close

Enter

Log in using OpenID

3.01mb Last modified: Fri. December 6th, 2013

embedDownload
Cilj predavanja
1) općenite napomene za korištenje podataka u MT
2) vrste i glavni izvori podataka o MT
3) kvalitativni podaci o MT - međunarodna istraživanja u
turizmu
3.1. općenite napomene o međunar. istraživanjima u
turizmu
3.2. ETM/WTM (Europa/svijet)
3.3. RA (Njemačka)
3.4. IPS/ BTT (UK)
3.5. In flight survey (SAD)
3.6. Eurobarometer (EU)
3.7. ostala istraživanja u međunar. turizmu
4) kvantitativni podaci o MT - statistički podaci o MT
4.1. nacionalni podaci o turizmu u RH
4.2. vrste međunarodnih podataka u turizmu
izvori
Hendija Z.,4.3.
Sekundarni
izvoristatističkih
podataka u MT podataka o MT
Sekundarni izvori
podataka u MT
Doc. dr.sc. Zvjezdana Hendija
Kolegij: Međunarodni turizam
Diplomski sveučilišni studij “Poslovne ekonomije”
Ekonomski fakultet - Zagreb
U Zagrebu, 5.12.2013.
Ekonomski fakultet u Zagrebu, 5. prosinac 2013.
1. OPĆENITE NAPOMENE ZA
KORIŠTENJE PODATAKA
Primjer:
- kako se navodi izvor podataka
- kako se pronalazi greška
Zapamtite !!!
NE VJERUJTE PODACIMA !
uvijek PROVJERAVAJTE njihovu TOČNOST:
Izvor: DZS (2001) Turizam u 2000. Statističko izvješće
br.1134, Zagreb, pp.51.
 usporedite s prethodnom godinom
 usporedite sa sličnim podacima
Greška: u tablici
kod različitih podataka za ista godišta:
“Noćenja u lukama
nautičkog turizma”
pomaknut je red
kod unosa
podataka u
2000.g.:
 uzimate podatak “JAČEG” izvora (UNWTO)
 uzimate NOVIJI podatak
čitajte METODOLOŠKE NAPOMENE !
uvijek navedite IZVOR podataka !
3
Zapamtite za podatke u MT (1/2) !!!
NOĆENJA
(u tisućama)
NORVEŠKA
NJEMAČKA
1999.
1,5
155,2
2000.
206,3
13,1
4
Zapamtite za podatke u MT (2/2) !!!
kad uspoređujete međunarodne podatke –
i podaci UNWTO- a se razlikuju:
uvijek proučite metodološke upute
 uvijek navedite IZVOR (naziv publikacije ili web adresu)
 uvijek navedite točan datum objavljivanja
OPREZ
s nacionalnim statistikama –
metodologija!!!
brojevi:
preporučeni izvori:
 EUROSTAT = za turizam u EU
 UNWTO = podaci o turizmu u svijetu (međunarodnom !)
5
 engl.
 hrv.
USD 1,000.00
1.000,00 američkih dolara
 METODOLOŠKE UPUTE – kod usporedbi međunar. podataka
6
1
2. VRSTE i GL. IZVORI PODATAKA o MT
Preporuka
Koje su glavne VRSTE podataka u MT
prema SADRŽAJU ISTRAŽIVANJA?
1. Podatak o ostvarenom br. noćenja je bolji
od podatka o dolascima turista u smj. objekte DOUBLE COUNTING
- premda niti br. noć. nije potpun zbog
 kvalitativni podaci prikupljeni primarnim istraživanjima:
- međunarodna istraživanja u turizmu
 kvantitativni podaci:
- statistički podaci o MT
neprijavljenih i neregistriranih boravaka (VFR = visit
friends & relatives tj. posjet rodbini i prijateljima)
- podatke o noćenjima teško je prikupiti u međunarodnom
turizmu (za EU prati ih Eurostat, a nacionalne statistike
često nisu međusobno usporedive)
2. Podaci o br. noćenja – INPUT za izračun turističke
potrošnje
7
8
Koje su glavne VRSTE podataka u MT
prema IZVORIMA (Prebežac, 2011: pp.363)?
Kriteriji koje moraju zadovoljiti
podaci
primarni:
 kvalitativni podaci prikupljenim primarnim istraživanjima
 prikupljeni vlastitim snagama npr. tržišna istraživanja
(međunarodna istraživanja)

TOČNOST - u MT se jako razlikuju

PRAVODOBNOST / AKTUALNOST –
REISEANALYSE
u turizmu: kasne, posebno međunarodni (do 2 godine)

 sekundarni:
 kvantitativni podaci
 prikupljeni od nekog drugog.
u turizmu npr. statistički podaci:
 u smještajnim kapacitetima
(npr. obrazac TU11 u DZS)
 na graničnim prijelazima i sl.
9
Izvori sekundarnih podataka o MT
Vrsta org.
koja provodi
prikupljanje, obradu i
objavljivanje
međunarodne org.
općeg karaktera
turističke org.
(međunar. i nac.) i
drugi (npr. MT)
Naziv organizacije
UN, OECD i sl.
Hendija Z., Sekundarni izvori podataka u MT
Ekonomski fakultet u Zagrebu, 5. prosinac 2013.
management
EUROSTAT, DZS i sl.
10
ŠTO – koji podaci se najviše istražuju
u MT ?
Gdje se objavljuje
tiskane publikacije,
web, baze podataka
Turistička POTRAŽNJA - najviše (broj,
obilježja, struktura i sl.)
Turistička PONUDA (broj, obilježja,
UNWTO, WTTC, ETC, tiskane publikacije,
CLIA, NTO (DZT, HTZ, web, baze podataka
ANTO i sl.)
znanstveno obrazovne Acta turistica,
institucije
Turizam, Tourism
konzultantske tvrtke,
statistički uredi
POUZDANOST
znanstveni časopisi
(Science Direct,
Hrčak)
međunar. istraživanja
u turizmu
11
struktura i sl.)
EKONOMSKI UČINCI TURIZMA:
 prihodi
 rashodi
zbog interdisciplinarnog karaktera turizma - također i čitav
NIZ POKAZATELJA IZ OSTALIH PODRUČJA:
- promet
- trgovina
- kultura i sl.
12
2
3.1. Općenite napomene o međunar.
istraživanjima u turizmu
3. MEĐUNARODNA ISTRAŽIVANJA
U TURIZMU – kvalitativni podaci
ŠTO se može istraživati u turizmu?
obilježja PONUDE na makro i mikro razini:



globalno - svijet, regija
nacionalno - zemlja, regija
lokalno – destinacija, smješt. objekt/ mjesto anketiranja i sl.
obilježja POTRAŽNJE na emitivnim i receptivnim
tržištima te također na makro i mikro razini (globalno –
svijet, regija; nacionalno – zemlja, regija; lokalno – destinacija,
smješt. objekt) i to:
 socio-demografska obilježja
 motivacija i informiranost
 obilježja putovanja (prijevozno sr., vrsta, PDB, ...) i sl.
IPS
13
14
ŠTO se najviše istražuje u međunar.
turizmu?

TKO PROVODI međunarodna
istraživanja u turizmu ?
POTRAŽNJA: razna obilježja putovanja i
potražnje na razl. razinama:
SVIJET
EUROPA
statistički uredi
putovanja diljem svijeta
NTO (nacionalne turističke
organizacije) / NTA (ministarstva)
putovanja SVIH Europljana
međunarodne organizacije:
EU
vodeća emitivna
tržišta
putovanja građana EU
- Eurostat, Europska komisija EU, ETC
instituti ili konzultantske tvrtke
putovanja s vodećih emitivnih
tržišta: Njemačka, UK, SAD,...
15
16
Vrste istraživanja u turizmu prema
učestalosti (1/2)
TKO KORISTI rezultate međunar.
istraživanja u turizmu ?
Korisnici rezultata međunarodnih istraživanja:
 turoperatori i turističke agencije
 hotelski lanci
 lokalne, regionalne org. te NTO, kao i ministarstva





(naročito iz onih receptivnih zemalja koje posjećuju turisti
određenih zemalja ili emitivnih područja)



KONTINUIRANA (STALNA):
međunarodne organizacije u turizmu
znanstvene i stručne organizacije
studenti, stručnjaci u turizmu i sl.
ponavljaju se svake god.
metodologija se uglavnom ne mijenja
mogu se utvrđivati PROMJENE + TRENDOVI
najčešća promjena - da se povećava uzorak i da se dodaju
nove zemlje, npr:
 RA
 IPS
 WTM/ETM
 Tomas
 IFS (SAD)
IPS

17
POVREMENA:

ETM Internet
18
3
Vrste istraživanja u turizmu prema
učestalosti (2/2)

GDJE se provodi anketiranje u MT?
POVREMENA – prema različitim potrebama:
 za neke tržišne segmente i
 za neke SOT, npr.









 za vrijeme putovanja:
u prijevoznom sredstvu (IPS,
omladinska putovanja
krstarenja
kamperi ADAC
wellness
medicinski turizam
bogataši
igrači golfa
avanturisti
biciklisti i sl…
IFS)
 u receptivnim zemljama:
u destinaciji/ mjestu provođenja odmora ili
u smještajnom objektu (TOMAS) ili
na lokalitetu (TOMAS ZG)
 u emitivnim zemljama – NAJBOLJI rez., ali najskuplje:
u mjestu stalnog boravka – u kućanstvima
(WTM, ETM, RA, Eurobarometer)
19
20
ŠTO je rezultat istraživanja?
KAKO se provodi anketiranje?
Rezultat istraživanja u MT





osobno – intervju (face to face)
telefonski – danas ?
Internetom
dodjeljivanjem
dopisno
KVALITATIVNI
PODACI:
KVANTITATIVNI
PODACI:
obilježja putovanja tzv.
travell paterns:
obujam pojedinih
vrsta putovanja:
kratka – duga
poslovna, odmor, VFR
(visit friends & relatives)




motivacija
informiranost
sociodemografska obilježja
i sl…
21
3.2. WTM / ETM
Što je WTM / ETM ?
Koja su najpoznatija istraživanja u MT?
IT:
TOMAS – Stavovi
i potrošnja turista
U RH
Pisa Forum/
ITB Report
Travel Trends
Report
(svijet)

UNWTO:
Tourism Vision,
Market Trends…
(svijet, regije)
Glavne vrste istraživanja IPK international
IPK:
European
Travel Monitor,
WTM
(svijet,Europa)
 European Travel Monitor
IPK
International
Reiseanalyse
(Njemačka)
Tržišna
istraživanja
Britanski
statistički ured
BTT - IPS
(Velika Britanija)
EC:
Eurobarometer
(EU)
22
World Travel Monitor
Svjetski pregled putovanja
od 1995. (18 g.) kontinuirano
istraživanje
ETC:
Tourism Trends
for Europe
(Europa)
većina tržišnih istraživanja utvrđuje i trendove
Pregled putovanja Europljana
od 1988. (25 g.) kontinuirano
istraživanje
European Internet Travel Monitor –
1999. (1x) …
23
24
4
ETM
ETM
KOJA OBILJEŽJA PUTOVANJA Europljana se
proučavaju ETM istraživanjem?
 putovanja Europljana starijih od 15 godina
 putovanja u INO (outbound)
 zadnja 3 putovanja u INO u proteklom razdoblju, ali
sva putovanja pojedinca u 1 god.
 SVA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA koja traju min. 1 noć max. do 3 mj. (predmet istraživanja su putovanja, ne ispitanici)
 sve vrste putovanja: odmor, posao, VFR i drugi razlozi
ŠTO SE ISTRAŽUJE, kako se provodi?
 pregled putovanja Europljana
 provodi se kontinuirano od 1988. (25 g.)
 najveće kontinuirano istraživanje o:
1) obilježjima turističke potražnje i
2) ponašanju Europljana na putovanjima u
inozemstvo (outbound putovanjima)
25
npr. vjerska, zdravstveno-preventivna, privatna,
ali ne: zaposlenje i ne dulje obrazovanje
26
WTM/ ETM
ETM
Koji podaci se prikupljaju ?
KOJI odgovori se mogu dobiti iz ETM
istraživanja?
1) ukupan br.putovanja i br. noćenja u INO:
- prema: vrstama putovanja, receptivnim tržištima,
tržišnim segmentima
2) sociodemografski profil putnika:
- dob, spol, zaposlenje,...
3) obilježja putovanja:
- duljina trajanja, potrošnja, odredište, svrha, motiv,
aktivnosti u destinaciji, učestalost putovanja
tijekom godine, vrsta prijevoza,…
4) zadovoljstvo odmorom,...
 da li poznajete svoja glavna tržišta?
 da li znate koji su vaši tržišni konkurenti ?
 gdje možete tražiti svoju buduću klijentelu?
 ...
27
WTM/ ETM
WTM/ ETM
Kada se popunjava upitnik?
ODMAH – 1-2 tjedna nakon povratka s putovanja
(kod kuće)
Instrument istraživanja:

28
UPITNIK:
- standardiziran
- preveden na 30 jezika
- prilagođen elektroničkom čitanju
svježa sjećanja –
minimalizira se gubitak
informacija uslijed zaborava
(za razliku od drugih
anketiranja koja se provode tek
na koncu godine, pa se obično
zaborave kraća putovanja)
29
30
5
European Internet
Travel Monitor
WTM/ ETM
Veličina uzorka:

ETM: 400.000 Europljana godišnje u 36 zemalja tj.
toliko opetovanih intervjua koji se provode nekoliko
puta godišnje:



reprezentativna populacija analizirane zemlje starija od 15
godina (od 729 mil. Europljana, čak 81% ili 589 mil. su
stariji od 15 god.)
WTM: 3,5 milijuna ljudi u 60 zemalja (oko 60%
svjetske populacije): preko 500.000 intervjua SKUPO

provedeno 1999. – 1x
analizira upotrebu Interneta za potrebe putovanja
Europljana:



prilikom planiranja putovanja
za rezervaciju putovanja, prijevoznika, smještaja
rezultat istraživanja:
- opseg tržišta koji za planiranje, rezervaciju i
realizaciju putovanja koristi Internet
- obilježja tržišta koje koristi usluge Interneta u
planiranju i realizaciji turističkih putovanja
31
32
3.3. REISEANALYSE
Što je RA – KAKVA PUTOVANJA se
proučavaju?


GDJE I KAKO se provodi anketiranje?
gdje: u kućanstvu 1x godišnje (siječanj), a od
2007. i internetom 2x godišnje (5.mj. + 11.mj.)
metoda istraživanja: intervju (face to face) – oko
8.000 intervjua (mijenja se)
razdoblje anketiranja: početkom godine za sva
putovanja u prethodnoj godini (1 x u god. za SVA
putovanja u PRETHODNOJ godini) – SJEĆANJE ?!
kontinuirano istraživanje od 1970. (43 god.)
proučava:
 PUTOVANJA stanovnika Njemačke (14+)
 PUTOVANJA NA ODMOR:



u zemlji (Njemačkoj) i
inozemstvu
2 skupine putovanja NA ODMOR:


kratke odmore od 2 do 4 dana i
putovanja koja dulja od 5 dana
33
Veličina uzorka za RA2012
za 2011.- 12.000 ispitanika:
34
Tko provodi RA?
izdavač – F.U.R. iz Hamburga, Forschungsgemeinschaft
Urlaub und Reisen (naslijednik “Studenkreis für Tourismus und
Entwicklung”)
 interepretaciju rezultata vrši N.I.T. Institut für Tourismus
and Bäderforschung iz Kiela
 terenski rad obavlja Ispos Deutschland iz
Hamburga

1.RA – više od 7.500 osoba se intervjuira osobno reprezentativni uzorak je njemačka govorna populacija 14+ u priv.
kućanstvima u Njem. (slučajnim odabirom),

2.RA online – oko 4.500 ispitanika - reprezentativni uzorak je
njemačka govorna populacija 14-70 u priv. kućanstvima u Njem.

35
36
6
Što se istražuje RA analizom – KOJI PODACI se
prikupljaju RA istraživanjem?
1) različita obilježja putovanja Nijemaca na odmor:
 opisuje njihovo ponašanje tijekom odmora
 njihovi motivi i interesi
 stavovi o putovanjima
2) RA proučava:
strukturu i veličinu njem. tržišta putovanja i trendove,
organizaciju putovanja Nijemaca u zemlju i INO
motivaciju i očekivanja Nijemaca
vrste odmora i aktivnosti na putovanju
Promjene u RA istraživanju 2001.-2012. godine:
 povećan je uzorak s 7.800 na 12.000 (od čega je
4.500 online)
 od isključivo osobnih intervjua do RA online 2007.
godine

REZULTAT ISTRAŽIVANJA: i dalje prisutan trend rasta
putovanja Nijemaca (s 63,4 mil. u 2001. na 70,3 mil. u 2011.)
37
38
3.4. IPS - International Passenger Survey
BTT - British Travel Trends
IPS/ BTT
Odabrani rezultati RA istraživanja
Najposjećenije destinacije:
RA2002 (2001.) RA2011 (2010.) RA2012 (2011.)
1. Njemačka
1. Njemačka
1. Njemačka
2. Španjolska
2. Španjolska
2. Italija
3. Italija
3. Italija
3. Turska
4. Turska
4. Austrija
4. Austrija
5. Austrija
5. Turska
5. HRVATSKA
6. Francuska
6. Francuska
6. Francuska
7. HRVATSKA
 TREND: i dalje prisutan trend rasta putovanja Nijemaca (s 63,4
39
mil. u 2001. na 70,3 mil. u 2011.)
ŠTO istražuje IPS – KAKVA PUTOVANJA se
proučavaju?
 kontinuirano istraživanje od 1961. - 52 godine
 provodi: Nacionalni statistički ured UK (ONS, Office
for National Statistics)
 istražuje obilježja putovanja “iz + u” UK:
 britanskih građana u INO
 INO putnika u UK
 analizira se više od 110 varijabli
 anketira se oko 300.000 putnika na ulasku i
izlasku u/ iz zemlje na svim vrstama prijelaza
(316.000 u 2010. godini)
IPS/ BTT
40
IPS/ BTT
KAKO se provodi anketiranje?
 obuhvat: INO i DOM putnici na graničnim
prijelazima:
 sve vrste graničnih prijelaza (luke, aerodromi, tunel)
 putnici na ulasku u zemlju i izlasku iz zemlje
 veličina uzorka: anketira se oko 300.000 putnika
 metoda istraživanja: 300.000 intervjua (face to face)
 razdoblje anketiranja svaki mjesec, a obrada
rezultata kvartalno, godišnje – usporedba s RA!!!
41
KOJI PODACI se prikupljaju IPS istraživanjem?
 podaci o turističkoj potrošnji – zbog utvrđivanja njezina
utjecaja na BDP
 obilježjima posjetitelja GB tijekom godine i utvrđivanje
promjena i trendova - zbog kreiranja turističke politike GB
 obilježjima putovanja Britanaca u inozemstvo utvrđivanje promjena i trendova – zbog kreiranje turist.
politike receptivnih zemalja, info važne za turoperatore
 rezultate koriste vladine organizacije, statistički uredi, NTO,
konzultantske tvrtke, turoperatori...
42
7
3.5. IFS, In-Flight Survey (SAD)
IPS/ BTT
Odabrani rezultati za 2010.g.:
 u UK je ostvareno 39 mil. dolazaka INO posjetitelja koji su
ostvarili oko 228 mil. noćenja,
 u RH: 9 mil. dolazaka INO posjetitelja i 51 mil. noć. INO
turista = 4,5 x manje!!!
 najposjećeniji gradovi su bili London i Edinbourgh:
u Londonu je ostvareno 15 mil. INO dolazaka i 90 mil.noć,
 u RH: 51 mil. noć. INO turista = 2 x manje!!!
 trend je skraćivanja duljine boravka Britanaca.
 u inozemstvu su državljani UK ostvarili 607 mil.noć,
 u RH: 1,2 mil. noć. turista iz UK = udio 0,5% u 90 mil.
noć. državljana UK u INO!!!
 tradicionalno gl. destinacije za državljane UK su Španj. i Franc.
43
Što istražuje IFS – KOJE VRSTE
PUTOVANJA istražuje IFS?



In flight survey – putnici u zračnom prijevozu u
SAD, i to:
 putovanja u zemlji (u SAD)
 putovanja rezidenata u INO
 putovanja nerezidenata iz INO u SAD
kontinuirano mjesečno od 1983. (29 godina)
provodi ga Ured za turizam i putovanja, OTTI,
Office of Travel and Tourism Industries koji djeluje kao
posebna služba pri Am. ministarstvu trgovine (US Depertment
of Commerce)
44
IFS (SAD)

istražuje:
obilježja putovanja građana SAD u zemlji i INO
 obilježja putovanja INO putnika u SAD
uzorak: anketira se oko 80.000 kućanstava u SAD
metoda istraživanja: stjuardese dijele upitnike
tijekom leta
ciljevi istraživanja:
 sociodemografska obilježja
 obilježja putovanja
 potrošnja na putovanjima
 planiranje putovanja
 diferencijacija turističkog proizvoda, …




3.6. EUROBAROMETER
45
Eurobarometer
46
Eurobarometer
ŠTO se istražuje?
Metodologija i sadržaj istraživanja:
 turizam povremeno (dugo zapostavljen)
 kontinuirano istraživanje o kvaliteti života u EU
 posljednjih godina posebna područja interesa:
 stav stan. EU prema proširenju regije
 strah od terorizma
 euro …
 provodi se 2 puta godišnje (proljeće + jesen)
 ispituje se populacija starija od 15 god. u EU
 istražuju se njihovi stavovi:
47
 o političkim prilikama
 socijalnim problemima
 povremeno neke druge teme (položaj omladine u EU, odnos
prema zaštiti okoliša, prema euru, prema polj…)
 kulturne navike Europljana
48
8
Eurobarometer
Odabrani rezultati istraživanja
Eurobarometer
Obilježja putovanja stanovnika EU

“Survey on the attitudes of Europeans towards tourism”
provodi se: među građanima +15 god. u 27 EU zemalja + 5
zemalja kandidata: RH, Turska, Makedonija, Norveška i Island
uzorak: preko 30.000 odabran slučajnim odabirom
metoda: 70% telefonski i 30% osobnih intervjua
proučava se:
 profil putnika u 2010.
 obilježja putovanja – duljina trajanja (kratka + duga),
prijevozno sr.
 motiv putovanja i izvor informacija i sl.




Skoro 3/4 (73%) EU građana putovalo je zbog posla ili
privatnih razloga bar 1 x u 2010.;
svaki 3. EU građanin nije putovao
1/5 koji su putovali zbog odmora imali su više od 5
odmora te godine
pri odlučivanju o destinaciji za odmor najveći dio (32%)
izjasnio se kako pri izboru destinacije u obzir uzimaju
okoliš, kulturno nasljeđe (27%) i mogućnost zabave
(14%)
Prikupljanje informacija o destinaciji:




29% preporuke prijatelja
27% Internet
18% osobno iskustvo
11% turističke agencije
49
50
4. STATISTIČKI PODACI O MT
“Istraživanje tržišta
preuzima ulogu dobavljača informacija
pri stvaranju konkretnih odluka”
4.1. nacionalni podaci o turizmu u RH
4.2. vrste međunarodnih podataka
u turizmu
4.3. izvori statističkih podataka o
MT
Jost Krippendorf
51
4.1. Nacionalni podaci o turizmu u
RH
Kako se RH prilagođava međunarim standardima
u turizmu?
Od
1995. provodi se
NOVA klasifikacija smj. kap. u RH
prema međunar. standardima kvalitete:
- prelazi se sa slovnih oznaka na zvjezdice *
- nova valorizacija kategorija
Domaći izvori sekundarnih
podataka u turizmu
DZS
MT
HTZ
Institut za turizam, EF
usklađivanje
rada DZS prema standardima EUROSTATA, UNWTOa i Statističkog ureda UN-a
HGK, HOK
jedinice lokalne samouprave, udruge i sl.
53
54
9
Vrste smještajnih kapaciteta
do 2001. u RH
Smještajni kapaciteti u RH
OSNOVNI:
OSNOVNI
KOLEKTIVNI
TURISTIČKI
SMJEŠTAJNI
OBJEKTI
ranije
od 2002.







DOPUNSKI
(komplementarni)
PRIVATNI
TURISTIČKI
SMJEŠTAJ
Hoteli
Pansioni
Moteli
Prenoćišta
Turistička naselja
Gostionice
Ostali ug. smj.
kapaciteti











Kupališna lječilišta
Klimatska lječilišta
Planinarski domovi
Radnička odmarališta
Odmarališta za djecu i mladež
Kampovi i kampirališta na zemljištu građana
Kućanstva – privatne sobe, stanovi, vile i
vikendice
Privremeni smještajni kapaciteti
Brodske kabine
Kola za spavanje
Luke nautičkog turizma
18
vrsta
55
Vrste smještajnih kap.
od 2002. u RH
56
Usporedba praćenja podataka u RH i
međunarodnoj statistici
komercijalni – kolektivni smj. kap:
1. PRIVATNI TURISTIČKI SMJEŠTAJ:
 Kućanstva – apartmani, kuće za odmor i kamp jedinice
 komercijalni – svi u kojima se naplaćuju noćenja i
2. KOLEKTIVNI TURISTIČKI SMJEŠTAJNI OBJEKTI:
2.1. HOTELI I SLIČNI OBJEKTI:
2.1.1. HOTELI:
 Hoteli, vile i aparthoteli
2.1.2. HOTELIMA SLIČNI OBJEKTI:
28
 Hotelska naselja, apartmanska naselja, hotelsko
vrsta
apartmanska naselja, apartmani, apartman tipa studio,..
 Pansioni, prenoćišta, moteli, gostionice
 Kuće za odmor i sobe za iznajmljivanje
2.2. OSTALI KOLEKTIVNI SMJ. OBJEKTI:
 Odmarališta, kampovi, omladinski hosteli, privremeni
2.3. SPECIJALIZIRANI
 Lječilišta, planinski i lovački domovi, javna prijevozna sredstva
57
Metodološka osnova DZS za podatke
u turizmu od 2002. g. (1/2)
 međunarodna metodologija statistike turizma:
UNWTO-a i statističkog ureda UN-a:
 “International Recommendations for Tourism statistics
2008” UN Statistical Commission, UNWTO (2008)
Department of Economic and Social Affairs Statistics
Division, Series M No.83/Rev.1, Madrid, New York.
Eurostata (statističkog ureda EU):
 “Metodološki priručnik za statistiku turizma” – prijevod
objavljen 2001. prema “Community methodology on
tourism statistics” (1998)
 Uredba Savjeta EU o prikupljanju podataka u području
turizma (iz 1995) i Odluka Europske komisije o
postupcima za primjenu Uredbe Savjeta
 nacionalni propisi:
DOPUNSKI (KOMPLEMENTARNI):
59
službeno prijavljuje boravak gostiju
(kolektivni + privatni)
 kolektivni – NE odnose se na privatne sobe, apartmane
te stanove i kuće za odmor (prate se u međunar.
statistici)
privatni smj. kap. (ne prate se u međunar. statistici):

 sobe, app. i kuće za odmor – kućanstva
 kamp jedinice
 seljačko kućanstvo
 SIVA EKONOMIJA – stanovi i kuće za odmor tzv. vikendice
 broj postelja ukupno - u međunar. statistici se prate
stalne, a to su bez pomoćnih
58
Metodološka osnova DZS za podatke
u turizmu od 2002. g. (2/2)
 međunarodni propisi:
 nacionalni propisi:
 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (2006)
 Zakon o pružanju usluga u turizmu (od 2007., prije:
Zakon o turističkoj djelatnosti)
 Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim
standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz
skupine hoteli
 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i
kategorizaciji smještajnih objekata, kampova iz skupine
"Kampovi i druge vrste objekata za smještaj“ i sl. propisi
60
10
ŠTO se može pratiti iz podataka DZS
ŠTO se može pratiti iz podataka DZS
(1/2)
(2/2)
OBILJEŽJA POTRAŽNJE (turistički dolasci i noćenja):
OBILJEŽJA SMJ. PONUDE (turistički dolasci i noćenja):
 razvitak smj. ponude u razdoblju xxxx (u RH, u županiji, u
 kretanje turist. prometa u razdoblju xxxx (trendovi u RH, u

županiji, u općini, u turist. mjestu)
nacionalna struktura gostiju (dom., inozemni (ino.), prema zemljama
porijekla, vodeća emitivna tržišta)
 turist. promet prema vrstama smještaja
 turist. promet prema vrstama turist. mjesta

općini, u turist. mjestu)
 struktura smj. ponude prema vrstama smještaja
 prosječna veličina smj. kapaciteta
 iskorištenost smj. kapaciteta
(sjedište države,
primorska, kupališna, planinska, ostala turist. m., neturistička)
prostorna distribucija turist. prometa (po naseljima, regijama,
županijama,…)
POSTELJE obuhvaćaju:
- u čvrstim smj. objektima - STALNE + pomoćne = ukupne
(u RH od 2002. stalne - bolje; ranije se kapacitet iskazivao u uk.)
- u kampovima – MJESTA u šatorima i kamp kućice (3 osobe u RH, 4
u Austriji)
 sezonalnost turist. prometa
 prosječna duljina boravka turista
61
62
Vrste podataka u međunarodnoj
statistici
4.2. Vrste međunarodnih podataka o
turizmu

Koji podaci se analiziraju o turizmu u svijetu?
međunarodni turistički dolasci

International tourist arrivals

prihodi od turizma

rashodi od turizma


International tourism receipts

International tourism expenditures

Međunarodni turistički dolasci (različito - po zemljama) – razine:
u svijetu, po regijama i po receptivnim zemljama:
 TF International tourist arrivals at frontiers (excluding same-day
visitors) = međunarodni turistički dolasci na graničnim prijelazima
koji isključuju izletnike;
 VF International visitor arrivals at frontiers (including tourists and
same-day visitors) – dolasci posjetitelja na graničnim prijelazima koji
uključuju izletnike;
 TCE International tourist arrivals at collective tourism establishments
– dolasci turista u kolektivnim smještajnim kapacitetima;
 THS International tourist arrivals at hotels and similar establishments
– dolasci turista u hotelima i njima sličnim vrstama smještaja.
Prihodi od turizma u svijetu - za receptivna tržišta: po regijama i po
zemljama (različite valute, USD, euro ili nacionalne valute) – International
tourism receipts
Rashodi od turizma - International tourism expenditures – za vodeća
emitivna tržišta
63
64
Neusporedivost međunarodnih
podataka o dolascima

Neusporedivost međunarodnih
podataka u smj. kapacitetima
Međunarodni turistički dolasci:
 VF International visitor arrivals at frontiers (including tourists and
same-day visitors) = UKLJUČUJU IZLETNIKE!
 TF International tourist arrivals at frontiers (excluding same-day
visitors) = ISKLJUČUJU IZLETNIKE

KOMERCIJALNE VRSTE SMJEŠTAJA
TCE - dolasci str.turista u kolektivne
kapacitete
VF - dolasci POSJETITELJA
na granicu
IZLETNICI
TF - dolasci
TURISTA
na granicu (s
Međunarodni turistički dolasci – International tourist arrivals at:
 TCE - collective tourism establishments;
 THS - hotels & similar establishments.
THS - dolasci str.
turista u HOTELE
I SL. VRSTE
SMJEŠTAJA
Dolasci
stranih turista u
KAMPOVE
NISU UKLJUČENI:
dolasci stranih turista u
PRIVATNE SOBE I APARTMANE
65
U Španjolskoj: nisu uključeni tzv. PARADORES
NEREGISTRIRANI
VFR neregistrirana,
neprijavljeni
dolasci,
siva
ekonomija
66
11
ŠTO se najčešće analizira
o turizmu u svijetu?
4.3. Glavni izvori podataka o
međunarodnom turizmu
Kvantitativni podaci:
 kretanje međunarodnih turističkih dolazaka globalno
 prostorna distribucija međunarodnih turist. dolazaka
 vodeće turističke destinacija u svijetu
 kretanje prihoda od turizma globalno
 prostorna distribucija prihoda od turizma u svijetu
 vodeće emitivne zemlje svijeta i sl.




svi podaci i obilježja “u” i “o” turizmu na raznim
razinama i za sve vremenske dimenzije

67
UNWTO – publikacije +
web: http://unwto.org/facts/menu.html
(izbornik: Facts and Figures)
WTTC, World Travel & Tourism Council
(Svjetsko vijeće za putovanja i turizam)
Eurostat - Statistički ured EU
ETC, European Travel Commission (Europska turist. komisija)
DG Enterprise & Industry – Tourism (u EU)
Glavna direkcija za poduzetništvo i industriju – sektor turizam
68
Glavni izvor međunarodnih podataka
u turizmu
Osnovni
međunarodni
izvor podataka
SVJETSKA
TURISTIČKA
ORGANIZACIJA
 International inbound tourism (receptivni turizam):
Madrid
69
Leisure, recreation and holidays;
Business and professional;
Other


Inbound (receptivni) in H&S + domestic in H&S
Inbound (receptivni) in CE + domestic in CE






Africa
Americas
Europe - Turska, Izrael, Rusija!!!
East Asia & Pacific
South Asia
Middle East
70
TREBA IMATI NA UMU da je razl. obuhvat statističkih
podataka po pojedinim zemljama, jer neke prate:
• dolaske svih putnika na granicu (GB),
• većina bilježi dolaske turista na granicu (Poljska,
Grčka,…),
• neke bilježe dolaske turista u svim smještajnim
kapacitetima (RH, Njemačka,…),
• a neke samo u H&S (Monako).
 Arrivals by MODE OF TRANSPORT:



Visitors
Tourists
Same-day visitors
Cruise visitors
Napomena
Baza podataka UNWTO (2/3)
air
rail
road
sea




 Arrivals by REGION (6):
http://www.unwto.org




Baza podataka UNWTO (1/3)
 Arrivals by PURPOSE OF VISIT:
 NIGHTS AND LENGTH OF STAY:
Problem je međusobna (NE) usporedivost
podataka između pojedinih zemalja
71
72
12
Izvori međunarodnih podataka o
turizmu EU
Publikacije UNWTO
YEARBOOK OF TOURISM
STATISTICS
Eurostat
EU
DG Enterprise & Industry -
COMPENDIUM OF TOURISM
STATISTICS
Tourism
Glavna direkcija za poduzetništvo i
industriju
TOURISM MARKET TRENDS:
EUROPE, WORLD,…
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
tourism/index_en.htm
http://www.unwto.org
najnoviji podaci i informacije
Hendija Z., Sekundarni izvori podataka u MT
Ekonomski fakultet u Zagrebu, 5. prosinac 2013.
74
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/da
ta/database
Glavni izvor podataka baza podataka
o turizmu u EU:
 Database Tourism (tour) (1/5)
EU
EUROSTAT
 besplatna
elektronička baza
podataka o
turizmu
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
• 1998. EUROSTAT objavljuje EUROSTAT TOURISM STATISTICS –
DATA TRANSMISSION COMPENDIUM
• 1995. EUROSTAT objavljuje SMJERNICE ZA PRIKUPLJANJE
STATISTIČKIH PODATAKA NA PODRUČJU TURIZMA
 trenutno najbolji
izvor podataka
za zemlje
članice EU i
kandidate
• RH _ 2001. DZS objavljuje “Metodološki priručnik za statistiku turizma”
75
Database Tourism (tour) 2/5
1) Capacity of collective tourist accommodation:
76
Eurostatova baza podataka o
turizmu _ Tourism (tour) (3/5)
Number of establishments, bedrooms and bedplaces
2) Occupancy in collective accommodation establishments:
domestic and inbound tourism
Arrivals of residents (=dom.) and non-residents (=ino.)
Nights spent by residents (=dom.) and non-residents (=ino.)
Monthly use of bedplaces
1) Capacity of collective tourist accommodation:
establishments, bedrooms and bedplaces - kolektivni
smještajni kap.
2) Occupancy in collective accommodation
establishments: domestic and inbound tourism - dolasci i
3) Tourism demand: domestic and outbound tourism
(excluding day-trips)
noćenja turista u kolektivnim vrstama smj.
Number of tourists
Number of tourism trips
Number of tourism nights
Expenditure on tourism trips
3) Tourism demand: domestic and outbound tourism
(excluding day-trips) - istraživanja o obilježjima
Survey)
Employed persons by full-time / part-time activity, … by age groups, etc.
4) Tourism employment: (Source: Labour Force Survey) -
4) Employment in the tourism sector (Izvor: LFS, Labour Force
5) Indicators on internal tourism
77
putovanja
istraživanja radne snage
5) Indicators on internal tourism: - ek. pokazatelji
78
13
1) KOLEKTIVNI SMJ. KAP.
Capacity of collective tourist acc. (5/5)
Eurostatova baza podataka o
turizmu _ Tourism (tour) (4/5)
1) Capacity of collective tourist accommodation :
establishments, bedrooms and bedplaces (kolektivni
smještajni kap.)
2) Occupancy in collective accommodation
establishments: domestic and inbound tourism
(dolasci i noćenja turista u kolektivnim vrstama smj.)
3) Tourism demand: domestic and outbound tourism
(excluding day-trips) (istraživanja o obilježjima
putovanja)
4) Tourism employment: (Source: Labour Force
Survey) (istraživanja radne snage)
5) Indicators on internal tourism: (ekonomski
79
pokazatelji)
 službeni statistički podaci o kolektivnim smj. kap.:
 Br. objekata
establishments
 Br. soba
bedrooms
 Br. postelja
bedplaces – STALNE POSTELJE – RH !
 godišnji podaci od 1990. po zemljama
 SKUPINE SMJ. OBJ.
UKUPNO: ZBROJ = 1551 + 1552_1553
1552_1553= 1552 + 1553
•
•
•
•
1551 Hotels & similar est.
1552-1553 Other collective acc. est., Total
1552 Tourist campsites and other short-stay acc.
1553 Holiday dwellings and other
80
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,1&_
dad=portal&_schema=PORTAL
2) Dolasci i noćenja turista u
kolektivnim vrstama smj.
Publikacije EUROSTATA
Occupancy in collective accommodation est.
Izbornik: Tourism Statistics:
Statistical Publications
 službeni statistički podaci o registriranom turističkom
prometu
 dolasci turista i noćenja po gl. vrstama smještaja
A001 = A100 + B100 , posebno:


rezedenata
ne rezidenata – po zemljama porijekla
 mjesečno i godišnje
 mjesečna iskorištenost kap. u %
 Panorama on
Tourism in 2007
 Statistics in focus
(razni kratki prikazi)
 Tourism Statistics
Pocketbook, 20002006
 News release
81
82
Umjesto zaključka
Ostali
međunarodni
izvori podataka
NACIONALNI
STATISTIČKI
UREDI
Veliki problem je međusobna
(NE) usporedivost podataka
između nacionalnih statističkih ureda
REPUBLIC OF TURKEY, PRIME
Najlakši pristup iz web-adrese DZS:
MINISTRY
STATE INSTITUTE OF STATISTICS (SIS) Međunarodni statistički linkovi:
“SVJETSKE STATISTIKE”
83
84
14
Literatura:
OBAVEZNA LITERATURA:
1) Vaše bilješke s predavanja
2) MT 2013_04_sekundarni izvori u MT
DODATNA LITERATURA (1/2):
3) Marušić, M., Prebežec, D. (2004) Istraživanje turističkih tržišta, ADECO, Zagreb,
pp.21-51.
4) Prebežec, D. (2011) Izvori i metode prikupljanja podataka u istraživanju turističkih
tržišta. U: Čavlek, N. et al. (2011) Turizam – ekonomske osnove i organizacijski
sustav, Školska knjiga, Zagreb, pp.359-390.
5) Hendija, Z. (2006) Komparativna analiza hrvatskog turizma u konkurentskom
okruženju europskog Sredozemlja, Doktorska disertacija, Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. pp.88-107.
6) UNWTO, UN Statistical Commission (2008) International Reccommendations for
Tourism Statistics 2008, Madrid, New York.
7) Internet adrese spomenutih institucija i istraživanja u predavanju
Hendija Z., Sekundarni izvori podataka u MT
Ekonomski fakultet u Zagrebu, 5. prosinac 2013.
85
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 084 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content