close

Enter

Log in using OpenID

19 19 - 20 Pon Prof. dr

embedDownload
08 - 09
Pon
Uto
09 - 10
10 - 11
11 - 12
Prof. dr Hamid Čustović
OSNOVI PEDOLOGIJE
Amfitetar 2
Prof. dr Samir Đug
OSNOVE
BOTANIKE
Sala 2
ZOOTEHNIKA-B3-I sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Suvad Lelo
ZOOLOGIJA
Amfitetar 3
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
Sri
Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin Prof. dr
Velagić-Habul
Pet
HEMIJA
Amfitetar 1
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
www.lantiv.com
Prof. dr Senada Kalabušić Prof. dr F.Dedagić
MATEMATIKA
Čet
Amfitetar 1
09 - 10
10 - 11
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
Prof. dr Muhamed Brka
OPĆE STOČARSTVO
Sala 1
11 - 12
ANIMALNA PROIZVODNJA-B2-III sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Prof. dr Abdulah
Gagić
HIGIJENA
DOMAĆIH
ŽIVOTINJA
Sala 2
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
Doc. dr Senada Čengić-Džomba
POZNAVANJE I
TEHNOLOGIJA HRANE ZA
ŽIVOTINJE
Praktikum 2 - Rac
Prof. dr Salko Muratović
ISHRANA ŽIVOTINJA - OPŠTI DIO
Sala 2
www.lantiv.com
08 - 09
08 - 09
09 - 10
Čet
Pet
ANIMALNA PROIZVODNJA-V sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Dragana Ognjenović
Prof. dr V. Selak
TRŽIŠTE
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Amfitetar 2
Doc. dr Amir Dokso
GOVEDARSTVO
Praktikum 2 - Rac
Doc. dr Amir Dokso
OVČARSTVO I KOZARSTVO
Sala 2
Doc. dr Ervin Zečević
OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH
ŽIVOTINJA
Praktikum 1
www.lantiv.com
Sri
11 - 12
Doc. dr Ervin Zečević
SVINJOGOJSTVO
Amfitetar 3
Pon
Uto
10 - 11
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
Prof. dr Senada Kalabušić Prof. dr F.Dedagić
MATEMATIKA
Čet
Amfitetar 1
Prof. dr Muris Spahic
KLIMATOLOGIJA
Amfitetar 1
Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin Prof. dr
Velagić-Habul
HEMIJA
Amfitetar 1
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
www.lantiv.com
Prof. dr Hamid
Čustović
GENEZA
ZEMLJIŠTA I
EKOSISTEM
Amfitetar 3
Sri
Pet
16 - 17
Prof. dr Samir Đug
BOTANIKA - BP
Amfitetar 1
Pon
Uto
BILJNA PROIZBODNJA - B3 - I SEM
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
08 - 09
10 - 11
Prof. dr Mirha Đikić
OPĆE RATARSTVO
Laboratorija - RP
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Ševal Muminović
SPECIJALNO RATARSTVO I
Sala 3
Prof. dr Ševal
Muminović Prof. dr S.
Alibegović-Grbić
TRAVNJACI
Sala 2
Sri
Pet
17 - 18
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
Uto
Čet
BILJNA - RATARTVO-POVRTLARSTVO-B2-III sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Prof. dr Zilha Ašimović
BIHOEMIJA - BP
Amfitetar 2
Prof. dr Hamdija Čivić
FIZIOLOGIJA BILJAKA
Amfitetar 3
Doc. dr Lutvija Karić
POVRTLARSTVO I B2
Amfitetar 2
www.lantiv.com
Pon
09 - 10
08 - 09
09 - 10
10 - 11
BILJNA-RATARSTVO-POVRTLARSTVO-V sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Prof. dr Nedžad Karić
Zaštita ratarsko-ovrtlarskih kultura Zaštita
voćaka i vinove loze
Sala 1
Pon
Uto
Prof. dr Dragana Ognjenović
Prof. dr V. Selak
TRŽIŠTE
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Amfitetar 2
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Ševal
Muminović
LJEKOVITO I
ZAČINSKO BILJE
Amfitetar 1
Doc. dr Lutvija Karić
USKLADIŠTENJE I
ČUVANJE
ARSKO-POVRTLARS
KULTURA
Praktikum 1
Sri
Pet
Prof. dr Mirsad Kurtović
OPLEMENJIVANJE BILJAKA
Sala 3
www.lantiv.com
Čet
08 - 09
10 - 11
Čet
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Agan Kojić
OPŠTE VINOGRADARSTVO
Sala 1
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
Uto
Sri
BILJNA-VOÆARSTVO-VINOGRADARSTVO-B2-III sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Prof. dr Senaid Memić
OPŠTE VOĆARSTVO
Sala 1
Prof. dr Jasna Avdić
OSNOVI
PEJSAŽNOG
OBLIKOVANJA
Sala 1
Prof. dr Hamdija Čivić
FIZIOLOGIJA BILJAKA
Amfitetar 3
Prof. dr Zilha Ašimović
BIHOEMIJA - BP
Amfitetar 2
Doc. dr Fikreta Behmen
PROIZVODNJA
VOĆNOG I LOZNOG
Pet
SADNOG
MATERIJALA - B2
Sala 3
www.lantiv.com
Pon
09 - 10
08 - 09
09 - 10
10 - 11
BILJNA-VOÆARSTVO-VINOGRADARSTVO-V sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Prof. dr Nedžad Karić
Zaštita ratarsko-ovrtlarskih kultura Zaštita
voćaka i vinove loze
Sala 1
Pon
Uto
Prof. dr Dragana Ognjenović
Prof. dr V. Selak
TRŽIŠTE
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Amfitetar 2
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Ševal
Muminović
LJEKOVITO I
ZAČINSKO BILJE
Amfitetar 1
Prof. dr Agan Kojić
AMPELOGRAFIJA
Sala 1
Čet
Prof. dr Mirsad Kurtović
OPLEMENJIVANJE BILJAKA
Sala 3
Pet
Prof. dr Pakeza Drkenda
TEHNOLOGIJA VOĆA NAKON BERBE
Sala 2
www.lantiv.com
Sri
Pon
Uto
09 - 10
10 - 11
EKONOMIKA AGROINDUCTRIJE-B3-I sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Pet
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Hamid Čustović
OSNOVI PEDOLOGIJE
Amfitetar 2
Prof. dr Samir Đug
OSNOVE
BOTANIKE
Sala 2
Prof. dr Senada Kalabušić Prof. dr F.Dedagić
MATEMATIKA
Sri
Amfitetar 1
Čet
16 - 17
Prof. dr Rifat Škrijelj
ZOOLOGIJA - EPiPI
Sala 3
Prof. dr Nijaz
Musabegović
RURALNA
SOCIOLOGIJA
Sala 3
Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin Prof. dr
Velagić-Habul
HEMIJA
Amfitetar 1
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
OSNOVI
EKONOMIJE
Sala 3
www.lantiv.com
08 - 09
08 - 09
Pon
09 - 10
10 - 11
EKONOMIKA AGROINDUCTRIJE-B2-III sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Doc. dr Emir Džomba
Prof. dr. Tarik Treštić
ISHRANA
ZAŠTITA BILJA U
DOMAĆIH
POLJOPRIVREDI
ŽIVOTINJA
Laboratorija - ZB
Praktikum 1
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
Uto
Sri
Prof. dr Ševal Muminović
Pet OPĆE RATARSTVO I POVRTLARSTVO
Sala 1
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
www.lantiv.com
Čet
Prof. dr Senaid Memić
OSNOVE VOĆARSTVA I
VINOGRADARSTVA
Sala 1
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
OSNOVI
EKONOMIJE
Sala 3
08 - 09
Pon
Uto
09 - 10
10 - 11
11 - 12
Prof. dr Hamid Bogućanin
TROŠKOVI I KALKULACIJE U
PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Sala 3
Prof. dr Dragana Ognjenović
Prof. dr V. Selak
TRŽIŠTE
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Amfitetar 2
EKONOMIKA AGROINDUCTRIJE-V sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Ševal
Muminović
LJEKOVITO I
ZAČINSKO BILJE
Amfitetar 1
Prof. dr Hamid Bogućanin Prof. dr V.Selak
AGRARNA POLITIKA SA
ZAKONODAVSTVOM
Sala 1
Sri
Pet
Prof. dr Aleksandra Nikolić
UPRAVLJANJE KVALITETOM
Sala 2
www.lantiv.com
Čet
09 - 10
10 - 11
MASTER-EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE-I sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
Pon OSNOVI EKONOMSKE
TEORIJE
Praktikum 1
Uto
Sri
Čet
Pet
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Hamid
Čustović
OSNOVE GIS-a
Sala 2
Prof. dr Dragana
Ognjenović Prof. dr V.
Selak
METODE
ISTRAŽIVANJA U
AGROINDUSTRIJI
Amfitetar 3
Prof. dr Azra Čabaravdić
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Amfitetar 2
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
METODE
NAUČNOG RADA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
08 - 09
08 - 09
09 - 10
10 - 11
MASTER-EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE-III sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Pon
Prof. dr Mehmed Jahić
RAČUNOVODSTVO
Praktikum 1
Uto
Prof. dr Sabahudin Bajramović
ANALIZA POSLOVANJA - EA
Amfitetar 3
Čet
Pet
Prof. dr Aleksandra Nikolić
MEĐUNARODNA TRGOVINA
Amfitetar 2
www.lantiv.com
Sri
Prof. dr Dragana Ognjenović
UPRAVLJANJE PROJEKTNIM
CIKLUSOM
Sala 3
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
MASTER-FITOMEDICINA-III sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Pon
Sri
Prof. dr Nedžad Karić
SPECIJALNA ENTOMOLOGIJA
Laboratorija - ZB
Prof. dr Mirha Đikić
SPECIJALNA
HERBOLOGIJA
Laboratorija - ZB
Prof. dr Nedžad Karić
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA
Laboratorija - ZB
Čet
Pet
Doc.dr Elda Vitanović
SPECIJALNA FITOPATOLOGIJA
Laboratorija - ZB
Doc.dr Elda Vitanović
SPECIJALNA FITOFARMACIJA
Laboratorija - ZB
www.lantiv.com
Uto
Prof. dr Hamid
Bogućanin
EKONOMIKA
ZAŠTITE BILJA
Praktikum 1
Pon
09 - 10
10 - 11
MASTER-KONTROLA KVALITETA HRANE I PIÆA-I sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Prof. dr Sanja
Oručević
ADITIVI U
PREHRAMBENOJ
INDUSTRIJI
Amfitetar 3
Čet
Pet
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Aleksandra
Nikolić Prof. dr S.
Bijeljac
SENZORNA
ANALIZA
Sala 3
Uto
Sri
17 - 18
Doc. dr Enver Karahmet
HIGIJENA I SANITACIJA
Amfitetar 2
Prof. dr Azra Čabaravdić
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Amfitetar 2
Prof. dr Josip Čolo
MIKROBIOLOGIJA
NAMIRNICA
Sala 1
Prof. dr Ahmed Smajić
ISHRANA STANOVNIŠTVA
Amfitetar 3
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
METODE
NAUČNOG RADA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
08 - 09
08 - 09
09 - 10
10 - 11
MASTER-KONTROLA KVALITETA HRANE I PIÆA-III sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Pon
Prof. dr Aleksandra Nikolić
MENADŽERSKI SISTEMI
OSIGURANJA KVALITETA
Sala 2
Sri
Prof. dr Ahmed Smajić
DOSTIGNUĆA U
TEHNOLOGIJI
Čet
GOTOVE HRANE
Sala 2
Pet
Prof. dr Aleksandra
Nikolić Prof. dr S.
Bijeljac
KONTROLA
PROIZVODA
Sala 2
Prof.dr Aleksandra Nikolić
Prof. dr V. SElak
MARKETING
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Amfitetar 2
Prof. dr Sabahudin Bajramović
ANALIZA POSLOVANJA - EA
Amfitetar 3
www.lantiv.com
Uto
Doc. dr. Adaleta Durmić-Pašić
GENETIKA I GENETIČKO
INŽINJERSTVO I
BIOTEHNOLOGIJA HRANE
Amfitetar 3
09 - 10
10 - 11
MASTER-PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE-BP-III sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Pet
19 - 20
Prof. dr Aleksandra Nikolić
MENADŽERSKI SISTEMI
OSIGURANJA KVALITETA
Sala 2
Uto
Prof. dr Milenko
Blesić
Čet FERMENTISANA
ALKOHOLNA PIĆA
Praktikum 1
18 - 19
Prof. dr Milenko
Blesić
FERMENTISANA
ALKOHOLNA PIĆA
Praktikum 1
Pon
Sri
17 - 18
Prof. dr Nermina
Spaho
DESTILISANA
ALKOHOLNA PIĆA
Praktikum 1
Prof. dr Sabahudin Bajramović
ANALIZA POSLOVANJA - EA
Amfitetar 3
Prof. dr Sanja
Oručević
TEHNOLOGIJA
UGLJIKOHIDRATA
Sala 1
www.lantiv.com
08 - 09
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
09 - 10
10 - 11
MASTER-PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE-I sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Doc. dr. Adaleta
Durmić-Pašić
OSNOVI GENETIKE
I GENETIČKOG
INŽENJERSTVA
Praktikum 1
Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin Prof. dr
Velagić-Habul
HEMIJA HRANE
Laboratorija - RP
Prof. dr Selma Čorbo
PREHRAMBENO INŽINJERSTVO
Amfitetar 3
Prof. dr Josip Čolo
MIKROBIOLOGIJA
NAMIRNICA
Sala 1
Prof. dr Aleksandra
Nikolić Prof. dr S.
Bijeljac
SENZORNA
ANALIZA
Sala 3
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Doc. dr. Adaleta Durmić-Pašić
GENETIKA I GENETIČKO
INŽINJERSTVO I
BIOTEHNOLOGIJA HRANE
Amfitetar 3
Prof. dr Azra Čabaravdić
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Amfitetar 2
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
METODE
NAUČNOG RADA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
08 - 09
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
MASTER-VOÆARSTVO-I sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Pon
Sri
Čet
Pet
Prof. dr Selim Škaljić
MEHANIZACIJA
VOĆARSKE
PROIZVODNJE
ExPP - Butmir
Prof. dr Hamdija Čivić
FIZIOLOGIJA I ISHRANA BILJAKA Master
Laboratorija - RP
Prof. dr Azra Čabaravdić
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Amfitetar 2
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
METODE
NAUČNOG RADA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
Prof. dr Senaid Memić
Uto MORFOLOGIJA I EKOLOGIJA VOĆAKA
Laboratorija - VV
08 - 09
10 - 11
11 - 12
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Nedžad Karić
INTEGRALNA ZAŠTITA VOĆAKA
Laboratorija - VV
Doc.dr Fuad Gaši
OPLEMENJIVANJE VOĆAKA
Laboratorija - VV
Sri
Pet
16 - 17
Doc. dr Fikreta Behmen
PROIZVODNJA VOĆNOG
SADNOG MATERIJALA
Laboratorija - VV
Uto
Čet
MASTER-VOÆARSTVO-III sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Prof. dr Hamid Bogućanin
EKONOMIKA POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE - Master
Amfitetar 3
Prof. dr Mirsad Kurtović
EKOLOŠKI SISTEMI PROIZVODNJE
VOĆA
Laboratorija - VV
www.lantiv.com
Pon
09 - 10
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE-B3- I sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin Prof. dr
Velagić-Habul
Pon
HEMIJA I
Amfitetar 1
Sri
Prof. dr Senada Kalabušić Prof. dr F.Dedagić
MATEMATIKA
Amfitetar 1
Prof. dr Nermina Spaho
UVOD U PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
Amfitetar 3
Čet
Pet
Prof. dr Rajfa Musemić
TEHNIČKA FIZIKA
Amfitetar 2
Doc. dr. Irem Silajdžić
ZAŠTITA OKOLIŠA
U PREHRAMBENOJ
INDUSTRIJI
Sala 3
www.lantiv.com
Uto
Prof. dr Halil
Omanović
POZNAVANJE I
KONTROLA
SIROVINA I
Amfitetar 2
08 - 09
Pon
Uto
09 - 10
10 - 11
PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE-B2-III sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Selma Čorbo
TEHNOLOŠKE OPERACIJE U
PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Sala 3
Prof. dr Zilha Ašimović
PREHRAMBENA BIOHEMIJA
Sala 2
Prof. dr Dragana Ognjenović
Prof. dr V. Selak
TRŽIŠTE
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Amfitetar 2
Prof. dr Josip Čolo
PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
Amfitetar 2
Sri
Pet
Prof. dr Aleksandra Nikolić Prof. dr S.
Bijeljac
STANDARDIZACIJA I KONTROLA
KVALITETA PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Sala 3
www.lantiv.com
Čet
Prof.. dr Nermina
Đulančić
OBRADA I
PRERADA DUHANA
Praktikum 1
08 - 09
Pon
Uto
Sri
09 - 10
10 - 11
11 - 12
PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE-V sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Ševal
Muminović
LJEKOVITO I
ZAČINSKO BILJE
Amfitetar 1
Prof. dr Hamid Bogućanin
TROŠKOVI I KALKULACIJE U
PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Sala 3
Doc. dr Enver
Karahmet
HIGIJENA POGONA
U PREHRAMBENOJ
INDUSTRIJI
Sala 3
Prof. dr Zlatan Sarić
OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA
Sala 1
Prof. dr Sanja Oručević
OSNOVI TEHNOLOGIJE PROIZVODA
BILJNOG PORIJEKLA II
Sala 3
Pet
www.lantiv.com
Čet
08 - 09
Čet
Pet
11 - 12
AKVAKULTURA-B2-III SEM
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Rifat Škrijelj
EKOLOGIJA I SISTEMATIKA
AKVATIČNIH ORGANIZAMA
Laboratorija - AQ
Prof. dr Enad Korjenić
PRIRODNI RESURSI
I NJIHOVA
Uto
ZAŠTITA
Laboratorija - AQ
Sri
10 - 11
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
Prof. dr Sadbera Trožić-Borovac
HIDROBOLOGIJA
Laboratorija - AQ
Prof. dr Enad Korjenić
IHTIOLOGIIJA
Laboratorija - AQ
www.lantiv.com
Pon
09 - 10
08 - 09
09 - 10
Čet
Pet
AKVAKULTURA-V sem
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Dragana Ognjenović
Prof. dr V. Selak
TRŽIŠTE
POLJOPRIVREDNIH I
PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Amfitetar 2
Prof. dr Adnan Jažić
IHTIOPATOLOGIJA
Laboratorija - AQ
Prof. dr Rifat Škrijelj
UZGOJ AKVATIČNIH
BESKIČMENJAKA
Laboratorija - AQ
Doc. dr Ervin Zečević
OPLEMENJIVANJE DOMAĆIH
ŽIVOTINJA
Praktikum 1
www.lantiv.com
Sri
11 - 12
Prof. dr Enad Korjenić
UZGOJ MORSKIH RIBA
Laboratorija - AQ
Pon
Uto
10 - 11
Uto
Sri
Čet
Pet
10 - 11
MASTER-FITOMEDICINA- I sem
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Doc.dr Fuad Gaši
GENETSKE
OSNOVE
OTPORNOSTI
BILJAKA
Laboratorija - VV
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Hamid
Čustović
OSNOVE GIS-a
Sala 2
Prof. dr. Tarik Treštić
METODE EKSPERIMENTALNOG RADA
U FITOMEDICINI
Laboratorija - ZB
Prof. dr Azra Čabaravdić
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Amfitetar 2
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
METODE
NAUČNOG RADA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
08 - 09
09 - 10
Prof. dr Enisa
Omanović-Mikličanin
HEMIJSKE
Pon
INSTRUMENTALNE
METODE
Laboratorija - ZB
08 - 09
09 - 10
10 - 11
MASTER-PT-AP-III SEMESTAR
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Zlatan Sarić
SIRARSTVO
Amfitetar 2
Pon
Uto
11 - 12
Doc. dr Amir Ganić
TEHNOLOGIJA
SUHOMESNATIH
PROIZVODA
Praktikum 1
Prof. dr Aleksandra Nikolić
MENADŽERSKI SISTEMI
OSIGURANJA KVALITETA
Sala 2
Sri
Pet
Prof. dr Sabahudin Bajramović
ANALIZA POSLOVANJA - EA
Amfitetar 3
www.lantiv.com
Čet
09 - 10
10 - 11
11 - 12
MASTER-FIPO-I SEM
12 - 13
13 - 14
14 - 15
Pet
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Hamid
Čustović
OSNOVE GIS-a
Sala 2
Prof. dr Selim Škaljić
MEHANIZACIJA U
PROIZVODNJI
CVIJEĆA I
UKRASNOG BILJA
ExPP - Butmir
Prof. dr Azra Čabaravdić
EKSPERIMENTALNA STATISTIKA
Amfitetar 2
Sri
Čet
16 - 17
Prof. dr Hamid Čustović
UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM U
FLORISTICI
Laboratorija - VV
Pon
Uto
15 - 16
Prof. dr Jasna Avdić
UKRASNO BILJE I CVIJEĆE I
Laboratorija - VV
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
METODE
NAUČNOG RADA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
08 - 09
08 - 09
Pon
09 - 10
10 - 11
PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE - B3 - III SEMESTAR
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
18 - 19
19 - 20
Prof. dr Selma Čorbo
TEHNOLOŠKE OPERACIJE U
PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Sala 3
Prof. dr Zilha Ašimović
PREHRAMBENA BIOHEMIJA
Sala 2
Doc. dr Enver
Karahmet
HIGIJENA POGONA
U PREHRAMBENOJ
INDUSTRIJI
Sala 3
Uto
17 - 18
Prof. dr Josip Čolo
PREHRAMBENA MIKROBIOLOGIJA
Amfitetar 2
Sri
Pet
Prof. dr Aleksandra Nikolić Prof. dr S.
Bijeljac
STANDARDIZACIJA I KONTROLA
KVALITETA PREHRAMBENIH
PROIZVODA
Sala 3
www.lantiv.com
Čet
Prof.. dr Nermina
Đulančić
OBRADA I
PRERADA DUHANA
Praktikum 1
08 - 09
09 - 10
Prof. dr Salko
Muratović
PRINCIPI ISHRANE
Pon
DOMAĆIH
ŽIVOTINJA
Amfitetar 3
10 - 11
EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE - B3 - III SEMESTAR
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Prof. dr. Tarik Treštić
ZAŠTITA BILJA U
POLJOPRIVREDI
Laboratorija - ZB
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
Uto
Sri
Prof. dr Ševal Muminović
Pet OPĆE RATARSTVO I POVRTLARSTVO
Sala 1
Doc.dr Fuad Gaši
GENETIKA BP-ZOOT
Amfitetar 1
www.lantiv.com
Čet
Prof. dr Senaid Memić
OSNOVE VOĆARSTVA I
VINOGRADARSTVA
Sala 1
08 - 09
09 - 10
10 - 11
ANIMALNA PROIZVODNJA - B3 - III SEMESTAR
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Pon
Sri
Čet
Pet
Prof. dr Muhamed Brka
OPĆE STOČARSTVO
Sala 1
Doc. dr Senada Čengić-Džomba
POZNAVANJE I
TEHNOLOGIJA HRANE ZA
ŽIVOTINJE
Praktikum 2 - Rac
Prof. dr Salko Muratović
ISHRANA ŽIVOTINJA - OPŠTI DIO
Sala 2
Prof. dr Josip Čolo
MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ
PROIZVODNJI
Amfitetar 2
www.lantiv.com
Uto
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
AKVAKULTURA - B3 - III SEMESTAR
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Pon
Sri
Čet
Pet
Prof. dr Enisa Omanović-Mikličanin
VODNI RESURSI I KVALITET VODE
Laboratorija - AQ
Doc. dr Senada Čengić-Džomba
POZNAVANJE I
TEHNOLOGIJA HRANE ZA
ŽIVOTINJE
Praktikum 2 - Rac
Prof. dr Enad Korjenić
IHTIOLOGIIJA
Laboratorija - AQ
Prof. dr Josip Čolo
MIKROBIOLOGIJA U ANIMALNOJ
PROIZVODNJI
Amfitetar 2
www.lantiv.com
Uto
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
09 - 10
10 - 11
BILJNA - RATARSTVO-POVRTLARSTVO - B3 - III SEMESTAR
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Pon
Prof. dr Mirha Đikić
OPĆE RATARSTVO
Laboratorija - RP
Uto
Prof. dr Josip Čolo
MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ
PROIZVODNJI
Amfitetar 1
Sri
Čet
Pet
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Doc.dr Elda Vitanović
FITOFARMACIJA
Amfitetar 3
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
Prof. dr Ševal
Muminović Prof. dr S.
Alibegović-Grbić
TRAVNJACI
Sala 2
Doc. dr Lutvija Karić
POVRTLARSTVO I B2
Amfitetar 2
Prof. dr Hamdija Čivić
ISHRANA BILJAKA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
08 - 09
08 - 09
09 - 10
BILJNA - VO ARSTVO- VINOGRADARSTVO - B3 - III SEMESTAR
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Pon
Prof. dr Agan Kojić
OPŠTE VINOGRADARSTVO
Sala 1
Uto
Prof. dr Josip Čolo
MIKROBIOLOGIJA U BILJNOJ
PROIZVODNJI
Amfitetar 1
Sri
Prof. dr Senaid Memić
OPŠTE VOĆARSTVO
Sala 1
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Doc.dr Elda Vitanović
FITOFARMACIJA
Amfitetar 3
Prof. dr Hamid
Bogućanin Prof. dr
V.Selak
AGRARNA POLITIKA
SA
ZAKONODAVSTVOM
Amfitetar 1
Pet
Prof. dr Hamdija Čivić
ISHRANA BILJAKA
Amfitetar 1
www.lantiv.com
Čet
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
MASTER - HIIŽ - III SEM
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
Pon
Uto
Sri
Pet
www.lantiv.com
Čet
Prof. dr Sabahudin
Bajramović Prof. dr V.
Selak
METODE
NAUČNOG RADA
Amfitetar 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content