close

Enter

Log in using OpenID

3. Sekundarni izvori podataka u me unarodnom turizmu

embedDownload
Zapamtite opće napomene o
podacima !!!
3. Sekundarni izvori podataka
u međunarodnom turizmu
NE VJERUJTE PODACIMA !
uvijek PROVJERAVAJTE njihovu TOČNOST:
Doc. dr.sc. Zvjezdana Hendija
Kolegij: Međunarodni turizam
Diplomski sveučilišni studij “Poslovne ekonomije”
usporedite s prethodnom godinom
usporedite sa sličnim podacima
kod različitih podataka za ista godišta:
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
uzimate podatak “JAČEG” izvora (UNWTO)
uzimate NOVIJI podatak
čitajte METODOLOŠKE NAPOMENE !
uvijek navedite IZVOR podataka !
U Zagrebu, 20. siječanj 2012.
1
2
Zapamtite za međunarodne podatke u
turizmu !!!
Preporuka
i podaci UNWTO- a se razlikuju – npr. ukupno u
svijetu za ista godišta:
uvijek navedite IZVOR (naziv publikacije ili web adresu)
uvijek navedite točan datum objavljivanja
kad uspoređujete međunarodne podatke –
uvijek proučite metodološke upute
preporučeni izvori:
EUROSTAT = za turizam u EU
UNWTO = podaci o turizmu u svijetu (međunarodnom !)
oprez s NACIONALNIM STATISTIKAMA – usporedivost!
pisanje brojeva:
engl.
hrv.
1. Podatak o ostvarenom br. noćenja je bolji od
podatka o dolascima turista u smj. objekte DOUBLE COUNTING
- premda ni br. noć. nije potpun zbog
neprijavljenih i neregistriranih boravaka (VFR).
2. Podaci o br. noćenja su INPUT za izračun turističke
potrošnje.
USD 1,000.00
1.000,00 američkih dolara
3
4
Kriteriji koje moraju zadovoljiti
podaci
Primjer - kako se navodi izvor podataka i
kako se pronalazi greška
Izvor:
Izvor:DZS
DZS (2001)
(2001)Turizam
Turizam uu2000.
2000.Statističko
Statističkoizvješće
izvješće
br.1134,
Zagreb,
str.
51.
br.1134, Zagreb, str. 51.
“Noćenja
“Noćenjauulukama
lukama
nautičkog
nautičkogturizma”
turizma”
pomaknut
je
pomaknut jered
redkod
kod
unosa
unosapodataka
podatakauu
2000.g.:
2000.g.:
PRAVODOBNOST / AKTUALNOST –
u turizmu: kasne, posebno međunarodni
Greška:
Greška:uutablici
tablici
TOČNOST
POUZDANOST
NOĆENJA
(u tisućama)
NORVEŠKA
NJEMAČKA
1999.
1,5
155,2
2000.
206,3
13,1
5
6
1
ŠTO se istražuje u turizmu ?
OBILJEŽJA TURISTIČKE POTRAŽNJE
SEKUNDARNI IZVORI PODATAKA
U TURIZMU
OBILJEŽJA TURISTIČKE PONUDE
EKONOMSKI UČINCI TURIZMA:
PRIHODI
RASHODI
DOMAĆ
DOMAĆI
zbog interdisciplinarnog karaktera turizma - također
i čitav NIZ POKAZATELJA IZ OSTALIH
PODRUČJA (promet, kultura, trgovina, …)
MEĐUNARODNI
7
8
Kako se RH prilagođava svj.
standardima u turizmu?
Domaći izvori sekundarnih
podataka u turizmu
^akovec
Vara`din
Koprivnica
Zabok
Zagreb
Bjelovar
Opatija
Buje
Sisak
Po`ega
Na{ice
Topusko
Pore~
Crikvenica
Labin
Rovinj
Osijek
Daruvar
Karlovac
Rijeka
DZS
DZS
Virovitica
Samobor
Krk
Slavonski Brod
@upanja
MT
MT
Senj
Od 1995. provodi se
NOVA klasifikacija smj. kap. u RH
prema međunar. standardima kvalitete:
- prelazi se sa slovnih oznaka na zvjezdice *
- nova valorizacija kategorija
Pula
Korenica
Rab
Gospi}
Mali Lo{inj
HTZ
HTZ
Pag
Zadar
Biograd na Moru
Institut
Institut za
za turizam,
turizam, EF
EF
Drni{
[ibenik
Trogir
Sinj
Split
Omi{
usklađivanje rada DZS prema standardima EUROSTATA,
UNWTO-a i Statističkog ureda UN-a
Supetar
Vis
50
0
Hvar
Vela
Luka
N
50
Makarska
Plo~e
HTZ GLASNIK
Pregled stanja na
tržištima
HGK,
HGK, HOK
HOK
Metkovi}
Kor~ula
100 km
Dubrovnik
jedinice
jedinice lokalne
lokalne samouprave,
samouprave, udruge
udruge ii sl.
sl.
9
10
Vrste smještajnih kapaciteta
do 2001. u RH
Smještajni kapaciteti u RH
OSNOVNI:
OSNOVNI
KOLEKTIVNI
TURISTIČKI
SMJEŠTAJNI
OBJEKTI
ranije
od 2002.
DOPUNSKI
(komplementarni)
PRIVATNI
TURISTIČKI
SMJEŠTAJ
11
Hoteli
Pansioni
Moteli
Prenoćišta
Turistička naselja
Gostionice
Ostali ug. smj.
kapaciteti
DOPUNSKI (KOMPLEMENTARNI):
18
vrsta
Kupališna lječilišta
Klimatska lječilišta
Planinarski domovi
Radnička odmarališta
Odmarališta za djecu i mladež
Kampovi i kampirališta na zemljištu građana
Kućanstva – privatne sobe, stanovi, vile i
vikendice
Privremeni smještajni kapaciteti
Brodske kabine
Kola za spavanje
Luke nautičkog turizma
12
2
Vrste smještajnih kap.
od 2002. u RH
Zapamtite za
podatke o smj. kap. u RH !!!
kolektivni ili komercijalni smj. kap.:
1. PRIVATNI TURISTIČKI SMJEŠTAJ:
Kućanstva –– apartmani,
apartmani, kuće
kuće za
za odmor
odmor ii kamp
kamp jedinice
jedinice
2. KOLEKTIVNI TURISTIČKI SMJEŠTAJNI OBJEKTI:
2.1. HOTELI I SLIČNI OBJEKTI:
2.1.1. HOTELI:
Hoteli, vile i aparthoteli
2.1.2. HOTELIMA SLIČNI OBJEKTI:
38
Hotelska naselja, apartmanska naselja, hotelsko
vrsta
apartmanska naselja, apartmani, apartman tipa studio,..
Pansioni, prenoćišta, moteli, gostionice
Kuće za odmor i sobe za iznajmljivanje
2.2. OSTALI KOLEKTIVNI SMJ. OBJEKTI:
Odmarališta, kampovi, omladinski hosteli, privremeni
2.3. SPECIJALIZIRANI
Lječilišta, planinski i lovački domovi, javna prijevozna sredstva
13
Metodološka osnova DZS za podatke
u turizmu od 2002. g. (1/2)
međunarodna metodologija statistike turizma:
UNWTO-a i statističkog ureda UN-a:
“International Recommendations for Tourism statistics 2008” UN
Statistical Commission, UNWTO (2008) Department of Economic
and Social Affairs Statistics Division, Series M No.83/Rev.1, Madrid,
New York.
Eurostata (statističkog ureda EU):
“Metodološki priručnik za statistiku turizma” – prijevod objavljen
2001. prema “Community methodology on tourism statistics” (1998)
Uredba Savjeta EU o prikupljanju podataka u području turizma (iz
1995) i Odluka Europske komisije o postupcima za primjenu Uredbe
Savjeta
nacionalni propisi:
komercijalni – su svi u kojima se naplaćuju noćenja i
službeno prijavljuje boravak gostiju
(dakle: kolektivni + privatni)
kolektivni – NE odnose se na privatne sobe, apartmane
te stanove i kuće za odmor
privatni smj. kap.:
sobe, app. i kuće za odmor – kućanstva
kamp jedinice
seljačko kućanstvo
ne evidentira se SIVA EKONOMIJA – stanovi i kuće za
odmor tzv. vikendice
broj postelja – preporuka stalne (ne ukupne zbog pomoćnih)
14
Metodološka osnova DZS za podatke
u turizmu od 2002. g. (2/2)
međunarodni propisi:
nacionalni propisi:
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o pružanju usluga u turizmu (od 2007., prije:
Zakon o turističkoj djelatnosti)
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim
standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz
skupine hoteli
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i
kategorizaciji smještajnih objekata, kampova iz skupine
"Kampovi i druge vrste objekata za smještaj“ i sl. propisi
15
Izvori podataka DZS o turizmu
Od koga?
Komercijalni
smještajni
kapaciteti
Nekomerc.
smj. kap.
16
Turističke/
putničke
agencije
Ugostitelji
(poduzeća i
obrtnici)
Turističke
znamenitosti
i atrakcije
DZS
Najvaž
žniji izvori podataka DZS o turizmu:
Najva
Najvažniji
1. STATISTIČKI LJETOPIS
(NP, muzeji…)
2. GODIŠNJA STATISTIČKA IZVJEŠĆA
3. PRIOPĆENJA (mjesečno i kumulativno za promatrano
razdoblje od početnog mjeseca u godini do mjeseca u
trenutku objavljivanja)
Granični
prijelazi
(kuće i stanovi
za odmor)
Luke
nautičkog
turizma
Lučke
kapetanije
4. ugostiteljstvo, trgovina, zaposlenost,….
17
18
3
Gdje?
Statističko izvješće TURIZAM
Gdje?
podaci o turističkoj potražnji:
u smj. kapacitetima
u marinama
u turist. agencijama (TA)
podaci o turističkoj ponudi:
smještajni kapaciteti
marine
podaci o posjetiteljima turist. atrakcija
podaci o nautičkom turizmu
podaci o TA
podaci o poslovnim skupovima/ kongresima
Statističko izvješće TURIZAM
U PRIMORSKIM
GRADOVIMA I OPĆINAMA
podaci o turističkoj potražnji:
u smj. kapacitetima
o vodećim emitivnim tržištima
u marinama
podaci o turističkoj ponudi:
smještajni kapaciteti
marine
podaci o turizmu u NASELJIMA
koja su kategorizirana kao
PRIMORSKA
(unutar općina i gradova)
RAZINA PRIKAZIVANJA PODATAKA:
RH, županije, općine/ gradovi
19
ŠTO se može pratiti iz podataka DZS
ŠTO se može pratiti iz podataka DZS
(1/2)
(2/2)
OBILJEŽ
ŽJA POTRAŽ
ŽNJE (turistički dolasci i noćenja):
OBILJE
POTRA
OBILJEŽJA
POTRAŽNJE
OBILJEŽ
ŽJA SMJ. PONUDE (turistički dolasci i noćenja):
OBILJE
OBILJEŽJA
razvitak smj. ponude u razdoblju xxxx (u RH, u županiji, u
kretanje turist. prometa u razdoblju xxxx (trendovi u RH, u
20
županiji, u općini, u turist. mjestu)
nacionalna struktura gostiju (dom., inozemni (ino.), prema zemljama
porijekla, vodeća emitivna tržišta)
turist. promet prema vrstama smještaja
turist. promet prema vrstama turist. mjesta (sjedište države,
općini, u turist. mjestu)
struktura smj. ponude prema vrstama smještaja
prosječna veličina smj. kapaciteta
iskorištenost smj. kapaciteta
POSTELJE obuhvaćaju:
- u čvrstim smj. objektima - STALNE + pomoćne = ukupne
primorska, kupališna, planinska, ostala turist. m., neturistička)
prostorna distribucija turist. prometa (po naseljima, regijama,
(u RH od 2002. stalne - bolje; ranije se kapacitet iskazivao u uk.)
- u kampovima – MJESTA u šatorima i kamp kućice (3
(3 osobe
osobe u RH,
županijama,…)
sezonalnost turist. prometa
prosječna duljina boravka turista
4 u Austriji)
21
22
Koji podaci se analiziraju o
turizmu u svijetu?
Međunarodni izvori
sekundarnih podataka u
turizmu
međunarodni turistički dolasci
prihodi od turizma
rashodi od turizma
23
International tourist arrivals
International tourism receipts
International tourism expenditures
24
4
Vrste podataka u međunarodnoj
statistici
Neusporedivost međunarodnih
podataka o dolascima
Međunarodni turistički dolasci – za receptivna tržišta (različito - po
zemljama) u svijetu, po regijama i po receptivnim zemljama:
TF International tourist arrivals at frontiers (excluding same-day
visitors) – dolasci turista na granicu (NE BROJ TURISTA!);
VF International visitor arrivals at frontiers (including tourists and
same-day visitors) – dolasci posjetitelja na granicu;
TCE International tourist arrivals at collective tourism establishments
- dolasci turista u kolektivne smještajne kap.;
THS International tourist arrivals at hotels and similar establishments
– dolasci turista u hotele i njima slične vrste smještaja.
Prihodi od turizma u svijetu - za receptivna tržišta: po regijama i po
zemljama (različite valute, USD, euro ili nacionalne valute) – International
tourism receipts
Rashodi od turizma - International tourism expenditures – za vodeća
emitivna tržišta
Međunarodni turistički dolasci:
VF International visitor arrivals at frontiers (including tourists and
same-day visitors)
TF International tourist arrivals at frontiers (excluding same-day
visitors)
VF - dolasci POSJETITELJA
na granicu
TF - dolasci
TURISTA
na granicu (s
IZLETNICI
25
Neusporedivost međunarodnih
podataka u smj. kapacitetima
ŠTO se najčešće analizira
o turizmu u svijetu?
Međunarodni turistički dolasci – International tourist arrivals at:
TCE - collective tourism establishments;
THS - hotels & similar establishments.
KOMERCIJALNE VRSTE SMJEŠTAJA
Kvantitativni podaci:
NEREGISTRIRANI
TCE - dolasci str.turista u kolektivne
kapacitete
THS - dolasci str.
turista u HOTELE
I SL. VRSTE
SMJEŠTAJA
Dolasci
stranih turista u
KAMPOVE
NISU UKLJUČENI:
dolasci stranih turista u
PRIVATNE SOBE I APARTMANE
VFR neregistrirana,
neprijavljeni
dolasci,
siva
ekonomija
U Španjolskoj: nisu uključeni tzv. PARADORES
kretanje međunarodnih turističkih dolazaka globalno
prostorna distribucija međunarodnih turist. dolazaka
vodeće turističke destinacija u svijetu
kretanje prihoda od turizma globalno
prostorna distribucija prihoda od turizma u svijetu
vodeće emitivne zemlje svijeta i sl.
svi podaci i obiljež
obilježja “u” i “o” turizmu na raznim
razinama i za sve vremenske dimenzije
27
Koji su glavni izvori podataka o
međunarodnom turizmu?
26
28
Glavni izvor međunarodnih podataka
u turizmu
UNWTO – publikacije
http://unwto.org/facts/menu.html
(izbornik: Facts and Figures)
WTTC, World Travel & Tourism Council
(Svjetsko vijeće za putovanja i turizam)
Eurostat - Statistički ured EU
ETC, European Travel Commission (Europska turist. komisija)
DG Enterprise & Industry – Tourism (u EU)
Glavna direkcija za poduzetništvo i industriju – sektor turizam
29
Osnovni
međunarodni
izvor podataka
SVJETSKA
TURISTIČ
ČKA
TURISTI
TURISTIČKA
ORGANIZACIJA
Madrid
http://www.unwto.org
30
5
Baza podataka UNWTO (1/2)
Baza podataka UNWTO (2/2)
Arrivals by MODE OF TRANSPORT:
International inbound tourism:
Visitors
Tourists
Same-day visitors
Cruise visitors
Arrivals by REGION (6):
air, rail, road, sea
Arrivals by PURPOSE OF VISIT:
NIGHTS AND LENGTH OF STAY:
Africa,
Americas
Europe - Turska, Izrael, Rusija!!!
East Asia & Pacific
South Asia
Middle East
PAYMENTS:
PAYMENTS:
International tourism receipts
International tourism expenditure
Leisure, recreation and holidays;
Business and professional;
Other
Inbound (receptivni) in H&S + domestic in H&S
Inbound (receptivni) in CE + domestic in CE
ACCOMMODATION:
ACCOMMODATION:
- Number of rooms in in H&S
- Number of bed-places in H&S
31
Napomena
32
Publikacije UNWTO
TREBA
TREBA IMATI
IMATI NA
NA UMU
UMU da
da je
je razl.
razl. obuhvat
obuhvat statističkih
statističkih
podataka
podataka po
po pojedinim
pojedinim zemljama,
zemljama, jer
jer neke
neke prate:
prate:
•• dolaske
(GB),
dolaske svih
svih putnika
putnika na
na granicu
granicu (GB),
•• većina
većinabilježi
bilježi dolaske
dolaske turista
turista na
na granicu
granicu(Poljska,
(Poljska,
Grčka,…),
Grčka,…),
•• neke
neke bilježe
bilježe dolaske
dolaske turista
turistauu svim
svim smještajnim
smještajnim
kapacitetima
kapacitetima (RH,
(RH, Njemačka,…),
Njemačka,…),
•• aa neke
neke samo
samo uu H&S
H&S (Monako).
(Monako).
YEARBOOK
YEARBOOK OF
OF TOURISM
TOURISM
STATISTICS
STATISTICS
COMPENDIUM
COMPENDIUMOF
OF TOURISM
TOURISM
STATISTICS
STATISTICS
TOURISM
TOURISM MARKET
MARKETTRENDS:
TRENDS:
EUROPE,
EUROPE, WORLD,…
WORLD,…
Problem je međusobna (NE) usporedivost
podataka između pojedinih zemalja
33
http://www.unwto.org
http://www.unwto.org
najnoviji
najnoviji podaci
podaci ii informacije
informacije
34
34
Turizam u EU
EU
DG Enterprise & Industry Tourism
EU
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
tourism/index_en.htm
Eurostat
35
EUROSTAT
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
• 1998. EUROSTAT objavljuje EUROSTAT TOURISM STATISTICS –
DATA TRANSMISSION COMPENDIUM
• 1995. EUROSTAT objavljuje SMJERNICE ZA PRIKUPLJANJE
STATISTIČKIH PODATAKA NA PODRUČJU TURIZMA
• RH _ 2001. DZS objavljuje “Metodološki priručnik za statistiku turizma”
36
6
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/da
ta/database
Izbornik: Data: Tourism
Capacity of collective tourist accommodation:
Number of establishments, bedrooms and bedplaces
Occupancy in collective accommodation
establishments: domestic and inbound tourism:
Arrivals of residents (=dom.) and non-residents (=ino.)
Nights spent by residents (=dom.) and non-residents (=ino.)
Monthly use of bedplaces
besplatna
elektronička baza
podataka o
turizmu
Tourism demand: domestic and outbound tourism
(excluding day-trips):
Number of tourists
Number of tourism trips
Number of tourism nights
Expenditure on tourism trips
trenutno najbolji
izvor podataka
za zemlje
članice EU i
kandidate
Employment in the tourism sector: (Source: Labour Force
Survey 'LFS')
Employed persons by full-time / part-time activity, … by age groups, etc.
37
38
Eurostatova baza podataka o
turizmu _ Tourism (tour)
1) Capacity of collective tourist accommodation: establishments,
bedrooms and bedplaces
- službeni statistički podaci o kolektivnim smj. kap.: br. objekata, br. soba,
br. postelja – po zemljama, godišnji podaci
1) Occupancy in collective accommodation establishments: domestic
and inbound tourism
- službeni statist. podaci o dolascima i noćenjima turista u kolektivnim
vrstama smj. - po zemljama, godišnje, mjesečno, posebno za rezidente i
nerezidente
1) Tourism demand: domestic and outbound tourism (excluding day-trips)
- istraživanja o obilježjima putovanja (nema za sve zemlje)
1) Tourism employment: (Labour Force Survey - istraživanja radne snage)
- istraživanja o zaposlenima: razina obrazovanja, stalno ili sezonsko, dob,
spol,
1) Indicators on internal tourism: (izvedeni ekonomski pokazatelji)
39
Ostali
međunarodni
izvori podataka
NACIONALNI
STATISTIČKI
UREDI
REPUBLIC OF TURKEY, PRIME
Najlakši pristup iz web-adrese DZS:
MINISTRY
STATE INSTITUTE OF STATISTICS (SIS)Međunarodni statistički linkovi:
“SVJETSKE STATISTIKE”
40
VAŽNO
VAŽ
ŽNO
VA
Veliki problem je međusobna
(NE) usporedivost podataka
između nacionalnih statističkih ureda
41
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content