close

Enter

Log in using OpenID

1 ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ "ΝΑΙ" Να

embedDownload
1
ΚΒΕΜΒΝΟ ΤΠΟΓΡΏΦΧΝ ΤΠΒΡ ΣΟΤ "ΝΏΕ"
Να μεπεξαζηνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο
"Σε ζηηγκή ηεο πεξηζπιινγήο θαη ηεο επζχλεο, θαζψο ν θππξηαθφο ιαφο εηνηκάδεηαη λα
απνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηνπ, ε κνίξα ηεο Κχπξνπ είλαη ηφζν αμεδηάιπηα δεκέλε κε ηε
κνίξα ηεο Διιάδαο, πνπ νιφθιεξνο ν ειιεληζκφο _ θφκκαηα, νξγαλψζεηο θαη απινί πνιίηεο _
θαιείηαη λα πάξεη ζέζε κε ζχλεζε κα θαη ρσξίο νιηγσξία.
΋πσο θάζε δηεζλήο ζπλζήθε, ην ζρέδην Αλάλ είλαη θαη απηφ θαξπφο ελφο ζπκβηβαζκνχ. Χο
ηηο ζέζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δπνκέλσο, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη δελ είλαη αλ ην ζρέδην
ηθαλνπνηεί ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, αιιά αλ απεκπνιεί ζέζεηο πνπ ε
πιεπξά απηή ζεσξεί ζεκειηψδεηο.
Σελ πξσηαξρηθή απφ ηηο ζέζεηο απηέο _ ηε ζέζε ζηελ νπνία νιφθιεξνο ν ειιεληζκφο
νηθνδφκεζε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ εδψ θαη 40 ρξφληα _ δειαδή ην αδηαίξεην ηεο Κχπξνπ, ην
ζρέδην Αλαλ ηελ ηθαλνπνηεί. Χο δηδσληθή νκνζπνλδία, ε Κχπξνο μεπεξλά ηελ δηρνηφκεζε θαη
κπνξεί λα ρηίζεη ην κέιινλ ηεο σο ζχγρξνλε, δηθαηνθξαηνχκελε δεκνθξαηία. Μηα
δεκνθξαηία πνπ δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο.
Δπί πιένλ, εληαγκέλε ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε, ε Κππξηαθή Οκνζπνλδία κπνξεί λα
επεκεξήζεη. Γηφηη, φπσο δηδάζθεη ε εκπεηξία ηεο "Δπξψπεο ησλ 15› , ζην πιαίζην κηαο
δπλακηθήο ππεξεζληθήο ζπζζσκάησζεο, ην άζξνηζκα δελ ηζνχηαη κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε
αιιά ην ππεξβαίλεη. Έηζη, νη φπνηεο εζληθέο δπζιεηηνπξγίεο ακβιχλνληαη θαη ηειηθά
μεπεξληνχληαη.
Πνιινί βιέπνπλ κε θαρππνςία ην ελδηαθέξνλ ηνπ Ο.Ζ.Δ., ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο θαη ησλ
Ζ.Π.Α. γηα ην ζρέδην Αλαλ. Καρππνςία δηθαηνινγεκέλε, αλ ζθεθζεί θαλείο φηη νη δπλάκεηο
απηέο φρη κφλνλ δελ έιπζαλ ηα κεγάια δηεζλή πξνβιήκαηα αιιά δεκηνχξγεζαλ κε ηε ζηάζε
ηνπο θαη λέα. Έηζη, ε απφξξηςε ηνπ ζρεδίνπ Αλαλ επελδχεηαη κε ην θσηνζηέθαλν ελφο
εξσηθνχ "φρη› απφ έλαλ κηθξφ ιαφ, ξηδσκέλν ζην βξάρν ηνπ. ΋κσο, αθφκε θαη νη πην
δπζκελείο δηεζλείο ζπλζήθεο αθήλνπλ πάληνηε ξσγκέο θαη επθαηξίεο, ηηο νπνίεο κηα επέιηθηε
πνιηηηθή κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί. Σν δηδάζθεη ε ειιεληθή ηζηνξία απφ ηελ επνρή ηνπ
Ναπαξίλνπ. ΋πσο επίζεο δηδάζθεη φηη, ρσξίο ζπκκαρίεο, αθφκε θαη νη πην εξσηθέο ζπζίεο
κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζηξνθή (1897, 1922, 1974).
Σν φηη ε Σνπξθία θάζηζε ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ελφζσ επί ρξφληα ζεσξνχζε
αδηαπξαγκάηεπην ηνλ Αηηίια, απνηειεί επηηπρία φισλ ησλ θππξηαθψλ θαη φισλ ησλ
ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, απφ ην 1974. Σν ζρέδην Αλαλ, φζν θαη αλ αξθεηέο πηπρέο ηνπ δελ
ηθαλνπνηνχλ, είλαη επηηπρία ησλ δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ. Σαπηφρξνλα είλαη ήηηα ησλ πην
εζληθηζηηθψλ θαη ησλ πην αληηδξαζηηθψλ, θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο πξάζηλεο γξακκήο, θαη
ζηηο δχν φρζεο ηνπ Αηγαίνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ε δηεζλήο απηή ζπλζήθε κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο γηα λα μεπεξαζζνχλ ηξαχκαηα θαη ακνηβαίεο δαηκνλνπνηήζεηο,
πνπ γέλλεζαλ πφιεκνη θαη κηζφο ζρεδφλ αηψλαο κηζαιινδνμίαο, δηραζκψλ θαη δηρνηνκήζεσλ.
Καινχκε ηηο δεκνθξαηηθέο απηέο δπλάκεηο λα δηαθεξχμνπλ κε ζαθήλεηα θαη ρσξίο άιιε
ρξνλνηξηβή ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην "ΝΑΗ".
2
7 Απξηιίνπ 2004".
1.Βηξήλε Ώβξακνπνχινπ:
ΒΤΡΧΠΏΕΚΟ΢ ΑΕΏΛΟΓΟ΢ ΓΕΏ ΣΔ ΜΒΣΏΝΏ΢ΣΒΤ΢Δ, Τπεχζπλνο 2 : Βηξήλε
Ώβξακνπνχινπ, Κέληξν Βξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ, Παξνπζίαζε ηνπ European
Migration Dialogue, Βηξήλε Ώβξακνπνχινπ – Λεσλίδαο Καξαθαηζάλεο, νκάδα έξγνπ
EMD
2. Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο:
Ο Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,
Οη πνιιαπινί ρξφλνη ηεο πνιππνιηηζηκηθφηεηαο ζηε Θεζζαινλίθε
3. Ώζελά Ώζαλαζίνπ:
Πάληεην Παλεπηζηήκην, 3ν δηεζλέο ζπλέδξην Πεξί ζπλαηζζεκάησλ: ηζηνξία, πνιηηηθέο,
αλαπαξαζηάζεηο, Ώζήλα, 18-20 ΜαΎνπ 2007,... Ώληψλεο Ληάθνο, History of Emotions.
Emotions and History.
Οξγαλσηηθή Βπηηξνπή Ώζελά Ώζαλαζίνπ,
4. Λνπθία Ώηθαηεξηληάδνπ:
Βληεηαικέλε Βξεπλήηξηα Βζληθνχ Εδξχκαηνο Ώγξνηηθήο ΄Βξεπλαο,
http://openitnow.blogspot.com/2006_10_01_archive.html
Τπνζηεξίδνπκε θαη ζα ςεθίζνπκε ηνλ Γηάλλε Μπνπηάξε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ
«Πξσηνβνπιία γηα ηε Θεζζαινλίθε».
Γηα ηε λίθε ηεο πφιεο.
ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ
Αηθαηεξηληάδνπ Λνπθία Δξεπλήηξηα ΔΘΗΑΓΔ
Ακπαηδφγινπ Γξεγφξεο Παηδνςπρίαηξνο, Αλδξένπ ΢ηέιηνο Αλ. θαζεγεηήο ΑΠΘ,…
5. ΢ηέιια Ώηθαηεξηληάδνπ:
3
ΟΕΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ΢, ΟΡΓΏΝΟΓΡ.Α.Ώ. Κ.ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ΢,
Δγγεηνβειηησηηθά Έξγα - Γηαρείξεζε Τδαηηθψλ Πφξσλ Γεσξγίαο - Μέηξν 6.4
Σα πξνηεηλφµελα έξγα ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί µέρξη ηελ 31/12/2006
΢ηελ δηεχζπλζε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΔΠ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο,
Αηγαίνπ 104, 551 33 Θεζζαινλίθε, γηα ηελ απνζηνιή ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ηελ παξαιαβή
εληχπσλ ηει. 0310.403037, Ώξµφδηα ε θ. ΢ηέιια Ώηθαηεξηληάδνπ.
6. Γσή Ώθξηβνχιε:
Οηθνλνκνιφγνο κε Μεηαπηπρηαθέο ΢πνπδέο ζηηο Οηθνλνκηθέο Βπηζηήκεο. Γελλήζεθε ην
1964 Τπνςήθηα βνπιεπηήο Λάξηζζαο ην 2007.
Εδξπηηθή Αηαθήξπμε, Θέζεηο, Ώπνθάζεηο θαη ΋ξγαλα ηεο ΏΒΚΏ,
Ζ Γξακκαηεία ηεο Κεληξηθήο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΑΔΚΑ aeka.gr, 01/06/2003 Νίθνο
Μπίζηεο, επηθεθαιήο ηεο ΑΔΚΑ Παχινο Αζαλαζφπνπινο, Εσή Αθξηβνχιε (Λάξηζα),
Βαζίιεο Γειεγθάξεο, Υξήζηνο Γεξβέλεο, Κιεηψ Δπαγγειάθνπ, Ρνχιεο Δδηάξνγινπ
(Θεζζαινλίθε), Κψζηαο Εψξαο (Λέζβνο), ΢πχξνο Καβνπλίδεο, Γηψξγνο Καξηπίδεο
(Θεζζαινλίθε), Γηάλλεο Μετκάξνγινπ, Κψζηαο Μπηηδάλεο (Πεηξαηάο), Σεξέδα Μπνχθε,
Νίθνο Μνπξνχηζνο, Φσηεηλή ΢ηάλνπ, , Ο Γ. Παπαλδξένπ ζηεξίδεη γπλαίθεο θαη ην έρεη
απνδείμεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ. Βδψ κε ηελ θ. Γσή Ώθξηβνχιε, ΠΏ΢ΟΚ
7. Αέζπνηλα Ώιεμαλδξάθε:
Αέζπνηλα Ώιεμαλδξάθε. Παλ/κην Κξήηεο-Σκήκα ΐηνινγίαο,
Δ Πξσηνβνπιία γηα ηε Μεηαξξχζκηζε θαη ηελ Ώλαβάζκηζε ηνπ Αεκφζηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
Νέεο Τπνγξαθέο - 02/10/2006, Ώιεμαλδξάθε Αέζπνηλα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,..
Ζ Πξσηνβνπιία γηα ηε Μεηαξξχζκηζε θαη ηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ
εθθξάδεη ηε ιχπε ηεο γηα ην πξψην δείγκα γξαθήο ηεο λέαο θπβέξλεζεο θαη ηνπ λένπ
Τπνπξγνχ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Παξά ηελ αληίζεηε γλψκε
ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηηο δηαβεβαηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπξγνχ,
παξά ηηο δξνκνινγεκέλεο δηαδηθαζίεο, απέζπξαλ ην βηβιίν Εζηνξίαο ηεο ΢Σ' Αεκνηηθνχ
αθνχ εθκαίεπζαλ...
8. Νίθνο Ώιηβηδάηνο:
4
Καζεγεηήο ΢πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ ζηε Ννκηθή Ώζελψλ αλ θαη είλαη ππέξκαρνο ηεο
αλάγθεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κε
θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεψλ.
Νίθνο Ώιηβηδάηνο - Τπεξεζηαθφο Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ. ΢πγραίξνπκε ηνλ θαζεγεηή
ηεο Nνκηθήο ΢ρνιήο, Yπεξεζηαθφ Yπνπξγφ Eζσηεξηθψλ, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη
Aπνθέληξσζεο θ. N. Aιηβηδάην γηα ηνλ άςνγν ηξφπν κε ηνλ νπνίν έθεξε εηο πέξαο ην
δχζθνιν έξγν ηεο δηελέξγεηαο ησλ εζληθψλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2004, γεγνλφο πνπ
αλαγλσξίζηεθε επξχηεξα.
Τπφ-Οκάδα γηα Κνηλσληθή Έληαμε θαη Πνιηηηθά Αηθαηψκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ,
Κείκελα Τπν-Οκάδαο
Κείκελν Πξνζπλεδξηαθνχ Αηαιφγνπ, Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο
Οκηιία Γηψξγνπ Ώ. Παπαλδξένπ ζηελ εθδήισζε γηα ηνπο κεηαλάζηεο
Παξέκβαζε γηα ηελ Τπν-νκάδα γηα ηνπο κεηαλάζηεο, Νίθνο Ώιηβηδάηνο
Μαλψιεο ΐαζηιάθεο ν Νίθνο Αήκνπ θαη νη 120 Ίαλνη.
Ώθνινπζεί ε ιίζηα ησλ Ίαλσλ ππνζηεξηρηψλ ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε πξηλ βέβαηα ηελ
θαηαδίθε ηνπ απν ηελ δηθαηνζχλε ζε ζπθνθαληία θαη ην ζπγρσξνράξηη ηνπ.
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο, Καίηε Ώξψλε - Σζίριε, Ελψ Ώθεληνχιε, Γηψξγνο
ΐαξεκέλνο, Κνξίλα ΐαζηινπνχινπ, Λίλα ΐεληνχξα, Ώλλπ ΐηηζέληδνπ, Γηψξγνο
ΐιαβηαλφο,...
Ο Ώληψλεο Ληάθνο Πξφεδξνο ηνπ ΟΠΒΚ (Οκηινο Πξνβιεκαηηζκνχ Γηα ηνλ
Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο) ηνπ ΢εκίηε.
΋κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο καο - ΟΠΒΚ
Αηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην
ΠΡΟΒΑΡΟ΢: Ώληψλεο Ληάθνο
ΏΝΣΕΠΡΟΒΑΡΟ΢: Μπξζίλε Γνξκπά
ΓΡΏΜΜΏΣΒΏ΢: Γηάλλεο Σνπηδηαξάθεο
ΣΏΜΕΏ΢: ΐαζίιεο ΐνπηζάθεο
ΜΒΛΔ:
Νίθνο Ώιηβηδάηνο
Παλαγηψηεο Εσαθεηκίδεο
Γηάλλεο Καινγήξνπ...
Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΏ΢ΟΚ, Γηψξγνπ Ώ. Παπαλδξένπ, ζπγθξνηήζεθαλ νη
Σνκείο ηνπ Κηλήκαηνο, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ ζεζκηθά νη ΢πληνληζηέο, νη
5
Ώλαπιεξσηέο ΢πληνληζηέο, θαη νη εηζεγεηέο ησλ ΚΣΒ ηεο ΐνπιήο. Πνιηηηθά ππεχζπλνη
είλαη ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ. …….…..……
12. Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ, Κνηλσληθήο Έληαμεο, Πνιηηηθήο Ώζχινπ θαη
Μεηαλάζηεπζεο - Τπεχζπλνο Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ : Μαξηιέλα Κνππά Βπξσβνπιεπηήο: ΢ηαχξνο Λακπξηλίδεο - Βπηθεθαιήο Βπηηξνπψλ : α) Ώλζξψπηλα
Αηθαηψκαηα, Νίθνο Ώιηβηδάηνο β) Κνηλσληθή έληαμε, Κψζηαο Μπνηφπνπινο γ)
Πνιηηηθή ʼ
ζπινπ θαη Μεηαλάζηεπζεο, Τβέη Σζάξβηο 13. Πνιηηηθέο Νενιαίαο Τπεχζπλνο Πνιηηηθνχ
Βπηζηεκνληθφ ΢πκβνχιην
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ΢ηέιηνο ΐηξβηδάθεο, Πέηξνο Γέκηνο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,
Ώζαλάζηνο Γθφηνβνο, Νίθνο Αεκεξηδήο, Μπξηψ Αξαγψλα-Μνλάρνπ, Πεξζεθφλε Γέξε,
Πάλνο Καδάθνο, Διίαο Καηζνχιεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γξεγφξεο
Μνιχβαο, Νίθνο Μνπδέιεο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Υξήζηνο Ρνδάθεο, Πελειφπε
Φνπληεδάθε, ΢ηέιηνο Υησηάθεο.
Tν πφξηζκα ηεο Eπηηξνπήο Bεξέκε γηα ηα Παλεπηζηήκηα
15/1/2006
Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Bεξέκε
1. Αζαλάζηνο Βεξέκεο, Πξφεδξνο Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Παηδείαο Καζεγεηήο Σκήκαηνο
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
2. Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
3. Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
4. Αζελά Ληλνχ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
5. Νίθνο Μνπδέιεο, Oκφηηκνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο London School of Economics
6. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ
Oηθνλνκηθψλ ΢πνπδψλ, Oηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
7. Βαζίιεο Παπάδνγινπ, Καζεγεηήο ΢ρνιήο Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Δζληθνχ
Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 8. Γεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΧΝ ΟΜΏΑΧΝ
ΣΏ ΜΒΛΔ
Vemund Aarbakke, ηζηνξηθφο, [email protected], [email protected]
Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Ραυκφλδνο Αιβαλφο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, λνκηθφο, [email protected]
6
Γηακαληνχια Αλαγλψζηνπ, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
΢σηήξεο Βαιληέλ, νηθνλνκνιφγνο, [email protected]
Λίλα Βεληνχξα, ηζηνξηθφο, [email protected]
Riki van Boeschoten, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Μαξηάλζε Γεσξγαιίδνπ, γισζζνιφγνο, [email protected],
Υξήζηνο Γηαθνπκφπνπινο, λνκηθφο, [email protected]
Μαξία Γηαλλεζνπνχινπ, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, [email protected],
[email protected]
Γεκήηξεο Γεκνχιεο, λνκηθφο, [email protected]
Γεκνζζέλεο Γψδνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Λεσλίδαο Δκπεηξίθνο, ηζηνξηθφο, [email protected]ath.forthnet.gr
Αιέμεο Ζξαθιείδεο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Αιεμάλδξα Ησαλλίδνπ, θηιφινγνο-ζιαβνιφγνο, [email protected]
Thede Kahl, πνιηηηθφο γεσγξάθνο, [email protected]
Μαξηιέλα Κνππά, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Ησάλλα Κνχξηνβηθ, λνκηθφο, [email protected]
Γηάλλεο Κηηζηάθηο, λνκηθφο, [email protected]
Γεσξγία Κξέηζε, ηζηνξηθφο-αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Σάζνο Κσζηφπνπινο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Elcin Macar, ηζηνξηθφο, [email protected]
Καηεξίλα Μάξθνπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Γηψξγνο Μαπξνκκάηεο, παηδαγσγφο, [email protected], [email protected]
Γηάλλεο Μειηφο, νηθνλνκνιφγνο, [email protected]
Γφκλα Μηραήι, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected], [email protected]
Iάθσβνο Μηραειίδεο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο, ηζηνξηθφο/λνκηθφο, [email protected], [email protected]
΢ηακάηεο Μπέεο, γισζζνιφγνο, [email protected], [email protected]
Έιελα Μπφηζε, θνηλσληνιφγνο, [email protected]
7
Θαλάζεο Μσξαΐηεο, εζλνκνπζηθνιφγνο, [email protected]
Αληηγφλε Παπαληθνιάνπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Μίιηνο Παχινπ, θνηλσληνιφγνο, [email protected], [email protected]
΋ιγα Πξνθίιε, γισζζνιφγνο, [email protected]
Υξήζηνο Ρνδάθεο, λνκηθφο, [email protected]
Διέλε ΢ειιά, γισζζνιφγνο, [email protected]
Νίθνο ΢ηγάιαο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Αζελά ΢θνπιαξίθε, θνηλσληνιφγνο (ΜΜΔ), [email protected]
Έιζα ΢ηακαηνπνχινπ, λνκηθφο, [email protected]
Αλδξέαο Σάθεο, λνκηθφο, [email protected], [email protected]
Μηξάληα Σεξδνπνχινπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
΢εβαζηή Σξνπκπέηα, θνηλσληνιφγνο, [email protected]
Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Kσζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, λνκηθφο, [email protected], [email protected]
Γεκήηξεο Υνξκνβίηεο, θνηλσληνιφγνο [email protected]
Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο, λνκηθφο, [email protected],
[email protected]
Αηνηθεηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΚΒΜΟ
Αιεμάλδξα Ησαλλίδνπ - Γηάλλεο Κηηζηάθηο - Γηψξγνο Μαπξνκκάηεο - Μίιηνο Παχινπ - ΋ιγα
Πξνθίιε - Αζελά ΢θνπιαξίθε - Μηξάληα Σεξδνπνχινπ - Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο
Τπεχζπλνη ηνπ e-mail & δηθηπαθνχ ηφπνπ
Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο - Μίιηνο Παχινπ - Αζελά ΢θνπιαξίθε
Τπεχζπλνη ηεο ΢εηξάο Μειεηψλ ηνπ ΚΔΜΟ (εθδφζεηο Κξηηηθή)
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο - Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο
ΜΚΟ ΢ΣΟ ΢ΤΝΣΏΓΜΏ. Βίπαλ γηα καο...
Βπαγγειφπνπινο Πάλνο
8
Αγαπεηνί θίινη. Θα θάλσ φηη κπνξψ δηφηη ζπκκεξίδνκαη απφιπηα ηηο ηδέεο ζαο γηα ηελ
θηλεηνπνίεζε θαη θαηνρχξσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Δχρνκαη ν θαιφο αγψλαο πνπ ζα
θάλνπκε λα επδνθηκήζεη γηα κία ελεξγή, ζπκκεηνρηθή θαη πην δεκνθξαηηθή θνηλσλία. ΢ε
Υαηξεηψ Θεξκά θαη Αγσληζηηθά
Νίθνο Αήκνπ
Απφ φηη βιέπσ ζηνλ θαηάινγφ ζαο νη νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρσ
είλαη ήδε παξνχζεο. ΢αθψο ζηεξίδσ ηελ πξσηνβνπιία ζαο θαη ζα ηελ πξνπαγαλδίζσ. Ίζσο
δελ είλαη θαλ απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή 500 νξγαλψζεσλ - αο είλαη νη κεγάιεο θαη
ζεκαληηθέο.
Νίθνο Ώιηβηδάηνο
Καζεγεηήο ΢πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Αζελψλ Ο θαζεγεηήο ΢πληαγκαηηθνχ
Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Αζελψλ Νίθνο Αιηβηδάηνο (αλάινγε άπνςε είρε εθθξάζεη θαη ε Λίλα
Παπαδνπνχινπ), αλ θαη είλαη ππέξκαρνο ηεο αλάγθεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεψλ, ζε, πξψηε θάζε,
δελ ζεσξεί φηη απηφ ζα έπξεπε λα πεξάζεη αλαγθαζηηθά κέζα απφ ην ΢χληαγκα (ζηα πιαίζηα
ηεο γεληθφηεξεο άπνςήο ηνπ, γηα έλα ιηηφ ζχληαγκα κε ιίγεο δηαηάμεηο)
ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΢ΤΜΐΟΤΛΕΟ ΚΒΝΣΡΟΤ ΜΕΚΡΏ΢ΕΏΣΕΚΧΝ ΢ΠΟΤΑΧΝ
Πξφεδξνο: Μηραήι ΐ. ΢αθειιαξίνπ, Ώθαδεκατθφο, Ώληηπξφεδξνη: ΐαζίιεηνο ΐι.
΢θπξφεξαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Οδπζζεχο Λακςίδεο, δ.θ.,
Φηιφινγνο, Γελ. Γξακκαηέαο: Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ
Ώζελψλ, Σακίαο: Νίθνο Κ. Ώιηβηδάηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ,
Μέιε: Θάλνο ΐεξέκεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Γεψξγηνο Ααβίδ,
Αηεπζπληήο Βπηρεηξήζεσλ, Βιηζάβεη Γαραξηάδνπ, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,
Λνχια Κεξηζηθψθ, Βπηρεηξεκαηίαο, Βκκαλνπήι Ρνχθνπλαο, Ώθαδεκατθφο,
Ώξηζηφβνπινο Μάλεζεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Ώθαδεκατθφο,
Υξήζηνο Παηξηλέιεο, Καζεγεηήο Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Πξφγξακκα ΢πλεδξίνπ, 8 & 9 Ενπλίνπ, Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ
...................................
Σεηάξηε 9 Ενπλίνπ
.....................................
Βθπαίδεπζε Μεηνλνηήησλ: Θεσξεηηθέο πξνθιήζεηο θαη παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο
Σξίηε 8 Ενπλίνπ. 19:15-20:30 ΢ηξνγγπιφ Σξαπέδη
Μεηνλφηεηεο θαη ε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα
Πξνεδξεχεη: ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ
9
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, Γηψξγνο Κακίλεο , ΢ηέθαλνο Πεζκαδφγινπ
ΏΠΟΓΒΤΜΏΣΕΝΔ. 11/9/2002
Πάζρνο Μαλδξαβέιεο (*)
H δπζηπρία ηνπ λα είζαη Απηηθφο. Tα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλνξζνινγηθνχ
αληηακεξηθαληζκνχ ζηελ Eιιάδα...
….. Θπκάζηε ην "βιάρηθν θξάηνο" πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζηε Λάξηζα ην (ειεγρφκελν
απφ ην ειιεληθφ YΠEΞ) Kέληξν Eξεπλψλ Mεηνλνηηθψλ Oκάδσλ επεηδή έθαλε έλα
ζεκηλάξην γηα ηελ βιάρηθε γιψζζα ζηε Θεζζαιηθή πξσηεχνπζα; Tν ινγηθφ
εξψηεκα γηαηί έλα θέληξν πνπ έρεη ζηε δηνίθεζή ηνπ επηθαλείο έιιελεο
θαζεγεηέο (Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Λέλα Αηβάλε, Ώιέμεο Δξαθιείδεο θ.ιπ.), ζα
ήζειε λα θηηάμεη "βιάρηθν θξάηνο" ζηε Θεζζαιία ζα απαληεζεί πξνθαλψο κε κηα
πεξίηερλε ζεσξία ζπλσκνζίαο. (Παξαηήξεζε: ;;)
ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕ΢Δ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΝΏΐΏΘΜΕ΢Δ ΣΟΤ ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟΤ . Αεπηέξα,
25 ΢επηέκβξηνο
.... Ώιηβηδάηνο Νίθνο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Αξαγψλα Θάιεηα, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Θαλαζάο
Παλαγηψηεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,...Κνπινχξε Υξηζηίλα,
Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,... Ληάθνο Ώληψλεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,...
Μαηζαγθάλεο Μάλνο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ρεπνχζε Μαξία,
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Φπρνγηφο Αεκήηξεο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην
9.
΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ:
΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, θαζεγήηξηα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην.
Δ θπξία ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Εζηνξίαο ζην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.
Σν Ελζηηηνχην Νίθνο Πνπιαληδάο θαη ην δίθηπν Transform! ζην Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Φφξνπκ, Ώζήλα 4-7 ΜαΎνπ 2006 ΢εκηλάξην κε ζέκα:
«Οη πξνθιήζεηο ηεο παλεπξσπατθήο αξηζηεξήο δεκνζηνγξαθίαο». 5/5/2006, Ώιέθνο
Ώιαβάλνο (πξφεδξνο ΢πλαζπηζκνχ, Βιιάδα), ζε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλσληθφ Φφξνπκ
10
Οπγγαξίαο, Transform Europe, ENDYL, ATTAC (Γαιιία), Ίδξπκα Ρφδα
Λνχμεκπνπξγθ (Γεξκαλία), Project K)
΢εκηλάξην κε ζέκα: «Ώπνδνκψληαο ζηεξεφηππα: Πνιεκψληαο ηνλ εζληθηζκφ ζηα
ΐαιθάληα»
(ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθφ Φφξνπκ Θεζζαινλίθεο, ηελ Ώληηξαηζηζηηθή
Πξσηνβνπιία Θεζζαινλίθεο, θαη ην BlackCatCulturalCenter (Σνπξθία)).
Οκηιεηέο:
΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ (θαζεγ. Παλεπηζηεκίνπ), Μαξίλα ΐήρνπ (δεκνζηνγξάθνο),
Γηάλλεο Γθιαξλέηαηδεο (Ώληηξαηζηζηηθή Πξσηνβνπιία Θεζ/λίθεο), Βηξήλε Λαγάλε
(θαζεγ. Παλεπηζηεκίνπ), Υξηζηίλα Κνπινχξε (θαζεγ. Παλεπηζηεκίνπ), Slobodan
Unkofski, Alexander Rakintzich (Zograf) (ζθηηζνγξάθνο), Erkan Kara, Ridvan Akar
(δεκνζηνγξάθνο)
΢εκηλάξην κε Θέκα:"Σνπξθία θαη Βπξψπε: ε άπνςε ηεο Ώξηζηεξάο"(ζε ζπλεξγαζία κε
ην Transform Europe)
Οκηιεηέο:
Hayri Kozanoglu, Πξφεδξνο ηνπ Κφκκαηνο Βιεπζεξίαο θαη Ώιιειεγγχεο (ODP), Νίθνο
Κσλζηαληφπνπινο, βνπιεπηήο ηνπ ΢Τ.ΡΕΓ.Ώ, Ahmed Insel, θαζεγεηήο ζην
Παλεπηζηήκην Paris I, ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, θαζεγήηξηα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην,
Michael Brie, Ίδξπκα Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ, Luciana Castellina (πξψελ Βπξσβνπιεπηήο)
10. Φσηεηλή Ώλαγλσζηνπνχινπ;;;;;
11. Γξεγφξεο Ώλαληάδεο:
Ώλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ .
.. 308 πνιίηεο ελάληηα ζηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ,.
..3.7.1999.. γηγαληηαία επηρείξεζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ πάλσ απφ 1.500 Αιβαλνί
ζπλειήθζεζαλ,... απφ ηελ θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ακέζσο απηή ηελ θαηαζηξνθηθή ηεο
πνιηηηθή θαη λα πξνρσξήζεη ηνικεξά θαη ζπζηεκαηηθά ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ
Ώλαληάδεο Γξεγφξεο Παλεπ. Ώηγαίνπ,... Ώιαβάλνο Ώιέθνο Βπξσβνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ, ..
ΐαιιηαλάηνο Γξεγφξεο δεκνζηνγξάθνο, κέινο Α.΢ ηνπ Βιιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ
11
΢πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη,... ΐνχηζεο Νίθνο κέινο Π.Γ. ηνπ ΢ΤΝ,.. Αακαλάθε Μαξία
βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ,.. Δξαθιείδεο Ώιέμεο Παλεπηζηεκηαθφο,.. Κνπλαιάθεο Πέηξνο
βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ, Σδαλλεηάθνο Γηάλλεο δεκνζηνγξάθνο,.. Κνχξηνβηθ Γηάλλα
δηθεγφξνο,.. ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο δεκνζηνγξάθνο,.. Υξπζνζηνκίδεο ΢νθηαλφο
δεκνζηνγξάθνο,
12. Ώξεο Ώλαζηαζάθεο:
Παλεπηζηεκηαθή Καξδηνινγηθή Κιηληθή, «Εππνθξάηεην» Π.Γ.Ν. Ώζελψλ
Πξφγξακκα ''Φεηδηππίδεο''
13. ΐαζίιεο Ώλαζηαζηάδεο;;;;
14. Κσλζηαληίλα Ώλδξηαλνπνχινπ:
Πάληεην Παλεπηζηήκην, Κσλζηαληίλα Ώλδξηαλνπνχινπ (Boğaziçi Üniversitesi,
Κσλ/πνιε) «Γεηήκαηα ηαπηφηεηαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηε βαζηιεία ηνπ
Ώκπληνχι Υακίη ζηελ Βπαλάζηαζε ...
΢πλάληεζε ζηελ Πφιε: ην παξφλ θαη ην κέιινλ
30 Ενπλίνπ, 1 & 2 Ενπιίνπ 2006
İstanbul‘da Buluşma: Bugün ve Yarın
30 Haziran, 1 ve 2 Temmuz 2006
Meeting in Istanbul:
Present and Future
Istanbul HILTON Convention Centre
\ 5ε ΢πλεδξία: Μεηνλνηηθά Εδξχκαηα
5. Oturum: Azınlık Kurumları
5th Session: Minority Foundations
Πξφεδξνο: ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην
Başkan: Sia Anagnostopulu, Pantion Üniversitesi
President: Sia Anagnostopoulou, Pantio University
12
15. ΐελεηία Ώπνζηνιίδνπ:
ΐελεηία Ώπνζηνιίδνπ, ΢ΤΝΒΑΡΕΟ εζληθή ηαπηφηεηα & εηεξφηεηα:
ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΢ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ΑΠΘ, ΐελεηία
Ώπνζηνιίδνπ , Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Ώλαζηαζία Κεζίδνπ
(Ώ.Π.Θ.), Θα κηιήζνπλ νη:
Κψζηαο Μπιηάηθαο, δεκνζηνγξάθνο, Μαξία Ρεπνχζε, θαζεγήηξηα ηζηνξίαο Ώ.Π.Θ,
ΐελεηία Ώπνζηνιίδνπ, θαζεγήηξηα Ώ.Π.Θ. ... Ηζηνξία Διιάδαο ΢πιινγηθφ. Γξάθνπλ, Ν.Κ.
Ώιηβηδάηνο, Γ.Θ. Μαπξνγνξδάηνο, Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Ησάλλεο Παπαζενδψξνπ, Η.Ο.
Ηαηξίδεο, Ησάλλα Λαιηψηνπ, Βελεηία Απνζηνιίδνπ, Υξηζηίλα Κνπινχξε, ...
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
.......... 23) Αλησλνπνχινπ Μπεηίλα, γξαθίζηξηα 24) Αλπθαληήο Βαζίιεο, νδνληίαηξνο 25)
Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, ΏΠΘ 26) Απνζηνιίδνπ Έιελα, θνηλσληνιφγνο 27) Αξάπε Γιπθεξηα,
θνηλσληνιφγνο 28) Αξβαληηάθεο Γεκήηξεο, ηζηνξηθφο 29) Αξδίηηεο Βίθησξ, ζθελνζέηεοζεαηξνιφγνο 30) Αξζέλεο Νίθνο, ηδ. ππάιιεινο 31) Αξψλε ΢ίζζπ, παλ/θφο 32
Ώξηζηεξά ΢ήκεξα
Ηδξπηηθή Γηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο
«Αξηζηεξά ΢ήκεξα»-― ΑΡ. ΢Ζ.‖
…. γηα ηελ θαηνρχξσζε, ππεξάζπηζε θαη δηεχξπλζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
θαη ηνπ πνιίηε, ηδηαίηεξα ηνπ κεηνςεθηθνχ, ηνπ κεηνλνηηθνχ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, γηα ηνλ
απνθιεηζκφ ησλ απνθιεηζκψλ, γηα ηελ πξαγκαηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ∙ γηα ηελ
πξνψζεζε κηαο αληίιεςεο εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζην δηεζλέο επίπεδν, κε ζηαζεξφ ην
κέησπν απέλαληη ζε εζληθηζηηθέο πζηεξίεο θαη ηδηνηειείο παηξηδoθαπειείεο ∙ γηα κη……
Σα Εδξπηηθά Μέιε
Αγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο
Αιβαλφο Γηψξγνο ΢πλδηθαιηζηήο, Αληiπξ. Οκνζπ. Δξγ. ΤΠΠΟ
Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Παλεπηζηεκηαθφο
Αλδξένπ Κψζηαο Γηπι. Μερ/γνο Μερ/θφο
Αλεςεηάθεο Αληψλεο Πνι. Μερ/θφο
Αλησληάδεο Πξφδξνκνο Καζεγεηήο ΔΜΠ
Αλησλίνπ Γηάλλεο Δθπαηδεπηηθφο Γηδάθησξ Ηζηνξίαο
Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ΏΠΘ
……..
13
16. Φνχια Ώξηαβάλε-Σζαπι;;;;;;;
17. Μηράιεο Ώξηεκάθεο:
Saturday, September 24, 2005, Call for a Greek Apology for the Srebrenica,
Σάζνο Αβξαληίλεο, Γηψξγνο Αγγειφπνπινο, Παχινο Αζαλαζφπνπινο, ΢ία
Αλαγλσζηνπνχινπ, Αλδξέαο Αλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο Απέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο, ...
Κεληξναξηζηεξή ΢ελεξγαζία γηα Πξννδεπηηθή Αηαθπβέξλεζε,
Αηαθχξεμε 159 πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζπγθξνηνχλ Βπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ
Κεληξναξηζηεξά
... Ώξηεκάθεο Μηράιεο νηθνλνκνιφγνο Υαληά ,…Βαιιηαλάηνο Γξεγφξεο δεκνζηνγξάθνο,
Αζήλα, Αηβάλε Λέλα ηζηνξηθφο-ζπγγξαθέαο Ώζήλα, .. Κνπλαιάθεο Πέηξνο πξψελ
βνπιεπηήο Ώζήλα.. Μπίζηεο Νίθνο πθππνπξγφο Βζσηεξηθψλ-επηθεθαιήο ΏΒΚΏ
Ώζήλα... ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο,δεκνζηνγξάθνο Ώζήλα……
aeka.gr, 08/12/2003
18. Γήλα Ώζεκαθνπνχινπ:
΢πλήγνξνο Σνπ Πνιίηε, αλεμάξηεηε αξρή,
Βνεζφο ΢πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: Μαξία Μεηξνζχιε
Δπηζηήκνλεο:
΢ππξηδνχια Καιαληδή, Αζαλάζηνο Γξίβαο,
Γήλα Ώζεκαθνπνχινπ, Παλαγηψηεο Σζαθαλίθαο
Μίιηνο Παχινπ
19. Καηεξίλα Ώπγέξε:
ΜΒΣΏΠΣΤΥΕΏΚΒ΢ ΒΡΓΏ΢ΕΒ΢.
ΐηβιηνζήθε Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δ ζπµβνιή ελφο
θεζηηβάι ζηελ αλάδεημε µηαο πφιεο ζε αλαγλσξίζηµν πνιηηηζηηθφ πξννξηζµφ: µειέηε
πεξίπησζεο: ην θεζηηβάι Ώζελψλ / Καηεξίλα Ώπγέξε. - Ώζήλα,
2007. - 75, [240] ζ εηθ. ; 30 εθ.
14
20. ΢νθία Ώπγεηίδνπ:
Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Νεπηαγσγψλ Παηδαγσγηθήο ΢ρνιήο, ΢νθία Ώπγεηίδνπ.
΢πγθξφηεζε ηεο εηεξφηεηαο ζηνλ µαζεηηθφ πιεζπζµφ ηεο πφιεο ηεο Φιψξηλαο,
΢νθία Ώπγεηίδνπ. Βπίθνπξνο θαζ. ΠΣΝ- Παλ. Α. Μαθεδνλίαο
21. ΢σηήξεο ΐαιληέλ:
ΐΏΛΝΣΒΝ ΢ΧΣΔΡΕΟ΢ - ΟΕΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ΢. ... Βπίζεην : ΐΏΛΝΣΒΝ ΋λνκα :
΢ΧΣΔΡΕΟ΢ Παηξψλπκν : ΓΚΟΣΦΡΕΝΣ
Ο αληηεζληθηζκφο είλαη ην φλνκα ηεο ςπρήο ηήο αξηζηεξάο θαη θαηαζηαηηθή αξρή ηεο.
Ώξζξα ζεψξεζεο πξνβιεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη ν ... θαη ηελ ΒΒ
επηζεκαίλνπκε ηα θείκελα ησλ Θ. Κνπινπκπή θαη ΢σηήξε ΐαιληέλ. ...
22. Μαλψιεο ΐαζηιάθεο:
Καιψο ήξζαηε ζην site ησλ θηιειεπζέξσλ...
Σνπνζεηήζεηο
ΣΟ ΜΏΝΕΦΒ΢ΣΟ ΣΟΤ ΥΡΕ΢ΣΟΑΟΤΛΟΤ
Παξαζέησ εδψ νιφθιεξν ην θείκελν-«καληθέζην» ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ Υξηζηφδνπινπ ην
νπνίν δηαλεκήζεθε ζε πνιηηηθνχο ηνπ θίινπο θαη ηεξάξρεο κε ην delivery ηεο αξρηεπηζθνπήο
(κε ηελ θάξηα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ Αγηαηνιάρ Αζελψλ). Δίλαη απνξίαο άμην πψο δελ εηέζε
κε ηνλ πην έληνλν ηξφπν απφ ηνπο πνιηηηθνχο πνπ αληέδξαζαλ ε εξψηεζε πξνο ηνλ
Υξηζηφδνπιν ....
ΜΏΝΧΛΔ΢ ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ΢
Καιψο ήξζαηε ζην site ησλ θηιειεπζέξσλ...
ΔΚΚΛΖ΢Ζ 163 ΠΟΛΗΣΧΝ. ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΢ΦΑΓΖ ΣΖ΢
΢ΡΔΜΠΡΔΝΗΣ΢Α
ΏΣΟΜΕΚΏ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΏ
11/07/05
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί, ππνγξάθνπλ ην παξαθάησ θείκελν:
15
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε
Bνζλία, Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή...... H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο
ηελ ππνρξέσζε θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000
ζθαγηαζζέλησλ
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, ΢ία
Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο,
Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο, Σάζνο ΐάκβνπθαο, Αήκεηξα ΐαζηιάθε, Μαλψιεο
ΐαζηιάθεο,......
Δ ΑΔΛΧ΢Δ
Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε κεηά απφ δηάζηεκα πέξαλ ηεο δηεηίαο θαη ζπλερείο δηθαζηηθνχο
αγψλεο λα πεξαηψζσ κία ζνβαξή εθθξεκφηεηα πνπ ηαιαλίδεη εκέλα αιιά θαη άιινπο. ........
Με ηα δεκνζηεχκαηα θαη ηηο δειψζεηο κνπ απηέο επεηξάπε δπζηπρψο λα αησξνχληαη
απαξάδεθηεο θαη αδηθαηνιφγεηεο απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ
αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ηνλ παηξησηηζκφ, ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη επαγγεικαηηθή
εληηκφηεηα θαη αμία ηνπ, ελψ ζπρλά ζηα άξζξα κνπ θαη ζηελ παξαπάλσ ζπλέληεπμε κνπ
ζην Ώ' Πξφγξακκα ρξεζηκνπνίεζα χβξεηο, φπσο «παξαθξαηηθφο», «θσλαζθνχληεο
θαθνχξγνη ησλ media», «λεπξνπαζείο ςεπδνπαηξηψηεο» θ.α., πνπ αδίθεζαλ θαη
πξφζβαιαλ ηνλ θ. Κξαληδηψηε, ελψ αλαθέξζεθα ζε γεγνλφηα πνπ ήηαλ αλαιεζή ή
ελέπιεμα ηνλ θ. Κξαληδηψηε ζε επηιήςηκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο , κε ηηο νπνίεο
νπδεκία ζρέζε είρε.
Έθαλα επίζεο ηηο ελ ιφγσ δεκνζηεχζεηο θαη δειψζεηο, κεζνχζεο ηεο ππφζεζεο
Οηζαιάλ, κεηέρνληαο ζε έλα πνιηηηθφ παηρλίδη παξαπιεξνθφξεζεο θαη δεκηνπξγίαο
απνδηνπνκπαίσλ ηξάγσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ θαηεπζπλφκελεο θαη ςεπδείο
"πιεξνθνξίεο", ηνπο δηαθηλεηέο ησλ νπνίσλ θσιχνκαη λ' απνθαιχςσ γηα επλνήηνπο
ιφγνπο, αιιά θαη θαιππηφκελνο απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ απφξξεην.
Αειψλσ ινηπφλ φηη ηηκψ θαη ζέβνκαη ηνλ θ. Φ. Κξαληδηψηε σο άλζξσπν, σο ελεξγφ
πνιίηε θαη σο επαγγεικαηία δηθεγφξν θαη ηνπ δεηψ ζπγγλψκε γηα ηηο πξνζβνιέο θαη
ηνπο πβξηζηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη ηνπο ζπθνθαληηθνχο ηζρπξηζκνχο πνπ ηνπ
απεχζπλα κε ηα άξζξα κνπ, ηηο δειψζεηο κνπ θαη ηελ ξαδηνθσληθή κνπ ζπλέληεπμε. Σα
απηά ηζρχνπλ θαη γηα ην ζσκαηείν "Κεληξηθή Οκάδα 21 - Αίθηπν 21 - Κίλεζε
Παηξησηηθήο Ώθχπληζεο", θαζψο θαη γηα ηνπο θ.θ. Ώληψλε ΢ακαξά, Βπάγγειν Σζίξθα
θαη Υξηζηφδνπιν Γηαιινπξίδε, ηνπο νπνίνπο επίζεο ζέβνκαη θαη ηηκψ γηα ηελ
εληηκφηεηα, ηελ ζνβαξφηεηα θαη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο.
Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθα απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο ιάζπεο
κε ηηο θαηεπζπλφκελεο ςεπδείο "πιεξνθνξίεο" κε ην ζπθνθαληηθφ πεξηερφκελν, ζηελ
νπνία δπζηπρψο δέρζεθα λα ζπκκεηάζρσ ηπθισκέλνο απφ ηελ πνιηηηθή κνπ πίζηε ζε
απηνχο, κε εμέζεζε αλεπαλφξζσηα θαη κε ππέβαιε ζε κία δηθαζηηθή πεξηπέηεηα, ζηελ
πνξεία ηεο νπνίαο νη "θίινη" κνπ, αθνχ ππέζαιςαλ ηα παξαπάλσ, κε εγθαηέιεηςαλ.
16
Ώζήλα, 23 Οθησβξίνπ 2001
Μαλψιεο ΐαζηιάθεο
Σεξηζέηε 47, Νέν Φπρηθφ
(ππνγξαθή)
Ώπφζπαζκα απφ ην βηβιίν Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Δ Μάζηηγα ηνπ Θενχ, ζζ. 515-517:
Γπλακηθή ήηαλ ε παξέκβαζε ηνπ Αγηαηνιάρ Αζελψλ θαη πξνθάιεζε ηελ απνθαζήισζε ηνπ
«βιάζθεκνπ» έξγνπ ηνπ βέιγνπ θαιιηηέρλε Thierry de Cordier απφ ηε δηεζλή έθζεζε
Outlook, ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Πνιηηηζηηθή Οιπκπηάδα ζηελ Αζήλα (θαη φρη ζηελ
Σερεξάλε), κε εληνιή ηνπ ππνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη θαζεγεηή ηνπ ΢πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ
Δπ. Βεληδέινπ, ππεξζεκαηίδνληνο ηνπ επίζεο θαζεγεηή Πξ. Παπιφπνπινπ (Ν.Γ.). Οη
νξζφδνμνη ηαιηκπάλ βξίζθνληαλ πάιη ζε παξνμπζκφ πξνζβεβιεκέλνη απφ έλα έξγν ηέρλεο,
ακθίβνιεο ίζσο πνηφηεηνο, αιιά ηέρλεο.......
Αίθηπν ππνθξηζίαο ΑΔΜΟ΢ΕΟΓΡΏΦΟΕ & ΢ΕΏ Ώ.Β. ηνπ Παλαγηψηε Ανχκα
4 απφ ηνπο 120 πνπ δεηνχζαλ λα δηθαζηνχλ καδί κε ηνλ Μαλψιε Βαζηιάθε.
Απφ αξηζηεξά πξνο δεμηά: Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σδαλλεηάθνο, ΢σκεξίηεο, Βνπιέιεο Μέινο
ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κνηλσληθνχ Κηλήκαηνο (ΓΖΚΚΗ).
O Υξηζηφδνπινο δηαβάδεη... Υξπζή Ώπγή! 04.08.06
Απηφ ηζρπξίδεηαη ν Μαλψιεο Βαζηιάθεο ζην δηαβφεην βηβιίν ηνπ «Ζ Μάζηηγα ηνπ Θενχ»
πνπ έγηλε ήδε ην «επαγγέιην» ησλ εγρψξησλ αξηζηεξνπξννδεπηηθψλ... Ζ επίζεκε
παξνπζίαζε ηεο «Μάζηηγαο ηνπ Θενχ» έγηλε ηελ Σξίηε 6-6-2006 ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ ηεο
Δ΢ΖΔΑ κε παξνπζηαζηέο ηνπο παζίγλσζηνπο ερζξνχο ηνπ Μαθαξησηάηνπ Λεσλίδα Κχξθν,
Μηράιε ΢ηαζφπνπιν, ΢ηέθαλν Μάλν θαη Νίθν ΢εθνπλάθε, ελψ ζπληνληζηήο ηεο φιεο
εθδήισζεο ήηαλ ν δηαβφεηνο αξζξνγξάθνο ηνπ «ΐήκαηνο», Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο. Καηά
ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο έγηλε κία θαη κνλαδηθή αλαθνξά ζηελ «Υξπζή Απγή» φηαλ ν
γεξαηφο θνκκνπληζηήο Λεσλίδαο Κχξθνο ελ ηε ξχκε ηνπ ιφγνπ ηνπ απεθάιεζε… «Υξπζή
Απγή» ηελ γλσζηή εθθιεζηαζηηθή νξγάλσζε «Υξπζνπεγή»…. Καηά ηελ γλψκε καο, απηφ
πνπ ελνριεί ηνπο αξηζηεξνπξννδεπηηθνχο είλαη ε εκκνλή ηνπ Μαθαξησηάηνπ ζηελ θπιεηηθή
ζπλέρεηα ηνπ Διιεληθνχ DNA θαη ηεο Διιεληθήο Φπιήο. Γηαβάζηε γηα παξάδεηγκα ηη δήισλε
ν θ. Υξηζηφδνπινο αλήκεξα ηεο Παλαγίαο (15-8-1998) κηιψληαο ζην Μνλαζηήξη ηεο
Παλαγίαο ΢νπκειά ζην Βέξκην, ελψπηνλ ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κ.
΢ηεθαλφπνπινπ: «΢ε πείζκα ησλ δηεζληζηψλ, εμαθνινπζνχκε λα αγαπνχκε ηελ Παηξίδα,
ΔΗΜΑ΢ΣΔ ΓΝΖ΢ΗΟΗ ΔΛΛΖΝΔ΢» (ζει. 290).
΢αο θαινχκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ
ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε «Δ ΜΏ΢ΣΕΓΏ ΣΟΤ ΘΒΟΤ»
17
Σν βηβιίν ζα παξνπζηάζνπλ νη
Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Ώληψλεο Μαληηάθεο, Νίθνο Μπίζηεο, Γηάλλεο Μπνπηάξεο,
Εσάλλεο Πέηξνπ
΢πληνληζηήο: Σξαταλφο Υαηδεδεκεηξίνπ
Ο καθαξζηζκφο είλαη εδψ – Ώληηζηαζείηε!
Ο ρψξνο ησλ γλσζηψλ - άγλσζησλ, θαηά παξαγγειία θνλδπινθφξσλ μαλαρηχπεζε. Ο θ.
Μαλψιεο Βαζηιάθεο, έρνληαο πξνθαλψο πηνζεηήζεη πιήξσο ηνλ εθβηαζκφ ηνπ Μπνπο «ή
είζηε καδί καο ή είζηε αληίπαινη» θαη επξηζθφκελνο ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνλ Ακεξηθαλφ
πξέζβε Σ. Μίιεξ, «θαξθψλεη» φινπο εθείλνπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ έρνπλ ηνικήζεη λα
δηαηππψζνπλ δηαθνξεηηθή ή, πνιχ πεξηζζφηεξν, θξηηηθή άπνςε απέλαληη ζηνλ
νινθιεξσηηζκφ πνπ ηείλεη λα επηβιεζεί ζηελ ελεκέξσζε κεηά ηηο 11 ΢επηεκβξίνπ….
Tν λέν ηνπ βηβιίν, επί ηεο νπζίαο απνηειεί ηελ πξψηε επίζεκε θαη δεκφζηα απνηχπσζε
ηεο πεξηβφεηεο «καχξεο ιίζηαο» ησλ αλεπηζχκεησλ ηνπ θιάδνπ. Σνπ αλήθεη έλα κεγάιν
κπξάβν γηα ηελ ελδειερή θαη ζε βάζνο δνπιεηά ηνπ θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο
ζχλζεζεο ησλ δηάθνξσλ ΜΜΒ, θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ
παξαζέηεη γχξσ απφ ηελ πνιηηηθή δξάζε ησλ «δξαζηψλ». Οη πεγέο ηνπ είλαη αζθαιψο
αμηφπηζηεο, φπσο θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα εμνκνηψζεη, θαηά ην γλσζηφ «κνληέιν» ηελ
αθξνδεμηά κε ηνπο αγσληζηέο δεκνζηνγξάθνπο θαη δηαλννχκελνπο.
Ο ζπγγξαθέαο θαιεί νπζηαζηηθά ηελ εξγνδνζία λα μεκπεξδεχεη άκεζα κε φινπο εθείλνπο πνπ
ρχλνπλ δειεηήξην ζην «αλχπνπην θνηλφ» θαη έρνπλ κεηαηξέςεη ζε «γηάθθεο» ηα θαηά ηα
άιια θαζσζπξέπεη κέζα ελεκέξσζεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηα έρνπλ «αιψζεη». Πξνθαλψο, ν
ίδηνο θαη νη πεξί απηφλ ζα ήζειαλ, εάλ πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπο, απφ φινπο ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο λα ππνγξάθνπλ δήισζε θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ πξνηνχ πηάζνπλ δνπιεηά.
Αηφηη, πψο λα ην θάλνπκε, θαη ε ειεπζεξνηππία έρεη ηα φξηά ηεο!
Οη κεηξηνπαζείο 'εζεινληέο' παξαζηξαηησηηθνί ηεο ΢ξεκπξέληηζα θαη νη... 'θαλαηηθνί'
παλεπηζηεκηαθνί θαη δεκνζηνγξάθνη / ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε
........ ΢πκβαίλεη λα έρσ ππ' φςηλ κνπ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Μαλψιε Γθαδή (ηνπ νπνίνπ
ηελ άπνςε δελ θαηαδερζήθαηε λα δεκνζηεχζεηε ηελ απάληεζε ηνπ Ρηράξδνπ ΢σκεξίηε
(ηελ νπνία δεκνζηεχζαηε κε θάπνηα θαζπζηέξεζε αθνχ δελ κπνξνχζαηε λα θάλεηε
αιιηψο)
…………Παξ' φια απηά ζηέιλσ ηνχην ην θείκελν πξνο δεκνζίεπζε καδί κε ηελ
αλαθνίλσζε φζσλ έρνπλ ππνγξάςεη κέρξη ζηηγκήο (πξνο δεκνζίεπζε επίζεο), γηα λα
δειψζσ φηη είλαη ηηκή κνπ λα αλήθσ ζηνλ... «θφζκν ησλ θαλαηηθψλ», φπσο ν
«θαλαηηθφο» Νίθνο Αήκνπ, ν «θαλαηηθφο» Ώληψλεο Ληάθνο, ν «θαλαηηθφο» Διίαο
Καηζνχιεο, ν «θαλαηηθφο» Γ. Γηαλνπιφπνπινο, ν «θαλαηηθφο» Ρ. ΢σκεξίηεο, ν
«θαλαηηθφο» Δ. Καλέιιεο, ν «θαλαηηθφο» Μ. Μεηζφο, ν «θαλαηηθφο» Π. Μαλδξαβέιεο,
ν «θαλαηηθφο» Α. Ραπηφπνπινο, ν «θαλαηηθφο» Λ. Υαηδεπξνδξνκίδεο θ.ά. πνπ
ζπλππνγξάθνπλ απηή ηε έθθιεζε. (Παξαηήξεζε Β. ΜΠ.: ΢ρεδφλ απαξηία ηεο
νκάδαο)
18
Δκεξνκελία αλάξηεζεο, Ενχληνο 5, 2007 at 1:50 κ.κ
Σν έξγν ηνπ νπνίνπ ε πξνβνιή δηαθφπεθε κε απαξάδεθηα βίαην ηξφπν απφ ηελ αζηπλνκία
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο «Η syghroni elliniki skini» ζην πιαίζην ηεο Art Athina
ζπληαηξηάδεη δπν δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο.
Απφ ηε κία ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εζληθψλ ζπκβφισλ απφ ηελ απηαξρηθή πνιηηηθή ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 θαη απφ ηελ άιιε ηε δηάδνζε ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο πνξλνγξαθίαο σο κηαο εζσηεξηθήο θαη βαζαληζκέλεο δηεμφδνπ ησλ
θαηαπηεζκέλσλ ελζηίθησλ……
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Πξφθεηηαη γηα ηνλ απλ... δεζπνηλίδνο ππφ ηνπο ήρνπο ηνπ
εζληθνχ χκλνπ)
...... Δπηπιένλ, φζνη ζπλππνγξάθνπκε ην θείκελν δειψλνπκε φηη ζπλππνγξάθνπκε σο
δεκηνπξγνί θαη ην έξγν ην νπνίν ινγνθξίζεθε δειψλνληαο απφ θνηλνχ ππεχζπλνη θαηά ηνλ
λφκν γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο δηψμεηο ή θπξψζεηο ππνζηεί.
Ε. Κψλζηαο, ..... Μαλψιεο ΐαζηιάθεο.....
308 πνιίηεο ελάληηα ζηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ
ΜΒ αγαλάθηεζε παξαθνινπζνχκε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο θαη
πξνζαγσγέο Ώιβαλψλ θπξίσο κεηαλαζηψλ ζηα θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη
ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο. Σν ΢άββαην 3.7.1999 κε κηα γηγαληηαία
επηρείξεζε ησλ αζηπλνκηθψλ.....
Γη' απηφ δεηάκε: απφ ηελ θπβέξλεζε λα αλαζεσξήζεη ακέζσο απηή ηελ θαηαζηξνθηθή
ηεο πνιηηηθή θαη λα πξνρσξήζεη ηνικεξά θαη ζπζηεκαηηθά ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ.....
Aλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Ώβδειά Έθε ηζηνξηθφο,... Ώγγειηδάθεο Γηάλλεο θαζεγεηήο,
Ώγγειίδεο Μαλψιεο παλεπηζηεκηαθφο,.. Ώιαβάλνο Ώιέθνο Βπξσβνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ,...
Ώλαληάδεο Γξεγφξεο Παλεπ. Ώηγαίνπ,... Ώρείκαζηνο Μχξσλ παλεπηζηεκηαθφο, ΐαγελάο
Νάζνο παλεπηζηεκηαθφο, ΐαιιηαλάηνο Γξεγφξεο δεκνζηνγξάθνο, κέινο Α.΢ ηνπ
Βιιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη, ΐαζηιάθεο Μαλψιεο
δεκνζηνγξάθνο, ΐειηζζαξίνπ ΢ίζζπ παλεπηζηεκηαθφο, Γηαλνπιφπνπινο Γηάλλεο
ηζηνξηθφο, Γνπζέηεο Αηνλχζεο κέινο ηνπ Α.΢. ηνπ "Βιιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ
΢πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη",... Αακαλάθε Μαξία βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ,... Αήκνπ Νίθνο
ζπγγξαθέαο,... Βιεθάληεο Ώγγεινο, Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο,... Δξαθιείδεο Ώιέμεο
Παλεπηζηεκηαθφο,... Κνχινγινπ ΢ηέιηνο δεκνζηνγξάθνο, Κνπλαιάθεο Πέηξνο
βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ,... Κπξηάηαο Αεκήηεο θαζεγεηήο Παλ/κίνπ Κξήηεο,
Κσλζηαληαθφπνπινο ΢ηαχξνο παλεπηζηεκηαθφο,... Μαξγαξίηεο Γηψξγνο
παλεπηζηεκηαθφο,... Ρήγνο Άιθεο Παλεπηζηεκηαθφο,... ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο
δεκνζηνγξάθνο,... Σδαλλεηάθνο Γηάλλεο δεκνζηνγξάθνο,... Υαηδεζσθξάηεο Αεκήηξεο
δ/ληήο εθεκεξίδαο "ΏΤΓΔ", ...Υξπζνζηνκίδεο ΢νθηαλφο δεκνζηνγξάθνο,..
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: θαη πάιηλ αξθεηή απαξηία)
19
Μάηνο 14, 2007 in Δ πνιηηηθή ζηελ θαιχβα, Φηινμελείεο
Αηαβάζακε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ ΐαζηιάθε (θαη ην ξφιν ηνπ ζηε ζηνρνπνίεζε ηνπ
Αειαζηίθ) πνπ πνιχ καο πξνβιεκάηηζαλ. Γηα δείηε ηα θαη ‗ζεηο:
Μεηά ηελ επίζεζε ηεο 11εο ΢επηεκβξίνπ ζηνπο Αίδπκνπο Πχξγνπο, αξθεηνί Έιιελεο
δεκνζηνγξάθνη θαη ζρνιηαζηέο -κεηαμχ απηψλ θαη ν Γ. Αειαζηίθ- πξνζπάζεζαλ λα
θξαηήζνπλ απνζηάζεηο απφ ηνλ άλσζελ επηβαιιφκελν θηινακεξηθαληζκφ (‖Βίκαζηε φινη
Ώκεξηθάλνη‖) θαη επηδίσμαλ λα θσηίζνπλ ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζην θνξπθαίν απηφ
γεγνλφο θαζψο θαη ηηο κεγάιεο επζχλεο ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο. ΢ηα πιαίζηα, φκσο,
ηεο ηξνκνθξαηηθήο Ώληηηξνκνθξαηίαο πνπ επέβαιιε ζηε δηεζλή αηδέληα ν Μπνπο,
έγηλαλ ακέζσο ζχκαηα ζηνρνπνίεζεο. Ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο κεηά ηηο 11/9 ε ―Νηνπ
Γηνξθ Πφζη‖ -ζπληεξεηηθή θαη θνπηζνκπνιίζηηθε θπιιάδα κε πνιχ κεγάιε
θπθινθνξία, ε νπνία αλήθεη ζην δηαβφεην κεγηζηάλα ησλ ΜΜΒ Ρ. Μέξληνρ- έγξαθε γηα
«ζπληάθηεο ηεο Καζεκεξηλήο πνπ παλεγχξηδαλ».
Σε ζθπηάιε πήξε ε γλσζηή δξάθα θηινακεξηθαλψλ θαη λενθηιειεχζεξσλ ηνπ δεκφζηνπ
βίνπ (Ώλδξηαλφπνπινο, ΢σκεξίηεο, Μάλνο, θιπ) ε νπνία θαηαθεξαχλσζε ηνλ
―απαίζην θαη αλάιγεην‖ αληηακεξηθαληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
΋κσο, ε πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο φζσλ
θξίλνληαλ έλνρνη αληηακεξηθαληζκνχ ζην δεκνζηνγξαθηθφ ρψξν, έγηλε απφ ηνλ
δεκνζηνγξάθν Μαλψιε ΐαζηιάθε, κέινπο ησλ πάιαη πνηέ ―Σαχξσλ‖ ηνπ ΢η. Μάλνπ, κε
κεγάιεο ζπκπάζεηεο θαη ζην ρψξν ηεο αλαλεσηηθήο ή λενθηιειεχζεξεο αξηζηεξάο.
΢ην βηβιίν ηνπ ―Καιά λα πάζνπλ‖ , εθδ. Γλψζεηο, θαηνλνκάδεη φινπο φζνπο αξλήζεθαλ
λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ νξγαλσκέλν θνπεηφ, πνπ ζα απάιιαζζε ηελ ακεξηθάληθε
θπβέξλεζε απφ ηηο ηξνκεξέο επζχλεο ηεο γηα ηελ ηκπεξηαιηζηηθή ηεο πνιηηηθή.
Μπνγηφπνπινο, Μνπιφπνπινο, Καλέιιε, ΢ηάζεο, Σξηάληεο, ΢ηακαηφπνπινο, Κηάνο, Λ.
Παπαδφπνπινο θη άιινη πνιινί, δίλνληαη δψξν ζηνπο ιπζζαζκέλνπο ηνπ Μπνπο γηα λα
κελ θνπξάδνληαη λα απνδειηηψλνπλ ηηο εθεκεξίδεο! Βηδηθή αλαθνξά γίλεηαη γηα ην
Αειαζηίθ θαη ηνπο άιινπο αξηζηεξνχο δεκνζηνγξάθνπο ηεο ―Καζεκεξηλήο‖:
«Ο αλαγλψζηεο ηεο Καζεκεξηλήο έρεη ηελ εληχπσζε φηη δηαβάδεη ηελ
εγθπξφηεξε, ηελ επίζεκε θεληξνδεμηά εθεκεξίδα. Υσξίο λα γλσξίδεη φηη αξθεηά
ζηειέρε ηεο (ι.ρ. νη ζχληξνθνη Γ. Αειαζηίθ, Π. Παπαθσλζηαληίλνπ, Μ. Σδηαληδή,
Γ. Βιαθξφο) είλαη ηαπηνρξφλσο ζηειέρε ηνπ ΝΏΡ… Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ην
παξά θχζηλ θαηλφκελν κηαο ζνβαξήο θεληξνδεμηάο εθεκεξίδαο, ε νπνία έρεη
αισζεί απφ κία νξγαλσκέλε αθξαία θνκκνπληζηηθή νκάδα θαη δειεηεξηάδεη ην
αλχπνπην θνηλφ κε ηδενινγήκαηα πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ πνιηηηθφ ρψξν ζηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη. Αελ ζα ήηαλ ππεξβνιή αλ ραξαθηεξίδακε ην θαηλφκελν ζαλ
κηα θαζεκεξηλή πνιηηηθή απάηε, ζαλ γηάθθα ηνπ ΝΏΡ»,
Σν ―δφζηκν‖ ησλ δεκνζηνγξάθσλ έγηλε κε ηέηνην ζπζηεκαηηθφ θαη μεδηάληξνπν ηξφπν,
ψζηε θπθινθφξεζε θείκελν κε ππνγξαθέο ζπλδηθαιηζηψλ ηεο Β΢ΔΒΏ θαη ηεο ΠΟΒ΢Τ,
ζην νπνίν θαηάγγεηιαλ ηνλ ΐαζηιάθε γηα «πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ζπλεηδήζεσλ», γηα
20
δεκνζηνπνίεζε «καχξεο ιίζηαο» ε νπνία έρεη «εζηθνχο απηνπξγνχο πνπ θηλνχληαη ζε
αλψηεξα θιηκάθηα εληφο θη εθηφο Βιιάδνο» θαη γηα «λέν απξνθάιππην καθαξζηζκφ».
23. Λίλα ΐεληνχξα:
Λίλα Βεληνχξα είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Ηζηνξίαο Βεληνχξα Λίλα,
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Διιελεο παλεπηζηεκηαθνί (Κψζηαο Κσζηήο, Δπγελία
Μπνπξλφβα, Λίλα Βεληνχξα) ζα αλαθεξζνχλ ζην ζέκα ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
κεηαλάζηεπζεο αιιά θαη ζηνλ ...
Λίλα ΐεληνχξα, Μεηαλάζηεπζε θαη έζλνο. Μεηαζρεκαηηζκνί ζηηο ζπιινγηθέο θαη ηηο
θνηλσληθέο ζέζεηο, 1994, 112 ζ. 16. Αηαλνεηηθή Εζηνξία, ΋ςεηο κηαο ζχγρξνλεο
24. ΢ηέιηνο ΐηξβηδάθεο:
Απζηπρψο, ζηελ Βιιάδα, ε απφζπξζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο ΢Σ‘ Αεκνηηθνχ ζεκαηνδνηεί
κηα ζνβαξή νπηζζνδξφκεζε. * Ο ΢ηέιηνο ΐηξβηδάθεο είλαη Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ζην
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
25. Νηθφιαο ΐνπιέιεο:
O Νηθφιαο Βνπιέιεο, πάλσ απφ κία δεθαεηία Γηεπζπληήο ΢χληαμεο ηνπ Αζελατθνχ
Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (ΑΠΔ)… «Μπνξείο λα έρεηο κηα πνιηηηθή ηδενινγία Γθαζκέλη
Καπιάλη: «Σν λα κηιάο γηα ηνπο κεηαλάζηεο ζνπ δίλεη ηελ ειεπζεξία λα γξάςεηο γηα ηα ... 4
απφ ηνπο 120 πνπ δεηνχζαλ λα δηθαζηνχλ καδί κε ηνλ Μαλψιε ΐαζηιάθε.
Ώπφ αξηζηεξά πξνο δεμηά: Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σδαλλεηάθνο, ΢σκεξίηεο, ΐνπιέιεο. Δ
θηλεκαηηθή λενιαία ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60.Μεηαμχ ησλ νκηιεηψλ νη: ΐαζίιεο
ΐαζηιηθφο, Κψζηαο ΐεξγφπνπινο, Νηθφιαο ΐνπιέιεο, ΢ηαχξνο Κνπκπηάο, Νίθνο
Κσλζηαληφπνπινο, Νφηεο Μαπξνπδήο, Υξφλεο Μπφηζνγινπ, Μπάκπεο Ννχηζνο,
Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, Ώιθεο Ρήγνο, Γηψξγνο ΢ηακαηφπνπινο (ηεο «Β»), Κψζηαο
Σξηαξίδεο, θ.ά.
26. ΐαζίιεο ΐνπηζάθεο:
Κνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη εθζπγρξνληζκφο Βαζίιεο Βνπηζάθεο. Ο Βαζίιεο Βνπηζάθεο
είλαη Παλεπηζηεκηαθφο. Δζληθφ Καπνδ. Παλεπηζη. Γξ. Φηινζνθίαο ηνπ Γηθαίνπ . Κνηλσληθή
δηθαηνζχλε θαη εθζπγρξνληζκφο. Βαζίιεο Βνπηζάθεο,
21
Σξηήκεξν πξνβιεκαηηζκνχ ηνπ ΟΠΒΚ ζηε ΢χξν κε ζέκα 'δεκφζηνο ρψξνο, αληζφηεηεο
θαη δηαθξίζεηο' 06-07-2007
Παξαζθεπή 6 Ηνπιίνπ, απφγεπκα . Γεκφζην αγαζφ, δεκφζηνο ρψξνο, αληζφηεηεο θαη
δηαθξίζεηο πξφζβαζεο. ζπληνληζηήο: Ώληψλεο Ληάθνο…… Μάλνο Μαηζαγγάλεο. ΢άββαην
7 Ενπιίνπ, πξσί. ΐαζίιεο ΐνπηζάθεο: πνιηηηθή θαηά ησλ πνιηηηζκηθψλ αληζνηήησλκέζα θαη φξνη.
Ο Ώληψλεο Ληάθνο Πξφεδξνο ηνπ ΟΠΒΚ ηνπ ΢εκίηε. (Οκηινο Πξνβιεκαηηζκνχ Γηα ηνλ
Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο)
ΠΡΟΔΓΡΟ΢:ΑληψλεοΛηάθνο.ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ΢:ΜπξζίλεΕνξκπά
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢:ΓηάλλεοΣνπηδηαξάθεο.ΣΏΜΕΏ΢:ΐαζίιεοΐνπηζάθεο
ΜΔΛΖ:ΝίθνοΑιηβηδάηνο,ΠαλαγηψηεοΗσαθεηκίδεο,ΓηάλλεοΚαινγήξνπ,
ΓεκήηξνοΚαινπδηψηεο,ΘαλάζεοΚνληνγεψξγεο,ΗσάλλαΛαιηψηνπ,ΛίιηαλΜήηξνπ
ΓψξγνοΠαπαδεκεηξίνπ ,ΒαζίιεοΡάπαλνο,Γεκήηξεο΢σηεξφπνπινο ,Νίθνο Σζαξαπαηζάλεο
Σα λέα κέιε ηνπ Γ.΢. ηεο ΔΡΣ είλαη νη Βαζίιεο Βνπηζάθεο, Αιέμεο Κσζηάιαο, Υξηζηίλα
Νηνπληά, Άλλα Φξαγνπδάθε,...13/06/2002 , Σα ΝΔΑ
΢ην κεηαμχ, ν θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο Υξήζηνο Πξσηφπαπαο αλαγθάζηεθε λα δψζεη
δηεπθξηλήζεηο ηελ Πέκπηε ζε ζρέζε κε ην ηειέθσλν ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ πξσζππνπξγνχ
ΐαζίιε ΐνπηζάθε πνπ βξέζεθε ζηελ αηδέληα ηνπ Γησηφπνπινπ.
΋πσο είπε ν θ. Πξσηφπαπαο, ε Ματηέ Πεηλφ είρε επηθνηλσλήζεη ην 1997 καδί ηνπ γηα λα
αλαιάβεη, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δηθεγφξνπ, κία ππφζεζε γηα ην εμνρηθφ ζπίηη ηνπ δεχγνπο
ζηνπο Λεηςνχο, αιιά ν θ. Βνπηζάθεο είρε αξλεζεί.
Γηα ηελ ππφζεζε κε ην ρξψκα ηεο θαηνηθίαο απηήο, ε Μ.Πετλφ θαη ν Αι.Γησηφπνπινο είραλ
ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ δέθα δηθεγφξνπο.
27. Έθε Γαδή:
Δ θπξία Βθε Γαδή είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
Πξνθχπηεη, γηα παξάδεηγκα, εθ λένπ ην δήηεκα ηνπ νλφκαηνο ηεο πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθήο Αεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο θαη επαλεξρφκαζηε ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ
1990. Μηα επαλαμηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο ελψπηνλ ησλ κεηαβνιψλ ζηνλ βαιθαληθφ ρψξν
αιιά θαη ηνπ ξφινπ (θαη ησλ ζπκθεξφλησλ) ηεο Βιιάδαο ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή
ησλ ΐαιθαλίσλ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα απνδεηρζεί πεξηζζφηεξν παξαγσγηθή.
Ώιιεο θνξέο, ηέινο, πξπηαλεχεη ε ινγηθή ηεο ελαζρφιεζεο κε έλα δήηεκα ηελ ηειεπηαία
ζηηγκή. Ώλαπηχζζνληαη εληνλφηαηεο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο
επί ζεηξά κελψλ γηα ην δήηεκα ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο. Σν ΐΔΜΏ, 02/01/2005 , ΢ει.:
B28
Κσδηθφο άξζξνπ: B14355B284
22
Ση καο δίδαμε ην βηβιίν ηεο ΢η' Αεκνηηθνχ
ΒΦΔ ΓΏΓΔ
Πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ ελδερνκέλσο φηη ηα εγρεηξίδηα καο δηδάζθνπλ φηαλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ. Ζ ππφζεζε ηνπ εγρεηξηδίνπ
Ηζηνξίαο ηεο ΢η' Γεκνηηθνχ κάο έδεημε φηη ηα εγρεηξίδηα δηδάζθνπλ θάηη θαη φηαλ
απνζχξνληαη. Ση κάζακε ηειηθά απφ ην εγρεηξίδην Ηζηνξίαο ηεο ΢η' Γεκνηηθνχ;
Σν πξψην πξάγκα πνπ κάζακε είλαη φηη απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο θαη πνιιή ππνκνλή γηα
λα μαλαζθεθηνχκε ηελ εζληθή καο ηζηνξία. .... Σν ΐΔΜΏ, 30/09/2007 , ΢ει.: B59
Κσδηθφο άξζξνπ: B15178B592
Σίηινο:
Ο εζληθηζκφο ζηελ Βπξψπε / Stuart Woolf, πξφινγνο Ώληψλεο Ληάθνο,
κεηάθξαζε Έθε Γαδή
΢πγγξαθέαο: Woolf, S. J. (Stuart Joseph), 1936Γαδή, Βθε (κεη.)
Ληάθνο, Ώληψλεο, 1947-
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο 20-02-2005
52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο 53) Γαδήο Αρηιιέαο, ηνπνγξάθνο 54) Γατηάλε Σαζψ, ςπρνιφγνο
55) Γαιαλάθε Ρέα, ζπγγξαθέαο 56) Γαιαλφπνπινο Θφδσξνο, Ηδ. ππάιιεινο 57)
Γαιαλνπνχινπ Διεσλφξα, θηιφινγνο 58) Γελεκάθεο Νίθνο, θνηηεηήο 59) Γεξκαλφο
Γεκήηξεο, Α.Π.Θ. 60) Γεσξγαθνπνχινπ Βέλα, Γεκνζηνγξάθνο 61) Γεσξγαληίδεο Υ., ΔΚΚΔ
62) Γεσξγφπνπινο Αιέμαλδξνο, ΑΠΘ
28. Ρέα Γαιαλάθε:
Σν 2004 ππέγξαςε ηελ εκεηηθή δηαθήξπμε ππέξ ηνπ
ζρεδίνπ Ώλάλ ηνπξθνπνίεζεο ηεο Κχπξνπ
Ζ Ρέα Γαιαλάθε γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 1947. ΢πνχδαζε Ηζηνξία θαη
Αξραηνινγία ζηελ Αζήλα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο θαη νη πξψηεο δεκνζηεχζεηο ηεο
έγηλαλ ζε πεξηνδηθά ζηξεθφκελα ελαληίνλ ηνπ θαζεζηψηνο. Εεη ζηελ Πάηξα
23
Οζν γηα ην ρψξν ησλ γξακκάησλ, νχηε απηφο έκεηλε αδηάθνξνο. ΢ηα κέζα Ώπξηιίνπ, ε
Ρέα Γαιαλάθε, ν Θαλάζεο ΐαιηηλφο θαη ν Σάθεο Θενδσξφπνπινο ζπλαληήζεθαλ ζην
Γαιιηθφ Ελζηηηνχην κε ηνπο ηνχξθνπο νκνηέρλνπο ηνπο Νεληίκ Γθηνπξζέι, Φεξηληέ
Σζηηζέθνγινπ θαη Οξράλ Πακνχθ -κεηαθξαζκέλνη φινη ζηε γιψζζα καο- γηα λα
αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο απφ ηελ ηέρλε ηνπο θαη λα κνηξαζηνχλ θνηλέο αλεζπρίεο.
«Ζηαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή ζπλάληεζε γηα κέλα, θαη απφ ινγνηερληθή θαη απφ πνιηηηθή
ζθνπηά», νκνινγεί ε Ρέα Γαιαλάθε. Ζ γλσζηή ζπγγξαθέαο έρεη ζπλείδεζε φηη ην κνλνπάηη
ηεο ινγνηερλίαο είλαη πην δχζβαην.
Copyright © 1999 Υ. Κ. Σεγφπνπινο Δθδφζεηο Α.Δ.
Tεο ΢ΣΑΤΡΟΤΛΑ΢ ΠΑΠΑ΢ΠΤΡΟΤ.E-Online
«Δρνπκε λα θάλνπκε κε ηε γιψζζα, ηηο ηδέεο, ηελ ηζηνξία... Δίλαη πην εξκεηηθά ηα πξάγκαηα.
Οκσο νη δηαλννχκελνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ζεκαδεκέλεο απφ θνηλά, είηε ζεηηθά είηε
αξλεηηθά, ηζηνξηθά γεγνλφηα αλά ηνπο αηψλεο, έρνπλ πάξα πνιιά λα πνπλ κεηαμχ ηνπο. Σν
πψο αληρλεχνπλ ηελ ηζηνξία απφ άιιε ζθνπηά, είλαη θάηη κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ. Βέβαηα,
ηελ ψξα πνπ εκείο θνπβεληηάδακε γχξσ απφ έλα ζηξνγγπιφ ηξαπέδη, ρξπζαπγίηεο έθαηγαλ
ηνπξθηθέο ζεκαίεο ζην πεξηζψξην κηαο δηκεξνχο ζπλάληεζεο επηρεηξεκαηηψλ... Δρνπκε
κέιινλ κπξνζηά καο! Αλνίγεηαη, φκσο, έλαο δξφκνο. ΢ήκεξα είλαη πην εχθνιν λ'
απνδεζκεπηνχκε απφ ηα ζηεξεφηππα».
ΠΒΜΠΣΔ, 21 ΕΟΤΝΕΟ΢ 2007
Βιιεληθφηεηα θαη παγθνζκηνπνίεζε
ΣΖΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΓΔΚΑΔΣΗΑ ΢ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΖ΢ ΚΡΗΣΗΚΖ΢ ΔΥΔΗ ΑΝΟΗΞΔΗ ΜΗΑ
ΜΔΓΑΛΖ ΢ΤΕΖΣΖ΢Ζ. Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΟΤ ‘30 ΚΑΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ΢ ΜΟΝΣΔΡΝΗ΢ΜΟ΢
ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΔΝΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΔΘΝΟΚΔΝΣΡΗ΢ΜΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΓΧΓΖ ΣΖ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΟΣΖΣΑ΢ ΢Δ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ΢
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ΢.
΢ΣΟΤ΢ ΔΚΦΡΑ΢ΣΔ΢ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ (Γ. ΣΕΗΟΒΑ΢, Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ΢,
ΆΡΣΔΜΗ΢ ΛΔΟΝΣΖ, Γ. ΓΖΜΖΡΟΤΛΖ΢) ΜΗΑ ΟΜΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΑΚΧΝ
(ΝΑ΢Ο΢ ΒΑΓΔΝΑ΢, ΣΑΚΖ΢ ΚΑΓΗΑΛΖ΢, ΜΗΥΑΛΖ΢ ΠΗΔΡΖ΢, Γ. ΜΑΡΧΝΗΣΖ΢)
ΑΡΘΡΧΝΔΗ ΣΟ ΓΗΚΟ ΣΖ΢ ΑΝΣΗΛΟΓΟ.
Οη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, ε πνιπθσλία, ν δηάινγνο ησλ ηφπσλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ
παξαπιεξσκαηηθά, απνθαιχπηνληαο ηηο ξσγκέο ηεο ηδενινγίαο, δηαβξψλνληαο ηνπο
ηνπηθηζκνχο, ψζηε ε ινγνηερλία ηεο εληνπηφηεηαο λα δηεθδηθεί ηελ απζεληηθφηεηα.
Σν έξγν ηεο Ρέαο Γαιαλάθε απνηειεί ππφδεηγκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη ήξσέο ηεο
απνθεχγνπλ ηηο εχθνιεο θαη ζρεκαηηθέο δηρνηνκίεο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ, θαζψο σο πξνο
ηε ινγνηερληθή ηνπο ηαπηφηεηα (Ηζκαήι Φεξίθ Παζάο, Αλδξέαο Ρεγφπνπινο, Διέλε
Αιηακνχξα) είλαη δηζππφζηαηνη, ζπλδπάδνπλ εζληθέο ζπλεηδήζεηο, πνιηηηζκνχο θαη
ζξεζθείεο, αληρλεχνπλ «ηελ απαγνξεπκέλε δψλε ησλ ζπγθιίζεσλ, ησλ επαθψλ, ησλ κεηθηψλ
ζπλαηζζεκάησλ, ηεο θνηλήο κλήκεο θαη πνιηηηζκνχ».
ΏΤΓΔ 30.11.2003
24
Πέκπηε, Οθηψβξηνο 05, 2006
Μαλψιεο ΐαζηιάθεο ν Νίθνο Αήκνπ θαη νη 120 Ίαλνη
Έθαλα επίζεο ηηο ελ ιφγσ δεκνζηεχζεηο θαη δειψζεηο, κεζνχζεο ηεο ππφζεζεο Οηζαιάλ,
κεηέρνληαο ζε έλα πνιηηηθφ παηρλίδη παξαπιεξνθφξεζεο θαη δεκηνπξγίαο απνδηνπνκπαίσλ
ηξάγσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ θαηεπζπλφκελεο θαη ςεπδείο "πιεξνθνξίεο", ηνπο
δηαθηλεηέο ησλ νπνίσλ θσιχνκαη λ' απνθαιχςσ γηα επλνήηνπο ιφγνπο, αιιά θαη
θαιππηφκελνο απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ απφξξεην.
Σα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο θ.θ. Αληψλε ΢ακαξά, Δπάγγειν Σζίξθα θαη Υξηζηφδνπιν
Γηαιινπξίδε, ηνπο νπνίνπο επίζεο ζέβνκαη θαη ηηκψ γηα ηελ εληηκφηεηα, ηελ ζνβαξφηεηα θαη
ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο.
Ο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθα απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο ιάζπεο κε ηηο
θαηεπζπλφκελεο ςεπδείο "πιεξνθνξίεο" κε ην ζπθνθαληηθφ πεξηερφκελν, ζηελ νπνία
δπζηπρψο δέρζεθα λα ζπκκεηάζρσ ηπθισκέλνο απφ ηελ πνιηηηθή κνπ πίζηε ζε απηνχο, κε
εμέζεζε αλεπαλφξζσηα θαη κε ππέβαιε ζε κία δηθαζηηθή πεξηπέηεηα, ζηελ πνξεία ηεο νπνίαο
νη "θίινη" κνπ, αθνχ ππέζαιςαλ ηα παξαπάλσ, κε εγθαηέιεηςαλ.
Ώζήλα, 23 Οθησβξίνπ 2001
Μαλψιεο ΐαζηιάθεο
Ώθνινπζεί ε ιίζηα ησλ Ίαλσλ ππνζηεξηρηψλ ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε πξηλ βέβαηα ηελ
θαηαδίθε ηνπ απν ηελ δηθaηνζχλε ζε ζπθνθαληία θαη ην ζπγρσξνράξηη ηνπ.
Νίθνο Αιηβηδάηνο, Ζξαθιήο Αλδχξαο, Καίηε Αξψλε - Σζίριε, Ηλψ Αθεληνχιε, Γηψξγνο
Βαξεκέλνο, Κνξίλα Βαζηινπνχινπ, Λίλα Βεληνχξα, Αλλπ Βηηζέληδνπ, Γηψξγνο Βιαβηαλφο,
Κψζηαο Βνπθειάηνο, Κψζηαο Βνχιγαξεο, Νηθφιαο Βνπιέιεο, Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο
Γεσξγαθφπνπινο, Βαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο Γεσξγνχιαο,…….
29. Σάθεο Γαζπαξάηνο:
Ώξηζηεξά ΢ήκεξα
Εδξπηηθή Αηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο
«Ώξηζηεξά ΢ήκεξα»-― ΏΡ. ΢Δ.‖
Σα Ηδξπηηθά Μέιε
Αγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο,... Αλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Παλεπηζηεκηαθφο,...
Απνζηνιίδνπ Βελεηία Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ΑΠΘ,.... Γαζπαξάηνο Σάθεο,..
Μαξσλίηεο Γ. Ν. Οκνη. Καζ. Παλεπ.,.. Φηιίλε Άλλα Αξρηηέθησλ – Εσγξάθνο,..
Παπαγηαλλάθεο Μηράιεο Οηθνλνκνιφγνο Σ. Δπξσβνπιεπηήο
25
30. Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο:
Μπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε καο
ρσξίο …"βαξβάξνπο", κεηά ηελ αιιαγή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο
Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο
Σα Νέα, 08/04/2004
Έπεηηα ήηαλ ηα ζπκβηβαζηηθά ζήκαηα ηεο θπβέξλεζεο Δξληνγάλ, ηα νπνία έγηλαλ ηζρπξφηεξα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, αλεμαξηήησο αλ αληηκεησπίδνληαλ
κε αλνεζίεο πεξί "επηθνηλσληαθψλ ειηγκψλ".
Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ζηξνθήο θάλεθε ζηε Λνπθέξλε. Ο Νηελθηάο έκεηλε πίζσ ζηα
Καηερφκελα, ε άθακπηε ζηάζε απφ ην "βαζχ θξάηνο" παξακεξίζηεθε θαη επηθξάηεζε ε
δηάζεζε ηεο ζπλδηαιιαγήο. (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Γηα γέιηα ή γηα θιάκαηα;)
Θα πεξίκελε θαλείο πσο ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά, κε βάζε φζα ππνζηήξηδε απφ ην ‘74,
ζα παλεγχξηδε κ‘ απηή ηελ εμέιημε. Απζηπρψο, φκσο, ζπλέβε ην αληίζεην. Καη κάιηζηα,
κε απφιπηε επζχλε ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, ζηήζεθε έλαο κεραληζκφο νξγνπειηαλήο
παξαπιεξνθφξεζεο, κε ζηφρν λα πείζεη πσο ην 4ν ζρέδην Ώλάλ ήηαλ έλα δαηκνληθφ
θηινηνπξθηθφ θαηαζθεχαζκα!
Πάιη κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε καο Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, Σα Νέα, 06/05/2004
Σνλίδακε απ‘ απηή ηε ζηήιε φηη, κεηά ηε ζηξνθή ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή θαη ηελ
πεξηζσξηνπνίεζε Νηελθηάο, κείλακε κφλνη - ρσξίο βαξβάξνπο - κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε
καο. ΋ηη ήηαλ, πιένλ, πνιχ πηζαλφ λα δνχκε ην πξαγκαηηθφ - θαη ζνβηληζηηθφ - είδσιφ
καο. Καη πξάγκαηη, ην είδακε θαη κάιηζηα ζε... Καη πξάγκαηη, ην είδακε θαη κάιηζηα
ζε... κεγέζπλζε 76%! Ώθξηβψο, δε, ην κέγεζνο ηνπ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ζην
δεκνςήθηζκα ζηελ Κχπξν απαγνξεχεη ηηο εχθνιεο, απιντθέο θαη κνλνπαξαγνληηθέο
εξκελείεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν απηέο πνπ παιηλδξνκνχλ ζε φξνπο
13/05/2000
Αήισζε κειψλ ηεο Κ.Π.Β. ηνπ ΢ΤΝ, 13/05/2000
Αήισζε κειψλ ηεο Κ.Π.Β. ηνπ ΢ΤΝ
. Γηα εκάο έθιεηζε έλαο θχθινο. Ζ αλαλεσηηθή πξνσζεηηθή δχλακε ηνπ ΢πλαζπηζκνχ
εμαληιήζεθε. Μαδί εμαζζέληζε ε θνηλσληθή θαη εθινγηθή ηνπ δπλακηθή.
. Πνιινί είρακε πξνεηδνπνηήζεη. Χο Αλαλεσηηθή Δθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε εθπέκςακε ζήκα
θηλδχλνπ ακέζσο κεηά ηηο επξσεθινγέο. Εεηήζακε...
Γηα φινπο απηνχο, γηα φινπο εκάο, ην λέν "θνηλφ ζπίηη" ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο.
1) Ώζαλαζφπνπινο Παχινο2) Ώλησλάθνπ Ααλάε 3) Γεσξγαθφπνπινο Θαλάζεο
26
4) Γθαδήο Μαλψιεο 5) Αξέηηα Ώζελά 6) Καξππίδεο Γηψξγνο 7) Καζζαβέηεο
Αεκνζζέλεο 8) Καηζαξφο Σάθεο 9) Κσζηνχια Λέια 10) Μπίζηεο Νίθνο
31. Γεξάζηκνο Γεσξγάηνο:
΢ΤΝ, Ώλαλεσηηθή ΢πζπήξσζε Γεξάζηκνο Γεσξγάηνο, Ώπγή, 25/01/2007
Αηαβάδνπκε ζην ΐήκα, 24/12/06, φηη ν ΢ΤΡΕΓΏ δελ θαηαδηθάδεη ηε βία ησλ
θνπθνπινθφξσλ επεηδή, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Υ.Π απφ ην Αίθηπν Κνηλσληθήο
Τπνζηήξημεο Πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ, - θαη κέινο ηεο Π.Γ ηνπ ΢ΤΝ - «ζεσξνχκε
φηη πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε κεηξνπνιηηηθή βία, ηελ ίδηα πνπ ππάξρεη ζηα πξνάζηηα
ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ Λνλδίλνπ θαη αιινχ. Βίλαη ζαλ λα θαηαδηθάδεηο ηελ παξαβαηηθφηεηα
ησλ θησρψλ …».
Ώξηζηεξή Ώλαλέσζε
Οκηιία ηνπ Γεξάζηκνπ Γεσξγάηνπ ζηε ΢πλδηάζθεςε ηεο Ννκαξρηαθήο Ώ' Ώζήλαο
13 & 14 Μαΐνπ 2005
΢πληξφθηζζεο θαη ΢χληξνθνη,
Απφ ηε ζεηεία κνπ ζην απεξρφκελν λνκαξρηαθφ φξγαλν, απφ ην ξφιν κνπ σο γξακκαηέαο ηεο
πνιηηηθήο θίλεζεο Κπςέιεο, αιιά θαη απφ ηελ ελ γέλεη παξνπζία θαη ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ
΢ΤΝ, έρσ απνθνκίζεη ηε βεβαηφηεηα φηη νη εθάζηνηε κεηαμχ καο δηαδνξαηηζκνί θαη νη
αληηπαξαζέζεηο έρνπλ σο θνηλφ ηφπν θαη βαζηθφ θίλεηξν ηελ θνηλή ζε φινπο καο αγσλία γηα
ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θφκκαηφο καο, γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο αλαλεσηηθήο,
δεκνθξαηηθήο θαη ξηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο.
32. ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ:
ΒΑ΢ΗΛΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ επίθνπξνο θαζεγήηξηα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζην Πάληεην
Παλεπηζηήκην
Βπηζηεκνληθφ ΢πκβνχιην
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ΢ηέιηνο ΐηξβηδάθεο, Πέηξνο Γέκηνο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,
Ώζαλάζηνο Γθφηνβνο, Νίθνο Αεκεξηδήο, Μπξηψ Αξαγψλα-Μνλάρνπ, Πεξζεθφλε Γέξε,
Πάλνο Καδάθνο, Διίαο Καηζνχιεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γξεγφξεο
Μνιχβαο, Νίθνο Μνπδέιεο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Υξήζηνο Ρνδάθεο, Πελειφπε
Φνπληεδάθε, ΢ηέιηνο Υησηάθεο.
27
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1. Greek
Γέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί.
Σάζνο Ώβξαληίλεο, ……,Θεκηζηνθιήο Γάηεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή
Γεσξγηάδνπ,...
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο,.., Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο,
ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο
Βπηθνηλσλήζηε κε ηελ "E on-line", ΓΕΏ ΣΟΝ ΏΡΥΕΒΠΕ΢ΚΟΠΟ. 23/06/2000
Ζ ρζεζηλή νκηιία ηνπ ζηε ιανζχλαμε ηνπ ΢πληάγκαηνο επηβεβαίσζε γηα αθφκε κία θνξα
απηφ πνπ πνιινί ηνπ θαηαινγίδνπλ. Οηη ν ιφγνο ηνπ είλαη πνιηηηθφο. Μίιεζε γηα ηελ ΟΝΔ,
ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηα εζληθά ζέκαηα, ελψ πξναλήγγεηιε θαη ζπιινγή ππνγξαθψλ. Πνηα
ζα είλαη ε ζπλέρεηα; Ση πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη; Πφζν ζα πξνρσξήζεη ν αξρηεπίζθνπνο
θαη πνηνο είλαη ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ;... Μηινχλ ζηελ «Β» πνιηηηθνί, παλεπηζηεκηαθνί,
ζπγγξαθείο θαη θαζεγεηέο ηνπ Eθθιεζηαζηηθνχ Αηθαίνπ.
ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, επίθνπξνο θαζεγήηξηα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο ζην Πάληεην
Παλεπηζηήκην . Πξφζεζή ηνπο νη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο . «Μέζα ζε δηάζηεκα κηαο
εβδνκάδαο ε Βθθιεζία ηεο Βιιάδαο κε ηα δχν νγθψδε ζπιιαιεηήξηα πνπ δηνξγάλσζε
επηβεβαίσζε ηελ νξγαλσηηθή εηνηκφηεηά ηεο. Σαπηνρξφλσο απέδεημε ηελ ηθαλφηεηά ηεο
λα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο πλεπκαηηθφ αλαζηνραζκφ, ηα κέζα ηνπ ηειενπηηθνχ κάξθεηηλγθ
κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηνπ ππεξθηιφδνμνπ εγέηε ηεο, ηνπ αξρηεπηζθφπνπ
θ. Υξηζηνδνχινπ. Παξαηεξψληαο ηηο ζθελνζεηεκέλεο εκθαλίζεηο θαη αλαιχνληαο ην…..
Νάζνο Αιεπξάο, πθππνπξγφο ΠΔΥΧΓΔ Tν πξνζσπηθφ ζηνίρεκα ηνπ Xξηζηφδνπινπ
«Σν εξψηεκα πξνθαλψο ζα κπνξνχζε λα ην απαληήζεη ν καθαξηφηαηνο
Κψζηαο Υαηδεδάθεο, επξσβνπιεπηήο Ν.Α. Eίλαη ραξηζκαηηθφο
θξίκα λα αλαιψλεηαη... «Χο Βιιελ πνιίηεο πνπ πηζηεχεη ζηελ Οξζνδνμία, ζην
θηιειεπζεξηζκφ θαη ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο (ειπίδσ λα ζεσξνχληαη
28
ζπκβαηά), ζα ήζεια λα μεθαζαξίζσ ηα εμήο: Πξψηνλ, φινη... Οζν γηα ηελ
παγθνζκηνπνίεζε, είηε καο αξέζεη είηε φρη, θαλείο δελ κπνξεί λα ηε ζηακαηήζεη,
φπσο δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηνλ ήιην λα αλαηέιιεη θαη λα δχεη.
Mηράιεο Παπαγηαλλάθεο, επξσβνπιεπηήο ΢ΤΝ. Θέιεη λα επηβάιιεη θαη άιιεο απφςεηο
«Γελ ζπκθέξνπλ ηνλ αξρηεπίζθνπν θνκκαηηθέο ηνπνζεηήζεηο, κηα θαη ζήκεξα δηαζέηεη
ζηεξίγκαηα θαη επηξξνέο ζε φια ζρεδφλ ηα θφκκαηα, πξάγκα πην απνηειεζκαηηθφ γηα ηηο
γεληθφηεξεο απφςεηο πνπ ζέιεη....
Νίθνο Αήκνπ, ζπγγξαθέαο H απιεζηία ηνπ, κφλνο ζνβαξφο αληίπαιφο ηνπ
«Σειηθφο ζθνπφο ηνπ αξρηεπηζθφπνπ είλαη ν...εαπηφο ηνπ. Αλζξσπνο απφιπηα εγσθεληξηθφο
(ίζσο ν ιηγφηεξν ρξηζηηαλφο ηεξσκέλνο πνπ έρσ γλσξίζεη), ζηνρεχεη ζην λα αζθήζεη ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή εμνπζία, επηξξνή θαη επίδξαζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν: άκεζν ή.....
33. Μαξία Γεσξγίνπ:
Saturday, September 24, 2005
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1.
Greek
Γέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί…
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε πνιηηηθνί.
Σάζνο Αβξαληίλεο, Γηψξγνο Αγγειφπνπινο,….., Μαξία Γεσξγίνπ,.. Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο,…, Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο,….., Νίθνο Μπίζηεο,…, Πέηξνο Κνπλαιάθεο,..
Αλδξέαο Αλδξηαλφπνπινο,.., Νίθνο Γήκνπ,.., Αληψλεο Ληάθνο,.., Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο,
Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,.., ΢ηαχξνο Θενδσξάθεο
34. Γηψξγνο Γηαλλαθφπνπινο:
ΚΒΝΣΡΟ ΠΟΛΕΣΕΚΩΝ ΒΡΒΤΝΩΝ
[Κ.Π.Δ.] EΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟ ΢ΤΝΔΓΡΗΟ, Ο Αληφλην Γθξάκζη ζηηο ζεκεξηλέο Κνηλσληθέο
Δπηζηήκεο θαη ηε Θεσξία, Παξαζθεπή 30 Ννεκβξίνπ θαη ΢άββαην 1 Γεθεκβξίνπ 2007
Ώκζηζέαηξν ΢άθε Καξάγησξγα, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Λ. ΢πγγξνχ 136, Ώζήλα
29
΢πκκεηέρνληεο: ..., Έθε Γαδή: Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ:
Πάληεην Παλεπηζηήκην, .., Γηψξγνο Γηαλλαθφπνπινο: Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο,..,
Ώληψλεο Ληάθνο: Β.Κ. Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,....
16.30-18.00 Αεχηεξε ΢πλεδξία: Ο Γθξάκζη ζηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο
Πξφεδξνο: Γξεγφξεο Ώλαληάδεο. Γηψξγνο Γηαλλαθφπνπινο: Δγεκνλία, Οξηεληαιηζκφο
θαη Αηαλννχκελνη: Γηα ηελ Γθξακζηαλή ζηηγκή ζην έξγν ηνπ Edward Said
35. Παλαγηψηεο Γηαλλαθφπνπινο:
Σν Ελζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (Ε.ΜΒ.ΠΟ.) είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν
Εδησηηθνχ Αηθαίνπ θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Βζσηεξηθψλ Αεκνζίαο
Αηνίθεζεο θαη Ώπνθέληξσζεο.
Σν Η.ΜΔ.ΠΟ. ζπζηήζεθε ην 2002 κε ην Π.Γ. 188/2002 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Μάην ηνπ
2003.
Σν Η.ΜΔ.ΠΟ. δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη επηά κέιε.
Πξφεδξνο Αιέμαλδξνο Εαβφο ΑληηπξφεδξνοΖιίαο Μπεδεβέγθεο
Μέιε Α.΢. :Υξήζηνο Ράκκνο Παλαγηψηεο Γηαλλαθφπνπινο Γηάλλεο Φίθαο
Αλησλία Καλειινπνχινπ Θσκάο Πνπθηλάο Γεκήηξεο Καξιήο
36. Γηάλλεο Γηαλληηζηψηεο :
Γηάλλεο Γηαλληηζηψηεο, δηδάζθσλ ζην ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αλζξσπνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΜΒΛΒΣΔ΢ ΝΒΟΤ ΒΛΛΔΝΕ΢ΜΟΤ. ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΢ΤΝΏΝΣΔ΢ΒΧΝ
΢ΤΓΔΣΔ΢ΒΧΝ
ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ 1998-ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ 1999
Σεηάξηε, 2 Γεθεκβξίνπ
Αληψλεο Αζηξηλάθεο, Πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ζπγθξφηεζε ππνπνιηηηζκηθήο
ηαπηφηεηαο
30
Σεηάξηε, 13 Ηαλνπαξίνπ
Αλαζηαζία Καξαθαζίδνπ, Μαθεδνληθέο Σαπηφηεηεο.........
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΢ΤΝΑΝΣΖ΢ΔΧΝ: Λίλα ΐεληνχξα, 'Ώγγεινο ΐιάρνο, Γηάλλεο
Γηαλληηζηψηεο, ΐάιιηα Γθέληζνπ, Έθε Κάλλεξ, Αέζπνηλα Καξαθαηζάλε, ΐαγγέιεο
Καξακαλσιάθεο, ΐαγγέιεο Κερξηψηεο, Έιζα Κνληνγηψξγε, Εσάλλα Λαιηψηε, Πειαγία
Μαξθέηνπ, Θαλάζεο Μπνρψηεο, Μαξία Παπαζαλαζίνπ, Γηάλλεο Παπαζενδψξνπ, Λήδα
Παπαζηεθαλάθε, Ενπιία Πεληάδνπ, Κψζηαο Ράπηεο, Γηδή ΢αιίκπα, Μαξηέηηα ΢έξβνπ
Θέκα δεκνζίεπζεο: Μ.Κ.Ο. είπαηε;
Πεγή: Πεξηνδηθφ «ΑΡΓΖΝ», ηεχρνο 58, ζ. 36
Γεκνζηεχζεθε: Γεπ Ηνχι 10, 2006 11:26 pm
Θέκα δεκνζίεπζεο: Μ.Κ.Ο. είπαηε;
Μηα πνπ ην ‗θεξε ν ιφγνο γηα Μ.Κ.Ο., λα κελ μερλάκε θαη ην δηαβφεην «Παξαηεξεηήξην
ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη» (Π΢Β) θαη ην «ειιεληθφ» παξακάγαδφ ηνπ ΒΠ΢Β ησλ
γλσζηψλ "πξννδεπηηθψλ"..."ζπκπαηξησηψλ" καο.
Λνηπφλ ην Π΢Β ρξεκαηνδνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη απφ ην «Open Society Foundation»
ηνπ ηξνκεξνχ θαη θνβεξνχ ΢φξνο......
Αεκνζηεχζεθε: Σξη Ενχι 11, 2006 8:31 am Θέκα δεκνζίεπζεο: Πνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο
ΜΚΟ
Γεκνζηεχσ φια ηα ΟΝΟΜΑΣΑ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ειιεληθέο ΜΚΟ.
Πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επηιήςηκεο ΟΛΔ΢ νη ΜΚΟ.
Πνιιέο έρνπλ ζνβαξφ έξγν λα επηδεημνπλ. Σν θείκελν είλαη απφ ην ΠΑΡΟΝ
163. Βιιεληθή Βηαηξεία Έξεπλαο, ΢πλεξγαζίαο θαη Ώλάπηπμεο γηα ηηο Ώλαπηπζζφκελεο
Υψξεο - Ώζήλα, Τπεχζπλνο επηθ./Πξφεδξνο: Κνχηξεο Αλδξέαο, Ηδξπηηθά κέιε: Κνχηξεο Β.,
Λπθνπξέληδνο Α., Μνχηζνπ Λ., ΢θνπξιήο Α., Κνπηζνχθεο Κ., Παπαδαθεηξφπνπινο Γ.,
΢ηακάηεο Α., ΢ηακάηεο ΢., Μψκνο Δ., Νηάθνπιαο Η., ΢ηεξγηφπνπινο Β., Μφζρνο Μ.,
Γηαλληηζηψηεο Γ., Ληλαξδάηνπ Π., Οηθνλνκφπνπινο Β., Οπξλή Ν.
298. Παξαηεξεηήξην Μεηαλεσηεξηθψλ Σάζεσλ, Τπεχζπλνο επηθ./Πξφεδξνο: ΢πλεθάθε
Μαξία, Ηδξπηηθά κέιε: Αλησλίνπ Αζ., Γηαλληηζηψηεο Γ., Ράληνο Αζ.
37. Γηάλλεο Γηαλλνπιφπνπινο:
Ο ζπγγξαθέαο θαη Ηζηνξηθφο, Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Γηάλλεο
Γηαλλνπιφπνπινο,
Αξρηεπηζθφπνπ ην αλάγλσζκα ηνπ. Γ. Γηαλλνπιφπνπινπ
΢επηέκβξηνο 11, 2006 απφ
roidis . Μηα θαηαιπηηθή πεξηήγεζε ζην ιαβχξηλζν ησλ δειψζεσλ ηνπ θ. Υξηζηφδνπινπ
31
Ση είλαη ην greekalert; Αεπηέξα, 13 Ώχγνπζηνο 2007.
ακθηιεγφκελν ζέκα ε ππξθαγηά ηεο ΢κχξλεο;
΢ηηο 25 Ενπιίνπ ζαο παξνπζηάζακε ην άξζξν 100,000$ γηα ηελ «αλαζεψξεζε» ηεο
θαηαζηξνθήο ηεο ΢κχξλεο (Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ state department)
Φπζηθά ην άξζξν απφ κφλν ηνπ δελ ιέεη θάηη…απιά παξνπζίαδεη ηελ πξφζεζε ηνπ state
department ψζηε λα μεθηλήζεη ζπδήηεζε "αλαζεψξεζεο" γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο
΢κχξλεο..ήηαλ θαηαζηξνθή; κήπσο απιή ππξθαγηά; κήπσο βξαρπθχθισκα;
Δκείο απφ ηελ κεξηά καο είπακε λα ην ςάμνπκε ιίγν θαη απηφ… θαη ηη θαληάδεζηε πσο
βξήθακε;...βξήθακε...κία ζχκπησζε...
Iζηνξία: ιφγνο θαη εηθφλα (Βθπνκπή 17ε )
http://panorama.ert.gr/ekpompes.asp?subid=819&catid=3218
ηελ γλσξίδεηε ηελ εθπνκπή; αλ φρη...λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο είλαη ε εθπνκπή πνπ
παξνπζίαδε ε θπξία Ρεπνχζε!Ξεράζακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε
εθπνκπή θαιεζκέλνη ήηαλ ν θχξηνο Γηάλλεο Γηαλλνπιφπνπινο θαη ε θπξία Λέλα Αηβάλε
ΜΏΡΕΏ ΡΒΠΟΤ΢Δ - ΢πληνλίζηξηα ζπδήηεζεο-Βπίθνπξνο Καζεγήηξηα Εζηνξίαο ζην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο: Ώο ζπδεηήζνπκε ιίγν γηα ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο απηήο ηεο
ήηηαο θχξηε Γηαλλνπιφπνπιε. Ση ζήκαηλε γηα ηελ Βιιάδα ε Μηθξαζίαηηθή θαηαζηξνθή;
Καη αθνχ ζπδεηήζαλ ιίγν γηα ην αγαπήκελν ηνπο ζέκα (ζχκα) …δειαδή ηελ
Βθθιεζία…θαη αθνχ είπαλ θαη ιίγν γηα ηνλ ΐεληδέιν…πξνρψξεζαλ θαη ζηα θαιά!!!
Γηάλλεο Γηαλλνπιφπνπινο: ...... Αελ είλαη ηφζν απηνλφεην ζα έιεγα φηη νη Σνχξθνη
έθαςαλ ηελ ΢κχξλε. Τπάξρνπλ θάπνηα ινγηθά εξσηήκαηα. Γηαηί αο πνχκε νη Σνχξθνη
λα θάςνπκε κηα πφιε ε νπνία ηνπο αλήθεη. ΢πλήζσο θαίεη απηφο πνπ θεχγεη γηα λα κελ
ηα βξεη ν ληθεηήο. Μπνξεί απφ ηελ....
Μαξία Ρεπνχζε: είλαη ακθηιεγφκελν δειαδή ζέκα ε ππξθαγηά ηεο ΢κχξλεο;
Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο: λαη βέβαηα. Αειαδή ν ΢εθέξεο ν νπνίνο έγξαθε ην 1950, είπε
ραξαθηεξηζηηθά (είλαη απφ ηηο Μέξεο, Ενχληνο 1950): «Οη Έιιελεο ιέλε πσο νη Σνχξθνη
έθαςαλ ηε ΢κχξλε, νη Σνχξθνη ιέλε πσο νη Έιιελεο ηελ έθαςαλ. Πνηνο κπνξεί λα μέξεη
ηελ αιήζεηα; ....
ΏΦΕΒΡΧΜΏ 21ε ΏΠΡΕΛΕΟΤ 40 ΥΡΟΝΕΏ ΜΒΣΏ. Βιεπζεξνηππία 20/4/2007
Εζηνξία κνπ, ακαξηία κνπ... Δ ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία ζαξάληα ρξφληα κεηά...ΣΟΤ
ΓΕΏΝΝΔ ΓΕΏΝΝΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ*
ΒΠΕΜΒΛΒΕΏ: ΐΏΓΓΒΛΔ΢ ΚΏΡΏΜΏΝΧΛΏΚΔ΢
32
...... ΢πλδπάδνληαο άξηζηα δειαδή ηνλ «θηιεξγαηηζκφ» θαη ηνλ «αληηηκπεξηαιηζκφ» κε ηνλ
εγγεγξακκέλν ζην DNA ηνπο ξαηζηζκφ ή ηελ ππεξάζπηζε ησλ «παξαδνζηαθψλ αμηψλ» παηξίο, ζξεζθεία, νηθνγέλεηα-, εθφζνλ, φπσο ππνζηεξίδνπλ, νη (ιαζξν)κεηαλάζηεο πνπ
παξάγεη ε παγθνζκηνπνίεζε απεηινχλ αθελφο κελ ην εξγαηηθφ εηζφδεκα, θαη αθεηέξνπ ηηο
«εζληθέο ηαπηφηεηεο». Καη ηε δηαρξνληθά αλαιινίσηε «νπζία» ηνπ ειιεληζκνχ, βεβαίσοβεβαίσο.
΢πκπιένπλ δε αξκνληθφηαηα ζηα γλσζηά καο θαηνθφθθηλα κέησπα κε ηελ εζληθφθξνλα
Ώξηζηεξά ησλ εκεξψλ καο, ηνπο αξηζηεξνδεμηνχο εζληθηζηέο, νη νπνίνη δηαθεκίδνπλ αξρίδνληαο ελίνηε απφ εαπηνχο- ηνλ εζληθηζκφ ηνπο σο «αληηηκπεξηαιηζκφ». Βίηε
πξφθεηηαη γηα ηελ Οξζνδνμία καο είηε γηα ηε Μαθεδνλία καο, ηελ Κχπξν καο ή ηελ
Εζηνξία καο -εηδηθά ηεο ΢Σ' Αεκνηηθνχ- πνπ έρνπλ βάιεη ζην ζηφραζηξν, απφ
αξραηνηάησλ ρξφλσλ, ηα χπνπηα θέληξα ηεο ππεξδχλακεο• ηεο θαηεπζπλφκελεο απφ
ηνπο «εβξαίνπο» ακεξηθαληθήο ππεξδχλακεο, φπσο ζα έιεγαλ θαη νη απζεληηθνί
αθξνδεμηνί (θαζψο θαη νη λεννξζφδνμνη) κεξαθιήδεο.
* Ο Γηάλλεο Γηαλλνπιφπνπινο είλαη θαζεγεηήο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ - 20/04/2007
38. Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο: Ο ζπλεξγάηεο ηεο «Δ» Γηψξγνο
Γηαλλνπιφπνπινο, πνπ επί ρξφληα ήηαλ δηεπζπληήο ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο ηνπ BBC, καο
δηαβεβαηψλεη φηη: .......
Πηθξέο αιήζεηεο
Σνπ ΓΕΧΡΓΟΤ ΓΕΏΝΝΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Λνπθέξλε, θαη θπξίσο ηα φζα ζπλέβεζαλ κεηά, απέδεημαλ γηα
φπνηνλ έρεη κάηηα, πσο φηαλ νη Βιιελνθχπξηνη εθιήζεζαλ λα δηαιέμνπλ, πξνηίκεζαλ ηα
ιεθηά ηνπο απφ ηελ αμηνπηζηία ηνπο. […] Ώο απνθαζίζνπλ ινηπφλ νη Κχπξηνη ηη ηνπο
ζπκθέξεη. Καη κεηά αο απνθαζίζνπκε εδψ ζηελ Βιιάδα ηη ζπκθέξεη εκάο. Γηα
παξάδεηγκα, αλ πνηέ θαηαθέξνπκε λα εμαζθαιίζνπκε κηα έληηκε ζπκθσλία κε ηελ
Σνπξθία ζηα δηκεξή πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ
ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, γηαηί λα ηελ απνξξίςνπκε επεηδή θάπνηνη επηκέλνπλ φηη ε
βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ καο κε ηελ Ώγθπξα πεξλάεη απφ ηελ πξάζηλε γξακκή ηεο
Λεπθσζίαο; […] Αειαδή, αο κελ ζεσξήζνπλ δεδνκέλν φηη ζα βξεζνχκε ππνρξεσηηθά
ζην ίδην ραξάθσκα. […]
΋ιν ην Κεξαζάθη Unplugged εδψ: ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ, 21 Ώπξηιίνπ 2004
Γέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
33
........... H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη
δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000 ζθαγηαζζέλησλ θαη λα απαηηήζεη λα ινγνδνηήζνπλ
φζνη έιιελεο «εζεινληέο» ζπλέπξαμαλ ζην κεγάιν έγθιεκα θαη νη γλσζηνί-άγλσζηνη πνπ
ηνπο ελέπιεμαλ. Tν απαηηνχκε.
Έλα κέξνο απφ ηηο κέρξη ζηηγκήο ππνγξαθέο
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Γξεγφξεο
ΐαιιηαλάηνο, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,
Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο, Μαλψιεο
Γθαδήο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Νίθνο Αήκνπ, Κψζηαο Γέπνο,
Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΢ηαχξνο Θενδσξάθεο, Διίαο Καλέιιεο, Άλλα
Καξακάλνπ, Διίαο Καηζνχιεο, Πέηξνο Κνπλαιάθεο, Ώληχπαο Καξίπνγινπ, Ώληψλεο
Ληάθνο, Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο,
΢ηέθαλνο Μάλνο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο, Μηράιεο
Μεηζφο, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Νίθνο Μπίζηεο, ΢σηήξεο Νηάιεο, ΢ηέθαλνο
Παπαγεσξγίνπ, Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Ναπζηθά Παπαληθνιάηνπ, Γηψξγνο
΢ηαθαληάξεο,
Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Θφδσξνο
Σζίθαο, Λεσλίδαο Υαηδεπξνδ
Σε Αεπηέξα, 18 Ενπλίνπ, ζην Ώκθηζέαηξν «Ώληψλεο Σξίηζεο», ν ΋κηινο
Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο (ΟΠΒΚ), ν ΋κηινο
Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο «Ώξηζηεξά ΢ήκεξα »(ΏΡ΢Δ), ην πεξηνδηθφ
ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕ΢Δ θαη ε Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ, ζπλδηνξγάλσζαλ
εθδήισζε κε ζέκα: «Παξάζπξα ρσξίο ζέα. Σειεφξαζε θαη Πνιηηηθή.»
΢ηελ εθδήισζε κίιεζαλ νη: Γηψξγνο Πιεηφο, αλαπι. θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ,
Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο, δεκνζηνγξάθνο, Antonio Ferrera, Αληαπνθξηηήο ηεο Corriere
della Sera θαη Φνίβνο Καξδήο, δεκνζηνγξάθνο.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.
1) Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην 2) Αβδειίδε Καιιηζζέλε, ΔΚΚΔ 3) Αγγειφπνπινο
Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο........... 67) Γηαλλνπιφπνπινο Γηψξγνο, δεκνζηνγξάθνοζπγγξαθέαο 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο, παλ/θφο Πάληεην 69) Γηαηαγάλαο Ξελνθψλ,
λνκηθφο.....
39. Αεκήηξεο Γηαηδφγινπ:
34
Παλ/θφο- Πνιπηερλ.΢ρνιή Α.Π.Θ
Γηα ην ζπλέδξην
Αεκήηξεο Γηαηδφγινπ
Ώπγή, 28/10/2005
΢ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε αξηζηεξά δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα θηλείηαη ζε
απνθιεηζηηθά "εζληθνχο δξφκνπο". ΢ε κηα πεξίνδν πνπ ην εγρείξεκα ηεο επξσπατθήο
ελνπνίεζεο κεηεσξίδεηαη ακήραλα, ε αξηζηεξά δελ είλαη δπλαηφ λα αξθείηαη ζε κηα
εμαληιεκέλε επξσπατθή "ζηξαηεγηθή" κηθξψλ βεκάησλ θαη παξαιπηηθψλ
ζπκβηβαζκψλ. Πέξα απφ έλαλ αθαδεκατθφ θνζκνπνιηηηζκφ, ε αξηζηεξά νθείιεη λα
παγθνζκηνπνηήζεη ην πξφγξακκα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο, κέζα απφ λέεο κνξθέο
ππεξεζληθήο ζπιινγηθφηεηαο.
Ώξηζηεξά ΢ήκεξα
Εδξπηηθή Αηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο
«Ώξηζηεξά ΢ήκεξα»-― ΏΡ. ΢Δ.‖
Σα Εδξπηηθά Μέιε .
Αγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο. ..... Γηαηδφγινπ Αεκήηξεο Παλ/θφοΠνιπηερλ.΢ρνιή Ώ.Π.Θ
40. Μαλψιεο Γθαδήο:
Ο πνιηηηθφο κεραληθφο Μαλψιεο Γθαδήο θέξεηαη λα είλαη ν 6νο ππνςήθηνο πνπ
ζπκπιεξψλεη ην ςεθνδέιηην ηνπ ΠΏ΢ΟΚ ζην Ννκφ Υαλίσλ ρσξίο φκσο ε πιεξνθνξία
λα ...
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1. Greek
Γέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο,......., Μαλψιεο Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή,....
Βδψ Κχπξνο!
Δ ψξα ηεο επζχλεο
35
ΣΏΞΕΑΒΤΟΝΣΏ΢ ΢ΣΕ΢ ΢ΒΛΕΑΒ΢
ΣΟΤ Internet
Βπηκέιεηα:
Μαλψιεο Γθαδήο
Ώξρίδεη ε άλνδνο ηνπ ΝΏΕ θαη ε πηψζε ηνπ ΟΥΕ; Ο ρζεζηλφο, Κπξηαθάηηθνο ΠΟΛΕΣΔ΢
θαίλεηαη λα αηζηνδνμεί.
Ώπφ ηελ ίδηα εθεκεξίδα
( http://www.politis-news.com/sindex.html ) ηα ηξία ζεκαληηθά άξζξα πνπ
δεκνζηεχνπκε.
Ώλάκεζά ηνπο θαη έλα, ηνπ έγθπξνπ Σνχξθνπ δεκνζηνγξάθνπ, Μερκέη Ώιή Μπηξάλη.
Δ απνθάιπςε ησλ βαζχηεξσλ ζηφρσλ, φζσλ νδεγνχλ ηνπο Βιιελνθχπξηνπο ζην
αθαηαλφεην ΟΥΕ, εληείλεηαη.. Βίδσκελ!...
41. Νίθνο Γθηψλεο:
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο.
1) Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην 2) Ώβδειίδε Καιιηζζέλε, ΒΚΚΒ 3)
Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο,...,74) Γθηψλεο Νίθνο, εθδφηεο
42. Βιέλε Γθφλε ;
Γηα ηα θαησηέξσ
Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο: Διέλε Γθφλε, "Μειέηε ηδηνηήησλ θζνξηζκνχ αξηεξηψλ-Αλάπηπμε
αιγνξίζκσλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο αζεξνζθιήξσζεο", (1996)
ΜΖΣΡΧΟ ΦΤ΢ΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢ (ΜΖΦΗΔ)
Σν Μεηξψν Φπζηθψλ Ηαηξηθήο Διιάδαο, πνπ ηεξεί ε ΔΦΗΔ είλαη ήδε κηα πξαγκαηηθφηεηα.
Δρεη θαηαρσξεκέλνπο 125 ΦΗ, πνπ είλαη ηακεηαθψο εληάμεη. Αθξηβίδνπ Γέζπνηλα
1/6/2000,….., Γθφλε Διέλε 1/6/2000
΢ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ. Γηαιέμεηο 2004 .
΢χγρξνλνη ηαμηδηψηεο : κνληέια δηακνλήο ηνπο ζηα αζηηθά θέληξα" Γθφλε Διέλε
36
Αλάιπζε ησλ κνληέισλ ρψξσλ δηακνλήο ησλ ηαμηδησηψλ, φπσο εμειίρζεθαλ απφ ην 1950 θαη
κεηά. Πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ν ηαμηδηψηεο ηνπο ρψξνπο ηνπ
μελνδνρείνπ ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο.
Dajenech, cast. ΢ελαξην ζθελνζεζία Γηαλλεο Γεσξγίνπ & Αξεο Θενθίινπ.
Γηαλνκή θχξησλ ξφισλ. Δπίηξνπνο 3, Διέλε Γθφλε
43. Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε:
Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε Ώξρηηέθησλ Μέινο ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηνπ θφκκαηνο ησλ
Οηθνιφγσλ- Πξαζίλσλ
Σα ςεθνδέιηηα ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ
03/09/2007, 13:05
Α΄ ΔΚΛ. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ
Γθηφθα Πνιπηίκε (Πνιχλα) ηνπ Εσάλλε,.., Γθνπξηζνγηάλλε Μειηηίλε (Μειίηηα) ηνπ
Εσάλλε,...,
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
Παξαθνινπζνχκε κε αλεζπρία ηελ επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηε θαη ηδενινγηθά ρξσκαηηζκέλε
αληίδξαζε πξνο ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηεο ΢Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ.......
Γηνξζψζεηο ή παξεκβάζεηο ζην θείκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δελ λνείηαη λα γίλνληαη κε
πνιηηηθή εληνιή, βάζεη αηεθκεξίσησλ δηακαξηπξηψλ θαη θαηά παξάβαζε θάζε επηζηεκνληθήο
δενληνινγίαο.
Τπνγξαθέο (452)
1. Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,.., 19. Ώλαγλσζηνπνχινπ
΢ία, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην,..., 21. Ώλαληάδεο Γξεγφξεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο
Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Aηγαίνπ,.., 38. ΐαιληέλ ΢σηήξεο,
Βπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Βιεχζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ ΐξπμειιψλ ΢ηέιερνο
Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο,.., 46. ΐεληνχξα Λίλα, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα
Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,.., 61. Γαδή
Έθε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Εζηνξηθφο, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο
Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,...........78. Γθνπξηζνγηάλλε Μειίηηα,
37
αξρηηέθησλ,.. 91. Αηβάλε Λέλα, Aλαπιεξψηξηα Kαζεγήηξηα Nεφηεξεο Iζηνξίαο,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,...
Saturday, September 24, 2005.
1.
Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα……
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, ΢ία
Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο,……, Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε,…
44. Αηνλχζεο Γνπζέηεο:
Ο Αηνλχζεο Γνπζέηεο είλαη ηαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηεο εθεκεξίδαο «Ώπγή»
Άξζξα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ
ΒΠ΢Β(ΒΛΛΔΝΕΚΟΠΏΡΏΣΔΡΔΣΔΡΕΟ ΢ΤΜΧΝΕΧΝ ΒΛ΢ΕΝΚΕ),
ΑΕΟΝΤ΢Δ ΓΟΤ΢ΒΣΔ
..... Δ ΢ΤΜΐΏ΢Δ-ΠΛΏΕ΢ΕΟ ΓΕΏ ΣΏ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΏ ΣΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΔΣΧΝ, ηνπ
Αηνλχζε Γνπζέηε, Ώπγή, 4/12/1999,..
Ώ΢ ΜΕΛΔ΢ΟΤΜΒ ΓΕΏ... ΓΤΦΣΟΤ΢, ηνπ Αηνλχζε Γνπζέηε, Ώπγή, 5/2/2000,.. ΣΟ
"ΐΒΣΟ", ηνπ Αηνλχζε Γνπζέηε, Ώπγή, 4/9/1999
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο,.. Αηνλχζεο Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ,... Ώιέμεο Δξαθιείδεο,...
"Βκεηο ζα ηελ ιεκε Μαθεδνληα" ιελε Ναθξαηδαδεο
ΔΜΜΔΝΟΤΝ ΢ΣΟΝ ΠΡΟΓΟΣΗΚΟ ΣΟΤ΢ ΡΟΛΟ ΟΗ ΓΔΝΗΣ΢ΑΡΟΗ ΣΖΔ ―ΠΡΟΟΓΟΤ‖
―ΔΜΔΗ΢ ΘΑ ΣΖΝ ΛΔΜΔ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ‖ ΛΔΝΔ ΝΑΚΡΑΣΕΑΓΔ΢ ΚΑΗ ΒΟ΢ΚΟΠΟΤΛΟΗ
ΓΗΑ ΣΑ ΢ΚΟΠΗΑ!
Δπηρεηξνχλ λα ζπάζνπλ ην... εζληθφ κέησπν!
Οχηε κπαιφ βάδνπλ, νχηε πξφθεηηαη πνηέ λα βάδνινπλ νη γελίηζαξνη ηεο ―αξηζηεξάο θαη ηεο
πξνφδνπ‖, πνπ επηκέλνπλ λα πξνθαινχλ θαη λα πξνζβάινπλ ηελ Ηζηνξία καο, αιιά πνιχ
πεξηζζφηεξν λα βιάπηνπλ ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα, απνδεηθλχνληαο πεξίηξαλα πνηνο
αθξηβψο ήηαλ θαη ηζηνξηθά ν ξφινο πνπ ηνπο δφζεθε λα παίμνπλ. Ο Γνπζέηεο ηεο ―Ώπγήο‖
ηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ νξγάλνπ ηνπ ζπλνζπιεχκαηνο, παξενχια κε ηνλ γλσζηφ
38
ΐνζθφπνπιν ησλ ελ Βιιάδη Γπθηνζθνπηαλψλ, πνπ νλεηξεχνληαη απηνλνκήζεηο θαη
―κεηνλφηεηεο Μαθεδφλσλ‖ πξνέβεζαλ ζε κηα λέα πξφθιεζε ελαληίνλ ηνπ Βιιεληζκνχ.
Με έλα ―καληθέζην‖ πνπ δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ ―Βιεπζεξν... ηξππία‖, ηελ έγθξηηε
απηή εθεκεξίδα ησλ Εψλ θαη ινηπψλ κηθξνβίσλ, θαζψο θαη αγαπεκέλε ησλ
ηξνκνθξαηψλ, καο ελεκεξψλνπλ φηη απηνί καμί κε άιινπο ηδίνπ θπξάκαηνο
―αλεγλσζκέλεο αμίαο αλζξψπσλ‖ θαη ―Έιιελεο πνιίηεο, ζα ιέλε ηα ΢θφπηα...
Μαθεδνλία! Να ηη αθξηβψο γξάθνπλ νη γελίηζαξνη:
Γηα δηαβάζηε ηψξα ηα νλφκαηα απηψλ ησλ θπξίσλ θαη θπξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα
δηαζπάζνπλ ην εζληθφ κέησπν, γηα λα θαηαιάβεηε πνηνη θξχβνληαη φπηζζελ:
Εσζεθίλα Ώζαλαζηάδνπ- κεηαθξάζηξηα, ΐξπμέιιεο,... Αηνλχζεο Γνπζέηεο– πνιηηηθφο
κεραληθφο,..
Copyright © "Δ ΏΤΓΔ" Γξάθεη ν ΑΕΟΝΤ΢Δ΢ ΓΟΤ΢ΒΣΔ΢. ΣΟ ΐΡΧΜΒΡΟ ρλψην
ηνπ ξαηζηζκνχ κνιχλεη ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε θαη θησραίλεη ηε δσή καο. Σα ζχκαηα
ηνπ ξαηζηζκνχ δνπλ κηα δσή αθξσηεξηαζκέλε. ΐιέπνπλ ηηο επθαηξίεο ηνπο λα
ιηγνζηεχνπλ…..
MigrantsInGreece.org
"΢ΤΜΜΒΣΟΥΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΚΏΕ ΚΏΣΏΠΟΛΒΜΔ΢Δ ΣΧΝ ΑΕΏΚΡΕ΢ΒΧΝ"
Δκεξίδα δηνξγαλψλεη ε θπξία Άλλα Καξακάλνπ, επξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ, εθ
κέξνπο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ Βπξσπατθνχ ΢νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο ηνπ
Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Βιιεληθνχ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ. Σε ζπδήηεζε ζα
ζπληνλίζεη ε θα Καξακάλνπ ελψ θεληξηθή νκηιήηξηα ζα είλαη ε θα Άλλα
Αηακαληνπνχινπ. ΢ηε ζπδήηεζε ζα ιάβνπλ κέξνο επίζεο νη θ. Νίθνο Μνπδέιεο, Μναβία
Ώρκέη, Φσηεηλή Σζαιίθνγινπ, Νάζνο Θενδσξίδεο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο. Παξεκβάζεηο
ζα θάλνπλ δηάθνξνη νκηιεηέο. Μεηά ηε ζπδήηεζε ζα αθνινπζήζεη πξνβνιή ηεο ηαηλίαο
ηεο Ώκαιίαο Γέπνπ κε ζέκα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε. Χξα πξνζέιεπζεο 15.30
(Παξαηήξεζε Β. Μπίιιε: Πνιιά <<θαιά>> παηδηά καδί)
H EΏΡΕΝΔ ΢ΤΝΟΑΟ΢ ΣΧΝ ΦΕΛΒΛΒΤΘΒΡΧΝ»
Tνπ AΝΓΡΔΑ ΠAΠAΓOΠOYΛOY - 03.05.2007
Tα κέιε ηεο Φηιειεχζεξεο ΢πκκαρίαο παξήγαγαλ φκσο θαη πνιηηηθή. Γηφηη έρνπλ ζέζεηο γηα
ην δηαρσξηζκφ ηεο Eθθιεζίαο απφ ην Kξάηνο, γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, γηα
ην………
Πξνο ην παξφλ, ηνπιάρηζηνλ, ηα γξαθεία ηεο Φηιειεχζεξεο ΢πκκαρίαο έρνπλ δηεχζπλζε...
www.greekliberals.gr. Άιισζηε ην ίληεξλεη είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο ζπκκάρνπο ηεο
΢πκκαρίαο. ΢ην επηθνηλσληαθφ επίπεδν, εθηφο απφ ην ίληεξλεη, ηνλ Iνχλην ζα θάλνπλ ηελ
πξψηε ηνπο εθδνηηθή απφπεηξα εθδίδνληαο ην πεξηνδηθφ Liberal News (ζα γξάθνπλ,
κεηαμχ άιισλ, νη Πάζρνο
Mαλδξαβέιεο, Hιίαο Kαλέιιεο, Tάθεο Mίραο,
Mαλψιεο Bαζηιάθεο, ελψ ζα ζπλεξγάδνληαη νη Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Aλδξέαο
39
Aλδξηαλφπνπινο, ΢ηέθαλνο Mάλνο, Nίθνο Pάπηεο θ.ά.), ελψ ζε επίπεδν παξαγσγήο
πνιηηηθήο ζρεδηάδνπλ ηελ ίδξπζε Iλζηηηνχηνπ Πνιηηηθήο ΢θέςεο.
΋ινη νη άλζξσπνη ησλ Mε Kπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ
152. Δπξσθηλεδηθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο - Αζήλα, Τπεχζπλνο επηθ./Πξφεδξνο:
Νηθνιαθφπνπινο ΢., Ηδξπηηθά κέιε: Φπξνγέλεο Νηθνιηλάθνο Μ., Οηθνλφκνπ Μ., Αλησλίνπ
Α., Βιαβηαλνχ Αξβαλίηε Α., Φπληηθάθεο Ν., Μεγαινθνλφκνπ Δ., ΢πλνδηλφο Π.,
Ζγνπκελάθεο Ν.
153. ΢χιινγνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αηηηθήο-Ζ Πξνζηαζία, Τπεχζπλνο
επηθ./Πξφεδξνο: Απνζηφιεο……………………
166. Πνιίηεο ζε Αξάζε, (250.000), Τπεχζπλνο επηθ./Πξφεδξνο: Έρεη δηαγξαθεί, Εδξπηηθά
κέιε: Μαξία Αακαλάθε,
Αηνλχζηνο Γνπζέηεο, Καηεξίλα Παπαδεκεηξίνπ,
ΐαζίιεηνο Υξνλάθεο.
45. Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο:
(Παξαηήξεζε Β. Μπίιιε: Ναη ν γλσζηνο)
Ο Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο είλαη θαζεγεηήο ζην Σκήκα Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.
Παξέκβαζε επηά παλεπηζηεκηαθψλ
΢ηήξημε ζηνλ θ. Δπάγγειν Βεληδέιν παξείραλ κε δήισζε-πεξέκβαζή ηνπο νη
παλεπηζηεκηαθνί θαζεγεηέο Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο, Γηάλλεο Κνπθηάδεο, Αδακάληηνο
Πεπειάζεο, Μηράιεο ΢ηαζφπνπινο, Γεκήηξεο Σζάηζνο, Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο θαη
Γεκήηξεο Φαηνχξνο.
Οη επηά θαζεγεηέο ζεσξνχλ φηη «ε πξννδεπηηθή παξάηαμε ηεο ρψξαο ζηάζεθε αλήκπνξε λα
πείζεη φηη κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή θαη έθθξαζε απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε, θάηη πνπ ήηαλ
εκθαλέο ηα ηειεπηαία 3,5 ρξφληα. Δίηε καο ζηελνρσξεί είηε φρη γεγνλφο είλαη φηη ζηηο
ζχγρξνλεο Γεκνθξαηίεο νη ιανί δελ θξίλνπλ κφλν πξνγξάκκαηα αιιά θαη εκπηζηεχνληαη
εγέηεο. »Πηζηεχνπκε φηη ιχζε ππάξρεη, είλαη ελσηηθή θαη έρεη φλνκα. Ο Βαγγέιεο Βεληδέινο
αλέιαβε ηηο επζχλεο ηνπ θαη έπξαμε θαιψο. Ζ ρψξα δελ έρεη πεξηζψξηα».
Newsroom ΑΟΛ
Tν πφξηζκα ηεο Eπηηξνπήο Bεξέκε γηα ηα Παλεπηζηήκηα
15/1/2006
Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Bεξέκε
1. Ώζαλάζηνο ΐεξέκεο, Πξφεδξνο Βζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Παηδείαο Καζεγεηήο Σκήκαηνο
Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
40
2. Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Ννκηθήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
3. Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
4. Ώζελά Ληλνχ, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Εαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ
Ώζελψλ
5. Νίθνο Μνπδέιεο, Oκφηηκνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο London School of Economics
6. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ
Oηθνλνκηθψλ ΢πνπδψλ, Oηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
7. ΐαζίιεο Παπάδνγινπ, Καζεγεηήο ΢ρνιήο Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ
Βζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ
8. Αεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο
θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
Σελ Πέκπηε 14 Αεθεκβξίνπ 2006 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βζληθφ Εδξπκα Βξεπλψλ
αλνηθηή ζπδήηεζε κε ζέκα ην Παλεπηζηεκηαθφ Άζπιν.
Οκηιεηέο ήηαλ νη:
Κψζηαο Καξηάιεο, Πξφεδξνο, «Η΢ΣΑΜΔ Αλδξέαο Παπαλδξένπ»
Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, πξ. Βπξσβνπιεπηήο
Κσλζηαληίλνο Υαηδεδάθεο, Βπξσβνπιεπηήο
Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Θάλνο ΢θνχξαο, Καζεγεηήο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Μηράιεο ΢ηαζφπνπινο, νκφη. Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
Δ ρπδαία ρξήζε ησλ ελ ιεπθψ ππνγξαθψλ
02.02.07
ΣΟΤ ΝΕΚΟΤ ΘΒΟΣΟΚΏ
……… ΢ήκεξα δίλεηαη ζπλέληεπμε ηχπνπ απφ νθηψ παλεπηζηεκηαθνχο «θάζε απφρξσζεο»
πνπ, ζην φλνκα ησλ 1000 ππνγξαθψλ, αλαιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα θαηαγγείινπλ
ηνπο πξπηάλεηο ησλ ηεζζάξσλ αξραηφηεξσλ ΑΔΗ ηεο ρψξαο φηη κε ηηο απφςεηο πνπ θαηέζεζαλ
θαζπζηεξνχλ ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηελ ΠΟ΢ΓΔΠ φηη είλαη θνξέαο «αθξαίσλ απφςεσλ πνπ
εθπξνζσπνχλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ δηδαζθφλησλ».
Οη Γηψξγνο Γξακκαηηθάθεο, ΢σθξάηεο Κάηζηθαο, ΐάζσ Κηληή, Ώληψλεο Ληάθνο,
Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Λεπηέξεο Παπαγηαλλάθεο, Μαξία Ρεπνχζε θαη Κψζηαο
41
΢νθνχιεο, ηα κέιε ηεο πξσηνβνπιίαο δειαδή, θέξνληαη φηη ππνζηεξίδνπλ απφ θνηλνχ
ην πεξίθεκν πξνζρέδην λφκνπ ηεο θαο Γηαλλάθνπ θαη, καδί κ‘ απηφ, ηηο ζρεηηθέο
αζπλαξηεζίεο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ. Αηθαίσο, δηφηη απηφο είλαη ν ππξήλαο ησλ «θνηλψλ
ζεκείσλ» πνπ πξνηείλνπλ. Κη επεηδή φια απηά ζέινπλ θαη κηα επίθαζε ζνβαξφηεηαο, ηα
«θνηλά ζεκεία» ζηνιίζηεθαλ θαη κε θάπνηεο απφ ηηο απηνλφεηεο, ηεθκεξησκέλεο θαη
ξεηά δηαηππσκέλεο ζέζεηο ηεο ίδηαο ηεο ΠΟ΢ΑΒΠ πνπ θαηαγγέιινπλ. Κάηη δελ πάεη
θαιά ζην βαζίιεην ηεο Ααληκαξθίαο. Κάηη απνπλέεη πνιχ βαξηά κπξσδηά απνζχλζεζεο.
46. Πάλνο Γξέδεο:
03/07/2005 , Βθεκεξίδα ΠΏΡΟΝ
Γηα πξψηε θνξά ζηε δεκνζηφηεηα
΋ινη νη άλζξσπνη ησλ Mε Kπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ
1.Κνηλσληθή Αιιειεγγχε - Θεζ/λίθε, (150.000), Τπεχζπλνο επηθ./Πξφεδξνο: Παχινο
Νίθνγινπ, Ηδξπηηθά κέιε: Νέηζηθαο Γ., Γνχλαξεο Γ., Ππξγίδνπ Μ., Γθνιέκα Μ., Υηνλά Π.,
΢θαθηαλάθε Κ., Υνκζηφγινπ Γ., Σζαθηάλεο Γ., Ρφκηζνπ ΢.
.........................................................................
268. Αηεζλέο Ώλζξσπηζηηθφ Αίθηπν Ώλάπηπμεο - ΢έξξεο, Τπεχζπλνο επηθ./Πξφεδξνο:
Βπζηάζηνο Κνπηκεξίδεο, Πέηθνγινπ Εσάλλεο, Μηραειίδεο Νηθφιανο, Εδξπηηθά κέιε:
Λάληδνο Ε., Ώπηδφπνπινο Δ., Γξέδεο Π., ΢εκεαλησλάθε Ρ., Κνπηκεξίδνπ Π.,
ΐαζηιεηάδεο Δ., Καιαζάο Β., Φσηίνπ Φ.
47. Ρέα Αειβεξνχδε:
H θπξία Ρέα Γειβεξνχδε νξθίζζεθε Δπίθ. Καζεγήηξηα ζην Tκήκα Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη
Φηινινγίαο (30/10/2002).
Σν ζσηεξηνλ εηνο 2005 εηρακε αιιε κηα δπλακηθε θηλεζε γηα ηνλ δηαρσξηζκν θξαηνπο
εθθιεζηαο κε πξσηνβνπιηα ηνπ ΢πλαζπηζκνπ.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο
Βιιάδνο....................................... 1) Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην 2) Ώβδειίδε
Καιιηζζέλε, ΒΚΚΒ 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο 4) Ώδάκ Νίθνο,
ζπληαμηνχρνο ΟΣΒ ..... 87) Ααξάθε Γέθε, πνηήηξηα 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο
42
48. Κψζηαο Αέιθνο:
ΐνπιεπηηθέο Βθινγέο 2000
Τπνςήθηνη ΐνπιεπηέο ΢πλαζπηζκνχ
Αέιθνο Κψζηαο
Διεθηξνιφγνο Μεραληθφο
Ν. Ξάλζεο
Βθιέγεηαη ζηελ αληηπξνζσπεία ηνπ Σκήκαηνο Θξάθεο ηνπ ΣΒΒ απφ ην 1987 θαη
δηεηέιεζε αληηπξφεδξνο ηεο ΑΒ ή κέινο ηεο ηα ηειεπηαία 6 ρξφληα.
΢πκκεηέρεη ζην Ννκαξρηαθφ ΢πκβνχιην Ξάλζεο, εθιεγκέλνο κε ην ζπλδπαζκφ
"΢ΤΝΒΡΓΏ΢ΕΏ, απνθέληξσζε - νηθνινγία - αλάπηπμε".
Βίλαη κέινο ηεο Κεληξηθήο Πνιηηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ. Βίλαη ειεχζεξνο
επαγγεικαηίαο
Κψζηαο Αέιθνο - Τπνςήθηνο Ννκάξρεο Ξάλζεο
Δ θαηαγγειία ζην πξφζθαην δεκνζηνγξαθηθφ ζπλέδξην ηεο ΢ακνζξάθεο δεκηνχξγεζε
αίζζεζε.
Παξεκβαίλνληαο ζην ζέκα "ξαηζηζκφο θαη ΜΜΒ", ν εθπξφζσπνο ηνπ ΢ΤΝ Κψζηαο
Αέιθνο απφ ηελ Ξάλζε, εμήγεζε (ζηνπο φρη θαη ηφζν ελεκεξσκέλνπο αλζξψπνπο ησλ
κέζσλ) φηη ζηε ρψξα καο...
Σν ζσηεξηνλ εηνο 2005 εηρακε αιιε κηα δπλακηθε θηλεζε γηα ηνλ δηαρσξηζκν θξαηνπο
εθθιεζηαο κε πξσηνβνπιηα ηνπ ΢πλαζπηζκνπ.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο..................
..........87) Ααξάθε Γέθε, πνηήηξηα 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο 89) Αέιθνο
Κψζηαο, ειεθ/γνο-κεραληθφο
ΑΔΜΟΣΕΚΒ΢ & ΝΟΜΏΡΥΕΏΚΒ΢ ΒΚΛΟΓΒ΢ 2006
•
΢ΤΝΑΤΏ΢ΜΟ΢ ―ΠΟΛΕΣΒ΢ ΓΕΏ ΣΔΝ ΞΏΝΘΔ‖ (ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ
΢πλαζπηζκφ)
Γηα δήκαξρνο ν Νίθνο Αληακπνχθεο
43
Γηα δεκ ζχκβνπινη νη: Δηγήη Αιή Ογινχ, Γήκεηξα Βαζηιεηάδνπ, Υξήζηνο Γθαξκπνχλεο,
Κψζηαο Γνχλαξεο, Κψζηαο Αέιθνο,
49. ΐαζηιηθή Αελδξηλνχ:
Δζληθφ Καη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην, Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο Καη Φηινινγίαο.
Ζ Βαζηιηθή Γελδξηλνχ είλαη Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Ξελφγισζζεο
Δθπαίδεπζεο. Αθνχ νινθιήξσζε ηηο πξνπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ,
έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Μ.Α. θαη Ph.D.) ζην Claremont Graduate School and
University Centre θαη ζην U.C.L.A. ζηηο Ζ.Π.Α. θαη κεηαδηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge ζηελ Αγγιία. Γηδάζθεη ζην ΣΑΓΦ απφ ην 1976 θαη έρεη
δηαηειέζεη Γηεπζχληξηα ηνπ Σνκέα Γιψζζαο-Γισζζνινγίαο, ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, θαη
Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο.
Ώλαλεσηηθή ΢πζπείξσζε (΢ΤΝ). Γηα ηνλ Βληαίν Φνξέα Αηδαζθφλησλ
Κπξηαθάηηθε Ώπγή, 12/03/2006
Οη πξφζθαηεο δειψζεηο ηεο θ. ππνπξγνχ Παηδείαο γηα επηθείκελεο αιιαγέο....... ψζεζαλ 73
θαζεγεηέο θαη θαζεγήηξηεο Α‘ βαζκίδαο λα ππνζηεξίμνπλ κε ηηο ππνγξαθέο ηνπο ηνλ Δληαίν
Φνξέα Γηδαζθφλησλ......
ΤΠΟΓΡΏΦΒ΢
Αγξηαληψλε Υξηζηίλα, θαζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Αζαλαζίνπ Κπξηάθνο,
θαζεγεηήο, ΑΠΘ,...... Αελδξηλνχ ΐαζηιηθή, θαζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,...
50. ΐαξβάξα Αεζπνηληάδνπ:
Βαξβάξα Γεζπνηληάδνπ, ιέθηνξαο ζην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Πάηξαο
ΠΡΧΣΟΐΟΤΛΕΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΏΥΏΨΏ΢ ΓΕΏ ΣΔΝ ΚΏΣΏΡΓΔ΢Δ
ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΕΚΧΝ ΠΏΡΒΛΏ΢ΒΧΝ
Σελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ καζεηηθψλ παξειάζεσλ ζηεξίδνπλ
νη παξαθάησ εθπαηδεπηηθνί ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ:
ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ :Αιεηξάο Αιέμεο Παλεπηζηεκηαθφο Σκ Υεκείαο, Γνχηζνο ΢ηαχξνο
Παλεπηζηεκηαθφο Σκ. Μεραλνι. Αεξνλαππεγψλ Μεραληθψλ, Αεζπνηληάδνπ ΐαξβάξα
Παλεπηζηεκηαθφο Σκ. Πνι. Μεραληθψλ,........
44
Ώπγή
1-4-2000
Ναη! Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ
180 δηαλννχκελνη, επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο, κε θείκελφ ηνπο πνπ έδσζαλ ρζεο ζηελ
θπθινθνξία, θείκελν ζηήξημεο ηνπ ΢ΤΝΑ΢ΠΗ΢ΜΟΤ Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ γηαηί
είκαζηε, ζέινπκε λα είκαζηε, κάρηκνη αξηζηεξνί.
\Αλαγλσζηάθεο Μαλφιεο,\ πνηεηήο.\ Αλαγλσζηάθε Νφξα,\ θξηηηθφο ινγνηερλίαο.\ Αξγπξίνπ
Αιέμαλδξνο,\ θξηηηθφο ινγνηερλίαο.\ Αζαλαζηάδνπ Μπξζίλε,\ εθπαηδεπηηθφο.\ Αζαλαζίνπ
Κπξηάθνο,\ παλεπηζηεκηαθφο, ΑΠΘ.\ Αλαγλσζηνπνχινπ ΢ία,...... Αεζπνηληάδνπ ΐαξβάξα,\
παλεπηζηεκηαθφο, Πάηξα.....
Μέηξα ηψξα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ρσξηζκνχ θξάηνπο - Βθθιεζίαο
ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ 524 ΠΟΛΕΣΧΝ
18/02/2005
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο........
Τπνγξαθέο.
1)
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 95) Αεζπνηληάδνπ ΐαξβάξα, παλ/θφο,
Πάηξα....
Δκ/λία θαηαρψξεζεο : 06/09/2007 22:09:11. Μαδί ζηελ θάιπε. Με ηνλ ΢πλαζπηζκφ
Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο 1.400 ελεξγνί πνιίηεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ, ησλ
επηζηεκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ,
ζηειέρε ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ.
\Γξάκκαηα θαη ηέρλεο\ Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο
Αγγειίδε Υξηζηίλα,\ ΔΗΔ. \Αγγειίδεο Μαλφιεο,\ Πάληεην Παλ/κην. \Αγγειφπνπινο Γηψξγνο,\
Παλ/κην Μαθεδνλίαο..... \Αεζπνηληάδνπ ΐαξβάξα,\ Παλ/κην Παηξψλ.
51. ΢σηήξεο Αεκεηξηάδεο:
ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ ΠΣΒΡΤΓΏ ηνπ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ, ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ ΢Τ΢ΠΒΕΡΧ΢Δ
45
ΓΕΏ ΠΟΕΏ ΏΡΕ΢ΣΒΡΏ;
΢σηήξεο Αεκεηξηάδεο
Ώπγή, 13/11/2007
Ζ αλαλεσηηθή αξηζηεξά αλέθαζελ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηηο ξεμηθέιεπζεο ζέζεηο ηεο, ηηο
εχζηνρεο αλαιχζεηο ηεο θαη ηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ.......
52. Αεκήηξεο Αεκεηξφπνπινο:
ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ. Βηνγξαθηθφ ΢εκείσκα. Γεκήηξεο
Γεκεηξφπνπινο
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1962. Σν 1987 απνθνίηεζε απφ ην Ηζηνξηθφ θαη Αξραηνινγηθφ
Σκήκα ηεο Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σελ πεξίνδν 1992-1996
εξγάζηεθε σο ππφηξνθνο ζην Κέληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο
Δξεπλψλ (ΚΝΔ/ΔΗΔ). Σν 1996 ππνζηήξημε ζηε Φηινζνθηθή ΢ρνιή Αζελψλ ηε δηδαθηνξηθή
ηνπ δηαηξηβή κε ζέκα: ''Γαηνθηεηηθέο ζρέζεηο θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζηε Μχθνλν ηνλ
17ν αηψλα''. Σν 1999 εθιέρζεθε δφθηκνο εξεπλεηήο θαη ην 2003 εληεηαικέλνο εξεπλεηήο ζην
ΚΝΔ/ΔΗΔ, φπνπ θαη εξγάδεηαη ζην Πξφγξακκα ''Ηζηνξηθή κειέηε ησλ Οηθηζκψλ ηεο
Διιάδνο....... Δίλαη κέινο επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ θαη απφ ην 1999 κέινο ηεο ζπληαθηηθήο
επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ Αξρεηνηάμην πνπ εθδίδεηαη απφ ηα Αξρεία ΢χγρξνλεο θαη
Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο.
Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο-Βζληθφ Εδξπκα Βξεπλψλ.
΢πλεξγάηεο.
ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟ΢ ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢
Σξηαληάθπιινο Δ. ΢θιαβελίηεο
Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ
.......................................................................
Αεκήηξεο Αεκεηξφπνπινο,
Βξεπλεηήο Βζληθνχ Εδξχκαηνο Βξεπλψλ
ΒΝΕΏΕΏ ΠΏΝΒΛΛΏΑΕΚΔ ΟΡΓΏΝΧ΢Δ ΝΒΧΝ (Β.Π.Ο.Ν.)
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο 20-02-2005
46
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.....
1)
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην 2) Αβδειίδε Καιιηζζέλε, ΔΚΚΔ 3)
Αγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο...... 99) Αεκεηξφπνπινο Αεκήηξεο,
ηζηνξηθφο, ΒΕΒ.......
Ώλαδεηψληαο παξακπζία ζηνπο κχζνπο
Αεκήηξεο Αεκεηξφπνπινο
Σα Νέα, 10/03/2007
«Δίλαη κχζνο ή πξαγκαηηθφηεηα;» ξσηνχζαλ, αλαθεξφκελνη ζε δηάθνξα ζέκαηα ηεο
πξφζθαηεο ηζηνξίαο καο, νη ζπλεξγάηεο ησλ «Φαθέισλ» ηνπ Α. Παπαρειά ην βξάδπ ηεο
Σξίηεο (7/3/2007) ζηελ ηειεφξαζε ηνπ Mega, θέξλνληαο θαη πάιη ζην πξνζθήλην ην θιέγνλ
εξψηεκα ηεο αλαδήηεζεο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Ώθνξκή ε ριαπαηαγή πνπ έρεη μεζπάζεη
γηα ην βηβιίν Εζηνξίαο ηεο ΢Σ‘ Αεκνηηθνχ θαη ηα............
Ο Αεκήηξεο Αεκεηξφπνπινο είλαη ηζηνξηθφο ζην Κέληξν Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ ηνπ
Βζληθνχ Εδξχκαηνο Βξεπλψλ.
..ηελ Σξίηε 26 Ννεκβξίνπ ζηελ 1.00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Αηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ
Ώζήλαο, γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηελ αίηεζε απνθπιάθηζεο ηνπ Γηάλλε ΢εξίθε
ΟΗ ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΔ΢ ΓΖΛΧΝΟΤΝ
«Καηαγγέιινπκε ηε δίσμε ζε βάξνο ηνπ Γηάλλε ΢εξίθε θαη ηελ πξνθπιάθηζή ηνπ. Ζ
πνιχρξνλε δξάζε ηνπ ζην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ε ηδενινγία θαη νη πνιηηηθέο
απφςεηο ηνπ φπσο ηηο έρεη θαη ν ίδηνο δεκφζηα δηαηππψζεη, δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε φζα ηνπ
θαηαινγίδνπλ νη δησθηηθέο αξρέο. Θεσξνχκε φηη ε δίσμε θαη ε πξνθπιάθηζή......
Ο θαηάινγνο ησλ ππνγξάθνλησλ: 1.ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ΢ ΒΔΝΗΟ΢ ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ ΔΜΠ.......
23.ΑΔΜΔΣΡΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΔΜΔΣΡΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΚΟ΢
53. Νίθνο Αήκνπ:
Ο Νίθνο Γήκνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1935 θαη είλαη ζπγγξαθέαο. Δπηπιένλ
δεκνζηνγξαθεί, αξζξνγξαθψληαο ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Παιαηφηεξα
δξαζηεξηνπνηήζεθε επαγγεικαηηθά ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο ηειεφξαζεο.
47
Σειείσζε ην Κνιιέγην Αζελψλ, ελψ παξάιιεια ζπνχδαδε γαιιηθή θηινινγία ζηελ Αζήλα.
Σελ πεξίνδν 1954-1960 ζπνχδαζε θηινζνθία θαη αγγιηθή θηινινγία ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Μνλάρνπ, ελψ ήδε είρε αξρίζεη λα αζρνιείηαη........
DONCAT
BY NIKOS DIMOU, GREEK WRITER. SITE: NDIMOU.GR (GREEK AND ENGLISH),
PREVIOUS
Σελ ηξίηε εβδνκάδα ηνπ Μάξηε γηνξηάδεηαη παλεπξσπατθά ε «εβδνκάδα θαηά ηνπ
ξαηζηζκνχ». ΋πσο έρσ γξάςεη θαη παιηφηεξα: Χο γλσζηφλ ηζρχεη πάληα ε θξάζε: «νη
Έιιελεο δελ είλαη ξαηζηζηέο». Ζ νπνία απνδεηθλχεη φηη ...είλαη.
Ο Νίθνο Αήκνπ απαληάεη ζην άξζξν ηνπ Μίθε Θενδσξάθε γηα ην βηβιίν ηζηνξίαο. ...
Σν φηη ζα έβιεπα ηνλ Θενδσξάθε λα αγσλίδεηαη αγθαιηά κε ηνλ Υξηζηφδνπιν, ελαληίνλ ηνπ
βηβιίνπ ηζηνξίαο ηεο 6εο Γεκνηηθνχ - νχηε ζηνλ χπλν κνπ δελ ην είρα θαληαζηεί.
Πέκπηε, Οθηψβξηνο 05, 2006
Μαλψιεο ΐαζηιάθεο ν Νίθνο Αήκνπ θαη νη 120 Ίαλνη
Νίθνο Ώιηβηδάηνο,…. Γηψξγνο ΐαξεκέλνο,…. Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο
Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,… Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλνπιφπνπινο,… Νίθνο Αήκνπ,.... Ώιέμεο Δξαθιείδεο,.. Ώληψλεο Ληάθνο,… Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο,.. Σάζνο Σέιινγινπ,… Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο,..
Σν Βιιεληθφ Παξαηεξεηήξην ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη ζηεξίδεηαη θαη απφ
νξηζκέλνπο Έιιελεο δεκνζηνγξάθνπο.
΢πλεξγάδεηαη κε ηνλ «Εφ ηεο Βιεπζεξνηππίαο» (ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη σο ηελ
«θαιχηεξε δεκνζηνγξαθηθή εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ειιεληθνχ Σχπνπ»
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/index.html), κε ην ζπγγξαθέα Νίθν Αήκνπ, ηνλ
νπνίν ζπγθαηαιέγεη ζηνπο ρνξεγνχο, καδί κε ηε Αηεζλή Οκνζπνλδία Βιζίλθη, ηελ
απζηξηαθή θπβέξλεζε, ην ειιεληθφ ΤΠΒΞ θιπ, ελψ ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ πξνβάιινληαη
άξζξα ηνπ Σάθε Μίρα, ηνπ Θ. Σξηαξίδε,ηνπ Πάζρνπ Μαλδξαβέιε, ηνπ Ρηράξδνπ
΢σκεξίηε θιπ."
DONCAT
BY NIKOS DIMOU, GREEK WRITER. SITE: NDIMOU.GR (GREEK AND
ENGLISH), PREVIOUS BLOG: NIKOSDIMOU, (GREEK).
Monday, May 21, 2007
Έζλε θαη Παηξίδεο
48
Μεηά απφ ρξφληα κειέηεο, ζπνπδέο, δηαβάζκαηα, ζπδεηήζεηο, ζπλέδξηα, δηαθσλίεο θαη
ζπκθσλίεο - πξέπεη λα εμνκνινγεζψ ηελ ακαξηία κνπ: Αελ έρσ θαηαιάβεη (θαη ζπλεπψο
νχηε απνδερζεί) ηη ζα πεη «έζλνο» θαη «εζληθφ».
Sunday, June 17, 2007
Λνγνθξηζίεο θαη απζαηξεζίεο
Ζ θαηάζρεζε – κε βάξβαξν ηξφπν – ηνπ έξγνπ ηεο Δχαο ΢ηεθαλή ζηελ έθζεζε Art Athena
έθεξε βνπλφ ηηο δηακαξηπξίεο θαη ηηο επηθξίζεηο......
Παξαηήξεζε Β. ΜΠ.: Σν έξγν αθνξνχζε απλαληζκφ δεζπνηλίδνο ππφ ηνπο ήρνπο ηνπ
ειιεληθνχ εζληθνχ χκλνπ
Monday, April 30, 2000
Αηάιπκκα
Κπθινθφξεζε ην πφξηζκα ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ γηα ην βηβιίν ηζηνξίαο ηεο ΢η
Αεκνηηθνχ. Αελ ζα ζπδεηήζσ ην πεξηερφκελφ ηνπ (αλακελφκελν απφ έλα ηφζν
ζπληεξεηηθφ ζψκα). Άιισζηε ην ζέκα καο έρεη ήδε απαζρνιήζεη ζην blog....
Thursday, June 21, 2007
Ώπνιείπεηλ ν Θεφο...
Απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ αλέβεθε ζηνλ ζξφλν, ήκνπλ ζθιεξφο επηθξηηήο ηνπ. Σνλ ζεσξνχζα
επηθίλδπλν γηα ηελ πνιηηηθή καο δσή,......
Καη μαθληθά…
΢πληαξάρηεθα. Πψο ζα αληηκεησπίζεη απηφο, ν άθξαηνο λάξθηζζνο, ν ιακπεξφο ζηαξ ησλ
θαλαιηψλ, κία ηέηνηα δνθηκαζία;
Απνιείπεηλ ν Θεφο Υξηζηφδνπινλ…
ΣΟ ΑΕΚΣΤΟ ΣΔ΢ ΠΏΓΚΟ΢ΜΕΟΠΟΕΔ΢Δ΢ Νίθνο Αήκνπ
΢εκαίεο θαη Αιβαλνί… (κε λέν Τζηεξφγξαθν)
Γχν εξσηήζεηο αλαγλσζηψλ
Γεπηέξα 10 Ννεκβξίνπ 2003
……..TΟ Τ΢ΣΒΡΟΓΡΏΦΟ…..Πξνζέμηε: δελ είκαη ππέξ ηεο θαηάξγεζεο ησλ παηξίδσλ
– αιιά ησλ εζλψλ
49
To "ΑΒΝ ΞΒΥΝΧ" ζήκεξα. απάληεζε ζε έλα γξάκκα (θαη πνιιέο απνξίεο). Σεηάξηε 7
Ώπξηιίνπ 2004
Έρσ ιάβεη πνιιά γξάκκαηα, ειεθηξνληθά θαη κε, πνπ ξσηάλε γηα ην πψο εγψ, ν
δεκηνπξγφο ηνπ «ΑΒΝ ΞΒΥΝΧ», ππνζηεξίδσ ηψξα ην κε παηξησηηθφ ΝΏΕ. (Ώιήζεηα –
γηαηί είλαη ιηγφηεξν παηξησηηθφ απφ ην ΋ΥΕ; Τπνςηάδνκαη, κφλν θαη κφλν επεηδή ην
ππνζηεξίδνπλ νη κεγάιεο δπλάκεηο). Ώληηγξάθσ έλα γξάκκα πνπ έζηεηια ζε λεαξφ
Κχπξην ν νπνίνο ήζειε λα ςεθίζεη ΟΥΕ θαη κε ξσηνχζε, θαη απηφο, γηα ην ΑΒΝ
ΞΒΥΝΧ: ……Βίλαη θαηξφο λα μαλαγξαθηεί ζσζηά ε ηζηνξία ηεο Κχπξνπ (θαη ηεο
Βιιάδαο άιισζηε) γηαηί σο ηψξα καο ηαΎδαλε κχζνπο θαη πξνπαγάλδα. Σν εζληθφ λα
ηαπηηζηεί κε ην αιεζέο. Πάλησο κπνξείο άλεηα λα ςεθίζεηο 'Ορη": Θα είζαη θνκκάηη ηεο
ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο. ΢χκθσλα κε ηηο δεκνζθνπήζεηο, ηψξα είλαη ην 85%. Ίζσο
κε ηηο ζπκβνπιέο κεξηθψλ ην πνζνζηφ λα θαηέβεη, αιιά πνιχ δχζθνια αλαηξέπεηαη.
Φνβάκαη φηη, (δπζηπρψο γηα κέλα) ε Κχπξνο ζα δηρνηνκεζεί νξηζηηθά. Θα ράζνπκε ηελ
Μφξθνπ θαη ηα ΐαξψζηα, πνπ ζα ηα παίξλακε ακέζσο. (Παξαηήξεζε δηθή κνπ: Σελ
πξνηηκνχζε φιε, κε ην ζρέδην ΏΝΏΝ, ηνχξθηθε)
Αελ είκαζηε Βιβεηνί! (νχηε ζέινπκε λα γίλνπκε) .
Αεπηέξα 19 Ώπξηιίνπ 2004
«Σν θαζεζηψο θαη ε ζρέζε ηεο Δλσκέλεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο νκνζπνλδηαθήο ηεο
θπβέξλεζεο θαη ησλ ζπληζησζψλ πνιηηεηψλ, έρεη σο πξφηππν ην θαζεζηψο θαη ηελ ζρέζε ηεο
Διβεηίαο, ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ θαληνλίσλ απηήο».
Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο γηαηί δελ ην ζέινπκε, Διιαδίηεο θαη Διιελνθχπξηνη. Γελ είκαζηε
Διβεηνί! (Παξαηήξεζε εξεπλεηή: Σν βξήθε γηαηί απεξξίθζε ην ζρέδην ΑΝΑΝ!!!)
Θα κνπ πείηε: νη Σνπξθνθχπξηνη πνπ ην ζέινπλ, είλαη Διβεηνί; ΢ίγνπξα φρη. Αιιά ίζσο
νλεηξεχνληαη λα γίλνπλ. ΢ην κέιινλ. Έζησ ζην καθξηλφ. Δλψ εκείο, φρη.
Οη Βιιελνθχπξηνη αηζζάλνληαη βνιεκέλνη κέζα ζηελ ρψξα ηνπο (έζησ, ηελ κηζή) θαη δελ
έρνπλ δηάζεζε γηα ζπζίεο θαη πεηξάκαηα. Βίλαη επηηπρεκέλνη, κπαίλνπλ ζηελ Βπξσπατθή
Έλσζε, έρνπλ έλα θξάηνο πνπ ιεηηνπξγεί – γηαηί λα ηα δηαθηλδπλεχζνπλ φια απηά;
(Παξαηήξεζε Β.Μπ.: Έια ληέ, γηαηί λα Σνπξθέςνπλ;)........
Απιψο δελ πξέπεη λα έρνπλ απηαπάηεο σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ «φρη». Άιιε κεζνιάβεζε ή
δηαπξαγκάηεπζε είλαη δχζθνιν (αλ φρη αδχλαην) λα γίλεη ζχληνκα. Καη φηαλ ζπκβεί, δελ
είλαη βέβαην φηη νη φξνη ζα είλαη θαιχηεξνη. Με ην «φρη» ζα ζπκβηβαζηνχκε κε κία
δηρνηνκεκέλε Κχπξν, ζα ράζνπκε πνιχηηκα θαη αγαπεκέλα εδάθε θαη ηελ πξννπηηθή κηαο
εληαίαο ρψξαο. Οη Διιαδίηεο ζα δήζνπλ πάιη ηελ ζπλήζε έληαζε ζηηο Διιελνηνπξθηθέο
ζρέζεηο – κε ηελ αηκνξξαγία ησλ εμνπιηζκψλ.
50
Κάπνηε ζα πξέπεη φινη λα γίλνπκε Διβεηνί. (΋ρη ζηνλ ραξαθηήξα, αιιά ζηνλ πνιηηηθφ
πνιηηηζκφ). Μαθξνρξφληα, είλαη ε κφλε ιχζε. Ίζσο δελ είλαη αθφκα θαηξφο. Γηα ζήκεξα
θαίλεηαη λα πξνηηκνχκε απηφ πνπ μέξνπκε, ην παξφλ θαη ηα ηξαχκαηα ηνπ παξειζφληνο, απφ
ηελ ππέξβαζε πξνο ην κέιινλ.
(Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία 18.4.2004)
Γηα ην Κππξηαθφ 2. κηα ηνπνζέηεζε θαη έλα πζηεξφγξαθν
΢άββαην 3 Ώπξηιίνπ 2004
Τ. Γ. Ώπηνί πνπ κε ραιάλε είλαη φζνη θαηαιήγνπλ ζην ΋ρη κφλν θαη κφλν επεηδή νη Δ. Π.
Ώ. πξνηείλνπλ ην Ναη. Υσξίο λα δπγίζνπλ ςχρξαηκα ηα ππέξ θαη ηα θαηά - αλαγνξεχνπλ
ηνλ αληη-ακεξηθαληζκφ σο κνλαδηθφ θξηηήξην ηνπ εζληθνχ καο ζπκθέξνληνο.
Οθεηιφκελεο Ώπαληήζεηο
γηα ην Κππξηαθφ θαη ηνλ Οξζνινγηζκφ. Αεπηέξα 10 ΜαΎνπ 2004
Γηα κέλα ην βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ΢ρεδίνπ, δελ είλαη ηα ππέξ θαη ηα
θαηά. Βίλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζέκα εκπηζηνζχλεο. Ώπφ ηελ ζηηγκή πνπ θάπνηνο δελ
εκπηζηεχεηαη ηνπο άιινπο (ηελ δηεζλή θνηλφηεηα, ηνλ ΟΔΒ, ηνλ Ώλάλ, ηελ Β. Β., ηνπο
Σνχξθνπο) θπζηνινγηθά απνξξίπηεη ην ζρέδην. Κακία ζπκθσλία δελ κπνξεί λα γίλεη –
νχηε λα ιεηηνπξγήζεη – φηαλ δελ ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε. ΋ηαλ ππεξηζρχνπλ ν
θφβνο θαη ε θαρππνςία, ε ινγηθή απνζχξεηαη, ηα επηρεηξήκαηα είλαη πεξηηηά.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Δ επηβίσζε ελφο ειιεληζκνχ 5000 εηψλ έπξεπε λα είλαη θαηά ηνλ
αμηφηηκν θ. Αήκνπ Θέκα εκπηζηνζχλεο ζην θεκαιηθφ θξάηνο. Ξερλά, Ίκβξν, Σέλεδν,
ειιμληζκφ Πφιεο. Βίλαη πξάγκαηη αμηνζαχκαζηνο ν ,,θηιφζνθνο>>)
54. Υαξηηίλε Αίπια:
Γίπια Υαξηηίλε, Καζεγήηξηα Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
΢ήκεξα είλαη Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα δηεζλνχο δηθαίνπ ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο
θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη κέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
΢αββάην, 3 Αεθ 2005. ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΒΝΣΏΞΔ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟ΢ ΏΠΟΚΛΒΕ΢ΜΟ΢
ΣΟΤ «ΏΛΛΟΤ». ΐ ΒΝΟΣΔΣΏ (20.00 21.30) . ΣΟ ΦΏΕΝΟΜΒΝΟ ΣΔ΢ ΐΕΏ΢
ΒΝΏΝΣΕΏ ΢ΣΟ «ΑΕΏΦΟΡΒΣΕΚΟ» Χ΢ ΜΕΏ ΏΚΡΏΕΏ ΜΟΡΦΔ ΚΟΕΝΧΝΕΚΟΤ
ΏΠΟΚΛΒΕ΢ΜΟΤ.
51
[΢πληνλίδεη ε θ. Υαξηηίλε Αίπια, Ώληηπξφεδξνο ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο Αηθαησκάησλ
ηνπ Ώλζξψπνπ θαη θαζεγήηξηα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αηεζλνχο Αηθαίνπ ζην
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ].
α) Δ πεξίπησζε ηεο Ραηζηζηηθήο ΐίαο ζηε ζεκεξηλή Βπξψπε : Δ δηακφξθσζε ηάζεσλ
θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν (νκηιεηήο εθπξφζσπνο ηνπ «Βπξσπατθνχ
Παξαηεξεηεξίνπ γηα ην Ραηζηζκφ θαη ηελ Ξελνθνβία).
ΐΔΜΏ. Κπξηαθή 27 Ενπλίνπ 2004 - Ώξ. Φχιινπ 14201
ΒΠΕ΢ΣΔΜΟΝΕΚΟ ΢ΤΜΐΟΤΛΕΟ ΢ΣΟ ΤΠΒΞ
Με απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ θ. Ησάλλε Βαιελάθε ζπγθξνηήζεθε ην λέν
Δπηζηεκνληθφ ΢πκβνχιην ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ απφ ηνπο: νκφηηκν θαζεγεηή Γηεζλνχο
Γηθαίνπ, αθαδεκατθφ θ. Δκκαλνπήι Ρνχθνπλα, θαζεγεηή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θ. Ησάλλε
Βνχιγαξε, θαζεγεηή Γηθαίνπ EE θ. Παλαγηψηε Καλειιφπνπιν, θαζεγεηή Γηθαίνπ θ.
Αζαλάζην Καΐζε θαη αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Αεκνζίνπ Αηεζλνχο Αηθαίνπ θπξία
Υαξηηίλε Αίπια. H ζεηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο.
Καζεκεξηλή. Hκεξνκελία δεκνζίεπζεο: 14-10-06
490 παλεπηζηεκηαθνί ηάζζνληαη ππέξ κεηαξξπζκίζεσλ «Ώπαξαίηεηεο είλαη νη
κεηαξξπζκίζεηο ζηα παλεπηζηήκηα». Σε ζηηγκή πνπ ε εγεζία ηεο...................... Σα
νλφκαηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ πνπ ππνγξάθνπλ είλαη:
Δι. Αγγεινκάηε-Σζνπγθαξάθε, Αγγεινο Αγγειφπνπινο, Πνιχκληα Αζαλαζηάδνπ, Σάθεο
Αζαλαζφπνπινο (νκφηηκνο), Δθάβε Αζαλαζνπνχινπ, Ησάλλεο Αιακάλνο,..........................
Υαξηηίλε Αίπια,...........
ΠΏ΢ΟΚ. Μέιε Οκάδαο
16 Αεθεκβξίνπ 2007
Γηα ηελ νκάδα εξγαζίαο Β΢ΤΏΝ "Οκάδα γηα ηηο Πνιηηηθέο Θέζεηο" έρνπλ εγγξαθεί νη
παξαθάησ:
Apostolidis Emmanouil, ...... ΏΛΕΐΕΓΏΣΟ΢ ΝΕΚΟ΢,... ΐΏΛΣΒΝ ΢ΧΣΔΡΔ΢,.. ΑΕΠΛΏ
ΥΏΡΕΣΕΝΔ
55. Θάιεηα Αξαγψλα:
Βαζκίδα Καζεγήηξηα ηνπ ΣΔΑΠΖ-ΔΚΠΑ (Πξφεδξνο)
52
Τπέγξαςε ην 2004 ηε δηαθήξπμε ππέξ ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ
ηνπξθνπνίεζεο ηεο Κχπξνπ
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ ΚΑΗ
ΑΓΧΓΖ΢ ΢ΣΖΝ ΠΡΟ΢ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ
ΘΏΛΒΕΏ Ε. ΑΡΏΓΧΝΏ
ΐΟΤΛΒΤΣΔ΢ ΒΠΕΚΡΏΣΒΕΏ΢ ΠΏ΢ΟΚ
Θάιεηα Αξαγψλα - Φαξνχθ Μπηξηέθ (επηκ.)
Βιιάδα θαη Σνπξθία
Πνιίηεο θαη Βζλνο-Κξάηνο
εθδ. Ώιεμάλδξεηα, 2006, ζει. 359
Δ ηδέα ηεο ειιελνηνπξθηθήο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο γελλήζεθε ην 1994, απφ ηνπο
θαζεγεηέο Νηθεθφξν Αηακαληνχξν, Ώλλα Φξαγθνπδάθε, Θάιεηα Αξαγψλα θαη ηνπο
Σνχξθνπο νκφινγνχο ηνπο Φαξνχθ Μπηξηέθ, Σζααιάξ Κευληέξ θ.ά. Σν 1995 άξρηζαλ
δεηιά λα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ κεηαμχ Παλ/κίνπ Ώζελψλ
θαη Παλ/κίνπ ΐνζπφξνπ θαη ν «κπαθιαβάο» άξρηζε λα δέλεη,…..
Αεκνζηεχζεθε απφ Υ. Μφξθνο ζην 25/9/2007. Ώληηγξάθσ αζχζηνια δεκνζίεπκα ηεο
εθεκεξίδαο Σν Παξφλ [16-9-2007] (νη ππνγξακκίζεηο -πιελ ππφηηηισλ- δηθέο κνπ):
Παξάλνκα έθαλαλ θαζεγήηξηα ηελ θπξία Θάιεηα Αξαγψλα
» Πνπ ν Γηψξγνο Παπαλδξένπ έβαιε ζε εθιφγηκε ζέζε ηνπ Βπηθξαηείαο
» Με… δηαζηαιηηθή εξκελεία ην ΑΕΚΏΣ΢Ώ αλαγλψξηζε ην δηδαθηνξηθφ ηεο!
Xσξίο λα έρεη βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ε θπξία Θάιεηα Γξαγψλα, ζίγνπξν κέινο ηεο λέαο
Βνπιήο, κηα θαη ν θ. Παπαλδξένπ ηελ ηνπνζέηεζε ζε εθιφγηκε ζέζε ηνπ ςεθνδειηίνπ
Δπηθξαηείαο, ελψ δελ θξίζεθε ηθαλφο ν Κψζηαο Λαιηψηεο γηα εθιφγηκε ζέζε θαη έηζη έκεηλε
εθηφο Βνπιήο, είρε ηελ ηχρε -πηζαλφηαηα θαη ηελ εχλνηα- λα ηεο αλαγλσξηζζεί απφ ην
ΓΗΚΑΣ΢Α ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ Φπρνινγία πνπ πήξε απφ Παλεπηζηήκην ηνπ
Μπέξκηγρακ (Αγγιία) ρσξίο λα έρεη βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, κε κηα κεζφδεπζε…. ΢χκθσλα
κε πιεξνθνξίεο, γηα λα μεπεξαζζεί ε έιιεηςε βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ, ηη ζθαξθίζζεθαλ
ιέηε; Σε… δηαζηαιηηθή εξκελεία! Καη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε θπξία Θάιεηα θαηάθεξε λα πάξεη
αλαγλψξηζε ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηεο. Άξαγε, πξηλ απφ ηελ θπξία Θάιεηα, γηα πνηνλ άιινλ ή
άιιε ε Σξηκειήο Δπηηξνπή θαηέθπγε ζε… δηαζηαιηηθή εξκελεία γηα λα ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖ΢ΔΗ
ην δηδαθηνξηθφ ηνπο δίπισκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηεξείηαη βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ;
΢χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ άηνκα πνπ γλσξίδνπλ ηα ηνπ ΓΗΚΑΣ΢Α, δελ έπξεπε λα ηεο
αλαγλσξηζζεί ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα, αθνχ δελ έρεη βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. Σν κφλν πνπ
53
δηαζέηεη ήηαλ θάπνην πηπρίν ηνπ Κνιεγίνπ Deree, ελφο παξαξηήκαηνο ακεξηθαληθνχ
παλεπηζηεκίνπ πνπ ιεηηνπξγνχζε ζηελ εδψ… ακεξηθαληθή βάζε, πξηλ θιείζεη.
Απφ έξεπλεο πνπ θάλακε, απηφ πνπ πξνέθπςε είλαη φηη ηε κεζφδεπζε ηελ έζηεζε ε Σξηκειήο
Δπηηξνπή, πξφεδξνο ηεο νπνίαο ήηαλ ν θ. Λάκπξνο Υνπζηάδεο, θαζεγεηήο ζηε ΢ρνιή
Παηδαγσγηθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Ζ ίδηα θνκπίλα ζην παλεπηζηήκην
Καηά ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο, ε κεζφδεπζε ηεο… δηαζηαιηηθήο εξκελείαο ρξεζηκνπνηήζεθε
πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί θαζεγήηξηα θαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, κηα θαη δελ δηαζέηεη
βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ!
Κη έλα δεχηεξν εξψηεκα; Ση ζπκνχληαη ζην ππνπξγείν Παηδείαο;
Καη ηη ζπκάηαη ν ίδηνο ν πξφεδξνο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ Γηψξγνο Παπαλδξένπ, πνπ έρεη ζε ηφζε βαζηά
εθηίκεζε ηελ θπξία Θάιεηα, κε ηελ νπνία ζπκπίπηεη ζηα πεξί πνιππνιηηηζκηθήο ρψξαο,
αλεμάξηεηα απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ην ζπίηη καο…
Οη ππνςήθηνη ηνπ ςεθνδειηίνπ Βπηθξαηείαο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ είλαη νη:
1. Γελλεκαηά Φψθε
2. Καηζέιε Λνχθα
3. Παπαδεκεηξίνπ Γηψξγνο
4. Ραγθνχζεο Γηάλλεο
5. Αξαγψλα Θάιεηα
Κιάζεηο πξννδεπηηθφηεξε ηεο Μαξίαο Ρεπνχζε
http://filopatria.wordpress.com/2007/09/26/163/
ε λέα βνπιεπηίλα Βπηθξαηείαο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ αληηξαηζίζηξηα θαζεγήηξηα Θάιεηα
Αξαγψλα
Αλ ζηηο Δθινγέο ε Νέα Γεκνθξαηία ή ην ΠΑ΢ΟΚ θαηέβαιαλ ζε εθιφγηκε ζέζε ηνπ
ςεθνδειηίνπ Δπηθξαηείαο ηελ δηάζεκε πιένλ Διιελίδα ηζηνξηθφ Μαξία Ρεπνχζε, είλαη
βέβαην φηη ζα μεζπνχζε ζάινο θαη ρηιηάδεο ςεθνθφξνη
Μαο έθαλαλ Έιιελεο ελψ δελ ήκαζηαλ!
Ώο δνχκε ηψξα κεξηθά απ΄ φζα γξάθεη ζην θαθνγξακκέλν βηβιίν ηεο «Ση είλ΄ ε Παηξίδα
καο;» ε λέα βνπιεπηίλα Βπηθξαηείαο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ θ. Θάιεηα Αξαγψλα:
1) Δ Βιιεληθή Βζληθή Σαπηφηεηα δελ ππήξρε πξηλ απφ ηνλ 19ν αηψλα. Αεκηνπξγήζεθε
έμσζελ ζε κηα επνρή έληνλνπ εζληθηζκνχ, απνηθηνθξαηίαο θαη επεθηαηηθνχ
ηκπεξηαιηζκνχ (ζει. 16). Κνληνινγίο, θάπνηνη απφ ην εμσηεξηθφ καο είπαλ ηνλ 19ν αηψλα
54
φηη είκαζηε Έιιελεο θη εκείο ην δερηήθακε γηα λα ηα θνλνκήζνπκε, πνπιψληαο ην
παξακχζη φηη είκαζηε απφγνλνη ησλ Ώξραίσλ Βιιήλσλ.
2) ΋πνηνο αμηνινγεί ηνπο Πνιηηηζκνχο ζε θαησηέξνπο θαη αλσηέξνπο είλαη ξαηζηζηήο
θαη δελ ην μέξεη! (ζει. 16). Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη κε φπνηνλ ζεσξεί αλεπηζχκεηνπο
ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο πξφζθπγεο (ζει. 20).
3) Βμίζνπ ξαηζηζηήο είλαη θαη φπνηνο απνζησπά ηελ ζεκαζία, ηελ ηεξάζηηα δχλακε, ηελ
έθηαζε θαη ην θχξνο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο! Βπίζεο, φπνηνο αξλείηαη ηηο
ηνπξθηθέο επηξξνέο ζηνλ Νενειιεληθφ καο Πνιηηηζκφ (ζει. 81), θη φπνηνο ηζρπξίδεηαη φηη
ν ηνπξθηθφο πνιηηηζκφο έρεη επηδξάζεη αξλεηηθά ζηνπο Έιιελεο!… (ζει. 82).
6) Καηά ηελ θ. Θάιεηα Αξαγψλα, εζληθηζηηθέο ηάζεηο θξχβεη θαη ε επηζπκία λα
δηδάζθεηαη ζηελ κέζε εθπαίδεπζε ε αξραία Βιιεληθή Γιψζζα (ζει. 86), ελψ ην λα
κηιάκε γηα απφιπηε νκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Βιιάδνο θαη λα απνζησπνχκε ηελ
χπαξμε ρηιηάδσλ Ββξαίσλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζε άιιεο πφιεηο επί 450 ρξφληα είλαη
θαζαξφο ξαηζηζκφο! (ζει. 95).
7) Ραηζηζηηθφ είλαη θαη ην λα αλεζπρνχκε γηα ηελ χπαξμε πνιιψλ μέλσλ κεηαλαζηψλ
ζηελ ρψξα καο, ή ην λα ιέκε φηη «ζε ιίγν ζα ςάρλνπκε λα βξνχκε Έιιελα ζηελ
Βιιάδα», ή φηη «πξέπεη λα θξαηήζνπκε ηελ εζληθή καο νκνηνγέλεηα θαη λα κελ
δηαβξσζνχκε εζλνινγηθά»! (ζει. 96).
Βμίζνπ ξαηζηζηηθφ είλαη ην λα ιέκε φηη ην θέληξν ηεο Ώζήλαο αιβαλνθξαηείηαη ή φηη «νη
Έιιελεο δελ είλαη ξαηζηζηέο»! (ζει. 9.
Πεξηηηεχεη λα ζπλερίζνπκε λα θαηαγξάθνπκε ηα αληηξαηζηζηηθά «πηζηεχσ» ηεο θ.
Θάιεηαο Αξαγψλα, φπσο ηα έρεη εθθξάζεη πξηλ 10 ρξφληα ζην βηβιίν ηεο «Ση είλ΄ ε
Παηξίδα καο;». Δ γπλαίθα απηή ζέιεη λα καο πείζεη φηη είλαη ξαηζηζηηθφ θαη κφλν ην λα
δειψλνπκε Έιιελεο. Κη φκσο: ΢ε ιίγεο εκέξεο ζα είλαη βνπιεπηίλα ηνπ ΠΏ΢ΟΚ θαη
αζθαιψο ζα δηαπξέςεη ζηνπο αληηξαηζηζηηθνχο αγψλεο εληφο θαη εθηφο ΐνπιήο.
Ζ νπζία είλαη κία θαη ν κπαθιαβάο γσλία: Οη απφςεηο απηέο ηεο θ. Γξαγψλα πνπ πξηλ 10
ρξφληα καο θαηλφληνπζαλ γξαθηθέο θαη αζηείεο, έρνπλ ζήκεξα θπξηαξρήζεη θαη
ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο βνπιεπηέο φισλ ησλ θνκκάησλ πιελ. Καη κφλν λα ζέζεηο ζέκα
Ξέλσλ Μεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα, απηνκάησο ζεσξείηαη ξαηζηζηήο. Γελ ππάξρεη νχηε έλαο
βνπιεπηήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ, ηεο Ν.Γ., ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΢ΤΝ πνπ λα κελ ηάζζεηαη ππέξ ηεο
ζπλερνχο λνκηκνπνηήζεσο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ αθφκε θη αλ νη Έιιελεο γίλνπλ κεηνλφηεηα
κέζα ζηελ ίδηα ηνπο ηελ Παηξίδα.
Σν ίδην ην ΠΑ΢ΟΚ ζην λέν ηνπ πξφγξακκα πνπ κνηξάζηεθε ηελ πεξαζκέλε Κπξηαθή κε ηηο
κεγάιεο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο γξάθεη θάηη ζπγθινληζηηθφ πνπ πέξαζε απαξαηήξεην θαη
θαζφινπ δελ ζπδεηήζεθε θαηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν:....
Βθηφο απφ ηελ ίδηα ηελ Θάιεηα Αξαγψλα, ζηα ληνθηκαληέξ «Ση είλ΄ ε Παηξίδα καο;»
ζπκκεηείραλ ή έθαλαλ ην ληεκπνχην ηνπο φινη νη αζηέξεο ηεο Οκάδνο Ληάθνπ Γηαλλνπνχινπ - Ρεπνχζε - Κνπινχξε θαη δελ ζπκκαδεχεηαη.
Μηιάκε αζθαιψο γηα ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ (ζην Σκήκα
Ώγσγήο ηεο Πξνζρνιηθήο Διηθίαο) θ. Θάιεηα Αξαγψλα, πνπ θαηά ζχκπησζε
55
είλαη ε ζχδπγνο ηνπ παηδηθνχ θίινπ ηνπ θ. Κψζηα ΢εκίηε, ζπληαμηνχρνπ
θαζεγεηή ζην London School of Economics Νίθνπ Μνπδέιε...
ΜΚΟ, H ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ
Μέιε Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ
Πξνεδξείν Α΢ : Νίθνο Μνπδέιεο Πξφεδξνο, Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο Ώ/πξφεδξνο, Νίηα
Κπξηαθνπνχινπ Γ. Γξακκαηέαο , ΐίθησξ Παπαδήζεο Β. Γξακκαηέαο Μέιε : Πσιίλα
Λάκςα, Φισξίθα Κπξηαθνπνχινπ, Λίλα Παπαδνπνχινπ, Κψζηαο ΢πειηψηεο, Γηάλλεο
Μίρνο.
΢πληαθηηθή Βπηηξνπή : Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο, Ώ.Α. Παπαγηαλλίδεο, Θάλνο ΐεξέκεο,
Πσιίλα Λάκςα, Ώληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Νίθνο Μνπδέιεο, ΢πήιηνο
Παπαζπειηφπνπινο, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Αεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο, Λνπθάο
Σζνχθαιεο, Κψζηαο ΢πειηψηεο, Κψζηαο Γέπνο, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ .
Οκάδα Αηαδηθηχνπ : Νίηα Κπξηαθνπνχινπ, Ώιέμαλδξνο Παληειάθεο, Κψζηαο
΢πειηψηεο, Νίθνο Μπήιηνο, ΐεξνλίθε Παπατσάλλνπ.
Οκάδα Γπλαηθείσλ Θεκάησλ: Νίηα Κπξηαθνπνχινπ, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ, ΐεξνλίθε
Παπαησάλλνπ, Νηφξα Κξεηηθνπνχινπ
Τπεχζπλεο Βπηθνηλσλίαο : Μαξία Καξαηδηά, Ώγγέια Μπισλά
56. Ώγγεινο Βιεθάληεο (+)
Άγγεινο Διεθάληεο: Ο θνηλσληνιφγνο θαη δεκνζηνγξάθνο Άγγεινο Διεθάληεο γελλήζεθε
ζην Καξπελήζη ην 1936. ΢ε λεαξή ειηθία, ην 1948, εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα, φπνπ
νινθιήξσζε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζην γπκλάζην Υαιαλδξίνπ θαη ην 1962 απνθνίηεζε απφ
ηε Ννκηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σε δεθαεηία 1964-1974 έδεζε ζην Παξίζη,
φπνπ ζπνχδαζε θνηλσληνινγία ζηε ΢νξβφλλε θαη ηζηνξία ζηελ Ecole Pratique des Hautes
Etudes. Απφ ην 1976 είλαη δηεπζπληήο θαη εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ―Ο Πνιίηεο‖. Σν 2000 θαη
ην 2004 ήηαλ ππνςήθηνο βνπιεπηήο κε ην ΢πλαζπηζκφ.
ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟΤ, ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΣΑ΢ΔΧΝ ΣΟΤ
΢ΤΝ ΢Δ ΡΔΤΜΑ ΗΓΔΧΝ.
Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά: ηέξκα; ΋ρη βέβαηα.
Άξζξν ηνπ Αγγεινπ Διεθαληε (ΑΤΓΖ 9/12/2005).
Άγγεινο Διεθάληεο
Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά: ηέξκα; -- ΋ρη βέβαηα Σνπ Αγγεινπ Διεθαληε
56
Καηαζηξνθή ή γελνθηνλία [Άξδελ 38-39]
Υαξαθηεξηζηηθή θαη απνθαιππηηθή ππήξμε ε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ην 2001 γηα ην εάλ ην
1922 απνηέιεζε ελ ηέιεη κία «Καηαζηξνθή» ηνπ ειιεληζκνχ ή κία «Γελνθηνλία».
΢ηηο 24 ΢επηεκβξίνπ 1998, ε Βνπιή ζπδήηεζε θαη ςήθηζε νκνθψλσο ηελ θαζηέξσζε ηεο
14εο ΢επηεκβξίνπ σο «εκέξαο εζληθήο κλήκεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο
Αζίαο απφ ην ηνπξθηθφ θξάηνο». Ζ πξφηαζε λφκνπ είρε θαηαηεζεί ζηε Βνπιή, ηνλ Μάην ηνπ
1997. ΋κσο απηή ε απφθαζε έκεηλε θελφ γξάκκα, δηφηη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ
ππεγξάθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2001, ελ ζπλερεία
«πάγσζε» κεηά απφ πνιιέο εκθαλείο θαη αθαλείο παξεκβάζεηο. Οξηζκέλεο απφ απηέο
θαηέγξαςε ν Ν. Φίιεο απφ ηελ εθεκεξίδα Απγή ε νπνία πξσηνζηάηεζε ζηελ «θηλεηνπνίεζε»
γηα ην πάγσκα ηεο απφθαζεο:
Ο πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ Ν. Κσλζηαληφπνπινο, κε κηα θαζαξή ηνπνζέηεζε θαηά ηε ζπλάληεζή
ηνπ κε ηνλ ππ. Δμσηεξηθψλ Γ.Α. Παπαλδξένπ ηελ πεξαζκέλε Σεηάξηε, δήηεζε «λα
επαλεμεηαζηεί ε απφθαζε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ γηα ‗γελνθηνλία‘», ηνλίδνληαο φηη
πξφθεηηαη γηα αληζηφξεηε θαη αληηεπηζηεκνληθή άπνςε.
Ο πξφεδξνο ησλ «Φηιειεπζέξσλ» ΢η. Μάλνο κε ζαθήλεηα δήηεζε λα κελ πξνσζεζεί ην ζρ.
Π.Γ. Πην ζπκβηβαζηηθή, ε Νηφξα Μπαθνγηάλλε ραξαθηήξηζε πξφρεηξε θαη θαηξνζθνπηθή ηελ
πξνψζεζε ηνπ ζρ. Π.Γ., ζεκεηψλνληαο φηη έηζη βιάπηεηαη ε δηεζλήο εηθφλα ηεο ρψξαο.1
΢ηα Νέα ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 2001 δηαβάδνπκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ίδην
ζέκα:........................ Μηα κεξίδα ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ αλαζεψξεζε ηε ζηάζε ηεο, δεηψληαο
ηελ αθχξσζε ηνπ λφκνπ, πηνζεηψληαο ην ζθεπηηθφ φηη ν φξνο γελνθηνλία δελ αληαπνθξίλεηαη
ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπαλεμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα, θαη ιακβάλνληαο ππ‘ φςηλ
ηεο ηελ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα
απαιείςεη ηνλ φξν γελνθηνλία απφ ην επίκαρν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα».2
Ο Άγγεινο Διεθάληεο ζα γξάςεη ζην ίδην ηεχρνο ησλ Νέσλ πσο δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο
λα αλαγνξεχζνκε ηελ 14 ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1922 νχηε θαλ ζε εκέξα εζληθήο κλήκεο:...
1995 4/12
"Δζληθηζκφο-Ραηζηζκφο", Αγγεινο Διεθάληεο (ζε ζπλεξγαζία κε ΚΟΓΒ, Καιιηηερληθφο
Οξγαληζκφο Γήκνπ Βφινπ )
Ο Γησηφπνπινο είρε μεθηλήζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Παξίζη πξηλ απφ ην 1964. Σνλ ίδην ρξφλν
ν θνηηεηηθφο ζχιινγνο «Έλσζηο ησλ ελ Παξηζίνηο Διιήλσλ ΢πνπδαζηψλ», (ΔΠΔ΢) - πνπ
νθείιεη ην αξραηνπξεπέο φλνκά ηνπ ζην γεγνλφο φηη ηδξχζεθε απφ ηνλ Αδακάληην Κνξαή απνθαζίδεη λα εθδψζεη έλα πεξηνδηθφ, ηελ «Διιεληθή Παξνπζία»,..... Τπεχζπλνο γηα ηε
ζπιινγή ησλ θεηκέλσλ είλαη ν Άγγεινο Διεθάληεο θαη ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ άιισλ ν Αιέμαλδξνο Γησηφπνπινο θαη ν Νίθνο Πνπιαληδάο. Ζ
ηζηνξία ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη βξαρχβηα: ζα θιείζεη πξηλ απφ ην 1965.
57
Ο δηαπξεπήο Διιελαο ηζηνξηθφο Αγγεινο Διεθάληεο, εμέθξαζε ηελ έθπιεμή ηνπ γηα ηε
ρξήζε ηνπ φξνπ ''γελνθηνλία'' ζε ζρέζε κε ηηο ζθαγέο ηεο ΢κχξλεο, πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ
ειιεληθή ηζηνξία σο "κεγάιε θαηαζηξνθή"
Γεκνζηεχζεθε απφ: Tierra_Izquierda > 23.Οθηψβξηνο.2007 00:25
Ο "Ηαλφο ηνπ εζληθηζκνχ" ήηαλ έλα κηθξφ βηβιηαξάθη, κε θείκελα ηνπ Άγγεινπ Διεθάληε, ηνπ
Αληψλε Ληάθνπ, ηνπ Αληψλε Μαληηάθε θαη ηνπ Γακηαλνχ Παπαδεκεηξφπνπινπ.
Κπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά ην 1993, απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ "Ο Πνιίηεο", ζε κηα
επνρή πνπ ν εζληθηζηηθφο παξνμπζκφο, κε αηρκή ην Μαθεδνληθφ, βξηζθφηαλ ζην δελίζ. Απφ
απηφ ην βηβιηαξάθη, παξαζέησ έλα θείκελν ηνπ Άγγεινπ Διεθάληε
Έλα ζεκείσκα "Γηα ην Μαθεδνληθφ"
Σνπ Αγγεινπ Διεθαληε
Tν παλειιήλην απνθάζηζε κνλνκεξψο φηη δελ ππάξρεη ζιαβνκαθεδνληθφ έζλνο, φπσο
αθξηβψο απνθάζηζαλ νη Tνχξθνη φηη δελ ππάξρνπλ Kνχξδνη ή νη Mαξνθηλνί φηη δελ ππάξρεη
ιαφο ΢αρξανπί ζηε Γπηηθή ΢αράξα. Kαηαξγήζεθε κάιηζηα κνλνκεξψο ην επί δεθαεηίεο
ρξεζηκνπνηνχκελν φλνκα ΢ιαβνκαθεδφλεο
Σν Ηλζηηηνχην Νίθνο Πνπιαληδάο θαη ην δίθηπν Transform! ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Φφξνπκ, Αζήλα 4-7 Μαΐνπ 2006
Πέκπηε 4 / 5 ΢εκηλάξην κε ζέκα: «Απνδνκψληαο ζηεξεφηππα: Πνιεκψληαο ηνλ εζληθηζκφ ζηα
Βαιθάληα»
(ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθφ Φφξνπκ Θεζζαινλίθεο, ηελ Αληηξαηζηζηηθή Πξσηνβνπιία
Θεζζαινλίθεο, θαη ην BlackCatCulturalCenter (Σνπξθία)).
Οκηιεηέο:
΢ΗΑ ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΚΑΘΖΓ. ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟΤ), ΜΑΡΗΝΑ ΒΖΥΟΤ
(ΓΖΜΟ΢ΗΟΓΡΑΦΟ΢), ΓΗΑΝΝΖ΢ ΓΚΛΑΡΝΔΣΑΣΕΖ΢ (ΑΝΣΗΡΑΣ΢Η΢ΣΗΚΖ
ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΘΔ΢/ΝΗΚΖ΢), ΔΗΡΖΝΖ ΛΑΓΑΝΖ (ΚΑΘΖΓ. ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟΤ),
ΥΡΗ΢ΣΗΝΑ ΚΟΤΛΟΤΡΖ (ΚΑΘΖΓ. ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟΤ), SLOBODAN UNKOFSKI,
ALEXANDER RAKINTZICH (ZOGRAF) (΢ΚΗΣ΢ΟΓΡΆΦΟ΢), ERKAN KARA, RIDVAN
AKAR (ΓΖΜΟ΢ΗΟΓΡΑΦΟ΢)
Παξαζθεπή 5/5
΢εκηλάξην κε ζέκα: "Αο μαλαζθεθηνχκε ηελ Δπξψπε: Σί είδνπο δεκνθξαηηθή επαλίδξπζε ηεο
Δπξψπεο;"
(ζε ζπλεξγαζία κε ην Κνηλσληθφ Φφξνπκ Οπγγαξίαο, Transform Europe, ENDYL, ATTAC
(Γαιιία), Ίδξπκα Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ (Γεξκαλία), Project K)
Οκηιεηέο:
58
ΑΛΔΚΟ΢ ΑΛΑΒΑΝΟ΢ (ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΢ΤΝΑ΢ΠΗ΢ΜΟΤ, ΔΛΛΑΓΑ), MARC BECKER
(ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ΢ ΣΖ΢ ΔΘΝΗΚΖ΢ ΢ΤΝΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ΢ ΥΡΗ΢ΣΗΑΝΗΚΧΝ
΢ΤΝΓΗΚΑΣΧΝ,
ΒΔΛΓΗΟ),......................................................................................................................................
.............
΢εκηλάξην κε Θέκα:"Σνπξθία θαη Δπξψπε: ε άπνςε ηεο Αξηζηεξάο"
(ζε ζπλεξγαζία κε ην Transform Europe)
ΟΜΗΛΖΣΔ΢:
HAYRI KOZANOGLU, ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΟ΢ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ΢ ΚΑΗ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ΢ (ODP), ΝΗΚΟ΢ ΚΧΝ΢ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ΢, ΒΟΤΛΔΤΣΖ΢ ΣΟΤ
΢Τ.ΡΗΕ.Α, AHMED INSEL, ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ ΢ΣΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ PARIS I, ΢ΗΑ
ΑΝΑΓΝΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΢ΣΟ ΠΑΝΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ, MICHAEL
BRIE, ΊΓΡΤΜΑ ΡΟΕΑ ΛΟΤΞΔΜΠΟΤΡΓΚ, LUCIANA CASTELLINA (ΠΡΧΖΝ
ΔΤΡΧΒΟΤΛΔΤΣΖ΢)
΢άββαην 6 / 5
Workshop κε ζέκα: "Απφ ηνλ Μαξμ ζηε Ρφδα Λνπμεκπνπξγθ θαη ζην Νίθν Πνπιαληδά:
ζνζηαιηζκφο θαη δεκνθξαηία"
(ζε ζπλεξγαζία κε ην τδξπκα Ρφδα Λνχμεκπνπξγθ)
Οκηιεηέο:
Γηψξγνο Γαξεκάο, Άγγεινο Διεθάληεο, Michael Brie
Σα ςεθνδέιηηα ηνπ ΢ΤΡΗΕΑ
30/08/2007, 11:11
β. - Δθινγηθή Πεξηθέξεηα Ννκνχ Δπξπηαλίαο (ΔΓΡΔ΢ 1 ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ 3)
1. ΔΛΔΦΑΝΣΖ΢ ΑΓΓΔΛΟ΢ ηνπ Γεσξγίνπ, Ηζηνξηθφο - δεκνζηνγξάθνο
2. ΕΑΒΟΤ - ΜΠΟΜΠΑ ΔΤΘΤΜΗΑ ηνπ Ησάλλε, ζπληαμηνχρνο εθπαηδεπηηθφο
3. ΛΤΚΟΚΑΠΖ΢ ΝΗΚΟΛΑΟ΢ ηνπ Γεσξγίνπ, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο
Απγή, 1-4-2000, Ναη! Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ
180 δηαλννχκελνη, επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο, κε θείκελφ ηνπο πνπ έδσζαλ ρζεο....
59
Αλαγλσζηάθεο Μαλφιεο,\ πνηεηήο.\ Αλαγλσζηάθε Νφξα,\ θξηηηθφο ινγνηερλίαο.....
Διεθάληεο Άγγεινο,\ δ/ληήο π. Ο Πνιίηεο.
57. Παχινο Βιεπζεξηάδεο:
Παχινο Ε. Διεπζεξηάδεο, Λέθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο
γηα ηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (θιάδνο Δπηζηήκεο ηνπ Γηθαίνπ).
Π. ΒΛΒΤΘΒΡΕΏΑΔ΢ Οθηψβξηνο 22, 2007
Δλα απφ ηα πην απνγνεηεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ πνπ πέξαζαλ ήηαλ ε εθινγηθή
επηηπρία ηνπ ΛΑΟ΢. Σν θφκκα απηφ είλαη πξάγκαηη έλα θφκκα ησλ άθξσλ, ηεο μελνθνβίαο
θαη ηνπ κίζνπο. Παξ‘ φια απηά, ηα δχν κεγάια θφκκαηα δελ είλαη άκνηξα επζπλψλ γηα ηελ
άλνδφ ηνπ. Σν θφκκα απηφ θηίζηεθε πάλσ ζηηο εζθαικέλεο θνηλέο παξαδνρέο θαη ησλ δχν
κεγάισλ θνκκάησλ γηα ην ιεγφκελν «καθεδνληθφ δήηεκα». Αλ ηα δχν κεγάια θφκκαηα είραλ
πεξηζζφηεξν ζάξξνο, ζα είραλ αληηζηαζεί ζηα αηζζήκαηα ζπκνχ, απνγνήηεπζεο θαη
αγαλάθηεζεο, πνπ γέλλεζαλ ην «καθεδνληθφ δήηεκα». Αληί λα εμεγήζνπλ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ
φηη ηα δηάρπηα ζπλαηζζήκαηα απηά ήηαλ ππεξβνιηθά θαη ηειηθά εζθαικέλα, θαη ηα δχν
ππνδαχιηζαλ ηε ιατθή αγαλάθηεζε γηα κηθξνθνκκαηηθά νθέιε θαη ηψξα επζχλνληαη γηα ηελ
επηηπρία ηνπ ΛΑΟ΢. Σν καθεδνληθφ ζέκα φκσο είλαη πιένλ αλχπαξθην, θαη ην
εζληθφ καο ζπκθέξνλ απαηηεί επηηέινπο λα πνχκε φηη είλαη αλχπαξθην.
* Σν φλνκα «Μαθεδνλία»
΢ηελ αξρή ην ζέκα ήηαλ ζχλζεην: αθνξνχζε ηνλ αιπηξσηηζκφ ησλ εζληθηζηηθψλ θηλεκάησλ
ηεο πΓΓΜ, ηηο απεηιέο θαηά ηεο Διιάδαο (ζνβαξέο ή φρη, δελ ελδηαθέξεη), θαζψο θαη ηε
ρξήζε ειιεληθψλ εζληθψλ ζπκβφισλ. Καηφπηλ ηεο ελδηάκεζεο ζπκθσλίαο ηνπ 1995, φια
ηα άιια δεηήκαηα δηεπζεηήζεθαλ, αθνχ ε πΓΑΜ άιιαμε ηε ζεκαία ηεο θαη ην
΢χληαγκά ηεο. (Παξαηήξεζε Β. Μπ.:΢νβαξνινγεί ν θ. ιέθηνξαο ηεο Ομθφξδεο;)
Σν κφλν δήηεκα πνπ καο ρσξίδεη ζήκεξα είλαη ην φλνκα.
Γηαηί αληηδξά ε Βιιάδα ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηεο πΓΑΜ σο «Αεκνθξαηίαο ηεο
Μαθεδνλίαο»; Πνην εζληθφ ηεο ζπκθέξνλ βιάπηεηαη; Δ επίζεκε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ
ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ ζήκεξα είλαη φηη ε νλνκαζία απηή «ζθεηεξίδεηαη ηελ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Βιιάδαο». (Παξαηήξεζε Β. Μπ.:Μφλνλ απηφ μέξεη ν θ.
Λέθηνξαο;) Δ ζέζε απηή φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζεκειησζεί.
Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο Διιάδαο είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο, ηα κλεκεία, ηα θηίξηα, ηα αγάικαηα, νη εθθιεζίεο θαη ηα άιια έξγα ηέρλεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα, ζην Βπδάληην θαη ζηε κεηαβπδαληηλή θαη ζχγρξνλε επνρή.
Πνηνο ηα έρεη θιεξνλνκήζεη θαη ζε πνηνλ αλήθνπλ; ΢ε θαλέλαλ δελ αλήθνπλ σο ηδηνθηεζία κε ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα ηα πνπιήζεη ή λα ηα θαηαζηξέςεη. Αλήθνπλ ζε φζνπο ηα
δηαβάδνπλ ή ηα αθνχλ, ηα επηζθέπηνληαη ή ηα ζαπκάδνπλ. Αλήθνπλ ίζσο θπξίσο ζηνπο
κειεηεηέο ηνπο, νη νπνίνη θξνληίδνπλ λα καο εμεγνχλ ηη ζεκαίλνπλ. Οινη νη θεξφκελνη σο
60
ζπληδηνθηήηεο νθείινπλ λα ηα ζέβνληαη ην ίδην. (Δίλαη δπλαηφλ έλαο ιέθηνξαο ηεο Ομθφξδεο
λα ζθέθηεηαη ηφζνλ παηδαξησδψο; Πξνθαλψο φρη. Σφηε γηαηί ηα γξάθεη;)
Αλήθνπλ θαη ζηνπο ζεκεξηλνχο Διιελεο, σο πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα, αθνχ απνηεινχλ αιεζηλφ
ηκήκα ηεο Ηζηνξίαο ηνπο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φκσο φηη αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ Διιάδα
σο θξάηνο. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο αλήθεη θαη ζηνπο Κππξίνπο θαη ζηνπο Διιελεο ηνπ
εμσηεξηθνχ, αιιά θαη ζε φζνπο αγαπνχλ θαη θαιιηεξγνχλ ηα ειιεληθά γξάκκαηα θαη ηε
δεκνθξαηία, νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη. Αλήθνπλ επίζεο θαη ζηηο ρψξεο φπνπ βξίζθνληαη
ζήκεξα ηα εξείπηα ηεο αξραίαο Δθέζνπ ή ησλ αξραίσλ ΢πξαθνπζψλ. Οη θιεξνλφκνη είλαη
ηφζν πνιινί θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ηφζν απνζπαζκαηηθά ψζηε ν φξνο ράλεη ην λφεκά ηνπ.
Μπνξεί θαλείο λα αθαηξέζεη ηελ θιεξνλνκηά απηή κε ην λα θιέςεη αγάικαηα, εηθφλεο,
ρεηξφγξαθα. Ώιιά ε πΓΑΜ δελ θιέβεη νηηδήπνηε ηέηνην. Γη‘ απηφ θαη ην ππνπξγείν
ρξεζηκνπνηεί ηελ έθθξαζε «ζθεηεξίδεηαη», δειαδή ηδηνπνηείηαη έλαλ ξφιν, ηδηφηεηα ή
αμίσκα. Σέηνηνο ξφινο, ηδηφηεηα ή αμίσκα φκσο δελ ππάξρεη. Αελ ππάξρεη, φπσο είδακε,
έλαο απνθιεηζηηθφο θιεξνλφκνο ηεο ειιεληθήο θιεξνλνκηάο. Γη‘ απηφ ην επηρείξεκα ηνπ
ππνπξγείνπ είλαη άζηνρν. (Θαπκαζηε εμππλάδα ηνπ θ. Λέθηνξα ηεο Ορθφξδεο)
Σν φλνκα δελ ζεκαίλεη βέβαηα κφλν Γεσγξαθία. ΢εκαίλεη θαη Ηζηνξία. ΢ίγνπξα καο ελφριεζε
φινπο ε έθεζε νξηζκέλσλ ζθνπηαλψλ εζληθηζηψλ λα θαιιηεξγνχλ ηνλ κχζν φηη νη αξραίνη
Μαθεδφλεο ήηαλ ΢ιάβνη θαη φρη Διιελεο. Καη φκσο νη εμσθξεληθέο απηέο απφςεηο (πνπ φινη
ζα ζέιακε λα κελ ππήξραλ) δελ πξνζβάιινπλ ηελ Διιάδα νχηε απεηινχλ ηελ ειιεληθή
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Δάλ είλαη εζθαικέλεο, ηφηε πξνζβάιινπλ κφλνλ απηνχο πνπ ηηο
δηαηππψλνπλ. Σν ζέκα απηφ είλαη ζέκα ησλ ηζηνξηθψλ θαη ησλ αξραηνιφγσλ. Σν πψο ζέινπλ
νη ΢θνπηαλνί λα αλαθέξνληαη ζηελ Ηζηνξία ηνπο, δειαδή κε ςέκαηα θαη πξνπαγάλδα, δελ
είλαη θάηη πνπ αθνξά ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Ζ θιεξνλνκηά καο είλαη δήηεκα
ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Γελ απεηιείηαη απφ αλαμηφπηζηνπο ηζρπξηζκνχο. Ο ζεβαζκφο ηεο
αιήζεηαο ζπάληα είλαη ζέκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη θπξίσο ζέκα παηδείαο.
* Σν ειιεληθφ βέην
Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη ζπλεπψο λα πάςεη λα αζρνιείηαη κε ηέηνηα
δεηήκαηα. Σν αλ έρνπκε εκείο ή νη ΢θνπηαλνί πεξηζζφηεξε ζρέζε κε ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν
είλαη ζέκα ησλ ηζηνξηθψλ. Αο πηζηεχεη θαζέλαο καο φ,ηη ζέιεη.
Σν εζληθφ ζπκθέξνλ είλαη αιινχ. Ζ ειιεληθή θνηλή γλψκε κάιινλ έρεη μεράζεη φηη κέρξη ην
2001 ε πΓΓΜ απεηιείην απφ εκθχιην πφιεκν κεηαμχ ηεο αιβαληθήο κεηνςεθίαο θαη ηεο
ζιαβηθήο πιεηνςεθίαο. Ζ ΢πκθσλία ηεο Ορξίδαο πνπ ζηακάηεζε ηηο βίαηεο ζπγθξνχζεηο
βαζίζηεθε ζηελ πξννπηηθή φηη ε αιβαληθή κεηνλφηεηα ζα πξνζηαηεπηεί κέζσ ηεο έληαμεο ηεο
ρψξαο ζηνπο επξαηιαληηθνχο ζεζκνχο. Κνκκάηη ηεο πνξείαο απηήο είλαη αζθαιψο ε έληαμή
ηεο ζην ΝΑΣΟ θαη ε ζηαδηαθή έλαξμε ηεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ ΔΔ. Πψο ζηεξίδεη ε
Διιάδα ηε ζπκθσλία απηή;
Ζ απάληεζε είλαη φηη δελ ηε ζηεξίδεη. Ζ πνιηηηθή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο είλαη
εγθισβηζκέλε ζηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ Μεηζνηάθε θαη Παπαλδξένπ ηεο πεξηφδνπ
1990-1995• κηα πνιηηηθή πνπ ρατδεχεη ην εχθνιν πάζνο θαη ηνλ εζληθηζκφ κεγάινπ κέξνπο
ηεο θνηλήο γλψκεο αιιά αγλνεί ην εζληθφ ζπκθέξνλ.
61
Ζ επίζεκε πνιηηηθή καο, παξά ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαηά ηελ πξνεθινγηθή
πεξίνδν, είλαη φηη απεηινχκε ζήκεξα κε άζθεζε βέην ηελ έληαμε ηεο πΓΓΜ ζην ΝΑΣΟ θαη
ηε ζπλέρηζε ηεο πνξείαο ηεο ζηελ ΔΔ. Ζ θπβέξλεζε ζήκεξα θαίλεηαη φηη ζεσξεί πσο ην
φλνκα ηεο πΓΓΜ είλαη θάηη πην ζεκαληηθφ απφ ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εηξήλε ηεο πεξηνρήο
καο. Οηη ν θίλδπλνο εκθπιίνπ πνιέκνπ δχν ψξεο απφ ηε Θεζζαινλίθε είλαη θάηη ήζζνλνο
ζεκαζίαο.
Σν δηθφ καο φλνκα
Δίλαη εληππσζηαθφ πψο ε πνιηηηθή καο γηα ηα ΢θφπηα ζπκβαδίδεη κε κηα αθαηαλφεηε πνιηηηθή
ζην ζέκα ηνπ νλφκαηνο ηεο δηθήο καο ρψξαο. Οηαλ ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο κάο
αθαίξεζε ηα δηαβαηήξηά καο ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην, καο ηα αληηθαηέζηεζε κε λέα
δηαβαηήξηα ηα νπνία ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αγγιηθή γιψζζα ζπλερίδνπλ λα αξλνχληαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ φξν «Greece», πνπ ζεκαίλεη αθξηβψο Διιάδα, αξραία θαη ζχγρξνλε.
Σν φλνκα ηεο ρψξαο καο θέξεηαη κφλνλ σο Hellenic Republic, θαη πνπζελά σο «Greece» (ή
«Grèce» ή «Griechenland») φπσο είλαη δηεζλψο γλσζηφ, κε απνηέιεζκα λα κε ξσηνχλ ζε
δηάθνξα αεξνδξφκηα νη ππάιιεινη απφ πνηα ρψξα πξνέξρνκαη.
Οκνινγψ φηη αγλνψ ηνλ ιφγν ηεο πξνηίκεζεο απηήο αιιά ππνζέησ φηη έρεη ζρέζε κε ηνλ
εζληθηζηηθφ ζπκφ θάπνησλ ππνπξγψλ ή πθππνπξγψλ. Ο φξνο «Greece» είλαη ζήκεξα
θαζηεξσκέλνο ζηελ αγγιηθή γιψζζα σο ην φλνκα ηεο ρψξαο καο, ηνπ έζλνπο καο θαη ηνπ
πνιηηηζκνχ καο. Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε, ε ΢πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ην 1832 αλαγλψξηζε ην
λέν ειιεληθφ θξάηνο σο «Greece». Οηαλ ηα παηδηά ζηα αγγιηθά ζρνιεία δηδάζθνληαη ζήκεξα
αξραία ειιεληθά, ην κάζεκα απηφ νλνκάδεηαη απιά «Greek language».
To φλνκα ηεο ρψξαο καο είλαη φκνξθν θαη πνιχηηκν. Δίλαη εηξσληθφ ην φηη ζην φλνκα ηεο
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο ε θπβέξλεζε επελδχεη ηφζν θφπν ζην φλνκα κηαο άιιεο
ρψξαο, ελψ είλαη ηφζν ζπάηαιε κε ην δηθφ καο.
Ο θ. Παχινο Βιεπζεξηάδεο δηδάζθεη ζηε Ννκηθή ΢ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Ομθφξδεο.
58. Λεσλίδαο Βκπεηξίθνο:
Ο Λεσλίδαο Δκπεηξίθνο είλαη ηζηνξηθφο.
Ση είλαη ην ΚΒΜΟ
Σν Κέληξν Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ (ΚΔΜΟ) είλαη κηα αζηηθή εηαηξεία κε
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηδξχζεθε ην 1996 απφ επηζηήκνλεο δηαθφξσλ θιάδσλ κε
ζθνπφ ηελ πνιπδηάζηαηε κειέηε ηεο γισζζηθήο, ζξεζθεπηηθήο, εζλνηηθήο θιπ
δηαθνξεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
΢ηα κέιε ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν ζπληαγκαηνιφγνο Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ν
η. πθππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Υξήζηνο Ρνδάθεο, ν λνκηθφο (θαη ζηέιερνο ηνπ ΢πκβνπιίνπ
ηεο Βπξψπεο) Υξήζηνο Γηαθνπκφπνπινο, ε παλεπηζηεκηαθφο (θαη ζχκβνπινο ηνπ
αλαπιεξσηή Τπ.Βμ. Γηψξγνπ Παπαλδξένπ) Μαξηιέλα Κνππά, ε ζιαβνιφγνο (θαη
62
εκπεηξνγλψκσλ ηνπ Τπ.Βμ.) Ώιεμάλδξα Εσαλλίδνπ, νη εξεπλεηέο ηνπ Μνπζείνπ
Μαθεδνληθνχ Ώγψλα ΐαζίιεο Γνχλαξεο θαη Εάθσβνο Μηραειίδεο, ε δηθεγφξνο Γηάλλα
Κνχξηνβηθ, νη παλεπηζηεκηαθνί Λέλα Αηβάλε, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, Αψξα Λαθαδάλε,
Βιέλε ΢ειιά- Μάδε, θά.
Ζ πξψηε δεκφζηα εκθάληζε ηνπ ΚΔΜΟ ήηαλ κηα δηήκεξε ζπλάληεζε ζηνπο Γειθνχο, ην
Ννέκβξην ηνπ 1996, κε γεληθφηεξε ζεκαηνινγία γχξσ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
κεηνλνηηθψλ δεηεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. …..Ζ πξψηε απφ ηηο δηεκεξίδεο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30-31 Ματνπ ζην δεκαξρείν ηεο Κνκνηελήο, κε ζέκα ηα ηνπξθηθά
θαη ηα πνκάθηθα πνπ κηιά ε κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο.
Αληηθείκελν ηεο δεχηεξεο εθδήισζεο ηνπ ΚΔΜΟ ήηαλ ε βιάρηθε γιψζζα θαη ηφπνο
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο ε Λάξηζα. Οια έδεηρλαλ πσο ε επηηπρεκέλε εθδήισζε ηεο Κνκνηελήο
ζα επα……
Πηέζεηο θαη απεηιέο
Γξήγνξα, φκσο, νη δηνξγαλσηέο ζα ζπλεηδεηνπνηνχζαλ πσο θάηη δελ πάεη θαιά. ……….ελψ
θάπνηνη άιινη δηεπθξίληζαλ φηη, παξά ηε δηαθαή επηζπκία ηνπο, ζα πεξηνξηζηνχλ ζηελ
παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ζαλ παξαηεξεηέο, ρσξίο ζέζε ζην πάλει ησλ νκηιεηψλ.
"Ώθνχζηεθαλ δηάθνξα ζηα παξαζθήληα, γηα πηέζεηο θαη απεηιέο εηο βάξνο φζσλ είραλ
εθδειψζεη ηελ πξφζεζε λα έξζνπλ", καο εμεγεί ν θ. Λεσλίδαο Βκπεηξίθνο, απφ ηνπο
ππεχζπλνπο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο. "
ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΧΝ ΟΜΏΑΧΝ
ΣΏ ΜΒΛΔ
Vemund Aarbakke, ηζηνξηθφο, [email protected], [email protected]
Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Ραυκφλδνο Ώιβαλφο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, λνκηθφο, [email protected]
Αηακαληνχια Ώλαγλψζηνπ, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
΢σηήξεο ΐαιληέλ, νηθνλνκνιφγνο, [email protected]
Λίλα ΐεληνχξα, ηζηνξηθφο, [email protected]
Riki van Boeschoten, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Μαξηάλζε Γεσξγαιίδνπ, γισζζνιφγνο, [email protected],
Υξήζηνο Γηαθνπκφπνπινο, λνκηθφο, [email protected]
Μαξία Γηαλλεζνπνχινπ, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, [email protected],
[email protected]
63
Αεκήηξεο Αεκνχιεο, λνκηθφο, [email protected]
Αεκνζζέλεο Αψδνο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Λεσλίδαο Βκπεηξίθνο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Ώιέμεο Δξαθιείδεο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Ώιεμάλδξα Εσαλλίδνπ, θηιφινγνο-ζιαβνιφγνο, [email protected]
Thede Kahl, πνιηηηθφο γεσγξάθνο, [email protected]
Μαξηιέλα Κνππά, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Εσάλλα Κνχξηνβηθ, λνκηθφο, [email protected]
Γηάλλεο Κηηζηάθηο, λνκηθφο, [email protected]
Γεσξγία Κξέηζε, ηζηνξηθφο-αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Σάζνο Κσζηφπνπινο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Elcin Macar, ηζηνξηθφο, [email protected]
Καηεξίλα Μάξθνπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Γηψξγνο Μαπξνκκάηεο, παηδαγσγφο, [email protected], [email protected]
Γηάλλεο Μειηφο, νηθνλνκνιφγνο, [email protected]
Αφκλα Μηραήι, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected],
[email protected]
Iάθσβνο Μηραειίδεο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο, ηζηνξηθφο/λνκηθφο, [email protected], [email protected]
΢ηακάηεο Μπέεο, γισζζνιφγνο, [email protected], [email protected]
Έιελα Μπφηζε, θνηλσληνιφγνο, [email protected]
Θαλάζεο ΜσξαΎηεο, εζλνκνπζηθνιφγνο, [email protected]
Ώληηγφλε Παπαληθνιάνπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο,
[email protected]
Μίιηνο Παχινπ, θνηλσληνιφγνο, [email protected], [email protected]
΋ιγα Πξνθίιε, γισζζνιφγνο, [email protected]
Υξήζηνο Ρνδάθεο, λνκηθφο, [email protected]
Βιέλε ΢ειιά, γισζζνιφγνο, [email protected]
Νίθνο ΢ηγάιαο, ηζηνξηθφο, [email protected]
64
Ώζελά ΢θνπιαξίθε, θνηλσληνιφγνο (ΜΜΒ), [email protected]
Έιζα ΢ηακαηνπνχινπ, λνκηθφο, [email protected]
Ώλδξέαο Σάθεο, λνκηθφο, [email protected], [email protected]
Μηξάληα Σεξδνπνχινπ, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
΢εβαζηή Σξνπκπέηα, θνηλσληνιφγνο, [email protected]
Φσηεηλή Σζηκπηξίδνπ, αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Kσζηαληίλνο Σζηηζειίθεο, λνκηθφο, [email protected], [email protected]
Αεκήηξεο Υνξκνβίηεο, θνηλσληνιφγνο [email protected]
Αεκήηξεο Υξηζηφπνπινο, λνκηθφο, [email protected],
[email protected]
Αηνηθεηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΚΒΜΟ
Ώιεμάλδξα Εσαλλίδνπ - Γηάλλεο Κηηζηάθηο - Γηψξγνο Μαπξνκκάηεο - Μίιηνο Παχινπ ΋ιγα Πξνθίιε - Ώζελά ΢θνπιαξίθε - Μηξάληα Σεξδνπνχινπ - Κσλζηαληίλνο
Σζηηζειίθεο - Αεκήηξεο Υξηζηφπνπινο
Τπεχζπλνη ηνπ e-mail & δηθηπαθνχ ηφπνπ
Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο - Μίιηνο Παχινπ - Ώζελά ΢θνπιαξίθε
Τπεχζπλνη ηεο ΢εηξάο Μειεηψλ ηνπ ΚΒΜΟ (εθδφζεηο Κξηηηθή)
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο - Αεκήηξεο Υξηζηφπνπινο
(Παξαηήξεζε: ΋ινη <<δηαιεθηνί>> )
59. Υάξεο Βμεξηδφγινπ:
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Πηπρίν, Οηθνλνκηθφ Σκήκα ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ
PhD ζηελ Ηζηνξία, Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ, King's College,
Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ΢πνπδψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Αξαβηθψλ θαη Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ
ηνπ Παληείνπ Παλ/κίνπ
Riki van Boeschoten Γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο αθαδεκατθήο ειεπζεξίαο
Με ην θείκελν απηφ ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηε ζπκπαξάζηαζή καο ζηελ Riki van
Boeschoten, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα αλζξσπνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, αιιά
θαη λα θαηαδηθάζνπκε νξηζκέλα θαηλφκελα θαη πξαθηηθέο.
65
Ζ Riki van Boeschoten, ην δηάζηεκα απηφ είλαη ππφηξνθνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διιεληθψλ
΢πνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην Princeton. ΢ην πιαίζην ηνπ θχθινπ δηαιέμεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο
είρε θιεζεί λα κηιήζεη καδί κε ηνλ Ακεξηθαλφ θαζεγεηή Loring Danforth, ζρεηηθά κε ηελ
έξεπλά ηνπο πνπ αθνξά ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Α. Δπξψπεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ. Σν ζέκα ηεο αλαθνίλσζεο πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε απφ
νξηζκέλεο νξγαλψζεηο θαη άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ειιεληθή νκνγέλεηα ησλ ΖΠΑ
Καηαδηθάδνπκε ηέηνηα θαηλφκελα θαη πξαθηηθέο πνπ βάινπλ θαηά ηνπ έξγνπ ελφο
έγθξηηνπ θαη κε δηεζλή αλαγλψξηζε κέινπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο..........
Ώβδειά Έθε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,...... Ώζαλαζίνπ Ώζελά, Πάληεην Παλεπηζηήκην,....
ΏΠΘ Ώλαγλσζηνπνχινπ Καίηε, Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Πάληεην Παλεπηζηήκην,
Ώλαληάδεο Γξεγφξεο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ,..... Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, ΏΠΘ,....
ΐεληνχξα Λίλα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,..... Γαβξφγινπ Κψζηαο, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ, Γαδή Έθε, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ,.... Αεκεηξάο Παλαγηψηεο, Βιιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ Βιζίλθη,..... ΏΠΘ
Βιεθάληεο Άγγεινο, εθδφηεο πεξ. "Ο Πνιίηεο",.... Βμεξηδφγινπ Υάξεο, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ,...(ΟΛΏ ΣΏ ΚΏΛΏ ΠΏΕΑΕΆ)
60. Πάλνο Βπαγγειφπνπινο:
Ο Πάλνο Δπαγγειφπνπινο είλαη δηδάθηνξαο νηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
H θίλεζε πνιηηψλ γηα ην ππφ ίδξπζε θφκκα ηεο Φηιειεχζεξεο ΢πκκαρίαο, ζαο
πξνζθαιεί ζηελ εθδήισζε:
Δ ΦΕΛΒΛΒΤΘΒΡΔ ΠΟΛΕΣΕΚΔ ΠΏΡΏΚΏΣΏΘΔΚΔ ΣΟΤ MILTON FRIEDMAN
πνπ δηνξγαλψλεη ηελ ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 22/12/06, ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηεο Δ΢ΖΔΑ
(Αθαδεκίαο 20, 1νο φξνθνο), ζηηο 7κκ.
Κχξηνη νκηιεηέο ζα είλαη νη θχξηνη:
Σάζνο Αβξαληίλεο
Αλδξέαο Αλδξηαλφπνπινο
Πάλνο Βπαγγειφπνπινο
Γεψξγηνο Μπήηξνο
Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο
Κψζηαο Υξεζηίδεο
66
ελψ ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ ζπδήηεζε, πνπ ζα
αθνινπζήζεη, ζα ζπληνλίζεη ν δεκνζηνγξάθνο Πάζρνο
Μαλδξαβέιεο.
Καιψο ήξζαηε ζην site ησλ θηιειεπζέξσλ
ΒΚΚΛΔ΢Δ 163 ΠΟΛΕΣΧΝ. ΑΒΚΏ ΥΡΟΝΕΏ ΏΠΟ ΣΔ ΜΒΓΏΛΔ ΢ΦΏΓΔ ΣΔ΢
΢ΡΒΜΠΡΒΝΕΣ΢Ώ
ΏΣΟΜΕΚΏ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΏ 11/07/05 11/07/05
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε πνιηηηθνί,
ππνγξάθνπλ ην παξαθάησ θείκελν:
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε Bνζλία,
Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε, πξνεγήζεθαλ άιιεο (Bνχθνβαξ,
Γθφξαδληε θ.η.ι.) θαζψο θαη ε πνιχρξνλε πνιηνξθία......... «Ζ ηξαγσδία ηεο ΢ξεκπξέληηζα ζα
καο ζηνηρεηψλεη γηα πάληα. Οη επζχλεο καο είλαη ηεξάζηηεο....
Σάζνο Ώβξαληίλεο,... ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο
Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο, Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο,... Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,...
Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλλνπιφπνπινο, Ώξηάδλε Γθαδή,.. Αηνλχζεο Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ,... Ώιέμεο
Δξαθιείδεο,... Άλλα Καξακάλνπ,... Πέηξνο Κνπλαιάθεο,... Ώληψλεο Ληάθνο,...
Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο Μάλνο,... Σάθεο Μίραο,... Νίθνο Μπίζηεο,...
Γεψξγηνο Ναθξαηδάο,... Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο,... Ώθνχ ηελ Κπξηαθή 10/7 ην
κεζεκέξη είραλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα νη παξαπάλσ 163 ππνγξαθέο ήξζαλ θαη νη
ππνγξαθέο άιισλ 28 πνιηηψλ: Άξηεκηο Ώιθαιαε,... Πάλνο Βπαγγειφπνπινο, Βπζχκηνο
Βπζπκηάδεο
ΜΚΟ ΢ΣΟ ΢ΤΝΣΏΓΜΏ. Βίπαλ γηα καο...
Βπαγγειφπνπινο Πάλνο
Αγαπεηνί θίινη. Θα θάλσ φηη κπνξψ δηφηη ζπκκεξίδνκαη απφιπηα ηηο ηδέεο ζαο γηα ηελ
θηλεηνπνίεζε θαη θαηνρχξσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Δχρνκαη ν θαιφο αγψλαο πνπ ζα
θάλνπκε λα επδνθηκήζεη γηα κία ελεξγή, ζπκκεηνρηθή θαη πην δεκνθξαηηθή θνηλσλία. ΢ε
Υαηξεηψ Θεξκά θαη Αγσληζηηθά
Νίθνο Γήκνπ
67
Απφ φηη βιέπσ ζηνλ θαηάινγφ ζαο νη νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρσ
είλαη ήδε παξνχζεο. ΢αθψο ζηεξίδσ ηελ πξσηνβνπιία ζαο θαη ζα ηελ πξνπαγαλδίζσ. Ίζσο
δελ είλαη θαλ απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή 500 νξγαλψζεσλ - αο είλαη νη κεγάιεο θαη
ζεκαληηθέο.
Νίθνο Αιηβηδάηνο
Καζεγεηήο ΢πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Αζελψλ Ο θαζεγεηήο ΢πληαγκαηηθνχ
Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή Αζελψλ Νίθνο Αιηβηδάηνο (αλάινγε άπνςε είρε εθθξάζεη θαη ε Λίλα
Παπαδνπνχινπ), αλ θαη είλαη ππέξκαρνο ηεο αλάγθεο γηα αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ελίζρπζεο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεψλ, ζε, πξψηε θάζε,
δελ ζεσξεί φηη απηφ ζα έπξεπε λα πεξάζεη αλαγθαζηηθά κέζα απφ ην ΢χληαγκα (ζηα πιαίζηα
ηεο γεληθφηεξεο άπνςήο ηνπ, γηα έλα ιηηφ ζχληαγκα κε ιίγεο δηαηάμεηο)
61. Μηράιεο Γάβηαθαο: (;)
Μηράιεο Θ. Εάβηαθαο, Δηδηθφο Ηαηξφο
Απνθαηάζηαζεο, Φπζίαηξνο, Γηπισκαηνχρνο Βεινληζηήο.
Ηαηξνί Δθπαηδεπκέλνη ζην Γηεζλέο
Μεηεθπαηδεπηηθφ Κέληξν Βεινληζκνχ.
1992 – 1994
Απνζηνιφπνπινο Απφζηνινο, παζνιφγνο, Βάζηνο Κσλ/λνο, πλεπκνλνιφγνο
Βιαρνδεκεηξφπνπινο Γεκήηξηνο, παζνι/λαηφκνο,… Εάβηαθαο Μηράιεο, θπζίαηξνο
62. Καηεξίλα Γαγγειίδνπ: ;
63. Κσλζηαληίλα Γάλνπ:
ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΜΒΛΒΣΔ΢ ΒΛΛΔΝΕ΢ΜΟΤ.
ΠΟΗΟΗ ΚΑΗ ΠΧ΢ ΓΗΝΟΝΣΑΗ ΜΔΛΖ Ζ EMNE είλαη αλεμάξηεην επηζηεκνληθφ ζσκαηείν.
Σα κέιε ηεο είλαη θπξίσο ηζηνξηθνί, κε ηελ έλλνηα εθείλνπ πνπ ελδηαθέξεηαη γεληθφηεξα γηα
68
ηελ Ηζηνξία θαη φρη ηνπ εηδηθνχ επαγγεικαηία κφλν. Ζ εγγξαθή ησλ λέσλ κειψλ γίλεηαη κεηά
απφ αίηεζε ηνπ ελδηα-θεξνκέλνπ θαη πξφηαζε δχν ηνπιάρηζην άιισλ κειψλ.
ΜΒΛΔ ΒΝΒΡΓΏ ΜΒ΢Ώ ΢ΣΔΝ ΣΒΛΒΤΣΏΕΏ ΠΒΝΣΏΒΣΕΏ (1999-2004)
ΏΐΑΒΛΏ ΒΦΔ, ΏΓΏΘΟΤ ΥΡΤ΢ΏΝΘΔ, ΏΓΡΕΏΝΣΧΝΔ ΥΡΕ΢ΣΕΝΏ,..
ΏΑΏΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΤΓΒΝΕΏ,... ΏΛΐΏΝΟ΢ ΡΒΤΜΟΝΑΟ΢,... Ώ΢ΔΜΏΚΟΠΟΤΛΟΤ
ΦΧΣΒΕΝΔ,... ΑΒΛΐΒΡΟΤΑΔ ΛΕΓΕΏΝΏ,... ΓΏΝΟΤ ΚΧΝ΢ΣΏΝΣΕΝΏ
64. Ώηκίιηνο Γαραξέαο:
15/03/2000
Κνηλή ΢πλέληεπμε Σχπνπ ησλ Ν.Κσλζηαληφπνπινπ (Πξνέδξνπ ηνπ ΢πλαζπηζκνχ),
Μ.Γιέδνπ, (Βπηθεθαιή Φεθνδειηίνπ Βπηθξαηεηαο), Γ.Μπαληά (Γξακκαηέα ηεο ΏΚΟΏ),
Γ.΢ρίδα, (Βθπξνζψπνπ Οηθνιφγσλ-Βλαιιαθηηθψλ).
Παξνπζίαζε ησλ Φεθνδειηίσλ ΢πλεξγαζίαο ηνπ ΢ΤΝ θαη ησλ ζπλεξγαδνκελσλ
δπλάκεσλ
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ έρεη ηνλ ιφγν.......
Ν.ΚΧ΢ΝΣΏΝΣΟΠΟΤΛΟ΢.... Θέισ λα ζαο παξνπζηάζσ θαη' αξρήλ ην ςεθνδέιηην
επηθξαηείαο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ κε ηηο αξηζηεξέο, αλαλεσηηθέο θαη
νηθνινγηθέο δπλάκεηο.
Βίλαη ν Μαλφιεο Γιέδνο, πξψελ ΐνπιεπηήο. Βίλαη ν Ώγγεινο Βιεθάληεο ηζηνξηθφο,
εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ "Πνιίηεο". Δ Νέλα ΐελεηζάλνπ θαιιηηέρλεο, ε Μαξίλα Αίδε
πξψελ ΐνπιεπηήο ησλ Οηθνιφγσλ, ν Ώηκίιηνο Γαραξέαο νηθνλνκνιφγνο, ν Σάθεο
Καξέινο έκπνξνο, ζηέιερνο ηεο Ώξηζηεξάο κε ζεηεία αγψλσλ θαη θνηλσληθήο
αθηέξσζεο, ν Γηάλλεο Μειηφο παλεπηζηεκηαθφο, εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ "Θέζεηο",
Καζεγεηήο ζην Πνιπηερλείν, ν Νίθνο Μπίζηεο κέινο ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ
΢πλαζπηζκνχ, δηθεγφξνο, ν Αεκήηξεο Παθίιεο, πξψελ Πξφεδξνο ηεο ΟΣΟΒ,
νηθνλνκνιφγνο, ε Γσή ΢βψινπ απφ ην γπλαηθείν Κίλεκα, ν Νίθνο Υνπληήο κέινο ηεο
Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ, κεραληθφο θαη ν ΐαζίιεο Παπαδάρνο,
Καζεγεηήο ηεο ΢εηζκνινγίαο.
Τπάξρεη ελαιιαθηηθή πξφηαζε;
Ση είλαη ην Πξφγξακκα Κνηλήο (ΐαιθαληθήο) Εζηνξίαο »
ΤΠΟ ΚΏΣΟΥΔΝ. Αεκνζηεχζεθε απφ yiorgoskarabelias ζην Ώχγνπζηνο 31, 2007
69
Έλα θάζκα πιαληέηαη πάλσ απφ ηε «Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε», εθείλν ηνπ ΢φξνο θαη ηνπ
λεν-νζσκαληζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ Ζ.Π.Α., ηεο Αγγιίαο,... ΢ε έλα ηέηνην ζελάξην
εληάζζεηαη βεβαίσο θαη ε Διιάδα, ή κάιινλ έλα κέξνο ησλ ειίη ηεο ρψξαο, πνπ αλαπηχζζεη
κηα ηππηθή λεν-θαλαξηψηηθε αληίιεςε: θάησ απφ ηελ ακεξηθαλν-νζσκαληθή νκπξέια, λα
απνζπάζεη θαη ην παξαζηηηθφ ειιεληθφ θεθάιαην, απφ ηηο Σξάπεδεο έσο ηα πνηθηιψλπκα
ιφηην, έλα κεξίδην απφ ηε βαιθαληθή πίηα, ρσξίο λα ελδηαθέξεη ην εάλ ζα ζηγνχλ ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ή αθφκα θαη εάλ γίλνπλ εζληθέο παξαρσξήζεηο κεγάιεο
θιίκαθαο.....
Αλ κειεηήζεη θαλείο φζνπο ζπκκεηέρνπλ θαη θηλνχληαη ζηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, ζα ζπλαληήζεη πάληα ην ίδην κείγκα, απιψο αιιάδνπλ ηα άηνκα θαη ε
πνζνινγία. ΢ην ΒΛΕΏΜΒΠ, πέξα απφ ηνπο γλσζηνχο θαζεγεηέο, Λ. Σζνχθαιε, Θ.
ΐεξέκε, Υ. Κνπινπκπή, θαη δεκνζηνγξάθνπο, φπσο ν Ώ. Παπαρειάο, ζπκκεηέρνπλ ν Γ.
Ααπίδ θαη ν Θ. Παπαιεμφπνπινο. Ο Παπαιεμφπνπινο, αληηπξφεδξνο ηεο Σηηάλ θαη
πξνζθεθιεκέλνο ηεο Λέζρεο Μπίιληεξκπεξγθ, είλαη ηαπηφρξνλα ρνξεγφο ηνπ CDRSEE
θαη πξφεδξνο κηαο άιιεο ΜΚΟ πνπ απνθαιείηαη «Κίλεζε Πνιηηψλ γηα ηελ Ώλνηθηή
Κνηλσλία», δειαδή έρεη ηελ νλνκαζία ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΢φξνο, ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη Λνπθάο Κπξηαθφπνπινο, πξφεδξνο ηνπ ΕΟΐΒ, ν θαζ.
Διίαο Καηζνχιεο, ην πξ. ζηέιερνο ηνπ ΢ΤΝ, πξέζβεο ε.η. Κψζηαο Γέπνο, ν Ώηκίιηνο
Γαραξέαο, ν Νίθνο Μνπδέιεο, ν Γηάλλεο Σδαλεηάθνο, ν Ώληψλεο Παπαγηαλλίδεο, ν
Αεκήηξεο Υαηδεζσθξάηεο. Ώλάκεζα ζηνπο ρνξεγνχο ηνπ CDRSEE βξίζθεηαη π.ρ. θαη ε
ΏLPHA-Bank, ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο νπνίαο ν αληηπξφεδξνο είλαη ν Ώλδξέαο
Καλειιφπνπινο, πξφεδξνο ηεο Σηηάλ, θαη κέινο ν Θάλνο ΐεξέκεο ηνπ ΒΛΕΏΜΒΠ θ.ν.θ.
65. Βιηζάβεη Γαραξηάδνπ:
Ζ Διηζάβεη Εαραξηάδνπ δηεηέιεζε θαζεγήηξηα Σνπξθνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη
Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο απφ ην 1985 σο ην 1998. ... Ώπφ ην 1987 είλαη
ππεχζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξθηθψλ ΢πνπδψλ ζην Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ
΢πνπδψλ.
Σν 1990 έγηλε Βπίηηκνο Αηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ώγθπξαο.
Ώπφ ην 1993 είλαη κέινο ηεο Academia Europaea.
Iζηνξία θαη ζξχινη ησλ παιαηψλ ζνπιηάλσλ (1300-1400). ΢πγγξαθέαο :Εαραξηάδνπ
Διηζάβεη. Δθδφζεηο: ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΘΝΗΚΖ΢ ΣΡΑΠΔΕΖ΢
ΑΕΟΕΚΔΣΕΚΟ ΢ΤΜΐΟΤΛΕΟ ΚΒΝΣΡΟΤ ΜΕΚΡΏ΢ΕΏΣΕΚΧΝ ΢ΠΟΤΑΧΝ
Πξφεδξνο: Μηραήι ΐ. ΢αθειιαξίνπ, Ώθαδεκατθφο, Ώληηπξφεδξνη: ΐαζίιεηνο ΐι.
΢θπξφεξαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Οδπζζεχο Λακςίδεο, δ.θ.,
Φηιφινγνο, Γελ. Γξακκαηέαο: Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ
70
Ώζελψλ, Σακίαο: Νίθνο Κ. Ώιηβηδάηνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Μέιε:
Θάλνο ΐεξέκεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Γεψξγηνο Ααβίδ, Αηεπζπληήο
Βπηρεηξήζεσλ, Βιηζάβεη Γαραξηάδνπ, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Λνχια
Κεξηζηθψθ, Βπηρεηξεκαηίαο, Βκκαλνπήι Ρνχθνπλαο, Ώθαδεκατθφο, Ώξηζηφβνπινο
Μάλεζεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Ώθαδεκατθφο, Υξήζηνο
Παηξηλέιεο, Καζεγεηήο Ώξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. (Παξαηήξεζε Β.
Μπ.: Σνπο δηαιέμαλε έλα θη έλα)
Μχζνη θαη ςέκαηα γηα ην 1821
Μχζνο-ςέκα 2ν : Ζ 25ε Μαξηίνπ 1821 σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο επαλάζηαζεο
«Σν Β.Γ. (βαζηιηθφ δηάηαγκα). ηνπ 1838 πνπ θαζηέξσλε ηελ 25 Μαξηίνπ σο εζληθή ενξηή,
επηθαινχληαλ ηνπο εμήο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή…………….. εθφζνλ ζήκεξα θαλέλαο δελ
πηζηεχεη πιένλ φηη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε θεξχρζεθε φλησο ηελ 25 Μαξηίνπ 1821…… Ο
ζξχινο γηα ηελ χςσζε ηνπ ιαβάξνπ ηεο Δπαλάζηαζεο απφ ηνλ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφ
ζηελ Αγία Λαχξα...... Υξηζηίλα Κνπινχξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα Ηζηνξίαο-Δζλνινγίαο,
«Μχζνη θαη ζχκβνια κηαο εζληθήο επεηείνπ»
«Απηέο νη ηζηνξίεο είλαη κχζνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ Δθθιεζία γηα λα εληζρχζεη ην
γφεηξφ ηεο»
Διηζάβεη Εαραξηάδνπ, θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Α. Καλέλα δεκφζην ή ηδησηηθφ έγγξαθν ηεο επνρήο δελ αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε παξφκνην
γεγνλφο.
Β .Οη Έιιελεο θαη μέλνη ηζηνξηνγξάθνη ηεο Δπαλάζηαζεο αλαθέξνπλ:
Γ. Ο Π.Π. Γεξκαλφο ζηα Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, ελψ εμηζηνξεί κε ιεπηνκέξεηεο ηα πάληα,
δελ ιέεη ηίπνηε γηα ηελ Αγία Λαχξα.
Γ. Κακηά αλαθνξά δελ ππάξρεη πνπζελά γηα ηελ Αγία Λαχξα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1835.
ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. Μπ.: Ώπφ φια ηα ηεξαηνπξγήκαηα ηνπ βηβιίνπ, (φξα, Κψζηα
Γνπξάξε, <<ΐΒΐΔΛΏ, ΚΕΐΑΔΛΏ, ΢ΚΤΐΏΛΏ, ΏΛΛΧ΢ Δ ΝΏΣΟΚΒΜΏΛΕΚΔ
΢ΤΜΜΧΡΕΏ ΣΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΏ΢ ΓΕΏ ΣΔΝ ΢Σ ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ>>, εθδφζεηο Ώξκφο), ε
ζεβαζηή ηνπξθνιφγνο βξήθε λα αζρνιεζεί κφλνλ κε απηά. Γηαηί;
66. Βιεπζεξία Γέε:
Ζ Διεπζεξία Εέε αζρνιείηαη κε ηε Nεψηεξε Eιιεληθή Iζηνξία θαη έρεη εθπνλήζεη
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα ηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ «λεζησηηζκνχ» ζε κηα
θαηαθηεκέλε λεζησηηθή θνηλσλία ηνπ ειιεληθνχ Aξρηπειάγνπο (Πάξνο) ην 17ν θαη 18ν
αηψλα.
71
ΕΝ΢ΣΕΣΟΤΣΟ ΝΒΟΒΛΛΔΝΕΚΧΝ ΒΡΒΤΝΧΝ.
Πξνγξάκκαηα θαη Έξγα κε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε-''ΑΕΚΣΤΟ ΣΧΝ
ΒΤΡΧΠΏΨΚΧΝ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΧΝ ΚΒΝΣΡΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΤΡΧ-ΜΒ΢ΟΓΒΕΟ''
(REMSH) . Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: EΤΡΧΠΏΨΚΔ ΒΝΧ΢Δ. Aλάδνρνο Φνξέαο:
KENTPO NEOEΛΛHNIKΧN EPEYNΧN / E.I.E.
΢πλεξγαδφκελνη θνξείο: Maison Mediterraneene des Sciences de l΄Homme, Aix en
Provence
Τπεχζπλε έξγνπ: Βπξπδίθε ΢ηθλαίνπ
΢πλεξγαδφκελνη εξεπλεηέο: Υξηζηίλα Ώγξηαληψλε, Ράληα Πνιπθαλδξηψηε, Μ. Υξ.
Υαηδετσάλλνπ, Βιεπζεξία Γέε
Αηάξθεηα έξγνπ: 2002 - 2005
Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Molly Greene Κξήηε, έλαο θνηλφο θφζκνο. Υξηζηηαλνί θαη
Μνπζνπικάλνη ζηε Μεζφγεην ησλ Πξψηκσλ Νεφηεξσλ Υξφλσλ (Βθδφζεηο 21νπ) ζηε
΢ηνά ηνπ ΐηβιίνπ, ζηηο 8 κ.κ.
Θα κηιήζνπλ ε ζπγγξαθέαο θαη νη Βιέλε Καξξά, Νίθνο Ώλδξηψηεο, Βιεπζεξία Γέε.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο...... Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα πάξεη άκεζα απνθάζεηο,.... Δίλαη
ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο.
1)
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην 2) Αβδειίδε Καιιηζζέλε, ΔΚΚΔ 3)
Αγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο 4) Αδάκ Νίθνο, ζπληαμηνχρνο ΟΣΔ 5)
Αδακάθνο Γηάλλεο, δσγξάθνο 6) Αζαλαζίνπ Κπξηάθνο, ΑΠΘ 7) Αζαλαζφπνπινο.... 120)
Εαξθάδεο Γηάλλεο 121) Εαραξεο Μάθεο, νηθνλνκνιφγνο 122) Γέε Βιεπζεξία, ηζηνξηθφο
123) Εέξβα Υξηζηίλα, Αξρηηέθησλ
1400 ΟΝΟΜΏΣΏ //ΏΛ.ΏΛΏΐΏΝΟ΢: «ΟΥΕ ΢ΣΔ ΝΒΏ ΒΤΡΧΠΏΕΚΔ ΢ΤΝΘΔΚΔ
//ΏΦΕΒΡΧΜΏ ΢ΣΔΝ ΟΚΣΧΐΡΕΏΝΔ ΒΠΏΝΏ΢ΣΏ΢Δ //Ε΢ΣΟ΢ΒΛΕΑΒ΢
ΤΠΟΦΔΦΕΧΝ ΢Τ.ΡΕΓ.Ώ //ΚΟΜΜΏΣΏ ΚΏΕ ΟΡΓΏΝΧ΢ΒΕ΢ //ΟΕ ΘΒ΢ΒΕ΢ ΣΟΤ ΢ΤΝ
ΓΕΏ ΣΟ 5ν ΢ΤΝΒΑΡΕΟ ΣΟΤ, 7-10 ΦΛΒΐΏΡΔ 2008 //ΟΛΒ΢ ΟΕ ΐΏ΢ΕΚΒ΢ ΘΒ΢ΒΕ΢
72
ΣΟΤ ΢ΤΡΕΓΏ //ΠΟΛΕΣΕ΢ΣΕΚΒ΢ ΠΡΟΣΏ΢ΒΕ΢ //ΦΏΚΒΛΟ΢ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ
΢Ο΢ΕΏΛΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ //ΥΡΔ΢ΕΜΒ΢ Ε΢ΣΟ΢ΒΛΕΑΒ΢
΢ΤΡΕΓΏ
Γξάκκαηα θαη ηέρλεο
Αβξακνπνχινπ Βάζσ, εηθαζηηθφο, Αδακάθε Μίλα, εζνπνηφο
Αδακνπνχινπ Βάζσ, εηθαζηηθφο......
Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο
Αγγειίδε Υξηζηίλα, ΔΗΔΑγγειίδεο Μαλφιεο, Πάληεην Παλ/κην
Αγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο............... Γέε Βιεπζεξία, ηζηνξηθφο.....
67. Κψζηαο Γέπνο:
Τπέγξαςε ην 2004 ηελ εκεηηθή δηαθήξπμε <<πξνζσπηθνηήησλ>> ππέξ ηνπ ζρεδίνπ Αλάλ
ηνπξθνπνίεζεο ηεο Κχπξνπ
Πξέζβεο επί ηηκή
Σν βηβιίν Εζηνξίαο θαη νη επηθξηηέο ηνπ
Κψζηαο Γέπνο
Σν ΐήκα, 21/06/2007
Πξφζθαηα δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ Σχπν εθηελή απνζπάζκαηα ηνπ «Πνξίζκαηνο» ηεο
Ώθαδεκίαο Ώζελψλ γηα ην βηβιίν ηεο Εζηνξίαο ηεο ΢η‘ Αεκνηηθνχ. Τηνζεηήζεθαλ έηζη
απφ πνιινχο θαη ίζσο αβαζάληζηα νη αξλεηηθέο θξίζεηο ηνπ «Πνξίζκαηνο» γηα δήζελ
«πξνρεηξφηεηα ζηελ πξνζέγγηζε κείδνλνο ζεκαζίαο γεγνλφησλ».
Με ην «πνιχθξνην» ζρνιηθφ εγρεηξίδην αλά ρείξαο ζειήζακε λα ειέγμνπκε ηελ αθξίβεηα
ησλ θαηαγγειηψλ. Αηαθξίλακε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη ηζρπξηζκνί ησλ
ζπληαθηψλ ηνπ «Πνξίζκαηνο» δηαςεχδνληαη ακέζσο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ, ην
νπνίν απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ γξαπηνχ θαη εηθνληζηηθνχ ιφγνπ. Φσηνγξαθίεο,
απνηχπσζε έξγσλ ηέρλεο θαη ηζηνξηθψλ ληνθνπκέλησλ,
73
1.
Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε... H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε θαη ζπγγλψκε λα
δεηήζεη δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000 ζθαγηαζζέλησλ θαη λα απαηηεζεη....
ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε πνιηηηθνί.
Σάζνο Αβξαληίλεο, Γηψξγνο Αγγειφπνπινο.... Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Εέξε, Μπξζίλε
Ενξκπά,...
Δ Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν, πνπ
ηδξχζεθε ην 1995. Βίλαη κία απφ ηηο καθξνβηφηεξεο ΜΚΟ ζηελ Βιιάδα έρνληαο ζρεδφλ
δεθαεηή δξάζε σο έλσζε πνιηηψλ γεληθνχ πνιηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ππέξ ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε. Ώπφ ην 1999 εθδίδεη ην πεξηνδηθφ «Κνηλσλία Πνιηηψλ» θαη
δηαηεξεί Αηαδηθηπαθφ ηφπν ( www.paremvassi.gr ) κε 1500 επηζθέπηεο κεληαίσο θαη
ζσξεπηηθά πεξηζζφηεξνπο απφ 40.000 απφ ην 1999 έσο ζήκεξα.
΢ΚΟΠΟ I ΣΖ΢ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ΢
Ο βαζηθφο ηεο ζθνπφο, φπσο θαηαγξάθεηαη θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη ε πξνψζεζε ηεο
ηζρπξήο Κνηλσλίαο Πνιηηψλ ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη
ηεο ππνζηήξημεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο Έλσζεο είλαη ε .......
Μέιε Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ
Πξνεδξείν Α΢ : Νίθνο Μνπδέιεο Πξφεδξνο, Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο Ώ/πξφεδξνο, Νίηα
Κπξηαθνπνχινπ Γ. Γξακκαηέαο , ΐίθησξ Παπαδήζεο Β. Γξακκαηέαο Μέιε : Πσιίλα
Λάκςα, Φισξίθα Κπξηαθνπνχινπ, Λίλα Παπαδνπνχινπ, Κψζηαο ΢πειηψηεο, Γηάλλεο
Μίρνο.
΢πληαθηηθή Βπηηξνπή : Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο, Ώ.Α. Παπαγηαλλίδεο, Θάλνο ΐεξέκεο,
Πσιίλα Λάκςα, Ώληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Νίθνο Μνπδέιεο, ΢πήιηνο
Παπαζπειηφπνπινο, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Αεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο, Λνπθάο
Σζνχθαιεο, Κψζηαο ΢πειηψηεο, Κψζηαο Γέπνο, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ .
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο, Καίηε Ώξψλε - Σζίριε,..... Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα
Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά,....... Ώιέμεο Δξαθιείδεο,... Γηψξγνο ΐαξεκέλνο... Ρέα
74
Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Υξηζηίλα Κνπινχξε,..
Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο,.. Νίθνο Αήκνπ,... Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Υξήζηνο Σειίδεο, Σάζνο
Σέιινγινπ, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο,.. ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο
68. Γθξέηα Γέπνπ: ;;
69. Βηξήλε Γνξκπαιά:
Βπηζεκνπνηείηαη ε εθινγηθή ζπλεξγαζία ΠΏ΢ΟΚ-ΏΒΚΏ
Δκ/λία: 18.11.2003 11:12
...... ΢ην κεηαμχ, ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Αλαλεσηηθή Δθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε ηεο
Αξηζηεξάο (ΑΔΚΑ) αλαθνίλσζαλ 21 ζηειέρε ηεο. Δίρε πξνεγεζεί ε δηαγξαθή ησλ δχν
ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ δηαθσληψλ, ησλ Θ. Γεσξγαθφπνπινπ θαη Π. Καηζαξνχ. Πξφθεηηαη
γηα ηνπο: Γεκήηξεο Γηαηδφγινπ, Δχε Γειεπέηξνπ, Βηξήλε Γνξκπαιά,
ΏΝΟΕΥΣΔ ΒΠΕ΢ΣΟΛΔ πξνο ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ. [11.10.03]
Αήισζε 18+ 5 κειψλ ηεο ΏΒΚΏ
........... ΋ια απηά ηα ρξφληα ε ζπκκεηνρή καο ζηελ ΑΔΚΑ – είηε ζπληδξπηηθά είηε ζηελ
πνξεία – ζηεξίρζεθε ζηε ζέιεζε θαη ζηελ πξνζδνθία........ ΋κσο, ε πνξεία θαη ηδηαίηεξα φζα
ζπκβαίλνπλ ηειεπηαία, δεκηνχξγεζαλ ηζρπξέο ακθηβνιίεο θαη σο πξνο ηηο δηαθεξχμεηο θαη σο
πξνο ηηο πξνζδνθίεο.... Γελ απνρσξνχκε απφ ην πιαίζην πνπ δηακνξθψζακε. Γελ
παξαηηνχκαζηε απφ ηηο απφςεηο καο. Γελ κπνξνχκε, φκσο, λα ζπκκεηέρνπκε -φζν δελ αλνίγεη
δηέμνδνο- ζε θζνξνπνηέο.... ΢πλερίδνπκε λα πνξεπφκαζηε ζηνπο δξφκνπο ηεο
εθζπγρξνληζηηθήο θαη κεηαξξπζκηζηηθήο, αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο.
Σν θείκελν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ:
1)
Θαλάζε Γεσξγαθφπνπιν 2) Αεκήηξε Γηαηδφγινπ 3) Βχε Αειεπέηξνπ 4) Βηξήλε
Γνξκπαιά 5) Σάθε Καηζαξφ 6) Υάξε Κνκπνιίηε 7) Μαξίλα Κνληνεηδή 8) Μαξθέιια
Καλδπιάθε 9) Κψζηα Κνπηζνκπηέιε 10) Μάλν Μαηζαγγάλε 11) Θαλάζε Μαρηά 12)
ΐαζίιε ΢αθειιαξίνπ 13) Νίθν ΢ηκφπνπιν....70. Μπξηψ Γνξκπαιά:
71. Μαξία Γσγξαθάθε:
Κνηλφ βηβιίν Εζηνξίαο γηα Βιιελεο θαη Σνχξθνπο;
Πψο ζα κπνξνχζαλ λα εθιείςνπλ ηα ζηεξεφηππα πνπ ζπληεξνχλ ηελ
75
ερζξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ
NOTA ΣΡΕΓΚΏ
.......... Εζηνξηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί απφ φιεο ηηο ρψξεο ησλ ΐαιθαλίσλ θαηαζέηνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο γηα ηελ ηζηνξηθή
εθπαίδεπζε ζηελ πεξηνρή ελψ έλα θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. Ώπφ ηελ Βιιάδα ζηελ έθδνζε απηή νη
εθπαηδεπηηθνί θπξία Μαξία Γσγξαθάθε θαη θ. T. Πεηξίδεο ζεκεηψλνπλ φηη ηα
ειιεληθά βηβιία ηζηνξίαο είλαη απζηεξψο εζλνθεληξηθά.
Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο
Πξνο ηελ ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ
Βλφςεη ηεο επηθείκελεο νξθσκνζίαο ηνπ λένπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο, εκείο νη
θάησζη Έιιελεο πνιίηεο, κε δεδνκέλν ην ζπληαγκαηηθφ πξφζηαγκα ηεο αλεμηζξεζθίαο,
ζπλππνγξάθνπκε ηελ πξφηαζε ηνπ εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Βιεπζεξνηππία Θ.
Σεγφπνπινπ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην θχιιν ηεο Κπξηαθάηηθεο Βιεπζεξνηππίαο ηεο 20εο
Φεβξνπαξίνπ 2005 (θαη βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
http://www.enet.gr/online/online_text?dt=20/02/2005&c=110&id=57481032
Σα νλφκαηα ησλ ππνγξαθφλησλ
Μηράιεο Παλαγησηάθεο , Γηψξγνο ΢εξγάθεο,... Μαξία Γσγξαθάθε,...
72. Κψζηαο Γψξαο:
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Αληηπξχηαλεο
Γηδάθηνξαο ηεο ΢ρνιήο Ννκηθψλ, Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Freiburg ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεξκαλίαο
Ώλαζεψξεζε ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη Κνηλσλία Πνιηηψλ
Κ. Γψξαο
Γεηνχκελν: Δ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ Με
Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ....
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ.
Νίθνο Ώιηβηδάηνο,... Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή
Γεσξγηάδνπ,... Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλνπιφπνπινο,... Νίθνο Αήκνπ,...
Κψζηαο Γψξαο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο,... Γηψξγνο Λάθνο,... Σάθεο Μίραο,... Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο,... Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο,...
76
ΓΕΏΝΝΔ΢ ΜΏΡΕΝΟ΢
Σν ΐΔΜΏ, 15/11/1998 , ΢ει.: A16
Κσδηθφο άξζξνπ: B12507A163
Οπσο, ι.ρ., εθείλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αηνηθήζεσο θαη Οξγαλψζεσο ηνπ
ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ θαζεγεηή θ. Κψζηα Γψξα, ν νπνίνο ελ ησ κεηαμχ
ππνρξεψζεθε ζε παξαίηεζε απφ ηνλ θ. Πάγθαιν κεηά ην γλσζηφ επεηζφδην ζην
κεηαθξαζηηθφ ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ. Γηα ηνλ ηειεπηαίν ε εηθφλα πνπ αθέζεθε λα
δηαξξεχζεη ζηνλ Σχπν ήηαλ φηη ν θ. Γψξαο δελ κπφξεζε λα επηβάιεη ηε λνκηκφηεηα
Σν ΐΔΜΏ, 09/07/2000 , ΢ει.: A62
Κσδηθφο άξζξνπ: B12986A621
Πξεκηέξα γηα ηε λέα ηνπ πεξίνδν ζα θάλεη ηελ εξρφκελε Πέκπηε ην Δζληθφ ΢πκβνχιην
Ραδηνηειεφξαζεο..... Σν Πα΢νΚ πξφηεηλε ηα ίδηα κέιε πνπ είραλ «ππεξεηήζεη» θαη ζην
πξνεγνχκελν ΢πκβνχιην: Σαθηηθά κέιε είλαη ε θπξία Μαξία Πξηνβφινπ θαη νη θθ.
Αεκήηξεο Φπρνγηφο, Κψζηαο Γψξαο θαη Ώξηζηείδεο Οηθνλνκίδεο. Ώξθεηά απφ ηα κέιε
απηά είραλ ζχληνκε ζεηεία ζην πξνεγνχκελν ΢πκβνχιην, ιφγσ ησλ αιιεπάιιεισλ
παξαηηήζεσλ....
ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ - 23/03/2002
Ζ ρζεζηλή κάρε γηα ην ...έπνο ησλ ηειεζθνππηδηψλ θαηέιεμε ζε νπζηαζηηθή ήηηα ηεο Αξρήο
ηνπ Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο. Σν κέιινλ ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαιείηαη
λα απνθαζίζεη ην ππνπξγείν Σχπνπ θαη ΜΜΔ!..... «Μνκθή» θαηά ηνπ πξνέδξνπ δελ έγηλε
απφ θαλέλαλ ζηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε, αλ θαη πξνρζέο ζηα θαλάιηα νξηζκέλα απφ ηα κέιε
εμέθξαζαλ αλνηρηά ηελ αξλεηηθή ηνπο ζέζε απέλαληη ζηελ απφθαζε ηνπ θ. Λακπξίδε. ΢ηελ
Οινκέιεηα ρζεο, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο Νίθνο Κνπινχξεο (ππνδεδεηγκέλνο απφ ηε Ν.Γ.)
θαηέζεζε πξφηαζε λα κελ θξηζεί ε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΢πκβνπιίνπ. Ζ πξφηαζή ηνπ
πηνζεηήζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ. Μεηνςήθεζαλ ν πξφεδξνο θ. Λακπξίδεο, ν
Κψζηαο Γψξαο θαη ν Παχινο Ώιέπεο. Οη ηξεηο ηνπο ζεψξεζαλ φηη ε Οινκέιεηα
Αηάβαζα ζήκεξα ζην anatheorisi.org άξζξν ηνπ Κψζηα Γψξα, Ώλαπι. Καζεγεηή ησλ
πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεζκψλ ζην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ώηγαίνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη ηελ Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
26/05/06
Θέκα : ΜΚΟ - ΢πκκεηνρηθή Αεκνθξαηία
Ο θ. Γψξαο αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζην Ώξζξν 29 ,πνπ θαηνρπξψλεη ην
ζηξαηεγηθφ ξφιν ηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
πξνηείλεη εξκελεπηηθή δήισζε ε νπνία λα αλαθέξεη φηη ―θεληξηθή ζέζε ζηε ιεηηνπξγία
77
ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ ,εθηφο απν ηα θφκκαηα, θαη νη Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο , δειαδή ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ‖.
Δ Βπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Κεληξναξηζηεξά ηνπνζεηείηαη γηα ηηο πνιηηηθέο
εμειίμεηο
Σελ πεξαζκέλε Κπξηαθή ζπλεδξίαζε ε Βπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ
Κεληξναξηζηεξά θαη εμέιεμε 15κειή ζπληνληζηηθή γξακκαηεία πνπ απνηειείηαη
απφ ηνπο εμήο:
Μαλψιεο Γθαδήο (Υαληά), ΐαζίιεο Αειεγθάξεο, Διίαο Βπζπκηφπνπινο, Κψζηαο
Γψξαο (Μπηηιήλε), Υξηζηίλα Θενράξε, ΢πχξνο Καβνπλίδεο, Γηψξγνο Καξηπίδεο
(Θεζζαινλίθε), Λεσλίδαο Κίθεξαο, Θαλάζεο Κνληνγεψξγεο, Πέηξνο Κνπλαιάθεο,
Μηράιεο Μνδηλφο, Νίθνο Μπίζηεο, Φσηεηλή ΢ηάλνπ, Πέπε Σζαγθαξάθε θαη Θφδσξνο
Σζίθαο.
ΒΚ΢ΤΓΥΡΟΝΕ΢ΣΔ΢
Μεηαξξχζκηζε - Μεληαίν πνιηηηθφ πεξηνδηθφ Αεπηέξα 17/12/2007
΢ΤΝΣΏΚΣΕΚΔ ΒΠΕΣΡΟΠΔ
Παξαζθεπάο Ώπγεξηλφο, ΢σηήξεο ΐαιληέλ, ΐαζίιεο ΐνπηζάθεο, Υξήζηνο Αεξβέλεο,
Μπξζίλε Γνξκπά, Κψζηαο Γψξαο, Γηψξγνο Θσκάο,Γάλλεο Καινγήξνπ, Ώιέμεο
Καινθαηξηλφο, Γηψξγνο Καξηπίδεο, ΢ηέθαλνο Μαλίθαο, Γηάλλεο Μετκάξνγινπ, Νίθνο
Μπίζηεο, Κψζηαο Μπνηφπνπινο, Σεξέδα Μπνχθε, Γηάλλεο Μπιφπνπινο, Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο, Κσζηαο Υισκνχδεο
Κξάηνο θαη Βθθιεζία: Σφηε θαη ηψξα, ηφικε θαη κηζφινγα
Κψζηαο Γψξαο
Βιεπζεξνηππία, 31/03/2005
Πξσηνπνξηαθφ -ΟΕ ΜΚΟ ζην ΢χληαγκα
Αεκνζηεχζεθε: Σξη Αεθ 05, 2006 1:22 am Θέκα δεκνζίεπζεο: Πξσηνπνξηαθφ -ΟΕ
ΜΚΟ ζην ΢χληαγκα
________________________________________
Μηα ζεκαληηθή λίθε θαηήγαγαλ νη ΜΚΟ θαη ε θνηλσλία πνιηηψλ ελ γέλεη .Σν
ζπληνληζηηθφ ησλ ΜΚΟ θαηέθεξε χζηεξα απν δηαβνπιεχζεηο κε ηα Πνιηηηθα Κφκκαηα
θαη θνξέηο λα εηζαρζεί ζηελ επφκελε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε άξζξν πνπ ζα
78
αλαγλσξίδεη ηνλ ξφιν ησλ ΜΚΟ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.Ση ζεκαίλεη απην? δείηε
πσο ην πεξηγξάθνπλ ζην ζαίη ηνπο νη ΜΚΟ
http://www.mkosyntagma.gr/
- Γηψξγνο Παπαδεκεηξίνπ, Λίλα Παπαδνπνχινπ, Γηψξγνο ΢σηεξέιιεο, Αεκήηξεο
Σζάηζνο, Νίθνο Υιέπαο, Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, ΢πχξνο Φινγατηεο,
Υάξεο Πακπνχθεο, Κψζηαο Γψξαο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο θαη ν ηέσο πξφεδξνο ηεο
Ώθαδεκίαο Ώζελψλ Βκκαλνπήι Ρνχθνπλαο, ηδνχ νη ζχκβνπινί καο.
28-01-2004
73. Υξήζηνο Διηάδεο:
Ο Υξήζηνο Ζιηάδεο (1978) απνθνίηεζε ην 2002 απφ ην ηκήκα «πνιηηηθήο επηζηήκεο θαη
ηζηνξίαο» ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην ΠΜ΢ «πνιηηηθή
επηζηήκε θαη θνηλσληνινγία» ηνπ Παλ/κίνπ Αζελψλ. Πξφζθαηε εξεπλεηηθή ηνπ
δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ε κεηαπηπρηαθή ηνπ εξγαζία, Δ εζληθή ηαπηφηεηα ηεο
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Μειέηε αξρεηαθψλ πεγψλ
1946-1967, http://arxeio.ekke.gr/files/meterg/Hliadis.pdf, ελψ είλαη ππφηξνθνο ηνπ ΕΚΤ
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «ηνπξθνινγίαο».
Έλα «απσζεκέλν αξρείν»: Σν ΢πληνληζηηθφ ΢πκβνχιην Μεηνλνηηθήο Πνιηηηθήο Θξάθεο
ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΧΝ ΟΜΏΑΧΝ. www.kemo.gr
΢άββαην 16 Αεθεβξίνπ 2006 πξσί. Ώκθηζέαηξν <<΢άθεο Καξάγησξγαο>>
1νπ νξφθνπ. 9.45-10.00. Δ Σνπξθία σο <<κεηέξα παηξίδα>> ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο
Θξάθεο θαη ε ειιεληθή αληίδξαζε. Υξήζηνο Διηάδεο
74. Ώιέμεο Δξαθιείδεο:
Ο Αιέμεο Ζξαθιείδεο είλαη θαζεγεηήο Γηεζλψλ ΢ρέζεσλ ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο
θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα (1952) Έρεη
ζπνπδάζεη ζηελ Πάληεην ΢ρνιή θαη ζηα παλεπηζηήκηα Λνλδίλνπ (Unicersity College) θαη
Kent. Έρεη δηαηειέζεη εκπεηξνγλψκσλ ηνπ ειιεληθνχ ΤΠΔΞ (1983-1997) ζε ζέκαηα
κεηνλνηήησλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.
Ώιέμεο Δξαθιείδεο: Κχπξνο - Οη πέληε ζπλέπεηεο ηνπ "ΟΥΕ". Αε 26/4/2004
79
Ο Καζεγεηήο θχξηνο Δξαθιείδεο είρε ππνζηεξίμεη, πξηλ ην δεκνςήθηζκα ζηελ Κχπξν,
κε άξζξν ηνπ ζηα ΝΒΏ, ηα ζεηηθά ηνπ ΝΏΕ.
Πεγή: Βθεκεξίδα ΣΏ ΝΒΏ
Σν άθξηην ειιελνθππξηαθφ «΋ρη» ζα έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο θπξίσο γηα ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία (γηα ηνπο Διιελνθππξίνπο) θαη, θαηά δεχηεξνλ ιφγν, γηα ηελ ίδηα ηελ Διιάδα.
Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε θαηεγνξίεο δπζάξεζησλ ζπλεπεηψλ: (α) ην ηη ζα
αληηκεησπίζνπλ νη Διιελνθχπξηνη κέζα ζηελ E.E., (β) φηη κάιινλ νπδείο δηεζλήο παξάγνληαο
ζα αζρνιεζεί μαλά κε ην Κππξηαθφ θαη ηελ επίιπζή ηνπ, (γ) φηη ζα εδξαησζεί γηα ηα θαιά ε
δηρνηφκεζε, ζα γίλε θαη de jure, κε ηε ζρεδφλ βέβαηε αλαγλψξηζε ηεο απνζρηζηηθήο
νληφηεηαο ηεο βφξεηαο Κχπξνπ σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, (δ) ζα επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε
ζην λεζί, εηδηθά γηα ηνπο Διιελνθχπξηνπο, θαη (ε) ζα ππάξμνπλ ζπλερή αγθάζηα ζηηο
ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ηξηβέο ζηηο ζρέζεηο Αζήλαο - E.E. θαη Αζήλαο Λεπθσζίαο, εηδηθά φζν ζην πεδάιην κέλνπλ νη απνξξηπηηθνί ππφ ηνλ T. Παπαδφπνπιν.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: ν αμηφηηκνο θαζεγεηήο πξνηηκνχζε αληί ηεο αλακνλήο θαη
πξνζπάζεηαο ζσζηήο ιχζεο ζηα πιαίζηα ηεο ΒΒ, ηελ δήζελ ελνπνίεζε ηεο Κχπξνπ κέζσ
ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ, δειαδή ηελ ηνπξθνπνίεζε ηεο. Γηαηί;)
..... Σξίηνλ, επήιζε ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ δξακαηηθή αιιαγή ηφζν ζηνπο Σνπξθνθππξίνπο φζν
θαη ζηελ ίδηα ηελ Σνπξθία: εηιηθξηλήο κεηαζηξνθή απφ ην φρη ηνπ Νηελθηάο, ηνπ Δηδεβίη θαη
ησλ ζηξαηησηηθψλ (ε γλσζηή αγθχισζε φηη «ε ιχζε ήξζε ην 1974») ζην «λαη εδψ θαη
ηψξα»...
Πάλησο δηεζλψο ε εηθφλα πνπ δίδεηαη είλαη φηη ηειηθά νη Βιιελνθχπξηνη
«θξπβφληνπζαλ πίζσ απφ ηνλ Νηελθηάο» θαη ηψξα δείμαλε ην πξαγκαηηθφ ηνπο
πξφζσπν, θαηά πξψην ιφγν κε ην λα ςεθίζνπλ ηνλ πεξίθεκν γηα ηε ζπλεπή
απνξξηπηηθφηεηά ηνπ T. Παπαδφπνπιν σο πξφεδξν. (Παξαηήξεζε Β. ΜΠ.: Σελ
απνδνρή ηεο πιήξνπο ηνπξθνπνίεζεο ηεο Κχπξνπ κέζσ ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ απφ ηελ
Σνπξθία ζε αληίζεζε κε κε ηε κηζή πνπ ήζειε ν Βηζεβίη, ν αμηφηηκνο θαζεγεηήο ηελ
αλαθέξεη σο εηιηθξελή κεηαζηξνθή.)
Ώλαλεσηηθή Πηέξπγα ΢πλαζπηζκνχ
Κππξηαθφ: "Βιιεληθή Αεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ" θαηά "Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο ηεο
ΐφξεηαο Κχπξνπ"
Ώιέμεο Δξαθιείδεο
Κπξηαθάηηθε Ώπγή, 11/11/2007
....... Σν ΢ρέδην Ώλάλ παξακέλεη επίθαηξν ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε, ζην κέηξν βέβαηα πνπ
ην δεηνχκελν είλαη ε επίιπζε κε επαλέλσζε ηεο λήζνπ θαη φρη ε επίιπζε κε νξηζηηθφ
ρσξηζκφ. Οπνηαδήπνηε ιχζε επαλέλσζεο ζα θηλείηαη ζηα αρλάξηα ηνπ ΢ρεδίνπ
Ώλάλ,.....(Παξαηήξεζε: Σελ ηνπξθνπνίεζε ηεο Κχπξνπ κέζσ ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ ηελ
νλνκάδεη ελνπνίεζε ηεο)
...... Σψξα απηφ δελ ζα ζπκβεί. Δ ΒΒ δελ πξφθεηηαη λα αθήζεη ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο
(πνπ απφ ην 2004 θαη έπεηηα έρνπλ θιέςεη ηελ παξάζηαζε θαη ζεσξνχληαη νη εζηθνί
80
ληθεηέο) λα παξακείλνπλ εηζέηη πεξηζζφηεξν φκεξνη ηεο αδηαιιαμίαο ηνπ Σ.
Παπαδφπνπινπ απηή ηε θνξά.
Μφλε ειπίδα νη πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008. Ώιιηψο, ειέσ
Παπαδφπνπινπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά ην φξακα ηνπ Νηελθηάο, ε νξηζηηθή de jure
δηρνηφκεζε ηεο Κχπξνπ. (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Οπζηαηηθά ν θχξηνο θαζεγεηήο
επηζπκεί θαη πξνηξέπεη λα θχγεη ν πξφεδξνο Παπαδφπνπινο γηα λα εθαξκνζηεί ην
ζρέδην ΏΝΏΝ ηνπξθνπνίεζεο ηεο Κχπξνπ. Καηά ηα άιια θαηά ηνλ θ. Καζεγεηή
εηζβνιή θαη θαηνρή ηεο κηζήο πεξίπνπ Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθία δελ ππάξρεη, θαη ν
Σάζζνο Παπαδφπνπινο έρεη ζηε βφξεηα Κχπξν νκήξνπο ηνπ ηνπξθνθππξίνπο)
Δ αλάγθε γηα κχζνπο
25ε Μαξηίνπ θαη Κξπθφ ΢ρνιεηφ
Ώιέμεο Δξαθιείδεο Σα Νέα, 22/03/2007
Σνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο έρεη γίλεη πνιιή ζπδήηεζε (γξαπηή, ηειενπηηθή) γηα ην
βηβιίν Εζηνξίαο ηεο ΢η‘ Αεκνηηθνχ. Έλα απφ ηα πνιιά πνπ ελφριεζαλ είλαη ε κε
αλαθνξά ζην «θξπθφ ζρνιεηφ» θαη ζηελ «αλαθήξπμε» ηεο Βιιεληθήο Βπαλάζηαζεο απφ
ηνλ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλφ ζηελ Ώγία Λαχξα ηελ 25ε Μαξηίνπ 1821. Σν βηβιίν
Εζηνξίαο ζσζηά δελ θάλεη ιφγν γη‘ απηά ηα δχν επεηζφδηα γηαηί απινχζηαηα απνηεινχλ
κπζεχκαηα. Κξπθά ζρνιεηά δελ ππήξραλ γηαηί δελ ππήξρε....
ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. Μπ.: Ώπφ φια ηα ηεξαηνπξγήκαηα ηνπ βηβιίνπ, (φξα, Κψζηα
Γνπξάξε, <<ΐΒΐΔΛΏ, ΚΕΐΑΔΛΏ, ΢ΚΤΐΏΛΏ, ΏΛΛΧ΢ Δ ΝΏΣΟΚΒΜΏΛΕΚΔ
΢ΤΜΜΧΡΕΏ ΣΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΏ΢ ΓΕΏ ΣΔΝ ΢Σ ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ>>, εθδφζεηο Ώξκφο, θαη ν
θχξηνο θαζεγεηήο βξήθε λα αζρνιεζεί κφλνλ κε απηά. Γηαηί;;
Saturday, September 24, 2005
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1.
Greek
Γέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε Bνζλία,
Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε, πξνεγήζεθαλ ......
Σάζνο Ώβξαληίλεο,... ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ,... Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο,... Μηράιεο
Ώξηεκάθεο, Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο,... Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,... Θαλάζεο
Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλλνπιφπνπινο,... Μαλψιεο Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή, Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε,
Αηνλχζεο Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ,... Κψζηαο Γέπνο... Ώιέμεο Δξαθιείδεο, ΢ηαχξνο
81
Θενδσξάθεο,... Άλλα Καξακάλνπ,... Ώληψλεο Ληάθνο,...
Πάζρνο
Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο Μάλνο,... Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Νίθνο Μεγγξέιεο,
Σάθεο Μίραο,... Νίθνο Μπίζηεο,... Γεψξγηνο Ναθξαηδάο,... Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο,...
Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο,...(Παξαηήξεζε: Υσξίο ζρφιηα)
Πξφγξακκα ΢πλεδξίνπ, 8 & 9 Ενπλίνπ, Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ
...................................
Σεηάξηε 9 Ενπλίνπ
.....................................
Βθπαίδεπζε Μεηνλνηήησλ: Θεσξεηηθέο πξνθιήζεηο θαη παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο
Σξίηε 8 Ενπλίνπ. 19:15-20:30 ΢ηξνγγπιφ Σξαπέδη
Μεηνλφηεηεο θαη ε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα
Πξνεδξεχεη: ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, Γηψξγνο Κακίλεο , ΢ηέθαλνο Πεζκαδφγινπ
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο,... Λίλα ΐεληνχξα,... Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο,
ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλνπιφπνπινο, Αηνλχζεο
Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ, Θαλάζεο Αηακαληφπνπινο, Κψζηαο Γέπνο,... Κψζηαο Γψξαο,
Ώιέμεο Δξαθιείδεο,... ΢ηέιηνο Κνχινγινπ, Υξηζηίλα Κνπινχξε,... Ώληψλεο Ληάθνο,...
Πάζρνο Μαλδξαβέιεο,... Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,... Σάθεο Μίραο,... Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο,... Σάζνο Σέιινγινπ, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο,... Λεσλ. Υαηδεπξνδξνκίδεο,
Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, ΐάζσ Φηκνχιε.
ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΧΝ ΟΜΏΑΧΝ
ΚΒΜΟ www.kemo.gr
΢ Τ Ν Β Α Ρ Ε Ο:
Αηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ κεηνλνηηθνχ θαη κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ:
ε ειιεληθή ζπγθπξία κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ
Με αθνξκή ηα δέθα ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Βξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ
Οκάδσλ
82
15-17 Αεθεκβξίνπ 2006, Ώκθηζέαηξν «΢άθεο Καξάγησξγαο»
ΠΏΝΣΒΕΟ ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟ – Λεσθ. ΢πγγξνχ, Ώζήλα
……. ΢ΏΐΐΏΣΟ 16 Αεθεκβξίνπ, πξσί
Ώκθηζέαηξν «΢άθεο Καξάγησξγαο» 1νπ νξφθνπ
9:30-11.30
3ε ΢πλεδξία: ΢πλέρεηεο θαη ξήμεηο ησλ πνιηηηθψλ ζηε κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο
Πξφεδξνο: Ώιέμεο Δξαθιείδεο
ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ. 11/9/2002
Πάζρνο Μαλδξαβέιεο (*)
H δπζηπρία ηνπ λα είζαη Απηηθφο. Tα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλνξζνινγηθνχ
αληηακεξηθαληζκνχ ζηελ Eιιάδα...
….. Θπκάζηε ην "βιάρηθν θξάηνο" πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ζηε Λάξηζα ην (ειεγρφκελν
απφ ην ειιεληθφ YΠEΞ) Kέληξν Eξεπλψλ Mεηνλνηηθψλ Oκάδσλ επεηδή έθαλε έλα
ζεκηλάξην γηα ηελ βιάρηθε γιψζζα ζηε Θεζζαιηθή πξσηεχνπζα; Tν ινγηθφ
εξψηεκα γηαηί έλα θέληξν πνπ έρεη ζηε δηνίθεζή ηνπ επηθαλείο έιιελεο
θαζεγεηέο (Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Λέλα Αηβάλε, Ώιέμεο Δξαθιείδεο θ.ιπ.), ζα
ήζειε λα θηηάμεη "βιάρηθν θξάηνο" ζηε Θεζζαιία ζα απαληεζεί πξνθαλψο κε κηα
πεξίηερλε ζεσξία ζπλσκνζίαο. (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Πξάγκαηη <<επηθαλείο>> σο
θαη ν θ. Πάζρνο)
Σνπξθία - Βπξψπε - Κχπξνο: Θέαηξν ηνπ παξαιφγνπ ή ζέαηξν ζθηψλ; (Ννέκβξηνο 2006)
Ώιέμεο Δξαθιείδεο
Καζεγεηήο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην
.........................
Δξρφκαζηε ηψξα ζην Κππξηαθφ. Δίκαη ηεο άπνςεο φηη ην Κππξηαθφ σο πξφβιεκα ζηελ νπζία
δελ ππάξρεη πηα (βι. ην πξφζθαην βηβιίν κνπ Σν Κππξηαθφ πξφβιεκα, 1947-2004: απφ ηελ
Έλσζε ζηε δηρνηφκεζε;). Απιψο παξακέλεη έλαο έληνλνο πνλνθέθαινο γηα ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη ηελ Αζήλα. Σν Κππξηαθφ έιεμε ηελ 24ε Ώπξηιίνπ 2004 φρη ηφζν ιφγσ Σάζζνπ
83
Παπαδφπνπινπ. ΢ην θάησ θάησ ν Σ. Παπαδφπνπινο ήηαλ πάληνηε αηαιάληεπηνο ζηελ
αδηαιιαμία ηνπ, ζηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα ηνπο Σνπξθνθππξίνπο θαη ζην κίζνο ηνπ γηα
ηνπο Σνχξθνπο. Σν Κππξηαθφ κάο ηέιεησζε.
Δ δηρνηφκεζε απνηειεί βεβαηφηεηα, θπξίσο γηαηί ηελ πιάζηηγγα ηελ έγεηξε ην ΏΚΒΛ,
πνπ κφιηο γεχηεθε εμνπζία εγθαηέιεηςε ηνπο αγψλεο ηνπ γηα επαλέλσζε, αθήλνληαο
εκβξφληεηνπο ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο αξηζηεξνχο, ηνπ αδειθνχ ηνπο αξηζηεξνχ θφκκαηνο
ππφ ηνλ Σαιάη. (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Ο θχξηνο θαζεγεηήο, ηελ ηνπξθνπνίεζε ηεο
Κχπξνπ κε ην ζρέδην ΏΝΏΝ ηελ ζεσξεί επαλέλσζε ηεο)
75. Κσλζηαληίλνο Θαλαζάθεο: ;;;
76. Παλαγηψηεο Θαλαζάο:
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Ζκεξ.
γέλλεζεο27.7.1967, ζηελ Πάηξα.
Κπξηαθή, 19 Εαλνπαξίνπ 2003. Ο Φηιειεπζεξνο
Πξνεδξηθέο εθινγέο θαη Ώξηζηεξά
Σνπ Παλαγηψηε Θαλαζά
..... Πξψην ην «θνκκνπληζηηθφ» ΏΚΒΛ επέιεμε λα εθπξνζσπεζεί απφ ηνλ
αθξνδεμηφ Παπαδφπνπιν, πνπ ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ν Νηελθηάο ηεο
ειιελνθππξηαθήο πιεπξάο...... Ώλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο, ε επίζεκε θππξηαθή
αξηζηεξά επέιεμε λα ππνζηεί ζηηο επηθείκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο κηα βαξηά πνιηηηθή,
ηδενινγηθή θαη ζπκβνιηθή ήηηα. Δ ήηηα απηή ζα απνηειέζεη ελδερνκέλσο ήηηα
εμαγληζκνχ,..... Ώλ ην Κππξηαθφ δελ είλαη κφλν «εζληθφ», αιιά θαη πνιηηηθφ πξφβιεκα"
αλ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα κνλαδηθή επθαηξία επίιπζεο" αλ ην ζρέδην Ώλάλ (ην
νπνίν θπζηθά δελ επηδέρεηαη νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο) απνηειεί ηελ ηειεπηαία
επθαηξία. .. Ώλ ην Κππξηαθφ δελ είλαη κφλν «εζληθφ», αιιά θαη πνιηηηθφ πξφβιεκα" αλ
βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα κνλαδηθή επθαηξία επίιπζεο" αλ ην ζρέδην Ώλάλ (ην νπνίν
θπζηθά δελ επηδέρεηαη νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο) απνηειεί ηελ ηειεπηαία επθαηξία πξηλ
απφ ηελ νξηζηηθή δηρνηφκεζε" αλ ε επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
λα αλνίμνπλ επηηέινπο ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα θαη νη πιεγέο πνπ
θαθνθνξκίδνπλ " ηφηε ε κνλαδηθή πξαγκαηηθά αξηζηεξή ςήθνο ζηηο επηθείκελεο
πξνεδξηθέο εθινγέο είλαη ε ςήθνο ζηνλ κνλαδηθφ ππνςήθην πνπ θαίλεηαη έηνηκνο λα
ππνγξάςεη γηα ιχζε βάζεη ηνπ ζρεδίνπ: ζηνλ δεμηφ πξφεδξν Κιεξίδε.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Ώπαξάδεθηνο πβξηζηήο ν λεαξφο, ηφηε ην 2004 ηξηάληα επηά
ρξνλψλ ραξαθηεξίδεη αθξνδεμηφ ηνλ Σάζζν Παπαδφπνπιν).
84
Κχπξνο: Αηρνηφκεζε θαη εθζπγρξνληζκφο
Σνπ Παλαγησηε Θαλαζα. Ώπγή. Δκ/λία θαηαρψξεζεο : 01/06/2007 15:28:39
...... Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζην δεκνςήθηζκα ηνπ 2004 είρε ελ νιίγνηο σο εμήο: Βίλαη νη
Βιιελνθχπξηνη δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζνχλ, ζην φλνκα ηεο επαλέλσζεο θαη ηεο
επηζηξνθήο ησλ πξνζθχγσλ, ην "ξίζθν" ηεο κεηάβαζεο απφ έλα θξαηηθφ κφξθσκα πνπ
ιεηηνπξγεί νκαιά θαη ηθαλνπνηεηηθά ζην λφηην κέξνο ηνπ λεζηνχ παξάγνληαο επεκεξία
ζε έλα λέν θξαηηθφ κφξθσκα, ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία ζα απαηηνχζε ζπλδηαιιαγή θαη
ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ δχν θνηλνηήησλ ησλ νπνίσλ νη ζρέζεηο είραλ δηαθνπεί κε βίαην
ηξφπν νπζηαζηηθά απφ ην 1964;....
Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Άιια έιεγε ν θ. Καζεγεηήο ην 2004. Σψξα ραξαθηεξίδεη ηε ιχζε
ΏΝΏΝ κφξθσκα. Σφηε ηελ ραξαθηήξηδε κνλαδηθή επθαηξία επίιπζεο (δίαβαδε
ηνπξθνπνίεζεο ηεο Κχπξνπ). ΐέβαηα γηαπηφλ νχηε θαηνρή ππαξρεη, νχηε Σνπξθία, νχηε
θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αγαζψλ ηνπ 82% ησλ ειιήλσλ θαηνίθσλ ηεο
Κχπξνπ απφ κία κεηνςεθία 18%, κε ηε δχλακε ησλ φπισλ ηεο Σνπξθίαο.
ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕ΢Δ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΝΏΐΏΘΜΕ΢Δ ΣΟΤ ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟΤ . Αεπηέξα, 25
΢επηέκβξηνο 2
.... Ώιηβηδάηνο Νίθνο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Αξαγψλα Θάιεηα, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Θαλαζάο
Παλαγηψηεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,...Κνπινχξε Υξηζηίλα,
Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,... Ληάθνο Ώληψλεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,...
Μαηζαγθάλεο Μάλνο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ρεπνχζε Μαξία,
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Φπρνγηφο Αεκήηξεο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην (Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Μέζα ζε φια ε νκάδα)
77. Νάζνο Θενδσξίδεο:
Γηθεγφξνο θαη κέινο ηνπ Σκήκαηνο Γηθαησκάησλ ηνπ ΢πλαζπηζκνχ
Νάζνο Θενδσξίδεο: ην λέν αζηέξη ηνπ …Κνζκνπνιηηηζκνχ,
Οθηψβξηνο 15, 2007
Δ Ώπγή έιακςε εςέο κ‘έλα απνθαιππηηθφ άξζξφ ηνπ
ζηελ Κπξηαθάηηθε ―ΏΤΓΟΤΛΏ‖Υζεο, δεκνζηεχηεθε έλα ηξαγηθφ θαη αζηείν άξζξν ζηελ «Ώπγή», ππνγεγξακκέλν απφ
ηνλ θ. Νάζν Θενδσξίδε, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Αηθαησκάησλ ηνπ ΢πλαζπηζκνχ. Σξαγηθφ
θαη αζηείν, λαη. Υσξίο θαλέλα επηρείξεκα. Με κηα ηξεκάκελε, επηθαλεηαθή, δήζελ
καξμίδνπζα ινγηθή, ε νπνία ζπλνςηδφηαλ ζηελ αθφινπζε πξνηξνπή πξνο ηελ εγεζία ηνπ
΢ΤΡΕΓΏ: αλαγλσξίζηε ηελ FYROM σο «Αεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο»… Ση λα πεηο;
85
΢ΔΜΒΡΕΝΟ΢ ΣΡΕΏΝΣΔ΢ ΢ΣΔΝ ―Β‖
Κξάηνο θαη Βθθιεζία - Δ ψξα ηεο αιήζεηαο
Νάζνο ΘΒΟΑΧΡΕΑΔ΢. Αηθεγφξνο θαη κέινο ηνπ Σκήκαηνο Αηθαησκάησλ ηνπ
΢πλαζπηζκν
....................................................................
Ώξηζηεξά θαη Μαθεδνληθφ : ψξα γηα ξηδηθή αλαηξνπή
Ο αλππνρψξεηνο αγψλαο ελάληηα ζηνλ εζληθηζκφ θαη ε επίζεκε πηνζεζία απφ ηνλ ΢ΤΝ
ηεο νλνκαζίαο "Αεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο" -ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ- είλαη
κνλφδξνκνο.
απφ Νάζνο Θενδσξίδεο — ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε 16/10/2007 13:46
Κπξηαθάηηθε ΏΤΓΔ (14/10/07)
....... Ο Νάζνο Θενδσξίδεο, δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο
«ΏΝΣΕΓΟΝΔ» -Βζληθφο Φνξέαο ΢πλεξγαζίαο κε ην Βπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα ην
Ραηζηζκφ θαη ηελ Ξελνθνβία, πξνψζεζε ην ζέκα ηνπ CD-Rom γηα ηηο εθηξψζεηο ζηελ
Βζληθή Βπηηξνπή. Εδνχ έλα απφζπαζκα ησλ πξαθηηθψλ:
..... "Δ Πξφεδξνο αλαθέξζεθε ζηε ζπλέρεηα ζε επηζηνιή ηνπ αλαπι. Μέινπο ηεο ΒΒΑΏ
θ. Νάζνπ Θενδσξίδε, ε νπνία έρεη σο αίηεκα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο κηαο
βηληενθαζέηαο ε νπνία είρε απνζηαιεί ζε ζρνιεία ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί
ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Δ ελ ιφγσ βηληενθαζέηα αλαηξεί,
ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ζην δήηεκα ησλ ακβιψζεσλ...
Saturday, September 24, 2005. Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνη ...........
ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί.
Σάζνο Ώβξαληίλεο,... ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο
Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο, Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο,... Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,...
Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,
Ώξηάδλε Γθαδή, Μαλψιεο Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή, Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο
Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ, Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο, Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε,
Μπξζίλε Γνξκπά, Ώιέμεο Δξαθιείδεο,... Μαξηιέλα Θενδσξάθνπ, Νάζνο Θενδσξίδεο,...
Άλλα Καξακάλνπ,... Πέηξνο Κνπλαιάθεο,... Ώληψλεο Ληάθνο,...
Πάζρνο
86
Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο Μάλνο,... Μάλνο Μαηζαγγάλεο,... Σάθεο Μίραο,...
Νίθνο Μπίζηεο,... Γεψξγηνο Ναθξαηδάο,.. Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο,... Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο,...
Γηαηί αξλνχκαη ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία
Νάζνο Θενδσξίδεο
Μέινο ηνπ "΢πλδέζκνπ Ώληηξξεζηψλ ΢πλείδεζεο"
Μέινο ηνπ "Βπξσπατθνχ Γξαθείνπ γηα ηελ Ώληίξξεζε ΢πλείδεζεο"
Οη θηιεηξεληθέο κνπ πεπνηζήζεηο θαη ε εζηθή θαη θηινζνθηθή ελαληίσζή κνπ ζην
απαξάδεθην θαηλφκελν ηνπ πνιέκνπ απνηεινχλ γηα κέλα αλππέξβιεην ζπλεηδεζηαθφ
θψιπκα ζηξάηεπζεο κε απνηέιεζκα λα κνπ είλαη εληειψο αδχλαην λα εληαρζψ ζε
νπνηνλδήπνηε ζηξαηησηηθφ κεραληζκφ, δηφηη απηφο είλαη ηαγκέλνο εμ νξηζκνχ λα
ππεξεηεί θαη λα πξνάγεη ηε βία.
[ 28.11.2007 ]
Σν πξψην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζπλέδξην ηνπ Β.Φ.Μ
Σν πξψην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζπλέδξην ηνπ Βιιεληθνχ Φφξνπκ Μεηαλαζηψλ έγηλε
πξαγκαηηθφηεηα ζηηο 23 θαη 24 Ννεκβξίνπ ηνπ 2007.
...... Βπίζεο δελ ζα ήηαλ εθηθηφ ρσξίο ηνπο Έιιελεο Βκπεηξνγλψκνλεο πνπ βνήζεζαλ
ηνπο ζπληνληζηέο ζηηο νκάδεο εξγαζίαο : Υάξεο ΢ηκφπνπινο θαη ʼ
λλα Παπαδνπνχινπ
(΢πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε), Νάζνο Θενδσξίδεο (Ώληηγφλε), Μίιηνο Πάπινπ (ΒΒΑΏΠΚΒΜΟ), Ώπνζηφιεο Καςάιεο ( ΕΝΒ/Γ΢ΒΒ), Γηψξγνο Ώιεβπδάθεο ( Γξ.Μεηαλαζηψλ
Γ΢ΒΒ,....
.......Νάζνο Θενδσξίδεο, δηθεγφξνο θαη λνκηθφο ζχκβνπινο ζην Βιιεληθφ
Παξαηεξεηήξην ηεο ΢πκθσλίαο ηνπ Βιζίλθη. .......
Σν ΐΔΜΏ, 22/03/1998 , ΢ει.: A34
ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ
http://www.enet.gr/online/online_hprint?q=%EC%E5%F4%E1%F6%F1%DC%F3%F4%F1
%E9%E1+%26+%DC%ED%E5%F1%E3%EF%F2&a=&id=15101208
09/03/2006
Θα ηε ιέλε «Μαθεδνλία» «Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο» ζα απνθαινχλ απφ ηνχδε θαη ζην
εμήο 56 Έιιελεο πνιίηεο ηε γεηηνληθή ρψξα, ηνλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «Θα δηαζπάζνπκε
ην εζληθφ κέησπν» θαη ζα απνθαινχκε ηε "Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο" κε ην ιεγφκελν
87
«ζπληαγκαηηθφ» ηεο φλνκα, δειαδή κε ην κφλν εχινγν θαη ππαξθηφ ηεο φλνκα». ΢ε θείκελν
πνπ ππνγξάθνπλ αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ φηη: «Η "Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο" έρεη
αλαγλσξηζηεί από δεθάδεο θξάηε, αιιά, ην θπξηόηεξν, έρεη ήδε θαζηεξσζεί κε απηό ην
όλνκα ζηε γισζζηθή ρξήζε θαη ζηε ζπλείδεζε όισλ ησλ αλζξώπσλ νπνπδήπνηε ζηνλ
θόζκν, εθηόο ησλ Διιήλσλ εζληθηζηώλ. Οπνηε θάπνηνη άλζξσπνη αλαθέξνληαη ζην "θξάηνο
ρσξίο όλνκα" πνπ βξίζθεηαη ζηα βόξεηα ζύλνξά καο, ζηνλ γξαπηό ή ειεθηξνληθό Σύπν, ζηηο
πεξηγξαθέο αζιεηηθώλ αγώλσλ, ζηα επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα ή ζπλέδξηα, νπνπδήπνηε
ηεο Γεο, ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν "Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο". Η θαηάζηαζε απηή είλαη
αλζξσπίλσο αδύλαην λα αληηζηξαθεί».
Τπνγξάθνπλ νη:
Ησζεθίλα Αζαλαζηάδνπ - κεηαθξάζηξηα, Βξπμέιιεο, ΢ηαύξνο Αιαηάο δηαθεκηζηήο, Αζήλα, Γηώξγνο Αιεμαλδξίδεο - ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, Αζήλα,
Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ - ςπρίαηξνο, Θεζζαινλίθε, Αλδξέαο Αλαζηαζίνπ δεκνζηνγξάθνο, Αζήλα, Θαηεξίλα Αξβαληηάθε - ζπλδηθαιίζηξηα, Αζήλα, Γεκήηξηνο
Αξγπξόο - ηδησηηθόο ππάιιεινο, Ησάλληλα, Παύινο Βνζθόπνπινο - αξρηηέθηνλαο
κεραληθόο, Φιώξηλα, Αθεο Γαβξηειίδεο - κεηαθξαζηήο, Βξπμέιιεο, Γηνλύζεο
Γνπζέηεο - πνιηηηθόο κεραληθόο, Αζήλα, ΢σηήξεο Γεκεηξηάδεο - θνηηεηήο,
Θεζζαινλίθε, Γεκήηξεο Γεκνύιεο - παλεπηζηεκηαθόο, ΢άν Πάνπιν, Ησάλλα
Γνπξάια - εθπαηδεπηηθόο, Βξπμέιιεο, Κάξηνο Δκκαλνπειίδεο - δεκόζηνο
ππάιιεινο, Θεζζαινλίθε, Αιέμαλδξνο Ζιίαο - ζπνπδαζηήο, Ινλδίλν, Λάζνο
Θενδσξίδεο - δηθεγόξνο, Αζήλα, Κηράιεο Θαβνπξηάδεο - εθπαηδεπηηθόο, Ηθαξία,
Λέιιε Θακπνύξε - εξεπλήηξηα, Αζήλα, Χξίζηνο Θαλειιόπνπινο - πνιηηηθόο
επηζηήκνλαο, Αζήλα, Ιάδαξνο Θαξαιηόηαο - θνηηεηήο, Θεζζαινλίθε, Αλζή Θαξξά κεηαθξάζηξηα, Βξπμέιιεο, ΢πύξνο Θαζηκάηεο - θηιόινγνο, Αζήλα, Γηώξγνο
Θεζίζνγινπ - άλεξγνο, Θεζζαινλίθε, Σάζνο Θππξηαλίδεο - θπζηθόο, Αζήλα,
Γηώξγνο Θσλζηαληίλνπ - εηθνλνγξάθνο, Βαξθειώλε, Γεκήηξεο Ιαβαηζήο ζπληαμηνύρνο ηξαπεδνϋπάιιεινο, Χίνο, ΢νθία Ιαινπνύινπ - δηθεγόξνο,
Θεζζαινλίθε, Ινπθία Κάλν - κεηαθξάζηξηα, Βξπμέιιεο, Παλαγηώηεο Κάξθνπ ηδησηηθόο ππάιιεινο, Αζήλα, Λίθνο Κελεγάθεο - ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, Αζήλα,
΢νθία Ληθνιαΐδνπ - ηδησηηθόο ππάιιεινο, Αζήλα, Θαλάζεο Καξβάθεο παλεπηζηεκηαθόο, Ρέζπκλν, Κάξζα Κηραειίδνπ - παλεπηζηεκηαθόο, Αζήλα,
Γεώξγηνο Λαθξαηδάο - πλεπκνλνιόγνο, Ρόηεξληακ, Καξία Παπαδήκα - ππνςήθηα
δηδάθηνξαο ςπρνινγίαο, Ινλδίλν, Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ - δηθεγόξνο, Γηάλλελα,
Λίθνο Παπαδνγηάλλεο - κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο, Ινλδίλν, Χξηζηόθνξνο
Παπαδόπνπινο - ηξαπεδνϋπάιιεινο, Αζήλα, Πάξηο Παπακίρνο-Χξνλάθεο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο Ηζηνξίαο, Θεζζαινλίθε, Κηράιεο Παπαξνύλεο - εθδόηεο,
Αζήλα, Βαζίιεο Παπαζηεξγίνπ - δηθεγόξνο, Αζήλα, Λίθνο Παπαζηεξγηάδεο παλεπηζηεκηαθόο, Κειβνύξλε, Θαλάζεο Παξίζεο - πξόεδξνο ηνπ ειιαδηθνύ
γξαθείνπ ηνπ EBLUL, Λάνπζα, Χξίζηνο Πνπιάθεο - θνηλσληθόο βνεζόο, Οζιν,
Βαζίιεο ΢αθειιαξίνπ - ζπληαμηνύρνο, Αζήλα, Βαζίιεο ΢θιηάο - κεηαθξαζηήο,
Ινπμεκβνύξγν, Πέηξνο ΢ηαύξνπ - νηθνλνκνιόγνο, Αζήλα, Λίθνο ΢σκηηάθνο ζπληαμηνύρνο, Αζήλα, Γεκήηξεο Σζακπξνύλεο - ειεθηξνιόγνο κεραληθόο, Αζήλα,
Βαζίιεο Σζηάλνο - παλεπηζηεκηαθόο, Ακβνύξγν, Αιεμία Σζνύλε - πνιηηηθή
κεραληθόο, Αζήλα, Γηώξγνο Φνπξηνύλεο - παλεπηζηεκηαθόο, Θεζζαινλίθε, Εσή
Χαιηδηά - ηδησηηθή ππάιιεινο, Αζήλα, Πάλνο Χαηδεπξνθνπίνπ - εξεπλεηήο,
Middlesex University, Ινλδίλν, Παύινο Χαηδόπνπινο - εξεπλεηήο, Αζήλα, Θάλνο
Χξεζηίδεο - γεσπόλνο, Βξπμέιιεο.
Άξζξν ηνπ θπξίνπ Νάζνπ Θενδσξίδε, Ννκηθνχ θαη Αηεπζπληνχ ηεο Με Κπβεξλεηηθήο
Οξγάλσζεο ΏΝΣΕΓΟΝΔ.
88
Σξίηε ζηνλ θφζκν κεηά απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Ελδία ζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά
ζπκβαηηθψλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ έξρεηαη ε Βιιάδα.....
Άξζξν ηεο ΢ίζζπο ΐσβνχ κέινπο ηεο ΏΚΟΏ, ηνπ Νάζνπ Θενδσξίδε κέινπο ηνπ ΢ΤΝ
θαη Γηάλλε Μειηνχ δηεπζπληή ηνπ πεξηνδηθνχ «Θέζεηο» θαη κέινπο ηνπ ΢ΤΡΕΓΏ.
Σν άξζξν δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα ΏΤΓΔ ζηηο 24 Αεθεκβξίνπ 2006
ΝΏ ΏΡΘΒΕ ΣΟ ΒΜΐΏΡΓΟ ΚΏΣΏ ΣΔ΢ ΐΟΡΒΕΟΤ ΚΤΠΡΟΤ
(Παξαηεξεζε Β. Μπ.: Οπζηαζηηθά δεηνπλ λνκηκνπνίεζε ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηεο
βφξεηαο Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθία)
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο 20-02-2005
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα...
1) Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην... 137) Θενδσξίδεο Νάζνο, Βιιεληθφ
Παξαηεξεηήξην Ώλζξσπίλσλ Αηθαησκάησλ
78. Σάθεο Θενδσξφπνπινο:
Ο Σάθεο Θενδσξφπνπινο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1954. Δξγάζηεθε επί ζεηξά εηψλ σο
δεκνζηνγξάθνο θαη ππήξμε ν πξψηνο δηεπζπληήο ζχληαμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηνδηθνχ Σν
Σέηαξην, πνπ εμέδηδε ν Μάλνο Υαηδηδάθηο....
ΠΡΟ΢ΚΛΔ΢Δ
Δ Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ ζε ζπλεξγαζία &micro;ε ην
Σ&micro;ή&micro;α Βθπαίδεπζεο θαη Ώγσγήο ζηελ Πξ. Διηθία ηνπ
Παλεπηζηε&micro;ίνπ Ώζελψλ (ΣΒΏΠΔ) δηνξγαλψλεη δε&micro;φζηα ζπδήηεζε ηελ
Σξίηε 8 ΜαΎνπ 2007 ζηηο 7 &micro;&micro;. ζην Ώ&micro;θηζέαηξν ∆ξαθφπνπινπ ηνπ
Κηηξίνπ Πξνππιαίσλ ηνπ
Παλεπηζηε&micro;ίνπ Ώζελψλ (Παλεπηζηε&micro;ίνπ 30) &micro;ε ζέ&micro;α:
«Ώπφ ηνλ Βζληθηζηηθφ παηξησηηζ&micro;φ ζηνλ Παηξησηηζ&micro;φ ηνπ Πνιίηε»
&micro;ε αθνξ&micro;ή ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο.
Υαηξεηηζ&micro;φο: Θάιεηα ∆ξαγψλα, Πξφεδξνο ΣΒΏΠΔ
Ο&micro;ηιεηέο: Σάθεο Θενδσξφπνπινο, ζπγγξαθέαο, Βαζίιεο Καξαπνζηφιεο,
89
Καζεγεηήο Eπηθνηλσλίαο θαη Πνιηηηζ&micro;νχ Παλεπηζηε&micro;ίνπ Αζελψλ, Αληψλεο
Ληάθνο, Καζεγεηήο Ηζηνξίαο Π.Α., Μαξία Ρεπνχζε, αλ. Καζεγήηξηα
Ηζηνξίαο θαη Ηζηνξηθήο Δθπαίδεπζεο Α.Π.Θ., Ησάλλα Σζηβάθνπ, Καζεγήηξηα
ζην Σ&micro;ή&micro;α Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζ&micro;νχ Παληείνπ
Παλεπηζηε&micro;ίνπ,
Άλλα Φξαγθνπδάθε, Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο
Π. Ώ.
΢πληνλίδεη ν: Α. ∆. Παπαγηαλλίδεο, δε&micro;νζηνγξάθνο
΢πλνςίδεη ν: Πεξηθιήο Βαζηιφπνπινο, Αληηπξφεδξνο Έλσζεο Πνιηηψλ γηα ηελ
ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ
Πιεξνθνξίεο: ΠΑΡΔΜΒΑ΢Ζ 210- 3616254
www.koinoniapoliton.gr / e- mail: [email protected]
79. Νίθνο Θενηνθάο:
Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ζην πεδίν ηεο ηζηνξηθήο θαη
ζεσξεηηθήο θνηλσληνινγίαο. Δίλαη γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο
΢πιιφγσλ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΠΟ΢ΓΔΠ).
ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟ ΝΗΚΟ΢ ΠΟΤΛΑΝΣΕΑ΢. Βηζήγεζε Νίθνπ Θενηνθά, Μέινπο ηνπ
Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδάο
.........................................................................
Πε 11/3/2004 Νίθνο Θενηνθάο επραξηζηεί ςεθνθφξνπο ΢ΤΝ
Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο αξηζηεξνχο πνιίηεο, γπλαίθεο θαη άληξεο ηεο Υίνπ,
πνπ, ελάληηα ζην ξεχκα, ζηήξημαλ ην Βλσηηθφ Φεθνδέιηην ηνπ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ
ΡΕΓΟ΢ΠΏ΢ΣΕΚΔ΢ ΏΡΕ΢ΣΒΡΏ΢ θαη εμαζθάιηζαλ ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ΐνπιή.
Μαλψιεο ΐαζηιάθεο ν Νίθνο Αήκνπ θαη νη 120 Ίαλνη
Νίθνο Αιηβηδάηνο,..... Νίθνο Θενηνθάο,... Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Υξήζηνο Σειίδεο, Σάζνο
Σέιινγινπ, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Κψζηαο Σζαιφγινπ, Κψζηαο
Σζνπξάθεο, Αλλα Φξαγθνπδάθε, Γεκήηξεο Υαληδφπνπινο, Λεσλ. Υαηδεπξνδξνκίδεο,
Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, Βάζσ Φηκνχιε.
Κπ 15/2/2004 Δ κεηάιιαμε ηνπ ΠΏ΢ΟΚ Σνπ Νίθνπ Θενηνθά
90
ππνςήθηνπ ΐνπιεπηή ηνπ ΢πλαζπηζκνχ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο ζηε Υίν
Σξίηε Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αηαβάδνληαο ηνλ Μαθξπγηάλλε ηνπ Γηψξγνπ
Γηαλλνπιφπνπινπ (εθδφζεηο Πφιηο) Οκηιεηέο: Ώγγεινο Βιεθάληεο, Ώιέμεο Πνιίηεο,
Νίθνο Θενηνθάο. ΢ηε ΢ηνά ηνπ ΐηβιίνπ (Πεζκαδφγινπ 5), ζηηο 8 κ.κ.
308 πνιίηεο ελάληηα ζηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ
ΜΔ αγαλάθηεζε παξαθνινπζνχκε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο θαη
πξνζαγσγέο Αιβαλψλ θπξίσο κεηαλαζηψλ ...
Aλαγλσζηνπνχινπ ΢ία,... Αιαβάλνο Αιέθνο Δπξσβνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ,... Αλαληάδεο
Γξεγφξεο Παλεπ. Αηγαίνπ,... Βαιιηαλάηνο Γξεγφξεο δεκνζηνγξάθνο, κέινο Γ.΢ ηνπ
Διιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ Διζίλθη, Βαζηιάθεο Μαλψιεο
δεκνζηνγξάθνο,... Γηαλνπιφπνπινο Γηάλλεο ηζηνξηθφο,.... Γακαλάθε Μαξία βνπιεπηήο ηνπ
΢ΤΝ,... Γήκνπ Νίθνο ζπγγξαθέαο,... Διεθάληεο Αγγεινο, Δκπεηξίθνο Λεσλίδαο,...
Ζξαθιείδεο Αιέμεο Παλεπηζηεκηαθφο,... Θενηνθάο Νίθνο παλεπηζηεκηαθφο,... Κνχινγινπ
΢ηέιηνο δεκνζηνγξάθνο, Κνπλαιάθεο Πέηξνο βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ,....
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
20-02-200
1)
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην 2) Αβδειίδε Καιιηζζέλε, ΔΚΚΔ...... 139)
Θενηνθάο Νίθνο, παλ/θφο Πάληεην.... 523) Φεκκέλνο Γηάλλεο, θαζεγεηήο 524) Φηκνχιε
Βάζσ, ηζηνξηθφο
85 Παλεπηζηεκηαθνί: είκαζηε ην ίδην έλνρνη κε ηνπο θνηηεηέο καο!
1. Αγγειφπνπινο Βέληνο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν... 18. Θενηνθάο Νίθνο Πάληεην
Παλεπηζηήκην... 85. Φπιιά Μαξηάλλα Πάληεην Παλεπηζηήκην
80. Υξπζάθεο Ενξδάλνγινπ:
Υξπζάθεο Ηνξδάλνγινπ, επίθνπξνο θαζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ ΠΣΒΡΤΓΏ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ. Πεξί πηέζεσλ
Υξπζάθεο Ενξδάλνγινπ
Σα Νέα, 22/04/2004
Σα πεξί πηέζεσλ θαη εθβηαζκψλ ηνπ «μέλνπ παξάγνληα» είλαη κηα ηζηνξία γηα
θαθνκαζεκέλα παηδηά πνπ έρεη κφλν έλαλ ζηφρν: λα ζσπεχζεη ηηο μελνθνβηθέο ρνξδέο
ηνπ Κχπξηνπ ςεθνθφξνπ. Έρεη ήδε παξαζχξεη ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ ζε κηα
απίζηεπηε ιεζαξγηθή αδξάλεηα πνπ ηζνδπλακεί κε παξαίηεζε απφ ηηο επζχλεο ηνπ
απέλαληη ζην ειιεληθφ θξάηνο.... ΢εκαίλεη φηη ν θ. Παπαδφπνπινο θνξντδεχεη ηελ
91
θνηλσλία φηαλ ιέεη φηη ζα πεηχρεη θαιχηεξε ιχζε απφ ην ζρέδην Ώλάλ ζηα πιαίζηα ηεο
E.E. Σν φηη ν ΟΔΒ δειψλεη φηη ην ζρέδην είλαη ε ηειεπηαία ηνπ πξνζπάζεηα γηα ηελ
Κχπξν δελ είλαη πίεζε, είλαη γεγνλφο. Σν φηη νη ΔΠΏ ζεσξνχλ ηελ επίιπζε ηνπ
Κππξηαθνχ ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ηνπο γηα ηελ πεξηνρή θαη φηη ζα
ζεσξήζνπλ ηε καηαίσζή ηεο ερζξηθή πξάμε, είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε....
Γηα ιφγνπο κηθξνθνκκαηηθψλ παηρληδηψλ εμνπζίαο ζηελ Κχπξν (πνπ βαθηίδνληαη εζληθή
ππφζεζε), ε Βιιάδα θηλδπλεχεη λα κπεη ζηε κεγαιχηεξε πεξηπέηεηα ηεο πξφζθαηεο
ηζηνξίαο ηεο. Καλείο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο Έιιελεο λα παξαθνινπζνχλ σο
ζεαηέο ηα ηεθηαηλφκελα ρσξίο λα βγάδνπλ ηζηκνπδηά....
Ο ΢πλαζπηζκφο ην θφκκα ηεο γεληάο ηνπ Πνιπηερλείνπ
απφ ΏΤΓΔ (αλαδεκνζίεπζε) 1:19πκ, Πέκπηε 15 Ννεκβξίνπ 2007
(Σξνπνπνηήζεθε 1:54πκ, Πέκπηε 15 Ννεκβξίνπ 2007)
Δ θαηάξξηςε ηνπ κχζνπ πνπ ήζειε ηνπο αλζξψπνπο ηεο γεληάο ηνπ Πνιπηερλείνπ λα
θαηαιακβάλνπλ θπβεξλεηηθέο ζέζεηο ζηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν.
Ρεπνξηάδ Κσλζηαληίλνο ΓΏΓΏΡΏ΢
…………….. Σν ηζηνξηθφ πιαίζην θαη ε γεληά ηνπ '68
Ο παλεπηζηεκηαθφο \Υξ. Ηνξδάλνγινπ\ ππνγξάκκηζε ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηεο λενιαίαο
ηνπ ηφηε, πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα δχν εξγαζηαθά άθξα, απφ δεκφζηνπο...
Σν Κέληξν Πνιηηηθψλ Βξεπλψλ ηδξχζεθε ην 1989 κε απφθαζε ηεο ΢πγθιήηνπ ηνπ
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (19 – 4 -1989) ππφ ηελ επσλπκία Βιιεληθφ Κέληξν Πνιηηηθψλ
Βξεπλψλ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2006 κεηνλνκάζηεθε ζε Κέληξν Πνιηηηθψλ Βξεπλψλ.
Γηνίθεζε
Σν Κέληξν Πνιηηηθψλ Δξεπλψλ δηνηθείηαη απφ πεληακειή Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηελ νπνία
απνηεινχλ νη:
•
Γηάλλεο Βνχιγαξεο, αλ. θαζεγεηήο – δηεπζπληήο
•
Βαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, επ. θαζεγήηξηα
•
Άιθεο Ρήγνο, αλ. θαζεγεηήο
•
Υξπζάθεο Ενξδάλνγινπ, επ. θαζεγεηήο
•
Κσηζνλφπνπινο Λνπδνβίθνο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, εθπξφζσπνο κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ
92
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
Παξαθνινπζνχκε κε αλεζπρία ηελ επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηε θαη ηδενινγηθά ρξσκαηηζκέλε
αληίδξαζε πξνο ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηεο ΢Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. Δπεηδή
ππεξαζπηδφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, ζην πιαίζην
ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκηηή θαη επνηθνδνκεηηθή ε θξηηηθή, δεηνχκε ην βηβιίν λα παξακείλεη ζηα
ζρνιεία θαη λα αμηνινγεζεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαθαλείο, έγθπξεο θαη δεκνθξαηηθέο
Τπνγξαθέο
Τπνγξαθέο
1. Αβάλεο Γεψξγηνο, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
2. Αβδειά Έθε, Καζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
3. Αβέζηαο ΢ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο
4. Αγαζνπνχινπ Διέλε, Λέθηνξαο, Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
5. Αγγειάθε Αιεμάλδξα , Τπάιιεινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
6. Αγγειάθνο Κψζηαο, Λέθηνξαο Παηδαγσγηθψλ, Σκήκα Ηζηνξίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην
7. Αγγέιε Κσλζηαληίλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
8. Αγγειίδεο Μαλψιεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
9. Αγγειφπνπινο Γηψξγνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Βαιθαληθψλ, ΢ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο
10. Αγηαλίδνπ Δπζπκία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
11. Αγξηαληψλε Υξηζηηλα, Καζεγήηξηα Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
12. Αζαλαζάηνπ Ησάλλα, δηδάζθνπζα Ηζηνξίαο Κηλεκαηνγξάθνπ, Σκήκα Κηλεκαηνγξάθνπ, Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο
13. Αζαλαζηάδνπ Βνχια, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
14. Αζαλαζηάδνπ Δπθεκία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
15. Αζαλαζίνπ Αζελά, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη
Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ
16. Αιεμαλδξίδεο Γηψξγνο, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
17. Ακπαηδνπνχινπ Φξαγθίζθε, Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο, Σνκέαο Μεζαησληθψλ θαη Νέσλ Διιεληθψλ ΢πνπδψλ,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
18. Ακπξηθίδεο Γεψξγηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
19. Αλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
20. Αλαγλψζηνπ Διηζάβεη, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο
21. Αλαληάδεο Γξεγφξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Aηγαίνπ
93
22. Αλδξεαλίδνπ ΢νθία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
23. Αλδξένπ Π. Αλδξέαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
24. Αλδξνχζνπ Aιεμάλδξα, Eπίθνπξε Kαζεγήηξηα, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Παλεπηζηήκην
AΘελψλ.
25. Αλησληάδεο Νίθνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
26. Απνζηνιίδνπ Βελεηία, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
27. Απνζηφινπ Δξκηφλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
28. Αξαπάθε Ξέληα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
29. Αξάπνγινπ Διεπζεξία, Λέθηνξαο, Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
30. Αξβαληηάθεο Γεκήηξεο, ηζηνξηθφο, Μνπζείν Μπελάθε
31. Αξψλε-Σζίριε Καίηε, Καζεγήηξηα Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην.
32. Αζδξαράο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Οκφηηκνο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
33. Αζθνχλε Νέιιε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ
Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
34. Αζηξηλάθε Ράληα, Λέθηνξαο, ΣΜΉΜΑ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
35. Αζηπξαθάθεο Βαγγέιεο , Φνηηεηήο ζην ηκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ, Οηθνλνκηθ ψλ θαη Πνιηηηθψλ ΢πνπδψλ,
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
36. Αρείκαζηνο Μχξσλ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
37. Βαΐνπ Νηίλα, Καζεγήηξηα, ΢ρνιή Αξρηηεθηφλσλ, Σνκέαο Πνιενδνκίαο & Υσξνηαμίαο, Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν
38. Βαιληέλ ΢σηήξεο, Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Διεχζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ Βξπμειιψλ ΢ηέιερνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
39. Βάιηζεο Ησάλλεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Θεζζαινλίθε
40. Βακβαθά Λνπθία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
41. Βακβαθά ΢νθία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
42. Βάλνπ Καηεξίλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
43. Βαξίθα Διέλε, Καζεγήηξηα Πνιηηηθήο ζεσξίαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Paris 8
44. Βαξλάβα-΢θνχξα Σδέια, Καζεγήηξηα, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
45. Βαζηινχδε Βαζηιηθή, δξ. Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο
46. Βεληνχξα Λίλα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ
47. Βεξγίλεο Απφζηνινο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
48. Βεξνπνπιίδνπ Ρέλα, Αξραηνιφγνο, Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ
49. Βηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, Καζεγεηήο Φηινζνθίαο, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο, Παλεπηζηήκην
Αζελψλ
50. Βηηζηιάθε Υξπζή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ,
94
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
51. Βιαζηφο Μηράιεο , Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
52. Βιαρνχ Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ηζηνξηθφο , Γηδάθησξ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, Π.Σ.Γ.Μ.,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
53. Βφγιεο Πνιπκέξεο, ηζηνξηθφο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
54. Βνξγηαηδίδνπ Γεσξγία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
55. Βνχιγαξεο Γηάλλεο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
56. Γαβξηειίδεο Άθεο , κεηαθξαζηήο
57. Γαβξηειίδνπ Ηνπιία, Αξραηνιφγνο-Μνπζεηνιφγνο, Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ
58. Γαβξηειίδνπ Μαξία, Γισζζνιφγνο , Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ
59. Γαβξφγινπ Κψζηαο. Καζεγεηήο Φπζηθήο, Σκήκα Μεζνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο, Καπνδηζηξηαθφ
Παλεπηζηήκην
60. Γαγαλάθεο Kψζηαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
61. Γαδή Έθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Ηζηνξηθφο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
62. Γαιαλίδνπ Νέλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο
63. Γαηζσηήο Παλαγηψηεο, Δθπαηδεπηηθφο Β/Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη δηδάθηνξαο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
64. Γελεκάθεο Νίθνο, Δηδηθεπφκελνο γηαηξφο, Karlstad, ΢νπεδία
65. Γεξαθάιε Δπαλζία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
66. Γηαινχξε Διεάλα, ιέθηνξαο, Σκήκα Κνηλσληθήο αλζξσπνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
67. Γηαλλαθφπνπινο Κψζηαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
68. Γηάλλαιε Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
69. Γηαλλεζνπνχινπ Mαξία, Κνηλσληθή Αλζξσπνινγία, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
70. Γηαλλίθεο Κσλζηαληίλνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
71. Γηαλλνχζε Φσηεηλή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
72. Γηαλνπιφπνπινο Γηάλλεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
73. Γηψηε Αξρνληηά, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
74. Γθίθα Διέλε
75. Γθηθφπνπινο Φνίβνο, Κνζκήηνξαο Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο, Φηινζνθηθή ΢ρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
76. Γθνπγθαξά Δπαγγειία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
77. Γθνπγθνπηζάκνπ Φξεηδεξίθε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
78. Γθνπξηζνγηάλλε Μειίηηα, αξρηηέθησλ
79. Γθξήηδαιε Γηψηα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
80. Γνπζέηεο Γηνλχζεο
81. Γξακκαηφζεο Νηθφιανο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζε
82. Γξφζδνο ΢ηαχξνο , Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
95
83. Γάγθαο Αιέμαλδξνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Ηζηνξίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
84. Γαγθιή Οιπκπία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
85. Γέδε Καηεξίλα, ππνςήθηα δηδάθηνξαο, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ
86. Γεκεξηδήο Νίθνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
87. Γεκεηξηάδεο ΢σηήξεο, θνηηεηήο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, ΑΠΘ
88. Γεκεηξφπνπινο Γεκήηξεο, ηζηνξηθφο, Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα
Δξεπλψλ
89. Γήκνπ Απγνχζηα, Ηζηνξηθφο, εληεηαικέλε εξεπλήηξηα, Σκήκα ΢ιαβηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο
90. Γηάιια Άληα, δηδάζθνπζα ηζηνξίαο, Αλψηαηε ΢ρνιή Καιψλ Σερλψλ Δπηζηεκψλ θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
91. Γηβάλε Λέλα, Aλαπιεξψηξηα Kαζεγήηξηα Nεφηεξεο Iζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
92. Γηιάθε Αζαλαζία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
93. Γηκνχιεο Γεκήηξεο, Καζεγεηήο ΢πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ θαη Θεσξίαο ηνπ Γηθαίνπ, Ννκηθή ΢ρνιή ΢άν Πάνιν, Fundação
Getúlio Vargas
94. Γφδνπξα Έθε , Πξφεδξνο, Εσνθηιηθφ ΢σκαηείν Θεζζαινλίθεο "ν Άξγνο"
95. Γνμηάδεο Κχξθνο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
96. Αξαγψλα Θάιεηα, Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο
Φπρνινγίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη
Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
97. Γξαθάθε Μαξία, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
98. Γξάθνπ Φαλή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
99. Γξνγίδεο Α. Γεκήηξηνο, Γάζθαινο – Γηδάθησξ Ηζηνξίαο Παλεπηζηεκίνπ Paris 1, Πάλζενλ ΢νξβφλλεο, η. Τπφηξνθνο
UNESCO
100. Γξνχιηα Έιιε, Ηζηνξηθφο, Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο
101. Διεκέο Κσλζηαληίλνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
102. Δπζπκίνπ Αγγειηθή, Λέθηνξαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
103. Εακπέηα Δχε, δηδάθησξ, Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Αζήλαο, EUROCLIO
104. Εεθίδεο Γηακαληήο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
105. Εηακπνχιε Αηθαηεξίλε, Νεπηαγσγφο, Βέξνηα
106. Επκή Διέλε, Λέθηνξαο ζηελ Κιαζηθή Αξραηνινγία, Σκήκα ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
107. Ζξαθιείδεο Αιέμεο. Καζεγεηήο Γηεζλψλ ΢ρέζεσλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
108. Θαζίηεο Μαλψιεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
109. Θενδσξίδεο Γξεγφξεο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
110. Θενδσξίδεο Νάζνο, Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο γηα ην Ραηζηζκφ, ηελ Οηθνινγία, ηελ
Δηξήλε θαη ηε Με Βία «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»
111. Θενδσξίδνπ Μεηαμνχια, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
112. Θενδψξνπ Βαζηιηθή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Νεφηεξεο θαη ΢χγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
96
113. Θενηνθάο Νίθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην
114. Ηλεπνιφγινπ Κπξηαθή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
115. Ηληδίδεο Δπάγγεινο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.- Γισζζνιφγνο
116. Ηνξδαλίδνπ Άλλα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
117. Ενξδάλνγινπ Υξπζάθεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
118. Ησαλλίδεο Αιέμεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
119. Ησαλλίδεο ΢ηαχξνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
120. Ησαλλίδνπ Ηζηδψξα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
121. Ησαλλίδνπ Ησάλλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
122. Ησάλλνπ Παλαγηψηεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
123. Καβάια Μαξία, ηζηνξηθφο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
124. Καθαέ Καηεξίλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
125. Καθνιχξεο Γεξάζηκνο, Γξ. Φηινζνθίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθψλ Αγαζψλ,
Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
126. Καινγεξάο Γεψξγηνο , Καζεγεηήο, Σκήκα Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
127. Καινγήξνπ Οξέζηεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Φπζηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
128. Κακπχιεο Σάθεο, Γεκνζηνγξάθνο
129. Καλειιφπνπινο Παλαγηψηεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μνπζηθήο, Παηδαγσγηθήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο
Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
130. Καξαγεσξγάθεο ΢ηαχξνο, Γξ. Φηινζνθίαο θαη ηζηνξίαο ησλ επηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
131. Καξαζαλάζε ΢ηέιια, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
132. Καξαθαηζάλε Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ
133. Καξαθαηζάλεο Παλαγηψηεο, Καζεγεηήο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο
134. Καξακάλνπ Άλλα , η. επξσβνπιεπηήο
135. Καξακαλσιάθεο Βαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Αξρεία ΢χγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο
136. Καξακεζίλε Μαξία, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
137. Καξαηδφια Διέλε, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γισζζνινγίαο, Σκήκα κεζνγεηαθψλ ΢πνπδψλ, Π αλεπηζηήκην Αηγαίνπ
138. Καξαθχιιεο Γεψξγηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
139. Καξαθχιιεο Θαλάζεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, ΠΣΓΔ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
140. Καξηπίδνπ Αλαηνιή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
141. Καξνχδνπ Δχε, Δξεπλήηξηα ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νεσηέξνπ Διιεληζκνχ, Αθαδεκία Αζελψλ
142. Καζάπε Διέλε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
143. Κάζθαξεο Ησάλλεο, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο
97
144. Καζηξίηζεο Γεκήηξεο, Λέθηνξαο Ηζηνξηθφο, History and Hellenic Studies , Yale University
145. Κάηζελνπ Υξηζηίλα , Δθπαηδεπηηθφο, κέινο ηνπ Γ΢ ηνπ Γηθηχνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS
146. Κάηζε Παγψλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
147. Καησηηθίδνπ Διηζάβεη, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
148. Καθάδε ΋ιγα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
149. Καθαηζάθε Σίλα, νηθνλνκνιφγνο, Γεκνηηθή ΢χκβνπινο Εσγξάθνπ
150. Καθεηδήο Σάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθφο Δπηζηήκσλ, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο,
Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
151. Καςάιαο ζεφδσξνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
152. Καςάιε ΢ηπιηαλή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
153. Κέθηα Αηκηιία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
154. Κέθθαο Αζαλάζηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
155. Κειεζίδεο Ησάλλεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
156. Κεξακάξε Φσηεηλή, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
157. Κηληή Βάζσ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο, Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο,
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
158. Κηνπζνπνχινπ Σφληα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο
159. Κηηξφεθ Αιέμαλδξνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Haverford College Pennsylvania
160. Κνθθηλέινπ Αηθαηεξίλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
161. Κφθθηλνο Γηψξγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
162. Κφθθσλαο Γηάλλεο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, Σκήκα Αξρεηνλνκίαο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην
163. Κνθνζαιάθεο Νίθνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Λίβεξπνπι.
164. Κνινβφο Ζιίαο, Λέθηνξαο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
165. Κνινθχζα Βιάζηα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
166. Κνκκαηάο Νίθνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, ΠΣΓΔ Αζελψλ
167. Κνληνγηάλλε Βαζηιηθή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο,
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
168. Κνληνχ Παλαγηψηα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
169. Κνξλέδνπ Σηηίλα, Δηδηθή Δπηζηήκνλαο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
170. Κνζκίδεο Υξήζηνο, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
171. Κνηζψλε Βαζηιηθή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
172. Κνχβειαο Ζιίαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ
173. Κνπδέιεο Μάθεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σνκέαο Κνηλσληθήο Θεσξίαο θαη Κνηλσληνινγίαο, Ννκηθή ΢ρνιή,
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
174. Κνπΐδεο Βαζίιεηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
98
175. Κνπθνπηζάθε Αθξνδίηε, επίθ.θαζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
176. Κνπιατδήο Βαζίιεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο, Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
177. Κνχιε Γέζπνηλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
178. Κνπιηνχκπαο Οδπζζέαο, δάζθαινο
179. Κνπινχξε Υξηζηίλα, Καζεγήηξηα Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ
180. Κνπλέιε Δπαγγειία, Δθπαηδεπηηθφο, Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, ΠΣΓΔ, Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
181. Κνπξηειή Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
182. Κνπηαιάθεο Υαξάιακπνο., Λέθηνξαο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ ΢πνπδψλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
183. Κνπηζνγεψξγνπ Ησάλλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
184. Κνπηζνπκπέιηα, Διέλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
185. Κξεκκπδάο Βαζίιεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
186. Κππξηαλφο Παληειήο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο
Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Παλεπηζηήκην Παηξψλ
187. Κπξηαθίδνπ Διέλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
188. Κπξίηζε ΢ππξηδνχια, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
189. Κπξίηζεο Γεκήηξεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
190. Κσλζηαληαθφπνπινο ΢ηαχξνο, Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
191. Κσλζηαληίια Μαξηάλζε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
192. Κσλζηαληηλίδεο Δπζηξάηηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ, Σκήκα Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ
΢ρέζεσλ θαη Αλάπηπμεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
193. Κσλζηαληνχδε Πελειφπε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
194. Κσζηήξαο Αιέμαλδξνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
195. Κσζηφπνπινο Θεφδσξνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
196. Λαδαξίδεο Γεκήηξηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
197. Λαδαξίδνπ Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
198. Λαιηψηνπ Ησάλλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο, Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
199. Λακπξηαλίδεο Λφεο, Καζεγεηήο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ,
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
200. Λακπξνπνχινπ Πέλπ, Γισζζνιφγνο-Δξεπλήηξηα, Ηλζηηηνχην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λφγνπ
201. Λενληάξεο Γηάλλεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Θεάηξνπ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
202. Λενληζίλε Μαίξε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
203. Ληάθνο Αληψλεο, Καζεγεηήο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
204. Ληάκπαο Γηψξγνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
205. Λφγγνπ Γήκεηξα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
99
206. Λνχβε Λίλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
207. Λνχθνο Υξήζηνο, Καζεγεηήο Ηζηνξίαο Νεφηεξσλ Υξφλσλ, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
208. Λπξίηζεο Βαζίιεο, ηζηνξηθφο, κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
209. Μάγνο Κψζηαο , Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ
210. Μαθαξαηδήο Γεψξγηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
211. Μαθεδψλ Νίθνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
212. Μαθξίδνπ Ράληα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή
213. Μαινχηαο Θσκάο, Καζεγεηήο Γεσγξαθίαο ηνπ Αζηηθνχ Υψξνπ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
214. Μαξίλνο Γεψξγηνο, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
215. Μαξθαληψλα Δξκηφλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
216. Μαξθέηνο ΢πχξνο, Λέθηνξαο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
217. Μάξθνπ Καηεξίλα, Λέθηνξαο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
218. Μαξσλίηε Νίθε, δηδάζθνπζα ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
219. Μαηζαίνπ Άλλα, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
220. Μαηζαίνπ ΢νθία, ηζηνξηθφο, εξεπλήηξηα, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
221. Μαηζηφπνπινο Γ. Δπγέληνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο
222. Μάηζα Μάξζα, Φνηηήηξηα Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Θεζζαινλίθεο, Α.Π.Θ
223. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ ΢πνπδψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
224. Μαηζαξίδνπ Διέλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
225. Μαπξαγάλε Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
226. Μαπξνιάηεο Γηψξγνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
227. Μαπξνκαηάθε Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
228. Μαραίξαο Ησάλλεο, Γξ. Βηνινγίαο – Αλζξσπνινγίαο, ΣΔΗ Γ.Μαθεδνλίαο
229. Μεθηάκεο Παζράιεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
230. Μήιιαο Ζξαθιήο, Γξ. Πνιηηηθφο Δπηζηήκνλαο, Γηδάζθσλ, Σκήκα Σνπξθηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
231. Μηζπξιήο Νίθνο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο
232. Μηραειάξεο Παλαγηψηεο, ηζηνξηθφο, Γηεπζπληήο Δξεπλψλ, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
233. Μηραειίδεο Μηράιεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/Θκηαο Δθπαίδεπζεο
234. Μηραειίδνπ Μάξζα, Λέθηνξαο, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Πάληεην Παλεπηζηήκην
235. Μηράινγινπ Θέθια, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
236. Μηραιφπνπινο Αγγειήο, Φνηηεηεο ΔΜΠ
237. Μηραινχζε Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
238. Μφθα Πνιπμέλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
239. Μνιθέζε Μαγδαιελή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
100
240. Μφιρν Ρέλα, Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
241. Μνζρνλάο Αλδξέαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο, Σκήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
242. Μνπκνπιίδνπ Μαξία, Λέθηνξαο, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο
243. Μπαγάθεο Γηψξγνο , θαζεγεηήο Μεζνδνινγίαο θαη Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο, ΣΔΔΑΠΖ, Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
244. Μπάιια Υιφε, Σκήκα ΦΠΦ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
245. Μπαιηά Νάζε, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηζηνξηθφο, ΢ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ ΢πνπδψλ, Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην
246. Μπαξκπνπλάθεο ΢σηήξεο, εθπαηδεπηηθφο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
247. Μπαζηάθνο Παληειήο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
248. Μπάηζηνο Αζηέξηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
249. Μπαθνχλεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο, ΢ηβηηαλίδεηνο ΢ρνιή
250. Μπεθηάξε Διέλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
251. Μπειαβίιαο Νίθνο, Λέθηνξαο, ΢ρνιή Αξρηηεθηφλσλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν
252. Μπέιια Zσή , ΢ρνιηθφο ΢χκβνπινο Φηινιφγσλ
253. Μπελβελίζηε Ρίθα, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Ηζηνξίαο ηεο κεζαησληθήο Δπξψπεο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
254. Μπεηάθε Κνθθψλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
255. Μπφισζε Υξπζάλζε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ΠΣΓΔ Αζελψλ
256. Μπφλνο Ησάλλεο , Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή
257. Μπνξκπφθε Υξηζηίλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
258. Μπνζδειεθίδεο Δπζηξάηηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
259. Μπνπδάθεο ΢ήθεο, Καζεγεηήο Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο – ΢πγθξηηηθή Παηδαγσγηθή, Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Πάηξαο
260. Μπνπθηζή Δπδνθία, Δθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
261. Μπνπξλάδνο ΢ηξαηήο, δηνξζσηήο βηβιίσλ
262. Μπνπξλφβα Δπγελία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Ηζηνξηθφο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
263. Μπνχζηνο Θαλάζεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
264. Μπνπηδνπβή Αιέθα, ηζηνξηθφο, Γηδάζθνπζα ζηνλ Σνκέαο Πνιηηηθήο Κνηλσληνινγίαο θαη ΢πγθξηηηθήο Πνιηηηθήο
Αλάιπζεο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
265. Μπξεληάλνπ Καηεξίλα, Φηιφινγνο- ηζηνξηθφο, ππνςήθηα δηδάθησξ, Σκήκα Θεαηξηθψλ ΢πνπδψλ Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο,
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
266. Μπισλάο Νίθνο, ηδησηηθφο ππάιιεινο
267. Νάθνπ Δηξήλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ ηκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο.
268. Νφλαο Ζιίαο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
269. Ννχζε Διηζάβεη, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
270. Νηαληάκε Γηάλλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
271. Νηεμήο Υξήζηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
101
272. Νηίλαο Κψζηαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
273. Ξαγνξάξεο Γεκήηξεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο , ΠΣΓΔ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
274. Ξαλζίδνπ Πελειφπε, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο
275. Ξέλνπ Αξεηή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
276. Ξεξαθηάο Υξπζφζηνκνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
277. Ξηθαξάο Γεκήηξεο Υξ. , Ηζηνξηθφο – Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
278. Ξπξίρε Απνζηνιία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
279. Οηθνλνκίδνπ ΢νχια, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο
280. Παγνπιάηνο Γηψξγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ
΢πνπδψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
281. Παιεφο Κ. Εαραξίαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο.
282. Παλαγησηίδεο ΢ηαχξνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξία, Πάληεην Παλεπηζηήκην
283. Παλαγησηφπνπινο Βαζίιεο, ηζηνξηθφο, Οκφηηκνο Γηεπζπληήο Δξεπλψλ, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ/Δζληθφ Ίδξπκα
Δξεπλψλ
284. Παλαγησηφπνπινο Παλαγήο, Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
285. Παλαγησηνπνχινπ Διέλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
286. Παληαδήο Παχινο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
287. Παληειίδνπ Μαινχηα Μάξσ Καζεγήηξηα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
288. Παληνχιε ΋ιγα, ΔΔΓΗΠ ΗΗ, Σκήκα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
289. Παπαγεσξγίνπ Γηψηα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
290. Παπαγεσξγίνπ ΢ηέθαλνο, Καζεγεηήο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην
291. Παπαγεσξγίνπ Φσηεηλή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
292. Παπαδάθε Δπαγγειία , Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
293. Παπαδάθε Λπδία, Ηζηνξηθφο, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.
294. Παπαδάηνο-Αλαγλσζηφπνπινο Γεκνζζέλεο
295. Παπαδεκεηξίνπ Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
296. Παπαδεκεηξίνπ Εήζε, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Ννκηθήο , ΑΠΘ.
297. Παπαδνγηάλλεο Νίθνο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Cambridge
298. Παπαδφπνπινο Παλαγηψηεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
299. Παπαδνπνχινπ Άλλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
300. Παπαδνπνχινπ Βαζηιηθή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο, Τπ. Γηδάθησξ
301. Παπαδνπνχινπ Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θνηλσληνινγίαο, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
302. Παπαδνπνχινπ Λίλα, Λέθηνξαο ΢πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Σκήκα Ννκηθήο, Αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
102
303. Παπαδνπνχινπ Μαξηάλλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
304. Παπαεπζπκίνπ Δπζπκία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
305. Παπαζαλαζίνπ Ησάλλα, ηζηνξηθφο, (ΔΚΚΔ-Α΢ΚΗ)
306. Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο, Φηιφινγνο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο
307. Παπαζενδψξνπ Υξίζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
308. Παπατσάλλνπ Κσζηήο , Ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο ΜΔ, η. Πξφεδξνο Διιεληθνχ ηκήκαηνο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο
309. Παπαθσλζηαληίλνπ Γεκήηξεο
310. Παπαθσλζηαληίλνπ Καηεξίλα, Ηζηνξηθφο Π.Γ 407/1980, Σκήκα ηζηνξίαο, Ηφλην Παλεπηζηήκην
311. Παπαθσλζηαληίλνπ Παλαγηψηεο, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
312. Παπακίρνο-Υξνλάθεο Πάξηο, Ηζηνξηθφο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο
313. Παπαληθνιάνπ Γεκήηξεο, Λέθηνξαο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Ομθφξδεο
314. Παπαληθνιάνπ Διέλε, δαζθάια, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην Σκήκα Μεηαπηπρηαθψλ ΢πνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο
- Γηδαθηηθή ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο ζην ΠΣΓΔ ηνπ ΑΠΘ.
315. Παπαζηκεψλ Γηψξγνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
316. Παπαζηάζε Βαζηιηθή, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο – έθη. εξεπλήηξηα ΗΝ΢
317. Παπαζηεθαλάθε Λήδα, Λέθηνξαο ΢χγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο- Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Ησαλλίλσλ
318. Παπαζηξάηεο Πξνθφπεο , Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
319. Παξαδείζε Μαξία , Λέθηνξαο Ηζηνξηθφο Κηλεκαηνγξάθνπ, ηκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Πάληεην
Παλεπηζηήκην
320. Παξαζθάθεο Αξηζηείδεο, θνηηεηήο Γηεζλψλ ΢ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο
321. Παξηθίδνπ Παζραιίλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
322. Παξζάλνγινπ Γεκήηξεο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο Κνηλσληνινγίαο, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παξίζη
323. Παζραιίδεο Γξεγφξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
324. Παηξηθίνπ Αιεμάλδξα, ηζηνξηθφο, ππνςήθηα δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
325. Παηξηθίνπ Ρέλα, Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
326. Παπιίδνπ Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
327. Παπιίδνπ Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο (νινήκεξν)
328. Παχινο Γξεγφξεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
329. Πεηξαιή Μνξθνχια, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
330. Πεξδίθεο Γηψξγνο , Δθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο - Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο
331. Πεζκαδφγινπ ΢ηέθαλνο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
332. Πεηεηλαξάθε Έιελα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
333. Πεηξάθε Γεσξγία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
103
334. Πεηξνκειίδεο Λάδαξνο, Οηθνλνκνιφγνο, Πξφεδξνο ΢πλδέζκνπ Αληηξξεζηψλ ΢πλείδεζεο
335. Πεηξνλψηε Μαξίλα, Κνηλσληθή Αλζξσπνιφγνο, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ
336. Περιηβαλίδεο Αλαζηάζηνο, ππνςήθηνο δηδάθησξ Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ.
337. Πίλλαο Κσλζηαληίλνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
338. Πιεμνπζάθε Έθε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
339. Πνιέκε Πφπε, ηζηνξηθφο, Α΢ΚΗ
340. Πνιίηεο Αιέμεο, θαζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
341. Πνιπδσίδεο Άγγεινο, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο
342. Πνηακηάλνο Νίθνο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
343. Πνπιαζηρίδνπ Υξπζνχια, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο
344. Πνπιηάζε Καηεξίλα, researcher, Social Sciences, University of Utrecht.
345. Πνπιηζάθε Γεσξγία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
346. Πνπηαρίδνπ Αιεμάλδξα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
347. Πξεινξέληδνπ Μαξία, Φηιφινγνο-Τπνςήθηα δηδάθησξ, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ
348. Πχιηα Μάξζα, Λέθηνξαο, Σκήκα Γισζζψλ, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμεηλίσλ ρσξψλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο
349. Ρεβπζηάδνπ Αλζή, Λέθηνξαο ΢πγθξηηηθήο Γισζζνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
350. Ρετδε Αλαζηαζία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
351. Ρεκνχλδνπ Καηεξίλα, θηιφινγνο, Ecole Hellenique a Paris
352. Ρέππα Διηζάβεη, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
353. Ρίθε Βαλ Μπνχζρνηελ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
354. Ρηηζαηάθεο Δκκαλνπήι, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
355. Ρνγδάθε Άλλα, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
356. Ρνγδάθε Δηξήλε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
357. ΢αθειιαξφπνπινο Σάζνο, ηζηνξηθφο, Α΢ΚΗ-Μνπζείν Μπελάθε
358. ΢αθθά Bαζηιηθή , Φηιφινγνο-Ηζηνξηθφο, Τπνςήθηα Γηδάθησξ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο
Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, Μέινο Γ.΢. EUROCLIO
359. ΢αθθά Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο
360. ΢αθνλίδεο Υαξάιακπνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο
361. ΢αρπαηδίδνπ ΢αιψκε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
362. ΢εξληεδάθεο Νίθνο, επίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
363. ΢εθεξηάδεο ΢εξαθείκ, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
104
364. ΢ηδεξνπνχινπ Αηθαηεξίλε, Οηθνλνκνιφγνο
365. ΢ίκνο Υξήζηνο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
366. ΢ηφληα Βάγηα, Δθπαηδεπηηθφο Β/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
367. ΢ηθλαίνπ Δπξπδίθε, ηζηνξηθφο, Δληεηαικέλε Δξεπλήηξηα Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
368. ΢θαξνπνχινπ Διέλε, Δθπαηδεπηηθφο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
369. ΢θιαβελίηεο Σξηαληάθπιινο, ηζηνξηθφο, Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα
Δξεπλψλ
370. ΢θνπιαξίθε Αζελά, Γηδάζθνπζα, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
371. ΢θνχξηεο Γάλεο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
372. ΢θνπηέξε-Γηδαζθάινπ Νφξα, Λέθηνξαο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Φηινζνθηθή ΢ρνιή, ΑΠΘ
373. ΢φθνινο ΢ηέξγηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
374. ΢φιηνο Νηθφιανο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
375. ΢νισκφο Νηφληνο, Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο
376. ΢πειηνηνπνχινπ Μαξία, ηζηνξηθφο, Κέληξν Ηζηνξίαο Νεφηεξνπ Διιεληζκνχ, Αθαδεκία Αζελψλ
377. ΢πνπξδαιάθεο Μηράιεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σνκέαο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Ννκηθή ΢ρνιή,
Παλεπηζηήκην Αζελψλ
378. ΢ππξηδάθεο Μάλνο, Λέθηνξαο, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
379. ΢ππξνπνχινπ Αζαλαζία, ΔΔΓΗΠ Η, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
380. ΢ηάζεο Παλαγηψηεο, ηζηνξηθφο, ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
381. ΢ηακαηνγηαλλνπνχινπ Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο. Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη
Ηζηνξίαο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
382. ΢ηακαηφπνπινο Γεκήηξεο, Λέθηνξαο Ηζηνξίαο, Σκήκα Βαιθαληθψλ ΢ιαβηθψλ & Αλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο
383. ΢ηέθνο Δπζηξάηηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
384. ΢ηεκπίιεο Γεκήηξεο, Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο ΢χγρξνλεο Ηζηνξίαο θαη Γηεζλψλ ΢ρέζεσλ, Παλεπηζηήκην Παξίζη 1 Πάλζενλ ΢νξβφλε
385. ΢ηεθαλή Eχα, Λέθηνξαο, Σκήκα Θεαηξηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
386. ΢ηεθαλίδεο Ησάλλεο, Aλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
387. ΢ηεθαλνπνχινπ Δπαγγειία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
388. ΢ηνγηαλλίδνπ Μαξία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
389. ΢ηξαηεγάθε Μαξία, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
390. ΢ηπιηαλνχ Άξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Φηινζνθίαο, Σκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
391. ΢πξηάηνπ Αζελά, Λέθηνξαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
392. ΢θνίλε Αιεμάλδξα, Δξεπλήηξηα Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
393. ΢σηεξφπνπινο Α. Γεκήηξεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην
105
Αζελψλ
394. Σαθαληδά Καιιηφπε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
395. Σδαβάξα Λίδα , ΢πληαμηνχρνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
396. Σδαβέιια Δπζηαζία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
397. Σδηφβαο Γεκήηξεο, Professor of Modern Greek Studies Institute of Archaeology and Antiquity Centre for Byzantine,
Ottoman & Modern Greek Studies, University of Birmingham
398. Σδηψηδεο Υξήζηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
399. Σφγηα Γψλε, Γηδάζθνπζα, Σκήκα Φηινινγίαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.
400. Σφιηαο Γηψξγνο, ηζηνξηθφο, Γηεπζπληήο Δξεπλψλ Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
401. Σνκπάδνο ΢ηαχξνο, Λέθηνξαο, Σκήκα Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
402. Σξεκφπνπινο Μηράιεο,, Ννκηθφο, θνηλσληθφο νηθνιφγνο ΜΑ, Ννκαξρηαθφο ΢χκβνπινο Θεζζαινλίθεο
403. Σξηαληαθπιιίδνπ Άλλα, Καζεγήηξηα, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), European
University Institute, Florence
404. Σζαθίξε Γέζπνηλα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
405. Σζαθίξεο Θαλάζεο, Γηδάθηνξαο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
406. Σζανπζάθεο ΢ηαχξνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
407. Σζαηζαξψλε Άλλα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ
408. Σζειθέο Βαζίιεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Δθπαίδεπζεο & Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Παλεπηζηήκην
Αζελψλ.
409. Σζέθα Φσηεηλή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
410. Σζηάθα Βαζηιηθή, Δθπ/θφο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο
411. Σζηάξαο Γεκήηξεο, Γαζνιφγνο Μειεηεηήο
412. Σζηκπηξίδνπ Φσηεηλή, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Βαιθαληθψλ, ΢ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο
413. Σζηληνγηάλλε Καιιηφπε, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
414. Σζηνπκήηα Αλαζηαζία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
415. Σζηηζειίθεο Κσλζηαληίλνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, Σκήκα Βαιθαληθψλ, ΢ιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ,
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
416. Σζνθφπνπινο Βάζηαο, Ηζηνξηθφο
417. Σζφπνγινπ ΢ηαχξνο, Καζεγεηήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
418. Σχπνο Αζαλάζηνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
419. Τςεινχ Εσή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
420. Φαξδή Κπξηαθή, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο Ηζηνξίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ΑΠΘ
421. Φιάηζεξ Υάγθελ, Καζεγεηήο Νεφηεξεο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
422. Φνξηνχλε Σδνχιηα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ππνςήθηα δηδάθηνξαο ΠΣΓΔ Αζελψλ
423. Φνπξιίγθα Δχα, Αξραηνιφγνο-Μνπζεηνιφγνο, Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ
106
424. Φνπξλαξάθε Διέλε, ηζηνξηθφο, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο, Σκήκα Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο.
425. Φνπξηνχλεο Γηψξγνο, Λέθηνξαο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
426. Φξαγθφπνπινο ΢ηέιηνο, Γξ. Μεραληθφο, Καζεγεηήο, Ηζηνξία ηεο Σερλνινγίαο, ΣΔΗ Αζήλαο
427. Φξαγθνπδάθε Aλλα, Καζεγήηξηα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Κνηλσληνινγίαο, Σκήκα Πνιηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
428. Φσηηάδνπ Αλαζηαζία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
429. Φσηηάδνπ Γεσξγία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
430. Υαξαιάκπνπο Βαζηιηθή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
431. Υαξηηίδεο Παλαγηψηεο Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
432. Υάξκπα Κσλζηαληίλα, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
433. Υαζηψηε ΢ηπιηαλή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
434. Υαηδεγεσξγηάδνπ Κπξηαθή, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
435. Υαηδεεπζηξαηίνπ Κσλζηαληία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
436. Υαηδεθσλζηαληηλίδεο Υξπζφζηνκνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
437. Υαηδεκηράιεο Κσζηήο, Καζεγεηήο – Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην
438. Υνληνιίδνπ Διέλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
439. Υνπιάθε Μαξία, εθπαηδεπηηθφο - εηθαζηηθφο
440. Υξεζηίδνπ ΢εβαζηή, Δθπαηδεπηηθφο, Τπνςήθηα Γηδάθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ
441. Υξηζηφπνπινο Γεκήηξεο, Λέθηνξαο Πνιηηεηνιφγνο, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκη ν,
Πξφεδξνο Γ.΢. Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ
442. Υξνλάθε Άλλα, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
443. Υξπζνβέξγεο Γηάλλεο, Ηζηνξηθφο - Γεκνζηνγξάθνο
444. Υξπζφγεινο Νίθνο, Πξφεδξνο ηνπ Γ΢ ηνπ Γηθηχνπ ΜΔ΢ΟΓΔΗΟ΢ SOS
445. Υξπζνζηνκίδεο Κσλζηαληίλνο, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
446. Φεκίηεο Μηράιεο, Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
447. Φχιια Δξαζκία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
448. Χξαηνπνχινπ Αζαλαζία, Δθπαηδεπηηθφο Α/ ζκηαο Δθπαίδεπζεο
449. Botsi Elena, Dr., Soziologie - Universität Konstanz
450. Groutsis Dimitria, Lecturer, Faculty of Economics and Business, NSW Australia
451. Van Dyck Karen, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia University
452. Doukas A. Kimon., Καζεγεηήο, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia University
(Παξαηήξεζε
Β. Μπ.: Οη πεξηζφηεξνη παλεπηζηεκηαθνί είραλ ππνγξάςεη θαη ην
θαηάπηπζην θείκελν γηα ην ζρέδην ΏΝΏΝ. Βπίζεο είλαη πξνθαλήο ε άισζε ησλ
Παλεπηζηεκίσλ απφ ηνλ ΢ΤΡΕΓΏ)
107
ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ ΠΣΒΡΤΓΏ ΣΟΤ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ
Μπξνζηά ζην λέν κεγάιν ιάζνο
Οη K. Kαξακαλιήο θαη Γ. Παπαλδξένπ πξέπεη λα ζπζηήζνπλ NAI ζην δεκνςήθηζκα
Υξπζάθεο Ενξδάλνγινπ
Σα Νέα, 07/04/2004
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢ΔΒ. Μπ.: Έλα εμίζνπ εκεηηθφ άξζξν ζηα λέα ηεο 7εο Ώπξηιίνπ 2004
ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ ΢Τ΢ΠΒΕΡΧ΢Δ
Γηα κηα λέα πνξεία ηνπ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ
Γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο παξάηαμεο ηεο Ώλαλεσηηθήο Ώξηζηεξάο
http://www.ananeotiki.gr/readArchives.asp?catID=1&catlgID=1&textID=446
18/02/2005
Μέηξα ηψξα ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ρσξηζκνχ θξάηνπο - Βθθιεζίαο
ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ 524 ΠΟΛΕΣΧΝ
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. .....
1.Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην... 12. Αλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο
13. Αλαληάδεο Γξεγφξεο, πνιηηεηνιφγνο... 55. Γαιαλάθε Ρέα, ζπγγξαθέαο... 55. Γαιαλάθε
Ρέα, ζπγγξαθέαο... 68. Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο, παλ/θφο Πάληεην... 88. Γειβεξνχδε Ρέα,
γισζζνιφγνο... 95. Γεζπνηληάδνπ Βαξβάξα, παλ/θφο, Πάηξα... 112. Διεθάληεο Άγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε» 113. Δκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο... 129. Ενξκπαιά Μπξηψ, λνκηθφο...
134. Ζξαθιείδεο Αιέμεο, παλ/θφο, Πάληεηνλ... 137. Θενδσξίδεο Νάζνο, Διιεληθφ
Παξαηεξεηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ... 139. Θενηνθάο Νίθνο, παλ/θφο Πάληεην...
144. Ενξδάλνγινπ Υξπζάθεο, παλ/θφο... 183. Κάξεο Κψζηαο, δ/ληήο «Απγήο»...
220. Κνςίλε Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο... 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο...
280.
Μέξηνγινπ Αιή.... 340. Παπαγηαλλάθεο Μηράιεο, πξ. Δπξσβνπιεπηήο... 399. Ρεπνχζε
Μαξία, ΑΠΘ... 452. ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο... 523. Φεκκέλνο Γηάλλεο,
θαζεγεηήο 524. Φηκνχιε Βάζσ, ηζηνξηθφο.
108
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Οη πεξηζζφηεξνη ηεο γλσζηήο νκάδαο, Ώλαληαθψλ, βηβιίνπ
ηζηνξίαο, απνινγίαο ειιήλσλ γηα ηε ΢εκπξέληηζα, θαηά ηνπ δήζελ ξαηζηζκφπ ησλ
ειιήλσλ, θηι. ΋ιε ε νκάδα ζηελ δ/λζε
http://www.ananeotiki.gr/readArchives.asp?catID=1&catlgID=1&textID=446 )
81. Γηψξγνο Εσαθεηκίδεο: Γηψξγνο Ησαθεηκίδεο, Γήκαξρνο Ρέληε
΢ηηο εθινγέο ηνπ 1994 εμειέγε Αήκαξρνο Ώγίνπ Εσάλλε Ρέληε. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 1998
επαλεμειέγε Αήκαξρνο Ρέληε απφ ηνλ πξψην γχξν κε ην ζπλδπαζκφ «Κίλεζε Πνιηηψλ
Ρέληε» κε πνζνζηφ 54%, έρνληαο ηε ζηήξημε ηνπ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ θαη ηνπ ΠΏ.΢Ο.Κ.
΢ηηο εθινγέο ηνπ 2002 ππνζηεξίρηεθε μαλά απφ ην ΢ΤΝ. θαη ην ΠΏ.΢Ο.Κ. θαη
επαλεμειέγε κε πνζνζηφ 64% απφ ηνλ πξψην γχξν ησλ εθινγψλ.
ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ ΢Τ΢ΠΒΕΡΧ΢Δ. ΓΕΏ ΜΕΏ ΝΒΏ ΠΟΡΒΕΏ ΣΟΤ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ.
ΑΔΛΧ΢Δ ΏΕΡΒΣΧΝ ΢ΣΔΝ ΣΟΠΕΚΔ ΏΤΣΟΑΕΟΕΚΔ΢Δ -΢ΣΔΝ ΚΠΒ ΣΟΤ
ΕΟΤΛΕΟΤ ΟΕ ΏΠΟΦΏ΢ΒΕ΢
26/06/2005
Βκείο, άλζξσπνη ηεο Ώπηνδηνίθεζεο, πνπ ππεξεηνχκε ηνλ πιένλ δεκνθξαηηθφ,
ζπκκεηνρηθφ ζεζκφ ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο, απνζθνπψληαο ζηελ εγεκνλία ησλ
αξηζηεξψλ θαη πξννδεπηηθψλ αληηιήςεσλ,....
1.Πέηξνο Φηιίππνπ, Πξφεδξνο ΣΒΑΚΝΏ, Αήκαξρνο Καιπβίσλ Θνξηθνχ.... 7. Γηψξγνο
Εσαθεηκίδεο, Αήκαξρνο Ώγ. Εσάλλε Ρέληε....
Μεηαλάζηεο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο
Γηψξγνο Εσαθεηκίδεο- Αήκαξρνο Ώγίνπ Εσάλλε Ρέληε
΢ηελ λέα Βπξψπε θαη ηελ θαηλνχξγηα παγθνζκηνπνηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, ε
δηαπνιηηηζκηθή ζπλεξγαζία θαη ε ζρέζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο είλαη έλα απφ
ηα ζέκαηα αηρκήο.
΋ιεο νη ρψξεο ηεο Βπξσπατθήο Κνηλφηεηαο έρνπλ δερηεί εθαηνκκχξηα κεηαλαζηψλ, είηε
απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (Ώίγππην, Σπλεζία, Ώιγεξία, Μαξφθν…), είηε απφ
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (Ώιβαλία, Ρνπκαλία, ΐνπιγαξία, Πνισλία, πξψελ ΢νβηεηηθή
Έλσζε…)είηε απφ αζηαηηθέο ρψξεο (Παθηζηάλ, Ελδία, Φηιηππίλεο..). .... Σα πνζνζηά
είλαη κελ πνιχ θαιχηεξα απφ ηνλ ειιεληθφ κέζν φξν, απέρνπλ πνιχ φκσο απφ ην λα
θηάζνπκε ζε κηα αλνηρηή, ζχγρξνλε πνιχ-πνιηηηζκηθή θνηλσλία._
109
Οη ππνςήθηνη ηνπ ΢πλαζπηζκνχ
12/09/2006, 16:40
..... ΑΔΜΟΕ ΝΟΜΏΡΥΕΏ΢ ΠΒΕΡΏΕΧ΢
ΏΓΕΟΤ ΕΧΏΝΝΟΤ ΡΒΝΣΔ
ΕΧΏΚΒΕΜΕΑΔ΢ ΓΕΧΡΓΟ΢
ΚΕΝΔ΢Δ ΠΟΛΕΣΧΝ ΡΒΝΣΔ - ζηεξίδεηαη θαη απφ ΠΏ΢ΟΚ
82. ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο:
Καζεγεηήο Θεζκηθήο Οηθνλνκηθήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Saturday, September 24, 2005. Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1. Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ... H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη
δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000 ζθαγηαζζέλησλ
ΤΠΟΓΡΑΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί
Σάζνο Ώβξαληίλεο,... ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο
Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο, Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο,.. Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,..
Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,...
Μαλψιεο Γθαδήο,... Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ,
Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο, Κψζηαο Γέπνο,... Ώιέμεο Δξαθιείδεο,... Υξπζάθεο
Ενξδάλνγινπ, ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο,... Άλλα Καξακάλνπ,... Πέηξνο Κνπλαιάθεο,...
Ώληψλεο Ληάθνο,... Μάλνο Μαηζαγγάλεο,.... Νίθνο Μεγγξέιεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο
Μήιιαο,... Γεψξγηνο Ναθξαηδάο,... Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο,... Λεσλίδαο
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Δ γλσζηή νκάδα
ΠΏ΢ΟΚ. Μέιε Οκάδαο 03 Αεθεκβξίνπ 2007
Γηα ηελ νκάδα εξγαζίαο Β΢ΤΏΝ "Οκάδα γηα ηηο Πνιηηηθέο Θέζεηο" έρνπλ εγγξαθεί νη
παξαθάησ:
110
Apostolidis Emmanouil,... ΏΛΕΐΕΓΏΣΟ΢ ΝΕΚΟ΢,... ΏΝΏΝΕΏΑΔ΢ ΓΕΧΡΓΟ΢,...
ΐΏΛΣΒΝ ΢ΧΣΔΡΔ΢,... ΑΕΠΛΏ ΥΏΡΕΣΕΝΔ,... ΓΒΠΟ΢ ΚΧ΢ΣΏ΢,... ΕΧΏΝΝΕΑΔ΢
΢ΣΏΤΡΟ΢,...
83. Παληειήο Καιατηδίδεο:
DEA Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ ΢νξβφλλεο,Θενιφγνο θαζεγεηήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε Πάξεδξνο ε. ζ. ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ,
Παληειήο Καιατηδίδεο
Πάξεδξνο ε. ζ. ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ,
Ο εζληθηζκφο θαη ε πξνγνλνιαηξία:
δχν εκπφδηα γηα ηνλ επαλεπαγγειηζκφ ηνπ ζεκεξηλνχ Έιιελα
Βηζήγεζε ζην ΢πλέδξην ηνπ Νεαληθνχ Βπηκνξθσηηθνχ Οκίινπ ΢χξνπ, Σήλνο, 8-7-2004
(ππφ δεκνζίεπζε ζηνλ ηφκν: Ο επαλεπαγγειηζκφο ησλ Βιιήλσλ ζήκεξα, έθδ. Ν.Β.Ο.΢.,
΢χξνο, 2005)
Παληειήο Καιατηδίδεο. Πάξεδξνο ε. ζ. ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ελζηηηνχηνπ, ΢πληνληζηήο
ρεηκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Ώθαδεκίαο Θενινγηθψλ ΢πνπδψλ Ε. Μεηξνπφιεσο
Αεκεηξηάδνο
Πνιππνιηηηζκηθή πνιπζξεζθεπηηθή θνηλσλία θαη ην θαηερεηηθφ έξγν ηεο Βθθιεζίαο.
Βηζήγεζε ζηε δηεκεξίδα ζηειερψλ πνηκαληηθνχ έξγνπ ησλ Ε. Μεηξνπφιεσλ
Θεζζαινλίθε, 20-11-2004
Pantelis Kalaitzidis
Pedagogical Institute Associate (Athens). Coordinator of the Academy of Theological
Studies of the Holy Metropolis of Demetrias (Volos)
Providing interfaith and intercultural education*.
Paper presented to the Exploratory Workshop ―Christian-Muslim Relations in 21st
Century‖ Europe
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP),
with the support of the European Science Foundation , Athens, 26-27 November 2004
84. Βιέλε Καιαθάηε:
111
Γξ Ηζηνξίαο–Γηδάζθνπζα ΔΜΠ
Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο-Δζληθφ Ηδξπκα Δξεπλψλ. ΢πλεξγάηεο. ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΖ
ΟΜΑΓΑ | ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢-ΤΛΟΠΟΗΖ΢Ζ ΔΡΓΟΤ | ΠΖΓΔ΢ ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖ΢Ζ΢
.................. Διέλε Καιαθάηε,
Γξ Ηζηνξίαο–Γηδάζθνπζα ΔΜΠ
EΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΣΖ΢ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ΢ ΔΚΠΑΗΓΔΤ΢Ζ΢ 1821-1940
΢χκβνπινο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ ηεθκεξίσζεο. Αξρηηεθηνληθήο. ΢ρεδηαζκφο
θαη πινπνίεζε ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο NEUROSOFT ΑΔ. ...
ΠΔΡΗΟΓΟ΢ 1999-2000
΢ΤΝΣΔΛΔ΢ΣΔ΢
΢πληνληζκφο
Διέλε Καιαθάηε, ΢χκβνπινο αλάπηπμεο εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ ηεθκεξίσζεο
Αξρηηεθηνληθήο
΢ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο NEUROSOFT ΑΔ.
Οξγάλσζε Πεξηερνκέλνπ
Διέλε Καιαθάηε
Δηηέλ Μπαιηκπάξ-Ηκκαλνπέι Βαιιεξζηάηλ «Φπιή Έζλνο Σάμε» (κεηάθξαζε Αγγεινο
Διεθάληεο, Διέλε Καιαθάηε, εθδφζεηο Ο Πνιίηεο, Αζήλα 1991). ΢ην πξψην δνθίκην ηνπ
Μπαιηκπάξ πνπ πεξηιακβάλεη απηφο ν ηφκνο («Τπάξρεη λενξαηζηζκφο;») πεξηγξάθεηαη ε
ζεσξία ηνπ δηαθνξηζηηθνχ ξαηζηζκνχ θαη ε κεηαηφπηζε ησλ ζχγρξνλσλ ξαηζηζηψλ απφ ηελ
θιαζηθή ζεσξία ηεο αληζφηεηαο ησλ θπιψλ.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
....... 1) Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην....... 153) Καιαθάηε Βιέλε, αξρηηέθησλ.....
523) Φεκκέλνο Γηάλλεο, θαζεγεηήο 524) Φηκνχιε ΐάζσ, ηζηνξηθφο
166 ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΏΚΟΕ ΑΔΛΧΝΟΤΝ: ΒΕΜΏ΢ΣΒ ΣΟ ΕΑΕΟ ΒΝΟΥΟΕ ΜΒ ΣΟΤ΢
ΦΟΕΣΔΣΒ΢ ΜΏ΢!
112
1)
Ώγγειίδεο Βκκαλνπήι Πάληεην Παλεπηζηήκην ......44) Καιαθάηε Βιέλε Β. Μ.
Π ... 166) Φπιιά Μαξηάλλα Πάληεην Παλεπηζηήκην.
ΏΝΣΕΠΡΟ΢ΧΠΒΕΏ ΣΒΒ
ΒΠΕ΢ΣΔΜΟΝΕΚΒ΢ ΒΠΕΣΡΟΠΒ΢ ΒΕΑΕΚΟΣΔΣΧΝ
ΏΡΥΕΣΒΚΣΟΝΒ΢ ΜΔΥ/ΚΟΕ
ΚΏΛΏΦΏΣΔ ΒΛΒΝΔ, ΚΏΣΒΡΕΝΔ ΣΧΝΕΏ,……
85. Αψξα Καιιηπνιίηνπ:;;
86. Οξέζηεο Καινγήξνπ:
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1960. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Φπζηθήο,
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γηάλλεο Μπνπηάξεο. Πξσηνβνπιία γηα ηε ζεζζαινλίθε
ΑΕΏΜΒΡΕ΢ΜΏΣΕΚΟΕ ΢ΤΜΐΟΤΛΟΕ ΏΝΏ ΑΕΏΜΒΡΕ΢ΜΏ
....... Β΄ ΑΕΏΜΒΡΕ΢ΜΏ
1 Ώλησλίνπ Ώληψληνο ηνπ Εσάλλε . 2 Αεκεζηάλνπ Καηίλα (Καίηε) ηνπ Ώζαλαζίνπ
3 Ανχκπεο Πέηξνο ηνπ Εάζνλνο . 4 Διηάδεο Εσάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
5 Καινγήξνπ Οξέζηεο ηνπ Εσάλλε
Πνηνί είλαη νη "1.000"
Εδνχ πνηνί απνηεινχλ ην ηειεπηαίν θπβεξλεηηθφ ραξηί θφληξα ζην θίλεκα πνπ κεηξάεη
πιένλ θνληά έλα ρξφλν ζπλερνχο παξνπζίαο….
Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,… Ώλαληάδεο Γξεγφξεο Παλεπηζηήκην
ΏηγαίνπΏπνζηνιίδνπ ΐελεηία Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,… Γαδή Έθε
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,… Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ,..
Καινγήξνπ Οξέζηεο Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,..
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
113
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
Παξαθνινπζνχκε κε αλεζπρία ηελ επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηε θαη ηδενινγηθά ρξσκαηηζκέλε
αληίδξαζε πξνο ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηεο ΢Σ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. Δπεηδή
ππεξαζπηδφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, ζην πιαίζην
ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκηηή θαη επνηθνδνκεηηθή ε θξηηηθή, δεηνχκε ην βηβιίν λα παξακείλεη ζηα
ζρνιεία θαη λα αμηνινγεζεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαθαλείο,………….
Τπνγξαθέο
… 2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη
Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,… 9. Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Βπίθνπξνο
Καζεγεηήο, Σκήκα ΐαιθαληθψλ, ΢ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο… 19. Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,… 21. Ώλαληάδεο Γξεγφξεο, Βπίθνπξνο
Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Aηγαίνπ,…
26. Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο
Βθπαίδεπζεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,… 38. ΐαιληέλ ΢σηήξεο,
Βπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Βιεχζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ ΐξπμειιψλ ΢ηέιερνο
Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο,…
46. ΐεληνχξα Λίλα, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα
Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,… 55.
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, Ώλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο &
Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,… 61. Γαδή Έθε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Εζηνξηθφο,
Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο,… 72. Γηαλνπιφπνπινο Γηάλλεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο
θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,… 78. Γθνπξηζνγηάλλε Μειίηηα, αξρηηέθησλ,…
80. Γνπζέηεο Αηνλχζεο,… 91. Αηβάλε Λέλα, Aλαπιεξψηξηα Kαζεγήηξηα Nεφηεξεο
Iζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,… 95. Ανμηάδεο Κχξθνο, Ώλαπιεξσηήο θαζεγεηήο,
Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, 96.
Αξαγψλα Θάιεηα, Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο
θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,… 107. Δξαθιείδεο Ώιέμεο.
Καζεγεηήο Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην,… 127. Καινγήξνπ Οξέζηεο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα
Φπζηθήο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,… 134. Καξακάλνπ Άλλα , η.
Βπξσβνπιεπηήο,… 179. Κνπινχξε Υξηζηίλα, Καζεγήηξηα Νεφηεξεο Εζηνξίαο, Σκήκα
Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,… 203. Ληάθνο
Ώληψλεο, Καζεγεηήο Νεφηεξεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,… 223. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, Σκήκα Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ
Οηθνλνκηθψλ ΢πνπδψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,… 353. Ρίθε ΐαλ
Μπνχζρνηελ, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,… 449. Botsi
Elena, Dr., Soziologie - Universität Konstanz 450. Groutsis Dimitria, Lecturer, Faculty
of Economics and Business, NSW Australia 451. Van Dyck Karen, Program in Hellenic
Studies, Classics Department, Columbia University 452. Doukas A. Kimon.,
Καζεγεηήο, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia University
87. ΐαζίιεο Κάιθαο:
114
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1953. Δίλαη θαζεγεηήο θηινζνθίαο ζηε Φηινζνθηθή ΢ρνιή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηεπζχλεη ην πεξηνδηθφ Τπφκλεκα ζηε θηινζνθία θαη ηε
ζεηξά "Αξραίνη Έιιελεο Φηιφζνθνη" ησλ εθδφζεσλ ΠΟΛΗ΢.
Ίδξπζε νκίινπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη παξέκβαζεο γηα ηελ 'Ώξηζηεξά ΢ήκεξα' (ΏΡ΢Δ)
14-7-2006
Γίλνπκε ζήκεξα ζηε δεκνζηφηεηα έλα θείκελν κε βάζε ην νπνίν ηδξχεηαη φκηινο
πξνβιεκαηηζκνχ θαη παξέκβαζεο γηα ηελ Αξηζηεξά ΢ήκεξα (ΑΡ΢Ζ)........
Ηδξπηηθή δηαθήξπμε
΋ζνη θαη φζεο θηλεηνπνηεζήθακε θαηά θαηξνχο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο αλαλεσηηθήο
αξηζηεξάο (ΑΑ), νξγαλσκέλνη ζε δηάθνξα ζρήκαηα ή θαη αλέληαρηνη, δηαπηζηψλνπκε ζήκεξα
κηαλ αλεζπρεηηθή ππνρψξεζε ηεο απήρεζεο ησλ ηδεψλ ηεο θαη κηα κείσζε ηεο πνιηηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο....
Αληηζέησο, έλα κεηαξξπζκηζηηθφ πνιηηηθφ ζρέδην είλαη φζν πνηέ άιινηε αλαγθαίν θαη εθηθηφ.
Aπαηηεί ζπγθιίζεηο πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, εθείλσλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ
ζνζηαιηζκνχ, ηνπ πξννδεπηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο νηθνινγηθήο εγξήγνξζεο, ηνπ
θεκηληζκνχ, ηνπ επξσπατζκνχ θαη ηνπ λένπ δηεζληζκνχ, πνπ δηεθδηθεί κηα πνιηηηθά
δηεπζπλφκελε, θνηλσληθά ζπλεθηηθή θαη νηθνινγηθά ζπκβαηή παγθνζκηνπνίεζε…..
Σα ηδξπηηθά κέιε:
Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα, Παλεπηζηεκηαθφο / Ώιβαλφο Γηψξγνο, ΢πλδηθαιηζηήο,
Ώληηπξφζσπνο. Οκνζπνλδίαο Βξγαδνκέλσλ ΤΠΠΟ / Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία,
Παλεπηζηεκηαθφο / Ώλδξένπ Κψζηαο, Μεραλνιφγνο Μεραληθφο / Ώλεςεηάθεο Ώληψλεο,
Πνιηηηθφο Μεραληθφο / Ώλησληάδεο Πξφδξνκνο, Καζεγεηήο ΒΜΠ / Ώλησλίνπ Γηάλλεο,
Βθπαηδεπηηθφο, Αηδάθησξ Εζηνξίαο / Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα
ΏΠΘ / Ώξακπαηδήο Θφδσξνο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ / ΐιαβηαλφο Υάξεο,
΢πγγξαθέαο, Αηεπζπληήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Πνίεζε» / ΐνγηαηδή ΢νθία, Φηιφινγνο /
ΐνπδνχξεο Κψζηαο, Πνιηηηθφο Μεραλθφο- Ώληηδήκαξρνο Υαιάζηξαο / Γαιαλνπνχινπ
Βιεσλφξα, Φηιφινγνο / Γαζπαξάηνο Σάθεο, Βπηρεηξεκαηίαο / Γεσξγάηνο Γεξάζηκνο,
Φηιφινγνο κέινο Ώttac/Hellas / Γεσξγφπνπινο Ώιέθνο, Καζεγεηήο Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο ΏΠΘ / Γηαιή Γσή, Αηθεγφξνο / Γηαγηδφγινπ Αεκήηξεο, Παλεπηζηεκηαθφο
ΏΠΘ / Γθφγθνγινπ ΐαζίιεο, Γηαηξφο / Γθνπηδακάλεο Κψζηαο, Ώληηπξνεδξνο ΒΚΏ,
κέινο Αηνίθεζεο Γ΢ΒΒ / Γνχλαξεο Κψζηαο, Αηθεγφξνο/ Αεκεηξηάδεο Αεκήηξηνο,
Βθπαηδεπηηθφο/ Γαθεηξίνπ Ώρηιιέαο, Ννκηθφο / Γδνχθνπ Αέζπνηλα, Υεκηθφο Μεραληθφο,
Βθπαηδεπηηθφο / Γνπλαιήο ΐαζίιεο, Μεραλνιφγνο-ειεθηξνιφγνο / Θενδσξίδεο
Αεκήηξεο, Εδησηηθφο Τπάιιεινο / Θενδσξίδεο Πέηξνο, Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο /
Καγηαιήο Σάθεο, Καζεγεηήο ΒΏΠ / Καιιηπνιίηε Αψξα, Φηιφινγνο /
Κάιθαο
ΐαζίιεο Καζεγεηήο ΏΠΘ / Κάππαο ΐαζίιεηνο, Γεσηερληθφο / Καξαβαζίιε Ρίηα,
Ώξρηηέθησλ-Πνιενδφκνο / Καξαγηψξγνπ-Καξαγθνπιέ Ββίηα, Βθπαηδεπηηθφο /
Καξακπνπγηνχθνγινπ ΢άκε, Αεκνζηνγξάθνο / Καξδάζεο ΐαζίιεο, Καζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο / Καζηάλε Βιέλε, Δζνπνηφο / Κειατδίηεο Ξέλνο, Εδησηηθφο
Τπάιιεινο / Κειιίδεο Κπξηάθνο, Αάζθαινο / Κεζκεηδήο Ώληψλεο, Υεκηθφο / Κηληή
115
ΐάζσ, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ππεχζπλε πεξηνδηθνχ Cogito / Κνξσλάθνο
΢αξάληεο, Βθδφηεο / Κνχβειαο Διίαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ /
Κνπξνπδίδεο ΢άθεο, Αηεπζπληήο Πεξηνδηθνχ «Ααίκσλ ηεο Οηθνινγίαο» / Κνπξνπληψηεο
Υξίζηνο, Παλεπηζηεκηαθφο/ Κνπηαιηαλφο Θεκηζηνθιήο, Γεσηερληθφο/ Κπξηαθνχ
Γξεγφξεο, Ώξραηνιφγνο / Κπξηάηαο Αεκήηξεο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο /
Λαιέλεο Κψζηαο, Πνιενδφκνο-΢πγθνηλσληνιφγνο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιία /
Λακπξηλίδεο Λφεο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο / Ληβαδάο ΢ηαχξνο,
Μεραλνιφγνο-ειεθηξνιφγνο / Ληβέξεο Πάλνο, Μεραληθφο / Λνπθάο Αεκήηξεο
Βξεπλεηήο / Λνπινχδεο Λεσλίδαο, Ώληηπξχηαλεο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ /
Λχθνπ ΢νθία, Αηθεγφξνο/ Λπθνχδεο ΢πχξνο, Ννκηθφο / Μάγθιαξεο ΐαζίιεηνο,
Καζεγεηήο ΒΜΠ / Μαθαηζψξεο Γηάλλεο, Μεραλνιφγνο-Διεθηξνιφγνο / Μακαιάθε
Ώπγή, ΐηνιφγνο -Βξεπλήηξηα Ελζηηηνχηνπ Παζηέξ / Μαληαδάθεο 'Ώγγεινο,
Βθπαηδεπηηθφο / Μαληαίνο Κψζηαο, Αηθεγφξνο / Μαξίλνπ Βιέλε, Οδνληίαηξνο /
Μαξίλνπ Αέζπνηλα, Ώξρηηέθησλ / Μαξψηε Βιηζάβεη, ΢χκβνπινο Σνπηθήο Ώλάπηπμεο /
Μαζηξαληψλεο Σάθεο, Υεκηθφο Μεραληθφο / Μήιηαο Γηψξγνο, Οηθνλνκνιφγνο /
Μεηζφπνπινο Ώλδξέαο, Πνιηηηθφο Μεραλθφο / Μηραειίδεο Υξίζηνο, Γηαηξφο /
Μηραιέιεο Πάλνο, Nνκηθφο / Μπαιάθαο Γηάλλεο. Πνιηηηθφο Μεραληθφο / Μπαιή Κάθε,
Αεκνζηνγξάθνο / Μπαηήο Παλαγηψηεο, Σξαπεδηθφο / Μπαράξαο Αεκήηξεο, Εζηνξηθφο /
Μπνπφο Κψζηαο, Γσγξάθνο / Μπνπξλφβα Βπγελία, Παλεπηζηεκηαθφο / ΝηθνιαΎδεο
Γξεγφξεο Γεσηερληθφο-ΓΓ Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Γεσπφλσλ / Νηάθνπξε Ρφε, Α΢
ΒΝΕΏΝ / Ξαλζφπνπινο Παζράιεο, ΢θελνζέηεο / Παιαηνιφγνο Υξίζηνο, Γξακκαηέαο
ΚΒΑΚΒ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο / Παλαγησηφπνπινο Παχινο, Κηελίαηξνο / Πάληδαιεο
Νίθνο, Υεκηθφο Μεραληθφο / Παπαγεσξγίνπ ΢ηέθαλνο, Καζεγεηήο Παληείνπ /
Παπαγηαλλάθεο Μηράιεο, Οηθνλνκνιφγνο η. Βπξσβνπιεπηήο / Παπαγηαλλάθεο
Λεπηέξεο, Καζεγεηήο ΒΜΠ / Παπαδάθε Βιίδα, Αεκνζηνγξάθνο / Παπαζαλαζίνπ
Ώζαλάζηνο, Οηθνλνκνιφγνο / Παπαζενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο /
Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο, Φηιφινγνο / Παπατσάλλνπ Υαξά, ΐηνρεκηθφο / Παπατσάλλνπ
Νίθνο, Ώξρηηέθησλ / Παπακίρνο Νίθνο, Καζεγεηήο Πνιπηερλείνπ ΏΠΘ / ΠαπακίρνοΥξνλάθεο Πάξηο Εζηνξηθφο / Παππάο Κψζηαο Υεκηθφο Μεραληθφο / Πεηξίδεο
Αεκήηξεο, Σνπνγξάθνο Μεραληθφο / Πνπιάθεο Κψζηαο, Μαζεκαηηθφο / Πνπινπθηζή
Ώλζνχια, ΐηβιηνπψιεο / Πξνθνπάθεο Γηψξγνο, Υεκηθφο Μεραληθφο / Ρεπνχζε Μαξία,
Καζεγήηξηα ΏΠΘ / Ρνχβαιεο Ώγγεινο, Οηλνιφγνο-Οηλνπνηφο / ΢ακπαηαθάθεο Μηράιεο,
Οδνληίαηξνο Β΢Τ / ΢θάγηαλεο Παληειήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο /
΢πηηζέξεο Νίθνο, Αεκνζηνγξάθνο / ΢ηακαηνπνχινπ Ώζεκνχια, ΔιεθηξνιφγνοΜεραληθφο / ΢ηεξγηάδεο Γηάλλεο, Ώξρηηέθησλ / ΢ηνγηάλλνο Ώιέθνο, Βθπαηδεπηηθφο /
΢ηξαγαιηλφο Ώπφζηνινο, Εδησηηθφο ππάιιεινο / ΢ηπιηαλίδεο Γηψξγνο Διεθηξνιφγνο
Μεραληθφο / ΢ρηλά Καηεξίλα, Αεκνζηνγξάθνο / Σδαλεηή Βχε, Ώξρηηέθησλ / Σδαλεηήο
Μάλνο, Μεραλνιφγνο-Διεθηξνιφγνο / Σξατθφξνο ΐαζίιεο, Γηαηξφο / Σξηαληαθπιιίδεο
Μηράιεο, Ννκηθφο / Σξηαληαθχιινπ Σάθεο, Έκπνξνο / Σζάγθνο ΢ηαχξνο, Μεραλνιφγνο
Διεθηξνιφγνο / Σζαληίιεο Κψζηαο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο / Σζειέληεο ΐαζίιεο,
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο / Σζηιήξαο Ώλδξέαο Πνιηηηθφο Μεραληθφο,
Βθδφηεο πεξηνδηθνχ «Σν Αφληη» / Πάηξα Σζηηήινπ ΢φληα, Παλεπηζηεκηαθφο /
Σζνχθαιεο Νίθνο, Αηθεγφξνο / Σζνπθαιίδεο Γηάλλεο, Φπζηθφο / Φαζνχιαο Γηάλλεο,
Οηθνλνκνιφγνο / Φηιίλε 'Ώλλα, Ώξρηηέθησλ / Φξαληδή Μαξία, Ώξρηηέθηνλαο /
Υαιαδσλίηεο Αεκήηξεο, Οδνληίαηξνο / Υακπίπ Νηηιέθ, Κνηλσληνιφγνο /
Υαηδεβαζηιείνπ ΐαγγέιεο, Κξηηηθφο Λνγνηερλίαο / Υαηδφπνπινο Υξήζηνο
Τπεξλνκάξρεο Ρνδφπεο-Έβξνπ / Φχιινο ΢ηάζεο, Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
116
88. Μαξθέιια Καλδπιάθε:
Δκ/λία: 18.11.2003 11:12 Οξηζηηθνπνηέηηαη ζήκεξα ε εθινγηθή ζπλεξγαζία ηνπ
ΠΏ΢ΟΚ κε ηελ ΏΒΚΏ, θαηά ηε ζπλάληεζε ηνπ γξακκαηέα ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο
Μηράιε ΥξπζνρνΎδε κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο θίλζεζεο, πθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ, Νίθνπ
Μπίζηε....
Αηαξξνέο
--------΢ην κεηαμχ, ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Ώλαλεσηηθή Βθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε ηεο
Ώξηζηεξάο (ΏΒΚΏ) αλαθνίλσζαλ 21 ζηειέρε ηεο. Βίρε πξνεγεζεί ε δηαγξαθή ησλ δχν
ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ δηαθσληψλ, ησλ Θ. Γεσξγαθφπνπινπ θαη Π. Καηζαξνχ.
Πξφθεηηαη γηα ηνπο: Αεκήηξεο Γηαηδφγινπ, Βχε Αειεπέηξνπ, Βηξήλε Γνξκπαιά, Υάξεο
Κνκπνιίηεο, Μαξίλα Κνληνεηδή, Μαξθέιια Καλδπιάθε, Κψζηαο
Κνπηζνκπηέιεο, Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Θαλάζεο Μαρηάο, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ, Νίθνο
΢ηκφπνπινο, Αεκήηξεο ΢θνπξέιινο, Ώξζέλεο ΢ηαπξίδεο, Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ,
Αεκήηξεο Φσηφπνπινο, Ώληψλεο Υειηδψλεο, Γηάλλεο Καξαθάζεο, Γηάλλεο
Κεξακεηζήο, Λάθεο Παξζελφπνπινο, Ώκαιία Σαλδξία θαη Γηψξγνο Σνπξιίδεο.
ΏΝΟΕΥΣΔ ΒΠΕ΢ΣΟΛΔ πξνο ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ. [11.10.03]
Ζ ΑΔΚΑ είλαη ζε θξίζε.... ΢πλερίδνπκε λα πνξεπφκαζηε ζηνπο δξφκνπο ηεο
εθζπγρξνληζηηθήο θαη κεηαξξπζκηζηηθήο, αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο.
Σν θείκελν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ:
1) Θαλάζε Γεσξγαθφπνπιν 2) Αεκήηξε Γηαηδφγινπ 3) Βχε Αειεπέηξνπ
4) Βηξήλε Γνξκπαιά 5) Σάθε Καηζαξφ 6) Υάξε Κνκπνιίηε 7) Μαξίλα Κνληνεηδή
8) Μαξθέιια Καλδπιάθε 9) Κψζηα Κνπηζνκπηέιε 10) Μάλν Μαηζαγγάλε
11) Θαλάζε Μαρηά 12) ΐαζίιε ΢αθειιαξίνπ 13) Νίθν ΢ηκφπνπιν
Αεκήηξε ΢θνπξέιιν 15) Ώξζέλε ΢ηαπξίδε 16) Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ
14)
17) Αεκήηξε Φσηφπνπιν 18) Ώληψλε Υειηδψλε
Σν θείκελν ζηεξίδνπλ, επίζεο, ηα κέιε ηεο πξψηεο [θαη ηδξπηηθήο] ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ
[2000-2003]:
19) Γηάλλεο Καξαθάζεο 20) Γηάλλεο Κεξακεηζήο 21) Λάθεο Παξζελφπνπινο
22) Ώκαιία Σαλδξία 23) Γηψξγνο Σνπξιίδεο
117
89. Διίαο Καλέιιεο:
Δίλαη δεκνζηνγξάθνο θαη θξηηηθφο θηλεκαηνγξάθνπ. Γξάθεη ζηελ εθεκεξίδα Σα Νέα. Δίλαη
επίζεο ζην ξαδηνζηαζκφ ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο 9,84
'Υξπζνπεγή': ε εκπξνζζνθπιαθή ηεο 'δεμηάο ηνπ Κπξίνπ' (Γ') / ησλ Διία Καλέιιε θαη
΢ηέιηνπ ΐξαδέιιε
16-03-2005
΢χληνκα απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ησλ ηξηψλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο Υξπζνπεγήο.
«(Οη Βπξσπαίνη) δελ καο ζέινπλ κεγάινπο. Πνιέκεζαλ γη' απηφ ηε Μεγάιε Εδέα θαη
αξλνχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα δίθαηα αηηήκαηά καο»
Υξηζηφδνπινο, «Βιιελνξζφδνμε απηνζπλεηδεζία», ζει. 6
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1. Greek
Γέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα.... H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε θαη
ζπγγλψκε λα δεηήζεη δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000 ζθαγηαζζέλησλ θαη λα
απαηηήζεη λα.....
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί.
Σάζνο Ώβξαληίλεο,... ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο
Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο, Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο,.. Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,..
Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,...
Μαλψιεο Γθαδήο,... Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ,
Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο, Κψζηαο Γέπνο,... Ώιέμεο Δξαθιείδεο,...,... Υξπζάθεο
Ενξδάλνγινπ, ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο,... Διίαο Καλέιιεο ,...Άλλα Καξακάλνπ,...
Πέηξνο Κνπλαιάθεο,... Ώληψλεο Ληάθνο,... Μάλνο Μαηζαγγάλεο,.... Νίθνο Μεγγξέιεο,
Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο,... Γεψξγηνο Ναθξαηδάο,... Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο,...
Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
118
Νίθνο Ώιηβηδάηνο,…. Γηψξγνο ΐαξεκέλνο,…. Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο
Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,… Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλνπιφπνπινο,… Νίθνο Αήκνπ,.... Ώιέμεο Δξαθιείδεο,.. Διίαο Καλέιιεο,...
Ώληψλεο Ληάθνο,… Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο,.. Σάζνο Σέιινγινπ,… Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο,..
22/11/2007 ΢πλέληεπμε ηνπ Ώι.Ώιαβάλνπ ζηνλ Ρ/΢ "Ώζήλα 9,84" (΢η. Καζηκάηεο- Δι.
Καλέιεο)
Tuesday, May 8, 2007 Έθζεζε ρσξίο ηίηιν ελαληίνλ ηεο ινγνθξηζίαο
Σν έξγν ηνπ νπνίνπ ε πξνβνιή δηαθφπεθε κε απαξάδεθηα βίαην ηξφπν απφ ηελ αζηπλνκία
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο «Η syghroni elliniki skini» ζην πιαίζην ηεο Art Athina
ζπληαηξηάδεη δπν δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο. Απφ ηε κία ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εζληθψλ
ζπκβφισλ....Τπνγξάθνπλ
Κψλζηαο... Διίαο Καλέιιεο...
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ <<έξγν>> απλαλ... δεζπνηλίδνο ππφ
ηνπο ήρνπο ηνπ ειιεληθνχ (πξνο ζενχ φρη ηνπξθηθνχ , γηαηί ζα είρακε πφιεκν) εζληθνχ
χκλνπ).
90. Παληειήο Κάπξνο:
Καζεγεηήο ΔΜΠ, ΢ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ,
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, 1954, παληξεκέλνο, 2 παηδηά, Γηπισκαηνχρνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο
ΔΜΠ Μεραληθφο ΔΜΠ (1977) - DEA Economics, ENSAE and INSTN, Paris - DEA
Operations Research, University Dauphine, Paris - DEA Informatics, University Dauphine,
Paris - PhD Doctorat d' Etat es Sciences Mathematiques, University Pierre et Marie Curie VI,
Paris (1983)
Ώζήλα, 20 ΢επη. 2004 Αειηίν Σχπνπ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΏΝΏΠΣΤΞΔ΢
Γξαθείν Σχπνπ θαη Αεκνζίσλ ΢ρέζεσλ
Ο ππνπξγφο Ώλάπηπμεο, Αεκήηξεο ΢ηνχθαο έθαλε, ζήκεξα 20/09/04, απνδεθηή ηελ
παξαίηεζε ηνπ θαζεγεηή θ. Παληειή Κάπξνπ απφ ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο Βλέξγεηαο......
Αεπηέξα 5 Φεβξνπαξίνπ 2007
Ζ πξνζπάζεηα ησλ 1000 είλαη έλα κεγάιν θαηαζθεχαζκα ησλ ΜΜΔ θαη ηεο Γηαλλάθνπ.
Καηαξρήλ απηνί νη 1000 δελ είλαη απφ ηελ ίδηα νκάδα. Πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο
119
ηδενινγηθνχο ρψξνπο θαη δελ έρνπλ θαζφινπ ηηο ίδηεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηα
Παλεπηζηήκηα. Έρεη γίλεη δειαδή κία κπαθαιίζηηθε πξφζζεζε δηαθφξσλ νκάδσλ γηα λα.......
Τπέγξαςαλ
Farrington Andrew Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο,... Ώιηβηδάηνο Νίθνο
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ώλαληάδεο Γξεγφξεο Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ,... Ώπνζηνιίδνπ
ΐελεηία Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Γαδή Έθε Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο,... Γεσξγηάδνπ ΐαζηιηθή Πάληεην Παλεπηζηήκην,... Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ,... Αξαγψλα Θάιεηα Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Εσαθεηκίδεο Π.Κ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Κάπξνο Παληειήο,... Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν,...
Κνπινχξε Υξηζηίλα Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,... Ληάθνο Ώληψλεο Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ,... Μαηζαγθάλεο Μάλνο Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ρεπνχζε Μαξία
Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... Φπρνγηφο Αεκήηξεο Πάληεην
Παλεπηζηήκην.
91. ΢πχξνο Καξάβαο:
Εζηνξηθφο, Σκήκα Κνηλ. Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο, Μπηηιήλε
20-24 Ώπξηιίνπ 2007.
Σα Ώξρεία ΢χγρξνλεο Κνηλσληθήο Εζηνξίαο (Ώ΢ΚΕ) ζαο πξνζθαινχλ....
Πέκπηε 28 Ννεκβξίνπ 2002. ΍ξα 18:30
ΚΟΕΝΧΝΕΚΒ΢ ΢ΤΓΚΡΟΤ΢ΒΕ΢ ΚΏΕ Ε΢ΣΟΡΕΟΓΡΏΦΕΚΒ΢ ΣΒΚΜΔΡΕΧ΢ΒΕ΢.
΢πχξνο Καξάβαο, Πξφμελνη θαη Μεηξνπνιίηεο ζηε Μαθεδνλία: ε πεξίπησζε ηνπ
Παξζελίνπ Πνιπαλήο (1900-1907)
Πέκπηε 12 Αεθεκβξίνπ 2002. ΍ξα 18:30
΢ΣΡΏΣΒΤ΢Δ, ΕΑΒΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΠΏΓΏΝΑΏ. Πξφεδξνο: Νίθνο Ώιηβηδάηνο
.......................
΢πχξνο Καξάβαο "Σν παιίκςεζην ησλ αλακλήζεσλ ηνπ θαπεηάλ Ώθξίηα" (πεξ. Σα
Εζηνξηθά, η.31, Αεθ.1999). Δ θαηαζθεπή ηεο "εζληθά νξζήο" ηζηνξηνγξαθίαο ηνπ
Μαθεδνληθνχ Ώγψλα, κέζα απφ ηελ πιαζηνγξάθεζε ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ελφο
γλσζηνχ καθεδνλνκάρνπ απφ ηα εληεηαικέλα θξαηηθά ηδξχκαηα.
120
« Δ Γελνθηνλία ηεο κλήκεο. Έλα εγρείξεκα θαζνιηθήο αλαζεψξεζεο
Αεκνζηεχζεθε απφ yiorgoskarabelias ζην Ώχγνπζηνο 30, 2007
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν -δηφηη έρνπλ επηζσξεπηεί αλαξίζκεηα ζηνηρεία απφ φια ηα πηζαλά
εξεπλεηηθά πεδία- θαλέλαο ζνβαξφο επηζηήκνλαο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην γεγνλφο
πσο ν λεψηεξνο ειιεληζκφο αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη κεηά ηνλ 11ν αηψλα θαη πσο ην χζηεξν
βπδαληηλφ θξάηνο απνηειεί ηελ πξψηε θξαηηθή έθθξαζή ηνπ. Καλείο δελ κπνξεί λα
ακθηζβεηήζεη ηελ απνηθηαθή ζρέζε κεηαμχ Λαηίλσλ θαη Βπδαληηλψλ.
Μπνξεί λα δψζεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ζε φια απηά θαη λα επηζεκάλεη πσο ν έλαο ή ν
άιινο ηζηνξηθφο ηνλίδεη νξηζκέλα ζηνηρεία ελψ ππνβαζκίδεη άιια. Αιιά δελ κπνξεί λα
αξλεζεί ηα ίδηα ηα γεγνλφηα. Καη φκσο, γηα ηνλ ΢πχξν Καξάβα, ν Παπαξξεγφπνπινο
αγσληά γηα ην έζλνο ηνπ, γηα ην έζλνο θξάηνο πνπ νξακαηίζηεθε θαη ν ίδηνο ην πξνίθηζε
κε ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα ηζηνξηθνχ βίνπ». Ο εηζεγεηήο δελ επηζπκεί λα απνδείμεη εάλ
είλαη εζθαικέλε ή φρη ε αληίιεςε ηεο «ζπλέρεηαο», αιιά ζεσξεί δεδνκέλν ηνλ
«εζληθηζηηθφ» ηεο ραξαθηήξα - θαη πψο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη, αθνχ
ππνζηεξίδεη ηε… ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ!
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο....... Δίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο.
1) Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 244)
Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303)
Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε
Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο
Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,
92. Λεσλίδαο Καξαθαηζάλεο:
Αηαδξνκέο ηεο Σαπηφηεηαο : Ώπφ ηε δπηηθή Θξάθε ζην Γθάδη
121
Ώλαζηνραζκνί θαη ζπγθξνχζεηο ζηε δηακφξθσζε ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ. Δ
πεξίπησζε ησλ ηνπξθφθσλσλ κνπζνπικάλσλ ζην Γθάδη.
Βηξήλε Ώβξακνπνχινπ, Λεσλίδαο Καξαθαηζάλεο. Ώζήλα 2001
ΒΤΡΧΠΏΕΚΟ΢ ΑΕΏΛΟΓΟ΢ ΓΕΏ ΣΔ ΜΒΣΏΝΏ΢ΣΒΤ΢Δ.
Δ Έλσζε γηα ηα Αηθαηψκαηα ηνπ Ώλζξψπνπ θαη ην Κέληξν Βξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ
Οκάδσλ απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα δεηήκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ
δηθαησκάησλ πνπ δηαθπβεχνληαη ζην πιαίζην ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Με επίθεληξν απηφ ην ελδηαθέξνλ, ε Έλσζε
θαη ην ΚΒΜΟ ζπκκεηέρνπλ σο εζληθνί εηαίξνη ηεο νξγάλσζεο Migration Policy Group
ζην πξφγξακκα European Migration Dialogue (Βπξσπατθφο Αηάινγνο γηα ηε
Μεηαλάζηεπζε).
Σειέθσλν : 210 7289718, Σειέθσλν 2 : 210 2289854, Email : [email protected]
Τπεχζπλνο : Μίιηνο Παχινπ, Τπεχζπλνο 2 : Βηξήλε Ώβξακνπνχινπ
Τπεχζπλνο 3 : Λεσλίδαο
Καξαθαηζάλεο
ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΧΝ ΟΜΏΑΧΝ
(ΚΒΜΟ) 19.15-19.30.
΢άββαην 16 Αεθεκβξίνπ. Ώκθηζέαηξν ΢άθεο Καξάγησξγαο 2νπ νξφθνπ
<<Αξάζεηο θαη αλαδξάζεηο. Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ., εηεξφηεηα θαη ην πξφβιεκα ηεο
αληηπνιηηηθήο>>.
Λεσλίδαο Καξαθαηζάλεο
Σν 2004 ν Ώληψλεο Κνπηζνχκπαο καδί κε ηελ ΢έιβα Μαλθξεληίλε, ηελ Βιηζάβεη
Υαηδεπαλαγηψηνπ θαη ηνλ Λεσλίδα Καξαθαηζάλε, ηδξχνπλ ηελ Βηαηξεία
Βπηζηεκνληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Παξέκβαζεο, ―Βληξνπία‖ πνπ ηνλ ίδην ρξφλν
εγγξάθεηαη ζην κεηξψν ησλ ΜΚΟ ηνπ ΤΠ.ΒΞ.
Pavlou,Miltos; Avramopoulou,Irini ; Karakatsanis,Leonidas (September 2005)
Δπίθαηξε ζπδήηεζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε
Δπίθαηξε ζπδήηεζε γηα ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε: Μία έθδνζε γηα ην δεκφζην δηάινγν
ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε , φπνπ απφ ηελ Διιάδα ζπκκεηέρνπλ νη: Μίιηνο
Παχινπ, Δηξήλε Αβξακνπνχινπ θαη Λεσλίδαο Καξαθαηζάλεο. Σν άξζξν απνηειεί κέξνο
κηαο ζεηξάο 16 άξζξσλ απφ αληίζηνηρεο ρψξεο.
122
΢ Τ Ν Β Α Ρ Ε Ο:
Αηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ κεηνλνηηθνχ θαη κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ:
ε ειιεληθή ζπγθπξία κεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ
Με αθνξκή ηα δέθα ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ Βξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ
Οκάδσλ .
15-17 Αεθεκβξίνπ 2006, Ώκθηζέαηξν «΢άθεο Καξάγησξγαο». ΠΏΝΣΒΕΟ
ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟ – Λεσθ. ΢πγγξνχ, Ώζήλα
10ε ΢πλεδξία: Αεκφζηνο ιφγνο θαη πνιηηηθή θνπιηνχξα
19:15-19:30 «Αξάζεηο θαη αλαδξάζεηο. Κνηλσλία πνιηηψλ, εηεξφηεηα θαη ην πξφβιεκα
ηεο αληη-πνιηηηθήο» Λεσλίδαο
Καξαθαηζάλεο
93. 'Aλλα Καξακάλνπ:
Σέσο επξσβνπιεπηήο, ηέσο ππάιιεινο ΟΣΒ, ζπλδηθαιίζηξηα, θεκηλίζηξηα
Ώ. Καξακάλνπ:" Εζφηεηα ησλ θχισλ παληνχ θαη φρη κφλν ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο"
10 ΢επηεκβξίνπ 2003
Αεκφζην δηάινγν κε ζέκα ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, πέξαλ ηνπ ρψξνπ
εξγαζίαο, δηνξγαλψλεη ηελ Σεηάξηε, 10 ΢επηεκβξίνπ 2003, ζηηο ΐξπμέιιεο ε Βπηηξνπή
Γπλαηθψλ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ππφ ηελ πξνεδξία ηεο επξσβνπιεπηνχ ηνπ
ΠΏ΢ΟΚ θαο Aλλαο Καξακάλνπ θαη κε ζπκκεηνρή ηεο Βπηηξφπνπ θαο Aλλαο
Αηακαληνπνχινπ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ απφ φιε ηελ Βπξσπατθή Έλσζε.
ΤΠΟΜΝΔΜΏ: Ώλλαο Καξακάλνπ πξνο Τπνπξγφ Παηδείαο
Ώζήλα, 20 Εαλνπαξίνπ 2004
Πξνο: θν Πέηξν Βπζπκίνπ
Τπνπξγφλ Βζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
Θέκα: Βθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα νκνθπινθίισλ
...........................
ΏΝΏΓΝΧΡΕ΢Δ ΠΟΛΕΣΕΚΧΝ ΑΕΚΏΕΧΜΏΣΧΝ ΢ΣΟΤ΢ ΜΒΣΏΝΏ΢ΣΒ΢
123
................................. Δ θπξία Καξακάλνπ, επαλέιαβε ηελ ζέζε ηεο ΢νζηαιηζηηθήο
Οκάδαο γηα πιήξε αλαγλψξηζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζε φζνπο έρνπλ ζπκπιεξψζεη 5
ρξφληα λφκηκεο παξακνλήο ζηελ Βπξσπατθή Έλσζε, ζεσξψληαο.....
Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαςεχζεηο ηεο ίδηαο ηεο θπξίαο Καξακάλνπ, ε ππφζεζε
εμαθνινπζεί λα «ζέξλεηαη», ζε ζεκείν, κάιηζηα πνπ ε πξψηε πξνεθινγηθή δηαθήκηζε
ηνπ Γηψξγνπ Καξαηδαθέξε ελφςεη ησλ επξσ-εθινγψλ, έρεη απηφ αθξηβψο ην ζχλζεκα:
«Δ επξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ πηζηεχεη φηη νη ήξσεο ηνπ Κππξηαθνχ Ώγψλα δηέπξαμαλ
εζλνθάζαξζε εηο βάξνο ...πξνθαλψο ησλ Σνχξθσλ. Σέηνηνπο Βιιελεο επξσβνπιεπηέο ζα
ζηείιεηε ζηηο ΐξπμέιιεο; Φεθίζηε εζληθά, ςεθίζηε παηξησηηθά. Γ. Καξαηδαθέξεο».
Ξεθαζαξίδνπκε εμαξρήο φηη ε δήισζε ηεο θπξίαο Καξακάλνπ έρεη παξαπνηεζεί. Πνηα
είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα; Καηά θαθή ηεο ηχρε, ε επξσβνπιεπηήο βξέζεθε ηελ
Παξαζθεπή 16 Ώπξηιίνπ ζε ηειεπαξάζπξν ηεο πξσηλήο εθπνκπήο ηνπ Γηψξγνπ
ΐαξεκέλνπ (Star), φπνπ ππνρξεψζεθε λα δηαζηαπξψζεη ηηο απφςεηο ηεο πεξί ηνπ
θππξηαθνχ δεκνςεθίζκαηνο κε ηνλ παπα-Σζάθαιν. Ώκπλφκελνο ν γλσζηφο ηεξέαο,
απαξίζκεζε νξηζκέλνπο Κχπξηνπο αγσληζηέο, ηνπο νπνίνπο ζαπκάδεη, γηα λα εμεγήζεη
φηη δελ είλαη εζληθηζηήο, αιιά παηξηψηεο:
«Βγψ είκαη κε ηνλ Θεφθηιν Γεσξγηάδε, πνπ ηνλ ζθφησζαλ νη Σνχξθνη εηξεληζηέο ζηελ
Κχπξν (...) Βίκαη κε ηνλ Βπαγφξα Παιιεθαξίδε, ηνλ Καξανιή, ηνλ Αεκεηξίνπ, κε ηνλ
Ώπμεληίνπ. Βίκαη κε απηνχο πνπ πφηηζαλ ηελ θππξηαθή γε κε αίκα».
Παξελέβε ν Θφδσξνο Μαξγαξίηεο, κέινο ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ
΢πλαζπηζκνχ:
-Καη ιίγν κε ηνλ ΢ακςψλ...
Βθεί ζπκπιήξσζε ε θπξία Καξακάλνπ:
-Καη κ' απηνχο πνπ ήζειαλ λα θάλνπλ εζλνθάζαξζε ζηελ Κχπξν.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: ΢ηε δ/λζε http://www.iospress.gr/extra/karamanou.htm ην
ερεηηθφ θείκελν ηνπ απαξάδεθηνπ ηνπ θ. Μαξγαξίηε θαη ηεο απαξάδεθηεο ηέσο
επξσβνπβνπιεπηνχ ηνπ ΠΏ΢ΟΚ πνπ πιελ ησλ άιισλ έρεη σο ζθνπφ ηεο δσήο ηεο λα
θαηαξγήζεη ην άβαην ηνπ Ώγίνπ φξνπο)
ΕΒΡΏ ΜΔΣΡΟΠΟΛΕ΢ ΑΔΜΔΣΡΕΏΑΟ΢. ΏΚΏΑΔΜΕΏ ΘΒΟΛΟΓΕΚΧΝ ΢ΠΟΤΑΧΝ
ΔΜΒΡΕΑΏ ΜΒ ΘΒΜΏ "ΓΤΝΏΕΚΒ΢ ΚΏΕ ΘΡΔ΢ΚΒΕΒ΢: ΣΟ ΠΡΟΐΛΔΜΏ ΣΔ΢ ΐΕΏ΢
ΚΏΕ ΣΟΤ ΦΟΝΣΏΜΒΝΣΏΛΕ΢ΜΟΤ"
124
΢ην θαισζφξηζκα πνπ απεχζπλε ε επξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ θπξία 'Aλλα Καξακάλνπ αλαθέξζεθε ζηε
ζεκαζία ηεο πξναγσγήο ηνπ δεκνζίνπ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ εθθιεζία. ....
Σελ έληνλε αλεζπρία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έμαξζε ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο ζε
πνιιά θξάηε ηεο Δ.Δ. εθθξάδεη ε επίηξνπνο Αλλα Γηακαληνπνχινπ, έπεηηα απφ εξψηεζε ηεο
επξσβνπιεπηνχ Αλλαο Καξακάλνπ....
ΤΠΒΡ ΣΟΤ ΐΕΐΛΕΟΤ ΣΔ΢ ΢Σ' ΑΔΜΟΣΕΚΟΤ (ΟΝΟΜΏΣΏ)
Παξαηήξεζε: ΢πκπξηειήθζε κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππνγξαθψλ ππέξ ηνπ
βηβιίνπ ηεο αμηφηηκεο θπξίαο Ρεπνχζε (πηφ πάλσ ζα ηε βξείηε λα ραξηεληίδεηαη
αζηηεπφκελε φηη ηε ΢κχξλε ίζσο δελ ηελ έθαςαλ νη ηνχξθνη) γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε
έθηαζε ηεο θαηάζηαζεο ζε κεγάιν κέξνο ησλ αλσηάησλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο
1.Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο 2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα
΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,.... 8.
Ώγγειίδεο Μαλψιεο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη
Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην , 9. Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο,
Σκήκα ΐαιθαληθψλ, ΢ιαβηθψλ θαη Ώλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,
11. Ώγξηαληψλε Υξηζηηλα, Καζεγήηξηα Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη
Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο , 12. Ώζαλαζάηνπ Εσάλλα,
δηδάζθνπζα Εζηνξίαο Κηλεκαηνγξάθνπ, Σκήκα Κηλεκαηνγξάθνπ, Ώξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,... 15. Ώζαλαζίνπ Ώζελά, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα
Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ
Βπηζηεκψλ,... 17. Ώκπαηδνπνχινπ Φξαγθίζθε, Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Φηινινγίαο,
Σνκέαο Μεζαησληθψλ θαη Νέσλ Βιιεληθψλ ΢πνπδψλ, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο,... 19. Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,... 21. Ώλαληάδεο Γξεγφξεο, Βπίθνπξνο
Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Aηγαίνπ,...
23. Ώλδξένπ Π. Ώλδξέαο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Εζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ,
Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Απηηθήο Μαθεδνλίαο 24.
Ώλδξνχζνπ Aιεμάλδξα, Eπίθνπξε Kαζεγήηξηα, Σκήκα Βθπαίδεπζεο θαη Ώγσγήο ζηελ
Πξνζρνιηθή Διηθία, Παλεπηζηήκην Aζελψλ,..26. Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώλαπιεξψηξηα
θαζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο,... 28. Ώξαπάθε Ξέληα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, 29. Ώξάπνγινπ Βιεπζεξία,
Λέθηνξαο, Σκήκα Ώγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, 31. Ώξψλε-Σζίριε Καίηε, Καζεγήηξηα Νεφηεξεο Εζηνξίαο, Σκήκα
Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην.
32. Ώζδξαράο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Οκφηηκνο Αηεπζπληήο Βξεπλψλ, Ελζηηηνχην
Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ / Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ 33. Ώζθνχλε Νέιιε, Βπίθνπξε
Καζεγήηξηα Κνηλσληνινγίαο ηεο Βθπαίδεπζεο, Σκήκα Βθπαίδεπζεο θαη Ώγσγήο ζηελ
Πξνζρνιηθή Διηθία, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 34. Ώζηξηλάθε Ράληα, Λέθηνξαο, ΣΜΉΜΏ
Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 36. Ώρείκαζηνο Μχξσλ,
125
Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 37. ΐαΎνπ
Νηίλα, Καζεγήηξηα, ΢ρνιή Ώξρηηεθηφλσλ, Σνκέαο Πνιενδνκίαο & Υσξνηαμίαο, Βζληθφ
Μεηζφβεην Πνιπηερλείν 38. ΐαιληέλ ΢σηήξεο, Βπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Βιεχζεξνπ
Παλεπηζηεκίνπ ΐξπμειιψλ ΢ηέιερνο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο,.. 49. ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο,
Καζεγεηήο Φηινζνθίαο, Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 50. ΐηηζηιάθε Υξπζή, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα
Βπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Ώγσγήο θαη ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ,
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ,... 55. ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, Ώλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, Σκήκα
Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο & Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 59. Γαβξφγινπ Κψζηαο.
Καζεγεηήο Φπζηθήο, Σκήκα Μεζνινγίαο, Εζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο,
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 60. Γαγαλάθεο Kψζηαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα
Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 61. Γαδή Έθε, Βπίθνπξε
Καζεγήηξηα Εζηνξηθφο, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο
Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 62. Γαιαλίδνπ Νέλα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα
Πξντζηνξηθήο Ώξραηνινγίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο67. Γηαλλαθφπνπινο Κψζηαο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο
Ώλζξσπνινγίαο θαη Εζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ 69. Γηαλλεζνπνχινπ Mαξία,
Κνηλσληθή Ώλζξσπνινγία, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 69.
Γηαλλεζνπνχινπ Mαξία, Κνηλσληθή Ώλζξσπνινγία, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο 72. Γηαλνπιφπνπινο Γηάλλεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην ... 78. Γθνπξηζνγηάλλε Μειίηηα,
αξρηηέθησλ,... 80. Γνπζέηεο Αηνλχζεο,.. 83. Αάγθαο Ώιέμαλδξνο, Βπίθνπξνο θαζεγεηήο
Εζηνξίαο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ... 86. Αεκεξηδήο Νίθνο,
Καζεγεηήο, Σκήκα Βπηθνηλσλίαο θαη Μέζσλ Μαδηθήο Βλεκέξσζεο, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ,... 89. Αήκνπ Ώπγνχζηα, Εζηνξηθφο, εληεηαικέλε εξεπλήηξηα, Σκήκα ΢ιαβηθψλ
΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο
90. Αηάιια Άληα, δηδάζθνπζα ηζηνξίαο, Ώλψηαηε ΢ρνιή Καιψλ Σερλψλ Βπηζηεκψλ θαη
Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 91. Αηβάλε Λέλα, Aλαπιεξψηξηα Kαζεγήηξηα
Nεφηεξεο Iζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... 95. Ανμηάδεο Κχξθνο, Ώλαπιεξσηήο
θαζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ
96. Αξαγψλα Θάιεηα, Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, Σκήκα Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο θαη Αεκφζηαο Αηνίθεζεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... 107. Δξαθιείδεο Ώιέμεο.
Καζεγεηήο Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην,... 110. Θενδσξίδεο Νάζνο, Αηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο θαη
Σεθκεξίσζεο γηα ην Ραηζηζκφ, ηελ Οηθνινγία, ηελ Βηξήλε θαη ηε Με ΐία
«ΏΝΣΕΓΟΝΔ»,... 112. Θενδψξνπ ΐαζηιηθή, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Νεφηεξεο θαη
΢χγρξνλεο Βιιεληθήο Εζηνξίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο,
Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 113. Θενηνθάο Νίθνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Πάληεην Παλεπηζηήκην,... 116. Ενξδαλίδνπ Άλλα, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα
Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ.
117. Ενξδάλνγινπ Υξπζάθεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη
Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 118. Εσαλλίδεο Ώιέμεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Κνηλσληθήο
Αηνίθεζεο, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 119. Εσαλλίδεο ΢ηαχξνο, Καζεγεηήο,
Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,... 125. Καθνιχξεο
126
Γεξάζηκνο, Αξ. Φηινζνθίαο, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη Αηαρείξηζεο
Πνιηηηζκηθψλ Ώγαζψλ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 126. Καινγεξάο Γεψξγηνο ,
Καζεγεηήο, Σκήκα Ώγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
127. Καινγήξνπ Οξέζηεο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Φπζηθήο, Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... 129. Καλειιφπνπινο Παλαγηψηεο, Βπίθνπξνο
Καζεγεηήο Μνπζηθήο, Παηδαγσγηθήο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Βθπαίδεπζεο,
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 130. Καξαγεσξγάθεο ΢ηαχξνο, Αξ. Φηινζνθίαο θαη ηζηνξίαο
ησλ επηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... 132. Καξαθαηζάλε Αέζπνηλα, Βπίθνπξε
Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ
133. Καξαθαηζάλεο Παλαγηψηεο, Καζεγεηήο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα
Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο
134. Καξακάλνπ
Άλλα , η.επξσβνπιεπηήο
135. Καξακαλσιάθεο ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Ώξρεία
΢χγρξνλεο Κνηλσληθήο Εζηνξίαο 136. Καξακεζίλε Μαξία, Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα,
Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 137. Καξαηδφια Βιέλε,
Βπίθνπξε θαζεγήηξηα Γισζζνινγίαο, Σκήκα κεζνγεηαθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ,... 139. Καξαθχιιεο Θαλάζεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Εζηνξίαο ηεο
Βθπαίδεπζεο, ΠΣΑΒ, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο,... 142. Καζάπε Βιέλε,
Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Εηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ώξηζηνηέιεην
παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,... 150. Καθεηδήο Σάθεο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Πνιηηηθφο Βπηζηήκσλ, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
Πεινπνλλήζνπ,... 157. Κηληή ΐάζσ, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο ηεο Βπηζηήκεο,
Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Βπηζηήκεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ 158.
Κηνπζνπνχινπ Σφληα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ΐπδαληηλήο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη
Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο
159. Κηηξφεθ Ώιέμαλδξνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Εζηνξίαο, Παλεπηζηήκην
Haverford College Pennsylvania,... 161. Κφθθηλνο Γηψξγνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Αηδαθηηθήο ηεο Εζηνξίαο, Παηδαγσγηθφ Σκήκα Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ
162. Κφθθσλαο Γηάλλεο, Βπίθνπξνο θαζεγεηήο, Σκήκα Ώξρεηνλνκίαο θαη
ΐηβιηνζεθνλνκίαο, Εφλην Παλεπηζηήκην ,163. Κνθνζαιάθεο Νίθνο, Οκφηηκνο
Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Λίβεξπνπι. ,164. Κνινβφο Διίαο,
Λέθηνξαο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,.. 167.
Κνληνγηάλλε ΐαζηιηθή, Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σκήκα
Βιιεληθήο Φηινινγίαο, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο,... 169. Κνξλέδνπ Σηηίλα,
Βηδηθή Βπηζηήκνλαο ηεο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,... 173. Κνπδέιεο
Μάθεο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σνκέαο Κνηλσληθήο Θεσξίαο θαη Κνηλσληνινγίαο,
Ννκηθή ΢ρνιή, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... 175. Κνπθνπηζάθε Ώθξνδίηε,
επίθ.θαζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 176.
Κνπιατδήο ΐαζίιεο, Καζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο, Πνιηηηθήο,
Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,... 179. Κνπινχξε Υξηζηίλα, Καζεγήηξηα Νεφηεξεο
Εζηνξίαο, Σκήκα Κνηλσληθήο θαη Βθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηήκην
127
Πεινπνλλήζνπ,... 185. Κξεκκπδάο ΐαζίιεο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ 186. Κππξηαλφο Παληειήο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Εζηνξίαο ηεο Βθπαίδεπζεο,
Σκήκα Βπηζηεκψλ ηεο Βθπαίδεπζεο θαη ηεο Ώγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Διηθία,
Παλεπηζηήκην Παηξψλ,... 192. Κσλζηαληηλίδεο Βπζηξάηηνο, Ώλαπιεξσηήο Καζεγεηήο
Αηεζλνχο θαη Βπξσπατθνχ Αηθαίνπ, Σκήκα Αηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ΢ρέζεσλ θαη
Ώλάπηπμεο, Αεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο,... 198. Λαιηψηνπ Εσάλλα, Βπίθνπξε
Καζεγήηξηα, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο, Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 199. Λακπξηαλίδεο Λφεο, Καζεγεηήο Οηθνλνκηθήο
Γεσγξαθίαο Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ,
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,... 201. Λενληάξεο Γηάλλεο, Λέθηνξαο, Σκήκα Θεάηξνπ,
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 202. Λενληζίλε Μαίξε, Βπίθνπξε
Καζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 203. Ληάθνο Ώληψλεο,
Καζεγεηήο Νεφηεξεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ,... 223. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, Σκήκα Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ
΢πνπδψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... 353. Ρίθε ΐαλ Μπνχζρνηελ,
Ώλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,.... 451. Van Dyck Karen,
Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia University 452. Doukas A.
Kimon., Καζεγεηήο, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia
Univer
Δκεξίδα ηεο Βπξσβνπιεηίλαο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ θαο Ώλλαο Καξακάλνπ γηα ζέκαηα LGBT
(Γξαθείν Βπξσβνπιήο) Ώλαβιήζεθε
94. Μαξία Καξακεζίλε:
Γηδάθησξ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ θαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
(Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο). Γελλεκέλε ζηελ Αζήλα ην
1960.
Μαξία Καξακεζίλε (2005), Ζ αλεξγία ησλ λέσλ.
Σν βηβιίν πεξηέρεη ηα θείκελα ηεο ζεηξάο ζεκηλαξίσλ πνπ παξαρψξεζε ε Μαξία Καξακεζίλε
ζηα γξαθεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδαο, ζηηο 10, 17 θαη 24 Οθησβξίνπ 2005.
1ε ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΏ ΢ΤΝΑΕΏ΢ΚΒΦΔ ΏΕΡΒΣΧΝ ΓΤΝΏΕΚΧΝ
Αζήλα, 3 – 4 Γεθεκβξίνπ 2004, Athens Imperial, Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο
Θεκαηηθφο Κχθινο Γ : Γπλαίθα θαη Υξφλνο, Βλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη
Μαξία Καξακεζίλε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα
Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Βκπεηξνγλψκνλαο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα Θέκαηα
επαγγεικαηηθήο δσήο,
Φχινπ θαη Ώπαζρφιεζεο
Γπλαίθεο θαη δεκφζηνο – πνιηηηθφο – ρξφλνο, Μαξία Ρεπνχζε, Εζηνξηθφο, Βπίθνπξε
Καζεγήηξηα Ώ.Π.Θ.
128
«Βπξσπατθή Βλνπνίεζε θαη Ώξηζηεξά».
Αηήκεξν ηνπ ΢ΤΝ ζηηο 18 θαη 19 ΜαΎνπ 2007.
΢άββαην 19 ΜαΎνπ 2007 ζηηο 09.00
2ε ζεκαηηθή ελφηεηα: Βπξσπατθή Βλνπνίεζε θαη Κνηλσληθή Βπξψπε
΢πκκεηέρνπλ:
Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο, κέινο Π. Γ. θαη η. βνπιεπηήο ΢ΤΝ
Κσζηήο Υαηδεδάθεο, επξσβνπιεπηήο Ν.Α.
Βιηδακπέη Γθσηηέ, κέινο Βζληθνχ ΢πκβνπιίνπ Γαιιηθνχ Κ.Κ., Αηεπζχληξηα ηνπ
Εδξχκαηνο Espaces Marx
Μαξία Καξακεζίλε, παλεπηζηεκηαθφο
΢πληνλίδεη ε Μαξίθα Φξαγθάθε, κέινο ΚΠΒ ηνπ ΢ΤΝ
΢πλέδξην δηνξγαλψλεη ην Ελζηηηνχην ΝΕΚΟ΢ ΠΟΤΛΏΝΣΓΏ΢ ζηηο 9 θαη 10
Φεβξνπαξίνπ 2007 κε ζέκα:
H ππεξάζπηζε ηνπ άξζξνπ 16 θαη ε αθαδεκατθή αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ
παλεπηζηεκίνπ
20:00 ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ ΣΔ΢ ΏΠΟΡΡΤΘΜΕ΢Δ΢. Οκηιεηέο: … Μαξία
Καξακεζίλε (Πάληεην Παλεπηζηήκην)
Ώιιαγή πνιηηηθνχ ηνπίνπ θαη λννηξνπίαο
ηεο Μαξίαο Καξακεζίλε
Ώπγή 20-9-2007
Υζεο μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο ηεο λέαο ΐνπιήο θαη ε άξλεζε ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΢ΤΡΕΓΏ
λα δψζνπλ ζξεζθεπηηθφ φξθν δεκηνχξγεζε πνιηηηθφ γεγνλφο θαη έδσζε ην πξψην ζηίγκα
ηεο ξηδνζπαζηηθφηεηαο πνπ νη ζπλεξγαδφκελεο δπλάκεηο ηνπ ζέινπλ λα θέξνπλ ζηελ
πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ. ―Ώιιάδνπκε ην (πνιηηηθφ) ηνπίν‖, είλαη ην θεληξηθφ ζχλζεκα
κε ην νπνίν ν ΢ΤΡΕΓΏ
171 ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΏΚΟΕ ΑΔΛΧΝΟΤΝ: ΒΕΜΏ΢ΣΒ ΣΟ ΕΑΕΟ ΒΝΟΥΟΕ ΜΒ ΣΟΤ΢
ΦΟΕΣΔΣΒ΢ ΜΏ΢!
Ώγγειίδεο Βκκαλνπήι Πάληεην Παλεπηζηήκην, .. Ώζαλαζίνπ Ώζελά Πάληεην
Παλεπηζηήκην,... Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Πάληεην Παλεπηζηήκην,.. Γαιαλνπνχινπ Νηία
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Αειβεξνχδε Βιίδα-Άλλα Παλεπηζηήκην
129
Κξήηεο,... Καξακεζίλε Μαξία Πάληεην Παλεπηζηήκην,... Ρήγνο Άιθεο Πάληεην
Παλεπηζηήκην,...
114 ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΏΚΟΕ ΏΠΏΝΣΟΤΝ ΢ΣΟΝ Γ. ΠΏΠΏΝΑΡΒΟΤ
Χο παλεπηζηεκηαθνί δάζθαινη, έρνπκε ππνρξέσζε λα ππελζπκίζνπκε ζηνλ ππνςήθην
πξφεδξν ηνπ ΠΏ΢ΟΚ φηη ην δεκφζην αγαζφ θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα ηεο κφξθσζεο,
ηδηαίηεξα κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε Ώλψηαηε Βθπαίδεπζε, δελ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκν….. Ώζήλα 13 Εαλνπαξίνπ 2004
Ώγγειφπνπινο ΐέληνο - Β.Μ.Π.,... Καξακεζίλε Μαξία - Πάληεην Παλεπηζηήκην,...
Ρεπνχζε Μαξία - Ώ.Π.Θεζζαινλίθεο,... Γηφβα Αηδψ - Β.Μ.Πνιπηερλείν,... Ώπνζηνιίδνπ
ΐελεηία - Ώ.Π.Θεζζαινλίθεο,... Ρήγνο Άιθεο - Πάληεην Παλεπηζηήκην,...
Γηαλλεζνπνχινπ Μαξία - Παλεπηζηήκην Κξήηεο,...
Δ ΑΤΝΏΜΕΚΔ ΣΧΝ ΒζΝΕΚΧΝ ΜΟΝΣΒΛΧΝ ΏΠΏ΢ΥΟΛΔ΢Δ΢ (6ν ΚΟΕΝΟΣΕΚΟ
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ - ΠΛΏΕ΢ΕΟ ΓΕΏ ΣΔΝ EPEYΝA)
Βπηζηεκνληθή Τπεχζπλε: Βπίθ. Καζ. Μαξία Καξακεζίλε.
Πεξίνδνο έξεπλαο: 2004 - 2007.
΢πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: 1.050.000 ΒΤΡΧ.
Πξνυπνινγηζκφο ειιεληθνχ ηκήκαηνο: 72.000 ΒΤΡΧ
Σα ςεθνδέιηηα ηεο Ώλνηρηήο Πφιεο
ΤΠΟΦΔΦΕΟ΢ ΑΔΜΏΡΥΟ΢. Σζίπξαο Ώιέμεο
Γηα ην Αεκνηηθφ ΢πκβνχιην
.......26. ΚΏΡΏΜΒ΢ΕΝΔ ΜΏΡΕΏ , παλεπηζηεκηαθφο (Πάληεην Παλεπηζηήκην)
1400 ελεξγνί πνιίηεο δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην ΢ΤΡΕΓΏ
Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο
....... Ώγγειίδεο Μαλφιεο, Πάληεην Παλ/κην,... Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... Ώζαλαζίνπ Ώζελά, Πάληεην Παλ/κην,... Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Πάληεην
130
Παλ/κην,. Αεζπνηληάδνπ ΐαξβάξα, Παλ/κην Παηξψλ,..... Καξακεζίλε Μαξία,
Πάληεην Παλ/κην,... Ρήγνο Ώιθεο, Πάληεην Παλ/κην, πξφεδξνο Βιιεληθήο Βηαηξείαο
πνιηηηθήο Βπηζηήκεο,...
Τπνγξαθέο θαηά ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ Μλεκνλίνπ
ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΚΔ ΢Τ΢ΠΒΕΡΧ΢Δ , γηα ηηο Λατθέο Βιεπζεξίεο θαη ηελ Ώιιειεγγχε
ΝΏ ΏΠΟ΢ΤΡΘΒΕ ΣΟ ΜΝΔΜΟΝΕΟ !!!
Ζ επηθείκελε ζπδήηεζε ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή ΢πλέιεπζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ
ζρεδίνπ γηα ηελ «θαηαδίθε ησλ εγθιεκάησλ ηνπ θνκκνπληζκνχ», ζέηεη φινπο ελψπηνλ
ζνβαξψλ δεηεκάησλ ζπλείδεζεο, αιιά θαη ππεξάζπηζεο ησλ ζεκειησδψλ δεκνθξαηηθψλ
δηθαησκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδενινγηθέο...... Ζ πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο ηνπ
θνκκνπληζκνχ κε ην λαδηζκφ απνηειεί πξφθιεζε πξνο ηελ ηζηνξηθή κλήκε. ....
...... 9 Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο Βπίθνπξνο Καζ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο,..
37.Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Εζηνξηθφο, Βπίθνπξε Καζ. Παληείνπ ,... 436 Καξακεζίλε
Μαξία Βπίθνπξε Καζ. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο 2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα
΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο...... 136.
Καξακεζίλε Μαξία, Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο,
Πάληεην Παλεπηζηήκην,........
ΚΏΛΒ΢ΜΏ
γηα ηελ ηδξπηηθή ζπλάληεζε ηνπ ειιεληθνχ δηθηχνπ
ηεο «Παγθφζκηαο Πνξείαο Γπλαηθψλ»
ελάληηα ζηελ θηψρεηα θαη ηε βία
ΑΕΔΜΒΡΔ ΢ΤΝΏΝΣΔ΢Δ, 10-11 ΜαΎνπ 2003
Πνιπηερλείν, Ώίζνπζα ηειεηψλ, Ώζήλα
΢άββαην 10 ΜαΎνπ
10:30 – 12:30 π.κ. : Βξγαζία ησλ γπλαηθψλ. ΢πληνλίζηξηα: Μαξία
Καξακεζίλε
131
Δ εθινγηθή επηηξνπή ηνπ "΢πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο"
Δκ/λία θαηαρψξεζεο : 05/02/2004 00:00:57
Ώβξακνπνχινπ, ΐάζσ, δσγξάθνο,... Καξακεζίλε, Μαξία, Πάληεην
Παλεπηζηήκην,...... Ρεπνχζε, Μαξία, Ώ.Παλεπηζηήκην Θεζζαινληθεο,......
12/12/2006
Αηεκεξίδα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο
κε ζέκα ησλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο γηα ην 2006, Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο
΢πλέπεηεο
12-13/12/2006, Γάππεην Μέγαξν
Ώλαζεσξεκέλε ΢ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβψλαο θαη θπβεξλεηηθέο "κεηαξξπζκίζεηο"
Μαξία Καξακεζίλε
95. Φξαγθψ Καξάνγιαλ:
Αληαπνθξίηξηα δεκνζηνγξάθνο ζηε Σνπξθία
ΣΏ ΝΒΏ. ΑΒΤΣΒΡΏ, 31 ΑΒΚΒΜΐΡΕΟΤ 2007 . Ώξ.Φχιινπ:19.024
Ο δεκηνπξγφο ηνπ «007» Ίαλ Φιέκηλγθ γξάθεη γηα ηα ΢επηεκβξηαλά ζηελ Kσλζηαληηλνχπνιε
ηνπ 1955. «Tν αλζειιεληθφ θηηίιη ηνπ κίζνπο ζηγφθαηγε...»
ΦΡΑΓΚΧ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝ
Σξίηε, 6 ΢επηεκβξίνπ 1955, ψξα 13.30, ν ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο ηεο Άγθπξαο κεηαδίδεη ηελ
είδεζε ηεο «έθξεμεο βφκβαο» ζηνλ θήπν ηνπ ζπηηηνχ φπνπ γελλήζεθε ν Κεκάι Αηαηνχξθ,
ζηε Θεζζαινλίθε. ΢ηηο 16.00 θπθινθνξεί ζε έθηαθηε έθδνζε ε εθεκεξίδα «Ηζηακπνχι
Δμπξέο» ηνπ βνπιεπηή ηνπ θπβεξλψληνο, ηφηε, Γεκνθξαηηθνχ...
΢πλάληεζε ζηελ Πφιε: ην παξφλ θαη ην κέιινλ
30 Ενπλίνπ, 1 & 2 Ενπιίνπ 2006
İstanbul‘da Buluşma: Bugün ve Yarın
30 Haziran, 1 ve 2 Temmuz 2006
Meeting in Istanbul: Present and Future
30 June, 1 & 2 July 2006
Istanbul HILTON Convention Centre
Οξγαλσηηθή Βπηηξνπή ΢πλεδξίνπ
132
Αεκήηξηνο Φξαγθφπνπινο (πξφεδξνο), Φξαγθψ Καξάνγιαλ (γξακκαηέαο),……
MATER, Nadire, Σν βηβιίν ηνπ Μερκέη. Οη ζηξαηηψηεο πνπ πνιέκεζαλ ζηε
λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία αθεγνχληα. Μεηάθξαζε: Φξαγθψ Καξάνγιαλ,
Πξσηφηππνο Σίηινο: Sinekli Bakkal
Καηεγνξία: Σνπξθηθή πεδνγξαθία - Μπζηζηφξεκα
΢πγγξαθέαο: Adivar, Halide Edip
Μεηάθξαζε: Καξάνγιαλ, Φξαγθψ
Έθδνζε: Βθδνηηθφο Οίθνο Ώ. Ώ. Ληβάλε, 1999
ΐηβιίν <<Δ Βπηπρία>>. ΢πγγξαθέαο: Ληβαλειί Γνπιθί, Μεηάθξαζε: Φξαγθψ
Καξάνγιαλ
ΕΥ΢ΏΝ ΢ΏΜΠΡΕ Σ΢ΏΓΛΏΓΕΏΓΚΕΛ «Οη αλακλήζεηο κνπ»
(Πξφινγνο: ΐ. Θενδσξφπνπινο Μηθξ.: Φξαγθψ Καξάνγιαλ),
Ο Μεγάινο Βπλνχρνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο,
Καξάνγιαλ Φξαγθψ
Μεηάθξαζε:
<<Φίιεζα ηελ Βπδνμία>> ηνπ Askin Samatya'si Selanik'te Kaldi. Σνπξθηθή πεδνγξαθία.
Μεηάθξαζε, Φξαγθψ Καξάνγιαλ
96. Ώλζε Καξξά:
Βαζηθά κεηαθξάζηξηα ηνπξθηθψλ βηβιίσλ
ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ∆ΤΣΗΚΖ΢ ΜΑΚΔ∆ΟΝΗΑ΢, ΠΑΗ∆ΑΓΧΓΗΚΖ ΢ΥΟΛΖ ΦΛΧΡΗΝΑ΢,
ΠΑΗ∆ΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ
΢ΠΟΤ∆ΧΝ
Β΄ ΔΣΟ΢ δ΄ εμάµελν (εαξηλφ
∆ΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΦΖ, (Δξγαζηεξηαθφ µάζεµα)
Σξφπνη γηα λα αξρίζεη ε αθήγεζε• ε νξγάλσζε θαη ε πινθή. Ο µχζνο, νη ραξαθηήξεο θαη νη ζπγθξνχζεηο.— Απηφ-δηήγεζε, εηεξνδηήγεζε, αθεγεµαηηθφο
ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο…..
Θαλάζεο Βαιηηλφο, Άλζε Καξξά, Μηράιεο Πηεξήο, Μίµεο ΢νπιηψηεο
133
ΚΤΡΕΏΚΔ, 12 ΜΏΡΣΕΟ΢ 2006.
ΒΠΕΣΒΛΒ΢ΣΕΚΔ ΑΔΛΧ΢Δ ΏΝΤΠΏΚΟΔ΢
Ζ δήισζε θνηλσληθήο αλππνθνήο, φπσο δεκνζηεχεηαη ζηε ζεκεξηλή "Δπνρή"
"Αεθαπέληε ζρεδφλ ρξφληα κεηά ηα θξαηηθά ζπιιαιεηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο,
δηαπηζηψλνπκε φηη ην πνιηηηθφ θαη δεκνζηνγξαθηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
επηκέλεη ζηελ αδηέμνδε επηινγή ηεο ―πάζε ζπζία ππεξάζπηζεο ηνπ πξναηψληνπ
ειιεληθνχ νλφκαηνο Μαθεδνλία‖. Παξακέλεη έηζη δέζκην κηαο βαιθαληθήο πνιηηηθήο
πνπ δηακνξθψζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 90 ππφ ην θξάηνο εζληθηζηηθήο πζηεξίαο θαη
εθβηαζκψλ, ρσξίο λα έρεη ην ζάξξνο λα απεκπιαθεί απφ ηελ νκεξία ησλ επαγγεικαηηψλ
ηεο παηξηδνθαπειίαο θαη λα πεη ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο.........
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, εκείο πνπ ππνγξάθνπκε παξαθάησ, πνιίηεο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο, δειψλνπκε φηη απφ ζήκεξα ζα αθνινπζνχκε θη εκείο ηελ εχινγε απηή
πξαθηηθή, ζα «δηαζπάζνπκε ην εζληθφ κέησπν» θαη ζα απνθαινχκε ηε Αεκνθξαηία ηεο
Μαθεδνλίαο κε ην ιεγφκελν «ζπληαγκαηηθφ» ηεο φλνκα –δειαδή κε ην κφλν εχινγν θαη
ππαξθηφ ηεο φλνκα.
Εσζεθίλα Ώζαλαζηάδνπ. ΢ηαχξνο Ώιαηάο. Γηψξγνο Ώιεμαλδξίδεο. Ώλδξέαο
Ώλαζηαζίνπ. Καηεξίλα Ώξβαληηάθε. Αεκήηξηνο Ώξγπξφο. Παχινο ΐνζθφπνπινο. Άθεο
Γαβξηειίδεο. Αηνλχζεο Γνπζέηεο. ΢σηήξεο Αεκεηξηάδεο. Αεκήηξεο Αεκνχιεο. Μάξηνο
Βκκαλνπειίδεο. Ώιέμαλδξνο Διίαο. Nάζνο Θενδσξίδεο. Μηράιεο Καβνπξηάξεο. Νέιιε
Κακπνχξε. Xξίζηνο Καλειιφπνπινο. Λάδαξνο Καξαιηφηαο. Άλζε Καξξά. ΢πχξνο
Καζηκάηεο. Γηψξγνο Κεζίζνγινπ. Σάζνο Κππξηαλίδεο. Γηψξγνο Κσλζηαληίλνπ.
Αεκήηξεο Λαβαηζήο. ΢νθία Λαινπνχινπ. Λνπθία Μάλν. Παλαγηψηεο Μάξθνπ. Νίθνο
Μελεγάθεο. ΢νθία Νηθνιατδνπ. Θαλάζεο Μαξβάθεο. Μάξζα Μηραειίδνπ. Γεψξγηνο
Ναθξαηδάο. Μαξία Παπαδήκα. Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ. Nίθνο Παπαδνγηάλλεο.
Υξηζηφθνξνο Παπαδφπνπινο. Πάξηο Παπακίρνο-Xξνλάθεο. Μηράιεο Παπαξνχλεο.
ΐαζίιεο Παπαζηεξγίνπ. Nίθνο Παπαζηεξγηάδεο. Θαλάζεο Παξίζεο. Tάζνο
Περιηβαλίδεο. Υξίζηνο Πνπιάθεο. ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ. Υξήζηνο ΢ίκνο. ΐαζίιεο
΢θιηαο. Πέηξνο ΢ηαχξνπ. Νίθνο ΢σκηηάθνο. Αεκήηξεο Σζακπξνχλεο. ΐαζίιεο Σζηάλνο.
Ώιεμία Σζνχλε. Γηψξγνο Φνπξηνχλεο. Γσή Υαιηδηά. Πάλνο Υαηδεπξνθνπίνπ. Παχινο
Υαηδφπνπινο. Θάλνο Υξεζηίδεο
Δ Σνπξθάια ζπγγξαθέαο Λαηηθέ Σεθίλ ζηελ Ώζήλα,
ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ - 12/07/2001
Σελ αίζζεζε φηη ν ζπγγξαθέαο εθθξάδεη, φπσο ζεκεηψλεη θαη ε κεηαθξάζηξηά ηεο ζηα
ειιεληθά Αλζε Καξξά
Πξσηφηππνο Σίηινο: Cocuklugun soguk ceceleri, Καηεγνξία: Σνπξθηθή πεδνγξαθία,
΢πγγξαθέαο: Ozlu, Tezer, Μεηάθξαζε: Καξξά, Άλζε
97. Αήκεηξα Καηή:
134
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα,
Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Μάξηηνο
2001). Πηπρίν Φπρνινγίαο (Β.Α.) , Παλεπηζηήκην Βνζηψλεο 1974, Μάζηεξ (M.Sc.)
Φπρνινγία ζηελ Παηδαγσγηθή, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ,
1977, Γηδαθηνξηθφ (Ph.D.) Φπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ρέληηγθ, 1984.
Παξαηεξεηήξην Έξεπλαο θαη Γηαιφγνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα, Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην
Πξφεδξνο Αρηιιέαο Μεηζφο. Μέιε, Γεκεηξφπνπινο Απνζηφιεο
Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ , Καινθαηξηλφο Αιέμεο Καζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Καηή Γήκεηξα Αλ. θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ληάθνο
Αληψλεο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μαηζαγγάλεο Μάλνο Δπίθνπξνο θαζεγεηήο
ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ......
ΜΒΣΏΡΡΤΘΜΕ΢Δ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΝΏΐΏΘΜΕ΢Δ ΣΟΤ ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟΤ ΜΒ
ΠΤΞΕΑΏ ΣΔΝ ΚΟΕΝΔ ΛΟΓΕΚΔ
Γεσξγηάδνπ ΐαζηιηθή, Πάληεην Παλεπηζηήκην.... Εσαθεηκίδεο Π.Κ, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ,... Γεσξγηάδεο Παλαγηψηεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ώιηβηδάηνο Νίθνο,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο,... Αξαγψλα Θάιεηα, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ ,... Καηή Αήκεηξα,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ Κνπινχξε Υξηζηίλα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,... Ληάθνο
Ώληψλεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,... Μαηζαγθάλεο Μάλνο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ,... Ρεπνχζε Μαξία, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,...
ΚΏΘΒ ΜΒΡΏ ΠΟΛΕΣΔ΢, ΢ην ΢χκθσλν ΢πκβίσζεο ιέκε ΝΏΕ!. Αείηε ηνπο
ππνγξάθνληεο ηεο εθζηξαηείαο.
1.Νίθνο Αιηβηδάηνο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ,.. 10.Νίθνο Γήκνπ, ΢πγγξαθέαο,... 13.Αιέμεο
Ζξαθιείδεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,... 15.Παλαγηψηεο Ησαθεηκίδεο, Παλεπηζηήκην
Αζελψλ,... 23.Αήκεηξα Καηή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ,... 27.Αληψλεο Ληάθνο,
Παλεπηζηήκην Αζελψλ,... 29.Αληηγφλε Λπκπεξάθε, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 30.Πάζρνο
Μαλδξαβέιεο, Γεκνζηνγξάθνο,... 59.Υξηζηίλα Πνπιίδνπ, Γεκνζηνγξάθνο,... 65.Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο, Γεκνζηνγξάθνο,... 69.Λνπθάο Σζνχθαιεο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ,... 73.Δηξήλε
Υεηιά, Πάληεην Παλεπηζηήκην
99. Σάθεο Καηζαξφο:
Ο Σάθεο Καηζαξφο είλαη κέινο ηεο ΢πληνληζηηθήο Βπηηξνπήο ηεο ΏΒΚΏ (2003)
Θεζζαινλίθε 11.12.2003. Ώπφ ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο ησλ «23» απφ ηε Θεζζαινλίθε,
Σάθε Καηζαξφ, Αεκήηξε ΢θνπξέιιν θαη Νίθν ΢σκηηάθν, εθδφζεθε ε παξαθάησ
δήισζε:
135
" ΋ζα πξσηνθαλή, απαξάδεθηα θαη άθξσο επηθίλδπλα ζπλέβεζαλ ζηελ Έδεζζα θαη
είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαβνιή ηνπ ΢πλεδξίνπ ηνπ ΟΤΡΏΝΕΟΤ ΣΟΞΟΤ,
αλαδεηθλχνπλ ηελ θαηάζηαζε αθαζίαο θαη αλαμηνπηζηίαο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ην
ζχλνιν ηνπ πνιηηηθνχ καο ζπζηήκαηνο....
Βθ κέξνπο ηεο Οκάδαο ησλ «23»*.
*Πξφθεηηαη γηα ηα ζηειέρε πνπ απνρψξεζαλ, πξφζθαηα, απφ ηελ ΏΒΚΏ θαη θηλνχληαη
ζην ρψξν ηεο Μεηαξξπζκηζηηθήο Ώλαλεσηηθήο Ώξηζηεξάο.
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα. 17/07/2005
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο...... H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη
ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000
ζθαγηαζζέλησλ.....
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη έμη πνιηηηθνί (A.
Aλδξηαλφπνπινο, Άλλα Καξακάλνπ, Π. Κνπλαιάθεο, ΢ηέθαλνο Μάλνο, Ν. Μπίζηεο, Μηρ.
Παπαγηαλλάθεο)
Σάζνο Ώβξαληίλεο,.. Σάζνο Ώβξαληίλεο,... ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο
Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο, Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο,..
Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,.. Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηψξγνο
Γηαλλνπιφπνπινο,... Μαλψιεο Γθαδήο,... Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο
Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ, Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο, Κψζηαο Γέπνο,... Ώιέμεο
Δξαθιείδεο,...,... Υξπζάθεο Ενξδάλνγινπ, ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο,... Διίαο Καλέιιεο
,...Άλλα Καξακάλνπ,... Πέηξνο Κνπλαιάθεο,... Σάθεο Καηζαξφο, Ώληψλεο Ληάθνο,...
Μάλνο Μαηζαγγάλεο,.... Νίθνο Μεγγξέιεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο,... Γεψξγηνο
Ναθξαηδάο,... Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο,... Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο
Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
99. Διίαο Καηζνχιεο:
έσο ην 2003, φπνηε θαη απερψξεζε ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο, Γηεπζπληήο ηεο
ζεηξάο Νέα Πνιηηηθή Οηθνλνκία, Δθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Δπηζηήκε θαη Κνηλσλία.
Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο θαη Ζζηθήο Θεσξίαο, Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ (ΔΚΚΔ), Μέινο ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ απφ ην 1995. Πέξαλ ηεο δηδαθηηθήο,
ζπγγξαθηθήο θαη εθδνηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ζπκκεηέρεη ζε θηλήζεηο ηεο Κνηλσλίαο
ησλ Πνιηηψλ θαη ηεο Κίλεζεο Πνιηηψλ γηα κηα Ώλνηρηή Κνηλσλία.
136
∆ΒΛΣΕΟ ηεο ΚΕΝΔ΢Δ΢ ΠΟΛΕΣΩΝ γηα µηα Ώλνηθηή Κνηλσλία
Δ Κίλεζε Πνιηηψλ γηα µηα Ώλνηρηή Κνηλσλία νξγάλσζε ζηηο 20.10.03, νην αµθηζέαηξν
ηεο Βζληθήο ΢ρνιήο ∆ηθαζηψλ (Φνίληθα Θεζζαινλίθεο), ∆εµφζην Βπηζηεµνληθφ
∆ηάινγν µε ην ζέµα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα.
Όζηεξα απφ ραηξεηηζµφ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κίλεζεο θ. Λέσλ. Κχξθνπ θαη ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ ∆΢Θ θ. Εσάλ. Παπαδφπνπινπ....
΢ηηο 29 Εαλνπαξίνπ ηξέρνληνο έηνπο ζπλήιζαλ ζε Σαθηηθή Γεληθή ΢πλέιεπνε ηα µέιε
ηνπ ζσµαηείνπ µαο ζηελ αίζνπζα ηνπ Βµπνξηθνχ θαη ΐηνµεραληθνχ Βπηµειεηεξίνπ
Ώζελψλ. Δ ΢πλέιεπζε είρε εθέηνο ηεηξαπιφ αληηθείµελν.
Ώ. Σελ εθινγή λέσλ µειψλγηαην Κεληξηθφ ΢πµβνχιην, ιφγσ ιήμεο ηεο ζεηείαο ησλ
πξνεγνχµελσλ µειψλ. Ώπφ θαηάινγν ηξηάληα ππν ςεθίσλ, πνπ ήηαλ νη: Ώγγειίδεο
΢σθξάηεο ΐαζηιφπνπινο Μηιηηηάδεο ΐαζηιφπνπινο Πεξηθιήο Γεσξγηάδνπ ΐαζηιηθή
Γηαλλλήο Νίθνο Γθνξµεδάλν Μσξίο Γξίζπνο Διίαο Γαραξέαο Ώηµίιηνο Γέπνο Κψζηαο
Κνδάθνο Πάλνο Καλειιφπνπινο Παλαγηψηεο Καηζνχιεο Διίαο Κπξηαθφπνπινο Λνπθάο
Λαζθαξίδεο Κσλζηαληίλνο Μαηζίαο ΢ηέθαλνο Μνληηάλν-Λέσλ Λχδα Μνπδέιεο
Νίθνο Μπαθφπνπινο Κψζηαο Μπέθεη-Υάξε Μαξία Ναζαλαήι Παχινο Παπαγηαλλίδεο
Ώληψλεο Παπαιεμφπνπινο Θεφδσξνο Παπαζπειηφπνπινο ΢πήιηνο ΢ηψηεο Εσλ
΢ηαµαηφπνπινο Ώξηο Σδαλλεηάθνο Γηάλλεο Σζαξνχρεο Γηψξγνο Φξαγθνχιεο ΢πχξνο
Υαηδεζσθξάηεο ∆εµήηξεο.
Βθιέρζεθαλ δψδεθα, πνπ ζα απνηεινχλ ην Κεληξηθφ ΢πµβνχιην γηα ην 2004, θαη είλαη νη
εμήο: Θεφδσξνο Παπαιεμφπνπινο Οξέηηα ΢ηαπξνπνχινπ Διίαο Καηζνχιεο
΢ηέθαλνο Μαηζίαο Διίαο Γξίζπνο Κσζηήο Μπαθφπνπινο Ώηµίιηνο Γαραξέαο Λνπθάο
Κπξηαθφπνπινο ΢πχξνο Φξαγθνχιεο Κψζηαο Γέπνο ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο
ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ.
Ώλαπιεξσµαηηθά µέιε είλαη νη: Νίθνο Γηάλλεο Πάλνο
Κνδάθνο Ίσλ ΢ηψηεο
....... Ώθνινχζεζε δεµφζηα εθδήισζε µε ζέµα "ΏΤΣΟ∆ΕΟΕΚΔ΢Δ ΚΏΕ ΏΜΕΛΛΏ ΣΩΝ
ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΩΝ". Οµηιεηέο ήηαλ: ν Καζεγεηήο Διίαο Καηζνχιεο, ν
Καζεγεηήο Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ν Καζεγεηήο Γεψξγηνο Μαληάηεο, ν Βπίηηµνο Πξφεδξνο
ηνπ Ώξείνπ Πάγνπ ΢ηέθαλνο Μαηζίαο θαη ν Καζεγεηήο Λνπθάο Σζνχθαιεο.....
Αηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ Βιιάδα : θχξηα ζέκαηα θαη
πξνζδηνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ πνιηηηθήο 2002: έθζεζε γηα ην Βπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν /
επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Διίαο Καηζνχιεο ; ζπληνληζηήο Α. Καξαληηλφο ;
επηζηεκνληθή επηηξνπή ΐ. Κνηδακάλεο ... [θ.ά.] ; επηκέιεηα έθδνζεο Α. Καξαληηλφο, Λ.
Μαξάηνπ-Ώιηπξάληε, Β. Φξνλίκνπ.
137
Παγθνζκηνπνίεζε [Μνλνγξαθία] : νηθνλνκηθέο-πνιηηηθέο-πνιηηηζκηθέο φςεηο 2003;
Διίαο Καηζνχιεο, Μπιάλθα Ώλαληάδε, ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο, επηκέιεηα.
Πνηνη είλαη ζήκεξα κέιε ζηελ Βπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο ηεο ΐνπιήο ησλ
Βθήβσλ;
……………………………. Γηάλλεο Γηαλλφπνπινο, Εζηνξηθφο,… Λίλα Ώιεμίνπ,
Αεκνζηνγξάθνο,… Διίαο Καηζνχιεο, Καζεγεηήο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
<<(ΒΠΕΜΒΛΒΕΏ) ΔΛΕΏ΢ ΚΏΣ΢ΟΤΛΔ΢. Νέα ΢νζηαιδεκνθξαηία Πεξηερφκελα πνιηηηθήο, Θεζκνί, Οξγαλσηηθέο δνκέο «Ε. ΢ΕΑΒΡΔ΢», ΢ΒΛ.
480>>. Σνπ ΢ΠΔΛΕΟΤ ΠΏΠΏ΢ΠΔΛΕΟΠΟΤΛΟΤ,
ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ 21/06/2002
....... Γηα ηα ζχγρξνλα ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα καο έιεηπε ζηα ειιεληθά έλα βηβιίν
πνπ λα αλαιχεη ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ηηο νξγαλσηηθέο κεηαβνιέο ηνπο. Σν
θελφ έξρεηαη λα θαιχςεη ην βηβιίν απηφ, πνπ
επηκειήζεθε ν Διίαο
Καηζνχιεο...... Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ δχν απηψλ ζνζηαιδεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ
έρνπκε ζην βηβιίν ηηο πνιχ θαιέο αλαιχζεηο ηνπ Μάλνπ Μαηζαγγάλε κε ηίηιν «Οη λένη
εξγαηηθνί κεηαμχ ηξίηνπ δξφκνπ θαη ζνζηαιδεκνθξαηίαο».... Δ ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ
ζην εθηεηακέλν θαη βηβιηνγξαθηθά
ηεθκεξησκέλν άξζξν ηεο «LABOUR PAR SPD ΚΏΕ ΠΏ΢ΟΚ - ΢πζηήκαηα θνκκαηηθήο
δηεχζπλζεο θαη νξγαλσηηθή αλαζπγθξφηεζε», αθνχ ζ' έλα πξψην κέξνο....
Ε.Β.Ππξγησηάθεο
ΣΟ ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟ ΢ΣΔΝ ΚΟΕΝΧΝΕΏ ΣΔ΢ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΏ΢ ΚΏΕ ΣΔ΢
ΠΟΛΤΠΟΛΕΣΕ΢ΜΕΚΟΣΔΣΏ΢
΢πλέδξην Ρφδνπ
...................................
2. Ώπφ ην θξάηνο ζηηο ππεξ-θξαηηθέο δνκέο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε
.............
΢ην πλεχκα απηφ θαηαλνείηαη γηαηί, «νη αιιαγέο απηέο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ξηδηθέο
θαηλνηνκίεο ζηνλ ζπζρεηηζκφ δχλακεο
138
θαη ζηνλ
θαηακεξηζκφ εξγαζίαο κεηαμχ θξάηνπο, δηεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηεζλψλ νξγάλσλ».
(7)
7(Σάζ. Γηαλλίηζεο, παγθνζκηνπνίεζε θαη ν κεηαβαιιφκελνο ξφινο ηνπ θξάηνπο, ζην:
Διίαο Καηζνχιεο, Μπιάλθα Ώλαληάδε, ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο, Παγθνζκηνπνίεζε, φπ.
παξ., ζει. 146)
Μέζα απφ ηηο εμειίμεηο απηέο ην έζλνο θξάηνο παχεη πιένλ λα είλαη παλίζρπξν. ΢ηε «λέα
ηάμε πξαγκάησλ» ην θέληξν βάξνπο κεηαηνπίδεηαη θαη ηνλ θπξίαξρν ξφιν δηεθδηθεί ε
νηθνλνκία. Έηζη, ελψ κέρξη πξφηηλνο θπξίαξρε επηξξνή είρε ε πνιηηηθή θαη ε
ζηξαηησηηθή δχλακε, ζήκεξα, θαη απηή αθφκε «ε ζηξαηησηηθή ηζρχο πνπ ήηαλ
ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ θξαηηθή εμνπζία, έρεη πεξηνξηζκέλε
ρξεζηκφηεηα».
Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Σελ αθεξαηφηεηα ηεο ηεο ρψξαο πνηφο ζα πξνζηαηεχζεη;;;
Θξάθε, Ώηγαίν, Μαθεδνλία, Ρφδνο πξφζθαηα, Εκηα, Μαθεδνλία, Κχπξνο θηι.Ή κήπσο
θηάζακε ρσξίο λα ην θαηαιάβνπκε ζε κηα ηδαληθή παγθφζκηα θνηλσλία, ρσξίο
δηεθδηθήζεηο, πνιέκνπο θηι.
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ
ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε Bνζλία, Mιάληηηο
θαη Kάξαηδηηο.
H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε,........ H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε
θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη
δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000 ζθαγηαζζέλησλ θαη λα απαηηήζεη.....
Έλα κέξνο απφ ηηο κέρξη ζηηγκήο ππνγξαθέο
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Γξεγφξεο
ΐαιιηαλάηνο, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,
Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,Μαλψιεο
Γθαδήο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Νίθνο Αήκνπ, Κψζηαο Γέπνο,
Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΢ηαχξνο Θενδσξάθεο, Διίαο Καλέιιεο, Άλλα
Καξακάλνπ, Διίαο Καηζνχιεο, Πέηξνο Κνπλαιάθεο, Ώληχπαο Καξίπνγινπ,
Ώληψλεο Ληάθνο, Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο,
΢ηέθαλνο Μάλνο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο, Μηράιεο
Μεηζφο, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Νίθνο Μπίζηεο, ΢σηήξεο Νηάιεο, ΢ηέθαλνο
Παπαγεσξγίνπ, Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Ναπζηθά Παπαληθνιάηνπ, Γηψξγνο
139
΢ηαθαληάξεο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Θφδσξνο Σζίθαο, Λεσλίδαο
Υαηδεπξνδξνκίδεο.
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο,... Διίαο
Καηζνχιεο, Αηνλχζεο Καςάιεο,...
Τπφ θαηνρήλ Μέξνο Ώ΄: Οη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Βιιάδα [Άξδελ
58]
Ώλ κειεηήζεη θαλείο φζνπο ζπκκεηέρνπλ θαη θηλνχληαη ζηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, ζα ζπλαληήζεη πάληα ην ίδην κείγκα, απιψο αιιάδνπλ ηα άηνκα θαη
ε πνζνινγία. ΢ην ΒΛΕΏΜΒΠ, πέξα απφ ηνπο γλσζηνχο θαζεγεηέο, Λ. Σζνχθαιε, Θ.
ΐεξέκε, Υ. Κνπινπκπή, θαη δεκνζηνγξάθνπο, φπσο ν Ώ. Παπαρειάο, ζπκκεηέρνπλ ν Γ.
Ααπίδ θαη ν Θ. Παπαιεμφπνπινο. Ο Παπαιεμφπνπινο, αληηπξφεδξνο ηεο Σηηάλ θαη
πξνζθεθιεκέλνο ηεο Λέζρεο Μπίιληεξκπεξγθ, είλαη ηαπηφρξνλα ρνξεγφο ηνπ CDRSEE
θαη πξφεδξνο κηαο άιιεο ΜΚΟ πνπ απνθαιείηαη «Κίλεζε Πνιηηψλ γηα ηελ
Ώλνηθηή Κνηλσλία», δειαδή έρεη ηελ νλνκαζία ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ΢φξνο, ζηελ
νπνία ζπκκεηέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, νη Λνπθάο Κπξηαθφπνπινο, πξφεδξνο ηνπ ΕΟΐΒ,
ν
θαζ. Διίαο Καηζνχιεο, ην πξ. ζηέιερνο ηνπ ΢ΤΝ, πξέζβεο ε.η. Κψζηαο Γέπνο, ν
Ώηκίιηνο Γαραξέαο, ν Νίθνο Μνπδέιεο, ν Γηάλλεο Σδαλεηάθνο, ν Ώληψλεο
Παπαγηαλλίδεο, ν Αεκήηξεο Υαηδεζσθξάηεο.
Ώλάκεζα ζηνπο ρνξεγνχο ηνπ CDRSEE βξίζθεηαη π.ρ. θαη ε ΏLPHA-Bank, ηνπ
΢πκβνπιίνπ ηεο νπνίαο ν αληηπξφεδξνο είλαη ν Ώλδξέαο Καλειιφπνπινο, πξφεδξνο ηεο
Σηηάλ, θαη κέινο ν Θάλνο ΐεξέκεο ηνπ ΒΛΕΏΜΒΠ θ.ν.θ.
100. Φεβξσλία Κέληε:;;;;
101. Εσάλλεο Κεξακεηζήο:
ΏΝΟΕΥΣΔ ΒΠΕ΢ΣΟΛΔ πξνο ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ. [11.10.03]
140
Αήισζε 18+ 5 κειψλ ηεο ΏΒΚΏ
aeka.gr, 11/10/2003
Δ ΏΒΚΏ είλαη ζε θξίζε. Αελ πξφθεηηαη λα εμέιζεη απ‘ απηήλ κε επηζεηηθέο θξαπγέο,......
Αελ απνρσξνχκε απφ ην πιαίζην πνπ δηακνξθψζακε. Αελ παξαηηνχκαζηε απφ ηηο
απφςεηο καο. Αελ κπνξνχκε, φκσο, λα ζπκκεηέρνπκε -φζν δελ αλνίγεη δηέμνδνο- ζε
θζνξνπνηέο θαη ςπρνθζφξεο δηαδηθαζίεο,... ΢πλερίδνπκε λα πνξεπφκαζηε ζηνπο
δξφκνπο ηεο εθζπγρξνληζηηθήο θαη κεηαξξπζκηζηηθήο, αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο.
Σν θείκελν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ:
Θαλάζε Γεσξγαθφπνπιν 2) Αεκήηξε Γηαηδφγινπ 3) Βχε Αειεπέηξνπ 4) Βηξήλε
Γνξκπαιά 5) Σάθε Καηζαξφ 6) Υάξε Κνκπνιίηε 7) Μαξίλα Κνληνεηδή 8) Μαξθέιια
Καλδπιάθε
9) Κψζηα Κνπηζνκπηέιε 10) Μάλν Μαηζαγγάλε 11) Θαλάζε Μαρηά 12) ΐαζίιε
΢αθειιαξίνπ 13) Νίθν ΢ηκφπνπιν 14) Αεκήηξε ΢θνπξέιιν 15) Ώξζέλε ΢ηαπξίδε
16) Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ 17) Αεκήηξε Φσηφπνπιν 18) Ώληψλε Υειηδψλε
Σν θείκελν ζηεξίδνπλ, επίζεο, ηα κέιε ηεο πξψηεο [θαη ηδξπηηθήο] ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ
[2000-2003]:
19) Γηάλλεο Καξαθάζεο 20)
Γηάλλεο Κεξακεηζήο 21) Λάθεο Παξζελφπνπινο
22) Ώκαιία Σαλδξία 23) Γηψξγνο Σνπξιίδεο
102. ΐαγγέιεο Κερξηψηεο:
Αηδάζθεη Εζηνξία ζην παλεπηζηήκην ηνπ ΐνζπφξνπ. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα
ην 1969. Σν 1992 απνθνίηεζε απφ ην Σκήκα Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν 199495 νινθιήξσζε ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ MA/Comparative History ζην Παλεπηζηήκην Essex
(Αγγιία) κε ππνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Χλάζε. Απφ ην 1998 εθπνλεί δηαηξηβή ζην
Παλεπηζηήκην Αζελψλ κε ζέκα "Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο & πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ειιελνξζφδνμνπ πιεζπζκνχ ζηε ΢κχξλε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αη." κε ππνηξνθία ηνπ
Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ (ΗΜΔ).
Βηαηξεία Μειέηεο ηεο Εζηνξηνγξαθίαο θαη ηεο Θεσξίαο ηεο Εζηνξίαο: ηα κέιε
Μηράιεο ΐαξιάο, Άγγεινο ΐιάρνο, Κψζηαο Γαγαλάθεο, Έθε Γαδή, Γηάλλεο
Γηαλληηζηψηεο, Υάξεο Βμεξηδφγινπ, ΐαγγέιεο Καξακαλσιάθεο, ΐαγγέιεο
Κερξηψηεο, Γηψξγνο Κφθθηλνο,…. Πνζεηή Υαληδαξνχια
141
΢χγρξνλε ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο / Erik Jan Zürcher ; κεηάθξαζε ΐαγγέιεο
Κερξηψηεο, επηζηεκνληθή επηκέιεηα ΢σθξάηεο Πεηκεδάο.
''Ε΢Δ ΏΜΟΕΐΔ - ΠΡΟ΢ΟΥΔ ΢ΣΟ ΥΏ΢ΜΏ ''
Φνξέαο Τινπνίεζεο: Κ.Β.Θ.Ε. ζην πιαίζην ηνπ 5νπ Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο
ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο γηα ηελ Εζφηεηα ησλ δχν θχισλ ΢χκβαζε Νν. VS/2001/0665
Αηάξθεηα: 01.01.2002 – 31.03.2003
Υξεκαηνδνηηθφ πιαίζην: Βπξσπατθή Βπηηξνπή (80%) Γεληθή Γξακκαηεία Εζφηεηαο
(20%)
Βπηζηεκνληθή Τπεχζπλε: Φσηεηλή ΢ηάλνπ ΢πληνληζκφο: ΐαγγέιεο ΚΒΥΡΕΧΣΔ΢
ΐνεζνί ζπληνληζκνχ: Καηεξίλα Ώξβαληηάθε θαη ΐίθε Γθεξκφη
Οη Ρσκηνί ηεο Πφιεο ζε λέν ζηνίρεκα...
Σν ζπλέδξην νξγαλψζεθε απφ επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ νη, Αεκήηξηνο
Φξαγθφπνπινο (πξφεδξνο), Φξαγθψ Καξάνγιαλ (γξακκαηέαο), Λάθεο ΐίγθαο, Ανζίζενο
Ώλαζηαζφπνπινο, Άξεο Σζνθψλαο, Μηράιεο ΐαζηιεηάδεο, ΐαγγέιεο Κερξηψηεο,
Νίθνο ΢ηγάιαο.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο. ... Βίλαη
ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο.
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,..244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο,
ηζηνξηθφο,... 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391)
Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο
Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524)
Φηκνχιε ΐάζσ,
142
07/04/2006. ΢TH XIO KAI ΢TH ΢MYPNH . Tν 2ν ΢πκπφζην ηνπ Oκίινπ
«Aξηζηφβνπινο Mάλεζεο»
Ήηαλ πνιππνιηηηζκηθή ε Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία;
Κεληξηθνί εηζεγεηέο: ΐαγγέιεο
Κερξηψηεο (Παλεπηζηήκην ηνπ
ΐνζπφξνπ), ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ (Πάληεην Παλεπηζηήκην)
΢ρφιηα: Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο).
Γλψζε θαη ζθνπηκφηεηεο Σνπ ΐαγγειε Κερξησηε*
Αηδάζθσ Εζηνξία ζε κηα ρψξα πνπ κηα άπνςε γηα ην παξειζφλ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη
πνηληθφ αδίθεκα. Σνλ βαζηθφηεξν ιφγν γη‘ απηφ απνηειεί ν ελαγθαιηζκφο ηεο θνηλσλίαο
απφ κηα γξαθεηνθξαηία πνπ ζεσξεί πσο απεηιείηαη ν θνζκηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο
θαη έλαλ ζηξαηφ πνπ δελ αλέρεηαη λα ακθηζβεηείηαη ν εζλνζσηήξηνο ξφινο ηνπ....
Φαληαζηείηε, φκσο, κε πφζε απνξία καζαίλνπλ νη άλζξσπνη απηνί πσο ζηνλ αγψλα ηνπο
παξαδφμσο δελ είλαη κφλνη. Πσο θαη ζηελ Βιιάδα, πνπ εδψ θαη έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα
είλαη αζθαιψο πεξηβεβιεκέλε ηνλ επξσπατθφ καλδχα, ε ζρνιηθή Εζηνξία θαιείηαη λα
εμππεξεηήζεη αληίζηνηρεο ζθνπηκφηεηεο.
Βδψ είλαη ν ζηξαηφο εθεί ε Βθθιεζία πνπ δηεθδηθεί ηνλ εζλνζσηήξην ξφιν ηεο.
Σα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη δχν. Πξψηνλ, κπνξεί ε Βθθιεζία εθεί θαη ν ζηξαηφο
εδψ λα ζέινπλ λα επελδχζνπλ εηο βάξνο ηεο θξαηηθήο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα
εκπεδψζνπλ ηελ ηδενινγία ηνπο, ε νπνία αηζζάλνληαη πσο απεηιείηαη.
Δ θνηλσλία, σζηφζν, θαη θαηά ζπλέπεηα νη εθιεγκέλνη εθπξφζσπνί ηεο, θαιείηαη λα
απνθαζίζεη γηα ηελ πξνηεξαηφηεηά ηεο:
λα ζπζηάζεη ηελ ηζηνξηθή θαη άιιε γλψζε ή λα πξνηάμεη ηε δηθή ηεο άπνςε γηα ηη
είδνπο αλζξψπνπο ζέιεη;
Αεχηεξνλ, ζα έπξεπε κηα θνηλσλία λα έρεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα γηα ην πνηα γλψζε ζα
πξνάγεη ή λα ηελ αλαπξνζαξκφδεη αλάινγα κε ηε γλψζε πνπ παξάγνπλ νη άιινη;
103. Νίθνο Κηάνο:
Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΟΔΑΠ (ΔΝΗΑΗΟΤ ΓΖΜΟ΢ΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗ΢ΜΟΤ
ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ΢ Α΢ΦΑΛΗ΢Ζ΢). (Μέινο νξγάλσζεο "Ρήγαο Φεξαίνο")
143
ΐγήθαλε αξγά ην βξάδπ ηεο 7εο πξνο 8ε Ενπλίνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο θάιπεο ζηελ
Έλσζε ΢πληαθηψλ Δκεξεζίσλ ΢πληαθηψλ Ώζελψλ (Β΢ΔΒΏ) γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ
Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ....
Πξψηνο ζηνλ ΒΑΟΒΏΠ ν
Νίθνο Κηάνο
Οηαλ ε Βθθιεζία πξνζπαζεί λα αληεπηηεζεί
Ώπηνθάζαξζε, «ηεξή» ιάζπε, αγηαζκφο, ζρνιέο
Νίθνο Κηάνο
Βιεπζεξνηππία, 24/03/2005
20/10/1999
Δκεξίδα ηνπ ΢ΤΝ :
"Βιιάδα-Σνπξθία: έλαξμε δηαιφγνπ γηα ηελ αλαινγηθή, ηζφξξνπε κείσζε ησλ
εμνπιηζκψλ θαη ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ
Σελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ πξφηαζε γηα ακνηβαία κείσζε ησλ εμνπιηζκψλ, δηαηχπσζαλ
νη Πξφεδξνη ηεο Γ΢ΒΒ, Υ. Πνιπδσγφπνπινο, ηεο Β΢ΔΒΏ Ν. Κηάνο, ηνπ Α΢Ώ Ώ.
Ρνππαθηψηεο θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Μεηψπνπ Λνγηθήο θαηά ηνπ Βζληθηζκνχ Ρ.
΢σκεξίηεο
22.2.2004 500 ΜΒΛΔ ΣΔ΢ ΠΡΟΑΕΚΣΏΣΟΡΕΚΔ΢ ΝΒΟΛΏΕΏ΢ ΢ΣΔΡΕΓΟΤΝ ΣΟ
΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟ ΡΕΓΟ΢ΠΏ΢ΣΕΚΔ΢ ΏΡΕ΢ΣΒΡΏ΢
Ώξηζηεξά θαη Ρηδνζπαζηηθά - Με πάζνο θαη κε θξφλεζε
Οη ππνγξαθέο:
Ώζαλαζάθεο Γηάλλεο, Ώζαλαζίνπ Θαλάζεο, Ώλησλίνπ Νίθνο,….. Κηάνο
Κατηαληδίδεο Μηράιεο, Κνλίδνπ Σδίλα, Κσλζηαληηλίδεο Γηψξγνο,…
Παξαηήξεζε Β. Μπ.: ΚΏΕ ΣΟ ΢ΥΒΑΕΟ ΏΝΏΝ
Νίθνο,
144
104. Φξφζσ Κηάνπ-Αεκάθνπ:
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΣΔΔ. Σεχρνο 2170 - Γεπηέξα 15 Οθησβξίνπ 2001
΢ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠOΤ. Να πξνρσξήζεη ην Κηεκαηνιφγην
Oη παξεπξεζέληεο ζηε ζπλέληεπμε Σχπνπ
........ Απφ ην Γηθεγνξηθφ ΢χιινγν Αζελψλ, εθηφο ηνπ πξνέδξνπ Αληψλε Ρνππαθηψηε, ηνλ
ηακία Θεφδ. ΢ρηλά θαη ηε ζχκβνπιν Φξφζσ Κηάνπ - Γεκάθνπ.
Antenna News in Greek 290796. News in Greek, of 29/07/1996
ΣΟΤΡΚΗΚΟ
΢ηελ Σνπξθία, ε δσε δεθαδσλ πνιηηηθσλ θξαηνπκελσλ εμαθνινπζεη λα θηλδπλεπεη, παξά ηε
ιήμε ηεο απεξγίαο πείλαο, πνπ ζηνίρεζε ηε δσή ζε 12 θξαηνχκελνπο........ ΢ηελ επηηξνπε
κεηερνπλ ε πξφεδξνο ηεο Δ.Η.Ν.Α.Π., Υξηζηηλα Παπαληθνιάνπ, ε Φξφζσ Κηάνπ - Γεκάθνπ,
σο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ Αζελψλ θαη ε Φαλή Πεηξαιηά, κεινο ηνπ
Γηνηθεηηθνπ ζπκβνπιηνπ ηεο Δ΢ΖΔΑ.
Δθδήισζε Γηθεγνξηθνχ ΢πιιφγνπ Αζελψλ. 17/1/2005
΢ην θέληξν ν Πξφεδξνο ηνπ Γ΢Α θ. Γεκήηξεο Παμηλφο, δεμηά ηνπ νη ΢χκβνπινη Νηθφιαο
Καλειιφπνπινο θαη Υαξ. Αλαιπηήο, αξηζηεξά ηνπ ε Α΄ Αληηπξφεδξνο Φξφζσ ΚηάνπΓεκάθνπ θαη ε ΢χκβνπινο Υξηζηίλα Σζαγθιή.
105. Σφληα Κηνπζνπνχινπ:
Δίλαη αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1958. Φνίηεζε ζηε Φηινζνθηθή
΢ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην
Paris I-Panthon - Sorbonne. Οη κειέηεο ηεο αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή ηζηνξία θαη ηελ
ηζηνξηνγξαθία ηνπ Βπδαληίνπ.
Βμεγήζεηο απφ ηνλ πξχηαλε δεηνχλ νη θαζεγεηέο γηα ην ―πφξηζκα‖ Οηθνλφκνπ
........ Με ην πξφζρεκα φηη ζην θηίξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην Ρέζπκλν γίλεηαη θαηάιεςε, ε
Πξπηαλεία απνθάζηζε ηελ καηαίσζε ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο ηεο ΢πγθιήηνπ, γεγνλφο
πνπ πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ζπγθιεηηθψλ ζην Ρέζπκλν. ΢πγθεθξηκέλα, ν θνζκήηνξαο ηεο
Φηινζνθηθήο ΢ρνιήο Αιέμεο Καινθαηξηλφο θαη νη Υξήζηνο Λνχθνο Πξφεδξνο Σκήκαηνο
Ηζηνξίαο / Αξραηνινγίαο, Σάζνο Νηθνιατδεο Πξφεδξνο Σκήκαηνο Φηινινγίαο, Αληψλεο
145
Αζηξηλάθεο Πξφεδξνο Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ ΢πνπδψλ θαη
Σφληα
Κηνπζνπνχινπ εθπξφζσπνο Α.Β.Π. Σκήκαηνο Εζηνξίαο
Ώξραηνινγίαο, κε θνηλή αλαθνίλσζε ηνπο ζεσξνχλ φηη «ε θαηάζηαζε ηεο
θαηάιεςεο, νη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ θαη νη αληηθεηκεληθέο ηεο ζπλέπεηεο ζα έπξεπε,
αληίζεηα, λα απνηεινχλ ιφγν, αθεαπηψλ, γηα ηε ζχγθιεζε θαη έθηαθηεο αθφκα
΢πγθιήηνπ.»
Θεσξήκαηα βηβιίνπ. ΠΏ΢ΟΚ
΢ε απηή ηελ ππν-ελφηεηα θαηαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο γηα λέα βηβιία πνπ
θπθινθνξνχλ, αιιά θαη γηα παιαηφηεξεο ελδηαθέξνπζεο εθδφζεηο, γχξσ απφ κηα
ζεκαηνινγία επηβνεζεηηθή ηφζν ηεο κειέηεο φζν θαη ηεο επεμεξγαζίαο κηα επξείαο
γθάκαο δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ κε ηελ
επξχηεξε έλλνηα.... ΢ηελ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ζεηξά βηβιίσλ κε πξνιφγνπο
ηνπ Γηψξγνπ Ώ. Παπαλδξένπ.
.... 17/08/2007 Ο παγθφζκηνο ξφινο ησλ ΜΚΟ, ηνπ Υξ. Φξαγθνληθνιφπνπινπ.........
25/04/2007
Σν Κππξηαθφ πξφβιεκα, ηνπ Ώιέμε Δξαθιείδε.....
15/04/2007
ΐαζηιεχο ή Οηθνλφκνο, ηεο Σφληαο Κηνπζνπνχινπ...
03/03/2007
Πέξα απφ ην 16 - Σα πξηλ θαη ηα κεηά, ηνπ Νίθνπ Ώιηβηδάηνπ....
19/01/2007
Ώζθήζεηο θηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ Πάζρνπ Μαλδξαβέιε....
31/10/2006
ΐεξέκε....
12/08/2006
Βιιάο, ε ζχγρξνλε ζπλέρεηα απφ ην 1821 κέρξη ζήκεξα, ηνπ Θάλνπ
Παγθφζκηα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, ηνπ Παλαγηψηε Ρνπκειηψηε....
09/08/2006 Βιιάδα θαη Σνπξθία: πνιίηεο θαη έζλνο-θξάηνο, ησλ Θ. Αξαγψλα θαη Φ.
Μπηξηέθ (επηκ).....
Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Θαπκάζηε βηβιία θαη ζπγγξαθείο
106. Ώιέμαλδξνο Κηηξνέθ:
Βίλαη θαζεγεηήο Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Haverford College ησλ ΔΠΏ θαη
ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ «Wrestling with the Ancients: Modern Greek Identity and the
Olympics» (Greekworks, Νέα Τφξθε, 2004).
Βζληθή ηαπηφηεηα θαη εζληθηζκφο ζηε λεφηεξε Βιιάδα /
146
Παζράιεο Κηηξνκηιίδεο, Εσάλλεο Κνιηφπνπινο, Βπάγγεινο Κσθφο, Ώιέμαλδξνο
Κηηξνέθ, εηζαγσγή, επηκέιεηα Θάλνο ΐεξέκεο, κεηάθξαζε Γηάλλεο ΢ηεθαλίδεο ;
επηκ. Θάλνο ΐεξέκεο ; κεη. Γηάλλεο ΢ηεθαλίδεο. - 2ε εθδ.. - Ώζήλα : Μ.Ε.Β.Σ, 1999
Θέκα: [Βζληθηζκφο] Μηθξφ ρξνληθφ κηαο πξνδνηηθήο ζπείξαο... κέξνο β'
Λίγν ςάμηκν ζην δηαδίθηπν απέδσζε θαξπνχο.Ο θχξηνο απηφο βξαβεχηεθε κε ην βξαβείν
Μπνδνζάθε(πξνθαλψο γηα ηελ εμαίξεηε εζληθή ηνπ δξάζε)θαη είλαη κφληκνο
πξνζθεθιεκέλνο ζηηο ζηήιεο ηνπ "ΐήκαηνο". Θα ηνλ δείηε λα ππνγξάθεη καδί κε
άιινπο γλσζηνχο θνπξφζθπινπο θαη ην petition ππεξ ηνπ ζρεδίνπ Ώπλάλ.Ώ θαη ην
θπξηφηεξν.Βίλαη θαλαηηθφο ζηαζψηεο ηεο "Βπξσπατθήο ηδέαο".
Ώινίκνλν ζηνπο γνλείο πνπ ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ ρσξίο
πξψηα λα ηνπο έρνπλ γαινπρήζεη Βιιεληθά. Αηφηη απηφ είλαη ππνρξέσζε ηεο νηθνγέλεηαο
θαη νρη ηεο πνιηηείαο(ηεο εθάζηνηε).
107. Κψζηαο Κφκεο: Ηζηνξηθφο, Αλαπι. Καζεγεηήο, Σνκέα Ηζηνξίαο
Νενηέξσλ Υξφλσλ, Νεψηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.....
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο.
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα....244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο,
παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,...
399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512)
Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,
147
108. Ώπφζηνινο Κνκλελάθαο:
Γηθεγφξνο, Ννκφο Λέζβνπ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ΠΡΧΗΝΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ, ΓΖΜΟΚΡΑΣΖ΢,
ΜΤΣΗΛΖΝΖ
ΣΟ ΝΔΟ Γ.΢. ΣΖ΢ ΢ΤΝΤΠΑΡΞΖ΢ - Μεηαμχ καο. 14/12/2007
..... ΢ηελ Δμειεγθηηθή Δπηηξνπή ηεο Κίλεζεο, εθιέρηεθαλ νη: Καίηε Παληειάξα, Απφζηνινο
Κνκλελάθαο θαη Ησάλλα Βαιιίλα.
1ε ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ Ο.Κ.Β.
(Αεθέκβξηνο 1994 - Εαλνπάξηνο 1998)
....... Γ‘ ΟΜΏΑΏ.......Ώλαπιεξσκαηηθά Μέιε: ......... Μέινο Οηθνλ. Βπηηξνπήο
Κ.Β.Α.Κ.Β., Κνκλελάθαο Ώπφζηνινο
2ε ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ Ο.Κ.Β. (Εαλνπάξηνο 1998 - Εαλνπάξηνο 2001). ΐ΄ΟΜΏΑΏ
Ώλαπιεξσκαηηθά Μέιε: ........ Κνκλελάθαο
Ώπφζηνινο - Μέινο Α.΢. Κ.Β.Α.Κ.Β.,
ΚΏΣΏ΢ΣΏ΢Δ ΜΒΛΧΝ ΣΟΤ Α.΢. ΣΔ΢ ΚΒΑΚΒ ΚΏΣΆ ΑΕΏΜΒΡΕ΢ΜΏΣΏ ΣΔ΢
ΥΧΡΏ΢ 1990-1994
...... Κνκλελάθαο Ώπφζηνινο, Πξ. Κνηλ. Ώγ. Παξαζθεπήο Λέζβνπ
«΢ηα ηξία ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θίλεζεο -καο ιέεη ν Ώπφζηνινο Κνκλελάθαο,
πξφεδξνο ηεο θίλεζεο "΢πλχπαξμε θαη Eπηθνηλσλία ζην Ώηγαίν"- πξνζπαζήζακε,
εθθξάδνληαο έλα θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο επαίζζεην ζηα θαηλφκελα πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηηο
λέεο πξαγκαηηθφηεηεο πνπ δεκηνπξγεί ε επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο, λα δνπιέςνπκε γηα ηε δεκηνπξγία ζηελ αξρή θαη
ηελ εδξαίσζε ηψξα ηεο ειιεηνπξθηθήο πξνζέγγηζεο.
Tαπηφρξνλα, ζπκπαξαζηαζήθακε ζε πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πξφζθπγεο ζην
λεζί, πξαγκαηνπνηήζακε παξεκβάζεηο ζηηο αξρέο, φηαλ δηαπηζηψζακε
παξαβάζεηο εξγαζηαθψλ, λνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, θαπηεξηάζακε
αθφκε θαη κε θαηαγγειηηθφ ηξφπν θαηλφκελα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο, νπφηε
απηά ππήξμαλ».
148
109. Υάξεο Κνκπνιίηεο:
ΏΝΟΕΥΣΔ ΒΠΕ΢ΣΟΛΔ πξνο ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ. [11.10.03]
Αήισζε 18+ 5 κειψλ ηεο ΏΒΚΏ
Ζ ΑΔΚΑ είλαη ζε θξίζε........ Γελ απνρσξνχκε απφ ην πιαίζην πνπ δηακνξθψζακε. Γελ
παξαηηνχκαζηε απφ ηηο απφςεηο καο. Γελ κπνξνχκε, φκσο, λα ζπκκεηέρνπκε -φζν δελ αλνίγεη
δηέμνδνο- ζε θζνξνπνηέο θαη ςπρνθζφξεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζίγνπλ ηνλ πνιηηηθφ καο
πνιηηηζκφ. ΢πλερίδνπκε λα πνξεπφκαζηε ζηνπο δξφκνπο ηεο εθζπγρξνληζηηθήο θαη
κεηαξξπζκηζηηθήο, αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο.
Σν θείκελν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ:
1) Θαλάζε Γεσξγαθφπνπιν 2) Αεκήηξε Γηαηδφγινπ 3) Βχε Αειεπέηξνπ
4) Βηξήλε Γνξκπαιά 5) Σάθε Καηζαξφ 6)
Υάξε Κνκπνιίηε 7) Μαξίλα Κνληνεηδή
8) Μαξθέιια Καλδπιάθε 9) Κψζηα Κνπηζνκπηέιε 10) Μάλν Μαηζαγγάλε
11) Θαλάζε Μαρηά 12) ΐαζίιε ΢αθειιαξίνπ 13) Νίθν ΢ηκφπνπιν
14) Αεκήηξε ΢θνπξέιιν 15) Ώξζέλε ΢ηαπξίδε 16) Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ
17) Αεκήηξε Φσηφπνπιν 18) Ώληψλε Υειηδψλε
Σν θείκελν ζηεξίδνπλ, επίζεο, ηα κέιε ηεο πξψηεο [θαη ηδξπηηθήο] ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ
[2000-2003]:
19) Γηάλλεο Καξαθάζεο 20) Γηάλλεο Κεξακεηζήο 21) Λάθεο Παξζελφπνπινο
22) Ώκαιία Σαλδξία 23) Γηψξγνο Σνπξιίδεο
Φψηεο Καξχδαο, Δκ/λία: 18.11.2003 11:12, Βπηζεκνπνηείηαη ε εθινγηθή
ζπλεξγαζία ΠΏ΢ΟΚ-ΏΒΚΏ
..... ΢ην κεηαμχ, ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Ώλαλεσηηθή Βθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε ηεο
Ώξηζηεξάο (ΏΒΚΏ) αλαθνίλσζαλ 21 ζηειέρε ηεο. Βίρε πξνεγεζεί ε δηαγξαθή ησλ δχν
ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ δηαθσληψλ, ησλ Θ. Γεσξγαθφπνπινπ θαη Π. Καηζαξνχ.
Πξφθεηηαη γηα ηνπο: Αεκήηξεο Γηαηδφγινπ, Βχε Αειεπέηξνπ, Βηξήλε Γνξκπαιά,
Υάξεο Κνκπνιίηεο, Μαξίλα Κνληνεηδή, Μαξθέιια Καλδπιάθε, Κψζηαο
Κνπηζνκπηέιεο, Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Θαλάζεο Μαρηάο, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ, Νίθνο
΢ηκφπνπινο, Αεκήηξεο ΢θνπξέιινο, Ώξζέλεο ΢ηαπξίδεο, Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ,
Αεκήηξεο Φσηφπνπινο, Ώληψλεο Υειηδψλεο, Γηάλλεο Καξαθάζεο, Γηάλλεο
Κεξακεηζήο, Λάθεο Παξζελφπνπινο, Ώκαιία Σαλδξία θαη Γηψξγνο Σνπξιίδεο.
149
110. Μαξίλα Κνληνεηδή:
ΏΝΟΕΥΣΔ ΒΠΕ΢ΣΟΛΔ πξνο ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΢.Β. ηεο Ώ.Β.Κ.Ώ. [11.10.03]
Αήισζε 18+ 5 κειψλ ηεο ΏΒΚΏ
Ζ ΑΔΚΑ είλαη ζε θξίζε........ Γελ απνρσξνχκε απφ ην πιαίζην πνπ δηακνξθψζακε. Γελ
παξαηηνχκαζηε απφ ηηο απφςεηο καο. Γελ κπνξνχκε, φκσο, λα ζπκκεηέρνπκε -φζν δελ αλνίγεη
δηέμνδνο- ζε θζνξνπνηέο θαη ςπρνθζφξεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζίγνπλ ηνλ πνιηηηθφ καο
πνιηηηζκφ. ΢πλερίδνπκε λα πνξεπφκαζηε ζηνπο δξφκνπο ηεο εθζπγρξνληζηηθήο θαη
κεηαξξπζκηζηηθήο, αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο. Σν θείκελν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο ΢.Δ.
ηεο Α.Δ.Κ.Α:
1) Θαλάζε Γεσξγαθφπνπιν 2) Γεκήηξε Γηαηδφγινπ 3) Δχε Γειεπέηξνπ
4) Δηξήλε Ενξκπαιά 5) Σάθε Καηζαξφ 6) Υάξε Κνκπνιίηε 7)
Μαξίλα Κνληνεηδή
8) Μαξθέιια Καλδπιάθε 9) Κψζηα Κνπηζνκπηέιε 10) Μάλν Μαηζαγγάλε
11) Θαλάζε Μαρηά 12) Βαζίιε ΢αθειιαξίνπ 13) Νίθν ΢ηκφπνπιν
14) Γεκήηξε ΢θνπξέιιν 15) Αξζέλε ΢ηαπξίδε 16) Δπηπρία Σαξακπαζίδνπ
17) Γεκήηξε Φσηφπνπιν 18) Αληψλε Υειηδψλε
Σν θείκελν ζηεξίδνπλ, επίζεο, ηα κέιε ηεο πξψηεο [θαη ηδξπηηθήο] ΢.Δ. ηεο Α.Δ.Κ.Α [20002003]:
19) Γηάλλεο Καξαθάζεο 20) Γηάλλεο Κεξακεηζήο 21) Λάθεο Παξζελφπνπινο
22) Ακαιία Σαλδξία 23) Γηψξγνο Σνπξιίδεο
Φψηεο Καξχδαο, Δκ/λία: 18.11.2003 11:12, Βπηζεκνπνηείηαη ε εθινγηθή ζπλεξγαζία
ΠΏ΢ΟΚ-ΏΒΚΏ
..... ΢ην κεηαμχ, ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Ώλαλεσηηθή Βθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε ηεο
Ώξηζηεξάο (ΏΒΚΏ) αλαθνίλσζαλ 21 ζηειέρε ηεο. Βίρε πξνεγεζεί ε δηαγξαθή ησλ δχν
ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ δηαθσληψλ, ησλ Θ. Γεσξγαθφπνπινπ θαη Π. Καηζαξνχ.
Πξφθεηηαη γηα ηνπο: Αεκήηξεο Γηαηδφγινπ, Βχε Αειεπέηξνπ, Βηξήλε Γνξκπαιά, Υάξεο
Κνκπνιίηεο, Μαξίλα Κνληνεηδή, Μαξθέιια Καλδπιάθε, Κψζηαο Κνπηζνκπηέιεο,
Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Θαλάζεο Μαρηάο, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ, Νίθνο ΢ηκφπνπινο,
Αεκήηξεο ΢θνπξέιινο, Ώξζέλεο ΢ηαπξίδεο, Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ, Αεκήηξεο
Φσηφπνπινο, Ώληψλεο Υειηδψλεο, Γηάλλεο Καξαθάζεο, Γηάλλεο Κεξακεηζήο, Λάθεο
Παξζελφπνπινο, Ώκαιία Σαλδξία θαη Γηψξγνο Σνπξιίδεο.
150
111. Αήκνο Κνληφο:
Διιελνακεξηθαλφο θαζεγεηήο ηζηνξίαο;;;;
Νέα Τφξθε.- Σν ειιεληθφ ρξψκα δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη απφ ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε
Νέα Τφξθε. Δθηφο απφ ηελ πνιππιεζή Οκνγέλεηα, ε νπνία δίλεη ηε δηθή ηεο πηλειηά ζηελ
ακεξηθαληθή κεγαινχπνιε, ζηνπο δξφκνπο ηνπ Μαλράηαλ δηαθξίλεηο δεθάδεο επηζθέπηεο απφ
θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Ζ επλντθή αληηζηνηρία ηνπ επξψ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαίλεηαη φηη
ζπλέηεηλε ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο απφ ηελ Δπξψπε πξνο ηελ
Ακεξηθή…… Σν θεηηλφ ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν κε 30,000 ιακπηφληα, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο
πφιεο, απνηειεί πξνζθνξά πξνο ην δήκν ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ Διιελνακεξηθαλνχ θαζεγεηή
ηζηνξίαο, Γήκνπ Κφληνπ (;;;; )θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Υξηζηίλαο Γαβξηειίδε. Σν έιαην (21,35
κέηξα χςνο θαη 12,20 κέηξα πιάηνο) βξηζθφηαλ ζηελ απιή ηεο νηθίαο ηνπ θ. Κφληνπ θαη
επηιέρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο πφιεο. Νίθνο Κνηαξίδεο,
112. Νίθνο Κνηαξίδεο;;;
113. Διίαο Κνχβειαο:
Οκφηηκνο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Δθπξφζσπνο ηεο DANA
Alliance for Brain Initiatives ζηελ Διιάδα.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο Διιάδνο.....
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο.
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 244) Ληάθνο Ώληψλεο,
παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο,
151
λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,...
452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο,
δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ
βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ (φξα πιήξε πίλαθα παξάγξαθνο 93, Ώλλα
Καξακάλνπ)
1. Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,... 2. Ώβδειά Έθε,
Καζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο............. ....172.
Παλεπηζηήκην Παηξψλ
Κνχβειαο Διίαο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Εαηξηθήο,
Ώξηζηεξά ΢ήκεξα. Εδξπηηθή Αηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη
Παξέκβαζεο. «Ώξηζηεξά ΢ήκεξα»-― ΏΡ. ΢Δ.‖
΋ζνη θαη φζεο θηλεηνπνηεζήθακε θαηά θαηξνχο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο αλαλεσηηθήο
αξηζηεξάο, νξγαλσκέλνη ζε δηάθνξα ζρήκαηα ή θαη αλέληαρηνη,.... Με βάζε φια απηά
ηδξχνπκε έλαλ ΋κηιν Πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ ρψξνπ
ζπλεχξεζεο θαη δηαιφγνπ, πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζα ζπλδηακνξθψλνληαη απφ
φζνπο θαη φζεο αλαδεηνχλ δξφκνπο γηα ηελ Αξηζηεξά ΢ήκεξα .
Σα Εδξπηηθά Μέιε
Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο,.. Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Παλεπηζηεκηαθφο,.
Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ΏΠΘ,... Γεσξγφπνπινο Ώιέθνο
Παλεπηζηεκηαθφο-Παηδ.ηκήκα Ώ.Π.Θ.,... Κάιθαο ΐαζίιεο Καζεγεηήο ΏΠΘ,...
Κνχβειαο Διίαο Οκ. Καζεγεηήο Εαηξηθήο ΢ρ. Παλ. Παηξψλ , ...
Κπξηάηαο Αεκήηξεο Ώλαπι. Καζ . Ώξραίαο Εζηνξίαο, Παλ. Θεζζαιίαο ,... Λαιέλεο
Κψζηαο Πνιενδφκνο- ΢πγθ/γνο, Λέθηνξαο Παλ. Θεζζαιίαο,... Ρεπνχζε Μαξία
Βπίθνπξε Καζ. Ώ.Π.Θ.....
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο,... Λίλα ΐεληνχξα,.. Ρέα Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο,
ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,... Γηψξγνο Γηαλνπιφπνπινο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο,... Νίθνο Αήκνπ,
Θαλάζεο Αηακαληφπνπινο, Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΐαζ.
Γνπλαιήο, Κψζηαο Γψξαο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο,... Διίαο Καλέιιεο, Γθαζκέλη
Καπιάλη,...
Διίαο Κνχβειαο, ΢ηέιηνο Κνχινγινπ, Υξηζηίλα Κνπινχξε,... Ρηράξδνο
152
΢σκεξίηεο,... Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Κψζηαο Σζαιφγινπ,
Κψζηαο Σζνπξάθεο, Ώλλα Φξαγθνπδάθε, Αεκήηξεο Υαληδφπνπινο, Λεσλ.
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, ΐάζσ Φηκνχιε.
114. Υξηζηίλα Κνπινχξε:
Δίλαη θαζεγήηξηα Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.
Αείηε Υξηζηίλα Κνπινχξε κέινο ηνπ Βζληθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ΠΏ΢ΟΚ, αξζξνγξαθεί
ζηνλ ΑΟΛ, πεγή http://www.paron.gr
Σελ ίδηα ρξνληά (2003) ην Εδξπκα Ώλδξέα Γ. Παπαλδξένπ δηνξγαλψλεη καδί κε ην
Γαιιηθφ Ελζηηηνχην ΏΘελψλ θαη ην Ελζηηηνχην Γθαίηε, εθδήισζε γηα "κηα επξσπατθή
ηζηνξία απαιιαγκέλε απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα". ΢πκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ
ν Halil Berktay (Δ ηζηνξία ησλ δχν ζπλεξγαζηψλ ζε επίπεδν
ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, κέζνδνη ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο εγρεηξηδίσλ)
θαη ε Υξηζηίλα Κνπινχξε (Πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο γηα δηκεξείο θαη πνιπκεξείο
ζπλεξγαζίεο; ΢πγγξαθή λέσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ; Βπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ; Ση
πξνηάζεηο πξέπεη λα γίλνπλ; )
"Έζλε θαη Κξάηε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε" (βνεζεηηθφ ζρνιηθφ εγρεηξίδην
εγθεθξηκέλν απφ ην ειιεληθφ Παηδαγσγηθφ Ελζηηηνχην,ζει.107-108)
Ώπφζπαζκα απφ ην θεθάιαην "Οη ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ Μαθεδνληθνχ Έζλνπο" - Gjorgj
Pulevski . Βθδφζεηο: Κέληξν ΢πκθηιίσζεο Ώλαηνιηθήο Βπξψπεο . Τπεχζπλε ηεο
έθδνζεο: ε "ηζηνξηθφο" ηνπ Αεκνζηνγξαθηθνχ ΋κηινπ Λακπξάθε Αξ.Υξηζηίλα
Κνπινχξε
Κχξηνη ρνξεγνί ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ: To Ώκεξηθαληθφ State Department,
θαη ε θπβεξλεηηθή ππεξεζία "USAID" from the american people
(Πεγή: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ - 22/02/2007)
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
153
Νίθνο Ώιηβηδάηνο,... Δξαθιήο Ώλδχξαο, Καίηε Ώξψλε - Σζίριε, Ελψ Ώθεληνχιε,
Γηψξγνο ΐαξεκέλνο, Κνξίλα ΐαζηινπνχινπ, Λίλα ΐεληνχξα, Ώλλπ ΐηηζέληδνπ, Γηψξγνο
ΐιαβηαλφο, Κψζηαο ΐνπθειάηνο, Κψζηαο ΐνχιγαξεο, Νηθφιαο ΐνπιέιεο, Ρέα
Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο Γεσξγνχιαο,
Θαλάζεο Γηαιθέηζεο, Διηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλνπιφπνπινο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Κ. Γξακκαηηθάθεο, ΐαγγέιεο Γξεγφξεο, Ώλλα
Αακηαλίδνπ, ΐαγγέιεο Αειεπέηξνο, Βχε Αεκίξε, Νίθνο Αήκνπ, Θαλάζεο
Αηακαληφπνπινο, Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΐαζ. Γνπλαιήο,
Κψζηαο Γψξαο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο,... Υξηζηίλα Κνπινχξε, Κψζηαο
Κνπθνγηψξγνο, Νίθνο Κπξηαδίδεο, Γηψξγνο Λάθνο, Κάηηα Λεκπέζε, Ώληψλεο Ληάθνο,
΢ηαχξνο Ληβαδάο, ΢πχξνο Ληλαξδάηνο, Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Λίλα Λνχβε, Λεσλίδαο
Λνπινχδεο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,... Ώιθεο Ρήγνο,
Μάλνο ΢ηεθαλίδεο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Υξήζηνο Σειίδεο,....
(δεκνζηεχζεθε ην ΢άββαην 13/1/2007 ζην ΐήκα)
Κχξηε Γηεπζπληά,
ε θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλήζνπ θ. Υξηζηίλα Κνπινχξε (θαη δηεπζχληξηα ηεο
ζεηξάο ―Βλαιιαθηηθφ Βθπαηδεπηηθφ Τιηθφ γηα ηε Αηδαζθαιία ηεο Νεφηεξεο Εζηνξίαο
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Βπξψπεο‖ -ηέζζεξα ζπλνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο, ηα νπνία έρνπλ
εθδνζεί απφ ην ―Κέληξν γηα ηε Αεκνθξαηία θαη ηε ΢πκθηιίσζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή
Βπξψπε‖ - CDRSEE -Θεζζαινλίθε) γξάθεη ζην ΐήκα ηεο 7εο Εαλνπαξίνπ 2007 ηα εμήο
ζην άξζξν ηεο \"Δ Εζηνξία ζηελ ππξά ηνπ θαλαηηζκνχ\" (Άιιεο Βπνρέο, ζειίδα ΐ47):
«Αηαθηλείηαη κάιηζηα θαη θείκελν πνπ δεηεί ηελ απφζπξζε ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξηδίνπ, ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ πινηάξρνπο θαη θηελνηξφθνπο, λνηθνθπξέο θαη ζηξαηησηηθνχο,
απφ κέινο ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο ηνπ ΛΏΟ΢ θαη ηνλ πξψελ Πξφεδξν ηεο
Αεκνθξαηίαο Υξ. ΢αξηδεηάθε. Αελ είλαη βεβαίσο ηπραίν φηη κεηαμχ ησλ ππνγξαθψλ
ζπαλίδνπλ εθείλεο ησλ ηζηνξηθψλ, εθφζνλ
είλαη πξνθαλέο απφ ην ίδην ην
θείκελν φηη δελ είλαη δπλαηφλ ε «housewife» (sic) ή ν εξγάηεο απφ ηε
Γεξκαλία, πνπ εκθαλίδνληαη λα ππνγξάθνπλ, λα έρνπλ δηαβάζεη ην βηβιίν
θαη λα έρνπλ δηακνξθψζεη άπνςε πεξί ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπ
εγθπξφηεηαο.»
Βπεηδή εγψ έρσ ιάβεη ηε ζρεηηθή πξσηνβνπιία γηα ην θείκελν εθ κέξνπο ηνπ
ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ Ώληίβαξν (www.antibaro.gr) επηηξέςηε κνπ λα δεηήζσ κέζα
απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ζαο δεκφζηα ζπγγλψκε απφ ηελ θπξία Κνπινχξε δηφηη
εθηφο απφ ηνπο 55 θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη 120 εθπαηδεπηηθνχο
(αλάκεζά ηνπο θαη πνιιoί ηζηνξηθνί) πνπ εψο ηψξα (11 Εαλνπαξίνπ)
έρνπλ ππνγξάςεη ηελ επηζηνιή ηνπ Ώληίβαξνπ, επέηξεςα θαη ζε
λνηθνθπξέο, εξγάηεο θαη θηελνηξφθνπο λα ζπλππνγξάςνπλ ην ίδην αίηεκα.
Οκνινγψ φηη ήηαλ απαξάδεθηε θίλεζε απφ κέξνπο κνπ.
154
Σα ππφινηπα επηρεηξήκαηα ηεο θ. Κνπινχξε ήηαλ ην ίδην επηειή κε ηνλ εμσθξεληθφ
ειηηηζκφ πνπ επέδεημε ζην παξαπάλσ απφζπαζκα απφ ηελ πξψηε ηεο παξάγξαθν.
Καιχηεξα λα δηαβάζεη μαλά ηελ επηζηνιή καο θαη λα απαληήζεη, εάλ επηζπκεί, ζηα
ζεκεία πνπ επηζεκαίλνπκε.
Βπραξηζηψ πνιχ, Ώλδξέαο ΢ηαιίδεο. Λνλδίλν.
Πξνο ην «ΐήκα ηεο Κπξηαθήο»
Φηινμελήζαηε ζηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο ζαο άξζξν θάπνηαο ηζηνξηθνχ Βζληθνχ
Κξαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία ππεξακπλφκελε ηνπ βηαζκνχ ηεο κλήκεο καο, ηνπ
βηαζκνχ ηεο ηζηνξίαο καο θαη ηεο ππνζήθεπζεο ηνπ κέιινληφο καο –πξάγκα πνπ
ζπληειείηαη κε ην εγρεηξίδην ηεο ηζηνξίαο ηεο ΢Σ ‗ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ- κάιινλ έραζε
ηελ ςπρξαηκία ηεο θαη αξρίδεη λα ραξαθηεξίδεη «αθξνδεμηνχο» , «housewıfes» θαη ελ
νιίγνηο σο πεξηζσξηαθνχο πνπ δελ δηθαηνχληαη λα έρνπλ άπνςε, φζνπο έρνπλ ην ζάξξνο
λα δεκνζηνπνηνχλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζ΄ απηφ ην βηαζκφ.
Μεηαμχ ησλ πεξηζσξηαθψλ απηψλ ζπγθαηαιέγεη ε θπξία ηζηνξηθφο ηνλ θ. ΢αξηδεηάθε.
Aλ δε γλσξίδακε φηη είλαη ηζηνξηθφο ζα ιέγακε φηη είλαη παληειψο αληζηφξεηε θαη ζα
ηελ απαιιάζζακε «ιφγσ άγλνηαο» αλ φρη «ιφγσ θάπνηαο άιιεο αηηίαο»....
Σν έγθιεκα πνπ ζπληειείηαη απφ Παλεπηζηεκηαθνχο ιεηηνπξγνχο εζληθψλ θξαηηθψλ
Παλεπηζηεκίσλ, πνλάεη πνιχ. Ώιήζεηα, πφζν πεξηζζφηεξν κπνξνχλ λα αζρεκνλήζνπλ
ζηε κλήκε καο, ιεηηνπξγνί κε θξαηηθψλ, αθφκε θαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα
Παλεπηζηεκίσλ;
Μηα houswıfe εθπαηδεπηηθφο
Καη γηα ηελ αθξίβεηα Πάιια Αήκεηξα
"
Δ γελνθηνλία ηεο κλήκεο"
ηνπ Γηψξγνπ Καξακπειηά, Βθδφηε
Πεξηνδηθφ ΏΡΑΔΝ, ηεχρνο 62, Ννέκβξηνο 2006 – Εαλνπάξηνο 2007
........ Δ «θαηήρεζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ
΢ε φ,ηη αθνξά ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, έρνπκε ήδε
αλαθεξζεί εθηελψο [βιέπε Άξδελ 58: «΢φξνο θαη Νεν-νζσκαλνί ζηελ Βιιάδα»] ζηηο
πξνζπάζεηεο ηνπ θαζνδεγνχκελνπ απφ ηνπο Ώκεξηθαλνχο CDRSEE (Κέληξνπ γηα ηε
Αεκνθξαηία θαη ηε ΢πκθηιίσζε ζηε Ννηηναλαηνιηθή Βπξψπε). Σν CDRSEE, γηα ηελ
155
παξέκβαζε ζηνλ ρψξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε λεν-νζσκαληθή «ζπκθηιίσζε» ζηα
ΐαιθάληα, δεκηνχξγεζε ην Πξφγξακκα Κνηλήο Εζηνξίαο (Joint History Project, JHP)
πνπ «θέξλεη θνληά θαζεγεηέο απ‘ φιεο ηηο ρψξεο ηηο Ν.Ώ. Βπξψπεο, νη νπνίνη ζπδεηνχλ
ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ηζηνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επεξεάζεη ηηο πνιηηηθέο
θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Ν.Ώ. Βπξψπεο». Καζφινπ ηπραία, απηφ ην
πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηελ ακεξηθαληθή θπβεξλεηηθή ππεξεζία US
AID, ην γεξκαληθφ ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, αιιά θαη απφ ην ίδην ην ακεξηθαληθφ
(Department of State) θαη ην βξεηαληθφ (Foreign Office) ΤΠΒΞ, θαη άιια «επαγή»
ηδξχκαηα, φπσο ην… θαδίλν Hyatt, ε δε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί
ζηε Υάιθε, ην 1999.
Θα ππελζπκίζνπκε θαη πάιη πσο ην πξφγξακκα απηφ δηεπζχλεηαη απφ δχν επηηξνπέο, κία
αθαδεκατθή θαη κία γηα ηε «δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο». Ώπφ ειιεληθήο πιεπξάο, ζηελ
πξψηε ζπκκεηέρνπλ ν Παζράιεο Κηηξνκειίδεο, ν Εσάλλεο Κνιηφπνπινο θαη ε ΋ιγα
Καηζηαξδή-Υέξηλγθ, ελψ ζηε δεχηεξε, ηε ζέζε ηεο πξνέδξνπ θαηέρεη ε Υξηζηίλα
Κνπινχξε θαη ζπκκεηέρνπλ ε Άλλα Φξαγθνπδάθε θαη ε Θάιεηα Αξαγψλα. Γεληθφο
ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθ κέξνπο ηνπ CDRSEE είλαη ν εθνπιηζηήο Κψζηαο
Καξξάο.
Σν πξφγξακκα αθνξά 11 ρψξεο: Ώιβαλία, ΐνζλία-Βξδεγνβίλε, ΐνπιγαξία, Κξναηία,
Κχπξν, Βιιάδα, ΠΓΑΜ, ΢εξβία-Μαπξνβνχλην-Κνζζπθνπέδην, ΢ινβελία θαη Σνπξθία.
Βζηηάδεη ζηνπο θαζεγεηέο Εζηνξίαο ζηα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία, ηνπο καζεηέο,
θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο Εζηνξίαο θαη ηεο
εθπαίδεπζεο, θαη ηα ππνπξγεία Παηδείαο, ελψ πξαγκαηνπνηεί πνιπάξηζκα ζεκηλάξηα
θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ εθδφζεηο.....
Σν Ελζηηηνχην Νίθνο Πνπιαληδάο θαη ην δίθηπν Transform! ζην Βπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Φφξνπκ, Ώζήλα 4-7 ΜαΎνπ 2006
΢εκηλάξηα θαη Workshops ηνπ Ελζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδάο ζην 4ν ΒΚΦ ζηελ
Ώζήλα
……….
΢εκηλάξην κε ζέκα: «Ώπνδνκψληαο ζηεξεφηππα: Πνιεκψληαο ηνλ εζληθηζκφ ζηα
ΐαιθάληα»
(ζε ζπλεξγαζία κε Κνηλσληθφ Φφξνπκ Θεζζαινλίθεο, ηελ Ώληηξαηζηζηηθή
Πξσηνβνπιία Θεζζαινλίθεο, θαη ην BlackCatCulturalCenter (Σνπξθία)).
Οκηιεηέο:
΢ΕΏ ΏΝΏΓΝΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ (ΚΏΘΔΓ. ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟΤ), ΜΏΡΕΝΏ ΐΔΥΟΤ
(ΑΔΜΟ΢ΕΟΓΡΏΦΟ΢), ΓΕΏΝΝΔ΢ ΓΚΛΏΡΝΒΣΏΣΓΔ΢ (ΏΝΣΕΡΏΣ΢Ε΢ΣΕΚΔ
156
ΠΡΧΣΟΐΟΤΛΕΏ ΘΒ΢/ΝΕΚΔ΢), ΒΕΡΔΝΔ ΛΏΓΏΝΔ (ΚΏΘΔΓ. ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟΤ),
ΥΡΕ΢ΣΕΝΏ ΚΟΤΛΟΤΡΔ (ΚΏΘΔΓ. ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟΤ), SLOBODAN UNKOFSKI,
ALEXANDER RAKINTZICH (ZOGRAF) (΢ΚΕΣ΢ΟΓΡΆΦΟ΢), ERKAN KARA,
RIDVAN AKAR (ΑΔΜΟ΢ΕΟΓΡΏΦΟ΢)
115. Νίθνο Κνπινχξεο:
Πάληεην Παλεπηζηήκην
΢ΤΝΒΑΡΕΟ ΠΡΒΐΒΓΏ΢: ΣΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ. Κπξηαθή 5 Ενπλίνπ 2005
Πξφγξακκα ΢πλεδξίνπ ηνπ 2005 ζηελ Πξέβεδα.Δ θνηλσλία ζε πφιεκν: ζηξαηφο
θαη αληάξηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1940
................ Κπξηαθή 3 Ενπιίνπ 2005
9:00-11:30 Πξφεδξνο: Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Πφιεκνο θαη Πξνπαγάλδα
Μαξία Μπνληίια, Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο:
Ηδενινγία θαη πξνπαγάλδα ησλ δπν εκπφιεκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιεληθνχ Δκθπιίνπ.
Νίθνο Κνπινχξεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην:
Σν «νινθαχησκα» ηνπ Νπκθαίνπ (29-30/4/1947): Πξνπαγάλδα θαη ηδενιεςίεο ηεο
εκπφιεκεο Υσξνθπιαθήο
ζηνλ Βκθχιην.
Ραυκφλδνο Αιβαλφο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο:
Ζ επηθνηλσλία ηνπ πνιέκνπ θαη ν πφιεκνο ηεο επηθνηλσλίαο. ΋ςεηο ηεο
ελεκέξσζεο θαη ηεο αλακεηάδνζεο ησλ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ απφ ηνλ
ηχπν ησλ αληηπάισλ ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ.
Νίθνο Καξαγηαλλαθίδεο, ΓΑΚ Καβάιαο:
Λφγνο γηα ηνλ άιιν θαη πξνπαγάλδα: Σν παξάδεηγκα ηνπ πεξηνδηθνχ Διιεληθά Δζληθά
Γεκνζηεχκαηα.
12:00-14:00
157
΢ηξνγγπιφ Σξαπέδη
΢πκκεηέρνπλ:
΢ηάζεο Καιχβαο Γηψξγνο Μαξγαξίηεο Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο Άιθεο Ρήγνο
Κσλζηαληίλνο ΢βνιφπνπινο΄
LA CONVENZIONE EUROPEA
I
L
S
EGRETARIATO
Bruxelles, 17 giugno 2002 (24.06)
(OR. FR/EL)
CONV 105/02
NOTA DI TRASMISSIONE
del:
Segretariato
alla:
Convenzione
Oggetto:
Dibattito nazionale sul futuro dell'Europa
− Grecia
Si allega per i membri della Convenzione il rapporto riguardante il dibattito nazionale
sul futuro
dell'Europa in fase di svolgimento in Grecia.
______________
__ CONV 105/02
2
ALLEGATO
IT
ALLEGATO
ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΢ΖΜΔΗΩΜΑ
΢ΤΓΚΡΟΣΔ΢Δ ΒΘΝΕΚΔ΢ ΒΠΕΣΡΟΠΔ΢ ΜΚΟ ΓΕΏ ΢ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΢ΣΟ
∆ΕΏΛΟΓΟ ΓΕΏ ΣΟ ΜΒΛΛΟΝ ΣΔ΢ ΒΤΡΩΠΔ΢ ΢ΣΏ ΠΛΏΕ΢ΕΏ ΣΔ΢
«΢ΤΝΒΛΒΤ΢Δ΢ ΣΔ΢ ΒΤΡΩΠΔ΢»
Πηζηέο ζηε ∆ΖΛΩ΢Ζ ΣΟΤ ΛΑΚΔΝ γηα ην µέιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ πξνβιέπεη
ηελ ζπγθξφηεζε ελφο ΦΟΡΟΤΜ εθπξνζψπσλ ΜΚΟ θαη µειψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
ζηα πιαίζηα ηεο «΢πλέιεπζεο ηεο Δπξψπεο» γηα λα ζπµπξάμνπλ ζην ∆ηάινγν γηα ην µέιινλ
ηεο Δπξψπεο νη πνιίηεο, 50 Διιεληθέο ΜΚΟ µε Δπξσπατθφ πξνζαλαηνιηζµφ ζπγθξφηεζαλ
ηελ 1εΑπξηιίνπ 2001, ζηελ Αζήλα, Ad Hoc Διιεληθή Δπηηξνπή ΜΚΟ γηα ζπµµεηνρή ζην
δηάινγν γηα ην µέιινλ ηεο Δπξψπεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν. O
αξηζµφο ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζπµµεηέρνπλ απμάλεηαη ζπλερψο φζν γίλεηαη γλσζηή ε
ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο.
158
Σελ πξσηνβνπιία γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο είραλ νη νξγαλψζεηο Διιεληθή
Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξσπατθνί Έλσζε (Διιεληθφ ηµήµα ηεο Δπξσπατθήο Κίλεζεο),
Δπξσπατθνί Έθθξαζε θαη ΑΔGEE µε ηε ζπµβνιή ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ΜΚΟ ηνπ ΤΠΔΞ.
Ζ Δπηηξνπή ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο «΢πλέιεπζεο ηεο Δπξψπεο» πνπ
δηεμάγεηαη ζηηο Βξπμέιιεο θαη πξνβιέπεηαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηεο πξηλ απφ ην
Δπξσπατθφ ΢πµβνχιην ηεο Θεζζαινλίθεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
Διιεληθήο Πξνεδξίαο.
Μέρξη ζήµεξα έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ εθδειψζεηο:
1. ΢ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εθδήισζεο πνπ έγηλε ηελ 1ε
Ώπξηιίνπ 2002, ν Πξφεδξνο ηνπ ΒΚΒΜ θαη αλαπιεξσµαηηθφ µέινο ηεο ΢πλέιεπζεο θ.
Π. Εσαθεηµίδεο ελεµέξσζε ζρεηηθά γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο «΢πλέιεπζεο», ελψ ν
εθπξφζσπνο ηνπ ΤΠΒΞ θ. Ν. Ληνλαξάθεο αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε ζπγθξφηεζεο ηεο
Βζληθήο Βπηηξνπήο ΜΚΟ.
2.
΢ηε δεχηεξε εθδήισζε πνπ έγηλε ζηηο 29 Ώπξηιίνπ 2002 νη εθπξφζσπνη ηνπ Βιιεληθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ζηε ΢πλέιεπζε θ. Παξαζθεπάο Ώπγεξηλφο θαη θ. Μαξηέηηα ΓηαλλάθνπΚνπηζίθνπ ελεµέξσζαλ γηα ηηο ζέζεηο ηνπο ζηε ΢πλέιεπζε θαη εμέθξαζαλ ηελ
δηαζεζηµφηεηα ηνπο λα ζπµµεηάζρνπλ ζε ελεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ζε φιε ηελ Βιιάδα
µε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηεζεί ε
________________________________________
Page 3
CONV 105/02
3
ALLEGATO
IT
Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ θαη λα ιάβεη ελεξγφ µέξνο ζην δηάινγν γηα ην Μέιινλ ηεο
Βπξψπεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο απηήο εμειέγε πξνζσξηλή «΢πληνληζηηθή Γξαµµαηεία
ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο ΜΚΟ» πνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο:
• Πεξηθιή ΐαζηιφπνπιν (Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ Παξέµβαζε),
• Βχε ∆εµίξε (∆ίθηπν Βιιελίδσλ ∆εµνζηνγξάθσλ),
• Νίθν Κνπινχξε (Βπξσπατθνί Έθθξαζε) θαη
• Ώληψλε Παπαδεµεηξίνπ (Βιιεληθή Βπηηξνπή γηα ηελ ΒΒ - Βπξσπατθνί Κίλεζε).
3). ………
159
΢ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΢ΣΔΝ ΠΡΧΣΟΐΟΤΛΕΏ ΓΕΏ ΢ΤΝΣΏΓMA.
ΐαιιηαλάηνο Γξεγφξεο, Παξαηεξεηήξην ΢πκθσληψλ Βιζίλθη,… Γνπζέηεο Αηνλχζεο,
Αηεζλήο Ώκλεζηία,… Κνπινχξεο
Νίθνο, Βπξσπατθή Έθθξαζε,……
Αειηίνπ Σχπνπ Κακπάληαο ησλ ΜΚΟ γηα ην ΢χληαγκα
Παχινο Μζάνπει
Παξαζέηνπκε ηελ αλαθνίλσζε ησλ ΜΚΟ γηα ηελ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε:
΢ηηο επηαθφζηεο, πεξίπνπ, αλέξρνληαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (MKO) πνπ δεηνχλ ηελ
ζπληαγκαηηθή αλαβάζκηζε ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηεο» κε ζρεηηθή
αλαθνξά ζην λέν ΢χληαγκα! Πξφθεηηαη γηα …….
1.Ζ πξψηε θάζε ηεο Κακπάληαο ηειείσζε. Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ ΜΚΟ, μεπέξαζε θαη ηηο
πιένλ αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο καο! Με δεδνκέλν, φηη πνηέ ζην παξειζφλ δελ ππήξμε
ζπλεξγαζία πεξηζζφηεξσλ απφ 30-40 νξγαλψζεηο, ν αξρηθφο ζηφρνο ησλ πεληαθνζίσλ
ζπκκεηνρψλ ζε δχν κφιηο κήλεο, έκνηαδε απιεζίαζηνο. Σειηθά θηλεηνπνηήζεθαλ
επηαθφζηεο! Μεηαμχ ηνπο, φκσο, φιεο νη κεγάιεο ΜΚΟ κε 20-30.000 κέιε ε θάζε κία!
΢πλνιηθά, νη πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο νξγαλψζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Κακπάληα,
μεπεξλνχλ ηνπο 200-300 ρηιηάδεο!
2. Πξσηνθαλήο ήηαλ θαη ε επηζηεκνληθή ζπλαίλεζε γηα ην αίηεκα.
Οη θαζεγεηέο Ν. Ώιηβηδάηνο, Κ. Γψξαο, Γ. Παγνπιάηνο, Υ. Πακπνχθεο, Γ.
Παπαδεκεηξίνπ, Λ. Παπαδνπνχινπ, Γ. ΢σηεξέιεο, ΢η. Σζαθπξάθεο, Α. Σζάηζνο, ΢π.
Φινγατηεο, Ν. Υιέπαο (θαη‘ αιθαβεηηθή ζεηξά) ηεθκεξίσζαλ ην αίηεκα θαη
ζπκβνχιεπζαλ ηελ Βπηηξνπή (βι. www.mkosyntagma.gr )
Οη ΢πληνληζηηθέο Βπηηξνπέο
……… Κνπινχξεο Νίθνο,
……….ηνλίδνληαο φηη ε ∆ήισζε ηνπ Λάθελ πξνβιέπεη ηε δεµηνπξγία ηνπ Φφξνπµ µε ηε
µνξθή δηαξζξσµέλνπ δηθηχνπ νξγαλψζεσλ ην νπνίν δελ ζα είλαη εληαίν µφληµν ζψµα,
αιιά ζα έρεη µάιινλ µηα πνιπδηάζηαηε θχζε. Πάλησο, ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηεο ΢πλέιεπζεο, γη' απηφ νη
ζπλεδξηάζεηο θαη ηα έγγξαθα ηεο είλαη δεµφζηα, έρεη δε δηθφ ηεο ηζηηνρψξν
(http://european-convention.eu.int/) πξνζηηφ ζε θάζε πνιίηε.
________________________________________
116. Πέηξνο Κνπλαιάθεο:
160
ηέσο βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ
Saturday, September 24, 2005
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1. Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ
ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε Bνζλία, Mιάληηηο
θαη Kάξαηδηηο.
H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε,........ H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε
θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη
δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000 ζθαγηαζζέλησλ θαη λα απαηηήζεη.....
Έλα κέξνο απφ ηηο κέρξη ζηηγκήο ππνγξαθέο
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Γξεγφξεο
ΐαιιηαλάηνο, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,
Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,Μαλψιεο
Γθαδήο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Νίθνο Αήκνπ, Κψζηαο Γέπνο,
Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΢ηαχξνο Θενδσξάθεο, Διίαο Καλέιιεο, Άλλα
Καξακάλνπ, Διίαο Καηζνχιεο, Πέηξνο Κνπλαιάθεο, Ώληχπαο Καξίπνγινπ, Ώληψλεο
Ληάθνο, Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο
Μάλνο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο, Μηράιεο Μεηζφο,
΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Νίθνο Μπίζηεο, ΢σηήξεο Νηάιεο, ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ,
Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Ναπζηθά Παπαληθνιάηνπ, Γηψξγνο ΢ηαθαληάξεο, Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Θφδσξνο Σζίθαο, Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο.
Ώλαζθφπεζε 2003
in.gr
Ώπνρψξεζε απφ ηνλ ΢ΤΝ.
Παξειζφλ απνηειεί γηα ηνλ ΢πλαζπηζκφ ν Πέηξνο Κνπλαιάθεο
161
Γεγνλφο είλαη ε απνρψξεζε ηνπ Πέηξνπ Κνπλαιάθε απφ ηνλ ΢πλαζπηζκφ, κεηά ηε
ζπλεδξίαζε ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ θφκκαηνο ηελ Πέκπηε, θαηά ηελ νπνία ν
πξψελ βνπιεπηήο θιήζεθε λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ
BBC GREEK.com Πέκπηε 20 Ννεκβξίνπ 2003 - 16:33 ('Χξα Λνλδίλνπ)
΢ηεξίδεη ΢εκίηε ν Kνπλαιάθεο
Mε ζέξκε δειψλεη πσο ζα ζηεξίμεη ηνλ K. ΢εκίηε ν πξψελ βνπιεπηήο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ
Πέηξνο Κνπλαιάθεο.
In.gr 20/11/03 13:05
Ώλνηρηφ ην ζέκα ππνςεθηφηεηαο
«Θεξκή» ζηήξημε ζηνλ Κψζηα ΢εκίηε ππφζρεηαη γηα ηηο εθινγέο ν
Π.Κνπλαιάθεο
Σελ πξφζεζή ηνπ λα ζηεξίμεη «κε ζέξκε» ηνλ πξσζππνπξγφ Κψζηα ΢εκίηε ζηηο εθινγέο
γλσζηνπνίεζε κε γξαπηή δήισζή ηνπ ν πξψελ βνπιεπηήο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ Πέηξνο
Κνπλαιάθεο.
Γ.Παπαλδξένπ: Οκηιία ζην Δξάθιεην Κξήηεο
16.02.2004
…… Να ζπκπνξεπφκαζηε θαη κε άιινπο ρσξίο πξνθαηαιήςεηο. Γη' απηφ θαη
θαισζνξίδσ ζηελ κεγάιε απηή Αεκνθξαηηθή Παξάηαμε θαη απφ εδψ θαη απ' ηελ
Κξήηε, ην Μίκε Ώλδξνπιάθε θαη ηε Μαξία Αακαλάθε. Γλήζηα αλήζπρα παηδηά ηεο
Κξήηεο. Ώιιά θαη ην Νίθν Μπίζηε, ηνλ Πάλν ΢θνηεηληψηε, ην Γηάλλε Αεκαξά, ην
Μαλψιε Ααζθαιάθε, ηνλ Πέηξν Κνπλαιάθε, αγσληζηέο ησλ θνηλψλ καο νξακάησλ γηα
κηα δίθαηε θνηλσλία, ζχγρξνλν θξάηνο θαη επεκεξία κε ίζεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο
πνιίηεο.
Καισζνξίδσ επίζεο ην ΢ηέθαλν Μάλν θαη ηνλ Ώλδξέα Ώλδξηαλφπνπιν, πνπ δειψλνπλ
παξψλ ζηε λέα επνρή. Πνπ ζπληάζζνληαη κε ην φξακα ηνπ ΠΏ΢ΟΚ γηα πξφνδν,
πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία θαη αιιαγή….
Βθδειψζεηο
Tue 18-12-2007
162
ΒΚΑΔΛΧ΢ΒΕ΢ ΟΝΒΒ 2003-2005
14 ΑΒΚΒΜΐΡΕΟΤ 2004
Βθδήισζε κε ζέκα : Δ Βπξσπατθή Πξννπηηθή ηεο Σνπξθίαο
Οκηιεηέο: θ.Π.Εσαθεηκίδεο , θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
θ.Π.Κνπλαιάθεο , π.βνπιεπηήο
θ.Κ.Μπνηφπνπινο , ιέθηνξαο ΢πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ
θ.Κ.΢πξίγνο,ιέθηνξαο ΢πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ
(Ώίζνπζα Ννκηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο )
……. 6 ΝΟΒΜΐΡΕΟΤ 2003
Βθδήισζε ζηελ Ώίζνπζα ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (Ώκαιίαο 8
) κε ζέκα <<Δ επξσπατθή θαη εζληθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
κεηαλάζηεπζεο >> .
Oκηιεηέο :
Ώλδξηαλφπνπινο Ώλδξέαο,
Κνπλαιάθεο Πέηξνο, Δξψ ΢ηεθάλνπ,
308 πνιίηεο ελάληηα ζηελ μελνθνβία θαη ηνλ ξαηζηζκφ
ΜΒ αγαλάθηεζε παξαθνινπζνχκε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηηο καδηθέο ζπιιήςεηο θαη
πξνζαγσγέο Ώιβαλψλ θπξίσο κεηαλαζηψλ ζηα θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη
ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο πξσηεχνπζαο….
Aλαγλσζηνπνχινπ ΢ίa, Ώβδειά Έθε ηζηνξηθφο,… Ώιαβάλνο Ώιέθνο Βπξσβνπιεπηήο
ηνπ ΢ΤΝ,… Ώλαληάδεο Γξεγφξεο Παλεπ. Ώηγαίνπ,… ΐαιιηαλάηνο Γξεγφξεο
δεκνζηνγξάθνο, κέινο Α.΢ ηνπ Βιιεληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ
Βιζίλθη, ΐαζηιάθεο Μαλψιεο δεκνζηνγξάθνο,… Αακαλάθε Μαξία βνπιεπηήο ηνπ
΢ΤΝ,… Αήκνπ Νίθνο ζπγγξαθέαο,… Βιεθάληεο Ώγγεινο, Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο,…
Δξαθιείδεο Ώιέμεο Παλεπηζηεκηαθφο,… Καξακεζίλε Μαξία παλεπηζηεκηαθφο,…
Κνχινγινπ ΢ηέιηνο δεκνζηνγξάθνο, Κνπλαιάθεο Πέηξνο βνπιεπηήο ηνπ ΢ΤΝ,…
Κπξηάηαο Αεκήηεο θαζεγεηήο Παλ/κίνπ Κξήηεο,… Ρήγνο Άιθεο Παλεπηζηεκηαθφο,…
΢σκεξίηεο Ρηράξδνο δεκνζηνγξάθνο,… Σδαλλεηάθνο Γηάλλεο δεκνζηνγξάθνο,…
Σζνπθαιάο Κσλ/λνο παλεπηζηεκηαθφο,…
163
ΠΏ΢ΟΚ. Μέιε Β΢ΤΏΝ (Βζληθφ ΢πκβνχιην Ώλαζπγθξφηεζεο). 21
Οθησβξίνπ, 2004
.........551. Πέηξνο Κνπλαιάθεο
117. Ώιθεο Κνχξθνπιαο:
Γεκνζηνγξάθνο, αληαπνθξηηήο ειιεληθψλ ΜΜΔ ζηελ Σνπξθία
ΒΛΕΏΜΒΠ (ΒΛΛΔΝΕΚΟ ΕΑΡΤΜΏ ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ΢ & ΒΛΛΔΝΕΚΔ΢ ΒΞΧΣΒΡΕΚΔ΢
ΠΟΛΕΣΕΚΔ΢)
Οκάδα ΒΛΕΏΜΒΠ
Σν ΒΛΕΏΜΒΠ δηνηθείηαη απφ έλα 13κειέο Αηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην θαη έλα 12κειέο
Σηκεηηθφ ΢πκβνχιην, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο απφ
ηνλ αθαδεκατθφ, επηρεηξεκαηηθφ, ζηξαηησηηθφ θαη δηπισκαηηθφ ηνκέα. Σν Ίδξπκα
ζηειερψλεηαη απφ έλα νιηγνκειέο κφληκν πξνζσπηθφ θαη έρεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ
επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ εξεπλεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο.
Αηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην
Πξφεδξνο . Λνπθάο Σζνχθαιεο, Καζεγεηήο Βπξσπατθήο Οξγάλσζεο, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ, Ώζήλα
Ώληηπξφεδξνο. Θάλνο ΐεξέκεο, Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Εζηνξίαο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,
Ώζήλα
Ώληηπξφεδξνο. Θεφδσξνο Κνπινπκπήο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ,
Ώζήλα
Γεληθφο Γξακκαηέαο. Ώιέμεο Παπαρειάο, Αεκνζηνγξάθνο, MEGA Channel Καζεκεξηλή, Ώζήλα
Σακίαο. Παλαγήο ΐνπξινχκεο, Πξφεδξνο Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, Αηεπζχλσλ
΢χκβνπινο ΟΣΒ Ώ.Β., Ώζήλα
Μέιε: Γεψξγηνο Ώλησλεηζήο, Πηέξαξρνο ε.α., Γηψξγνο Ααπίδ, Πξφεδξνο, Α.΢., Coca
Cola 3Β, Ώζήλα, Ώζελά Αεζχπξε, ΢χκβνπινο Αηνίθεζεο, EFG Eurobank, Ώζήλα, Μίλσο
Γνκπαλάθεο, Πξφεδξνο, GISE A.G., Ώζήλα, Παλαγηψηεο K. Εσαθεηκίδεο, Καζεγεηήο
Βπξσπατθήο Βλνπνίεζεο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Θάλνο Νηφθνο, Γεληθφο Αηεπζπληήο,
ΒΛΕΏΜΒΠ, Βιέλε Παπαθσζηαληίλνπ, Nνκηθή ζχκβνπινο, Ώζήλα, Ώιέμαλδξνο Φίισλ ,
164
Πξέζβεο / Αηεπζπληήο, Κέληξν Ώλάιπζεο θαη ΢ρεδηαζκνχ (ΚΏ΢), Τπνπξγείν
Βμσηεξηθψλ, Ώζήλα
Ώλζξψπηλν Απλακηθφ
Γεληθφο Αηεπζπληήο: Θάλνο Νηφθνο. Τπνδηεπζχληξηα: Βιηζάβεη Φσθά
Βξεπλεηέο A
Βθάβε Ώζαλαζνπνχινπ Ώκεξηθαληθή Βμσηεξηθή Πνιηηηθή, Σνπξθία, Εζξαήι,
Ογαλσκέλν Έγθιεκα, Νηία Ώλαγλψζηνπ Μεηνλφηεηεο, Θεσξίεο Βζληθηζκνχ, ΝΏ θαη
Ώλαηνιηθή Βπξψπε Νίθνο Κνπηζηαξάο Βπξσπατθή νινθιήξσζε, Ώπαζρφιεζε θαη
Πνιηηηθή αγνξάο εξγαζίαο, Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ΟΝΒ θαη Μαθξννηθνλνκηθή Πνιηηηθή
, Γηψξγνο Παγνπιάηνο Βπξσπατθή Αεκφζηα Πνιηηηθή, Πνιηηηθή Oηθνλνκία, Άλλα
Σξηαληαθπιιίδνπ Μεηαλάζηεπζε, Βπξσπατθή Βλνπνίεζε, Βζληθηζκφο
Τπφηξνθνο "΢ηαχξνο Κσζηφπνπινο": Γηάλλεο Βκκαλνπειίδεο Βπξσπατθή Βλνπνίεζε,
Κνηλή Βμσηεξηθή Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθή Ώζθάιεηαο
Βξεπλεηέο B: Εσάλλεο Ν. Γξεγνξηάδεο Tνπξθηθή πνιηηηθή, Eπξσπατθή πνιηηηθή,
Eλεξγεηαθή πνιηηηθή, Eζληθηζκφο, Eθδεκνθξαηηζκφο, Ρνπκπίλε Γξψπα Ώλζξψπηλα
Αηθαηψκαηα, Βπξσπατθή Βμσηεξηθή Πνιηηηθή, ΐαιθάληα, Μεηαλάζηεπζε, Daniel Faas
Τπφηξνθνο Marie Curie, Πνιππνιηηηζκηθφηεηα, Βθπαίδεπζε θαη Μεηαλαζηεπηηθή
Πνιηηηθή, Σαπηφηεηεο Νέσλ, Εδηφηεηα ηνπ Πνιίηε, Θάλνο Μαξνχθεο Μεηαλάζηεπζε,
Κνηλσληθή Θεσξία, Θέκαηα Ώγνξψλ Βξγαζίαο, ΢ηέθαλνο Ξελάξηνο Οηθνλνκηθά
Πεξηβάιινληνο, Βπαγγειία Φπρνγηνπνχινπ Αίθαην ΒΒ/ΒΚ, Ώλζξψπηλα Αηθαηψκαηα,
Πνιηηηθή ΜΜΒ θαη Πνιηηηζκνχ, Θεζκηθφ Αίθαην
ΐνεζνί Βξεπλεηέο: Έιιε ΢ηαπθίδνπ Βπξσπατθή Οινθιήξσζε, Βπξσπατθνί ζεζκνί,
Αεκνθξαηηθφ Έιιεηκκα, Βπξσπατθή θνηλή γλψκε
Τπεχζπλε Ώλάπηπμεο: Υξηζηηάλλα Καξαγεσξγνπνχινπ, Τπεχζπλε Αηνίθεζεο: Νίλα
Παπατσάλλνπ, Τπεχζπλε ΐηβιηνζήθεο θαη Βθδφζεσλ: Λία Αειεγηάλλε
ΐνεζφο Πξνέδξνπ Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ: Μαξηάλζε ΢ηαπξίδνπ, ΢ηέιερνο
Αηνίθεζεο: Ώξεηή Κφληε, Τπεχζπλνο Οηθνλνκηθψλ: Γηάλλεο Πνπιάθεο, ΐνεζφο
Λνγηζηή: ΢νθία Υαληδνπνχινπ, ΢ηέιερνο Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ: ΐίθε Φιψξνπ
Σηκεηηθφ ΢πκβνχιην
Νίθε Γνπιαλδξή, Πξφεδξνs Μνπζείνπ Γνπιαλδξή Φπζηθήο Εζηνξίαο, Ώζήλα, ΢ηάζεο
Βπζηαζηάδεο, Αεκνζηνγξάθνο, TO BHMA, Ώζήλα, Κσλζηαληίλνο Γέπνο, Πξέζβεο ε.η.,
Ώζήλα, ΐχξσλ Θενδσξφπνπινο, Πξέζβεο ε.η. / Πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο,
Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Ώζήλα, Κψζηαο Ενξδαλίδεο, Αεκνζηνγξάθνο, H
ΚΏΘΔΜΒΡΕΝΔ, Ώζήλα, Πάλνο Καδάθνο, Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,
Βπάγγεινο Κσθφο, Εζηνξηθφο / Βπηζηεκνληθφο ΢χκβνπινο ζε ΐαιθαληθά ζέκαηα, Ώζήλα,
Νηθφιανο Λαδαξίδεο, Ώληηζηξάηεγνο ε.α., Βπίηηκνο Γεληθφο Βπηζεσξεηήο ΢ηξαηνχ,
Ώζήλα, Θεφδσξνο Παπαιεμφπνπινο, ΢χκβνπινο Αηνίθεζεο ΣΕΣΏΝ Ώ.Β., Ώζήλα,
΢ηέθαλνο ΢ηαζάηνο, Πξέζβεο ε.η., Ώζήλα
165
Eηδηθνί ΢χκβνπινη
Παχινο Ώπνζηνιίδεο, Πξέζβεο ε.η., Πξψελ Αηνηθεηήο, Βζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ,
Πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ, Ώζήλα, Υαξάιακπνο
ΐιαρνχηζηθνο, ΢χκβνπινο Βπελδχζεσλ ζηηο κεηαθνκκνπληζηηθέο ρψξεο ηεο ΝΏ
Βπξψπεο θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, Βπηζθέπηεο Καζεγεηήο, Οηθνλνκηθνχ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ θαη εηο ην SSER ζηελ Ώγ. Πεηξνχπνιε, ΐχξσλ
Θενδσξφπνπινο, Πξέζβεο ε.η., Πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ,
Ώζήλα,
Γηψξγνο Καπφπνπινο, Αεκνζηνγξάθνο, ΒΡΣ, Δκεξεζία, Ώζήλα ,
Άιθεο
Κνχξθνπιαο, Αεκνζηνγξάθνο, ΒΡΣ, ΣΟ ΐΔΜΏ, Ώζήλα,
Βπάγγεινο
Κσθφο, Εζηνξηθφο / Βπηζηεκνληθφο ΢χκβνπινο ζε ΐαιθαληθά ζέκαηα, Ώζήλα, Μηράιεο
Μπξηάλζεο, PhD, Βθηειεζηηθφ Μέινο Α.΢., ΒΛΛΔΝΕΚΏ ΠΒΣΡΒΛΏΕΏ Ώ.Β., Ώζήλα
Βπηζηεκνληθνί ΢πλεξγάηεο
Dr. Jens Bastian, Οηθνλνκνιφγνο, Βπξσπατθή Τπεξεζία γηα ηελ Ώλαζπγθξφηεζε,
Θεζζαινλίθε , [Οηθνλνκηθά ησλ ΐαιθαλίσλ], Ώιέμαλδξνο Γηαλλήο, Αηδάθησξ,
Παλεπηζηήκην Γελεχεο, Βιβεηία [ΐαιθαληθέο Τπνζέζεηο], Ώλδξέαο Κηληήο, Αηδάθησξ,
Παλεπηζηήκην ηνπ Hull, Μεγάιε ΐξεηαλία [Βπξσπατθέο Τπνζέζεηο], Υξήζηνο Κφιιηαο,
Ώλαπι. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο [Οηθνλνκηθά ηεο Άκπλαο], Παλαγηψηεο
Ληαξγθφβαο, Ώλαπι. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ [Αηεζλή Οηθνλνκηθά],
Ώληηγφλε Λπκπεξάθε, Καζεγήηξηα, Πάληεην Παλεπηζηήκην [Μηθξνκεζαίεο
Βπηρεηξήζεηο, Ώγνξά Βξγαζίαο, Κξάηνο Πξφλνηαο, Μεηαλάζηεπζε], ΢απθψ Ξελάθε,
Αηδάθησξ, Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, Μεγάιε ΐξεηαλία [Οξγαλσκέλν Έγθιεκα],
Λίλα Παπαδνπνχινπ, Λέθηνξαο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο [Βιιεληθφ,
ζπγθξηηηθφ θαη επξσπατθφ ΢πληαγκαηηθφ Αίθαην], Αεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο, Βπ.
Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
[Αεκφζηα Αηνίθεζε, Κξάηνο Πξφλνηαο, Βθδεκνθξαηηζκφο, ΝΏ Βπξψπε], Ώξηζηνηέιεο
Σδηακπίξεο, Λέθησξ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο [Βμσηεξηθή Πνιηηηθή, ΐαιθαληθέο
Τπνζέζεηο] , Παλαγηψηεο Σζάθσλαο, Βπ. Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ [Αηεζλείο
ζρέζεηο θαη Ώζθάιεηα ζηε Μεζφγεην θαη ηε ΝΏ Βπξψπε], Έθε Φσθά, Αηδάθησξ,
London School of Economics and Political Science, Μεγάιε ΐξεηαλία [Βπξσπατθή
Σαπηφηεηα θαη Θξεζθεία, Θεσξίεο Βζληθηζκνχ]
ΐνεζνί Βξεπλεηέο
Αεκήηξεο Ώλησλίνπ, Τπνςήθηνο Αηδάθησξ, Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, Μεγάιε
ΐξεηαλία [Θξεζθεία θαη Πνιηηηθή]]
Γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε θάπνηνλ απφ ηνπο Βπηζηεκνληθνχο ΢πλεξγάηεο ηνπ
ΒΛΕΏΜΒΠ, κπνξείηε λα ζηείιεηε e-mail ζην [email protected]
Κπξηαθή 28 Ννεκβξίνπ 1999. ΢ΤΝΒΑΡΕΏ΢Β ρζεο, ζπλεδξηάδεη θαη
ζήκεξα ζηελ Ώζήλα ε Οκάδα Βξγαζίαο θαη Βπαθήο Βιιήλσλ θαη
Σνχξθσλ Αεκνζηνγξάθσλ θαη ΢ηειερψλ ΜΜΒ θαη επεμεξγάδεηαη
166
ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ειιελνηνπξθηθήο ζπλδηάζθεςεο πνπ ζα
δηεμαρζεί ζηα ηέιε ηνπ πξνζερνχο Εαλνπαξίνπ.
΢ηελ νκάδα ζπκκεηέρνπλ νη Οθηάη Βθηζί («Υνπξηέη»), Υαινχθ ΢αρίλ («Channel D»),
Ννπξ Μπαηνχξ (αληαπνθξίηξηα ηεο «Υνπξηέη»), Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, Πάλνο
Κνιηνπάλνο θαη
Ώιθεο Κνχξθνπιαο.
3ν Βιιελνηνπξθηθφ Αεκνζηνγξαθηθφ ΢πλέδξην. ΝΏΤΣΒΜΠΟΡΕΚΔ
17 Φεβξνπαξίνπ, 2005, 17:21
ΣΟ 3ν Διιελνηνπξθηθφ Γεκνζηνγξαθηθφ ΢πλέδξην νξγαλψλεηαη ζηελ Αζήλα απφ ηηο 18 έσο
ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2005.
......Μεηαμχ ησλ νκηιεηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ ζπγθαηαιέγνληαη, απφ ηελ πιεπξά ησλ
εθεκεξίδσλ, νη δεκνζηνγξάθνη, Παληειήο Καςήο, δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Σα
Νέα», Μπάκπεο Κνχηξαο δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Βιεχζεξνο Σχπνο», Πάζρνο
Μαλδξαβέιεο δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Ώπνγεπκαηηλή», ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο
ηειεφξαζεο, ε Έιιε ΢ηάε Antenna ΣV), ν Γηάλλεο Πξεηεληέξεο (Mega) θαη ν Κψζηαο
΢ππξφπνπινο ΒΡΣ.
Tελ «Οκάδα πξσηνβνπιίαο», ε νπνία έρεη νξγαλψζεη θαη ηα δπν πξνεγνχκελα ΢πλέδξηα
ζπγθξνηνχλ νη Γηάλλεο Σδαλεηάθνο, Πάλνο Κνιηνπάλνο θαη Nur Batur ζηελ Ώζήλα θαη
νη Oktay Eksi, Haluk Sahin θαη Ώιθεο Κνχξθνπιαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
ΒΓΡΏΦΏΝ. Άιθεο Κνχξθνπιαο (ν αξζξνγξάθνο, γηα ηελ Σνπξθία)
«Ο Ώξρηεπίζθνπνο Υξηζηφδνπινο, σο εθθξαζηήο κηαο ηδενινγίαο εκπλενκέλεο απφ ηνλ
δπηηθφ θαηερεηηθφ ρξηζηηαληζκφ, είλαη θπζηθφ λα εμαλίζηαηαη φηαλ αλαηξέπνληαη
δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ απέθιεηαλ ηνπο Σνχξθνπο απφ ηελ Βπξψπε. ..... η ικανόηηηα
ηηρ Ελλάδαρ να διεπμηνεύει και να πποωθεί ηην ενζωμάηωζη ηηρ Τοςπκίαρ ζηην Ε.Ε.
αποκηά ππαγμαηικά ιζηοπική ζημαζία. Βλέπονηαρ ππορ ηο μέλλον, αςηό ηο ζηοισείν
ππέπει να αναδείξοςμε.
ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. Μπ.: ΏΝ ΜΠΒΕ ΣΟΣΒ ΘΏ ΑΟΤΜΒ ΣΕ ΠΡΟΦΏΝΧ΢ ΘΏ
ΠΏΘΟΤΜΒ ΏΦΟΤ ΣΧΡΏ ΠΟΤ ΜΏ΢ ΒΥΒΕ ΏΝΏΓΚΔ ΚΏΝΒΕ ΟΣΕ ΚΏΝΒΕ
(ΏΕΓΏΕΟ, ΚΤΠΡΟ΢, ΡΟΑΟ΢, ΘΡΏΚΔ, CASUS BELI, ΚΣΛ) ΠΟ΢Ο ΜΏΛΛΟΝ ΟΣΏΝ
ΑΒΝ ΘΏ ΜΏ΢ ΒΥΒΕ ΏΝΏΓΚΔ. ΠΡΟΦΏΝΧ΢ Δ ΥΧΡΏ ΜΏ΢ ΏΝ ΢ΤΝΒΥΕ΢ΒΕ ΟΠΧ΢
ΣΧΡΏ, ΟΑΒΤΒΕ ΝΏ ΓΕΝΒΕ ΠΡΟΣΒΚΣΟΡΏΣΟ ΣΔ΢ ΣΟΤΡΚΕΏ΢.
167
Δ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε απφ ην Ελζηηηνχην ΢ηξαηεγηθψλ & Ώλαπηπμηαθψλ
Μειεηψλ Ώλδξέαο Παπαλδξένπ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ: ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ,
Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Semih Idiz,
Ώξζξνγξάθνο, Βθεκεξίδα MILLIYET, Γηψξγνο Καπφπνπινο, Αεκνζηνγξάθνο,
Βθεκεξίδα ΔΜΒΡΔ΢ΕΏ, Άιθεο Κνχξθνπιαο, Αεκνζηνγξάθνο, Βθεκεξίδα ΣΟ
ΐΔΜΏ, Φίιηππνο ΢αββίδεο, Αηεζλνιφγνο-Βπηζηεκνληθφο ΢πλεξγάηεο Ε΢ΣΏΜΒ.
Σε ζπδήηεζε ζπληφληζε ε Μαξηιέλα Κνππά, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ.
118. Κψζηαο Κνπηζνκηηέιεο: ;;;;;;;;;;;;;;;
119. Λεσλίδαο Κχξθνο:
Ο Λεσλίδαο Κχξθνο γελλήζεθε ην 1924 ζην Ζξάθιεην. Δξγάζηεθε γηα πνιιά ρξφληα σο
δεκνζηνγξάθνο θαη δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο Απγή. Απφ λσξίο εληάρζεθε ζηελ Αξηζηεξά
θαη εμειέγε βνπιεπηήο Ζξαθιείνπ κε ηελ ΔΓΑ απφ ην 1961 έσο ην 1964. ΋ηαλ έγηλε ε
δηάζπαζε ηνπ ΚΚΔ, ν Λεσλίδαο Κχξθνο ηάρζεθε κε ηνπο αλαλεσηέο θαη ζπκκεηείρε ζηελ
ίδξπζε ηνπ ΚΚΔ (Δζσηεξηθνχ). Δμειέγε βνπιεπηήο ην 1974 θαη 1977 θαη επξσβνπιεπηήο ην
1981 θαη 1985.
Σελ αλαθνίλσζε πνπ έγηλε κε πξσηνβνπιία ηεο Έλσζεο Πνιηηψλ γηα
ηελ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ ππνγξάθνπλ νη:
Λεσλίδαο Κχξθνο, Πξφεδξνο Κίλεζεο Πνιηηψλ γηα κηα Ώλνηθηή
Κνηλσλία, Νίθνο Μνπδέιεο, Πξφεδξνο Έλσζεο Πνιηηψλ γηα ηελ Παξέκβαζε,
Νίθνο Μπίζηεο, επηθεθαιήο Ώλαλεσηηθήο Βθζπγρξνληζηηθήο Κίλεζεο ηεο Ώξηζηεξάο,
Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο, Πσιίλα Λάκςα, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο, Κψζηαο
Γέππνο, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Θφδσξνο Σζίθαο, Κσλζηαληίλνο Υισκνχδεο, Θαλάζεο
Γεσξγαθφπνπινο, Κψζηαο Καηζαξφο, Φσηεηλή ΢ηάλνπ, Ααλάε Ώλησλάθνπ, Γηψξγνο
Σζνπγηφπνπινο, Κιεηψ Βπαγγειάθνπ.
kathimerini.gr Hκεξνκελία : 28-12-07 Ώξρεία Φφξετλ ΋θηο 1977:
H βξεηαληθή «καηηά» ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο Βιιάδαο
......................
168
ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ
Βπίζεο, αλ θαη κε ιηγφηεξε έκθαζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηηο εθινγέο,
ιφγσ ηεο ηζρλήο επίδνζεο ηνπ αξηζηεξνχ ζπλαζπηζκνχ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε
πξνζπάζεηα επαθψλ κε ηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ εθπξφζσπν ηνπ ΚΚΒ Βζσηεξηθνχ,
Λεσλίδα Κχξθν.
Σν θφκκα ζεσξείηαη φηη είρε πηνζεηήζεη πιένλ αλνηρηά ηνλ επξσθνκκνπληζκφ έρνληαο
έξζεη ζε θαζαξή ζχγθξνπζε κε ηηο ζνβηεηηθέο επηηαγέο πνπ πξέζβεπε ην ΚΚΒ
Βμσηεξηθνχ.
Ο Λεσλίδαο Κχξθνο ραξαθηεξίδεηαη έμππλνο, ζπκπαζεηηθφο θαη αγγιφθηινο κε
ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ζπδεηήζεηο γηα κηα επλντθή πξνο ην Λνλδίλν πνιηηηθή
απφ έλα ειιεληθφ αξηζηεξφ θφκκα, θξπθά απφ ηελ θπβέξλεζε Καξακαλιή ψζηε λα κελ
δεκηνπξγεζνχλ παξεμεγήζεηο.
Γηα ην ιφγν απηφ ε φπνηα πξφζθιεζε ζα πξνο ηνλ θ. Κχξθν ζα έπξεπε λα απεπζπλζεί
ζην πιαίζην θάπνηαο αθαδεκατθήο εθδήισζεο, ρσξίο ακηγψο πνιηηηθή επέλδπζε.
............... ( ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. Μπ.: Μία άπνςε πνπ εληζρχεηαη απφ ηα αλσηέξσ αξρεία
ηνπ Φφξετλ ΋θηο 1977, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ππεξ ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ ή
ηελ ππνζηήξημε ηνπ απφ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ ΢ΤΝ-΢ΤΡΕΓΏ, Κσλζηαληφπνπινο,
Παπαδεκνχιεο, Κχξθνο, θηι.)
Αεκνζηεχζεθε: Σεη ΢επ 12, 2007 7:58 pm Θέκα δεκνζίεπζεο:
΢ΤΝ: Δ "γνεηεία" ηεο "παξηνχδαο". ΢πγγξαθέαο: Βμφξηζηνο
Ο ΢ΤΝ είλαη ην «κίγκα» ηεο Πιαηείαο Κνισλαθίνπ θαη ησλ Βμαξρείσλ! Δ γνεηεία ηεο
«πνιηηηθήο παξηνχδαο», φπσο θαη θάζε άιιεο «παξηνχδαο»: Ώπηφ πνπ ζέιεη λα
θαηαζθεπάζεη ε Νέα Σάμε ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο!!!
Γη απηφ ν ΢ΤΝ ζα αλεβάζεη ηα εθινγηθά ηνπ πνζνζηά. Καη γη‘ απηφ ζα ΒΠΕΛΒΥΣΒΕ, αλ
δελ έρεη ήδε επηιερηεί, ζαλ ηνλ λενηαμηθφ θξηφ ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ.
Ήδε ην «εθζπγρξνληζηηθφ» θξάηνο-πξνηεθηνξάην κάρεηαη απεγλσζκέλα ππέξ ηνπ ΢ΤΝ.
Πνιιέο δπλάκεηο ηνπ «εθζπγρξνληζηηθνχ» ΠΏ΢ΟΚ ζηεξίδνπλ, βιέπνληα ηνλ
θαηαπνληηζκφ ηνπ Γησξγάθε, ηνλ ΢ΤΝ.
(Αεκνζηεχζεθε: Πεκ ΢επ 13, 2007 8:41 pm. ΢πγγξαθέαο:
Μεγθνπιίλα)
169
....... Άιισζηε ζηνλ ΢ΤΝ θαη παιαηφηεξα ζην ΚΚΒ-εζσηεξηθνχ, εθθνιάθζεθε ην "απγφ
ηνπ θηδηνχ" δειαδή ε δεκηνπξγία κεηαιαγκέλσλ Ώξηζηεξψλ θαη ε κεηαηξνπή ζε
λενθηιειεχζεξνπο θηινακεξηθάλνπο.
Βίρε πξνεγεζεί ν πεξηιάιεηνο "Βπξσθνκκνπληζκφο", κε ην ζχλζεκα "λα αιψζνπκε ηνλ
θαπηηαιηζκφ απφ κέζα". Ώπηή ε ηάζε παξήγαγε ηνλ Μπιέξ, ηνλ Φίζεξ, αθφκε θαη ηνλ
Κνλ Μπεληίη θιπ, φινπο δειαδή ηνπο λενδεμηνχο "ζνζηαιηζηέο" ζηελ Βπξψπε.
΢ηελ Βιιάδα γθνπξνχ ηνπ είδνπο είλαη ν Λεσλίδαο Κχξθνο κε επίδνμν δηάδνρν ηνλ ...
Μίκε Ώλδξνπιάθε, πνπ απφ θνκκνπληζηήο έγηλε λενθηιειεχζεξνο. ......
Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί πνία είλαη ε βαζχηεξε έλλνηα ηεο "αθξνδεμηάο" ψζηε
λα γίλεη ε ηαμηλφκεζε.
Πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ε ζχγρξνλε αθξνδεμηά
είλαη ν λενθηιειεπζεξηζκφο θαη νη δνξπθφξνη ηνπ (εθζπγρξνληζκφο
θιπ)
Ώπφ ζπλέληεπμε ηνπ Λ. Κχξθνπ [πάιαη πνηέ εγέηε ηνπ ΚΚΒ εζ., ηεο
ΒΏΡ, ηνπ ΢ΤΝ] ζηνλ Ώιέμε Παπαρειά [Καζεκεξηλή,
(Παξαηήξεζε Β. Μπ., ηνπ γλσζηνχ Παπαρειά, ηνπ ΒΛΕΏΜΒΠ, ηεο ξεάι πνιηηίθ, θηι.)
......... Με πηάλεη ηξφκνο άκα ζθεθηψ φηη π.ρ. αλ ληθνχζε ηφηε ε επαλάζηαζή καο ζα
είρακε πξσζππνπξγφ ηνλ Μάξθν [ζ.ζ. ΐαθεηάδε (1906-1992)], έλαλ γεινίν άλζξσπν -ηνλ
είδα απφ θνληά θαη θαηάιαβα ηη γεινίνο άλζξσπνο ήηαλ-..........ζα είρακε ππνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ ηνλ Μπαξηδψηα [ζ.ζ. ΐαζίιε], ζα είρακε ππνπξγφ ηεο Παηδείαο π.ρ. ηνλ
΢ηξίγγν [ζ.ζ. Λεσλίδα, απφ ηα ηδξπηηθά ζηειέρε ηνπ Κ.Κ. Κχπξνπ θαη αξγφηεξα κέινο
ηνπ Π.Γ. ηνπ ΚΚΒ], ζα είρακε ππνπξγφ ησλ Βζσηεξηθψλ ηνλ άιινλ, ηνλ αλεθδηήγεην
άλζξσπν πνπ ήξζε απφ ηελ Κξήηε, ηνλ ΐιαληά [ζ.ζ. Αεκήηξε, κέινο ηνπ Π.Γ. ηεο Κ.Β.
ηνπ ΚΚΒ επί ζεηξά εηψλ], ν νπνίνο ήηαλ γηα ηελ επνρή εθείλε έλαο ήξσαο γηα ηε
λενιαία, γξακκαηέαο ηεο λενιαίαο θ.η.ι. Ώλζξσπνη γεινίνη, ρσξίο θακηά παηδεία γηα λα
παίμνπλ έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν, ζαλ απηφλ πνπ θηινδνμνχζαλ λα παίμνπλ. Κη φκσο εθείλε
ηελ επνρή, ζαο επαλαιακβάλσ, ηνπο έβιεπα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο ζαλ γίγαληεο.»
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Ήηαλ ηδενιφγνη θαη ηα γξάθεη γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε
<<ζηξνθή>> ηνπ, ν ππνζηεξηθηήο ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ ηνπ ιφδνπ Υάλεπ)
Οη εθδφζεηο ΓΝΧ΢ΒΕ΢ ζαο θαινχλ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ
Μαλσιή ΐαζηιάθε "ΜΏ΢ΣIΓΏ ΣΟΤ ΘΒΟΤ"
(πνιηηηθήο βηνγξαθίαο ηνπ Ώξρηεπηζθφπνπ Υξηζηφδνπινπ).
Σν βηβιίν ζα παξνπζηάζνπλ (θαη' αιθαβεηηθή ζεηξά) νη Γεψξγηνο Κνπκάληνο,
Λεσλίδαο Κχξθνο, ΢ηέθαλνο Μάλνο, Νίθνο ΢εθνπλάθεο, Μηράιεο ΢ηαζφπνπινο.
΢πληνληζηήο: Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο.
170
Ζ εθδήισζε ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα ηεο Δ΢ΖΔΑ (Αθαδεκίαο 20) ηελ Σξίηε 6.6.2006, ψξα 12
ην κεξεκέξη.
ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΤΒΡΗ΢ΣΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΟΤ ΓΝΧ΢ΣΟΤ
ΔΠΗ΢Ζ΢ (ΤΠΟΓΡΑΦΑΚΗΑ, ΑΝΑΝ, ΚΣΛ) ΜΑΝΧΛΖ ΒΑ΢ΗΛΑΚΖ
Ο Υξηζηφδνπινο είλαη ν Ώξρηεξέαο ηεο εζληθνθξνζχλεο. Λεσλίδαο Κχξθνο,
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ: ΣΟΝ ΒΝΟΥΛΒΕ Ο ΠΏΣΡΕΧΣΕ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ
ΏΡΥΕΒΠΕ΢ΚΟΠΟΤ ΠΟΤ ΒΕΝΏΕ ΒΜΠΟΑΕΟ ΢ΣΏ ΝΒΟΣΏΞΕΚΏ ΢ΥΒΑΕΏ ΣΟΤ΢.
ΤΠΒΝΘΤΜΕΓΧ ΣΔΝ ΟΜΕΛΕΏ ΣΟΤ ΏΡΥΕΒΠΕ΢ΚΟΠΟΤ ΣΟ ΐΡΏΑΤ ΣΔ΢
ΜΒΓΏΛΔ΢ ΠΏΡΏ΢ΚΒΤΔ΢ ΣΟΤ 2004 ΢ΣΟ ΢ΤΝΣΏΓΜΏ, ΒΝΏΝΣΕΟΝ ΣΟΤ
΢ΥΒΑΕΟΤ ΏΝΏΝ)
Σν βηβιίν ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε, είλαη κηα κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ
ησλ ζθεπηνκέλσλ Βιιήλσλ. Ο Ώξρηεπίζθνπνο Υξηζηφδνπινο...... δηέιπζε γξήγνξα απηέο
ηηο απηαπάηεο θαη έδεημε κε ηελ αζπγθξάηεηε πνιηηηθνινγία ηνπ θαη κε ηηο
ζθνηαδηζηηθέο ηνπ παξεκβάζεηο,....
Ο Ώξρηεπίζθνπνο αλαδείρζεθε ζε αξρηεξέα ηεο εζληθνθξνζχλεο, ζε ηδενινγηθφ αξρεγφ
ηεο ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο ζε κηα ζηηγκή θξίζεο ηεο ηδενινγίαο ηεο.
Ο θ. Υξηζηφδνπινο ζπλέιαβε θαιχηεξα απφ πνιινχο άιινπο δεκαγσγνχο ην επίπεδν
γλψζεο κεγάισλ ζηξσκάησλ. Έηζη, παίδνληαο κε ηε βαζηά ζξεζθεπηηθή πίζηε ηνπ....
Καη επεηδή ν Υξηζηφδνπινο-Υνκετλί θφπηεηαη γηα.... ΢ηηο κέξεο καο, ην βηβιίν θαη ε
ηαηλία «Κψδηθαο ληα ΐίληζη» πξνθάιεζε κέγα ελδηαθέξνλ θαη ζεξκέο ζπδεηήζεηο. Θα
επρφκνπλ λα ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή θαη λα πξνθαιέζεη αληίζηνηρεο ζπδεηήζεηο ν
«Κψδηθαο Υξηζηφδνπινπ-Υνκετλί» πνπ καο παξνπζίαζε ν ΐαζηιάθεο. (Παξαηεξεζε Β.
Μπ.: Θαπκάζηε ηε ζεκλφηεηα ηνπ <<αξηζηεξφπ>> )
Δ ηδενινγία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ [Άξδελ 57]
Σν 1996, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Ώλδξέα Παπαλδξένπ, ηελ εμνπζία θαηέιαβε ε νκάδα ησλ
«εθζπγρξνληζηψλ». Ζ πνιηηηθή απηή ηάζε εγήζεθε ηνπ ΠΑ΢ΟΚ θαη κε πξσζππνπξγφ ηνλ
Κψζηα ΢εκίηε θπβέξλεζε ηελ Διιάδα 8 νιφθιεξα ρξφληα κέρξη ην 2004, νπφηε θαη εηηήζεθε
κε κεγάιε δηαθνξά ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο........
Βλ νιίγνηο, θαη επεηδή δελ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, ζα κπνξνχζακε
λα πνχκε φηη, αλ θαη ε ηζηνξηθή θνηηίδα ηνπ θαηλνκέλνπ ήηαλ κάιινλ ν ΢πλαζπηζκφο ηνπ
Λεσλίδα Κχξθνπ θαη ηεο Μαξίαο Αακαλάθε θαη μεληζηήο ηνπ ην ΠΏ΢ΟΚ ηνπ Κψζηα
΢εκίηε θαη ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ, ν εθζπγρξνληζκφο, σο ηδενινγία, δηαρέεηαη ζε
νιφθιεξν ζρεδφλ ην πνιηηηθφ θάζκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο,
171
φπνπ ηαπηίζηεθε κε ηε λενθηιειεχζεξε θαη απξνθάιππηα θηινακεξηθαληθή πηέξπγα, έλα
ηκήκα ηεο νπνίαο αξγφηεξα πξνζρψξεζε ζην θφκκα ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ...........
Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, θαη γηα λα γίλνπκε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηνί, ζχκθσλα κε
ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, είλαη εληειψο αλνξζνινγηθφ θαη δαπαλεξφ, νη
θάηνηθνη π.ρ. ηεο Μπηηιήλεο λα ζπλαιιάζζνληαη ή λα ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζην
ειιαδηθφ θέληξν θαη φρη κε ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Ώζίαο, φπσο ζπλέβαηλε ηνλ
Μεζαίσλα ή επί Σνπξθνθξαηίαο, φηαλ δελ ππήξραλ ζπλνξηαθνί πεξηνξηζκνί.
Σν ίδην ζπκβαίλεη φηαλ ην Ώηγαίν ραξαθηεξίδεηαη ειιεληθφ, αθνχ έηζη παξεκπνδίδεηαη ε
νκαιή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο κεγάιεο γεσνηθνλνκηθήο δψλεο, ζηελ νπνία
έρνπλ εληάμεη ηελ ρψξα καο νη δεμακελέο ζθέςεηο πέξαλ ηνπ Ώηιαληηθνχ (ΐαιθάληα,
Σνπξθία, Καχθαζνο, Παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο θ.ιπ.).
Αελ είλαη θαζφινπ ηπραίν φηη νη ειιελνηνπξθηθέο δηαθνξέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί
«αλαρξνληζηηθέο» θαη κάιηζηα απφ ηνλ ίδην ηνλ Κψζηα ΢εκίηε.
... ΢εκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο είλαη νη θάζε είδνπο
κεηνλφηεηεο (εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ηδενινγηθέο, θ.ά), θαη ν πνιππνιηηηζκφο, αθνχ
φηαλ κία θνηλσλία είλαη δηαζπαζκέλε γίλεηαη πην «επέιηθηε». Πνιχηηκν εξγαιείν είλαη
θαη νη κεηαλάζηεο νη νπνίνη, ζε πξψηε θάζε, ...
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ: ΣΟ ΏΡΘΡΟ ΏΤΣΟ ΓΕΏ ΣΟΝ ΒΚ΢ΤΓΥΡΟΝΕ΢ΜΟ ΚΏΕ ΣΔΝ ΝΒΏ
ΣΏΞΔ ΜΠΟΡΒΕΣΒ ΝΏ ΣΟ ΐΡΒΕΣΒ ΢ΣΟ GOOGLE)
Δ Ώπγή. ΢πληάθηεο :
Δκ/λία θαηαρψξεζεο : 09/02/2000 22:49:19.
Δ ζξαζπδεηιία θαη ηα ςέκαηα ηνπ Υξ. Γηαλλαξά
Πψο λα ραξαθηεξίζσ ηε λέα ζθέςε ηνπ θαζεγεηή Υξ. Γηαλλαξά; Κξίλεηε θη εζείο: ΢ηηο
5/12 έρεη γξάςεη ζηελ "Καζεκεξηλή" επί ιέμεη:
"Κηλδπλεχνπκε λα δνχκε ζηνλ ζψθν ηεο Πξνεδξίαο ηελ πην θξαπγαιέα πεξίπησζε
αθειιεληζκέλεο ζπλείδεζεο", αλαθεξφκελνο πξνθαλψο ζηνλ Λεσλίδα Κχξθν.
Μεηά ηηο αληίδξάζεηο θαη ηνλ ζάιν πνπ μεζήθσζε ε πβξηζηηθή ηνπ γξαθή απαληά πάιη
απφ ηελ "Καζεκεξηλή" ηελ πεξαζκέλε Κπξηαθή φηη ζα πξέπεη "λα ζεσξεζεί σο εχζεκν
ν ραξαθηεξηζκφο ηεο πνιηηηθήο ηνπ (ζ.ζ.: ηνπ Λ.Κ.) ζπλείδεζεο σο
αθειιεληζκέλεο"!..........
Σα ίδηα ηα είπε θαη πξνρζέο απφ ηειενξάζεσο θαιεζκέλε ηεο ζπλεξγαδφκελεο κε ην...
ΚΚΒ Ληάλαο Καλέιιε θαη ηνπ ππνςεθίνπ ηνπ ηδίνπ θφκκαηνο Κ. Γνπξάξη! (Βχγε...).
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΠΡΏΓΜΏΣΕ, ΚΡΕΝΒΣΒ Β΢ΒΕ΢ ΏΠΟ ΣΏ
ΒΠΏΚΟΛΟΤΘΔ΢ΏΝΣΏ, ΢ΥΒΑΕΟ ΏΝΏΝ, ΚΣΛ)
172
ΒΝΧ΢Δ ΠΟΛΕΣΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ
ΏΝΏΚΟΕΝΧ΢ΒΕ΢ 2002
Βλαιιαθηηθή πνιηηηθή γηα ηα ΜΜΒ
........ Δ αξρή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ ήηαλ θαη παξακέλεη κηα βαζηθή παξάκεηξνο ηεο
ζχγρξνλεο πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο......
Σελ αλαθνίλσζε πνπ έγηλε κε πξσηνβνπιία ηεο Έλσζεο Πνιηηψλ γηα ηελ
ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ ππνγξάθνπλ νη:
Λεσλίδαο Κχξθνο, Πξφεδξνο Κίλεζεο Πνιηηψλ γηα κηα Ώλνηθηή Κνηλσλία, Νίθνο
Μνπδέιεο, Πξφεδξνο Έλσζεο Πνιηηψλ γηα ηελ Παξέκβαζε, Νίθνο Μπίζηεο,
επηθεθαιήο Ώλαλεσηηθήο Βθζπγρξνληζηηθήο Κίλεζεο ηεο Ώξηζηεξάο, Πεξηθιήο
ΐαζηιφπνπινο, Πσιίλα Λάκςα, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο, Κψζηαο Γέππνο, ΐίθησξ
Παπαδήζεο, Θφδσξνο Σζίθαο, Κσλζηαληίλνο Υισκνχδεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο,
Κψζηαο Καηζαξφο, Φσηεηλή ΢ηάλνπ, Ααλάε Ώλησλάθνπ, Γηψξγνο Σζνπγηφπνπινο,
Κιεηψ Βπαγγειάθνπ.
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΑΕΏΛΒΚΣΟΕ ΈΝΏ΢ ΚΕ ΒΝΏ΢)
120. Κσλζηαληίλνο Κσλζηαληάθεο: ;;;;;;;;;;;;;;
121. ΢ηαχξνο Κσλζηαληαθφπνπινο:
Παλεπηζηεκηαθφο Πάληεην Παλ/κην
Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ
΢σθξάηεο Κνληφξδνο, ΢ηέιηνο Ώιεμαλδξφπνπινο, ΢ηαχξνο
Κσλζηαληαθφπνπινο, Steve Coleman θαη John Gotze, Ώιέμαλδξνο Ώθνπμελίδεο,
Ώληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, Catherine Hakim
H ππεξάζπηζε ηνπ άξζξνπ 16 θαη ε αθαδεκατθή αλαβάζκηζε ηνπ
δεκφζηνπ παλεπηζηεκίνπ
Σν Ελζηηηνχην ΝΕΚΟ΢ ΠΟΤΛΏΝΣΓΏ΢ δηνξγαλψλεη, ζηηο 9 θαη 10 Φεβξνπαξίνπ,
ζπλέδξην κε ζέκα "H ππεξάζπηζε ηνπ άξζξνπ 16 θαη ε αθαδεκατθή αλαβάζκηζε ηνπ
δεκφζηνπ παλεπηζηεκίνπ". Σν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα ηεο Β΢ΔΒΏ
(Ώθαδεκίαο 20).
173
ΠΏΡΏ΢ΚΒΤΔ 9 ΦΒΐΡΟΤΏΡΕΟΤ
Πξσηλή ζπλεδξίαζε
10:30 ΒΝΏΡΚΣΔΡΕΏ ΢ΤΝΒΑΡΕΏ΢Δ Πξφεδξνο: Νίθνο Πεηξαιηάο (Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ. πξφεδξνο ηνπ Ελζηηηνχηνπ ΝΕΚΟ΢ ΠΟΤΛΏΝΣΓΏ΢). Οκηιεηήο: Ώιέθνο
Ώιαβάλνο, Πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΝ
11:00 ΢ηξνγγπιφ Σξαπέδη: ΣΟ ΑΔΜΟ΢ΕΟ ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟ ΢ΔΜΒΡΏ
Πξφεδξνο: Νίθνο Πεηξαιηάο (Παλεπηζηήκην Αζελψλ). Οκηιεηέο: Λάδαξνο Απέθεο
(Πξφεδξνο ΠΟ΢ΓΔΠ, ΔΜΠ), Σδίλα Πνιίηε (Οκφη. Καζεγήηξηα ΑΠΘ), Μάθεο ΢παζήο
(Αληηπξχηαλεο ΔΜΠ), Μηράιεο ΢ηαζφπνπινο (ηέσο Πξχηαλεο Παλεπηζηήκην Αζελψλ),
Κψζηαο ΢ηακάηεο (ΑΠΘ).
12:30 ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ: Ζ ΓΗΔΘΝΖ΢ ΔΜΠΔΗΡΗΑ
Πξφεδξνο: ΢ηαχξνο Γνχηζνο (Παλεπηζηήκην Παηξψλ). Οκηιεηέο: ΢ίζζπ Βειηζζαξίνπ
(Παλεπηζηήκην Αζελψλ), ΢ηαχξνο Κσλζηαληαθφπνπινο (Πάληεην Παλεπηζηήκην), Άιθεο
Ρήγνο (Πάληεην Παλεπηζηήκην), Γηψξγνο ΢ηαζάθεο (Παλεπηζηήκην Κξήηεο), Ξέληα
Υξπζνρφνπ (Πάληεην Παλεπηζηήκην)
΢πδήηεζε-Γηάιεηκκα
...................................
΢ην Αεκαξρείν, ην ΢άββαην 10 Μαξηίνπ 2007, πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ε
εκεξίδα ηεο Ν.Β. Λεπθάδαο ηνπ ΢ΤΝ κε ζέκα :
ΣΟ ΚΕΝΔΜΏ ΣΔ΢ ΠΏΕΑΒΕΏ΢ θαη ΣΟ ΑΔΜΟ΢ΕΟ ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΟ.
΢ηελ θαηάκεζηε αίζνπζα, παξνπζία ζπλδηθαιηζηψλ, ιεηηνπξγψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πνιιψλ
πνιηηψλ ηεο Λεπθάδαο, κίιεζαλ νη παλεπηζηεκηαθνί : ΢ίζζπ Βειηζζαξίνπ (Φηινζνθηθή
΢ρνιή Αζελψλ) θαη νη εθιεγκέλνη ζηε ΠΟ΢ΓΔΠ Δπθιείδεο Σζαθαιψηνο (Οηθνλνκηθφ
Παλ/κην Αζελψλ) θαη ΢ηαχξνο Κσλζηαληαθφπνπινο (Πάληεην Παλ/κην). ΢πληνληζηήο
ν Γξακκαηέαο ηεο Ν.Δ. Υξ. Παπαδφπνπινο.
Βπαλαθέξεη ην δήηεκα θξηηηθά ν ΢ηαχξνο Κσλζηαληαθφπνπινο ζηελ Ώπγή (30/9):
«Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα θαληαζηνχκε ηη ζα ζπλέβαηλε ην βξάδπ ησλ εθινγψλ, αλ νη
ζπζηάζεηο ηνπ ζ. Λεσλίδα Κχξθνπ γηα ηελ πξννπηηθή κεηεθινγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ην
ΠΏ΢ΟΚ (είρε κηιήζεη γηα αθφκα κηα ρακέλε επθαηξία), αιιά θαη άιισλ, είραλ
πηνζεηεζεί.
Ο ΢ΤΝ, θαη φρη ν ΢ΤΡΕΓΏ, εθφζνλ νη άιιεο ζπληζηψζεο ζα είραλ θαηά ην θνηλψο
ιεγφκελν ―ιαθίζεη‖, δελ ζα ππεξέβαηλε ην 2,7 θαη ζα βξηζθφηαλ εθηφο ΐνπιήο. Σν
174
ΠΏ΢ΟΚ ζα θέξδηδε, ίζσο, κηα κνλάδα θαη ην κφλν πνπ ζα θαηφξζσλε ζα ήηαλ λα θάλεη
ηελ ήηηα ηνπ απιψο ιηγφηεξν νδπλεξή…».
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
02-2005
20-
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο. .......
Δίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο.
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229)
Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην
244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 278.
Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ
Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο,
δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε
ΐάζσ,..
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Οη γλσζηνί θαη Ώλαλταθνί)
1400 ελεξγνί πνιίηεο δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην
΢ΤΡΕΓΏ
1400 ελεξγνί πνιίηεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηειέρε ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπ
ζπλδηθαιηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην
΢πλαζπηζκφ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο......
.....................................................
Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο
175
Ώγγειίδε Υξηζηίλα, ΒΕΒ, Ώγγειίδεο Μαλφιεο, Πάληεην Παλ/κην,.... Κπξηάηαο Αεκήηξεο,
Παλ/κην Θεζζαιίαο, Κσλζηαληαθφπνπινο ΢ηαχξνο, Πάληεην Παλ/κην......
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
Παξαθνινπζνχκε κε αλεζπρία ηελ επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηε θαη ηδενινγηθά
ρξσκαηηζκέλε αληίδξαζε πξνο ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηεο ΢Σ΄ ηάμεο ηνπ
Αεκνηηθνχ. Βπεηδή ππεξαζπηδφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ
δηαιφγνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκηηή θαη επνηθνδνκεηηθή ε θξηηηθή, δεηνχκε
ην βηβιίν λα παξακείλεη ζηα ζρνιεία θαη λα αμηνινγεζεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο
δηαθαλείο, έγθπξεο θαη δεκνθξαηηθέο. Αηνξζψζεηο ή παξεκβάζεηο ζην θείκελν ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δελ λνείηαη λα γίλνληαη κε πνιηηηθή εληνιή, βάζεη αηεθκεξίσησλ
δηακαξηπξηψλ θαη θαηά παξάβαζε θάζε επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο.
Τπνγξαθέο:
1.Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο 2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα
΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο........
190. Κσλζηαληαθφπνπινο ΢ηαχξνο, Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη
Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην....
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΚΏΕ ΛΟΕΠΏ ΠΏΡΟΜΟΕΟΤ ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΟΤ)
122. Μαξία Κσζηνπνχινπ:
ΏΝΏΚΟΕΝΧ΢Δ ΣΤΠΟΤ-ΠΏ΢ΟΚ-΢ΤΝΘΒ΢Δ ΚΒΝΣΡΕΚΔ΢ ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΔ΢
ΒΠΕΣΡΟΠΔ΢ ΢ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΠΏ΢ΟΚ (ΚΟΒ΢) - ΢ΤΝΘΒ΢Δ ΝΟΜΏΡΥΕΏΚΧΝ
ΟΡΓΏΝΧΣΕΚΧΝ ΒΠΕΣΡΟΠΧΝ ΢ΤΝΒΑΡΕΟΤ - ΚΏΝΟΝΕ΢ΜΟ΢ ΟΡΓΏΝΧ΢Δ΢
΢ΤΝΒΑΡΕΟΤ
Ώζήλα, 8 Εαλνπαξίνπ 2008
Με ηελ πιήξε ζπγθξφηεζε ηεο Κεληξηθήο Οξγαλσηηθήο Βπηηξνπήο ΢πλεδξίνπ θαη ηε
ζπγθξφηεζε ησλ Ννκαξρηαθψλ Βπηηξνπψλ ΢πλεδξίνπ, ην ΠΏ΢ΟΚ κπαίλεη ζηελ
ηειεπηαία θάζε πξνο ην ΢πλέδξην ηνπ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13-16
Μαξηίνπ ζην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Φαιήξνπ (ΣΏΒ ΚΐΟ ΝΣΟ).
176
Ώθνινπζεί ε πιήξεο ζχλζεζε ηεο ΚΟΒ΢: ΏΘΏΝΏ΢ΏΚΔ΢ ΝΕΚΟ΢,...
ΚΧ΢ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΏΡΕΏ,...
123. ΐαζίιεο Λαδάο:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
124. Λάκπεο Λαδαξίδεο: ;;;;;
Πιαζηηθφο Υεηξνπξγφο, Γηεπζπληήο Γ.Π.Ν."ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ" ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ,
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΑΠΘ.
125. Λφεο Λακπξηαλίδεο:
Γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1954. Δίλαη νηθνλνκηθφο γεσγξάθνο κε ζπνπδέο ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Sussex (ΜΑ) θαη ζην LSE (PhD). ΢ήκεξα είλαη θαζεγεηήο ζην Σκήκα
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη επηθεθαιήο ηεο Δξεπλεηηθήο
Μνλάδαο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηθήο (ΔΜΠΑΠ).
Ώλαλεσηηθή Πηέξπγα ΢πλαζπηζκνχ. Βπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
κεηαλαζηψλ. Μηα αθφκε έλδεημε ηεο πνξείαο ελζσκάησζήο ηνπο
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
Λφεο Λακπξηαλίδεο. Κπξηαθάηηθε Ώπγή, 18/11/2007
Οη κεηαλάζηεο πεξλνχλ απφ ηελ "αθάλεηα" ζε κηα πην "νξαηή" παξνπζία. Δ παξνπζία
ησλ κεηαλαζηψλ ζπληζηά κηα πνιππνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα......
Δ εθδήισζε ηεο ΏΡ΢Δ γηα ηελ Παηδεία θαη ηελ Έξεπλα ζηε
Θεζζαινλίθε
02/11/2006
Ο ΋κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο « Ώξηζηεξά ΢ήκεξα» (ΏΡ.΢Δ.) νξγάλσζε
ζηε Θεζζαινλίθε δεκφζηα ζπδήηεζε...
Σελ εθδήισζε πξνιφγηζε ε Μαξία Ρεπνχζε, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα ηεο Παηδαγσγηθήο
΢ρνιήο ηνπ Ώ.Π.Θ. αλαθεξφκελε ζηελ ίδξπζε, ηελ αλαλεσηηθή αξηζηεξή θπζηνγλσκία
θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Οκίινπ.... ΢ηελ πξφζεζε ηνπ Οκίινπ είλαη ε δεκηνπξγία
ελφο ρψξνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη δηαιφγνπ θαη γηα άιια θξίζηκα ζέκαηα, φπσο ηα
εζληθά θαη ε νηθνλνκία.....
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Γηα θαληαζηείηε, ηα εζληθά ζέκαηα ε Ρεπνχζε)
177
΢ηε ζπλάληεζε, ν Λεπηέξεο Παπαγηαλλάθεο (θαζεγεηήο ζην Δ.Μ.Π.) παξνπζίαζε ηελ
πξφηαζε ηεο ΑΡ.΢Ζ.... Σελ πξφηαζε ζρνιίαζαλ Πξχηαλεο ηνπ Α.Π.Θ θαη θαζεγεηήο ηεο
Ηαηξηθήο Αλαζηάζηνο Μάλζνο, ν Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ. Γεκήηξεο Μαξσλίηεο, ε
Ηθηγέλεηα Κακηζίδνπ, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηεο Nνκηθήο ηνπ Α.Π.Θ., ε ΢άζα Λαδά,
Αλαπιεξψηξηα ηεο Πνιπηερληθήο ΢ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ., ν Λφεο Λακπξηαλίδεο,
Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ν Γηάλλεο Μπιφπνπινο, θαζεγεηήο ηεο
Πνιπηερληθήο ΢ρνιήο Α.Π.Θ. θαη Πξφεδξνο Δ.΢.Γ.Δ.Π. Σε ζπδήηεζε ζπληφληζε Νίθνο
Παπακίρνο,
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ. ΒΡΓΏ΢ΣΔΡΕΟ ΒΘΝΟΓΡΏΦΕΏ΢. Βαξηλφ
Βμάκελν 2002- 2003
...... Πέκπηε 6 Μαξηίνπ Λφεο Λακπξηαλίδεο (Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο).
Μφρζνο θαη Πξνθνπή. Ώιβαλνί Μεηαλάζηεο ζηε Θεζζαινλίθε
Ο ΢πλαζπηζκφο Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο (΢Τ. ΡΕΓ.Ώ) ΐνησηίαο ζαο πξνζθαιεί ζηε
ζπδήηεζε κε ζέκα «Παλεπηζηήκην θαη Κνηλσλία: ΢χλδεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ
Κνηλσλία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα Πξνβιήκαηά ηεο, ΢χλδεζε ηεο Κνηλσλία οηεο
Πεξηθέξεηαο κε ην Παλεπηζηήκην θαη ηα Πξνβιήκαηά ηνπ »
΢πκκεηέρνπλ: -Λφεο Λακπξηαλίδεο, Οηθνλνκηθφο Γεσγξάθνο, Παλεπηζηεκηαθφο, ....
΢πληνληζηήο:-Σέιεο Σχκπαο, Μέινο ηνπ Οηθνινγηθνχ-Ώξηζηεξνχ Παξαηεξεηήξηνπ
Σερλνινγηθήο θαη Βπηζηεκνληθήο Πνιηηηθήο, Παλεπηζηεκηαθφο, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,
Βθπξφζσπνο ηεο Βπηηξνπήο Παηδείαο ΢Τ.ΡΕΓ.Ώ ΐνησηίαο
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 244) Ληάθνο
Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303) Μπίζηεο
178
Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία,
ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο
Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,...
Ώπγή
1-4-2000
Ναη! Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ
Αλαγλωζηάθεο Μαλόιεο,\ πνηεηήο.\ Αλαγλωζηάθε Νόξα,\ θξηηηθόο ινγνηερλίαο.\ Αξγπξίνπ
Αιέμαλδξνο,\ θξηηηθόο ινγνηερλίαο.\ Αζαλαζηάδνπ Μπξζίλε,\ εθπαηδεπηηθόο.\ Αζαλαζίνπ
Κπξηάθνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Αλαγλωζηνπνύινπ ΢ία,\ ηζηνξηθόο, παλεπηζηεκηαθόο,
Κύπξνο.\ Αλαζηόπνπινο Σάζνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Αληαίνο Πέηξνο,\ ινγνηέρλεο.\
Αξβαλίηεο Νίθνο,\ εζνπνηόο.\ Βαγελάο Νάζνο,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Βαϊνπ Νηίλα,\
παλεπηζηεκηαθόο.\ Βαιαβαλίδεο Γηάλλεο,\ δωγξάθνο.\ Βάνο Αληώλεο,\ δωγξάθνο.\
Βαζηιαθνπνύινπ Ρνπκπίλε,\ εζνπνηόο.\ Βέηθνπ Υξηζηίλα,\ θνηλωληθή αλζξωπνιόγνο.\
Βειηζζαξίνπ Αζπαζία,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Βήθα Καηεξίλα,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.
\Βιαβηαλόο Υάξεο,\ πνηεηήο.\ Βνύιγαξεο Κώζηαο,\ θξηηηθόο ινγνηερλίαο.\ Βξπρέα Άλλε,\
αξρηηέθηωλ, παλεπηζηεκηαθόο ΔΜΠ.\ Γαβξηειίδεο ΢άκεο,\ εθδόηεο.\ Γαβξόγινπ Κώζηαο,\
θπζηθόο, παλεπηζηεκηαθόο.\ Γεωγιεξήο Γηώξγνο,\ εζνπνηόο.\ Γηαλλόπνπινο Αλδξέαο,\
παλεπηζηεκηαθόο.\ Γθέιηζνπ Βάιηα,\ εθπαηδεπηηθόο.\ Γθίικπεξη Αληξέα,\ θξηηηθόο ηέρλεο.\
Γξακκελίδνπ Κάξελ,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Γξεγνξνπνύινπ Βαζηιηθή,\ παλεπηζηεκηαθόο.\
Γειβεξνύδε Ληδηάλα,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Γεξκάηε ΢αιώκε,\ δηθεγόξνο.\ Γεζπνηληάδνπ
Βαξβάξα,\ παλεπηζηεκηαθόο, Πάηξα.\ Γηακαληόπνπινο Γξεγόξεο,\ πνιενδόκνο. \Γνπβίηζαο
Γηάλλεο,\ εθδόηεο.\ Διεθάληεο Άγγεινο,\ δ/ληήο π. Ο Πνιίηεο.\ Δμαξρνο Θόδωξνο,\
εζνπνηόο.\ Εάλλαο Αιέμαλδξνο,\ θνηλωληνιόγνο.\ Εέε Άιθε,\ ζπγγξαθέαο.\ Εήξαο Αιέμεο,\
θξηηηθόο ινγνηερλίαο.\ Εηώγαο Βαζίιεο,\ ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο.\ Ενπκπνπιάθεο Πέηξνο,\
δωγξάθνο.\ Ενπκπνπιάθεο Πέηξνο,\ δωγξάθνο.\ Ενπκπνπιάθεο ΢ηαύξνο,\ δ/ληήο π. Νέα
Δζηία.\ Ενπλαιήο Βαζίιεο,\ κεραληθόο.\ Επκβξαθάθε Διέλε,\ εθπαηδεπηηθόο.\ Επξίλεο
Κώζηαο,\ ζθελνζέηεο. \Θενδνζνπνύινπ Μαξί,\ θξηηηθόο βηβιίνπ.\ Θενηνθάο Νίθνο,\
παλεπηζηεκηαθόο.\ Καιιέξγεο Λπθνύξγνο,\ εζνπνηόο.\ Καιιηακπέηζνο Γηώξγνο,\ ηαηξόο.\
Καλειινπνύινπ Μαξία,\ εζνπνηόο.\ Καξξά Μαηίλα,\ εζνπνηόο.\ Καξξάο Γηώξγνο,\
παλεπηζηεκηαθόο ΔΜΠ.\ Καξππίδεο Γηώξγνο,\ ζθελνζέηεο.\ Κάζδαγιε Αγιαϊα,\
παλεπηζηεκηαθόο.\ Καζόιαο Μήηζνο,\ ζπγγξαθέαο.\ Καηδνπξάθεο Κπξηάθνο,\ δωγξάθνο.\
Κινπηζηληώηε Καιιηξξόε,\ γεωπόλνο.\ Κινπηζηληώηε Ράληα,\ αξρηηέθηωλ-πνιενδόκνο.\
Κνθθηλίδεο Γεκήηξηνο,\ δωγξάθνο.\ Κνιίζεο Φξαγθίζθνο,\ αλ. θαζεγεηήο ΔΜΠ.\ Κνληαξάηνο
Μάξηνο,\ παλεπηζηεκηαθόο ΔΜΠ.\ Κνξνπνύιεο Γηώξγνο,\ ζπγγξαθέαο.\ Κνηαξίδεο Νίθνο,\
παλεπηζηεκηαθόο.\ Κνπθνπηζάθε Αθξνδίηε,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Κνύλδνπξνο Νίθνο,\
ζθελνζέηεο.\ Κνπξάθεο Σάζνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Κξαβαξίηνπ Γηώηα,\
παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Κξεκκύδαο Κώζηαο,\ δ/ληήο π. Μαλδξαγόξαο.\ Κξέκνο Παύινο,\
αξρηηέθηωλ.\ Κξεζηελίηεο Γηάλλεο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Κπξηάηαο Γεκήηξεο,\
παλεπηζηεκηαθόο, Κξήηε.\ Κωλζηαληηλίδε Νίθε,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Κωζηαβάξα
Αγγειηθή,\ θξηηηθόο ινγνηερλίαο \Κωζηαβάξαο Θαλάζεο,\ πνηεηήο.\ Λαμπριανίδης
Λόης,\ παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο.\ Λάζθνο Υξήζηνο,\ εθπαηδεπηηθόο.\ Ληαξνπνύινπ Έιζα,\
πεδνγξάθνο.\ Ληβαδάο ΢ηαύξνο,\ κεραληθόο.\ Λνπινύδεο Λεωλίδαο,\ παλεπηζηεκηαθόο.\
Μαγγαλάξεο Απόζηνινο,\ δωγξάθνο.\ Μαλίζαιιε Ναηάζζα,\ εζνπνηόο.\ Μαληηάθεο
179
Αληώλεο,\ ζπληαγκαηνιόγνο, ΑΠΘ.\ Μαξαγθόπνπινο Άξεο,\ ζπγγξαθέαο.\ Μαξγαξίηεο
Γηώξγνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, Κξήηε.\ Μάξθνγινπ Πξόδξνκνο,\ ζπγγξαθέαο.\ Μαηζαίνπ Άλλα,\
ηζηνξηθόο.\ Μαπξνγηώξγνο Γηώξγνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, Ηωάλληλα.\ Μαπξνγόλαηνπ Γηνύιε,\
εθπαηδεπηηθόο.\ Μαπξνπδήο Νόηεο,\ κνπζηθνζπλζέηεο.\ Μελδξάθνο Σάθεο,\ θξηηηθόο
ινγνηερλίαο.\ Μέζθνο Μάξθνο,\ πνηεηήο.\ Μεηξνπνύινπ Κάηηα,\ θαιιηηέρληο.\ Μεηξνπνύινπ
Κωζηνύια,\ ζπγγξαθέαο.\ Μεηξνύζεο Μηράιεο,\ εζνπνηόο.\ Μεηζνύ Μαξηιίδα,\
λενειιελίζηξηα, παλεπηζηήκην Μνλάρνπ.\ Μηγάδεο Γηάλλεο,\ δωγξάθνο.\ Μηραιαθάθνπ
Μάξω,\ δωγξάθνο.\ Μίραο Γηάλλεο,\ δωγξάθνο.\ Μνιθέζε Λεπθή,\ ζπγγξαθέαο.\ Μόηζηνο
Γηάλλεο,\ παλεπηζηεκηαθόο, Ηωάλληλα.\ Μόηζηνπ Βηθηωξία,\ παλεπηζηεκηαθόο, Ηωάλληλα.\
Μπαιηάο Αξηζηείδεο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΔΜΠ.\ Μπνθόξνο Υξήζηνο,\ δωγξάθνο.\
Μπνκπνιάθεο Εαράξεο,\ δηθεγόξνο.\ Μπνπθάιαο Παληειήο,\ δεκνζηνγξάθνο-πνηεηήο.\
Μπνπξλόβα Δπγελία,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Νάθνο Βύξωλαο,\ παλεπηζηεκηαθόο ΔΜΠ.\ Νόιιαο
Γεκήηξεο,\ ζπγγξαθέαο.\ Ννύηζνο Παλαγηώηεο,\ παλεπηζηεκηαθόο, Ηωάλληλα.\ Ννύηζνο
Υαξάιακπνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, Ηωάλληλα.\ Ξπδάθεο Νίθνο,\ δεκνζηνγξάθνο.\ Παιαηνρωξίηεο
Γεκήηξεο,\ εζνπνηόο.\ Παλνπξγηάο Θύκηνο,\ γιύπηεο.\ Παληαδήο Παύινο,\ παλεπηζηεκηαθόο,
ΑΠΘ.\ Παληήο Γηάλλεο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Παπαγεωξγίνπ ΢ηέθαλνο,\
παλεπηζηεκηαθόο.\ Παπαδεκεηξόπνπινο Γακηαλόο,\ δεκνζηνγξάθνο.\ Παπαδνπνύινπ
Πόπε,\ εθπαηδεπηηθόο.\ Παπαζαλαζόπνπινο Γηώξγνο,\ επ. έθνξνο αξραηνηήηωλ.\
Παπαζαλαζόπνπινο Θαλάζεο,\ Αξρηηέθηωλ.\ Παπαζαλαζνπνύινπ Αζπα,\ θαζεγήηξηα.\
Παπαθίηζνο Αλδξέαο,\ θαζεγεηήο ΣΔΗ Πεηξαηά.\ Παπαθωλζηαληίλνπ Γηώξγνο,\
παλεπηζηεκηαθόο.\ Παπαθωλζηαληίλνπ Παλαγηώηεο,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Παπαιέμεο
Ζξαθιήο,\ δ/ληήο π. Γηαβάδω.\ Παπακίρνο Νίθνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Παπαθηιίππνπ
Φίιηππνο,\ αξρηηέθηωλ-ρωξνηάθηεο.\ Παξνύζε Αληηγόλε,\ δωγξάθνο.\ Παξηζαιάθεο Γηώξγνο,\
εζνπνηόο.\ Παπιίδεο ΢ηέιηνο,\ ζθελνζέηεο.\ Πεξδηθνύξε Διέλε,\ δξ. θηινζνθίαο.\ Πεηξαιηάο
Νίθνο,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Πέηζα Έιιε,\ θαζεγήηξηα ΣΔΗ Αζήλαο.\ Πηαηάο Γεκήηξεο,\
εζνπνηόο.\ Πνιέκε Πόπε,\ ηζηνξηθόο.\ Πνιίηεο Αιέμεο,\ παλεπηζηεκηαθόο, Κξήηε.\ Πνιίηεο
Νίθνο,\ ζθελνζέηεο.\ Πνξάβνπ Αηθαηεξίλε,\ αξρηηέθηωλ-κεραληθόο.\ Πξαηηθάθεο Μαλόιεο,\
πνηεηήο.\ Πξνθνπάθε Υξύζα,\ θηιόινγνο.\ Ράκκνο Γηάλλεο,\ αξρηηέθηωλ-κεραληθόο.\ Ράηζηθαο
Γεκήηξεο,\ δωγξάθνο.\ Ρήγνο Άιθεο,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Ρίθνπ Διπίδα,\ θνηλ. Φπρνιόγνο.\
Ρίηζαξληο Λνπθία,\ δεκνζηνγξάθνο.\ Ρνηδώθνο Νίθνο,\ ηζηνξηθόο.\ ΢ακνπειίδεο Υξήζηνο,\
ινγνηέρλεο.\ ΢αξξή Ενξδ,\ ζπγγξαθέαο.\ ΢βνξώλνπ Πέπε,\ δωγξάθνο.\ ΢ηάλνπ Διέλε,\
θαζεγήηξηα.\ ΢θαξπαιέδνο Γηώξγνο,\ αξρηηέθηωλ-κεραληθόο.\ ΢θνπλάθεο Μηράιεο,\ ηαηξόο.\
΢πάζεο Γεκήηξεο,\ ηζηνξηθόο ζεάηξνπ, παλεπηζηεκηαθόο.\ ΢ηαζάο Γήκνο,\ παλεπηζηεκηαθόο
ΔΜΠ.\ ΢ηάζεο Παλαγηώηεο,\ ηζηνξηθόο.\ ΢ηακάηεο Κώζηαο,\ παλεπηζηεκηαθόο ΑΠΘ.\ ΢ηάκνπ
Γηώξγνο,\ παλεπηζηεκηαθόο ΑΠΘ.\ ΢ηεθαλίδεο Μάλνο,\ επηκειεηήο Δζλ. Πηλαθνζήθεο.\
΢ηεθόπνπινο Θαλάζεο,\ δωγξάθνο.\ ΢ηεθόπνπινο Θαλάζεο,\ δωγξάθνο. \΢ρηλά Καηεξίλα,\
δεκνζηνγξάθνο.\ Σνπιηάηνο Νίθνο,\ κνπζηθόο.\ Σζαξνύραο Παζράιεο,\ εζνπνηόο.\
Σζαηζαξώλε Έθε,\ παλεπηζηεκηαθόο ΑΠΘ.\ Σζηάθαινο Γηώξγνο,\ παλεπηζηεκηαθόο ΑΠΘ.\
Σζηγθνπξάθνο Ηωάλλεο,\ αξρηηέθηωλ-κεραληθόο.\ Σζηλόξεκα ΢ηαπξνύια,\ παλεπηζηεκηαθόο,
Κξήηε.\ Φαξάθιαο Γηώξγνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, Κξήηε.\ Φαξάθιαο Νηθόιαο,\ αξραηνιόγνο,
παλεπηζηεκηαθόο, Κξήηε.\ Φηιηππαθνπνύινπ Μπέζζπ,\ παλεπηζηεκηαθόο ΔΜΠ.\ Φνπξλαξάθε
Διέλε,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Φξαληδή Άληεηα,\ παλεπηζηεκηαθόο.\ Υακπίκπε Λίιια,\ λνκηθόο.\
Υαξαιακπάθεο Νίθνο,\ παλεπηζηεκηαθόο, ΑΠΘ.\ Υαζάπεο Γεκήηξεο,\ παλεπηζηεκηαθόο,
ΑΠΘ.\ Υαηδεθπξηάθνο Νίθνο,\ αξρηηέθηωλ.\ Υαηδεκηράιεο Κωζηήο,\ παλεπηζηεκηαθόο.\
Υαηδεζνθηά Αλλα,\ ζπγγξαθέαο-εζνπνηόο.\ Υνπιηαξάθεο Γεκήηξεο,\ πνηεηήο.\ Υνπξδάθεο
Νίθνο,\ πνηεηήο.\ Φπρνπαίδεο Κνζκάο,\ παλεπηζηεκηαθόο.
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο
απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
180
Παξαθνινπζνχκε κε αλεζπρία ηελ επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηε θαη ηδενινγηθά
ρξσκαηηζκέλε αληίδξαζε πξνο ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηεο ΢Σ΄ ηάμεο ηνπ
Αεκνηηθνχ. Βπεηδή ππεξαζπηδφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ
δηαιφγνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκηηή θαη επνηθνδνκεηηθή ε θξηηηθή, δεηνχκε
ην βηβιίν λα παξακείλεη ζηα ζρνιεία θαη λα αμηνινγεζεί κέζα απφ δηαδηθαζίεο
δηαθαλείο, έγθπξεο θαη δεκνθξαηηθέο. Αηνξζψζεηο ή παξεκβάζεηο ζην θείκελν ηνπ
ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δελ λνείηαη λα γίλνληαη κε πνιηηηθή εληνιή, βάζεη αηεθκεξίσησλ
δηακαξηπξηψλ θαη θαηά παξάβαζε θάζε επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο.
Τπνγξαθέο:
1.Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ζκηαο Βθπαίδεπζεο 2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα
΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο........
190. Κσλζηαληαθφπνπινο ΢ηαχξνο, Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη
Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,.... 199. Λακπξηαλίδεο Λφεο, Καζεγεηήο
Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ,....
126. ΐαζίιεο Λακπξφπνπινο:
Καζεγεηήο ΣΔΗ Αζήλαο
1400 ελεξγνί πνιίηεο δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην ΢ΤΡΕΓΏ
Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο
Ώγγειίδε Υξηζηίλα, ΒΕΒ, Ώγγειίδεο Μαλφιεο, Πάληεην Παλ/κην
Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο,.... Λαβξάλνπ Ώιίθε, Παλ/κην Κξήηεο,
Λακπξφπνπινο ΐαζίιεο, ΣΒΕ Ώζήλαο
127. Πσιίλα Λάκςα:
Βίλαη Μέινο ηνπ Βζληθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ΠΏ.΢Ο.Κ. θαη Τπεχζπλε Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ
ηνπ Κηλήκαηνο. Μέινο ηνπ Α.΢. ηνπ Κάζε Μέξα Πνιίηεο θαη ηνπ Ελζηηηνχηνπ
Βπηκφξθσζεο ηνπ ΠΏ.΢Ο.Κ. Ήηαλ ππνςήθηα βνπιεπηήο ζηελ Ώ' Ώζήλαο ζηηο
ηειεπηαίεο εθινγέο θαζψο θαη ππνςήθηα Βπξσβνπιεπηήο.
181
Βίλαη ελεξγφ κέινο ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ.
Έρεη εξγαζηεί γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο εηξεληθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζηα ΐαιθάληα, ηελ Κχπξν, ηελ Σνπξθία,
ηε ΐφξεην Ώθξηθή θαη ηε Μέζε Ώλαηνιή.
Έρεη ηηκεζεί κε ην βξαβείν Επεθηζί.
Σν 1999 παξαθνινχζεζε πξφγξακκα εηδίθεπζεο ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο
ζπλεξγαζίαο ζην Παλεπηζηήκην Υάξβαξλη ησλ ΔΠΏ.
Δ Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ έρεη πεξίπνπ 300 κέιε θαη
έλα δίθηπν απφ πεξίπνπ 660 «ςεθηαθνχο θίινπο» κε ηνπο νπνίνπο
επηθνηλσλεί θαη αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κέζσ Ίληεξλεη. Σα κέιε
ηεο απνηεινχληαη θπξίσο απφ αθαδεκατθνχο, δεκνζηνγξάθνπο,
δηθεγφξνπο θαη θνηηεηέο.
Μέιε Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ
Πξνεδξείν Α΢ : Νίθνο Μνπδέιεο Πξφεδξνο, Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο Ώ/πξφεδξνο, Νίηα
Κπξηαθνπνχινπ Γ. Γξακκαηέαο , ΐίθησξ Παπαδήζεο Β. Γξακκαηέαο Μέιε : Πσιίλα
Λάκςα, Φισξίθα Κπξηαθνπνχινπ, Λίλα Παπαδνπνχινπ, Κψζηαο ΢πειηψηεο, Γηάλλεο
Μίρνο.
΢πληαθηηθή Βπηηξνπή : Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο, Ώ.Α. Παπαγηαλλίδεο, Θάλνο ΐεξέκεο,
Πσιίλα Λάκςα, Ώληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Νίθνο Μνπδέιεο, ΢πήιηνο
Παπαζπειηφπνπινο, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Αεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο, Λνπθάο
Σζνχθαιεο, Κψζηαο ΢πειηψηεο, Κψζηαο Γέπνο, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ .
Οκάδα Αηαδηθηχνπ : Νίηα Κπξηαθνπνχινπ, Ώιέμαλδξνο Παληειάθεο, Κψζηαο
΢πειηψηεο, Νίθνο Μπήιηνο, ΐεξνλίθε Παπατσάλλνπ.
Οκάδα Γπλαηθείσλ Θεκάησλ: Νίηα Κπξηαθνπνχινπ, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ, ΐεξνλίθε
Παπαησάλλνπ, Νηφξα Κξεηηθνπνχινπ
Τπεχζπλεο Βπηθνηλσλίαο : Μαξία Καξαηδηά, Ώγγέια Μπισλά
European Seminars
UNIVERSITY OF CRETE (School of Social Sciences, Department of
Sociology, Rethymno)..........
Παξαζθεπή, 10 ΢επηεκβξίνπ 1999
182
α) 10.00-1.00: 'H ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην Eπξσπατθφ Kνηλνβνχιην, 1979-1999'
Eηζεγήηξηεο: (η) Πσιίλα Λάκςα, Aληηπξφεδξνο ηνπ Eπξσπατθνχ Αηθηχνπ Eιιελίδσλ
Αεκνζηνγξάθσλ
ΑΕΚΣΤΟ ΟΡΓΏΝΧ΢ΒΧΝ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΝΧΜΒΝΔ ΒΤΡΧΠΔ
Οξγάλσζε : AEGEE - Ώζήλα
Τπεχζπλνο : ΐαζίιεο Παπαδφπνπινο , Αηεχζπλζε : Σ.Θ. 31008, 100-35 Ώζήλα
Σειέθσλν : 7482898/8029471 , Fax : 8838974 , URL : http://www.ntua.gr/aegee
Email : [email protected]
Οξγάλσζε : AEGEE - Πάηξα
Τπεχζπλνο : Καηεξίλα ΐέξγε , Αηεχζπλζε : Σ.Θ. 1280, 262-23 Πάηξα
Σειέθσλν : 7213393/094684178 , Fax : 061 270293
URL :
Email : [email protected]mpulink.gr
Οξγάλσζε : AEGEE - Θεζζαινλίθε
Τπεχζπλνο : ΐαιαβάλεο, Αηεχζπλζε : Μεηνχδε 7 546-45 Θεζζαινλίθε
Σειέθσλν : 031818192
Οξγάλσζε : ΏIESEC
Τπεχζπλνο : Ώιεμάλδξα Φξαγθηζθάηνπ , Αηεχζπλζε : Παπαξεγνπνχινπ 15
Σειέθσλν : 3219639 , Fax : 3219639 , URL : www.aiesec.gr
Email : aiesec - [email protected], [email protected]
Οξγάλσζε : ΒΠΕΜΒΛΔΣΔΡΕΟ ΝΒΧΝ ΒΛΛΏΑΟ΢
Τπεχζπλνο : Υξήζηνο ΐαζηιφπνπινο ,
Αηεχζπλζε : Σ.Θ. 65183, Σ.Κ. 154-01 Φπρηθφ, Ώζήλα , Σειέθσλν : 6728310 - 11
Fax : 6722667 , URL : http://www.jcg.artemis.gr , Email : [email protected]
183
Οξγάλσζε : ΢ΠΕΣΕ ΒΤΡΧΠΔ΢ ΚΤΠΡΟΤ
Τπεχζπλνο : Βιέλε Ννκηθνχ , Αηεχζπλζε : Μηραιαθνπνχινπ 200 - 115 27 Ώζήλα
Σειέθσλν : 77 78 668 - 32 43 344 , Fax : 77 78 668 , Email : [email protected]
Οξγάλσζε : SAFIA (Student Association for International Affairs)
Τπεχζπλνο : Οξγαλσηηθή Βπηηξνπή
Αηεχζπλζε : Ξελνθψληνο 4, 10557 Ώζήλα , Σειέθσλν : 3255421
Fax : 3255421 , Email :[email protected]
Οξγάλσζε : ELSA (European Law Student Association)
Τπεχζπλνο : Κψζηαο ΐνπηζηλάο
Αηεχζπλζε : Πεινπνλλήζνπ 35 - 15 341 Ώγία Παξαζθεπή , Σειέθσλν : 63 97 383
Fax : 98 33 700
Οξγάλσζε : HELSINKI CITIZENS ASSEMBLY
΢πλέιεπζε Πνιηηψλ ηεο Βπξψπεο
Τπεχζπλνο : Πσιίλα
Λάκςα – Νηίλα Ώξαβαλή
Αηεχζπλζε : Ώιεμ. ΢νχηζνπ 18, 106 71 Ώζήλα , Σειέθσλν : 3616254 - 3627468
Fax : 3616254 - 3627468 , Email : [email protected] mail.otenet.gr
Οξγάλσζε : ΒΛΛΔΝΕΚΔ
ΚΏΕ
ΒΝΧ΢Δ ΓΕΏ ΣΔΝ ΏΣΛΏΝΣΕΚΔ
ΒΤΡΧΠΏΨΚΔ ΢ΤΝΒΡΓΏ΢ΕΏ
Τπεχζπλνο : Έθε Παξίζε , Αηεχζπλζε : Ε. Αξνζνπνχινπ 160Ώ, 112 56 Ώζήλα
Σειέθσλν : 865 5979 , Fax : 865 4742
Οξγάλσζε : ΝΒΟΕ ΒΤΡΧΠΏΕΟΕ ΓΕΏ ΣΔΝ Ώ΢ΦΏΛΒΕΏ (Ν.Β.Ώ)
184
Τπεχζπλνο : Μπξηψ Λαδαξίδνπ , Αηεχζπλζε : Λπθαβεηηνχ 2, 106 71, Ώζήλα
Σειέθσλν : 36.36.026, 36.45.345 , Fax : 36.29.352 , Email : [email protected]
Οξγάλσζε : B.E.S.T ATHENS (Board of European Students of Technology)
Τπεχζπλνο : Γησξγία Ρνχλε
Αηεχζπλζε : Κηκψινπ 4, 11362 Ώζήλα , Σειέθσλν : 8237341
Fax : 7721949 , URL : http:// softlab.ntua.gr/public/BEST/index.html
Email : [email protected]
Οξγάλσζε : B.E.S.T CHANIA (Board of European Students of Technology)
Τπεχζπλνο :Φνίβνο ΐαιηάδεο
Αηεχζπλζε : Πνιπηερλίν Κξήηεο, Γξαθείν Αεκνζίσλ & Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ,
Ώγίνπ Μάξθνπ, 731 00 Υαληά , Σειέθσλν : 0821 37263 , Fax : 0821 28418
URL :
Email : [email protected]
Οξγάλσζε : B.E.S.T PATRAS (Board of European Students of Technology)
Τπεχζπλνο : ΐαγγέιεο ΢αθθφπνπινο
Αηεχζπλζε : Πνιπηερλίν Πάηξαο Σ.Θ. 1266 , Σειέθσλν : 094 808996
Fax : 061 220846 , URL:http://www.patras.best.eu.org ,
Email : [email protected]
Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο
Πξνο ηελ ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ
185
"...Δ ΟΡΚΧΜΟ΢ΕΏ ηνπ εθιεγέληνο πξνέδξνπ ηεο Αεκνθξαηίαο ζε 20 κέξεο είλαη κηα
θαιή επθαηξία γηα λα δνθηκαζηεί ε δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε φισλ ησλ βνπιεπηψλ. Καη
απηψλ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Δ πξφηαζή καο είλαη λα νξθίζεη ηνλ πξφεδξν ηεο
Αεκνθξαηίαο ε πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο θαη φρη ν αξρηεπίζθνπνο, φπσο ζπλεζηδφηαλ ψο
ηψξα.
Σα νλφκαηα ησλ ππνγξαθφλησλ
....... Πσιίλα Λάκςα
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο
Ώιέμεο, παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193)
Κερξηψηεο Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236)
Λάκςα
Πσιίλα, πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 278.
Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ
Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο,
δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε
ΐάζσ,...
Ο Πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ δέρζεθε ηνλ θ.
Θεφδσξν Πάγθαιν – 15.3.07
Ο Πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο ησλ Ώληηπξνζψπσλ θ. Αεκήηξεο Υξηζηφθηαο δέρζεθε ρζεο ηνλ
θ. Θεφδσξν Πάγθαιν, κέινο ηνπ Πνιηηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ ΠΏ΢ΟΚ. Σνλ θ.
186
Πάγθαιν ζπλφδεπαλ ε θα Πσιίλα Λάκςα, κέινο ηνπ Γξαθείνπ Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ ηνπ
ΠΏ΢ΟΚ θαη ν θ. Φίιηππνο ΢αββίδεο, επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Ελζηηηνχηνπ
΢ηξαηεγηθψλ θαη Ώλαπηπμηαθψλ Μειεηψλ (Ε΢ΣΏΜΒ) – «Ώλδξέαο
Παπαλδξένπ».
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ: Πξφθεηηαη γηα ην θαλαηηθφ ππνζηεξηθηή ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ,
πξψελ κέινο ηνπ ΒΛΕΏΜΒΠ θαη λπλ ηνπ Ε΢ΣΏΜΒ.)
Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ
Αηαδίθηπν θαη Kνηλσλία Πνιηηψλ
………….Nένο ζηφρνο ινηπφλ ηεο Έλσζεο είλαη, καδί κε άιιεο ζπγγελείο θηλήζεηο, ε
πξνψζεζε έσο ην 2002 ελφο δηαξθνχο Αηθηπαθνχ Forum πνπ ζα δψζεη θσλή θαη ρψξν
επηθνηλσλίαο ζηηο ειιεληθέο ΜΚO απφ νιφθιεξε ηελ Βιιάδα βνεζψληαο έηζη ζηελ
πνιχπιεπξε αλάδεημε ηεο δξάζεο ηνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κε αλάινγεο
δηεζλείο πξσηνβνπιίεο. Ήδε έρνπλ μεθηλήζεη νη επαθέο κε άιια επξσπατθά Think Tanks
ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ θαη ειπίδνπκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε θάπνηεο δηεζλείο
πξσηνβνπιίεο. Άιισζηε ε δηεζλήο δηάζηαζε φισλ ησλ ΜΚO (ν OΔΒ έρεη θαηαγξάςεη
50.000 παγθνζκίσο) είλαη θάηη παξαπάλσ απφ αλαγθαία. Ώπνηειεί θξηηήξην
πξννδεπηηθφηεηαο πνπ ηηο δηαρσξίδεη απφ θάπνηεο -ιίγεο επηπρψο- νκάδεο πνιηηψλ
ζσβηληζηηθνχ ή εζληθηζηηθνχ ραξαθηήξα.
΢πληαθηηθή Βπηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνχ Κνηλσλία Πνιηηψλ:
Νίθνο Μνπδέιεο,Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο, Θάλνο ΐεξέκεο, Υξήζηνο Αηακαληφπνπινο,
Κψζηαο Γέπνο, Πάλνο Καδάθνο, ΢σθξάηεο Κνληφξδνο, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ, Πσιίλα
Λάκςα, Ώληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Γηάλλεο Μίρνο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ώληψλεο Α.
Παπαγηαλλίδεο, ΐίθησξ Παπαδήζεο, ΐεξνλίθε Παπατσάλλνπ, ΢πήιηνο
Παπαζπειηφπνπινο, Αεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο θαη Λνπθάο Σζνχθαιεο , ΐαζίιεηνο
Μαγθιάξαο
Πξνεδξείν Α.΢.: Νίθνο Μνπδέιεο Πξφεδξνο, Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο Ώ/δξνο, Νίηα
Κπξηαθνπνχινπ Γελ. Γξακκαηέαο, ΐίθησξ Παπαδήζεο Βηδ. Γξακκαηέαο.
Μέιε: Γηάλλεο Μίρνο, Υξήζηνο Αηακαληφπνπινο, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ, Διίαο
Μφζζηαινο, Λίλα Παπαδνπνχινπ, ΢σθξάηεο Κνληφξδνο.
Βπίηηκα Μέιε: Λνπθάο Σζνχθαιεο πξ. Πξφεδξνο Α.΢., Νηθεθφξνο Αηακαληνχξνο πξ.
Γελ. Γξακ., Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο πξ. Ώ/δξνο, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο, Κψζηαο
Γέπνο.
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ. : ΟΛΔ Δ ΒΚΛΒΚΣΔ ΝΒΏ ΣΏΞΔ)
187
Ώζήλα, 18 Ννεκβξίνπ 1999
Ώλνηθηή επηζηνιή κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ Κιίληνλ
........................... Πξέπεη λα αληηηαρζνχκε ζζελαξά ζηελ εηθφλα κηαο ερζξηθήο Ώκεξηθήο
θαη κηαο ερζξηθήο Βπξψπεο. Έρνπκε θαηαθέξεη λα ζπκκεηέρνπκε ζε ΒΒ θαη ΝΏΣΟ θαη
ηαπηφρξνλα λα δίλνπκε ζπλήζσο πξνο ηα κέζα ηελ εληχπσζε φηη ζ΄ εθείλνπο ηνπο
ρψξνπο είκαζηε κφλνη ελαληίνλ φισλ. Κάπσο έηζη παξνπζηάδνληαη νη επίζεκεο
εκθαλίζεηο ζε ΐξπμέιιεο θαη άιινχ ησλ ειιήλσλ αμησκαηνχρσλ: Αίλνπλ κνλίκσο κάρεο
γηα αδηαπξαγκάηεπηα ζέκαηα ελαληίνλ φισλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ γίλεηαη λα
δηακνξθσζεί ζνβαξή πνιηηηθή ζε βάζνο ρξφλνπ. Οθείινπκε λα ηνλίδνπκε πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο φηη αιιηψο ππεξαζπίδεηο ηα εζληθά ζπκθέξνληα εθηφο φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θαη αιιηψο φηαλ είζαη ηζφηηκν κέινο ηνπο. ΄Οηη απαηηνχληαη ζπκβηβαζκνί,
ζπκκαρίεο θαη κηα ππνκνλεηηθή πνιηηηθή αληαιιαγκάησλ. Ώιιηψο νη εζληθέο ήηηεο είλαη
ζρεδφλ αλαπφθεπθηεο.
Δ Βιιάδα βξίζθεηαη ζε κεηάβαζε απφ ηνλ ξφιν ηνπ απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ ζηνλ ξφιν
ηνπ αμηφπηζηνπ εηαίξνπ ηδίσο ζηελ ΒΒ. Ώπηφλ ηνλ ξφιν ηνπ αμηφπηζηνπ εηαίξνπ
νθείινπκε λα ελδπλακψζνπκε γηα ην θαιφ φισλ καο.
΢σθξάηεο Ώγγειίδεο Οκφηηκνο Καζεγεηήο Β.Μ.Π., Ελψ Ώθεληνχιε Αεκνζηνγξάθνο,
Θάλνο ΐεξέκεο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ-Πξφεδξνο ΒΛΕΏΜΒΠ , Νίθνο Γηαλλήο
Γεληθφο Γξακκαηέαο Βπξσπατθήο ΄Βθθξαζεο, Διίαο Γξίζπνο Υεκηθφο, Ώληψλεο
Αξνζφπνπινο Κέληξν ΢νζηαιηζηηθψλ Μειεηψλ, Παλαγηψηεο Εσαθεηκίδεο Καζεγεηήο
Παλ/κίνπ Ώζελψλ, Πάλνο Καδάθνο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ , Διίαο Καηζνχιεο
Καζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ, Γηψξγνο Κνπκάληνο Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ
Ώζελψλ, Θεφδσξνο Κνπινπκπήο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ/Γελ.Α/ληήο ΒΛΕΏΜΒΠ,
Άιθεο Κνχξθνπιαο Αεκνζηνγξάθνο , Γηψξγνο Κξεκιήο Βπξσπατθή Βπηηξνπή Α/ληήοΏληηπξφεδξνο Βπξ.΄Βθθξαζεο, Λνπθάο Κπξηαθφπνπινο Πνιηηηθφο Μεραληθφο ,
Πσιίλα Λάκςα Πνιηηηθφο Βπηζηήκσλ, Θεκηζηνθιήο Λέθθαο Πξχηαλεο
Παλ/κίνπ Ώηγαίνπ, Θάλνο Λίπνβαηο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ, Λχδα ΜνδηάλνΛεψλ Βπηθνηλσληνιφγνο, Κσζηήο Μπαθφπνπινο, Αηθεγφξνο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο
Αηθεγφξνο-Πνιηηηθφο Βπηζηήκσλ, ΐίθησξ Παπαδήζεο Βθδφηεο, Θεφδσξνο
Παπαιεμφπνπινο Βπηρεηξεκαηίαο, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο Οηθνλνκνιφγνο , ΢πχξνο
Παππάο
Βπξσπατθή Βπηηξνπή-Γεληθφο Α/ληήο , Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ
Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ-Α/ληήο ΒΚΟΜΒ, Αεκήηξεο Παπνχιηαο
Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπΜέινο Γξακκαηείαο Μεηψπνπ
Λνγηθήο θαηά ηνπ Βζληθηζκνχ, Ώλδξέαο ΢ηδέξεο Βθδφηεο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο
Αεκνζηνγξάθνο, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο Αεκνζηνγξάθνο – Γεληθφο Α/ληήο ΒΡΏ, Γηψξγνο
Σζαξνχρεο Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ΐηξγηλία Σζνπδεξνχ Πξψελ Τπνπξγφο-Αηεζλήο
Αηαθάλεηα Βιιάο, Νίθνο Φξαγθάθεο Πξφεδξνο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαηά ηνπ
Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο , ΢πχξνο Φξαγθνχιεο Αηθεγφξνο .
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΟΛΔ <<Δ ΏΦΡΟΚΡΒΜΏ>> ΤΠΟΐΏΛΛΒΕ ΣΏ ΢ΒΐΔ
ΣΔ΢ ΢ΣΟΝ ΚΏΕ΢ΏΡΏ ΣΔ΢ ΝΒΏ΢ ΡΧΜΔ΢)
188
128. Ώιέθνο Λεβίδεο:
Εσγξάθνο;;;
129. Ώληψλεο Ληάθνο:
Σν 2004 ππέγξαςε ηελ εκεηηθή δηαθήξπμε ππέξ ηνπ ζρεδίνπ Αλάλ
ηνπξθνπνίεζεο ηεο Θύπξνπ.
Δίλαη θαζεγεηήο ηεο ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ (φξα θαησηέξσ). Γελλήζεθε
ζηελ Αζήλα (1947) θαη ζπνχδαζε ζηε Φηινζνθηθή ΢ρνιή ηνπ ΑΠΘ. Φπιαθίζηεθε απφ ηε
δηθηαηνξία απφ ην 1969 έσο ην 1974. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ηηαιία, δηδαθηνξηθή
δηαηξηβή ζηε λεψηεξε θαη ζχγρξνλε ηζηνξία ζην ΑΠΘ, 1984. Γίδαμε ζην Σκήκα Ηζηνξίαο θαη
Αξραηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ
1981-1990. Σν 1988-1989 ήηαλ Honorary Research Fellow ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Birmingham. Σν 1995 ήηαλ Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηεκηαθφ
Ηλζηηηνχην ηεο Φισξεληίαο, θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Sydney ζηελ Απζηξαιία.
Σν 1996- 1997 ήηαλ Visiting Research Fellow ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Princeton, ΖΠΑ. Σν
2001 ήηαλ επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζηελ Ecole Normale Superieure ζην Παξίζη θαη ην 2003
ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο. Αξζξνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα Σν Βήκα
http://deltio11.blogspot.com/2010/01/blog-post_3110.html
Ζ δηθαηνζύλε, κε ηειεζίδηθε απόθαζε ηνπ ΢ηΔ ην 1996, απνθάζηζε
όηη ν θ. Αληώλεο Ιηάθνο ηνπνζεηή-ζεθε παξαλόκσο θαζεγεηήο
ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη δηέηαμε ηελ άκεζε απόιπζε
ηνπ.
Γηα 14 ρξόληα απηή ε απόθαζε παξακέλεη αλεθάξκνζηε ! ! !
Κάπνηα αόξαηε «Γύλακε» ,πνπ βξίζθεηαη ππεξάλσ ησλ Θεζκώλ θαη ηεο
Γηθαηνζύλεο, ππεξάλσ ηνπ Κπξίαξρνπ Διιεληθνύ Λανύ, πξνζηαηεύεη ηνλ
«εθιεθηό» ηεο Νέαο Σάμεο, ησλ «Πεξηνπζίσλ», θαη ηεο Παγθόζκηαο
Γηαθπβέξλεζεο.
Η Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1470/1984 ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο ζπλεδξίαζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 1999 θαη νκνθώλσο
δηαπίζησζε όηη ε Γηνίθεζε δελ εθάξκνζε ηελ θαηά ηνπ Ληάθνπ (κε
αξ.3138/1996) απόθαζε. Με απηή ηε δηαπίζησζε ην ζέκα παξακέλεη ζε
εθθξεκόηεηα !
189
Γηαδνρηθέο Κπβεξλήζεηο ΢εκίηε θαη Καξακαλιή,ππνηάρζεθαλ ζηηο
Βνπιήζεηο ηεο Αλσηέξαο Γπλάκεσο θαη ν Ληάθνο παξακέλεη 14 ρξόληα ζηε
Θέζε ηνπ.
Γηθεγόξνο ηνπ θ. Ληάθνπ ήηαλ ν παληαρνύ παξόλ θ.Αιηβηδάηνο, πνπ ην
1996 πξνέβιεςε όηη ε απόθαζε δελ ζα εθαξκνζηεί ΠΟΣΔ. Ση γλώξηδε ν
θ.Αιηβηδάηνο ;
Σν πξώην βήκα γηα λα απνθαηαζηαζεί ε Γεκνθξαηία ζηελ Διιάδα, θαη ε
πξώηε ζύγθξνπζε κε ηελ ΑΟΡΑΣΗ ΥΟΤΝΣΑ, είλαη λα εθαξκνζηεί ε
απόθαζε γηα ηνλ Ληάθν.
Καη βέβαηα πξέπεη λα ηηκσξεζνύλ όινη όζνη επζύλνληαη κε πξάμεηο ή
παξαιήςεηο γηα ηελ πεξηθξόλεζε ηεο Γηθαηνζύλεο θαη ηελ θαηάιπζε ησλ
δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ.
Δπζύλνληαη δεθάδεο. Γηαδνρηθνί ππνπξγνί, θαη κάιηζηα ν «ηξνκνθξάηεο»,
(ζηα Νηάηα ηνπ),Πέηξνο Δπζπκίνπ, «θπηεπηόο» «δεκνζηνγξάθνο» θαη
βνπιεπηήο ηνπ ΓΟΛ, όηαλ ήηαλ ππνπξγόο Παηδείαο , θαηεγνξεκαηηθώο
αξλήζεθε λα θάλεη νηηδήπνηε γηα λα εθπέζεη ν Ληάθνο. Γηαδνρηθνί πξπηάλεηο
επζύλνληαη επίζεο όπσο νη, Πέηξνο Γέκηνο, Γεώξγηνο Μπακπηληώηεο θαη
Κσλζηαληίλνο Γεκόπνπινο.
Δπζύλνληαη θαη ην ζύλνιν ησλ βνπιεπηώλ πνπ ζηώπεζαλ.
Ο Ώληψλεο Ληάθνο, είλαη Πξφεδξνο ηνπ ΟΠΒΚ ( ΋κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα
ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο καο)
Σν ΐΔΜΏ, 06/03/2005 , ΢ει.: B45
Ση ζα άιιαδε αλ ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή καο απφ ηελ εζλνξνκαληηθή, ζηε
«δηαδηθαζηαθή» θαη «ζπγθξνηεζηαθή» αληίιεςε ηνπ έζλνπο;
H πξψηε απάληεζε είλαη φηη έηζη κεηαζέηνπκε ηελ πξνζνρή καο απφ ηνπο αξρέγνλνπο
(primordial) ζηνπο πνιηηηθνχο (civic) δεζκνχο ηνχ ζπλαλήθεηλ.
Ώπηή ε ζηξνθή είλαη αλαγθαία γηα λα θαηαιάβνπκε ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο θαη
επαλαζπγθξφηεζεο ησλ πνιηηηθψλ θνηλνηήησλ κέζα ζηηο νπνίεο δνχκε ζήκεξα. Γηα λα
θαηαιάβνπκε δειαδή ηε ζρέζε ηνπ ειιεληθνχ ζπλαλήθεηλ κε ην δηακνξθνχκελν ή
δηακθηζβεηνχκελν επξσπατθφ• γηα λα θαηαιάβνπκε αλ θαη πψο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί
190
ζπλαλήθεηλ κε ηνπο κεηαλάζηεο θαη αιινεζλείο πνπ δνπλ καδί καο• γηα λα θαηαιάβνπκε
πσο αιιάδεη ε θνηλφηεηά καο αιιά θαη πσο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ αιιειεγγχε ηεο
ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο• γηα λα θαηαιάβνπκε επξχηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ
πνιηηηζκηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη αιιειεγγχεο ζηε ζπγθξφηεζε θνηλνηήησλ.
H εζληθή ηαπηφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο
πνπ ζέιεη λα επηβάιεη ζε φζνπο ηε κνηξάδνληαη. Ώπφ θαηξφ έρεη γίλεη αηζζεηή ε αλάγθε
αλαθαίληζήο ηεο.
Σν ΐΔΜΏ, 03/04/2005 , ΢ει.: B48
«Καηξφο λα θηηάμνπκε ηνπο Βιιελεο;»
....... Θα εζεινηπθινχζακε αλ δελ βιέπακε ηελ πνιηηηθή απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο σο θαη ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα σο κηα πνιηηηθή εζλνπνίεζεο ησλ καδψλ πνπ
δηαδνρηθά ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηα φξηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θεξκέλεο απφ ηηο
ηέζζεξηο γσληέο ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απφ ηα Εφληα σο ηνλ Βχμεηλν..... Πψο ην
έζλνο ηνπ '21, έλα βαιθαληθφ έζλνο πνηκέλσλ, αγξνηψλ θαη ςαξάδσλ, ρσξίο θαζνιηθή
ειιελνθσλία θαη κε ειάρηζην αιθαβεηηζκφ, αιιά κε κηα δηεζλή δηθηχσζε εκπφξσλ θαη
ινγίσλ, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο δελ είραλ θαλ ηα ειιεληθά σο κεηξηθή γιψζζα,
θαηφξζσζε ηαρχηαηα λα εγθνιπσζεί ηηο θιεξνλνκηέο ηεο αξραηφηεηαο θαη λα
εμειιεληζηεί; Θα αδηθνχζακε ηελ ηζηνξία καο αλ δελ επηζεκαίλακε πψο άιιαμαλ ε
γιψζζα, ε παηδεία, ε θνπιηνχξα, νη ηξφπνη απηνχ ηνπ ιανχ, ηα ηνπσλχκηα θαη ηα
νλφκαηά ηνπ. Σνλ εμαξρατζκφ, ηνλ νπνίν θάπνηε αληηκεησπίδακε κέζα απφ ηηο δηφπηξεο
ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ζα πξέπεη λα ηνλ δνχκε κε λέα καηηά. Ο ιαφο πνπ δνχζε αλάκεζα ζηα
"O θαζεγεηήο Εζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Ώληψλεο
Ληάθνο επηηέζεθε ζηελ Ώθαδεκία, θαηαινγίδνληάο ηεο νιφπιεπξν
ζπληεξεηηζκφ θαη απφζηαζε απφ ηηο αλάγθεο ηεο λενιαίαο"
Σν ΐΔΜΏ, 28/01/2007 , ΢ει.: B58
........Οζνη είλαη δάζθαινη Εζηνξίαο μέξνπλ πσο απηφ είλαη ην δπζθνιφηεξν πξφβιεκα
ζηελ ηάμε, απφ ην δεκνηηθφ σο ην παλεπηζηήκην. Καη γηαηί λα ηνπο πεξάζνπλ φια απηά
απφ ην κπαιφ; Φηάλεη λα επαλαιακβάλνπλ φηη ε Ώκεξηθή κάο επηβάιιεη λα αιιάμνπκε
ηελ ηζηνξία καο γηα λα ράζνπκε ηελ εζληθή καο ηαπηφηεηα θαη λα κελ αληηζηεθφκαζηε
ζηνπο Σνχξθνπο θαη ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ θαη φηη ν εθζπγρξνληζκφο αθπξψλεη ηελ
Εζηνξία. Σφζν απιντθά.
Ση είλαη εθείλν φκσο πνπ δεκηνπξγεί απηέο ηηο ςπρψζεηο γχξσ απφ ειάζζνλα δεηήκαηα
Εζηνξίαο, φπσο είλαη ην ζρνιηθφ βηβιίν ηψξα, νη αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο ρζεο, ην φλνκα
ηεο Μαθεδνλίαο πξνρζέο, ην βηβιίν ηνπ Νηπξνδέι γηα ηελ Εζηνξία ηεο Βπξψπεο
παιαηφηεξα, φηαλ ην πξψην πξάγκα πνπ ζα έπξεπε λα ζθεθηεί θάπνηνο πνπ λνηάδεηαη γηα
ηε ρψξα ηνπ θαη γηα ηελ εζληθή ηεο ηζηνξία είλαη φηη δελ έρνπκε χζηεξα απφ δχν αηψλεο
αλεμαξηεζίαο κηα εζληθή ΐηβιηνζήθε; Ώιιά έηζη είλαη νη ςπρψζεηο. Μαλία ζηα
ειάζζνλα, ππνθξηζία ζηα κείδνλα. Απζηπρψο ηελ ίδηα ςπρσηηθή ιεηηνπξγία ηε βιέπνπκε
191
θαη ζε άιια δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο. Σν κέγα δήηεκα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ην κέιινλ απηήο ηεο ρψξαο
κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ζπξξηθλψζεθε ζην άζπιν θαη ζηνπο
θνπθνπινθφξνπο. Σφζν απιντθά αιιά θαη ηφζν παξάινγα;
Ο θ. Ώληψλεο Ληάθνο είλαη θαζεγεηήο Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ.
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο, Καίηε Ώξψλε - Σζίριε, Ελψ Ώθεληνχιε, Γηψξγνο
ΐαξεκέλνο, Κνξίλα ΐαζηινπνχινπ, Λίλα ΐεληνχξα, Ώλλπ ΐηηζέληδνπ, Γηψξγνο
ΐιαβηαλφο, Κψζηαο ΐνπθειάηνο, Κψζηαο ΐνχιγαξεο, Νηθφιαο ΐνπιέιεο, Ρέα
Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο Γεσξγνχιαο,
Θαλάζεο Γηαιθέηζεο, Διηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλνπιφπνπινο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Κ. Γξακκαηηθάθεο, ΐαγγέιεο Γξεγφξεο, Ώλλα
Αακηαλίδνπ, ΐαγγέιεο Αειεπέηξνο, Βχε Αεκίξε, Νίθνο Αήκνπ, Θαλάζεο
Αηακαληφπνπινο, Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΐαζ. Γνπλαιήο,
Κψζηαο Γψξαο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, Μίθεο Θενδσξάθεο, Νίθνο Θενηνθάο,
Βιηδακπέηηα Καδαιφηηη, Γηάλλεο Καιατηδήο, Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο, Διίαο
Καλέιιεο, Γθαζκέλη Καπιάλη, Κψζηαο Κάξεο, Σάθεο Καηζηκάξδνο, Διίαο Καηζνχιεο,
Αηνλχζεο Καςάιεο, Παχινο Κιαπδηαλφο, Γηψξγνο Κνληνγηψξγεο, Γηάλλεο Κνληφο,
Γηψξγνο Κνξνπνχιεο, Μάγδα Κνηδηά, Διίαο Κνχβειαο, ΢ηέιηνο Κνχινγινπ, Υξηζηίλα
Κνπινχξε, Κψζηαο Κνπθνγηψξγνο, Νίθνο Κπξηαδίδεο, Γηψξγνο Λάθνο, Κάηηα
Λεκπέζε, Ώληψλεο Ληάθνο, ΢ηαχξνο Ληβαδάο, ΢πχξνο Ληλαξδάηνο, Νηθήηαο
Ληνλαξάθεο, Λίλα Λνχβε, Λεσλίδαο Λνπινχδεο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, Γηψξγνο
Μαξγαξίηεο, Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Ώληψλεο Μαληηάθεο, Ώξηζηείδεο Μαλσιάθνο,
Ναπνιέσλ Μαξαβέγηαο, Υξήζηνο Μάηεο, Ώιίθε Μάηζε, Αήκνο Μαπξνκκάηεο, Νίθνο
Μεγγξέιεο, Δξαθιήο Μήιιαο, Γηάλλεο Μειηφο, Μηράιεο Μεηζφο, Σάθεο Μίραο, Λεπθή
Μνιθέζε, Νίθνο Μπαθνπλάθεο, Μάθεο Μπαιανχξαο, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο,
Ώξηζηείδεο Μπαιηάο, Παληειήο Μπαζάθνο, Παληειήο Μπνπθάιαο, Γηψξγνο Μπξάκνο,
Ώληψλεο Νηαβαλέινο, ΢σηήξεο Νηάιεο, Νίθνο Ξπδάθεο, Ώιέμεο Οηθνλνκίδεο, ΐαζίιεο
Πάηθνο, Ώλδξέαο Παληαδφπνπινο, ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Αακηαλφο
Παπαδεκεηξφπνπινο, Σέηα Παπαδνπνχινπ, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Ώζ. Παπαλδξφπνπινο,
Σάζνο Παππάο, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο, Πξνθφπεο Παπαζηξαηήο, Γηάλλεο
Παηίιεο, ΐαζ. Πεζκαηδφγινπ, Πέηξνο Πηδάληαο, ΢ήθεο Πνιπκίιεο, Αεκήηξεο
Ραπηφπνπινο, Ώιθεο Ρήγνο, Μάλνο ΢ηεθαλίδεο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Υξήζηνο
Σειίδεο, Σάζνο Σέιινγινπ, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Κψζηαο
Σζαιφγινπ, Κψζηαο Σζνπξάθεο, Ώλλα Φξαγθνπδάθε, Αεκήηξεο Υαληδφπνπινο, Λεσλ.
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, ΐάζσ Φηκνχιε.
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: Οη πεξηζζφηεξνη ππνγξάθνπλ θαη ηε δηαθεξπμε ππεξ ηνπ
ζρεδίνπ ΏΝΏΝ)
192
"Δ γελνθηνλία ηεο κλήκεο"
ηνπ Γηψξγνπ Καξακπειηά, Βθδφηε
Πεξηνδηθφ ΏΡΑΔΝ, ηεχρνο 62, Ννέκβξηνο 2006 – Εαλνπάξηνο 2007
.......................
Καη βέβαηα, ην λέν απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν είλαη ν εμσξατζκφο ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ε
άκβιπλζε ηεο εζληθν-απειεπζεξσηηθήο δηάζηαζεο ηνπ 1821. Γηα παξάδεηγκα, ζηε
ζειίδα 18, ην παηδνκάδσκα αλαθέξεηαη σο «ζηξαηνιφγεζε ησλ παηδηψλ ησλ ρξηζηηαλψλ
απφ ηνπο Οζσκαλνχο» (sic!), ρσξίο λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνπο «βίαηνπο
εμηζιακηζκνχο», θαη βέβαηα δελ γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηελ ηεξάζηηα έθηαζε πνπ είρε
πξνζιάβεη.
Δ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία δελ είλαη πηα έλα απφ ηα ζηπγλφηεξα εθκεηαιιεπηηθά
θαζεζηψηα πνπ γλψξηζε ε ζχγρξνλε ηζηνξία, αιιά κηα «πνιππνιηηηζκηθή» θνηλφηεηα,
φπσο απεθάλζε ν κέληνξαο ηεο «λέαο Εζηνξίαο», εθιεθηφο ησλ εληχπσλ ηνπ Οξγαληζκνχ
Λακπξάθε, Ώληψλεο Ληάθνο. ΋ζν δε γηα ηε κεηεπαλαζηαηηθή ηζηνξία, εθεί, ηα
πξάγκαηα ιακβάλνπλ ηελ έθηαζε ζθαλδάινπ. Δ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο
Μαθεδνλίαο κεηαβάιινληαη ζε «πξνζάξηεζε», ελψ, εηδηθά γηα ηε Θεζζαινλίθε,
ππνγξακκίδεηαη ν «κεηνςεθηθφο ραξαθηήξαο» ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο,
ρσξίο θακηά αλαθνξά ζηνπο ειιεληθνχο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο ηεο επξχηεξεο
πεξηθέξεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο, νχηε ζηνπο εθηεηακέλνπο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο ζε
πεξηνρέο πνπ ζήκεξα αλήθνπλ ζε άιια θξάηε, θαη φρη κφλν ηελ Σνπξθία θ.ιπ., θ.ιπ.
Ο ΋κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο
(ΟΠΒΚ) πξαγκαηνπνίεζε ρζεο βξάδπ ζηε Λεπθσζία εθδήισζε ζπδήηεζε κε ζέκα : "Δ Εζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε : ΢πληήξεζε ή
Μεηαξξχζκηζε.
΢ηε ζπδήηεζε, πνπ έγηλε κε αθνξκή ην ζφξπβν πνπ πξνθιήζεθε ζε Κχπξν θαη Βιιάδα
γηα ηα φζα πεξηέρνληαη ζην λέν βηβιίν Εζηνξίαο ηεο Γ' Λπθείνπ γηα ηελ ΒΟΚΏ, έιαβαλ
κέξνο νη Ώληψλεο Ληάθνο θαζεγεηήο Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Ώιέμεο
Δξαθιείδεο Ώλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ ζην Πάληεην, ΢ία
Ώλαγλσζηνπνχινπ, Βπίθνπξνο θαζεγήηξηα Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ΢άββαο
Παχινπ θηιφινγνο θαη Αεκήηξεο Σαιηαδψξνο Εζηνξηθφο - εξεπλεηήο.
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΏΠΏΝΣΒ΢ ΓΝΧ΢ΣΟΕ....)
Έθζεζε ρσξίο ηίηιν ελαληίνλ ηεο ινγνθξηζίαο. 5.6.2007 .
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ: Πξφθεηηαη γηα ηνλ απλ... δεζπνηλίδνο ππφ ηνπ
ήρνπο ηνπ ειιεληθνχ (πξνο ζενχ, φρη ηνπξθηθνχ) χκλνπ.
193
Σν έξγν ηνπ νπνίνπ ε πξνβνιή δηαθφπεθε κε απαξάδεθηα βίαην ηξφπν απφ ηελ
αζηπλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο «Ε syghroni elliniki skini» ζην πιαίζην ηεο Art
Athina ζπληαηξηάδεη δπν δηαθνξεηηθέο αθεγήζεηο.
Ώπφ ηε κία ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εζληθψλ ζπκβφισλ απφ ηελ απηαξρηθή πνιηηηθή ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 θαη απφ ηελ άιιε ηε δηάδνζε
ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο πνξλνγξαθίαο σο κηαο εζσηεξηθήο θαη βαζαληζκέλεο δηεμφδνπ
ησλ θαηαπηεζκέλσλ ελζηίθησλ. Δ ρξήζε αξρεηαθνχ πιηθνχ, ε θηλεκαηνγξάθεζε ησλ
.........
Έθζεζε ρσξίο ηίηιν, ελαληίνλ ηεο απαξάδεθηεο ινγνθξηζίαο πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ Art
Athina 2007.
Αεπηέξα 4 - Πέκπηε 7 Ενπλίνπ 2007 Εάζσλνο 45, Μεηαμνπξγείν Ε. Κψλζηαο, Α.
Παπαδνπνχινπ, Νίθνο Σξαλφο, Κ. Καηζνχξε, Νίθνο Καλαξέιεο, Ρσζίλα Μπαιηαηδή,...
Πφπε Κξνχζθα, Ώληψλεο
Μαξία Μαξαγθνχ,...
Ληάθνο, ΋ιγα Ααληεινπνχινπ, Καηεξίλα Φξνπδάθε,
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
052005
20-
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο.
1)Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην 2) Ώβδειίδε Καιιηζζέλε, ΒΚΚΒ 3)
Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην Μαθεδνλίαο 4) Ώδάκ Νίθνο, ζπληαμηνχρνο ΟΣΒ...., 244)
Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,..... 518) Υνχρνο Υξήζηνο, θαζεγεηήο,
Ξάλζε, 519) Υξηζηφπνπινο Αεκήηξεο, παλ/θφο, Πάληεην 520) Υξπζάθεο Μαλψιεο,
ΒΚΚΒ 521) Υξπζφγεινο Νίθνο, ρεκηθφο 522) Φαξξά Ώγγέιηθα, ηζηνξηθφο 523)
Φεκκέλνο Γηάλλεο, θαζεγεηήο 524) Φηκνχιε ΐάζσ, ηζηνξηθφο
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
1.Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,.......
203. Ληάθνο
Ώληψλεο, Καζεγεηήο Νεφηεξεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
Οη κεηξηνπαζείο «εζεινληέο» παξαζηξαηησηηθνί ηεο ΢ξεκπξέληηζα
θαη νη... «θαλαηηθνί» παλεπηζηεκηαθνί θαη δεκνζηνγξάθνη
194
Σνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε
Μεγάιε έθπιεμε δνθίκαζα παξαθνινπζψληαο ηνλ «δηάινγν» γηα ηε ζθαγή ηεο
΢ξεκπξέληηζα θαη πξαγκαηηθή θαηάπιεμε απφ ηελ ΚΏΚΟΔΘΒΕΏ πνπ δηαπλέεη ην
θείκελν ηεο «ppol» κε ηίηιν «Οη Έιιελεο εζεινληέο θαη ε ―πξννδεπηηθή πνιηηηθή‖ / ηεο
΢χληαμεο» ε νπνία απηφθιεηε αλέιαβε ηελ ππεξάζπηζε….
Παξ‘ φια απηά ζηέιλσ ηνχην ην θείκελν πξνο δεκνζίεπζηλ καδί κε ηελ αλαθνίλσζε
φζσλ έρνπλ ππνγξάςεη κέρξη ζηηγκήο (πξνο δεκνζίεπζηλ επίζεο), γηα λα δειψζσ φηη
είλαη ηηκή κνπ λα αλήθσ ζηνλ... «θφζκν ησλ θαλαηηθψλ», φπσο ν «θαλαηηθφο» Νίθνο
Αήκνπ, ν «θαλαηηθφο» Ώληψλεο Ληάθνο, ν «θαλαηηθφο» Διίαο Καηζνχιεο, ν
«θαλαηηθφο» Γ. Γηαλνπιφπνπινο, ν «θαλαηηθφο» Ρ. ΢σκεξίηεο, ν «θαλαηηθφο» Δ.
Καλέιιεο, ν «θαλαηηθφο» Μ. Μεηζφο, ν «θαλαηηθφο» Π. Μαλδξαβέιεο, ν «θαλαηηθφο»
Α. Ραπηφπνπινο, ν «θαλαηηθφο» Λ. Υαηδεπξνδξνκίδεο θ.ά. πνπ ζπλππνγξάθνπλ απηή ηε
Έθθιεζε.
Αειηίν ηχπνπ απφ ην πεξηνδηθφ ΏΝΣΕΐΏΡΟ
10 Μαίνπ 2007
΢ηελ ίδηα δεκφζηα εθδήισζε, πνπ έγηλε κάιηζηα ππφ ηελ αηγίδα παηδαγσγηθνχ
ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ε θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο θα Ώλλα
Φξαγθνπδάθε ραξαθηήξηζε "ξαηζηζηηθή" θάζε επίθιεζε ηεο πξνζθνξάο ηήο
θιαζζηθήο Βιιεληθήο αξραηφηεηαο ζηνλ Βπξσπατθφ πνιηηηζκφ, γηαηί έηζη νη ζχγρξνλνη
Έιιελεο "ζέινπλ λα θξχςνπλ ην άζθεκν θαη κπάζηαξδν εζληθφ ηνπο πξφζσπν".
Ο δε θαζεγεηήο Εζηνξίαο Ώληψλεο Ληάθνο ακθηζβήηεζε ηε ζρεηηθή επηηαγή
ηνπ ΢πληάγκαηνο, θαιψληαο ηζηνξηθνχο θαη δαζθάινπο "αληί λα εληζρχνπλ ηελ εζληθή
ηαπηφηεηα, πξέπεη λα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηα εθφδηα γηα λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηελ
ηαπηφηεηά ηνπο".
130. Πέηξνο Ληλάξδνο-Ρπικφλ:
Οηθνλνκνιφγνο, πηπρηνχρνο ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη
θάηνρνο DEA ηνπ Παλεπηζηεκίνπ PARIS-VIII. Έρεη εξγαζηεί σο δεκνζηνγξάθνο ζηνλ
Οηθνλνκηθφ Σαρπδξφκν, Σν Βήκα, Σα Νέα θαη ηελ Διεπζεξνηππία.
Δίλαη ζηέιερνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο Γ΢ΔΔ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, θαη θαηέρεη ηε ζέζε
ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Σνκέα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη Αλάπηπμεο.
Δίλαη επίζεο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Δζληθνχ ΢πκβνπιίνπ
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΚΔ) θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αληαγσληζηηθφηεηα. Απαζρνιείηαη ηαθηηθά σο
εκπεηξνγλψκσλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο.
195
ΚΒΜΟ (ΚΒΝΣΡΟ ΒΡΒΤΝΧΝ ΜΒΕΟΝΟΣΕΚΧΝ ΟΜΏΑΧΝ).
Πνιηηηθέο γηα ηελ << έληαμε >>ησλ κεηαλαζηψλ
Ώκθηζέαηξν Γ΢ΒΒ – ΢άββαην 15 Εαλνπαξίνπ 2005
11:30 – 13:00 Αεχηεξε ζπλεδξία - Καζεζηψο καθξνρξφληαο δηακνλήο
Δ θαηάζηαζε ζήκεξα
Καιιηφπε ΢ηεθαλάθε, Μέινο ηεο Έλσζεο
΢πδεηεηέο
Ννβξνχδ Ώκπηιεθάη, Οκνζπνλδία ΢πιιφγσλ Ώιβαλψλ κεηαλαζηψλ
Σδνχληη Μπιηο, Φφξνπκ κεηαλαζηψλ
Πέηξνο Ληλάξδνο-Ρπικφλ, Ελζηηηνχην Βξγαζίαο- Γ΢ΒΒ
13:00 – 14:30 Σξίηε ζπλεδξία - Δ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ. ΢πληνληζηήο: Νίθνο
Ώιηβηδάηνο, Ώληηπξφεδξνο ηεο ‗Βλσζεο
131. Μπξζίλε Ληνλαξάθε:
θνηηήηξηα ην 2004, λπλ δεκνζηνγξάθνο, ζπγαηέξα ηνπ απνβηψζαληνο Νηθήηα Ληνλαξάθε
132. Νηθήηαο Ληνλαξάθεο:
δεκνζηνγξάθνο, απεβηψζε ηελ 11/10/2007
133. Θάλνο Λίπνβαηο:
θαζεγεηήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θάηνρνο ηεο Δδξαο Πνιηηηθήο Φπρνινγίαο
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
196
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ηνπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ νπνία
νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε Bνζλία,
Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο.
H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε,........ H Eιιεληθή Πνιηηεία έρεη ζπλεπψο ηελ ππνρξέσζε
θαη ζπγγλψκε λα δεηήζεη δεκνζίσο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ 8.000 ζθαγηαζζέλησλ θαη
λα απαηηήζεη.....
Έλα κέξνο απφ ηηο κέρξη ζηηγκήο ππνγξαθέο
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Γξεγφξεο
ΐαιιηαλάηνο, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,
Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,Μαλψιεο
Γθαδήο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Νίθνο Αήκνπ, Κψζηαο Γέπνο,
Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΢ηαχξνο Θενδσξάθεο, Διίαο Καλέιιεο, Άλλα
Καξακάλνπ, Διίαο Καηζνχιεο, Πέηξνο Κνπλαιάθεο, Ώληχπαο Καξίπνγινπ, Ώληψλεο
Ληάθνο, Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο
Μάλνο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο, Μηράιεο Μεηζφο,
΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Νίθνο Μπίζηεο, ΢σηήξεο Νηάιεο, ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ,
Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Ναπζηθά Παπαληθνιάηνπ, Γηψξγνο ΢ηαθαληάξεο, Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Θφδσξνο Σζίθαο, Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο.
Οηθνλνκηθέο Μεηαλάζηξηεο ζηελ Βιιάδα. Αηαπνιηηηζκηθφηεηα θαη
εθπαίδεπζε
Βπηκειεηήο: Ρήγα Aλαζηαζία - Bαιεληίλε . Βθδφζεηο: Gutenberg
.............................. Παξαηεξήζεηο
΢ην βηβιίν ζπκκεηέρνπλ κε θείκελά ηνπο νη: ΏΝΏ΢ΣΏ΢ΕΏ-ΐΏΛΒΝΣΕΝΔ ΡΔΓΏ,
ΒΕΡΔΝΔ Υ. ΚΏΣ΢ΏΛΔ, ΘΏΝΟ΢ ΛΕΠΟΐΏΣ΢, ΚΛΒΕΧ ΠΡΒ΢ΐΒΛΟΤ,
ΒΤΏΝΘΕΏ ΜΔΛΕΓΚΟΤ, ΢ΧΣΔΡΔ΢ Γ. ΢ΕΧΚΟ΢, ΚΧΝ΢ΣΏΝΣΕΝΏ ΢ΚΛΏΐΟΤ,
ΝΕΚΟΛΕΣ΢Ώ ΡΏΠΣΔ, ΛΕΏΝΏ ΢ΏΛΕΏΕ, ΔΡΏ ΒΜΚΒ-ΠΟΤΛΟΠΟΤΛΟΤ, ΏΝΝΏ
ΜΕΥΟΠΟΤΛΟΤ, ΒΤΓΒΝΕΏ Π. ΜΕΥΏΛΟΛΕΏ, BEATA TIMOSSUK, ΏΝΏ΢ΣΏ΢ΕΏ
΢ΧΣΔΡΕΏΑΟΤ
Οη Πιαηθφξκεο θαη ε Βιιεληθή Έλσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ
Ώλζξψπνπ ζαο πξνζθαινχλ ζε εθδήισζε κε ηίηιν:
197
ΒΛΒΤΘΒΡΕΒ΢ /ΛΟΓΟΚΡΕ΢ΕΒ΢
πνπ δηνξγαλψλνπλ ηελ Παξαζθεπή 18 Μαξηίνπ 2005 ζην Ώκθηζέαηξν ηεο Ώλσηάηεο
΢ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, Πεηξαηψο 256.
.......................... Ώληηλνκίεο ειεπζεξίαο / ινγνθξηζίαο ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία
Οκηιεηέο: Θάλνο Λίπνβαηο, Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Φπρνινγίαο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην, Ώζελά Ώζαλαζίνπ, Ώλζξσπνιφγνο, Νηθφιαο ΢εβαζηάθεο, Βπίθνπξνο
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ, Μαξηάλλα Σζηαληδή, Αεκνζηνγξάθνο
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,...
251) Λίπνβαηο
Θάλνο, παλ/θφο, Πάληεην
252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο,
παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,...
399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512)
Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,...
19/8/00
ΒΛΛΔΝΟΣΟΤΡΚΕΚΔ ΦΕΛΕΏ ''ΧΡΏ ΜΔΑΒΝ''
Ναπζηθά Παπαληθνιάηνπ
............................... Δ παξαδνρή ηεο ρξήζεο ζηεξενηχπσλ, ηεο γιψζζαο ηνπ κίζνπο, ησλ
ζπγθαιπκκέλσλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηεο ηνπξθηθήο κεηνλφηεηαο, ηνπ εζλνθεληξηζκνχ
198
ζηελ εθπαίδεπζε, ηεο επηιεθηηθήο δηακαξηπξίαο θαηά παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ θαη κε δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ, ησλ εγθιεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ
ζηξαηνχ ην 1920, ησλ πνγθξφκ ελαληίνλ ησλ Σνπξθνθππξίσλ ην 1963-64, ηνπ εζληθηζκνχ
θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, δελ αλαθεξφηαλ κφλν ζην παξειζφλ, αιιά ζπρλά αθφκα θαη ζην
παξφλ. Ώλ θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ Καζεγεηή Θάλνπ Λίπνβαηο ή ηνπ Νηθφια
ΐνπιέιε ίζσο λα κελ ήηαλ επράξηζηεο γηα φινπο ηνπο Έιιελεο ζπκκεηέρνληεο, θαλείο
δελ ακθηζβήηεζε ηα επηρεηξήκαηά ηνπο.
Ώζήλα, 18 Ννεκβξίνπ 1999
Ώλνηθηή επηζηνιή κε αθνξκή ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ Κιίληνλ
........................... Πξέπεη λα αληηηαρζνχκε ζζελαξά ζηελ εηθφλα κηαο ερζξηθήο Ώκεξηθήο
θαη κηαο ερζξηθήο Βπξψπεο. Έρνπκε θαηαθέξεη λα ζπκκεηέρνπκε ζε ΒΒ θαη ΝΏΣΟ θαη
ηαπηφρξνλα λα δίλνπκε ζπλήζσο πξνο ηα κέζα ηελ εληχπσζε φηη ζ΄ εθείλνπο ηνπο
ρψξνπο είκαζηε κφλνη ελαληίνλ φισλ. Κάπσο έηζη παξνπζηάδνληαη νη επίζεκεο
εκθαλίζεηο ζε ΐξπμέιιεο θαη άιινχ ησλ ειιήλσλ αμησκαηνχρσλ: Αίλνπλ κνλίκσο κάρεο
γηα αδηαπξαγκάηεπηα ζέκαηα ελαληίνλ φισλ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δελ γίλεηαη λα
δηακνξθσζεί ζνβαξή πνιηηηθή ζε βάζνο ρξφλνπ. Οθείινπκε λα ηνλίδνπκε πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο φηη αιιηψο ππεξαζπίδεηο ηα εζληθά ζπκθέξνληα εθηφο φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θαη αιιηψο φηαλ είζαη ηζφηηκν κέινο ηνπο. ΄Οηη απαηηνχληαη ζπκβηβαζκνί,
ζπκκαρίεο θαη κηα ππνκνλεηηθή πνιηηηθή αληαιιαγκάησλ. Ώιιηψο νη εζληθέο ήηηεο είλαη
ζρεδφλ αλαπφθεπθηεο.
Δ Βιιάδα βξίζθεηαη ζε κεηάβαζε απφ ηνλ ξφιν ηνπ απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ ζηνλ ξφιν
ηνπ αμηφπηζηνπ εηαίξνπ ηδίσο ζηελ ΒΒ. Ώπηφλ ηνλ ξφιν ηνπ αμηφπηζηνπ εηαίξνπ
νθείινπκε λα ελδπλακψζνπκε γηα ην θαιφ φισλ καο.
΢σθξάηεο Ώγγειίδεο Οκφηηκνο Καζεγεηήο Β.Μ.Π., Ελψ Ώθεληνχιε Αεκνζηνγξάθνο,
Θάλνο ΐεξέκεο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ-Πξφεδξνο ΒΛΕΏΜΒΠ , Νίθνο Γηαλλήο
Γεληθφο Γξακκαηέαο Βπξσπατθήο ΄Βθθξαζεο, Διίαο Γξίζπνο Υεκηθφο, Ώληψλεο
Αξνζφπνπινο Κέληξν ΢νζηαιηζηηθψλ Μειεηψλ, Παλαγηψηεο Εσαθεηκίδεο Καζεγεηήο
Παλ/κίνπ Ώζελψλ, Πάλνο Καδάθνο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ , Διίαο Καηζνχιεο
Καζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ, Γηψξγνο Κνπκάληνο Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ
Ώζελψλ, Θεφδσξνο Κνπινπκπήο Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ/Γελ.Α/ληήο ΒΛΕΏΜΒΠ,
Άιθεο Κνχξθνπιαο Αεκνζηνγξάθνο , Γηψξγνο Κξεκιήο Βπξσπατθή Βπηηξνπή Α/ληήοΏληηπξφεδξνο Βπξ.΄Βθθξαζεο, Λνπθάο Κπξηαθφπνπινο Πνιηηηθφο Μεραληθφο , Πσιίλα
Λάκςα Πνιηηηθφο Βπηζηήκσλ, Θεκηζηνθιήο Λέθθαο Πξχηαλεο Παλ/κίνπ Ώηγαίνπ,
Θάλνο Λίπνβαηο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ,
Λχδα Μνδηάλν-Λεψλ
Βπηθνηλσληνιφγνο, Κσζηήο Μπαθφπνπινο, Αηθεγφξνο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο
Αηθεγφξνο-Πνιηηηθφο Βπηζηήκσλ, ΐίθησξ Παπαδήζεο Βθδφηεο, Θεφδσξνο
Παπαιεμφπνπινο Βπηρεηξεκαηίαο, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο Οηθνλνκνιφγνο , ΢πχξνο
Παππάο
Βπξσπατθή Βπηηξνπή-Γεληθφο Α/ληήο , Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ
Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ-Α/ληήο ΒΚΟΜΒ, Αεκήηξεο Παπνχιηαο
Καζεγεηήο Παλ/κίνπ Ώζελψλ, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπΜέινο Γξακκαηείαο Μεηψπνπ
199
Λνγηθήο θαηά ηνπ Βζληθηζκνχ, Ώλδξέαο ΢ηδέξεο Βθδφηεο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο
Αεκνζηνγξάθνο, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο Αεκνζηνγξάθνο – Γεληθφο Α/ληήο ΒΡΏ, Γηψξγνο
Σζαξνχρεο Πνιηηηθφο Μεραληθφο, ΐηξγηλία Σζνπδεξνχ Πξψελ Τπνπξγφο-Αηεζλήο
Αηαθάλεηα Βιιάο, Νίθνο Φξαγθάθεο Πξφεδξνο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο θαηά ηνπ
Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο , ΢πχξνο Φξαγθνχιεο Αηθεγφξνο .
Πoιηηηθνί, ζπγγξαθείο, δεκνζηνγξάθνη θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο
δηακαξηχξνληαη γηα ηελ επίζεζε πνπ δέρηεθε πξφζθαηα ν Λ. Kχξθνο
κέζσ ηεο «Kαζεκεξηλήο», απφ ηνλ Xξ. Γηαλλαξά, ν νπνίνο ηνλ
ραξαθηήξηζε σο «ηελ πην θξαπγαιέα πεξίπησζε αθειιεληζκέλεο
ζπλείδεζεο». Παξαζθεπή 4/2/2000 E ONLINE
............................. «Kαηαγγέιινπκε ηνπο λενκαθαξζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη
κεζνδεχζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα φηαλ ζηξέθνληαη ελαληίνλ αλζξψπσλ κε καθξά
δεκνθξαηηθή θαη αγσληζηηθή πξνζθνξά φπσο ν θ. Λ. Kχξθνο. Aδπλαηνχκε δε λα
θαηαιάβνπκε πψο είλαη δπλαηφλ ε "Kαζεκεξηλή", κία απφ ηηο εγθπξφηεξεο θαη
εππξεπέζηεξεο.....................
Aπηφ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζε θείκελν δηακαξηπξίαο πνπ ππνγξάθνπλ νη:
΢ηέιια Aιθηέξε, Mίκεο Aλδξνπιάθεο, Bαγγέιεο Aπνζηφινπ, Mαξία Αακαλάθε,
΢πχξνο Ααλέιιεο, Πέηξνο Kνπλαιάθεο, Nίηζα Λνπιέ, Nίθνο Mπίζηεο, Αεκήηξεο
Aγγειίδεο, Mαλψιεο Aγγειίδεο, Xξήζηνο Aλαζηαζφπνπινο, Γηψξγνο Aλεκνγηάλλεο,
Iλψ Aθεληνχιε, Γξεγφξεο Bαιιηαλάηνο, Mαλψιεο Bαζηιάθεο, Mηράιεο Bαζηιεηάδεο,
Γηψξγνο Bιαβηαλφο, Nηθφιαο Bνπιέιεο, Λεπηέξεο Bνπηζάο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο,
Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Nίθνο Αήκνπ, Λεσλίδαο Αξαλδάθεο, Πέξζα
Zέξε, Kψζηαο Zψξαο, Nίθνο Θενηνθάο, ΢ηαχξνο Iσαλλίδεο, Γηάλλεο Kαινγήξνπ,
Kψζηαο Kάξεο, Παχινο Kιαπδηαλφο, Eχε Kνληνχ, ΢ηέιηνο Kνχινγινπ, Nίθνο
Kπξηαδίδεο, Xξήζηνο Λάδνο, Aληψλεο Ληάθνο, Nηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο
Λίπνβαηο, Λίλα Λνχβε, Αεκήηξεο Λνπθάο, ΢ηάζεο Λνπθάο, Λεσλίδαο Λνπινχδεο,
Γηψξγνο Λπξαηδφπνπινο, Θφδσξνο Mαξγαξίηεο, Nίθνο Mαξθάηνο, Hξαθιήο Mήιιαο,
Γηάλλεο Mειηφο, Λεπθή Mνιθέζε, Kσλζηαληίλνο Mνζρνβάθεο, ΢ηέθαλνο Mπαγηψξγνο,
΢ηξαηήο Mπαιάζθαο, Aξηζηείδεο Mπαιηάο, Παληειήο Mπαζάθνο, Γηψξγνο Mπξάκνο,
Kαίηε Mπισλά, Aλδξέαο Nεθεινχδεο, ΢σηήξεο Nηάιεο, Aλδξέαο Παληαδφπνπινο,
΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Αακηαλφο Παπαδεκεηξφπνπινο, Nαπζηθά Παπαληθνιάηνπ,
Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο, ΢ηέθαλνο Πεζκαηδφγινπ, Aλδξέαο Πνιηηάθεο, Θαλάζεο
Pεληδήο, Aιθεο Pήγνο, Xξηζηίλα Pνπγγέξε, Bαζίιεο ΢αθειιαξίνπ, Γεξάζηκνο ΢παζήο,
Mάλνο ΢ηεθαλίδεο, Pηράξδνο ΢σκεξίηεο, Iσάλλα ΢σηήξρνπ-Kαλάθε, Γηάλλεο
Tδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Tζάγθνο, Γηψξγνο Tζηάθαινο, Kαίηε Tζίριε, Θφδσξνο Tζίθαο,
Λεσλίδαο Xαηδεπξνδξνκίδεο, Αεκήηξεο Xαηδεζσθξάηεο, Γηάλλεο Xαηδεθψηεο,
Kψζηαο Xισκνχδεο, ΢νθηαλφο Xξπζνζηνκίδεο.
ΠΏ΢ΟΚ. ΜΒΛΔ Β΢ΤΏΝ 21/10/2004
200
…………………650.
Ώζαλάζηνο Λίπνβηηο. 651. Αεκήηεξεο Λίηδεξεο...................
134. Λίλα Λνχβε:
είλαη επίθνπξε θαζεγήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί......
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί.
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, ΢ία
Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο,
Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο, Σάζνο ΐάκβνπθαο, Αήκεηξα ΐαζηιάθε, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,
Άξεο ΐαζηιεηάδεο, Γηψξγνο ΐεξπθάθεο, Παχινο ΐνζθφπνπινο, Βπηπρία ΐνπηπξά, ΢ίζπ
ΐσβνχ, Θεκηζηνθιήο Γάηεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μαξία
Γεσξγίνπ, Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, ΋ιγα Γηαλλαθνπνχινπ, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο,
Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο, Ώξηάδλε Γθαδή, Μαλψιεο Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή, Μειίηηα
Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Νηθφιανο Αακειάθεο, Άλλα Αακηαλίδε, Παληειήο
Αακηαλνχ, ΢πχξνο Ααλέιιεο, Νίθνο Αεκεξηδήο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Κνξίλα
Αεκεηξίνπ, Πεξηθιήο Αεκεηξνιφπνπινο, Νίθνο Αήκνπ, Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο,
Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, ΢ηαχξνο
Θενδσξάθεο, Μαξηιέλα Θενδσξάθνπ, Νάζνο Θενδσξίδεο, Θσκάο Εαθψβε, Υξπζάθεο
Ενξδάλνγινπ, ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο, ΐνχια Καινγεξή, Νίθνο Καινγεξήο, Διίαο
Καλέιιεο, Γθαζκέλη Καπιάλη, Μαξία Καπνδίζηξηα, Άθεο Καπξάλνο, Άλλα Καξακάλνπ,
Ξαλζνχια Καξαλίθα, Υάξεο Καξαλίθαο, Ώληχπαο Καξίπνγινπ, Σάθεο Καηζαξφο,
Tξηαληάθπιινο Καηζαξέιεο, Διίαο Καηζνχιεο, Εσάλλα Κεξακεηζή, Γαλ Κνέλ, Μαξία
Κφληε, Βιπίδα Κνληζάθε, Εσζήθ Κφβξαο, ΐαζίιεο Κνδσλάθεο, Κιηθ Κνπθ, Κπξηάθνο
Κνπθιάθεο, Πέηξνο Κνπλαιάθεο, Βιέλε Κνπληνχξε, Ώγγειηθή Κνπξνχλε, Μηράιεο
Κπξηαθίδεο, Ώιέθα Κπθηψηε, ΢ηαχξνο Κσζληαληαθφπνπινο, Γηάλλεο Κσλζηαληίλνπ,
΢ηκφλε Λαδίδε, Γσή Ληάθα, Ώληψλεο Ληάθνο, Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο,
Μπάκπεο Λίηνο, Λίλα Λνχβε, ΢ηάζεο Λνπθάο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο
Μάλνο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Φηιίηζα Μαηδηνξίλε-Μπέλκπεξγθ, Μάλνο Μαηζαγγάλεο,
Νίθνο Μεγγξέιεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο, Μηράιεο Μεηζφο, Μπεξίλ Μπηζιή,
Ρέλα Μφιρν, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Παληειήο Μπαζάθνο, Νίθνο Μπίζηεο, Νέλαλη
Μπνγθληάλνβηηο, Νίθνο Μπισλάο, Γεψξγηνο Ναθξαηδάο, Θεφθηινο ΝηθνιαΎδεο,
΢σηήξεο Νηάιεο, Μαξία Νηαιηάλε, Ώκπληνπιαρίκ Νηεληέ, Κίηηπ Ξελάθε, ΐάζνο
Οηθνλφκνπ, Αεκήηξεο Οηθνλφκνπ, Μάγδα Οηθνλφκνπ, Υξηζηηάλα Οηθνλφκνπ, Άνπλη
201
Οχκηξ, Ώπνζηφιεο Κ. Παπαγεσξγίνπ, ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Μηράιεο
Παπαγηαλλάθεο, Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ, Αέζπνηλα Παπαδεκεηξίνπ, Σέηα
Παπαδνπνχινπ, Κσζηήο Παπατσάλλνπ, Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Ναπζηθά
Παπαληθνιάηνπ, Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο, Ρέλα Παηξηθίνπ, Φψηεο Πεξιηθφο, ΢ηέθαλνο
Πεζκαηδφγινπ, Πεηξνιέθαο ΢ηαχξνο, Μαξία Πηλίνπ-Καιιή, Ώληψλεο Πηηαξηδάθεο,
Αεκήηξεο Ραπηφπνπινο, Βπηέξπε Ραγθνχζε, Άιθεο Ρήγνο, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ,
Μάθεο ΢εθεξηάδεο, Γηψξγνο ΢ηαθαληάξεο, Εαθψβ ΢ηκπή, Αεκήηξεο ΢θάιθνο,
Αεκήηξεο ΢θνπξέιινο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Ώκαιία Σδαλάθε, Υξήζηνο ΢ηαχξνπ,
Mάλνο ΢ηαπξνπιάθεο, Νηίλνο ΢ηεξγίδεο, Κσλζηαληίλα Σδίλε, Υ.Ν. Σδηηδηιέξεο,
ΐηθησξία Σδνχκα, Κψζηαο Σδσξηδάθεο, Μαξία Σνπάιε, Μηράιεο Σξεκφπνπινο, Κηθή
Σξηαληαθχιιε, Θαλάζεο Σξηαξίδεο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Βπθιείδεο Σζαθαιψηνο,
Θφδσξνο Σζίθαο, Καίηε Σζίριε, Ώιεμία Σζνχλε, Γηψξγνο Φαξάθιαο, Θενδνζία
Φξαληζεζθάθε, Υακπήο Κηαηίπεο, Έιελα Υάξε, Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο
Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο, Καίηε Ώξψλε - Σζίριε, Ελψ Ώθεληνχιε, Γηψξγνο
ΐαξεκέλνο, Κνξίλα ΐαζηινπνχινπ, Λίλα ΐεληνχξα, Ώλλπ ΐηηζέληδνπ, Γηψξγνο
ΐιαβηαλφο, Κψζηαο ΐνπθειάηνο, Κψζηαο ΐνχιγαξεο, Νηθφιαο ΐνπιέιεο, Ρέα
Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο Γεσξγνχιαο,
Θαλάζεο Γηαιθέηζεο, Διηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλνπιφπνπινο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Κ. Γξακκαηηθάθεο, ΐαγγέιεο Γξεγφξεο, Ώλλα
Αακηαλίδνπ, ΐαγγέιεο Αειεπέηξνο, Βχε Αεκίξε, Νίθνο Αήκνπ, Θαλάζεο
Αηακαληφπνπινο, Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΐαζ. Γνπλαιήο,
Κψζηαο Γψξαο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, Μίθεο Θενδσξάθεο, Νίθνο Θενηνθάο,
Βιηδακπέηηα Καδαιφηηη, Γηάλλεο Καιατηδήο, Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο, Διίαο
Καλέιιεο, Γθαζκέλη Καπιάλη, Κψζηαο Κάξεο, Σάθεο Καηζηκάξδνο, Διίαο Καηζνχιεο,
Αηνλχζεο Καςάιεο, Παχινο Κιαπδηαλφο, Γηψξγνο Κνληνγηψξγεο, Γηάλλεο Κνληφο,
Γηψξγνο Κνξνπνχιεο, Μάγδα Κνηδηά, Διίαο Κνχβειαο, ΢ηέιηνο Κνχινγινπ, Υξηζηίλα
Κνπινχξε, Κψζηαο Κνπθνγηψξγνο, Νίθνο Κπξηαδίδεο, Γηψξγνο Λάθνο, Κάηηα
Λεκπέζε, Ώληψλεο Ληάθνο, ΢ηαχξνο Ληβαδάο, ΢πχξνο Ληλαξδάηνο, Νηθήηαο
Ληνλαξάθεο, Λίλα Λνχβε, Λεσλίδαο Λνπινχδεο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, Γηψξγνο
Μαξγαξίηεο, Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Ώληψλεο Μαληηάθεο, Ώξηζηείδεο Μαλσιάθνο,
Ναπνιέσλ Μαξαβέγηαο, Υξήζηνο Μάηεο, Ώιίθε Μάηζε, Αήκνο Μαπξνκκάηεο, Νίθνο
Μεγγξέιεο, Δξαθιήο Μήιιαο, Γηάλλεο Μειηφο, Μηράιεο Μεηζφο, Σάθεο Μίραο, Λεπθή
Μνιθέζε, Νίθνο Μπαθνπλάθεο, Μάθεο Μπαιανχξαο, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο,
Ώξηζηείδεο Μπαιηάο, Παληειήο Μπαζάθνο, Παληειήο Μπνπθάιαο, Γηψξγνο Μπξάκνο,
Ώληψλεο Νηαβαλέινο, ΢σηήξεο Νηάιεο, Νίθνο Ξπδάθεο, Ώιέμεο Οηθνλνκίδεο, ΐαζίιεο
Πάηθνο, Ώλδξέαο Παληαδφπνπινο, ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Αακηαλφο
Παπαδεκεηξφπνπινο, Σέηα Παπαδνπνχινπ, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Ώζ. Παπαλδξφπνπινο,
Σάζνο Παππάο, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο, Πξνθφπεο Παπαζηξαηήο, Γηάλλεο
Παηίιεο, ΐαζ. Πεζκαηδφγινπ, Πέηξνο Πηδάληαο, ΢ήθεο Πνιπκίιεο, Αεκήηξεο
Ραπηφπνπινο, Ώιθεο Ρήγνο, Μάλνο ΢ηεθαλίδεο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Υξήζηνο
Σειίδεο, Σάζνο Σέιινγινπ, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Κψζηαο
202
Σζαιφγινπ, Κψζηαο Σζνπξάθεο, Ώλλα Φξαγθνπδάθε, Αεκήηξεο Υαληδφπνπινο, Λεσλ.
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, ΐάζσ Φηκνχιε.
Σν "Παλφξακα ηνπ αηψλα" επηζηξέθεη ζηελ ΒΡΣ
"Παλφξακα ηνπ αηψλα"
.................................................
"Εζηνξία: ιφγνο θαη εηθφλα"
΢ηε ζεκεξηλή επαλαπξνβνιή ησλ επεηζνδίσλ ηνπ «Παλνξάκαηνο» ζα ππάξμεη κία
θαηλνηνκία: Σα 16 απφ ηα 32 επεηζφδηα ηεο ζεηξάο ζα ζπλνδεχνληαη, κεηά ηελ πξνβνιή
ηνπο, απφ εκίσξε ζπδήηεζε κεηαμχ ηζηνξηθψλ θαη άιισλ εηδηθψλ. Οη ζπδεηήζεηο ζα
αλαθέξνληαη ζε επηιεγκέλα ζέκαηα απφ εθείλα πνπ πεξηιακβάλεη ην εθάζηνηε επεηζφδην
θαη ζα απνβιέπνπλ ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ζρέζεσλ θηλεκαηνγξάθνπ κε ζπγθεθξηκέλα
ηζηνξηθά γεγνλφηα. ΢ηελ δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζα πξνβάιινληαη έλζεηα
απνζπάζκαηα πξσηφηππνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ δελ έρνπλ μαλαπξνβιεζεί ζηελ
Βιιάδα. Σα ππφινηπα 16 επεηζφδηα ηεο ζεηξάο «Παλφξακα ηνπ αηψλα». ζα πξνβάιινληαη
ρσξηζηά, ρσξίο λα αθνινπζεί ζπδήηεζε.
Σνλ πξψην θχθιν εθπνκπψλ ζα παξνπζηάζεη ε Υξηζηίλα Κνπινχξε θαζεγήηξηα
Εζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.
Tνλ δεχηεξν θχθιν ε θ. Mαξία Pεπνχζε, επίθνπξνο θαζεγήηξηα ηζηνξίαο ζην
Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη ν θ. Aληψλεο Ληάθνο θαζεγηήο ηζηνξίαο
ζην Παλεπηζηήκην Aζελψλ.
΢ηηο ζπδεηήζεηο ζα ιάβνπλ κέξνο, αλάκεζα ζε άιινπο θαη νη ηζηνξηθνί Θάλνο Bεξέκεο,
Kψζηαο ΢βνιφπνπινο, Γηάλλεο Γηαλλνπιφπνπινο, Λίλα
Nηθνιαθφπνπινο, Έθε Aβδειά, Xάγθελ Φιατζεξ.
Λνχβε, Hιίαο
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ. : ΟΛΟΕ <<ΑΕΏΛΒΚΣΟΕ>> )
Άξδελ θαη Ώληίβαξν, ΢επηέκβξηνο/Οθηψβξηνο 2007
Δ αλαζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο
Ώπηά δείγκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο απνηεινχλ νη αλνηρηέο παξεκβάζεηο ησλ
πξεζβεπηψλ ησλ ΔΠΏ ζε Βιιάδα θαη Κχπξν πξνο ηνπο ππνπξγνχο Παηδείαο ησλ δχν
θξαηψλ, κε ηελ απαίηεζε λα αιιάμνπλ άκεζα ηα βηβιία ηζηνξίαο ηνπο, ψζηε λα κελ
ελνρινχληαη νη Σνχξθνη.[7]
203
Οη ηζχλνληεο ηνπ State Department κέζσ ησλ πξεζβεηψλ ηνπο ζηελ Ώζήλα, ηελ Άγθπξα
θαη ηε Λεπθσζία πξνσζνχλ ζηελ πεξηνρή καο δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο, γηα λα αλαζεσξεζεί ε ηζηνξία καο ψζηε λα ζπγρσλεπηεί κε απηήλ ηεο
Σνπξθίαο.
'΋πσο καζαίλνπκε απφ ην πεξηνδηθφ State[8] - επίζεκν φξγαλν ηνπ State Department ηέηνηεο πξνζπάζεηεο, ππφ ηελ θσδηθή νλνκαζία Track Two, ζπλάπηνληαη κε
δξαζηεξηφηεηεο, πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ πεξηνρή καο κε θπβεξλεηηθά φξγαλα, ππέξ ηεο
εμνκάιπλζεο ζρέζεσλ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ΔΠΏ. Βλδεηθηηθά
αλαθέξσ πσο ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ην State Department δαπάλεζε
πνζφ 100.000$ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επαλεμέηαζεο ηεο θαηαζηξνθήο ηεο
΢κχξλεο απφ ηξηκειή επηηξνπή[9]. Σν πεξηνδηθφ State είρε πξναλαγγείιεη ην Ννέκβξε
ηνπ 2000 φηη επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ «αθαδεκατθνί εηνηκάδνπλ παξάιιειεο θαη θνηλέο
δεκνζηεχζεηο, ζαλ κηα αξρή γηα εζληθφ δηάινγν πάλσ ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα».
Βμήγγεηιε, επίζεο, φηη ζεηξά έρεη κεηά ε επαλεμέηαζε ηεο Βιιεληθήο Βπαλάζηαζεο ηνπ
‘21.
Ώπνηειεί άξαγε ζχκπησζε ή ελέξγεηα εληαγκέλε ζηηο Track Two δξαζηεξηφηεηεο πσο
ζηηο 1/9/2002 ε εθεκεξίδα Σν ΐΔΜΏ είρε αθηέξσκα ζηελ θαηαζηξνθή ηεο ΢κχξλεο, κε
θείκελα Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ παλεπηζηεκηαθψλ; Βίλαη κήπσο ζχκπησζε πσο ζηελ
εηζαγσγή ηνπ πξνβάιινληαλ ν ηζρπξηζκφο φηη σο ηψξα ε λεθάιηα απνηίκεζε ηεο
Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο απνδείρζεθε πνιχ δχζθνιε, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη
αλαιψζεθαλ ζηελ ελνρνπνίεζε κηαο πνιηηηθήο παξάηαμεο ή γεληθά ησλ «μέλσλ» θαη φηη
ηα πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα δελ έρνπλ απαληεζεί, ελψ αθφκε πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα δελ
έρνπλ θαλ ηεζεί; Βίλαη ζχκπησζε πσο κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ ζπγθαηαιέγνληαλ – πνηνο
άιινο; - ε Υξηζηίλα Κνπινχξε, ε Λίλα Λνχβε (ζπγθξαηήζηε ην φλνκα, παξαθαιψ)
θαζψο θαη Σνχξθνη ζπλεξγάηεο ηνπ CDRSEE;
Παξάιιεια κε απηέο ηηο εμειίμεηο κηα πιεηάδα παλεπηζηεκηαθψλ θαζεγεηψλ ηζηνξίαο
(θη φρη κφλν) ζηε ρψξα καο, επηδίδνληαη κε εληππσζηαθή εκκνλή θαη δήιν ζηελ εθ
βάζξσλ αλαζεψξεζε ηνπ ιεγφκελνπ ―νζσκαληθνχ καο παξειζφληνο‖. Αηαηείλνληαη πσο
ε αλαζεψξεζε απηή είλαη απφηνθν επηζηεκνληθήο επαλεμέηαζεο κέζα απφ κηα ζχγρξνλε
νπηηθή πνπ ππεξβαίλεη ηα ζηεξεφηππα πνπ παξάγεη ν εζλνθεληξηζκφο θαη ελζσκαηψλεη
λένπο ζηφρνπο θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ
καζεηψλ.
΢ηελ παξνχζα κειέηε ζα εμεηάζνπκε βαζηθέο πηπρέο απηήο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο
ζην ―νζσκαληθφ καο παξειζφλ‖, ζα αμηνινγήζνπκε ην πνηφλ ηεο θαη ζα επηζεκάλνπκε
νξηζκέλεο ζπλεπαγσγέο ηεο. Ώληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο απνηεινχλ νη πξνζεγγίζεηο ηεο
Υξηζηίλαο Κνπινχξε θαη ηεο Μαξίαο Ρεπνχζε, πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ
ηζηνξηθή παηδεία πνπ παξέρνπλ ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. ......................
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
204
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο,
παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,...
399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512)
Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,...
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
1.Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,....... 203. Ληάθνο Ώληψλεο,
Καζεγεηήο Νεφηεξεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Ώζελψλ,.... 206.
Λνχβε Λίλα, Βπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Πνιηηηθήο
Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην,....
Πoιηηηθνί, ζπγγξαθείο, δεκνζηνγξάθνη θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο
δηακαξηχξνληαη γηα ηελ επίζεζε πνπ δέρηεθε πξφζθαηα ν Λ. Kχξθνο
κέζσ ηεο «Kαζεκεξηλήο», απφ ηνλ Xξ. Γηαλλαξά, ν νπνίνο ηνλ
ραξαθηήξηζε σο «ηελ πην θξαπγαιέα πεξίπησζε αθειιεληζκέλεο
ζπλείδεζεο». Παξαζθεπή 4/2/2000 E ONLINE
............................. «Kαηαγγέιινπκε ηνπο λενκαθαξζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη
κεζνδεχζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα φηαλ ζηξέθνληαη ελαληίνλ αλζξψπσλ κε καθξά
δεκνθξαηηθή θαη αγσληζηηθή πξνζθνξά φπσο ν θ. Λ. Kχξθνο. Aδπλαηνχκε δε λα
θαηαιάβνπκε πψο είλαη δπλαηφλ ε "Kαζεκεξηλή", κία απφ ηηο εγθπξφηεξεο θαη
εππξεπέζηεξεο.....................
Aπηφ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζε θείκελν δηακαξηπξίαο πνπ ππνγξάθνπλ νη:
΢ηέιια Aιθηέξε, Mίκεο Aλδξνπιάθεο, Bαγγέιεο Aπνζηφινπ, Mαξία Αακαλάθε,
΢πχξνο Ααλέιιεο, Πέηξνο Kνπλαιάθεο, Nίηζα Λνπιέ, Nίθνο Mπίζηεο,..... Aληψλεο
Ληάθνο, Nηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Λίλα
Λνχβε,
205
135. Αεκήηξεο Λνπθάο:
Δξεπλεηήο-Γεκφθξηηνο, αξζξνγξαθεί ζηελ ΑΤΓΖ, εθεκεξίδα ηνπ ΢ΤΝ
Εδξπηηθή Αηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο
«Ώξηζηεξά ΢ήκεξα»-― ΏΡ. ΢Δ.‖
΋ζνη θαη φζεο θηλεηνπνηεζήθακε θαηά θαηξνχο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο αλαλεσηηθήο
αξηζηεξάο, νξγαλσκέλνη ζε δηάθνξα ζρήκαηα ή θαη αλέληαρηνη, δηαπηζηψλνπκε ζήκεξα κηαλ
αλεζπρεηηθή ππνρψξεζε ηεο απήρεζεο ησλ ηδεψλ ηεο θαη......
....ηδηαίηεξα ηνπ κεηνςεθηθνχ, ηνπ κεηνλνηηθνχ, ηνπ δηαθνξεηηθνχ, γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ
απνθιεηζκψλ, γηα ηελ πξαγκαηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ∙ γηα ηελ πξνψζεζε κηαο αληίιεςεο
εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζην δηεζλέο επίπεδν, κε ζηαζεξφ ην κέησπν απέλαληη ζε
εζληθηζηηθέο πζηεξίεο θαη ηδηνηειείο παηξηδoθαπειείεο....... Απαηηεί ζπγθιίζεηο πνιηηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, εθείλσλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζνζηαιηζκνχ, ηνπ πξννδεπηηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ, ηεο νηθνινγηθήο εγξήγνξζεο, ηνπ θεκηληζκνχ, ηνπ επξσπατζκνχ θαη ηνπ
λένπ δηεζληζκνχ, πνπ δηεθδηθεί κηα πνιηηηθά δηεπζπλφκελε, θνηλσληθά ζπλεθηηθή θαη
νηθνινγηθά ζπκβαηή παγθνζκηνπνίεζε .........
Σα Εδξπηηθά Μέιε
Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο , Ώιβαλφο Γηψξγνο ΢πλδηθαιηζηήο, Ώληiπξ.
Οκνζπ. Βξγ. ΤΠΠΟ , Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Παλεπηζηεκηαθφο , Ώλδξένπ Κψζηαο Αηπι.
Μερ/γνο Μερ/θφο , Ώλεςεηάθεο Ώληψλεο Πνι. Μερ/θφο , Ώλησληάδεο Πξφδξνκνο
Καζεγεηήο ΒΜΠ , Ώλησλίνπ Γηάλλεο Βθπαηδεπηηθφο Αηδάθησξ Εζηνξίαο , Ώπνζηνιίδνπ
ΐελεηία Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ΏΠΘ , Ώξακπαηδήο Θφδσξνο Βπίθνπξνο
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ , ΐιαβηαλφο Υάξεο ΢πγγξαθέαο, δηεπζπληήο ηνπ
πεξηνδηθνχ Πνίεζε , ΐνγηαηδή ΢νθία Φηιφινγνο , ΐνπδνχξεο Κψζηαο
Σερλ.Πνιηη.Μερ/θφο-Ώληηδήκαξρνο Υαιάζηξαο , Γαιαλνπνχινπ Βιεσλφξα ΦηιφινγνοΒθπαηδεπηηθφο , Γαζπαξάηνο Σάθεο Βπηρεηξεκαηίαο- Πάηξα , Γεσξγάηνο Γεξάζηκνο
Φηιφινγνο, Ώttac/Hellas , Γεσξγφπνπινο Ώιέθνο Παλεπηζηεκηαθφο-Παηδ.ηκήκα Ώ.Π.Θ. ,
Γηαιή Γσή Αηθεγφξνο Ώζήλα , Γηαηδφγινπ Αεκήηξεο Παλ/θφο- Πνιπηερλ.΢ρνιή Ώ.Π.Θ ,
Γθφγθνγινπ ΐαζίιεο Γηαηξφο , Γθνπηδακάλεο Κψζηαο Ώληηπξνεδξ. ΒΚΏ, κέινο Αηνίθ.
Γ΢ΒΒ , Γνχλαξεο Κψζηαο Αηθεγφξνο Ξάλζε , Αεκεηξηάδεο Αεκήηξηνο Βθπαηδεπηηθφο
Θεζ/λίθε ,Γαθεηξίνπ Ώρηιιέαο Ννκηθφο, Ώζήλα , Γδνχθνπ Αέζπνηλα Υεκηθφο Μερ/θφο
Βθπ/θφο Θεζ/λίθε , Γνπλαιήο ΐαζίιεο Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο , Θενδσξίδεο Αεκήηξεο
Εδησηηθφο Τπάιιεινο, Καβάια , Θενδσξίδεο Πέηξνο Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο, Θεζ/λίθε
, Καγηαιήο Σάθεο Ώλ. Καζ. Νενει. Φηι . , Βιι. Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην , Καιιηπνιίηε
Αψξα Φηιφινγνο, Ώζήλα , Κάιθαο ΐαζίιεο Καζεγεηήο ΏΠΘ , Κάππαο ΐαζίιεηνο
Γεσηερληθφο Θεζ/λτθε , Καξαβαζίιε Ρίηα Ώξρηηέθησλ -Πνιενδφκνο , ΚαξαγηψξγνπΚαξαγθνπιέ Ββίηα Βθπαηδεπηηθφο , Καξακπνπγηνχθνγινπ ΢άκε Αεκνζηνγξάθνο Ξάλζε
, Καξδάζεο ΐαζίιεο Εζηνξηθφο, Καζ. Παλ. Κξήηεο , Καζηάλε Βιέλε Δζνπνηφο ,
206
Κειατδίηεο Ξέλνο Εδ. Τπάιιεινο -Ώζήλα , Κειιίδεο Κπξηάθνο Αάζθαινο, Πξφεδξνο
Αεκ. ΢πκβ. Αήκνπ Φηιίππσλ , Κεζκεηδήο Ώληψλεο Υεκηθφο, ΢θφπεινο , Κηληή ΐάζσ Βπ
. Καζ. Παλ. Ώζελψλ, ππεχζ . Πεξηνδ . Cogito , Κνξσλάθνο ΢αξάληεο Βθδφηεο ,
Κνχβειαο Διίαο Οκ. Καζεγεηήο Εαηξηθήο ΢ρ. Παλ. Παηξψλ , Κνπξνπδίδεο ΢άθεο
Α/ληήο Πεξηνδηθνχ "Ααίκσλ ηεο Οηθνινγίαο" , Κνπξνπληψηεο Υξίζηνο
Παλεπηζηεκηαθφο Δξάθιεην Κξήηεο , Κνπηαιηαλφο Θεκηζηνθιήο Γεσηερληθφο, Θεζ/λίθε
, Κπξηαθνχ Γξεγφξεο Ώξραηνιφγνο, Κηιθίο , Κπξηάηαο Αεκήηξεο Ώλαπι. Καζ . Ώξραίαο
Εζηνξίαο, Παλ. Θεζζαιίαο , Λαιέλεο Κψζηαο Πνιενδφκνο- ΢πγθ/γνο, Λέθηνξαο Παλ.
Θεζζαιίαο , Λακπξηαλίδεο Λφεο Παλεπηζηεκηαθφο-Παλ.Μαθεδνλίαο , Ληβαδάο ΢ηαχξνο
Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο , Ληβέξεο Πάλνο ΢χκβνπινο Μερ/θφο-Ώ.Π.Β. , Λνπθάο
Αεκήηξεο Βξεπλεηήο-Αεκφθξηηνο , Λνπινχδεο Λεσλίδαο Παλεπηζηεκηαθφο, Ώληηπξ .
Γεσπ. Παλ. Ώζελψλ , Λχθνπ ΢νθία Αηθεγφξνο, Ώζήλα , Λπθνχδεο ΢πχξνο Ννκηθφο,
Ννκαξρ. ΢χκβ. Ώζελψλ , Μάγθιαξεο ΐαζίιεηνο Καζεγεηήο ΒΜΠ , Μαθαηζψξεο
Γηάλλεο Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο , Μακαιάθε Ώπγή ΐηνιφγνο -Βξεπλήηξηα Ελζη. Παζηέξ ,
Μαληαδάθεο Άγγεινο Βθπαηδεπηηθφο, Ώζήλα , Μαληαίνο Κψζηαο Αηθεγφξνο, Ώζήλα ,
Μαξίλνπ Βιέλε Οδνληίαηξνο , Ώζήλα , Μαξίλνπ Αέζπνηλα Ώξρηηέθησλ ,Ώζήλα ,
Μαξσλίηεο Α. Ν. Οκνη. Καζ. Παλεπ. , Μαξψηε Βιηζάβεη ΢χκβνπινο Σνπηθήο
Ώλάπηπμεο Γάθπλζνο , Μαζηξαληψλεο Σάθεο Υεκηθφο Μερ/θφο , Μήιηαο Γηψξγνο
Οηθνλνκνιφγνο Θεζ/λίθε , Μεηζφπνπινο Ώλδξέαο Πνι. Μερ/θφο , Μηραειίδεο Υξίζηνο
Γηαηξφο, Ώζήλα , Μηραιέιεο Πάλνο Nνκηθφο ΐξπμέιιεο , Μπαιάθαο Γηάλλεο Πνι.
Μερ/θφο , Μπαιή Κάθε Αεκνζηνγξάθνο, Θεζζαινλίθε , Μπαηήο Παλαγηψηεο
Σξαπεδηθφο Καβάια , Μπαράξαο Αεκήηξεο Εζηνξηθφο, ππνς. δηδάθησξ , Μπνπφο
Κψζηαο Γσγξάθνο Παλ. Θεζζαιίαο , Μπνπξλφβα Βπγελία Παλεπηζηεκηαθφο - Ώζήλα ,
Νηθνιατδεο Γξεγφξεο Γεσηερληθφο-Γ.Γ. Παλ. Οκνζπ. Γεσπφλσλ Θεζ/λίθε , Νηάθνπξε
Ρφε Α.΢. ΒΝΕΏΝ , Ξαλζφπνπινο Παζράιεο ΢θελνζέηεο Ξάλζε , Παιαηνιφγνο Υξίζηνο
Γξακ..ΚΒΑΚΒ, Πνι. Μερ/θφο , Παλαγησηφπνπινο Παχινο Κηελίαηξνο, Ναχπαθηνο ,
Πάληδαιεο Νίθνο Υεκηθφο Μερ/θνο, Θεζ/λίθε , Παπαγεσξγίνπ ΢ηέθαλνο Καζεγεηήο
Παληείνπ , Παπαγηαλλάθεο Μηράιεο Οηθνλνκνιφγνο Σ. Βπξσβνπιεπηήο ,
Παπαγηαλλάθεο Λεπηέξεο Καζεγεηήο ΒΜΠ , Παπαδάθε Βιίδα Αεκνζηνγξάθνο Ώζήλα , Παπαζαλαζίνπ Ώζαλάζηνο Οηθνλνκνιφγνο Θεζ/λίθε , Παπαζενδσξφπνπινο
Παλαγηψηεο Πνι. Μερ/θφο Πάηξα , Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο Φηιφινγνο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο , Παπατσάλλνπ Υαξά ΐηνρεκηθφο , Παπατσάλλνπ Νίθνο Ώξρηηέθησλ, Λάξηζα
, Παπακίρνο Νίθνο Παλ/θνο-Πνιπηερλ.΢ρνιή Ώ.Π.Θ. , Παπακίρνο-Υξνλάθεο Πάξηο
Εζηνξηθφο ,Τπνς. Αηδάθησξ , Παππάο Κψζηαο Υεκ. Μερ/θφο Σξίθαια , Πεηξίδεο
Αεκήηξεο Σνπνγξ. Μερ/θφο Ώιεμ/πνιε , Πνπιάθεο Κψζηαο Μαζεκαηηθφο ΐφινο ,
Πνπινπθηζή Ώλζνχια ΐηβιηνπψιεο Θεζ/λίθε , Πξνθνπάθεο Γηψξγνο Υεκ. Μερ/θφο ,
Ρεπνχζε Μαξία Βπίθνπξε Καζ. Ώ.Π.Θ. , Ρνχβαιεο Άγγεινο Οηλνιφγνο- Οηλνπνηφο
Ώίγην , ΢ακπαηαθάθεο Μηράιεο Οδνληίαηξνο Β΢Τ , ΢θάγηαλεο Παληειήο Καζ. Πξνεδξ.
Σκεκ. Υσξνη. θαη Πεξηβ. Παλ. Θεζζαιίαο , ΢πηηζέξεο Νίθνο Αεκνζηνγξάθνο Καβάια ,
΢ηακαηνπνχινπ Ώζεκνχια Αηπι.Διεθηξ.. Μερ/θφο , ΢ηεξγηάδεο Γηάλλεο Ώξρηηέθησλ
Ναχπαθηνο , ΢ηνγηάλλνο Ώιέθνο Βθπαηδεπηηθφο - ππνς. δηδάθησξ, Κέξθπξα ,
΢ηξαγαιηλφο Ώπφζηνινο. Εδ. ππάιιεινο – ππνς. Αηδάθησξ, Ώζήλα , ΢ηπιηαλίδεο
Γηψξγνο Αηπι. Δι/γνο Μερ/θφο Ξάλζε , ΢ρηλά Καηεξίλα Αεκνζηνγξάθνο , Σδαλεηή Βχε
Ώξρηηέθησλ , Σδαλεηήο Μάλνο Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο , Σξατθφξνο ΐαζίιεο Γηαηξφο
Α/ληήο Νεπξνι. Κι. Ννζ. Καβάιαο , Σξηαληαθπιιίδεο Μηράιεο Ννκηθφο Θεζ/λίθε ,
Σξηαληαθχιινπ Σάθεο Έκπνξνο Ναχπαθηνο , Σζάγθνο ΢ηαχξνο Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο
207
Ξάλζε , Σζαληίιεο Κψζηαο Πνι. Μερ/θφο Λάξηζα , Σζειέληεο ΐαζίιεο Ώλ. Καζ. Παλ.
Πεηξαηψο, Σ νκ. Αηαρ. Πεξηβάιινληνο , Σζηιήξαο Ώλδξέαο Πνι. Μερ. Βθδφηεο Πεξηνδ.
"Σν Αφληη", Πάηξα , Σζηηήινπ ΢φληα Παλεπηζηεκηαθφο - Ώζήλα , Σζνχθαιεο Νίθνο
Αηθεγφξνο, Νν καξρ/ θφο ΢χκβνπινο Ώραταο - Πάηξα , Σζνπθαιίδεο Γηάλλεο Φπζηθφο
Βηδ. ΢χκβ. Αήκνπ Φηιίππσλ , Φαζνχιαο Γηάλλεο Οηθνλνκνιφγνο Λάξηζα , Φηιίλε Άλλα
Ώξρηηέθησλ - Γσγξάθνο , Φξαληδή Μαξία Ώξρηηέθηνλαο-Μερ/Πνιενδφκνο ,
Υαιαδσλίηεο Αεκήηξεο Οδνληίαηξνο , Υακπίπ Νηηιέθ Κνηλσληνιφγνο, Κνκνηελή ,
Υαηδεβαζηιείνπ ΐαγγέιεο Κξηηηθφο Λνγνηερλίαο , Υαηδφπνπινο Υξήζηνο
Τπεξλνκάξρεο Ρνδφπεο-Έβξνπ , Φχιινο ΢ηάζεο Ώλαπι. Καζ. Παλ. Ώζελψλ
136. Ώιέθνο Μαζηέιιεο:
ππήξμε λνκάξρεο Λέζβνπ (1997)
Πε 29/3/2007 ΢ΤΝΔΣΑΗΡΗ΢ΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Λέζβνπ- Λήκλνπ: Πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα
"επέθηαζε" ζηε Υίν
Σελ εθδήισζε πξνιφγηζε ν Αληηπξφεδξνο ηεο Σξάπεδαο Αιέθνο Μαζηέιιεο,
Aegean Times, Ζ Πξψηε Ζιεθηξνληθή Δθεκεξίδα ζην Αηγαίν, 30/12/2007
Πνηνλ θαιφλ άλζξσπν έρεη ην ΠΑ΢ΟΚ πνπ ΓΔΝ είλαη θιέθηεο ; Φπζηθά ν Αιέθνο
Μαζηέιιεο είλαη έλαο απφ απηνχο. Πξψελ Ννκάξρεο εθιεγκέλνο κε ην ΠΑ΢ΟΚ
137. Αήκεηξα Μαθξπληψηε:
θνηλσληνιφγνο, θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ
ΓΗΑΡΚΔ΢ ΢ΔΜΗΝΑΡΗΟ Η΢ΣΟΡΗΚΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ΢ ΝΔΟΛΑΗΑ΢ (ΗΑΔΝ)
ΓΔΝΗΚΖ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ΢ ΝΔΑ΢ ΓΔΝΗΑ΢, θηινμελνχκελνπ πξνγξάκκαηνο ΗΝΔ/ΔΗΔ
Δπηηξνπή ΗΑΔΝ: ΢πχξνο Η. Αζδξαράο, Γηάλλεο Γηαλλνπιφπνπινο, Σξηαληάθπιινο
΢θιαβελίηεο (Δθπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο θαη Τπεχζπλνο ηνπ ΢εκηλαξίνπ).
Οξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν κε εηζεγεηέο ηνπο λένπο εξεπλεηέο ηνπ
ΕΏΒΝ ηνπο νπνίνπο πιαηζηψλνπλ εηδηθνί γηα ηα ζπδεηνχκελα
ζέκαηα...........
ΠΏΡΏ΢ΚΒΤΔ, 28 ΝΟΒΜΐΡΕΟΤ 2003: Κιεηψ Γθνπγθνπιή, Παηρλίδη θαη παηδηθή
ειηθία ζηηο ιανγξαθηθέο ζπιινγέο (1850-1950): ηδενινγηθέο αθεηεξίεο, ιεηηνπξγίεο θαη
πξαθηηθέο.
208
΢πδεηεηέο: Υξηζηίλα Κνπινχξε, Αήκεηξα
Αηδαζθάινπ.
Μαθξπληψηε, Βιεσλφξα ΢θνπηέξε-
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΒΚΠΏΕΑΒΤ΢Δ΢ ΜΟΤ΢ΟΤΛΜΏΝΟΠΏΕΑΧΝ
Βηβιία γηα ηα καζήκαηα Ηζηνξίαο, Γεσγξαθίαο, Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθήο θαη
Πνιηηηθήο Αγσγήο
΢πλεξγάηεο
Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο
Γεξάζηκνο Κνπδέιεο, θνηλσληνιφγνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ
Οκάδα Βηδηθψλ Βπηζηεκφλσλ. Έθε Ώβδειά ηζηνξηθφο, θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο, Λίλα ΐεληνχξα ηζηνξηθφο, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ , Νίινπθεξ Καγθιάξ πνιηηηθή επηζηήκσλ , Αψξα Λαθαδάλε θνηλσληθή
γεσγξάθνο , Αήκεηξα Μαθξπληψηε θνηλσληνιφγνο, θαζεγήηξηα
Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ , Βηξήλε Νάθνπ ηζηνξηθφο, επίθνπξε θαζεγήηξηα
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο , Εσζήθ ΢νινκψλ θνηλσληνιφγνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ , Νίθνο Σζαθηαξίδεο, κνπζηθφο, κέινο ΒΒΑΕΠ Παλεπηζηεκίνπ
Ώζελψλ , Σίλα Υάξε θνηλσληνιφγνο
138. Θφδσξνο Μαιηθηψζεο:
εθδφηεο (εθδφζεηο Θεκέιην)
1400 ελεξγνί πνιίηεο δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην
΢ΤΡΕΓΏ
1400 ελεξγνί πνιίηεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηειέρε ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπ
ζπλδηθαιηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην
΢πλαζπηζκφ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο……
Γξάκκαηα θαη ηέρλεο
Ώβξακνπνχινπ ΐάζσ, εηθαζηηθφο , Ώδακάθε Μίλα, εζνπνηφο,…… Μαιηθηψζεο
Θφδσξνο, εθδφηεο,……………..
209
139. Κπξηάθνο Μαιιίλεο:
Γηεπζπληήο Unique Com Information Technology;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ ΔΠΗΥΔΗΡΖ΢ΔΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ΢ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ΢
B' Αληηπξφεδξνο – Σακίαο, Κπξηάθνο Μαιιίλεο, Γηεπζπληήο Unique Com Information
Technology,
140. Ώπγή Μακαιάθε:
βηνιφγνο, ππεχζπλνο Δξγαζηεξίνπ Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Αλνζνβηνηερλνινγίαο, Διιεληθνχ
Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 261) Μακαιάθε Ώπγή, ΐηνιφγνο 278.
Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ
Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο,
δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε
ΐάζσ,...
Εδξπηηθή Αηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο
210
«Ώξηζηεξά ΢ήκεξα»-― ΏΡ. ΢Δ.‖
΋ζνη θαη φζεο θηλεηνπνηεζήθακε θαηά θαηξνχο κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο αλαλεσηηθήο
αξηζηεξάο, νξγαλσκέλνη ζε δηάθνξα ζρήκαηα ή θαη αλέληαρηνη, δηαπηζηψλνπκε ζήκεξα
κηαλ αλεζπρεηηθή ππνρψξεζε ηεο απήρεζεο ησλ ηδεψλ ηεο θαη....
Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο , Ώιβαλφο Γηψξγνο ΢πλδηθαιηζηήο, Ώληiπξ.
Οκνζπ. Βξγ. ΤΠΠΟ , Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Παλεπηζηεκηαθφο,...........................
Μακαιάθε Ώπγή ΐηνιφγνο -Βξεπλήηξηα Ελζη. Παζηέξ
1400 ελεξγνί πνιίηεο δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην
΢ΤΡΕΓΏ
1400 ελεξγνί πνιίηεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηειέρε ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπ
ζπλδηθαιηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην
΢πλαζπηζκφ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο……
Γξάκκαηα θαη ηέρλεο
Ώβξακνπνχινπ ΐάζσ, εηθαζηηθφο , Ώδακάθε Μίλα, εζνπνηφο,…… Μαιηθηψζεο
Θφδσξνο, εθδφηεο,……………..
Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο
Ώγγειίδε Υξηζηίλα, ΒΕΒ, Μακαιάθε Ώπγή, Ελζηηηνχην Παζηέξ
Κίλεζε απφ 127 ηεο Ώξηζηεξάο γηα θνηλσληθφ θξάηνο
ΒΛΒΤΘΒΡΟΣΤΠΕΏ - 13/07/2006
Βλαο δηαξθήο αγψλαο ηνκψλ θαη ξήμεσλ, «θαζεκεξηλψλ εηξεληθψλ επαλαζηάζεσλ», κε
ηε βνχιεζε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, είλαη ην
φξακα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ Οκηιν..........
Σελ πξνψζεζε κηαο αληίιεςεο εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζην δηεζλέο επίπεδν, κε
ζηαζεξφ ην κέησπν απέλαληη ζε εζληθηζηηθέο πζηεξίεο θαη ηδηνηειείο παηξηδνθαπειείεο,
γηα κηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ, αιιειεγγχεο θαη απαζρφιεζεο γηα φιεο θαη φινπο, γηα
έλαλ θφζκν πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ πνιπκνξθία, ηελ αλνρή, ηνλ αιηξνπηζκφ, ηελ έγλνηα
γηα ηνλ δηπιαλφ καο θαη ηε κεηαηξνπή ησλ πξνλνκίσλ ζε δηθαηψκαηα γηα φινπο ηνπο
πνιίηεο.
Τπνγξάθνπλ νη: Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα, Ώιβαλφο Γ., Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Ώλδξένπ Κ.,
Ώλεςεηάθεο Ώ., Ώλησληάδεο Π., Ώλησλίνπ Γ., Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, Ώξακπαηδήο Θ.,
ΐιαβηαλφο Υ., ΐνγηαηδή ΢νθία, ΐνπδνχξεο Κ., Γαιαλνπνχινπ Βιεσλφξα, Γαζπαξάηνο
Σ., Γεσξγάηνο Γ., Γεσξγφπνπινο Ώ., Γηαιή Γσή, Γηαηδφγινπ Α., Γθφγθνγινπ ΐ.,
211
Γθνπηδακάλεο Κ., Γνχλαξεο Κ., Αεκεηξηάδεο Α., Γαθεηξίνπ Ώ., Γδνχθνπ Αέζπνηλα,
Γνπλαιήο ΐ., Θενδσξίδεο Α., Θενδσξίδεο Π., Καγηαιήο Σ., Καιιηπνιίηε Αψξα,
Κάιθαο ΐ., Κάππαο ΐ., Καξαβαζίιε Ρίηα, Καξαγηψξγνπ-Καξαγθνπιέ Ββίηα,
Καξακπνπγηνχθνγινπ ΢άκε, Καξδάζεο ΐ., Καζηάλε Βιέλε, Κειατδίηεο Ξ., Κειιίδεο
Κ., Κεζκεηδήο Ώ., Κηληή ΐάζσ, Κνξσλάθνο ΢., Κνχβειαο Δ., Κνπξνπδίδεο ΢άθεο,
Κνπξνπληψηεο Υ., Κνπηαιηαλφο Θ., Κπξηαθνχ Γ., Κπξηάηαο Α., Λαιέλεο Κ.,
Λακπξηλίδεο Λ., Ληβαδάο ΢., Ληβέξεο Π., Λνπθάο Α., Λνπινχδεο Λ., Λχθνπ ΢νθία,
Λπθνχδεο ΢., Μάγθιαξεο ΐ., Μαθαηζψξεο Γ., Μακαιάθε Ώπγή, Μαληαδάθεο Ώ.,
Μαληαίνο Κ., Μαξίλνπ Βιέλε, Μαξίλνπ Αέζπνηλα, Μαξψηε Βιηζάβεη, Μαζηξαληψλεο
Σ., Μήιηαο Γ., Μεηζφπνπινο Ώ., Μηραειίδεο Υ., Μηραιέιεο Π., Μπαιάθαο Γ., Μπαιή
Κάθε, Μπαηήο Π., Μπαράξαο Α., Μπνπφο Κ, Μπνπξλφβα Βπγελία, ΝηθνιαΎδεο Γ.,
Νηάθνπξε Ρφε, Ξαλζφπνπινο Π., Παιαηνιφγνο Υ., Παλαγησηφπνπινο Π., Πάληδαιεο Ν.,
Παπαγεσξγίνπ ΢., Παπαγηαλλάθεο Μ., Παπαγηαλλάθεο Λ., Παπαδάθε Βιίδα,
Παπαζαλαζίνπ Ώ., Παπαζενδσξφπνπινο Π., Παπαζενδψξνπ Γ., Παπατσάλλνπ Υαξά,
Παπατσάλλνπ Ν., Παπακίρνο Ν., Παπακίρνο-Υξνλάθεο Π., Παππάο Κ., Πεηξίδεο Α.,
Πνπιάθεο Κ., Πνπινπθηζή Ώλζνχια, Πξνθνπάθεο Γ., Ρεπνχζε Μαξία, Ρνχβαιεο Ώ.,
΢ακπαηαθάθεο Μ., ΢θάγηαλεο Π., ΢πηηζέξεο Ν., ΢ηακαηνπνχινπ Ώζεκνχια,
΢ηεξγηάδεο Γ., ΢ηνγηάλλνο Ώ., ΢ηξαγαιηλφο Ώ., ΢ηπιηαλίδεο Γ., ΢ρηλά Καηεξίλα,
Σδαλεηή Βχε, Σδαλεηήο Μ., Σξατθφξνο ΐ., Σξηαληαθπιιίδεο Μ., Σξηαληαθχιινπ Σ.,
Σζάγθνο ΢., Σζαληίιεο Κ., Σζειέληεο ΐ., Σζηιήξαο Ώ., Σζηηήινπ ΢φληα, Σζνχθαιεο Ν.,
Σζνπθαιίδεο Γ., Φαζνχιαο Γ., Φηιίλε Ώλλα, Φξαληδή Μαξία, Υαιαδσλίηεο Α., Υακπίπ
Νηηιέθ, Υαηδεβαζηιείνπ ΐ, Υαηδφπνπινο Υ. θαη Φχιινο ΢.
141. Ώληψλεο Μαληηάθεο:
γελλήζεθε, (1944) κεγάισζε θαη ζπνχδαζε Ννκηθά ζηε Θεζζαινλίθε. Γηδάθησξ Ννκηθήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Βξπμειιψλ, εμειέγε, ην 1982, θαζεγεηήο ζηε Ννκηθή ΢ρνιή ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη δηδάζθεη έθηνηε ηα καζήκαηα ηνπ ΢πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ
θαη ηεο Πνιηηεηνινγίαο. Έρεη δηδάμεη σο επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ
Μνλπειηέ, ηνπ Παξηζηνχ VIII, ηεο Ρψκεο θαη έρεη εξγαζηεί σο επηζθέπηεο εξεπλεηήο ζην
Παλεπηζηήκην ηνπ Πξίλζηνλ ζηηο Ζ.Π.Α.
Έρεη αθφκε αζθήζεη θαζήθνληα αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ Βζληθνχ ΢πκβνπιίνπ
Ραδηνηειεφξαζεο (1997-1999) θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Βπξπσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φφξνπκ.
Βίλαη ηδξπηηθφ θαη δξαζηήξην κέινο ηεο Έλσζεο Πνιηηψλ Θεζζαινλίθεο γηα ην
Πεξηβάιινλ θαη ηνλ Πνιηηηζκφ
Σαπηφηεηεο θαη ξαηζηζκφο εζληθν-ζξεζθεπηηθφο. ΏΝΣΧΝΔ ΜΏΝΕΣΏΚΔ.
«Βιεπζεξνηππία» θχιιν ηεο 18εο ΜαΎνπ 2000
212
Κπξηαθάηηθε Ώπγή, 20/03/2005. Ο ζπληαγκαηνιφγνο Ώληψλεο Μαληηάθεο
δεκνζίεπζε πξφζθαηα έλα θείκελν φπνπ εθζέηεη ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπ
Βπξσζπληάγκαηνο ("΋ρη ζην Βπξσζχληαγκα, Ναη ζε κηα άιιε Βπξψπε", Ώπγή
"Βλζέκαηα", 6 Μαξηίνπ 2005 θαη (αλαδεκνζίεπζε) Ο Πνιίηεο (ηεχρνο αξ. 130).
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Β.Μ.Ε.Θ.Ε. (Βηαηξεία Μειέηεο ηεο Εζηνξηνγξαθίαο θαη
Θεσξίαο ηεο Εζηνξίαο) ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ζπλέρεηά ηνπο ζην ρξφλν θαη ηε
ζηαδηαθή κεηεμέιημή ηνπο απφ εθδειψζεηο κηθξνχ κεγέζνπο γηα κεηαπηπρηαθνχο
θνηηεηέο ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο θαη εθδφζεηο
Δκεξίδεο - ΢πλέδξηα
"Ο πφιεκνο ζηε Γηνπγθνζιαβία θαη νη δηεζλείο εμειίμεηο" (E.I.E., Μάηνο 1999) ΢ηφρνο
ηεο εκεξίδαο ήηαλ λα απνηππψζεη ηηο εξκελείεο επηζηεκφλσλ απφ ην ρψξν ηεο ηζηνξίαο
θαη ηνπ δηθαίνπ πάλσ ζην επίκαρν δήηεκα ηνπ πνιέκνπ. Βπηδίσμε ήηαλ λα δηαηππσζεί
κηα πην ςχρξαηκε θξηηηθή καηηά ζην ζέκα ηεο λαηντθήο επίζεζεο ζηε Γηνπγθνζιαβία.
Οκηιεηέο ζηελ εκεξίδα ήηαλ νη Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ΢πχξνο Ώζδξαράο, Φίιηππνο Διηνχ,
Ώληψλεο Ληάθνο, Ώληψλεο
Μαληηάθεο, ΐαζίιεο Πεζκαδφγινπ.
HMEPIΑA: «Mεηαλάζηεπζε θαη Aλζξψπηλα Αηθαηψκαηα»
Σξίηε 5 Ώπξηιίνπ 2005, ΢ΣΏΤΡΟ΢ ΣΟΡΝΒ΢, 12.00
Δ κεηαλάζηεπζε θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαηνπηζκέλσλ πιεζπζκψλ, κηα απφ ηα πην
ζχλζεηεο θαη δηζεπίιπηεο πηπρέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, απνηειεί ην ζέκα ηεο Δκεξίδαο
πνπ ζπλνδεχεη ην αληίζηνηρν αθηέξσκα ηνπ 7νπ Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο.
Μηα νκάδα αλζξψπσλ, απνηεινχκελε απφ εξεπλεηέο, εθπξνζψπνπο δηεζλψλ θαη κε
θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ, δεκνζηνγξάθνπο αιιά θαη ζθελνζέηεο απνηειεί ην πάλει
ησλ εηζεγεηψλ πνπ ζα ζπληνλίζεη ν γλσζηφο ζπληαγκαηνιφγνο, Ώληψλεο Μαληηάθεο. Σα
αίηηα πνπ σζνχλ, ζπρλά βάλαπζα, νκάδεο αλζξψπσλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιιεο ρψξεο,
έλλνηεο φπσο ε εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, ε έληαμε, ν ξαηζηζκφο θαη ε
μελνθνβία, ε θαηαπάηεζε αιιά θαη δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο
επαίζζεηεο νκάδεο ησλ κεηαλαζηψλ ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ κε ηε ζπκκεηνρή
θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ θνηλνχ.
213
΢ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 10ρξνλσλ ηνπ Ελζηηηνχηνπ Νίθνο
Πνπιαληδάο, ζαο πξνζθαινχκε ζε ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ ζα
δηεμαρζνχλ ζην
Ώκθηζέαηξν ηεο Γ΢ΒΒ, Παηεζίσλ 63, Ώζήλα
Σν πξφγξακκα ησλ εθδειψζεσλ έρεη σο εμήο:
.......................................
΢άββαην 15 Αεθεκβξίνπ 2007
Δ Βπξσπατθή αξηζηεξά απέλαληη ζηε κεηαξξπζκηζηηθή ζπλζήθε.
΢πληνλίδεη ε Ναηάζζα Θενδσξαθνπνχινπ, κέινο Α.΢. ηνπ ΕΝΠ
18.30 - 18.45: Υαηξεηηζκφο
Ώιέθνο Ώιαβάλνο, πξφεδξνο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ ηεο Ώξηζηεξάο, ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο
Οηθνινγίαο
18.45 - 19.30: Βηζεγήζεηο
Ώληψλεο Μαληηάθεο, θαζεγεηήο Ώ.Π.Θ., κέινο ηνπ ΕΝΠ (Ελζηηηνχηνπ Νίθνο
Πνπιαληδάο)
΢αληάι Νηεικάο, κέινο Α.΢. ηεο νξγάλσζεο Espaces Marx - Γαιιία, ζπληνλίζηξηα ηνπ
δηθηχνπ Υάξηα Ώξρψλ γηα κηα Άιιε Βπξψπε
.......................
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο,..... Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,
Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Ώληψλεο Μαληηάθεο, Ώξηζηείδεο Μαλσιάθνο, Ναπνιέσλ
Μαξαβέγηαο, Υξήζηνο Μάηεο, Ώιίθε Μάηζε, Αήκνο Μαπξνκκάηεο, Νίθνο Μεγγξέιεο,
Δξαθιήο Μήιιαο,..... Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Κψζηαο Σζαιφγινπ,
Κψζηαο Σζνπξάθεο, Ώλλα Φξαγθνπδάθε, Αεκήηξεο Υαληδφπνπινο, Λεσλ.
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, ΐάζσ Φηκνχιε.
214
΢πλέληεπμε Σχπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΢πλαζπηζκνχ γηα ηηο Βπξσεθινγέο 2004
3 Ενπλίνπ 2004
........................... Ν.ΚΧΝ΢ΣΏΝΣΟΠΟΤΛΟ΢: Υαίξνκαη γηα ην εξψηεκά ζαο...... Έλα
κεγάιν ζέκα ήηαλ ην Βπξσζχληαγκα θαη είλαη ην Βπξσζχληαγκα. Κη εκείο έρνπκε λα
ζπκβάιινπκε, λα ζπκβάιινπκε νπζηαζηηθά, επηζηεκνληθά, πνιηηηθά, ηεθκεξησκέλα.
Βίρε λα θεξδίζεη ε ειιεληθή θνηλσλία κε ηέηνηεο ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο ζα ελεκέξσλε
ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ν Ώληψλεο Μαληηάθεο γηα ηελ άιιε άπνςε πνπ ηζρχεη, πνπ
βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή δσληαλή ζε ζπληαγκαηνιφγνπο, πνιηηεηνιφγνπο, λνκηθνχο,
πνιηηηθνχ αιιά θαη ζε θνηλσληθνχο ρψξνπο.
IOSPRESS
ΣΔΝ ΠΒΜΠΣΔ 13 ΜαΎνπ, νη εθδφζεηο Κξηηηθή ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Βξεπλψλ
Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ (ΚΒΜΟ) δηνξγαλψλνπλ ζπδήηεζε κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε
ηξηψλ βηβιίσλ ηεο ΢εηξάο Μειεηψλ ηνπ ΚΒΜΟ. Σν βηβιίν ησλ Κσλζηαληίλνπ
Σζηηζειίθε θαη Αεκήηξε Υξηζηφπνπινπ (επηκ.) "Δ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Ώιβαλίαο"
ζα παξνπζηάζεη ν Διίαο Νηθνιαθφπνπινο, ην βηβιίν ηνπ Εάθσβνπ Μηραειίδε
"Μεηαθηλήζεηο ζιαβφθσλσλ πιεζπζκψλ (1912-1930)" ζα παξνπζηάζεη ε Βηξήλε
Λαγάλε θαη ην βηβιίν ηνπ Αεκήηξε Υξηζηφπνπινπ "Δ
εηεξφηεηα σο ζρέζε
εμνπζίαο" ζα παξνπζηάζεη ν Ώληψλεο Μαληηάθεο. Σε ζπδήηεζε ζα
ζπληνλίζεη ν Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο, ελψ ζα παξέκβνπλ ν ΢ηέθαλνο Πεζκαδφγινπ κε
ζέκα "Δ κειέηε ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Βιιάδα" θαη ν Ώληψλεο Ληάθνο κε ζέκα "Δ
ζέζε ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία" (19:00 κ.κ., ακθηζέαηξν Ώληψλεο
Σξίηζεο, Πλεπκαηηθφ Κέληξν Αήκνπ Ώζελαίσλ, Ώθαδεκίαο 50).
Ο Εαλφο ηνπ εζληθηζκνχ
Σέζζεξα θείκελα γξακκέλα φια ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ «λένπ καθεδνληθνχ
δεηήκαηνο», πνπ θπθινθφξεζε πξψηε θνξά ην 1993 απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ
«Πνιίηεο». Σν θείκελν ηνπ Ώληψλε Ληάθνπ ηνπνζεηεί ζε έλα ηζηνξηθφ πιαίζην ηελ
έμαξζε ηνπ εζληθηζηηθνχ ιφγνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ν 'Ώγγεινο Βιεθάληεο
αλαδεηά ηε γελεαινγία απηνχ ηνπ λένπ εζληθηζκνχ, ν Ώληψλεο Μαληηάθεο
επηζεκαίλεη ηελ αλνξζνινγηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε εζληθηζηηθή ξεηνξεία θαη ν
Αακηαλφο Παπαδεκεηξφπνπινο εζηηάδεη ζηε ζρέζε ηεο Βιιάδαο κε ηνπο ΐαιθάληνπο
γείηνλεο. Καη ηα ηέζζεξα παξακέλνπλ άθξσο επίθαηξα.
΢αο θαινχκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ
ηνπ Μαλψιε ΐαζηιάθε «Δ ΜΏ΢ΣΕΓΏ ΣΟΤ ΘΒΟΤ»
215
Σν βηβιίν ζα παξνπζηάζνπλ νη
Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Ώληψλεο
Μπνπηάξεο, Εσάλλεο Πέηξνπ
Μαληηάθεο, Νίθνο Μπίζηεο, Γηάλλεο
΢πληνληζηήο: Σξαταλφο Υαηδεδεκεηξίνπ
H εθδήισζε ζα γίλεη ηελ Σξίηε 31 Οθησβξίνπ, ψξα 8.00 κ.κ.,
ζην βηβιηνπσιείν-πνιπρψξν ΜΏΛΛΕΏΡΔ΢-ΠΏΕΑΒΕΏ «ΏΝΏΣΟΛΕΏ»
(Αεκ. Γνχλαξε 39, απέλαληη απφ ηελ Κακάξα)
Βθδφζεηο ΓΝΧ΢ΒΕ΢ ΜΏΛΛΕΏΡΔ΢-ΠΏΕΑΒΕΏ
Αεκήηξεο Ληζνμφνπ, Ο "΢θνπηαλφο" Βρζξφο
Αλ ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ Φίινπ θαη ηνπ Δρζξνχ απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο Πνιηηηθήο.....
Ζ ηδενινγηθή θνηλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο απνθάζηζε ζηα ηέιε ηνπ 1991 γηα ηελ χπαξμε
ηνπ ΢θνπηαλνχ Δρζξνχ...... Σν ξεχκα ηεο ππεξάζπηζεο ηεο εζληθήο ζέζεο σο ηηο αθξαίεο
ζπλέπεηεο,[iv] κε θχξηνπο πνιηηηθνχο εθθξαζηέο ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ Αληψλε ΢ακαξά
θαη ηελ πθππνπξγφ Βηξγηλία Σζνπδεξνχ,...... ΢ηελ Διιάδα αληηηάρζεθαλ ζηελ εζληθή γξακκή
ηνπ ΢θνπηαλνχ Δρζξνχ δχν ρψξνη. Μηα λέα θίλεζε κέζα ζην ρψξν ηεο καθεδνληθήο
κεηνλφηεηαο, πνπ πξφθπςε σο απάληεζε ζηελ ζηξεθφκελε ελαληίνλ ηεο, ειιεληθή εζληθή
ζέζε πεξί ―αλχπαξθησλ‖ θαη έλα κηθξφ αληηεζληθηζηηθφ θίλεκα αθηηβηζηψλ, κε εξείζκαηα
θπξίσο ζην θνηηεηηθφ ρψξν ηεο Αζήλαο, πνπ βξέζεθε αληηκέησπν κε δηθαζηηθέο δηψμεηο θαη
κηα θαζνιηθά εζληθή πεξηθξφλεζε.
Κάπνηνη δηαλννχκελνη επηρείξεζαλ επίζεο λα ινγηθέςνπλ ην Έζλνο, κηιψληαο γηα έληηκν
ζπκβηβαζκφ,[xi] σζηφζν νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζχληνκα εγθαηέιεηςαλ ηελ
πξνζπάζεηα θαζψο θηλδχλεςαλ λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ.....
[xi] ΐι. Ώληψλε Ληάθνπ, Άγγεινπ Βιεθάληε, Ώληψλε Μαληηάθε, Αακηαλνχ
Παπαδεκεηξφπνπινπ, Ο Εαλφο ηνπ Βζληθηζκνχ θαη ε ειιεληθή βαιθαληθή πνιηηηθή,
εθδφζεηο ΠΟΛΕΣΔ΢, Ώζήλα 1993. ΢σηήξε ΐαιληέλ, Μαθεδνληθφ θαη ΐαιθάληα 1991 –
1994 – ε αδηέμνδε πνξεία ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο 1991 - 1994, εθδφζεηο ΘΒΜΒΛΕΟ,
Ώζήλα 1994. Νίθνπ Μνπδέιε, Ο εζληθηζκφο ζηελ χζηεξε αλάπηπμε, εθδφζεηο
ΘΒΜΒΛΕΟ, Ώζήλα 19
[xvi] Ο Ώληψλεο Καξθαγηάλλεο επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ απηήο ηεο άπνςεο
γξάθνληαο: ―Δ νλνκαζία «Αεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο » λνκίδσ φηη θαιχπηεη ηηο
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ έζεζαλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο. Βίλαη ζχλζεηε νλνκαζία,
πνπ πεξηέρεη ηνλ φξν Μαθεδνλία θαη έρεη έλλνηα πνιηηηθή (Αεκνθξαηία) θαη γεσγξαθηθή
(Μαθεδνλία). Αηαθνξνπνηείηαη ζαθψο απφ ηνλ φξν «Μαθεδνλία», πνπ απηφο κφλν
αλαθέξεηαη ζε ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη αθξηβψο κε απηήλ ηε
δηαθνξνπνίεζε απνηξέπεηαη νπνηαδήπνηε ζχγρπζε αζψα ή πνλεξή‖. ΐι. ην άξζξν ηνπ
Αεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ εθεκεξίδα ΚΏΘΔΜΒΡΕΝΔ, 14 ΢επηεκβξίνπ 2005.
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΘΏΤΜΏ΢ΣΒ ΣΟΝ)
216
1400 ελεξγνί πνιίηεο δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην
΢ΤΡΕΓΏ
1400 ελεξγνί πνιίηεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηειέρε ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπ
ζπλδηθαιηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην
΢πλαζπηζκφ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο……
Γξάκκαηα θαη ηέρλεο
Ώβξακνπνχινπ ΐάζσ, εηθαζηηθφο , Ώδακάθε Μίλα, εζνπνηφο,…… Μαιηθηψζεο
Θφδσξνο, εθδφηεο,……………..
Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο
Ώγγειίδε Υξηζηίλα, ΒΕΒ,.... Μακαιάθε Ώπγή, Ελζηηηνχην Παζηέξ, Μαληηάθεο
Ώληψλεο, ΏΠΘ,.......
Βθδήισζε ηνπ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ κε ζέκα :
Ώξηζηεξά, θνηλσληθά θηλήκαηα θαη επξσπατθή ελνπνίεζε
Κνδάλε, Σεηάξηε 27 Ενπλίνπ 2007
ψξα 8 κ.κ
Ώίζνπζα «ΚΟΐΒΝΣΏΡΒΕΟ»
Οκηιεηέο
Υάξεο Γνιέκεο - Αηεπζπληήο Ελζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδάο
Ώληψλεο Μαληηάθεο - Καζεγεηήο ΢πληαγκαηηθνχ Αηθαίνπ Ώξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Άξεο ΢ηπιηαλνχ - Βπίθνπξνο Καζεγεηήο Φηινζνθίαο
Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
142. Νίθνο Μαλσιφπνπινο:
;;;;;;;;;
Καιιηηερληθή Γηεχζπλζε Οξγαληζκνχ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελψλ
217
143. Θφδσξνο Μαξγαξίηεο:
κέινο ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΢πλαζπηζκνχ
Οκηιία Θφδσξνπ Μαξγαξίηε Βθπξνζψπνπ ηεο Ώλαλεσηηθήο ΢πζπείξσζεο ζηελ
εθδ. ηεο ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ΢ ΠΣΒΡΤΓΏ΢ ηνπ ΢ΤΝ.
Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαςεχζεηο ηεο ίδηαο ηεο θπξίαο Καξακάλνπ, ε ππφζεζε
εμαθνινπζεί λα «ζέξλεηαη», ζε ζεκείν, κάιηζηα πνπ ε πξψηε πξνεθινγηθή δηαθήκηζε
ηνπ Γηψξγνπ Καξαηδαθέξε ελφςεη ησλ επξσ-εθινγψλ, έρεη απηφ αθξηβψο ην ζχλζεκα:
«Δ επξσβνπιεπηήο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ πηζηεχεη φηη νη ήξσεο ηνπ Κππξηαθνχ Ώγψλα δηέπξαμαλ
εζλνθάζαξζε εηο βάξνο ...πξνθαλψο ησλ Σνχξθσλ. Σέηνηνπο Βιιελεο επξσβνπιεπηέο ζα
ζηείιεηε ζηηο ΐξπμέιιεο; Φεθίζηε εζληθά, ςεθίζηε παηξησηηθά. Γ. Καξαηδαθέξεο».
Ξεθαζαξίδνπκε εμαξρήο φηη ε δήισζε ηεο θπξίαο Καξακάλνπ έρεη παξαπνηεζεί. Πνηα
είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα; Καηά θαθή ηεο ηχρε, ε επξσβνπιεπηήο βξέζεθε ηελ
Παξαζθεπή 16 Ώπξηιίνπ ζε ηειεπαξάζπξν ηεο πξσηλήο εθπνκπήο ηνπ Γηψξγνπ
ΐαξεκέλνπ (Star), φπνπ ππνρξεψζεθε λα δηαζηαπξψζεη ηηο απφςεηο ηεο πεξί ηνπ
θππξηαθνχ δεκνςεθίζκαηνο κε ηνλ παπα-Σζάθαιν. Ώκπλφκελνο ν γλσζηφο ηεξέαο,
απαξίζκεζε νξηζκέλνπο Κχπξηνπο αγσληζηέο, ηνπο νπνίνπο ζαπκάδεη, γηα λα εμεγήζεη
φηη δελ είλαη εζληθηζηήο, αιιά παηξηψηεο:
«Βγψ είκαη κε ηνλ Θεφθηιν Γεσξγηάδε, πνπ ηνλ ζθφησζαλ νη Σνχξθνη εηξεληζηέο ζηελ
Κχπξν (...) Βίκαη κε ηνλ Βπαγφξα Παιιεθαξίδε, ηνλ Καξανιή, ηνλ Αεκεηξίνπ, κε ηνλ
Ώπμεληίνπ. Βίκαη κε απηνχο πνπ πφηηζαλ ηελ θππξηαθή γε κε αίκα».
Παξελέβε ν Θφδσξνο Μαξγαξίηεο, κέινο ηεο Πνιηηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ
΢πλαζπηζκνχ:
-Καη ιίγν κε ηνλ ΢ακςψλ...
Βθεί ζπκπιήξσζε ε θπξία Καξακάλνπ:
-Καη κ' απηνχο πνπ ήζειαλ λα θάλνπλ εζλνθάζαξζε ζηελ Κχπξν.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: ΢ηε δ/λζε http://www.iospress.gr/extra/karamanou.htm ην
ερεηηθφ θείκελν ηνπ απαξάδεθηνπ ηνπ θ. Μαξγαξίηε θαη ηεο απαξάδεθηεο ηέσο
επξσβνπβνπιεπηνχ ηνπ ΠΏ΢ΟΚ πνπ πιελ ησλ άιισλ έρεη σο ζθνπφ ηεο δσήο ηεο λα
θαηαξγήζεη ην άβαην ηνπ Ώγίνπ φξνπο)
218
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 261) Μακαιάθε Ώπγή, ΐηνιφγνο, 266)
Μαξγαξίηεο Θφδσξνο, πνι. επηζηήκσλ
278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο,
παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,...
399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512)
Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,...
ΟΕ. ΤΠΟΦΔΦΕΟΕ ΒΤΡΧΐΟΤΛΒΤΣΒ΢ γηα ηηο ΒΚΛΟΓΒ΢ ηνπ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ
ΚΟΕΝΟΐΟΤΛΕΟΤ
.....................................
Παπαδεκνχιεο Αεκήηξηνο, κέινο ηεο Π.Γ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο.........
Μαξγαξίηεο Θεφδσξνο, κέινο ηεο Π.Γ........
Πoιηηηθνί, ζπγγξαθείο, δεκνζηνγξάθνη θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο
δηακαξηχξνληαη γηα ηελ επίζεζε πνπ δέρηεθε πξφζθαηα ν Λ. Kχξθνο κέζσ ηεο
«Kαζεκεξηλήο», απφ ηνλ Xξ. Γηαλλαξά, ν νπνίνο ηνλ ραξαθηήξηζε σο «ηελ πην
219
θξαπγαιέα πεξίπησζε αθειιεληζκέλεο ζπλείδεζεο». Παξαζθεπή 4/2/2000 E
ONLINE
............................. «Kαηαγγέιινπκε ηνπο λενκαθαξζηθνχο ραξαθηεξηζκνχο θαη
κεζνδεχζεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα φηαλ ζηξέθνληαη ελαληίνλ αλζξψπσλ κε καθξά
δεκνθξαηηθή θαη αγσληζηηθή πξνζθνξά φπσο ν θ. Λ. Kχξθνο. Aδπλαηνχκε δε λα
θαηαιάβνπκε πψο είλαη δπλαηφλ ε "Kαζεκεξηλή", κία απφ ηηο εγθπξφηεξεο θαη
εππξεπέζηεξεο.....................
Aπηφ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ζε θείκελν δηακαξηπξίαο πνπ ππνγξάθνπλ νη:
΢ηέιια Aιθηέξε, Mίκεο Aλδξνπιάθεο, Bαγγέιεο Aπνζηφινπ, Mαξία Αακαλάθε,
΢πχξνο Ααλέιιεο, Πέηξνο Kνπλαιάθεο, Nίηζα Λνπιέ, Nίθνο Mπίζηεο, Αεκήηξεο
Aγγειίδεο, Mαλψιεο Aγγειίδεο, Xξήζηνο Aλαζηαζφπνπινο, Γηψξγνο Aλεκνγηάλλεο,
Iλψ Aθεληνχιε, Γξεγφξεο Bαιιηαλάηνο, Mαλψιεο Bαζηιάθεο, Mηράιεο Bαζηιεηάδεο,
Γηψξγνο Bιαβηαλφο, Nηθφιαο Bνπιέιεο, Λεπηέξεο Bνπηζάο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο,
Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Nίθνο Αήκνπ, Λεσλίδαο Αξαλδάθεο, Πέξζα
Zέξε, Kψζηαο Zψξαο, Nίθνο Θενηνθάο, ΢ηαχξνο Iσαλλίδεο, Γηάλλεο Kαινγήξνπ,
Kψζηαο Kάξεο, Παχινο Kιαπδηαλφο, Eχε Kνληνχ, ΢ηέιηνο Kνχινγινπ, Nίθνο
Kπξηαδίδεο, Xξήζηνο Λάδνο, Aληψλεο Ληάθνο, Nηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο,
Λίλα Λνχβε, Αεκήηξεο Λνπθάο, ΢ηάζεο Λνπθάο, Λεσλίδαο Λνπινχδεο, Γηψξγνο
Λπξαηδφπνπινο, Θφδσξνο Mαξγαξίηεο, Nίθνο Mαξθάηνο, Hξαθιήο Mήιιαο,
Γηάλλεο Mειηφο, Λεπθή Mνιθέζε, Kσλζηαληίλνο Mνζρνβάθεο, ΢ηέθαλνο Mπαγηψξγνο,
΢ηξαηήο Mπαιάζθαο, Aξηζηείδεο Mπαιηάο, Παληειήο Mπαζάθνο, Γηψξγνο Mπξάκνο,
Kαίηε Mπισλά, Aλδξέαο Nεθεινχδεο, ΢σηήξεο Nηάιεο, Aλδξέαο Παληαδφπνπινο,
΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Αακηαλφο Παπαδεκεηξφπνπινο, Nαπζηθά Παπαληθνιάηνπ,
Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο, ΢ηέθαλνο Πεζκαηδφγινπ, Aλδξέαο Πνιηηάθεο, Θαλάζεο
Pεληδήο, Aιθεο Pήγνο, Xξηζηίλα Pνπγγέξε, Bαζίιεο ΢αθειιαξίνπ, Γεξάζηκνο ΢παζήο,
Mάλνο ΢ηεθαλίδεο, Pηράξδνο
ΜΏΡΓΏΡΕΣΔ΢ ΘΒΟΑΧΡΟ΢, ππνςήθηνο βνπιεπηήο ΢Τ.ΡΕ.ΓΏ,
ΒΚΛΟΓΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΐ' ΏΘΔΝΧΝ. Βθινγέο 2007
144. ΢πχξνο Μαξθέηνο:
Kαζεγεηήο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Εζηνξία ηεο Βιιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα
ΣΟΜΟ΢ ΐ' (2 ΜΒΡΔ): Ο ΜΒ΢ΟΠΟΛΒΜΟ΢ 1922-1940
220
«ΐΕΐΕΛΕΟΡΏΜΏ», ΢ΒΛ. 582, ΒΤΡΧ 78
΢πλεξγάηεο α' κέξνπο: Βθε Ώβδειά, Μαλφιεο Ώζαλαζάθεο, Ώιέθα ΚαξαδήκνπΓεξφιπκπνπ, Ώιέμαλδξνο Κηηξνέθ, Υξήζηνο Λνχθνο, Ώλλα Μαραηξά, ΢σθξάηεο
Πεηκεδάο, Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, Οιγα Υξηζηνδνπιάθε, Κψζηαο Φνπληαλφπνπινο.
΢πλεξγάηεο β' κέξνπο: Νίθνο Κ. Ώιηβηδάηνο, Ώιέμαλδξνο Αάγθαο, Βιίδα-Ώλλα
Αειβεξνχδε, Σάθεο Καγηαιήο, ΐαζίιεο Κνιψλαο, Γ. Θ. Μαπξνγνξδάηνο, ΢πχξνο
Μαξθέηνο, Βπάγγεινο Α. Μαηζηφπνπινο, Κψζηαο Παινχθεο, Πξνθφπεο
Παπαζηξάηεο, Υξήζηνο Υαηδεησζήθ.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 261) Μακαιάθε Ώπγή, ΐηνιφγνο, 266)
Μαξγαξίηεο Θφδσξνο, πνι. Βπηζηήκσλ.... 271) Μαξθέηνο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, ΏΠΘ
278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ
Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο,
δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε
ΐάζσ,...
Εζηνξία κνπ, ακαξηία κνπ [Άξδελ 57]
............ Ώθφκα θαη νη Βιιαδίηεο ηζηνξηθνί πνπ αζρνινχληαη ζνβαξά κε ην Κππξηαθφ,
φπσο νη Γηάλλεο ΢ηεθαλίδεο θαη Βπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, επηρεηξνχλ λα θαηαδείμνπλ
φηη ε απφθαζε έλαξμεο ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ην 1955 ήηαλ εζθαικέλε,
ζαλ λα κπνξνχζε πνηέ ε επηινγή ηεο εμέγεξζεο λα θξηζεί κε απζηεξά, αληηθεηκεληθά θαη
221
νπδέηεξα επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Παξφια απηά αληηκεησπίδνπλ ηνλ αγψλα ησλ
Κππξίσλ κε ζεβαζκφ ελψ ζπλνιηθά ην έξγν ηνπο, απνηέιεζκα επίπνλεο έξεπλαο, είλαη
θαη ζεκαληηθφ θαη αμηφινγν.
Ώληίζεηα κε ηνπο παξαπάλσ, νη ηηκεηέο ησλ Βιιελνθππξίσλ, νχηε έξεπλα έρνπλ θάλεη
πνηέ, νχηε θαλ έρνπλ κειεηήζεη ηε βαζηθή βηβιηνγξαθία ηνπ δεηήκαηνο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην πεξηβφεην απφζπαζκα απφ ην απνζπξκέλν ζρνιηθφ
εγρεηξίδην Εζηνξίαο πνπ ζπλέγξαςε ν ΢πχξνο Μαξθέηνο φπνπ ε ΒΟΚΏ
εκθαλίδεηαη θαηαξρήλ σο νξγάλσζε ηνπ Γξίβα θαη κφλν, ελψ είλαη παζίγλσζην φηη
πνιηηηθφο αξρεγφο ηεο ήηαλ ν Μαθάξηνο. Δ δε ηδενινγία ηεο νξγάλσζεο ραξαθηεξίδεηαη
σο «ππεξζπληεξεηηθφο εζληθηζκφο» ελψ γίλεηαη θαη αμηνινγηθή ζχγθξηζε κε ηα άιια
αληηαπνηθηαθά θηλήκαηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη «πξννδεπηηθά» θαη
επνκέλσο πνιηηηθψο νξζά.
Μ‘ απηήλ ηε ζθφπηκε αλαθξίβεηα θαη ηε θαλεξή ηδενινγηθή πξνθαηάιεςε γηα ηελ
ΒΟΚΏ, ηνπο Κχπξηνπο αγσληζηέο θαη ηε ζπζία ηνπο, ν παιιατθφο αληηαπνηθηαθφο
εζληθναπειεπζεξσηηθφο αγψλαο ησλ Κππξίσλ θαη ην αίηεκα ηεο Έλσζεο απαμηψλνληαη
ζπιιήβδελ.
Κη φκσο απηφ ην απαξάδεθην θαη αληηδενληνινγηθφ απφ επηζηεκνληθή άπνςε
απφζπαζκα εγθξίζεθε απφ ηελ αξκφδηα επηζηεκνληθή επηηξνπή θαη ηππψζεθε γηα λα
δηαλεκεζεί ζηα ζρνιεία.
Οη δηακαξηπξίεο ησλ Κππξίσλ θαη ε επέκβαζε ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Παηδείαο, Πέηξνπ
Βπζπκίνπ, θαηήξγεζαλ ην βηβιίν πξηλ θαλ εκθαληζηεί ζηα ζρνιεία, δεκηνπξγήζεθε
σζηφζν κείδνλ δήηεκα γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη ζπγγξαθήο ησλ βηβιίσλ,
ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ πνπ εγθξίλνπλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αιιά θαη κείδνλ
δήηεκα ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο ππνπξγηθήο παξέκβαζεο.
Με αθνξκή ην παξαπάλσ δήηεκα γξάθηεθαλ πνιιά.
Ο παληνγλψζηεο Ώ. Ληάθνο ππεξαζπηδφκελνο ζε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ην επίκαρν
απφζπαζκα, ππαηλίζζεηαη ζαθψο φηη ε ΒΟΚΏ ππήξμε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε θαη
θαηαιήγεη πσο ζα έπξεπε λα δεηήζεη ζπγγλψκε γηα ηα 230 ζχκαηά ηεο (Σν ΐήκα,
12.5.2002) ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη (επηζηεκνληθφηαηα βεβαίσο) εάλ κεηαμχ απηψλ
ππήξμαλ θαη ζηειέρε θαη ζπλεξγάηεο ηνπ θαζεζηψηνο, θαηαδφηεο, αζηπλνκηθνί θαη
ΐξεηαλνί ζηξαηηψηεο, θαη ρσξίο θπζηθά λα αλαθέξεη ηα ζχκαηα πνπ πξνθάιεζαλ νη
ΐξεηαλνί ή νη Σνπξθνθχπξηνη εζληθηζηέο.
Δ επηζηεκνληθή νπδεηεξφηεηα επηβάιιεη ζηελ ΒΟΚΏ ην «πξνλφκην», αλάκεζα ζηηο
έλνπιεο νξγαλψζεηο φινπ ηνπ θφζκνπ λα… δεηήζεη ζπγγλψκε γηα ηηο δνινθνλίεο πνπ
δηέπξαμε ζε βάξνο (ειαρίζησλ) αζψσλ θαη (πάκπνιισλ) αδίθσλ, θαζψο νχηε ν ΒΛΏ΢,
νχηε ν ΕΡΏ, νχηε νη Μάνπ-Μάνπ, νχηε νη αληάξηεο ηεο Λαηηληθήο Ώκεξηθήο θαη νη
Άξαβεο θαίλεηαη λα ζθφησζαλ πνηέ νκνεζλή ηνπο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο ή εμαηηίαο
πνιηηηθψλ παζψλ! [4]
222
Loring M. Danforth, Δ Μαθεδνληθή Αηακάρε: Ο Βζληθηζκφο ζε Έλαλ Τπεξεζληθφ
Κφζκν [1995], κηθ.
΢πχξνο Μαξθέηνο (Ώζήλα: Ώιεμάλδξεηα
145. Πέηξνο Μαξηηλίδεο:
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Α.Π.Θ. Γηδάζθεη ζεσξία θαη θξηηηθή ηεο
αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδηαζκφ ζεαηξηθψλ ρψξσλ ζην ηκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Α.Π.Θ. Έρεη
επίζεο δηδάμεη, γηα πνιιά εμάκελα, ζηα Σκήκαηα Δηθαζηηθψλ θαη Θεάηξνπ ηεο ΢ρνιήο
Καιψλ Σερλψλ θαζψο θαη ζην Σκήκα Γεκνζηνγξαθίαο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ
31 Οθησβξίνπ, 2006.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μαλψιε
ΐαζηιάθε «Δ Μάζηηγα ηνπ Θενχ» ζηελ αίζνπζα Μαιιηάξεο-Παηδεία «Ώλαηφιηα» κε
εθαηνληάδεο άηνκα αθξναηήξην.
Οκηιεηέο ήζαλ (θαη‘ αιθαβεηηθή ζεηξά) νη θχξηνη: Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Ώληψλεο
Μαληηάθεο, Νίθνο Μπίζηεο, Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ν θαζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο
Εσάλλεο Πέηξνπ. ΢ηελ εθδήισζε απεχζπλε ραηξεηηζκφ ν ζεβαζηφο νκφηηκνο θαζεγεηήο
ηεο Θενινγηθήο θ. ΢άββαο Ώγνπξίδεο. Σνλ ζπληνληζκφ ηεο εθδήισζεο είρε ν δηεπζπληήο
ηεο εθεκεξίδαο «Ώγγειηνθφξνο» θ. Σξαταλφο Υαηδεδεκεηξίνπ.
΢ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ νη πξψελ ππνπξγνί ΢πχξνο ΐνχγηαο θαη Γηψξγνο
Παζραιίδεο, ν ππνςήθηνο ηνπ ΢ΤΝ γηα ηηο δεκνηηθέο θ. Σάζνο Κνπξάθεο, ν θ. Μάθεο
Σξηθνχθεο, θαζεγεηέο θαη ζπγγξαθείο, φπσο νη Γηάλλεο Μαλσιεδάθεο, Νίθνο
Παξαζθεπφπνπινο, Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Ε. Κνπθηάδεο, Πέηξνο Μαξηηλίδεο,
Ώπφζηνινο Λπθεζάο, Θφδσξνο Εσαλλίδεο, Γηάλλεο Πιάγγεζεο, Λ. Λαδαξίδεο, Γηψξγνο
Καξηπίδεο θαη πνιιέο άιιεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο
146. Ώλλα Μαηζαίνπ:
Ηζηνξηθφο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
223
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 261) Μακαιάθε Ώπγή, ΐηνιφγνο, 266)
Μαξγαξίηεο Θφδσξνο, πνι. Βπηζηήκσλ.... 271) Μαξθέηνο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, ΏΠΘ .......
277) Μαηζαίνπ 'Ώλλα, ηζηνξηθφο, ΐφινο
278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο,
παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,...
399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512)
Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,...
Δ ΠΡΧΣΔ ΑΒΚΏΒΣΕΏ ΣΧΝ Ώ΢ΚΕ(Ώξρεία ΢χγρξνλεο Κνηλσληθήο Εζηνξίαο)
.................................................
Σέηαξηε ΢πλάληεζε
Πέκπηε 12 Αεθεκβξίνπ 2002. ΍ξα 18:30
΢ΣΡΏΣΒΤ΢Δ, ΕΑΒΟΛΟΓΕΏ ΚΏΕ ΠΡΟΠΏΓΏΝΑΏ
Πξφεδξνο: Νίθνο Ώιηβηδάηνο
Ρέλα ΢ηαπξίδε-Παηξηθίνπ, Αχν ζνζηαιηζηηθέο εθεκεξίδεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα: Ο
Βξγάηεο ηεο ΢κχξλεο θαη Ο Βξγάηεο ηνπ ΐφινπ
΢ηξαηήο Μπνπξλάδνο, Σν ειιεληθφ αληηθνκκνπληζηηθφ έληππν (1924-1967): κηα πξψηε
πξνζέγγηζε
Ώγγέιηθα Φαξξά, Mηα κέξα ζηα Ώ΢ΚΕ: ε 8 ηνπ Μάξηε, νη θνκκνπλίζηξηεο θαη ε
πνιηηηθή
Αηάιεηκκα
ΐάζσ Φηκνχιε, Μαδηθή πξνπαγάλδα ζε παξάλνκεο ζπρλφηεηεο: νη εθπνκπέο ηνπ
Ραδηνθσληθνχ ΢ηαζκνχ
Ώλλα Μαηζαίνπ-Πφπε Πνιέκε, Ο ηδεφηππνο ηνπ λένπ θνκκνπληζηή: ηα ειιεληθά
ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ππεξνξίαο (1948-1968)
ΐαγγέιεο Καξακαλσιάθεο, Ο παξάλνκνο αληηδηθηαηνξηθφο ηχπνο (1967-1974): πξψηεο
θαηαγξαθέο
224
Φίιηππνο Διηνχ, Εζηνξία θαη ηζηνξίεο ηεο αξηζηεξάο
΢πδήηεζε
ΏΝΏΝΒΧΣΕΚΔ ΠΣΒΡΤΓΏ ΣΟΤ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ
Ο επίθαηξνο Φίιηππνο Διηνχ
Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο, Βιεπζεξνηππία, 23/11/2007
.................................... Κάηη αλάινγν ηζρχεη θαη γηα ηε ζπδήηεζε πεξί έζλνπο θαη ηεο
αδηάιεηπηεο ζπλέρεηάο ηνπ κε αθνξκή ην βηβιίν ηεο ΢Σ‘ Αεκνηηθνχ. Σηο πξνάιιεο
δηάβαζα ζηελ «Β» κηα θξάζε ηνπ ΐ. Ώγγειφπνπινπ: «Ώο αθήζνπκε ηηο γεινηφηεηεο ηνπ
ηχπνπ επέιεμαλ λα είλαη Βιιελεο (νη ιφγηνη). Πξηλ ην επηιέμνπλ Ώξκέλεδεο ήηαλ;», Δ
εξψηεζε είλαη πξνθαλψο ξεηνξηθή. Αειαδή επηδέρεηαη κφλν κία απάληεζε, θαη κάιηζηα
απηνλφεηε. Ννκίδσ φηη ν ΐ. Ώγγειφπνπινο αδηθεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Αηφηη, κηα θαη
απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα, νθείιεη λα γλσξίδεη φηη έρνπλ γξαθηεί ρηιηάδεο
ζειίδεο απφ επηθαλείο ηζηνξηθνχο πνπ εμεγνχλ ηη ζεκαίλεη αθξηβψο ε επηινγή, δειαδή ε
θαηαζθεπή ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ζειίδεο ηηο έρεη γξάςεη ν
Φίιηππνο Διηνχ θαη ζα ηηο βξεη ζην βηβιίν ηνπ. Γηα λα απνθχγσ ελδερφκελε παξαλφεζε
ζπεχδσ λα δηεπθξηλίζσ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζέζθαηα αιιά γηα απφςεηο ηηο νπνίεο
νπδείο ππνρξενχηαη λα δερζεί, εθφζνλ νπνηνζδήπνηε δηθαηνχηαη λα ηηο αληηθξνχζεη. Με
επηρεηξήκαηα φκσο θαη κε ζηνηρεία. Βηζη πξνάγεηαη ν θξηηηθφο ιφγνο. Ώπηφ πνπ ζίγνπξα
δελ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα ηηο αληηκεησπίδεη κε ηελ εηξσλεία κηαο ξεηνξηθήο
εξψηεζεο........ Σέινο, πνιιά ζπγραξεηήξηα ζηνπο Ώλλα Μαηζαίνπ,
΢ηξαηή Μπνπξλάδν θαη Πφπε Πνιέκε πνπ ζπγθέληξσζαλ θαη επηκειήζεθαλ ηα θείκελα
θαη ζηηο εθδφζεηο «Πφιηο» πνπ καο έδσζαλ έλα ηέηνην βηβιίν.
171 ΠΏΝΒΠΕ΢ΣΔΜΕΏΚΟΕ ΑΔΛΧΝΟΤΝ:
ΒΕΜΏ΢ΣΒ ΣΟ ΕΑΕΟ ΒΝΟΥΟΕ ΜΒ ΣΟΤ΢ ΦΟΕΣΔΣΒ΢ ΜΏ΢!
Ώλ ζεσξείηαη θαθνχξγεκα θαη «ζχζηαζε θαη ζπκκνξία», ε ζπκκεηνρή ζην
Παλεθπαηδεπηηθφ ΢πιιαιεηήξην ηεο 8εο Μαξηίνπ 2007, ηφηε κνηξαδφκαζηε ηελ ίδηα
επζχλε κε ηνπο θνηηεηέο καο. Ώλ νη θνηηεηέο καο είλαη έλνρνη, ηφηε είκαζηε ην ίδην
έλνρνη κε απηνχο! Οη πην θάησ ππνγξάθνληεο παλεπηζηεκηαθνί, είκαζηε ζηε δηάζεζε
ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ.
1 Ώγγειίδεο Βκκαλνπήι Πάληεην Παλεπηζηήκην
2. Ώγγειίδνπ Ώιίθε Πάληεην Παλεπηζηήκην
225
...........
85. Μαηζαίνπ Άλλα Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
Ώπγή
1-4-2000
Ναη! Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ!
180 δηαλννχκελνη, επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο, κε θείκελφ ηνπο πνπ έδσζαλ ρζεο ζηελ
θπθινθνξία, θείκελν ζηήξημεο ηνπ ΢ΤΝΏ΢ΠΕ΢ΜΟΤ Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ γηαηί
είκαζηε, ζέινπκε λα είκαζηε, κάρηκνη αξηζηεξνί. Βίλαη ην θχξην, ην απνθιεηζηηθφ
επηρείξεκά καο πνπ ζ' απηή ηε θάζε θαη ζε ηνχηεο ηηο εθινγέο ζπκππθλψλεη φια ηα
επηκέξνπο επηρεηξήκαηά καο, θη φιεο ηηο επηινγέο καο. Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ γηαηί
δελ είκαζηε εζληθηζηέο.......
\Ώλαγλσζηάθεο Μαλφιεο,\ πνηεηήο.\ Ώλαγλσζηάθε Νφξα,\ θξηηηθφο ινγνηερλίαο.\
Ώξγπξίνπ Ώιέμαλδξνο,\ θξηηηθφο ινγνηερλίαο.\......... Μαηζαίνπ Άλλα,\ ηζηνξηθφο.\
Μαπξνγηψξγνο Γηψξγνο,\ παλεπηζηεκηαθφο........ Υνπιηαξάθεο Αεκήηξεο,\ πνηεηήο.\
Υνπξδάθεο Νίθνο,\ πνηεηήο.\ Φπρνπαίδεο Κνζκάο,\ παλεπηζηεκηαθφο.
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
Παξαθνινπζνχκε κε αλεζπρία ηελ επηζηεκνληθά αηεθκεξίσηε θαη ηδενινγηθά
ρξσκαηηζκέλε αληίδξαζε πξνο ην λέν ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηεο ΢Σ΄ ηάμεο ηνπ
Αεκνηηθνχ...... Βπεηδή ππεξαζπηδφκαζηε ηελ ειεπζεξία ηεο έξεπλαο θαη ηνπ
επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκηηή θαη επνηθνδνκεηηθή ε
θξηηηθή, δεηνχκε ην βηβιίν λα παξακείλεη ζηα ζρνιεία θαη λα αμηνινγεζεί κέζα απφ
δηαδηθαζίεο δηαθαλείο, έγθπξεο θαη δεκνθξαηηθέο. Αηνξζψζεηο ή παξεκβάζεηο ζην
θείκελν ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δελ λνείηαη λα γίλνληαη κε πνιηηηθή εληνιή, βάζεη
αηεθκεξίσησλ δηακαξηπξηψλ θαη θαηά παξάβαζε θάζε επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο.
1. Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,
226
2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο
3. Ώβέζηαο ΢ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο
.....
219. Μαηζαίνπ Άλλα, Βπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη
Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
..................................
445. Υξπζνζηνκίδεο Κσλζηαληίλνο, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
446. Φεκίηεο Μηράιεο, Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ
447. Φχιια Βξαζκία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
448. Χξαηνπνχινπ Ώζαλαζία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
449. Botsi Elena, Dr., Soziologie - Universität Konstanz
450. Groutsis Dimitria, Lecturer, Faculty of Economics and Business, NSW Australia
451. Van Dyck Karen, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia
University
452. Doukas A. Kimon., Καζεγεηήο, Program in Hellenic Studies, Classics Department,
Columbia University
1400 ελεξγνί πνιίηεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ,
ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ,
ζηειέρε ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ
θηλεκάησλ, δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην ΢πλαζπηζκφ ηεο
Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο.
..........
Παλεπηζηεκηαθνί, εξεπλεηέο (Ώλαθεξνληαη φινη γηα λα κελ <<αδηθεζεί>> θαλείο)
Ώγγειίδε Υξηζηίλα, ΒΕΒ, Ώγγειίδεο Μαλφιεο, Πάληεην Παλ/κην, Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο,
Παλ/κην Μαθεδνλίαο, Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα, Παλ/κην Θεζζαιίαο, Ώδνξάθνο ΢ακςψλ,
ΒΜΠ, Ώζαλαζηάδεο Υάξεο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Ώζαλαζίνπ Ώζελά, Πάληεην Παλ/κην,
Ώιεμφπνπινο Ώπνζηφιεο, Παλ/κην Ώζελψλ, Ώιηθαξίδεο Φηιάξεηνο, Παλ/κην Ώζελψλ,
Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Πάληεην Παλ/κην, Ώλαζηαζηάδεο Κίκσλ, ΣΒΕ Ώζήλαο,
Ώλαζηφπνπινο Σάζνο, ΏΠΘ, Ώλδξεάδεο Γηάγθνο, Πάληεην Παλ/κην, Ώλησλίνπ Καηεξίλα,
227
Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Ώπνζηφινπ Μαίξε, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Ώξβαληηάθεο Αεκήηξεο,
ηζηνξηθφο, Μνπζ. Μπελάθε
Ώπγεξηλνχ ΢νθία, ΒΜΠ, Ώρείκαζηνο Μχξσλ, Παλ/κην Κξήηεο, ΐαΎνπ Νηίλα, ΒΜΠ,
ΐάιβε Φισξεληία, Παλ/κην Παηξψλ
ΐάνο Ώληψλεο, Παλ/κην Παηξψλ, ΐειηζζαξίνπ ΢ίζζπ, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, ΐελέξεο
Γηάλλεο, ΒΜΠ, ΐέληδαο Αεκήηξεο, ΣΒΕ Λάξηζαο, ΐεληνχξαο Βξξίθνο, ΣΒΕ Ώζήλαο,
ΐεξγφπνπινο Κψζηαο, Παλ/κην Paris VIII, ΐεξλαδάθεο Υξηζηφθνξνο, Παλ/κην Κξήηεο,
ΐνπξιηψηεο Μαλφιεο, ηζηνξηθφο, ΐξαηζάιεο Κψζηαο, Παλ/κην Ώηγαίνπ
Γαβξφγινπ Κψζηαο, Παλ/κην Ώζελψλ, Γθαζνχθα Μαξία, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ,
Γθφηζεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο, Γνιέκεο Υάξεο, δηεπζπληήο Ελζηηηνχηνπ Νίθνο
Πνπιαληδάο, Γνπβηάο Αηνλχζεο, Παλ/κην Ώηγαίνπ, Γνχηζνο ΢ηαχξνο, Παλ/κην Παηξψλ
Γξάβαξεο Αηνλχζεο, Παλ/κην Κξήηεο, Γξακκελίδνπ Κάξηλ, ΏΠΘ, Ααθέξκνο Οιχκπηνο,
πξ. ΢χκβνπινο Παηδαγσγηθνχ , Αεκάθεο Φάλεο, Παλ/κην Ώηγαίνπ, Αεκεηξαθνπνχινπ
Ώγγειηθή, Παλ/κην Ώηγαίνπ, Αεκεηξίνπ ΢ηέθαλνο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ
Αεκεηξφπνπινο Γηάλλεο, Παλ/κην Απη. Μαθεδνλίαο, Αηβάξεο Γηψξγνο, ΏΠΘ, Γαγνχξαο
Υαξάιακπνο, Παλ/κην Παηξψλ
Γαξθάδεο Εσάλλεο, Παλ/κην Παηξψλ, Γαθεηξφπνπινο ΐαζίιεο, Παλ/κην Παηξψλ,
Γαθεηξνπνχινπ-Καξαηδφγινπ Φηιαξέηε, Παλ/κην Παηξψλ, Γέε Βιεπζεξία, ηζηνξηθφο,
Γνπκπνχιεο Διίαο, ΒΜΠ, Θενηνθάο Γηάλλεο, Παλ/κην Ώηγαίνπ , Θενηνθάο Νίθνο,
Πάληεην Παλ/κην, Εσαλλίδεο Νέζησξ, ΣΒΕ Ώζήλαο, Καιαβάζεο Φξαγθίζθνο, Παλ/κην
Ώηγαίνπ
Καιθαθάθνπ Ρία, ΏΠΘ, Κακηζίδνπ Εθηγέλεηα, ΏΠΘ, Κανχξεο Εσάλλεο, Παλ/κην
Παηξψλ, Καξάβαο ΢πχξνο, Παλ/κην Ώηγαίνπ
Καξαπηδάθεο Νίθνο, Εφλην Παλ/κην, Καξδάζεο ΐαζίιεο, Παλ/κην Κξήηεο, Καζάπε
Βιέλε, ΏΠΘ, Καηζηακπνχξα Γηάλλα, ηζηνξηθφο, Καιαθάηεο Θαλάζεο, Παλ/κην Πεηξαηά,
πξφεδξνο ΒΜΕΏΝ, Καξακαλσιάθεο ΐαγγέιεο, Ώ΢ΚΕ, Καξακεζίλε Μαξία, Πάληεην
Παλ/κην, Κφθαξεο Θέκεο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Κνινβφο Διίαο, Παλ/κην Κξήηεο,
Κνηαξίδεο Νίθνο, Πάληεην Παλ/κην
Κνπδήο Γηάλλεο, Πάληεην, Κνχθθνπ Άλλα-Βηξήλε, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Κνζκφπνπινο
Εσάλλεο, Παλ/κην Παηξψλ
Κνπθνπηζάθε Ώθξνδίηε, Πάληεην Παλ/κην, Κξεζηελίηεο Γηάλλεο, ΏΠΘ, Κξίβαο
΢πχξνο, Παλ/κην Παηξψλ, Κππξηαλφο Παληειήο, Παλ/κην Παηξψλ, Κπξηάηαο Αεκήηξεο,
Παλ/κην Θεζζαιίαο, Κσλζηαληαθφπνπινο ΢ηαχξνο, Πάληεην Παλ/κην , Λαβξάλνπ Ώιίθε,
Παλ/κην Κξήηεο, Λακπξφπνπινο ΐαζίιεο, ΣΒΕ Ώζήλαο, Μακαιάθε Ώπγή, Ελζηηηνχην
Παζηέξ
Μαληηάθεο Ώληψλεο, ΏΠΘ, Μαξνχδαο Λεσλίδαο, Παλ/κην Ώηγαίνπ, Μαηζαίνπ
Άλλα, Ώ΢ΚΕ, Παλ/κην Θεζζαιίαο
228
Μαπξνγηψξγνο Γηψξγνο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Μεγαινθνλφκνο Γεψξγηνο, Παλ/κην
Παηξψλ, Μειηφο Γηάλλεο, ΒΜΠ
Μνίξα Μαξία, ΣΒΕ Ώζήλαο, Mνπδφπνπινο ΢ηαχξνο, Παλ/κην Ώζελψλ, Μπαιηάο
Ώξηζηείδεο, ΒΜΠ, Μπαζηνχθαο Κψζηαο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, πξφεδξνο ΑΒΠ,
Μπειαβίιαο Νίθνο, ΒΜΠ, Μπέλνο Ώιέμεο, ΏΠΘ, Μπνδαηδήο Νίθνο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ
Μπφθαξεο Θέκηο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Μπνπληνπξίδεο Μσυζήο, Παλ/κην Παηξψλ,
Μπιφπνπινο Νηθήηαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Μσυζίδεο Ώληψλεο, Πάληεην Παλ/κην,
Νάθνο ΐχξσλαο, ΒΜΠ, Νηθνιαίδεο ΐαγγέιεο, Παλ/κην Κξήηεο
Νίληνο Ώιέμαλδξνο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Ννχηζνο Παλαγηψηεο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ,
Ννχηζνο Υαξάιακπνο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ
Πάθνο Φάλεο, Πάληεην Παλ/κην, Παλαγφπνπινο Κψζηαο, ΒΜΠ, Παπατσάλλνπ ΢θεχνο,
Παλ/κην Κξήηεο
Παλνηνπνχινπ Βχε, ππεχζπλνο ηκ. Ενινγίαο Βξεπλεηηθνχ Κέληξνπ «Γ. Παπαληθνιάνπ»,
Παληαδήο Παχινο, ΏΠΘ
Παληήο Γηάλλεο, ΏΠΘ, Παπαγηαλλάθεο Λεπηέξεο, ΒΜΠ, Παπαδάρνο ΐαζίιεο, ΏΠΘ,
Παπαζαλαζίνπ Ώληψλεο, ΣΒΕ Ενλίσλ Νήζσλ, Παπαζαλαζίνπ Εσάλλα, ΒΚΚΒ, Ώ΢ΚΕ,
Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Παπαλησλφπνπινο Λεπηέξεο, ΒΜΠ,
Παπαζηάκνο ΢ηάκνο, πξψελ πξχηαλεο Παληείνπ, Παπαζηξάηεο Πξνθφπεο, Πάληεην
Παλ/κην, Παξαζθεπφπνπινο Νίθνο, ΏΠΘ, Παηξηθίνπ Έιελα, ηζηνξηθφο, Παηξίθνο
Γηψξγνο, ΒΜΠ, Πεξξάθε ΐάζσ, Παλ/κην Παηξψλ , Πεξδηθνχξε Βιέλε, Παλ/κην
Παηξψλ, Πεζκαδφγινπ ΢ηέθαλνο, Πάληεην Παλ/κην, Πεηξάθε Γεσξγία, Πάληεην
Παλ/κην, Πεηξαιηάο Νίθνο, Παλ/κην Ώζελψλ, πξφεδξνο Ελζηηηνχηνπ Νίθνο Πνπιαληδάο,
Πνιάηνγνπ Θφδσξνο, Παλ/κην Ώζελψλ, Πνιέκε Πφπε, Ώ΢ΚΕ, Πνπιίδεο ΢πχξνο, ΏΠΘ,
Πνπξλάξε Μαξία, θηινζνθία, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Πξάληδνο Νηθφιανο, Ώζηξνθπζηθφο
ζην Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ Γαιιίαο, Πξσηνλνηάξηνο Γηάλλεο, ΒΜΠ, Πχιηα Μάξζα,
Παλ/κην Θξάθεο, Ρεγνπνχινπ Πέπε, Παλ/κην Ώζελψλ
Ρήγνο Ώιθεο, Πάληεην Παλ/κην, πξφεδξνο Βιιεληθήο Βηαηξείαο πνιηηηθήο Βπηζηήκεο ,
Ρνηδψθνο Νίθνο, ΏΠΘ
΢αθειιαξφπνπινο Σάζνο, ηζηνξηθφο, ΢αξάθε Λε, ηζηνξηθφο, ΢βεξψλεο Ώιέμαλδξνο,
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο , ΢βεξψλεο Μαηζαίνο, Παηδνρεηξνχξγνο Εαηξφο, ΢εβαζηάθεο
Νηθφιαο, ΏΠΘ, ΢εξεκέηεο Αεκήηξεο, Παλ/κην Ώηγαίνπ
΢εξληεδάθεο Νίθνο, Παλ/κην Κξήηεο, ΢εθεξηάδεο Μάθεο, Πάληεην Παλ/κην, γ.γ.
Βιιεληθήο Βηαηξείαο Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο
΢θνχξηνπ Βιέλε, Παλ/κην Ώηγαίνπ, ΢κπξλήο Κψζηαο, ΣΒΕ Πάηξαο, ΢παζήο Μάθεο,
Ώληηπξχηαλεο ΒΜΠ, ΢παξηηλφο Αεκήηξεο, Παλ/κην Παηξψλ, ΢ηαγθαλέιιεο ΠέηξνοΕσζήθ, ηζηνξηθφο, ΢ηαζάθεο Γηψξγνο, Παλ/κην Κξήηεο, ΢ηακάηεο Κψζηαο, ΏΠΘ
΢ηάκνπ Γηψξγνο, ΏΠΘ, ΢ηαπξνπνχινπ Ώγγειηθή, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, ΢ηαπξφπνπινο
Θφδσξνο, Παλ/κην Ώζελψλ
229
΢ηνγηαλλίδνπ Μάηξα, Παλ/κην Ώηγαίνπ, ΢ηπιηαλνχ Άξεο, ΏΠΘ, ΢ηξαηεγάθε Μαξία,
Πάληεην Παλ/κην, ΢πκεσλίδνπ Υάξηο, Α/ηξηα Βξεπλψλ ΒΚΚΒ, Σδηκνγηάλλε Ώιέθα, ΣΒΕ
Ώζήλαο, Σδνχθε Μεξφπε, Παλ/κην Εσαλλίλσλ, Σνκαξά-΢ηδέξε Μαηνχια, Πάληεην
Παλ/κην, Σνπινχκε Γηψηα, Παλ/κην Ώζελψλ, Σξάθαο Νίθνο, ΒΜΠ,
Σξηαληαθπιιφπνπινο Διίαο, εθπαηδεπηηθφο
Σζαθαιψηνο Βπθιείδεο, Οηθνλ. Παλ/κην Ώζελψλ, Σζακπαξιή Ώλαζηαζία, Παλ/κην
Ώηγαίνπ, Σζηηήινπ ΢φληα, Παλ/κην Ώζελψλ
Σζνπκπειήο Αεκήηξεο, Παλ/κην Παηξψλ, Τθαληήο Θσκάο, Παλ/κην Εσαλλίλσλ,
Φαξάθιαο Γηψξγνο, Πάληεην Παλ/κην
Φηιηππήο Αεκήηξεο, ηζηνξηθφο, Φνπξλαξάθε Βιέλε, Παλ/κην Κξήηεο, Φνπξηνχλεο
Γηψξγνο, ΏΠΘ, Φσηεηλνπνχινπ Κάηηα, Πάληεην Παλ/κην, Φσηίνπ Θεαλψ, ΒΜΠ,
Υαξαιακπάθεο Νίθνο, ΏΠΘ, Υαξαιάκπνπο ΢χιβα, Ελζηηηνχην Παζηέξ
Υαζάπεο Αεκήηξεο, ΏΠΘ, Υαζαπνγηάλλεο Αεκήηξεο, Παλ/κην Παηξψλ, Υαηδεξέο
΢αληέθ, Paris VIII, Υαηδετσζήθ Υξίζηνο, Παλ/κην Κξήηεο, Υαηδεκηράιεο Κσζηήο,
Υαξνθφπεην Παλ/κην, Υξηζηφπνπινο Αεκήηξεο, Πάληεην Παλ/κην
Υξπζνρφνπ Ξέληα, Πάληεην Παλ/κην, Φχιια Μαξηάλλα, Πάληεην Παλ/κην
147. Αεκήηξεο Μαξσλίηεο:
Οκφηηκνο Καζεγεηήο, ΑΠΘ
Ρεπνξηάδ γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο ΏΡ΢Δ γηα ηελ Παηδεία θαη ηελ
Έξεπλα ηεο εθεκ. "Ώπγή" ηεο 4/10/06
Mηα νινθιεξσκέλε αληηπξφηαζε - ζπκβνιή ζην δηάινγν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
κεηαξξχζκηζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο παξνπζίαζε ν θαζεγεηήο ηνπ ΒΜΠ Λεπηέξεο
Παπαγηαλλάθεο, κηιψληαο ζηελ πξψηε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ν ΋κηινο
Πξνβιεκαηηζκνχ Ώξηζηεξά ΢ήκεξα(ΏΡ΢Δ), ηε Αεπηέξα ην απφγεπκα, ζην αζθπθηηθά
γεκάην ακθηζέαηξν ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ.
΢εκαληηθέο παξνπζίεο
To ακθηζέαηξν ήηαλ αζθπθηηθά γεκάην απφ αλζξψπνπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο
θνηλφηεηαο, αιιά θαη πνιηηηθά ζηειέρε. Ώλάκεζά ηνπο, νη Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, Α.
Μαξσλίηεο, Ώγ. Βιεθάληεο, Γ. Μπαιάθαο, Μ. ΢ακπαηαθάθεο, Υξ. Σξηθαιηλφο, Γ.
230
ΐνχιγαξεο, Γ. Καινγήξνπ, ΢η. Λεηβαδάο, ΢. Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ν. Κνηηαξίδεο, Υξ.
Ενξδάλνγινπ, Α. ΢εξεκέηεο, ΐ. Κάιθαο, Π.-Λ. Ρπικφλ, ΐ. Καξδάζεο, ΐ. Κνηνχιαο, Α.
Μπισλάθεο, Μ. Ρηγηλφο, Δι. Κνχβειαο, Μ. Ρεπνχζε, Γ. Καξξάο, Α.
Παπαδεκεηξφπνπινο, Υξ. Ώγξηαληψλε, ΢. Σζηηήινπ, Α. Λάιαο, Κ. ΐνπξλάο, Φ.
Ώιηθαξίδεο, ΐ. Μπηηζψξεο, Ν. Μαξαβέγηαο, Λ. Λακπξηαλίδεο.
Αεκήηξεο Μαξσλίηεο, Ώλαδεκνζίεπζε, ΐήκα, 08/10/2006
Γηα ηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο, ηεο εξρφκελεο Κπξηαθήο δελ πξνβιέπνληαη,
φζν βιέπσ, εθπιήμεηο. ΄Οζν γηα ηε γελέηεηξα, πάιαη πνηέ πξννδεπηηθή θαη αξηζηεξή,
αλακέλνληαη επηλίθηα ξεκπέηηθα απφ ηνλ θαιιίθσλν Φσκηάδε, παηδί ηνπ ιανχ, κε
απζφξκεηεο δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο, ζχκθσλα θαη κε ηε δεκφζηα πξφθξηζε ηνπ,
ξεκπεηφθηινπ επίζεο, πνηεηή Νηίλνπ Υξηζηηαλφπνπινπ. Μήηε θαη ν Αήκνο πξφθεηηαη λα
ππνζηείιεη ηε γαιάδηα ηνπ ζεκαία. Ώθέιεηα δηθή καο, πνπ πηζηέςακε φηη κπνξεί λα
πεξάζεη ε δεκνηηθή αξρή ζηα θαζαξά θαη άμηα ρέξηα ηνπ Γηάλλε Μπνπηάξε ─ ειπίδα
πνπ θξφληηζαλ εγθαίξσο λα ηελ αθπξψζνπλ ην ΠΏ΢ΟΚ θαη ε δηραζκέλε Ώξηζηεξά.
Βθηφο θαη αλ γίλεη θάπνην ζαχκα. Ώιιά ζηηο κέξεο καο ηα ζαχκαηα ηα δηαρεηξίδεηαη
απνθιεηζηηθψο ν Ώξρηεπίζθνπνο Ώζελψλ θαη πάζεο Βιιάδνο, κε πξσζππνπξγηθέο
βέβαηα αληηπαξνρέο.
(Λίγα γηα ην Γηάλλε Μπνπηάξε : Φηιειεχζεξε ΢πκκαρία. Νέν πνιηηηθφ θφκκα κε ηε
ζηήξημε ησλ ΢ηέθαλνπ Μάλνπ θαη Ώλδξέα Ώλδηαλφπνπινπ ... Ώλδξηαλφπνπινο θαη ν
επηρεηξεκαηίαο Γηάλλεο Μπνπηάξεο, ππνςήθηνο δήκαξρνο .Ο Γηάλλεο Μπνπηάξεο,
ππνςήθηνο δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο, ήηαλ έλαο απφ ηνπο 300 ππνγξάθνληεο ζηελ
ηδξπηηθή Αηαθήξπμε ηεο ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ΢ ην 1995. 31 Οθησβξίνπ, 2006.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Μαλψιε
ΐαζηιάθε «Δ Μάζηηγα ηνπ Θενχ» ζηελ αίζνπζα Μαιιηάξεο-Παηδεία «Ώλαηφιηα» κε
εθαηνληάδεο άηνκα αθξναηήξην.
Οκηιεηέο ήζαλ (θαη‘ αιθαβεηηθή ζεηξά) νη θχξηνη: Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, Ώληψλεο
Μαληηάθεο, Νίθνο Μπίζηεο, Γηάλλεο Μπνπηάξεο θαη ν θαζεγεηήο ηεο
Θενινγηθήο Εσάλλεο Πέηξνπ. ΢ηελ εθδήισζε απεχζπλε ραηξεηηζκφ ν ζεβαζηφο
νκφηηκνο θαζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο θ. ΢άββαο Ώγνπξίδεο. Σνλ ζπληνληζκφ ηεο
εθδήισζεο είρε ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Ώγγειηνθφξνο» θ. Σξαταλφο
Υαηδεδεκεηξίνπ. Κηι.)
Ώξηζηεξά ΢ήκεξα
Εδξπηηθή Αηαθήξπμε Οκίινπ Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο
«Ώξηζηεξά ΢ήκεξα»-― ΏΡ. ΢Δ.‖
........................................
231
Σα Εδξπηηθά Μέιε
Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα Παλεπηζηεκηαθφο , Ώιβαλφο Γηψξγνο ΢πλδηθαιηζηήο, Ώληiπξ.
Οκνζπ. Βξγ. ΤΠΠΟ , Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία Παλεπηζηεκηαθφο , Ώλδξένπ Κψζηαο Αηπι.
Μερ/γνο Μερ/θφο , Ώλεςεηάθεο Ώληψλεο Πνι. Μερ/θφο , Ώλησληάδεο Πξφδξνκνο
Καζεγεηήο ΒΜΠ , Ώλησλίνπ Γηάλλεο Βθπαηδεπηηθφο Αηδάθησξ Εζηνξίαο , Ώπνζηνιίδνπ
ΐελεηία Ώλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ΏΠΘ , Ώξακπαηδήο Θφδσξνο Βπίθνπξνο
Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ , ΐιαβηαλφο Υάξεο ΢πγγξαθέαο, δηεπζπληήο ηνπ
πεξηνδηθνχ Πνίεζε , ΐνγηαηδή ΢νθία Φηιφινγνο , ΐνπδνχξεο Κψζηαο
Σερλ.Πνιηη.Μερ/θφο-Ώληηδήκαξρνο Υαιάζηξαο , Γαιαλνπνχινπ Βιεσλφξα ΦηιφινγνοΒθπαηδεπηηθφο , Γαζπαξάηνο Σάθεο Βπηρεηξεκαηίαο- Πάηξα , Γεσξγάηνο Γεξάζηκνο
Φηιφινγνο, Ώttac/Hellas , Γεσξγφπνπινο Ώιέθνο Παλεπηζηεκηαθφο-Παηδ.ηκήκα Ώ.Π.Θ. ,
Γηαιή Γσή Αηθεγφξνο Ώζήλα , Γηαηδφγινπ Αεκήηξεο Παλ/θφο- Πνιπηερλ.΢ρνιή Ώ.Π.Θ ,
Γθφγθνγινπ ΐαζίιεο Γηαηξφο , Γθνπηδακάλεο Κψζηαο Ώληηπξνεδξ. ΒΚΏ, κέινο Αηνίθ.
Γ΢ΒΒ , Γνχλαξεο Κψζηαο Αηθεγφξνο Ξάλζε , Αεκεηξηάδεο Αεκήηξηνο Βθπαηδεπηηθφο
Θεζ/λίθε , Γαθεηξίνπ Ώρηιιέαο Ννκηθφο, Ώζήλα , Γδνχθνπ Αέζπνηλα Υεκηθφο Μερ/θφο
Βθπ/θφο Θεζ/λίθε , Γνπλαιήο ΐαζίιεο Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο , Θενδσξίδεο Αεκήηξεο
Εδησηηθφο Τπάιιεινο, Καβάια , Θενδσξίδεο Πέηξνο Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο, Θεζ/λίθε
, Καγηαιήο Σάθεο Ώλ. Καζ. Νενει. Φηι . , Βιι. Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην , Καιιηπνιίηε
Αψξα Φηιφινγνο, Ώζήλα , Κάιθαο ΐαζίιεο Καζεγεηήο ΏΠΘ , Κάππαο ΐαζίιεηνο
Γεσηερληθφο Θεζ/λτθε , Καξαβαζίιε Ρίηα Ώξρηηέθησλ -Πνιενδφκνο , ΚαξαγηψξγνπΚαξαγθνπιέ Ββίηα Βθπαηδεπηηθφο , Καξακπνπγηνχθνγινπ ΢άκε Αεκνζηνγξάθνο Ξάλζε
, Καξδάζεο ΐαζίιεο Εζηνξηθφο, Καζ. Παλ. Κξήηεο , Καζηάλε Βιέλε Δζνπνηφο ,
Κειατδίηεο Ξέλνο Εδ. Τπάιιεινο -Ώζήλα , Κειιίδεο Κπξηάθνο Αάζθαινο, Πξφεδξνο
Αεκ. ΢πκβ. Αήκνπ Φηιίππσλ , Κεζκεηδήο Ώληψλεο Υεκηθφο, ΢θφπεινο , Κηληή ΐάζσ Βπ
. Καζ. Παλ. Ώζελψλ, ππεχζ . Πεξηνδ . Cogito , Κνξσλάθνο ΢αξάληεο Βθδφηεο ,
Κνχβειαο Διίαο Οκ. Καζεγεηήο Εαηξηθήο ΢ρ. Παλ. Παηξψλ , Κνπξνπδίδεο ΢άθεο
Α/ληήο Πεξηνδηθνχ "Ααίκσλ ηεο Οηθνινγίαο" , Κνπξνπληψηεο Υξίζηνο
Παλεπηζηεκηαθφο Δξάθιεην Κξήηεο , Κνπηαιηαλφο Θεκηζηνθιήο Γεσηερληθφο, Θεζ/λίθε
, Κπξηαθνχ Γξεγφξεο Ώξραηνιφγνο, Κηιθίο , Κπξηάηαο Αεκήηξεο Ώλαπι. Καζ . Ώξραίαο
Εζηνξίαο, Παλ. Θεζζαιίαο , Λαιέλεο Κψζηαο Πνιενδφκνο- ΢πγθ/γνο, Λέθηνξαο Παλ.
Θεζζαιίαο , Λακπξηαλίδεο Λφεο Παλεπηζηεκηαθφο-Παλ.Μαθεδνλίαο , Ληβαδάο ΢ηαχξνο
Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο , Ληβέξεο Πάλνο ΢χκβνπινο Μερ/θφο-Ώ.Π.Β. , Λνπθάο Αεκήηξεο
Βξεπλεηήο-Αεκφθξηηνο , Λνπινχδεο Λεσλίδαο Παλεπηζηεκηαθφο, Ώληηπξ . Γεσπ. Παλ.
Ώζελψλ , Λχθνπ ΢νθία Αηθεγφξνο, Ώζήλα , Λπθνχδεο ΢πχξνο Ννκηθφο, Ννκαξρ. ΢χκβ.
Ώζελψλ , Μάγθιαξεο ΐαζίιεηνο Καζεγεηήο ΒΜΠ , Μαθαηζψξεο Γηάλλεο Αηπι.
Μερ/γνο Δι/γνο , Μακαιάθε Ώπγή ΐηνιφγνο -Βξεπλήηξηα Ελζη. Παζηέξ , Μαληαδάθεο
Άγγεινο Βθπαηδεπηηθφο, Ώζήλα , Μαληαίνο Κψζηαο Αηθεγφξνο, Ώζήλα , Μαξίλνπ Βιέλε
Οδνληίαηξνο , Ώζήλα , Μαξίλνπ Αέζπνηλα Ώξρηηέθησλ ,Ώζήλα , Μαξσλίηεο
Α. Ν.
Οκνη. Καζ. Παλεπ. , Μαξψηε Βιηζάβεη ΢χκβνπινο Σνπηθήο Ώλάπηπμεο Γάθπλζνο
, Μαζηξαληψλεο Σάθεο Υεκηθφο Μερ/θφο , Μήιηαο Γηψξγνο Οηθνλνκνιφγνο Θεζ/λίθε ,
Μεηζφπνπινο Ώλδξέαο Πνι. Μερ/θφο , Μηραειίδεο Υξίζηνο Γηαηξφο, Ώζήλα
,Μηραιέιεο Πάλνο Nνκηθφο ΐξπμέιιεο , Μπαιάθαο Γηάλλεο Πνι. Μερ/θφο , Μπαιή
Κάθε Αεκνζηνγξάθνο, Θεζζαινλίθε , Μπαηήο Παλαγηψηεο Σξαπεδηθφο Καβάια ,
Μπαράξαο Αεκήηξεο Εζηνξηθφο, ππνς. δηδάθησξ , Μπνπφο Κψζηαο Γσγξάθνο Παλ.
Θεζζαιίαο , Μπνπξλφβα Βπγελία Παλεπηζηεκηαθφο - Ώζήλα , Νηθνιατδεο Γξεγφξεο
232
Γεσηερληθφο-Γ.Γ. Παλ. Οκνζπ. Γεσπφλσλ Θεζ/λίθε , Νηάθνπξε Ρφε Α.΢. ΒΝΕΏΝ ,
Ξαλζφπνπινο Παζράιεο ΢θελνζέηεο Ξάλζε , Παιαηνιφγνο Υξίζηνο Γξακ..ΚΒΑΚΒ,
Πνι. Μερ/θφο , Παλαγησηφπνπινο Παχινο Κηελίαηξνο, Ναχπαθηνο , Πάληδαιεο Νίθνο
Υεκηθφο Μερ/θνο, Θεζ/λίθε , Παπαγεσξγίνπ ΢ηέθαλνο Καζεγεηήο Παληείνπ ,
Παπαγηαλλάθεο Μηράιεο Οηθνλνκνιφγνο Σ. Βπξσβνπιεπηήο , Παπαγηαλλάθεο Λεπηέξεο
Καζεγεηήο ΒΜΠ , Παπαδάθε Βιίδα Αεκνζηνγξάθνο - Ώζήλα , Παπαζαλαζίνπ
Ώζαλάζηνο Οηθνλνκνιφγνο Θεζ/λίθε , Παπαζενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο Πνι. Μερ/θφο
Πάηξα , Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο Φηιφινγνο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο , Παπατσάλλνπ
Υαξά ΐηνρεκηθφο , Παπατσάλλνπ Νίθνο Ώξρηηέθησλ, Λάξηζα , Παπακίρνο Νίθνο
Παλ/θνο-Πνιπηερλ.΢ρνιή Ώ.Π.Θ. , Παπακίρνο-Υξνλάθεο Πάξηο Εζηνξηθφο ,Τπνς.
Αηδάθησξ , Παππάο Κψζηαο Υεκ. Μερ/θφο Σξίθαια , Πεηξίδεο Αεκήηξεο Σνπνγξ.
Μερ/θφο Ώιεμ/πνιε , Πνπιάθεο Κψζηαο Μαζεκαηηθφο ΐφινο , Πνπινπθηζή Ώλζνχια
ΐηβιηνπψιεο Θεζ/λίθε , Πξνθνπάθεο Γηψξγνο Υεκ. Μερ/θφο , Ρεπνχζε Μαξία,
Βπίθνπξε Καζ. Ώ.Π.Θ. , Ρνχβαιεο Άγγεινο Οηλνιφγνο- Οηλνπνηφο Ώίγην ,
΢ακπαηαθάθεο Μηράιεο Οδνληίαηξνο Β΢Τ , ΢θάγηαλεο Παληειήο Καζ. Πξνεδξ. Σκεκ.
Υσξνη. θαη Πεξηβ. Παλ. Θεζζαιίαο , ΢πηηζέξεο Νίθνο Αεκνζηνγξάθνο Καβάια ,
΢ηακαηνπνχινπ Ώζεκνχια Αηπι.Διεθηξ.. Μερ/θφο , ΢ηεξγηάδεο Γηάλλεο Ώξρηηέθησλ
Ναχπαθηνο , ΢ηνγηάλλνο Ώιέθνο Βθπαηδεπηηθφο - ππνς. δηδάθησξ, Κέξθπξα ,
΢ηξαγαιηλφο Ώπφζηνινο. Εδ. ππάιιεινο – ππνς. Αηδάθησξ, Ώζήλα , ΢ηπιηαλίδεο
Γηψξγνο Αηπι. Δι/γνο Μερ/θφο Ξάλζε , ΢ρηλά Καηεξίλα Αεκνζηνγξάθνο , Σδαλεηή Βχε
Ώξρηηέθησλ , Σδαλεηήο Μάλνο Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο , Σξατθφξνο ΐαζίιεο Γηαηξφο
Α/ληήο Νεπξνι. Κι. Ννζ. Καβάιαο , Σξηαληαθπιιίδεο Μηράιεο Ννκηθφο Θεζ/λίθε ,
Σξηαληαθχιινπ Σάθεο Έκπνξνο Ναχπαθηνο , Σζάγθνο ΢ηαχξνο Αηπι. Μερ/γνο Δι/γνο
Ξάλζε , Σζαληίιεο Κψζηαο Πνι. Μερ/θφο Λάξηζα , Σζειέληεο ΐαζίιεο Ώλ. Καζ. Παλ.
Πεηξαηψο, Σ νκ. Αηαρ. Πεξηβάιινληνο , Σζηιήξαο Ώλδξέαο Πνι. Μερ. Βθδφηεο Πεξηνδ.
"Σν Αφληη", Πάηξα , Σζηηήινπ ΢φληα Παλεπηζηεκηαθφο - Ώζήλα , Σζνχθαιεο Νίθνο
Αηθεγφξνο, Νν καξρ/ θφο ΢χκβνπινο Ώραταο - Πάηξα , Σζνπθαιίδεο Γηάλλεο Φπζηθφο
Βηδ. ΢χκβ. Αήκνπ Φηιίππσλ , Φαζνχιαο Γηάλλεο Οηθνλνκνιφγνο Λάξηζα , Φηιίλε Άλλα
Ώξρηηέθησλ - Γσγξάθνο , Φξαληδή Μαξία Ώξρηηέθηνλαο-Μερ/Πνιενδφκνο ,
Υαιαδσλίηεο Αεκήηξεο Οδνληίαηξνο , Υακπίπ Νηηιέθ Κνηλσληνιφγνο, Κνκνηελή ,
Υαηδεβαζηιείνπ ΐαγγέιεο Κξηηηθφο Λνγνηερλίαο , Υαηδφπνπινο Υξήζηνο
Τπεξλνκάξρεο Ρνδφπεο-Έβξνπ , Φχιινο ΢ηάζεο Ώλαπι. Καζ. Παλ. Ώζελψλ
148. Μάλνο Μαηζαγγάλεο:
Καζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Πξφζθαηα θαζηεξψλεηαη θαη σο
ζρνιηαζηήο ηεο ηειεφξαοεο ηνπ ΢θατ καδί κε ηνλ έηεξν <<παηξηψηε>> Νίθν Αιηβηδάην.
From: Hellenic Professors and PhDs Electronic Forum [[email protected]] on behalf of Manos Matsaganis [[email protected]]
Sent:
Πέκπηε, 5 Ενπιίνπ 2007 2:40 κκ
To:
[email protected]
233
Subject:
[HELLENIC-PROFESSORS-PHDS] θηάλεη
θ. Μπίιιε (θαη θχξηνη ππεχζπλνη ηεο ιίζηαο εάλ δελ είζηε ν θ. Μπίιιεο)
άζειά κνπ, παξαθνινπζψ εδψ θαη αξθεηέο εβδνκάδεο απηήλ ηελ αο πνχκε αληαιιαγή
απφςεσλ κεηαμχ ηεο κεγάιεο παξάηαμεο ησλ Βιιελαξάδσλ (αθξαία εζληθηζηηθήο,
ξαηζηζηηθήο, ζπρλά θαζηζηηθήο θαη θαηά θαλφλα πζηεξηθήο) απφ ηε κηα, θαη ησλ ιίγσλ
ζσθξφλσλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ην θνπξάγην λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο απαληήζνπλ κε
επηρεηξήκαηα απφ ηελ άιιε ειπίδσ νη δεχηεξνη λα θαηαιαβαίλνπλ ηψξα φηη κε
αλζξψπνπο πνπ λνκίδνπλ φηη "έγηλε ζπλεηδεηή, δηαηεηαγκέλε θαη πιεξσκέλε απφ μέλα
θέληξα παξαπνίεζε ηεο ηζηνξίαο καο ζην βηβιίν ηεο 6εο δεκνηηθνχ" δηάινγνο δελ
γίλεηαη είπα "άζειά κνπ", επεηδή έρσ ήδε δεηήζεη κηα θνξά λα κε βγάιεηε απφ ηε ιίζηα
ζαο γηα κηα αθφκε θνξά ζαο δεηψ λα ην θάλεηε, θαη κάιηζηα ακέζσο - ν νξγαληζκφο κνπ
δελ αληέρεη κηα ηφζν ππεξβνιηθή δφζε ζαλαηεθφξνπ αλνεζίαο
ζεξκνχο ραηξεηηζκνχο θαη πξνζνρή ζηε δέζηε
Μάλνο Μαηζαγγάλεο
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: Θαπκάζηε ην χθνο ηνπ θπξίνπ θαζεγεηή. Λέηε λα κελ έρεη
αθνχζεη γηα ηελ Οξγάλσζε CDRSEE, Κέληξν γηα ηε ΢πκθηιίσζε θαη ηε Αεκνθξαηία
ζηε Ννηηαλαηνιηθή Βπξψπε. Καησηέξσ βξίζθεηαη ην θείκελν πνπ εξέζηζε ηνλ θ.
Καζεγεηή)
[----- Original Message ----From: E. Billis
To: [email protected]
Sent: Wednesday, July 04, 2007 8:31 PM Subject: Ση ζπδεηνχκε.
Ννκίδσ φηη πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί πιήξσο θαη ρσξίο άιινπο ζπζρεηηζκνχο ηη
ζπδεηνχκε.
Σα ζέκαηα είλαη δχν.
1.
Έγηλε ή φρη ζπλεηδεηή, δηαηεηαγκέλε θαη πιεξσκέλε απφ μέλα θέληξα
παξαπνίεζε ηεο ηζηνξίαο καο ζην βηβιίν ηεο 6εο δεκνηηθνχ κε ηελ απνζηψπεζε ησλ
γελνθηνληψλ θαη δησγκψλ πνπ δηέπξαμαλ νη Σνχξθνη ελαληίνλ ηνπ έζλνπο καο, ην 1908,
ην 1915-1916, ην 1922, ην 1955 ζηελ Πφιε, ην 1963 πάιηλ ζηελ Πφιε θαη ην 1974 ζηελ
Κχπξν; (φξα θαη πφξηζκα ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ)
Γηα ην ζέκα απηφ αθνχζηεθαλ πνιιά, φπσο φηη ζπγγξάθνπκε ηζηνξία, φηη κηκνχκαζηε
ηνλ θ. Ώπηηά σζάλ απηφο λα δηέπξαμε έγθιεκα αλαθέξνληαο ηελ ηζηνξία ηεο γηαγηάο ηνπ,
φηη είκαζηε παηξηδνθάπεινη (ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη ηη φθεινο αλακέλνπκε απφ ηε
<<θαπειεία>> ηεο παηξίδαο καο), θηι.
234
Ννκίδσ φηη ην ζέκα δηεπθξηλίζηεθε πιήξσο θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα βγάιεη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηνπ.
2.
Σν δεχηεξν ζέκα πνπ δπδεηνχκε, αλεμάξηεην θαηαξρήλ απφ ην πξψην, είλαη νη
δηεθδηθήζεηο ηεο Σνπξθίαο ελαληίνλ ηνπ Βιιεληζκνχ σο ζπλφινπ.
Οη δηεθδηθήζεηο ηεο είλαη νη εμήο.
Πξψηα ζέιεη ηελ Σνπξθνπνίεζε ηεο Κχπξνπ (κε 82% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έιιελεο)
κέζσ ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ. Σί ιέκε; Πάξηε ηελ λα εζπράζνπκε;.
Απζηπρψο πνιινί ην είπαλ αιιά απεηπραλ γηαηί δελ κπφξεζαλ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο
έιιελεο ηεο Κχπξνπ. Ήδε μαλαπξνζπαζνχλ.
Σν επφκελν πνπ ζέινπλ νη Σνχξθνη είλαη ην κηζφ Ώηγαίν. Ση ηνπο ιέκε πάιηλ, πάξηε ην
θαη απηφ γηα λα εζπράζνπκε θαη λα κελ έρνπκε εμνπιηζκνχο;
Σν ηειεπηαίν (πξνο ην παξφλ) πνπ ζέινπλ νη ηνχξθνη είλαη ε Θξάθε. Σνπο ιέκε ινηπφλ
γηα λα κελ έρνπκε εμνπιηζκνχο θαη λα εζπράζνπκε πάξηε ηελ θαη απηήλ.
Έηζη ζηγά ζηγά πξάγκαηη κπνξεί λα δνχκε ηελ εκηζέιελν ζηε <<ηνπξθηθή>> Ώθξφπνιε.
Βίλαη θαηα ηε γλψκε πξνθαλέο φηη ζην ζεκεξηλφ θφζκν πνπ δνχκε θαλείο δελ ζα
πξνζηαηεχζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο ζνπ αλ εζχ δελ κπνξείο λα ην θάλεηο.
Καη ινηπφλ, ζα νξκήζνπλ κεξηθνί, πφιεκν;
Δ απάληεζε είλαη απιή. Γηα λα απνθχγεηο ηνλ πφιεκν θαη ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηεο ρψξαο
ζνπ πξέπεη λα δηαζέηεηο ηελ απαηηνχκελε απνηξεπηηθή πνιεκηθή ηζρχ (ην παξάδεηγκα
ηνπ Εαξαήι ζα πξέπεη λα καο δηδάμεη γηαπηφ).
Ώλ δελ θξνληίζεηο γηαπηφ ζα δηνιηζζαίλεηο ζπλερψο απφ παξαρψξεζε ζε παξαρψξεζε
ρσξίο ηέινο.
Καη γηα λα κε ζεσξεζεί φηη κεηά ηε <<ζπγγξαθή>> ηζηνξίαο ραξάζζσ θαη πνιηηηθή,
δηεπθξηλίδσ φηη νη απφςεηο απηέο αλήθνπλ εηο ηνλ άμην γηα κέλα έιιελα θαη δηπισκάηε
αείκλεζην Μηράιε Ανχληα (φξα βηβιην ηνπ, <<Βίλαη αλεμάξηεηε ε Βιιάο; >>, εθδφζεηο
Κάθηνο 2006).
Βπξηπίδεο Μπίιιεο, Βπίθνπξνο Καζεγεηήο ΒΜΠ , e-mail : [email protected]
]
ΣΒΣΏΡΣΔ 7/6: Δκεξίδα ηνπ ΟΠΒΚ γηα ηηο αληζφηεηεο
07-06-2006
Ο «΋κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο καο» (ΟΠΒΚ) ζαο
πξνζθαιεί ζηελ εθδήισζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη κε ζέκα:
235
«Ώληζφηεηεο θαη Αηαθξίζεηο»... ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε, ζηελ Βθπαίδεπζε, ζηελ
Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ηελ Σεηάξηε 7 Ενπλίνπ 2006 θαη ψξα 18:30-21:30, ζην Aκθηζέαηξν
Eθδειψζεσλ ηεο Γ΢ΒΒ (Παηεζίσλ 69, είζνδνο απφ Ώηληάλνο 2)
Πξφγξακκα
1ν ηξαπέδη: Ώληζφηεηεο θαη Αηαθξίζεηο ζηε Αεκφζηα Αηνίθεζε
΢πληνληζηήο: Αεκήηξεο Παπνχιηαο, Παλ. Ώζελψλ
18:30: Οκηιήηξηα: Πφπε ΢παλνχ, Παλ. Ώζελψλ
18:45: ΢ρνιηαζηέο: Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, δεκνζηνγξάθνο & Γηάλλεο Σαζφπνπινο,
Παλ. Ώζελψλ
18:55-19:15: ΢πδήηεζε
2ν ηξαπέδη: Ώληζφηεηεο θαη Αηαθξίζεηο ζηελ Βθπαίδεπο
΢πληνληζηήο: Φνίβνο Καξδήο, δεκνζηνγξάθνο
19:30: Οκηιεηήο: Πάλνο Σζαθιφγινπ, Οηθνλνκηθφ Παλ. Ώζελψλ
19:45: ΢ρνιηαζηέο: Υξήζηνο Παπαζενδψξνπ, Αεκνθξίηεην Παλ. Θξάθεο & Νίθνο
Μνπδέιεο, LSE
19:55 - 20:15: ΢πδήηεζε
3ν ηξαπέδη: Ώληζφηεηεο θαη Αηαθξίζεηο ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθ
΢πληνληζηήο: Ώληψλεο Ληάθνο, Παλ. Ώζελψλ
20:30: Οκηιεηήο: Μάλνο
Μαηζαγγάλεο, Οηθνλνκηθφ Παλ. Ώζελψλ
20:45: ΢ρνιηαζηέο: Ώληηγφλε Λπκπεξάθε, Πάληεην Παλ. & ΢ηαχξνο
Γσγξαθάθεο, Παλ. Παηξψλ
20:55-21:15: ΢πδήηεζε
΢πκπεξάζκαηα
Ώληψλεο Ληάθνο, Πφπε ΢παλνχ, Πάλνο Σζαθιφγινπ, Μάλνο Μαηζαγγάλεο
΋κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο καο
Εππνθξάηνπο 115-117, 114 72 Ώζήλα, Σει. & Φαμ: +30 210 3625295,
e-mail: [email protected]
Saturday, September 24, 2005
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
236
1.Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε
Bνζλία, Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε, πξνεγήζεθαλ άιιεο
(Bνχθνβαξ, Γθφξαδληε θ.η.ι.) θαζψο θαη ε πνιχρξνλε πνιηνξθία ηνπ ΢αξάγεβν πνπ
θφζηηζε 11.000 λεθξνχο. Kξνάηεο θαη …………………………
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί.
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο,…… ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο
Ώλδξηαλφπνπινο, … Μαλψιεο ΐαζηιάθεο… Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή
Γεσξγηάδνπ,…… Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,… Μαλψιεο
Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή, Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, … Νίθνο
Αήκνπ………….. Κψζηαο Γέπνο…… Ώιέμεο Δξαθιείδεο, ……… Άλλα Καξακάλνπ,
…… Πέηξνο Κνπλαιάθεο…. Ώληψλεο Ληάθνο…… Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο
Μάλνο, ……………... Φηιίηζα Μαηδηνξίλε-Μπέλκπεξγθ, Μάλνο Μαηζαγγάλεο,
Νίθνο Μεγγξέιεο, Σάθεο Μίραο,…… Νίθνο Μπίζηεο,…… Γεψξγηνο Ναθξαηδάο……
Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο………………………….… Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο,……....
Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
Αεπηέξα 28/01/2008 , Βπξππίδνπ 14 (Παλεπηζηήκην Ώζελψλ)
(Παξαηήξεζε Β. Μπ. γηα ηνλ Καζεγεηή θ. Μαηζαγγάλε. Σν Βπξηπίδεο πξνέξρεηαη απφ
ην ξηπή θαη φρη απν ην ξχπνο. Αειαδή Βπξηπίδεο ζεκαηλεη θαιφ βφιη, φρη θαιφο ξχπνο ,
δειαδή βξσκηά γηα φζνπο γηα πνιιφπο ιφγνπο δελ γλσξίδνπλ ηε ιέμε ξχπνο)
Ο Οκηινο Πξνβιεκαηηζκνχ θαη Παξέκβαζεο Ώξηζηεξά ΢ήκεξα (ΏΡ΢Δ) νξγαλψλεη
ζπλάληεζε – ζπδήηεζε γηα ην Ώζθαιηζηηθφ.
Δ εθδήισζε ζα ιάβεη ρψξα ηελ Αεπηέξα 28 Εαλνπαξίνπ 2008 ζην θηίξην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ νδφο Βπξηπίδνπ 14, 4νο Οξνθνο, είζνδνο απφ ζηνά ζηηο 18:00.
Σα ζρεηηθά ζέκαηα ζα παξνπζηάζνπλ νη:
237
Μάλνο Μαηζαγγάλεο: Βπίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Ώζελψλ
Γηάλλεο Μπαζηάθνο: Βπίθνπξνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
Βιίδα Παπαδάθε: Αεκνζηνγξάθνο
Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε ζπληνληζηή ην ΐαζίιε Γνπλαιή
490 παλεπηζηεµηαθνί ηάζζνληαη ππέξ µεηαξξπζµίζεσλ
........., Υξήζηνο Μαζζαιάο, Μάλνο Μαηζαγγάλεο, ΢πχξνο
Δκ/λία: 18.11.2003 11:12
Οξηζηηθνπνηέηηαη ζήκεξα ε εθινγηθή ζπλεξγαζία ηνπ ΠΏ΢ΟΚ κε ηελ ΏΒΚΏ, θαηά ηε
ζπλάληεζε ηνπ γξακκαηέα ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο Μηράιε ΥξπζνρνΎδε κε ηνλ
επηθεθαιήο ηεο θίλζεζεο, πθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ, Νίθνπ Μπίζηε.
.........
Αηαξξνέο
--------΢ην κεηαμχ, ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Ώλαλεσηηθή Βθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε ηεο
Ώξηζηεξάο (ΏΒΚΏ) αλαθνίλσζαλ 21 ζηειέρε ηεο. Βίρε πξνεγεζεί ε δηαγξαθή ησλ δχν
ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ δηαθσληψλ, ησλ Θ. Γεσξγαθφπνπινπ θαη Π. Καηζαξνχ.
Πξφθεηηαη γηα ηνπο: Αεκήηξεο Γηαηδφγινπ, Βχε Αειεπέηξνπ, Βηξήλε Γνξκπαιά, Υάξεο
Κνκπνιίηεο, Μαξίλα Κνληνεηδή, Μαξθέιια Καλδπιάθε, Κψζηαο Κνπηζνκπηέιεο,
Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Θαλάζεο Μαρηάο, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ, Νίθνο
΢ηκφπνπινο, Αεκήηξεο ΢θνπξέιινο, Ώξζέλεο ΢ηαπξίδεο, Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ,
Αεκήηξεο Φσηφπνπινο, Ώληψλεο Υειηδψλεο, Γηάλλεο Καξαθάζεο, Γηάλλεο
Κεξακεηζήο, Λάθεο Παξζελφπνπινο, Ώκαιία Σαλδξία θαη Γηψξγνο Σνπξιίδεο.
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
1. Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,
2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο
3. Ώβέζηαο ΢ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο
238
.....
219. Μαηζαίνπ Άλλα, Βπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη
Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο......
223. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, Σκήκα Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ
΢πνπδψλ, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
..................................
445. Υξπζνζηνκίδεο Κσλζηαληίλνο, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
446. Φεκίηεο Μηράιεο, Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ
447. Φχιια Βξαζκία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
448. Χξαηνπνχινπ Ώζαλαζία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
449. Botsi Elena, Dr., Soziologie - Universität Konstanz
450. Groutsis Dimitria, Lecturer, Faculty of Economics and Business, NSW Australia
451. Van Dyck Karen, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia
University
452. Doukas A. Kimon., Καζεγεηήο, Program in Hellenic Studies, Classics Department,
Columbia University
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 261) Μακαιάθε Ώπγή, ΐηνιφγνο, 266)
239
Μαξγαξίηεο Θφδσξνο, πνι. Βπηζηήκσλ.... 271) Μαξθέηνο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, ΏΠΘ .......
277) Μαηζαίνπ 'Ώλλα, ηζηνξηθφο, ΐφινο
278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο,
παλ/θφο,...303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,... 391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,...
399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452) ΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512)
Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο, δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,...
ΝΟΒΜΐΡΕΟ΢ ΑΒΚΒΜΐΡΕΟ΢ 2006
ΣΟ ΕΝ΢ΣΕΣΟΤΣΟ ΢ΣΡΏΣΔΓΕΚΧΝ & ΏΝΏΠΣΤΞΕΏΚΧΝ ΜΒΛΒΣΧΝ
ΏΝΑΡΒΏ΢ ΠΏΠΏΝΑΡΒΟΤ
΢Ώ΢ ΠΡΟ΢ΚΏΛΒΕ ΢Β ΏΝΟΕΥΣΔ ΒΚΑΔΛΧ΢Δ ΜΒ ΘΒΜΏ:
Νέεο Πξνθιήζεηο γηα ην ζχζηεκα πγείαο: Πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε
θαη ν λένο ξφινο ηνπ λνζνθνκείνπ
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΒΚΑΔΛΧ΢Δ΢
Παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο κειέηεο ηνπ Ε΢ΣΏΜΒ
Ώζελά Αξέηηα, κέινο Βζληθνχ ΢πκβνπιίνπ ΠΏ΢ΟΚ
Οκηιεηέο:
Μίκεο Ώλδξνπιάθεο, ΐνπιεπηήο ΠΏ΢ΟΚ, ΢πγγξαθέαο, Φψθε Γελλεκαηά,
Τπεξλνκάξρεο Ώζελψλ – Πεηξαηψο, Μάλνο
θαζεγεηήο
Μαηζαγγάλεο, Βπίθνπξνο
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ
΢ΤΝΣΟΝΕ΢ΜΟ΢
Κσλζηαληίλνο Θένο, κέινο Α.΢. Ε΢ΣΏΜΒ
Δ εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 7 Αεθεκβξίνπ (ψξα 18:30)
ζηελ αίζνπζα ηεο Γ΢ΒΒ (Παηεζίσλ 69 & Ώηληάλνο 4)
Ώθαδεκίαο 4, Ώζήλα 106 71, Σ 210 363 1745-8 F 210 362 5616
www.istame.gr
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ. : Σν Ε΢ΣΏΜΒ έρεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ηνπο πιένλ θαλαηηθνχο
ππνζηεξηθηέο ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ, φπσο πρ., ηνλ Φίιηππν ΢αββίδε ηέσο κέινο ηνπ
ΒΛΕΏΜΒΠ)
149. Λεπηέξεο Μαπξνεηδήο:
240
Γεκνζηνγξάθνο, ΢πγγξαθέαο
1400 ελεξγνί πνιίηεο δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο πξνο ην
΢ΤΡΕΓΏ
1400 ελεξγνί πνιίηεο, ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο απηνδηνίθεζεο, ηεο λενιαίαο, ηνπ αζιεηηζκνχ, ζηειέρε ηεο Ώξηζηεξάο, ηνπ
ζπλδηθαιηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δειψλνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην
΢πλαζπηζκφ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο.
...............................
•
Αεκνζηνγξάθνη
Ώγξνιάκπνο Μπάκπεο, Ώιεμφπνπινο Αεκήηξεο, πξ. Α/ληήο Ώπγήο,... Λπξηηδήο
ΐαζίιεο... Μαπξνεηδήο Λεπηέξεο, δεκνζηνγξάθνο, ζπγγξαθέαο,...
150. Βιέλε Μαραίξα-Οληφλη:
Μεηαθξάζηξηα
151. Θαλάζεο Μαρηάο:
Πεξηβαιινληνιφγνο ζην ΔΛΚΔΘΔ (Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ);;;;;;;;;;
Δκ/λία: 18.11.2003 11:12
Οξηζηηθνπνηέηηαη ζήκεξα ε εθινγηθή ζπλεξγαζία ηνπ ΠΏ΢ΟΚ κε ηελ ΏΒΚΏ, θαηά ηε
ζπλάληεζε ηνπ γξακκαηέα ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο Μηράιε ΥξπζνρνΎδε κε ηνλ
επηθεθαιήο ηεο θίλζεζεο, πθππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ, Νίθνπ Μπίζηε.
..............................
Αηαξξνέο
--------΢ην κεηαμχ, ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Ώλαλεσηηθή Βθζπγρξνληζηηθή Κίλεζε ηεο
Ώξηζηεξάο (ΏΒΚΏ) αλαθνίλσζαλ 21 ζηειέρε ηεο. Βίρε πξνεγεζεί ε δηαγξαθή ησλ δχν
ηδξπηηθψλ ζηειερψλ ιφγσ δηαθσληψλ, ησλ Θ. Γεσξγαθφπνπινπ θαη Π. Καηζαξνχ.
Πξφθεηηαη γηα ηνπο: Αεκήηξεο Γηαηδφγινπ, Βχε Αειεπέηξνπ, Βηξήλε Γνξκπαιά, Υάξεο
Κνκπνιίηεο, Μαξίλα Κνληνεηδή, Μαξθέιια Καλδπιάθε, Κψζηαο Κνπηζνκπηέιεο,
Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Θαλάζεο Μαρηάο, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ, Νίθνο ΢ηκφπνπινο,
Αεκήηξεο ΢θνπξέιινο, Ώξζέλεο ΢ηαπξίδεο, Βπηπρία Σαξακπαζίδνπ, Αεκήηξεο
241
Φσηφπνπινο, Ώληψλεο Υειηδψλεο, Γηάλλεο Καξαθάζεο, Γηάλλεο Κεξακεηζήο, Λάθεο
Παξζελφπνπινο, Ώκαιία Σαλδξία θαη Γηψξγνο Σνπξιίδεο.
΢ε αλαθνίλσζή ηνπο ηνλίδνπλ φηη ¨ε ΏΒΚΏ ησλ ςπρνθζφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ
εμαληιεκέλνπ πνιηηηθνχ δπλακηζκνχ δελ καο αθνξά. Δ ΏΒΚΏ ησλ δναγξαθψλ, κε ή
ρσξίο ςεπδψλπκν, βξίζθεηαη εθηφο ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε πνιηηηθή καο ηζηνξία θαη
αμηνπξέπεηα...¨
152. Δξαθιήο Μήιιαο:
γελλήζεθε (1940) θαη κεγάισζε ζηελ Σνπξθία θαη απφ ην 1971 δεη ζηελ Αζήλα.
Έρεη δηδαθηνξηθφ πνιηηηθήο επηζηήκεο απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Άγθπξαο (1998) κε ζέκα ‗
Ζ εηθφλα ηνπ Έιιελα ζηελ ηνπξθηθή ινγνηερλία - κηα ζπγθξηηηθή κειέηε γηα ηνλ εζληθηζκφ
θαη ηελ ηαπηφηεηα‘.
Έρεη επίζεο πηπρίν πνιηηηθνχ κεραληθνχ απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Ρνβεξηείνπ ηεο
Κσλ/πνιεο (1965). Δίλαη απφθνηηνο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιεγίνπ
Κσλ/πνιεο.
Αηδάζθεη ηνπξθηθή ινγνηερλία θαη πνιηηηθή ηζηνξία ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ (Σκήκα
Σνπξθηθψλ θ.α. Γισζζψλ). Σν 1999-2004 δίδαμε ηνπξθηθή γιψζζα, ηνπξθηθή
ινγνηερλία θαη πνιηηηθά ξεχκαηα Σνπξθίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ θαη ζην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Σν 1990-1995 ζπλέβαιε ζηελ ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο
Νενειιεληθψλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Άγθπξαο φπνπ θαη δίδαμε ειιεληθή γιψζζα θαη
ινγνηερλία.
Σν 1962 ππήξμε πξσηαζιεηήο Σνπξθίαο ζηα 100/200 κέηξα ζηίβνπ.
ΐξαβεχηεθε κε ην ΐξαβείν Βηξήλεο θαη Φηιίαο Ώκπληί Επεθηζί ην 1992 θαη νκαδηθά κε
ην Greek-Turkish Forum to 2001, κε ην ΐξαβείν Αηδψ ΢σηεξίνπ ηεο Βηαηξείαο
Βιιήλσλ ΢πγγξαθέσλ ην 2004 γηα ην βηβιίν ηνπ Βηθφλεο Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ θαη απφ
ηελ Σνπξθηθή Βηαηξεία Βθδνηψλ ην 2005 κε ην ΐξαβείν Βιεχζεξεο ΢θέςεο θαη
Έθθξαζεο.
εδψ βιέπεηε ηελ πην αθξαία ίζσο αλζειιεληθή ζειίδα ζην δηαδίθηπνπξφθεηηαη
γηα ηελ ζειίδα
www.greekmurderers.net
Αείηε ζηε δηεχζπλζε:
http://www.greekmurderers.net/index.php?option=com_content&task=view&id=195&I
temid=11
242
The new Greek history textbook for sixth grade, introduced last fall by the Ministry of
Education has sparked controversy, with critics of the new textbook claiming that it
glosses over the hardships that Greeks faced under Ottoman rule, is biased towards
Turks, and underestimates the role of the Orthodox Church in the battle for
independence.
With Greeks celebrating the anniversary of the war of independence from the "Turks,"
yesterday, and the Turkish win of 4-1 against Greece at a home football game at the
Karaiskakis stadium in Athens on Saturday, there has been no absence of national
malaise these days.
Greek fans showing team spirit and national pride dressed up in traditional 19th
century attire and waved flags, while at the end of the game they applauded the Turkish
team and booed their own. Earlier the same day fueling their nationalistic ?flame,? 30
Greek neo-Nazis burned copies of the new history textbook in protest in front of the
parliament building in Athens, reported Agence France-Presse. The protesters threw
copies of the burnt books onto the road at the end of the traditional parade marking
Independence Day in the capital.
Hercule Millas, professor of Turkish studies at the University of Athens, who has
been working to re-define perceptions of Greeks and Turks since 1985, told the Turkish
Daily News that for decades the two sides have made efforts to change their textbooks in
an effort to reconcile. In the last 20 years they have stopped using "insulting"
expressions, such as barbarian, in history textbooks.
He explained that until recently, "the writing of history books has been an effort to
shape a national identity, not history. And this is what both sides do." By portraying, in
textbooks, an "other" that is threatening or owes the other side something in history,
this identity is strengthened. The criticism against this book, he explained, is that the
books aren't patriotic enough and don't show that the ?other,? in this case Turkey, is
"that bad."
"In Greece there was a better effort" to change historical perceptions in textbooks,
claimed Millas, because the writing and editing is assigned to academics and
professionals. In Turkey on the other hand "they set specifications that are more strictly
monitored."
Millas attributes the controversy to the fact that "in Greece everyone has an opinion,"
which is why the Church, and certain other "rightist" groups are resisting an official
decision by the Ministry of Education and the Pedagogical Institute that is backed by
the academic community.
Earlier this month representatives of five scientific journals submitted an appeal with
the Council of State, the country's highest administrative court, to have the book
classified as "unconstitutional," while 500 academics signed a letter calling on education
authorities to keep the book in schools reported Greek daily Kathimerini.
"The book refuses to pander to feelings of bigotry and animosity," said Stefanos
Pezmazoglou, professor at Panteion Universtiy in Athens, to Kathimerini. "Most of the
243
books that preceded it more or less cultivated feelings of rivalry and animosity." Maria
Repousi, a professor at Thessaloniki's Aristotle University and head of the editorial
team of the textbook, said, ?The editorial team will not accept a correction from the socalled "nationalist lobby.'"
Source: TDN
ΠΏΡΒΜΐΏ΢ΒΕ΢ ΓΕΏ ΣΔΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤ΢Δ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ ΣΔ΢
ΜΒΕΟΝΟΣΔΣΏ΢: ΒΜΠΒΕΡΕΒ΢, ΏΛΛΏΓΒ΢, ΠΡΟΟΠΣΕΚΒ΢
Παξαζθεπή 1 θαη ΢άββαην 2 Ενπλίνπ 2007
Ώίζνπζα Ννκαξρίαο Ρνδφπεο, Κνκνηελή
Βηζαγσγή
Θάιεηα Αξαγψλα, Άλλα Φξαγθνπδάθε
9.45΄ – 20.15΄
Μαζαίλνπκε θαη ηνπξθηθά
Δξαθιήο Μήιιαο,
Μπνπξηδνχ Γηακάλζαβαζηζηιάξ, Γεθή Αεκεξηδή, ΢σηεξία
Μεηαθίδνπ, Ώτληήλ Μπνζηαληδή, Φαηίρ Ναδήθνγινπ, Ώιή Ώρκέη Υνηδά
Saturday, September 24, 2005
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1.Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε
Bνζλία, Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε, πξνεγήζεθαλ άιιεο
(Bνχθνβαξ, Γθφξαδληε θ.η.ι.) θαζψο θαη ε πνιχρξνλε πνιηνξθία ηνπ ΢αξάγεβν πνπ
θφζηηζε 11.000 λεθξνχο. Kξνάηεο θαη …………………………
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί.
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο,…… ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο
Ώλδξηαλφπνπινο, … Μαλψιεο ΐαζηιάθεο… Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή
244
Γεσξγηάδνπ,…… Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,… Μαλψιεο
Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή, Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, … Νίθνο
Αήκνπ………….. Κψζηαο Γέπνο…… Ώιέμεο Δξαθιείδεο, ……… Άλλα Καξακάλνπ,
…… Πέηξνο Κνπλαιάθεο…. Ώληψλεο Ληάθνο…… Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο
Μάλνο, ……………... Φηιίηζα Μαηδηνξίλε-Μπέλκπεξγθ, Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Νίθνο
Μεγγξέιεο, Σάθεο Μίραο,…... Δξαθιήο Μήιιαο, … Νίθνο Μπίζηεο,……
Γεψξγηνο Ναθξαηδάο…… Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο………………………….… Ρηράξδνο
΢σκεξίηεο,…….... Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο,..... Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,
Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Ώληψλεο Μαληηάθεο, Ώξηζηείδεο Μαλσιάθνο, Ναπνιέσλ
Μαξαβέγηαο, Υξήζηνο Μάηεο, Ώιίθε Μάηζε, Αήκνο Μαπξνκκάηεο, Νίθνο Μεγγξέιεο,
Δξαθιήο Μήιιαο,,..... Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Κψζηαο
Σζαιφγινπ, Κψζηαο Σζνπξάθεο, Ώλλα Φξαγθνπδάθε, Αεκήηξεο Υαληδφπνπινο, Λεσλ.
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, ΐάζσ Φηκνχιε.
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο
΢η' δεκνηηθνχ
1. Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,
2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο
3. Ώβέζηαο ΢ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο
.....
219. Μαηζαίνπ Άλλα, Βπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη
Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο......
223. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, Σκήκα Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ ΢πνπδψλ,
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
..................................
230. Μήιιαο Δξαθιήο, Αξ. Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο, Αηδάζθσλ, Σκήκα
Σνπξθηθψλ ΢πνπδψλ, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
................................
445. Υξπζνζηνκίδεο Κσλζηαληίλνο, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
245
446. Φεκίηεο Μηράιεο, Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ
447. Φχιια Βξαζκία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
448. Χξαηνπνχινπ Ώζαλαζία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
449. Botsi Elena, Dr., Soziologie - Universität Konstanz
450. Groutsis Dimitria, Lecturer, Faculty of Economics and Business, NSW Australia
451. Van Dyck Karen, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia
University
452. Doukas A. Kimon., Καζεγεηήο, Program in Hellenic Studies, Classics Department,
Columbia University
11.02.2005
Βιιελνηνπξθηθφ ζπλέδξην γηα ηηο «δηαδξνκέο πνιηηψλ»
΢ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 26 Φεβξνπαξίνπ, ζηελ Κνκνηελή 21
ΜαΎνπ.
Ώπνζθνπεί ζην λα θέξεη ζε επαθή εθπξνζψπνπο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο θαη
ηεο ειιελνξζφδνμεο κεηνλφηεηαο Κσλ/πφιεσο, Ίκβξνπ, Σελέδνπ γηα αλάδεημε ησλ
πνιιψλ θνηλψλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ.
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: Μεηά ηνλ αθαληζκφ ησλ ειιεληθψλ κεηνκνηήησλ, Εκβξνπ, Σελέδνπ θαη
Κσλζηαληηλνππφιεσο πξνθαλψο ην ζπλέδξην εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο Σνπξθίαο γηα ηε
κνπζνπικαληθή κεηνλφηεηα ηεο Θξάθεο).
Σν ΚΒΜΟ θαη ην LMV, δηνξγαλψλνπλ ζπδήηεζε πνπ ζα δηεμαρζεί ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Αηαδξνκέο πνιηηψλ» θαη αλαπηχζζεηαη ζε δχν εκεξίδεο κε ηα ζέκαηα: ΜΜΒ θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, Κσλζηαληηλνχπνιε, 26 Φεβξνπαξίνπ 2005, Nippon
Hotel -Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία, Κνκνηελή, 21 ΜαΎνπ 2005 αίζνπζα δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ΢εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε
κία αθφκε εκεξίδα, κε ζέκα "Μεηνλνηηθή εθπαίδεπζε" ζηελ Κνκνηελή, ζηηο 4
Αεθεκβξίνπ 2004, .....
΢ηελ εθδήισζε, πνπ ζα γίλεη ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2005, ζην Nippon Hotel, ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, νκηιεηέο ζα είλαη νη:
.......... Δξαθιήο Μήιιαο: Ώπαγθίζηξσζε ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ απφ
ηηο θπβεξλήζεηο
246
Κεληξναξηζηεξή ΢ελεξγαζία γηα Πξννδεπηηθή Αηαθπβέξλεζε
Αηαθχξεμε 159 πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζπγθξνηνχλ Βπηηξνπή
Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Κεληξναξηζηεξά
aeka.gr, 08/12/2003
Αίλεηαη ζήκεξα ζηε δεκνζηφηεηα δηαθήξπμε κε ππνγξαθέο 159 πξνζσπηθνηήησλ πνπ
ζπγθξνηνχλ Βπηηξνπή Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Κεληξναξηζηεξά. Δ δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο θαη ησλ ππνγξαθψλ απνηειεί ηελ πξψηε, ελαξθηήξηα θάζε ηεο
πξσηνβνπιίαο, ε νπνία παξακέλεη αλνηρηή γηα ηε ζπκκεηνρή φζσλ
ελδηαθέξνληαη................
΋ζνη ππνγξάθνπκε απηφ ην θείκελν επηδηψθνπκε κία λέα ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο
ηεο Κεληξναξηζηεξάο. Ώπεπζχλνπκε έθθιεζε ζε δπλάκεηο, θηλήζεηο θαη πξφζσπα πνπ
θηλνχληαη ζην ρψξν ηνπ πξννδεπηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζνζηαιηζκνχ,
ηνπ επξσπατθνχ κεηαξξπζκηζκνχ, ηεο νηθνινγηθήο δξάζεο θαη ηεο αληηεζληθηζηηθήο
θηλεηνπνίεζεο, ζηνλ θφζκν ηνπ πνιηηηζκνχ, ζε ζηειέρε ηεο Ώπηνδηνίθεζεο, ησλ
θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Θα ζπγθξνηήζνπκε Βπηηξνπή
γηα ηελ πξνβνιή ησλ απφςεψλ καο, ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε εθδειψζεηο θαη ζα
δηαηππψζνπκε πξνηάζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζπλάληεζε θαη ηελ ζπλεξγαζία γηα
ηελ πξννδεπηηθή δηαθπβέξλεζε.
Ώζαλαζφπνπινο Παχινο δηθεγφξνο, κέινο Γξακκαηείαο ΏΒΚΏ Ώζήλα
Ώζαλαζφπνπινο Αήκνο θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ Pace Ν. Τφξθεο Ν. Τφξθε..................
Μήιιαο Δξαθιήο πνιηηηθφο επηζηήκνλαο Ώζήλα,........ Φχραο Μηράιεο αλαπιεξσηήο
πξφεδξνο ΐηνηερληθνχ Βπηκειεηεξίνπ ΏραΎαο ΏραΎα
153. Παξαζθεπάο Μηκίδεο:
Ώξρηηέθησλ;;;;;;;;;;;
154. Γηάλλεο Μίραο:
Ννκάξρεο Πεηξαηά. Βθιέρηεθε Ννκάξρεο Πεηξαηά ην 2002 θαη επαλεθιέρζεθε ην 2006.
Ή Μίραο Γηάλλεο δσγξάθνο;;;;;
Δ ζχλζεζε ησλ Σνκέσλ ηνπ ΠΏ΢ΟΚ
1. Ώλάπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο, Πνιηηηθήο Καηαλαισηψλ
247
……………….
2. Οηθνλνκίαο
…………………….
3. Ώπαζρφιεζεο Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Τγείαο
…………………………….
4. Ώπηνδηνίθεζεο, Αεκφζηαο Αηνίθεζεο θαη Αηθαηνζχλεο
Βπηθεθαιήο Βπηηξνπψλ :
α) Ώπηνδηνίθεζε,
Γηάλλεο Μίραο
β) Αεκφζηα Αηνίθεζε, ΐαζίιεο Βμαξρνο
γ) Αηθαηνζχλε, Μαξία Κπξηαθνπνχινπ
δ) Αεκφζηα Σάμε, Αεκήηξεο Καξχδεο
ε) Αηαβνχιεπζε, ΢ηαπξνχια Αήκνπ
………..
΢ΚΏΨ.gr 19/09/2007
"Κιίλαηε επ' αξηζηεξά"
Τπέξ ηεο παξακνλήο ηνπ Γηψξγνπ Παπαλδξένπ ζηελ πξνεδξία ηνπ ΠΏ΢ΟΚ ηάρζεθε
ηελ Σεηάξηε ν λνκάξρεο Πεηξαηά Γηάλλεο Μίραο.
"Σν ΠΏ΢ΟΚ έρεη πξφεδξν" δήισζε ραξαθηεξηζηηθά, πξνζζέηνληαο φηη "εθείλν πνπ
είλαη αλαγθαίν είλαη λα θαζνξίζνπκε ηηο πνιηηηθέο πνπ ε θνηλσλία κε ηελ ςήθν ηεο
έδεημε. Πξέπεη ζήκεξα, ηψξα, λα ζηξαθνχκε Ώξηζηεξά".
΢πδεηηέηαη ζηηο 11 Ώπξηιίνπ ζην ΐ‘ Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Ώζελψλ ε
κήλπζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ Πφξην Καξάο Κ. ΢ηέγγνπ ελαληίνλ ηνπ λνκαξρηαθνχ
ζπκβνχινπ Θεζζαινλίθεο Μηράιε Σξεκφπνπινπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ
΢ηζσλίαο Υαιθηδηθήο Σάζνπ Σδίκνπ θαη ΢ηέιηνπ Υαξαιακπίδε, γηα
ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ ηνπ, επεηδή ηνλ θαηήγγεηιαλ
γηα απζαηξεζίεο θαη εμαγνξά ζπλεηδήζεσλ.
Μεηαμχ απηψλ πνπ ππφγξαςαλ ην θείκελν ζπκπαξάζηαζεο είλαη θαη νη:
Daniel Con Bendit, ζπκπξφεδξνο ηνπ Βπξσπατθνχ Πξάζηλνπ Κφκκαηνο,
επξσβνπιεπηήο,...... Μίραο Γηάλλεο, Ννκάξρεο Πεηξαηά,.....
248
Ώπγή
1-4-2000
Ναη! Θα ςεθίζνπκε ΢πλαζπηζκφ!
________________________________________
....... Μίραο Γηάλλεο,\ δσγξάθνο.
155. Υάξεο Μνβζεζηάλ: ;;;;;;;;
156. Ρέλα Μφιρν:
θαζεγήηξηα ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. ζπνχδαζε επξσπατθή θαη ειιεληθή ηζηνξία ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Ηεξνπζαιήκ θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη
εθπφλεζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζην Παλεπηζηήκην Αλζξσπηζηηθψλ ΢πνπδψλ ηνπ
΢ηξαζβνχξγνπ.
Οκηιία γηα ηνπο Ββξαίνπο ηεο Μαθεδνλίαο ζην ΐπδαληηλφ Μνπζείν ΐέξνηαο
................. Οκηιήηξηα ζα είλαη ε θ. Ρέλα Μφιρν, θαζεγήηξηα ζην Πάληεην
Παλεπηζηήκην.
Σελ εθδήισζε δηνξγαλψλνπλ νη "Φίινη ηνπ ΐπδαληηλνχ Μνπζείνπ ΐέξνηαο".
΢ΕΧΝΕ΢ΜΟ΢ - Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΧΝ ΒΐΡΏΕΧΝ ΢ΣΟ ΜΏΚΒΑΟΝΕΚΟ ΓΔΣΔΜΏ
.............................
΢ε ζπλέδξην ην νπνίν δηεμήρζε εμ‘ άιινπ ζηε Θεζζαινλίθε (Ννέκβξηνο 1992), κε ζέκα ηηο
Δβξατθέο Κνηλφηεηεο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο πέληε αηψλεο, ε
εβξαία «ηζηνξηθφο» Ρέλα Μφιρν, ε νπνία κάιηζηα ηπγράλεη θαη πξφεδξνο ηεο Βηαηξείαο
Μειέηεο ηνπ... Βιιεληθνχ Ββξατζκνχ, πξνέβε ζε ςεπδείο ηζρπξηζκνχο ηεο κνξθήο, φηη ε
πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ εβξαίνη, θαηά ην 1912. Βδψ αμίδεη λα
ζεκεησζεί, φηη παξαδέρζεθε ηελ αληίδξαζε ησλ εβξαίσλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ
ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηνλ Βζληθφ Βιιεληθφ θνξκφ. ΢ην ζεκείν αθξηβψο
απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη εβξαίνη, δηα ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπο «Υξνληθά» (ηεχρνο
΢επηεκβξίνπ - Οθησβξίνπ 1992), έρνπλ πξνβάιιεη ηελ «άπνςε» ηνπ ηνπξθνεβξαίνπ
249
πεξηεγεηή Βιβηγηά Σζειεκπή φηη «...ν πξψηνο θηίζαο ηελ πφιηλ ηαχηελ (ηελ
Θεζζαινλίθεο), ήηαλ ν ΢νισκφλ!».
Καη κε πνιιά παξφκνηα ζέκαηα ησλ Βιιήλσλ Ββξαίσλ
Saturday, September 24, 2005
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
1.Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε
Bνζλία, Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε, πξνεγήζεθαλ άιιεο
(Bνχθνβαξ, Γθφξαδληε θ.η.ι.) θαζψο θαη ε πνιχρξνλε πνιηνξθία ηνπ ΢αξάγεβν πνπ
θφζηηζε 11.000 λεθξνχο. Kξνάηεο θαη …………………………
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί.
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο,…… ΢ία Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο
Ώλδξηαλφπνπινο, … Μαλψιεο ΐαζηιάθεο… Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή
Γεσξγηάδνπ,…… Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο,… Μαλψιεο
Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή, Μειίηηα Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, … Νίθνο
Αήκνπ………….. Κψζηαο Γέπνο…… Ώιέμεο Δξαθιείδεο, ……… Άλλα Καξακάλνπ,
…… Πέηξνο Κνπλαιάθεο…. Ώληψλεο Ληάθνο…… Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο
Μάλνο, ……………... Φηιίηζα Μαηδηνξίλε-Μπέλκπεξγθ, Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Νίθνο
Μεγγξέιεο, Σάθεο Μίραο,…... Δξαθιήο Μήιιαο,.... Μηράιεο Μεηζφο, Μπεξίλ Μπηζιή,
Ρέλα Μφιρν, … Νίθνο Μπίζηεο,…… Γεψξγηνο Ναθξαηδάο…… Μηράιεο
Παπαγηαλλάθεο………………………….… Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο,…….... Λεσλίδαο
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
Yπνγξαθέο θαηά ηεο απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
Yπνγξαθέο παλεπηζηεκηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηεο
απφζπξζεο ηνπ βηβιίνπ ηεο ΢η' δεκνηηθνχ
1. Ώβάλεο Γεψξγηνο, Βθπαηδεπηηθφο ΐ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο,
250
2. Ώβδειά Έθε, Καζεγήηξηα ΢χγρξνλεο Εζηνξίαο, Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο
3. Ώβέζηαο ΢ηέιηνο, εθπαηδεπηηθφο
.....
219. Μαηζαίνπ Άλλα, Βπίθνπξε θαζεγήηξηα, Σκήκα Εζηνξίαο, Ώξραηνινγίαο θαη
Κνηλσληθήο Ώλζξσπνινγίαο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο......
223. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, Σκήκα Αηεζλψλ θαη Βπξσπατθψλ Οηθνλνκηθψλ ΢πνπδψλ,
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ
........................................
240. Μφιρν Ρέλα,
Παλεπηζηήκην
Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο θαη Εζηνξίαο, Πάληεην
..................................
445. Υξπζνζηνκίδεο Κσλζηαληίλνο, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
446. Φεκίηεο Μηράιεο, Eπίθνπξνο Kαζεγεηήο, Σκήκα Κνηλσληνινγίαο, Παλεπηζηήκην
Ώηγαίνπ
447. Φχιια Βξαζκία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
448. Χξαηνπνχινπ Ώζαλαζία, Βθπαηδεπηηθφο Ώ/ ζκηαο Βθπαίδεπζεο
449. Botsi Elena, Dr., Soziologie - Universität Konstanz
450. Groutsis Dimitria, Lecturer, Faculty of Economics and Business, NSW Australia
451. Van Dyck Karen, Program in Hellenic Studies, Classics Department, Columbia
University
452. Doukas A. Kimon., Καζεγεηήο, Program in Hellenic Studies, Classics Department,
Columbia University
Riki van Boeschoten Γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο αθαδεκατθήο
ειεπζεξίαο
Με ην θείκελν απηφ ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηε ζπκπαξάζηαζή καο ζηελ Riki van
Boeschoten, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα αλζξσπνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,
αιιά θαη λα θαηαδηθάζνπκε νξηζκέλα θαηλφκελα θαη πξαθηηθέο.
Δ Riki van Boeschoten, ην δηάζηεκα απηφ είλαη ππφηξνθνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Βιιεληθψλ ΢πνπδψλ ζην Παλεπηζηήκην Princeton. ΢ην πιαίζην ηνπ θχθινπ δηαιέμεσλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο είρε θιεζεί λα κηιήζεη καδί κε ηνλ Ώκεξηθαλφ θαζεγεηή Loring
Danforth, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλά ηνπο πνπ αθνξά ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ησλ παηδηψλ
251
ζηηο ρψξεο ηεο Ώ. Βπξψπεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Βκθπιίνπ. Σν ζέκα ηεο αλαθνίλσζεο
πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε απφ νξηζκέλεο νξγαλψζεηο θαη άηνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ ειιεληθή νκνγέλεηα ησλ ΔΠΏ νη νπνίνη αθνχ αξρηθά πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο λα
αλαβάινπλ ηε δηάιεμε, ζηε ζπλέρεηα έζεζαλ ηε Riki van Boeschoten ζην ζηφραζηξν
δεκνζηεπκάησλ ζηνλ ηχπν θαη δηαδίθηπν θαη, ηέινο, επηρείξεζαλ λα παξέκβνπλ ζην έξγν
ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηελ Βιιάδα.
Καηαδηθάδνπκε ηέηνηα θαηλφκελα θαη πξαθηηθέο πνπ βάινπλ θαηά ηνπ έξγνπ ελφο
έγθξηηνπ θαη κε δηεζλή αλαγλψξηζε κέινπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη πνπ
ππνλνκεχνπλ ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη ηελ απξφζθνπηε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα επηδηψθνληαο λα ππαγνξεχζνπλ ηη θαη πψο ζα πξέπεη λα κειεηάηαη, κε
πνην ζθνπφ θαη απφ πνηνπο.
Ώβδειά Έθε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ώγαζνπνχινπ Βιέλε, ΏΠΘ Ώγγειφπνπινο
Γηψξγνο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Ώγξηαληψλε Υξηζηίλα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο,
Ώζαλαζίνπ Ώζελά, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Ώτδίλεο Ώζαλάζηνο, Ώ.Π.Θ,. Ώιβαλφο
Ραυκφλδνο, ΏΠΘ Ώλαγλσζηνπνχινπ Καίηε, Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, Πάληεην
Παλεπηζηήκην, Ώλαληάδεο Γξεγφξεο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Ώλησλίνπ Γηψξγνο,
Βπξσπατθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην, Ώπνζηνιίδνπ ΐελεηία, ΏΠΘ, Ώζδξαράο
΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Ώζπξάθε Γαβξηέιια, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ώρείκαζηνο Μχξσλ,
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ΐαιαηζνχ Αέζπνηλα, ηζηνξηθφο, ΐαιιηαληάηνο Γξεγφξεο, Β΢ΠΒ,
ΐεληνχξα Λίλα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ΐφγιε Βιπίδα, ηζηνξηθφο, ΐφγιε Εσάλλα,
Ώ΢ΚΕ ΐφγιεο Πνιπκέξεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ΐνζθφπνπινο Παχινο, αξρ.
Μεραληθφο, ΐνπηπξά Έθε, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Γαβξφγινπ Κψζηαο,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Γαδή Έθε, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο,
Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Γθάιιαλη Σφκαο, Παλεπηζηήκην Γηνξθ, Γθξέηζηθνπ Ώίγιε, ΢ΒΠ
ζην Βιιεληθφ Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Γξφιιηνο Γηψξγνο, Ώ.Π.Θ. Αεκεηξάο
Παλαγηψηεο, Βιιεληθφ Παξαηεξεηήξην ηνπ Βιζίλθη, Αεκεηξφπνπινο Αεκήηξεο,
ηζηνξηθφο, Αηάιια Άληα, Εζηνξηθφ Ώξρείν Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Ανξδαλάο ΢ηξάηνο,
ΏΠΘ Αψδνο Αεκνζζέλεο, ΏΠΘ Βιεθάληεο Άγγεινο, εθδφηεο πεξ. "Ο Πνιίηεο",
Βμεξηδφγινπ Υάξεο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Γεκνχξ Πεξαρηά Έξηθα, ηδ. Τπάιιεινο
Εαηξίδεο Ο. Γηάλλεο, Παλεπηζηήκην Κνλλέθηηθαη Ενξδαλίδνπ Πνιίλα, Ώ΢ΚΕ, Εσαλλίδνπ
Ώιέθα, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Εσαλλίδνπ Βιέλε, ηζηνξηθφο, Καβάια Μαξία,
ηζηνξηθφο, Καδάθνο Άξεο, Ώ.Π.Θ. Καθνιχξεο Μάθεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ,
Καθνπξηψηεο ΢πχξνο, δεκνζηνγξάθνο
Κακηζίδνπ Εθηγέλεηα, ΏΠΘ, Κάπνιια Άληα, Ώ΢ΚΕ, Καξαγηαλλαθίδεο Νίθνο, ΓΏΚ
Καβάιαο, Καξακαλσιάθεο ΐαγγέιεο, Ώ΢ΚΕ, Κερξηψηεο ΐαγγέιεο, Παλεπηζηήκην
ΐνζπφξνπ, Κνγθίδνπ Αήκεηξα, Ώ.Π.Θ., Κνέλ Γαλ Κνηιηάξε Ώγγειηθή, Ώ.Π.Θ.,
Κφθθηλνο Γηψξγνο, Παλεπηζηήκην Ώηγαίνπ, Κνλφξηαο Παξαζθεπάο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο, Κνξλέηεο Κψζηαο, Βπξσπατθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ελζηηηνχην, Κνπκαξάο
Παλαγηψηεο, Ώ.Π.Θ., Κνπκαξίδεο Γηψξγνο Κνπζνπξήο Αεκήηξεο, EHESS, Κφθηε
Αήκεηξα, Κξέηζε Γεσξγία, Βιεχζεξν Παλεπηζηήκην ΐεξνιίλνπ, Κσζηνπνχινπ
Διέθηξα, Παλεπηζηήκην ΐνζπφξνπ, Κσζηνχιε Σξηαληαθπιιηά, Ώ.Π.Θ., ΛαΎνπ ΢νθία,
Παλεπηζηήκην Ενλίνπ, Λαιηψηνπ Εσάλλα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Λακπνξνπνχινπ
Αήκεηξα, Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Λαθαδάλε Αψξα, αλζξσπνιφγνο, Ληάθνο Ώληψλεο,
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, Ληάκπαο Ώλαζηάζηνο, Ώ.Π.Θ, Ληάξνπ Βιέλε, Κνιέγην
252
Μπίξθκπεθ, Μαξαληδίδεο Νίθνο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Μαξγαξίηεο Γηψξγνο,
ΏΠΘ Μαηζαίνπ Άλλα, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Μεηαθίδνπ Υξηζηνδνχια, Ώ.Π.Θ.,
Μφιρν Ρέλα, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Μπαθαιάθε Ώιεμάλδξα, ΏΠΘ
Μπαθνχλεο Γηάλλεο, ΢ΒΠ ζην Βιιεληθφ Ώλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Μπελβελίζηε Ρίθα,
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Μπηιάιεο Μήηζνο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Μπφηζε
Έιελα, Παλεπηζηήκην Κνλζηάληο, Μπνπξλάδνο ΢ηξαηήο, δηνξζσηήο, Μπξνχζθνπ Ώίγιε,
Ώκεξηθάληθν Κνιέγην Θεζ/λίθεο, Ναθξαηδάο Γεψξγηνο, Νηξελνγηάλλε Βιέλε, Ώ.Π.Θ.,
Παπαγαξνπθάιε Έιελε, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Παπαγεσξγίνπ ΢ηέθαλνο, Πάληεην
Παλεπηζηήκην, Παπαδάρνο Κψζηαο, ΏΠΘ, Παπαειία Πελειφπε, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο, Παπαζαλαζίνπ Εσάλλα, ΒΚΚΒ, Παπαζενδψξνπ Γηάλλεο, Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο, Παπαληθνιάηνπ Ναπζηθά, Παπαζηάκθνπ ΢νθία, ηζηνξηθφο, Παζραιίδεο
Γξεγφξεο, ΏΠΘ, Παζραινχδε Βιέλε, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Παπιίδεο Πεξηθιήο,
Ώ.Π.Θ., Πεζκαδφγινπ ΢ηέθαλνο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Πνιέκε Πφπε, Ώ΢ΚΕ, Ρφξε
Λακπξηλή, Παλεπηζηήκην Παξηζηνχ Ε, ΢αθειιαξφπνπινο Σάζνο, Ώ΢ΚΕ, ΢έξνγινπ Φαλή,
Ώ.Π.Θ. ΢εθεξηάδεο ΢εξαθείκ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, ΢ηδέξεο Ώλδξέαο, Γελλάδεηνο
ΐηβιηνζήθε, ΢ηκπή Εαθψβ, ζπγγξαθέαο, ΢θνπηέξε-Αηδαζθάινπ Βιεσλφξα, ΏΠΘ,
΢πειησηνπνχινπ Μαξία, Ώθαδεκία Ώζελψλ, ΢ηάζεο Παλαγηψηεο, Παλεπηζηήκην
Κξήηεο, ΢ηακαηφπνπινο Αεκήηξεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ΢ηάκνπ Γεψξγηνο,
ΏΠΘ, ΢ηπιηαλνχ Άξεο, ΏΠΘ, Σδήθαο Υξήζηνο, Ώ.Π.Θ., Σξέζζνπ Βπαγγειία, Ώ.Π.Θ.,
Σξηαξίδεο Θαλάζεο, ζπγγξαθέαο, Σξνπκπέηα ΢εβαζηή, Βιεχζεξν Παλεπηζηήκην
ΐεξνιίλνπ, Σζηάθαινο Γηψξγνο, Ώ.Π.Θ. Φνπξλαξάθε Βιέλε, Παλεπηζηήκην Κξήηεο,
Υαξάκεο Κψζηαο, Παλεπηζηήκην Έζζεμ, Υνληνιίδνπ Βιέλε, ΏΠΘ, Υξηζηνδνχινπ
Ώγγειηθή, Ώ΢ΚΕ, Φηκνχιε ΐάζσ, Ώ΢ΚΕ.
(ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ. : ΚΤΡΕΧ΢ Δ ΓΝΧ΢ΣΔ ΟΜΏΑΏ)
Δ εθινγηθή επηηξνπή ηνπ "΢πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Ώξηζηεξάο"
Δκ/λία θαηαρψξεζεο : 05/02/2004 00:00:57 Δ Ώπγή
Ώβξακνπνχινπ, ΐάζσ, δσγξάθνο
Ώζαλαζάθνο, Νίθνο, αληηζηαζηαθφο
Ώζαλαζίνπ, Θαλάζεο, ζηέιερνο Ώξηζηεξάο
Ώιαβάλνο, Ώιέθνο, επξσβνπιεπηήο
..............................................
Μφιρν , Ρέλα, Πάληεην Παλεπηζηήκην,
............................................
253
ΏΤΓΔ
4-12-2005
Parousiasi vivliou Margariti gia Evraious (kai Tsamides) apo Rena
M
Ρέλα Μφιρν
Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Αλεπηζχκεηνη ζπκπαηξηψηεο. ΢ηνηρεία γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ
κεηνλνηήησλ ηεο Διιάδαο. Δβξαίνη, Σζάκεδεο, Βηβιηφξακα, Αζήλα, 2005, 224 ζειίδεο.
Σν έξγν απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ Ββξαίσλ
θαη κηα αθφκε ησλ Σζάκεδσλ, κε άιινζη ηελ ππφ αίξεζηλ ειιεληθφηεηά ησλ. Καζψο δελ
έρσ αζρνιεζεί κε ηνπο Σζάκεδεο πέξα απφ ην φηη ζην ζρνιείν δηδάρηεθα ηνλ ηζάκηθν
σο ειιεληθφ ρνξφ, ζα πεξηνξηζηψ ζην ηκήκα ηνπ βηβιίνπ πνπ εζηηάδεη ζηνλ ξφιν ησλ
ρξηζηηαλψλ πνιηηψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ ηνπο νξγάλσλ ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ ειιεληθνχ
εβξατζκνχ, ζηα 120 ρξφληα ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.....
Λνγηθά είλαη αδχλαηνλ νη 31 αλζνχζεο εβξατθέο θνηλφηεηεο θαηά ηελ ειιεληθή
επαλάζηαζε λα πεξηνξίζζεθαλ ζε 8 εκβξπαθψλ δηαζηάζεσλ θνηλφηεηεο σο ηελ
απειεπζέξσζε ρσξίο ηελ ζπλεξγία ηεο ειιεληθήο πιεπξάο. Δ ππφζεζε απηή νδεγεί ηνλ
δίθαηα θαηαμησκέλν ηζηνξηθφ λα απνκπζνπνηήζεη ηελ επίζεκε εθδνρή αλαηξέπνληαο έλα
αθφκε ηακπνχ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη θνηλσλίαο πνπ απνδίδνπλ επζχλεο κφλν ζηνπο
Ναδί θαη ηνπο Ββξαίνπο.....
ΟΛΟ ΣΟ ΏΠΏΡΏΑΒΚΣΟ ΏΡΘΡΟ ΢ΣΔ Α/Ν΢Δ:
http://groups.yahoo.com/group/greekhr/message/5382
157. Μάθεο Μνζρνλάο:
επίθνπξνο θαζεγεηήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην.;;;;;;
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο...
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
254
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 261) Μακαιάθε Ώπγή, ΐηνιφγνο, 266)
Μαξγαξίηεο Θφδσξνο, πνι. Βπηζηήκσλ.... 271) Μαξθέηνο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, ΏΠΘ .......
277) Μαηζαίνπ 'Ώλλα, ηζηνξηθφο, ΐφινο 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,... 287)
Μνζρνλάο Γεξάζηκνο, παλ/θφο, Πάληεην....303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,...
391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,... 452)
΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,... 512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο,
δεκνζηνγξάθνο,... 524) Φηκνχιε ΐάζσ,...
ΚΒΝΣΡΟ ΠΟΛΕΣΕΚΩΝ ΒΡΒΤΝΩΝ
EΠΕ΢ΣΔΜΟΝΕΚΟ ΢ΤΝΒΑΡΕΟ
Ο Ώληφλην Γθξάκζη ζηηο ζεκεξηλέο Κνηλσληθέο Βπηζηήκεο θαη ηε Θεσξία
Παξαζθεπή 30 Ννεκβξίνπ θαη ΢άββαην 1 Αεθεκβξίνπ 2007
Ώκζηζέαηξν ΢άθε Καξάγησξγα Πάληεην Παλεπηζηήκην, Λ. ΢πγγξνχ 136, Ώζήλα
Πξφγξακκα εξγαζηψλ
...................................
΢πκκεηέρνληεο
Μαλφιεο Ώγγειίδεο: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Γξεγφξεο Ώλαληάδεο: Πάληεην
Παλεπηζηήκην, Γηάλλεο ΐνχιγαξεο: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Έθε Γαδή: Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο , ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Νάγηα Γηαλλαθίηζα:
Φηιφινγνο, ππνςήθηα δηδάθησξ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Γηψξγνο Γηαλλαθφπνπινο:
Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο , Μπξζίλε Γνξκπά: Βιιεληθφ Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην , Θαλάζεο
Κακπαγηάλλεο: Πνιηηηθφο Βπηζηήκνλαο , Μαξίλα Kφληε: Κνηλσληνιφγνο ηεο
εθπαίδεπζεο, Oιίβηα Κπξηαθίδνπ: Παλ/κην Ώηγαίνπ, Κσζηφπνπινο Κσλζηαληίλνο:
Τπνςήθηνο Αηδάθησξ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Λνπδνβίθνο Κσηζνλφπνπινο:
Τπνςήθηνο Αηδάθησξ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Εσάλλα Λαιηψηνπ: Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο , Βιέλε Λάινπ: Εζηνξηθφο , Ώληψλεο Ληάθνο: Β.Κ. Παλεπηζηήκην Ώζελψλ ,
255
Μηράιεο Π. Λπκπεξάηνο: Αξ Εζηνξίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, ΐαζίιεο Μαγθιάξαο:
Βιιεληθφ Ώλνηρηφ Παλεπηζηήκην, ΢πχξνο Μαθξήο: Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ,
΢πχξνο Μαξθέηνο, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Γεξάζηκνο
Μνζρνλάο: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Παληειήο Μπαζάθνο: Πάληεην Παλεπηζηήκην,
Eπαγγειή Ώξ. Νηάηζε: Πνιηηηζκηθή αλζξσπνιφγνο, Γ. Παγνπιάηνο, Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην Ώζελψλ , ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Γηάλλεο
Παπαζενδψξνπ: Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ , Παλαγηψηεο Πνχινο: Ώλσηάηε ΢ρνιή
Καιψλ Σερλψλ, Άιθεο Ρήγνο: Πάληεην Παλεπηζηήκην, Ώιέμαλδξνο ΢αθειιαξίνπ:
Τπνςήθηνο δηδάθησξ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Μαξηιέλα ΢εκίηε: Παλεπηζηήκην
Πεηξαηά , Ώζαλάζηνο Σζαθίξεο: Αξ. Πνιηηηθήο Βπηζηήκεο, Β.Κ. Παλεπηζηήκην Ώζελψλ,
Μαξία Σδεβειέθνπ: Γισζζνιφγνο, Αηεπζχληξηα Βξεπλψλ, Ελζηηηνχην Βπεμεξγαζίαο ηνπ
Λφγνπ.
ΟΠΒΚ ( ΋κηινο Πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ Βθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο)
17.01.08 . Μεζαία ζηξψκαηα: θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο θαη πνιηηηθά
δηιήκκαηα
Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο, φρη κφλν ζηελ Βιιάδα, αιιά θαη ζηελ Βπξψπε, ζπλδένληαη κε ηηο
νξαηέο πιένλ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ. Δ θαηάθηεζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, επίδηθν αλάκεζα ζηηο κεγάιεο πνιηηηθέο
παξαηάμεηο, έρεη κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθφ γξίθν. Σα δεηήκαηα απηά πξνζέγγηζε ν
ΟΠΒΚ ζηελ εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ηελ Σξίηε 15 Εαλνπαξίνπ 2008 ζην Ώκθηζέαηξν
"Εσάλλεο Αξαθφπνπινο" κε ζέκα: "Μεζαία ζηξψκαηα: θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο θαη
πνιηηηθά δηιήκκαηα". ΢ηελ εθδήισζε κίιεζαλ νη
Γεξάζηκνο Μνζρνλάο
(Πάληεην Παλεπηζηήκην), ν Διίαο Νηθνιαθφπνπινο (Παλεπηζηήκην Ώζελψλ), ν
Γηψξγνο Παγνπιάηνο (Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ) θαη ν δεκνζηνγξάθνο Σάθεο
Κακπχιεο ν νπνίνο αλέιαβε θαη ηνλ ζπληνληζκφ.
ΠΏ.΢Ο.Κ. ΢ΤΝΒΑΡΕΟ
.................................
ΚΒΝΣΡΕΚΔ΢ ΜΏΚΒΑΟΝΕΏ΢
Ώ ΘΒ΢΢ΏΛΟΝΕΚΔ΢
.............................
ΓΒΡΏ΢ΕΜΟ΢
ΜΟ΢ΥΟΝΏ΢
256
158. Νίθνο Μνπδέιεο:
Οκφηηκνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο ζην London School of Economics –
Πξφεδξνο ηεο ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ΢ .
Aξζξνγξαθεί ηαθηηθά ζηελ εθεκεξίδα "Σν Κπξηαθάηηθν ΐήκα".
Βίλαη ζχδπγνο ηεο επίζεο θαλαηηθήο ππεξ ηνπ ζρεδίνπ Ώλάλ, Θάιεηαο Αξαγψλα,
βνπιεπηνχ επηθξαηείαο ηνπ ΠΏ΢ΟΚ (ππέγξαςε επίζεο ην παξφλ θείκελν γηα ην ζρέδην
ΏΝΏΝ )
Μέιε Αηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ Έλσζεο Πνιηηψλ γηα ηελ
ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ
Πξνεδξείν Α΢ : Νίθνο Μνπδέιεο Πξφεδξνο, Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο Ώ/πξφεδξνο,
Νίηα Κπξηαθνπνχινπ Γ. Γξακκαηέαο , ΐίθησξ Παπαδήζεο Β. Γξακκαηέαο Μέιε :
Πσιίλα Λάκςα, Φισξίθα Κπξηαθνπνχινπ, Λίλα Παπαδνπνχινπ, Κψζηαο ΢πειηψηεο,
Γηάλλεο Μίρνο.
΢πληαθηηθή Βπηηξνπή : Πεξηθιήο ΐαζηιφπνπινο, Ώ.Α. Παπαγηαλλίδεο, Θάλνο ΐεξέκεο,
Πσιίλα Λάκςα, Ώληψλεο Μαθξπδεκήηξεο, Νίθνο Μνπδέιεο, ΢πήιηνο
Παπαζπειηφπνπινο, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Αεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο, Λνπθάο
Σζνχθαιεο, Κψζηαο ΢πειηψηεο, Κψζηαο Γέπνο, Ναηάζζα Λαδνπνχινπ .
΢ΚΟΠΟ I ΣΔ΢ ΠΏΡΒΜΐΏ΢Δ΢
Ο βαζηθφο ηεο ζθνπφο, φπσο θαηαγξάθεηαη θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη ε πξνψζεζε
ηεο ηζρπξήο Κνηλσλίαο Πνιηηψλ ζηελ Βιιάδα, ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ
εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο Έλσζεο είλαη ε «ελδπλάκσζε ηνπ πνιίηε» ζε κηα πξννδεπηηθή
θνηλσλία ηεο Γλψζεο γηα φινπο. Ώπφ ην 1999 ε Έλσζε Πνιηηψλ γηα ηελ Παξέκβαζε
απνθηά ραξαθηεξηζηηθά δηαδηθηπαθνχ ζσκαηείνπ πνιηηηθήο ζθέςεο πνπ δξα
παξεκβαηηθά ζηνλ ίδην ρψξν..
Δ ΒΠΕ΢ΣΔΜΔ ΚΏΕ ΚΟΕΝΧΝΕΏ
Κπθινθνξεί ηελ Άλνημε θαη ην Φζηλφπσξν.
Βπηζηεκνληθφ ΢πκβνχιην
257
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, ΢ηέιηνο ΐηξβηδάθεο, Πέηξνο Γέκηνο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ,
Ώζαλάζηνο Γθφηνβνο, Νίθνο Αεκεξηδήο, Μπξηψ Αξαγψλα-Μνλάρνπ, Πεξζεθφλε Γέξε,
Πάλνο Καδάθνο, Διίαο Καηζνχιεο, Θάλνο Λίπνβαηο, Νίθνο Μαξαληδίδεο, Γξεγφξεο
Μνιχβαο, Νίθνο Μνπδέιεο, Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Υξήζηνο Ρνδάθεο, Πελειφπε
Φνπληεδάθε, ΢ηέιηνο Υησηάθεο.
159. Νηθφιαο Μνπζζηφπνπινο:
Καζεγεηήο Ν. Μνπζζηφπνπινο,Θεζζαινλίθε;;;
160. ΢ηέθαλνο Μπαγεψξγνο:
΢ρνιή Καιψλ Σερλψλ
Νέα πνιηηηθή γξακκαηεία ΢ΤΡΕΓΏ 24/02/2008
Ο Ν. Υνπληήο επαλεμειέγε γξακκαηέαο ηνπ ΢ΤΝ γηα δεχηεξε ζπλερή ζεηεία, απφ ηελ
θεληξηθή πνιηηηθή επηηξνπή ηνπ θφκκαηνο θαηά ηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζή ηεο. Καηά ηελ
ςεθνθνξία ν θ. Υνπληήο ζπγθέληξσζε 88 ςήθνπο ελψ ππήξμαλ 37 ιεπθά
Βπίζεο εμειέγε ε λέα πνιηηηθή γξακκαηεία ηνπ θφκκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ 15
κέιε.Σα κέιε ηεο ΠΓ πνπ εθιέρζεθαλ είλαη νη: Ώπνζηφινπ ΐαγγέιεο, Ώλδξέαο
Καξίηδεο, Σάζνο Κνξνλάθεο, Παλαγηψηεο Λαθαδάλεο, ΢ηάζεο Λενπηζάθνο, ΢πχξνο
Λπθνχδεο, Θφδσξνο Μαξγαξίηεο, Κψζηαο Μαξκαηάθεο, ΢ηέθαλνο
Μπαγεψξγνο, Γηάλλεο Μπαιάθαο, ΢φθε Παπαδνγηάλλε, Μηράιεο ΢ακπαηαθάθεο,
Αεκήηξεο ΢ηξαηνχιεο, Βπθιείδεο Σζαθνιψηνο, Ώιέθνο Φιακπνπξάξεο.
524 δηαλννχκελνη ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο
02-2005
20-
Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ν δεκφζηνο βίνο ζπγθινλίδεηαη θαη ε ρψξα καο εθηίζεηαη εθ λένπ
δηεζλψο απφ ηηο απνθαιχςεηο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο, βαζηάο ζήςεο θαη δηαθζνξάο ζε
ζεκαληηθνχο ζεζκνχο ηεο θαη θπξίσο ζηελ θνξπθή ηεο εθθιεζίαο ηεο Βιιάδνο. ………..
Βίλαη ζεκειηψδεο δήηεκα δεκνθξαηίαο
Aγγειίδεο Μαλφιεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 3) Ώγγειφπνπινο Γηψξγνο, Παλ/κην
Μαθεδνλίαο,... 12) Ώλαγλσζηνπνχινπ ΢ία, ηζηνξηθφο 13) Ώλαληάδεο Γξεγφξεο,
πνιηηεηνιφγνο,... 39) ΐεληνχξα Λίλα, παλ/θφο 40) ΐηξβηδάθεο ΢ηέιηνο, παλ/θφο,... 45)
ΐνχιγαξεο Γηάλλεο, παλ/θφο, Πάληεην,... 52) Γαδή Έθε, ηζηνξηθφο,... 55) Γαιαλάθε Ρέα,
ζπγγξαθέαο,... 66) Γηαλληηζηψηεο Γηάλλεο, ηζηνξηθφο,... 68) Γηαλνπιφπνπινο Γηάλεο,
παλ/θφο Πάληεην,... 88) Αειβεξνχδε Ρέα, γισζζνιφγνο,... 112) Βιεθάληεο 'Ώγγεινο,
258
εθδφηεο «Πνιίηε»,... 113) Βκπεηξίθνο Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο,... 134) Δξαθιείδεο Ώιέμεο,
παλ/θφο, Πάληεηνλ... 173) Καξάβαο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, Παλ.Ώηγαίνπ,... 193) Κερξηψηεο
Κ.ΐαγγέιεο, ηζηνξηθφο, Παλ/κην ΐνζπφξνπ ,. 202) Κφκεο Κψζηαο, ηζηνξηθφο,
Γηάλλελα.... 210) Κνχβειαο Διίαο, παλ/θφο, Πάηξα .... 229) Κσλζηαληαθφπνπινο
΢ηαχξνο, παλ/θφο, Πάληεην ... 233) Λακπξηαλίδεο Λφεο, ΏΠΘ... 236) Λάκςα Πσιίλα,
πνιηηηθφο επηζηήκσλ 244) Ληάθνο Ώληψλεο, παλ/θφο, ηζηνξηθφο,... 251) Λίπνβαηο Θάλνο,
παλ/θφο, Πάληεην 252) Λνχβε Λίλα, παλ/θφο 261) Μακαιάθε Ώπγή, ΐηνιφγνο, 266)
Μαξγαξίηεο Θφδσξνο, πνι. Βπηζηήκσλ.... 271) Μαξθέηνο ΢πχξνο, ηζηνξηθφο, ΏΠΘ .......
277) Μαηζαίνπ 'Ώλλα, ηζηνξηθφο, ΐφινο 278. Μαηζαγγάλεο Μάλνο, παλ/θφο,... 291)
Μπαγεψξγνο ΢ηέθαλνο, ΢ρ. Καιψλ Σερλψλ 303) Μπίζηεο Νίθνο, λνκηθφο,...
391) Πνπιίδνπ Υξηζηίλα, δεκνζηνγξάθνο,... 399) Ρεπνχζε Μαξία, ΏΠΘ,.. 452)
΢σκεξίηεο Ρηράξδνο, δεκνζηνγξάθνο ,...512) Υαηδεπξνδξνκίδεο Λεσλίδαο,
δεκνζηνγξάθνο,.524) Φηκνχιεΐάζσ,...
Βnet Φχιιν Αεπηέξαο 25 - 02 – 2008
Με ηξία κέιε ηεο λεφηεξεο γεληάο, ζηνλ απφερν ηεο εθινγήο Σζίπξα, ζηειερψλεηαη ε
15κειήο πιένλ Πνιηηηθή Γξακκαηεία ηνπ ΢πλαζπηζκνχ. Γξακκαηέαο παξεκέλεη ν Νίθνο
Υνπληήο
Σα ηξία λέα κέιε είλαη νη Ώλδξέαο Καξίηδεο, Σάζνο Κνξσλάθεο θαη Κψζηαο
Μαξκαηάθεο. Βμειέγεζαλ, επίζεο, νη Ώπνζηφινπ ΐαγγέιεο, Λαθαδάλεο Παλαγηψηεο,
Λενπηζάθνο ΢ηάζεο, Λπθνχδεο ΢πχξνο, Μαξγαξίηεο Θφδσξνο, Μπαγεψξγνο
΢ηέθαλνο, Μπαιάθαο Γηάλλεο, Παπαδνγηάλλε ΢φθε, ΢ακπαηαθάθεο Μηράιεο,
΢ηξαηνχιεο Αεκήηξεο, Σζαθαιψηνο Βπθιείδεο θαη Φιακπνπξάξεο Ώιέθνο. Αελ
εμειέγε ν Α. Υαηδεζσθξάηεο θαη δελ είραλ ζέζεη ππνςεθηφηεηα νη Ν. ΐνχηζεο θαη Γ.
Σφιηνο.
΢΢ΤΝ: Δ επφκελε κέξα - Σζίπξαο Vs Κνπβέιεο
Βπίζεο, κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ Φ. Κνπβέιε ήηαλ ηα κέιε ηεο Πνιηηηθήο
Γξακκαηείαο Γηάλλεο Μπαιάθαο, Θφδσξνο Μαξγαξίηεο, Αεκήηξεο Υαηδεζσθξάηεο
θαη Μηράιεο ΢ακπαηαθάθεο, ν ππνςήθηνο λνκάξρεο Ώζελψλ ΢πχξνο Λπθνχδεο, θαη ηα
ζηειέρε ηεο «πηέξπγαο» ΢ηέθαλνο
Μπαγεψξγνο θαη Άγγεινο Μαληαδάθεο.
Να ζεκεησζεί φηη ππέξ ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ εθπξνζψπνπ ηάρζεθε
θαη ην ηζηνξηθφ ζηέιερνο ηεο Ώξηζηεξάο θαη ηνπ θφκκαηνο Λεσλίδαο Κχξθνο, ν νπνίνο
θαηά ηε πξνζπλεδξηαθή πεξίνδν δελ έθξπςε ηε δπζθνξία ηνπ γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν απνρψξεζε ν Ώιέθνο Ώιαβάλνο απφ ηελ πξνεδξία ηνπ θφκκαηνο θαη
δξνκνινγήζεθε ε δηαδηθαζία δηαδνρήο.
259
΢πγθξνηήζεθε ε Ώλαλεσηηθή Πηέξπγα ηνπ ΢ΤΝ.
Ώπφ ηελ πξψηε Παλειιαδηθή ΢πλδηάζθεςε ηεο 'Ώ.Π.'
ΟΜΕΛΔΣΒ΢
΢η. Μπαγεψξγνο, Φψηεο Κνπβέιεο, ΢πχξνο Λνπθνχδεο, Θφδσξνο Μαξγαξίηεο,
Γηάλλεο Μπαιάθαο, ΢νχια Παλαξέηνπ, Αεκήηξεο Παπαδεκνχιεο, Μηράιεο
΢ακπαηαθάθεο, Αεκήηξεο Υαηδεζσθξάηεο
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Οη πεξηζζφηεξνη γλσζηνί ΏΝΏΝΕ΢ΣΒ΢, ππνζηεξηθηέ ηνπ
΢ρεδίνπ Ώλάλ)
161. Γεξάζηκνο Μπαιανχξαο:
Απφθνηηνο ηεο Α΢ΟΔΔ κε κεηαπηπρηαθά ζην Λνλδίλν. Οηθνλνκνιφγνο ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδαο. Γηθάζηεθε ζηε γλσζηή «Γίθε ησλ 11». Έρεη έληνλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.
Εδξπηηθφ κέινο ηνπ Βι. Κνηλσληθνχ Φφξνπκ, ηνπ Αηθηχνπ Τπνζηήξημεο Μεηαλαζηψλ
θαη απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ Οηθ. Βπηκειεηεξίνπ εθιέγεηαη ζπλερψο ζηε Αηνίθεζή ηνπ.
΢ηέιερνο ηνπ «Ρήγα Φεξαίνπ», ηνπ ΚΚΒ Βζ., ηεο ΏΚΟΏ.
ΜΒΛΟ΢ ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΡΒΕΟΤ ΣΟΤ ΢ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΧΝ ΒΡΓΏΓΟΜΒΝΧΝ ΢ΣΔΝ
ΣΡΏΠΒΓΏ ΣΔ΢ ΒΛΛΏΑΟ΢
13.09.07 19 Νενζκπξληνί – λενζκπξληέο, δηθνί καο άλζξσπνη, θίινη,
γείηνλεο ή απινί γλσζηνί θαηεβαίλνπλ σο ππνςήθηνη βνπιεπηέο
δηαθφξσλ θνκκάησλ ζ‘ απηέο ηηο εζληθέο εθινγέο.
Σν site καο ζαο ηνπο παξνπζηάδεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ηνπο εχρεηαη θάζε επηηπρία:
........... 10. Μπαιανχξαο Γεξάζηκνο (΢ΤΡΕΓΏ ΐ‘ ΏΘΔΝΧΝ)
Σα ΜΒΛΔ ηνπ ΓΒΝΕΚΟΤ ΢ΤΜΐΟΤΛΕΟΤ ηεο Γ.΢.Β.Β.
260
1 Σξπθηάηεο Υξήζηνο...............13 Μπαιανχξαο Γεξάζηκν
Οη Κχπξηνη θαινχληαη λα επηιέμνπλ ην κέιινλ ηνπο.
Μπαιανχξαο
Μάθεο
........ Σν ζέκα απηφ νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε ζπκβηβαζκφ. ΋κσο, γηα λα κελ
μερληφκαζηε, ζε ζπκβηβαζκφ νδεγνχζε θπξίσο ε φιε ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ Κππξηαθνχ.
΢ε ηειεπηαία αλάιπζε ε Βιιάδα θαη ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά έραζαλ έλαλ πφιεκν.
Πνηέ ζηελ ηζηνξία ε δηπισκαηία δελ έρεη δψζεη παξαδείγκαηα φηη κπνξεί λα δηνξζψλεη
ή λα ζεξαπεχζεη πιήξσο ηα απνηειέζκαηα ελφο πνιέκνπ.
Πέξαλ απηνχ, φηαλ ηα ζχγρξνλα θξάηε έρνπλ κεηνςεθηθέο εζλφηεηεο νη ιχζεηο είλαη δχν.
Βίηε ε εζλνθάζαξζε, είηε ε ζπλχπαξμε κε ακνηβαίνπο ζπκβηβαζκνχο. ΢ηε δεχηεξε
πεξίπησζε ηα παξαδείγκαηα ζηελ Βπξψπε είλαη πνιιά.
Δπνκέλσο, είηε εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ πνπ ράζακε, είηε εμαηηίαο ηεο αληίιεςήο καο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, πξέπεη λα βξεζεί ζπκβηβαζκφο.
Σν ζρέδην Ώλάλ είλαη πξντφλ ελφο ηέηνηνπ ζπκβηβαζκνχ. Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είηε
αλ απηφο ν ζπκβηβαζκφο ζα νδεγήζεη ζε κηα λέα εηξεληθή ζπκβίσζε ησλ δχν
θνηλνηήησλ ή ζα δεκηνπξγήζεη λέεο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο.
Σν θιεηδί γηα ηελ απάληεζε είλαη ε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ. Αλ δελ ππήξρε ην
ζεκαληηθφηαην απηφ γεγνλφο, ηφηε ν γξάθσλ ζα είρε θαη απηφο ηηο ακθηβνιίεο ηνπ.......
Δ ηζηνξία έρεη δείμεη φηη νη κεηαβαηηθέο πεξίνδνη είλαη θφθθνο άκκνπ ζηελ πνξεία ησλ
ιαψλ. Σα γεξάθηα, εζληθηζηέο θαη παπάδεο ηξνρίδνπλ ηα λχρηα ηνπο.
Βκείο ζηελ "Βπνρή" έρνπκε ζηξακκέλα ηα κάηηα καο ζην ΏΚΒΛ. Έλα θφκκα φρη κφλν
αξηζηεξφ κε ηζηνξία, αιιά ρσξίο κηθξνπνιηηηθέο επηδηψμεηο πξνρσξά κπξνζηά,
δηδάζθνληαο θαη ηελ ειιεληθή αξηζηεξά. ΢ηηο απνθάζεηο ηνπ ΏΚΒΛ, ηνπ θφκκαηνο ησλ
ζπκάησλ ηνπ εζληθηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο ηνπ, ηνπ Σνπξθνθχπξηνπ
Καβάηδνγινπ θαη ηνπ Βιιελνθχπξηνπ Μηζαειίδε, βξίζθεηαη ην παξφλ θαη θπξίσο ην
κέιινλ ηνπ θππξηαθνχ ιανχ. Σα κέιε ηνπ, Σνπξθνθχπξηνη θαη Βιιελνθχπξηνη, νη θίινη
θαη ζχληξνθνί ηνπ ζηελ Βιιάδα θαη ζηελ Ώγγιία είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ.
162. ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο:
Γεκνζηνγξάθνο Διεπζεξνηππίαο
Call for a Greek Apology for the Srebrenica Massacre
261
1.Greek
Αέθα ρξφληα απφ ηε κεγάιε ζθαγή ηεο ΢ξεκπξέληηζα
΢πκπιεξψλνληαη ζηηο 11 Ενπιίνπ δέθα ρξφληα απφ ηε καδηθή ζθαγή 8.000 ακάρσλ ηελ
νπνία νξγάλσζαλ ζηε ΢ξεκπξέληηζα ην θαζεζηψο Mηιφζεβηηο θαη νη εγθάζεηνί ηνπ ζηε
Bνζλία, Mιάληηηο θαη Kάξαηδηηο. H ζθαγή απηή δελ ήηαλ ε κφλε, πξνεγήζεθαλ άιιεο
(Bνχθνβαξ, Γθφξαδληε θ.η.ι.) θαζψο θαη ε πνιχρξνλε πνιηνξθία ηνπ ΢αξάγεβν πνπ
θφζηηζε 11.000 λεθξνχο. Kξνάηεο θαη …………………………
ΤΠΟΓΡΏΦΟΤΝ
163 παλεπηζηεκηαθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη πνιίηεο, αλάκεζά ηνπο θαη πέληε
πνιηηηθνί. (Παξαηήξεζε: ΋ιεο νη γλσζηέο <<πξνζσπηθφηεηεο>> )
Σάζνο Ώβξαληίλεο, Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, Παχινο Ώζαλαζφπνπινο, ΢ία
Ώλαγλσζηνπνχινπ, Ώλδξέαο Ώλδξηαλφπνπινο, ΢πχξνο Ώπέξγεο, Μηράιεο Ώξηεκάθεο,
Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο, Σάζνο ΐάκβνπθαο, Αήκεηξα ΐαζηιάθε, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο,
Άξεο ΐαζηιεηάδεο, Γηψξγνο ΐεξπθάθεο, Παχινο ΐνζθφπνπινο, Βπηπρία ΐνπηπξά, ΢ίζπ
ΐσβνχ, Θεκηζηνθιήο Γάηεο, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μαξία
Γεσξγίνπ, Ήιηνο Γηαλλαθάθεο, ΋ιγα Γηαλλαθνπνχινπ, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο,
Γηψξγνο Γηαλλνπιφπνπινο, Ώξηάδλε Γθαδή, Μαλψιεο Γθαδήο, Μαίξε Γθαδή, Μειίηηα
Γθνπξηζνγηάλλε, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Νηθφιανο Αακειάθεο, Άλλα Αακηαλίδε, Παληειήο
Αακηαλνχ, ΢πχξνο Ααλέιιεο, Νίθνο Αεκεξηδήο, Παλαγηψηεο Αεκεηξάο, Κνξίλα
Αεκεηξίνπ, Πεξηθιήο Αεκεηξνιφπνπινο, Νίθνο Αήκνπ, Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο,
Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, ΢ηαχξνο
Θενδσξάθεο, Μαξηιέλα Θενδσξάθνπ, Νάζνο Θενδσξίδεο, Θσκάο Εαθψβε, Υξπζάθεο
Ενξδάλνγινπ, ΢ηαχξνο Εσαλλίδεο, ΐνχια Καινγεξή, Νίθνο Καινγεξήο, Διίαο
Καλέιιεο, Γθαζκέλη Καπιάλη, Μαξία Καπνδίζηξηα, Άθεο Καπξάλνο, Άλλα Καξακάλνπ,
Ξαλζνχια Καξαλίθα, Υάξεο Καξαλίθαο, Ώληχπαο Καξίπνγινπ, Σάθεο Καηζαξφο,
Tξηαληάθπιινο Καηζαξέιεο, Διίαο Καηζνχιεο, Εσάλλα Κεξακεηζή, Γαλ Κνέλ, Μαξία
Κφληε, Βιπίδα Κνληζάθε, Εσζήθ Κφβξαο, ΐαζίιεο Κνδσλάθεο, Κιηθ Κνπθ, Κπξηάθνο
Κνπθιάθεο, Πέηξνο Κνπλαιάθεο, Βιέλε Κνπληνχξε, Ώγγειηθή Κνπξνχλε, Μηράιεο
Κπξηαθίδεο, Ώιέθα Κπθηψηε, ΢ηαχξνο Κσζληαληαθφπνπινο, Γηάλλεο Κσλζηαληίλνπ,
΢ηκφλε Λαδίδε, Γσή Ληάθα, Ώληψλεο Ληάθνο, Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Θάλνο Λίπνβαηο,
Μπάκπεο Λίηνο, Λίλα Λνχβε, ΢ηάζεο Λνπθάο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηέθαλνο Μάλνο,
Νίθνο Μαξαληδίδεο, Φηιίηζα Μαηδηνξίλε-Μπέλκπεξγθ, Μάλνο Μαηζαγγάλεο, Νίθνο
Μεγγξέιεο, Σάθεο Μίραο, Δξαθιήο Μήιιαο, Μηράιεο Μεηζφο, Μπεξίλ Μπηζιή, Ρέλα
Μφιρν,
΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Παληειήο Μπαζάθνο, Νίθνο Μπίζηεο, Νέλαλη
Μπνγθληάλνβηηο, Νίθνο Μπισλάο, Γεψξγηνο Ναθξαηδάο, Θεφθηινο ΝηθνιαΎδεο,
΢σηήξεο Νηάιεο, Μαξία Νηαιηάλε, Ώκπληνπιαρίκ Νηεληέ, Κίηηπ Ξελάθε, ΐάζνο
Οηθνλφκνπ, Αεκήηξεο Οηθνλφκνπ, Μάγδα Οηθνλφκνπ, Υξηζηηάλα Οηθνλφκνπ, Άνπλη
Οχκηξ, Ώπνζηφιεο Κ. Παπαγεσξγίνπ, ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Μηράιεο
262
Παπαγηαλλάθεο, Γηάλλεο Παπαδεκεηξίνπ, Αέζπνηλα Παπαδεκεηξίνπ, Σέηα
Παπαδνπνχινπ, Κσζηήο Παπατσάλλνπ, Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Ναπζηθά
Παπαληθνιάηνπ, Πξνθφπεο Παπαζηξάηεο, Ρέλα Παηξηθίνπ, Φψηεο Πεξιηθφο, ΢ηέθαλνο
Πεζκαηδφγινπ, Πεηξνιέθαο ΢ηαχξνο, Μαξία Πηλίνπ-Καιιή, Ώληψλεο Πηηαξηδάθεο,
Αεκήηξεο Ραπηφπνπινο, Βπηέξπε Ραγθνχζε, Άιθεο Ρήγνο, ΐαζίιεο ΢αθειιαξίνπ,
Μάθεο ΢εθεξηάδεο, Γηψξγνο ΢ηαθαληάξεο, Εαθψβ ΢ηκπή, Αεκήηξεο ΢θάιθνο,
Αεκήηξεο ΢θνπξέιινο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Ώκαιία Σδαλάθε, Υξήζηνο ΢ηαχξνπ,
Mάλνο ΢ηαπξνπιάθεο, Νηίλνο ΢ηεξγίδεο, Κσλζηαληίλα Σδίλε, Υ.Ν. Σδηηδηιέξεο,
ΐηθησξία Σδνχκα, Κψζηαο Σδσξηδάθεο, Μαξία Σνπάιε, Μηράιεο Σξεκφπνπινο, Κηθή
Σξηαληαθχιιε, Θαλάζεο Σξηαξίδεο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Βπθιείδεο Σζαθαιψηνο,
Θφδσξνο Σζίθαο, Καίηε Σζίριε, Ώιεμία Σζνχλε, Γηψξγνο Φαξάθιαο, Θενδνζία
Φξαληζεζθάθε, Υακπήο Κηαηίπεο, Έιελα Υάξε, Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο
Υαηδφπνπινο, Άηιηλ Υφγθαλ.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: ΋ιε ε <<αθξφθξεκα>> . Μεηαμχ ηνπο θαη ν γλσζηφο
πξνπαγαλδηζηήο ησλ ΢θνπηαλψλ θαη ησλ Σνχξθσλ, Γεψξγηνο Ναθξαηδάο , πνπ
ππνγξάθεη θαη απηφο ηε δηαθήξπμε ππέξ ηνπ ζρεδίνπ ΏΝΏΝ)
ΟΕ 120 ΤΠΟ΢ΣΔΡΕΚΣΒ΢ ΣΟΤ θ. ΐΏ΢ΕΛΏΚΔ
Νίθνο Ώιηβηδάηνο, Δξαθιήο Ώλδχξαο, Καίηε Ώξψλε - Σζίριε, Ελψ Ώθεληνχιε, Γηψξγνο
ΐαξεκέλνο, Κνξίλα ΐαζηινπνχινπ, Λίλα ΐεληνχξα, Ώλλπ ΐηηζέληδνπ, Γηψξγνο
ΐιαβηαλφο, Κψζηαο ΐνπθειάηνο, Κψζηαο ΐνχιγαξεο, Νηθφιαο ΐνπιέιεο, Ρέα
Γαιαλάθε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, ΐαζηιηθή Γεσξγηάδνπ, Μπάκπεο Γεσξγνχιαο,
Θαλάζεο Γηαιθέηζεο, Διηνο Γηαλλαθάθεο, Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Γηψξγνο
Γηαλνπιφπνπινο, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Κ. Γξακκαηηθάθεο, ΐαγγέιεο Γξεγφξεο, Ώλλα
Αακηαλίδνπ, ΐαγγέιεο Αειεπέηξνο, Βχε Αεκίξε, Νίθνο Αήκνπ, Θαλάζεο
Αηακαληφπνπινο, Κψζηαο Γέπνο, Πέξζα Γέξε, Μπξζίλε Γνξκπά, ΐαζ. Γνπλαιήο,
Κψζηαο Γψξαο, Ώιέμεο Δξαθιείδεο, Μίθεο Θενδσξάθεο, Νίθνο Θενηνθάο,
Βιηδακπέηηα Καδαιφηηη, Γηάλλεο Καιατηδήο, Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο, Διίαο
Καλέιιεο, Γθαζκέλη Καπιάλη, Κψζηαο Κάξεο, Σάθεο Καηζηκάξδνο, Διίαο Καηζνχιεο,
Αηνλχζεο Καςάιεο, Παχινο Κιαπδηαλφο, Γηψξγνο Κνληνγηψξγεο, Γηάλλεο Κνληφο,
Γηψξγνο Κνξνπνχιεο, Μάγδα Κνηδηά, Διίαο Κνχβειαο, ΢ηέιηνο Κνχινγινπ, Υξηζηίλα
Κνπινχξε, Κψζηαο Κνπθνγηψξγνο, Νίθνο Κπξηαδίδεο, Γηψξγνο Λάθνο, Κάηηα
Λεκπέζε, Ώληψλεο Ληάθνο, ΢ηαχξνο Ληβαδάο, ΢πχξνο Ληλαξδάηνο, Νηθήηαο
Ληνλαξάθεο, Λίλα Λνχβε, Λεσλίδαο Λνπινχδεο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, Γηψξγνο
Μαξγαξίηεο, Φαίδσλ Μαιηγθνχδεο, Ώληψλεο Μαληηάθεο, Ώξηζηείδεο Μαλσιάθνο,
Ναπνιέσλ Μαξαβέγηαο, Υξήζηνο Μάηεο, Ώιίθε Μάηζε, Αήκνο Μαπξνκκάηεο, Νίθνο
Μεγγξέιεο, Δξαθιήο Μήιιαο, Γηάλλεο Μειηφο, Μηράιεο Μεηζφο, Σάθεο Μίραο, Λεπθή
Μνιθέζε, Νίθνο Μπαθνπλάθεο, Μάθεο Μπαιανχξαο, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο,
Ώξηζηείδεο Μπαιηάο, Παληειήο Μπαζάθνο, Παληειήο Μπνπθάιαο, Γηψξγνο Μπξάκνο,
Ώληψλεο Νηαβαλέινο, ΢σηήξεο Νηάιεο, Νίθνο Ξπδάθεο, Ώιέμεο Οηθνλνκίδεο, ΐαζίιεο
Πάηθνο, Ώλδξέαο Παληαδφπνπινο, ΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ, Αακηαλφο
Παπαδεκεηξφπνπινο, Σέηα Παπαδνπνχινπ, ΐίθησξ Παπαδήζεο, Ώζ. Παπαλδξφπνπινο,
Σάζνο Παππάο, ΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο, Πξνθφπεο Παπαζηξαηήο, Γηάλλεο
263
Παηίιεο, ΐαζ. Πεζκαηδφγινπ, Πέηξνο Πηδάληαο, ΢ήθεο Πνιπκίιεο, Αεκήηξεο
Ραπηφπνπινο, Ώιθεο Ρήγνο, Μάλνο ΢ηεθαλίδεο, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Υξήζηνο
Σειίδεο, Σάζνο Σέιινγινπ, Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, ΢ηαχξνο Σζαθπξάθεο, Κψζηαο
Σζαιφγινπ, Κψζηαο Σζνπξάθεο, Ώλλα Φξαγθνπδάθε, Αεκήηξεο Υαληδφπνπινο, Λεσλ.
Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Υαηδφπνπινο, ΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο, ΐάζσ Φηκνχιε.
Σελ αληίδξαζε γηα ηε ζηάζε ησλ αξρψλ θαη ηελ αδηαθνξία ηεο ΝΒΣ θαη ηεο
Β΢ΔΒΏ πξνθάιεζαλ ηα πξφζθαηα γεγνλφηα ζηελ Οιπκπία θαηά ηελ αθή ηεο
θιφγαο. Παξαζέηνπκε ην πιήξεο θείκελν ηεο δηακαξηπξίαο:
Αειηίν Σχπνπ - Καηαγγειία Αεκνζηνγξάθσλ
Καηά ηελ ηειεηή αθήο ηεο νιπκπηαθήο θιφγαο νη Ώξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο Βιιάδαο
επζπγξακκίζηεθαλ κε ηελ νινθιεξσηηθή Κίλα. Κηλεηνπνίεζαλ εληππσζηαθά ηνλ
αζηπλνκηθφ κεραληζκφ γηα λα εκπνδίζνπλ θάζε δηακαξηπξία γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ
ειεπζεξηψλ ζηε ρψξα απηή θαη ηε ζπλερηδφκελε αηκαηεξή θαηαπίεζε ζην
Θηβέη,…………
Τπνγξάθνπλ νη δεκνζηνγξάθνη:
Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, Νίθνο Ώκαλίηεο, ΐάιπ ΐατκάθε, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Bέλα
Γεσξγαθνπνχινπ, Ρνχια Γεσξγαθνπνχινπ, Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Πεξηθιήο
Αεκεηξνιφπνπινο, Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο, Διίαο Καλέιιεο, Γθαδκέλη Καπιάλη, Άθεο
Καπξάλνο, Έθε Κπδσλάθε, Ώιέθα Κπθηψηε, Μήηζνο Μαληάηεο, Μηράιεο Μεηζφο,
Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Κίηηπ Ξελάθε, Γηψξγνο
Παγνπιάηνο, Ώλδξέαο Παπαδφπνπινο, Σέηα Παπαδνπνχινπ, Μαξίιηα Παπαζαλαζίνπ,
Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Καηεξίλα ΢ρηλά, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, ΋ιγα Υαξακή,
Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Μέ ην Εξάθ, ηε Παιαηζηίλε, ηνπο Κνπξδνπο ηεο Σνπξθίαο, θηι, ηί
γίλεηαη γλσζηνί <<αξηζηεξνδεμηνί ζχληξνθνη>>; )
To Ελζηηηνχην Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ (Ε.ΑΕ.΢.) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
ζαο πξνζθαιεί ζε ΑΕΒΘΝΒ΢ ΢ΤΜΠΟ΢ΕΟ κε ζέκα:
ΜΔ ΚΡΏΣΕΚΟΕ ΦΟΡΒΕ΢ ΚΏΕ ΝΒΏ ΑΕΒΘΝΔ΢ ΠΡΏΓΜΏΣΕΚΟΣΔΣΏ
30 Εαλνπαξίνπ-1 Φεβξνπαξίνπ 2004
ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ
Παξαζθεπή 30 Εαλνπαξίνπ 2004 (Ώίζνπζα Σειεηψλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Λεσθ.
΢πγγξνχ 136, Ώζήλα)
264
Πξστλή ΢πλεδξία: 10:00 Έλαξμε
Κεληξηθφο Οκηιεηήο Γηψξγνο Παπαλδξένπ, Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, Ώζήλα, Βιιάδα. Με
Κξαηηθνί Φνξείο θαη ην Νέν Αηεζλέο ΢χζηεκα πξνο κηα Νέα Βπνρή.
12:30-13:15 Αηεζλήο Ώζθάιεηα, Μεηαλάζηεπζε θαη Με Κξαηηθνί Φνξείο. ΢πληνληζηήο
Θεφδσξνο Κνπινπκπήο*, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Αηεζλψλ ΢ρέζεσλ, Παλεπηζηήκην
Γεληθφο Αηεπζπληήο, ΒΛΕΏΜΒΠ.
18:45-19:30 Αεκνθξαηία, Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ θαη Κξάηνο. ΢ρνιηαζηήο Νίθνο
Μνπδέιεο, Καζεγεηήο, London School of Economics, Μ. ΐξεηαλία.
΢άββαην 31 Εαλνπαξίνπ 2004
09:30-10:00 Oη ΢ρέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ κε ηνπο Με Κξαηηθνχο Φνξείο θαη
ηηο ΜΚΟ.
Νηθήηαο Ληνλαξάθεο, Πξφεδξνο Βπηηξνπήο γηα ηνπο ΜΚΟ, Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ,
Ώζήλα
10:30-11:45 Δ Αηεζλήο Αξάζε ησλ ΜΚΟ. Γξεγφξεο ΐαιιηαλάηνο, Πξφεδξνο, Βιιεληθφ
Παξαηεξεηήξην ησλ ΢πκθσληψλ ηνπ Βιζίλθη, Ώζήλα.
Πσιίλα Λάκςα, ΢πληνλίζηξηα, ΢πλέιεπζε Πνιηηψλ ηεο Βπξψπεο, Ώζήλα.
Κπξηαθή 1 Φεβξνπαξίνπ 2004
09:30-10:30 Δ Αηαζπλνξηαθή Αξάζε ησλ Με Κξαηηθψλ Φνξέσλ. Δ ΢πκβνιή ησλ ΜΚΟ
ζηελ Ώλάπηπμε ηνπ Αηαθνηλνηηθνχ Αηαιφγνπ ζηελ Κχπξν.
Οκηιεηέο Ώιθεο Παπαδεκεηξίνπ, Βθηειεζηηθφο Γξακκαηέαο, Βπξσπεξηνρή ΝέζηνοΜέινο ηεο Βθηειεζηηθήο Βπηηξνπήο ΢πλδέζκνπ Βπξσπατθψλ ΢πλνξηαθψλ
Πεξηνρψλ, Καβάια. ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Αεκνζηνγξάθνο, Λέζβνο.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Καη πάιηλ ε <<αθξφθξεκα>> ηεο Νέαο Σάμεο )
«Εεξή δελ είλαη ε νιπκπηαθή θιφγα, ηεξά είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα»,
ηνλίδνπλ ζε θείκελφ ηνπο νη δεκνζηνγξάθνη πνπ θαηαγγέιινπλ ηηο ειιεληθέο
Ώξρέο, ηε ΝΒΣ αιιά θαη ηελ Β΢ΔΒΏ γηα ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ Ώξραία
Οιπκπία θαη ηελ επηρείξεζε ινγνθξηζίαο.
Σν θείκελν πνπ ζπλππνγξάθνπλ έρεη σο εμήο:.....
Τπνγξάθνπλ νη δεκνζηνγξάθνη:
Γηψξγνο Ώγγειφπνπινο, Νίθνο Ώκαλίηεο, ΐάιπ ΐατκάθε, Μαλψιεο ΐαζηιάθεο, Ρνδάλλα
ΐνχξηζε, Θαλάζεο Γεσξγαθφπνπινο, Bέλα Γεσξγαθνπνχινπ, Ρνχια Γεσξγαθνπνχινπ,
Αηνλχζεο Γνπζέηεο, Πεξηθιήο Αεκεηξνιφπνπινο, Αεκήηξεο Ανπιγεξίδεο, Διίαο
Καλέιιεο, Λίλα Καπεηάληνπ, Γθαδκέλη Καπιάλη, Άθεο Καπξάλνο, Μηραιεο
265
Κνπληνχξεο, Έθε Κπδσλάθε, Ώιέθα Κπθηψηε, Μήηζνο Μαληάηεο, ΢εξίθ Μερκέη,
Μηράιεο Μεηζφο, Πάζρνο Μαλδξαβέιεο, ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο, Ώλδξέαο
Μπειηκπαζάθεο, Κίηηπ Ξελάθε, Καηεξίλα Οηθνλνκάθνπ, Γηψξγνο Παγνπιάηνο,
Aλδξέαο Παπαγεσξγφπνπινο, Ώλδξέαο Παπαδφπνπινο, Σέηα Παπαδνπνχινπ, Μαξίιηα
Παπαζαλαζίνπ, Θαλάζεο Παπαλδξφπνπινο, Πέπε Ραγθνχζε, Φίιηππνο ΢αββίδεο,
΢πχξνο ΢εξαθείκ, Ήξα ΢ηληγάιηα, Κψζηαο ΢ππξφπνπινο, Νίθνο ΢ηαζνχιεο, Καηεξίλα
΢ρηλά, Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο, Iάζσλ Σξηαληαθπιιίδεο, Αεκήηξεο Σξίκεο, ΋ιγα Υαξακή,
Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο, Σάθεο Φαξίδεο.
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: Μέ ην Εξάθ, ηε Παιαηζηίλε, ηνπο Κνπξδνπο ηεο Σνπξθίαο, θηι, ηί
γίλεηαη γλσζηνί <<αξηζηεξνδεμηνί ζχληξνθνη>>; )
ΏΘΧΟΕ ΟΕ ΚΏΣΏΑΡΟΜΒΕ΢ ΓΕΏ ΣΟ ΞΤΛΟ ΢ΣΟΤ΢ ΛΏΘΡΟΜΒΣΏΝΏ΢ΣΒ΢
(06 - 04 - 2007) - - Σειεπηαία ελεκέξσζε (09 - 04 - 2007)
Μπαιάζθαο θαη Βιεπζεξνηππία θαινχληαη ηψξα λα πιεξψζνπλ ηνλ& ινγαξηαζκφ΢ηηο
28-3-2007, κεηά απφ πνιχσξε δηαδηθαζία, ην Πεληακειέο ΢ηξαηνδηθείν Ώζελψλ,
θαηφπηλ
θαη ζχκθσλεο πξφηαζεο ηνπ Βηζαγγειέα ηεο έδξαο, αζψσζε ηνλ Λνρία ΒΜΘ Εσάλλε
Αεκφπνπιν θαη ηνλ πξψελ ΒΠΟΠ ΢εξγθέτ Κνπηνπλίδε, γηα ηα δήζελ "βαζαληζηήξηα"
ιαζξνκεηαλαζηψλ ζην
Φαξκαθνλήζη. Tν ΢ηξαηνδηθείν κάιηζηα θαηέιεμε ζηελ αζσσηηθή ηνπ απφθαζε, φρη
ιφγσ ακθηβνιηψλ ή γηα άιινπο ιφγνπο αιιά θξίλνληαο φηη ε πξάμε δελ ηειέζζεθε πνηέ
("ειιείςεη πξάμεσο").
΢πλήγνξνη ππεξάζπηζεο ησλ δχν Καηαδξνκέσλ ήηαλ νη δηθεγφξνη Φαήινο Κξαληδηψηεο
θαη Κσλ/λνο Υατθάιεο. Μάξηπξαο ππεξάζπηζεο ήηαλ ν Πξφεδξνο ηνπ Π.΢.Β.Β.Α. εθ.
Σαγκαηάξρεο Ώιέμαλδξνο Κφληνο.
Τπελζπκίδεηαη φηη νη δχν θαηαδξνκείο είραλ αξρηθά απνηαρζεί απφ ην ΢ψκα, αιιά φηαλ
αζσψζεθαλ ζην πξσηνβάζκην ΢ηξαηνδηθείν, ν Ε. Αεκφπνπινο επέζηξεςε κεηά απφ
αίηεζή πνπ έθαλε θαη ππεξεηεί κέρξη ζήκεξα.
Σν πεξηζηαηηθφ ηνπ ππνηηζέκελνπ βαζαληζκνχο Παιαηζηηλίσλ θαη 4 Ώθγαλψλ
ιαζξνκεηαλαζηψλ ζην Φαξκαθνλήζη (δίπια αθξηβψο ζηελ Κάιπκλν) έγηλε ην
΢επηέκβξην ηνπ 2004. Θα πεξλνχζε ζην "ληνχθνπ", αλ ν γλσζηφο Μπηηιεληφο
δεκνζηνγξάθνο ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο δελ δεκνζίεπε δχν - ηξία πνιχ ζθιεξά
δεκνζηεχκαηα ζηελ πξνζηάηηδα ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ "Βιεπζεξνηππία". Σα
δεκνζηεχκαηα απηά θηλεηνπνίεζαλ ηελ ηφηε εγεζία ηνπ ΓΒ΢, πνπ έζηεηιε θνξπθαίνπο
επηηειείο επί ηφπνπ γηα λα επηιεθζνχλ ηεο ππνζέζεσο. Σν ζέκα πήξε γξήγνξα κεγάιε
έθηαζε, ππήξμαλ ζρεηηθέο δειψζεηο ηνπ θπβεξλεηηθφπ εθπξνζψπνπ θ. Θεφδσξνπ
Ρνπζφπνπινπ θαη νη δχν ιιελεο θαηαδξνκείο
απνηάρζεθαλ απφ ην ΢ψκα γηα ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ ησλ θαεκέλσλ ησλ
ιαζξνκεηαλαζηψλ!
266
Μίζνο θαη θαθία
Πάλσ ζηελ απφγλσζή ηνπο, ν Γηάλλεο Αεκφπνπινο θαη ν ΢εξγθέτ Κνπηνπλίδεο έζηεηιαλ
επηζηνιή δηακαξηπξίαο πξνο ηνλ Αηεπζπληή ηεο "Βιεπζεξνηππίαο"θ. ΢εξαθείκ
Φπληαλίδε, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην θχιιν ηεο 30εο Οθησβξίνπ 2004.
Ώθνινπζνχζε απάληεζε ηνπ ΢ηξαηή Μπαιάζθα, ηελ νπνία αλαδεκνζηεχνπκε γηα λα
αληηιεθζείηε ην κέγεζνο ηεο θαθίαο ηνπ ζπληξφθνπ απηνχ: "Αελ θαηαιαβαίλσ ηα φζα
ιέλε νη δχν πξψελ άλδξεο ησλ εηδηθψλ δπλάκεσλ.
Πξνθαλψο ζην ζπγγξαθέα ηεο επηζηνιήο δηθεγφξν ηνπο δελ ηνπ έδσζαλ λα θαηαιάβεη
ηελ άζρεκε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Γηαηί κάιινλ ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε
βξίζθνληαη: Βθδησρζέληεο απφ ηηο εηδηθέο δπλάκεηο, ππφ κεηάζεζε σο "πεδηθάξηνο" ν
έλαο ζηελ Υίν θαη σο "ππξνβνιηθάξηνο" ν άιινο ζηνλ βξν, κε ην εξψηεκα ηεο απφιπζεο
θη νη δχν ζην Πεηζαξρηθφ ΢πκβνχιην πνπ απνθαίλεηαη ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη κε ηελ
δακφθιεην ζπάζε ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ επί ηεο θεθαιήο ηνπο λα επηζείεη πνιιά
ρξφληα θπιαθήο γηα ηνλ θαζέλαλ. Καη θνληά ζε φια, ηηο θαηαζέζεηο ηνπο κε ηηο νπνίεο
θαη απνδέρνληαη ηα αδηθήκαηα ηνπο θαη δειψλνπλ & "ακεηαλφεηνη". Ση ζέινπλ ινηπφλ
θαη νη δχν θαη ζηέιλνπλ επηζηνιέο Ο Θεφο θαη ν δηθεγφξνο ηνπο μέξνπλ&"!
Πξνεηνηκάδνπλ Ώληεπίζεζε!
Ο "Β.Κ." κίιεζε ηελ Μεγάιε Σεηάξηε κε ηνλ δηθεγφξν ησλ δχν θαηαδξνκέσλ, γλσζηφ
πνηληθνιφγν θ. Φαήιν Κξαληδηψηε, ν νπνηνο καο πξναλήγγεηιε φηη κεηά ηελ αζσσηηθή
απφθαζε ηνπ Πεληακεινχο ΢ηξαηνδηθείνπ Ώζελψλ, ην νπνίν έθξηλε ηελ πξάμε σο
νπδέπνηε ηειεζζείζα, αλνίγεη ν δξφκνο γηα ππνβνιή αγσγψλ ρξεκαηηθήο απνδεκηψζεσο
ελαληίνλ ησλ ζπθνθαληψλ, νη νπνίνη ηαιαηπψξεζαλ επί 31 κήλεο ηνπο δχν ιιελεο
θαηαδξνκείο. Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν θ. ΢ηξαηήο Μπαιάζθαο ζα θιεζεί λα
αληηκεησπίζεη ην ελδερφκελν ηεο θαηαβνιήο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο πξνο ηνπο δχν
θαηαδξνκείο, αλ ε ειιεληθή Αηθαηνζχλε ηνλ θαηαδηθάζεη.
Δ ηζηνξηθή απηή απφθαζε ηνπ ΢ηξαηνδηθείνπ Ώζελψλ ζηέιλεη κήλπκα ζε φινπο ηνπο
επίδνμνπο πξνζηάηεο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ, λα ειέγρνπλ εμνλπρηζηηθά ηα πεξηζηαηηθά
πξηλ θαηαγγείινπλ γηα ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο άλδξεο ησλ Βλφπισλ καο
Απλάκεσλ.
163. Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο :
ελεξγφ κέινο ηνπ ΚΒΜΟ (Κέληξν Βξεπλαο Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ) θαη εθ ησλ
νξγαλσηψλ ηεο γλσζηήο δηεκεξίδαο ηεο Λάξηζαο ζηηο 5/6/98 θαη εηζεγεηήο γηα ηα
"Ώξβαλίηηθα" ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο εκεξίδαο ζην ακθηζέαηξν ηνπ ππνπξγείνπ
Βμσηεξηθψλ γηα ηηο "κεηνλνηηθέο γιψζζεο" (28/6/2000)….
TA NEA 5 Ννεκβξίνπ 2005 ΣΏΚΔ΢ ΚΏΜΠΤΛΔ΢
267
…….κνλαδηθφ γεγνλφο ζηελ ειιεληθή ηζηνξία καδί κε ηνπο ζιαβφθσλνπο πνπ δνπλ
ζήκεξα ζηε FYROM. ΋πσο εμεγεί ν Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο (ηζηνξηθφο, Πάληεηνο), ελψ
ζε φζνπο εθπαηξίζηεθαλ (εζειεκέλα ή κε) αθαηξέζεθε (πξνζσπηθά απφ ηνλ θαζέλα κε
ζρεηηθή πξάμε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο) ε ειιεληθή ηζαγέλεηα απηφ δελ ζπλέβε θαη κε
ηνπο Σζάκεδεο.
Δ αλαηίλαμε ηνπ ππιψλα, ην γάια θαη νη Σζάκεδεο Σ. ΣΒΛΛΟΓΛΟΤ
ΐΔΜΏ Κπξηαθή 7 Ώπξηιίνπ 2002 - Ώξ. Φχιινπ 13531
«Ώιβαληθέο πεγέο ππνινγίδνπλ φηη 2.000 άηνκα εζθάγεζαλ ζε αληίπνηλα απφ ην
αληάξηηθν ηνπ Γέξβα» ιέεη ν κειεηεηήο ηνπ δεηήκαηνο, λνκηθφο θ. Λάκπξνο
Μπαιηζηψηεο.
Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο Sparti Blogs
Ννκηθφο θαη κέινο ηνπ ΚΒΜΟ.
Σέρλε ηνπ λα αλεβάδεη θαη λα ρακειψλεη «επηζηεκνληθά» ηνπο αξηζκνχο ζπκάησλ θαηά
ην δνθνχλ (βι. δεκνζίεπκα ζε εθεκεξίδα ΐήκα 7-4-2002, φπνπ "έθαγε" 9 λεθξνχο).
Τπέξκαρνο ηνπ θαηάπηπζηνπ βηβιίνπ ηζηνξίαο ηεο θαζεγήηξηαο γαιιηθψλ Ρεπνχζε
(Μεηαηξνπή γελνθηνληψλ ζε ζπλσζηηζκνχο θ.ιπ.).
Βπίζεο, ζπλήγνξνο ππεξάζπηζεο ηνπ γλσζηνχ, γηα ηηο παξελνριήζεηο ηνπ ελαληίσλ ησλ
ΐιάρσλ, ΢σηήξε Μπιέηζα γηα ην αδίθεκα ηεο "δηαζπνξάο ςεπδψλ εηδήζεσλ" (αξρηθά
ηνλ έθαςε ηνλ άλζξσπν θαη θαηαδηθάζηεθε ν Μπιέηζαο ζε 15 κήλεο θπιάθηζε,
αξγφηεξα αζσψζεθε απφ ην Σξηκειέο Βθεηείν Ώζελψλ).
«Μέρξη ζήκεξα ιεεη ν Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο (ηζηνξηθφο) , ε ζρνιηθή εθδνρή ηεο
εζληθήο ηζηνξίαο ήηαλ έλα σξαηνπνηεκέλν παξειζφλ, γεκάην ήξσεο θαη εκεξνκελίεο
καρψλ. Σν έζλνο, εηδηθά ην ειιεληθφ, εθιακβάλεηαη σο θάηη αηψλην, ακεηάβιεην θαη
ζηαικέλν απφ ηε Θεία Πξφλνηα.»
Ώπηφ κπνξεί λα απνηειεί ηελ ζπγρξνλε ζρνιηθή εθδνρή ηεο εζληθήο ηζηνξίαο;
«Σα παηδηά ζεκεξα ,εμεγεί ε Μαξία Ρεπνχζε (αλαπιεξσηξηα θαζεγεηξηα,ΏΠΘ –
ζπγγξαθεαο ηνπ λενπ εγρεηξίδνπ ηεο ζη‘ δεκνηηθνχ) δελ γλσξίδνπλ θαλ ηη ζπκβαίλεη ζηε
γεηηνληά καο. Ώπηνη νη ιανί γπξσ καο ,πνηνη είλαη;πσο εξζαλ; Πσο ζα ηνπο θαηαιάβνπκε
(εδε δνχκε καδί ηνπο) –δηφηη εθηφο απφ ην λα επηβάιιεζαη κε ηηο δηθέο ζνπ αιήζεηεο
ππάξρνπλ θαη πην πνιηηηζκέλεο κνξθέο ζρέζεσλ .
268
Βίλαη δπλαηφλ λα θαηαλνήζνπκε ηνπο αιινπο κνλν κεζα απφ ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο
ησλ ειιήλσλ; Ώθφκε θαη ηνπο δπν παγθφζκηνπο πνιέκνπο πνπ δηακφξθσζαλ ηνλ
ζεκεξηλφ θφζκν ,νη καζεηεο ηνχο καζαίλνπλ κέζα απφ ειάρηζηεο ζειίδεο θαη πάληα ζε
ζρεζε κε ηελ ειιεληθή ζπκκεηνρή.»
«Ώθνκε θαη ε πεξίνδνο ηεο ηνπξθνθξαηίαο ,επηζεκαίλεη ε Υξηζηηλα
Κνπινχξε,δηδάζθεηαη φρη σο ε ηζηνξία ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο νζν σο ε
ηζηνξία ησλ ειιελσλ επη ηνπξθνθξαηίαο».
(Παξαηήξεζε Β. Μπ.: ΋ια ηα θαιά γλσζηά παηδηά)
ΜΒΛΔ ΚΒΜΟ ( ΠΏΡΏΣΔΡΔ΢Δ Β. ΜΠ.: ΘΏΤΜΏ΢ΣΒ, ΢ΤΓΚΡΕΝΒΣΒ
ΟΝΟΜΏΣΏ, ΤΠΟΓΡΏΦΒ΢, ΚΣΛ)
ΐαιληέλ, ΢σηήξεο, νηθνλνκνιφγνο, [email protected]
Βκπεηξίθνο, Λεσλίδαο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Aarbakke, Vemund, ηζηνξηθφο, [email protected]
Kahl,Thede, αλζξσπνγεσγξάθνο-βαιθαληνιφγνο, [email protected]
Macar, Elcin, ηζηνξηθφο, [email protected]
van Boeschoten, Riki, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Ώγγειφπνπινο, Γηψξγνο, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Ώιβαλφο, Ραυκφλδνο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Ώιηβηδάηνο, Νίθνο, λνκηθφο, [email protected]
Ώλαγλψζηνπ, Αηακαληνχια, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Ώλαζηαζηάδνπ, Μεξφπε, ηζηνξηθφο, [email protected]
ΐεληνχξα, Λίλα, ηζηνξηθφο, [email protected]
ΐφγιε, Βιπίδα, ηζηνξηθφο [email protected]
Γεσξγαιίδνπ, Μαξηάλζε , γισζζνιφγνο, [email protected]
Γηαθνπκφπνπινο, Υξήζηνο, λνκηθφο, [email protected]
269
Γηαλλεζνπνχινπ, Μαξία, θνηλσληθφο επηζηήκνλαο, [email protected],
[email protected]
Αεκνχιεο, Αεκήηξεο, λνκηθφο, [email protected]
Αίπια, Υαξηηίλε , λνκηθφο, [email protected]
Αψδνο, Αεκνζζέλεο , πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Δξαθιείδεο, Ώιέμεο, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Εσαλλίδνπ, Ώιεμάλδξα, θηιφινγνο-ζιαβνιφγνο, [email protected]
Κνππά, Μαξηιέλα, πνιηηηθφο επηζηήκνλαο, [email protected]
Κνχξηνβηθ, Εσάλλα, λνκηθφο, [email protected]
Κξέηζε, Γεσξγία , ηζηνξηθφο-αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Κηηζηάθηο, Γηάλλεο, λνκηθφο, [email protected]
Κσζηφπνπινο,Σάζνο, ηζηνξηθφο, [email protected]
Μάξθνπ, Καηεξίλα , θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected],
[email protected]
Μαπξνκκάηεο, Γηψξγνο, παηδαγσγφο, [email protected], [email protected]
Μειηφο, Γηάλλεο, νηθνλνκνιφγνο, [email protected]
Μηραήι, Αφκλα, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected],
[email protected]
Μηραειίδεο, Iάθσβνο , ηζηνξηθφο, [email protected]
Μπαιηζηψηεο, Λάκπξνο, ηζηνξηθφο/λνκηθφο, [email protected], [email protected]
Μπέεο, ΢ηακάηεο, γισζζνιφγνο, [email protected], [email protected]
Μπφηζε, Έιελα, θνηλσληνιφγνο, [email protected]
ΜσξαΎηεο, Θαλάζεο, εζλνκνπζηθνιφγνο, [email protected]
Παπαληθνιάνπ,Ώληηγφλε, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο,
[email protected]
Παχινπ, Μίιηνο, θνηλσληνιφγνο, [email protected], [email protected]
Πξνθίιε, ΋ιγα , γισζζνιφγνο, [email protected]
270
Ρνδάθεο, Υξήζηνο, λνκηθφο, [email protected]
΢ειιά, Βιέλε, γισζζνιφγνο, [email protected]
΢ηγάιαο, Νίθνο, ηζηνξηθφο, [email protected]
΢θνπιαξίθε, Ώζελά , θνηλσληνιφγνο (ΜΜΒ), [email protected]
΢θνπιίδαο, Διίαο, ηζηνξηθφο, [email protected]
΢ηακαηνπνχινπ, Έιζα , λνκηθφο, [email protected]
Σάθεο, Ώλδξέαο, λνκηθφο, [email protected], [email protected]
Σεξδνπνχινπ, Μηξάληα , θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Σξνπκπέηα, ΢εβαζηή, θνηλσληνιφγνο, [email protected]
Σζηκνπξήο, Γηψξγνο, θνηλσληθφο αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Σζηκπηξίδνπ, Φσηεηλή, αλζξσπνιφγνο, [email protected]
Σζηηζειίθεο, Kσζηαληίλνο, λνκηθφο, [email protected], [email protected]
Υνξκνβίηεο, Αεκήηξεο, επηθνηλσληνιφγνο, [email protected]
Υξηζηφπνπινο, Αεκήηξεο , λνκηθφο, [email protected],
[email protected]
164. Παληειήο Μπαζάθνο:
ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ ΑΝΑΝΗΑΚΟΗ ΣΧΝ ΟΠΟΗΧΝ ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ ΑΚΟΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΗΑ ΣΧΝ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΧΝ ΣΟΤ΢, ΜΔ΢Χ ΣΟΤ GOOGLE. ΚΑΣΧΣΈΡΧ
ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΕΟΝΣΑΗ ΓΝΧ΢ΣΔ΢ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΣΖΣΔ΢.
Λίδα Μπέλνπ,
Βαζίιεο Μπηηζψξεο,
Δπγελία Μπνπξλφβα,
΢ηέιιηνο Μπνπηάξεο,
271
Αιέθα Μπνπηδνπβή,
Νίθνο Μπισλάο,
Αξηζηείδεο Μπαιηάο,
Γεκήηξεο Μπίξκπαο,
Μάξσ Μπνπξλνχ,
Νηθνιέηα Νάθνπ,
Γεψξγηνο Ναθξαηδάο, ηνπ ΢θνπηαλνπ Οπξάληνπ Σφμνπ
Παλαγηψηεο Νεζηνξίδεο,
Αλδξέαο Νεθεινχδεο,
Θχκηνο Νηθνιαΐδεο,
΢νθία Νηθνιαΐδνπ,
Ληιή Νηίλα,
΢άθεο Ξαλζφπνπινο,
Μηξάληα Ξαθά,
Ακεληέν Οληφλη,
Γηψξγνο Παγνπιάηνο,
΢ηξαηήο Πάιιεο,
Βαζίιεο Παλαγησηφπνπινο,
Σάθεο Παλαγησηφπνπινο,
Αζαλάζηνο Παλνπζηάδεο,
Αλδξέαο Παληαδφπνπινο,
Παλαγηψηεο Πάληνο,
Κσλζηαληίλνο Παπαγεσξγίνπ,
΢ηέθαλνο Παπαγεσξγίνπ,
Μηράιεο Παπαγηαλλάθεο, πιελ άιισλ Φηινζθνπηαλφο ππέξ ηεο
πξφζδνζεο ηνπ νλφκαηνο θαη γλσζηφο πβξηζηήο ηνπ αείκλεζηνπ Σάζζνπ Παπαδφπνπινπ
Διίδα Παπαδάθε,
272
Γέζπνηλα Παπαδεκεηξίνπ,
Γηάλλεο Παπαδφπνπινο,
Σέηα Παπαδνπνχινπ,
Γηάλλεο Παπαζενδψξνπ,
Θφδσξνο Παπαζενδψξνπ,
Νίθνο Παπακίρνο,
Πάξηο Π(Μ;)απακίρνο-Υξνλάθεο,
΢πήιηνο Παπαζπειηφπνπινο,
Ησάλλα Παπαζηάκνπ,
Αλδξέαο Παππάο,
Σάθεο Παππάο,
Λάθεο Παξζελφπνπινο,
Γξεγφξεο Παζραιίδεο,
Γηάλλεο Παπιήο,
Μίιηνο Παχινπ,
Βαζίιεο Πεζκαδφγινπ,
΢ηέθαλνο Πεζκαδφγινπ,
Μίιηνο Περιηβάλνο,
Μαξία Πηλίνπ-Καιιή,
Δηξήλε Πηηηαξάθε,
Πφπε Πνιέκε,
Βαγγέιεο Πνιίηεο-΢ηεξγίνπ,
Υξήζηνο Πνιπδσγφπνπινο,
Πάλνο Ν. Πνιπδσίδεο,
Κψζηαο Πνπιάθεο,
Μαξίθα Ρφκπνπ-Λεβίδε,
Νίθνο Ρνηδψθνο,
273
Μπάκπεο ΢αββάθεο,
Βαζίιεο ΢αθειιαξίνπ,
΢εξαθείκ ΢εθεξηάδεο,
Νίθνο ΢ηγάιαο,
Νίθνο ΢ηκφπνπινο,
Υξήζηνο ΢ίκνο,
Γεκήηξεο ΢θνπξέιινο,
Πάλνο ΢θνηηληψηεο,
Κψζηαο ΢ππξφπνπινο,
Μηράιεο ΢ηαζφπνπινο,
Γεκήηξεο ΢ηακαηφπνπινο,
Γηψξγνο ΢ηάκνπ,
Γηψξγνο ΢ηπιηαλίδεο,
Αξεο ΢ηπιηαλνχ,
Ρηράξδνο ΢σκεξίηεο,
Γεκήηξεο ΢σηεξφπνπινο,
Ακαιία Σαλδξία,
Θαλάζεο Σδαβάξαο,
Ακαιία Σδαλάθε,
Μαξία Σνπάιε,
Μηράιεο Σξεκφπνπινο,
Θαλάζεο Σζαθίξεο,
Πάλνο Σζαθιφγινπ,
Αιέμεο Σζανχζεο,
Λίδπ Σζηξηκψθνπ,
΢φληα Σζηηήινπ,
Κσλζηαληίλνο Σζηηζειίθεο,
274
Καίηε Σζίριε-Αξψλε,
Γεκήηξεο Σζνπθαιάο,
Γηψξγνο Φαξάθιαο,
Νίθνο Φίιεο,
Υάγθελ Φιάηζεξ,
Διέλε Φνπξλαξάθε,
Αλλα Φξαγθνπδάθε,
Έκκπ Φξνλίκνπ,
Θεαλψ Φσηίνπ,
Πνζεηή Υαληδαξνχια,
Βχξσλ Υαξίηζεο,
Βίικα Υαζηάνγινπ-Μαξηηλίδε,
Λεσλίδαο Υαηδεπξνδξνκίδεο,
Αεκήηξεο Υαηδεζσθξάηεο,
Σάθεο Υαηδφπνπινο,
Υξήζηνο Υαηδφπνπινο,
Αληψλεο Υειηδψλεο,
Διέλε Υνληνιίδνπ,
Γεκήηξεο Υξηζηφπνπινο,
Εψγηα Υξνλάθε,
Νίθνο Υξπζφγεινο,
΢νθηαλφο Υξπζνζηνκίδεο.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 717 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content