close

Enter

Log in using OpenID

Crkvene pjesmarice u Bosni i Hercegovini

embedDownload
Crkvene pjesmarice u
Bosni i Hercegovini
Piše: Ivan Soldo
Jedna od glavnih zadaća
Cecilijanskog pokreta, koji se
javlja u drugoj polovini 19.
stoljeća bila je: pročistiti,
obnoviti i produbiti crkvenu
glazbu. Da bi taj cilj što bolje
ostvarili, bilo je potrebno
prikupiti popijevke i izdati
pjesmarice. U ovom članku
navodim pjesmarice koje su
tiskane za potrebe Crkve u
Bosni i Hercegovini.
CRKVENA PJESMARICA
(TRAVNIČKA CRKVENA PJESMARICA)1
Ova pjesmarica
je tiskana u Zagrebu 1900.
godine za potrebe
Nadbiskupskog
sjemeništa i gimnazije u
Travniku. Naslov
pjes mar ice «Cr k vena
pjesmarica» nalazi se pri
vrhu na naslovnoj
stranici. U predgovoru
pjesmarice «Magnifikat»
iz 1931. god., nazvana je
još i « T r a v n i č k a
c r k v e n a pjesmarica».
Pjesmarica s a d r ž i 11 8
s t r a n i c a i fomata je 14,5x 19,5 cm. Sastavljena je od
dvanaest različitih dijelova: Misne pjesme (14), Adventske
pjesme (9), Božićne pjesme (20), Korizmene pjesme (9),
Uskrsne pjesme (10), Tjelovske pjesme (8), Pjesme za
blagoslov (7), Presvetom Srcu Isusovu (6), Blaženoj
Djevici Mariji (21), raznim svecima (5) , za svako vrijeme
(6) što ukupno iznosi sto dvadeset popijevki. Osim ovih
popijevki pjesmarica sadrži dvadeset i dvije popijevke na
latinskom jeziku, posvećene Djevici Mariji te pričesne
popijevke. Iz gore navedenih dijelova najviše je pjesama
posvećenih Blaženoj Djevici Mariji.2
CRKVENA PJESMARICA «HOSANNA» I
PRATNJA ORGULJA K CRKVENOJ PJESMARICI
«HOSANNA» 3
U Zagrebu je svjetlo dana ugledala crkvena
pjesmarica «Hosanna» 1911. godine. Autor pjesmarice je
Stjepan Hadrović, kanonik vrhbosanski. Format pjesmarice
je 9 x 14 cm. Sadrži 1143 stranice. Notno crtovlje je uredno
otisnuto što pjevačima omogućuje spretno snalaženje.
Pjesmarica je podijeljena u pet dijelova: Predgovor,
Priprema, Prvi dio, Drugi dio, te Kazalo. Iza Predgovora se
nalazi Priprema (teorija glazbe), u kojoj s e na stranici
3 - 116 nalaze praktične
napomene p r i l i k o m
i z v o đ e n j a popijevki,
odnosno savjeti o
izgovoru, s t a n k a m a ,
temp u, naglas ku.. .
Prvi dio sadrži 231
popijevku raspoređenih
po
skupinama za
određeno v r i j e m e
liturgijske
godine:
Adventske (10), Božićne
p j e s m e
( 2 2 ) ,
Bogojavljenje (4), Ime
Isusovo (4), na blagdan
s v. O b i t e l j i ( 2 ) , o d
nedjelje Sedamdesetnice do Čiste srijede (8), Korizmene
(25), Uskrs (13), na Markov dan i na prosne dane (2),
Spasovo (4), Duhovske (7), na blagdan Presvetog Trojstva
(4), na Tijelovo (7), Srce Isusovo (14), Marijanske (66),
Svetačke (25), sv. Josipu (12), sv. Alojziju (12), pjesme pod
tihom svetom misom (32), prije propovijedi (1), Litanije
Lauretanske (8), kod blagoslova (4), Tantum ergo (6),
pjesme za duše u čistilištu (7), Zahvalnica (1), Papinska
himna (1), Carevska (1), Dodatak (1).
Drugi dio (liturgijski ili bogoslužni dio) sastoji se od
uvoda u poznavanje gregorijanskog pjevanja, uputa za
pjevanje psalama. Kyriale sa šest koralnih misa, dva Creda,
koralnog Requiema, Asperges, Vidi aquam, načina obreda
kod Svijećnice, Pepelnice, Cvjetnice, Velikog petka, Velike
subote, Uskrsa, Prosnih dana, Duhova, Tijelova, Prve
pričesti, pohoda biskupa župnoj crkvi, sakramenta ženidbe,
srebrnog i zlatnog pira, sprovoda, blagoslova hodočasnika,
dočeka i ustoličenja župnika, dočeka crkvenih prelata, cara
i carice, te napjeva psalama za večernje, zbirke privatnih
m o l i t a v a s porukama o kršćanskim dužnostima,
križnog puta te
uputom u službu
ministriranja kod
mise. Potrebno je
naglasiti kako je
Hadrović također
izdao i orguljsku
pratnju u 2 dijela
pjesmarice
«Hosanna». Prvi
dio (tiskan 1911.
god.) donosi
napjeve pučkih
popijevki, a drugi
dio (tiskan 1913.
god.) pratnju
koralnih latinskih
napjeva te Muku
po Mateju i Ivanu. Format pjesmarice je 25,5 x 33,5 cm.
Prvi dio ima 212, a drugi dio 132 stranice. Što se tiče
pratnje, Hadrović se služio jednostavnom harmonijom, a
kako sam kaže u predgovoru, bili su mu uzori: Palestrina,
Bach, Witt, Haller, Piel, Diebold, Hanisch, Molitor i drugi.
______________________________________ Magnificat - god. II. br. 4 / 2008. ________________________________________
11
MAGNIFIKAT (Zbirka crkvenih pjesama)4
Pjesmarica sadrži 576
stranica označenih
arapskim brojevima te
XXXII stranice
označene rimskim
brojevima. Formata je
12x16,5 cm. Izašla je u
Zagrebu 1931. tiskom
Glasnika Srca Isusova.
Popijevke su označene
rednim brojevima. Ispod
notnog crtovlja
jednoglasnom
melodijom potpisan je i
tekst sa dvije do tri
kitice. Pjesmarica je prvenstveno bila namijenjena za
privatnu upotrebu Nadbiskupskog sjemeništa i gimnazije u
Travniku te za Svetište Presv. Srca Isusova u Zagrebu.
Priređivač pjesmarice je p. Vjekoslav Lončar. Sadrži 503
popijevke u devet poglavlja : Adventske (22), Božićne (36),
Korizmene (33), Uskrsne (30), Duhu Svetom i Presv.
Trojstvu (13), Presv. Oltarskom Sakramentu (85),
Marijanske (97), Svetačke (36), Mise – razne (86) , Latinski
himni i popijevke (77).
CRKVENA PJESMARICA (Mostar 1942.)5
Pjesmaricu je izdala naklada središnjice društava Sv. Ante
za Hercegovinu. Format je 9,2x12,5 cm i sadrži 223
stranice. Ova pjesmarica je odobrena od Biskupskog
Ordinarijata u Mostaru i Franjevačkog Provincijalata
također u Mostaru. U predgovoru se ističe kako je glavni
razlog izdavanja ove pjesmarice potreba Omladinskog
d r u š t v a S v. A n t e
i
m n o g i h
novoosnovanih
zborova koji su se
često natjecali u
pjevanju. U njoj se
nalazi sto i četrnaest
p o p i j e v k i
raspoređenih u
nekoliko skupina: Misne pjesme (8), Poslije podizanja (5),
Adventske (3), Božićne (15), Korizmene (6), Uskrsne (7),
Svetootajstvene (20), Presv. Srcu Isusovu (6), Marijine (23),
Svetačke – Sv. Anti (7), Sv. Franji Asiškome (4) te po jedna
Sv. Josipu, Sv. Tereziji M.I., Sv. Alojziju i Bl. Nikoli
Taveliću, Drugim prigodama (8).6
CRKVENA PJESMARICA
Ova pjesmarica izdana je u dva dijela. Sve
popijevke u pjesmarici imaju orguljsku pratnju. Prvi dio
sadrži popijevke od Došašća do Duhova, a drugi dio su
popijevke vremena kroz godinu. Format pjesmarice je
18x28 te ima sto stranica. Izdaje je Uredništvo Bosne
Srebrne u Sarajevu 1976. god. od sastavljača fra S. Topića
12
i fra S. Petrušića.
Nakana izdavača
je bila olakšati
posao sviračima
a i zborovođama.
Pjesmarica je
izdana kao rukopis
i umnožena
p r i v a t n i m
ciklostilom te
sadrži 73 popijevke raspoređene u nekoliko dijelova:
Došašće (11), Božić (29), Korizma (15), Uskrs (14) i
Uzašašće – Duhovi (4).
Drugi dio sadrži 168 stranica. Također je tiskana
kao rukopis privatnim ciklostilom u Sarajevu i Visokom. U
prvoj napomeni govori se da je ovo privatno izdanje i da je
pjesmarica namijenjena pastoralcima franjevačke provincije
«Bosne Srebrne», a druga n a p o m e n a j e zahvala svima
koji su pomagali kod izdavanja (fra Perici Vidiću, fra
Zvonki Bakoviću, franjevačkim novacima u Visokom, a
posebno Branimiru Grubišiću, učeniku IV. razreda
franjevačke klasične gimnazije u Visokom koji je sve note
u pjesmarici ispisao rukom). Pjesmarica sadrži 89 popijevki
u osam dijelova: Mise – neliturgijski tekst (13), Mise –
liturgijski tekst (5), Euharistijske pjesme (21), Za Prvu
pričest (6), Pjesme Srcu Isusovu (8), Gospine pjesme (15),
Svetačke pjesme (12), Prigodne pjesme (9).7
HRVATSKE MOLITVENE POPIJEVKE8
Format ove pjesmarice je 12x15 cm i ima 260
stranica. Priređivač pjesmarice je fra Šito Ćorić, a izdavač
Kršćanska sadašnjost iz Zagreba i Naša ognjišta - Duvno
1977. U predgovoru stoji kako je ova zbirka posvećena
osamstotoj obljetnici dokumentiranog postojanja hrvatskih
molitvenih popijevki odnosno obljetnici posjeta pape
Aleksandra III. Zadru 1177. Sadrži 218 popijevki koje su
raspoređene u nekoliko poglavlja: Redovne molitvene
popijevke (86), Popijevke za Došašće i Božićne (31),
Korizmene i Uskrsne popijevke (34), Svetačke popijevke:
Djevici Mariji, Isusovoj Majci (28), Sv. Nikoli Taveliću (5),
Sv. Franji Asiškom (5), Sv. Anti Padovanskom (4), Sv.
Josipu (4), Popijevke za djecu (14), Pjevane mise (7). Na
242. stranici počinje dodatak koji donosi obred mise i njime
završava pjesmarica.9
PJEVAJTE GOSPODU
PJESMU NOVU /
VLASTITOSTI BK BiH,
Zagreb - Sarajevo, 2008.
Hrvatska liturgijska
pjesmarica «Pjevajte Gospodu
pjesmu novu / Vlastitosti BK
BiH», Zagreb - Sarajevo, 2008.
doživjela je svoje III.
popravljeno i dopunjeno
izdanje. Izdavač je
Biskupska k o n f e r e n c i j a
Bosne i Hercegovine, a
______________________________________ Magnificat - god. II. br. 4 / 2008. ________________________________________
nakladnik Glas Koncila, Zagreb. Notografija: Tomislav
Košćak. Glazbena korektura: Niko Luburić, Slavko Topić,
Ivan Golčić, Miroslav Martinjak i Danijela Tomašić. Prvi
(centralni) dio pjesmarice - do 715 stranice je identičan
prvom izdanju «Pjevajte Gospodu pjesmu novu» iz 1983.
godine. Nakon toga slijedi Vlastitosti Biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine koji su priredili Slavko
Topić i Niko Luburić, članovi Liturgijskog vijeća BK BiH.
Predgovor ovom trećem izdanju napisao je Vinko kardinal
Puljić, nadbiskup i metropolit vrhbosanski, predsjednik
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Popratnu riječ
u Vlastitostima napisao je mons. dr. Franjo Komarica,
predsjednik Liturgijskog vijeća BK BiH. Pjesmarica ima
1072 stranice (1032 numere), formata 11x16,8 cm. Notni
zapis koji prati tekstove uglavnom je jednoglasan, ali ima
popijevki za koje je donesen i dvoglasni napjev. Pjesmarica
je podijeljena u osam dijelova: Red mise s narodom,
Vrijeme kroz godinu, Božićni krug liturgijske godine –
Došašće i Božić, Uskrsni krug liturgijske godine –
Korizmeno i Uskrsno vrijeme, Svetačka slavlja – Anđeli i
sveci, Sakramenti, Blagoslovine, Dodatak, s tim da
Vlastitosti BK BiH čine zasebno poglavlje (str. 717.-1022.)
koje je podijeljeno na popijevke i molitvene obrasce (misa
s narodom, sakramenti, pokojničko bogoslužje, blagoslovi,
pobožnosti, kršćanske molitve). U prvom poglavlju – Red
mise s narodom – nalaze se napjevi za pojedine poklike u
misi (70), napjevi za psalme (39), te pjevani dijelovi reda
mise na latinskom jeziku (25), dok se u drugom poglavlju –
Vrijeme kroz godinu – nalaze Ulazne (13), Pripjevni psalmi
(43), Pjesme prije evanđelja (12), Pričesne (2), Psalmi kao
misne popijevke (26), Himni (41), Ulazne popijevke (25),
Darovne (12), Pričesne (20), Čašćenje Presvetog Oltarskog
Sakramenta (28), Misa s djecom (50). Zatim slijedi Božićni
krug liturgijske godine – Došašće – Ulazne (3), Pripjevni
psalmi (8), Pričesne (1), Himni (7), Psalmi kao popijevke
(4), Popijevke (13), O-antifone (7) te Božić – Ulazne (4),
Pripjevni psalmi (6), Pričesne (1), Himni (7), Popijevke
(25). Četvrto poglavlje je Uskrsni krug liturgijske godine –
Korizmeno vrijeme – Ulazne pjesme (13), Himni (10),
Psalmi kao misne popijevke (6), Popijevke (14), Cvjetnica
(8), Himni i posljednice o muci Gospodnjoj (10), Veliki
četvrtak (11), Veliki petak (8), Velika subota (7) i Uskrsno
vrijeme – Ulazne pjesme (11), Uzašašće (1), Duhovi (1),
Posljednice (4), Pričesne pjesme (2), Himni (9), Popijevke
(15). U petom poglavlju Svetačka slavlja osim dijelova,
Ulazne (3), Pripjevni psalmi i Aleluja (5), Himni (12),
Antifone (10) i Popijevke (23), nalazi se posebno poglavlje
Anđeli i sveci – Ulazne (3), Anđeli (2), Sveci (83). Šesto
poglavlje nosi naziv Sakramenti koje sadrži: Ulazna (1),
Krštenje (5), Pomirenje (3), Vjenčanje (4). U sedmom se
nalaze Blagoslovine – Posveta crkve (1), Pokojničko
bogoslužje (30), a u osmom je Dodatak u kojem se nalazi:
Gospodnjih (9), Marijanskih (40), Svetom Ivi (1), Božićnih
(33), Prigodnih (26).
Prvi dio Vlastitosti BK BiH nosi naziv Popijevke,
a drugi Molitveni obrasci. Popijevke su podijeljene u šest
poglavlja i to: Misne popijevke (38), Liturgijska godina
(21), Vrijeme kroz godinu (35), Gregorijanski napjevi (22),
In honorem B. Mariae Virginis (1), Nove duhovne
popijevke i neke prigodne (19). Na kraju pjesmarice nalaze
se 4 pučke mise: Hrvatska pučka misa (Ivo Peran), Pučka
misa (Ivan Glibotić), Jubilarna pučka misa (Slavko Topić)
i Pučka misa (Marko Stanušić).10
LAUDATE DOMINUM
1997. god. u izdanju
Nadbiskupskog
o r d i n a r i j a t a
vrhbosanskog, u
Sarajevu je tiskana
pjesmarica «Laudate
Dominum», koju je za
potrebe mješovitih
zborova priredio vlč.
Marko Stanušić, regens
chori sarajevske
katedrale. Pjesmarica
ima 309 stranica, a
format joj je A4.
N o t o g r a f i j a
i oblikovanje također
su djelo priređivača.
Uvodnu riječ napisao je nadbiskup vrhbosanski Vinko
kardinal Puljić, a predgovor sam priređivač. Pjesmarica je
namijenjena za mješovite zborove, ali u njoj se mogu naći
skladbe kako za ženske, tako i za muške zborove. Solisti
također imaju lijep izbor solo popijevki. Pjesmarica je
jedinstvena i prva te vrste na hrvatskom jezičnom području.
Odlika ove pjesmarice je čitkost i urednost notnog crtovlja,
kao i točna potpisanost teksta ispod odnosno iznad nota.
Napjevi su višeglasni, a veći dio popijevki ima i orguljsku
pratnju. Sadrži 147 brojem označenih skladbi, kako
svjetskih majstora polifonije (Palestrine, Händela, Bacha,
Mozarta, Brucknera, Gounoda…), tako i hrvatskih
skladatelja (Dugana, Odaka, Vidakovića, Klobučara…).
Pjesmarica sadrži 4 polifone mise, veći broj Božićnih,
Uskrsnih, Pričesnih, Gospodnjih, Marijanskih, solo
popijevki i drugih prikladnih višeglasnih skladbi.11
________________________
Vidi, Crkvena pjesmarica (Travnička crkvena pjesmarica),
Glazbeni arhiv Vrhbosanske katoličke bogoslovije.
2
Usp. Miho DEMOVIĆ, Hrvatske crkvene pučke tiskane
pjesmarice s napjevom, Zagreb, 2oo1., str. 235-237.
3
Vidi, Hosanna, Zagreb, 1911., Glazbeni arhiv Vrhbosanske
katoličke bogoslovije.
4
Vidi, Magnifikat, Glazbeni arhiv Vrhbosanske katoličke
bogoslovije.
5
Vidi, Crkvena pjesmarica, Mostar, 1942.
6
Usp. Miho DEMOVIĆ, Hrvatske pučke crkvene tiskane
pjesmarice s napjevom, Zagreb, 2oo1., str. 320-323.
7
Vidi, Crkvena pjesmarica, Sarajevo, 1976., Glazbeni arhiv Vrhbosanske katoličke bogoslovije.
8
Usp. Miho DEMOVIĆ, Hrvatske pučke crkvene tiskane
pjesmarice s napjevom, Zagreb, 2oo1., str. 381-383.
9
Usp. Šito ĆORIĆ, Hrvatske molitvene popijevke, Kršćanska
sadašnjost, Zagreb; Naša ognjišta, Duvno, 1977., str. 3
10
Vidi, Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Vlastitosti biskupske
konferencije Bosne i Hercegovine, III. popravljeno i dopunjeno
izdanje, Glas Koncila, Zagreb - Sarajevo, 2oo8.
11
Vidi, Marko STANUŠIĆ (priredio), Laudate Dominum,
Sarajevo, 1997.
1
_____________________________________ Magnificat - god. II. br. 4 / 2008. ________________________________________
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content