close

Enter

Log in using OpenID

(naziv i sjedište trgovca) telefon: OIB:

embedDownload
______________________________________
(naziv i sjedište trgovca)
telefon: _______________________________
OIB: _______________________
URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO
ODJEL ZA GOSPODARSTVO
PREDMET: Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima
za trgovinu
Molim Vas da mi izdate rješenje, sukladno odredbi članka 13. stavak 3. Zakona o trgovini
("Narodne novine" broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14), o ispunjavanju minimalnih
tehničkih uvjeta, općih sanitarnih, zdravstvenih i drugih uvjeta, kojima moraju udovoljavati prodajni
objekti, oprema i sredstva u prodajnim objektima za obavljanje djelatnosti trgovine:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(šifra i naziv djelatnosti)
Djelatnost će se obavljati u prodajnom objektu u
_____________________________________________________________________
(adresa prodajnog objekta, oblik i površina objekta u m²)
___________________________
(potpis i pečat)
Zahtjevu prilažem:
1. Rješenje o upisu u: Obrtni registar, Sudski registar Trgovačkog suda, Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i sl.
1. Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (samo trgovačka društva)
3. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor,
ugovor o
zakupu i sl.)
4. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti
sukladno
odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) (uporabna dozvola ili drugi akt za uporabu građevine, akt
kojim je građevina ozakonjena, te akt, odnosno dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina
izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom)
5. Dokaz o: - ispravnosti električne instalacije, ventilacije, plinske instalacije, i sl.
- zdravstvenoj ispitanosti vode ako se radi o prehrambenom asortimanu robe
Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih
instalacija i nepropusnosti kanalizacijskih instalacija izdaju i izvođači radova).
6. Odobrenje o ispunjavanju konzervatorskih uvjeta Konzervatorskog odjela u Sisku
mišljenje o korištenju poslovnog prostora za građevine
7. Upravna pristojba od 400,00 kn (broj računa: HR121001005-1863000160, poziv na broj: 64 5002-1548OIB, primatelj: Državni proračun RH) i 20,00 kn državnih biljega.
8. Drugi dokazi npr. za
A. trgovinu na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica putem pokretnih prodavača –izravna
prodaja goriva uz dostavu kupcu tada je potrebno dostaviti dokumentaciju za vozilo
B. trgovinu na malo sredstvima za zaštitu bilja potrebno je uz opće uvijete iz zahtjeva za izdavanje
rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za trgovinu dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
- dokaz da ima uposlenog djelatnika u stalnom radnom odnosu i punom radnom vremenu
u svojstvu savjetnika za poslove odgovorne stručne osobe za to prodajno mjesto i s dokazima o završenim
najmanje: preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili
preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili stručnim studijem agronomske ili
šumarske struke - preslika radne knjižice ili ugovora o radu i dokaz o odslušanih najmanje 90 sati modula iz
zaštite bilja ili 9 ECTS bodova (predavanja, vježbe, seminari);
- iskaznicu odnosno potvrdu o položenom modulu;
- potvrdu o upisu u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (FIS);
- rješenje ministarstva zdravlja da udovoljava propisanim uvjetima za promet sredstava označenih kao vrlo
otrovna (T+);
- 125,00 KN DRŽAVNE UPRAVNE PRISTOJBE ZA MINIMALNE TEHNIČKE UVIJETE – za trgovine za
zaštitu bilja (broj računa: HR121001005-1863000160, poziv na broj: 64
5002-1548-OIB, primatelj:
Državni proračun RH);
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content