ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
2010
14/10/2010
ΜΗΝΥΜΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
•
•
•
•
Η πρωτοβουλία µας να καθιερώσουµε έναν ανοικτό κύκλο
ακαδηµαϊκών διαλέξεων στη πόλη µας πηγάζει κατά κύριο λόγο
από την αγάπη µας προς την διάχυση της γνώσης προς όλες τις
κατευθύνσεις και τα κοινωνικά στρώµατα του Ηρακλείου
Αττικής. Στην προσπάθειά µας αυτή έχουµε την υποστήριξη
δόκιµων εκπροσώπων της επιστήµης.
Προέρχεται επίσης από την αγάπη µας προς τους πολίτες,
ιδιαίτερα κατά την παρούσα δύσκολη για την οικονοµία αλλά και
την κοινωνία µας χρονική περίοδο. Η γνώση βελτιώνει το βιοτικό
επίπεδο του ανθρώπου και τον καθιστά ικανότερο κριτή των
γεγονότων
Προέρχεται επίσης από την επιθυµία µας να στηρίξουµε την
δωρεάν παιδεία σε όλες τις µορφές της, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο
της οργάνωσης δοµών στις τοπικές κοινωνίες που αφορούν στη
δια βίου µάθηση.
Ευελπιστούµε στην συµµετοχή όλων των Ηρακλειωτών στις
διαλέξεις αυτές, οι οποίες πρέπει να σηµειωθεί ότι δίδονται
δωρεάν, µε θερµή αγάπη για τον πολίτη και την γνώση.
Σταύρος Λ. Γεωργόπουλος
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
14/10/2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14/10/2010
Λειτουργεί ως δράση του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου Ηρακλείου
Αττικής βάσει του καταστατικού του Πολιτιστικού Κέντρου.
Αποστολή του «Ανοικτού Κύκλου Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων» θα είναι η παροχή
ευκαιριών µάθησης µέσω της διδασκαλίας στους τοµείς της επιστήµης, των
γραµµάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο
Πάγια πολιτική του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής στο πλαίσιο λειτουργίας του
«Ανοικτού Κύκλου Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων» είναι η κατοχύρωση της
ακαδηµαϊκής ελευθερίας, δηλαδή η κατοχύρωση του δικαιώµατος των
διδασκόντων και διδασκοµένων να προβάλουν ελεύθερα νέες ιδέες χωρίς
κυρώσεις ή οποιαδήποτε µορφή λογοκρισίας.
Ο «Ανοικτός Κύκλος Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων» του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής
χρησιµοποιεί τις εγκαταστάσεις του νεοκλασικού κτιρίου της Βίλλα Στέλλα
Ο «Ανοικτός Κύκλος Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων» του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής
δέχεται ως φοιτητές όλους τους πολίτες οι οποίοι είναι δηµότες ή και κάτοικοι
του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής. Αυτοί εισάγονται ελευθέρως. Οι ακροατές των
διαλέξεων έχουν την δυνατότητα να συγγράφουν εργασία στο τέλος κάθε
κύκλου διαλέξεων.
Ο «Ανοικτός Κύκλος Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων» του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής
δεν λαµβάνει δίδακτρα από τους φοιτώντες.
Η ακαδηµαϊκή περίοδος των διαλέξεων περιλαµβάνει 2 εξάµηνα.
Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται υπό την µορφήν διαλέξεων για τις
οποίες επιδίδεται στους φοιτητές έντυπο περιέχον σχετική µε τη διάλεξη
βιβλιογραφία, την οποία µπορούν να αναζητήσουν στη Βιβλιοθήκη του
∆ήµου Ηρακλείου Αττικής καθώς και στις ∆ηµόσιες Πανεπιστηµιακές
Βιβλιοθήκες. Οι φοιτητές δύνανται να κρατούν σηµειώσεις στην διάρκεια της
διαλέξεως. Η διάλεξη θα περατούται µε σχετική προς αυτήν συζήτηση των
συµµετεχόντων φοιτητών. Η ∆ηµοτική Ραδιοφωνία δύναται να αναµεταδίδει
ζωντανά τις διαλέξεις αυτές.
Οι συνεργαζόµενοι καθηγητές οι οποίοι θα διδάσκουν στις θεµατικές ενότητες
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για
το ∆ήµο.
Η ίδρυση και λειτουργία του Ανοικτού Κύκλου Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων στη πόλη µας αποτελεί µια
προσπάθεια µεταλαµπάδευσης της γνώσης σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου
Είναι µια προσπάθεια διάχυσης της γνώσης µε στόχο την ανάταση του πνευµατικού επιπέδου των
συµπολιτών µας
Οι διαλέξεις των πανεπιστηµιακών δασκάλων δίδονται δωρεάν.
Α ΚΥΚΛΟΣ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ
ΕΤΟΣ
2010 – 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
14/10/2010
14 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
18:00 – 21:00
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΟΥΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΜΠΕΓΖΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
Καθηγητής
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
MARKETING
ΚΑΜΣΑΡΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ιδάκτωρ
Πανεπιστηµίου
Harvard
ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ
18:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ 18
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Η ίδρυση και λειτουργία του Ανοικτού Κύκλου Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων στη πόλη µας αποτελεί µια
προσπάθεια µεταλαµπάδευσης της γνώσης σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου
Είναι µια προσπάθεια διάχυσης της γνώσης µε στόχο την ανάταση του πνευµατικού επιπέδου των
συµπολιτών µας
Οι διαλέξεις των πανεπιστηµιακών δασκάλων δίδονται δωρεάν.
Α ΚΥΚΛΟΣ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ
ΕΤΟΣ
2010 – 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΥΦΗ
Επίκουρη
Καθηγήτρια
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
18:00 – 21:00
∆ΕΥΤΕΡΑ 18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΣΑΚΕΛΑΡΙΑ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Επίκουρος
Καθηγητής
Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων
17:00 – 19:00
ΚΑΘΕ 1Η
∆ΕΥΤΕΡΑ 2ΟΥ
ΜΗΝΑ
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ –
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ιδάκτορας
Πληροφορικής
Πανεπιστήµιο
Αιγαίου
18:00 – 20:00
ΤΡΙΤΗ 19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΟΡ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
19:00 – 21:00
ΜΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΘΕ
∆ΙΜΗΝΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
14/10/2010
Η ίδρυση και λειτουργία του Ανοικτού Κύκλου Ακαδηµαϊκών ∆ιαλέξεων στη πόλη µας αποτελεί µια
προσπάθεια µεταλαµπάδευσης της γνώσης σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου
Είναι µια προσπάθεια διάχυσης της γνώσης µε στόχο την ανάταση του πνευµατικού επιπέδου των
συµπολιτών µας
Οι διαλέξεις των πανεπιστηµιακών δασκάλων δίδονται δωρεάν.
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Α ΚΥΚΛΟΣ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ
ΕΤΟΣ
2010 – 2011
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
14/10/2010
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
Οµότιµος Καθηγητής
Ψυχιατρικής
Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος ΠΑΚΟΕ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΠΟΤΙΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΚΟΥΛΟΥΝΤΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
∆ιευθύντρια Κέντρου
Έρευνας για τις
Εξαρτήσεις
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
∆ιδάκτορας
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οµότιµος Καθηγητής
Πολιτικής Φιλοσοφίας
Πανεπιστηµίου
Αθηνών
19:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 9
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
17:00 – 19:00
ΚΑΘΕ 1Η
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ(Β’
ΕΞΑΜΗΝΟ)
ΤΟ Β
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια του τµήµατος
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
του Πανεπιστηµίου
Αθηνών
ΠΕΤΡΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ
∆ιδάκτορας Φιλοσοφίας
του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
14 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Εντοπίζονται οι µεγάλες
τοµές και φάσεις της
ανθρώπινης ιστορίας και
αναδεικνύονται τα γενικά
χαρακτηριστικά ευρύτερων
πολιτισµικών περιοχών της
γης. ∆ίνεται έµφαση στις
κεντρικές παραµέτρους που
διαµόρφωσαν τους
µεγάλους πολιτισµούς.
Η Μαρία Ευθυµίου γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε
Ιστορία στο τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και σε µεταπτυχιακό
επίπεδο στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης στο
Παρίσι. Από το 1981 ανήκει στο ∆ιδακτικό και
Επιστηµονικό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Εισαγωγή στα Ευρωπαϊκά
ρεύµατα φιλοσοφίας.
Είναι διδάκτορας φιλοσοφίας από το 1992. Έχει
εκδώσει έξι βιβλία. Το τελευταίο ονοµάζεται: Μετά
την Ηθική.
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΥΝΤΖΟΥ
∆ιευθύντρια του Κέντρου
Έρευνας για τις
Εξαρτήσεις
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΣΑΡΗΣ
∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου
Harvard (MARKETING)
OIKONOMIKA &
MARKETING
14/10/2010
O ∆ηµήτριος Παναγιώτου Καµσαρής έχει λάβει
µεταδιδακτορική εκπαίδευση από το Πανεπιστήµιο
Harvard. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει ανώτατο
διοικητικό στέλεχος σε πλήθος επιχειρήσεις και
οργανισµούς συµπεριλαµβανοµένων της “CocaCola“ και “Αθήνα 2004” και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
σε κοινοπραξία κατασκευαστικών επιχειρήσεων µε
κύρια ευθύνη το Construction Project Management
∆ηµόσιων Έργων. Σήµερα, µετέχει σε επιχειρήσεις
ως µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως διοικητικός
σύµβουλος και ως εµπειρογνώµονας. Παράλληλα,
διδάσκει ως Επισκέπτης Καθηγητής, σε
Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα σε Ελλάδα, Κύπρο και
Μεγάλη Βρετανία.
Κατά το α εξάµηνο θα
πραγµατοποιηθούν τέσσερις
διαλέξεις αφιερωµένες στη
βυζαντινή ναοδοµία, από την
παλαιοχριστιανική εποχή έως
την τελική πτώση της
βυζαντινής αυτοκρατορίας. Θα
εξετασθεί η τυπολογική και
µορφολογική εξέλιξη των
βυζαντινών ναών, µε ιδιαίτερη
έµφαση στον ελλαδικό χώρο.
Η Ιωάννα Στουφή γεννήθηκε
στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος
του τµήµατος Ιστορίας –
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής και του τµήµατος
Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Έχει εκλεγεί επίκουρη
καθηγήτρια στο τµήµα
Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΥΦΗ
Επίκουρη Καθηγήτρια
Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ο καθηγητής Γ. ∆. Φαράντος
γεννήθηκε στη Βόρειο Εύβοια.
Μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών του στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών, πραγµατοποίησε
µεταπτυχιακές σπουδές σε ευρύ
φάσµα θεωρητικών και θετικών
επιστηµών σε πανεπιστήµια της
∆υτικής Γερµανίας. Το 1987
εξελέγη καθηγητής της
Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών
ΚΟΡ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γεννήθηκε στην Μακρυρράχη
Φθιώτιδας το 1956 Σπούδασε
Θεολογία στη Θεολογική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Συνέχισε τις σπουδές του στη
Θεολογική σχολή του Τίµιου
Σταυρού της Βοστόνης (Master
of Theology) Ειδικεύτηκε στην
θεολογία και αισθητική της
βυζαντινής ζωγραφικής. από το
2003 είναι Λέκτορας της
Θεολογικής Σχολής.
14/10/2010
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΚΟΕ
ΚΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑΣ
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Η αντιµετώπιση των
σύγχρονων
προβληµάτων που
άπτονται του
περιβάλλοντος και της
κλιµατικής αλλαγής.
Ο Αναστάσιος Ε. Κουκής, Ph.D, είναι οµαδικός
αναλυτής και ψυχοθεραπευτής ψυχαναλυτικής
κατεύθυνσης. Έχει ενδιατρίψει στο έργο του
Freud, της Klein, του Lacan, του Foulkes και
ιδιαίτερα του Bion. Είναι εκπαιδευτής-οµαδικός
αναλυτής στην Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής
Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας και µέλος της
International Association of Group Phycotherapy
και της Group - Analutic Society (Λονδίνο).
Εργασίες του για την οµαδική ανάλυση και
ψυχοθεραπεία έχουν παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκά
και διεθνή συνέδρια
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Οµότιµος Καθηγητής
Ψυχιατρικής
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ιδάκτορας
Πληροφορικής
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
14/10/2010
ΣΑΚΕΛΑΡΙΑ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων
ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
14/10/2010
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Μάριος Μπέγζος γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα,
όπου ολοκλήρωσε την εγκύκλια παιδεία του
(1963-1969). Σπούδασε θεολογία και φιλοσοφία
στα πανεπιστήµια Αθηνών (1969-1973), Γενεύης
(1973-1974) και Τυβίγκης (1979-1981). Από το
1975 εργάζεται στην Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ως επιστηµονικός βοηθός
του Νίκου Νησιώτη.
Το 1985 αναγορεύεται διδάκτορας µε διατριβή για
την φιλοσοφία της θρησκείας του φυσικού Βέρνερ
Χάιζενµπεργκ. ∆ιδάσκει συγκριτική φιλοσοφία της
θρησκείας στην Θεολογική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών ως λέκτορας (1986),
επίκουρος καθηγητής (1991), αναπληρωτής
καθηγητής (1999) και καθηγητής (2003). Eπίσης
δίνει µαθήµατα φιλοσοφίας της θρησκείας στο
Πανεπιστήµιο του Μαρβούργου της Γερµανίας κάθε
εαρινό εξάµηνο (1991-1997) και διδάσκει στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών ψυχολογία της θρησκείας
και κοινωνιολογία της θρησκείας. Είναι
συνεργάτης εγκυκλοπαιδειών, αρθρογράφος σε
επιστηµονικά περιοδικά και αθηναϊκές εφηµερίδες
(«Νέα», «Ελευθεροτυπία»), καθώς επίσης µέλος
επιστηµονικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Είναι έγγαµος (1978) και πατέρας ενός
γιού (1983).