close

Enter

Log in using OpenID

79. MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th

embedDownload
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
TRUST HUNGARY
Fafeldolgozó és Kereskedö Rt.
7900 Szigetvár
Dencsházai út 12
Ma|arska
+ 36-73/510-200
+ 36-73/510-202
www.trusthungary.hu
www.barrelmakers.com
[email protected]
Vinske ba~ve od ma|arske hrastovine (proizvodnja i prodaja)
Wine barreles made of Hungarian oak (production and distribution)
Hala: 9
DÉLI-FARM KFT.
6791 Szeged-Kiskundorozsma
Kettöshatári út 6
Ma|arska
+ 36-62/556-120
+ 36-62/556-121
www.delifarm.hu
[email protected]
Savetodavne usluge po pitanju ishrane `ivotinja - Hrana sa pa{njaka, dodatna ishrana, zamene
za mleko, mineralni i vitaminski dodaci, premiksi, oprema za sto~arstvo, elektri~ne ograde
Consultancy on animal nutrition - Forage, supplementary feed, milk replacers, mineral and vitamine supplements, premixes, equipments for animal husbandry, electric fencing
Otvoreni prostor ispred Hale 9
VINO GUSTO
MOGYORÓKRÉM LTD.
1211 Budapest
Petz Ferenc u. 2/C
Ma|arska
+ 36-1/216-0763
+ 36-1/216-0765
www.vinogusto.hu
[email protected]
Trgovina prehrambenim artiklima, proizvodnjom namaza od le{nika i prodajom konzerviranog
vo}a supermarketima i partnerima HORECA
Food trading company, hazelnut cream maufacture and sale of canned fruits for supermarkets
and HORECA partners
Hala: 9
PRO-FORM KFT.
1139 Budapest
Teve u. 60
Ma|arska
+ 36-1/339-6841
+ 36-1/330-5301
www.pro-form.hu
[email protected]
Ambala`a pod pritiskom - Vakuumirana ambala`a - Kalupi nastali injektiranjem - Ekstruzija Kutije za jaja, kola~e, bombone, tople obroke
Pressureforming - Vacuumforming - Injection moulding - Extrusion - Boxes for eggs, bakeries,
candies, hot meals
Hala: 9
MAGYAR TURIZMUS ZRT.
5700 Gyula
Erkel F. tér 1
Ma|arska
+ 36-66/521-020
+ 36-66/521-024
www.delalfold.itthon.hu
[email protected]
Nacionalna turisti~ka organizacija Ma|arske - Regionalni direktorat za ju`ni deo Panonske nizije - Hungarian Puszta (sunce i zabava za svakoga) - Banje i velnes: \ula, Ki{kunmajsa,
Moroholom - Prirodne lepote, odmor u gradovima: @upanija Beke{, Segedin, Hodmezova{arhelj
Hungarian National Tourist Office - Regional Marketing Directorate of Southern Great Plain Hungarian Puszta (Sun & Fun For Everyone) - Spa & Wellness: Gyula, Kiskunmajsa, Mórahalom
- Natural values, city trips: Békés County, Szeged, Hódmezovásárhely
Hala: 9
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
89
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MAJEVICA - POLJOOPREMA
AD u restrukturiranju
21400 Ba~ka Palanka
021/604-2736, 604-2929
021/604-0175
www.majevica.co.rs
@arka Zrenjanina 123
(526)
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Bera~i kukuruza - Kultivatori - Ma{ine za pripremu zemlji{ta - Oprema
za navodnjavanje - Pumpe za navodnjavanje - Prikolice - Rasipa~i ve{ta~kog |ubriva - Rastura~i
stajnjaka - Seja~ice - Setvosprema~i - Traktori
Agricultural machines - Maize harvesting machines - Cultivators - Machines for soil preparation
- Irrigation equipment - Irrigation pumps - Trailers - Fertilizer distributors - Manure distributors Drilling machines - Seed-harrows - Tractors
Otvoreni prostor br. 35
MAK-KIRALJ
024/852-559
Izrada metalnih proizvoda
063/814-9686, 063/866-2255
24430 Ada
Ulica 25. maja 20
024/852-559
www.makkiralj.com
(3270)
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Sakuplja~i sena - Vu~na tanjira~a - Mehani~ki uni{tava~ korova
Agricultural machines - Harrow discs - Wheel rakes
Otvoreni prostor br. 114/I
MASFERG AGRO, DOO
21000 Novi Sad
Futo{ki put 10
(12100)
021/400-255, 400-525
021/400-850
www.mfagro.co.rs
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Univerzalni `itni kombajni - Kombajni za {e}ernu repu - Traktori Traktori guseni~ari - Telehendleri - Kosa~ice - Prese za baliranje - Prevrta~i i sakuplja~i otkosa
- Sila`ni kombajni - Ma{ine za pripremu zemlji{ta - Oprema za navodnjavanje - Plugovi Sejalice - Tanjira~e - Podriva~i - Ma{ine za konzervacijsku obradu zemlji{ta i direktnu setvu Prskalice - Rasipa~i ve{ta~kog |ubriva - Rastura~i stajnjaka - Pumpe i mikseri za negu osoke
- Cisterne za osoku - Silomiks prikolice i dekompozitori bala - Prikolice - Komunalne ma{ine Delovi za poljoprivredne ma{ine - Delovi za traktore - Traktorske gume
Agricultural machines - Univerzal harvesting machines - Harverster for sugarbeet - Tractors Belt tractors - Telehendlers - Disc mowers - Balers - Rotary rakes and gyrorakes - Silage harversters - Machines for soil preparation - Irrigation equipment - Ploughs - Seeddril machines - Disc
harrows - Subsoilers - Machines for conservation tillage, no till and directly seeding - Sprayers
- Fertilizer distributors - Manure distributors - Slurry mixers - Slurry tankers - Mixer wagons and
straw bedder and chopper - Trailers - Utility machines - Agricultural-machine parts - Spare parts
for tractors - Tractor tyres
Otvoreni prostor br. 20/II
MASSETEHNIC, DOO
21000 Novi Sad
Baj~i @ilinskog 9
(12875)
021/673-6022
021/673-6690
www.sprintscooters.com
[email protected]
Skuteri
Scooters
Otvoreni prostor br. 77
90
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MATI]-FLEXOPRINT, DOO
022/556-091, 554-925
22320 In|ija, Vojvo|anska 37
022/556-091, 554-925
(22210)
[email protected]
Klips ma{ine za mesnu industriju - Oprema za mesnu industriju - Omota~i za mesnu i mlekarsku
industriju - Ma{ine za proizvodnju }evapa
Clips machines for meat industry - Meat industry equipment - Casings for meat and dairy industry - Kebab-making machines
Hala: 10
MBV, DOO
013/836-503, 824-511, 832-117
26300 Vr{ac
064/556-6556
Zagorke Malivuk 14
(12185)
013/836-503, 824-511, 832-117
www.mbv.rs
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - No{ene i vu~ene tanjira~e - Prskalice - Atomizeri - Rasipa~i - Kosa~ice
- Sejalice - Plugovi - Traktori - Setvosprema~i - Podriva~i - Cisterne - Prikolice - Drlja~e Skuplja~i sena - Sitnilice biljnih ostataka - Gruberi - Kombinovane ma{ine za obradu zemlje Delovi za poljoprivredne ma{ine
Agricultural machines -Drag and disk harrows - Sprinklers -Atomisers - Dispensers - Mowers Planters - Ploughs - Tractors - Chisel ploughs - Cisterns - Trailers - Tillers - Hey collectors - Plant
waste chopper - Cultivators - Combined machines for soil cultivation - Spare parts for agricultural machines
Otvoreni prostor br. 112/III i 115
MEGA PLAST MPT, DOO
21205 Sremski Karlovci
Mitropolita Stratimirovi}a 152
(22513)
021/883-369
021/882-891
www.mega-plast.rs
[email protected]
Ambala`a - Proizvodi od plasti~nih masa - Presa (balirka) - Biorazgradive vre}e za sme}e
Packing materials - Plastic products - Press (baler) - Biodegradable trash bags
Hala: 1
MELINVEST
Open Joint Stock Company
603950 Nizhny Novgorod
Internatzionalnaya Str. 95
Rusija
(23353)
+ 7-831/277-9779
+ 7-831/277-7643
www.melinvest.ru
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Delovi za poljoprivredne ma{ine - Bera~i kukuruza - Procesna oprema
- Mlinovi - Silosi - Priklju~ne i ovesne poljoprivredne ma{ine
Agricultural machines - Agricultural-machine parts - Maize harvesting machines - Processing
equipment - Mills - Silos - Mounted and semimounted agricultural machines
Hala: 23
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
91
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MERILA, DOO, Fabrika vaga
35230 ]uprija
Kneza Milo{a 202
(16516)
035/887-0244
035/847-5679
www.merila.rs
[email protected]
Vage - Merni instrumenti i ure|aji
Balances - Measuring instruments and devices
Otvoreni prostor br. 119
MESNA INDUSTRIJA
GORANOVI], DOO
81400 Nik{i}
Stra{evina bb
Crna Gora
(13599)
+ 382-77/400-000
+ 382-77/400-003
www.migoranovic.com
www.imgoranovic.com
[email protected]
Suvomesnati proizvodi - Prera|evine od mesa
Cured meat products - Meat products
Hala "Master$
METAL-X, DOO za proizvodnju,
021/223-7571
trgovinu i usluge
063/519-607, 063/707-9060
21215 Turija
Bra}e Mediru} 2
(24479)
021/223-7201
www.metalx.rs
[email protected]
Indirektni izlaga~:
SAVATECH, DOO, Kranj, Slovenija
Transportne trake - Gumeno-tehni~ka roba
Conveyor belts - Rubber and technical goods
Hala: 3
METALAC - OSTOJI]
011/870-1057
11504 Bari~ - Obrenovac
063/341-546
Kovan~ina 10
(8459)
011/870-2261
www.peletmetalac.com
www.metalacostojic.com
[email protected]
[email protected]
Kompletna postrojenja i tehnologija za proizvodnju peleta iz obnovljivih izvora energije Peletirke (7,5-75 kW) - Drobilice za drvo - Se~ke za slamu - Mlinovi za mlevenje slame i drveta
- Mlinovi za rolo-bale - Me{alice za biomasu - Oro{iva~i - Hladnjaci i vibrosita - Ma{ine i oprema za sto~nu hranu - Me{aone za sto~nu hranu - Mlinovi ~eki}ari - Peletirke za peletiranje
sto~ne hrane - Matrice i rezervni delovi za peletirke - Transporteri - Zama{}iva~i sto~ne hrane Silosi - Ma{ine za pro{ivanje d`akova - Me{alice za pra{kaste materije - Oprema za proizvodnju pra{kastih gra|evinskih materijala
Complete equipment and technology for producing pellets using renewable sources of energy
- Pellet-making machines (7.5-75 kW) - Wood choppers - Straw cutters - Mills for milling straw
and wood - Mills for rolo-bales - Biomass mixers - Mist blowers - Fridges and vibrosieves Machines and equipment for animal food - Feed mixing plant - Mills - Machines for pelleting animal feed - Matrixes and spare parts for pelleting machines - Transporters - Animal fodder
greasers - Silos - Machines for sewing bags - Powder mixers - Equipment for producing powder construction material
Otvoreni prostor br. 121/I
92
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
METALPAN, DOO
37230 Aleksandrovac
Vitkovo
(1220)
037/751-064, 759-448, 759-133
037/751-064, 759-448
www.metalpan.co.rs
[email protected]
Oprema za sto~arstvo - Oprema za `ivinarstvo - Automatske pojilice za: `ivinu, konje, svinje i
prasad, goveda, ovce i koze, pse - Vezovi, podovi, boksevi, prasili{ta i re{etke za farme goveda i svinja - Ventilatori FAN za farme i druge objekte
Cattle breeding equipment - Poultry breeding equipments - Automatic drinkers for: poultry,
horses, pigs and piglets, cattle, sheep and goats, dogs - Posts, floors, boxes, farrowing crates
and bars for cattle and pig farms - Fans for farms and other facilities
Otvoreni prostor br. 128/I
METAZET HORTI SYSTEMS
34-721 Raba Wyzna
Raba Wyzna 382E
Poljska
(23510)
+ 48-18/269-2027
+ 48-18/269-2028
www.metazet.com.pl
[email protected]
Plastenici - Staklenici
Foil greenhouses - Glass greenhouses
Suizlaga~:
GREEN TEAM JAN SZUBSKY
+ 48-22/856-7680
00-628 Warszawa
+ 48-609/606-455
Ul. Marszalkowska 18/34
Poljska
+ 48-22/856-7681
www.greenteam.pl
[email protected]
Plastenici - Staklenici
Foil greenhouses - Glass greenhouses
Hala: 9
MF SEALS, DOO
11309 Le{tane, Beograd
Kru`ni put 40
(23452)
011/803-6314, 803-6315, 803-5231
011/803-6313, 803-6314, 803-6315
www.mfseals.rs
[email protected]
Zaptivke za hidrauliku i pneumatiku (uvoz i proizvodnja) - Bezazbestne pletenice za pumpe i
armature - PTFE program - Termoizolacioni bezazbestni materijali - Ravni zaptiva~i Kompenzatori
Seals for hydraulic and pneumatic (import and production) - Asbetos-free packing for pumps
and fittings - PTFE products - Asbetos-free thermal insulation materials - Gaskets and compensators
Hala: 10
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
93
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MGM PLAMEN COMPANY, DOO
21480 Srbobran
Krivajska 6
(24448)
021/730-801
021/735-165
www.szrplamen.com
[email protected]
Delovi za poljoprivredne ma{ine - Delovi za plugove, {parta~e, tanjira~e, setvosprema~e,
bera~e, tarupe, freze, se~ke, rotkose, drlja~e, sunce grablje, silo kombajne, travokosa~ice,
seja~ice, balirke - Poljoprivredne ma{ine - Plugovi - Rasipa~i mineralnih |ubriva Setvosprema~i - [parta~i - Prskalice - Rotacione kosa~ice - Sunce grablje - Tanjira~e - Krunja~i
- Hidrauli~ni utovariva~i (grajferi) - Kardani
Spare parts for agricultural machines - Spare parts for ploughs spike and disk harrows, harvesters, balers - Agricultural machines - Ploughs - Fertilizer sprinklers - Cultivators - Sprinklers
- Rotation mowers - Rakes - Disk harrows - Dehullers - Hydraulic loaders (grappler) - Drive
shafts
Otvoreni prostor br. 120
MICROTECH, DOO
21460 Vrbas
Palih boraca 2A
(16197)
021/794-410
021/794-411
www.microtech.rs
[email protected]
Ma{ine i oprema za prehrambenu industriju - Ma{ine i ure|aji za klanice - Procesna oprema
Machines and equipment for food industry - Machines and equipment for slaughter-houses Processing equipment
Hala: 10
MIKRON, DOO
21214 Sirig
Dositeja Obradovi}a 24/4
(11936)
021/849-650
021/849-651
www.mikron-doo.rs
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Delovi za poljoprivredne ma{ine - Kardanska vratila i delovi - No`evi za
kombajne i dupli prsti - No`evi za rotacione kosa~ice - No`evi za komunalne ma{ine - Veza~i
za prese - Folije za pokrivanje sila`e - Raonici za plugove - Vezivo i mre`e za baliranje - "S$
opruge za setvosprema~e - Filteri za traktore i kombajne
Agricultural machines - Agricultural-machine parts - Power take off drive shafts - Knives for combines - Knives for rotating mowers - Knives for public utility machines - Press ties - Covering
foils - Ploughshares - Baling twines and wires - 'S' springs for cultivators - Filters for tractors
and combines
Otvoreni prostor br. 88
MILEX, Industrija za~ina,
aditiva i aroma
21000 Novi Sad
Rumena~ki put bb
(4862)
021/310-1136, 310-1137
021/444-323
www.milex.co.rs
[email protected]
Za~ini - Aditivi - Arome
Spices - Additives - Flavours
Hala: 1
94
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MILUROVI] KOMERC, DOO
11277 Ugrinovci
Beogradska 32
(11474)
011/840-9528, 840-9810
011/840-9809
www.milurovickomerc.com
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Traktori (poljoprivredni, vo}arsko-vinogradarski i komunalni) Samohodne kosa~ice - Ma{ine za pripremu zemlji{ta - Plugovi, valjci, gruberi, setvosprema~i Prikolice - Rastura~i stajnjaka - Cisterne - Ma{ine za farme - Rol baleri - Motalice bala - Mikser
distributer prikolice - Ma{ine za ko{enje, okretanje i sakupljanje travnih masa - Ma{ine za
vo}njake i vinograde - Atomizeri - Ma{ine za rezidbu - Kultivatori sa radijusom
Agricultural machines - Tractors (for agriculture, narrow tractors for orchards and vineyards,
communal tractors) - Ride on mowers - Machines for soil preparation - Ploughs, rollers, cultivators, seed bed preparation machines - Trailers - Waste spreaders - Slurry tanks - Dairy farm
machines - Round balers - Bale wrappers - Diet mixers - Machines for hay treatment mowers Rakes - Tedders - Machines for orchards and vineyards - Sprayers - Pruning machines Cultivators with radius
Otvoreni prostor br. 118/II i 21/I
MINAV, DOO, Proizvodnja
poljoprivredne mehanizacije
11120 Beograd, Vojvode Vuka 13
(20300)
011/276-8883
011/276-8883
www.minav.co.rs
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Setvosprema~i - Tanjira~e - [parta~i - Prevrta~i sena - Mlinovi za kukuruz - Ma{ine za pripremu zemlji{ta
Agricultural machines - Seed-harrows - Harrows - Liners - Hay tedders - Corn mills - Machines
for soil preparation
Otvoreni prostor br. 77/III
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
TRGOVINE, [UMARSTVA
I VODOPRIVREDE
11000 Beograd, Nemanjina 22-26
(3455)
011/306-5038, 306-5039
011/361-6272
www.minpolj.gov.rs
[email protected]
Hala "Master$
MIRA DI P. RAFFONI E. C. SNC
47039 Savignano S/Rubicone (FC)
Via G. Amendola 1
Italija
(23515)
+ 39-0541/946-286
+ 39-0541/941-424
www.mirasnc.it
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Hodaju}i traktori - Motorne motike - Mini-traktori
Agricultural machines - Walking tractors - Motorhoes - Mini tractors
Otvoreni prostor br. 10/V
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
95
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MINISTRY OF ECONOMY
OF THE SLOVAK REPUBLIC
MINISTARSTVO EKONOMIJE
REPUBLIKE SLOVA^KE
827 15 Bratislava, Mierová 19
Slova~ka
(16031)
+ 421-2/4854-1111
+ 421-2/4854-3420
www.mhsr.sk
[email protected]
Suizlaga~i:
KARLOFF S.R.O.
060 01 Ke`marok
Pradiaren 44
+ 421-52/468-1461
+ 421-52/468-1462
www.karloff.sk
Slova~ka
[email protected]
TATRANSKÁ LIKÉRKA S.R.O.
+ 421-52/286-1171
060 01 Ke`marok
Pradiaren 44
Slova~ka
BELGIAN CHOCOLATES
4U S.R.O.
+ 421-52/286-1172
www.karloff.sk
[email protected]
+ 421-902/208-789
www.belgianchocolates4u.sk
040 01 Ko{ice, Vratna ~. 6
Slova~ka
[email protected]
ENGUL S.R.O.
+ 421-43/424-3961, 0907/514-960
036 01 Martin
Robotni~ka 14
Slova~ka
FILI^KO VÍNO S.R.O.
080 01 Pre{ov
Okru`na 29
Slova~ka
RESTART DRINK S.R.O.
048 01 Ro`nava
[afarikova 19
Slova~ka
+ 421-43/424-3962
www.engul.sk
[email protected]
+ 0944/418-964
www.filicko.sk
[email protected]
+ 421-915/865-281
www.restartdrink.com
[email protected]
Hala: 1
MIRI] SERVIS, DOO
22221 La}arak
Ma~vanska 52
(17594)
022/670-063
022/670-063
www.miricservis.co.rs
[email protected]
Pakovanje zrnastih i pra{kastih proizvoda
Packaging of grainy and powder products
Otvoreni prostor br. 131
96
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MITAS, DOO
22400 Ruma
Industrijska bb
(24487)
022/400-000
022/474-485
www.mitas-tyres.com
[email protected]
Gume za poljoprivredne ma{ine
Tyres for agricultural machinery
Otvoreni prostor br. 1
MK COMMERCE, DOO
021/487-8418
21000 Novi Sad
Trg Marije Trandafil 7
(20272)
021/661-6850
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
Suizlaga~i:
GRANEXPORT, AD
013/346-299
26000 Pan~evo
Luka Dunav bb
013/344-029
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Mill products
MAXIPROTEIN, AD
031/816-381, 816-276, 812-770
Fabrika sto~ne hrane
31210 Po`ega
Visibabska bb
031/816-286
Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje
Ready-made food for domestic animals
@ITO-BA^KA, DOO
025/753-600
25230 Kula
Josipa Kramera 17
025/753-616
Proizvodnja mlinskih proizvoda
Mill products
SILOSI MILO[EVO, DOO
023/781-895
23273 Novo Milo{evo
Ba{aidski put bb
023/781-008
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
AGROCRNJA, DOO
023/812-607
23220 Srpska Crnja
Radojeva~ki put bb
023/812-607
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
AGROBREST, DOO
025/881-555
25242 Ba~ki Brestovac
Lenjinova 14
025/881-704
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
97
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
FARM CO-OP, DOO
021/487-8473, 731-254
21000 Novi Sad
Trg Marije Trandafil 7
021/731-339
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
AGRIUM, DOO
022/623-511
22000 Sremska Mitrovica
Jara~ki put 8
022/641-422
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
AGRORADI^EVI], DOO
021/809-006
21225 Radi~evi}
@arka Zrenjanina 2
021/809-006
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
^URU[KA POLJA, DOO
021/835-807
21238 ^urug
Svetog Save 125
021/835-807
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
BOKA AGRO CO-OP, DOO
023/855-025
23254 [urjan
Ive Lole Ribara 8
023/855-022
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
M AGROPIVNICE
021/757-229
21469 Pivnice
Petra Drap{ina bb
021/757-228
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
PP ERDEVIK, VINARIJA ERDEVIK
022/752-244
22230 Erdevik
Pionirski park 13
022/752-244
Gajenje `ita (osim pirin~a), leguminoza i uljarica
Growing of cereals (except rice), legumes and oilseeds
SUNOKO, DOO
021/487-8113
21000 Novi Sad
Trg Marije Trandafil 7
021/524 546
Proizvodnja {e}era
Sugar production
MK SEEDS, DOO
021/487-8457
21000 Novi Sad
Trg Marije Trandafil 7
021/662-4485
Trgovina na veliko `itom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za `ivotinje
Wholesale trading with wheat, raw tobacco, seeds and animal feed
Hala "Master$
98
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MLADOST, SZTR
022/552-374
22320 In|ija, Golubina~ka 32A
022/552-374
(13363)
[email protected]
Kultivatori - Delovi za traktore - Semerinzi i O prstenovi
Cultivators - Spare parts for tractors - Radial shaft seals and O rings
Otvoreni prostor br. 101II
MLADOST, DOO
16000 Leskovac
Svetoilijska 108
(15522)
016/216-488
016/259-032
www.mladostle.com
[email protected]
Prehrambeni proizvodi - Za~ini - Supe - ^ajevi - Pra{kasti proizvodi - Oblande - Kartonska
ambala`a
Food - Spices - Soups - Teas - Powdered products - Wafers - Cardboard packaging materials
Hala: 1
MLAZ, SR
22300 Stara Pazova
Jasenskog 46
(22489)
022/313-727
022/313-727
www.mlaz.co.rs
[email protected]
Rezervni delovi za prskalice
Sprayers spare parts
Otvoreni prostor br. 85
MLEKARA LESKOVAC
DOO za preradu
i konzervisanje mleka
16000 Leskovac
Tekstilna 97
(20012)
016/242-521
016/216-808
www.mlekaraleskovac.rs
[email protected]
mlekaraleskovac.rs
Mle~ni proizvodi - Sirevi
Milk products (beverages) - Cheese
Hala: 1
MLINOSERVIS, AD
21000 Novi Sad
Sentandrejski put 159
(425)
021/641-1094
021/641-1155
www.mlinoservis.co.rs
[email protected]
[email protected]
Mlinovi - Silosi - Procesna oprema
Mills - Silos - Processing equipment
Otvoreni prostor br. 13
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
99
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MLINOSTROJ, DOO
21000 Novi Sad
Sentandrejski put 165
021/641-3624
021/641-3624
www.mlinostroj.si
(24064)
[email protected]
Silosi - Fabrike sto~ne hrane
Silos - Animal food factories
Hala: 3
MOTORFLEX-REMONT, DOO
21220 Be~ej
Novosadska 153
021/691-2960
021/691-2960
www.remont.co.rs
(24467)
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Setvosprema~i - Ma{ine za pripremu zemlji{ta - Prikolice - Kamioni Auto-prikolice - Vilju{kari - Odlivci
Agricultural machines - Seed-harrows - Machines for soil preparation - Trailers - Lorries, trucks
- Car trailers - Fork lifters - Castings
Suizlaga~:
KNOTT AUTOFLEX YUG
21220 Be~ej
Novosadska 153
021/691-3755
021/691-5993
www.autoflex.co.rs
[email protected]
Delovi za auto-prikolice - Auto-kuke EURO - Odlivci
Spare parts for car trailers - Car hooks EURO - Castings
Otvoreni prostor br. 108A
MOTVOZ, DOO
16000 Leskovac, Kumarevo bb
Ogranak Motvoz Od`aci
25250 Od`aci, Lole Ribara 40
(22611)
025/574-2506
025/574-2506
www.motvoz.si
[email protected]
PP veziva (od T-130 do T-1200) - Mre`ice za baliranje (od 2000 m do 4200 m, TORNADO NET,
JOHN DEERE, CASE, NEW HOLLAND, TAMA PRO TEC, TAMA MARATHON ETE) - Agrostre~
folije - Folije (HDPE MULCH folija, LDPE UV perforirane folije) - HDPE i LDPE regenerat - Vre}e
(RA[EL, JUTANE, PP, [email protected]) - Kudeljni kanapi - Mre`e (za sila`u, protiv grada, protiv ptica)
PP twine (from T-130 to T-1200) - Nets for baling (from 2000 m to 4,200 m, TORNADO NET,
JOHN DEERE, CASE, NEW HOLLAND, TAMA PRO TEC, TAMA MARATHON ETE) - Agrostretch
foils - Foils (HDPE MULCH foil, LDPE UV perforated foils) - HDPE and LDPE regenerate - Bags
(RA[EL, JUTA, PP, BIG-BAGS) - Hemp ropes - Nets (for silos, protection from hail or birds)
Hala: 3
MPS RED MEAT
SLAUGHTERING B.V.
7131 Pg Lichtenvoorde
Albert Schweitzerstraat 33
Holandija
(24454)
+ 31-544/390-500
+ 31-544/375-255
www.mps-group.nl
[email protected]
Ma{ine i ure|aji za klanice - Logisti~ki sistemi za hranu - Tretman otpadnih voda
Machines and equipment for slaughter-houses - Food logistic systems - Waste water treatment
Hala: 10
100
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
MT-ENERGIE GmbH
27404 Zeven
Ludwig-Elsbett Strasse 1
Nema~ka
(23889)
+ 49-(0)4281/9845-0
+ 49-(0)4281/9845-100
www.mt-energie.com
[email protected]
Biogas - obnovljiva energija
Biogas - renewable energy
Hala: 3
NACIONALNA [email protected]
ZA ZAPO[LJAVANJE
34000 Kragujevac
Svetozara Markovi}a 37
(20294)
034/505-500
N
034/505-500
www.nsz.gov.rs
Moderan javni servis koji pru`a usluge nezaposlenima i poslodavcima u Republici Srbiji
Modern public service offering services to unemployed people and employers in the Republic
of Serbia
Hala: 3
NACIONALNO [email protected]
ORGANSKIH PROIZVO\A^A
CRNE GORE
- ORGANIC MONTENEGRO
81410 Danilovgrad, Bijelog Pavla 7
Crna Gora, (23540)
+ 382-20/811-211, + 382-67/229-607
+ 382-20/811-211
www.organicmontenegro.me
[email protected]
Organske biljne me{avine (EKOUVA, EKOKANDI, EKOFIT, EKOLIV, EKOULCO, EKOLADY,
EKOPROSTAL, EKORELAX, EKOBRONHO) - Proizvodi sa medom i organskim biljem (IMUNOENERGETIK, API P, APIURO, APIBRONHI) - Propolisno-biljne kapi sa organskim biljem
(CANDI SEPT, BRONHO SEPT, ULKUS SEPT, URO SEPT) - Masti sa organskim biljem
(NEVEN MAST, PROPOSAN MAST) - Proizvodi od organskih drenjina (sirup od drenjina, sirup
od drenjina bez dodatog {e}era, nekuvani d`em od drenjina, rakija od drenjina, liker od drenjina, bistri sok od drenjina) - ^ajevi (ehinacea, neven) - Ov~iji kajmak - Med - Vina od organskog gro`|a
Organic herb mixes (EKOUVA, EKOKANDI, EKOFIT, EKOLIV, EKOULCO, EKOLADY, EKOPROSTAL, EKORELAX, EKOBRONHO) - Honey products and organic herbs (IMUNOENERGETIK, API P, APIURO, APIBRONHI) - Propolis-herbal drops with organic herbs (CANDI SEPT,
BRONHO SEPT, ULKUS SEPT, URO SEPT) - Creams with organic herbs (NEVEN MAST, PROPOSAN MAST) - Products based on organic dogberry (dogberry syrup, dogberry syrup without
sugar, uncooked dogberry jam, dogberry brandy, dogberry liqueur, dogberry clear juice) - Tea
(ehinacea, celandine) - Sheep creamy cottage cheese - Honey - Wines made of organic grapes
Hala: 5
NALBANTOGLU DEMIR
SAC INS. TAAH. SAN. TIC. A.S.
Antalya, Akdeniz Sanayi Sitesi
5073 Sk. No. 18
Turska
(24583)
+ 90-242/221/5245
+ 90-242/221-5247
www.nalbantogludemir.com
[email protected]
Plastenici - Staklenici
Foil greenhouses - Glass greenhouses
Hala: 1
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
101
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
NATURAL OIL, DOO
25000 Sombor
Kara|or|eva 50
(23485)
063/482-429
www.naturaloil.rs
[email protected]
Otvoreni prostor br. 79/II
NAU^NI INSTITUT ZA
REPRODUKCIJU I VE[TA^KO
OSEMENJAVANJE DOMA]IH
@IVOTINJA „TEMERIN”
21235 Temerin, Industrijska zona bb
(10709)
021/845-622
021/845-624
www.nirvot.org.rs
[email protected]
Proizvodnja i distribucija duboko zamrznutog semena svetskih i doma}ih bikova visokog genetskog potencijala - Razvijanje i sprovo|enje savremenih metoda u oblasti reprodukcije krava Edukacija proizvo|a~a u oblasti reprodukcije i farmskog menad`menta
Production and distribution of deep frozen semen of world and domestic bulls with high genetic potential - Development and implementation of modern reproduction methods in cows Education of producers in the area of reproduction and farm management
Otvoreni prostor pored Hale 27
NEUERO, DOO
26215 Padina
29. novembra 14
(23486)
062/467-640
www.neuero-farm.de
[email protected]
Silosi (sa prate}om mehanizacijom) - Opreme za farme - Mlinovi - Pu`ni pretovariva~i Pneumatski pretovariva~i
Silos (with accompanying mechanisation) - Farm equipment - Mills - Screw loaders - Pneumatic
loaders
Hala: 10
NIKO NIKOLAJ [RAML S. p.
5272 Podnanos
Orehovica 23A
Slovenija
(18990)
+ 386-041/698-587
+ 386-05/368-6117
www.niko-si.si
[email protected]
Ma{ine i oprema za preradu vo}a
Fruit processing machines and equipment
Otvoreni prostor br. 1/V
NIS, AD
BLOK PROMET
DIREKCIJA MAZIVA
11000 Beograd
Milentija Popovi}a 1
(17313)
011/311-2327
011/222-9042
www.nis.maziva.rs
[email protected]
Ulja i maziva NISOTEC - Motorna ulja - Transmisiona ulja - Ko~na te~nost - Antifriz
Oils and lubricants NISOTEC - Motor oils - Transmission oils - Brake lubricants - Anti-freeze
Hala: 3
102
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
NOVAKOVI] 3-M, DOO
22320 In|ija
Zmaj Jovina 51
(17784)
022/557-286
022/557-286
www.novakovic-3m.com
[email protected]
Ma{ine za mu`u
Milking machines
Otvoreni prostor br. 85/II A
NOVOSADSKA TELEVIZIJA
JP GRADSKI INFORMATIVNI
CENTAR „APOLO”
21000 Novi Sad, Trg slobode 3
(10625)
021/472-2344
021/472-2345
www.novosadska.tv
[email protected]
Aula Novosadskog sajma
NS PLASTIC, DOO
21000 Novi Sad
Futo{ki put 4
(22587)
021/548-571
021/548-571
www.nsplastic.net
[email protected]
Proizvodi od plasti~nih masa - Burad od polipropilena (za vino i rakiju) - Pre~ista~i otpadnih
voda - Cisterne - Rezervoari (za vodu, mleko, ulje, sokove, sir}e, kafu) - Promotivni pultovi (za
sajmove, supermarkete, prezentacije) - Najloni za trimer kosilice - Svetle}e reklame (po 3D led
tehnologiji)
Plastic products - Polypropylene barrels (for wine and brandy) - Wastewater purifiers - Cisterns
- Tanks (for water, milk, oil, juices, vinegar, coffee) - Promotion desks (for fairs, supermarkets,
presentations) - Nylon strings for lawn trimmers - LED signs (3D LED technology)
Otvoreni prostor br. 75
NUMERUS [email protected], DOO
021/652-0491
21000 Novi Sad
021/652-0491
Had`i Ruvimova 18/24
(23506)
[email protected]
Ma{ine za proizvodnju peleta
Machines for manufacturing pellets
Otvoreni prostor br. 78
O&M [email protected] GROUP, DOO
23000 Zrenjanin
RZ Jugoistok 1bb
(23518)
023/533-804
O
023/533-805
www.ominzenjering.com
[email protected]
[email protected]
Projektovanje, proizvodnja i monta`a tehnolo{ke opreme u industriji hrane za ljude i `ivotinje,
silosne opreme i procesne opreme u industriji ve{ta~kih |ubriva - Fabrike sto~ne hrane i hrane
za ku}ne ljubimce - Fabrike za proizvodnju premiksa - Delovi za sisteme "klju~ u ruke$
Design, production and construction of technological equipment in the food industry for people and animals, silo equipment and processing equipment in the fertilizer industry - Animal fodder factories and pet food factories - Factories for premix production - Spare parts for 'turnkey'
systems
Hala: 10
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
103
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
OMEGA, SZR
022/551-501
RADIONICA ULEMEK
063/813-5910
22320 In|ija, Nikole Bursa}a 52
Kancelarija: Zmaj Jovina 23
(3928)
022/551-501
Delovi za poljoprivredne ma{ine - Delovi za traktore - Gumeno-tehni~ka roba
Agricultural-machine parts - Spare parts for tractors - Rubber and technical goods
Otvoreni prostor br. 102/III
ÖNTAR TARIM ALETLERI
SANAYI VE TICARET LTD. STI.
42050 Karatay, Konya
+ 90-332/345-0308
+ 90-332/345-0312
www.ontar.com.tr
Busan Organize Sanayi Kosgeb
[email protected]
Caddesi 7. Sok. No. 15-17-19
Turska
(24585)
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Atomizeri - Kultivatori - Seja~ice - Ma{ine za pripremu zemlji{ta Kosa~ice - Plugovi - Pumpe - Prskalice - Poljoprivredni alati
Agricultural machines - Atomizers - Cultivators - Drilling machines - Machines for soil preparation - Mowers - Ploughs - Pumps - Sprayers - Agricultural implements
Hala: 10
OPTIMA MODRI^A, DOO
11000 Beograd
Bulevar despota Stefana 15
(23490)
011/324-4071
011/324-4017
www.optimamodricabg.rs
[email protected]
Motorna ulja i maziva - ^vrsta, te~na i gasovita goriva i sli~ni proizvodi - Ulja i te~nosti za motorna vozila i mehanizaciju - Menja~ka i hipoidna ulja - Ulja za automatske menja~e - Ulja za
ko~nice, kao i rashladna sredstva - Industrijska maziva - Ulja za obradu metala - Mazive masti
- Bazna ulja
Engine oils and lubricants - Solid, liquid and gaseous fuels and similar products - Oils and liquids for vehicles and mechanisation - Gear and hypoid oils - Oils for automatic gears - Oils for
brakes and cooling agents - Industrial lubricants - Oils for metal processing - Lubricants - Base
oils
Hala: 3
OP[TINA VR[AC
26300 Vr{ac
Trg pobede 1
(16692)
013/800-561
013/800-561
www.vrsac.org.rs
[email protected]
Sektori poljoprivrede i privrede Op{tine Vr{ac
Sectors of agriculture and economy of the Municipality of Vr{ac
Hala: 1
104
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
PAK PROMET, DOO
34000 Kragujevac
Kolubarska 50
(4367)
034/343-790, 370-332, 679-6180
034/343-790, 370-332
www.pakpromet.com
[email protected]
Ma{ine i oprema za prehrambenu industriju - Mlekarske ma{ine
Machines and equipment for food industry - Dairy machines
Hala: 3
PANONIJA TRADE, DOO
21000 Novi Sad
Temerinski put 89-91
(19916)
021/480-1300, 480-1307, 480-1308
021/419-701
www.panonijatrade.com
[email protected]
Svinjska i ov~ija soljena creva - Kolageni i poliamidni omota~i CUTISIN - Polifosfati i za~ini
SCHEID - Prirodni za~ini - Aditivi - Elasti~ne mre`ice TRUNATURE - Repromaterijal za industriju mesa
Hog and sheep salted casing - Collagen and polyamide casing CUTISIN - Polyphosphates and
spices SCHEID - Natural spices - Additives - Elastic nets TRUNATURE - Reproduction material
for the meat industry
Hala: 1
PASCAL BOMBAY, DOO
21000 Novi Sad
Temerinska 95
(23893)
021/633-7059
021/442-864
www.pascal.rs
[email protected]
Profilisani limovi
Corrugated tin
Hala: 4
PATENT CO., DOO
Preduze}e za proizvodnju,
usluge i promet
24211 Mi{i}evo, Vlade ]etkovi}a 1A
(16686)
024/760-022
024/760-001
www.patent-co.com
[email protected]
Premiksi, superi, gotova hrana, dodaci za sto~nu hranu - Proizvodnja - Distribucija
Premixtures, supplemental feed, compound feed mixtures, premixture of additives - Production
- Distribution
Otvoreni prostor br. 135
PAXEL, DOO
11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 117A
(15173)
011/307-3700
011/307-3707
www.paxel.rs
[email protected]
Vitaminsko-mineralni dodaci (premiksi) za sto~nu hranu
Premixes for cattle
Hala: 23
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
105
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
PETKUS BALKAN, DOO
23000 Zrenjanin
Industrijska zona, Baglja{
023/522-307
023/522-307
www.petkus.de
- Aerodrom bb
[email protected]
(23487)
[email protected]
Ma{ine i oprema za: ~i{}enje, su{enje, transport i eleviranje, skladi{tenje i sortiranje `itarica Doradni centri za semensku robu - Oprema za me{aone sto~ne hrane - Peletiranje
Machines and equipment for: cleaning, drying, transport, storing, sorting and treating off all
kinds of seed and grain - Processing center for seeds goods - Equipment for feed plants Pelleting
Suizlaga~:
UM-ING, DOO
23000 Zrenjanin
Industrijska zona, Baglja{
023/522-207
023/510-548
www.um-ing.co
- Aerodrom bb
[email protected]
Ma{ine i oprema za uljarsku i gumarsku industriju
Machines and equipment for the oil and rubber industries
Hala: 10
PETROKEMIJA, DD
44320 Kutina
Aleja Vukovar 4
Hrvatska
(23279)
+ 385-44/647-122
+ 385-44/683-436
www.petrokemija.hr
[email protected]
Predstavni{tvo:
PETROKEMIJA
021/424-427
21000 Novi Sad
021/424-373
Ilije Ognjanovi}a 28
[email protected]
Mineralna |ubriva - Glina - Te~na |ubriva - Usluge - Servis
Mineral fertilizers - Clay - Liquid fertilizers - Services
Hala: 13
PIGO, DOO
11000 Beograd
Kneza Danilova 39/9
(23869)
011/324-2536
011/334-0842
www.pigo.biz
[email protected]
Procesna oprema - Ma{ine i oprema za preradu vo}a i povr}a
Processing equipment - Machines and equipment for fruit and vegetable processing
Hala "Master$
PIK-BE^EJ, AD u ste~aju
21220 Be~ej
Novosadska 2
(3802)
021/691-1180
021/691-2049
www.pikbecej.rs
[email protected]
Prehrambeni proizvodi - Duboko smrznuto vo}e i povr}e - Prera|evine od vo}a i povr}a - Riba
- Goveda - Svinje
Food - Deep frozen fruits and vegetables - Fruit and vegetable products - Fish - Cattle - Pigs
Hala "Master$
106
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
PIVKA-S, DOO
22304 Novi Banovci
Bosanska 22
(17587)
022/341-159
022/341-064
www.pivkap.si
[email protected]
Prera|evine od pile}eg i }ure}eg mesa
Chicken and turkey products
Hala: 1
PLA-MET, SPR
023/535-038
23000 Zrenjanin
Cara Du{ana 86
023/531-450
www.pla-met.rs
(7009)
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Seja~ice - Delovi za poljoprivredne ma{ine - Elektri~na kontrola setve
Agricultural machines - Drilling machines - Agricultural-machine parts - Electric control of sowing
Otvoreni prostor br. 97/III
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA POLJOPRIVREDU,
VODOPRIVREDU I [UMARSTVO
VLADA AP VOJVODINE
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(16818)
021/456-721
021/456-040
www.psp.vojvodina.gov.rs
Hala "Master$
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA PRIVREDU
VLADA AP VOJVODINE
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(19107)
021/487-4489, 456-881, 487-4209
021/557-084
www.spriv.vojvodina.gov.rs
Hala "Master$
POLUX, Udru`enje proizvo|a~a
0230/400-950
prehrambenih proizvoda Srbije
23300 Kikinda
0230/400-950
www.klasterpolux.rs
Trg srpskih dobrovoljaca 17
(24065)
[email protected]
Prehrambeni proizvodi - Konditorski proizvodi - Proizvodi od soje - Mle~ni proizvodi Prera|evine od vo}a i povr}a - Ambala`a
Food - Confectioners articles - Soybean - Milk products (beverages) - Fruit and vegetable products - Packing materials
Hala: 1
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
107
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
POMAK, DOO
36221 @i~a
@i~a 168
(4598)
036/581-7235, 581-7353
036/581-7235, 581-7353
www.pomak.rs
[email protected]
Linije i automatizovane fabrike sto~ne hrane - Me{alice (horizontalne i vertikalne) - Mlinovi
prekrupa~i i mlinovi za detelinu - Pu`ni i trakasti transporteri - Kofi~asti elevatori - Pneumatski
transport - Silosi i silosni otpra{iva~i - Pakerice sa elektronskim vagama - Elektronske {ar`ne
vage za automatsko doziranje - Rotaciona i vibro sita - Disolverski me{a~i - Teretni liftovi Hidrauli~ne prese - Drobilica za kamen - Mlinovi sa prirodnim kamenom - Linije za proizvodnju
integralnog bra{na
Lines and automated factories of animal feed - Mixers (horizontal and vertical) - Hammer mills
and groats mill for clover grinding - Screw and belt conveyors - Bucket elevators - Pneumatic
transport - Metal silos and silo dust collectors - Packing machines with electronic scales Electronic batch scales for automatic dosing - Rotary and vibro sieves - Disolving mixer - Cargo
lifts - Hydraulic presses - Stone crushers - Natural stone mill - Grain flour production line
Otvoreni prostor br. 104
PREMIER AS, DOO
21000 Novi Sad
Petra Lubarde 7
(11286)
021/646-6720
021/661-6999
www.premierasdoo.com
[email protected]
Gra|evinske ma{ine - Poljoprivredne ma{ine
Building machinery - Agricultural machines
Otvoreni prostor br. 4
PREMIUM-OIL, DOO
21000 Novi Sad
Filipa Vi{nji}a 10
(538)
021/4723-536
021/523-253
www.premium-oil.rs
[email protected]
Motorna ulja MABANOL za putni~ka, komercijalna i poljoprivredna vozila - Ulja MABANOL za
automatske i manuelne menja~e - Hidrauli~na i kompresorska ulja - Industrijska ulja - Masti za
podmazivanje - Antifriz MABANOL - Akumulatori PREMIUM
MABANOL engine oils for passenger cars, commercial and agricultural vehicles - MABANOL
gear oils for automatic and manual transmission - Hydraulic and compressor oils - Industrial oils
- Greases - MABANOL antifreeze - Battery PREMIUM
Otvoreni prostor br. 20 i 8
PRERADA I PROMET
MLIJEKA, DD
75000 Tuzla
Mitra Trifunovi}a U~e 125
Bosna i Hercegovina
(16743)
+ 387-35/302-432
+ 387-35/398-086
www.ppm.ba
[email protected]
Mle~ni proizvodi
Milk products (beverages)
Hala "Master$
108
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
PRIAMO FOOD
TECHNOLOGIES SRL
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
Viale delle industrie 1
Italija
(23522)
+ 39-0422/961-711
+ 39-0422/440-134
www.priamosrl.com
[email protected]
Indirektni izlaga~i:
DELLA TOFFOLA SPA, 31040 Trevignano (TV), Via Feltrina 72, Italija
AVE TECHNOLOGIES SRL, 30038 Spinea (Venice), Via della Costituzione 127, Italija
Ma{ine i oprema za prehrambenu industriju - Mlekarske ma{ine - Ma{ine i oprema za industriju pi}a - Procesna oprema
Machines and equipment for food industry - Dairy machines - Machines and equipment for beverage industry - Processing equipment
Hala: 10
PRIVREDNA KOMORA
BEOGRADA
11000 Beograd, Kneza Milo{a 12
(13002)
011/264-1355
011/361-8003
www.kombeg.org.rs
[email protected]
Privredna komora Beograda je interesna, samostalna, poslovno-stru~na organizacija privrednih
subjekata na teritoriji Beograda
The Belgrade Chamber of Commerce is an interest, individual, business-expert organisation of
companies on the territory of Belgrade
Hala "Master$
PRIVREDNA KOMORA
CRNE GORE
81000 Podgorica
Novaka Milo{eva 29/II
Crna Gora
(20025)
+ 382-20/230-545
+ 382-20/230-493, 230-545
www.pkcg.org
[email protected]
Hala: 1
Suizlaga~i:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
81000 Podgorica
Rimski trg 46, PC "Vektra$
Crna Gora
+ 382-20/482-109
+ 382-20/234-306
www.minpolj.gov.me
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja vr{i poslove uprave koji se odnose na: mere teku}e
i razvojne politike u poljoprivredi; za{titu, iskori{}avanje i unapre|ivanje poljoprivrednog
zemlji{ta; biljnu proizvodnju (ratarstvo, vo}arstvo, vinogradarstvo i za{titu bilja); sto~arstvo
(proizvodnja, uzgoj, za{tita i razvoj svih vrsta stoke); razvoj p~elarstva; slatkovodno i morsko
ribarstvo; razvoj sela; primenu savremene tehnike i tehnologije u poljoprivredi; nau~no-tehnolo{ki razvoj; podsticanje teku}e proizvodnje i razvoja; bilans osnovnih poljoprivrednih proizvoda; agroindustriju; razvoj, ekonomsko kori{}enje i unapre|ivanje {uma; lovstvo i gazdovanje
lovi{tima; za{titu bilja od biljnih bolesti i {teto~ina; re`im kori{}enja voda i vodosnabdevanja,
za{titu voda od zaga|enja, kori{}enje vodnih resursa; zdravstvenu za{titu `ivotinja, suzbijanje
i otklanjanje zaraznih bolesti `ivotinja; ekonomske odnose i javna preduze}a u ovim oblastima;
upravnu kontrolu u oblastima za koje je ministarstvo osnovano.
Prati poljoprivredu, ruralni razvoj i agroindustriju, predla`e mere ekonomske politike i analizira
njihov uticaj na ekonomski polo`aj i uslove privre|ivanja u ovim oblastima, izra|uje analize, programe i informacije koje slu`e kao stru~na osnova za utvr|ivanje i sprovo|enje politike u ovim
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
109
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
oblastima, utvr|uje godi{nje planove poljoprivredne proizvodnje, daje mi{ljenja u pogledu mera
koje se predla`u za pobolj{anje uslova privre|ivanja pojedinih grana poljoprivrede i agroindustrije, prati stanje i kretanje poljoprivredne i agroindustrijske proizvodnje kao i finansijske rezultate poslovanja u ovim oblastima.
The Ministry of Agriculture and Rural Development deals with the following: measure of current
and development policy in agriculture, protection, utilisation and enhancement of agricultural
land, farming, fruit and grape growing, plant protection, husbandry (breeding, protection and
development of all types of cattle), development of beekeeping, freshwater and sea fishing,
development of villages, application of modern technology and equipment in agriculture, scientific and technical development, stimulation of production and development, basic agricultural
products, agro industry, development, economical utilisation and development of forests, hunting and hunting grounds management, protection of plants from illnesses and pests, water utilisation and water supply, protection of water from pollution, utilisation of water resources, animal health care, prevention and treatment of contagious diseases among animals, economic
relations and public companies dealing with economic relations, management in the fields of
the Ministry's jurisdiction.
The Ministry follows agriculture, rural development and agro industry, suggests economic
measures and analyses programmes and information used as starting points for establishing
and implementing the policies in those areas, drafts annual plans of agricultural production,
offers opinion regarding the measures suggested to improve the conditions in certain branches of agriculture and agro industry, monitors the affairs and trends in agriculture and agro
industry, as well as the financial results of activities in those fields.
Hala: 1
PROJEKAT EKONOMSKOG
RAZVOJA
84300 Berane
13. jula bb
Crna Gora
+ 382-51/233-840
+ 382-51/233-846
www.egp.me
[email protected]
USAID-ov Projekat ekonomskog razvoja je trogodi{nja inicijativa, osmi{ljena sa ciljem da
pobolj{a mogu}nosti za ekonomski razvoj severa Crne Gore. Putem mera koje se sprovode u
13 op{tina severa (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kola{in, Mojkovac, Nik{i},
Plav, Pljevlja, Plu`ine, Ro`aje, [avnik i @abljak), Projekat pru`a pomo} mikro, malim i srednjim
preduze}ima, lokalnim turisti~kim organizacijama, pru`aocima poslovnih usluga i lokalnim
samoupravama u cilju razvoja privatnog sektora. Aktivnosti su usmerene na razvoj kapaciteta i
ja~anje konkurentnosti preduze}a u poljoprivredi, agrobiznisu i turisti~kom sektoru i na
unapre|enje poslovnog okru`enja na op{tinskom nivou. Realizacija Projekta ekonomskog
razvoja omogu}ena je uz pomo} ameri~kog naroda, preko Agencije Sjedinjenih Ameri~kih
Dr`ava za me|unarodni razvoj (USAID). Projekat sprovodi CHF International u saradnji sa RTI
International od oktobra 2010. godine.
USAID's Economic Growth Project is a three-year initiative, designed with the aim to improve
opportunities for economic development in northern Montenegro. Through measures that are
being implemented in 13 municipalities in the north (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje,
Danilovgrad, Kola{in, Mojkovac, Nik{i}, Plav, Pljevlja, Plu`ine, Ro`aje, [avnik and @abljak), the
project provides assistance to Micro, Small and Medium Enterprises, local tourist organizations,
business support service providers as well as municipal governments in order to facilitate
increased private sector growth. Activities are aimed at capacity building and strengthening the
competitiveness of enterprises in agriculture, agribusiness and tourism and the improvement of
business environment at the municipal level. Implementation of the Economic Growth Project
is made possible through the support of the American people, through the United States
Agency for International Development (USAID). The project has been implemented by CHF
International and U.S.-based subcontractor RTI International since October 2010.
Hala: 1
DIREKCIJA ZA RAZVOJ MALIH
I SREDNJIH PREDUZE]A
Direkcija za razvoj malih i srednjih preduze}a Vlade Crne Gore osnovana je sa ciljem pru`anja
podr{ke razvoju privatnog preduzetni{tva kao i malih i srednjih preduze}a, pove}anju konkuretnosti doma}ih preduze}a. Direkcija ima vi{egodi{nje iskustvo u obezbje|ivanju neophodne
podr{ke i to kroz: institucionalnu podr{ku razvoju malih i srednjih preduze}a i preduzetni{tva;
razradu i usavr{avanje sistemskih preduslova; izradu razvojnih i istra`iva~kih projekata; podr{ku
obrazovanju i sticanju preduzetni~kog znanja kao jedan od najva`nijih faktora ekonomskog
progresa; organizovanje nastupa crnogorske privrede na me|unarodnim sajmovima, izvoznih
misija na ciljna tr`i{ta, seminara i treninga, pru`anje prakti~nih informacija i pomo}i malim i
110
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
srednjih preduze}ima da razviju svoj potencijal i inovativne kapacitete, da prona|u kvalitetne
poslovne partnere, ali i pristupe finansiranja EU fondova, kako bi maksimalno iskoristili
mogu}nosti Evropske unije i jedinstvenog evropskog tr`i{ta; promociju zna~aja razvoja malih i
srednjih preduze}a i preduzetni{tva
Directorate for Development of Small and Medium-sized Enterprises of Montenegro was established in order to provide support to the development of private entrepreneurship, small and
medium-sized enterprises, increasing the competitiveness of domestic enterprises. The
Directorate has extensive experience in providing the necessary support through: institutional
support to small and medium enterprises and entrepreneurship; coordination of programs,
measures and activities related to the development of SMEs; initiation and implementation of
research and development projects; education of entrepreneurs (Start-ups and existing enterprises); organizing promotion of Montenegrin companies at international fairs, export mission
to target market, seminars and training; providing practical information and assistence to small
and medium sized enterprises to develop their potentional and innovative capacity, to access
funding and EU funds in order to maximize the opportunities of the European Union and the
Single European Market; promoting of the importance of SMEs and development of entrepreneurship
Hala: 1
PRIVREDNA KOMORA
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka
+ 387-51/215-744, 215-833
+ 387-51/215-565
www.komorars.ba
\ure Dani~i}a 1/2
[email protected]
(21394)
[email protected]
Privredna komora Republike Srpske, kao jedinstven komorski sistem, samostalna je, nezavisna, nevladina i neprofitna javno-pravna i stru~no-poslovna asocijacija privrednih subjekata.
Komorski sistem Republike Srpske sastoji se od Privredne komore Republike Srpske, sa
sedi{tem u Banjoj Luci, i pet podru~nih komora: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Isto~no Sarajevo
i Trebinje. PKRS u saradnji sa podru~nim komorama radi na stvaranju privrednog ambijenta koji
}e omogu}iti i podsta}i efektivnije i efikasnije poslovanje. Usluge komore su: promocija i
prezentacija, konsalting, edukacija za menad`ere, poslovno-informacijski servisi, javna
ovla{}enja, pravna pomo} i ostale usluge.
The Chamber of Commerce of the Republic of Srpska, as a unique chamber system, is an independent, non-governmental and non-profit public-legal and professional-business association
of legal entities. The Chamber System of the Republic of Srpska comprises the Chamber of
Commerce of the Republic of Srpska with headquarters in Banjaluka and 5 regional chambers:
Banja Luka, Bijeljina, Doboj, East Sarajevo and Trebinje. The Chamber, in association with the
regional chambers, works on creating an ambiance which would facilitate more efficient business conduct. The Chamber offers services, such as promotion and presentation, consulting,
education for managers, business-information services, legal assistance, etc.
Hala: 1
PRIVREDNA KOMORA
VOJVODINE
CHAMBER OF ECONOMY
OF VOJVODINA
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
(3721)
021/480-3700
021/480-3702
www.pkv.rs
[email protected]
Hala "Master$
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
111
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY OF SERBIA
11000 Beograd, Resavska 13-15
(1994)
011/330-0900
011/323-0949
www.pks.rs
[email protected]
U najboljem interesu srpske privrede
In the bets interest of Serbia
Indirektni izlaga~i:
SUPERIOR, DOO, Velika Plana
GRAND PHARMACEUTICAL, DOO, Beograd
BIOMETAL, DOO, Beograd
NTIM TEHNOLOGI, DOO, Beograd
KUPINA, Valjevo
P^ELINJAK KOVA^EVI], DOO, Valjevo
TE[ANOVI], Poljoprivredno gazdinstvo, \ur|evac, Valjevo
KLANICA DIVCI, Divci, Valjevo
MALINA IMPEX, Valjevo
UNIMILLER, Valjevo
IRC KRU[IK
MATE SAFTI], Novi Sad
FINS - NAU^NI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE, U NOVOM SADU, Novi Sad
BIOSIL, Beograd
INSTITUT ZA POVRTARSTVO, DOO, Smederevska Palanka
MANDI] STANKO, pronalaza~, Sivac
UPI ^IB, Udru`enje pronalaza~a, ^elarevo
BINCOMMERCE, Beograd
ETNO-CVETKOVI], Kru{evac
PLIMA M u restrukturiranju, Kru{evac
MALENOVI] RADOSAV, Jagodina
ADONIS, DOO, Sokobanja
PANMLEK, SZR, Pan~evo
PP, SZR, Pridvorica, ^a~ak
VUPLAST, PPR, Gornji Milanovac
PANTELI], DOO, Kraljevo
DESSERT, ^a~ak
GOJI] DEJAN, ^elarevo
POLJANSKI SAVA, Aleksandrovac
KUERK, PR, Sremska Kamenica
DOSTIGNU]A MLADIH U SRBIJI, JUNIOR ACHIEVEMENT SERBIA, Beograd
GEGULA, DOO, Kraljevo
P^ELICA STOJANOVI], Kraljevo
ADESKO, Veternik
I-ZEOLIT, DOO, Barajevo
Hala: 12
112
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
PRO-X BRONTO, DOO
025/574-2516
25250 Od`aci
025/574-2516
Tanaska Raji}a 25
(23491)
[email protected]
Oprema za preradu zrna i ostataka biomase
Equipment for seed processing and remaining biomass
Suizlaga~:
ICK GROUP
03115 Kijev
Avenija pobede 89A, kanc. 222
Ukrajina
+ 380-(0)44/451-0228
+ 380-(0)44/451-0230
www.ick.ua
[email protected]
[email protected]
Glavne aktivnosti ICK GRUPE su razvoj novih tehnologija, projektovanje, izgradnja i pu{tanje u
rad proizvodnih pogona peletiranog biogoriva i hrane za `ivotinje na osnovu kompletiranja svojom proizvodnom opremom Grantech TM. Na po~etku proizvodnje klijentu su obezbe|eni
garancija i usluge odr`avanja, kao i neophodni rezervni delovi. Tokom 15 godina aktivnosti ICK
GRUPE zavr{eno je vi{e od 300 projekata u razli~itim sektorima poljoprivrede i bioenergije.
The basic directions of ICK Group's activities are the development of new technologies, designing, construction, putting into operation of enterprises for production of pelletized biofuel and
mixed feed at their equipping with self-manufactured process equipment Grantech TM. After
production starting-up the customer is provided with guarantee and service maintenance and
required spare parts. More than 300 projects in different branches of agroindustrial complex
and bioenergetics have been carried out for 15-years history of its activity.
Hala: 13
PROCHASKA, DOO
11426 Meljak, Beograd
Mar{ala Tita 73
(23492)
060/013-8676
www.prochaska.rs
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Traktori - Oprema za odr`avanje parkova
Agricultural machines - Tractors - Park cultivation equipment
Otvoreni prostor br. 76
PROCREDIT BANK, AD
11070 Novi Beograd
Milutina Milankovi}a 17
(15973)
011/207-7906
011/207-7905
www.procreditbank.rs
E-mail: [email protected]
Bankarske usluge
Banking services
Otvoreni prostor br. 20/III i 55
PROFIAGRAR, DOO
21000 Novi Sad
Sentandrejski put 165
(21160)
021/641-0039, 641-1324
021/641-1324
www.profiagrar.com
[email protected]
Kombajni za va|enje {e}erne repe - Pre~ista~i (utovariva~i) {e}erne repe - Sejalice - Prskalice
- Kultivatori - Plugovi - Tanjira~e - Kombajni - Adapteri za kukuruz
Sugar beet harvesters - Self-propelled cleaning loader for sugar beet - Seeding machines Sprayers - Seedbed preparation - Ploughs - Compact disc harrows - Harvesters - Corn
adapters
Otvoreni prostor br. 33
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
113
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
PROJEKAT „PODR[KA
PROGRAMU KONTROLE
I ISKORENJIVANJA KLASI^NE
KUGE SVINJA I BESNILA
U REPUBLICI SRBIJI”
11000 Beograd, Palmoti}eva 12
(20749)
011/322-6561
011/322-2910
www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/
[email protected]
Program podr{ke ima za cilj informisanje i edukaciju razli~itih ciljnih grupa o besnilu i klasi~noj
kugi svinja
The Programme of support is to inform and educate different target groups about rabies and
classic pig plague
Hala "Master$
PROKUPAC, AD za proizvodnju
i promet alkoholnih
i bezalkoholnih pi}a
1000 Beograd, Kumodra{ka 263A
(2252)
011/246-6229
011/246-7524
www.prokupac.co.rs
[email protected]
Alkoholna pi}a
Alcoholic beverages
Hala "Master$
PUR-SZIG HUNGARY KFT.
7700 Mohács
Liszt F. u. 24
Ma|arska
(10436)
+ 36-69/510-121
+ 36-69/311-341
www.pluimers.hu
[email protected]
Izolacija zgrada
Building insulation
Hala: 9
R
RADNJA ZA PROIZVODNJU KAPA
011/331-9239
11210 Beograd
063/ 248-051
IV sutjeska 9
011/331-9239
(6989)
[email protected]
Kape
Caps
Otvoreni prostor br. 97/IV
RAFINERIJA NAFTE BEOGRAD
AD u restrukturiranju
11210 Beograd
Pan~eva~ki put 83
(6188)
011/271-1433
011/271-1257
www.rnb.rs
Motorna ulja
Motor oils
Hala: 3
114
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
RAIFFEISEN AGRO, DOO
011/212-3035
11000 Beograd
Bulevar Zorana \in|i}a 67
(21005)
011/212-3036
Va{ globalni partner u doma}oj poljoprivredi - Pratite i vi evropske standarde koriste}i hibride
kukuruza i suncokreta, kao i sorte p{enice i soje kompanije RAIFFEISEN AGRO
Your global partner in Serbian agriculture - You can also follow European trends by using corn
and sunflower hybrids, as well as wheat and soy by RAIFFEISEN AGRO
Hala "Master$
REBINA AGRAR
307113 Ghilad
Ghilad No. 407
Rumunija
(23519)
+ 4-0356/102-387
+ 4-0356/102-389
www.rebina.ro
[email protected]
Predstavni{tvo:
REBINA AGRAR, DOO
011/303-8721
23215 ^estereg
065/625-9290
Sime [olaje bb
011/337-3729
www.rebina.rs
[email protected]
Sadni materijal
Planting material
Otvoreni prostor br. 74/I
REGIODESIGN
DOO za trgovinu i usluge
21000 Novi Sad
@arka Vasiljevi}a 15
(23483)
069/553-7573
021/661-9990
www.dopplerschirme.com
[email protected]
Ba{tenska oprema
Garden equipment
Suizlaga~:
E. DOPPLER & CO. GmbH
5280 Braunau-Ranshofen
Schloss Strasse 24
Austrija
+ 43-7722/6320-5154
+ 43-7722/66918
www.dopplerschirme.com
[email protected]
Ba{tenska oprema
Garden equipment
Otvoreni prostor br. 75A
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
115
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
REGIONALNA PRIVREDNA
KOMORA PAN^EVO
26000 Pan~evo
Zmaj Jovina 1A
(17614)
013/343-255
013/354-056
www.rpkpancevo.com
rp[email protected]
Suizlaga~i:
INTER-MEHANIKA
METALAC, DOO
26228 Skorenovac
Bratstva jedinstva 53
013/764-008
013/764-110
www.inter-mehanika.com
[email protected]
Ma{inski rezervni delovi i sklopovi
Machine spare parts and sets
@ITOBANAT, AD
26300 Vr{ac
Ulica 2. oktobra 94
013/835-160, 833-390
www.zitobanat.co.rs
[email protected]
Mlinarski proizvodi
Mill products
BRIXOL - KU]NA
HEMIJA, DOO
26300 Vr{ac
Dubrova~ka bb
013/830-300
013/835-598
www.brixolkucnahemija.com
[email protected]
Hemijski proizvodi
Chemical products
FIMPAK, DOO
013/343-421
26000 Pan~evo
013/341-927
Pristani{na zona
Luka Dunav bb
[email protected]
Ambala`a - Papirna konfekcija
Packing materials - Paper articles
SWAN LAKE, DOO BEOGRAD
013/741-974
OGRANAK „ALPIS - SLC” KOVIN
013/741-805
26220 Kovin
Dunavska 77
[email protected]
Etil-alkohol - Medicinski alkohol - Sto~ni kvasac
Ethyl alcohol - Medical alcohol - Livestock yeast
Hala: 1
REKORD ASIV, DOO
11090 Beograd
Pilota Mihajla Petrovi}a 53D
(23959)
011/234-3759
011/234-3181
www.rekordasiv.com
[email protected]
Gume za poljoprivredne ma{ine - Traktorske gume - Kamioni - Gra|evinske ma{ine - Bageri Vilju{kari
Tyres for agricultural machinery - Tractor tyres - Lorries, trucks - Building machinery - Dredgers
- Fork lifters
Hala: 10
116
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
REPRO TRADE, DOO
21000 Novi Sad
Bulevar oslobo|enja 30A
(15784)
021/477-8140
021/477-8140
www.reprotrade.co.rs
[email protected]
Prehrambeni proizvodi - Proizvodi od soje - Testenine - Konditorski proizvodi - @itarice Organski prehrambeni proizvodi
Food - Soybean - Alimentari pastes - Confectioners articles - Cereals - Organic food
Hala: 1
RES TRADE, DOO
21000 Novi Sad
Bulevar vojvode Stepe 24
(551)
021/480-3333
021/480-3370
www.res-trade.rs
[email protected]
Poljoprivredne ma{ine - Traktori - Kombajni - Atomizeri - Kosa~ice - Kultivatori - Ma{ine za
pripremu zemlji{ta - Plugovi - Prikolice - Prskalice - Rasipa~i ve{ta~kog |ubriva - Seja~ice Setvosprema~i - Delovi za poljoprivredne ma{ine - Delovi za traktore - Gume za poljoprivredne
ma{ine - Traktorske gume - Poljoprivredni alati - Motorna ulja - Dizel-motori - Kompresori Ma{ine za pranje i ~i{}enje - Ba{tenska oprema - Ru~ni i mehani~arski alati - Servisno-gara`na
oprema
Agricultural machines - Tractors - Combined - Atomizers - Mowers - Cultivators - Machines for
soil preparation - Ploughs - Trailers - Sprayers - Fertilizer distributors - Drilling machines - Seedharrows - Agricultural-machine parts - Spare parts for tractors - Tyres for agricultural machinery
- Tractor tyres - Agricultural implements - Motor oils - Diesel engines - Compressors - Washing
and cleaning machines - Garden equipment - Hand and mechanical tools - Service-garage
equipment
Otvoreni prostor br. 54
ROGACHEV TINNED DAIRY
INDUSTRIAL COMPLEX, OJSC
247671 Rogachev Town
Kirova str. 31
Belorusija
+ 375-2339/27-185
+ 375-2339/27-185
www.rmkk.by
[email protected]
Mle~ni proizvodi
Milk products (beverages)
Hala: 9
RONDO, DOO
21410 Futog
Rade Kondi}a 207
(17893)
021/897-708
021/897-709
www.rondo-tyres.com
[email protected]
Gume za poljoprivredne ma{ine - Gume za priklju~ne ma{ine - Gume za prikolice - Gume za
teretna vozila - Gume za radne ma{ine - To~kovi za udvajanje to~kova na traktorima - Uzani
to~kovi za me|urednu obradu
Tires for agricultural machines - Tires for accessory machines - Tyres for trailers - Tyres for
freight vehicles - Tyres for operating machines - Twin wheels - Narrow wheels for interlinear processing
Otvoreni prostor br. 79/III
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
117
SPISAK IZLAGA^A / LIST OF EXHIBITORS
ROTA GUIDO S. r. L.
26010 Corte De' Frati, Cremona
Via F.lli Bandiera 4
+ 39-0372/93-119
+ 39-0372/93-424
www.rotaguido.it
Italija
(23502)
[email protected]
Ma{ine i oprema za farme stoke i svinja
Machines and equipment for cattle and pig farms
Suizlaga~:
TOTAL DAIRY
MANAGEMENT S.r.L.
25020 San Paolo (BS)
Via dello Strone 8/b
Italija
(23507)
+ 39-030/997-9810
+ 39-030/997-9066
www.tdm.it
[email protected]
Mlekarske ma{ine - Rashladni ure|aji
Dairy machines - Refrigerating installations
Hala: 13
ROTO ALIBUNAR, DOO
013/641-690
26310 Alibunar
064/457-4280, 064/668-0039
Blok 16 bb
(19087)
013/641-102, 641-690
www.roto-alibunar.rs
[email protected]
Proizvodi od plasti~nih masa - Oprema za navodnjavanje - Plastenici - Silosi - Rezervoari Bazeni - ^amci - Ba{tenska oprema
Plastic products - Irrigation equipment - Foil greenhouses - Silos - Tanks - Pools - Boats Garden equipment
Otvoreni prostor br. 125
S
SAMORAD, DOO
037/759-057
37230 Aleksandrovac
063/846-4755
Mi}e Mili}a 5
(17137)
037/759-065
www.samorad.com
[email protected]
Uvoz, izvoz i prodaja novih i polovnih ma{ina: ma{ine za vino, ma{ine i oprema za prehrambenu industriju, ma{ine i ure|aji za preradu mesa, pekarske ma{ine, oprema za mlekarsku industriju, rashladni sistemi i ure|aji, ma{ine za obradu metala i drveta, ma{ine za punjenje i pakovanje
Import, export and sales of new and used machines: machines for wine, machines and equipment for food industry, machines and equipment for meat industry, machines for baking industry, equipment for dairy industry, cooling systems and equipment, machines for metal and wood
processing, machines for filling and packaging
Hala: 10
118
79. MEÐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM / 79th INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
45
File Size
837 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content