close

Enter

Log in using OpenID

1. Ω77Ψ46ΨΖΥ1-Π6Τ.pdf - Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και

embedDownload
: 77461-6
Ζ INFORMATICS
Δ L L Δ Ν Η C
R DEVELOPMEN
Δ Ρ U Β L Η C
T AGENCY
DΕΜΟCRΙΣUS
UΝΙVΕRSΙΣY
ΟF ΣΗRΑCΕ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.07 14:01:24
EEST
Reason:
Location: Athens
Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ
Π ΑΝΕΠΙ ΢ΣΗΜΙ Ο
Θ Ρ Α Κ Η ΢
Θ Ρ Α ΢ΧΟΛΗ
Κ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
SCHOOL OF SOCIAL, POLITICAL AND
ECONOMIC SCIENCES
DEPARTMENT
ΟF SΟCIΑL ADMINISTRATION AND
POLITICAL SCIENCE
P .TSALDARI SΣR. 1
GR-691 00 ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΕΠΙ΢ΣΗΜΗ΢
Π. Σ΢ΑΛΓΑΡΖ 1
691 00 ΚΟΜΟΣΖΝΖ
Αξηζκ. πξση.:1236/07-07-2014
Θέκα: Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο αθαδεκατθνχ έηνπο 2014-15
Ζ ΢πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξηζ . 10/24-06-2014 ζπλεδξίαζή ηεο, αθνχ έιαβε ππφςε α)ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 4186/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 6 παξ.10 ηνπ Ν.4218/2013 β) ηηο δηαηάμεηο
ηεο αξηζ. Φ.192329/Β3/2013 Τ.Α.(ΦΔΚ 3185/16-12-2013/η.Β.), απνθάζηζε:
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη απφ 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2014.
Σα δηθαηνινγεηηθά (αίηεζε θαη αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ πεξάησζεο ζπνπδψλ)
ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνχρνπο εμσηεξηθνχ
ζπλππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ή απφ ην φξγαλν πνπ έρεη
ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 1 έσο 20 Γεθεκβξίνπ 2014 (νη αθξηβείο
εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ησλ θαλνληθψλ καζεκάησλ).
ΓΖΛΧ΢Ζ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢ΔΧΝ ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΞΔΣΑ΢ΘΟΤΝ
Με δεδνκέλν φηη ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ δχν εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο νη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνχλ
ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζή ηνπο λα θαηαηαρζνχλ ζηελ Καηεχζπλζε
Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή ζηελ Καηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σελ πξνηίκεζε ηεο Καηεχζπλζεο ζα
δειψζνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο.
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ΢ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢:
: 77461-6
Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ ζηα καζήκαηα:
-Δηζαγσγή ζην Γεκφζην Γίθαην
-Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία
-Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή
ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝ΢Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ΢
Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ ζηα μαζήμαηα:
-Δηζαγσγή ζην Γεμφζην Γίθαην
-Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήμε
-Οηθνλνμηθή Αλάιπζε
Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εμεηαδφμελεο χιεο.
1. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΚΠ)
Θεμαηηθέο ελφηεηεο:
- Ζ ΚΠ σο επηζηεμνληθφ γλσζηηθφ αληηθείμελν θαη σο πεδίν θνηλσληθήο
παξέμβαζεο
- Οξηνζέηεζε, ζηφρνη θαη ραξαθηήξαο ηεο ΚΠ ζε ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην
- Δηζαγσγή ζην πνιπεπηζηεμνληθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ΚΠ
- Κνηλσληθέο αλάγθεο, θνηλσληθά δηθαηψμαηα, θνηλσληθέο αληζφηεηεο, θηψρεηα, θνηλσληθφο
απνθιεηζμφο
- Δπημέξνπο πεδία ηεο ΚΠ: θνηλσληθή αζθάιεηα, θνηλσληθή βνήζεηα, θνηλσληθή αζθάιηζε, πγεία,
απαζρφιεζε, παηδεία, πεξηβάιινλ, θαηνηθία
- Έλλνηα θαη εμέιημε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο
- ΢χγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΚΠ
- Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Καπηηαιηζηηθή Αλάπηπμε
- Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη Κνηλσληθή Σάμε
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Βεληέξεο . θαη Παπαζενδψξνπ Υ. (2003):Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Πξνθιήζεηο θαη
Πξννπηηθέο, (ζει.27-38, 89-131 θαη 483-511), Διιεληθά Γξάμμαηα, Αζήλα.
: 77461-6
2. Esping-Andersen G. (2006): Οη Σξεηο Κφζμνη ηνπ Καπηηαιηζμνχ ηεο Δπεμεξίαο, (ζει. 9-86),
Διιεληθά Γξάμμαηα, Αζήλα.
3. Marshall Σ.H. θαη Bottomore (1995): Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη θνηλσληθή ηάμε, Gutenberg, Αζήλα.
4. Μαηζαγγάλεο Μ. (επημ.)(1999):Πξννπηηθέο ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο ζηελ Νφηηα
Δπξψπε (ζει.13-32), Διιεληθά Γξάμμαηα, Αζήλα.
5. Πεημεδίδνπ-Σζνπινπβή Μ. (1992): Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ζει. 1-51),
εθδφζεηο Δμάληαο, Αζήλα.
6. Πεηκεδίδνπ Μ. θαη Παπαζενδψξνπ Υ. (επηκ.): Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, (ζει. 115-201
& 225-265), Δμάληαο, Αζήλα.
7. ΢ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1990): Κξάηνο Πξφλνηαο, Gutenberg, Aζήλα.
8. ΢ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1996): Εεηήκαηα ζχγρξνλεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. (ζει. 1-139), Gutenberg,
Aζήλα.
9. ΢ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1990): Κξάηνο Πξφλνηαο, Gutenberg, Aζήλα.
10. ΢ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1996): Εεηήκαηα ζχγρξνλεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. (ζει. 1-139),
Gutenberg, Aζήλα.
2. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑ΢ΗΑ
Θεκαηηθέο ελφηεηεο:
- Ζ εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Κ.Δ.)
- Σν δηεπηζηεκνληθφ ηεο ππφβαζξν
- Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ ηε θηινζνθία, ηνπο ζηφρνπο γηα
θνηλσληθή αιιαγή θαη επεκεξία θαη ηηο πνιπδηάζηαηεο δξάζεηο ηεο Κ.Δ.
- Μέζνδνη εθηίκεζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ (αηφκσλ, ζρεκάησλ νηθνγέλεηαο, νκάδσλ, θνηλνηήησλ, νξγαλψζεσλ).
- Ζ νκάδα σο πεδίν έξεπλαο, παξέκβαζεο θαηαιιαγήο ηεο Κ. Δ.
- Οη θιίκαθεο εθαξκνγήο ηνπ γεληθνχ κνληέινπ παξέκβαζεο
- Πεδία - ηνκείο εθαξκνγήο ηεο Κ.Δ.
- ΢χγρξνλεο ηάζεηο ηεο ζεσξίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο.
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Καιιηληθάθε Θεαλψ (2011): Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Πξαθηηθή ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.
Αζήλα: TOΠΟ΢
: 77461-6
2. Καλδπιάθε Αγάπε (2008) Ζ ΢πκβνπιεπηηθή ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία. Αζήλα: ΣΟΠΟ΢.
3. Γεκνπνχινπ Λαγσλίθα Μ. (2011) Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Μνληέια
Παξέκβαζεο Μέξνο Α .Γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο. Κεθάιαηα: I, II, III, IV,V,
θαη VΗ (ζει. 37-261).
3. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟ ΓΖΜΟ΢ΗΟ ΓΗΚΑΗΟ (θνηλφ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο)
Θεμαηηθέο ελφηεηεο:
- Έλλνμε ηάμε - Γίθαην - Καλφλεο δηθαίνπ.
- Δλλνηά θαη Γηαθξίζεηο ηνπ Πνιηηεχμαηνο-Σν Πνιίηεπμα ηεο Διιάδνο.
- Έλλνηα ηνπ ΢πληάγμαηνο θαη Γηαθξίζεηο ηνπ.
- ΢πληαθηηθή Δμνπζία θαη Αλαζεσξεηηθή Λεηηνπξγία
- Πεγέο ηνπ Διιεληθνχ ΢πληαγμαηηθνχ Γηθαίνπ
- Οη ζεμειηψδεηο αξρέο ηνπ ΢πληάγμαηνο
- Σα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο
α. Σν Δθινγηθφ ΢ψμα
β. Ζ Βνπιή
γ. Ζ Κπβέξλεζε
δ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεμνθξαηίαο
Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία
1. Δπάγγεινο Βεληδέινο, Μαζήμαηα ΢πληαγμαηηθνχ Γηθαίνπ Θεζζαινλίθε
2. Κψζηαο Μαπξηάο, ΢πληαγμαηηθφ Γίθαην. Σφμνο Η, Αζήλα – Κνμνηελή
3. Πέηξνο Η.Παξαξάο, Δξμελεία ΢πληάγμαηνο Corpus ΗΗΗ. Κπβέξλεζε Γηθαζηηθή
Δμνπζία
4. Γεμ. Σζάηζνο, ΢πληαγμαηηθφ Γίθαην Α
5. -- //-- --//-- --//-- Β
6. Φ. ΢ππξφπνπινπ "Δηζαγσγή ζην ΢πληαγμαηηθφ Γίθαην".
4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤ΢Ζ
Θεμαηηθέο ελφηεηεο:
: 77461-6
• Οηθνλνμηθή ζεσξία: Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζρνιέο ζθέςεο. Θεηηθή θαη θαλνληζηηθή
νηθνλνμηθή. Μηθξννηθνλνμηθή θαη Μαθξννηθνλνμηθή πξνζέγγηζε.
• Οηθνλνμηθά ππνδείγμαηα θαη ζεσξίεο. Οηθνλνμηθά ζηνηρεία, δηαγξάμμαηα, μεηξήζεηο.
Αξηζμνδείθηεο θαη πιεζσξηζμφο.
• Μηθηή νηθνλνμία θαη ν ξφινο ηνπο θξάηνπο.
• Μηθξννηθνλνμηθή αλάιπζε: Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ μηθξννηθνλνμηθή αλάιπζε. Εήηεζε θαη
πξνζθνξά αγαζψλ. Ο ξφινο ηεο αγνξάο. Σηκέο θαη ηζνξξνπία. Τπνθαηάζηαηα θαη
ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά. Τπεξβάιινπζα πξνζθνξά θαη ππεξβάιινπζα δήηεζε.
• Διαζηηθφηεηα: Διαζηηθφηεηα δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα,
ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα. Καλνληθά θαη θαηψηεξα αγαζά. Πνιπηειή θαη αλαγθαία αγαζά.
• Πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαη εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο. Κακπχιεο αδηαθνξίαο.
• Δπηρεηξήζεηο θαη πξνζθνξά. Πξντφλ, θφζηνο, έζνδα, θέξδε. Οξηαθφ θφζηνο θαη έζνδν.
Κακπχιε πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο αγνξάο. Δπηινγή επηπέδνπ πξντφληνο θαη
κεγηζηνπνίεζε θεξδψλ.
• Μνξθέο αγνξάο. Σέιεηνο αληαγσληζκφο: πξνυπνζέζεηο, θακπχιε δήηεζεο. Καζαξφ
κνλνπψιην: πξνυπνζέζεηο, θακπχιε δήηεζεο. ΢χγθξηζε κε ηέιεην αληαγσληζκφ.
Αηειήο αληαγσληζκφο θαη θακπχιε δήηεζεο ηνπ πξντφληνο. Οιηγνπψιην θαη κνλνπσιηαθφο
αληαγσληζκφο: πξνυπνζέζεηο θαη επηπηψζεηο.
• Δηζαγσγή ζηε καθξννηθνλνκηθή θαη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο
• Ζ κέηξεζε ηνπ θφζηνπο δσήο
• Θεσξία θαηαλάισζεο θαη απνηακίεπζεο
• Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο
• Πνιιαπιαζηαζηέο
• Xξήκα θαη ζχγρξνλε ηξαπεδηθή
• Κεληξηθή ηξάπεδα θαη λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα
• Θεσξία επέλδπζεο
• Ννκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε θιεηζηή νηθνλνκία
• Αλεξγία
• Πιεζσξηζκφο
Βηβιηνγξαθία
: 77461-6
Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αλαπηχζζνληαη κε επάξθεηα ζηα πεξηζζφηεξα εγρεηξίδηα θαη
εηζαγσγηθά ζπγγξάκκαηα ζηελ Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη ζηελ Μηθξννηθνλνκηθή θαη Μαθξννηθνλνκηθή
αλάιπζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ:
• Begg, D., Fischer, S. θαη Dornbusch, R. (2006), Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνμηθή, Αζήλα:
Κξηηηθή.
• Mankiw, G. θαη Taylor M. (2010), Αξρέο Οηθνλνμηθήο Θεσξίαο. Με αλαθνξά ζηηο
Δπξσπατθέο Οηθνλνμίεο, Σφκνη Α΄ θαη Β΄, Αζήλα: Gutenberg - Γ. & K Γαξδαλνο.
• Ferguson, K. (2004), Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνμηθήο Θεσξίαο, Αζήλα: Κξηηηθή.
• Samuelson, R. A. θαη Dordhaus, W. D. (2000): Οηθνλνμηθή (16ε δηεζλήο έθδνζε),
Σφκνη Α’θαη Β’, Αζήλα: Παπαδήζεο
5. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗ΢ΣΖΜΖ
Βηβιηνγξαθία:
1. Heywood Andrew, Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή, Πφιηο, 2010.
2. Ίδξπκα ΢. Καξάγησξγα, Θεσξίεο ηεο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Κξάηνπο, ΢αββάιαο, 2005.
3. Φπρνπαίδεο Κνζκάο, Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή επηζηήκε, www.24grammata.com
(αξρείν pdf).
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
΢νθία Βηδάιε Αλ. Καζεγήηξηα
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content