close

Enter

Log in using OpenID

Asmir Hasieie

embedDownload
Asmir Hasieie
nI8CORI EI
OVI €8C
udibenik za 7. razred
devetogodisnje osnovne skole
Sarajevo Publishing
Sarajevo, 2010.
5ADRZAJ
OSNOVNA OBILJEZJA SREDNJEG VIJEKA
STA JE TO SREDNJI VIJEK
Periodizacij a srednj eg vijeka
STA JE FEUDALIZAM
Osnovna obiljezja feudalizma
Porijeklo feudalizma
Feudalno drustvo
Feudalni odnosi
ZEMLJA KAO MJERILO BOGATSTVA
Feud, bastina, pronij a
Bastina
Pronij a
oblici nasljedivanj a feuda
KAKO JE IZGLEDAO FEUDALNI POSJED
Opis feudalnog posjeda
Feudalni posj ed
Dvorac
Feudalni posjed - zaokruzena cjelina
KAKO SE ZIVJELO U SREDNJEM VIJEKU
Drustveni zivot u feudalizmu
Viteska kultura
Viteski turniri
Zivot obicnog covjeka
Zivot duhovnih lica
EVROPA, BIZANT I ARAPSKI SVIJET U RANOM SREDNJEM VIJEKU
BARBARI NA RUSEVINAMA RIMA
Germanske drzave
Germanska plemena i njihove driave
FRANACKA DRZAVA
Merovinzi.
Karolinzi
Tekovine Franacke epohe
ISTOCNO RIMSKO CARSTVO
Bizant (Vizantij a)
Justinij an (527-565)
Konstantinopolj (Carigrad)
HiljadugodiSnj e carstvo
USPON ARAPA
Arapi i islamski svijet
Muhammed a.s
Arapska osvajanja
Arapski hilafet (halifat)
Arapska civilizacij a
MONOTEIZAM
6
6
9
9
9
9
10
12
12
12
13
13
15
15
15
15
17
19
19
19
20
20
21
24
24
24
28
28
29
.29
32
32
.32
.32
33
.35
.3:;
35
35
.37
.37
G:g,
161
Krseanski i islamski svijet
Razvoj krseanstva
Crkveni raskol
Katolieanstvo i pravoslavlj e
TemeIji islama
Podj eIe u isIamu
DODIRI ISTOKA I ZAPADA
Prozimanje istoene i zapadne civilizacije
Susreti Istoka i Zapada
Trgovina povezuj e civilizacij e
Diplomatija
Rezultati prozimanj a civilizacij a
SREDNJOVJEKOVNA CIVILIZACIJA
Kultura srednj eg vijeka
ViteSki ideali u knjizevnosti i umjetnosti
Poezij a
Osj eeaj za lijepo
Arhitektura
Srednjovjekovna nauka
Skolastika
Univerziteti
39
39
40
40
40
41
.43
.43
43
44
44
45
47
.47
.47
48
.49
.49
.50
50
51
EVROPSKO DRUSTVO U RAZVIJENOM I KASNOM SREDNJEM VIJEKU
ZIVOT LJUDI U SREDNJEM VIJEKU
Feudalno drustvo u razvijenom i kasnom feudalizmu
Standard zivota feudalaca
,
Standard zivota kmetova
Gradanski standard zivota
Zivot duhovnih lica
Zivot zena u srednjem vijeku
RAZVOJ GRAD OVA I PRIVREDE
Srednjovjekovna privreda
Poljoprivreda kao baza evropske privrede
Gradovi kao privredni centri
Esnafi
Procvat trgovine
Privredni napredak donosi politieke promjene
KRIZARSKI RATOVI
Povod za krizarske ratove
Krizarski pohodi
Cetvrti krizarski rat
Posljedice krizarskih ratova
HERETICKI POKRETI
Hereza i heretici
Pojam hereza
Borba protiv hereze
Crkveni redovi
54
54
54
55
56
56
57
.59
.59
59
60
60
61
62
64
64
65
66
67
69
69
69
69
70
162
Hereze kasnog srednj eg vijeka
PAPSTVO I CARSTVO
Borba za investituru
Obnova Carstva
Sukob papstva i carstva
Vormski konkordat
NAGOVJESTAJI PROMJENA
Suprotnosti feudalnog drustva
Suprotnosti feudalnog drustva
Razvoj parlamentarizma
Borba seljastva
SREDNJOVJEKOVNA
71
73
73
73
73
74
77
77
77
78
79
BOSNA
STARI SLAVENI
Doselj avanj e Slavena
Rasprostranjenost Slavena
Zivot starih Slavena
Kretanja Juznih Slavena
Drzave Juznih Slavena
SLAVENSKE DRZAVE NA JUGOISTOKU EVROPE
DrZave Juznih Slavena u srednjem vijeku
Karantanij a
Hrvatska
Raska (Srbija)
Duklja
Makedonija
Dubrovaeka republika
PRVI SPOMEN BOSNE
Bosna u ranom i razvijenom srednjem vijeku
Prvi spomen Bosne
Bosna u razvijenom srednjem vijeku
Ban Kulin
Razvoj feudalizma u srednjovjekovnoj Bosni
USPON BOSNE
Politieki razvoj Bosne u srednjem vijeku
Dinastij a Kotromanica
Kralj Tvrtko I (1353-1391)
Bosna u XV stoljecu
Opadanje i pad srednjovjekovne Bosne
KAKO SU ZIVJELI SREDNJOVJEKOVNI BOSANCI
Drustvo u srednjovjekovnoj Bosni.
Feudalni odnosi u Bosni.
Gradsko stanovniStvo
Seosko stanovniStvo
Vlasko stanovniStvo
Ropstvo
~
82
82
82
83
84
85
87
87
87
87
88
89
89
90
92
92
92
93
93
94
96
96
96
97
98
99
101
101
101
101
102
103
103
163
VJERSKI MOZAIK SREDNJOVJEKOVNE BOSNE
Vjerska slika srednjovjekovne Bosne
Crkva bosanska
Utjecaj Crkve bosanske u historiji srednjovjekovne Bosne
Katolieka crkva u Bosni
Pravoslavna crkva u srednjovjekovnoj Bosni
PRIVREDA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE
Poljoprivreda - osnova srednjovjekovne privrede
Rudarstvo
Trgovina
Zanatstvo
BOSNA NA RAZMEDU KULTURA I CIVILIZACIJA
Kultura i umjetnost srednjovjekovne Bosne
Arhitektura
Stecci
Pismenost u srednjovjekovnoj Bosni
Posebnosti kulture i umjetnosti u Bosni
105
105
105
106
106
107
109
109
109
110
111
113
113
113
113
114
115
OSMANSKO CARSTVO
NASTANAK I RAZVOJ OSMANSKOG CARSTVA
Porijeklo Osmanskog carstva
Uspon Osmanske drzave
Temelji vojne moti Osmanskog carstva
Osmanlij e kao civilizacij ski poj am
DRZAVNO I DRUSTVENO URE DEN JE OSMANSKOG CARSTVA
Timarski sistem
Administrativna podjela i sudstvo
Uprava
Porezi.
Osmansko drustvo
Uloga religije u Osmanskom carstvu
TERITORIJALNI VRHUNAC OSMANSKOG CARSTVA
Mehmed 11Fatih
Vrhunac moci Osmanskog carstva
Uzroci opadanja moti Osmanskog carstva
118
118
119
119
120
122
122
122
123
123
124
124
126
126
126
127
BOSANSKI EJALET U SASTAVU OSMANSKOG CARSTVA DO KRAJA XVIII STOLJECA
USPOSTAVA I ORGANIZACIJA OSMANSKE VLASTI U BOSNI...
Od serhata do ejaleta........................................................................................................................
Upravna organizacija Bosanskog ejaleta
Posebnosti osmanske uprave u Bosni
BOSANSKI EJALET U PERIODU OD 1580. DO 1791. GODINE
Ratovi Osmanskog carstva u XVII stoljecu
Ratovi Osmanskog carstva u XVIII stoljecu
Utjecaj ratova na prilike u Bosanskom ejaletu
Poceci pobuna u Bosanskom ejaletu
130
130
132
132
134
134
135
136
136
164
SIRENJE ISLAMA I VJERSKI MOZAIK
Sirenje islama u Bosni '"
Vjerski mozaik Bosne
DRUSTVENE PRILIKE U BOSANSKOM EJALETU
Struktura drustva u Bosni
Obaveze raje
Funkcij e askera
Kapetani i ajani
Utjecaj religije na drustvo u Bosni
Manjinske zajednice u Bosni.
PRIVREDA BOSANSKOG EJALETA
Razvoj gradova i gradske privrede
Trgovina
Rudarstvo
Poljoprivreda i stoearstvo '" .,
Ciflueenj e
KULTURA I UMJETNOST STANOVNlKA BOSANSKOG EJALETA
Velikani pisane rijeei
Knjizevnost
Prosvjeta i pismenost
Arhitektura
138
138
139
142
142
142
143
143
144
144
146
146
147
147
148
148
150
150
151
151
152
ABECEDNI POPIS POJMOVA
IZVORI I LITERATURA
154
159
~
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
3 057 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content