close

Enter

Log in using OpenID

Crna Gora DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA br: 4020-06

embedDownload
Crna Gora
DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA
br: 4020-06-674
Podgorica, 25. april 2014. godine
Na osnovu člana 38 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji ( »Sl. list RCG«, br.28/04, 27/06,
78/06, i »Sl.list Crne Gore « br. 17/07, 73/10, 40/11 ) a u skladu sa članom 11 stav 1 Zakona o slobodnom
pristupu informacijama (»Sl.list Crne Gore«, br. 44/12), Senat Državne revizorske institucije na sjednici
dana 27.03.2014. godine, donio je
V O D I Č
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE
I OSNOVNI PODACI
Državna revizorska institucija
Sjedište i adresa: Novaka Miloševa bb, Podgorica
Telefon: +382 (20) 407- 407
Faks: +382 (20) 407- 417
E-mail: [email protected]
Web sajt: www.dri.co.me
II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE
U posjedu Državne revizorske institucije su sljedeće vrste dokumenata:
1. Javni registri i evidencije:




Djelovodnici;
Upisnici;
Arhivske knjige;
Pomoćne evidencije ( knjige prijema pošte, interne dostavne knjige, knjige ekspedovane pošte..);
2. Normativna akta:
 Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji (“Sl. list RCG“, br. 28/04, 27/06, 78/06 i „Sl. list CG“, br.
17/07, 73/10, 40/11);
 Poslovnik Državne revizorske institucije („Sl.list RCG“ br. 50/07);
 Uputstvo o metodologiji rada Državne revizorske institucije ("Sl. list RCG", br. 02/05);
 Pravilnik o uslovima, načinu ostvarivanja i visini revizorskog dodatka u Državnoj revizorskoj
instituciji ("Sl. list Crne Gore", br. 09/13);










Pravilnik o programu polaganja ispita za državnog revizora ("Sl. list Crne Gore", br. 44/06);
Pravilnik o načinu polaganja ispita za državnog revizora ("Sl. list Crne Gore", br. 23/07);
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj revizorskoj instituciji;
Pravilnik o službenoj legitimaciji ovlašćenih lica Državne revizorske institucije ( »Sl. List Crne
Gore« br. 45/08);
Pravilnik o korišćenju službenih vozila Državne revizorske institucije;
Pravilnik o evidenciji prisustva na radnom mjestu;
Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju;
Pravilnik o naknadama članovima komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda;
Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju;
Etički kodeks državnih službenika i namještenika u Državnoj revizorskoj instituciji;
3. Nacionalni, regionalni i medjunarodni dokumenti iz oblasti revizije:
 Revizorski INTOSAI standardi;
 deklaracije, smjernice i ostali međunarodni i regionalni instrumenti iz oblasti revizije;
 sporazumi o saradnji sa drugim vrhovnim revizorskim institucijama kao i o saradnji sa drugim
organima;
4. Pojedinačni pravni akti:
 Rješenja;
 Odluke;
 Zaključci;
5. Izvještaji, analize, informacije i druga opšta akta:
 Konačni izvještaji o revizijama;
 Godišnji izvještaji Institucije;
 Strateški plan razvoja Državne revizorske institucije za period 2012-2017 godine.
6. Dokumenti određeni stepenom tajnosti > INTERNO <




Godišnji plan revizija;
Detaljni planovi revizija;
Zapisnici revizora sa revizorskom dokumentacijom;
Preliminarni izvještaji o revizijama;
-
-
Prestanak tajnosti Godišnjeg plana revizija nastupa od trenutka kad svi subjekti revizije,
predviđeni planom, budu obavješteni o početku vršenja revizije, a najkasnije dvije godine od
dana određivanja stepena tajnosti podatka.
Prestanak tajnosti za dokemente: Detaljni planovi revizija, zapisnici revizora sa revizorskom
dokumentacijom i preliminarnih izvještaja o revizijama nastupa danom objavljivanja Konačnog
izvještaja o reviziji a najkasnije dvije godine od dana određivanja stepena tajnosti podataka.
7. Programi i projekti iz nadležnosti Državne revizorske institucije:
 Ispit za državnog revizora;
 Priručnici za polaganje revizorskog ispita:
 Upravljanje javnom potrošnjom ( dr Milan Dabović );
 Revizija javnog sektora ( dr Branislav Radulović);
 Finansijsko i upravljačko računovodstvo ( Zoran Todorović);
 Priručnik za budžetsko računovodstvo ( Jovan Đuranović );
 Informacioni sistem u funkciji revizije ( Oliver Ćalasan ).
 Priručnici u izdanju Državne revizorske institucije:
 Priručnik za planiranje i vršenje finansijske revizije i revizije pravilnosti ( dr Milan Dabović, dr
Branislav Radulović, Dragiša Pešić, Stana Bešović, Vladan Perović, Slavka Tomić, Gaga
Gegaj)
 Računovodstvo i revizija ( prof. dr Vera Leko ).
8. Finansijska dokumenta:





Godišnji plan budžeta Državne revizorske institucije;
Plan javnih nabavki;
Izvještaj o javnim nabavkama;
Ugovori o javnim nabavkama;
Dokumenti o osnovnim sredstvima;
9. Podaci o zaposlenim:





Radne knjižice;
Uvjerenja o stručnoj spremi i stručnoj osposobljenosti;
Rješenja o zasnivanju radnog odnosa i zaradi zaposlenog;
Rješenja o godišnjim odmorima;
Rješenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.
III POSTUPAK OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA
1. Pokretanje postupka
 postupak se pokreće pisanim ili usmenim zahtjevom;
 na zahtjev za pristup informaciji ne plaća se taksa.
2. Sadržina zahtjeva
 naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se tražena informacija može identifikovati;
 način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
 podatke o podnosiocu zahtjeva ( ime, prezime i adresa fizičkog lica, ili naziv i adresa pravnog lica),
odnosno njegovog punomoćnika.
3. Način podnošenja zahtjeva




neposredno na arhivi Državne revizorske institucije;
putem pošte, na adresu Državne revizorske institucije, Podgorica, Novaka Miloševa bb;
na e-mail: [email protected]; [email protected];
na faks 020/407-417.
4. Način ostvarivanja prava na pristup informaciji
 neposredno uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama DRI;
 prepisivanjem ili skeniranjem iili fotokopiranjem informacije u prostorijama DRI;
 dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva.
5. Odlučivanje po zahtjevu
 Državna revizorska institucija je dužna da o zahtjevu za pristup informaciji donese rješenje i
dostavi ga podnosiocu zahtjeva, u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
 Ako se pristup informaciji traži radi zaštite života ili slobode lica, Institucija je dužna da rješenje o
zahtjevu donese i dostavi ga podnosiocu zahtjeva u roku od 48 časova od časa podnošenja
zahtjeva.
 Državna revizorska institucija rješava o zahtjevu za pristup informaciji po pravilima opšteg
upravnog postupka, bez sprovođenja usmene rasprave, ako Zakonom o slobodnom pristupu
informacijama nije drukčije određeno.
 Institucija će odbaciti zaključkom zahtjev za pristup informaciji ako podnosilac zahtjeva ne postupi
u skladu sa članom 20 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.
 Zahtjev za pristup informaciji će se odbiti, ako:
 pristup informaciji zahtijeva ili podrazumijeva sačinjavanje nove informacije;
 je podnosiocu zahtjeva bio omogućen pristup istoj informaciji u toku prethodnih šest mjeseci;
 postoji razlog iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama za ograničavanje
pristupa traženoj informaciji.
 O zahtjevu za pristup informaciji, osim u slučaju iz člana 22 Zakona o slobodnom pristupu
informacijama, Institucija odlučuje rješenjem, kojim dozvoljava pristup traženoj informaciji ili njenom
dijelu ili zahtjev odbija.
 Rješenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu određuje se:
 način na koji se dozvoljava pristup informaciji;
 rok za ostvarivanje pristupa;
 troškovi postupka.
6. Rok za pristup dokumentu
 Pristup informacijama se ostvaruje u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja rješenja kojim je
pristup dozvoljen, odnosno u roku od 5 (pet) dana od kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz
o uplati troškova postupka, ako su oni rješenjem određeni.
7. Troškovi postupka:
 Troškove postupka snosi lice koje zahtjeva pristup informaciji;
 Troškovi postupka odnose se samo na stvarne troškove u pogledu prepisivanja, fotokopiranja,
skeniranja, dostavljanja tražene informacije a koji su bliže uređeni Uredbom o naknadi troškova u
postupku za pristup informacijama;
 Troškovi postupka plaćaju se prije izvršenja rješenja, u korist budžeta Crne Gore, na račun br.
907-83001-19;
 Lice s invaliditetom ne plaća troškove postupka.
8.
Pravna zaštita
 Protiv akta Državne revizorske institucije o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i
drugo zainteresovano lice može izjaviti žalbu nezavisnom nadzornom organu nadležnom za
zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan
pristup informacijama, preko Državne revizorske institucije.
 Izuzetno, protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koja sadrži podatke koji su
označeni stepenom tajnosti ne može se izjaviti žalba, već se može tužbom pokrenuti upravni spor.
IV OVLAŠĆENA I ODGOVORNA LICA
 Lice ovlašćeno za donošenje rješenja po zahtjevu za pristup informacijama:
dr Milan Dabović, predsjednik Senata Državne revizorske institucije;
 Lice ovlašćeno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama:
Sanja Šaranović, Viši savjetnik II – savjetnik za pravna pitanja i antikorupciju, krivične i prekršajne
prijave;
Tel: 020/407-413;
Email: [email protected]
V OBJAVLJIVANJE VODIČA
Ovaj Vodič će biti objavljen na oglasnoj tabli i na web site stranici Državne revizorske institucije.
PREDSJEDNIK SENATA
dr Milan Dabović
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content