Η 26η Εβδομάδα της Λατρευτικής Μουσικής στη Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Β ο γα τ σι κ ο ῦ 7 - 5 4 6 2 2 Θε σσ α λ ονί κ η , τη λ. 2 3 1 0 - 2 2 9 .8 7 1 .Ἐν Θ ε σσ α λ ονί κ ῃ τ ῇ
H 26
η
18-4-2013 .-
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ἡ τοπι κή μας Ἐκκλησία , ὅπως συμβαίνει κάθε χρόνο κα ὶ σὲ συν εργασία μὲ τὸν Δῆ μο Θεσσαλονίκης , συμμετέχει καὶ πάλι στὴν 26 η Ἑ βδομάδα
τῆ ς Λατρευτικ ῆς Μουσι κῆ ς , ἀπ ὸ τὶς 21 ἕως καὶ τὶς 26 Ἀπριλίου 2013 . Ἡ ὅ λη προσπάθεια ἔχει σὰν κεντρι κὸ θέμ α τὴν ἁγία καὶ Με γάλη Ἑβδομ άδα.
Πολυμελεῖς ἐκκλησιαστικὲς Χορῳδίες καὶ Σύλλογοι θ ὰ μᾶς παρουσιάσουν
το ὺς θαυμασίους καὶ μοναδικοὺς βυζαντινοὺς ὕμνους καὶ τὰ τροπ άρια τ ῆς
περι όδου αὐτῆς , μέσ α στὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῶν ἱερῶν μας Ναῶν .
Ὅπως εἶναι γνωστό, τὸ 2013, ἀνακηρύχθ ηκε «Ἔτος ἁγίων Κ υρίλλου &
Μεθοδίου», λόγ ῳ τῆς συμπληρώσ εως 1150 χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ ἱερα ποστολικο ῦ ἔ ργ ου τῶν ἁγίων μας. Γι’ α ὐτὸ ἡ ἔναρξη καὶ ἡ λήξη τῶν ἐκδηλώ σεων αὐτῶν θὰ γίν ουν στὸν ἱερὸ προσκυνηματικὸ Ναὸ τῶν ἁγίων Κυρίλλου
& Μεθοδίου.
Τ ὸ σχετικὸ Πρόγραμμα , μ ὲ καθημεριν ὴ ὥρα ἐνάρξεως 7.30 τ ὸ ἀπό γευμα, ἔ χει ὡς ἀκολούθως :
ΚΥΡΙΑΚΗ 21-4-2013
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΜΕΘΟΔΙΟΥ
Κατανυκτικ ὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦν τος τοῦ Παν αγιωτάτου Μητροπ ολίτου Θεσσαλονίκ ης κ. Ἀνθίμου.
• Σύλλογος Ἱεροψαλτῶν «ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» .
• Σύλλογος Ἀπ οφοίτων Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἁγίας Ἀναστασίας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 22-4-2013
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Χορωδίες :
• Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Σαράντα Ἐκκλησιῶν.
• Ἱ. Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Καρδίας.
• Ἱ. Ναοῦ ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς.
• «Χριστιανικ ὴ Καταφυγή».
ΤΡΙΤΗ 23-4-2013
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
• Βυζαντινὸς Χορὸς Κρατικοῦ Ὠδείου Θ εσσαλονίκης.
• Βυζαντινὸ ς Χορὸς το ῦ Συλλόγου «Γεώργιος Καρακάσης».
• Βυζαντιν ὸς Χορὸς « ἅγιος Φώτιος ὁ Μέγας».
2
ΤΕΤΑΡΤΗ 24-4-2013
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΕ ΞΙΑΣ
• Βυζαντινὸ ς Χορὸς «Μελωδο ὶ τῆς Θεσσαλονίκης».
• Βυζαντινὸς Χορὸς Ἱ.Ναοῦ ἁγ. Νικολάου Λεπτοκαρυᾶς .
• Χορωδία «Ἀκαδημαϊκοῦ Συνδέσμου Θεσσαλονίκης» .
• Πολυφωνικ ὴ Χορωδία Θεσσαλονίκης.
ΠΕΜΠΤΗ 25-4-2013
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
• Βυζαντινὸς Χορὸ ς Ἱ.Ναοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου (Ντεπώ).
• Χορωδία Προσωπικοῦ ΟΤΕ Θεσσαλονί κης .
• Βυζαντινὸ ς Χορὸ ς « ἅ γιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-4-2013
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΜΕΘΟΔΙΟΥ
• Παιδικὴ Χορωδία Ἱ.Ναοῦ ἁγίας Τριάδος.
• Χορωδία Σπουδαστ ῶν & Τραγουδι στῶν Κρατι κο ῦ Ὠ δείου Θεσ/νίκης.
• Βυζαντιν ὸ ς Χορὸς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἱ.Μ.Θεσ/νίκης.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. -
Σημείωση:
Τὸ παρόν , νὰ ἀναγνωσθῇ κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ τῆς Θείας Λειτουργίας, τ ὴ ν Ε’ Κυριακ ὴ τῶν Νηστειῶν 21 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013.