close

Enter

Log in using OpenID

5ο Συνέδριο και Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

embedDownload
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ & ΤΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
• Χρήση και εκµετάλλευση φθηνών και καινοτόµων τεχνολογιών για µείωση κόστους στην αποθήκη
• Παραγωγικότερη χρήση υφιστάµενης τεχνολογίας από το προσωπικό
• Τεχνολογική αναβάθµιση υφιστάµενου εξοπλισµού και υποδοµών
• Αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών ταχείας απόσβεσης και αποτελεσµάτων
ΘΕΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ & ΕΚητη
δήλωση συµµετοχής
(απαραίτ
2011)
µέχρι τη ∆ευτέρα, 26 Σεπτεµβρίου
summit2011
stics
.com.cy/logi
Online registration: www.imh
Εκθέτες:
Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011 | Ξενοδοχείο Hilton | Λευκωσία
Χορηγοί Επικοινωνίας
Στηρίζει
Υπό την Αιγίδα
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Οργανωτές
Εισαγωγή - Το Συνέδριο και Έκθεση
Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics είναι από τους σηµαντικότερους µιας οικονοµίας και από τους πιο δυναµικά
αναπτυσσόµενους. Η τεχνολογία, η ταχύτητα των εξελίξεων και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που
έχει ο κλάδος µε το εξωτερικό, αλλά και η ανάγκη για περαιτέρω οργάνωση τέτοιων διαδικασιών από τις επιχειρήσεις για περισσότερη
εξοικονόµηση και σωστή διαχείριση πόρων, ωθούν τους ρυθµούς ανάπτυξής του. Είναι γεγονός ότι η οικονοµική ύφεση έχει επηρεάσει
τον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, λόγω µείωσης της κατανάλωσης και συρρίκνωσης του εισαγωγικού και εξαγωγικού
εµπορίου, ωστόσο αυτός δεν σταµατά να εξελίσσεται και να προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα. Όσο υπάρχει εµπόριο θα υπάρχουν
και οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Και θα εξελίσσονται!
Το 5ο Συνέδριο και Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics συγκεντρώνει όλες τις φθηνές και καινοτόµες µεθοδολογίες, λύσεις
και εξοπλισµό αποθήκευσης, µεταφοράς και διανοµής προς τις κυπριακές επιχειρήσεις µε απώτερο στόχο την ενίσχυση τους σε
περιόδους οικονοµικής στενότητας. Οι συµµετέχοντες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για το πώς µπορούν
να εκµεταλλευτούν στο 100% τις λύσεις αυτές ώστε να:
• Mειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη
• Aυξήσουν την παραγωγικότητα, τα κέρδη και τις πωλήσεις τους
• Ενηµερωθούν για όλα τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες γρήγορης απόσβεσης και αποτελεσµάτων
Στόχος Συνεδρίου και Έκθεσης
Το 5ο Συνέδριο και Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics στοχεύει συγκεκριµένα να:
• ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ τα τελευταία νέα και εξελίξεις του τοµέα στην Κύπρο και το εξωτερικό
• ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών για τις φθηνές, καινοτόµες µεθοδολογίες, λύσεις και εξοπλισµό
µεταφοράς, αποθήκευσης και διανοµής
• ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ τις λύσεις για εκµετάλλευση στο 100% των υφιστάµενων υποδοµών και του τεχνολογικού εξοπλισµού αποθήκευσης
και διανοµής για αύξηση παραγωγικότητας
• ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ τις επιχειρήσεις για τα ‘πράσινα’ και βιώσιµα logistics
• ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ τις καινοτόµες ιδέες για υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και για ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών
• ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ τις προϋποθέσεις συνεργασιών µεταξύ των επιχειρήσεων
Απευθύνεται
Το συνέδριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών, σε επιχειρηµατίες, όπως: γενικούς διευθυντές,
διευθυντές εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics, διευθυντές ανθρώπινου δυναµικού, operations directors / managers, οικονοµικούς
διευθυντές, διευθυντές πωλήσεων και marketing, εµπορικούς διευθυντές, διευθυντές παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, project
managers.
Πληροφορίες Συνεδρίου & Έκθεσης
Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011, Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην ελληνική γλώσσα
Ζωντανή Έρευνα - Live Voting
Θα διεξαχθεί ζωντανή έρευνα µε καίρια ερωτήµατα που αφορούν τον τοµέα εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics και τα οποία θα
προκύπτουν κατά την διάρκεια του summit.
Οργανωτές
ΙΜΗ
Η ΙΜΗ είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός µεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες
της περιλαµβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµερίδων, και εµπορικών εκθέσεων, ειδικευµένα business media καθώς και
συµβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει πάνω από 40 συνέδρια σε όλους τους τοµείς
της κυπριακής αγοράς, 8 εµπορικές εκθέσεις και δεκάδες άλλα εκπαιδευτικά σεµινάρια και ηµερίδες. Η εταιρεία εκδίδει το πρώτο
business περιοδικό στην Κύπρο, το IN Business, το οποίο διαβάζεται από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, µάνατζερ και επιχειρηµατίες.
Λειτουργεί επίσης το IN Business Portal και το ηλεκτρονικό newsletter inbusinessnews.com. Εκδίδει το αγγλόφωνο µηνιαίο business
περιοδικό της Κύπρου, το περιοδικό Gold και το εβδοµαδιαίο ένθετο στη Σηµερινή Business Weekly.
www.imh.com.cy
Planning Cyprus ltd
Η Planning Cyprus Ltd, θυγατρική εταιρεία της συµβουλευτικής Planning AE, παρέχει υψηλού επιπέδου συµβουλευτικές υπηρεσίες
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα σε θέµατα επιχειρησιακής οργάνωσης και διοίκησης. Έχει καθιερώσει το θεσµό των Παγκύπριων
Συνεδρίων Logistics από το 2004 διοργανώνοντας το 1ο Παγκύπριο Συνέδριο Logistics µε σκοπό την ευαισθητοποίηση της κυπριακής
αγοράς, των επιχειρήσεων, οργανισµών και στελεχών αναφορικά µε τα οφέλη της ορθολογικής οργάνωσης των logistics στις
επιχειρήσεις και τους οργανισµούς. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο Logistics, µε θέµα τη χωροταξική,
λειτουργική και µηχανογραφική οργάνωση των κέντρων αποθήκευσης και διανοµής, το 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Logistics, το οποίο
επικεντρώθηκε στην κινητήρια δύναµη της εφοδιαστικής αλυσίδας/ logistics , τον ανθρώπινο παράγοντα, και το 4ο Παγκύπριο Συνέδριο
Logistics, Surviving the Storm through cutting cost in Supply Chain and Logistics αναδεικνύοντας όλους τους προβληµατισµούς και
υποδεικνύοντας συγκεκριµένες προτάσεις και µεθοδολογίες υλοποίησης µέσω τεσσάρων ενοτήτων, στις κτιριακές υποδοµές και
αποθηκευτικά συστήµατα, πληροφοριακά συστήµατα και τεχνολογίες αιχµής, outsourcing (3PL) και συνέργειες και µεταφορές και
δίκτυο διανοµής. Φέτος, το Σεπτέµβριο 2011 εν µέσω της οικονοµικής κρίσης υλοποιούµε το 5ο Συνέδριο Supply Chain & Logistics
σε συνεργασία µε την ΙΜΗ, µε θέµα «Καινοτόµες Μεθοδολογίες, Συστήµατα & Εξοπλισµός για Μείωση Κόστους στην Αποθήκη και
τη ∆ιανοµή».
Πρόγραµµα Συνεδρίου
08:30–09:00 Εγγραφές
09:00–09:20 Εισαγωγή από τον Προεδρεύοντα
Σύµµαχοι για µόνιµη µείωση κόστους. Οι φθηνές και καινοτόµες τεχνολογίες γρήγορης απόσβεσης. Παραδείγµατα και benchmark
στοιχεία από πολυεθνικά και κυπριακά αποθηκευτικά και διανεµητικά κέντρα.
Αθανάσιος Κ. Μαύρος, Πρόεδρος ∆.Σ., Planning Cyprus Ltd, Κύπρος – Ελλάδα
09:20-10:25
ENOTHTA 1: Τάσεις και προοπτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα και logistics
Πώς διαµορφώνεται το σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics; Ποιες οι νέες
τάσεις και εξελίξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό; Ποιες οι µελλοντικές προοπτικές; Ποια η έκταση της εφοδιαστικής
αλυσίδας και logistics; Ποιες οι ευκαιρίες και οι προοπτικές των στελεχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics;
Προσφέρεται η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics για αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε καιρούς οικονοµικής
κρίσης και πώς αυτό επιτυγχάνεται;
Σταµάτης Ανδριανόπουλος, Executive Consultant, Planning, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΜΠ, Ελλάδα
European trends in the logistics and supply chain*
What are the market trends of the sector in Europe? What are the current trends of the sector in Cyprus? How the sector will evolve in
the years to follow?
Carl Mackinder, Founder and Managing Director, Locii Solutions Ltd, Κύπρος
Η σηµαντικότητα του logistics στο ρόλο του εισαγωγέα διανοµέα (ειδικά στα καταναλωτικά αγαθά)
Η παρουσίαση αναλύει πως άλλαξε διαχρονικά ο ρόλος του εισαγωγέα / διανοµέα µέσω της αλλαγής του λιανεµπορίου και των συνηθειών
των καταναλωτών και θα επιχειρήσει να αναλύσει τους λόγους που τους έφεραν στην δυσµενή θέση που βρίσκονται σήµερα. Θα δώσει
επίσης µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες λύσεις.
Μάριος Λουκαΐδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Cyprus Trading Corporation, Κύπρος
Keynote Presentation
How to generate a substantial competitive advantage in the supply chain and logistics*
• The right supply chain strategy and design (network study & inventory simulation)
• The right systems and technology (i.e. service parts management)
• Operational & lean excellence (build a visual workspace)
Jürgen Troles, Global Supply Chain Solutions Manager, Caterpillar Logistics Services Ltd, Germany
Jürgen Troles has spent over 25 years in the aftermarket sector. He joined Caterpillar Logistics in 2005 and today he is jointly responsible for the third
party logistics business development in Europe, Africa & Middle East. Prior to his current position, Jürgen was a Project Manager for XPart (a division
of Caterpillar Logistics), the former MG Rover Parts business. Before he joined Caterpillar Logistics he held various positions in the After Sales
Department of MG Rover. In his latest role as After Sales Director, Jürgen was responsible for the Supply Chain-, Warranty-, Customer Relation- and
Technical Department in Germany.
10:25-10:55
ENOTHTA 2: Σύγχρονες και εφαρµοσµένες τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics
Η τεχνολογία αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για τη σύγχρονη επιχείρηση καθότι επιτρέπει την αδιάλειπτη και ορθή
µεταφορά πληροφοριών µέσα και έξω από τον οργανισµό καλύπτοντας επιχειρησιακές ανάγκες µε ασφάλεια και
αξιοπιστία. Ποιά τα οφέλη για µια επιχείρηση και έναν οργανισµό που αξιοποιεί σωστά συστήµατα όπως: Warehouse
Management Systems (WMS), ERP, Transportation Management Systems (TMS), Fleet Management Systems (FMS),
κλπ; Πώς τα συστήµατα βοηθούν στη µειώση του λειτουργικού κόστους;
Ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών στο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας:
Το παράδειγµα εταιρείας διανοµής φαρµάκων
∆εδοµένου ότι σήµερα ο τοµέας της υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics) συνεπάγεται ένα σηµαντικό κόστος, οι περισσότερες επιχειρήσεις
εστιάζουν σε αυτόν και τον θεωρούν πρόκληση σε καθηµερινή βάση. Σηµερινές λύσεις εκτός από την λειτουργικότητα, την
προσαρµοστικότητα και την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών (όπως Pick to Light, Voice Logistics, Affordable Automation κλπ) πρέπει
να είναι σε θέση να χρησιµεύσουν ως πλατφόρµες για την προστασία της επένδυσης και να παρέχουν τα µέγιστα οφέλη στο πλαίσιο της
καθηµερινής λειτουργίας. Η παρουσίαση θα δείξει πώς αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην καινοτοµία των logistics. Επίσης, θα
παρουσιαστεί η περίπτωση της SYFAN, ενός διανοµέα φαρµάκων χωρίς ιατρική συνταγή στην Ελλάδα που χρησιµοποιεί διάφορες
τεχνολογίες σε συνδυασµό µε την αυτοµατοποίηση για να διασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για βελτίωση της λειτουργικότητας
και εξοικονόµησης πόρων.
∆ρ. Φαίδων ∆ασκόπουλος, PhD, Business Development Manager, MANTIS International, Ελλάδα
Η εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics
Πρακτικές συµβουλές για την εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics µε σκοπό την αύξηση του
επιπέδου πληροφόρησης και της παραγωγικότητας. Απώτερος σκοπός ο έλεγχος και η σηµαντική µείωση του κόστους των Logistics
Ιωάννης ∆εµερτζής, Logistics Manager, COCA COLA 3E, Ελλάδα
10:55-11:10
Ερωτήσεις και Συζήτηση
11:10-11:20
Live Voting
11:20-12:00
Networking Coffee Break (στον εκθεσιακό χώρο)
12:00-12:45
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οι υπηρεσίες 3rd Party Logistics στο σύγχρονο "επιχειρείν"
Το αυξανόµενο κόστος της γης, των λειτουργικών εξόδων, του ανθρώπινου δυναµικού κλπ, προβληµατίζουν ολοένα και
περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµούς που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την µεταφορά, αποθήκευση και
διανοµή των προϊόντων τους. Υπάρχουν οικονοµικές και συµφέρουσες λύσεις για τις επιχειρήσεις χωρίς να γίνεται
έκπτωση στην ποιότητα του προϊόντος και της εξυπηρέτησης των πελατών τους; Είναι αναγκαία η ιδιόκτητη αποθήκη
και στόλος διανοµής; Πώς µπορούν να µειωθούν δραµατικά τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, ασφαλείας κλπ; Η
απάντηση βρίσκεται στις υπηρεσίες 3rd Party Logistics (3PL) και στα οφέλη που επιφέρουν στο σύγχρονο "επιχειρείν"!
Η σωστή αντίληψη, πρακτική προσέγγιση και οφέλη µέσα από τη δυναµική logistics
Ο ανταγωνισµός σήµερα είναι εφοδιαστική αλυσίδα έναντι άλλης εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι προϊόν έναντι προϊόντος. Το σωστό
προϊόν στο σωστό χώρο, τόπο, τιµή απορρέει µέσα από την δυναµική logistics. Μια αδύναµη εφοδιαστική αλυσίδα µπορεί να βλάψει
ανεπανόρθωτα το κάθε προϊόν και την επιχείρηση. Aντίθετα, η πλατφόρµα και εξειδίκευση που στηρίζεται σε 6 πυλώνες (key driverslogistics) αποτελούν αναγκαίο στοιχείο για επιτυχία (achieving strategic fit) και την επίτευξη των στόχων µας.
Πέτρος Βασιλόπουλος, PhD Logistics-Supply Chain Management, CEO, GAP Vassilopoulos Group of Companies, Κύπρος
Οι υπηρεσίες 3PL ασπίδα προστασίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς σε καιρούς οικονοµικών
δυσκολιών
Οι υπηρεσίες 3PL αναπτύσσονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Συµβαίνει αυτό και σε καιρούς δύσκολους όπου οι οικονοµίες πιέζονται;
Μπορούν οι 3PL υπηρεσίες να συνδράµουν στις επιχειρήσεις και οργανισµούς στην αντιµετώπιση της κρίσης;
Χρίστος Χριστούδιας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Christoudias Logistics Ltd, Κύπρος
Η κυπριακή ταχυδροµική αγορά και η επερχόµενη απελευθέρωση της
Σύντοµα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη αρχίζει η απελευθέρωση των ταχυδροµείων, δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν
οι ταχυδροµικές υπηρεσίες από ιδιώτες. Πώς οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν την κυπριακή αγορά; Τί ευκαιρίες δίνονται;
Άλκης Μάτσης, CEO, ACS Courier, Κύπρος
12:45:13:15
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Κέντρα αποθήκευσης και εξοπλισµός
Στο σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι αναγκαίο ένα σύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο να είναι κατάλληλα
εξοπλισµένο, ιδιαίτερα στα νευραλγικά σηµεία που αφορούν τη διακίνηση των εµπορευµάτων, ώστε να λειτουργεί σε
συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζόµενους και µε γρήγορους ρυθµούς, χωρίς καµία έκπτωση στην ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών logistics. Πώς να εξοπλίσετε κατάλληλα το αποθηκευτικό σας κέντρο για να µην αποτελεί την
«αχίλλειο πτέρνα» στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών σας; Ποιες καινοτόµες ιδέες µπορείτε να αξιοποιήσετε για να
αυξήσετε την παραγωγικότητα αυτού;
Προδιαγραφές και αξιολόγηση προσφορών για εξοπλισµό αποθήκης
Οι σωστές και ξεκάθαρες προδιαγραφές αλλά και η ορθή αξιολόγηση των προσφορών για τον εξοπλισµό µιας αποθήκης µε ράφια και
ανυψωτικά µηχανήµατα είναι βασική προϋπόθεση για να έχουµε µια τέλεια εργονοµική, λειτουργική αλλά και οικονοµική λύση. Ποιος
θέτει τις προδιαγραφές; Ποιες λεπτοµέρειες των προσφορών θα πρέπει να προσέχει ο πελάτης; Είναι µερικά από τα ερωτήµατα που θα
απαντήσει η παρουσίαση αυτή.
Ρίκκος Συµιλλίδης, ∆ιευθυντής Πωλήσεων Demetriades Handling, Κύπρος
Παρουσίαση case study
13:15-13:30
Ερωτήσεις και Συζήτηση
13:30-13:40
Live Voting
13:40-14:30
Networking Cocktail (στον εκθεσιακό χώρο)
Network.Network.Network!
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Μια µοναδική ευκαιρία για networking στον εκθεσιακό χώρο µε πιθανούς και υφιστάµενους συνεργάτες, πελάτες και ειδικούς στον
τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και logistics. Όλες οι αποτελεσµατικές λύσεις και ο απαραίτητος εξοπλισµός για να εξαλείψετε τα
λάθη που σας κοστίζουν επενδύοντας έξυπνα και φθηνά!
Χαιρετισµό θα απευθύνει ο Έντιµος Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύµιος Φλουρέντζου
14:30-15:15
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Green supply chain and logistics-Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα
Με τις αναδυόµενες απαιτήσεις για περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία, αλλά και τη διαχείριση κινδύνων,
η ενότητα αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές που όχι µόνο καθιστούν την εφοδιαστική αλυσίδα και logistics «πράσινα»
αλλά παράλληλα µειώνουν το κόστος, τους κινδύνους και αυξάνουν την απόδοση και βιωσιµότητα τους.
Το πράσινο Κέντρο αποθήκευσης και οι πράσινες διανοµές
Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί µε αυξηµένη περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία, αναβαθµίζουν τις αποθηκευτικές
εγκαταστάσεις και το στόλο οχηµάτων τους. Ποιες λοιπόν είναι οι έξυπνες λύσεις και πως µπορούν να µας βοηθήσουν;
Νίκος Γκότζιας, Επιστηµονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Οχηµάτων ΕΜΠ, Ελλάδα
Φωτοσωλήνες στις αποθήκες ως µέσο εξοικονόµησης ενέργειας
H παρουσίαση αναδεικνύει τη µοναδική λύση φωτισµού για εξοικονόµηση ενέργειας προσφέροντας και εγκαθιστώντας τα καινοτόµα
τεχνολογικά προϊόντα της Solatube USA. Το σύστηµα Solatube µπορεί να αξιοποιηθεί ως µέσο φωτισµού κλειστών χώρων και
θεωρείται ιδανική λύση για αποθήκες, βιοµηχανίες, σχολεία, υπεραγορές, νοσοκοµεία, χώρους άθλησης, εκθεσιακούς χώρους
κλπ.
Σπύρος Ζαφειρόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ktisissol Group, Ελλάδα
Πρακτικά παραδείγµατα ‘πράσινων κέντρων αποθήκευσης’
Πώς κατορθώνουν οι πρωτοπόρες πολυεθνικές επιχειρήσεις να έχουν υπό έλεγχο το κόστος Logistics, ενώ ταυτόχρονα σέβονται
και προστατεύουν το περιβάλλον και την κοινωνία;
Σταύρος Κυριακούλιας, Supply Chain Director, Beiersdorf Hellas/ Nivea, Ελλάδα
15:15-15:30 Ερωτήσεις και Συζήτηση
15:30-15:40 Live Voting
15:40
Ολοκλήρωση συνεδρίου και έκθεσης
*οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα
Εκθέτες
ACS COURIER
Η ACS Courier λειτουργεί στην κυπριακή αγορά από το 1998 και αποτελεί την ηγέτιδα εταιρεία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών
ταχυµεταφοράς (courier) για την αποστολή εγγράφων, µικροδεµάτων και δεµάτων στην Κύπρο και στην Ελλάδα, µε βασικό της στόχο
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιµές. ∆ιαθέτει τις πιο σύγχρονες υποδοµές σε µηχανογραφικό εξοπλισµό και
την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στην εγχώρια αγορά ταχυµεταφορών στην Κύπρο.
www.acscyprus.com
Christoudias Logistics
Η εταιρεία Christoudias Logistics ιδρύθηκε το 1981 ως τελωνιακή αποθήκη (bonded) προσφέροντας αποθηκεύσεις εµπορευµάτων
και εκτελωνίσεις. Σήµερα, η εταιρεία είναι πρωτοπόρος στον κλάδο των logistics, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις και υπηρεσίες
Third Party Logistics (3PL), και έχει επενδύσει σε όλους τους σχετικούς τοµείς, όπως εγκαταστάσεις, εξοπλισµό, λογισµικά συστήµατα
και κατάλληλα καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό. Με διαχρονικό στόχο τη συνεχή εξέλιξη και την υπεροχή στις υπηρεσίες που
προσφέρει στους πελάτες της, η εταιρεία σχεδιάζει και προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ολοένα
αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών της. Η εταιρεία είναι επίσης πιστοποιηµένη µε το ΑΕΟ (Authorised Economic Operator) το
οποίο διασφαλίζει γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
www.christoudias.com
Demetriades Handling
Η δυναµική παρουσία της Demetriades Handling στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας οφείλεται στην εγγύηση της ποιότητας των
ολοκληρωµένων λειτουργικών λύσεων και εφαρµογών για τη διακίνηση και αποθήκευση εµπορευµάτων. H συµµετοχή στον
σχεδιασµό των αποθηκευτικών χώρων, η προµήθεια ραφιών αποθήκης από επιλεγµένους ποιοτικούς προµηθευτές, καινούργια και
µεταχειρισµένα φόρκλιφτ όλων των τύπων, βιοµηχανικές πόρτες, στέγαστρα, ράµπες, εξοπλισµός καθαρισµού, βιοµηχανικά πατώµατα,
είναι µερικά από τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει. Η γνώση και η πείρα που συντέλεσαν στην ενδυνάµωση της παρουσίας
της εταιρείας, η άµεση ενηµέρωση για όλες τις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και η εκτίµηση των πελατών για το ψηλό επίπεδο των
υπηρεσιών και προϊόντων, την καθιέρωσαν στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας ωθώντας την να στηρίξει τον εκσυγχρονισµό του
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαµβάνοντας ταυτόχρονα ενεργό µέρος στα περισσότερα σηµαντικά γεγονότα του τοµέα.
www.demetriadesgroup.com
FROTCOM CYPRUS
Η εταιρεία X.O Ecopower Ltd, FROTCOM Cyprus, εισάγει στην Κύπρο το βραβευµένο Σύστηµα Εντοπισµού Οχηµάτων FROTCOM
που βοηθά τις εταιρείες να διαχειρίζονται τα οχήµατα τους µε επαγγελµατικό τρόπο. Το σύστηµα βασίζεται στον προσδιορισµό
στίγµατος GPS και επικοικωνία GPRS. Οι χειριστές µπορούν να εντοπίσουν τα οχήµατα τους από οποιδήποτε υπολογιστή ή smartphone
συνδεδεµένο µε το διαδύκτιο. Η υπηρεία περιλαµβάνει όλες τις επικοινωνίες και είναι δυνατός ο εντοπισµός οχηµάτων που ταξιδεύουν
οπουδήποτε.
• Μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας.
• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες.
• Καλύτερος προγραµµατισµός επιχειρήσεων.
• Αύξηση της ασφάλειας.
www.frotcom.com G.A.P. Vassilopoulos
Ο όµιλος εταιρειών της G.A.P. Vassilopoulos ιδρύθηκε το 1964. Έχει εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από το 2001. ∆ιεξάγει
εργασίες µέσω 32 γραφείων παγκύπρια, 2000 αντιπροσώπων και εργοδοτεί περισσότερα από 500 άτοµα στην Κύπρο µε ετήσιο
κύκλο εργασιών €70,000,000. Με την υπηρεσία της, την G.A.P. Vassilopoulos Express Logistics, µε 6 αναχωρήσεις καθηµερινά
από και προς όλες τις πόλεις, από και προς το Λιµάνι Λεµεσού, το Αεροδρόµιο Λάρνακας, καθώς και όλα τα χωριά, µπορεί να
διασφαλίσει τη µεταφορά των προϊόντων σας γρήγορα, µε ασφάλεια και χαµηλό κόστος. Με πείρα πέραν των 45 χρόνων και µε
σοβαρή συµµετοχή στις µεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού, η εταιρεία διενεργεί πέραν των 1,200,000 αποστολών ετησίως και
ο στόλος του οµίλου ξεπερνά τα 150 οχήµατα.
www.gapexpresslogistics.com
IVECO
Η IVECO σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει στην παγκόσµια αγορά µια ευρεία γκάµα εµπορικών οχηµάτων. Η εταιρεία απασχολεί
πάνω από 24,500 άτοµα και διατηρεί 28 µονάδες παραγωγής σε 16 χώρες χρησιµοποιώντας τις προηγµένες τεχνολογίες, που
αναπτύσσονται στα 5 ερευνητικά της κέντρα. Η IVECO µε την εκτεταµένη σειρά επιλογών της προσφέρει στον επαγγελµατία την
υποστήριξη ενός αξιόπιστου συνεργάτη, µιας οργανωµένης οµάδας τεχνικής υποστήριξης που ανταποκρίνεται άµεσα και αποτελεσµατικά
σε κάθε κλήση του πελάτη. Η εταιρεία διατηρεί στην Κύπρο εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, που παρέχουν την
απαραίτητη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Η IVECO εκπροσωπείτε από την CTC AUTOMOTIVE, µέλος του Οµίλου Σιακόλα.
www.iveco.com.cy
MANTIS Cyprus
Η MANTIS Cyprus πρωταγωνιστεί στην κυπριακή αγορά παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις πληροφορικής (λογισµικό, υπηρεσίες
και εξοπλισµό) για τη διοίκηση του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριµένα:
• LVS Warehouse Vision - ∆ιοίκηση Αποθηκών/ Κέντρων ∆ιανοµής (Warehouse Management via Bar-coding, RFID, RF/Voice
Terminals, Pick/Put-To-Light, Put-To-Cart and Touch Screen Sorting/Packing/Checking Technologies)
• LVS Inventory Vision (powered by Syncron) - ∆ιοίκηση των Αποθεµάτων (Demand Forecasting & Replenishment Planning Software
Solution)
• LVS Fleet Vision (powered by e-TRACK) - ∆ιοίκηση Στόλου Οχηµάτων (The No.1 GPS Fleet Teletracking & Management Solution
in Cyprus)
• LVS Mobile Vision (powered by MobE) - Λύση Παραγγελιοληψίας, Merchandising, Είσπραξης και Τιµολόγησης επί Αυτοκινήτου
(Software, Hardware & Services)
www.mantis.com.cy
Vlepsis Technologies
H Vlepsis Technologies είναι µέλος του οµίλου Ktisissol Group και άρχισε να λειτουργεί το 2000. Σήµερα αποτελεί µια µεγάλη εταιρεία
στην Κύπρο στον τοµέα της πράσινης τεχνολογίας προσφέροντας φωτισµό και εξαερισµό µε ηλιακή ενέργεια. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία µας είναι για εσωτερικούς χώρους µε υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως βιοµηχανικά
κτίρια, αποθήκες logistics, σούπερ µάρκετ. Πολλές µεγάλες επιχειρήσεις έχουν εγκαταστήσει τους φωτοσωλήνες Solatube της
Vlepsis Technologies εξοικονοµώντας ενέργεια σε φωτισµό από 80% έως 100%.
www.fotosolines.com
5Ο
συνέδριο εφοδιαστικής
αλυσίδας & logistics
supply chain & logistics summit
Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011 | Ξενοδοχείο Hilton | Λευκωσία
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ευτέρα 26 Σεπτεµβρίου 2011)
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 22679820
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Εταιρεία/Οργανισµός:
∆ιεύθυνση:
Πόλη:
Tηλέφωνο:
Φαξ:
E-mail:
Ιστοσελίδα:
1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κος
2η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κα
Κος
Όνοµα:
Όνοµα:
Θέση:
Θέση:
E-mail:
E-mail:
3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κος
Τ.Τ.:
Κα
4η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Κα
Κος
Όνοµα:
Όνοµα:
Θέση:
Θέση:
E-mail:
E-mail:
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
απαραίτητη δήλωση συµµετοχής
Κα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
-
Οι ώρες του φόρουµ είναι 08:30-15:40
Θα προσφερθεί καφές και κόκτεϊλ
Τυχόν ακυρώσεις συµµετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως ως τις 26/09/11
Η ΙΜΗ διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής στο περιεχόµενο του φόρουµ αν αυτό επιβάλλεται
από συνθήκες πέραν του ελέγχου της εταιρείας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Η IMH φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παίρνουµε τα
χρησιµοποιούµε για να σας κρατούµε ενήµερους για συνέδρια, σεµινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις ή ηλεκτρονικές εκδόσεις που ενδεχοµένως να
σας ενδιαφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται από άλλους φορείς ή για άλλους σκοπούς. Εάν ∆ΕΝ επιθυµείτε να συνεχίσετε
να παίρνετε πληροφορίες από την εταιρεία µας, είτε ταχυδροµικώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου παρακαλώ σηµειώστε εδώ
°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜: ∆ËÏ. 22505555, email: [email protected], website: www.imh.com.cy
online registration: www.imh.com.cy/logisticssummit2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content