close

Enter

Log in using OpenID

Centar za informacioni sistem

embedDownload
KOMUNA E ULQINIT OPSTINA ULCINJ Na osnovu clana 11. Zakona
0
slobodnom pristupu informacija (IISluzbeni list CG", br 44/12),
Centar za informacioni sistem Opstine Ulcinj, objavljuje:
VODIC
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU
CENTRA ZA INFORMACIONI SISTEM
I OSNOVNI PODACI
Sjediste i adresa: Opstina Ulcinj - Centar za informacioni sistem, Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu
bb, 85360 Ulcinj. Telefon: 030/411-447, e-mail: !'!"!':;:='=-:::.:..J::l.~:":"!':;;"
II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU CENTRA ZA INFORMACIONI SISTEM
1. Broj i vrsta racunara i racunarske opreme; racunari (desktop i notebook); server; ruteri, svicevi i ostala mrezna oprema; monitori, tastature, misevi i zvucnici; printeri i skeneri; UPSovi i stabilizatori napona; 2. Broj i vrsta softvera operativni sistemi; ostali licencirani programi; III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA
1. Pokretanje postupka
Postupak se pokrece pismenim iii usmenim zahtjevom; Na zahtjev se ne placa administrativna taksa; Zahtjev mora biti potpun i razumljiv, a da bi se po njemu postupalo treba da sadrZi: naziv informacije iii podatke na osnovu kojih se ona moze identifikovati; nacin na koji se zeli ostvaritit pristup informaciji; podaci
0
podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizickog lica, iii naziv I adresa pravnog fica) odnosno njegovog zastupnika, predstavnika iii punomocnika; Zahtjev se moze podnijeti nan a propisanom obrazcu iii slobodnoj f~rmi; Obrazac zahtjeva se moze dobiti u kacelariji Centra za informacioni sistem iii u Gradanskom birou, isti se nalazi na web sajtu Opstine - (www.ul-gov.me). 2. Natin podnosenja zahtjeva
a) Pisani zahtjev za pristup informaciji ·podnosi se:
Neposredno, kancefarija Centra za informacioni sistem br. 25, (u vremenskom periodu od 09 - 14 h svakog radnog dana); Putem poste na adresu, Opstina Ulcinj - Centar za informacioni sistem, Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb, 85360 Ulcinj; Elektronskim putem, putem maila na e-mail adresu: [email protected]; 3. Natin ostvarivanja prava na pristup informaciji
Pristup informacijama koje su u posjedu Centra za informacioni sistem se mogu ostvariti:
Neposrednim uvidom u original iii kopiju informacije u prostorijama Centra za informacioni sistem; Prepisivanjem iii skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama Centra za informacioni sistem; Dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva putem poste, elektronskim putem iii neposredno; Pristup javnom registru i javnoj evidenciji, omogucava se neposredno na osnovu pisanog iii
usmenog zahtjeva bez donosenja rijesenja, uvidom u iste, u prostoriji organa vlasti.
Licu sa invaliditetom omogucava se pristup informaciji na naein i u obliku koji odgovara
njegovoj mogucnosti i potrebama;
1. Rijesavanje po zahtjevu i pravo na zalbu
Rijesenjem kojem se dozvoljava pristup informaciji iii njenom dijelu odreduje se naein na koji se dozvoljava pristup informaciji; rok za ostvarivanje pristupa kao i troskovi koji se placaju prije izvrsenja rijesenja; Na rijesenje donjeto po zahtjevu za pristup informacijama moze se izjaviti zalba Agenciji za zastitu podataka 0 lienosti i pristup informacijama, preko ovog oragana, u roku od 15 dana od dana prijema rijesenja; 2. Troskovipostupka
Troskove postupka snosi podnosilac zahtjeva; Lica u stanju socialne potrebe i lica sa invaliditetom, sto dokazuju rijesenjem nadleznog organa, ne placaju troskove postupka; Troskovi postupka odnose se na stvarne troskove organa radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja trazene informacije u skladu sa uredbom 0 naknadi troskova u postupku za pristup informacijama - Vlada Crne Gore; Troskovi postupka placaju se prjje omogucavanja pristupa informaciji; Troskovi postupka placaju se na uplatni racun Opstine Ulcinj broj: 530-2988-70 sa naznakom - troskovi postupka za slobodan pristup informacijama i naznakom broja rijesenja; IV OVLASCENA I ODGOVORNA UCA
Lica ovlascena ovlascena za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama su:
1. lIir Perezaj, kancelarija br. 117;
Lice ovlasceno za donosenje rijesenja:
1. Teuta Mehmedovic, director Centra za informacioni sistem, kanc. Br. 25;
V. OBJAVUIVANJE VODICA
Ovaj vodic je objavljen na oglasnoj table Opstine Ulcinj, kao I na web sajtu Opstine, www.ul­
gov.me.
Broj: 13-08/15
Ulcinj, 10.02.2015 god.
Direktor centra za informacioni sistem
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content