KATAAO ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ
w w w .m ie t.g r
ARIA
. FIL IP P O M
.....
ΡΟΝ ΤΑΝ Ι
.. . .„ g g g'
'Μ
KATAAOΓΟΣ
ΤΩΝ
ΜΟΡΦΩΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Τ ΡΑΠΕΖΗΣ
L IO N E L C A S S O N
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
T O ΤΑ ΞΙΔΙ
ΣΤΟΝ
Α ΡΧ Α ΙΟ Κ ΟΣΜΟ
ΜΟΡΦΩΤ ΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ε θ Ν ΙΚ ΙΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ή π ο ιη τικ ή τή ς άρχαίας
έ λ λ η ν ικ ή ς τρ α γω δ ία ς
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΛΡΥΜΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
X
± ρωταρχική μέριμνα του Μορφωτικού Ιδρύματος της
Εθνικής Τράπεζας από την εποχή της σύστασής του παρα­
μένει η κατάρτιση ενός εκδοτικού προγράμματος με επιστη­
μονικά συγγράμματα γενικής παιδείας, που απευθύνονται
στον σπουδαστικό κόσμο και στο ευρύτερο καλλιεργημένο
αναγνωστικό κοινό.
εκδοτική δραστηριότητα του ΜΙΕΤ επί τριάντα
πέντε χρόνια έχει αποδώσει περί τους τριακόσιους πενήντα
τίτλους πρωτότυπων και μεταφρασμένων μελετών στην ιστο­
ρία και την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, την κλασική, βυζαντι­
νή και νεότερη φιλολογία, τη γλωσσολογία, την ιστορία των
επιστημών και την τέχνη. Στους θεματικούς κύκλους ξεχωρί­
ζουν η «Νεοελληνική Προσωπογραφία», με βιογραφίες ση­
μαντικών μορφών του νεοελληνικού πολιτισμού, η «Βυζαντι­
νή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη», με κριτικές εκδόσεις παλαιότερων λογοτεχνικών έργων, καθώς και εικονογραφημέ­
να συγγράμματα για τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς,
τη βυζαντινή κληρονομιά και τη νεοελληνική τέχνη.
ί ' * τάχος του εκδοτικού προγράμματος, που καταρτίζεται
από ειδική επιτροπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΜΙΕΤ, είναι η παραγωγή έργων υποδομής, αναγνωρισμένης
αξίας στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία να αποτελούν όχι
μόνο επωφελή αναγνώσματα αλλά και πανεπιστημιακά βοη­
θήματα υψηλού επιπέδου.
α βιβλία του ΜΙΕΤ, γραμμένα ή μεταφρασμένα από έγ­
κυρους επιστήμονες και φροντισμένα από έμπειρους επιμε­
λητές, επιδιώκεται να πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο τους
όρους της επιστημονικής και αισθητικής δεοντολογίας.
ΙΣΤΟΡΙΑ ¿¡/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
λ. G. W. Bolsford / C. A. Robinson, Αρχαία ελληνική ιστορία
22,42
2. Ιστορικός άτλας και εικονογραφία (συμπλήρωμα του 1)
10,19
3. Gustave Glotz, Η ελληνική «πόλις»
18,34
4. Βάσου Καραγιώργη, Αρχαία Κύπρος
εξαντλημένο
5. Δημητρίου Ρ. Θεοχάρη, Νεολιθικός πολιτισμός
18,34
6. J. P. V. D. Balsdon, Ρωμαίες γυναίκες
19,36
7. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923
20,38
8. Douglas Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την
ανεξαρτησία, 1821 -1833
20,38
9. Antony Andrewes, Αρχαία ελληνική κοινωνία
18,34
10. Claude Mossé, Ιστορία μιας δημοκρατίας: Αθήνα
12,23
11. Claude Mossé, Η αρχαϊκή Ελλάδα
12,23
12. P. R. Franke, Η Μικρά Ασία στους ρωμαϊκούς χρόνους:
Τα νομίσματα καθρέφτης της ζωής των Ελλήνων
12,23
13. J. A. Petropulos, Πολιτική και συγκρότηση κράτους
στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843)
πανόδετο 48,92
14. Γρηγόρη Κωνσταντινόπουλου, Αρχαία Ρόδος
εξαντλημένο
15. Géza Alföldy, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας
17,33
16. E. J. Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848 υπό επανέκδοση
17. E. J. Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875
25,47
18. E. J. Hobsbawm, Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914
27,52
19. Fernand Braudel, Η Μεσόγειος, τόμοι Α'-Β'
(ο τόμος) 22,42
τόμος Γ
25,47
20. Fernand Braudel, Γραμματική των πολιτισμών
25,47
21. David Ridgway, Οι πρώτοι Έλληνες στη Δύση
12,23
22. J. Τ. Hooker, Εισαγωγή στη Γραμμική Β
18,34
23. Lionel Casson, Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο
20,38
24. Lionel Casson, Οι βιβλιοθήκες στον αρχαίο κόσμο
20,38
25. G. W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη Αρχαιότητα
16,31
26. Richard Stoneman, Αναζητώντας την κλασική Ελλάδα
23,44
27. Γ. Δεσπίνη/Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου/Ε. Βουτυρά,
Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου
Θεσσαλονίκης, τόμος I
(ελληνικά &αγγλικά) 45,86
τόμος I I
56,05
τόμος I I I
65,00
ΙΣΤΟΡΙΑ «^ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
28. Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, 0 Κυβερνήτης
Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος
29. Μανόλη Ανδρόνικου, Το χρονικό της Βεργίνας
30. Θάνου Βερέμη κ.ά, Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός
στη Νεότερη Ελλάδα
31. Δημήτρη Κοπανίτσα, Ένας προεστός του Μυστρά
στην Επανάσταση
32. Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, Η ζωή και ο θάνατος
του Γουσταύου Φλουράνς
33. David Nicholas, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου
34. Wolfgang Schuller, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας
35. Μ. Β. Σακελλαρίου, Πόλις. Ένας τύπος αρχαίου
ελληνικού κράτους
36. F. de Polignac, Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης
37. Μ. Α. Τιβέριου, Μακεδόνες και Παναθήναια
38. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου
39. Γ. Β. Λεονταρίτη, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, 1917—
1918
40. Αρχείο Χρυσοστόμου Σμύρνης
τόμος Α'
τόμος Β'
τόμος Γ
4 L Ν. Διαμαντούρου, Οι απαρχές της συγκρότησης
σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα, 1821—
1828
42. Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση
του Μεσοπολέμου
43. Μ. Llewellyn Smith, Το όραμα της Ιωνίας
44. G. Lefebvre, Η Γαλλική Επανάσταση
45. Όλγας Αυγουστίνου, Ιδανικά ταξίδια
46. Μ. X. Χατζηιωάννου, Οικογενειακή στρατηγική
και εμπορικός ανταγωνισμός
15,29
15,29
15,29
9,17
20,38
28,53
18,34
18,34
12,23
6,11
21,40
32,61
21,41
18,34
21,41
22,42
24,46
28,54
35,86
25,48
20,48
ΙΣΤΟΡΙΑ &ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
47. John M. Camp, Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας
48. John M. Camp, Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας. Οδηγός
49. Horst Blanck, Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων
Ελλήνων και Ρωμαίων
50. Friedhelm Prayon, Οι Ετρούσκοι
51. Gunnar Hering, Οικουμενικό Πατριαρχείο και
ευρωπαϊκή πολιτική, 1620-1638
52. Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα
1821—1936, τόμοι Α'—
Β'
πανόδετο
53.
54.
55.
56.
57.
G. Podskalsky, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας
G. Ε. Μ. de Ste Croix, Ο χριστιανισμός και η Ρώμη
C. Renfrew, Η ανάδυση του πολιτισμού
Cyprian Broodbank, Οι πρώιμες Κυκλάδες
Christopher Howgego, Η αρχαία ιστορία μέσα από τα
νομίσματα
58. François Crouzet, Η κυπριακή διένεξη 1946—
1959,
τόμοι Α'—
Β'
πανόδετο
59. P. Cabanes κ.ά, Ιστορία της Αδριατικής
60. Fritz Gschnitzer, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας
61. G. Shipley, Ο ελληνικός κόσμος μετά τον Αλέξανδρο,
323—
30 Π.Χ., τόμοι Α'—
Β'
πανόδετο
62. D. S. Landes, Τα γρανάζια του χρόνου. Τα ρολόγια
και η δημιουργία του σύγχρονου κόσμου
63. Α. Αβραμέα, Η Πελοπόννησος (4ος—
8ος αιώνας)
64. Η Δύση της Ανατολής, Θεσσαλονίκη 1870—1912
(δίγλωσσο ελλ/αγγλ)
30,58
15,00
15,39
14,37
22,42
56,05
71,34
30,58
25,47
45,86
37,71
25,47
55,00
70,00
45,00
30,00
40,00
55,00
35,00
26,00
45,00
ΙΣΤΟΡΙΑ «^ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
65. P. Schreiner, Κωνσταντινούπολη
66. Β. Richardson, Τυπογραφία, συγγραφείς
και αναγνώστες στην Ιταλία κατα την Αναγέννηση
15,00
25,00
ENCYCLOPÉDIE DE LA PLÉIADE, H ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ
67. τόμος Α': Γ ενικά προβλήματα
12,23
68. τόμος ΒΊ: Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών.
Παραδοσιακές βοηθητικές επιστήμες. Εικονιστικές
μαρτυρίες (επανέκδοση σε νέα μετάφραση)
20,38
69. τόμος Β'2: Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών.
Παραδοσιακές βοηθητικές επιστήμες. Γραπτές
μαρτυρίες
12,23
70. τόμος Β'3: Μεθοδική αναζήτηση των μαρτυριών.
Πρόσφατα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Καταγραμμένες μαρτυρίες
12,23
71. τόμος Γ': Διατήρηση και παρουσίαση των μαρτυριών
12,23
72. τόμος Δ ': Οι μαρτυρίες και η κριτική τους αξιοποίηση
12,23
73. Παράρτημα: Χρονολογικοί πίνακες
8,15
ΚΛΑ ΣΙΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
74. Η. J. Rose, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας
τόμοι Α'-Β'
(ο τόμος)
75. Κ. J. Dover, Η κωμωδία του Αριστοφάνη
76. Werner Jaeger, Δημοσθένης
77. C. Μ. Bowra, Αρχαία ελληνική λυρική ποίηση
τόμοι Α'-Β'
(ο τόμος)
78. Wolfgang Schadewaldt, Από τον κόσμο και το έργο
του Ομήρου, τόμοι Α'-Β'
(ο τόμος)
79. L. D. Reynolds / Ν. G. Wilson, Αντιγράφεις και
φιλόλογοι
80. Bruno Snell, Η ανακάλυψη του πνεύματος
81. Σόλωνα Μιχαηλίδη, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας
ελληνικής μουσικής
82. Η. -D. Blume, Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο
83. Albin Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων
τόμοι Α'-Β'
(ο τόμος)
84. Jacqueline de Romilly, Ιστορία και Λόγος στον
Θουκυδίδη
85. Walter Burkert, Ελληνική μυθολογία και τελετουργία
86. Walter Burkert, Homo necans
87. Αντώνη Ν. Κονταράτου, Ξενοφών. Αρχαίος θεμελιωτής
της σύγχρονης διοίκησης
88. Λατίνοι ιστορικοί: Σαλλούστιος
89.
Σουητώνιος, τόμοι Α'-Β'
(ο τόμος)
90.
Τάκιτος, Χρονικά, τόμος Α1
τόμος Β'
τόμος Γ'
τόμος Δ'
91. Θ. Δ. Παπαγγελή, Η ποιητική των Ρωμαίων «Νεωτέρων»
92. Θ. Δ . Παπαγγελή, Από τη βουκολική ευτοπία
σιην πολιτική ουτοπία
15,29
17,33
14,27
15,29
15,29
17,33
18,34
20,38
13,25
18,85
12,23
15,80
32,00
6,11
16,31
22,42
22,00
20,00
21,00
12,00
17,33
17,33
Κ Λ Α Σ ΙΚ Η
Π Α ΙΔ Ε ΙΑ
93. Δ. 1. Ιακώβ, Η ποιητική της αρχαίας ελληνικής
τραγωδίας
94. Ιωάννη Συκουτρή, Μελέτες και άρθρα, τόμος Α'
τόμος Β'
95. Στα χνάρια του Οδυσσέα
96. Μιχάλη Τιβέριου, Αμπέλου παις εΰφρων οίνος
97. R. Seaford, Ανταπόδοση και τελετουργία
98. L. Brisson, Το αμφίβολο φύλο
99. Εβίνας Σιστάκου, Η γεωγραφία του Καλλίμαχου
και η νεωτερική ποίηση των ελληνιστικών χρόνων
100. Θ. Π. Λιανού, Η πολιτική οικονομία του Αριστοτέλη
101. Ευριπίδη, Άλκηστη, έκδ. Δ. I. Ιακώβ, τόμοι A' —Β'
102. F. A. Yates, Η τέχνη της μνήμης
103. Ούγου Φόσκολου, Διδύμου κληρικού της Υπερκαλύψεως
βιβλίον μοναδικόν
12,23
15,29
21,40
39,23
15,80
31,08
13,76
25,47
12,00
30,00
30,00
28,00
ΙΣΤΟ ΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ áfKPITIKH
ΓΙ IX ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝ ΙΑΣ
104.
105.
106.
107.
Gilbert Highet, Η κλασική παράδοση
Tornas Hägg, Το αρχαίο μυθιστόρημα
P. G. Walsh, Η ρωμαϊκή μυθιστορία
Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Ιστορία της ινδικής
λογοτεχνίας
108. Erich Auerbach, Μίμησις
35,87
19,36
19,87
20,38
35,67
ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
109. Elpidio Mioni, Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία
15,29
ΠΑΠΥΡΟΛΟ ΓΙΛ
110. E. G. Turner, Ελληνικοί πάπυροι
17,33
ΕΠΙΓΡΑΦ ΙΚΗ
111. Μ. θιιβΓοΙικχί, Η ελληνική επιγραφική από τις απαρχές
ως την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο
45,86
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
112. Georges Mounin, Κλειδιά για τη Γλωσσολογία
12,23
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
113. Δ. Σ. Δουκάτου, Εισαγωγή στην ελληνική Λαογραφία
114. I. Θ. Κακριδή, Οι αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική
λαϊκή παράδοση
14,27
6,11
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
115. Μβχ ϋβηυβυ, Ανθρωπογεωγραφία
21,40
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
116. Ernest Borneman, Η πατριαρχία
117. A. Leroi—
Gourhan, Το έργο και η ομιλία του ανθρώπου
τόμος Α': Τεχνική και γλώσσα
τόμος Β': Η μνήμη και οι ρυθμοί
118. Margaret Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος
στην ελληνική παράδοση
119. Renée Hirschon, Κληρονόμοι της Μικρασιατικής
Καταστροφής
37,71
18,34
15,29
21,40
23,64
RENÉE HIRSCHON
Κ Λ Η ΡΟ Ν Ο Μ Ο Ι
ΤΗΣ Μ ΙΚ ΡΑ Σ ΙΑ Τ ΙΚ Η Σ
Κ Α Τ Α Σ Τ ΡΟ Φ Η Σ
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
120. Ν. A. Stillings κ.ά., Εισαγωγή στη Γνωσιοεπιστήμη
Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Ο Ν Ο Μ
121. Σοφίας Παλαμιώτη, Λαϊκές βιβλιοθήκες
28,22
ΙΑ
16,82
Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΟ
18,34
122. Paul Lemerle, 0 πρώτος βυζαντινός ουμανισμός
123. Αγγελικής Αάίου-Θωμαδάκη, Η αγροτική κοινωνία
στην ύστερη βυζαντινή εποχή
17,33
124. Herbert Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία
22,42
τόμος Α'
τόμος Β'
25,48
22,42
τόμος Γ
125. Cyril Mango, Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης
19,36
126. Hans-Georg Beck, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους
18,34
λογοτεχνίας
127. Hans-Georg Beck, Η βυζαντινή χιλιετία
22,42
14,27
128. Διονυσίας Παπαχρυσάνθου, 0 αθωνικός μοναχισμός
129. Ν. Svoronos, Les Novelles des empereurs macédoniens
εξαντλημένο
130. J. J. Yiannias (επιμ.), H βυζαντινή παράδοση μετά την
άλωση της Κωνσταντινούπολης
21,40
131. S. Vryonis Jr., Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού
30,57
της Μικράς Ασίας και η διαδικασία του εξισλαμισμού
132. A. P. Kazhdan / A. W. Epstein, Αλλαγές στον βυζαντινό
πολιτισμό κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα
24,46
133. A. Harvey, Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάντιο (900-1200)
21,40
II ΑΓΡΟΤΙΚΗ KOI NU.Μ Λ
ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝ Η ΕΠΟΧΗ
ΒΥΖΑΝ ΤΙΟ
134. G. Dagron, Η γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη
και οι θεσμοί της (330-451)
135. Πολύμνιας Αθανασιάδη, Ιουλιανός. Μια βιογραφία
136. Α. Παπαδάκη / J . Meyendorff, Η χριστιανική Ανατολή
και η άνοδος του παπισμού
137. Α. ΛαΤου (επιμ.), Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου
(7°ς-15ος αιώνας), τόμοι Α'-Γ'
πανόδετο
138. Philip Grierson, Βυζαντινή νομισματοκοπία
139. P. Magdalino, Η αυτοκρατορία του Μανουήλ Α' Κομνηνού,
1143-1180
140. Α. Αδαμαντίου, Αι παραδόσεις εν τη χριστιανική
εικονογραφία. Αγνείας πείρα
πανόδετο
30,58
31,08
32,61
90,00
122,29
18,34
45,86
32,00
ΓΟΥΡΚΟΛΟ ΓΙΛ
141. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι
των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)
142. C. Kafadar, Ανάμεσα σε δύο κόσμους. Η κατασκευή του
οθωμανικού κράτους
143. J. Rizo Néroulos, Analyse raisonnée de l’ouvrage Intitulé
«Charte Turque»
(δίγλωσσο γαλλ/ελλ)
Οι εκδόσεις που διατίθενται και σε πανόδετη
βιβλιοδεσία επιβαρύνονται με 1 0 €
12,23
30,58
35,00
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ I IAIΔΚIA
144.
145.
146.
147.
Λίνου Πολίτη, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας
Λίνου Πολίτη, Γύρω στον Σολωμό
Λίνου Πολίτη, Οι βιβλιοκρισίες (1926 -1973)
Λίνου Πολίτη, Μετρικά
148.
149.
150.
151.
152.
Ανδρέου Μάμουκα, Αδαμάντιος Κοραής: Βίος και έργα
Κείμενα για τα «Οράματα και θάματα» του Μακρυγιάννη
Δημήτρη Πικιώνη, Κείμενα
Ο Σεφέρης στην Πύλη της Αμμοχώστου
Filippo Maria Pontani, Επτά δοκίμια και μελετήματα
για τον Καβάφη (1936-1974)
Παν. Μουλλά, Ο λόγος της απουσίας. Δοκίμια για
την επιστολογραφία με σαράντα ανέκδοτα γράμματα
του Φώτου Πολίτη
Γιάννη Παππά, Κείμενα
Βενέδικτου Εγγλεζάκη, Είκοσι μελέται διά την
Εκκλησίαν Κύπρου
Ο. Reverdin/N. Μ. Παναγιωτάκη, Οι ελληνικές
σπουδές στην Ελβετία του Καλβίνου
Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Αλκή Αγγέλου, Των Φώτων Β'
Ε. X. Κάσδαγλη, Σκαλαθύρματα
Αλέξη Eudald Sola, Δυο κείμενα για την ελληνική ποίηση
Mario Vitti, Γ ραφείο με θέα
X. Παπάζογλου, Μετρική και αφήγηση.
Για μια συστηματική μετρική και ρυθμική ανάλυση
των καβαφικών ποιημάτων
πανόδετο
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
■ ■ ·· ··· , ,
·..*·
FILIPP O MARIA PO N TANI
20,38
21,40
25,47
14,00
20,00
14,27
5,10
15,29
12,23
14,27
16,31
15,29
25,47
12,23
24,46
20,38
20,48
8,25
21,41
30,00
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Αδαμαντίου Κοραή,
Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς
τόμος Α'
τόμος Β'
τόμος Γ
τόμος Δ'
Στρατηγού Μακρυγιάννη, Οράματα και θάματα
Οράματα και θάματα ( Τοχειρόγραφο του Μακρυγιάννη)
Αγγέλου Σικελιανού, 0 Αλαφρόίσκιωτος
Παντελή Πρεβελάκη, 0 θάνατος του Μέδικου
Π. Κοδρικά, Μελέτη της κοινής ελληνικής διαλέκτου
Μιμίκας Κρανάκη, Φιλέλληνες
Διονυσίου Σολωμού Αυτόγραφα έργα
173. Ενότητα 1 Νεανικό τετράδιο (1820—
1828)
174. Ενότητα 2 Δεύτερο τετράδιο νεανικό
175. Ενότητα 3 Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον
{.αρχαιότερο χφ)
176. Ενότητα 4 Εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον
(νεότερο χφ θεωρημένο)
177. Ενότητα 5 Η γυναίκα της Ζάκυθος
178. Ενότητα 6 Τετράδιο ετών 1829 —
1833,
Ωδή στον Λορδ Μπάιρον
179. Ενότητα 7 Τρίχα, Κρητικός κ.ά
180. Ενότητες 8,9,10 Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
181. Ενότητες 11 & 12 Σατιρικά & Πορφύρας
182. Ενότητες 13,14,15 Ιταλικά & Περιστασιακά
26,50
26,50
26,50
26,50
16,82
15,29
εξαντλημένο
εξαντλημένο
24,46
15,29
35,67
25,48
32,61
32,61
25,48
35,67
40,77
90,00
40,00
45,00
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
183. Μάρκου Ρενιέρη, Φιλοσοφία της Ιστορίας
11,21
184. Μαξίμου Καλλιουπολίτου, Η Καινή Διαθήκη, τόμοι Α'—
Β'
τόμος Γ Παράρτημα: Συναγωγή μεταφρασμάτων (οι τρεις τόμοι) 40,77
185. Μοσχολέου Θεολογίτη, Βίος του αγίου Νικολάου
8,15
186. Καλλινίκου Γ , Τα κατά και μετά την εξορίαν επισυμβάντα
25,68
187. Μανουήλ Γεδεών, Μουσικαί διαχύσεις οικιακαί
7,13
188. Εμμανουήλ Ρόίδη, Αθησαύριστα κείμενα από τον «Ραμπαγά» 20,48
189. Μαριλίζας Μητσού, Στέφανου Α. Κουμανούδη,
Στράτης Καλοπίχειρος, τόμοι Α'—
Β'
40,97
190. Σ. Α. Κουμανούδη, Καθολικόν Πανόραμα των Αθηνών
7,14
191. Γεωργίου Βιζυηνού, Ερρίκος Ίβσεν
εξαντλημένο
192. Ναταλίας Δεληγιαννάκη, Γιώργος Σεφέρης, Βαρνάβας
Καλοστέφανος. Τα σχεδιάσματα
23,44
193. Φάνη Κακριδή (επιμ.), Γράμματα του Ιωάννη Συκουτρή
από την Κύπρο (1922—1924)
18,34
194. Σπ. Μηλιαράκη, Καρόλου Δάρβιν: Βιογραφικόν
σχεδίασμα μικρού τίνος παιδίου
7,14
195. Έλλης Παππά, Η κάθοδός μου στον Άδη
6,11
196. Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη, Ροϊδικά μελετήματα 1911—
1934
18,17
197. Μανουήλ Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων, Α'—
Β'
45,86
198. Κ. 0. Δημαρά, Ο ακαταπόνητος πρωτόσχολος
6,06
199. Ν. Παναγιωτάκη, Ένα χειρόγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης
(εκτός εμπορίου)
200.
201.
202.
203.
204.
205.
Στρατή Τσίρκα, Το '21 στη νεοελληνική πεζογραφία
6,00
Λ. Διαμαντοπούλου—
Χίρνερ, Κορόνα και γράμματα
(εκτός εμπορίου)
Α.Κ., Κάρολος Δίκενς
(εκτός εμπορίου)
Κ. 0. Δημαρά, Σύμμικτα, Δ', τόμοι Α'—
Β'
(ο τόμος) 35,00
Παν. Μουλλά, Το πιάνο
(εκτός εμπορίου)
Παν. Μουλλά (επιμ.), Στους δρόμους της λογιοσύνης
(κείμενα Γεωργίου Βιζυηνού)
28,00
206. Κωστή Παλαμά, Γεώργιος Βιζυηνός
πανόδετο 35,00
(εκτός εμπορίου)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
Ε. Π. Παπανούτσου, Αλέξανδρος Δελμούζος
Μαρίνου Καλλιγά, Νικόλας Γύζης
Παντελή Πρεβελάκη, Άγγελος Σικελιανός
Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Απόστολου Κώστιου, Δημήτρης Μητρόπουλος
Κ. Θ. Δημαρά, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος
Γιώργου Μπουζιάνη, Γράμματα προς τον Χάινριχ
Μπάρχφελντ
Γ. Π. Σαββίδη/Ν. Μ. Χατζηδάκη/ Μαριλίζας Μητσού,
Χρονογραφία Κ. Γ. Καρυωτάκη
Ε. X. Κάσδαγλη, Γιάννης Κεφαλληνός, ο χαράκτης
Γιάννη Κεφαλληνού, Αλληλογραφία (1913—
1952) Κείμενα
Λιλής Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος. Η διάπλαση
ενός εθνικού ηγέτη
Βασιλείου Ν.Τατάκη, Απομνημονεύματα
Περικλή Βυζάντιου, Η ζωή ενός ζωγράφου
Β. Μπόμπου—
Σταμάτη, Βικέντιος Δαμοδός
Κ. Β. Κριμπά (επιμ.), Γιάννης Σαρεγιάννης
και η έννοια της ασθένειας
Μ.—
Ρ. Μβββοη—
νίηοοιιιΐ, Ο Παύλος Καλλιγάς (1814—1896)
και η ίδρυση του ελληνικού κράτους
Ιωσήφ Σιακκή, Δ . Γ. Καμπούρογλου. Η ζωή και το έργο του
πανόδετο
15,29
17,33
12,23
20,38
18,34
15,29
18,34
15,29
25,48
15,29
20,38
21,40
20,38
22,42
12,23
40,77
14,00
20,00
Β Υ Ζ Α Ν
Β ΙΒ Λ Ι Ο
Τ ΙΝ
Θ
Ή
&
Ν Ε Ο
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η
Η Κ Η
224. Διήγησις του Αλεξάνδρου (β1έκδοση, διορθωμένη)
32,61
225. Γ εωργίου Χορτάτση, Πανώρια
εξαντλημένο
226. Στάθης
εξαντλημένο
227. Μαρίνου Φαλιέρου, Ερωτικά όνειρα (έκδ. a. van Gemert,
β' έκδοση, με επίμετρο)
228. 0 Πουλολόγος
25 47
εξαντλημένο
229. Ιστορία του Βελίσαρίου (έκδ. W.F. Bakker/A. van Gemert
β' έκδοση, με επίμετρο)
34 66
230. Ο πόλεμος της Τρωάδος
231. Θρήνος της Υπεραγίας Θεοτόκου (έκδ. w. f . Bakker)
232. Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης, διασκευή α
(έκδ. Π. Αγαπητού)
37,71
25,47
40 77
233. Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης, διασκευή V (στα αγγλικά,
έκδ. Τίνας Λεντάρη)
40 77
234. Άνθιμου Διακρούση, Ο Κρητικός Πόλεμος
235. [Γεωργίου Μόρμορη], Αμύνταςτου Τάσσου
Όλοι οι τόμοι τη ς σειράς είναι πανόδετοι
Κυκλοφορεί επίσης
Το βιβλίο των βιβλίων του ΜΙΕΤ
Κατάλογος των εκδόσεων 1974-2000
3,06
Κατάλογος των εκδόσεων 2001 -2006
1,53
35,67
25,23
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
W
.W
in
d
e
lb
a
n
d/H
.H
e
im
so
e
th
,Ε
γ
χε
ιρ
ίδ
ιοισ
το
ρ
ία
ςτη
ςφ
ιλ
ο
σ
ο
φ
ία
ς
236. τόμος A': Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων.
Η φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
237. τόμος Β': Η μεσαιωνική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της
Αναγέννησης. Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού
238. τόμος Π: Η γερμανική φιλοσοφία. Η φιλοσοφία του
19ου αιώνα. Η φιλοσοφία του 20ού αιώνα
239. W. Η. Walsh, Εισαγωγή στη φιλοσοφία της Ιστορίας
240. A. A. Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία
241. G. S. Kirk/J. Ε. Raven/Μ. Schofield, Οιπροσωκρατικοί
φιλόσοφοι
242. W. Κ. C. Guthrie, Οι Σοφιστές
243. W. Κ. C. Guthrie, Σωκράτης
244. A. Ε. Taylor, Πλάτων: Ο άνθρωπος και το έργο του
245. Ingemar Düring, Ο Αριστοτέλης. Παρουσίαση
και ερμηνεία της σκέψης του, τόμοι Α'-Β'
(ο τόμος)
246. W. D. Ross, Αριστοτέλης
247. Gregory Vlastos, Πλατωνικές μελέτες
248. Ludwig Wittgenstein, Φιλοσοφική γραμματική
249. Wolfgang Kulimann, Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη
250. Μ. Schofield, Η στωική ιδέα της πόλης
251. R. Sorabji (επιμ.), Ο Φιλόπονος και η απόρριψη
της αριστοτελικής επιστήμης
252. Ernst Cassirer, Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού
ENCYCLOPÉDIE DE LA PLÉIADE, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
253. τόμος A': Η καντιανή επανάσταση
254. τόμος Β': 19ος αιώνας. Ρομαντικοί-Κοινωνιολόγοι
255. τόμος Γ': 19ος-20ός αιώνας. Η εξελικτική φιλοσοφία.
Εθνικές φιλοσοφικές σχολές
256. τόμος Δ": 20ός αιώνας. Σύγχρονα φιλοσοφικά
ρεύματα
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
19,36
19,36
15,29
25,48
20,38
18,34
25,48
25,48
10,19
12,23
25,47
30,00
15,29
15,29
15,29
15,29
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ώ
5ΔΙΚΑΙΟ
257. Γ. Κ. Βλάχου, Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο
258. Kart Engisch, Εισαγωγή στη νομική σκέψη
259. Δημ. I. Ζέπου, Λαϊκή δικαιοσύνη
13,25
13,25
10,19
ΙΣΤΟ ΡΙΑ Τ Η Σ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η Σ
260. R. Harre (επιμ.), Επιστημονική σκέψη 1900-1960
261. Herbert Butterfield, Η καταγωγή της σύγχρονης
επιστήμης (1300-1800)
262. C. C. Gillispie, Στην κόψη της αλήθειας
263. 0. Neugebauer, Οι θετικές επιστήμες στην Αρχαιότητα
264. A. C. Crombie, Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο
τόμος Α': Η επιστήμη στον Μεσαίωνα (5ος-13ος αιώνας)
τόμος Β': Η επιστήμη στον ύστερο Μεσαίωνα και στις
αρχές των Νέων Χρόνων (13ος-17ος αιώνας)
265. Ernst Mayr, Η ανάπτυξη της βιολογικής σκέψης
19,36
13,25
19,36
15,29
15,29
15,29
50,95
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
266. Πινακοθήκη και γλυπτοθήκη του Μορφωτικού
Ιδρύματος της ET.E. στη Θεσσαλονίκη
267. Karl Krazeisen, Προσωπογραφίες Ελλήνων και
φιλελλήνων αγωνιστών
εξαντλημένο
45,86
πανόδετο 56,05
268. Χρίστου &Σέμνης Καρούζου, Ανθολόγημα θησαυρών
22,42
του Εθνικού Μουσείου
269. Ζαχαρία Παπαντωνίου / Γιάννη Κεφαλληνού, Το παγώνι εξαντλημένο
270. Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλου, Εικόνες της Κέρκυρας
56,05
271. Γιώργου Μαυροΐδη, Η γυναίκα με το φεγγάρι
εξαντλημένο
48,92
272. Οι φωτογραφίες του Γ ιώργου Σεφέρη
273. Αφιέρωμα στον γλύπτη Γ ιάννη Παππά
10,25
15,49
274. Έλληνες χαράκτες στον εικοστό αιώνα
275. Peter Brandes, Όμηρος
10,25
276. Ανδρέας Βουρλούμης, Σημειωματάρια
εξαντλημένο
277. Γιώργης Δήμου, Χαρακτικά, σχέδια, κείμενα, επιστολές
15,39
278. Γιάννης Παππάς, Τα σχέδια της Αιγύπτου, 1945—
1951
33,18
279. Αλέξης Κυριτσόπουλος, Εικόνες για τους Αχαρνείς
του Αριστοφάνη
20,37
280. Μαρία Χουλάκη, Η μνήμη των τοίχων
9,17
281. Mario Vitti, Γραφείο με θέα. Φωτογραφίες 1948—
1981
33,18
282. Το Αγιον Όρος στην ελληνική τέχνη
35,67
283. Ηλίας Δεκουλάκος, Αναδρομή 1968—
1978 (δίγλωσσο ελλ/αγγλ) 32,61
284. Επιλεκτική γνώση / Selective Knowledge
15,28
35,67
285. City Streets, Οι δρόμοι της πόλης
76,44
286. Γιάννης Μόραλης, Σχέδια 1934—
1994
287. Μανόλης Γιανναδάκης, Γεω—
γραφίες χωρικών ορίων
20,38
288. Μιχάλης Κατζουράκης, Windows
8,16
40,77
289. Καλλιτέχνες και λογοτέχνες στα αναγνωστικά
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
Τόνια Νικολάίδη, Έργα 1947—
2010
Μιχάλης Αρφαράς, Διακοπές από τη λογική
Άρις Γεωργίου, Η Παπαμάρκου και τα πέριξ (1979—
2010)
Κλείτος Κύρου, Φωτογραφίες 1936—
2000
Βίκυ Τσαλαματά, Αστικά τοπία
Δημήτρης Παπαδήμος, Ταξιδιώτης φωτογράφος
Μιχάλης Κατζουράκης, Έργα για συγκεκριμένους χώρους
(δίγλωσσο ελλ/αγγλ)
297. Θανάσης Εξαρχόπουλος, Χαρακτικά και βιβλία
298. Μάρκος Ζαβιτζιάνος, Έργα και κείμενα
299. Δημοσθένης Κοκκινίδης, Ομήρου Οδύσσεια,
κείμενα Δ,Ν.Μαρωνίτη
300. Γιάννης Ψυχοπαίδης, Το κόκκινο και το μαύρο
301. Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Φυσικός εκκλησιασμός
1934—1993
39,04
32,30
30,00
35,00
32,30
85,00
35,00
35,00
17,00
40,00
40,00
40,00
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΙΑΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
302. Μαρίνου Γ. Καλλιγά, Νικόλας Γύζης, ο άγνωστος
(1842—
1901)
303. Μανόλη Χατζηδάκη, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρης
304. Richard Krautheimer, Παλαιοχριστιανική και βυζαντινή
αρχιτεκτονική
305. Ε. Η. Gombrich, Το χρονικό της τέχνης
εξαντλημένο
15,29
36,69
36,18
πανόδετο 45,86
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
Τάσου Μπίρη, Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα
Σ. Γερουλάνου/R. Bridler, Τραύμα
Ν. Στάγκου (επιμ.), Έννοιες της μοντέρνας τέχνης
Α. Γιακουμακάτου, Στοιχεία για τη νεότερη ελληνική
αρχιτεκτονική. Πάτροκλος Καραντινός
D. Bordwell / Κ. Thompson, Εισαγωγή στην τέχνη
του κινηματογράφου
Κ. & Μ. Hesychakis, Cretan Sources of El Greco's Humanism
A. Moles, Θεωρία της πληροφορίας και αισθητική
αντίληψη
D. Watkin, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής
P. Zanker, Ο Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων
30,58
24,46
27,52
43,31
43,01
20,38
22,42
45,86
28,53
Θ
Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η
Β ΙΒ Λ Ι Ο
Θ
Η Κ Η
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΗ ΜΙΝΩΊΉ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΑΤΙΝΑΣ Π ΑΞΙΝΟΥ
315. Βάσω Μανωλίδου (λεύκωμα)
(περιέχει δύο CD με το έργο του Σ. Μπέκετ Ευτυχισμένες μέρες)
316. Παξινού / Μινωτής (λεύκωμα)
317. Florence Dupont, Η αυτοκρατορία του ηθοποιού.
Το θέατρο στην αρχαία Ρώμη
318. Σοφοκλή, Οιδίπους επί Κολωνώ, μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτη
319. Βάλτερ Πούχνερ, Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας
τόμος Α'
τόμος Β Ί —Β '2
320. Σοφοκλέους Αίας, μτφρ. Κ.Χ. Μύρη
321. David Wiles, Το αρχαίο ελληνικό δράμα ως παράσταση.
Μια εισαγωγή
322. Κάρολος Κουν
323. F. Kermode, Όλος ο κόσμος μια σκηνή. Η εποχή του Σαίξπηρ
324. Βίκτωρος Μελά, Κάρολος Κουν. Σκόρπιες αναμνήσεις
από τη ζωή του
325. Λ. Σαπουνάκη—
Δρακάκη/Μ.Λ. Τζόγια—
Μοάτσου,
Η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου
- Ευριπίδη Άλκηστη, βλ. αρ. 101
326. Σοφοκλή, Αίας, μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτη
327. Εθνικό θέατρο. Τα πρώτα χρόνια (1930—
1941)
45 86
45,86
36,18
12,23
23,44
40,77
12,23
25,47
65,61
20,00
15,00
40,00
12,50
50,00
Α Ρ Χ Ε ΙΟ
Τ Ο
Υ
Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο
Υ
ΙΑ Σ
Χ Ω Ρ Ο Υ
328. Βίκτωρος Θ. Μελά, Η Χάρτα του Ρήγα
329. Βίκτωρος Θ. Μελά, «Γης περίοδος πάσης». Συνοπτική
ιστορία της χαρτογραφίας
330. Βίκτωρος Θ. Μελά, Οι άτλαντες των Μερκάτορ—
Χόντιους
331. Δύο χειρόγραφοι ελληνικοί πορτολάνοι
332. Αιγαίου περίπλους. Με οδηγούς τους παλιούς
χαρτογράφους
333. Candía / Creta / Κρήτη. Ο χώρος και ο χρόνος,
16ος—18ος αιώνας
334. Η Πελοπόννησος. Χαρτογραφία και ιστορία,
16ος—18ος αιώνας
5,10
8,15
6,62
15,49
8,36
35,67
35,67
πανόδετο 42,80
335. Το Ιόνιο Πέλαγος. Χαρτογραφία και ιστορία,
16ος—18ος αιώνας
336. Το Αιγαίο Πέλαγος. Χαρτογραφία και ιστορία,
15ος—
17ος αιώνας
337. Μακεδονία. Χαρτογραφία και ιστορία, 15ος—18ος αιώνας
45,86
45,86
40,00
Ε Ι Δ ΙΚ Ε Σ
Ε Κ Δ Ο
Σ Ε ΙΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑΣ 1987—
88 & 1992—
93
338. Ιωάννας Κωνσταντίνου, Το χειρόγραφο, το βιβλίο,
τα ιστορικά αρχεία
339. W. Β. Yeats, Ποιήματα
6,11
8,15
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
340. Ελληνοαλβανικά κείμενα για γλωσσική προσέγγιση
341. Ελληνορωσικά κείμενα για γλωσσική προσέγγιση
5,10
5,09
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
342. Το ζην επικινδύνως
15,29
ΣΥΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη
343. H. Ahrweiler, Problems of Greek Continuity
4,07
Με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προαγωγής της A νθρωπιστικής Παιδείας
344. Κ. I. Δεσποτόπουλου κ.ά., Περί της πολιτικής
15,29
345. Κ. I. Δεσποτόπουλου κ.ά., Περί ανθρώπου και ηθικής
17,00
ΓΙΑ ΤΑ 400 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ «ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ» (2005)
346. Μιγέλ δε Θερβάντες, «Πριν από το στερνό ταξίδι»
5,09
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΕΤ (2007)
347. Filippo de Strata, Λίβελος κατά της τυπογραφίας
(εκτός εμπορίου)
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΝΑΣΟΥ ΔΕΓΖΩΡΤΖΗ
348. Gide/Proust, Αλληλογραφία, μτφρ. Νάσου Δετζώρτζη
5,00
m
inim
a
349. Ernst Cassirer, Η ιδέα του ρεπουμπλικανικού
πολιτεύματος ~ Διαφωτισμός
350. Tony Judt, Η δόξα των σιδηροδρόμων
11,00
11,00
ERNST
CASSIRER
351. Anthony Grafton, To έντυπο σε κρίση
352. Conor Fahy, Εισαγωγή στην κειμενική βιβλιολογία
12,00
12,00
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο & ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦ ΙΚΟ Α Ρ Χ Ε ΙΟ
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
τόμος Α' 1973—
1977
εξαντλημένο
τόμος Β' 1978—
1980
εξαντλημένο
τόμος Γ 1981—
1983
εξαντλημένο
τόμος Δ' 1984—
1987
7,64
τόμος Ε' (Αρχείο Πατριαρχείου Ιεροσολύμων)
12,23
τόμος ΣΤ' 1988—
1992
15,29
11,21
τόμος Ζ' 1993—
1996
τόμος Η' 1997 (Συντομογραφίες, συμπλέγματα, σύμβολα)
6,11
15,29
τόμος 0' 2000 (Δικαιοπρακτικά έγγραφα Πατρών)
ΠΑ Λ Α ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚΕΣ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ
362. Βασιλείου Τσιότρα, Η εξηγητική παράδοση της
«Γεωγραφικής Υφηγήσεως» του Κλαύδιου Πτολεμαίου
363. Maria P. Kalalzi, Hermonymos. A study in scribal, literary and
teaching activities in the fifteenth and early sixteenth
centuries
23,44
23,44
ΕΚΔΟΣΕΙΣΤ ΟΥΙΣΤΟΡΙΚΟΥΑΡΧΕΙΟΥΤΗΣ ΕΤΕ
364. Το ελληνικό χαρτονόμισμα
εξαντλημένο
365. Κ. Κωσιή, Ιστορία της Εθνικής Τ ράπεζας της Ελλάδος
1914-1940
40,37
366. Γ. Παγουλάτου, Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1940-2000
35,34
367. A. Α. Κύρτση, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τεχνολογική
και οργανωτική πρωτοπορία
30,29
368. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 1841-2006,
Ιστορικό Χρονολόγίο
(ελληνικά &αγγλικό) 20,19
369. Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης 1855-1914
10,10
370. Ιωάννης-Γαβριήλ Εϋνάρδος
10,10
371. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 155 χρόνια παρουσίας
στη Θήρα, 1842-1997
10,10
372. Το νέο κτήριο διοικήσεως [Ε.Τ.Ε.]
10,10
373. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 1830-1939
15,14
374. Ο Ηπειρώτης Γεώργιος Σταύρος 1788-1869
10,10
375. A. Α. Βουσβούνη, ΕΤΕΒΑ 1963-2002
20,19
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
376. I. Α. Βαλαωρίτου, Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος (1842-1902)
377. Γ. Β. Δερτιλή, Το ζήτημα των τραπεζών (1871-1873)
378. Σταύρου Θωμαδάκη, Πίστη και εκχρηματισμός
της οικονομίας (1860-1900)
379. Λεύτερη Παπαγιαννάκη, Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι
(1882-1910)
380. Θάνου Βερέμη, Οικονομία και δικτατορία (1925-1926)
381. Κωνσταντίνου Παπαθανασόπουλου, Ελληνική εμπορική
ναυτιλία (1833-1856)
382. Παναγιώτη Πετράκη, Η τραπεζική χρηματοδότηση του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα (1844-1869)
13,45
10,40
11,31
8,97
7,74
13,45
7,44
ΕΚΔΟΣΕΙΣΤΟΥΙΣΤΟΡΙΚΟΥΑΡΧΕΙΟΥΤΗΣ ΕΤΕ
383. Βασίλη Α. Καρδάση, Σύρος: Σταυροδρόμι της
Ανατολικής Μεσογείου (1832-1857)
384. Κώστα Κωστή, Αγροτική οικονομία και Γεωργική
Τράπεζα (1919-1928)
385. Νίκου Σ. Παντελάκη, Συμμαχικές πιστώσεις, κράτος
και Εθνική Τράπεζα (1917-1928)
386. Κωνσταντίνου Παπαθανασόπουλου, Εταιρεία
Ελληνικής ΑτμοπλοΤας (1855-1872)
387. Μαργαρίτας Δρίτσα, Βιομηχανία και τράπεζες
στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου
388. Θανάση Καλαφάτη, Αγροτική πίστη και οικονομικός
μετασχηματισμός (Αιγιάλεια, τέλη 19ου αιώνα)
τόμος Α'
τόμος Β'
τόμος Γ
389. Γιώργου Ν. Μητροφάνη, Η κίνηση των τιμών
του σταριού στην Ελλάδα: Εξωτερικό εμπόριο και
κρατική παρέμβαση (1860-1912)
390. Νίκου Σ. Παντελάκη, Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας
(1889-1956)
391. Νικόλα Δ. Κουγέα, Η τιμή του συναλλάγματος
και η νομισματική πολιτική στην Ελλάδα (1843-1879)
392. Π. Ε. Πετράκη, με τη συνεργασία του X. Πανώριου,
Τα σημεία καμπής στη δραστηριότητα της ελληνικής
οικονομίας (1840-1913)
393. Βαγγέλη Πρόντζα, Οικονομία και γαιοκτησία
στη Θεσσαλία (1881-1912)
394. Στάθη Ν. Τσοτσορού, Η συγκρότηση του βιομηχανικού
κεφαλαίου στην Ελλάδα (1898-1939)
τόμος Α'
τόμος Β'
11,92
11,31
13,45
8,97
14,88
14,88
11,92
10,40
5,30
14,88
11,31
7,13
10,39
11,92
10,40
ΕΚΔΟΣΕΙΣΤΟΥΙΣΤΟΡΙΚΟΥΑΡΧΕΙΟΥΤΗΣ ΕΤΕ
395. Αμαλίας Χιωτάκη, Η συμπεριφορά του τραπεζικού
κεφαλαίου σε μια αγροτική κοινωνία
396. Κ. Χλωμούδη, Συνεργασία και συμπλοιοκτησία
14,88
10,40
ΠΗΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
397. Θ. Βερέμη/Κ. Κωσιή, Η Εθνική Τράπεζα
στη Μικρά Ασία (1919-1922)
398. Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Τιμές και αγαθά σιην Αθήνα (1839-1846)
399. Πέτρου Πιζάνια, Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα
(1842-1923)
400. Στέφανου Παπαγεωργίου/ Ιωάννας ΠεπελάσηΜίνογλου, Τ ιμές και αγαθά σιην Αθήνα (1834)
401. Μ. Ρηγίνου, Κίνηση συναλλαγμάτων και νομισμάτων
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
402. Σταύρου Θωμαδάκη, Γεωγραφική κατανομή
των εργασιών της ΕΤΕ (1861-1900)
403. Σταύρου Θωμαδάκη, Δείγμα συναλλαγματικών
προεξοφλημένων από την ΕΤΕ (1859-1888)
404. Κώστα Κωσιή, Αγροτική οικονομία και Γεωργική
Τράπεζα: Τα τεκμήρια
405. Π. Πιζάνια/Γ. Ν. Μητροφάνη, Κίνηση των τιμών
στην Ελλάδα, ιθ -αρχές κ' αι
τόμος Α'
τόμος Β'
406. Βαγγέλη Πρόντζα, Οικονομία και γαιοκτησία
στη Θεσσαλία (1881-1912): Τα τεκμήρια
407. Παναγιώτη Πετράκη, Δημόσιος δανεισμός και η εξέλιξη
βασικών τραπεζικών μεγεθών (1844-1869)
11,92
4,18
10,40
6,52
16,41
2,04
2,45
5,91
16,41
13,66
8,97
2,34
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΤΕ
408. Ευτυχίας Δ. Λιάτα, Γ ενικό ευρετήριο του Ιστορικού
Α
ρ
χε
ίο
υτη
ςΕ
θ
ν
ικ
ή
ςΤρ
α
π
έ
ζη
ς
409. Νένας Κατζουρού, Δάνεια επ' ενεχύρω χρεογράφων
εξοφλημένα
410. Κώστα Τζωρτζόπουλου, Απόδοση τίτλων
411. Νίκου Παντελάκη, Δημόσια δάνεια
412.
413.
414.
415.
416.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και εισοδηματική
πολιτική
Οικονομία και συντάξεις
Αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσίων
εσόδων
Ποιότητα στη δημόσια διοίκηση
Ανταγωνιστική γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
ε
ξα
ν
τ
λ
η
μ
έ
ν
ο
8,97
11,92
14,88
4,48
5,91
4,48
2,96
4,48
ΕΛΛΗΝΙΚΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΕΤ
417. Φ. Ηλιού κατάλοιπα, Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα,
τόμος Β' (περιλαμβάνει τον Α' τόμο σε CD)
100,00
418. Φίλιππου Ηλιού/Πόπης Πολέμη, Ελληνικη βιβλιογραφία
1864—
1900
το σετ των 4 τόμων 130,00
419. Πόπης Πολέμη, Η βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α.: Ελληνικά
βιβλία 1864—
1900: Πρώτη καταγραφή
12,23
420. Το ελληνικό παιχνίδι. Διαδρομές στην ιστορία του
66,24
421. Δημήτρη Γ. Αντωνιάδη, Album de caricatures
15,28
πανόδετο 20,38
422. Θανάση Ν. Παπαθανασόπουλου, Ezra Pound: Ελληνική
βιβλιογραφία
423. Αλκίνοου Ξ. Ξανθάκη, History of Greek photography 1839—
1960
424. Αγγελικής Χαρλαύτη / Μάνου Χαριτάτου / Ελένης
Μπενέκη, Ploto: Greek shipowners from the late 18th
century to the eve of World War II
425. Ειρήνης Σαρίογλου, Turkish policy towards Greek
education in Istanbul 1923—
1974: Secondary education and
cultural identity
426. Κώστα A. Παπαχρίστου, Ο άγνωστος Παπαδιαμάντης
427. Βάσως Θεοδώρου / Βασιλικής Κοντογιάννη, Το παιδί στη
νεοελληνική κοινωνία: 19ος—
20ός αιώνας: Αξίες,
αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις
428. Κυριάκου Ντελόπουλου, Αφιερώσεις: Μια ανθολογία
429. Δ. Π. Κοκκινίδη, Βιβλιογραφία Roger Milliex 1939—
1999
430. Γιώργου Ανδρειωμένου, Βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου
1818—
1988
431. Ιάκωβου Μ. Βούρτση, Βιβλιογραφία Δ. I. Αντωνίου
3,06
10,19
50,96
20,00
6,11
12,23
3,06
10,19
15,28
3,06
ΕΛΛΗΝΙΚΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΕΤ
432. Μάνου Χαριτάτου, Βιβλιογραφία Πέτρου Χάρη: Τόμος Α':
Εργογραφία 1924—
1981 και κριτικά κείμενα για τα έργα
433. Το βιβλιογραφικό προσκήνιο στην Ελλάδα σήμερα:
Πρακτικά Πρώτου Συνεδρίου ελληνικής βιβλιογραφίας
434. Θανάση Ν. Παπαθανασόπουλου, Για τον ποιητή
Τ. Κ. Παπατσώνη
435. Βασιλικής Χατζηγεωργίου, Γιώργος Βαφιαδάκης:
Ημερολόγια - George Vafiadakis: Diaries
436. Αργυρώς Αγγελοπούλου/Δέσποινας Καρβέλη/Ελένης
Μπενέκη/Φίλιππου Δ. Σαχινίδη, Εμπορική Τράπεζα της
Ελλάδος: Ένα χρονικό
437. Αγάπης Μολυβιάτη—
Βενέζη, Γ ράμματα χωρίς παραλήπτη
- Letters never received
dvd
438. Κυριάκου Ντελόπουλου (επιμ.), Γρηγόριος Ξενόπουλος:
Πενήντα χρόνια από τον θάνατο ενός αθανάτου (1951—
2001)
439. Λύντιας Τρίχα, Διπλωματία και πολιτική: Χαρίλαος
Τρικούπης—
Ιωάννης Γεννάδιος: Αλληλογραφία
1863—
1894
440. Αντώνη Κωτίδη, Η Ελλάδα του Μπαρκώφ - Barkoff in
Greece
441. Φοίβου I. Πιομπίνου, Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821
442. Φίλιππου Δ. Σαχινίδη, Τα ελληνικά ναυπηγεία: 1956—
1985
443. Ευθύμιου Θ. Σουλογιάννη, Η ελληνική κοινότητα
Αλεξάνδρειας 1843—
1993 (β' έκδ.)
444. Γιώργου Παμπούκη, Στην τροχιά του ενός θεού
445. Ελληνογαλλικά: Αφιέρωμα στον Roger Milliex για τα
πενήντα χρόνια της ελληνικής παρουσίας του Mélanges offerts à Roger Milliex pour ses cinquante années
de présence grecque
8,16
10,19
8,16
15,28
35,67
10,00
12,23
12,23
20,38
15,28
25,00
20,38
25,47
10,19
ΕΛΛΗΝΙΚΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΕΤ
446. Διονύση Δ. Φωτόπουλου, Το ένδυμα στην Αθήνα:
στο γύρισμα του 19ου αιώνα - Athenian fashions: at the turn
of the 19th century
447. Δώρας Κομίνη—
Διαλέτη/Ρούλας Κοντογιάννη, Ενενήντα
χρόνια Όγδοον Γυμνάσιον Εν Αθήναις: 1914—
2004:
Επετειακή έκδοση
448. Ελπίδας Κ. Βόγλη, Έργα και ημέραι ελληνικών
οικογενειών 1750—1940
449. Γιάννη Θεοτοκά / Αγγελικής Χαρλαύτη, Ευπόμπη:
Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις 1945—
2000,
Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγικές
450. Άρτεμης Λεοντή κ.ά (επιμ.), «...η Ιθάκες τι σημαίνουν»:
Αναγνώσεις στον Καβάφη - «...what these Ithacas mean»:
Readings in Cavafy
451. Αννίτας Π. Παναρέτου, Η ηδονή και η οδύνη των βιβλίων:
Χρυσόστομου Γανιάρη βίος και έργα
452. Λύντιας Τρίχα, Ημερολόγια και γράμματα από το
μέτωπο: Βαλκανικοί πόλεμοι 1912—
1913 (β' έκδ.)
453. Δήμητρας Πικραμένου—
Βάρφη, Θανάσης Πετσάλης—
Διομήδης: Η «Πνευματική οδοιπορία» του και «Οι
Μαυρόλυκοι»
454. Μιχάλη Ζ. Κοπιδάκη (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής
γλώσσας, Δ'έκδοση 2010
χαρτόδετο
40,00
5,09
30,58
40,00
25,47
25,47
12,23
8,16
45,88
πανόδετο 56,07
455. Μάνου Χαριτάτου/Πηνελόπης Γιακουμάκη, Η ιστορία
του ελληνικού μπισκότου
30,58
ΕΛΛΗΝΙΚΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΕΤ
456. Παναγιώτη Σαμαρτζή, Καθημερούσιαι ειδήσεις: Κέρκυρα
1854—
1867
457. Μάικλ Μαγιάρ, 0 Κάρολος Κουν και το Θέατρο Τέχνης
458. Δημήτρη Δ. Αρβανιτάκη, Κοινωνικές αντιθέσεις στην
πόλη της Ζακύνθου: Το Ρεμπελιό των Ποπολάρων 1628
459. Γιολάντας Τερέντσιο, Κορυφαίοι Έλληνες στη σφαίρα
της Τέχνης: Συνεντεύξεις—
Δοκίμια
460. Χρυσόθεμης Σταματοπούλου—
Βασιλάκου,
Κωνσταντινουπολίτικα θεατρικά προγράμματα 1876—
1900: Συμβολή στη βιβλιογράφηση θεατρικών
μονοφύλλων του 19ου αιώνα
461. Πλάτωνα Μαυρομούστακου, Λέων Φραντζής:
Φωτογραφίες ελλήνων ηθοποιών 1937—
1946
462. Στέλιου Ράμφου, Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς: Παρόν και
μέλλον της παιδείας μας
463. ΤούλαςΤ. Καλαντζοπούλου, Μεσαιωνικοί ναοί της
Αθήνας από σωζόμενα σχέδια του Paul Durand
464. Ίριδας Αυδή—
Καλκάνη, Μια αντάρτισσα της Πόλης στην
ταραγμένη Αθήνα: Αθηνά Γαίτάνου—
Γιαννιού 1880—
1952
465. Έλλης Παππά, Μικρογραφίες: Βιβλία από τη φυλακή
466. Δημήτρη Ιωάννου (επιμ.), Ο Μωρίς της «Τέχνης» και της
τέχνης: Μνήμη Μωρίς Σαλτιέλ
467. Κυριάκου Ντελόπουλου, Νίκος Καββαδίας: Βιβλιογραφία
1928—
1982
468. Αφροδίτης Κούρια, Νίκος Λύτρας: Χτίζοντας με το
χρώμα και το φως
469. Βαγγέλη Α. Καραγιάννη (επιμ.), Ογδόντα ανέκδοτα
γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη 1889—
1907 προς τον
Αλέξανδρο Πάλλη: Οι αγώνες των πρώτων δημοτικιστών
12,23
20,38
22,42
30,58
12,23
20,38
3,06
22,42
10,19
25,47
17,33
3,06
40,77
10,19
πανόδετο 12,23
ΕΛΛΗΝΙΚΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΕΤ
470. Κυριάκου Ντελόπουλου, Παιδικά και νεανικά βιβλία του
19ου αιώνα
471. Αγάπης Μολυβιάτη—
Βενέζη, Το χρονικό των δέκα
ημερών: Αϊβαλί (Κυδωνιές)
20,38
12,00
πανόδετο 16,00
472. Λιάνας Γιαννακοπούλου, Ο Παρθενώνας στην ποίηση:
μια ανθολογία
18,17
473. Θεόδωρου Κατσίκαρου, Η παρουσία του θεατρικού
έργου του Alexandre Dumas πατρός στην Ελλάδα και
στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο: μέσα ΙΘ'-Κ' αιώνας
10,19
474. Αφροδίτης Κούρια, Πενήντα πέντε άγνωστα έργα
γνωστών Ελλήνων ζωγράφων
20,00
475. Ειρήνης Σαρίογλου, Πενήντα χρόνια από τα
Σεπτεμβριανά: Κωνσταντινούπολη πρίν - τότε - μετά
20,00
476. Frederick V. Carabott, Ο πόλεμος ενός εφήβου A teenager's war - Der Krieg eines Jugendlichen
15,00
477. Αγγελικής Χαρλαύτη/ Νίκου Στ. Βλασσόπουλου,
Ποντοπόρεια: Ποντοπόρα ιστιοφόρα και ατμόπλοια 1830—
1939
25,00
478. Πέτρου Χάρη, Σαράντα χρόνια κριτικής ελληνικού πεζού
λόγου, τόμοι Α'—
Β'
(ο τόμος) 8,16
479. Λίζυς—
Ελένης Κ. Λασσιθιωτάκη, Ο Σαρτρ και οι δρόμοι
της ελευθερίας
5,09
480. Δημήτρη Πόρτολου/ΟδυσσέαΔημητρακόπουλου/
Δημήτρη Δασκαλόπουλου, Ο σκιτσογράφος Ηλίας
Κουμετάκης
35,67
481. Δήμητρας Πικραμένου—
Βάρφη, Ο Σπυρίδων Παυλίδης και
το «Γλυκυσματοποιείον» του: Τα πρώτα χρόνια της
πρώτης ελληνικής βιομηχανίας
10,19
ΕΛΛΗΝΙΚΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ àf ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΕΤ
482. Συμπόσιο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο: Πρακτικά,
Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 3,4 και 5
Δεκεμβρίου 1986
483. Ευάγγελου Λιβιεράτου, Χαρτογραφικές περιπέτειες της
Ελλάδας 1821-1919
484. Απόστολου Δούρβαρη, Σωτήριος Χρηστίδης 1858-1940
485. Νίκου Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Φώτα ολόφωτα: Ένα
αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη και τον κόσμο του
486. Φρειδερίκης Ταμπάκη-Ιωνά, Poésie philhellénique et
périodiques de la Restauration
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
487. Τεύχη του ελια, Τόμος A'
488. Τεύχη του ελια, Τόμος Β'
489. Τεύχη του ελια, Τόμος Γ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
490. Κ. Π. Καβάφη, Πανομοιότυπα των πέντε πρώτων
φυλλαδίων του (1891;-1904)
491. Γιώργου Κ. Κατσίμπαλη, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
492. Αλέξανδρου Α. Πάλλη, Ανέκδοτα γράμματα
493. Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη, Άρατε πύλας
494. Πέτρου Χάρη, Κρίσιμη ώρα
495. Γρηγόριου Ξενόπουλου, Νικόλας Σιγαλός: Αθηναϊκή
μυθιστορία
496. Τον όρθρον τον ερχόμενον: Αφιέρωμα στη Μελισσάνθη
497. Ένρικίψεν, ΠερΓκυντ, μτφρ. Κωνσταντίνος Χατζόπουλος
498. Vercors, Η σιωπή της θάλασσας
499. Γ. Καντούνιας, Το τηλεσκόπιον του Καζαμία: Κωμωδία
εις πράξεις ΐ
500. Αντίχαρη: Αφιέρωμα στον καθηγητή Σταμάιη Καρατζά
501. Γεωργίου I. Φουσάρα, Βιβλιογραφικά στον Παπαδιαμάντη
502. Ουίλλιαμ Μπλαίκη, Γερά σώματα διά τα αγόρια και τα
κορίτσια μας, μτφρ. Α. Παπαδιαμάντη
503. Αλέξανδρου Α. Πάλλη, Τραγουδάκια για παιδιά
504. Αγγέλου Σικελιανού, Τριάντα τρία και τρία ανέκδοτα
κείμενα 1902-1950: Επιστολές, ποιήματα κλπ.
10,19
30,58
25,00
25,47
10,19
10,19
10,19
10,19
15,51
8,16
3,06
3,06
3,06
15,28
3,06
8,16
3,06
10,19
8,16
3,06
8,16
5,09
3,06
ΕΛΛΗΝΙΚΟΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ (ΕΛΙΑ) ΤΟΥ ΜΙΕΤ
ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
505. Ανταίος, Δεκαπενθήμερο περιοδικό για τη μελέτη των
προβλημάτων της ανοικοδόμησης, 1945-1951,
τόμοι Α'-Β'
(οι δύο τόμοι) 66,24
506. Διόνυσος, Δημήτρη Χατζόπουλου/Γιάννη Καμπύση
1901-1902
τόμος Α' 12,23
τόμος Β' 12,23
507. Ερμής ο Λόγιος, Ανθιμου Γαζή
1811-1821, τόμοι Α -Γ, ΣΤ -Γ
τόμοι Δ'-Ε', ΙΑ'
508. Μαντατοφόρος, Δελτίο Νεοελληνικών Σπουδών
(τεύχος 23-24, Νοέμβριος 1986—τεύχος 32,
Δεκέμβριος 1990)
509. Τετράδιο 1945-1947
(ο τόμος) 12,23
(ο τόμος)
(το τεύχος) 3,06
τόμος Α' 10,19
τόμος Β'
510. Χαραυγή 1911, τεύχος 8
8,16
3,06
4,08
ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
511. Αθηνά, ή εφημερίς φιλολογική, επιστημονική, πολιτική
και εμπορική, 1819, τετράδια Α'-ΣΤ'
(τοτετράδιο) 10,19
512. Μουσείον, ή εφημερίς ελληνική, φιλολογική,
επιστημονική και τεχνική, 1819, τετράδιο Α'
6,11
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Ν. 41
ΔΙΚΕΝΣ Κ. 202
ΔΟΥΜΑΣ Α. 473
ΔΟΥΡΒΑΡΗΣ Α. 484
ΔΡΙΤΣΑ Μ. 387
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ Β. 155
ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 297
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 101
ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ Α. 469
ΖΑΒΙΤΖΙΑΝΟΣ Μ. 298
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Ε.Α. 141
ΖΕΠΟΣΔ.Ι. 259
ΖΙΝΤ, βλ. GIDE
ΗΛΙΟΥ Φ. 417,418
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β. 427
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Μ. 185
ΘΕΟΤΟΚΑΣ Γ. 449
ΘΕΟΤΟΚΗΣ Κ. 107
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ.Ρ. 5
ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ Μ. 346
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Σ. 378, 402,
403
ΙΑΚΩΒ Δ.Ι. 93, 101
ΙΨΕΝ Ε. 191, 497
ΙΩΑΝ NOY Δ. 466
ΚΑΒΑΦΗΣ Κ.Π. 152, 162,
450, 490
ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι.Θ. 114
ΚΑΚΡΙΔΗΣ Φ. 193
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Τ.
463
ΚΑΛΑΤΖΗ, βλ. KALATZI
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ θ . 388
ΚΑΛΒΟΣ Α. 430
ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ. 32
ΚΑΛΛΙΓΑΣ Μ.Γ. 208, 302
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Γ 186
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ.Γ. 223
ΚΑΜΠΥΣΗΣ Γ. 506
ΚΑΝΤΟ ΥΝΙ ΑΣ Γ. 499
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β.Α. 469
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Β. 4
ΚΑΡΑΤΖΑΣΣ. 500
ΚΑΡΒΕΛΗ Δ. 436
ΚΑΡΔΑΣΗΣ Β.Α 383
ΚΑΡΟΥΖΟΣ X. 268
ΚΑΡΟΥΖΟΥ Σ. 268
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ Ε.Χ. 159, 215
ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ Μ. 288,
296
212
ΔΗ ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.
ΚΑΤΖΟΥΡΟΥ Ν. 409
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ θ. 473
480
ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗΣ Γ. 491
ΔΗΜΟΥ Γ. 277
ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ Α. 234
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Γ. 215, 216,
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΙΡΝΕΡ
269
ΚΙΤΡΟΕΦ Α. 30
Λ. 201
ΑΒΡΑΜΕΑ Α. 63
ΑΓΑΠΗΤΟΣ Π. 232
ΑΓΓΕΛΟΠ ΟΥΛΟΥ Α. 436
ΑΓΓΕΛΟΥ Α. 158
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. 140
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Π. 135
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α.Μ. 196
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ Γ. 430
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Μ. 29
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΔ.Γ. 421
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ι. 431
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Δ.Δ. 458
ΑΡΦΑΡΑΣ Μ. 291
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 0 . 45
ΑΥΔΗ-ΚΑΛΚΑΝΗ I. 464
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ Ι.Α. 369, 376
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. 482
ΒΕΡΕΜΗΣ Θ. 30, 380,397
ΒΙΖΥΗΝΟΣΓ. 191,205, 206
ΒΙΤΤΙ, βλ. VIT T I
ΒΛΑΣΣΟ ΠΟΥΛ ΟΣ Ν Σ. 477
ΒΛΑΧΟΣ Γ.Κ. 257
ΒΟΓΛΗ Ε.Κ. 448
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.Λ. 270
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Α. 276
ΒΟΥΡΤΣΗΣ Ι.Μ. 431
ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ Α.Α 375
ΒΟΥΤΥΡΑΣ Ε. 27
ΒΡΥΩΝΗΣ, βλ. VRYONIS
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Π. 219
ΓΑΖΗΣ Α. 507
ΓΕΔΕΩΝ Μ. 187, 197
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ I. 439
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Σ 307
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. 292
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ Α. 309
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Π. 455
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Μ. 287
ΓΙΑΝΝ ΑΚΟΠΟΥΛΟΥΛ. 472
ΔΑΡΒΙΝ Κ. 194
ΔΑΣΚΑΛΟ ΠΟΥΛΟΣ Δ. 480
ΔΕ ΚΟΥΛΑΚΟΣ Η. 283
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Ν. 192
ΔΕΡΤΙΛΗΣ Γ.Β. 377
ΔΕΣΠΙΝΗΣ Γ. 27
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. 28
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Ι. 344,
345
ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.θ. 198,203,
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ Π.Μ. 30,
157,210
ΚΟΔΡΙΚΑΣ Π. 171
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Δ. 299
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Δ.Π. 429
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ I. 30
KOMIΝΗ-ΔΙΑΛΕΤΗ Δ. 447
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ Α.Ν. 87
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Β. 427
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ρ. 447
ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΣ Δ. 31
ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ Μ. 454
ΚΟΡΑΗΣΑ. 148,163-166
ΚΟΥΓΕΑΣ Ν.Δ. 391
ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ Σ.Α. 189,
190
ΚΟΥΝ Κ. 322, 324,457
ΚΟΥΡΙΑ Α. 468, 474
ΚΡΑΝΑΚΗ Μ. 172
ΚΡΙΜΠΑΣ Κ.Β.221
ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. 279
ΚΥΡΟΥ Κ. 293
ΚΥΡΤΣΗΣ Α.Α. 367
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
14
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.359
ΚΩΣΤΗΣ Κ. 365, 384, 397,
404
ΚΩΣΤΙΟΣ Α. 211
ΚΩΤΙΔΗΣ Α. 440
ΚΩΦΟΣ Ε. 30
ΛλίΟΥ-ΘΩΜΑΔΑΚΗ Α. 123,
137
ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗ Λ.-Ε. 479
ΛΕΝΤΑΡΗ Τ. 233
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ Γ.Β. 39
ΛΕΟΝΤΗ Α. 450
ΛΙΑΝΟΣ Θ.Π. 100
ΛΙΑΤΑ Ε.Δ. 398, 408
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Ε. 483
ΛΟΥΚΑΤΟΣ Δ .Σ 113
ΜΑΓΙΑΡ Μ. 457
ΜΑΚΡΑΚΗ Λ. 217
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 1.149, 167,
168
ΜΑΜΟΥΚΑΣ Α. 148
ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Β. 315
ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΛΛIΟΥΠΟΛΙΤΗΣ
184
ΜΑΡΩΝΙΤΗΣΔ.Ν. 299, 318,
326
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ- ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ.
493
ΜΑΥΡΟΪΔΗΣ Γ. 271
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ Π. 461
ΜΕΛΑΣ Β.θ. 324, 328-330
ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ 496
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣΣ. 194
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Γ.Ν. 389,
405
ΜΗΤΣΟΥΜ. 189, 214
ΜΙΝΩΤΗΣ Α. 316
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΣ. 81
ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ-ΒΕΝΕΖΗ Α.
437, 471
ΜΟΡΑΛΗΣ Γ. 286
[ΜΟΡΜΟΡΗΣ Γ.] 235
ΜΟΥΛΛΑΣ Π. 153, 204, 205
ΜΠΕΝΕΚΗ Ε. 424, 436
ΜΠΙΡΗΣΤ.Κ. 306
ΜΠΛΑΙΚΗΣ 0. 502
ΜΠΟΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ Β.
220
ΜΠΟΥΖΙΑΝ ΗΣ Γ. 213
ΜΥΡΗΣ Κ.Χ. 320
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Τ. 290
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 428,
467, 470
ΞΑΝΘΑΚΗΣ Α.Ξ. 423
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 438, 495
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Γ. 366
ΠΑΛΑΜΑΣ Κ. 206
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ Σ. 121
ΠΑΛΛΗΣ Α. 469, 492, 503
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Γ. 444
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ N.M. 156,
CD
CD
ΠΕΤΣΑΛΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ θ.
453
ΠΙΖΑΝΙΑΣ Π. 399, 405
ΠΙΚΙΩΝΗΣ Δ. 150
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ-ΒΑΡΦΗΔ.
453, 481
ΠΙΟΜΠΙΝΟΣ Φ.Ι. 441
ΠΟΛΕ ΜΗ Π. 418, 419
ΠΟΛΙΤΗΣ Λ. 144-147
ΠΟΡΤΟΛΟΣ Δ. 480
ΠΟΥΧΝΕΡ Β. 319
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ Π. 170, 209
ΠΡΟΝΤΖΑΣ Β. 393, 406
ΠΡΟΥΣΤ, βλ. PROUST
ΡΑΜΦΟΣ Σ. 462
ΡΕΝΙΕΡΗΣ Μ. 183
ΡΗΓΙΝΟΣ Μ. 401
ΡΟΪΔΗΣΕ. 196
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ.Π. 214
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ.Β. 35
ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΣ 88
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Π. 456
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ-ΔΡΑΚΑΚΗ Λ.
325
ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ Ε. 425, 475
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Φ.Δ 436, 442
ΣΒΟΡΩΝΟΣ, βλ. SVORONOS
ΣΕΦΕΡΗΣ Γ. 151,192,272
ΣΙΑΚΚΗΣ I. 223
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ Α. 169, 209, 504
ΣΙΣΤΑΚΟΥ Ε . 99
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ A. 451
ΣΟΛΩΜΟΣ Δ. 145, 173-182
ΣΟΥΗΤΩΝΙΟΣ 89
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ν.Σ. 385,
390, 411
ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Θ. 443
ΠΑΝΩΡΙΟΣ X. 392
ΣΟΦΟΚΛΗΣ 318,320, 326
ΠΑΞΙΝΟΥ Κ. 316
ΣΠΡΑΟΣ I. 412-416
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Θ.Δ.91, 92
ΣΤΑΓΚΟΣ Ν. 308
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. 400
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ­
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣΑ . 379
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ X. 460
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. 136
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ-ΤΙΒΕΡΙΟΥ Θ.
ΠΑΠΑΔΗΜΟΣΔ. 295
27
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α. 426,
ΣΥΚΟ ΥΤΡΗ Σ1.94, 193
ΤΑΚΙΤΟΣ 90
485, 491, 501, 502
ΤΑΜΠΑΚΗ-ΙΩΝΑ Φ. 486
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ X. 162
ΠΑΠΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ.Ν. ΤΑΤΑΚΗΣ Β.Ν. 218
422,434
ΤΕΡΕΝΤΣΙΟ Γ. 459
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΤΖΟΓΙΑ-ΜΟΑΤΣΟΥ M A 325
ΤΖΩΡΤΖΟ ΠΟΥΛΟΣ Κ. 410
381, 386
ΠΑΠΑΝ ΟΥΤΣΟΣ Ε.Π. 207
ΤΙΒΕΡΙΟΣ Μ.Α. 37, 96
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ Ζ. 270
ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ Τ.Κ. 434
Ν.Δ. 485
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ Κ. 426
ΤΡΙΚΟΥΠΗΣΧ. 439
ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΟΟΥ Δ. 128
ΤΡΙΧΑ Λ. 439, 452
ΠΑΠΠΑ Ε. 195,465
ΤΣΑΛΑΜΑΤΑ Β. 294
ΤΣΙΟΤΡΑΣ Β. 362
ΠΑΠΠΑΣ Γ. 154, 273, 278
ΤΣΙΡΚΑΣ Σ. 200
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ. 301
ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ Σ.Ν. 394
ΠΕΠΕΛΑΣΗ-ΜΙΝΟΓΛΟΥ I.
400
ΦΑΛΙΕΡΟΣ Μ. 227
ΦΟΣΚΟΛΟΣ 0. 103
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Π.Ε. 382, 392,
407
ΦΟΥΣΑΡΑΣ Γ. 501
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ 446
ΧΑΡΗΣ Π. 432, 478, 494
ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Μ. 424, 432, 455
ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α. 424, 449, 477
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. 435
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ N.M. 214
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Μ. 303
ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝ Ν OY Μ.Χ. 46
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ . 506
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 497
ΧΙΩΤΑΚΗ Α. 395
ΧΛΩΜΟΥΔΗΣ Κ. 396
ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ Γ. 225
ΧΟΥΛΑΚΗ Μ. 280
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
40
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ Γ. 300
AHRWEILER Η . 343
ALEXIOU Μ. 118
ALFÖLDYG. 15
ANDREWES Α. 9
AUERBACH Ε. 108
BAKKER W.F. 229, 231
BALSDON J.RV.D. 6
BECKH.-G. 126, 127
BLANCK Η. 49
BLUME H.-D, 82
BORDWELL D. 310
BORNEMAN E. 116
BOTSFORD G.W. 1
BOWERSOCK G.W. 25
BOWRA C.M. 77
BRANDES R 275
BRAUDEL F 19, 20
BRIDLER R. 307
BRISSON L. 98
BROODBANK C. 56
BURKERT W. 85, 86
BUTTERFIELD H. 261
CABANES R 59
CAMP J ,M, 47, 48
CARABOTT FV. 476
CASSIRER E. 252, 349
CASSON L. 23, 24
CERVANTES, βλ.
ΟΕΡΒΑΝΤΕΣ
CROM ΒΙΕ A.C. 264
CROUZET F. 58
DAGRON G. 134
DAKIN D. 7, 8
DARWIN, βλ.ΔΑΡΒΙΝ
DERRUAU M. 115
DOVER K.J. 75
DUPONT F 317
DÜRING I. 245
ENGISCH K. 258
EPSTEIN A.W. 132
FAHY C, 352
FRANKE PR. 12
GEHRKE H .-J . 38
GIDE A. 348
GILUSPIE C.C. 262
GLOTZ G. 3
GOMBRICH E.H. 305
GRAFTON A. 351
GRIERSON R 138
GSCHNITZER F 60
GUARDUCCI M. 111
GUTHRIE W.K.C. 242, 243
HÄGGT 105
HARRE R, 260
HARVEY A. 133
HEIMSOETH H . 236-238
HERING G. 51,52
HESYCHAKIS K. 311
HESYCHAKIS M. 311
HIGHETG. 104
HIRSCHON R. 119
HOBSBAWM E .J. 16-18
HOOKER J.T 22
HOWGEGO C. 57
HUNGER H . 124
JAEGER W. 76
JUDT T. 350
KAFADAR C. 142
KALATZI M.P. 363
KAZHDAN A.P. 132
KERMODE F. 323
KIRK G.S. 241
KRAUTHEIMER R, 304
KRAZEISEN K. 267
KULLMANN W. 249
LANDES D.S. 62
LEFEBVRE G. 44
LEMERLE P. 122
LEROI-GOURHAN A. 117
LESKYA, 83
LLEWELLYN SMITH M, 43
LONG A ,A , 240
MAGDAUNO P. 139
MANGO C. 125
MASSON-VINCOURT M.-P
222
MAYR E. 265
MAZOWER M. 42
MEYENDORFF J. 136
MILUEX R. 429, 445
MIONI E, 109
MOLES A. 312
MOSSE C. 10, 11
MOUNIN G. 112
NEUGEBAUER 0, 263
NICHOLAS D. 33
PETROPULOS J.A. 13
PODSKALSKY G. 53
POUGNAC F. DE 36
PONTANI F. M. 152
POUND E . 422
PRAYON F. 50
PROUST M. 348
PUCHNER, ßA. nOYXNEP
RAVEN J.E. 241
RENFREW C. 55
REVERDIN O. 156
REYNOLDS L.D. 79
RICHARDSON B. 66
RIDGWAY D. 21
RIZO NEROULOS J, 143
ROBINSON C.A. 1
ROMILLY J. DE 84
ROSE H.J. 74
ROSS W.D. 246
STE CROIX G.E.M. DE 54
SCHADEWALDT W, 78
SCHOFIELD M. 241,250
SCHREINER P. 65
SCHULLER W. 34
SEAFORD R. 97
SHIPLEY G. 61
SNELL B. 80
SOLÀ A , E . 160
SORABJI R . 251
STILUNGS N.A , 120
STONEMAN R. 26
STRATA FIUPPO DE 347
SVORONOS N. 129
TAYLOR A.E, 244
THOMPSON K. 310
TURNER E.G. 110
VAN GEMERTA. 227, 229
VERCORS 498
VITTI M. 161, 281
VLASTOS G. 247
VRYONIS Jr. S. 131
WALSH P.G. 106
WALSH W.H. 239
WATKIN D. 313
WILES D. 321
WILSON N.G. 79
WINDELBAND W, 236-238
WITTGENSTEIN L . 248
YATES F.A. 102
YEATS W.B. 339
YIANNIAS J.J. 130
ZANKER P. 314
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
www.miet.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα (Πλάκα)
210 3221 335, φαξ 210 3245 089
[email protected]
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔ Ο ΣΕΩ Ν
Θουκυδίδου 13, 105 58 Αθήνα (Πλάκα)
210 3230 841, φαξ 210 3245 089
[email protected]
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ Πεσμαζόγλου 5 (Στοά του Βιβλίου), 105 64
210 3215 606, φαξ 210 3214 052
Δε-Τε-Σα 9.30-15.00 Τρ-Πε-Πα 9.30-18.30
Αμερικής 13, 106 72
210 3250 378, 210 3614 143, φαξ 210 3614 163
Δε-Τε-Σα 9.30-15.30 Τρ-Πε-Πα 9.30-20.00
[email protected]
http://miet-amerikis13.biogspot.com
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ
Αγίου Ανδρέου 4, 105 56
210 3211 149, φαξ 210 3213 667
[email protected]
www.eiia.org.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασιλίσοης Ό λγας 108, 546 43
2310 295 171, φαξ 2310 834 404
Δε-Πα 9.00-14.30
[email protected]
Τσιμισκή 11, 546 24
2310 288 036, φαξ 2310 226 460
Δε-Τε-Σα 9.00-15.00 Τρ-Πε-Πα -9.00-21.00
bookstore-thessaion [email protected] iet.gr
http://miettsimiski11.biogspot.com
ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. Κανάκης & Σία O.E.
Ζωοδόχ ου Πηγής 2-4, 106 78 Αθήνα
210 3302 385
[email protected]
I. Νικολόπουλος & Σία Ε.Ε.
Ζαλόγγου 9, 106 78 Αθήνα
210 3800 520, φαξ 210 3800 529
[email protected]
Σ. Πατάκης Α.Ε., Παναγή Τ σαλδάρη 38, 104 37 Αθήνα
Σ. Πατάκης Α.Ε., Νέου Μοναστηριού 122, 563 34 Θεσσαλονίκη
2310 706 354, φαξ 2310 706 355
[email protected]
Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ
ΙΚ Ε Σ
I IÍ1 A I ΙΣ Ι .ΙΣ
Συμπληρώστε το δελτίο παραγγελίας και στείλτε το στο
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Πεσμαζόγλου 5,105 64 Αθήνα
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ Ο
ΧΡΕΩΣΗ ΕΘΝΟΚΑΡΤΛΣ-MASTERCARD Ο
α ρ ιθ .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
dH □
□
ΓΠ
Σημειώστε στα τετράγωνα
τους αύξοντες αριθμούς των βιβλίων
που θέλετε να παραγγείλετε
ΟΝΟΜΑ ...........................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ ......................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ.....................................................
ΟΔΟΣ................................................................
ΑΡΙΘΜΟΣ.....................
ΠΟΛΗ/Τ.Κ.............
ΤΗΛΕΦΩΝΟ .....................................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ......................................................
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014
Οι εκδόσεις του ΜΙΕΤ
διατίθενται σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία
της Αθήνας και της επαρχίας
Ο ΤΙΜ Ο ΚΑΤΑΛΟ ΓΟ Σ ΙΣΧΥΕΙ Ω Σ Τ ΙΣ 31/12/2014