Objavitelj Dalmatinski Avvisatore Dalmato.

Br. 172. - U Zadru" St 1bota 4 Studenoga l 916.
N. 172. _. Zara,. Sabato 4 Novembre l 916.
.
----------------Cijena je no godinu O b j a v i t e l j u D a l m a t i n s k o m u i S m o tr i
Dalmotinsl<oj za Austro=Ugarshu Kr. 10.-: samom Objavitelju
D a l m a t i n s k o m u Kr. 6.-: samoj S m o tr i D a 1m a t i n s l< o j Kr. 6.- .
Na polugodište i na tri mjeseca surazmjerno. Pojedini brojevi O b j a v i t e l j a
Dalmatinskoga 10 para, a pojedini brojevi Smotre D a lmatinske
10 pnra. Zastoreni brojevi 20 paro.
Pitanja za predbrojbu. uz hoja nema dotičnih svota. ne će se ni u
liakav obzir uzeti ; pitanja za uvrstbc uz kojo nemo prilične pretplate. biti
će povroćeno . Pretplate se šalju poštonshim noputnicama. - Rul<opisi
se ne vraćaju. - Neplaćeno se pisma ne primaju.
Pisma i novce treba šiljati
skoga u Zadru~.
parte di mare
, Planina furan~
d avancampo.
Ludendorff.
ungarici.
Ur e d u O b j a v i t e l j o D a l m a t i n =
Objavitelj Dalmatinski Avvisatore Dalmato.
(Službene su jedino vijesti sadržane u tSlužbenoj strani• i u cSlužbenim spisima~)- (Sono uiTiciali soltanto le pubblicazioni comprt:Se nella tParte ufficiale~ e negli tAtti ufficiali•).
Guglielma ha
Pour le mente~.
ordine dell' aquila
spade all' ordine
Berndt
· IZLAZ~
bulgaro.
~el
t
Prezzo d' associazione per un anno: Dell' Avvisatore Dal mato
e la Rass e gna Dalmata per la Monorchio A.=U Cor. 10.-: per
l' Avvisatore Dalma to soltanto Cor. 6.- ; per la Rossegna Dol=
m a t o sollonto Cor. 6.-. Semestre e trimestre in proporzione. Un singolo
numero dell' A v v i s a t or e D o l m a t o cent. l O. Un singolo numero della
Ross e g n a D o l m a t o cent. l O. Num eri arretroti cent. 20.
Domande di abbonameuto senza il relotivo importo non vengono
prese in considerazione ; domonde per inscrzioni non accompagnate da un
anticipazione corrispondente vengono restituite. - Abbonamenti ed anticipazioni si spediscono mediante assegno postale. - Manoscritti non si
restituiscono. - Lettere non affrancate si respingono.
Corrispondenzc e denari da indirizzarsi all' e Officio dell ' Avvi=
satore · Dalmato in Zara• .
SRIJEDOM
l
SUBOTOM
Sl
per 20 minuti ln
le navi ad
dannL Sul
ambo le parti.
~ella Dobi'ltgia.
arma ta della_OD"
ottobre. in cm_pe~
· dei gruppt d~
sovrant
di Constanza
ll maresciallo
della Do-della gara di
riunisce neUe
Avanti, co~
e la liberta det
AL
MERCOLEDl
ED
AL
NESLUŽBENI DIO
PI\RTE NON (JffiCII\LE
. Tiskanice kojih je raspacavanje zabranjeno.
Stampati Di cui Ju vietata ta Dilfusionr•
2 novembre :
lago di Malik,
venne ribatp/anina, e sul
il combattigra\'i perfurono trole quandell' Egec un
posizioni pressa
PUBBLICA
Uslijeb Obrebbe sveukupnog Ministars tva ob 25. jula 1914, l. b. z.
br. 158, prama stavci a) § 7. zakona 5. maja 1869. l. b. z. br. 66. zabranjeno
je bilo raspačavanje ovih tiskanica:
e: Internationale Runbschau ll svezak br. ll, tiskan i izban ob umjetničkog zavoba Orel!, filssli & C.o u ZUrichu; e: Israelitisches Wochenblatt :. .
fUr bie Schweiz» br. 38, tiskan u ZUrichu; e L' Ukraine,. br. 13, izoan i
tiskan u Losanni (Beč).
Ć. kr. Ministarstvo za unutrašnje poslove, obrebbom bana 10 ol<tobra
1916 Br. 15914- ffi I. .ex 19L6, ponovno je oozvolilo poštanski saobraćaj u
kralj~vinama i zemljama zastupanim na carevinskom Vijeću tiskanom časo­
pisu c:Narobni Vestnik», koji izlazi u Duluthu (Minesotta).
Iz služb. lista e: Wiener Zeitung]) br. 232.
SABATO
ln base ali'Orbinanza bel ffiinistero complessivo bel 25 luglio 1914,
B. L I. N. 158, giusta la lettera a) bel § 7 bella Leg ge bel 5 maggio 1869,
B. L I. N. 66. e stata proibita la biffusione begli stampati seguenti:
e Internationale Runbschau » fascicolo n. ll, stampato eb ebito ball' Istituto artistica O reli, fUssli & C.o in Zuri go; "Israelitisches Wochenblatt
fUr bie Schweiz» N. 38, stampato a Zurigo; e L' Ukraine» N. 13, ebito e
stampato a Losanna (Vienna).
L' i. r. Ministere bell' interno, con becreto b. b. 10 ottobre 1916 N.
15914--M. I. ex 1916, ha permesso bi nuovo la circolazione postale nei
Regni e Paesi rappresentati al Consiglio bell' Impera allo stampato periooica e Narobni Vestnik », che si pubblica in Duluth (Minesotta).
Dal fa glio ufficiale e Wiener Zeitung• N. 232.
POSEBNE BRZOJRVKE tJREDNIŠT\11\.
l
Današnje telegrame "Korresp. Bureau-a" ()onosi
I telegrammi ()el "Korresp. Bureau" escono oggi
"5 m o tr a D a l m a t i n s k a".
ne1la "Ras s e g n a D a l m a t a".
Prijevod.
Službeni. Atti
spisi.
· ufficiali
Austro-ugarska banka . .
NATJEČAJ
Poziu na polaganje dionica.
Pres. 8525
4bl16
NATJEČAJni OGLAS.
Otvoren je natječaj na mjesto računarskog vježbenika pri računar­
skom obsjeku e. k prizivnog suoa u
Zaoru.
(Vi bi l. o proglašeni e po b br. 169).
Zabar, 30 listopaba 1916.
Prebsjebništvo e. k višeg zemaljskog
suoa.
Dioničari koji imadu pravo glasa*) i koji žele biti članovima slijedeće godišnje glavne skupštine.
pozivaju se, da najkasnije do četvrtka 30. stu()enoga 1916., dvadeset na njihovo ime glasećih, prije srpnja
1916. datiranih dionica Austro-ugarske banke s \.mponskim arcima, kod položnog odjela glavnog zavoda u
Beču, ili kod glavnog zavod.a u Budimpešti, ili kod koje podružnice u polog stave, ili vinkulirati dadu.
Dioničari, lwjih dionice već od prije u tu svrhu kod banke leže, jesu članovima glavne skupštine
bez posebne prijave.
Dnevni red, mjesto i vrijeme sjednice, objaviti će se članovima glavne slmpštine pravodobno oglasom u službenim novinama, koje izlaze u Beču i Budimpešti.
U Beču, 26 listopada 1916.
·· 2-3
Austro-Uga~ska
Popovics
guverner.
2-3
Pres. 8525
4bl16
AVVISO Dl CONCORSO.
E aperto il concorso ab un posto
oi praticante cantabile pressa il bip·artimento cantabile bell' i. r. Tribunale bi Appello in Zara,
(Veo i I.a pubblicazione al N. 169).
Zara, 30 ottobre 1916.
Presibenza bell' i. r. carte superiore
bi giustizia.
Banka.
Hertelenby
Schmib
glavni savjetnik.
glavni tajnik.
*) Č l a n o k 14. pravilo Austro=ugarske banke, odsjek 1,: U glavnim skupštinama Austro=ugarske banke mogu učestvovati samo
austrijski i ugarslii državljani.
Č l a n al< Hi. pravila: U glavnoj slmpštini ne može učestvovati:
a) tlm ntje u podpunom užitlm gradjansl<ih prava, navlastito i onaj, nad čijim je imetlwm otvoren ste=
čajni postupa l<. talm dugo dok taj postupak troje:
b) tko je uslijed kaznene osude ograničen u svojim gragjanskim, političkim ili počastnim pravima, dokle
to ograničenje traje.
Č l o n a k 18. pravila : Sval<i član glavne slmpštine može doći samo osobno, a ne može poslati punomoćnika mjesto sebe: a
kod vijećanja i odlučivanja ima samo jedan glas, makar da na slmpštini učestvuje i u više svojstava,
Č la n a k 19. pravila: Ako dionice glase na osobe juridične.na žene ili na više učestnil<a. to je vlastan na glavnu skupštinu
doći i ondje glasovati onaj. koji se isi<Ože punomoći vlastnika dionica, u koliko su ti vlastnici austrijski ili ugar=
ski državljani. Punomoćnici moraju po svojim osobnim svojstvima (čl. 14. i 15.) osim posjeda dionica biti spo=
sobni, učestvovati u glavnoj slmpštini.
(patisci se ne
plaćaju.)
Ojene je~~
D tmetio skoJ
el atinskornu .
~ ~ugodišle i na tn
Oes terr eich isch - ung arisc he bank ..
Poslovn i br. C. l. 50!16
trnetinsko~a
l
OGLAS.
Proti Cicović Eleono re rogjene
German i, marijan e, Milice, Olge i
Eufemi je Cicović pok. Lesa robom iz
}ošice, e: kojih je boraviš te nepozn ato, prikaza o je Mitar Cicović pok.
Marka iz ]ošice kob ovog e. k. !<otarskog suoa tužbu rabi poprav ka
uknjiže nja oonosn o nekretn ina sačiulož. 115 zemljiš tnika
_ njavajućih
Baošića, ulož. 180 zemljiš tnika Bijela,
ulož. l29 zemljiš tnika Krušev ice te ne kretnin a sačinjava1ućih ulož. 40 zemljištnika }ošice.
na temelju ove tužbe obreoje no
je ročište za usmenu rasprav u kob
ovog su ba, u sobi br. 1, bana 23
novemb ra 1916 u 10 sati jut.
Za očuvanje prava osutnic a gorerečenih postavl ja se gospob in Ivan
De Mattei ć. k bilježnil< u Ercegn ovome za skrbnik a.
Ovaj će skrbnik zastupa ti spomenute osutnic e u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasno st i troškov e,
bokle gob one nestup e preb sub ili
ne imenuj u punomoćnika.
Ercegn ovi, 26 oktobra 1916.
Ob e. k. kotarsk og suba. Obio I.
Aufforderung zum Aktienerlag.
lversam mlung a ls Miftg lieder
Die stimmb erechti gten Aktion are *), welche der nachst jahr igen Genera
ber 1916, zwanz ig auf
novem
30.
()en
tag,
nners
Do
bis
angeho ren wollen , werden eingela den, spatest ens
reich ischen ~ ungarischen Bank samt Kui hren Namen la u tende, vor dem ]uli 1916 da tierte Al<tien de r Oester bei der Haupta nstalt in Budap est oder
oder
ponsbo gen bei der Deposi tenabte ilung der Haups tanstal t in Wien
lassen.
zu
eren
vinkuli
oder
egen
hinterl
zu
Filiale
bei einer
fril herher bei der Bank erliege n,
Aktion are, von welche n die Al<tien zu diesem Zweck e berei ts von der Genera lversam m lung.
Mitglie der
sind h iedurch , ohne dass es einer besond eren Anmel dung bedarf,
liedern der Genera lversam mlung mit·· .
ffiitg
den
werden
g
Sitzun
der
Stunde
und
Ort
,
Tageso rdnung
Amtsb lattern rechtze itig be· 1annt genenden
erschei
t
te ls t besond erer Kundma~hung in Wien und Budap es
geben werden .
Wi en, 26. Oktobe r 1916.
Gouvern eur.
*) A r l i ]{ e l l 4
Artike l lS
N. 86-1916
N. 35-1916
3-3
AVVISO.
Si apre il concor so a piu sussibi
oerivan ti balla Fonoaz ione "Giubil eo
bel 60.o anno oi regno oi s. M.
France sco Giusep pe !."
Gli aspiran ti oevono proour re Je
lora bomanbe alla sottosc ritta Giunta, non piu taroi oel giorno 25 novembre 1916, e oevono compro vare
mebian te un certific ate rilascia to bal
rispetti vo Comun e e vibimat o oatl' i. r. Autorit a Politica bi essere poveri, e inoltre bovran no oimost rare
oi essere orfane, (rispett ivamen te orfani) oi un impieg ato bello Stato che
sia stato socia parteci pante bel sot·
toscritt o Consor zio.
Zara, 23 ottobre 1916.
Dalla Giunta oel Consor zio oi risparmio eo anticipa zioni bella La Societa Genera le beg!' lmpi egat i bella
S eh mi ()
Generalv ersamml ungen der Oesterre ichisch=
der Statuten der Oesterre ichisch= ungorisc hen Bank. Allinea l : An den
gehorige teilnehm en.
Staatsan
he
ungarisc
und
chische
ungarisc hen Ban4 I<Bnnen nur oesterrei
lossen:
der Statuten : Von der Teilnahm e an der General versamm lung ist ausgesch
dere auch Derjenig e. uber dessen Vermoge n
insbeson
steht,
Rechte
chen
bUrgerli
der
sse
Vollgenu
im
nicht
wer
a)
n;
dos Konlwrs verfahre n er6ffnet worden ist, bis zur 13eendigung desselbe politisch en oder Ehrenrec hten be=
hen,
bargerlic
seinen
in
lung
Verurtei
chtlichen
b) wer infolge einer siTafgeri
schrankt ist, solange diese Beschra nlwng ondauer t
eigener Person und nicht durch e inen Be;o
der Statuten : jedes Mitglied der Generalv ersomml ung kann nur in
auch wenn es in mehrere n Eigen=
dungen.
Entscbei
vollml:ichtigten erschein en und hot bei Beratung en und
Stimme.
Eine
nur
warde,
en
teilnehm
lungen
Verbond
den
schoften on
auf mehrere Teilnehm er. so ist Derjenig e
der Stotuten : Lauten Aktien auf juristisch e Personen , auf Frauen oder cht ouszuUb en. welcher sich mit einer
Stimmre
dos
und
en
erschein
zu
lung
berechtig t. in der Genera lversamm
ungarisc he Staatson gehorige sind. ausweisL
Vollmac ht der Aktienei gentUme r. soferne diese ()sterreic hische oder
personli chen Eigensch aften nach (Artikel
ihren
esitzes
Bevollm achtig te mussen aber mit Ausnahm e des Al{tienb
men.
teilzuneh
lung
ersamm
Generalv
der
an
sein,
fahig
lS)
14 und
cnachd rucl< wird nicht honorie rt),
Traduzio ne.
l
B a nca A l\str o-Un gari ca ..
Disposizione retatiua at deposito di azioni.
membr i all' adunan za genera le
Gli azionis ti con diritto di voto*), che voglion o prende re parte come
al piu tardi sino a giove()i, 30 novem bre
dell' anno venturo vengon o invitati a deposi tare o fare vincola re
Vienna o pressa la sede princip ale in Budap est
1916, pressa la sezion e-depo siti della sede princip ale a nome
e datate p rima del luglio 1916 a ssieme ai
oppure pressa una filiale, venti azioni intesta te al loro
rispetti vi fogli di tag liandL
scopo pressa la Banca, sono per
Azionis ti, le cui azioni sono state deposi tate gia prima a tale
za genera le.
adunan
dell'
conseg uenza, senza bisogn o d' un ulterio re insinua zione membr i
pati a tempo debito ai membr i
parteci
no
vcrran
L' ordine del giorno, il luogo e l' ora della seduta
ufficial i che escono a Vienna ed a Budap est
dell' adunan za genera le median te notific azione special e nei giornal i
Monarc hia Au. Ung.
Il Presioe nte
Vienna . 26 ottobre 1916.
Banca Austr o·Ungarica.
•
P o povi cs
Governa tore.
Herte lendy
Consigli ere generale
Schm id
Segretor io generale .
ngorico, alinea l : Alle odunanz e generali dello Banca Austro=U ngarica
i) Artico lo l 4 degli statuti dello Banco AusiTo=U ousiTiaci e ungheres i.
sudditi
soltonto
porte
prcndere
possono
o generale e escluso:
Arti col o l S degli statuti : Dalla portecip ozione oil' odunonz
anche colui sulla cul sostanzo venne
a) chi non e nel pieno godimcn to dei diritti civili, speciolm ente
;
stessa
dello
chiusura
olia
fino
ole,
aperto lo procedu ra concursu
diritti civili. politici od onorifici. fino o
b) chi in seguito od uno condonn o penole e limitoto nei suoi
che duro questo rcstrizio ne,
a generale puo compari re soltonto personol mente e non fa rsi roppre=
Arti col o l 8 degli statuti : Ogni membro dell' adunonz
delibero zioni e decision i un voto solo, quo"d' anche prendess e porte
nelle
ho
ed
ore
seniore do un procurat
olte pertrotto zioni in piu quolita.
ato a
intestote o persone giuridich e. a donne od o pi u portecipi . e autorizz
Artico lo l 9 degli statuti: Se lc azioni sono e ad esercitor e il diritto di voto colui che si legittima con uno procuro dei
compori re neli' odunanz a genemle
i. 1 procurot ori pero devono, od ecce=
proprieta ri delle azioni, quoloro questi sieno sudditi oustrioci o ungheres
(orticoli 14 e l S) di prendere porte
idonei
essere
i
personal
e
quolifich
loro
le
per
azioni,
di
zione del possesso
all' odunanz a generale.
(Ristam pa non viene pagata ).
Bressan.
P. KASANDR lĆ odgovorn i urednik
TiskorniCd
ć.
k dolmalinsi<Og Namjesn ištva.
Kral
Genera !sekretar .
Geneml ret
Arti k e l 19
Bressan.
Oeste rreic hisch e· Unga risch e Bank .
Her t e l en by
OGLASI
AVVJSO.
· Si apre il concor so a piu sussibi
berivan ti balla fonbaz ione "Giulio
Bertuzz i".
Gli aspiran ti bovran no presen tare
le Joro boman be alla sottosc ritta
Giunta entra 14 giorni oecorri bili
balla terza inserzi one bel present e
nel foglio ufficiale "Avvis atore Dalmata", bimos tranoo essere orfani o
veoove o' un i. r. impieg ato che sia
stato socia parteci pante bel sottoscritto Consor zio, nonche compro.va
re oi essere poveri mebian te un certificate bel rispetti vo Cornun e e vi·
bimato ball' i. r. Autorit a Politica.
Zara, 23 ottobre 1916.
Dalla Giunta bel Consor zio oi risparmi o eo anticip azioni bella I.a So·
cieta Genera le beg!' lmpi egati bella
Monarc hia Au.. Ung.
Il presioe
ODja~
Popo v ics
Artike l 18
3-3
Da
Zastareo'
10 ~tanja za.
uzeh;
ke~v obzir
ć
le povre en;a- se ne vraćaJU·
pjsrne l no.,.cc tre
,koge u Zedrul.
Pro gl
LUBLJ,
gubernije
l
s.
svečano
BE~ 5. Danas
niji ovaj proglas: '
arobu ul'nPr:~rn•
Njegovo
gov~ V~ličanstvo Car
~ruž1a 1 vogjeni
sto•.su njihove hrabre
sloz1še se u tome, ba
no~ monarhijom i
poiJsk~ kraljevine
sa ~b1m saveznim
svo11h snaga.
.. U vlastitoj će se
Pniašnjih vremen .
~ašnjPmu t ? '
jebnički ra u. nJena
želje za~;por?zumo
"avn1m i
a lo sa bužnim
gul rn~st njihovih
Vash kral' .
Jevme
nici
nanovo niče .
'
.
svome na CJonaJnom
Po Pr ·
Postolsk ev,šnjoj
og Kralja
Sasvim sličan
Ustr01·en·
Je kr
. Beč 5 Današnja
Ptsrno.
l
•
Dra ·
Prama gl d.r p/.
stvoriće
onome
Ob
~SPobstv~, Poljskih
lT1 ustava
nosti i VJ' m. Ovom
ernost
l
'• što ·
leških
Žl1ava š le
u~
lo j
v~cu
S~>
gtan· ' morala b e
.'ce, i št . a
~".l.e. Moja ?Joj o
-lo 11 u~·· le 5109a
UlJe!'
l
u:ebi svo·e' naporebo
nlenirn PJ. zernalisk
npaba . e
~Ivu
, Galicije . nlern b
larnstvo