19.09.2012.
10.09.2013.
CAPRICORNO, d.o.o.
09517317411
30.991,05
Popravci i održavanje
REMDNDWDQDSRGUXþMX8â3
Bjelovar, Popravci i
održavanje objekata na
SRGUXþMX8â3%MHORYDU
UŠP BJELOVAR, 848689,00
Otvoreni postupak
651.148,50
813.935,63
31.10.2012.
24.10.2013.
INSTALUX d.o.o.
60395264632
299.664,00
BJ-2012-0017
28
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
(NRSDPXþQHNUSH(NR
SDPXþQHNUSH
BJ-2012-0055
23.700,00
29.625,00
02.04.2012.
OBRT ZA
POSREDOVANJE U
TRGOVINI SEKUNDARNIM
SIROVINAMA "
27.03.2013.
METALOTEKSTIL ", VL.
67(92Ĉ85Ĉ(9,û
BJELOVAR, MILANA
ŠUFFLAYA 6
,]UDGDþHSRYD]DYXþQH
VDMOH,]UDGDþHSRYD]D
YXþQHVDMOH
BJ-2012-0069
29.000,00
36.250,00
06.04.2012.
28.03.2013.
OIB
GREDYOMDþD
63744119907
METALRAD VL.DRAŽEN
CUVAJ
Održavanje, loženje i
rukovanje centralnim
grijanjem u LK Babinac,
Usluge održavanja
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWD
BJ-2012-0100
13.400,00
16.750,00
19.03.2012.
TERMODOM" OBRT ZA
INSTALACIJE PLINA,
CENTRALNOG GRIJANJA,
VODOVODA I
31.03.2013.
KNJIGOVODSTVO, VL.
BOŽO GELO, BJELOVAR,
N.PLAVNICE 22
Uzgojni alat, Uzgojni alat
BJ-2012-0049
68.293,00
85.367,25
31.05.2012.
19.04.2013.
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
7.950,00
12.500,00
3282899456
675,00
INTERFORST d.o.o.
18962230085
43.748,75
57284631035
1.013,32
UŠP BJELOVAR
80.550,00
80.550,00
21.05.2012.
26.05.2012.
Zavod za javno zdravstvo
Bjelovarsko-bilogorske
županije
BJ-2012-0057
9.287,01
11.608,78
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
11.147,02
Ležajevi, Ležajevi, UŠP
BJELOVAR, 35600,00
BJ-2012-0058
19.872,11
24.840,26
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
34.626,98
Klinasto remenje, Klinasto
remenje, UŠP BJELOVAR,
35600,00
BJ-2012-0059
8.532,39
10.665,56
14.11.2012.
13.11.2013.
SET d.o.o.
35140755222
7.009,98
.DYDLVOLþQLSURL]YRGL
.DYDLVOLþQLSURL]YRGL8â3
BJELOVAR, 66600,00
BJ-2012-0056
55.128,00
68.910,03
11.07.2012.
09.07.2013.
ŠPAR d.o.o.
19648571702
33.530,47
DIR-2013-
66.942,10
83.677,67
09.05.2013.
31.12.2013.
LAKAR d.o.o.
86480500733
4.308,72
Vulkanizerske usluge
BJ,IV,VP,PMG,SS,
Vulkanizerske usluge
BJ,IV,VP,PMG,SS, UŠP
BJELOVAR, 44861,00
BJ-2012-0900
41.620,00
52.025,00
18.12.2012.
17.12.2013.
"AUTO-IV"
74476247151
38.393,25
Vulkanizerske usluge VG,
Vulkanizerske usluge VG,
UŠP BJELOVAR, 7476,88
BJ-2012-0091
6.359,70
7.949,63
18.12.2012.
17.12.2013.
Obrt za vulkanizaciju i
DXWRPHKDQLNX.QHåHYLü
Hajdinjak"
33335285844
7.763,24
9XONDQL]HUVNHXVOXJHý$
9XONDQL]HUVNHXVOXJHý$
UŠP BJELOVAR, 9346,10
BJ-2012-0097
11.840,00
14.800,00
18.12.2012.
17.12.2013.
9XONDQL]HU.RYDþLü
63834889515
7.300,00
Vulkanizerske usluge GA,
Vulkanizerske usluge GA,
UŠP BJELOVAR, 11215,32
BJ-2012-0098
9.501,00
11.876,25
18.12.2012.
17.12.2013.
CROATIA PROTEKT d.o.o.
14030617595
8.325,00
Vulkanizerske usluge
SI,PA, Vulkanizerske
usluge SI,PA, UŠP
BJELOVAR, 9346,10
BJ-2012-0099
7.051,54
8.814,44
18.12.2012.
17.12.2013.
3ULMHYR]QLþNLREUW-RVLS
Krajcer
31634051014
4.012,29
Cijepljenje protiv krpelja,
Cijepljenje protiv krpelja
BJ-2012-0019
Semerinzi, Semerinzi, UŠP
BJELOVAR, 35600,00
UGOVOR O CATERING
USLUGAMA, Troškovi
reprezentacije, Hrvatske
šume d.o.o, 2641062,00
Otvoreni postupak
29
UŠP BJELOVAR
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vulkanizerske usluge GP,
Vulkanizerske usluge GP,
UŠP BJELOVAR, 7476,88
BJ-2012-0094
7.832,00
vulkanizerske usluge
'$Ĉ89XONDQL]HUVNH
XVOXJH'$Ĉ88â3
BJELOVAR, 18692,20
BJ-2012-0093
Vulkanizerske usluge LI,
Vulkanizerske usluge LI,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
9.790,00
18.12.2012.
17.12.2013.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
5.312,12
15.770,00
19.712,50
18.12.2012.
17.12.2013.
FLAGOR d.o.o.
42812266790
11.253,50
BJ-2012-0095
6.250,00
7.812,50
18.12.2012.
17.12.2013.
Vulkanizerska radnja "DS",
vl. Dario Savi,
60552260636
1.075,00
Vulkanizerske usluge VR,
Vulkanizerske usluge VR,
UŠP BJELOVAR, 9346,10
BJ-2012-0096
7.160,00
8.950,00
18.12.2012.
17.12.2013.
"JENDRIŠ"-OBRT ZA
PROIZVODNJU,USLUGE I
TRGOVINU
81527148183
2.632,50
201/S 0020014458
Alat i pribor, Alat i pribor
BJ-2012-0003
Otvoreni postupak
214.792,70
268.491,19
13.06.2012.
10.06.2013.
COMET d.o.o. - Podružnica
Bjelovar
48249084626
134.386,06
2012/S 0020008386
6YMHWORYXþHQRåHOMH]R2
BJ-2012-0051
6YMHWORYXþHQRåHOMH]R2
Otvoreni postupak
220.500,00
275.625,00
03.07.2012.
16.05.2013.
RETA d.o.o.
01201898816
129.197,25
2012/S 0020052750
Akumulatori, Akumulatori,
UŠP BJELOVAR, 78471,40
BJ-2012-0002
Otvoreni postupak
65.820,00
82.275,00
17.10.2012.
09.10.2013.
TRGOMETAL d.o.o.
26004523816
74.616,46
2012/S 0020053992
&ULMHYDKLGUDXOLþQD&ULMHYD
KLGUDXOLþQD8â3
BJELOVAR, 181560,00
BJ-2012-0007
Otvoreni postupak
155.676,60
194.595,99
26.09.2012.
24.09.2013.
RADINOST d.o.o.
79433617986
202.079,71
0,00
0,00
26.01.2012.
25.01.2013.
K.S.U. COMPANY d.o.o.
34976993601
2.167,00
Broj objave
UŠP BUZET
Ugovor o servisiranju Canon, Lexmark, Ricoh,
;HUR[8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad
Ugovor o održavanjuGrupa 11
$XWRPHKDQLþDUVNLUDGRYLL
nabava zamj.rez.dijelova i
potrošnog materijala u
š.Skrad, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
Vrsta postupka
2/28-2012
Neto (kn)
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP DELNICE
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
23.500,00
29.375,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
$8720(+$1,ý$56.(
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
59.512,15
Održavanje vozila-Grupa
$XWRPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava
zamj.rezer.dijelova i
DE-2012-0007
potrošnog materijala u
ã7UãüH2GUåDYDQMHYR]LOD
UŠP DELNICE, 650000,00
Otvoreni postupak
31.000,00
38.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
ŠUMARSTVO I
ŠUMARSKE USLUGE
91046475569
67.320,47
Ugovor - roba široke
potrošnje, Roba široke
potrošnje, UŠP DELNICE,
130757,00
DE-OSRŠP-2012
-001
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
85.924,00
106.904,78
06.09.2012.
05.09.2013.
ZOJA d.o.o.
50154879693
68.552,26
Ugovor - nabava goriva za
ãXPDULMH*HURYRL7UãüH
Ostali materijali mgp, UŠP
DELNICE, 400000,00
DE-OSG-2012001
Otvoreni postupak
746.278,90
932.848,63
19.09.2012.
18.09.2013.
PROTEKTOR - BANDAG .$7$/,1,ûGRR
25076091996
488.622,35
Kupoprodajni ugovor robeVijci,limovii i cijevi, MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
11.723,70
14.654,63
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
29.782,32
30
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o kupoprodaji
robe-Grupa 2 rezervni
dijelovi za prikolice, MGPza radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
130.150,00
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 1-elektromaterijal,
MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
Kupoprodajni ugovor
Potrošni materijal za
PHKDQLþNHUDGLRQH*UXSD
6, MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Kupoprodajni ugovor
Grupa 5 Rezervni dijelovi
]DJUDÿHYLQVNHVWURMHYH
MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP DELNICE
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
162.687,50
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
182.156,56
11.426,60
14.283,26
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
35.131,96
Otvoreni postupak
29.924,10
37.405,13
21.12.2012.
20.12.2013.
AUTO-SAFIR d.o.o. za
trgovinu i usluge
33548604975
163.704,30
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
72.380,00
90.475,00
21.12.2012.
20.12.2013.
FINVEST CORP d.d.
ý$%$5
40819225982
28.644,12
Kupoprodajjni ugovor
Grupa 4- Alat i sitan
LQYHQWDU]DPHKDQLþNH
radionice, MGP-za
radionu,rez.dijelovi, UŠP
DELNICE, 1000000,00
DE-2012-0010
Otvoreni postupak
24.742,60
30.928,26
21.12.2012.
20.12.2013.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
20.815,03
Ugovor - vulkanizerske
usluge Grupa 5 šumarija
Gomirje, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.018,00
3.772,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
1.657,50
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 8 šumrija
Mrkopalj, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.530,00
4.412,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
2.455,57
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 10 šumarija
Ravna Gora, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.398,00
4.247,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
3.616,25
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 12 šumarija
Skrad, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
2.990,00
3.737,50
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
1.897,50
Ugovor -vulkanizerske
usluge Grupa 14 šumarija
Vrbovsko, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
5.980,00
7.475,00
07.01.2013.
06.01.2014.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
3.256,25
31
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 16 RJ MGP,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
30.050,00
Ugovor-vulkanizerske
XVOXJH*UXSD6WUXþQH
službe, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 6 šumarija
Lokve, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 3 šumarija
Fužine, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP DELNICE
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
37.562,50
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
48.626,25
8.200,00
10.250,00
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
5.874,98
Otvoreni postupak
2.830,00
3.537,50
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
3.056,25
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.520,00
4.400,00
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
3.446,25
Ugovor - vulkanizerske
usluge Grupa 2 šumarija
Delnice, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
5.570,00
6.962,50
07.01.2013.
06.01.2014.
"GUMI SERVIS"
17296867959
7.156,25
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 1 šumarija
Crni lug, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.150,00
3.937,50
07.01.2013.
06.01.2014.
ŠUMARSTVO I
ŠUMARSKE USLUGE
91046475569
4.062,50
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 13 šumarija
7UãüH9XONDQL]HUVNH
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
2.800,00
3.500,00
07.01.2013.
06.01.2014.
ŠUMARSTVO I
ŠUMARSKE USLUGE
91046475569
1.150,00
Ugovor-vulkanizerske
usluge Grupa 9 šumarija
Prezid, Vulkanizerske
usluge, UŠP DELNICE,
120000,00
DE.2012-0013
Otvoreni postupak
3.330,00
4.162,50
07.01.2013.
06.01.2014.
"ŠTOP"
5514406175
2.105,00
Prijevoz drvnih
sortimenata-šumarija Crni
Lug, Prijevoz drvnih
sortimenata, UŠP
DELNICE, 1866159,00
DE-2012-0024
Otvoreni postupak
33.856,13
42.320,16
18.06.2012.
$87235,-(92=1,ý.,
OBRT "MARIN"
01187588499
42.891,81
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/01
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
39.000,00
48.750,00
07.10.2011.
06.10.2012.
PIK VRBOVEC-MESNA
INDUSTRIJA d.d.
78909170415
7.392,18
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/01
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
50.000,00
62.500,00
07.10.2011.
06.10.2012.
MESNICA ŠAFAR
41726500587
7.392,18
32
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/02
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
50.000,00
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/03
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/04
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP DELNICE
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
62.500,00
07.10.2011.
06.10.2012.
75*29$ý.,2%57
0(61,&$-(5%,û
87017706406
6.386,95
20.000,00
25.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
INGRO, d. o. o.
40069075951
4.704,26
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
4.000,00
5.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
OBRT ZA PROIZVODNJU I
86/8*(.27$ý
4472933570
600,00
DE-08-IB/111583/06
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
10.000,00
12.500,00
07.10.2011.
06.10.2012.
MILMAN d.o.o.
59744512982
4.346,25
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/08
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
100.000,00
125.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
LEDO d.d.
87955947581
89.262,38
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/10
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
100.000,00
125.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
PERT d.o.o.
42255248046
13.605,87
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/13
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
20.000,00
25.000,00
07.10.2011.
06.10.2012.
BON -TON d.o.o.
52931027628
1.530,00
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/15
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
15.000,00
18.750,00
07.10.2011.
06.10.2012.
COCA-COLA HBC
HRVATSKA d.o.o.
00228269289
6.248,34
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/16
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
50.000,00
62.500,00
21.09.2011.
MESARSKO .2%$6,ý$56.,2%57
-26,32/(7,û
20.09.2012.
9$5$ä',1=$*5(%$ý.$
39
03430301723
16.751,96
Nabava roba za potrebe RJ
"Ugostiteljstvo i turizam
Delnice", OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
DE-08-IB/111583/17
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
100.000,00
125.000,00
12.12.2011.
11.12.2012.
KONZUM d.d.VELPRO
29955634590
184.003,60
Vulkanizerske usluge
Grupa 4 šumarija Gerovo,
Vulkanizerske usluge, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0013
Otvoreni postupak
3.960,00
4.950,00
07.01.2013.
06.01.2014.
0(+$1,.$3$-1,û
04721341810
300,00
Ugovor o kupoprodaji
robe-kontejneri, Stambeni
kontejner EFNS, UŠP
DELNICE, 350000,00
DE.-2012-0021
Otvoreni postupak
189.000,00
236.250,00
14.12.2012.
Tehnix d.o.o.
78013846555
236.250,00
DIR-20130001_5
Otvoreni postupak
120.761,42
150.951,78
18.07.2013.
2%57=$6-(ý8,
,=9/$ý(1-('591,+
SORTIMENATA
10810581364
14.430,80
Ugovor o pružanju usluga,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
33
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
UŠP DELNICE
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Ugovor o pružanju usluga,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_5
Otvoreni postupak
56.775,08
70.968,85
18.07.2013.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "NEVIO"
72908386142
0,00
Ugovor o pružanju usluga,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_5
Otvoreni postupak
87.548,50
109.435,63
18.07.2013.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE"TIHO"
34608692603
51.568,84
Ugovor o pružanju usluga,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_5
Otvoreni postupak
365.303,00
456.628,75
19.07.2013.
Obavljanje javnog prijevoza
VWYDULYO5DGXORYLü
Nikola,Gomirje,Jove
Mamule br. 78.,
59521817544
209.469,88
Ugovor o pružanju usluga,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_5
Otvoreni postupak
49.349,92
61.687,40
19.07.2013.
Poljoprivredno-šumarska
]DGUXJD7UãüH
71226936939
58.057,28
Ugovor o pružanju usluga
ã*RPLUMH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130161_2
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
101.746,20
127.182,75
22.08.2013.
$âý,û2%57=$6-(ý8,
98ý8
20856569636
126.935,97
Pridobivanje drva iz šume
OS SI_01-11-1197/35 Šumarije Ravna Gora i
9UERYVNR3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-2013-1025
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
633.894,74
792.368,43
31.07.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
56.890,93
8JRYRURL]YRÿHQMX
radova-vlake
3UH]LG6NUDG7UãüH
Izrada vlaka, Hrvatske
šume d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0057
Otvoreni postupak
358.401,05
448.001,32
01.08.2013.
ZR"ZIDAR"
17664423024
163.301,54
8JRYRURL]YRÿHQMX
radova-zamjena stolarije
na upravnoj zgradi UŠP
Delnice, Upravne zgrade
UŠP Delnice, Hrvatske
šume d.o.o, 1220000,00
DIR-2013-0201
Otvoreni postupak
585.127,00
731.408,75
02.07.2013.
LOKVE d. o. o.
02142627571
508.334,86
91989769991
641.476,99
Predmet ugovora
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
8JRYRURL]YRÿHQMX
radova- vlake (Fužine,
Gomirje,Klana), Izrada
vlaka, Hrvatske šume
d.o.o, 7758919,00
DIR-2013-0057
Otvoreni postupak
575.485,00
719.356,26
01.08.2013.
'292Ĉ$2%57=$
*5$Ĉ(9,1$56792,
ŠUMARSTVO, IVICA
'292Ĉ$129,
VINODOLSKI, TRG IVANA
0$ä85$1,û$
Pridobivanje drva iz šume
temeljem OS SI_SI-01-111197/35 - šumarije Skrad,
Ravna Gora, Vrbovsko i
5LMHND3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-2013-1028
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.087.116,55
1.358.895,69
30.08.2013.
',929,ûFR
41557287619
37.607,54
Ugovor o nabavi goriva za
ãXPDULMH*HURYRL7UãüH
Benzin, Hrvatske šume
d.o.o, 11727287,00
DIR-2013-1040
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
719.920,00
899.900,00
21.10.2013.
PROTEKTOR - BANDAG .$7$/,1,ûGRR
25076091996
97.605,07
34
20.10.2014.
Broj objave
2012/S 0020041218
UŠP DELNICE
2012/S 0020007129
2012/S 0020015619
2012/S 0020020868
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijala Grupa 1
šumarija Crni Lug,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
26.200,00
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijala Grupa 2
šumarija Delnice,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijala Grupa 3
šumarija Fužine,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Prijevoz drvnih
sortimenata-Grupa 7
šumarija Klana, Prijevoz
drvnih sortimenata, UŠP
DELNICE, 1866159,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
32.750,00
28.08.2012.
27.08.2013.
0(+$1,.$3$-1,û
04721341810
45.049,34
65.150,00
81.437,50
28.08.2012.
27.08.2013.
OBRT ZA
$8720(+$1,ý$56.(
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
235.001,49
Otvoreni postupak
22.000,00
27.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
BRAVARSKO-TOKARSKA
RADNJA VL. MAMULA
LJUBOMIR
60245605533
22.318,00
DE-2012-024
Otvoreni postupak
70.664,87
88.331,09
05.06.2012.
$87235,-(92=1,ý.,
OBRT "RASPOR" vl.
ZORAN RASPOR
84730151378
20.662,87
Prijevoz drvnih
sortimenata-Grupa 3
šumarija Fužine I, Prijevoz
drvnih sortimenata, UŠP
DELNICE, 1866159,00
DE-2012-024
Otvoreni postupak
126.194,21
157.742,76
11.06.2012.
Obrt za prijevoz i trgovinu
„Miha“
92760093547
68.598,05
Prijevoz drvnih
sortimanata-Grupa 4
šumarija Fužine II, Prijevoz
drvnih sortimenata, UŠP
DELNICE, 1866159,00
DE.2012-024
Otvoreni postupak
131.828,68
164.785,85
11.06.2012.
2%57=$6-(ý8
PRIJEVOZ I TRGOVINU
"MILOŠ", DARIO MILOŠ
51785442398
61.632,95
Prijevoz drvnioh
sortimenata- Grupa 11
šumarija Rijeka, Prijevoz
drvnih sortimenata, UŠP
DELNICE, 1866159,00
DE-2012-024
Otvoreni postupak
176.674,85
220.843,56
05.06.2012.
KIESERIT d.o.o.
60189709904
3.453,25
Ugovor o kupoprodaji robe
-šumarski alat, Šumarski
alat, UŠP DELNICE,
160857,00
DE-2012-0005
Otvoreni postupak
137.965,70
172.457,14
27.06.2012.
26.06.2013.
UGOPLAST
14870127269
158.916,30
Grupa 6 - Vodoinstalaterski
radovi, Održavanje
gr.objekata, UŠP DELNICE,
889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
68.105,00
85.131,25
24.07.2012.
23.07.2013.
TERMOTEH d.o.o.
60182957937
40.237,50
Grupa 2 Krovne
konstrukcije i
NURYRSRNULYDþNLUDGRYL
Održavanje gr.objekata,
UŠP DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
268.110,00
335.137,50
24.07.2012.
35
2EUWQLþND]DGUXJD.DUORYDF
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
50.678,09
Broj objave
2012/S 0020020868
2012/S 0020034192
UŠP DELNICE
2012/S 0020041181
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
*UXSD/LþLODþNLUDGRYL
Održavanje gr.objekata,
UŠP DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
68.650,00
Grupa 3 Limarski radovi,
Održavanje gr.objekata,
UŠP DELNICE, 889837,00
DE-2012-0002
Otvoreni postupak
Okvirni sporazum za
nabavu kukuruza, Nabava
kukuruza, UŠP DELNICE,
240275,00
DE-2012-0023
Ugovor o održavanju
vozila-grupa 10
$XWRPHKDQLþDUVNLUDGRYLL
nabava zamj.rezer.dijelovi i
potrošni materijal u
šumariji Ravna Gora,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
85.812,50
24.07.2012.
23.07.2013.
ZAVRŠNI RADOVI U
*5$Ĉ(9,1$56798785.
VALTER
07765006198
56.486,26
74.300,00
92.875,00
24.07.2012.
23.07.2013.
LIM-GRADNJA d.o.o.
21756051779
15.997,40
Otvoreni postupak
240.275,00
300.343,75
01.08.2012.
31.07.2014.
OPG Zvonko Sabo
32448418564
352.375,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
35.800,00
44.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
.$/ý,û$872GRR
12125289040
53.112,66
Ugovor o održavanju vozila
Grupa 1 DXWRPHKDQLþDUVNLUDGRYLL
nabava zamjenskih
dijelova i potrošnog
materijala u šumariji Crni ,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
26.000,00
32.500,00
03.09.2012.
02.09.2013.
$8720(+$1,ý$56.,
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
67.861,67
Ugovor o održavanju
vozila- Grupa 2
$XWRPHKDQLþUDGRYLL
nabava zamj.dijelova i
potrošnog materijala
š.Delnice, Održavanje
vozila, UŠP DELNICE,
650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
46.200,00
57.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
$8720(+$1,ý$56.(
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
104.796,36
Ugovor o održavanju vozila
*UXSD$XWRPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava
zamj.dijelova i potrošnog
DE-2012--0007
materijala šumarija Fužine,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
Otvoreni postupak
26.000,00
32.500,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ZA
VULKANIZERSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
ý(%8+$5
91952184896
46.615,05
Ugovor o održavanju vozila
*UXSD$XWRPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava
zamj.rezervnih dijelova i
potrošnog materijala,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.000,00
46.250,00
03.09.2012.
02.09.2013.
0(+$1,.$3$-1,û
04721341810
32.154,46
Ugovor o održavanju
vozila-Grupa 6
$XWRPHKDQLþDUVNLUDGRYLL
nabava zamj.rezer.dijelova
i potrošnog materijala za
šumariju Rijeka i Klana,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
32.000,00
40.000,00
03.09.2012.
02.09.2013.
AFRO d. o. o.
42046322633
85.447,30
36
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
UŠP DELNICE
2012/S 0020041181
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o održavanju
vozila-Grupa 7
$XWRPHKDQLþDUVNLUDGRYLL
nabava zamj.rez.dijelova
ipotrošnog matarijala u
âXPDULML/RNYHL6WUXþQLP
službama, Održavanje
vozila, UŠP DELNICE,
650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
34.500,00
Ugovor o održavanju
vozila- Grupa 8
$XWRPHKDQLþDUVNLUDGRYLL
nabava zamj.rez.dijelova i
potrošnog materijal u š.
Mrkopalj, Održavanje
vozila, UŠP DELNICE,
650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
Ugovor o održavanju
vozila- Grupa 9
$XWRPHKDQLþDUVNL
radovi,nabava
zamj.rez.dijelova i
potrošnog materijala u
š.Prezid, Održavanje
vozila, UŠP DELNICE,
650000,00
DE-2012-0007
Ugovor o održavanju
vozila-Grupa 13
$XWRPHKDQLþDUVNLUDGRYLL
nabava zamj.rezervnih
dijlova i potrošnog
materijala u š. Vrbovsko,
Održavanje vozila, UŠP
DELNICE, 650000,00
Ugovor o održavanju vozila
- Grupa 14 Autolimarski i
autolakirerski radovi i
potrošni materijal
Š.Delnice,Lokve,Fužine,Mrk
RSDOM&UQL/XJL6WUXþQH
službe, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
43.125,00
03.09.2012.
02.09.2013.
$8720(+$1,ý$56.,
OBRT "AUTOSERVIS
PETROV"
86971774849
40.859,81
39.000,00
48.750,00
04.09.2012.
03.09.2013.
OBRT ZA
VULKANIZERSTVO,
PRIJEVOZ I TRGOVINU
ý(%8+$5
91952184896
26.539,86
Otvoreni postupak
38.200,00
47.750,00
03.09.2012.
02.09.2013.
"ŠTOP"
5514406175
91.363,39
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
37.600,00
47.000,00
03.09.2012.
02.09.2013.
.$/ý,û$872GRR
12125289040
38.178,46
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
38.500,00
48.125,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ''AUTOLIMARIJA
PIRC "
22796541952
60.651,50
Ugovor o održavanju
vozila-Grupa 15
Autolimarski i
autolakirerski radovi i
DE-2012-0007
nabava potrošnog
PDWHULMDODã*HURYR7UãüHL
Prezid, Održavanje vozila,
UŠP DELNICE, 650000,00
Otvoreni postupak
37.000,00
46.250,00
03.09.2012.
02.09.2013.
A.C. PRISTAVNIK
72824277065
7.375,00
37
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP DELNICE
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020041181
Ugovor o održavanju
vozila-Grupa 16
Autolimarski i
autolakir.radovi i nabava
potrošnog materijala u
š.Vrbovsko,.Gomirje,Ravna
Gora i Skrad, Održavanje
vozila, UŠP DELNICE,
650000,00
DE-2012-0007
Otvoreni postupak
33.500,00
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijal Grupa 5 šumarija
Gomirje, Održavanje
traktora, UŠP DELNICE,
500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijala Grupa 6
šumarija Mrkopalj i Lokve,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Ugovo o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava otrošnog
materijala Grupa 7
šumarija Prezid,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
2012/S 0020041218
2012/S 0020053186
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
41.875,00
03.09.2012.
02.09.2013.
OBRT ''AUTOLIMARIJA
PIRC "
22796541952
720,00
22.000,00
27.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
BRAVARSKO-TOKARSKA
RADNJA VL. MAMULA
LJUBOMIR
60245605533
55.075,00
Otvoreni postupak
55.350,00
69.187,50
28.08.2012.
27.08.2013.
OBRT ZA
$8720(+$1,ý$56.(
USLUGE ''AUTOUSLUGA''
66028704287
36.866,33
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
27.600,00
34.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
"ŠTOP"
5514406175
168.450,70
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijala grupa 8
šumarija Ravna Gora,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
40.560,00
50.700,00
28.08.2012.
27.08.2013.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
12.810,19
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijala Grupa 9
šumarija Skrad,
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
40.560,00
50.700,00
28.08.2012.
27.08.2013.
SIMTEX d.o.o.
80314276224
74.223,84
Ugovor o održavanju
WUDNWRUDPHKDQLþDUVNL
radovi i nabava potrošnog
materijala grupa 10
ãXPDULMD7UãüH
Održavanje traktora, UŠP
DELNICE, 500000,00
DE-2012-0008
Otvoreni postupak
27.600,00
34.500,00
28.08.2012.
27.08.2013.
ŠUMARSTVO I
ŠUMARSKE USLUGE
91046475569
87.618,91
8JRYRURL]YRÿHQMX
radova-izrada i
postavljanje prijelaza ,
Komunalne usluge, UŠP
DELNICE, 243630,00
DE-2012-0028
Otvoreni postupak
140.600,00
175.750,00
24.09.2012.
PK d. o. o.
07930503403
149.795,45
38
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP DELNICE
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020085953
Ugovor - protektiranje
guma za potebe RJ MGP,
Protektiranje, UŠP
DELNICE, 120000,00
DE-2012-0012
Otvoreni postupak
107.330,00
2012/S 0020085984
Ugovor o kupoprodaji
robe-filteri, MGP filteri za
radne strojeve, UŠP
DELNICE, 117568,00
DE-2012-0017
Otvoreni postupak
Ugovor o kupoprodaji robe
Grupa 4 Rezervni dijelovi
za prikolice, REZERVNI
DIJELOVI
DE-2011-022
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
134.162,50
02.01.2013.
31.12.2013.
PROTEKTOR - BANDAG .$7$/,1,ûGRR
25076091996
82.465,00
53.637,31
67.046,80
09.01.2013.
08.01.2014.
MOTOMARINER d.o.o.
97340283479
72.856,88
Otvoreni postupak
169.701,40
212.126,75
07.11.2011.
06.11.2012.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
7.185,80
DE-2011-022
Otvoreni postupak
22.654,90
28.318,64
07.11.2011.
06.11.2012.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
1.556,25
DE-2011-027
Otvoreni postupak
3.060,00
3.825,00
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
200,00
DE-2011-027
Otvoreni postupak
13.200,00
16.500,00
27.12.2011.
26.12.2012.
"GUMI SERVIS"
17296867959
1.637,50
DE-2011-029
Otvoreni postupak
48.301,41
60.376,88
09.01.2012.
08.01.2013.
MOTOMARINER d.o.o.
97340283479
763,02
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
163.555,45
204.444,31
08.02.2013.
6/$'29$ý$GRR
55737362374
205.302,52
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
119.946,94
149.933,68
08.02.2013.
PRIJEVOZNIK MILAN
+(û,029,û*263,û
%XGDþND
16868402233
148.800,90
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
132.687,00
165.858,75
08.02.2013.
.26$YO$QWH3RFUQLü
17373560972
173.516,42
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.410,85
123.013,56
08.02.2013.
TOMI d.o.o.
24569834491
113.518,27
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.543,99
123.179,99
08.02.2013.
TOMI d.o.o.
24569834491
90.647,21
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
79.085,10
98.856,38
08.02.2013.
SANAC d.o.o.
99410889025
88.948,25
N-02-V-131781
Ugovor o kupoprodaji robe
-080811
Grupa 7 Alat i sitan
inventar za radionice,
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
Vulkanizerske usluge za
š.Crni Lug - grupa 1,
N-16-M-141065 Ostale usluge
-251011
Vulkanizerske usluge za RJ
MGP-grupa 15, Ostale
usluge
Nabava filtera za radne
N-16-M-147167
strojeve RJ MGP , OSTALI
-061211
UTROŠCI MATERIJALA
8â3*263,û
39
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
150.649,35
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
161.098,80
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
08.02.2013.
SANAC d.o.o.
99410889025
212.947,79
201.373,50
08.02.2013.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
201.359,99
102.527,62
128.159,53
08.02.2013.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
720(YO.DWLFD%DEXULü
64829523952
127.653,31
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
79.125,75
98.907,19
08.02.2013.
'$629,ûGRR
30141141533
77.214,38
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
200.032,12
250.040,15
08.02.2013.
*UDÿHYLQVNLREUWQLN.5(â2
*$%5,û
44425329452
234.417,88
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.902,75
263.628,44
05.09.2012.
'$629,ûGRR
30141141533
72.073,31
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.221,15
156.526,44
05.09.2012.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
720(YO.DWLFD%DEXULü
64829523952
89.990,09
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica, UŠP
*263,û
GS-2012-0010
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.000,00
60.000,00
10.09.2012.
/,ý.$79251,&$9$31$
d.o.o.
92618981627
43.232,49
lomljeni i drobljeni kamen,
Mat. za održavanje
šum.prometnica, UŠP
*263,û
GS-2012-0010
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.400,00
28.000,00
10.09.2012.
Alancommerce d.o.o.
97750263631
21.890,00
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
157.832,00
197.290,00
26.07.2013.
ADMAOR obrt za
proizvodnju i usluge
18889083807
183.589,02
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
238.135,00
297.668,75
26.07.2013.
2EUW]DVMHþXLL]YODNX
drvnih sortimenata BOŽINA,
YO6UHüNR1HNLü
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
238.675,00
298.343,75
26.07.2013.
Gacka dolina PZ
53794325531
129.764,97
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
17.888,00
22.360,00
26.07.2013.
Obrt za izvlaku oblovine
MALA KAPELA vl. Darko
Šumonja
76172699759
24.534,72
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
559.744,46
699.680,58
26.07.2013.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
355.879,02
188.311,69
Datum
sklapanja
40
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
225.007,80
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
403.959,65
504.949,56
26.07.2013.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
358.289,20
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
140.966,00
176.207,50
26.07.2013.
OBRT JURKAN vl. Ivica
.RYDþLü
84628619771
174.799,76
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
849.005,67
1.061.257,09
26.07.2013.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
459.203,48
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
125.697,98
157.122,48
26.07.2013.
67,3$1,û86/8ä1,2%57
YOäHOMNR9XNHOLü
62970514555
155.656,77
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
199.584,00
249.480,00
21.10.2013.
2%579$/,1ý,ûYO
6QMHåDQD9DOLQþLü
12006637607
125.331,41
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_06
Otvoreni postupak
116.954,00
146.192,50
26.07.2013.
VITAL d.o.o.
53118276292
44.036,29
Izrada vlaka, Izrada vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
7758919,00
Otvoreni postupak
110.170,00
137.712,50
29.08.2013.
PRIJEVOZNIK LUKA
%$%85,û*263,û
70318970951
151.974,44
Izrada vlaka, Izrada vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
7758919,00
Otvoreni postupak
111.436,35
139.295,44
29.08.2013.
TOMI d.o.o. za
JUDÿHYLQDUVWYRWUJRYLQXL
usluge
24569834491
122.576,74
Izrada vlaka, Izrada vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
7758919,00
Otvoreni postupak
200.539,74
250.674,67
29.08.2013.
ZAJEDNICA
PONUDITELJA:PRO
6,/9$%$%,û$5%25,
KRT
45213714363
239.401,18
00633124187
265.886,72
Predmet ugovora
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Izrada vlaka, Izrada vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
7758919,00
Otvoreni postupak
197.889,00
247.361,25
29.08.2013.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
Izrada vlaka, Izrada vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
7758919,00
Otvoreni postupak
377.013,49
471.266,86
29.08.2013.
Innecto d.o.o.
19968679982
336.388,04
Izrada vlaka, Izrada vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
7758919,00
Otvoreni postupak
100.337,02
125.421,28
29.08.2013.
ŽELJO Autoprijevoz,
JUDÿHYLQVNLL]HPOMDQLUDGRYL
64675616393
36.281,50
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
204.429,00
255.536,25
17.01.2013.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
255.883,91
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
279.214,00
349.017,50
17.01.2013.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
357.570,16
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
109.839,43
137.299,29
12.12.2011.
67,3$1,û86/8ä1,2%57
YOäHOMNR9XNHOLü
62970514555
4.115,63
41
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
321.988,00
402.485,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
457.114,00
Šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
Datum
sklapanja
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
17.01.2013.
75*29$ý.,2%57
*$-20$5,-$0,.,û
-26,3'2/.$5/29$ý.$
15
14240975813
381.450,41
571.392,50
12.12.2011.
Obrt Bagrem vl. Josica
'HYþLü
68238428205
65.048,54
457.114,00
571.392,50
12.12.2011.
6-(û$-2-$
59159350013
65.048,54
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
250.310,00
312.887,50
17.01.2013.
2EUW6DQMDYO'DUNR6HUWLü
30207286150
323.328,70
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.929,00
116.161,25
12.12.2011.
â$17,ûGRR
03433944369
21.759,34
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
327.058,00
408.822,50
17.01.2013.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
397.163,49
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.991,92
367.489,90
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
444.774,29
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
267.697,66
334.622,07
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
359.200,03
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
203.366,64
254.208,30
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
267.020,58
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
211.478,42
264.348,03
24.05.2012.
67,3$1,û86/8ä1,2%57
YOäHOMNR9XNHOLü
62970514555
119.412,95
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.150,00
262.687,50
26.06.2012.
75*29$ý.,2%57
*$-20$5,-$0,.,û
-26,3'2/.$5/29$ý.$
15
14240975813
32.661,29
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
50.417,53
63.021,91
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
61.852,62
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
134.251,11
167.813,89
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
44.791,72
42
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
171.321,37
214.151,71
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.114,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/OS
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
17.10.2012.
Karakaš d.o.o.
40368068850
175.542,78
65.142,50
17.10.2012.
2EUW6DQMDYO'DUNR6HUWLü
30207286150
11.997,81
173.850,00
217.312,50
17.10.2012.
Obavljanje javnog prijevoza
VWYDULYO5DGXORYLü
Nikola,Gomirje,Jove
Mamule br. 78.,
59521817544
221.669,98
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.991,00
22.488,75
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
7.073,00
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.400,00
21.750,00
17.01.2013.
Šumarski obr
3/(0(1ý(9,ûYO,OLMD
0HGLü
73011786755
16.799,70
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.12.2011.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
89.430,50
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.01.2013.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
371.501,65
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.01.2013.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
190.893,34
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
720.289,00
900.361,25
26.06.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
140.861,23
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
41.160,00
51.450,00
26.06.2012.
Šumarski obr
3/(0(1ý(9,ûYO,OLMD
0HGLü
73011786755
11.250,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
307.470,00
384.337,50
27.08.2012.
Šumarski obr
3/(0(1ý(9,ûYO,OLMD
0HGLü
73011786755
88.916,76
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/04
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.10.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
00633124187
25.638,37
654.402,00
299.390,12
146.958,00
49.720,00
818.002,50
374.237,65
183.697,50
62.150,00
Datum
sklapanja
43
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.11.2012.
USLUGE U ŠUMARSTVU I
GRADITELJSTVU
TRGOVINA I
UGOSTITELJSTVO vl. Djak
Jozo
44.049,60
55.062,00
00633124187
54.773,65
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
308.623,00
385.778,75
12.12.2011.
Butorac d.o.o.
99619187545
35.393,25
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
128.971,72
161.214,65
17.01.2013.
0DUWLQSULMHYR]QLþNLREUWYO
0DUWLQ-HOLQLü
08810386018
167.191,36
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
176.264,00
220.330,00
17.01.2013.
Butorac d.o.o.
99619187545
232.905,38
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
258.837,00
323.546,25
17.01.2013.
Butorac d.o.o.
99619187545
274.808,62
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.063,70
30.079,63
17.01.2013.
6-(ý$,,=126'59$YO
+DOLP3DãLü
74069570911
30.164,50
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
230.205,62
287.757,03
17.01.2013.
6/$'29$ý$GRR
55737362374
37.523,58
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
237.189,00
296.486,25
26.06.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
26.090,20
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
111.264,00
139.080,00
27.08.2012.
6MHüDLL]YODNDGUYDNRQMLPD
YO9LQNR.DODãHYLü
40362000016
56.023,16
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
47.822,04
59.777,55
26.06.2012.
0DUWLQSULMHYR]QLþNLREUWYO
0DUWLQ-HOLQLü
08810386018
47.442,50
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.819,75
61.024,69
17.10.2012.
Butorac d.o.o.
99619187545
22.247,43
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
191.664,00
239.580,00
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
251.944,30
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
259.593,21
324.491,51
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
283.630,50
Neto (kn)
Datum
sklapanja
44
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
8â3*263,û
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
240.220,94
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
212.067,87
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.437,91
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
333.835,05
265.084,84
24.05.2012.
"FILMA"
$87235,-(92=1,ý.,
OBRT, vl. MARINKO
),/,329,û*5$ý$&
KNEZA TRPIMIRA 19
87034442741
74.137,83
494.530,00
618.162,50
17.01.2013.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
909.712,88
739.727,00
924.658,75
17.01.2013.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
1.808.430,18
36.797,39
26.06.2012.
"FILMA"
$87235,-(92=1,ý.,
OBRT, vl. MARINKO
),/,329,û*5$ý$&
KNEZA TRPIMIRA 19
87034442741
70.411,69
15.534,73
19.418,41
26.06.2012.
Zidarsko - fasaderski obrt
-XULüYO=ODWNR-XULü
76220809017
3.570,78
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
334.512,00
418.140,00
17.01.2013.
6-(ý$,,=126'59$YO
+DOLP3DãLü
74069570911
256.125,75
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
113.341,90
141.677,38
17.01.2013.
6/$'29$ý$GRR
55737362374
125.314,03
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
274.847,00
343.558,75
17.01.2013.
6/$'29$ý$GRR
55737362374
718.814,72
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
414.573,00
518.216,25
17.01.2013.
6/$'29$ý$GRR
55737362374
489.695,13
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
179.253,70
224.067,13
17.10.2012.
6-(ý$,,=126'59$YO
+DOLP3DãLü
74069570911
189.823,14
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
176.259,00
220.323,75
17.01.2013.
OBRT JURKAN vl. Ivica
.RYDþLü
84628619771
219.481,89
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
207.802,00
259.752,50
12.12.2011.
VITAL d.o.o.
53118276292
34.504,00
300.276,18
Datum
sklapanja
45
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
199.207,06
249.008,83
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
152.752,60
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
Datum
sklapanja
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
17.01.2013.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
234.267,25
190.940,75
17.01.2013.
VITAL d.o.o.
53118276292
190.754,71
86.160,00
107.700,00
17.01.2013.
Obrt Bagrem vl. Josica
'HYþLü
68238428205
57.392,43
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.877,00
38.596,25
17.01.2013.
OBRT JURKAN vl. Ivica
.RYDþLü
84628619771
38.539,45
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
91.533,52
114.416,90
17.01.2013.
Obrt Marija vl. Marija Šepac
41010011349
118.294,81
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
376.795,00
470.993,75
23.05.2012.
Autoprijevoznik Zdravko
Marincel
05213234268
29.406,71
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.968,00
57.460,00
26.06.2012.
OBRT JURKAN vl. Ivica
.RYDþLü
84628619771
11.276,01
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.340,00
104.175,00
27.08.2012.
2%579$/,1ý,ûYO
6QMHåDQD9DOLQþLü
12006637607
17.257,50
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
46.305,00
57.881,25
27.08.2012.
VITAL d.o.o.
53118276292
41.211,45
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.500,00
88.125,00
17.10.2012.
2%579$/,1ý,ûYO
6QMHåDQD9DOLQþLü
12006637607
97.799,22
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.070,00
26.337,50
12.11.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
'HYþLü
68238428205
9.368,87
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.607,00
67.008,75
12.11.2012.
VITAL d.o.o.
53118276292
66.011,22
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
546.350,11
682.937,64
6MHþDLYXþD%RåR
Samaržija
68360767231
622.203,17
46
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
329.900,13
412.375,16
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
427.328,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/07
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
Datum
sklapanja
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
12.12.2011.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME
YO-RVLSâSROMDULü
82922945269
4.310,55
534.160,00
17.01.2013.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
364.630,71
559.010,12
698.762,65
17.01.2013.
Šumarsko - ugostiteljsi obrt
7RQLYO$QWH2VPRNURYLü
68360767231
735.095,68
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
534.337,98
667.922,48
17.01.2013.
3ULMHYR]QLþNRãXPDUVNL
obrt RUKAVINA vl. Joso
Rukavina
71399216017
565.344,18
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
11.070,00
13.837,50
17.01.2013.
3ULMHYR]QLþNRãXPDUVNL
obrt RUKAVINA vl. Joso
Rukavina
71399216017
2.980,90
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.935,66
182.419,58
27.08.2012.
2%570$ý$.YO-RVLS
Bobinac
89472616308
8.447,79
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
93.392,07
116.740,09
17.10.2012.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME
YO-RVLSâSROMDULü
82922945269
74.761,52
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
154.942,74
193.678,43
17.10.2012.
3ULMHYR]QLþNRãXPDUVNL
obrt RUKAVINA vl. Joso
Rukavina
71399216017
84.420,36
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
498.692,00
623.365,00
17.01.2013.
6-(ý$,,=126'59$YO
+DOLP3DãLü
74069570911
686.336,26
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
35.600,00
44.500,00
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
28.957,48
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
125.800,00
157.250,00
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
157.250,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
522.010,00
652.512,50
17.01.2013.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
637.980,38
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2011
JRGLQD8â3*263,û
13843617,40
GS-2011-OSŠU/14
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.138,00
105.172,50
12.12.2011.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
26.200,75
47
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.008,00
177.510,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
188.100,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge ,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
Datum
sklapanja
8â3*263,û
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
17.01.2013.
ŠUMARSKI OBRT - ANTO
YO$QWR0DUMDQRYLü
79352038617
128.365,16
235.125,00
24.05.2012.
Expo Epet vl. Dragan Epet
94928034487
60.094,49
86.069,88
107.587,35
27.08.2012.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
112.624,75
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
301.200,00
376.500,00
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
213.175,81
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
783.446,35
979.307,94
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
1.016.853,90
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
353.577,06
441.971,33
17.01.2013.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
76.444,63
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
572.612,00
715.765,00
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
447.697,11
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
26.546,74
33.183,43
26.06.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
6.769,51
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
148.033,00
185.041,25
27.08.2012.
QUERCUS-COMMERCE
d.o.o.
99161985837
292.562,74
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
310.062,05
387.577,56
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
734.858,56
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.263,03
146.578,79
17.10.2012.
IZNOS DRVA IZ ŠUME
KONJIMA
76321926303
125.131,07
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
14.927,00
18.658,75
17.01.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
19.568,34
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
597.450,00
746.812,50
17.01.2013.
Obrt Bagrem vl. Josica
'HYþLü
68238428205
485.376,02
48
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
22.05.2012.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
72.980,53
963.203,75
17.01.2013.
Izrada šumskih sortimenata
vl. Dragan Šapina
37938601605
910.942,36
41.499,00
51.873,75
27.08.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
'HYþLü
68238428205
6.022,21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
183.992,00
229.990,00
17.10.2012.
OBRT ZA ŠUMARSKE
USLUGE "PEŠO"-PLAŠKI
39056972999
139.164,21
GS-2012-OSGS/06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
84.854,00
106.067,50
12.11.2012.
Obrt Bagrem vl. Josica
'HYþLü
68238428205
77.141,98
GS-2012-OSGS/02
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
76.475,80
95.594,75
26.06.2012.
â$17,ûGRR
03433944369
11.772,16
Rezervni dijelovi
N-02-M-129304 Volkswagen transporter
-190711
2.4 D, REZERVNI
DIJELOVI
GS-11-22
Otvoreni postupak
117.313,36
146.641,70
15.11.2011.
AM-ADRIA d.o.o.
23580288576
2.795,00
Dijelovi strojeva za
N-16-M-110177
šumarstvo, REZERVNI
-140311
DIJELOVI
GS-11-008
Otvoreni postupak
278.301,30
347.876,63
17.06.2011.
16.06.2012.
CROATIAPROMETd.o.o.
99435087327
447.962,22
34300000 DIJELOVI I
PRIBOR ZA MOTORNA
N-16-M-121151
VOZILA I NJIHOVE
-230511
MOTORE, REZERVNI
DIJELOVI
GS-11-013
Otvoreni postupak
230.130,00
287.662,50
29.06.2011.
31.12.2011.
Lero B d.o.o.
92060376239
256.204,68
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
DIR-20140001_04
Otvoreni postupak
467.028,36
583.785,45
10.02.2014.
31.12.2014.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
163.945,40
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
DIR-20140001_04
Otvoreni postupak
248.539,62
310.674,53
10.02.2014.
30.04.2014.
ŠUMARSTVO I
ŠUMARSKE USLUGE
91046475569
79.824,16
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
DIR-20140001_04
Otvoreni postupak
129.581,72
161.977,15
10.02.2014.
31.03.2014.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
83445100916
23.069,06
Broj objave
8â3*263,û
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSŠU/01
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
519.659,00
649.573,75
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/07
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
770.563,00
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/03
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
GS-2012-OSGS/05
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
šumarske usluge,
Šumarske usluge 2012
JRGLQD8â3*263,û
28614228,30
Datum
sklapanja
UŠP KARLOVAC
49
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
UŠP KARLOVAC
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
DIR-20140001_04
Otvoreni postupak
397.205,20
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
DIR-20140001_04
Otvoreni postupak
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
šume, Pridobivanje drva u
šumi za 2014. godinu,
Hrvatske šume d.o.o,
23448884,00
DIR-20140001_04
Radovi na izgradnji i
održavanju šumske
infrastrukture-izgradnja i
održavanje šumskih vlaka,
Šumske vlake, Hrvatske
šume d.o.o, 268000,00
Ugovor o pružanju
zaštitarske usluge za
potrebe UŠP Karlovac,
Ostale usluge, Hrvatske
šume d.o.o, 3353489,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
496.506,50
10.02.2014.
31.12.2014.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
2.777,50
842.404,55
1.053.005,69
10.02.2014.
TIMBER, obrt za usluge u
šumarstvu, Zdenko Ferenac
58762823115
228.957,37
Otvoreni postupak
391.975,63
489.969,54
10.02.2014.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
31012943990
24.073,52
DIR-2013-0057
Otvoreni postupak
138.629,25
173.286,56
14.08.2013.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
"ISKOP"
91416510631
0,00
DIR-2013-0158
Otvoreni postupak
71.936,00
89.920,00
29.10.2013.
SIGURNOST KARLOVAC
d.o.o.
91293650181
14.443,39
Ugovor o pružanju uslugauzgajanje šuma, Priprema
staništa, Hrvatske šume
d.o.o, 200353,00
DIR-20130162_02
Otvoreni postupak
62.090,00
77.612,50
28.11.2013.
Obrt za šumarstvo TILIA
32042114783
44.912,50
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130161_02
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
85.830,10
107.287,63
22.08.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
126.935,97
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
306.754,29
383.442,86
22.07.2013.
CORTEX d.o.o.
33655020238
13.149,68
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
229.492,43
286.865,54
22.07.2013.
âXPDUVNRJUDÿHYLQVNLREUW
%$%,û
35063281699
123.666,36
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
322.150,17
402.687,72
22.07.2013.
$QD-XUþHYLüREUW]D
šumarstvo i usluge
38466217681
254.706,16
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
213.470,90
266.838,63
22.07.2013.
"A3J" obrt za šumarstvo i
XVOXJHYO)DKUXGLQ'åLQLü
38476839007
185.758,89
Predmet ugovora
50
31.12.2014.
31.12.2013.
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Ugovor o pružanju usluga
na uzgajanju šuma, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
105.395,25
131.744,06
22.07.2013.
BOTANIK, obrt za usluge u
šumarstvu i hortikulturi
86272854923
20.880,25
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
696.312,46
870.390,57
22.07.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
206.966,65
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
681.169,51
851.461,89
22.07.2013.
TIMBER, obrt za usluge u
šumarstvu, Zdenko Ferenac
58762823115
567.759,30
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
393.699,52
492.124,40
22.07.2013.
BOŽINA, obrt za usluge u
šumarstvu i ugostiteljstvo
50756605906
153.443,98
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
251.606,00
314.507,50
22.07.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
138.113,27
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
797.720,52
997.150,65
22.07.2013.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
335.252,50
Ugovor o pružanju usluga
na pridobivanju drva iz
ãXPH3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
DIR-20130001_03
Otvoreni postupak
564.708,62
705.885,77
22.07.2013.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ä,/,û
19994882862
226.149,17
Usluga strojne obrade
PHWDOD8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad,
Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
83.688,50
104.610,63
08.05.2013.
31.12.2013.
-$./,1REUW]DPHKDQLþNX
obadu metala
83862481162
95.443,48
Pružanje usluge strojne
obrade motora, Usluge
WHNXüHJRGUåDYVUHG]D
rad, Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.125,00
42.656,25
08.05.2013.
31.12.2013.
-$./,1REUW]DPHKDQLþNX
obadu metala
83862481162
3.262,50
1DEDYDKLGUDXOLþQLKFULMHYD
LSULNOMXþDND]DãXPVNH
traktore,kamionske dizalice
LJUDÿHYLQVNHVWURMHYH
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
56.318,50
70.398,17
06.05.2013.
31.12.2013.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
42.975,53
Predmet ugovora
Datum
sklapanja
51
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
02.01.2013.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
268.193,19
28.437,50
05.02.2013.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
22.803,63
171.948,00
214.935,00
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
210.834,67
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
148.456,14
185.570,18
02.01.2013.
ŠUMARSKI OBRT
.29$ý
58455415054
176.969,85
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
122.591,98
153.239,98
02.01.2013.
ŠUMARSKI OBRT
.29$ý
58455415054
55.681,41
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
33.436,80
41.796,00
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
0$5-$129,û
46063133742
41.796,00
Šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
103.032,00
128.790,00
04.06.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
92.383,59
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
88.364,00
110.455,00
04.10.2012.
7UJRYDþNL2EUW*$-2YO
0DULMD0LNLü
Radovi na izvoženju drvnih
sortimenata, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.680,02
32.100,03
05.02.2013.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ä,/,û
19994882862
25.516,33
ŠUMARSKE USLUGEPRIDOBIVANJE DRVA,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
28.299,81
35.374,76
23.08.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ä,/,û
19994882862
8.300,00
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
200.667,56
250.834,45
5DGRYLQDSULYODþHQMX
drvnih sortimenata,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.750,00
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Datum
sklapanja
52
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
32.206,25
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
19994882862
1.992,75
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP KARLOVAC
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
48.360,00
60.450,00
04.10.2012.
=DMHGQLþNDSRQXGD
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrjevnim
drvom i trupcima i Obrt za
usluge u šumarstvu MALI
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
140.420,00
175.525,00
29.11.2012.
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrijevnim
drvom i trupcima, vl.BOŽO
ä,/,û
19994882862
155.217,99
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
70.044,00
87.555,00
29.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
42.559,54
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
92.568,00
115.710,00
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
114.052,09
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
60.499,20
75.624,00
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
74.489,62
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
45.562,88
56.953,60
05.02.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
56.736,33
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
378.152,22
472.690,27
04.10.2012.
=DMHGQLþNDSRQXGD
Šumarske usluge i trgovina
na veliko i malo ogrjevnim
drvom i trupcima i Obrt za
usluge u šumarstvu MALI
19994882862
176.191,44
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
175.842,10
219.802,63
02.01.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
218.172,47
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
239.903,50
299.879,38
02.01.2013.
7(ä$.REUW]DL]YODþHQMH
trupaca, Težak Ivan
77724630953
168.519,00
53
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
36.202,93
121.914,38
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
0$5-$129,û
46063133742
121.914,38
99.964,00
124.955,00
19.07.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
25.660,46
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
55.602,46
69.503,08
19.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
2.650,71
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
23.100,00
28.875,00
02.01.2013.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
*25',$*RUGLD*DYULü
03995277329
31.775,55
Otvoreni postupak
351.965,00
432.916,95
13.02.2012.
G.M.T. MARIO
51403069474
6.094,50
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.724,00
178.405,00
02.01.2013.
Obrt za šumarstvo i trgovinu
*25',$*RUGLD*DYULü
03995277329
188.849,69
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
106.604,00
133.255,00
02.01.2013.
2EUW]DVMHþXLL]UDGXGUYHWD
â2.ý,û'592
95619687435
134.829,49
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.701,69
50.877,11
05.02.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
49.859,56
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
5DGRYLQDVMHþLPRWRUQRP
SLORPLSULYODþHQMXGUYQLK
sortimenata, Šumarske
usluge (I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.239,00
36.548,75
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
97.531,50
Šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Radovi na pripremi
kamenog materijala u
kamenolomu Loskunja ,
Radovi na pripremi
kamenog materijala u
kamenolomu Loskunja
Datum
sklapanja
54
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
19.07.2012.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
4.876,88
174.489,25
04.10.2012.
',929,ûFR
41557287619
34.096,89
130.383,00
162.978,75
04.10.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
33.587,76
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
145.428,00
181.785,00
02.01.2013.
7(ä$.REUW]DL]YODþHQMH
trupaca, Težak Ivan
77724630953
179.144,50
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.253,10
40.316,38
05.02.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU, DRAGO
0$5-$129,û
46063133742
40.316,38
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
108.864,50
136.080,63
19.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
92.417,09
Radovi na uzgajanju
šuma, Šumarske usluge
(I,II,III i IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.870,00
66.087,50
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
65.137,05
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
255.590,00
319.487,50
02.01.2013.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
31012943990
359.657,24
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.650,00
37.062,50
05.02.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
36.737,25
šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
165.294,00
206.617,50
23.08.2012.
BLAŽUN - obrt za usluge u
šumarstvu
31012943990
2.270,02
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
271.032,00
338.790,00
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
139.591,40
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Datum
sklapanja
55
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
04.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
46.569,91
257.218,75
04.10.2012.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
273.470,76
233.771,90
292.214,88
05.11.2012.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
202.729,13
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
182.729,00
228.411,25
02.01.2013.
JAPA d.o.o. za šumarstvo,
transport i trgovinu
83445100916
244.814,07
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.791,50
40.989,38
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
40.589,59
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
461.507,84
576.884,80
02.01.2012.
%2ä,1$6-(ý$,
IZVLAKA DRVNIH
SORTIMENATA
50756605906
37.204,55
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
343.383,66
429.229,57
02.01.2013.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
416.004,08
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
350.026,71
437.533,39
02.01.2013.
2EUW]DVMHþXLL]YODNX
drvnih sortimenata BOŽINA,
YO6UHüNR1HNLü
šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
293.559,00
366.948,75
17.01.2012.
',929,ûFR
41557287619
11.642,98
Radovi na uzgajanju šuma,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
18.204,50
22.755,63
05.02.2013.
ŠUMA PROMET obrt za
šumarstvo i usluge
31594305888
22.414,29
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
153.476,24
191.845,30
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
205.775,00
Usluge u šumarstvuizgradnja i održavanje
šumskih vlaka, Održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â3.DUORYDF
UŠP KARLOVAC,
2196809,53
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Datum
sklapanja
56
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
434.527,56
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
04.06.2012.
7(ä$.REUW]DL]YODþHQMH
trupaca, Težak Ivan
77724630953
4.462,77
295.509,00
04.06.2012.
7(ä$.REUW]DL]YODþHQMH
trupaca, Težak Ivan
77724630953
11.111,85
83.357,00
104.196,25
19.07.2012.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
11.807,76
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
520.202,00
650.252,50
04.10.2012.
=DMHGQLþNDSRQXGD0LKDOLü
XVOXåQRWUJRYDþNLREUWL
%RåLQDVMHþDLL]YODND
drvnih sortimenata
13474188301
170.557,47
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
29.747,50
37.184,38
19.10.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
5.507,93
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
201.881,24
252.351,55
29.11.2012.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
131.563,11
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
250.343,12
312.928,90
02.01.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
301.602,92
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
227.577,00
284.471,25
02.01.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
286.386,46
5DGRYLQDSULYODþHQMX
drvnih sortimenata,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
161.553,50
201.941,88
05.02.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
223.704,27
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
263.314,00
329.142,50
04.10.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
58.221,56
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
160.944,00
201.180,00
Šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
236.407,20
Šumarske usluge,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Datum
sklapanja
57
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
04.10.2012.
Braniteljska zadruga Pozor
07280173393
79.668,84
180.012,25
29.11.2012.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
118.794,25
235.142,29
293.927,86
02.01.2013.
0,+$/,ûXVOXåQRWUJRYDþNL
REUWYO0LURVODY0LKDOLü
13474188301
188.809,36
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.650,00
65.812,50
02.01.2013.
2EUW]DVMHþXLL]UDGXGUYHWD
â2.ý,û'592
95619687435
78.675,52
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
506.266,00
632.832,50
04.10.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
90.039,83
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
132.071,73
165.089,66
19.10.2012.
6$0$5$â]DMHGQLþNLREUW
za prijenos i prodaju drva i
drvnih sortimenata, Jozo
/RYULQRYLüL0ODGHQ
/RYULQRYLü.DUORYDF%UDüH
Gojak 39
44754439686
6.852,38
Radovi na obnovi zgrade
šumarije Gvozd, Sanacija
šumarije Gvozd, UŠP
KARLOVAC, 350000,00
Otvoreni postupak
298.251,50
372.814,38
21.12.2012.
UNIVERZAL d.o.o.
79045452342
189.315,39
Nabava mesa peradi za
daljnju prodaju 80.000,00, Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
PREHRAMBENA
INDUSTRIJA VINDIJA D.D.
44138062462
9.334,52
Nabava ribe i usko vezanih
proizvoda za daljnju
prodaju, Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
300.000,00
375.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
+2%271,&$7UJRYDþNL
REUWYOäHOMNR.DWLü
90498977041
56.152,28
Razni prehrambeni
proizvodi za daljnju
prodaju - 70.000,00,
Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
70.000,00
87.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
MERCATOR -H d.o.o. PC
Getro Karlovac
10045107278
51.317,67
Kruh i pekarski proizvodi
za daljnju prodaju 80.000,00, Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
80.000,00
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ŽITOPROIZVOD d.d.
05694036121
7.980,25
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
112.660,00
140.825,00
Šumarske uslugePridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
144.009,80
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Šumarske uslugepridobivanje drva iz šume,
Šumarske usluge (I,II,III i
IV kvartaliskorištavanje;uzgoj), UŠP
KARLOVAC, 14465000,00
Datum
sklapanja
58
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KARLOVAC
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
100.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
VITIS Obrt za
poljoprivrednu proizvodnju i
usluge vl. Darko Vrbanek
24468521058
3.000,00
350.000,00
437.500,00
14.02.2012.
31.12.2012.
ROTO DINAMIC d.o.o.
24723122482
32.488,31
60.000,00
75.000,00
14.02.2012.
31.12.2012.
Podravka d.d.
18928523252
12.249,75
14.02.2012.
31.12.2012.
KARLO
TOMISLAV,KLAONICAPRERADA MESATRGOVINA vl.Tomislav
1RUãLü
63138814901
50.727,90
Vrsta postupka
Neto (kn)
Vino za daljnju prodaju80.000,00, Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
80.000,00
Nabava alkoholnih i
EH]DONRKROQLKSLüD]D
daljnju prodaju350.000,00, Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
Nabava prehrambenih
proizvoda za daljnju
prodaju-60.000, Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
Nabava svježeg mesa i
proizvoda od mesa za
daljnju prodaju302.000,00, Ostalo
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
302.000,00
377.500,00
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
1DEDYDKLGUDXOLþQLKFULMHYD
LSULNOMXþDND]DãXPVNH
N-16-M-151583 traktore, kamionske
-281211
GL]DOLFHLJUDÿHYLQVNH
strojeve , OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
KA-2012-002
Otvoreni postupak
112.637,00
140.796,25
01.02.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
30.484,90
N-16-M-151587 Strojna obrada metala,
-281211
Ostalo
KA-2012-003
Otvoreni postupak
83.688,50
104.610,63
01.02.2012.
31.12.2012.
-$./,1REUW]DPHKDQLþNX
obadu metala
83862481162
43.778,05
UŠP KOPRIVNICA
Vulkanizerske usluge - MIP
ĈXUÿHYDFâXPDULMH
ĈXUÿHYDF5HSDã3LWRPDþD
i Kloštar Podravski,
Vulkanizerske usluge
KC-01-20121136
15.478,00
19.347,50
26.04.2012.
25.04.2013.
''AUTOSTOP"
VULKANIZACIJA,
AUTOPRAONA I TISAK
YO6X]DQD%UNRYLü
01710589616
10.976,00
Vulkanizerske usluge 6WUXþQHVOXåEH5-
Lepavina,RJ
5DVDGQLþDUVWYRâXPDULMH
Koprivnica,Križevci,Sokolov
DF9DUDåGLQýDNRYHF,YDQH
c, Vulkanizerske usluge
KC-01-20121136
13.297,00
16.621,25
26.04.2012.
25.04.2013.
MOTRON d.o.o.
50851435142
32.069,50
Usluge pranja vozila na
SRGUXþMX.RSULYQLFH
6WUXþQHVOXåEHâXPDULMH
Koprivnica,Sokolovac,
Pranje vozila
KC-01-20121143
13.960,00
17.450,00
27.04.2012.
26.04.2013.
5XþQRSUDQMHDXWRPRELODL
pranje rublja vl. Roza Vitelj
40090356083
9.060,75
Odrasli fazani za potrebe
lovišta UŠP KC, Ostale
usluge, Hrvatske šume
d.o.o, 3353489,00
DIR-2013-0125
Otvoreni postupak
125.000,00
156.250,00
17.09.2013.
BOŽUR prijevoz i uzgoj
ID]DQVNHGLYOMDþL
84417110570
78.125,00
Usluge posredovanja u
zapošljavanju - ugovor o
ustupanju radnika, Usluge
posredovanja u
zapošljavanju 2012, UŠP
KOPRIVNICA, 4914700,00
KC-2012-0035a
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
1.199.961,92
1.499.952,40
30.11.2012.
28.02.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
20.426,47
48.360,60
60.450,79
23.05.2012.
22.05.2013.
Magma d.o.o.
65673920115
19.117,14
Alkoholna i bezalkoholna
SLüH]DORYDþNHNXüH
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
59
Broj objave
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
81.957,47
23.05.2012.
22.05.2013.
KTC d.d.
95970838122
36.669,56
68.676,30
81.493,77
23.05.2012.
22.05.2013.
KTC d.d.
95970838122
36.669,56
21.874,80
27.341,48
20.06.2013.
MONO d.o.o.
64576688857
3.937,64
Usluga održavanja
centralnog grijanja,
SOLQSHüLLNOLPDXUHÿDMD
Usluge održavanje
KC-2012-0071
centralnog grij.i klima
XUHÿDMD8â3.235,91,&$
46000,00
40.450,00
50.562,50
03.07.2012.
02.07.2013.
INSTALACIJE HORVAT
d.o.o.
14630842385
52.198,50
Elektroinstalaterske
usluge,
Elektroinstalaterske
usluge, UŠP KOPRIVNICA,
35363,00
KC-2012-0070-1
30.140,00
37.675,00
09.07.2012.
08.07.2013.
MOD d.o.o.
71735858023
56.834,29
Rezervni dijelovi za
šumske prikolice, Rezervni
dijelovi - šumske prikolice,
UŠP KOPRIVNICA,
22000,00
KC-2012-0081-1
18.334,34
22.917,94
14.02.2013.
13.02.2014.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
Rezervni dijelovi za
traktore Ursus i Deutz,
Rezervni dijelovi - traktor , KC-2012-0082-1
UŠP KOPRIVNICA,
32000,00
18.826,40
23.533,00
15.02.2013.
14.02.2014.
Vuk d.o.o.
45657118269
18.563,85
Rezervni dijelovi za
JUDÿHYLQVNXPHKDQL]DFLMX
- Greder, Caterpilar i
8WRYDULYDþ8/75H]HUYQL KC-2012-0083-1
GLMHORYLJUDÿHYLQVND
mehanizacija, UŠP
KOPRIVNICA, 52000,00
42.659,00
53.323,75
25.02.2013.
24.02.2014.
Finvest Corp d.d. PC
Zagreb
40819225982
14.319,16
Sitni inventar i alat za
PHKDQLþNXUDGLRQLFX6LWQL
inventar i alat za
KC-2012-0084-1
PHKDQLþNXUDGLRQLFX8â3
KOPRIVNICA, 42000,00
29.588,01
36.985,13
21.02.2013.
20.02.2014.
AKTER d.o.o.
74473398581
34.256,81
89.114,00
111.392,50
28.05.2012.
27.05.2013.
0(Ĉ,085.$%6GRR
68372221964
93.504,80
Vrsta postupka
Neto (kn)
Repromaterijal za kuhinju QDPLUQLFH]DORYDþNHNXüH
Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
69.063,44
Repromaterijal za kuhinju QDPLUQLFH]DORYDþNHNXüH
, Potrepštine za restorane,
UŠP KOPRIVNICA,
280000,00
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
Pranje posteljine i ostalog
u apartmanima HŠ d.o.o.
KC, KA- Sv.Filip i Jakov,
Ostale usluge, Hrvatske
šume d.o.o, 3353489,00
UŠP KOPRIVNICA
2012/S 0020013300
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Predmet ugovora
Oprema i materijal za
proizvodnju - alati,
Oprema i mat. za
proizvodnju-ostalo
KC_2013_0010_
1
KC-2012-0003
Otvoreni postupak
60
Podizvoditelji
M.B. AUTO D.O.O.
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
18.797,20
Broj objave
2012/S 0020028565
2012/S 0020032447
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Isporuka kamena za
SRGUXþMHâXPDULMH.ULåHYFL
Sokolovac i Koprivnica,
KC-2012-0002
Materijal za
održav.šumskih cesta, UŠP
KOPRIVNICA, 610300,00
Otvoreni postupak
38.988,00
Isporuka šljunka za
SRGUXþMHâXPDULMHýDNRYHF
i Varaždin, Materijal za
KC-2012-0002
održav.šumskih cesta, UŠP
KOPRIVNICA, 610300,00
Otvoreni postupak
6PMHVD]DGLYOMH]HþHYH
6PMHVD]DID]DQHL]HþHYH
, UŠP KOPRIVNICA,
250000,00
KC-2012-0030
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
48.735,00
20.07.2012.
19.07.2013.
RADNIK d.d.
21846792292
7.292,21
142.000,00
177.500,00
20.07.2012.
19.07.2013.
1,6.2*5$'1-$+8Ĉ(.
07408330248
134.189,58
Otvoreni postupak
76.700,00
95.875,00
24.07.2012.
23.07.2013.
PPK Valpovo d.o.o.
12875096243
63.821,25
KC-20120020/0021
Otvoreni postupak
166.185,00
207.731,25
24.08.2012.
30.11.2012.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
17.893,48
KC-2012-0022
Otvoreni postupak
272.962,35
341.203,16
09.10.2012.
08.10.2013.
MB AUTO d.o.o.
89027343720
562.234,91
Rezervni dij.i održ. vozila
]DSRGUXþMHĈXUÿHYFD
âXPDULMDĈXUÿHYDF0,3
ĈXUÿHYDFâXPDULMH5HSDã
KC-2012-0022
3LWRPDþDL.ORãWDU
Podravski, Rezervni dijelovi
i održavanje vozila, UŠP
KOPRIVNICA, 695971,00
Otvoreni postupak
270.698,04
338.372,76
12.10.2012.
11.10.2013.
$XWRHOHNWULþDUL
DXWRPHKDQLþDUYO0LUNR
*ROXELü
34343760755
327.856,07
0DWHULMDO]DþLãüHQMH
održavanje, Materijal za
þLãüHQMHRGUåDYDQMH8â3
KOPRIVNICA, 110357,00
KC-2012-0031
Otvoreni postupak
74.150,00
92.687,50
29.08.2012.
28.08.2013.
CAPRICORNO, d.o.o.
09517317411
52.194,42
Održavanje šumskih cesta,
svijetlih pruga i šumskih
vlaka, Usluge održavanja
šumskih prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
kc-2012-0019
Otvoreni postupak
436.963,00
546.203,75
14.09.2012.
01.05.2013.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
"ISKOP"
91416510631
218.426,57
Usluga održavanja šumskih
cesta, svijetlih pruga i
šum.vlaka-KŽ,SK, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0019
Otvoreni postupak
181.740,00
227.175,00
11.09.2012.
01.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
247.138,71
,]YRÿHQMHãXPDUVNLK
usluga, Šumarske usluge
III,IV kvartal, UŠP
KOPRIVNICA, 350094,00
UŠP KOPRIVNICA
2012/S 0020039599
2012/S 0020040626
2012/S 0020044794
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Predmet ugovora
Rezervni dij.i održ.vozila za
SRGU.RSULYQLFH6WUXþQH
službe,RJ Lepavina,RJ
5DVDGQLþDUVWYRâXPDULMH
Koprivnica,Sokolovac,Križe
YFL9DUDåGLQ/XGEUHJýDNR
vec i Ivanec, Rezervni
dijelovi i održavanje vozila,
UŠP KOPRIVNICA,
695971,00
61
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020044794
Usluga održavanja šumskih
cesta, svijetlih pruga i
šumskih vlaka, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0019
Otvoreni postupak
228.100,00
2012/S 0020055323
Održ., obnova i sanac.
SRVWRMHüLKFHVWDSXWHYD
svij.pruga i kam.vlaka za
otvaranje šuma šumoposj.SRGUXþMHâXP,YDQHF
Šumske prometnice, UŠP
KOPRIVNICA, 1426770,00
KC-2012-0018
Otvoreni postupak
2012/S 0020056282
Asfalterski radovi i
XUHÿHQMHRNROLãDSRGUâ
ýDNRYHF,YDQHF.&.ä5DV
adnik Zelendovor,
Asfalterske usluge,
post.tlakavaca, UŠP
KOPRIVNICA, 199764,00
KC-2012-0016
2012/S 0020056649
Soboslikarski radovi,
Soboslikarske usluge, UŠP
KOPRIVNICA, 157442,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP KOPRIVNICA
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
285.125,00
14.09.2012.
01.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
158.670,76
358.663,30
448.329,13
09.10.2012.
31.12.2012.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
"ISKOP"
91416510631
200.516,88
Otvoreni postupak
207.125,00
258.906,25
14.11.2012.
13.11.2013.
1,6.2*5$'1-$+8Ĉ(.
07408330248
49.615,15
KC-2012-0012
Otvoreni postupak
65.600,00
82.000,00
22.10.2012.
21.10.2013.
MEVAL d.o.o.
94784659061
33.772,87
.URYRSRNULYDþNLUDGRYLQD
podr. Šumarije Koprivnica,
Križevci i Sokolovac,
.URYRSRNULYDþNHXVOXJH
UŠP KOPRIVNICA,
384000,00
KC-2012-0010
Otvoreni postupak
112.381,10
140.476,39
26.10.2012.
25.10.2013.
ELEKTROCENTAR Petek
d.o.o.
17491977848
60.471,95
.URYRSRNULYDþNLUDGRYLQD
SRGUâXPýDNRYHF
Ivanec i Ludbreg,
.URYRSRNULYDþNHXVOXJH
UŠP KOPRIVNICA,
384000,00
KC-2012-0010
Otvoreni postupak
173.974,00
217.467,50
26.10.2012.
25.10.2013.
2%571,ý.$=$'58*$
ý$.29(&
11174880564
159.614,85
2012/S 0020070933
Isporuka šljunka za
SRGUXþMHãXPĈXUÿHYDF
Kloštar Podr., Koprivnica,
3LWRPDþD5HSDãL
Sokolovac, Materijal za
održav.šumskih cesta, UŠP
KOPRIVNICA, 610300,00
KC-01-20120002
Otvoreni postupak
78.015,00
97.518,75
29.11.2012.
28.11.2013.
IGMA d.o.o.
43695070004
88.419,83
2012/S 0020078969
,]YRÿHQMHãXPDUVNLK
XVOXJDâĈXUÿHYDF
Ĉ%LORJRUDDGVMHþDL
KC-2012-0021
YXþDâXPDUVNHXVOXJH
III,IV kvartal, UŠP
KOPRIVNICA, 350094,00
Otvoreni postupak
329.805,00
412.256,25
07.12.2012.
15.05.2013.
â80$56792-(5%,û
21730509981
348.243,12
2012/S 0020079052
Navoz kamenog materijala
- obnova cesta podr. Šum.
ýDNRYHFL,YDQHF8VOXJH
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
Otvoreni postupak
195.857,00
244.821,25
11.12.2012.
15.05.2013.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
"ISKOP"
91416510631
190.009,76
2012/S 0020057220
KC-2012-0037
62
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020079052
Navoz kamenog materijala
REQRYDFHVWD3RGUXþMH
âĈXUÿHYDF.RSULYQLFDL
Križevci, Usluge
održavanja šumskih
prometnica, UŠP
KOPRIVNICA, 1342558,00
KC-2012-0037
Otvoreni postupak
244.350,00
Šumarske usluge,
3RãXPOMDYDQMHVMHþLQD
Hrvatske šume d.o.o,
478945,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
305.437,50
17.12.2012.
15.05.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
168.297,03
168.677,50
210.846,88
05.03.2013.
CEDRUS FOREST d.o.o.
88362293624
204.424,94
Otvoreni postupak
437.368,80
546.711,00
05.03.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
193.543,85
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
105.349,00
131.686,25
05.03.2013.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
154.892,50
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
88.642,00
110.802,50
05.03.2013.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
110.802,50
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
54.457,75
68.072,19
05.03.2013.
"A3J" obrt za šumarstvo i
usluge
38476839007
68.072,19
âXPDUVNHXVOXJH6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
739.260,00
924.075,00
11.03.2013.
PINO usluge u šumarstvu i
pilana
68454133965
554.088,23
2012/S 0020088713,
2013/S 0140003330
Šumarske usluge,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
81.600,00
102.000,00
05.03.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
53.805,52
2013/S 0020045743
Isporuka rolomat sistema
za navodnjavanje rasadnik Zelendvor,
.RQWHMQHULãWH0RþLOH
10000m2, Hrvatske šume
d.o.o, 1616000,00
DIR-2013-0130
Otvoreni postupak
97.942,00
122.427,50
06.08.2013.
MGN-Metalna galanterija
Novak d.o.o.
97087294364
122.427,50
2013/S 0020054184
Isporuka i ugradnja drvene
vanjske stolarije, Usluge
investicijskog održavanja
DIR-2013-0143
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWD
Hrvatske šume d.o.o,
4774000,00
Otvoreni postupak
532.874,66
666.093,34
10.09.2013.
31.10.2013.
0(Ĉ,085-(3/(7GG
42394083611
496.261,63
2013/S 0020077856
Obnova i sanacija
post.cesta, putova i
kam.vlaka za otvaranje
šuma šumoposjednikaDIR-2013-0186
âýDNRYHF,YDQHF9DUDåGLQ
, Usluge održavanja
šumskih cesta, Hrvatske
šume d.o.o, 8208936,00
Otvoreni postupak
595.413,00
744.266,25
25.10.2013.
31.12.2013.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
"ISKOP"
91416510631
169.039,64
2012/S 0020088713
UŠP KOPRIVNICA
63
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
379.582,50
25.10.2013.
31.12.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
57.640,00
88.850,00
111.062,50
12.12.2013.
MGN-Metalna galanterija
Novak d.o.o.
97087294364
111.062,50
Otvoreni postupak
100.142,00
125.177,50
31.05.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
116.562,52
KC-2013-0001
Otvoreni postupak
76.288,00
95.360,00
05.03.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
95.360,00
Rezervni dijelovi za
traktore Ursus , Deutz
L912, OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
30.087,00
37.608,75
21.12.2011.
20.12.2012.
32/-27(+1$32/,ûGR
o.
05426331474
2.000,00
7HKQLþNDURED]DSRWUHEH
PHKDQLþNHUDGLRQLFH
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
81.047,40
101.309,26
19.01.2012.
20.12.2012.
32/-27(+1$32/,ûGR
o.
05426331474
64.052,26
$ODW]DPHKDQLþNX
radionicu, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
39.856,60
49.820,77
21.12.2011.
20.12.2012.
COMET d.o.o.
48249084626
1.733,75
KC-2011-022
Otvoreni postupak
20.997,60
26.247,00
21.12.2011.
20.12.2012.
MB AUTO d.o.o.
P.J.KOPRIVNICA
89027343720
861,25
Rezervni dijelovi za
rotositnilice, OSTALI
UTROŠCI MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
93.018,26
116.272,85
21.12.2011.
20.12.2012.
RASCO d.o.o.
12710048305
115.662,27
Potrošni materijal za
PHKDQLþNXUDGLRQLFX
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
172.947,25
216.184,18
21.12.2011.
20.12.2012.
0(Ĉ,085.$%6GRR
68372221964
107.068,31
Rezervni dijelovi za
JUDÿHYQLVNXPHKDQL]DFLMX
(Greder,Caterpillar,ULT),
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
KC-2011-022
Otvoreni postupak
52.630,00
65.787,50
21.12.2011.
20.12.2012.
FINVEST CORP d.d.
ý$%$5
40819225982
-793,60
KC-2011-024
Otvoreni postupak
26.779,00
32.938,17
01.02.2012.
MEGA d.o.o.
76022115018
26.339,99
Vrsta postupka
Neto (kn)
2013/S 0020077856
Obnova i sanacija
SRVWRMHüLKFHVWDSXWRYDL
kamion.vlaka za otvaranje
šuma šumoposjednikaDIR-2013-0186
âĈXUÿHYDFâ.RSULYQLFD
Usluge održavanja šumskih
cesta, Hrvatske šume
d.o.o, 8208936,00
Otvoreni postupak
303.666,00
2013/S 0020081447
Motorna pumpa za
navodnjavanje na
kolicima-RJ
5DVDGQLþDUVWYR
.RQWHMQHULãWH0RþLOH
10000m2, Hrvatske šume
d.o.o, 1616000,00
DIR-2013-0189
Otvoreni postupak
Šumarske usluge, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
KC-2013-0001
Šumarske usluge,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
2013/s 0020088713
UŠP KOPRIVNICA
Rok
izvršenja
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Broj objave
Rezervni dijelovi za
šumske prikolice HK Š-200,
Narco, Tehnomehanika PK
N-02-V-142203
20 i Gorica 20T Labudica,
-041111
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
,]YRÿHQMHãXPDUVNLK
N-02-V-143286
usluga, Šumarske usluge
-111111
I,II kvartal
64
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
4.914.700,00
6.143.375,00
12.01.2012.
11.01.2013.
ELECTUS DGS d.o.o.
91413782576
164.012,52
71.713,50
89.641,90
10.12.2013.
10.12.2014.
Deltron d.o.o.
36118056137
10.281,25
1.030.000,00
1.266.900,00
22.08.2011.
AGENCIJA ZA RAD d.o.o.
50679381814
191.982,39
Otvoreni postupak
83.402,36
104.252,98
04.07.2012.
03.07.2013.
UGOPLAST
14870127269
26.159,13
NA-2012-0002
Otvoreni postupak
83.402,36
104.252,98
04.07.2012.
03.07.2013.
UGOPLAST
14870127269
26.159,13
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA SREDSTVA ZA
ý,âû(1-(6UHGVWYD]D
þLVüHQMH8â31$â,&(
104249,00
NA-2012-0003
Otvoreni postupak
67.029,50
83.786,91
15.11.2012.
15.11.2013.
Papuk d.d.
95755909085
10.312,80
2012/S 0020071815
UGOVOR O pružanju
usluge godišnjeg
održavanja vodovodnih i
kanalizacijskih instalacija ,
Usluge održavanja
Vodovoda i kanalizacije,
UŠP NAŠICE, 80000,00
NA-2012-0016
Otvoreni postupak
66.389,85
82.987,36
08.11.2012.
08.11.2013.
HIDRODOM
98517380960
43.736,66
2012/S 0020071834
UGOVOR O pružanju
usluge godišnjeg
RGUåDYDQMDHOHNWULþQLK
instalacija , Usluge
RGUåDYDQMD(OHNWULþQLKL
instalacija, UŠP NAŠICE,
120000,00
NA-2012-0015
Otvoreni postupak
58.278,00
72.847,55
27.11.2012.
20.11.2013.
"ŠPOLJAR", ORAHOVICA
65104318777
2.102,60
NA-11-003
Otvoreni postupak
43.566,94
53.587,34
28.03.2011.
24.03.2012.
HIDRODOM
98517380960
5.297,15
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
KC-2011-027
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
DIR-2013-0194
Otvoreni postupak
NA-11-010
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ŠUMARSKI ALATI ,
Sumarski alati
NA-2012-0002
UGOVOR O KUPOPRODAJI
ROBA ŠUMARSKI ALATI ,
Sumarski alati, UŠP
NAŠICE, 123761,00
2012/S 0020044314
Broj objave
Predmet ugovora
UŠP KOPRIVNICA
Usluge posredovanja u
N-30-V-150636 zapošljavanju, Usluge
-231211
posredovanja u
zapošljavanju 2012
Ugovor o pružanju usluge
održavanja kotlovnica i
centralnog grijanja, Ostale
usluge, Hrvatske šume
d.o.o, 3353489,00
Sporazum o ustupanju
radnika, Usluge
posredovanja pri
zapošljavanju II dio
2012/S 0020017759
UŠP NAŠICE
UGOVOR O pružanju
usluge godišnjeg
održavanja vodovodnih i
N-16-M-110715
kanalizacijskih instalacija ,
-160311
Usluge investicijskog
održavanja sredstava za
rad
Neto (kn)
65
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
UŠP NOVA GRADIŠKA
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
360.774,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
USLUGA SMJEŠTAJA
ZAPOSLENIKA, Usluge
smještaja i prehrane
zaposlenika, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 300000,00
NG-2012-0027
USLUGA SMJEŠTAJA
ZAPOSLENIKA , Usluge
smještaja i prehrane
zaposlenika, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 300000,00
NG-2012-0027
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
450.967,50
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
782*$95$129,û
2340009-1150071206
201.984,73
252.480,91
03.10.2012.
15.12.2012.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
YO0$5,1.25,%,û
46033463005
143.931,82
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
210.000,00
231.000,00
30.07.2012.
30.07.2013.
.2'5,%,ý$
64159485931
169.620,00
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
90.000,00
99.000,00
30.07.2012.
30.07.2013.
SLAVONSKI BISER
52837309198
56.760,00
60.000,00
75.000,00
15.06.2012.
12.06.2013.
KRUBER d.o.o. za
proizvodnju, trgovinu i
usluge
20700661383
KRUBER d.o.o.
61.639,50
Usluga piljenja drvnog
materijala, Ostali utrošci
materijala- za održavanje
objekata
NG-20121001_1
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
353.950,00
442.437,50
30.01.2013.
31.03.2013.
Caffe bar „Mario“
36591350088
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
794.521,82
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
687.610,00
859.512,50
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
0$5,129,û7,629$&
57908836287
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
1.644.293,84
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
500.853,00
626.066,25
30.01.2013.
31.03.2013.
âXPDUVWYRâXUNDORYLü
j.d.o.o.
74341232735
1.168.740,44
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
68.026,86
85.033,58
30.01.2013.
15.04.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
169.669,24
66
6.250,00
Broj objave
UŠP NOVA GRADIŠKA
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
11.202,40
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
14.003,00
30.01.2013.
15.04.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
26.198,22
69.384,00
86.730,00
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT, vl.
SANJA HOLENDA
59805270982
159.638,14
Otvoreni postupak
326.828,40
408.535,50
30.01.2013.
31.03.2013.
ä,5YO.DWD,OLü
55119450355
764.331,20
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
94.416,30
118.020,38
30.01.2013.
31.03.2013.
ä,5YO.DWD,OLü
55119450355
241.893,08
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
230.421,00
288.026,25
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT
BLAŠKO vl. GORAN
BLAŠKO
90680522628
CAFE BAR MARIO
$8*867,129,û
ŠUMARSKI OBRT BLAŽ
0$5,129,û
618.341,56
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
471.971,09
589.963,86
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
),.5(7VMHþLQRãL
prod.drva
955.185,61
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
37.893,00
47.366,25
30.01.2013.
20.04.2013.
35,95('1,.YOĈHYDG
'HGXNLü
72103321831
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
451.320,00
564.150,00
30.01.2013.
31.03.2013.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
YO0$5,1.25,%,û
46033463005
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
43.253,10
54.066,38
30.01.2013.
15.04.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
67
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
46.418,93
BLAŠKO-ŠUMSKI OBRT
931.660,88
105.384,26
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP NOVA GRADIŠKA
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Datum
sklapanja
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
67.744,00
84.680,00
30.01.2013.
Zajednica ponuditelja: PRO
31.03.2013. 6,/9$GRRQRVLWHOM%DELü
$UERUGRRþODQ
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
97.948,00
122.435,00
30.01.2013.
31.03.2013.
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
85.583,00
106.978,75
30.01.2013.
31.03.2013.
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
418.347,90
522.934,88
30.01.2013.
31.03.2013.
ä,5YO.DWD,OLü
55119450355
1.087.162,12
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
216.357,30
270.446,63
30.01.2013.
31.03.2013.
ä,5YO.DWD,OLü
55119450355
591.215,58
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
90.004,00
112.505,00
30.01.2013.
31.03.2013.
CAFFE BAR "MARIO", vl.
0DULR$XJXVWLQRYLü
36591350088
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
3.877,20
4.846,50
30.01.2013.
15.04.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
9.693,00
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
14.723,10
18.403,88
30.01.2013.
31.03.2013.
Zajednica ponuditelja: Start,
YOäHOMNRýDYORYLüQRVLWHOM
ýDQGLüYO'åHYDGýDQGLü
þODQ
42738124772
38.048,62
Održavanje i redovan
servis opreme na lokaciji
Upravne zgrade u
Slavonskom Brodu, Usluge
WHNXüHJRGUåDYDQMD
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWD
Hrvatske šume d.o.o,
4015547,00
NG-2013-1008
23.180,00
28.975,00
30.08.2013.
29.08.2014.
Emax d.o.o.
01316531064
33.150,00
68
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
98.(/,ûâ80$56.(
USLUGE I TRGOVINA
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
45213714363
%$%,û$5%25GRR
0$5,1,û,6,/9$3/$1
D.O.O.23400091110414285
183.811,28
97105728600
ELKATE Šumske usluge
9O6WDQNR3HMLü
ŠUMARSKI OBRT
.$85,û
229.983,30
â806.,2%57.$85,ûYO
79395655042
.UXQRVODY.DXULü
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
209.434,76
ŠUMARSKI OBRT SANJA
HOLENDA
208.812,12
Broj objave
UŠP NOVA GRADIŠKA
2012/S 0020076904
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Uzimanje u najam psa
NUYRVOMHGQLNDVDYRGLþHP
za potrebe lovišta Radinje,
Ostale usluge (materijalne)
GLPQMDþDUVWDNODU8â3
NOVA GRADIŠKA,
27600,00
NG-20121003_1
2.500,00
2.500,00
31.07.2012.
31.03.2013.
23*'$0,5%(5729,û
83013350055
2.500,00
Materijal za izradu
KLGUDXOLþQLKFULMHYD
Materijal za izradu
KLGUDXOLþQLKFULMHYD8â3
NOVA GRADIŠKA,
69000,00
NG-20121007_1
61.175,50
76.469,55
19.09.2012.
19.09.2013.
CHARVAT d.o.o.
14321572653
46.107,16
3HULRGLþQLNRQWUROQL
WHKQLþNLSUHJOHGVUHGVWDYD
=153HULRGLþQLNRQWUROQL
WHKQLþNLSUHJOHGVUDGVWDYD
(ZNR), UŠP NOVA
GRADIŠKA, 65000,00
NG-20121008_1
22.200,00
27.750,00
21.09.2012.
21.09.2013.
EKO-MONITORING d.o.o.
82818873408
28.725,00
Servis i održavanja
protupožarnih aparata i
opreme, Sevis i održavanje
PP aparata, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 30000,00
NG-20121009_1
13.959,00
17.448,75
17.09.2012.
17.09.2013.
AUTO MOTO CENTAR
NOVA GRADIŠKA d.o.o.
81680855055
17.828,74
AUTOPRIKOLICA ZA
GORIVO, MAZIVO, PILE I
ALAT, Autoprikolica za
gorivo, mazivo, pile i alat,
UŠP NOVA GRADIŠKA,
54000,00
NG-20121054_1
39.742,00
49.677,50
17.12.2012.
17.03.2013.
TORBARINA d.o.o
02603292627
99.355,00
Usluga piljenja drvnog
materijala, Ostale usluge
(materijalne), Hrvatske
šume d.o.o, 2436418,00
NG-20131001_1
66.000,00
82.500,00
02.07.2013.
28.05.2014.
DRVO d.o.o.
89041099242
163.935,00
Održavanje grijanja ,
8VOXJHWHNXüHJRGUåDYDQMD
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWD
Hrvatske šume d.o.o,
4015547,00
NG-20131012_1
26.479,00
33.098,75
17.09.2013.
7PRQWDåDREUWQLþND
17.09.2014. UDGLRQLFDYO,9$17(5=,û
71754373418
2.200,00
Održavanje elektroLQVWDODFLMDLXUHÿDMDQD8â3
8VOXJHWHNXüHJ
RGUåDYDQMDJUDÿHYLQVNLK
objekata, Hrvatske šume
d.o.o, 4015547,00
NG-20131013_1
37.630,00
47.037,50
18.09.2013.
18.09.2014.
MESEŠ d.o.o.
15339895938
2.746,08
149.641,00
187.051,25
30.01.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT
BLAŠKO vl. GORAN
BLAŠKO
90680522628
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
69
ŠUMARSKI OBRT BLAŽ
0$5,129,û
359.297,58
UŠP NOVA GRADIŠKA
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
767.120,00
2012/S 0020009117
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete
na relaciji 16-120 km i
utovar kamenog materijala
, Izgradnja i održavavanje
šumskih prometnica, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
4377500,00
usluga cestovnog prijevoza
vozilima za rasute terete
na relaciji 16-120 km i
utovar kamenog materijala
, Izgradnja i održavavanje
šumskih prometnica
NG-2012-0006
Otvoreni postupak
2012/S 0020023629
8VOXJDHOHNWULþDUD8VOXJD
NG-2012-0025
HOHNWULþDUD
2012/S 0020046015
Potrošni materijal za
PHKDQLþNHUDGLRQLFH
Potrošni materijal za
PHKDQLþNHUDGLRQLFH8â3
NOVA GRADIŠKA,
215000,00
2012/S 0020046266
2012/S 0020048508
2012/S 0020048508
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
958.900,00
21.05.2012.
20.05.2013.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
456.925,00
21.320,00
26.650,00
21.05.2012.
20.05.2013.
Zajednica ponuditeljanositelj_ Javni prijevoznik
Jozo Žulj
46267664514
456.925,00
Otvoreni postupak
99.450,00
124.312,50
02.07.2012.
02.07.2013.
MESEŠ d.o.o.
15339895938
99.156,44
NG-2012-0024
Otvoreni postupak
136.310,37
170.388,26
21.09.2012.
21.09.2013.
32/-27(+1$32/,ûGR
o.
05426331474
337.534,61
Usluga vodo,plin i
instalatera centralnog
grijanja, Usluga vodo,plin i
instalatera cent.grijanja,
UŠP NOVA GRADIŠKA,
127290,00
NG-2012-0026
Otvoreni postupak
62.253,00
77.816,26
13.09.2012.
13.09.2013.
7PRQWDåDREUWQLþND
radionica
71754373418
21.400,76
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
380.277,50
475.346,88
24.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT, vl.
SANJA HOLENDA
59805270982
183.913,82
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
590.880,00
738.600,00
24.10.2012.
ŠAH d.o.o., vl Ervin Šah
36308789575
400.017,82
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
137.214,00
171.517,50
25.10.2012.
ŠUMARSKI OBRT GORJE,
YO0$5,1.25,%,û
46033463005
38.245,72
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje IV kvartal
2012 , Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-0017
Otvoreni postupak
537.649,00
672.061,25
28.10.2012.
%,/$9ý,ûGRR
33466820959
304.900,34
70
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020062199
REZERVNI DIJELOVI ZA
RADNE STROJEVE, Usluge
WHNXüHJRGUåDYVUHG]D
rad, UŠP NOVA GRADIŠKA,
478886,00
NG-2012-0123
Otvoreni postupak
62.110,97
2012/S 0020062233
STROJOBRAVARSKA
USLUGA, Strojobravarska
usluga, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 150000,00
NG-2012-0019
Otvoreni postupak
REZERVNI DIJELOVI I
ODRŽAVANJE VOZILA, ,
8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
478886,00
NG-2012-0023
REZERVNI DIJELOVI I
ODRŽAVANJE VOZILA,
8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
478886,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
77.638,72
16.10.2012.
16.10.2013.
32/-27(+1$32/,ûGR
o.
05426331474
332.835,50
90.175,00
112.718,75
18.10.2012.
18.10.2013.
BRODOMETAL d.o.o.
96878343282
158.093,08
Otvoreni postupak
73.259,52
91.574,48
30.01.2013.
04.02.2014.
AUTODIJELOVI DADO
d.o.o.
60915031454
167.517,41
NG-2012-0023
Otvoreni postupak
47.273,80
59.092,25
30.01.2013.
04.02.2014.
782*$95$129,û
83945638004
443.810,03
REZERVNI DIJELOVI I
ODRŽAVANJE VOZILA,
8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad, UŠP
NOVA GRADIŠKA,
478886,00
NG-2012-0023
Otvoreni postupak
82.645,00
103.306,25
30.01.2013.
29.01.2014.
AUTO HRVATSKA
d.d.Zagreb
42523247815
2012/S 0020074385
Fasada zgrade šumarije
Oriovac, Fasada zgrade
sum. Oriovac, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 446563,00
NG-2012-0009
Otvoreni postupak
391.573,16
489.466,45
14.12.2012.
14.06.2013.
HEDOM d.o.o.
62485998118
307.844,96
2012/S 0020076904
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje I kvartal
2013, Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja IV
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 8278462,00
NG-2012-1301
Otvoreni postupak
321.678,62
402.098,28
30.01.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT
MOSLAVINA
69140817895
749.024,52
2012/S 0140048269
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje III kvartal
2012., Šumarska usluga BOŠ-a i pridobivanja III
kvartal, UŠP NOVA
GRADIŠKA, 7820000,00
NG-2012-0016
Otvoreni postupak
97.893,00
122.366,25
03.10.2012.
15.12.2012.
DISKO KLUB PALADIUM
47231133653
43.624,80
24595778068
130.136,86
09295043111
110.715,22
2012/S 0020072105
UŠP NOVA GRADIŠKA
2013/S 0020017286
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
86.099,85
107.624,81
24.05.2013.
30.06.2013.
6-(ý$,=12â(1-(,
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET" DŽEHVA
/-(9$.29,û*251-$
JELENSKA, KAMENICA 35
A
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
124.076,28
155.095,35
24.05.2013.
15.08.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
71
Podizvoditelji
AUTOHRVATSKA D.D.
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
55.181,65
Broj objave
UŠP NOVA GRADIŠKA
2013/S 0020017286
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
183.948,75
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
229.935,94
24.05.2013.
15.10.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
375.291,08
132.442,00
165.552,50
24.05.2013.
30.06.2013.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
0$5,129,û7,629$&
57908836287
360.895,16
Otvoreni postupak
128.428,00
160.535,00
24.05.2013.
19.07.2013.
ŠUMARSKI OBRT, vl.
SANJA HOLENDA
59805270982
355.907,74
Otvoreni postupak
76.037,90
95.047,38
24.05.2013.
15.08.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
186.264,88
24595778068
325.241,78
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
153.211,90
191.514,88
24.05.2013.
30.09.2013.
6-(ý$,=12â(1-(,
PRODAJA DRVA IZ ŠUME
"FIKRET" DŽEHVA
/-(9$.29,û*251-$
JELENSKA, KAMENICA 35
A
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
118.300,00
147.875,00
24.05.2013.
30.06.2013.
ŠUMARSKI OBRT, vl.
SANJA HOLENDA
59805270982
303.547,56
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
199.783,15
249.728,94
24.05.2013.
31.10.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
429.131,60
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
86.722,00
108.402,50
24.05.2013.
15.07.2013.
ELKATE šumske usluge, vl.
6WDQNR3HMLü
55334642941
200.063,30
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
7.847,00
9.808,75
24.05.2013.
15.10.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
19.617,50
Šumarska usluga – BOŠ i
pridobivanje II kvartal
6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
NG-2013-1302
Otvoreni postupak
109.686,81
137.108,51
24.05.2013.
31.10.2013.
BREZA OBRT ZA
TRGOVINU I
86/8*(YO%$%,û
STJEPAN
09295043111
272.977,34
72
Broj objave
UŠP NOVA GRADIŠKA
2013/S 0020039804
2013/S 0020055023
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
UGOVOR O PRUŽANJU
USLUGA-radovi na
uzgajanju šuma,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_4
Otvoreni postupak
55.117,00
UGOVOR O PRUŽANJU
USLUGA-radovi na
pridobivanju drva iz šume i
radovi na uzgajanju šuma,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_4
Otvoreni postupak
UGOVOR O PRUŽANJU
USLUGA-radovi na
pridobivanju drva iz šume i
radovi na uzgajanju šuma,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
DIR-20130001_4
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP OGULIN
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
68.896,25
30.07.2013.
31.10.2013.
35,95('1,.YOĈHYDG
'HGXNLü
72103321831
122.773,18
938.878,29
1.173.597,86
30.07.2013.
31.12.2013.
ŠUMARSKI OBRT,BLAŽ
0$5,129,û7,629$&
57908836287
1.114.662,70
Otvoreni postupak
3.741.741,70
4.677.177,13
30.07.2013.
31.12.2013.
Zajednica ponuditelja Nova
Gradiška, nositelj BLAŠKO
_DIR-2013-0001_4
90680522628
OBNOVA UPRAVNE
ZGRADE UPRAVE ŠUMA
PODRUŽNICA NOVA
GRADIŠKA, Obnova zgrade DIR-2013-0149
UŠP Nova Gradiška,
Hrvatske šume d.o.o,
2000000,00
Otvoreni postupak
3.486.661,90
4.358.327,38
19.09.2013.
19.03.2015.
ALTE GRADNJA d.o.o.
74915052137
778.064,60
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGDREOR,,
kvartal, UŠP OGULIN,
529462,69
Otvoreni postupak
353.120,00
441.400,00
15.03.2013.
AUTO-SERVIS
41920228228
374.854,34
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGDREOR,,
kvartal, UŠP OGULIN,
529462,69
Otvoreni postupak
70.630,40
88.288,00
15.03.2013.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
77.250,24
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGDREOR,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 260868,50
Otvoreni postupak
63.720,00
79.650,00
15.03.2013.
Uslužni obrt "KESER"
84805601728
25.398,50
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGD9P,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 211577,84
Otvoreni postupak
261.865,00
327.331,25
15.03.2013.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
338.014,61
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGDREOR,,
kvartal, UŠP OGULIN,
529462,69
Otvoreni postupak
959.187,00
1.198.983,75
15.03.2013.
"ŠPEHAR" šumarske
usluge vl. ŽELJKO
ŠPEHAR
94934510994
1.222.376,14
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGDREOR,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 260868,50
Otvoreni postupak
457.556,80
571.946,00
15.03.2013.
=51,ûGRR'5(ä1,&$
37544512614
554.045,60
2301_0011376MHþDL]UDGD9P,9
kvartal, UŠP OGULIN,
226825,60
Otvoreni postupak
120.430,00
150.537,50
01.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
117.246,96
B3ULYODþHQMH
Vm IV kvartal, UŠP
OGULIN, 562464,94
Otvoreni postupak
124.517,00
155.646,25
02.10.2012.
USLUŽNI OBRT "KESER"
84805601728
25.877,34
Predmet ugovora
73
Podizvoditelji
ŠUMARSKI OBRT SANJA
HOLENDA, Zanatski
obrt XYLOTEHNA
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
3.482.992,08
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP OGULIN
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
15.03.2013.
Obavljanje javnog prijevoza
VWYDULYO5DGXORYLü
Nikola,Gomirje,Jove
Mamule br. 78.,
59521817544
574.273,20
169.725,00
01.10.2012.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
88.159,98
268.027,00
335.033,75
15.03.2013.
SILVA-PLAN d.o.o.
16505404809
344.077,02
Otvoreni postupak
163.398,00
204.247,50
15.03.2013.
7UJRYDþNLREUW*$-2YO
0DULMD0LNLü
14240975813
162.254,72
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGD9P,,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 380876,93
Otvoreni postupak
0,00
0,00
15.03.2013.
7UJRYDþNLREUW*$-2YO
0DULMD0LNLü
14240975813
435.802,77
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGD9P,,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 380876,93
Otvoreni postupak
294.342,00
367.927,50
15.03.2013.
Obrt za šumarske usluge
"PEŠO"
39056972999
335.074,23
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGD9P,,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 380876,93
Otvoreni postupak
346.630,79
433.288,49
15.03.2013.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
448.895,92
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGDREOR,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 260868,50
Otvoreni postupak
443.771,80
554.714,75
2301_0011416MHþDL]UDGDREOR,9
kvartal, UŠP OGULIN,
210906,35
Otvoreni postupak
135.780,00
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGDREOR,,
kvartal, UŠP OGULIN,
529462,69
Otvoreni postupak
ŠUMARSKE USLUGE,
6MHþDL]UDGD9P,NYDUWDO
UŠP OGULIN, 211577,84
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
KONTROLA,SERVISIRANJE
I ODRŽAVANJE
VATROGASNIH APARATA,
8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad
OG-01-2012470/02
19.000,00
23.750,00
08.05.2012.
OBRT ZA SERVISIRANJE
VATROGASNIH APARATA
" VELJUN " - OGULIN
34973317159
14.943,63
,VSLWLYDQMHVWURMHYDXUHÿDMD
LSRVWURMHQMDVDSRYHüDQLP
opasnostima,radne okoline
..., Ostale usluge, UŠP
OGULIN, 61461,00
2012-16
26.960,00
33.700,00
01.10.2012.
ENERGOATEST ZAŠTITA
d.o.o.
67546770608
22.987,50
SREDSTVA ZA
35$1-(ý,âû(1-(
IODRŽAVANJE HIGIJENE,
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
2012-17
21.383,90
26.729,88
11.03.2013.
OG GRAFIKA d.o.o.
50729726275
12.420,05
35$1-(,ý,âû(1-(
OSOBNIH I KOMBI
VOZILA, Ostale
neproizvodne usluge, UŠP
OGULIN, 36952,00
2012-01
0,00
0,00
08.05.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
240,00
POTROŠNI MATERIJAL,
Ostali materijali, UŠP
OGULIN, 1913047,00
2012-09
0,00
0,00
22.08.2012.
IMZ PROMET
82118676556
38.099,52
LEŽAJEVI,BRONCA,ELEKTR
2'(ý(/,.2VWDOL
materijali, UŠP OGULIN,
1913047,00
2012-10
0,00
0,00
22.08.2012.
IMZ PROMET
82118676556
550,00
74
22.08.2013.
Broj objave
UŠP OGULIN
2012/S 0020015541
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
REZERVNI DIJELOVI LADA
NIVA - OTTO 1,7 -, Ostali
materijali, UŠP OGULIN,
1913047,00
2012-11
+,'5$8/,ý1$
&5,-(9$35,./-8ý&,,
ý$+85(2VWDOLPDWHULMDOL
UŠP OGULIN, 1913047,00
13
ŠUMARSKE USLUGE,
B3ULYODþHQMH
oblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
OG-2012-001
ŠUMARSKE USLUGE,
B3ULYODþHQMH
oblo III kvartal, UŠP
OGULIN, 1287239,64
OG-2012-001
Nabava hipoidnih ulja,
Hipoidna ulja
Održavanje elektro i
gromobranskih instalacija
Opskrba toplinskom
energijom-Para, Para
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
0,00
0,00
22.08.2012.
IMZ PROMET
82118676556
3.435,75
68.641,00
85.801,25
19.03.2013.
HIDRAULIKA OGULIN
48380227509
40.479,58
Otvoreni postupak
531.229,73
664.037,16
28.08.2012.
KLEK-COMMERCE d.o.o.
95009391308
35.221,18
Otvoreni postupak
190.505,93
238.132,41
28.08.2012.
Obrt za izvlaku oblovine
MALA KAPELA vl. Darko
Šumonja
76172699759
17.932,15
OS-2012-0057
70.000,00
87.500,00
20.06.2012.
20.12.2012.
TLO-COMMERCE d.o.o.
49205328648
25.939,38
OS-2012-0020
35.000,00
43.750,00
08.05.2012.
25.01.2013.
StratOS d.o.o.
20841962528
2.336,25
93.003,24
116.254,05
14.06.2012.
25.04.2013.
HEP-TOPLINARSTVO
d.o.o. ZAGREB Pogon
Osijek
OS-08-20120017
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
66.625,81
UŠP OSIJEK
Nabava materijala za
L]UDGXKLGUDXOLþQLKFULMHYD
Materijal za izradu
KLGUDXOLþQLKFULMHYD
OS-2012-0026
46.999,00
58.748,75
14.06.2012.
25.04.2013.
PNEU-REMIX d.o.o.
28147991975
47.874,10
Usluge servisiranja klima
XUHÿDMD2GUåDYDQMHNOLPD
XUHÿDMD
OS-08-20120025
15.000,00
18.750,00
11.05.2012.
03.05.2013.
TERMOINŽENJERING
d.o.o.
17213018395
116,25
,VSLWLYDQMHXUHÿDMDV
SRYHüDQRPRSDVQRãüXL
osposobljavanje radnika iz
ZNR i PPZ, Ispitivanje
XUHÿDMDVSRYHüDQRP
RSDVQRãüX
OS-2012-0021
33.150,00
41.437,50
12.06.2012.
04.06.2013.
AGENCIJA ZA RAZVOJ I
KONTROLU SIGURNOSTI
d.o.o.
87619828902
8.737,50
234.124,53
291.385,20
24.07.2012.
26.06.2013.
KONZUM d.d. - VELPRO
OSIJEK
29955634590
261.874,15
Utrošene namirnice za
SRWUHEHORYDþNLKNXüD]D
OS-08-2012daljnu prodaju,
0031 (STR.-2/7
8WURãQDPLUQLFHSLüHSRWUUH
B)
storana, UŠP OSIJEK,
200000,00
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
Zbrinavanje i prijevoz
otpada (životinjskog),
Zbrinavanje i prijevoz
otpada
OS-2012-0031
15.000,00
18.750,00
20.06.2012.
31.05.2013.
BELJE AGRO-VET d.o.o.
78769491591
9.438,75
Veterinarski pregled
GLYOMDþL9HWHULQDUVNL
SUHJOHGGLYOMDþL
OS-2012-0029
40.000,00
50.000,00
18.06.2012.
31.05.2013.
VETERINARSKA STANICA
BELI MANASTIR d.o.o.
74879732075
7.090,38
Servisiranje i kontrolno
LVSLWLYDQMHWODþQLKSRVXGD
Zaštitna sredstva
OS-2012-0052
19.250,00
24.062,50
21.06.2012.
13.06.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
312,50
75
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP OSIJEK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
259.500,00
25.09.2012.
29.07.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
65.848,12
71.090,40
88.863,00
05.11.2012.
04.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
51.504,84
100.000,00
125.000,00
07.08.2013.
07.07.2014.
ZELENO ZLATO d.o.o.
22296802908
125.000,00
DIR-2013-0089
4.680,00
5.850,00
05.04.2013.
05.02.2014.
VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
43654507669
5.280,35
Veterinarske usluge u
Šeprešhatu, Ostale usluge,
Hrvatske šume d.o.o,
3353489,00
DIR-2013-0084
38.490,00
48.112,50
03.06.2013.
17.04.2014.
VETERINSRSKI
)$.8/7(769(8ý,/,â7$
U ZAGREBU
36389528408
18.405,50
Usluge servisiranja klima
XUHÿDMD2GUåDYDQMHNOLPD
XUHÿDMD8â326,-(.
15000,00
OS-08-20120025
15.000,01
18.750,02
10.07.2012.
03.05.2013.
TERMO-INŽINJERING
d.o.o.
09628271219
116,25
0DWHULMDO]DþLãüHQMH
6UHGVWYD]DþLãüHQMHL
održavanje, Materijal za
þLãüHQMHRGUåDYDQMH8â3
OSIJEK, 68900,00
OS--2012-0035
49.085,72
61.357,22
13.09.2012.
02.09.2013.
KONZUM d.d. - VELPRO
OSIJEK
29955634590
25.038,70
Servisiranje fotokopirnih
aparata - i ostale uredske
opreme, Održavanje
fotokopirnih aparata, UŠP
OSIJEK, 38000,00
OS-2012-0024
17.220,00
21.525,00
24.09.2012.
18.09.2013.
7(+1,ý$5%52'GRR
91672081025
3.211,59
UŠP Osijek, održavanje
centralnog grijanja,
Održavanje centralnog
grijanja, UŠP OSIJEK,
49000,00
OS-2012-0022
33.498,00
41.872,50
18.09.2012.
18.09.2013.
TERMO-INŽINJERING
d.o.o.
09628271219
27.570,75
Servisiranje i kontrolno
ispitivanje vatrogasnih
aparata , Servisiranje
vatrogasnih aparata, UŠP
OSIJEK, 30000,00
OS-2012-0023
17.281,00
21.601,25
30.10.2012.
29.10.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
27.561,25
Rezervni dijelovi i
održavanje vozila bez
ovlaštenja Grupa I
SRGUXþMHâXPDULMH
Baranjsko Petrovo Selo i
Valpovo, Rezervni dijelovi
]DWDQMXUDþHLSUVNDOLFH
UŠP OSIJEK, 67000,00
OS-2012-0053
36.754,00
45.942,50
28.01.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
%8/-8%$â,ûGRR
12945670737
13.318,47
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
=REX]UQXXYUHüDQD=RE
OS-02012-0015
UŠP OSIJEK, 136000,00
Otvoreni postupak
207.600,00
Nabava rezervnih
dijelovova za bušilice
Elletari , Bušilice Elletarirezervni dijelovi, UŠP
OSIJEK, 135000,00
OS-2012-0007
Otvoreni postupak
1DEDYDKUDQH]DGLYOMDþ
zelene kukuruzne mase za
siliranje, Sjeme
leguminoza, Hrvatske
šume d.o.o, 435180,00
DIR-2013-0010
Otvoreni postupak
O ISPITIVANJU SASTAVA
OTPADNIH VODA U 2013
GODINI ZA LOKACIJU
ŠUMATRANS OSIJEK,
8VOWHNXüH]DãQD
radu,zaš.okolice, Hrvatske
šume d.o.o, 442700,00
76
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP OSIJEK
UGOVOR za popravak i
održavanje
elektroinstalaterskih i
gromobranskih instalacija,
DIR-2013-0038
8VOXJHWHNXüHJRGUåDYDQMD
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWD
Hrvatske šume d.o.o,
4015547,00
48.560,00
60.700,00
04.04.2013.
02.04.2014.
StratOS d.o.o.
20841962528
5.158,50
Usluge izrade, dobave i
ugradnje aluminijske
VWRODULMH8VOXJHWHNXüHJ
RGUåDYDQMDJUDÿHYLQVNLK
objekata, Hrvatske šume
d.o.o, 4015547,00
OS-2013-0038
49.016,00
61.270,00
06.08.2013.
10.06.2014.
%/$ä(9,ûGRR
71586043207
49.016,00
Usluge red. servisa, održ. i
popravka rashladnih
NRPRUDLNOLPDXUHÿDMD
8VOXJHWHNXüHJRGUåDYDQMD DIR-2013-0038
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWD
Hrvatske šume d.o.o,
4015547,00
13.700,00
17.125,00
31.07.2013.
17.06.2014.
EUROTERM j.d.o.o.
43812671359
17.436,39
Grupa II Rezervni
(zamjen.) dijelovi i odr.
YR]LOD]DSRGU6WUXþQLK
službi, Šumarija: Batina,
Darda, Osijek, Tikveš i RJ
Šumatrans, Rezervni
dijelovi za vozila-ostalo,
UŠP OSIJEK, 65000,00
OS-2012-0054
64.838,00
81.047,50
28.01.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
%8/-8%$â,ûGRR
12945670737
75.452,50
Grupa III Rezervni dijelovi
(zemijenski) i održavanje
YR]LOD]DSRGUXþMH
âXPDULMDĈDNRYRL
Levanjska Varoš, Limarski
radovi, UŠP OSIJEK,
30000,00
OS-2012-477
39.750,00
49.687,50
28.01.2013.
27.01.2014.
P.S.C. SLAVONIJA d.o.o.
61165982836
314,81
Zavod za javno zdravstvo sanitarni pregledi i
cjepljenje protiv krpeljnog
miningoencefalitisa,
Zdravstvene usluge,
Hrvatske šume d.o.o,
2900418,00
OS-2013-0092
57.697,43
72.119,79
29.04.2013.
11.02.2014.
ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OBŽ
46854859465
65.442,63
Usluga popravka
vodovodnih instalacija i
održavanje postrojenja
vodosnabdjevanja, Usluge
WHNXüHJRGUåDYDQMD
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWD
Hrvatske šume d.o.o,
4015547,00
DIR-2013-0038
59.425,00
74.281,25
02.05.2013.
29.04.2014.
VODOS obrt za usluge,
promet i savjetovanje vl.
0LKDHO%LUþLü
73893488573
41.403,75
77
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Ugovor o ispitivanju
otpadnih voda u 2013.
godini za lokaciju Šumarija
DIR-2013-0089
9DOSRYR8VOWHNXüH]DãQD
radu,zaš.okolice, Hrvatske
šume d.o.o, 442700,00
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
5.766,40
7.208,00
04.04.2013.
07.02.2014.
VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
43654507669
3.603,75
UŠP OSIJEK
2012/S 0020015588
Prijevoz kamena tucanika
QDSRGUXþMX8â32VLMHN
Materijal-prijevoz za
održav.šumskih cesta
OS-2012-0002
Otvoreni postupak
263.373,40
329.216,74
12.06.2012.
05.06.2013.
Prijevoz i trgovina
TOMISLAV I SLAVKO
85(029,ûGRR
30772374972
130.770,00
2012/S 0020053049
.XNXUX]X]UQXXYUHüDQ
Kukuruz-zrno, UŠP OSIJEK,
400000,00
OS-2012-0012
Otvoreni postupak
315.900,00
394.875,00
25.09.2012.
25.09.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
107.100,00
Potrošni materijal za
PHKDQLþNXUDGLRQLFX
GRUPA I - Potrošni
materijal, Potrošni
PDWHULMDO]DPHKDQLþNH
radionice, UŠP OSIJEK,
490000,00
OS-08-20120008A
Otvoreni postupak
132.090,02
165.112,94
21.11.2012.
15.11.2013.
VODOSKOK d.d.
Potrošni materijal za
PHKDQLþNXUDGLRQLFX
GRUPA II - Ostali
materijali, Potrošni
PDWHULMDO]DPHKDQLþNH
radionice, UŠP OSIJEK,
490000,00
OS-08-20120008B
Otvoreni postupak
172.302,60
215.378,53
21.11.2012.
15.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
106.816,20
OS-2012-0008C
Otvoreni postupak
39.672,50
49.590,73
21.11.2012.
15.11.2013.
AKTER d.o.o.
74473398581
32.323,36
Potrošni materijal za
PHKDQLþNXUDGLRQLFX
GRUPA IV - Ležaji,
OS-2012-0008D
Potrošni materijal za
PHKDQLþNHUDGLRQLFH8â3
OSIJEK, 490000,00
Otvoreni postupak
51.057,81
63.822,30
21.11.2012.
15.11.2013.
SANTINI d.o.o.
55614719992
105.050,45
Grupa I Rezervni dijelovi i
održavanje vozila za
SRGUXþMHâXPDULMH%3
Selo i Valpovo,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
OS-2012-0053
Otvoreni postupak
36.755,00
45.943,75
22.04.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
%8/-8%$â,ûGRR
12945670737
22.779,75
Grupa II Rez. dijel. i odr.
YR]LOD]DSRGU6WUXþQLK
službi, Šumarija: Batina,
Darda, Tikveš, Osijek i RJ
Šumatrans,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
OS-2012-0054
Otvoreni postupak
74.798,00
93.497,50
22.04.2013.
27.01.2014.
AUTO CENTAR
%8/-8%$â,ûGRR
12945670737
112.931,89
2012/S 0020062980
Potrošni materijal za
PHKDQLþNXUDGLRQLFX
GRUPA III - Metal,
Potrošni materijal za
PHKDQLþNHUDGLRQLFH8â3
OSIJEK, 490000,00
2012/S 0020089245
78
25.914,13
UŠP OSIJEK
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2012/S 0020089245
Grupa III Rezervni dijelovi
i održavanje vozila za
SRGUXþMHâXPDULMHĈDNRYR
i Levanjska Varoš,
8WURãSULþGLMHO]DRGUåL
popravke, Hrvatske šume
d.o.o, 29630734,00
OS-2012-0056
Otvoreni postupak
39.811,00
2012/S 002033171
UŠP Osijek, nabava
peletirane smjese za
MHOHQVNXGLYOMDþ3HOHWLUDQD
smjesa za jelene, UŠP
OSIJEK, 80500,00
OS-2012-0001
Otvoreni postupak
2012/S 0030027490
Opskrba plinom na
SRGUXþMX8â32VLMHN5-
Šumatrans, Šumarije:
9DOSRYRĈDNRYRL'DUGD
Plin
OS-08-20120003
2013/S 0150002129
Nabava kukuruza u zrnu
XYUHüDQ.XNXUX]NOLS
UŠP OSIJEK, 260000,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP POŽEGA
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
49.763,75
22.04.2013.
27.01.2014.
P.S.C. SLAVONIJA d.o.o.
61165982836
1.992,35
131.600,00
164.500,00
23.08.2012.
26.07.2013.
CIBUS d.o.o. LEPOGLAVA,
PODRUŽNICA
PETRIJANEC
60132949021
106.337,50
Otvoreni postupak
139.536,30
174.420,36
14.06.2012.
16.04.2013.
HEP-PLIN d.o.o. Osijek
41317489366
98.073,18
OS-2012-0011
(dio)
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
123.200,00
154.000,00
19.02.2013.
30.10.2013.
ŽITO d.o.o.
03834418154
484,69
Trstika za zaštitu sadnica
N-02-V-148665
topole, Trstika za zaštitu
-141211
sadnica EAT
B-OS-2012-02
Otvoreni postupak
450.450,00
563.062,50
08.05.2012.
10.01.2013.
FRANTEX-PROMET d.o.o.
22690383715
290.379,37
Sporazum o ustupanju
N-30-V-141666
radnika, Proizvodne usluge
-281011
drugih - agencija
OS-2012-0016
Sklapanje ugovora iz
Dodatka II B
1.543.242,00
1.929.052,50
15.06.2012.
20.11.2012.
AGENCIJA d.o.o.
81702553163
44.507,28
SAMARICE
99918998743
13.746,15
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP SENJ
Šumarske usluge za II
NYDUWDO6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
Otvoreni postupak
141.867,00
177.333,75
15.04.2013.
Šumarski radovi-radovi na
pridobivanju drva iz šume,
Proizvodne usluge,
Hrvatske šume d.o.o,
1451826,00
Otvoreni postupak
345.746,09
432.182,62
22.08.2013.
31.10.2013.
DRVOOPSKRBA
60639956280
274.699,05
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
70.980,00
88.725,00
04.01.2013.
30.06.2013.
ZAJEDNICA
PONUDITELJA:PRO
6,/9$%$%,û$5%25,
KRT
45213714363
58.825,00
Održavanje sredstava za
UDGXVOXJHDXWRHOHNWULþDUD
QDSRGUXþMX8â36HQM
8VOXJHWHNXüHJ
DIR-2013-1009
održav.sred.za rad,
Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
186.250,00
232.812,50
02.05.2013.
01.05.2014.
EL-DE BOŽO
54995975792
199.976,04
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 1. šum. Crikv.,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
79
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
9LVRNH]DWYRUHQHþHNH]D
potrebe lovstva u UŠP
6HQM9LVRNHþHNH8â3
DIR-2013-0209
Senj, Hrvatske šume d.o.o,
36000,00
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
35.966,00
44.957,50
07.08.2013.
31.08.2013.
STENAVERT d.o.o.
62203066273
44.957,50
2012/S 0020003954
Zdravstvene uslugesistematski pregledi
zaposlenika UŠP Senj ,
Zdravstvene usluge
SE-2012-0004
Otvoreni postupak
106.400,00
106.400,00
02.05.2012.
26.04.2013.
POLIKLINIKA SVETI ROK
M.D.
28842147765
38.800,00
2012/S 0020007257
Usluge protektiranja guma,
Protektiranje guma- GMP
SE-2012-0010
Otvoreni postupak
175.840,00
219.800,00
25.04.2012.
24.04.2013.
PROTEKTOR - BANDAG .$7$/,1,ûGRR
25076091996
99.760,00
2012/S 0020009630
Održavanje sredstava za
UDGXVOXJHDXWRHOHNWULþDUD
QDSRGUXþMX8â36HQM
Održavanje sredstava za
rad
SE-2012-0027
Otvoreni postupak
186.250,00
232.812,50
03.05.2012.
01.05.2013.
EL-DE BOŽO
54995975792
78.615,46
Šumarske uslugepridobivanje drva na
SRGUXþMXãXPDULMH
Crikvenica, Šumarske
XVOXJHVMHþDYXþDL
SULYODþHQMHGUYQLK
sortimenata II. kvartal,
UŠP SENJ, 3230278,00
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
67.354,00
84.192,50
03.10.2012.
31.12.2012.
"IVEKO"
13808016310
77.752,88
Šumarske uslugepridobivanje drva na
SRGUXþMXãXPDULMH.UDVQR
Šumarske usluge-samarica
II. kvartal, UŠP SENJ,
198550,00
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
493.581,00
616.976,25
03.10.2012.
2EUW]DVMHþXLL]YODNX
31.12.2012. drvnih sortimenata BOŽINA,
YO6UHüNR1HNLü
2012/S 0020046361
UŠP SENJ
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
2012/S 002- VI. mjesec 2013. godine,
0075962 / 014- grupa 2. šum. Crikvenica,
0086244
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
84.780,00
105.975,00
04.01.2013.
30.06.2013.
ZAJEDNICA
PONUDITELJA:PRO
6,/9$%$%,û$5%25,
KRT
Šumarske uslugepridobivanje drva na
SRGUXþMXãXPDULMH6HQM
âXPDUVNHXVOXJHVMHþD
YXþDLSULYODþHQMHGUYQLK
sortimenata II. kvartal,
UŠP SENJ, 3230278,00
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
184.128,00
230.160,00
03.10.2012.
31.12.2012.
7UJRYDþNL2EUW*$-2YO
0DULMD0LNLü
Šumarske uslugepridobivanje drva na
SRGUXþMXãXPDULMH1RYL
Vinodolski, Šumarske
XVOXJHVMHþDYXþDL
SULYODþHQMHGUYQLK
sortimenata II. kvartal,
UŠP SENJ, 3230278,00
SE-2012-0031
Otvoreni postupak
241.847,40
302.309,25
03.10.2012.
31.12.2012.
.,5,-$â8UHPRYLü1HYHQ
,Ledenice 22
2012/S 0030046385
80
82.200,36
45213714363
11.187,50
173.305,85
10507711668
102.776,75
Broj objave
2012/S 0140085793
UŠP SENJ
2012/S 0140086244
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Šumarske usluge –
pridobivanje drva I.-VI.
mjesec 2013. godine na
SRGUXþMXãXPDULMH1RYL
Vinodolski , Šumarske
XVOXJHVMHþDYXþDL
SULYODþHQMHGUYQLK
sortimenata II. kvartal,
UŠP SENJ, 3230278,00
SE-2012-0033
Otvoreni postupak
379.177,80
Šumarske usluge –
pridobivanje drva I.-VI.
mjesec 2013. godine na
SRGUXþMXãXPDULMH
Crikvenica , Šumarske
XVOXJHVMHþDYXþDL
SULYODþHQMHGUYQLK
sortimenata II. kvartal,
UŠP SENJ, 3230278,00
SE-2012-0033
Otvoreni postupak
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 10. šum. Senj,
Šumarske usluge-Izrada
vlaka I.kvartal, UŠP SENJ,
1658842,90
SE-2012-0032
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 6. šum. Krasno,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 7. šum. Novi Vinod.
, Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 9. šum. Novi Vinod.,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
473.972,25
30.01.2013.
30.06.2013.
OBRT ZA ŠUMARSTVO I
TRGOVINU ''KIRIJAŠ''
93873002946
541.949,53
514.170,03
642.712,54
30.01.2013.
30.06.2013.
"IVEKO"
13808016310
677.442,55
Otvoreni postupak
174.022,55
217.528,19
04.01.2013.
30.06.2013.
'$629,ûGRR
30141141533
295.127,57
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
71.269,00
89.086,25
04.01.2013.
30.06.2013.
'$629,ûGRR
30141141533
115.097,88
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
86.522,25
108.152,81
04.01.2013.
30.06.2013.
'$629,ûGRR
30141141533
124.817,87
30.06.2013.
'292Ĉ$2%57=$
*5$Ĉ(9,1$56792,
ŠUMARSTVO, IVICA
'292Ĉ$129,
VINODOLSKI, TRG IVANA
0$ä85$1,û$
91989769991
237.811,26
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
187.926,25
234.907,81
04.01.2013.
81
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
2012/S 0140086244
UŠP SENJ
2012/S- 0140086244
2013/S 0020015576
2013/S 0020015678
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
91989769991
236.994,32
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 8. šum. Novi Vinod.,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
167.955,25
209.944,06
04.01.2013.
30.06.2013.
'292Ĉ$2%57=$
*5$Ĉ(9,1$56792,
ŠUMARSTVO, IVICA
'292Ĉ$129,
VINODOLSKI, TRG IVANA
0$ä85$1,û$
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 4. šum. Krasno,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
76.823,18
96.028,97
04.01.2013.
30.06.2013.
'$629,ûGRR
30141141533
77.566,65
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 3. šum. Krasno,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
78.964,40
98.705,50
04.01.2013.
30.06.2013.
'$629,ûGRR
30141141533
104.758,19
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D,
VI. mjesec 2013. godine,
grupa 5. šum. Krasno,
Izgradnja i popravak
traktorskih vlaka na
SRGUXþMX8â36HQM8â3
SENJ, 504260,20
SE-2012-0032
Otvoreni postupak
145.612,30
182.015,38
04.01.2013.
30.06.2013.
'$629,ûGRR
30141141533
177.153,06
50756605906
671.833,04
Šumarske uslugepridobivanje drva u UŠP
Senj za 2013.g. na
SRGUXþMXãXP.UDVQR
Ostale usluge
(materijalne), Hrvatske
šume d.o.o, 2436418,00
SE-2013-0001
Otvoreni postupak
576.565,00
720.706,25
24.04.2013.
31.10.2013.
ZAJEDNICA
3218',7(/-$0LKDOLü
XVOXåQRWUHJRYDþNLREUW
'XJD5HVDþODQL
"BOŽINA" obrt za usluge u
šum. i ugost. Senj-nositelj
Šumarske uslugepridobivanje drva u UŠP
Senj za 2013.g. na
SRGUXþMXãXP1RYL
Vinodolski, Proizvodne
usluge, Hrvatske šume
d.o.o, 1451826,00
SE-2013-0001
Otvoreni postupak
2.586.430,64
3.233.038,36
24.04.2013.
31.10.2013.
CAFFE BAR "MARIO", vl.
0DULR$XJXVWLQRYLü
36591350088
3.031.819,53
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D
2013. godinu, šumarija
Novi Vinodolski, grupa 1,
Šumske vlake, Hrvatske
šume d.o.o, 268000,00
SE-2013-0002
Otvoreni postupak
147.768,75
184.710,94
26.03.2013.
31.10.2013.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
177.161,42
82
UŠP SENJ
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
2013/S 0020015678
Izgradnja i održavanje
šumske infrastrukture na
SRGUXþMX8â36HQM]D
2013. godinu, šumarija
Novi Vinodolski, grupa 2,
Šumske vlake, Hrvatske
šume d.o.o, 268000,00
SE-2013-0002
Otvoreni postupak
135.286,00
Nabava kamenog
PDWHULMDODSRGUXþMH
šumarije Novi Vinodolski ,
Materijal za
održav.šumskih cesta,
Hrvatske šume d.o.o,
2585267,00
DIR-2013-0164
Otvoreni postupak
Nabava kamenog
PDWHULMDODSRGUXþMHãXP
Senj, Materijal za
DIR-2013-0164
održav.šumskih cesta,
Hrvatske šume d.o.o,
2585267,00
Šumarski radovi - radovi
na pridobivanju drva iz
ãXPH6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Šumarski radovi - radovi
na pridobivanju drva iz
ãXPH6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
2013/S 0020064869
2013/S 0150069199
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
169.107,51
26.03.2013.
31.10.2013.
PODUZETNIK d.o.o.
31281910909
306.483,08
413.130,00
516.412,50
06.09.2013.
15.10.2013.
KAMENOLOM KOLEVRAT
d.o.o.
13904187570
271.347,28
Otvoreni postupak
149.310,00
186.637,50
06.09.2013.
15.10.2013.
MILLEM INŽENJERING
d.o.o.
30608889162
97.798,05
DIR-20130161_02
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
262.577,90
328.222,40
22.08.2013.
31.10.2013.
IZVLAKA DRVA IZ ŠUME
YO-RVLSâSROMDULü
82922945269
150.248,30
DIR-20130161_02
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
186.119,95
232.649,95
22.08.2013.
31.10.2013.
6-(û$-2-$
59159350013
162.289,77
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(8
ŠUMARIJI PETRINJA,
DIR-2013-0161
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
21.550,00
26.937,50
07.11.2013.
30.09.2013.
OBRT "ŠUMARSTVO
%,/$9ý,û
16443058120
28.686,68
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
8â80$5,-,6,6$.6MHþDL DIR-2013-0161
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
262.003,00
286.393,00
07.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
30.09.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
227.607,11
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(8
ŠUMARIJI LEKENIK,
DIR-2013-0161
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
136.511,07
170.638,84
07.11.2013.
31.12.2013.
)25,û
38983516336
70.882,68
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SUNJA,
DIR-2013-0161
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
380.365,00
475.456,25
07.11.2013.
31.12.2013.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
335.773,44
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA, DIR-2013-0161
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
101.996,58
127.495,73
07.11.2013.
30.09.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
101.047,90
83
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
482.494,32
07.11.2013.
31.12.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
237.138,00
86.904,00
108.630,00
07.11.2013.
30.09.2013.
6-(ý$,=92=35,-(92=
USLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
101.794,60
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
278.019,00
347.523,75
06.11.2013.
31.12.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
6.657,19
DIR-2013-1030
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
99.368,00
124.210,00
07.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
01.11.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
100.585,00
DIR-2013-1030
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
147.500,00
184.375,00
07.11.2013.
01.10.2013.
ZEC PROMET
31435422007
184.375,00
6-(ý$,98ý$8â80$5,-,
/(.(1,.6MHþDLL]UDGD
DIR-2013-1032
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
34.269,00
42.836,25
24.11.2013.
31.12.2013.
ŠUMARSKI OBRT "
ZDENA "
97895059094
42.014,86
6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA I GLINA,
DIR-2013-1032
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.114.150,20
1.392.687,75
24.11.2013.
31.12.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
770.581,21
6-(ý$,98ý$8â80$5,-,
6,6$.,/(.(1,.6MHþDL
DIR-2013-1032
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
176.380,00
220.475,00
24.11.2013.
31.12.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
38.367,75
98ý$,,=92ä(1-(7/
TRAKTOROM U ŠUMARIJI
6,6$.3ULYODþHQMH
Hrvatske šume d.o.o,
108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
95.157,00
118.946,25
24.11.2013.
31.12.2013.
6-(ý$,=92=35,-(92=
USLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
103.524,69
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA I
DIR-2013-0161
32.836.26MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
385.995,46
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
DIR-2013-0161
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRVNIH
SORTIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE ZA
ŠUMARIJU RUJEVAC,
Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
DIR-2013-1018
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIH
SASTOJINA U
ŠUMARIJAMA RUJEVAC I
SUNJA , Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA KOLACA ZA
PODIZANJE ZAŠTITNIH
OGRADA U U.Š.P. SISAK,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
DIR-2013-1043
84
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
27.705,00
24.11.2013.
31.12.2013.
ŠUMARSKI OBRT "
ZDENA "
97895059094
14.790,88
22.520,00
28.150,00
25.11.2013.
15.11.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
14.188,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
65.163,40
81.454,25
25.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
15.11.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
21.407,00
DIR-2013-1044
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
98.739,00
123.423,75
25.11.2013.
15.11.2013.
ZEC PROMET
31435422007
122.563,75
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE
FORWARDEROM TL U
DIR-2013-1046
ŠUMARIJI SUNJA,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
259.497,00
324.371,25
13.01.2014.
31.01.2014.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
88.648,03
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
Ponovljeni poziv na
DIR-2014-0001VM U ŠUMARIJI SISAK,
dostavu ponuda
A
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
temeljem OS
šume d.o.o, 35651265,00
557.818,00
697.272,50
31.01.2014.
31.12.2014.
6-(ý$,,=92=86/8*(
U POLJOPRIVREDI
38737650219
100.504,91
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM, ODRŽAVANJE I
Ponovljeni poziv na
IZRADA VLAKA U
DIR-2013-0001dostavu ponuda
ŠUMARIJI RUJEVAC, DVOR
A
temeljem OS
,3(75,1-$6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
4.338.845,20
5.423.556,50
28.01.2014.
31.12.2014.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
1.917.212,12
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
Ponovljeni poziv na
DIR-2014-0001VM U ŠUMARIJI SISAK,
dostavu ponuda
A
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
temeljem OS
šume d.o.o, 35651265,00
569.384,00
711.730,00
03.01.2014.
31.12.2014.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
76.708,75
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
98ý$75$.725207/8
ŠUMARIJI LEKENIK,
DIR-2013-1032
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
22.164,00
PRIRPDNO
320/$Ĉ,9$1-(
SASTOJINA U ŠUMARIJI
LEKENIK, PETRINJA I
SISAK, Prirodno
SRPODÿLYDQMHVDVWRMLQD
Hrvatske šume d.o.o,
1251172,00
DIR-2013-1044
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
PRIRODNO
320/$Ĉ,9$1-(
SASTOJINA U ŠUMARIJI
HRVATSKA DUBICA I
SUNJA, Prirodno
SRPODÿLYDQMHVDVWRMLQD
Hrvatske šume d.o.o,
1251172,00
DIR-2013-1044
PRIRODNO
320/$Ĉ,9$1-(
SASTOJINA U ŠUMARIJI
SISAK, Prirodno
SRPODÿLYDQMHVDVWRMLQD
Hrvatske šume d.o.o,
1251172,00
85
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP SISAK
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA,
Ponovljeni poziv na
DIR-2014-0001SUNJA LEKENIK I
dostavu ponuda
A
3(75,1-$6MHþDLL]UDGD
temeljem OS
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
1.278.571,00
1.598.213,75
03.01.2014.
31.12.2014.
',929,ûFR
41557287619
485.716,35
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
Ponovljeni poziv na
V.M. U ŠUMARIJI
DIR-2014-0001dostavu ponuda
/(.(1,.6MHþDLL]UDGD
A
temeljem OS
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
446.462,00
558.077,50
31.01.2014.
15.10.2014.
ZEC PROMET
31435422007
85.017,86
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$75$.72520,
IZVOŽENJE
Ponovljeni poziv na
DIR-2014-0001FORWARDEROM TL U
dostavu ponuda
A
ŠUMARIJI LEKENIK,
temeljem OS
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
427.703,00
534.628,75
31.01.2014.
15.10.2014.
)25,û
38983516336
40.660,32
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
Ponovljeni poziv na
VM U ŠUMARIJI PETRINJA DIR-2014-0001dostavu ponuda
,32.836.26MHþDL
A
temeljem OS
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
349.034,00
436.292,50
31.01.2014.
PROIZVODNI I USLUŽNI
31.05.2014. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
122.039,84
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
Ponovljeni poziv na
DIR-2014-0001VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
dostavu ponuda
A
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
temeljem OS
šume d.o.o, 35651265,00
361.915,00
452.393,75
31.01.2014.
31.12.2014.
OBRT "ŠUMARSTVO
%,/$9ý,û
16443058120
203.408,29
03.02.2014.
31.12.2014.
ZAJEDNICA
PONUDITELJA NOSITELJ Z.P.
ŠUMARSTVO VIS d.o.o.,
þODQRYL
zajed.ponuditelja:UNAPRO
0$%5$029,û
DRVOPROMET ŠAPINA,
%,/$9ý,û='(1$
QUERCOFAGUS d.o.o.
77612057195
2.769.751,95
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM, IZRADA I
DIR-2014-0001ODRŽAVANJE VLAKA ZA
A
8â36,6$.6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
Otvoreni postupak
11.924.683,74 14.905.854,68
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
Ponovljeni poziv na
DIR-2014-0001VM U ŠUMARIJI SISAK,
dostavu ponuda
A
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
temeljem OS
šume d.o.o, 35651265,00
449.998,00
562.497,50
31.01.2014.
31.12.2014.
6-(ý$,=92=35,-(92=
USLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
242.053,73
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA - PRIJEVOZ
KAMENA U U.Š.P. SISAK,
IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
652.425,00
815.531,26
17.10.2012.
30.06.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
39.122,57
SI-2012-0117
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
86
Broj objave
UŠP SISAK
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE ŠUM. CESTA
- PRIJEVOZ KAMENA ZA
ŠUMARIJE SUNJA, SISAK I
LEKENIK, IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0117
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
353.150,00
USLUGE U ŠUMARSTVU POM. TERENSKI RADOVI
PRI IZRADI
ŠUMSKOGOSPODARSKOG
PLANAU ŠUMARIJI
PETRINJA,
Šumskogosp.plan terenski radovi, Hrvatske
šume d.o.o, 1497398,00
SI-2013-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU POM. TERENSKI RADOVI
PRI IZRADI
ŠUMSKOGOSPODARSKOG
PLANA ZA U.Š.P. SISAK,
Šumskogosp.plan terenski radovi, Hrvatske
šume d.o.o, 1497398,00
SI-2012-0125
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$98ý$,,=92ä(1-(
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI DVOR I
.9$57$/6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
441.437,50
18.10.2012.
30.06.2013.
PARK d.o.o.
69271245570
50.018,75
55.694,08
69.617,60
31.10.2013.
31.12.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
66.772,65
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
481.718,88
602.148,60
04.11.2013.
31.12.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
252.129,16
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
662.535,44
828.169,30
05.05.2013.
15.04.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
953.413,31
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIDOBIVANJE DRVA U
ŠUMI -IZGRADNJA I
SANACIJA TRAKTORSKIH
VLAKA, Izrada vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
7758919,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
67.854,00
84.817,50
23.10.2013.
30.09.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
82.977,92
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$2%/29,1(,908
â80$5,-,'9256MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
100.533,00
125.666,25
04.11.2013.
31.12.2013.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
101.647,82
USLUGE U ŠUMARSTVU ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI DVOR,
Održavanje vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
871256,00
SI-2013-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.000,00
37.500,00
04.11.2013.
30.09.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
37.500,00
87
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
UŠP SISAK
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA /(Ĉ1$356.$/,&$6
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI DVOR, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
4.872,00
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI DVOR,
Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
SI-2012-0124
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM, IZRADA I
ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
â80$5,-,*/,1$6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
6.090,00
06.11.2013.
01.06.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
6.090,00
342.000,00
427.500,00
03.11.2013.
31.12.2013.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
137.353,71
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
683.894,00
854.867,50
31.10.2013.
31.12.2013.
$%5$029,û
95153013995
964.787,09
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
876.470,00
1.095.587,50
28.10.2013.
31.12.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
1.162.427,35
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
875.969,00
1.094.961,25
31.10.2013.
30.06.2013.
',929,ûFR
41557287619
1.221.827,78
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
231.733,00
289.666,25
31.10.2013.
30.06.2013.
ŠUO "ŠAPINA"
81953619635
281.205,15
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
IVM U ŠUMARIJI GLINA GJ
32*/(',û%,/-32329
GAJ I PKŠ, USLUGE U
â80$567986-(ý$
98ý$35,9/8â36,6$.
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
374.533,47
468.166,84
12.11.2012.
30.09.2012.
$%5$029,û
95153013995
5.906,94
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA,
USLUGE U ŠUMARSTVU,
6-(ý$98ý$35,9/8â3
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
399.695,00
499.618,75
02.12.2012.
31.12.2012.
',929,ûFR
41557287619
170.975,23
Neto (kn)
88
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
UŠP SISAK
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI GLINA GJ
P.K.Š., USLUGE U
â80$567986-(ý$
98ý$35,9/8â36,6$.
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
427.121,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA GJ
P.K.Š. 96 b, USLUGE U
â80$567986-(ý$
98ý$35,9/8â36,6$.
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI H.
.267$-1,&$6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI H.
.267$-1,&$6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
533.901,25
01.12.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
239.533,41
522.930,00
653.662,50
01.12.2012.
31.12.2012.
DRVOŠPED d.o.o. za
prijevoz, trgovinu i usluge
64423111898
47.103,75
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.075.806,72
1.344.758,40
28.10.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
1.472.843,54
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
73.226,62
91.533,28
29.10.2013.
15.04.2013.
'5923520(7ýDþLQFL
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
88.031,72
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA U
ŠUMARIJI H. DUBICA,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
SI-2013-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.000,00
15.000,00
03.11.2013.
15.04.2013.
â80$56792,6-(ý$
ŠUMA FRKAT
97439740521
12.000,00
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
SI-2012-0124
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.500,00
178.125,00
03.11.2013.
31.05.2013.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
77.121,68
PRIPREMA STANIŠTA U
ŠUMARIJI H. DUBICA,
Priprema staništa,
Hrvatske šume d.o.o,
200353,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
53.628,40
67.035,50
19.11.2013.
30.11.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
60.927,21
NJEGA MLADIH SASTJINA
U ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
131.814,51
164.768,14
17.11.2013.
30.08.2013.
ZEC PROMET
31435422007
100.043,09
ODABIR I OBILJEŽBA U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, Odabir i
obilježavanje stabala,
Hrvatske šume d.o.o,
604671,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.785,60
50.982,00
17.11.2013.
15.10.2013.
ZEC PROMET
31435422007
31.250,00
89
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
NJEGA MLADIH
SASTOJINA U ŠUMARIJI
HRVATSKA DUBICA, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
126.519,77
PRIPREMA STANIŠTA I
SADNJA U ŠUMARIJI H.
DUBICA, Pošumljavanje i
podizanje, Hrvatske šume
d.o.o, 1686958,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
NJEGA MLADIH
SASTOJINA U ŠUMARIJI H.
DUBICA, Njega mladih
DIR-2013-1012
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
PRIPREMA STANIŠTA I
SADNJA U ŠUMARIJI
HRVATSKA DUBICA,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
158.149,71
20.11.2013.
14.08.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
143.770,26
85.164,05
106.455,06
19.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
29.12.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
25.770,15
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
133.407,35
166.759,18
19.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
14.08.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
151.593,78
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
24.621,72
30.777,15
19.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
29.12.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
3.022,42
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, USLUGE U
â80$567986-(ý$
98ý$35,9/8â36,6$.
24157664,00
SI-2012-0112
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
142.380,00
177.975,00
26.11.2012.
31.12.2012.
'5923520(7ýDþLQFL
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
22.818,00
USLUGE U ŠUMARSTVU =$â7,7$/(Ĉ120
PRSKALICOM S DOVOZOM
VODE U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
39.387,00
49.233,75
05.11.2013.
01.06.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
41.040,00
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA I ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI H. KOSTAJNICA,
Održavanje vlaka,
Hrvatske šume d.o.o,
871256,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
219.000,00
273.750,00
28.10.2013.
31.12.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
256.970,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI LEKENIK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
27.340,00
34.175,00
30.10.2013.
15.04.2013.
)25,û
38983516336
31.866,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI LEKENIK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
44.772,00
55.965,00
29.10.2013.
15.04.2013.
)25,û
38983516336
48.662,93
Predmet ugovora
90
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI LEKENIK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.802,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI LEKENIK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(,908
ŠUMARIJI LEKENIK ,
SI-2012-0123
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
22.252,50
30.10.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT "
ZDENA "
97895059094
18.824,02
29.792,00
37.240,00
30.10.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT "
ZDENA "
97895059094
4.751,72
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
25.019,00
31.273,75
30.10.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT "
ZDENA "
97895059094
33.745,84
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE OBLOVINE I
VM U ŠUMARIJI LEKENIK,
SI-2012-0123
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
131.038,00
163.797,50
28.10.2013.
15.04.2013.
',929,ûFR
41557287619
164.539,10
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ DRV.SORT. S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI LEKENIK G.J.
KALJE I P. CERJE,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0021
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
200.000,00
250.000,00
10.10.2012.
31.12.2012.
UTOLICA d.o.o.
49979554361
37.337,30
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI LEKENIK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
59.698,00
74.622,50
04.11.2013.
31.12.2013.
)25,û
38983516336
65.488,89
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI LEKENIK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.891,00
41.113,75
04.11.2013.
31.12.2013.
)25,û
38983516336
33.920,50
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA ATOMIZEROM S
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI LEKENIK, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
26.123,20
32.654,00
05.11.2013.
05.06.2013.
ZEC PROMET
31435422007
32.654,00
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA /(Ĉ1$356.$/,&$6
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI LEKENIK, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
39.495,80
49.369,75
05.11.2013.
05.06.2013.
ZEC PROMET
31435422007
49.369,72
91
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI LEKENIK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
112.980,00
141.225,00
30.10.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
15.04.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$98ý$,,=92ä(1-(
OBLOVINE I V.M. U
ŠUMARIJI PETRINJA I
.9$57$/6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
370.258,32
462.822,90
05.05.2013.
15.04.2013.
USLUGE U ŠUMARSTVU ,=9/$ý(1-(2%/29,1(,
908*-3(75,1-ý,&$
ODJEL 11 B - ŠUMARIJA
PETRINJA, USLUGE U
â80$567986-(ý$
98ý$35,9/8â36,6$.
24157664,00
SI-2012-0101
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
210.184,00
262.730,00
21.09.2012.
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
400.508,47
500.635,59
USLUGE U ŠUMARSTVU IZVOŽENJE
FORWARDEROM TL U
DIR-2013-1024
ŠUMARIJI PETRINJA,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
87.450,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA, DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA, DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(,908
ŠUMARIJI PETRINJA GJ
98ý-$.7-(â1-$.F
USLUGE U ŠUMARSTVU,
6-(ý$98ý$35,9/8â3
SISAK, 24157664,00
USLUGE U ŠUMARSTVU ý,âû(1-(61-(*$6$
ŠUMSKIH PROMETNICA U
ŠUMARIJI PETRINJA,
Usluge održavanja šumskih
cesta, Hrvatske šume
d.o.o, 8208936,00
NJEGA MLADIH
SASTOJINA U ŠUMARIJI
PETRINJA, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP SISAK
83549939779
162.399,74
%$%,û$5%25GRR
11211103276
495.698,83
15.04.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
80.478,09
19.11.2013.
31.12.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
330.306,35
109.312,50
14.11.2013.
01.10.2013.
OBRT "ŠUMARSTVO
%,/$9ý,û
16443058120
110.360,30
419.619,10
524.523,88
13.11.2013.
30.10.2013.
',929,ûFR
41557287619
85.975,44
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
151.967,66
189.959,58
13.11.2013.
31.12.2013.
'5923520(7ýDþLQFL
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
94.762,52
SI-11-21
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
185.760,00
232.200,00
18.12.2012.
30.04.2012.
',929,ûFR
41557287619
86.017,24
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
17.500,00
21.875,00
27.10.2013.
31.12.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
25.625,00
92
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
296.175,77
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0123
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
370.219,72
31.10.2013.
15.04.2013.
OBRT "ŠUMARSTVO
%,/$9ý,û
16443058120
568.048,96
533.250,09
666.562,61
31.10.2013.
15.04.2013.
'5923520(7ýDþLQFL
Ravna 42., vl. Mato Šipura
15248686504
397.956,25
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
121.452,00
151.815,00
29.10.2013.
15.04.2013.
ŠUMARSKI OBRT "
ZDENA "
97895059094
170.271,25
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
198.082,26
247.602,82
29.10.2013.
15.04.2013.
',929,ûFR
41557287619
293.805,39
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA ATOMIZEROM S
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI PETRINJA,
Njega mladih sastojina,
Hrvatske šume d.o.o,
15592161,00
SI-2013-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.750,40
38.438,00
06.11.2013.
01.06.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
37.013,00
USLUGE U ŠUMARSTVU UZGOJNI RADOVI SADNJA SADNICA HRASTA
KITNJAKA U ŠUMARIJI
PETRINJA, Pošumljavanje i
podizanje, Hrvatske šume
d.o.o, 1686958,00
SI-2013-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.500,00
15.625,00
03.11.2013.
01.04.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
7.500,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI
POKUPSKO, USLUGE U
â80$567986-(ý$
98ý$35,9/8â36,6$.
24157664,00
SI-2012-0108
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
114.375,00
142.968,75
01.11.2012.
31.12.2012.
68ý(&GRR
60604117452
4.819,39
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI POKUPSKO,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
335.671,00
419.588,75
27.10.2013.
31.05.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
416.749,70
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA PROTIV
PEPELNICE S DOVOZOM
VODE U ŠUMARIJI
POKUPSKO, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
20.479,20
25.599,00
05.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
15.07.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
25.599,00
93
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
U ŠUMARIJI POKUPSKO,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
52.726,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI
DIR-2013-1024
32.836.26MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ
DRV.SORTIMENATA S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
PRIJEVOZNE USLUGE U
CESTOVNOM PROMETU,
UŠP SISAK, 3450414,00
SI-2012-0115
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
65.907,50
29.10.2013.
31.05.2013.
G. OPATIJA
70862147130
70.826,17
79.278,00
99.097,50
14.11.2013.
31.12.2013.
G. OPATIJA
70862147130
90.044,06
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
179.684,00
224.605,00
10.12.2012.
31.12.2012.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
71.094,92
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$98ý$,,=*5$'1-$
I SANACIJA ŠUMSKIH
VLAKA U ŠUMARIJI
SI-2012-0123
58-(9$&6MHþDLL]UDGD
Hrvatske šume d.o.o,
35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.738.124,99
2.172.656,24
23.10.2013.
30.12.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
2.438.498,10
USLUGE U ŠUMARSTVU ý,âû(1-(61-(*$6$
ŠUMSKIH PROMETNICA U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
Usluge održavanja šumskih
cesta, Hrvatske šume
d.o.o, 8208936,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
12.500,00
15.625,00
23.10.2013.
31.12.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
18.750,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC, DIR-2013-1011
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
77.269,00
96.586,25
06.11.2013.
30.06.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
99.066,78
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM S
UTOVAROM U VAGONE U
ŠUMARIJI RUJEVAC,
Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
SI-2012-0124
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
401.931,00
502.413,75
03.11.2013.
15.09.2013.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
300.155,18
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA U
ŠUMARIJI SISAK,
Pošumljavanje i podizanje,
Hrvatske šume d.o.o,
1686958,00
SI-2013-0102
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
15.600,00
19.500,00
03.11.2013.
01.04.2013.
"ANA" usluge u šumarstvu
44818924068
19.500,00
SI-2012-0123
94
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
124.080,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2013-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA ATOMIZEROM S
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI SISAK, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA ATOMIZEROM S
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI SISAK, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
155.100,00
04.11.2013.
31.12.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
89.223,12
92.840,00
116.050,00
04.11.2013.
30.11.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
117.982,13
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
66.897,20
83.621,50
05.11.2013.
30.06.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
79.786,25
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
120.727,00
150.908,75
06.11.2013.
30.06.2013.
"ANA" usluge u šumarstvu
44818924068
150.908,74
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,,=92ä(1-(
OBLOVINE I VM U
â80$5,-,681-$6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
231.266,00
289.082,50
27.10.2013.
30.03.2013.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
340.973,91
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ VM S
UTOVAROM U VAGONU U
ŠUMARIJI SUNJA,
Prijevoz.usluge u
cestovnom prometu,
Hrvatske šume d.o.o,
5097817,00
SI-2012-0124
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
260.000,00
325.000,00
03.11.2013.
31.12.2013.
VITOCOMMERCE d.o.o
40013144246
337.238,68
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA ATOMIZEROM S
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI SUNJA, Njega
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
126.635,70
158.294,63
05.11.2013.
31.12.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
83.709,39
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA,
DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
328.909,48
411.136,85
14.11.2013.
31.12.2013.
',929,ûFR
41557287619
25.586,50
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI GLINA,
DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
315.407,11
394.258,89
14.11.2013.
31.12.2013.
$%5$029,û
95153013995
413,61
95
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU NJEGA MLADIH
SASTOJINA U ŠUMARIJI
LEKENIK , Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
159.585,82
ODRŽAVANJE UZGOJNIH
STAZA U ŠUMARIJI
LEKENIK, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(8
ŠUMARIJI LEKENIK,
DIR-2013-1024
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
199.482,28
17.11.2013.
30.09.2013.
â80$56792,6-(ý$
ŠUMA FRKAT
97439740521
145.960,78
47.322,00
59.152,50
17.11.2013.
30.09.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
53.765,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
7.292,81
9.116,01
13.11.2013.
31.12.2013.
)25,û
38983516336
8.283,87
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI LEKENIK, DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
42.715,53
53.394,41
13.11.2013.
31.12.2013.
ZEC PROMET
31435422007
43.413,98
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(8
ŠUMARIJI LEKENIK,
DIR-2013-1024
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
68.200,00
85.250,00
13.11.2013.
31.10.2013.
)25,û
38983516336
19.562,00
PRIPREMA STANIŠTA I
NJEGA MLADIKA U
ŠUMARIJI POKUPSKO,
Priprema staništa,
Hrvatske šume d.o.o,
200353,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.041,46
111.301,83
19.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
30.09.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
101.188,07
ODABIR I OBILJEŽBA U
ŠUMARIJI POKUPSKO,
Odabir i obilježavanje
stabala, Hrvatske šume
d.o.o, 604671,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
30.403,71
38.004,64
19.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
15.10.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
35.085,48
ODRŽAVANJE SVIJETLIH
PRUGA U ŠUMARIJI
POKUPSKO, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
10.799,98
13.499,97
20.11.2013.
30.09.2013.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
13.499,96
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI PETRINJA
*-3(75,1-ý,&$DE
USLUGE U ŠUMARSTVU,
6-(ý$98ý$35,9/8â3
SISAK, 24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
118.966,65
148.708,31
01.12.2012.
31.12.2012.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
47.099,34
USLUGE U ŠUMARSTVU IZRADA I ODRŽAVANJE
TRAKTORSKIH VLAKA U
ŠUMARIJI PETRINJA,
Izrada vlaka, Hrvatske
šume d.o.o, 7758919,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
200.800,00
251.000,00
29.10.2013.
15.10.2013.
',929,ûFR
41557287619
155.625,00
Predmet ugovora
96
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
111.561,25
17.11.2013.
31.12.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
87.290,87
199.256,32
249.070,40
15.11.2013.
31.08.2013.
â80$56792,6-(ý$
ŠUMA FRKAT
97439740521
226.390,42
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
71.900,95
89.876,19
14.11.2013.
30.09.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
74.306,41
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(
8â80$5,-,6,6$.6MHþDL DIR-2013-1024
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
78.282,49
97.853,11
13.11.2013.
31.12.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
97.814,06
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.945,95
112.432,44
13.11.2013.
31.12.2013.
)25,û
38983516336
104.869,98
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
334.687,64
418.359,55
13.11.2013.
31.12.2013.
6-(ý$,=92=35,-(92=
USLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
329.173,80
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
188.200,00
235.250,00
28.10.2013.
30.06.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
227.250,31
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
123.230,00
154.037,50
30.10.2013.
30.06.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MIRJANA
HEGOL
94999342303
148.028,39
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI SISAK,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
159.224,00
199.030,00
30.10.2013.
30.06.2013.
6-(ý$,,=92=86/8*(
U POLJOPRIVREDI
38737650219
211.919,77
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
167.630,74
209.538,42
14.11.2013.
30.09.2013.
ŠUMARSTVO VIS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
proizvodnju i usluge
77612057195
209.127,04
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
PODIZANJE OGRADE I
ODRŽAVANJE SVIJETLIH
PRUGA U ŠUMARIJI SISAK,
DIR-2013-1012
Njega mladih sastojina,
Hrvatske šume d.o.o,
15592161,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
89.249,00
NJEGA MLADIH
SASTOJINA U ŠUMARIJI
SISAK, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(,908
ŠUMARIJI SISAK,
DIR-2013-1017
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC, DIR-2013-1017
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
97
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP SISAK
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC, DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
1.016.860,51
1.271.075,64
14.11.2013.
31.12.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
1.010.054,35
ODABIR I OBILJEŽAVANJE
STABALA U ŠUMARIJI
DVOR, Odabir i
obilježavanje stabala,
Hrvatske šume d.o.o,
604671,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
151.871,50
189.839,38
20.11.2013.
15.10.2013.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
1.010.054,35
USLUGE U ŠUMARSTVU SADNJA SADNICA HRASTA
KITNJAKA U ŠUMARIJI
GLINA, USLUGE U
ŠUMARSTVU, UZGOJNI
RADOVI, UŠP SISAK,
2852263,00
SI-2012-0105
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
13.500,00
16.875,00
29.10.2012.
06.04.2012.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA",FRANO
ŠAPINA,PETRINJA,I.MEŠT
529,û$
83549939779
303.414,58
USLUGE U ŠUMARSTVU PRIJEVOZ
DRV.SOTRIMENATA S
UTOVATOM U VAGONE U
ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA I
JAVORNIK, PRIJEVOZNE
USLUGE U CESTOVNOM
PROMETU, UŠP SISAK,
3450414,00
SI-2012-0110
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
212.000,00
265.000,00
22.11.2012.
31.12.2012.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
303.414,58
NJEGA MLADIH
SASTOJINA U ŠUMARIJI
RUJEVAC, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
127.154,00
158.942,50
19.11.2013.
31.10.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
146.451,25
PRIPREMA STANIŠTA,
NJEGA MLADIKA I
OBILJEŽBA U ŠUMARIJI
RUJEVAC, Priprema
staništa, Hrvatske šume
d.o.o, 200353,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
156.824,08
196.030,10
19.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
31.10.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
183.943,45
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI DVOR,
DIR-2013-1025
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
74.111,00
92.638,75
07.11.2013.
31.12.2013.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
93.062,72
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI RUJEVAC, DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
342.130,89
427.663,61
14.11.2013.
30.09.2013.
%$%,û$5%25GRR
11211103276
416.895,60
PRIPREMA STANIŠTA I
NJEGA MLADIKA U
ŠUMARIJI DVOR, Priprema DIR-2013-1012
staništa, Hrvatske šume
d.o.o, 200353,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
117.509,60
146.887,01
19.11.2013.
31.12.2013.
"ANA" usluge u šumarstvu
44818924068
416.895,60
98
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
438.334,46
13.11.2013.
31.12.2013.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
302.808,44
369.105,90
461.382,38
01.12.2012.
31.12.2012.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
93.104,33
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
796.528,36
995.660,45
28.10.2013.
15.04.2013.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
1.025.866,25
SI-2012-0123
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
492.688,00
615.860,00
30.10.2013.
15.04.2013.
UNAPROM DJAK IVO
69305476616
632.921,75
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA ATOMIZEROM S
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
32.010,20
40.012,75
05.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
17.06.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
30.518,86
USLUGE U ŠUMARSTVU ZAŠTITA KEMIJSKA ATOMIZEROM S
DOVOZOM VODE U
ŠUMARIJI HRVATSKA
DUBICA, Njega mladih
sastojina, Hrvatske šume
d.o.o, 15592161,00
SI-2013-0106
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
40.495,60
50.619,50
05.11.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
17.06.2013. OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
50.619,50
USLUGE ODRŽAVANJA
ŠUMSKIH CESTA ZA U.Š.P.
SISAK U 2013. GODINI,
DIR-2013-1008
Usluge održavanja šumskih
cesta, Hrvatske šume
d.o.o, 8208936,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
296.980,00
371.225,00
20.09.2013.
12.09.2014.
*5$Ĉ(9,16.,2%57
"ISKOP"
91416510631
204.517,50
ODABIR I OBILJEŽAVANJE
U ŠUMARIJI HRVATSKA
KOSTAJNICA, Odabir i
obilježavanje stabala,
Hrvatske šume d.o.o,
604671,00
DIR-2013-1012
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
78.100,00
97.625,00
17.11.2013.
15.10.2013.
ZEC PROMET
31435422007
106.020,74
NJEGA MLADIH
SASTOJINA U ŠUMARIJI H.
KOSTAJNICA, Njega
DIR-2013-1012
mladih sastojina, Hrvatske
šume d.o.o, 15592161,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
160.249,00
200.311,25
20.11.2013.
11.07.2013.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
177.055,10
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI DVOR,
DIR-2013-1024
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
350.667,57
USLUGE U ŠUMARSTVU 98ý$2%/29,1(,908
ŠUMARIJI DVOR GJ
ZRINSKA BRDA, USLUGE U
â80$567986-(ý$
98ý$35,9/8â36,6$.
24157664,00
SI-2012-0114
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI DVOR,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
SI-2012-0123
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI DVOR,
6MHþDLL]UDGD+UYDWVNH
šume d.o.o, 35651265,00
99
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
USLUGE U ŠUMARSTVU 6-(ý$,98ý$2%/29,1(,
VM U ŠUMARIJI H.
DIR-2013-1024
.267$-1,&$6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
2012/S 0020023645
UŠP SISAK
2012/S 0020037792
Vrsta postupka
Neto (kn)
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
189.786,03
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
237.232,54
13.11.2013.
15.10.2013.
QUERCOFAGUS d.o.o.
87713001770
219.842,38
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, Šumske
prometnice, UŠP SISAK,
1926418,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
162.150,00
202.687,50
30.08.2012.
02.08.2013.
IGM MOSLAVINAKAMEN
d.o.o.
79430358049
7.503,75
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA
I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
638.960,00
798.700,00
31.08.2012.
02.08.2013.
"KAMENOLOM
0(Ĉ85$ý(
10276048806
267.102,50
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA
I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
378.840,00
473.550,00
31.08.2012.
02.08.2013.
Schwarzl d.o.o
97574473554
283.030,98
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA
I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
259.600,00
324.500,00
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
60.180,00
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA
I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
Otvoreni postupak
84.000,00
105.000,00
31.08.2012.
02.08.2013.
"KAMENOLOM
0(Ĉ85$ý(
10276048806
25.600,00
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
TRAKTORA, RADNIH
35,./-8ý$.$,262%1,+
VOZILA U ŠUMARIJAMA
SUNJA I HRV. DUBICA,
8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
264.000,00
330.000,00
04.09.2012.
28.02.2013.
'5$*,ý(9,û
16332096865
95.393,87
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
92=,/$=$6758ý1(
SLUŽBE U.Š.P. SISAK I
ŠUMARIJU SISAK, Usluge
WHNXüHJRGUåDYVUHG]D
rad, UŠP SISAK,
546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
13.300,00
16.625,00
04.09.2012.
28.02.2013.
$8722ä(*29,ûGRR
80784039618
73.940,77
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA U ŠUMARIJAMA
DVOR, RUJEVAC I HRV.
KOSTAJNICA, Usluge
WHNXüHJRGUåDYVUHG]D
rad, UŠP SISAK,
546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
12.950,00
16.187,50
04.09.2012.
28.02.2013.
$1'5,û6(59,6
83678101096
62.453,75
100
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
ODRŽAVANJE I POPRAVAK
VOZILA U ŠUMARIJI
3(75,1-$8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
4.750,00
ODRŽAVANJE I POPRAVCI
VOZILA U ŠUMARIJAMA
LEKENIK I POKUPSKO,
8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad, UŠP
SISAK, 546102,00
SI-2012-0004
Otvoreni postupak
2012/S
0023645
NABAVA KAMENOG
MATERIJALA, IZGRADNJA
I ODRŽAVANJE ŠUMSKIH
CESTA, UŠP SISAK,
8505272,00
SI-2012-0003
2012/S 0030038381
TRANSPORTNE TRAKE ŠUMARSKE GURTNE, Žica
za vezanje, UŠP SISAK,
189183,00
Broj objave
2012/S 0020037792
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
UŠP SISAK
UŠP VINKOVCI
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
5.937,50
04.09.2012.
28.02.2013.
$8722ä(*29,ûGRR
80784039618
27.935,64
11.400,00
14.250,00
04.09.2012.
28.02.2013.
$8722ä(*29,ûGRR
80784039618
28.394,92
Otvoreni postupak
553.800,00
692.250,00
31.08.2012.
02.08.2013.
ABAZA d.o.o.
56239296443
278.550,00
SI-2012-0001
Otvoreni postupak
144.722,00
180.902,50
18.07.2012.
05.07.2013.
EXPORTDRVO d.d.
89462181048
168.125,00
Rezervni dijelovi za traktor
IMT 549 DV, REZERVNI
DIJELOVI
VK-11-003
Otvoreni postupak
48.736,93
60.921,19
26.04.2011.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
3.176,03
*UDÿHYLQVNLPDWHULMDOL
OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
VK-11-004
Otvoreni postupak
576.949,98
721.187,52
29.03.2011.
"BODAT" d.o.o.
00876225959
86.795,83
Potrošni materijal i razni
alati, OSTALI UTROŠCI
MATERIJALA
VK-11-004
Otvoreni postupak
215.519,36
269.399,30
30.05.2011.
Santini d.o.o
55614719992
187,50
Potrošni materijal za
UDþXQDOD267$/,
UTROŠCI MATERIJALA
VK-11-004
Otvoreni postupak
218.246,00
272.807,50
31.05.2011.
BIT d.o.o.
65357272267
11.420,50
Alkoholna i bezalkoholna
SLüHSUHKUDPEHQL
proizvodi i materijal za
þLãüHQMHLRGUåDYDQMH
Alkoholna i bezalkoholna
SLüD8â39,1.29&,
233751,00
VI-2012-0009
Otvoreni postupak
154.023,25
192.529,29
22.10.2012.
12.10.2013.
6WDQLüGRR9LQNRYFL
65915626789
61.391,38
Sjeme leguminoza, Sjeme
leguminoza, Hrvatske
šume d.o.o, 435180,00
DIR-2013-0012
26.285,00
32.856,25
22.04.2013.
22.05.2013.
PANJIK - vl. Mirko
0LODGLQRYLü
44397249453
19.087,50
Usluga servisiranja
vatrogasnih aparata,
Usluge popravaka i
održ.opreme za gašenje
požara, UŠP VINKOVCI,
60000,00
VK-20121005_1
28.760,00
35.950,00
17.10.2012.
01.08.2013.
ARDENTER d.o.o.
57293115850
26.896,33
Usluga pranja i peglanja,
Pranje i peglanje, UŠP
VINKOVCI, 30000,00
VK-20121008_1
18.000,00
22.500,00
19.10.2012.
ELEGANT
97117295052
9.187,50
101
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
UŠP VINKOVCI
2012/S 0020046939
2012/S0020047164
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
oprema za vulkaniziranje,
Utroš.materijal za
održav.sred.rada, Hrvatske
šume d.o.o, 146645,00
VK-20121016_1
6.145,35
7.681,72
26.04.2013.
14.09.2013.
AUTO SERVISNA
OPREMA-PONOS društvo
VRJUDQLþHQRP
RGJRYRUQRãüX]DWUJRYLQX
20399132458
4.582,32
3RSUDYDNKLGUDXOLþQLK
pumpi, Bušenje cilindara i
tokarenje radilica, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
VK-20121015_1
62.101,00
77.626,25
24.10.2012.
25.09.2013.
'8*(ý+,'5$8/,.$
66527128338
56.251,25
Usluga popravaka
KLGUDXOLþQLKFULMHYD8VOXJD
popravaka crijeva, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
VK-20121021_1
60.115,40
75.144,30
22.10.2012.
05.10.2013.
HIDRAULIKA-FLEX
53805512101
91.335,71
Usluga strojne obrade
zapad, Strojna obradazapad, UŠP VINKOVCI,
69000,00
VK-20121022_1
57.000,00
71.250,00
19.10.2012.
72.$5%(*29,û&HUQD
35265338712
37.880,00
Usluga strojne obrade za
UŠP Vinkovci, Strojna
obrada-istok, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
VK-20121023_1
61.110,00
76.387,50
24.10.2012.
09.10.2013.
MARITUS
99479341157
34.702,44
Bravrske usluge, Bravarske
usluge, UŠP VINKOVCI,
69000,00
VK-20121024_1
26.925,00
33.656,25
24.10.2012.
09.10.2013.
STROJOBRAVARSKI
OBRT "SIGMA" CERNA, vl.
ä(/-.2-85ý(9,û
93342102823
18.206,88
Bravarske usluge,
Bravarske usluge, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
VK-20121025_1
30.937,00
38.671,25
24.10.2012.
09.10.2013.
MARITUS
99479341157
25.974,25
Držalica za sjekiru od
poljskog jasena, Držalice
razne, UŠP VINKOVCI,
30000,00
VK-20121034_1
13.680,00
17.100,00
19.11.2012.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
15.148,75
1DEDYDNRVLUDL8þDYDOD
8þDYOL8â39,1.29&,
20000,00
VK-20121035_1
22.280,00
27.850,00
19.11.2012.
19.11.2012.
MARITUS
99479341157
22.012,50
5DGLRQLþNLDODW5DGLRQLþNL
alat, UŠP VINKOVCI,
69000,00
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
47.555,85
59.444,81
22.10.2012.
12.10.2013.
32/-27(+1$32/,ûGR
o.
05426331474
82.173,33
Šumarski alat, Šumarski
alat, UŠP VINKOVCI,
100000,00
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
99.979,55
124.974,45
23.10.2012.
12.10.2013.
8*23/$67=GHQNR2FHOLü
L9MHUDQ1RUãLü
14870127269
83.954,92
9LMþDQDUREDLSRWURãQL
PDWHULMDO]DPHKDQLþNX
UDGLRQLFX9LMþDQDURED
UŠP VINKOVCI, 50000,00
VI-2012-0007
Otvoreni postupak
65.733,86
82.167,46
23.10.2012.
12.10.2013.
HIDRAULIKA-FLEX
53805512101
52.209,39
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Traktor IMT 549 DV rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 250000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
103.267,10
129.084,13
18.10.2012.
11.10.2013.
BRILIANT d.o.o. Vinkovci
26250338198
67.519,75
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore ,
Rotositnilica "Seppi" rezervni dijelovi, UŠP
VINKOVCI, 169000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
120.919,60
151.149,54
18.10.2012.
11.10.2013.
RASCO d.o.o.
12710048305
50.326,76
102
Broj objave
UŠP VINKOVCI
2012/S0020047164
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Rotositnilica "Forst" i
"Lemind" - rezervni
dijelovi, UŠP VINKOVCI,
69000,00
VK-2012-0001
Otvoreni postupak
97.542,00
Ležaji, semerinzi i remenje,
Ležaji, semerinzi i remenje,
UŠP VINKOVCI, 69000,00
VI-2012-0001
Otvoreni postupak
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Elektromaterijal, UŠP
VINKOVCI, 50000,00
VI-2012-0001
Dijelovi i pribor za motorna
vozila i njihove motore,
Akumulatori, UŠP
VINKOVCI, 69000,00
VI-2012-0001
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
121.927,50
19.10.2012.
11.10.2013.
"METALAC"
92565259632
74.890,00
28.578,65
35.723,36
12.11.2012.
11.10.2013.
32/-27(+1$32/,ûGR
o.
05426331474
148.127,60
Otvoreni postupak
23.901,00
29.876,27
19.10.2012.
11.10.2013.
32/-27(+1$32/,ûGR
o.
05426331474
16.467,88
Otvoreni postupak
35.629,47
44.536,85
19.10.2012.
11.10.2013.
TRGOMETAL d.o.o.
26004523816
37.040,77
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
269.600,00
337.000,00
30.12.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
51.115,25
Pridobivanje drva,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
445.550,10
556.937,63
26.11.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
296.784,55
Pridobivanje drva,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
240.000,00
300.000,00
26.11.2013.
=$-('1,ý.,2%57=$
ŠUMARSKE USLUGE I
TRGOVINU JAVOR
55512810108
232.980,00
Usluge u urbanom
šumarstvu- Razni prijevozi,
Prijevozne usluge,
Hrvatske šume d.o.o,
899956,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
562.408,00
703.010,00
23.05.2013.
OBRT ZA
AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU I USLUGE"
0/,1$5,ûYO'5$*87,1
0/,1$5,û6(69(7(
VLADIMIRA FILAKOVCA 3
31900438815
98.052,50
Servis i popravak traktora i
NRVLOLFD8VOXJHWHNXüHJ
održav.sred.za rad,
Hrvatske šume d.o.o,
11033792,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
151.180,00
188.975,00
24.05.2013.
AGRO-MAK d.o.o.
60625303349
18.906,28
Usluge u šumarstvu,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
2.274.702,57
2.843.378,21
31.07.2013.
Zajednica ponuditelja: PRO
6,/9$GRRQRVLWHOM%DELü
$UERUGRRþODQ
45213714363
90.586,99
Usluge u šumarstvu,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
138.924,46
173.655,57
31.07.2013.
+23(.6-(ý$
,=9/$ý(1-(35,-(92=,
TRGOVINA DRVOM
82099446788
21.051,00
Usluge u šumarstvu,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
806.796,30
1.008.495,38
31.07.2013.
DRVOMERCANT d.o.o.
34429109696
25.128,00
Usluge u šumarstvu,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
156.506,10
195.632,63
31.07.2013.
ARIŠ - USLUŽNI OBRT
54465724490
76.901,52
Usluge u šumarstvu,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
44.572,70
55.715,88
31.07.2013.
PROIZVODNI I USLUŽNI
OBRT "ŠAPINA" vl. FRANO
ŠAPINA
83549939779
20.650,00
Usluge u urbanom
šumarstvu, pridobivanje
GUYDLRVWDOR6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
UŠP ZAGREB
103
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
Broj objave
Evidencijski
broj nabave
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
31.07.2013.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
47.517,92
178.250,00
29.10.2013.
6-(ý$,=92=35,-(92=
USLUGE U
POLJOPRIVREDI
64332349383
236.155,75
59.450,00
74.312,50
10.02.2012.
AUTO ZOVAK d.o.o.
54549529724
5.219,94
Otvoreni postupak
51.273,74
64.092,17
08.03.2012.
&52$7,$7(+1,ý.,
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
13.442,74
ZG-2011-033
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
2.311.710,00
2.889.637,50
05.09.2011.
HORTINA d.o.o.
ZG-2011-038
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
197.600,00
247.000,00
12.09.2011.
OBRT ZA
AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU I USLUGE"
0/,1$5,ûYO'5$*87,1
0/,1$5,û6(69(7(
VLADIMIRA FILAKOVCA 3
31900438815
15.600,00
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Otvoreni postupak
249.956,00
312.445,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
26.237,61
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Otvoreni postupak
484.496,00
605.620,00
11.02.2013.
PRO SILVA d.o.o.
45213714363
177.106,71
Njega mladih sastojina,
Njega mladih sastojina,
UŠP ZAGREB, 4400000,00
Otvoreni postupak
77.666,90
97.083,63
25.09.2012.
MAL-PROM d.o.o.
01947869887
48.193,76
Šumarske usluge, Usluge u
šumarstvu po OS, UŠP
ZAGREB, 8916085,28
Otvoreni postupak
96.373,55
120.466,94
11.02.2013.
+23(.6-(ý$
,=9/$ý(1-(35,-(92=,
TRGOVINA DRVOM
82099446788
13.376,04
Šumarske usluge,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
115.000,00
143.750,00
30.04.2013.
ŠUMA-PROMET vl.Stevo
.RYDþ
48932458168
7.659,36
Usluge održavanja šumskih
cesta
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
562.408,00
703.010,00
15.03.2012.
OBRT ZA
AUTOPRIJEVOZ,
TRGOVINU i USLUGE
0/,1$5,û
31900438815
20.400,00
Materijal za održavanje
šumskih cesta, Materijal za
ceste i pijesak
,]X]HüHRGSULPMHQH
zakona
519.994,00
649.992,50
20.03.2012.
.$0(12/20,.5$â,û
d.o.o.
44961939971
10.062,50
Otpis sitnog inventara
Otvoreni postupak
282.316,70
352.895,88
04.05.2012.
KEMOBOJA-DUBRAVA
d.o.o.
64021574271
152.698,03
7HKQLþNLSUHJOHGYR]LOD]D
SRGUXþMH.XWLQH8VOXJH
WHNXüHJRGUåDYVUHG]DUDG
Otvoreni postupak
186.621,53
233.276,94
16.05.2012.
&52$7,$7(+1,ý.,
PREGLEDI d.o.o.
89968033067
49.158,76
7HKQLþNLSUHJOHGYR]LOD]D
SRGUXþMH=DJUHED8VOXJH
WHNXüHJRGUåDYVUHG]DUDG
Otvoreni postupak
93.955,88
117.444,85
23.05.2012.
AUTO REMETINEC d.d.
12933687795
9.886,52
Predmet ugovora
Vrsta postupka
Neto (kn)
Usluge u šumarstvu,
3ULYODþHQMH+UYDWVNHãXPH
d.o.o, 108567359,00
Otvoreni postupak
572.135,00
715.168,75
âXPDUVNHXVOXJH6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
142.600,00
Ponovljeni poziv na
dostavu ponuda
temeljem OS
Servis i popravak
DXWRPRELOD]DSRGUXþMH
krapine, Ostale usluge
održav.sred.za rad
7HKQLþNLSUHJOHGYR]LOD]D
SRGUXþMH.XWLQH2SUHPDL
mat. za proizvodnju-ostalo
Rušenje opasnih stabala,
6MHþDLL]UDGD
Razni prijevozi za šumariju
Zagreb, Usluge održavanja
šumskih cesta
Datum
sklapanja
UŠP ZAGREB
104
Rok
izvršenja
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
213.687,50
Broj objave
Predmet ugovora
Dijelovi za Seppi sitnilice,
Ostale usluge
održav.sred.za rad
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Otvoreni postupak
102.277,12
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
127.846,41
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
04.07.2012.
RASCO d.o.o.
12710048305
23.240,59
51390945090
6.263,43
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP ZAGREB
Popravak i održavanje
fotokopirnih aparata i
uredske opreme, Ostale
usluge održav.sred.za rad
Otvoreni postupak
86.947,00
108.683,75
04.07.2012.
7(+1,ý$5&23<6(59,6
d.o.o. za proizvodnju,
održavanje, popravak i
trgovinu na veliko i malo
uredskih i knjigovodstvenih
VWURMHYDLUDþXQDOQLK
sustava
Transportne trake za
vagone, Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
212.000,00
265.000,00
18.07.2012.
INTERFORST d.o.o.
18962230085
9.937,50
âXPDUVNHXVOXJH6MHþDL
izrada, Hrvatske šume
d.o.o, 35651265,00
3UHJRYDUDþNL
postupak bez
prethodne objave
721.500,00
901.875,00
10.02.2014.
OBRT ZA USLUGE U
ŠUMARSTVU MALI
55662224406
91.561,50
Orezivanje suhih i opasnih
JUDQDVDVWDEDOD6MHþDL
izrada, UŠP ZAGREB,
2500000,00
Otvoreni postupak
460.800,00
576.000,00
06.09.2012.
HORTINA d.o.o.
Vulkanizerske usluge za
SRGUXþMH=DJUHED2VWDOH
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
12.758,00
15.947,50
23.07.2012.
ROBNI CENTAR d.o.o.
52971700497
346,25
Vulkanizerske usluge za
SRGUXþMH.XWLQH2VWDOH
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
43.199,10
53.998,90
23.07.2012.
VULKANIZER MIHALKE
08978721309
13.619,05
Vulkanizerske usluge za
SRGUXþMH9HOLNH*RULFH
Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
19.330,00
24.162,50
23.07.2012.
VULKANIZERSKA
ZANATSKA RADNJA, IVAN
PEJAK
62551858503
150,00
Vulkanizerske usluge za
SRGUXþMH1RYRVHOFD2VWDOH
usluge održav.sred.za rad,
UŠP ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
5.260,00
6.575,00
23.07.2012.
AGRO SERVIS
59917051588
350,00
Dijelovi za motorna vozila,
Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
90.526,50
113.158,13
26.11.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
30.982,12
Popravak i održavanje
YR]LOD]DSRGUXþMH
Zagreba, Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
106.833,50
133.541,88
26.11.2012.
Lero B d.o.o.
92060376239
65.570,42
Popravak i održavanje
YR]LOD]DSRGUXþMH.XWLQH
Ostale usluge
održav.sred.za rad, UŠP
ZAGREB, 1766428,00
Otvoreni postupak
159.783,77
199.729,72
26.11.2012.
"AP SERVISI"
41901835585
14.657,42
105
23.000,00
Broj objave
Predmet ugovora
Evidencijski
broj nabave
Vrsta postupka
Neto (kn)
Iznos
ugovora
Bruto (kn)
Datum
sklapanja
Rok
izvršenja
1D]LYGREDYOMDþD
OIB
GREDYOMDþD
Podizvoditelji
Datum
izvršenja
.RQDþQL
iznos (kn)
UŠP ZAGREB
Prednji traktorski
XWRYDULYDþVDYLOLFDPDL
korpom za rasute terete,
Uzgojna oprema UŠP,
Hrvatske šume d.o.o,
396000,00
ZG_2013_0140_
1
38.574,75
48.218,44
09.12.2013.
STROJOMETAL, vl. Goran
)DLü
22609704346
48.218,44
8VOXJDIL]LþNRJUDGD
Ostale usluge, Hrvatske
šume d.o.o, 3353489,00
NN
12.960,00
16.200,00
01.10.2013.
MINISTARSTVO
35$9268Ĉ$835$9$=$
92668153620
ZATVORSKI SUSTAV,
ZATVOR U ZAGREBU,
6.624,00
65.000,00
81.250,00
06.09.2011.
Kameni materijal za
N-02-V-129150
šumariju Dugo Selo,
-180711
Materijal za ceste i pijesak
ZG-2011-035
Otvoreni postupak
106
CVIPEK d.o.o.
85500684167
5.353,61
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
852 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content