close

Enter

Log in using OpenID

Bibliografija doktorskih disertacija Stomatološkog fakulteta

embedDownload
Bibliografija doktorskih disertacija Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu 1960. –
1.
Ahmid Vukovid A. Analiza dimenzija, proporcija i simetričnosti gornjih prednjih zuba i
antropometrijskih parametara lica – estetski aspekti [doktorska disertacija]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2009. 117 str.
2.
Ajanovid M. Odnosi okluzalnih interferenci, simptoma i znakova temporomandibularnih
disfunkcija [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2008.
208 str.
3.
Arifhodžid F. Traumatska okluzija i marginalna alteracija u genezi parodontalnih oboljenja
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 91 str.
4.
Bašid-Šutid N. Komparativno istraživanje kliničkih simptoma i nalaza i patohistološkog nalaza
oboljenja zubne pulpe u svrhu postavljanja pravilne dijagnoze [doktorska disertacija]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1980. 123 str.
5.
Blagojevid O. Bioelektrični potencijal žvačne muskulature i pritisak žvakanja u rehabilitaciji
parcijalne bezubosti *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1982. 111 str.
6.
Ceribašid O. Evaluacija protetske nadoknade kod stanovništva grada Sarajeva [doktorska
disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1974. 111 str.
7.
Cvetkovid T. Metodska evaluacija terapije pulpopathia bazirana na diferencijalnoj dijagnozi
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 190 str.
8.
Dautovid S. Karakteristike ekscitabilnosti senzitivnih nerava u lokalnim režnjevima lica [doktorska
disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1983. 99 str.
9.
Dedid A. Korelacija između visine glikoziliranog hemoglobina HbA1c i promjena na parodontu i
drugim organima kod pacijenata sa diabetes mellitusom – tip I [doktorska disertacija]. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1994. 75 str.
10.
Demirovid D. Okluzalna, rtg kefalometrijska i elektromiografska valorizacija funkcionalnog
liječenja distookluzije II/I *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1977. 114 str.
11.
Dizdarevid Dž. Uticaj koncentracije fluorida u vodi na prevenciju karijesa i parodontalnih
oboljenja *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2007.
212 str.
12.
Dizdarevid R. Uporedna vrijednost periferne neurektomije i transkutane elektrostimulacije u
liječenju neuralgija nervusa trigeminusa u maksilofacijalnoj hirurgiji [doktorska disertacija].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1994. 149 str.
13.
Đorđevid S. Topikalno aplicirana urea kod gingivitisa evaluirana bakteriološki, klinički i
histomorfološki *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
1990. 135 str.
14.
Filipovid M. Korelativne veze struktura kraniofacijalnog kompleksa kod eugnatnih vilica u odnosu
na dubinu preklopa inciziva [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1983. 145 str.
15.
Fočo F. Korelacija prisustva apoptoičnog gena i recidiva u peritumoroznom tkivu nakon
radikalnog odstranjenja karcinoma oralne šupljine *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet, 2006. 151 str.
16.
Ganibegovid-Selimovid M. Rentgenološke promjene na kostima vilica i zuba kod bolesnika sa
hroničnom renalnom insuficijencijom [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1987. 163 str.
17.
Gojkov T. Eksperimentalni i klinički rezultati zatvaranja cističnih defekata alveolarnog nastavka
relaksiranim mukoperiostalnim režnjem *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1988. 140 str.
18.
Gojkov-Vukelid M. Efikasnost primjene diodnog lasera u redukciji parodontalnog džepa
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2011. 103 str.
19.
Gojkovid R. Korelacija između unosa proteina, uree u salivi i karijesa zuba kod djece od 8-13
godina *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1988. 336,
XIV str.
20.
Hadžid S. Korelacija kliničkog, mikrobiološkog, eksfoliativno citološkog i hematološkog nalaza
oralne Candide dubliniensis kod pacijenata ovisnika o psihoaktivnim supstancama [doktorska
disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2011. 135 str.
21.
Hajdaragid-Ibričevid H. Mjesto i uloga subtipova alfa adrenergičnih receptora na krvnim
sudovima pulpe i mogudnost regulacije protoka posredstvom selektivnih agonista i antagonista
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1987. 125 str.
22.
Hasid-Brankovid L. Ispitivanje fizikalnih svojstava remineralizirane cakline nakon kombinirane
upotrebe kazeinfosfopeptida-amorfnog kalcijumfosfata (CPP-ACP) i fluoridnih preparata
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 193 str.
23.
Hatibovid Š. Stanje oralnog zdravlja i primjena najpogodnijih preventivnih mjera kod djece i
omladine u SR BiH *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1987. 148 str.
24.
Hujid H. Klinička i patohistološka studija primjenjenog liofiliziranog peritoneuma kod prekrivanja
defekata oralne mukoze: eksperimentalna studija [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1984. 88 str.
25.
Huseinbegovid A. Mikrobiološka evaluacija promjena kariogene mikroflore u toku razvoja i
tretmana karijesa ranog djetinjstva [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2009. 123 str.
26.
Kazazid L. Korelacija koeficijenata gustode alveolarne kosti u regiji zuba nosača fiksnog
protetskog rada i kontrolnoj regiji utvrđena postupkom kompjuterizirane denzitometrijske
analize *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 148
str.
27.
Kobašlija S. Evaluacija mikromehaničke veze dentin adheziva sa dentalnim strukturama
kondicioniranim NaOCl-om *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 1999. 156 str.
28.
Konjhodžid-Prcid A. Evaluacija biokompatibilnosti različitih endodontskih silera na kulturi
humanih fibroblasta i fibroblasta miša *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2012. 138 str.
29.
Konjhodžid-Raščid H. Prosječne anatomske mjere zuba jugoslovenske populacije i postojanje
seksualnih razlika u veličini zuba [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1978. 106 str.
30.
Kudanski B. Uzroci otežane denticije donjih umnjaka: kliničko–morfološka istraživanja [doktorska
disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1964. 232 str.
31.
Lačevid A. Molekularno-genetička karakterizacija međusobne uslovljenosti endodontskoparodontnih biofilmova [doktorska disertacija]. Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2010. 141 str.
32.
Latid T. Socijalno-medicinski značaj učestalosti maksilofacijalnih povreda u saobradajnim
nesredama u SR Bosni i Hercegovini *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1978. 106 str.
33.
Lončarevid-Šuljak A. Anatomske osobenosti koštanih struktura temporomandibularnog zgloba sa
aspekta gnatološke okluzije [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1990. 205 str.
34.
Maglajlid-Hadžimejlid N. Hronologija nicanja i doba II denticije kod djece u Sarajevu i njegovoj
okolini *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1977. 107
str.
35.
Malid M. Epitelne stanice gingivalnog sulkusa kod klinički zdravog i lediranog parodoncija [The
epithelial cells of the gingival sulcus in healthy and altered periodontium] [doktorska disertacija].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1982. 140 str.
36.
Markovid N. Faktori rizika i detekcija inicijalnih promjena na parodontu u dječijem uzrastu:
(komparativna, stratificirana, kliničko-radiološka studija) *doktorska disertacija+. Sarajevo:
Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2011. 116 str.
37.
Mašid T. Modifikacija neurovaskularnog infrahioidnog režnja – eksperimentalna studija
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2005. 166 str.
38.
Mustagrudid D. Kliničko-eksperimentalna verifikacija imobilizacionih metoda u liječenju
traumatskih povreda alveolodentalnog sistema [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u
Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1982. 137 str.
39.
Nakaš E. Procjena značaja koncentracije i intervala lokalne aplikacije bifosfonata-clodronata pri
ortodontskom tretmanu *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki
fakultet; 2011. 100 str.
40.
Pašid E. Klinička i mikrobiološka evaluacija redukcije patogenih anaerobnih bakterija
subgingivalnog biofilma kod parodontitisa metodom inicijalne i hirurške parodontalne terapije
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 153 str.
41.
Piranid H. Komparativna studija epitelizacije nakon uzimanja Thiersche-vog transplantata
kontaktno-nekontaktnim zavojem [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1980. 128 str.
42.
Popovid-Ceribašid Lj. Etiologija orofacijalnih karakteristika blizanaca [doktorska disertacija].
Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1978. 104 str.
43.
Prohid S. Efikasnost antiresorptivnog djelovanja topikalno i intrakanalno apliciranog alendronata
kod odgođenih replantacija zuba pasa *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2005. 90 str.
44.
Redžepagid S. Dvodimenzionalne diskrepance subgingivalno postavljenog ruba navlake
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1992. 174 str.
45.
Selimovid-Dragaš M. Evaluacija citotoksičnosti konvencionalnih glas jonomer cemenata i
cemenata modificiranih smolama [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2009. 156 str.
46.
Slankamenac S. Uticaj gubitka zuba i nošenja protetske nadoknade na psihu i emocije protetskog
bolesnika [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1974.
136 str.
47.
Smajilagid A. Upotreba koštanog morfogenetskog proteina u saniranju koštanih defekata
mandibule *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2004.
95 str.
48.
Sulejmanagid H. Biološki i funkcionalni aspekt biokeramičkih implantata u oralnoj hirurgiji
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1981. 87 str.
49.
Šalaga-Nefid S. Određivanje standarda morfometrijskih varijabli stomatognatog sistema fetusa u
sagitalnoj ravni metodom 3D ultrazvučne pretrage i uticaj dojenja na njihove promjene u prvih
šest mjeseci postnatalnog života *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2012. 159 str.
50.
Šečid S. Utjecaj oralnokirurških intervencija na laboratorijske parametre u bolesnika tijekom
pripreme za kardiohirurški zahvat *doktorska disertacija+. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,
Stomatološki fakultet; 2009. 89 str.
51.
Šehovid Z. Specifičnosti pokreta donje vilice, odnosa bezubih vilica i problemi njihovog
registrovanja *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet;
1976. 125 str.
52.
Šeremet M. Uticaj biološkog i nebiološkog punjenja kanala zuba na mikrofloru i histopatološke
promjene kod periapikalnih procesa [doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 1978. 86 str.
53.
Šoškid-Šimunovid M. Dimenzionalna stabilnost i biokompatibilnost silikonskih otisnih masa
[doktorska disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1990. 212 str.
54.
Tahmiščija H. Primjena denzitometrije u pradenju dinamike restitucije kosti nakon sanacije zubne
gangrene *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 1985.
95 str.
55.
Tiro A. Korelacija stepena maturacije cervikalnih vertebri i dentalne kalcifikacije u funkciji
predviđanja pubertetskog ubrzanja rasta mandibule *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet
u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 118 str.
56.
Topid B. Muko-periostalne promjene arteficijalno-alteriranog oralnog vestibuluma [doktorska
disertacija]. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet; 1973. 113 str.
57.
Zukanovid A. Procjena efikasnosti riziko-faktora i multifaktorijalnih modela u predikciji karijesa i
modifikacije konvencionalne metode za detekciju mutans streptococcusa (longitudinalna,
komparativna, mikrobiološka studija) *doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu,
Stomatološki fakultet; 2009. 100 str.
58.
Zukid S. Analiza linearnih dimenzija mandibula bosansko-hercegovačke populacije i
trodimenzionalnih modela mandibula u svrhu procjene spola: antropološkoforenzička studija
*doktorska disertacija+. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet; 2012. 127 str.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content