close

Enter

Log in using OpenID

363-02/10-01/1 Ur. broj: 2167/04-02/10-1 Sv.

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SV. LOVREČ
Općinsko vijeće
Klasa: 363-02/10-01/1
Ur. broj: 2167/04-02/10-1
Sv. Lovreč, 04.06.2010.
Temeljem članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 78/09) i članaka 32. Statuta
Općine Sv. Lovreč („Službene novine“ Istarske županije 7/09), općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 04.06.2010. godine donosi:
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
OPĆINE SVETI LOVREČ
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade u Općini Sveti
Lovreč, a naročito:
- naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada
- područja zona u Općini
- koeficijent zona (Kz) za pojedine zone
- koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
- nekretnine važne za Općinu koje se djelomično ili u potpunosti oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade
- opći uvjeti i razlozi privremenog potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
plaćanja komunalne naknade
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili
djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade
- rokovi plaćanja komunalne naknade
Članak 2.
Na području Općine Sveti Lovreč komunalna naknada se plaća u svim naseljima, za
nekretnine iz članka 4. ove odluke, koji se nalaze unutar građevinskog područja tih
naselja, kao i za stambeni i poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na
kojem postoji javna rasvjeta i održavaju se javne površine, nerazvrstane ceste i koje su
opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom
energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture
Općine.
Članak 3.
Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje komunalnih djelatnosti
na području Općine i to:
- odvodnja atmosferskih voda
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje groblja
- javne rasvjete
Članak 4.
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:
- stambenog prostora
- poslovnog prostora
- garažnog prostora
- građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
- neizgrađenog građevinskog zemljišta
Stanom se smatra skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim
sporednim prostorijama koje čine jednu zasebnu građevinsku cjelinu i imaju poseban
ulaz.
Poslovnom prostorijom smatraju se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj
zgradi, namijenjenih obavljanju poslovne djelatnosti koje, u pravilu, čine građevinsku
cjelinu i imaju zaseban glavni ulaz.
Garaža je prostor za smještaj vozila.
Građevinskim zemljištem smatra se zemljište unutar granice građevinskog područja
naselja, a na kojem se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine za
stambene, poslovne, sportske ili druge namjene.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište iz stavka 5. ovog članka
na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena
građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim
građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje
građevine.
Članak 5.
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:
-
lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi
vrsti nekretnine iz članka 5. stavak 1. ove Odluke
Komunalna naknada obračunava se po m² površine i to za stambeni, poslovni i
garažni prostor po jedinici korisne površine koja se određuje na način propisan
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97),
a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine.
Komunalna naknada za stambeni, odnosno poslovni prostor koji je u cijelosti dovršen
i priveden namjeni, ali se ne koristi, se obračunava, odnosno razrezuje.
Za stambeni prostor, koji je u fazi izgradnje ili derutnom stanju koji nije podesan za
stanovanje i da se ne koristi za namjenu stanovanja, kao i za poslovni prostor koji je u
derutnom stanju i nije podesan za poslovnu namjenu, komunalna naknada se ne
obračunava, odnosno razrezuje.
I u jednom i u drugom slučaju Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Lovreč treba
izvršiti uviđaj , utvrditi činjenično stanje i zapisnički ga konstatirati , uz potpis svih
zainteresiranih strana, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 6.
Opremljenost građevinskog zemljišta komunalnom infrastrukturom u naselju utvrđuje
se prema mjerilima:
- načinu odvodnje atmosferskih voda
- načinu održavanja čistoće javnih površina
- načinu održavanja javnih površina
- uređenosti parkova i javnih zelenih površina
- načinu održavanja nerazvrstanih cesta
- načinu održavanja groblja
- načinu održavanja javne rasvjete
- obimu obavljanja dezinsekcije i deratizacije
Temeljem navedenih mjerila utvrđuju se zone na području Općine Sv. Lovreč kako
slijedi:
I ZONA
Naselje: Sv. Lovreč
II ZONA
Naselja: Selina, Krunčići, Heraki, Medaki, Stranići, Rajki, Knapići, Kršuli,
Čehići, Kapovići, Frnjolići, Jurcani, Ivići, Lakovići, Radići, Orbani, Jakići D., Perini,
Zgrabljići, Pajari, Medvidići i Vošteni.
Članak 7.
Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se
umnoškom vrijednosti obračunske jedinice-boda (B), određene u kunama po m²,
koeficijenta zone (Kz) i koeficijenta namjene (Kn).
Iznos komunalne naknade izračunava se prema formuli:
komun. naknada kn/m² = vrijednost boda (B) X koef. zone (Kz) X koef. namjene
(Kn).
Vrijednost boda (B) određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu.
Koeficijent zone (Kz) utvrđuje se prema opremljenosti područja zone objektima
komunalne infrastrukture, i iznosi:
I ZONA 1.00
II ZONA 0.80
Koeficijenti namjene (Kn) utvrđuju se prema vrsti nekretnine i iznose:
RED. BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NAMJENA
stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije
garažni prostor
neizgrađeno građevinsko zemljište koje nije u sklopu obiteljskog
gospodarstva
proizvodna djelatnost
ostale djelatnosti
telefonske centrale
niskonaponske trafostanice
objekti za mobilnu telefoniju (antene)
objekti za pročišćavanje otpadnih voda
kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje
kuće za odmor, apartmani i sobe za iznajmljivanje koje su u sklopu
obiteljskog gospodarstva
KOEF.
1.00
1.00
0.05
3,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
1,00
Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti utvrđuje se
koeficijent namjene u iznosu od 10% pripadajućeg koeficijenta namjene koji je
određen za poslovni prostor u točkama 4., 5., 6., 7., 8., 9., stavka 4. ovog članka.
Članak 8.
Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine:
1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog, osnovnog,
srednjoškolskog i visokog obrazovanja, te muzeja i arhiva kojima je osnivač
RH.
2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države
ili županije
3. koje se upotrebljavanju za djelatnost vatrogasnih službi,
4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne
djelatnosti,
5. za građevinska zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i
masovne grobnice
6. u vlasništvu trgovačkih društava ili ustanova koje su u potpunosti ili više od
50% u vlasništvu Općine, a čije se održavanje financira iz proračuna Općine
Sv. Lovreč, pod uvjetom da te nekretnine njihovi korisnici ne daju u najam,
podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje
7. koje koriste upravna tijela i službe Općine
Članak 9.
Privremeno se oslobađaju plaćanja komunalne naknade:
a.
obveznik koji je rješenjem Centra za socijalnu skrb korisnik:
- pomoći za uzdržavanje
- doplatka za pomoć i njegu u kući
- osobne invalidnine
- skrbi izvan vlastite obitelji
b. obveznik koji ostvaruje pomoć Općine Sv. Lovreč za podmirenje troškova
stanovanja
Sredstva u slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne
naknade namiruju se iz Općinskog proračuna.
Jedinstveni upravni odjel Općine donosi rješenje o privremenom, djelomičnom ili
potpunom oslobađanju od komunalne naknade, na zahtjev obveznika.
Članak 10.
Komunalna naknada obračunava se mjesečno, a plaća se tromjesečno sa dospijećem
posljednjeg dana drugog mjeseca u tom tromjesečju.
Članak 11.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel u rokovima i po
postupku propisanom zakonom.
Članak 12.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi može se u roku od 15 dana izjaviti žalba
upravnom tijelu Istarske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva
putem Jedinstvenog upravnog odjela na način propisan za predaju podnesaka.
Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava Jedinstveni upravni odjel sukladno
postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati prema Općem poreznom
zakonu.
Članak 13.
Obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj
naknadi ako ne obavljaju djelatnost više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.
Izmjena rješenja iz stavka 1. ovog članka može se zatražiti nakon ispunjenja
navedenog uvjeta, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka kalendarske godine
za koju se traži izmjena rješenja.
Izmijenjenim rješenjem utvrditi će se obveza za period korištenja i visina naknade
prema kriterijima iz ove odluke.
Članak 14.
Nasljednik nekretnine dužan je podmiriti dospjeli, a nepodmireni iznos komunalne
naknade na nekretnini koju je naslijedio.
Članak 15.
Za dospjeli, a nepodmireni iznos komunalne naknade na nekretnini koja je otuđena
(kupoprodaja i slično) teretit će se dosadašnji vlasnik, ako ugovorom obveza nije
prenijeta na novog vlasnika.
Članak 16.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka
obveze ili promjene u osobi obveznika promjenu prijaviti Jedinstvenom upravnom
odjelu.
Članak 17.
Za prekršaj iz članka 16. ove Odluke izreći će se novčana kazna kako slijedi:
a) pravnoj osobi od 5.000,00 do 10.000,00 Kn
b) fizičkoj osobi – obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u
iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 Kn
c) odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 Kn
d) fizičkoj osobi u iznosu od 1000,00 Kn
Prekršajni postupak pokreće Jedinstveni upravni odjel.
Članak 18.
Općinsko vijeće
donosi za četverogodišnje kalendarsko razdoblje Program
održavanje komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Programom iz stavka 1. ovog članka obvezno se utvrđuje:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za
nabavku opreme
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima
Članak 19.
Općinsko vijeće će po potrebi donositi pravilnike, naputke i druge akte vezane za
primjenu i tumačenje ove Odluke.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi Općine
Sv. Lovreč (Sl. glasnik Grada Poreča 14/01)
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Sv. Lovreč"
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SVETI LOVREČ
Drago Starić
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content