εξυπνες πολεις»/ «εξυπνος πλανητης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2013
«ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»/ «ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ»
Τίθεται ως πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της πολυεθνικής εταιρείας ΙΒΜ
και του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τις πολλαπλές δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια στο θεματικό πλαίσιο «Έξυπνες
Πόλεις»/«Έξυπνος Πλανήτης» (Smarter Cities/ Smarter Planet) παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, ενώπιον ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών, η πολυεθνική εταιρεία IBM.
Η παρουσίαση έγινε με κοινή πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό
Κόσμου του Πανεπιστημίου Κύπρου, της IBM και της συμβουλευτικής εταιρείας FDI Science and
Technology Consulting Ltd. Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισε ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων
μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου είναι ελπίδα για διέξοδο από τη κρίση.
Ο Γενικός Διευθυντής της FDI Science and Technology Consulting Ltd κ. Παναγιώτης Μιχαήλ
παρουσιάζοντας τον άξονα συνεργασίας μεταξύ Ακαδημίας και Επιχειρήσεων για «έξυπνες
πόλεις», σημείωσε ότι τα Πανεπιστήμια αποτελούν ένας από τους σημαντικότερους πόλους έλξης
άμεσων ξένων επενδύσεων στο τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Οι «έξυπνες πόλεις»” είπε,
“αποτελούν τη δομική μονάδα που έχει ξεκινήσει να αναδιαρθρώνει την παγκόσμια οικονομία
μέσα από αντίστοιχες ξένες επενδύσεις».
Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ, τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, στο πλαίσιο του Έργου διασύνδεσης σε
στενή συνεργασία με πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν «πιλοτικά» προγράμματα
«Έξυπνων Πόλεων», να παράξουν έρευνα και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των νέων
Προτύπων για προϊόντα για Έξυπνες Πόλεις.
Με αυτόν τον τρόπο τα Πανεπιστήμια μπορούν να διεκδικήσουν για τους φοιτητές τους
ανταγωνιστική πρόσβαση σε εφαρμοσμένη γνώση αιχμής, με σημαντικά πλεονεκτήματα για τη
μόρφωση και την καριέρα τους καθώς και να αποτελέσουν το κύτταρο για οικονομική
αναδιάρθρωση της Κύπρου στη βάση της υψηλής τεχνολογίας μέσω της συμμετοχής στην
Παγκόσμια Αλυσίδα Αξίας για Έξυπνες Πόλεις.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΙΒΜ Κύπρου Γιώργος Γεωργίου, τόνισε τον ουσιαστικό ρόλο που κατέχει
η ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων “Smarter Cities, a Smarter Planet” για την ΙΒΜ. Εξήγησε στη
συνέχεια τους τρόπους που αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας ερευνητικά αποτελέσματα για τη λήψη πιο «έξυπνων»
αποφάσεων και τη πρόληψη προβλημάτων αλλά παράλληλα συμβάλλοντας στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία.
Τέλος ανακοίνωσης