close

Enter

Log in using OpenID

"Komunalne usluge" - Podgorica za 2010. godinu, sa ocjenama i

embedDownload
Javno preduzeće „ Komunalne usluge “ Podgorica
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA PERIOD I-XII 2010.GODINE
Podgorica,mart 2011.godine.
SADRŽAJ
I
UVODNI DIO
II
RAD ORGANA UPRAVLJANJA
III ODNOS I SARADNJA SA ORGANIMA,ORGANIZACIJAMA
I DRUGIM SUBJEKTIMA
IV ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA
V
PODACI O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI
VI OSTVARIVANJE JAVNE FUNKCIJE
VII PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
VII OCJENA STANJA I PREDLOG MJERA
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
I UVODNI DIO
Javnom preduzeću «Komunalne usluge» Podgorica Osnivač je povjerio obavljanje komunalnih djelatnosti
i to:
- održavanje javne gradske rasvjete i
- održavanje svjetlosne signalizacije.
Navedene usluge predstavljaju osnovnu djelatnost preduzeća i finansiraju se iz sredstava Budžeta Glavnog
grada.
Obzirom da raspolažemo Licencom za izvođenje elekroenergetskih instalacija, uređaja i postrojenja u
elektroenergetskim objektima to ćemo, pored redovnog i kvalitetnog održavanja objekata javne rasvjete i
svjetlosne signalizacije, vršiti usluge trećim licima jer smo za to stvorili tehničke predpostavke.
Principi i opredjeljenja kojima smo se rukovodili pri izradi Programa rada za 2011.godinu su proistekli iz
usvojenih Preporuka za projektno izvođenje i održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na
području Glavnog grada.
JP "Komunalne usluge" u okviru svoje osnovne djelatnosti na održavanju javne rasvjete i semaforske
signalizacije u 2010. godini preduzelo je i određene aktivnosti na primjeni savremenih tehničkih rješenja
za uštedu električne energije i modernizaciji na poljima javne rasvjete i semaforske signalizacije.
Osim osnovne funkcije javna rasvjeta i svjetlosna signalizacija moraju ispuniti i niz drugih zahtjeva
kao što su: estetski izgled, stvaranje prijatnog ambijenta i vizuelnog komfora, ekonomičnost, pouzdanost,
smanjenje troškova održavanja, mogućnost daljinskog upravljanja i sl.. U cilju stvaranja uslova za
ispunjenje svih ovih zahtjeva, a u skladu sa važećim procedurama, u 2008. godini usvojene su Preporuke
za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete i semaforske signalizacije na području
Glavnog grada.
Osnovni principi na kojima se temelje usvojene Preporuke su: primjena savremenih tehničkih rješenja,
smanjenje troškova za utrošenu električnu energiju i održavanje, stvaranje mogućnosti daljinskog nadzora
i upravljanja na objektima javne rasvjete kao i povećanje sigurnosti građana primjenom efikasnih zaštita
od kvarova na instalacijama.
II RAD ORGANA UPRAVLJANJA
U 2010. godini Upravni odbor Preduzeća je održao 6 ( šest) redovnih sjednica i 2 (dvije) vanredne
sjednice.
Na sjednicama je razmatrao i usvajao Izvještaj o izvršenom popisu imovine Preduzeća i kvartalne
izvještaje o radu i finasijskom poslovanju Preduzeća.
Upravni odbor Preduzeća je u septembru 2010.godine imenovao radnika sa posebnim ovlašćenjima i
odgovornostima u JP „Komunalne usluge“ Podgorica - Zamjenika direktora, na mandatni period od 4
godine.
Upravni odbor Preduzeća je razmatrao, donosio odluke i zaključke po zahtjevima Sindikalne organizacije
Preduzeća, zaposlenih radnika i drugih organa u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim propisima.
3
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
III ODNOS I SARADNJA SA ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I DR.
SUBJEKTIMA
U 2010. godini ostvarili smo tijesnu saradnju sa svim organima, službama i javnim preduzećima glavnog
grada Podgorica, a u prvom redu sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj, kojeg smo, putem
redovnih izvještaja i informacija, obavještavali o planiranim i izvršenim poslovima.
Takođe, imali smo saradnju i sa Elektrodistribucijom Podgorica u vezi poslova iz redovne djelatnosti, kao
i sa Regulatornom agencijom za energetiku u smislu da smo započeli aktivnosti u vezi promjene
kategorije potrošača iz kategorije „Distributivni potrošač 0,4 kV“ u kategoriju „Distributivni potrošač 10
kV“, kao i aktivnosti u vezi smanjenja cijene električne energije na mjernim mjestima gdje nijesu
ispunjeni tehnički uslovi za promjenu kategorije potrošnje.
Naše preduzeće je u prošloj godini imalo saradnju i sa Komunalnom policijom u pogledu saniranja
nedostataka na objektima javne rasvjete i svjetlosne signalizacije po njihovim nalozima.
Takođe, i sa Centrom bezbjednosti smo imali saradnju u pogledu brzog i efikasnog registrovanja i
uklanjanja šteta na objektima javne rasvjete i svjetlosne signalizacije što je doprinosilo nesmetanom
odvijanju saobraćaja, kao i implementacija Projekta „ Rad policajca u lokalnoj zajednici“, a sve radi
povećanja bezbjednosti imovine i lica.
Pored toga, u granicama planiranih troškova, često smo izlazili u susret potrebama zdravstvenih ustanova,
škola i vrtića na teritoriji Glavnog grada, a sve radi suzbijanja okupljanja nepoželjnih lica ( narkomana i
vandala) koji u kasnim večernjim časovima narušavaju javni red i mir, lome i uništavaju inventar objekata
i uznemiravaju okolne građane bukom i galamom.
IV ORGANIZACIJA I KADROVSKA OSPOSOBLJENOST
Osnovni oblici organizovnja Preduzeća su Sektori, i to:
-
Sektor za tehničko operativne poslove
Sektor za ekonomsko pravne poslove
U okviru Sektora za tehničko operativne poslove organizovane su službe, i to:
a) Služba za održavanje javne rasvjete
b) Služba za održavanje svjetlosne signalizacije
U okviru Sektora za ekonomsko pravne poslove organizovane su službe, i to:
a) Služba računovodstva, plana i analize
b) Služba finansija
c) Služba komercijlnih poslova
d) Služba za pravne i opšte poslove i poslove obezbjeđenja
4
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
Kvalifikaciona struktura Preduzeća na dan 31.12.2010. godine.
VII
VI
V
IV
III
I
stepen stručne spreme
-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-II-
....................................................... 16 izvršioca
....................................................... 6 -II....................................................... 3 -II....................................................... 30 -II....................................................... 15 -II....................................................... 2 -IIUkupno:
72 izvršioca
Od toga na neodređeno vrijeme 66 izvršioca, na određeno 1 izvršioc i 5 pripravnika ( 4 sa visokom
stručnom spremom i 1 jedan sa srednjom stručnom spremom).
- Disciplinski organi Preduzeća
Dugogodišnja pažnja koja se posvećuje poboljšanju rada, reda i discipline kod izvršavanja radnih obaveza
rezultirala je time da u ovom izvještajnom periodu nije podnijeta nijedna disciplinska prijava protiv
zaposlenih u ovom Preduzeću.
V PODACI O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI
Jedan dio magacinskog prostora u Servisnoj zoni na Zabjelu smo preuredili u radionicu u kojoj smo
započeli aktivnosti - pripreme i opravke djelova kod ponovne ugradnje (repariranje), šemiranje ormara
javne rasvjete neophodnih za rekonstrukciju postojećih mjernih mjesta i sl.
Operativne ekipe Preduzeća su opremljene ličnim
obavljanje djelatnosti .
i grupnim alatima i uređajima, neophodnim za
Nabavkom savremene opreme za ispitivanje kablova stvorena je mogućnost brzog i efikasnog lociranja
kvarova na kablovima za javnu rasvjetu, kao i na drugim objektima. Ovaj komplet uređaja omogućava
lociranje podzemnih instalacija a što je neophodno za formiranje baze podataka kod izrade katastra.
JP Komunalne usluge ima vozni park koji čini:
Specijalna radna vozila – IVECO
Specijalno radno vozilo-ISUZU
Dostavna vozila
Pick up - NISSAN
Putničko vozilo Maruti/Toyota
Dacia logan pick-up ( od Glavnog grada )
Ispitno vozilo Renault Trafic
kom.
3
1
2
2
2
1
1
5
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
VI OSTVARIVANJE OSNOVNE FUNKCIJE
1. TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Održavanje postojeće javne rasvjete u Podgorici obuhvata 8.795 stubnih mjesta i 11.000 sijaličnih mjesta.
Ukupna dužina podzemnih i nadzemnih vodova je 353.800 m.
Nedostaci u osvjetljenju pojedinih saobraćajnica, trgova, šetališta i parkova, u cilju povećanja
bezbjednosti imovine i lica i pored znatnog poboljšanja posljednjih godina nisu u potpunosti otklonjeni.
Tokom proteklih godina značajna sredstva su uložena u rekonstrukciju svetiljki u cilju sprovođenja akcije
uštede el. energije. Urađena je prepravka sa živinih (bijelo svijetlo) na natrijumske sijalice ( žuto svijetlo),
čime se postiglo, pored produženja vijeka trajanja sijalica i poboljšanja osvijetljenosti i ušteda u potrošnji
električne energije.
U interesu što kvalitetnijeg održavanja objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije i pružanja usluga
iz domena naše djelatnosti realizacija programskih aktivnosti se ogledala kroz sljedeće:
-
obilaženje objekata javne rasvjete, registrovanje kvarova kao i njihovo otklanjanje po trafo
reonima,
obilaženje objekata javne rasvjete, registrovanje kvarova i njihovo otklanjanje po osnovu prijave
građana i nadležnih organa ( Komunalne policije i sl.)
obilaženje mjesta nezgode (vandali, saobraćajni udes, vremenske neprilike i sl.) i otklanjanje
konstatovanih nedostatka po prijavi MUP-a Crne Gore i sl..
Montiranje i demontiranje novogodišnjih ukrasa na javnim gradskim prostorima.
Ove poslove u 2010. godini obavljalo je 22 radnika i 4 vozila u tri smjene.
U domenu održavanja javne rasvjete u 2010. godini izvršena je nova ugradnja ili zamjena sledećih
pozicija elektro materijala :
- razne lampe ( 224 kom.) ..............................................................................
- razne sijalice (3.421 kom) ..............................................................................
- materijal ........................................................................................................
UKUPNO ( ugradnja lampi i sijalica )
18.245,18
29.295,78
4.081,20
- razni kablovi ( 9.842 m ) ...............................................................................
- materijal ........................................................................................................
UKUPNO ( ugradnja kablova )
20.242,93
2.388,21
- stubovi ( betonski – 57kom.), (stub Omega - 16 kom.),
( metalni – 1 kom.) i ( Hermes -4 kom.) ..................................
- materijal .......................................................................................................
UKUPNO (ugradnja stubova )
- ormar javne rasvjete ( 8 kom )
.................................................................
51.622,16
22.631,14
18.830,90
3.417,88
22.248,78
4.839,20
6
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
- brojila i uklopni satovi ( 140 kom )
- ostali elektro materijal
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
...............................................................
9.204,55
..................................................................................
60.670,33
____________________________________
S V E G A ( utrošak el.materijala za održ.jav.rasvj. za 2010.g.)
166.860,88
2. TEKUĆE ODRŽAVANJE SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE
Održavanje postojeće svjetlosne signalizacija na području Glavnog Grada obuhvata:
- održavanje semaforske signalizacije ( semaforski kontroleri i spoljna oprema) na 43 raskrsnice
- održavanje sistema video nadzora koji uključuje digitalne video kamere za brojanje saobraćaja (6 raskrsnica
) i digitalne IP kamere za panoramsko praćenje saobraćaja ( 12 raskrsnica)
- održavanje hardverske opreme i softverskih aplikacija u nadzornom centru za daljinsko upravljanje i
monitoring sistema svjetlosne signalizacije
- Održavanje komunikacione mreže (Telekomunikaciona mreža, Broadband radio komunikaciona mreža i
GPRS komunikaciona mreža)
- održavanje zvučnih signalizatora za prelaz slijepih i slabovidnih lica na 6 raskrsnica.
U 2010. godini , uložili smo znatne napore na usvajanju novih znanja u oblasti svjetlosne signalizacije.
Rezultat toga je evidentno smanjenje troškova održavanja koji se ogleda u sopstvenom angažovanju na popravci
semaforskih modula.
Poslove na održavanju svjetlosne signalizacije u 2010. godini obavljalo je 5 radnika raspoređenih u dvije smjene
uz upotrebu jednog vozila.
U domenu tekućeg održavanja svjetlosne signalizacije u 2010.godini izvršena je ugradnja ili zamjena sledećih
pozicija :
- LED lanterne i ostala semaforska oprema ................................................................
12.142,45
.................................................................................................500,00
- Pješački semaforski stubovi
____________________________________________________________________________________
S V E G A ( utrošak rez. djelova za održ. svj. sign. za 2010.g )
12.642,45
7
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
REKAPITULACIJA
Tabela 1
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – tekuće održavanje
Fizički obim posla
1
VRSTA POSLOVA –
USLUGA
2
J.mj.
3
1
Održ.jav.rasv.materijal
€
2
Održ.jav.rasv.- radna
sn.
h
3
Rad vozila na
odr.j.rasvj.
h
4
Rad grajfera
h
UKUPNO
Tabela 2
Vrijednost poslova
Ostvareno
Planirano
Ostvareno
2009.g.
4
2010.g
5
2010.g.
6
Index
6/4
7
6/5
8
1
Planir.
Ostvar.
2009.g.
9
2010.g.
10
2010.g.
11
Index
11/9
12
11/10
13
139.348
96.000
166.860
120
173
45.972
45.936
45.980
100
100
331.000
330.739
331.056
100
100
8.375
8.616
8.595
103
99
362.638
373.072
372.163
102
99
513
360
417
81
116
30.010
21.060
24.394
116
116
54.860
54.671
54.992
100
100
862.996
820.871
894.474
126
106
ODRŽAVANJE SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE – tekuće održavanje
Fizički obim posla
1
Ostvareno
VRSTA POSLOVA
– USLUGA
2
Kontrola i popr.
semafora
Jed.
mje
3
h
Vrijednost poslova
Ostvareno
Planirano
Ostvareno
2009.g.
4
2010.g
5
2010.g.
6
10.416
10.440
6.960
Index
6/4
7
67
6/5
8
67
Ostvareno
Planirao
Ostvar.
2009.g.
9
2010.g.
10
2010.g.
11
Index
11/9
12
11/10
13
75.000
75.168
50.112
67
67
14.106
24.213
12.642
90
52
2
3
4
Zamjena djelova po
specifikaciji
Rad vozila na
održavanje svj.sig.
Rad dizalice
UKUPNO
€
h
h
2.272
2.124
1.543
68
73
64.298
60.109
43.666
68
73
76
84
31
41
37
3.290
3.637
1.342
41
37
12.764
12.648
8.534
66
67
156.694
163.127
107.763
69
66
8
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
3. INVESTICIONO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
( za period 1.01. – 31.12.2010.godine )
R.br.
Mjesto izvođenja radova
1
Ul. Knjaza Danila i ul. Jefta Milovića
Lješkopoljska ulica
2
Ljubljanska ulica
3
Krak ulice Vlada Ćetkovića
4
Dječije igralište - Radosava Burića
5
JU OŠ "Vuk Karadžić"
6
Ul. Bracana Bracanovića
7
JU OŠ "Branko Božović"
8
Gimnazija "Slobodan Škerović"
9
Ul Adžovića prema brdu Dečići
10
Ul 4. jul
11
12
Selo Ponari – Zeta
13
Selo Mojanovići-Zeta
14
Selo Sukuruć-Tuzi
Selo Srpska –Zeta
15
Ul. Beogradska 5 i 7
16
Selo Tojeđi – Tuzi
17
Ul. Mitra Bakića-prema Gintašu
18
Ul. Buda Tomovića
19
Ul. AVNOJ-a 55
20
Doljani - kod kafane Smederevo
21
Bulevar Mihaila Lalića
22
Bul. Ivana Crnojevića 69-71
23
Bul. V Proleterske brigade
24
Krst Mojanski-Mojanovići
25
Selo Gostilj
26
Ul. Blaža Jovanovića Blok V
27
Selo Berislavci-Golubovci
28
Ul. Dalmatinska
29
JU OŠ”Milan Vuković”
30
Mataguži-Golubovci
31
Ministarstvo prosvjete i nauke
32
MZ Gradac-Lješanska Nahija
33
Ul. IV. jul
34
Trg Republike
35
Vrsta radova
rekonstrukcija rasvjete
rekonstrukcija rasvjete
izgradnja rasvjete
rekonstrukcija rasvjete
rekon. rasvjete dječijeg igrališta
rekon. rasvjete školskog dvorišta
rekon. rasvjete dječijeg igrališta
rekon. rasvjete školskog dvorišta
izgradnja rasvjete škols. dvorišta
rekonstrukcija javne rasvjete
demontaža i montaža stubova
javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
izgradnja javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
izgradnja javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
izgradnja rasvjete
izgradnja rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
izgradnja rasvjete
izgradnja rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
rekonstrukcija javne rasvjete
Investiciono održavanje javne rasvjete ..................................... ukupno
Iznos
investicije
1.200
825
15.728
668
2.644
1.325
8.668
1.991
7.190
1.492
567
1.941
15.302
1.757
8.200
492
3.001
11.537
1.223
1.098
658
1.116
6.032
6.088
944
3.356
2.667
3.000
4.416
3.932
14.877
3.857
1.630
1.040
12.971
153.450
9
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
Vršene aktivnosti na investicionom održavanju u vrijednosti od 153.450 eura:
- izgradnja objekata javne rasvjete
- izgradnja dekorativne rasvjete
- rekonstrukcija objekata javne rasvejte
61.380 eura
12.971 eura
79.099 eura
4. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ( bez PDV ) za 2010.godinu
1.355.897
U skladu sa Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete i semaforske
signalizacije,a koje se odnose na štednju, u 2008. godini započeli smo sa mjerama štednje električne
energije na svim mjernim mjestima. S tim u vezi vršili smo zamjenu jednotarifnih brojila dvotarifnim sa
integrisanim uklopnim časovnikom, ugradnju astronomskih uklopnih časovnika za upravljanje javnom
rasvjetom ( uključivanje i isključivanje u zavisnosti od zalaska i izlaska sunca ), kao i zamjenu živinih
sijalica natrijumovim sijalicama kod javne rasvjete i LED diodama sa kontrolerima kod svjetlosne
signalizacije. Istovremeno smo, u drugoj polovini 2008.g., započeli aktivnosti na projektima ugradnje
različitih sistema za uštedu u potrošnji el. energije ( M-BOX, SOGEXI i CHRONOSENS sistemi ).
U 2010. godini nastavili smo sa svim ovim poslovima i, istovremeno, preduzimali aktivnosti na
sagledavanju novih, savremenijih, tehničkih rešenja u ovom pogledu. Tako smo tokom godine ugradili
elektronske prigušnice za obaranje snage sa 150W na 90W nakon sprovedenog postupka javne nabavke u
vrijednosti od 84.491,55 €, ( ugradnjom ovih prigušnica postiže se ušteda el. energije od oko 35% ).
U prethodnoj godini kroz pilot projekat, u Bulevaru Revolucije ugrađen je sistem za uštedu el. energije
SOGEXI koji ima mogućnost selektivnog upravljanja javnom rasvjetom kao i daljinsko upravljanje i
nadzor.
Uređaji za uštedu električne energije M-BOX sistemi su ugrađeni na sljedećim lokacijama:
1. Put za aerodrom šaht 1 (30kVA)
2. Put za aerodrom šaht 2 (20kVA)
3. Put za aerodrom šaht 4 (20kVA)
4. Put za aerodrom šaht 5 (20kVA)
5. Put za aerodrom šaht 6 (20kVA)
6. Put za aerodrom šaht 8 (30kVA)
7. Put za aerodrom šaht 9 (30kVA)
8. RO Dunavska (20kVA)
9. BTS Zlatica B (30kVA)
10. BTS Škola Zlatica (20kVA)
11. BTS Doljani 1 (20kVA)
12. TS Stara Zlatica (30kVA)
13. TS Lenjinov bulevar 7 (30kVA)
14. TS Ibričevina (30kVA)
15. TS Zagorič 7 (30kVA)
16. TS Robna kuća Tuzi (20kVA)
17. RO Gornji Medun (20kVA)
18. RO Selo Dučići (20kVA)
19. TS Kula Ubli (20kVA)
20. TS Gornja Gorica 1 (30kVA)
10
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
21. TS Gornja Gorica 2 (30kVA)
22. TS Gornja Gorica 4 (30kVA)
23. TS Stari Aerodrom 5 (30kVA)
24. TS Brdo Gorica (30kVA)
25. TS Blok 19/3 (30kVA)
26. OJR Kružni tok (30kVA)
27. TS Stari Aerodrom 1 (30kVA)
28. TS Stari Aerodrom 12 (30kVA)
29. TS Stari Aerodrom 9A (30kVA)
30. RO Ljajkovići 1 (20kVA)
31. RO Ljajkovići 2 (20kVA)
32. TS Škola Golubovci (20kVA)
33. OJR Brdo Gorica (20kVA)
34. TS Donja Gorica 1 (30kVA)
35. TS Donja Gorica 2 (30kVA)
CHRONOSENSE uređaji koji vrše autonomno obaranje snage ugrađeni su na sljedećim lokacijama:
1. Parking kod pumpe DAK Petrola na Zabjelu (chronosens 250/150W)
2. Parking ul.Jerevanske (chronosens 250/150W)
3. ul. Vuka Karadžića (chronosens 250/150W)
4. ul. Omladinskih brigada (chronosens 250/150W)
5. Obala Ribnice (chronosens 250/150W)
6. ul. Novaka Miloševa (chronosens 250/150W)
7. ul. Janka Đonovića (chronosens 150/100W)
8. ul. Spasoja Raspopovića (chronosens 150/100W)
9. ul. Andrije Paltešića (chronosens 150/100W)
10. ul. Zmaj Jovina (chronosens 150/100W)
11. Trg Božane Vučinić (chronosens 150/100W)
12. ul.Petra Lubarde (chronosens 150/100W)
13. ul Lamela (chronosens 150/100W)
14. ul.Miloša Obilića (chronosens 150/100W)
15. ul Aerodromska (chronosens 150/100W)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
21
51
78
5
5
5
20
7
10
13
5
8
4
7
10
Lokacije na kojima su ugrađene elektronske prigušnice za uštedu električne energije:
kom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ul.Nikca od Rovina
Ul.Lička
Toplana "Čelebić"
Ul.AerodromskaSt.Aerodrom
Put za Vraniće
Parking kod
Studenskog doma
Stari A. Lamele
Put za Dinošu
6
14
12
15
27
5
21
73
11
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
9. Ul.Boška Buhe
10. Ul.Iveze Vukova i
Đulje Jovanova
11. Staza Studenski dom
12. Parking (Limun i
Pomorandža)
13. Skladišta i servisi
Cijevna
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
28
46
13
14
81
Takođe, u cilju racionalizacije i štednje električne energije donijeta Odluka da se u seoskim područjima
rasvjeta gasi u 23 časa u zimskom periodu i u 24 časa u ljetnjem periodu je u cjelosti sprovedena.
U 2009. godini na 434 mjernih mjesta ( 394 mjerna mjesta u 2008.g. i 40 novih mjernih mjesta u 2009.g. )
ostvarena je potrošnja električne energije 12.716.791 kW u ukupnoj vrijednosti od 1.779.966,18 € i
ostvarena ušteda kao u tabeli.
U 2010. godini ušteda u odnosu na 2009. godinu u objektima javne rasvjete i svjetlosne signalizacije
iznosila je 620.127,19 eura.
Potrošnja električne energije izražena u kWh za uporedni period ostala je na istom nivou i to po osnovu:
gašenja javne rasvjete u seoskom području u zimskom periodu u 23h a u ljetnjem u 24h. Ovom mjerom su
u potpunosti pokriveni troškovi električne energije u iznosu od 127.531,43 eura, odnosno umanjena
potrošnja električne energije za 772167 kWh koliko je i utrošeno na 34 nova mjerna mjesta u 2010.
godini.
Takođe, u 2010 godini, bitno je istaći da smo ugradnjom 500 elektronskih prigušnica omogućili uštedu u
potrošnji 40 %, ugradnjom novih uređaja za štednju potrošnja je umanjena 50 %, izvršena je i ugradnja
astronomskih uklopnih časovnika, zamjena živinih sijalica natrujomovim manje snage, a ušteda je
postignuta i preraspodjelom potrošnje po fazama (nesimetrično opterećenje po fazama u ranijem periodu
prouzrokovalo je gubitke na mreži, a samim tim i povećanje troškova električne energije).
Dodatne uštede u tekućoj 2011. godini očekujemo u iznosu znatno većem od 1.000.000,00 eura
kumulativno u odnosu na uporednu 2009. godinu po osnovu našeg zahtjeva za korekciju cijena električne
energije za javnu rasvjetu broj 685 koji smo dostavili Elektroprivredi Crne Gore A.D. Nikšić 06.03.2009.
godine. Tako je 24.10.2010. godine dozvoljena promjena kategorije potrošnje na 40 mjernih mjesta iz
kategorije „distributivni potrošač 0.4 kV javna rasvjeta“ u kategoriju „distributivni potrošač 10 kV“.
Uputili smo zahtjeve u kojima tražimo promjenu kategorije potrošnje i za dodatno 21 mjerno mjesto, kao i
za pravičan obračun za 154 mjerna mjesta na kojima se gubici na mreži obračunavaju u dva navrata.
Smatramo da je u cilju još efikasnije uštede trebalo prihvatiti iznose iz našeg programa rada za 2011 god.
koje smo predložili za investiciono održavanje, nabavku uređaja za uštedu električne energije, kao i
nabavku osnovnih sredstava.
Godina
Br.mjernih mjesta
Potrošnja u
kWh
Potrošnja
u€
2009.
434
12.716.791
1.779.966
2010.
464
40-nova mjerna
mjesta
12.702.931
1.584.563
772.167
127.531
2010.
12
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
VII PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
Preduzeće je u 2010.godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat od 12.581 eura. Prihodi su iznosili
3.388.748 eura a rashodi 3.376.137 eura.
Bilans uspjeha za 2010 godinu
R.br.
1
A
I
II
III
Elementi
2
UKUPNI PRIHODI
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Prihodi iz ranijih godina
B
I
‚1.1
UKUPNI RASHODI
Poslovni rashodi
Rashodi direktnog materijala i robe
Nabavna vrijednost prodate robe
Troškovi materijala za izradu
Drugi poslovni rashodi
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i dr.ličnih primanja
Bruto zarade
Topli obrok i prevoz
Regres i dr.lična primanja
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Nematerijalni troškovi
Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Ostali finansijski rashodi
Neposlovni i vanredni rashodi
Gubici od prodaje i rashodi
Rashodi iz ranijih godina
Manjkovi i rashodi osn.sred.
BRUTO REZULTAT POSLOVANJA
Broj radnika
‚1.2
1
2
3
4
5
II
1
2
III
1
2
3
Ostvareno
01.0131.12.2009.
3
3.990.343
3.990.285
58
Plan 01.0131.12.2010.
4
5.830.000
5.830.000
3.972.137
3.972.137
458.110
5.830.000
5.830.000
2.098.000
3.376.167
3.376.167
400.198
85
85
87
58
58
19
458.110
3.514.027
1.810.553
809.499
740.833
36.596
32.070
181.122
119.618
593.235
2.098.000
3.732.000
2.188.000
723.000
660.000
40.500
22.500
510.000
45.000
266.000
-
400.198
2.975.969
1.386.789
835.853
773.437
38.736
23.680
55.222
124.605
573.500
87
85
77
103
104
106
74
30
104
97
19
80
63
116
117
96
105
11
277
216
69
103
106
Ostvareno 01.01- Index Index
31.12.2010.
5/3 5/4
5
6
7
3.388.748
85
58
3.388.730
85
58
18
-
18.206
70
12.581
68
72
Struktura prihoda je sljedeća:
- programske aktivnosti – javna funkcija
- javna rasvjeta
- prihodi od reklamnih panoa
- prihod od prodaje roba i usluga
- ostali prihodi – ZZZ i sl.
Ukupno (eura):
840.000
1.355.897
83.883
904.544
204.424
3.388.748
13
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
Struktura troškova je sljedeća:
1
2
3
4
5
6
7
-
Troskovi mat.izrade(svetiljke,stubovi, kabl..)
Troškovi javne rasvjete
Troškovi goriva i el.energije
Troškovi zarada i dr.lič. primanja
Bruto zarade
Porezi
Doprinosi
Topli obrok i prevoz
Regresi I ostala l.primanja
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Nematerijalni troškovi
Troškovi rez.djelova
Troškovi kancelarijskog materijala
PTT troškovi fiksni i mobilni
Troškovi održ.osn.sredstava
Troškovi osiguranja
Troškovi registracije vozila
Troškovi poreza
Troškovi platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Naknade štete po sporovima
Naknade javni radovi
Naknade za upravni odbor i dr.l.p.j.nagr.
Troskovi zakupa magacina
Ostali troškovi-ranijih godina
Troskovi oglasa,ug.odjelu,reklame
Ostali troškovi-voda,cistoca,nem.tr.idr.
UKUPNO (eura)
400.198
1.355.897
30.892
835.853
462.209
61.617
249.611
38.736
23.680
55.222
124.605
573.500
3.721
8.898
16.439
50.478
7.492
7.133
85.665
4.824
9.865
63.053
99.552
28.725
27.548
29.665
17.343
113.099
3.376.167
Troškovi materijala izrade su u odnosu na plan iznosili samo 19% zbog smanjenog obima investicija u
protekloj godini dok su u odnosu na 2009.godinu predstavljali 87% . Iz istog razloga su i smanjeni
troškovi angažovanja podizvođača-troškovi proizvodnih usluga - mada su ti troškovi manji i zbog toga što
je preduzeće samo obavljalo poslove na rekonstrukciji i izgradnji objekata javne rasvjete i svjetlosne
signalizacije, obzirom sa imamo Licencu za izvođenje radova i da smo se tehnički opremili sa možemo
kvalitetno da obavljamo navedene poslove.
Troškovi goriva i energije su manji i u odnosu na planirane i u odnosu na ostvarene zbog ostvarenih
ušteda u javnoj rasvjeti i manjih troškova goriva koji su bili planirani prilkom izvođenja radova na
investicijama.
14
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
Povećanje troškova zaposlenih, u odnosu na plan kao i na pokazatelje iz 2009.godine, je nastalo
izmjenama zakonskih propisa po kojoj pojedine kategorije primanja više nisu bile neoporezive.
Troškovi amortizacije su na nivou 2009.godine ( povećanje 4%) mada su u odnosu na plan veći jer je
obračun amortizacije primjenjen na novonabavljena sredstva krajem 2009.god. kao i tokom 2010.god.
(oprema za ispitanje kablova, vozilo...).
Nematerijalni troškovi su predstavljaju 97% od nivoa 2009.god. ali su veći za 116% u odnosu na plan a
povećanje se odnosi na evidentiranje troškova poreza, angažovanje radnika preko ZZZ CG, naknada
nematerijalne štete fizičkim licima prema pravosnažnim sudskim presudama i dr.
Preduzeće ni ove godine nije imalo kreditnih zaduženja.
VIII OCJENA STANJA I PREDLOG MJERA
U ovom periodu i pored svih do sada preduzetih mjera (izvedenih radova na rekonstrukciji i izgradnji
novih objekata javne rasvjete proteklih godina) ka boljem funkcionisanju ovog veoma važnog
komunalnog segmenta nijesu otklonjeni svi nedostaci na objektima javne rasvjete i svjetlosne
signalizacije.
Postojeće stanje željeznih stubova i starih svjetiljki, obzirom da je veliki broj istih korozirao, traži njihovu
hitnu sanaciju - farbanje ili zamjenu sa novim, a sve u skladu sa usvojenim Preporukama.
U pojedinim gradskim zonama napajanje rasvjete i dalje se vrši vazdušnom mrežom, te je potrebno izvršiti
kompletne rekonstrukcije takvih objekata javne rasvjete koristeći podzemno napajanje i pocinkovane
stubove.
Poseban naglasak u 2010. godini stavili smo na bolju tehničku opremljenost, kao i na poboljšanje
kvaliteta naših usluga u dijelu tekućeg i investicionog održavanja objekata javne rasvjete i svjetlosne
signalizacije.
U 2010. godini, shodno principima na kojim se temelje usvojene Preporuke za projektovanje, izgradnju i
održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na području Glavnog grada, akcenat u radu stavili smo
na realizaciji svih mjera u smislu racionalizacije potrošnje električne energije, kao i modernizaciji
postojećih mjernih mjesta na kojima se vrši obračun potrošnje električne energije za objekte javne rasvjete
i svjetlosne signalizacije.
S tim u vezi vršili smo zamjenu tehnološki prevaziđenih živinih sijalica sa natrijumovim izvorima
svjetlosti, ili sa svjetiljkama novije generacije koje u sebi imaju uređaj "chronosens" (autonomno obara
snagu), čime se postiže ušteda od oko 40%, a svjetlosni efekti svjetiljke su poboljšani, vijek trajanja
produžen a troškovi održavanja svedeni na minimum. Takođe, u pravcu štednje električne energije u 2009.
godini na 35 najopterećenijih lokacija ugrađeni su sistemi za uštedu M-BOX-ovi kojim se postiže ušteda
oko 35% i nabavljeno je 505 kom elektronskih prigušnica za obaranje snage 150/90W čija je ugradnja
planirana za 2010. godinu na mjestima gdje je to tehnički izvodljivo. U cilju dalje racionalizacije, u 2009.
godini donesena je Odluka da se u seoskim naseljima i sportskim objektima rasvjeta gasi u 23 časa u
zimskom periodu i u 24 časa u ljetnjem periodu, što će svakako značajno smanjiti troškove el. energije,
koja je na terenu sprovedena.
15
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
U okviru modernizacije svjetlosne signalizacije povezano je ukupno 35 semafora, pri tom je položeno 5
km koordinacionog kabla i na taj način je omogućeno upravljanje semaforima iz nadzornog centra.
Takođe, instalirane su i najsavremenije digitalne IP kamere za panoramsko praćenje saobraćaja (11
kamera) na najfrekventnijim raskrsnicama u centralnoj zoni grada kao i “inteligentne” kamere za brojanje
i klasifikaciju vozila (20 kamera). Nakon obezbjeđivanja mjesta za postavljanje bazne radio stanice na
soliteru kod Mašinske škole zaokružen je i stavljen u funkciju komunikacioni sistem za potrebe daljinskog
upravljanja kontrolerima svjetlosne signalizacije i video kamera.
U cilju modernizacije postojećih mjernih mjesta (436), koja su u veoma lošem stanju, u 2009. godini
započeli smo radove na njihovoj rekonstrukciji što podrazumijeva ugradnju dvotarifnog brojila sa
integrisanim uklopnim satom, kao i astronomskim uklopnim časovnikom za upravljanje javnom
rasvjetom. Veći dio je rekonstruisan u 2010. godini. Obzirom da je učešće u nižoj tarifi u 2009.godini,
bilo svega 5,47%, u 2010.godini ovim mjerama niža tarifa učestvuje sa 47,61%, što je takođe značajno
smanjilo troškove električne energije po ovom osnovu.
U 2010. godini započeli smo sa aktivnostima vezanim za promjenu kategorije potrošača iz kategorije
“Distributivni potrošač 0,4kV” Javna rasvjeta u kategoriju “Distributivni potrošač 10kV” za sva
obračunska mjerna mjesta (200) kod kojih se energija mjeri u napojnim TS 10/0,4kV. Po ovom osnovu
RAE je donijela konačnu Odluku, 10/1095-38 od 22.10.2010.godini kojom je 40 mjernih mjesta odobrena
promjena kategorija potrošnje. U 2011.godini očekujemo pozitivno rješenje za još 21 mjerno mjesto kao i
pozitivan odgovor na naš zahtjev za pravičan obračun električne energije za 156 mjernih mjesta.
Iz opredeljenja za savremenim planiranjem i održavanjem objekata javne rasvjete i svjetlosne signalizacije
proističe i predlog za obezbjeđivanje katastara i geodetskih podloga koje bi bile osnova za izradu baze
podataka za sve objekte javne rasvjete i svjetlosne signalizacije. U Preduzeću smo preduzeli neophodne
pripreme potrebne za izradu baze podataka a u 2010. godini planirano je njeno formiranje na osnovu
podataka koje ćemo dobiti snimanjem stanja na terenu (opis priključka i opreme mjernog mjesta, broj
izlaza sa pojedinačnim opterećenjem po fazama, broj i tip stubova i svjetiljki posebno za svaki izlaz, tip i
presjek kabla i njihove mikro lokacije).
Nabavkom savremene opreme za ispitivanje kablova, stvarila se mogućnost brzog i efikasnog lociranja
kvarova na podzemnim kablovima za javnu rasvjetu kao i na drugim objektima. Ovaj komplet uređaja
omogućava lociranje podzemnih instalacija koje su neophodne za izradu katastra, a sve slične usluge do
sada smo plaćali trećim licima. Formiranje katastra je u planu za 2010. godine.
U cilju uštede u potrošnji električne energije u 2010. godini nastavićemo sa trendom nabavke uređaja za
štednju električne energije raznih renomiranih proizvođača kao što su: Schneider Electric, Tyco Electric, i
sl., kao i nabavke samostojećih ormana sa kojim bi se izmjestila oprema za upravljanje javnom rasvjetom
iz postojećih polja javne rasvjete koja su smještena u dotrajalim distributivnim trafostanicama. Takođe
planirano je da se u narednom periodu uradi studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti o zakupu
sistema za energetsku uštedu za svjetlosne izvore na mjernim mjestima koja nemaju neki od sistema za
uštedu. To podrazumjeva zakup opreme na određeni vremenski period od 10-15 godina. Plaćanje po
osnovu amortizacije zakupljene opreme vršiće se iz sredstava uštede koja će se postići ovim putem, a dio
uštede će predstavljati efekat na nivou Glavnog grada značajnim smanjenjem faktura za utrošenu
električnu energiju. Na ovaj korak smo prinuđeni iz razloga što u ovoj, a vjerovatno i u slijedećoj nećemo
biti u mogućnosti da sami finansiramo slične projekte. S tim u vezi već smo pregovarali sa firmom
Lyte&Lyte koji će kroz pilot projekat prezentirati ovaj model finansiranja sa konkretnim predlogom
ugovora.
16
Javno preduzeće,, Komunalne usluge “
Izvještaj o poslovanju za 2010 godinu
U narednom periodu neophodno je blagovremeno izvršiti nabavku opreme koju smo po prioritetima naveli
u Programu rada za 2011. godinu, a takođe poseban naglasak stavljamo na kvalitet ugrađene opreme kako
bi što više smanjili troškove održavanja.
Takođe, jedna od aktvnosti i planova u predstojećem periodu kojoj treba posvjetiti posebnu pažnju, je
ispitivanje mogućnosti realizacije uštede u potrošnji električne energije ugradnjom LED svjetiljki i
svjetiljki na solarnu energiju, i to putem pilot projekata. Procijenjena ušteda po osnovu ugradnje LED
svjetiljki bila bi 83%.
Predlažemo da u 2011.godini kada utvrdimo tehničke parametre ovih svjetiljki, pristupimo izmjeni
projektne dokumentacije na svim objektima javne rasvjete koji će se graditi u budućem periodu (
zaobilaznice i dr.). Paralelno sa tim zbog nedostatka likvidnih sredstava treba tražiti poslovnog partnera
koji bi to finansirao u obostranom interesu.
DIREKTOR
Radoica Popović dipl.ecc.
17
Saglasno članu 48. stav 1. alineja 24. Statuta Glavnog grada ("Sl. list RCG-opštinski
propisi", br. 28/06 i „Sl. list CG-opštinski propisi“ 39/10), Skupština Glavnog grada Podgorica, na sjednici održanoj dana 21. jula 2011. godine, razmatrala je Izvještaj o
radu JP "Komunalne usluge"- Podgorica i na osnovu člana 127. Poslovnika Skupštine
Glavnog grada ("Sl. list CG-opštinski propisi", br. 15/11), donijela sljedeće
OCJENE I ZAKLJUČKE
OCJENE
Javno preduzeće "Komunalne usluge" - Podgorica je u toku 2010. godine realizovalo
poslove održavanja javne rasvjete i semaforske signalizacije planirane Programom rada.
Principi kojima se rukovodilo ovo Preduzeće prilikom realizacije povjerenih poslova od
javnog interesa su: primjena savremenih tehničkih rješenja za smanjenje potrošnje
električne energije, povećanje sigurnosti građana primjenom efikasnih zaštita od kvarova
na instalacijama i kvalitetno i efikasno upravljanje objektima javne rasvjete i semaforske
signalizacije primjenom sistema daljinskog nadzora.
U toku naznačenog perioda, Preduzeće je preduzelo niz aktivnosti na primjeni
savremenih tehničkih rješenja za uštedu električne energije i modernizaciju javne
rasvjete i semaforske signalizacije.
U cilju modernizacije sistema semaforske signalizacije proširen je nadzorni centar za
daljinsko upravljanje i monitoring sistema svjetlosne signalizacije, kako bi se na lakši
način upravljalo svjetlosnom signalizacijom i brže locirali kvarovi. Takođe, uspostavljen
je sistem video nadzora na najfrekventnijim raskrsnicama u centralnoj zoni grada uz
korišćenje dvije vrste kamera.
U skladu sa preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje objekata javne
rasvjete i semaforske signalizacije, preduzeto je niz aktivnosti za ugradnju različitih
sistema koji će omogućiti racionalizaciju potrošnje električne energije na svim mjernim
mjestima.
U toku izvještajnog perioda, za tekuće održavanje javne rasvjete utrošeno je
894.474,00€, za tekuće održavanje svjetlosne signalizacije iznos od 107.763,00€ i za
investiciono održavanje javne rasvjete iznos od 153.450,00€.
U toku 2010. godine, Upravni odbor Preduzeća je održao osam sjednica, na kojima su
donešene odluke i drugi akti koji su od značaja za rad ovog Preduzeća, u skladu sa
zakonom, statutom i drugim propisima.
Organizaciona i kadrovska struktura odgovara zahtjevima optimalnog korišćenja
kapaciteta Preduzeća, kako sa stanovišta racionalizacije, tako i sa stanovišta podizanja
nivoa ostvarivanja javne funkcije, koja je povjerena ovom Preduzeću.
Javno preduzeće „Komunalne usluge“ – Podgorica raspolaže sa materijalno-tehničkom
osnovom koja obezbjeđuje brzo i kvalitetno obavljanje poslova održavanja javne rasvjete
i semaforske signalizacije.
U toku 2010. godine, Preduzeće je uspješno sarađivalo sa organima uprave i javnim
službama čiji je osnivač Glavni grad, u cilju realizacije Programa rada. Takođe,
uspješna saradnja je ostvarena i sa državnim organima.
U periodu od 01.01. – 31.12.2010. godine, Preduzeće je ostvarilo prihod u iznosu od
3.388.748,00€ i rashode u iznosu od 3.376.167,00€, i pozitivan finansijski rezultat u
iznosu od 12.581,00€.
Ostvareni prihodi su dovoljni da se isfinansiraju programske aktivnosti i podmire
obaveze koje proističe iz poslovanja Preduzeća kao i dio troškova koji se nijesu mogli
predvidjeti Programom rada Preduzeća (isplata naknade štete fizičkim licima prema
pravosnažnim sudskim presudama).
Polazeći od datih ocjena, utvrđuje se sljedeći prijedlog Z A K LJ U Č A K A
1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju JP "Komunalne usluge" - Podgorica za 2010. godinu.
2. Potrebno je preduzeti mjere da se u 2011. godini formira katastar podzemnih
instalacija za javnu rasvjetu.
3. Potrebno je sačiniti operativni program mjera štednje i racionalizaciju iz oblasti
poslovanja Preduzeća.
Za realizaciju navedenih zaključaka zadužuje se JP "Komunalne usluge" - Podgorica.
Broj: 01- 030/11-760
Podgorica, 21. 07. 2011. godine
SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Slobodan Stojanović
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
518 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content